nishchint jeevan

53
mÉëÉiÉÈxqÉUhÉÏrÉ mÉÔerÉmÉÉS xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ Måü xÉixÉÇaÉ-mÉëuÉcÉlÉ ÌlÉͶÉliÉ eÉÏuÉlÉ

Upload: alliswell-fine

Post on 07-Dec-2014

211 views

Category:

Spiritual


1 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Nishchint jeevan

mÉëÉiÉÈxqÉUhÉÏrÉ mÉÔerÉmÉÉS xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ Måü

xÉixÉÇaÉ-mÉëuÉcÉlÉ

ÌlÉͶÉliÉ eÉÏuÉlÉ

Page 2: Nishchint jeevan

mÉÔerÉ oÉÉmÉÔ MüÉ mÉÉuÉlÉ xÉlSåzÉ

WûqÉ kÉlÉuÉÉlÉ WûÉåaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ, cÉÑlÉÉuÉ eÉÏiÉåÇaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ CxÉqÉåÇ zÉÇMüÉ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû mÉUÇiÉÑ pÉærÉÉ! WûqÉ

qÉUåÇaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ, CxÉqÉåÇ MüÉåD zÉÇMüÉ Wæû? ÌuÉqÉÉlÉ EÄQûlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, oÉxÉ cÉsÉlÉå MüÉ xÉqÉrÉ

ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, aÉÉÄQûÏ NÕûOûlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû mÉUÇiÉÑ CxÉ eÉÏuÉlÉ MüÐ aÉÉÄQûÏ NÕûOûlÉå MüÉ MüÉåD

ÌlÉͶÉiÉ xÉqÉrÉ Wæû?

AÉeÉ iÉMü AÉmÉlÉå eÉaÉiÉ qÉåÇ eÉÉå MÑüNû eÉÉlÉÉ Wæû, eÉÉå MÑüNû mÉëÉmiÉ ÌMürÉÉ Wæû.... AÉeÉ Måü oÉÉS eÉÉå

eÉÉlÉÉåaÉå AÉæU mÉëÉmiÉ MüUÉåaÉå, mrÉÉUå pÉærÉÉ! uÉWû xÉoÉ qÉ×irÉÑ Måü LMü WûÏ fÉOûMåü qÉåÇ NÕûOû eÉÉrÉåaÉÉ, eÉÉlÉÉ AlÉeÉÉlÉÉ

WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ, mÉëÉÎmiÉ AmÉëÉÎmiÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉrÉåaÉÏ|

AiÉÈ xÉÉuÉkÉÉlÉ WûÉå eÉÉAÉå| AliÉqÉÑïZÉ WûÉåMüU AmÉlÉå AÌuÉcÉsÉ AÉiqÉÉ MüÉå, ÌlÉeÉxuÉÃmÉ Måü AaÉÉkÉ

AÉlÉlS MüÉå, zÉɵÉiÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüU sÉÉå| ÌTüU iÉÉå AÉmÉ WûÏ AÌuÉlÉÉzÉÏ AÉiqÉÉ WûÉå|

eÉÉaÉÉå.... EPûÉå.... AmÉlÉå pÉÏiÉU xÉÉårÉå WÒûL ÌlɶÉrÉoÉsÉ MüÉå eÉaÉÉAÉå| xÉuÉïSåzÉ, xÉuÉïMüÉsÉ qÉåÇ xÉuÉÉåï¨ÉqÉ

AÉiqÉoÉsÉ MüÉå AÎeÉïiÉ MüUÉå| AÉiqÉÉ qÉåÇ AjÉÉWû xÉÉqÉjrÉï Wæû| AmÉlÉå MüÉå SÏlÉ-WûÏlÉ qÉÉlÉ oÉæPåû iÉÉå ÌuÉµÉ qÉåÇ

LåxÉÏ MüÉåD xɨÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉå iÉÑqWåÇû FmÉU EPûÉ xÉMåü| AmÉlÉå AÉiqÉxuÉÃmÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ WûÉå aÉrÉå iÉÉå ̧ÉsÉÉåMüÐ qÉåÇ

LåxÉÏ MüÉåD WûxiÉÏ lÉWûÏÇ eÉÉå iÉÑqWåÇû SoÉÉ xÉMåü|

xÉSÉ xqÉUhÉ UWåû ÌMü CkÉU-EkÉU pÉOûMüiÉÏ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ iÉÑqWûÉUÏ zÉÌ£ü pÉÏ ÌoÉZÉUiÉÏ UWûiÉÏ Wæû|

AiÉÈ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉå oÉWûMüÉAÉå lÉWûÏÇ| iÉqÉÉqÉ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉå LMü̧ÉiÉ MüUMåü xÉÉkÉlÉÉ-MüÉsÉ qÉåÇ AÉiqÉÍcÉliÉlÉ qÉåÇ

sÉaÉÉAÉå AÉæU urÉuÉWûÉU-MüÉsÉ qÉåÇ eÉÉå MüÉrÉï MüUiÉå WûÉå ExÉqÉåÇ sÉaÉÉAÉå| S¨ÉÍcÉ¨É WûÉåMüU WûU MüÉåD MüÉrÉï MüUÉå|

xÉSÉ zÉÉliÉ uÉ×Ì¨É kÉÉUhÉ MüUlÉå MüÉ AprÉÉxÉ MüUÉå| ÌuÉcÉÉUuÉliÉ LuÉÇ mÉëxÉ³É UWûÉå| eÉÏuÉqÉÉ§É MüÉå AmÉlÉÉ xuÉÃmÉ

xÉqÉfÉÉå| xÉoÉxÉå xlÉåWû UZÉÉå| ÌSsÉ MüÉå urÉÉmÉMü UZÉÉå| AÉiqÉÌlÉ¸É qÉåÇ eÉaÉå WÒûL qÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÇ Måü xÉixÉÇaÉ LuÉÇ

xÉixÉÉÌWûirÉ xÉå eÉÏuÉlÉ MüÉå pÉÌ£ü LuÉÇ uÉåSÉliÉ xÉå mÉѹ LuÉÇ mÉÑsÉÌMüiÉ MüUÉå|

AlÉÑ¢üqÉ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Page 3: Nishchint jeevan

ÌlÉuÉåSlÉ

AÉiqÉuÉå¨ÉÉ, eÉÏuÉlqÉÑ£ü, mÉëÉhÉÏqÉÉ§É Måü mÉUqÉ xÉÑWØûS xÉÇiÉÉåÇ Måü ÌSurÉ AlÉÑpÉÔiÉÉåÇ LuÉÇ aÉÏiÉÉ, UÉqÉÉrÉhÉ,

EmÉÌlÉwÉS uÉ mÉÑUÉhÉÉåÇ Måü mÉÉuÉlÉ mÉëxÉÇaÉÉåÇ MüÐ sÉåiÉÏ WÒûD.... pÉ£üÉåÇ-xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉå AmÉlÉå mÉëxÉÉS qÉåÇ xÉUÉoÉÉåU MüUlÉå

uÉÉsÉÏ...... „qÉkÉÑU-qÉkÉÑU lÉÉqÉ WûËU Á‟ Måü xÉÇMüÐiÉïlÉ lÉÉS xÉå WûU ÌSsÉ qÉåÇ DµÉUÏrÉ qÉxiÉÏ eÉaÉÉlÉå uÉÉsÉÏ

xÉixÉÇaÉ-xÉËUiÉÉ MüÉå ÍsÉÌmÉoÉ® MüUMåü AÉmÉMåü MüUMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ UZÉlÉå MüÉ xÉÉæpÉÉarÉ xÉÍqÉÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüU UWûÉ

Wæû|

CxÉqÉåÇ ÌuÉuÉåMü-uÉæUÉarÉ MüÉå oÉÄRûÉMüU AÉiqÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü AÍpÉqÉÑZÉ MüUÉlÉå uÉÉsÉå ÍpɳÉ-ÍpÉ³É mÉëuÉcÉlÉ

AÉæU mÉëxÉÇaÉ WæÇû| MüWûÏÇ-MüWûÏÇ AirÉÇiÉ xÉÔ¤qÉ iɨuÉ¥ÉÉlÉ Wæû iÉÉå MüWûÏÇ-MüWûÏÇ xÉÉUaÉÍpÉïiÉ, xÉWûeÉ xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ

eÉÉrÉ LåxÉå CzÉÉUå WæÇû|

CxÉ uÉåSuÉÉhÉÏ MüÉå, AlÉÑpÉuÉuÉÉhÉÏ MüÉå LMü oÉÉU WûÏ mÉÄRûMüU UZÉ lÉWûÏÇ SålÉÉ Wæû AÌmÉiÉÑ oÉÉU-oÉÉU

CxÉMüÉ mÉPûlÉ MüUMåü lÉrÉå-lÉrÉå pÉÉuÉ AÉæU uÉåSÉliÉ MüÐ xÉÔ¤qÉiÉÉ xÉqÉfÉMüU xÉÇxÉÉU qÉåÇ eÉÏuÉlqÉÑ£üÉuÉxjÉÉ mÉÉlÉå

MüÐ xÉÉqÉaÉëÏ AÉæU mÉëåUhÉÉ sÉålÉÉ Wæû|

M×ümÉrÉÉ CxÉ mÉÑxiÉMü MüÉ oÉÉU-oÉÉU mÉPûlÉ-qÉlÉlÉ AÉmÉ pÉÏ MüUåÇ AÉæU SÕxÉUÉåÇ MüÉå pÉÏ CxÉqÉåÇ xÉWûpÉÉaÉÏ

oÉlÉÉMüU mÉÑhrÉ mÉëÉmiÉ MüUåÇ|

AxiÉÑ.....|

ÌuÉlÉÏiÉ,

´ÉÏrÉÉåaÉ uÉåSÉliÉ xÉåuÉÉ xÉÍqÉÌiÉ|

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

AlÉÑ¢üqÉ

mÉÔerÉ oÉÉmÉÔ MüÉ mÉÉuÉlÉ xÉlSåzÉ ...................................................................................................... 2

ÌlÉuÉåSlÉ ................................................................................................................................... 3

ÍcÉliÉÉ xÉå ÌlÉͶÉliÉiÉÉ MüÐ AÉåU..................................................................................................... 4

eÉÏuÉlqÉÑ£üÉåÇ MüÐ qÉÌWûqÉÉ ............................................................................................................ 11

xÉuÉï oÉlkÉlÉÉåÇ xÉå qÉÑÌ£ü MüÉ EmÉÉrÉ................................................................................................ 21

kÉqÉÉïlÉѸÉlÉ AÉæU zÉUÏU-xuÉÉxjrÉ ................................................................................................ 29

MÑüMüqÉï Måü TüsÉ xÉå MüÉåD oÉcÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ ................................................................................. 41

ÌuÉuÉåMü MüÐ kÉÉU iÉåeÉ oÉlÉÉAÉå .................................................................................................... 43

aÉÑÃ mÉëxÉÉS............................................................................................................................ 50

xÉixÉÇaÉ-xÉËUiÉÉ....................................................................................................................... 52

Page 4: Nishchint jeevan

ÍcÉliÉÉ xÉå ÌlÉͶÉliÉiÉÉ MüÐ AÉåU

AliÉÈMüUhÉ MüÐ SÉå kÉÉUÉLÆ WûÉåiÉÏ WæÇû- LMü WûÉåiÉÏ Wæû ÍcÉliÉÉ MüÐ kÉÉUÉ AÉæU SÕxÉUÏ WûÉåiÉÏ Wæû ÍcÉliÉlÉ

MüÐ kÉÉUÉ, ÌuÉcÉÉU MüÐ kÉÉUÉ|

ÎeÉxÉMåü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ ÌSurÉ ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ Wæû, ÌSurÉ ÍcÉliÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû uÉWû ÍcÉliÉÉ MüÐ ZÉÉD qÉåÇ ÌaÉUiÉÉ Wæû|

ÍcÉliÉÉ xÉå oÉÑή xÉÇMüÐhÉï WûÉåiÉÏ Wæû| ÍcÉliÉÉ xÉå oÉÑή MüÉ ÌuÉlÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÍcÉliÉÉ xÉå oÉÑή MÑüÎhPûiÉ WûÉåiÉÏ Wæû|

ÍcÉliÉÉ xÉå ÌuÉMüÉU mÉæSÉ WûÉåiÉå WæÇû|

eÉÉå ÌlÉͶÉliÉ WæÇû uÉå SÉà lÉWûÏÇ mÉÏiÉå| eÉÉå ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉ WæÇû uÉå ÌTüsqÉ MüÐ mÉÌ•ûrÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉÉ xÉqÉrÉ

oÉUoÉÉS lÉWûÏÇ MüUiÉå| xÉÉæ uÉåzrÉÉAÉåÇ Måü mÉÉxÉ eÉÉlÉÉ CiÉlÉÉ oÉÑUÉ lÉWûÏÇ ÎeÉiÉlÉÉ ÌTüsqÉ qÉåÇ eÉÉlÉÉ oÉÑUÉ Wæû LåxÉÉ

xuÉÉqÉÏ qÉÉkÉuÉiÉÏjÉïeÉÏ lÉå sÉÉsÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ MüÉå MüWûÉ| sÉÉsÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ mÉÔuÉï eÉÏuÉlÉ qÉåÇ lÉÉOûMü Måü UÍxÉrÉÉ

jÉå| lÉÉOûMü SåZÉlÉå Måü ÍsÉL SÉå mÉÉðcÉ SxÉ qÉÏsÉ cÉsÉlÉÉ mÉÄQåû iÉÉå pÉÏ cÉsÉMüU lÉÉOûMü SåZÉ sÉåiÉå| eÉoÉ MüqÉÉlÉå

sÉaÉå iÉoÉ AmÉlÉå mÉæxÉÉåÇ xÉå SÕxÉUÉåÇ MüÉå pÉÏ lÉÉOûMü ÌSZÉÉlÉå MüÐ uÉ×Ì¨É oÉlÉÏ UWûiÉÏ| sÉåÌMülÉ xÉÇiÉ Måü SÉå uÉcÉlÉ

sÉaÉ aÉrÉå, xÉSÌuÉcÉÉU EimÉ³É WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå eÉÏuÉlÉ mÉËUuÉiÉïlÉ WûÉå aÉrÉÉ| ApÉÏ AÉmÉMåü xÉÉqÉlÉå FÆcÉå AÉxÉlÉ mÉU

AÉSU rÉÉåarÉ WûÉå UWåû WæÇû| rÉWû ÌuÉcÉÉU MüÉ WûÏ iÉÉå mÉëpÉÉuÉ Wæû|

xuÉÉqÉÏ qÉÉkÉuÉiÉÏjÉï lÉå MüWûÉ ÌMü xÉÉæ uÉåzrÉÉAÉåÇ Måü mÉÉxÉ eÉÉlÉÉ EiÉlÉÉ WûÉÌlÉMüÉUMü lÉWûÏÇ ÎeÉiÉlÉÉ

ÌTüsqÉ qÉåÇ eÉÉlÉÉ WûÉÌlÉMüÉUMü Wæû| uÉåzrÉÉ ÌSZÉåaÉÉ ÌMü WûÉÌlÉ Wæû sÉåÌMülÉ ÌTüsqÉ Måü aÉWûUå xÉÇxMüÉU qÉåÇ mÉiÉÉ WûÏ

lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ ÌMü WûÉÌlÉ WûÉå UWûÏ Wæû| ÌTüsqÉ qÉåÇ eÉÉå ÌSZÉiÉÉ Wæû uÉWû uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ xÉŠÉ lÉWûÏÇ W æû ÌTüU pÉÏ WØûSrÉ

qÉåÇ eÉaÉiÉ MüÐ xÉirÉiÉÉ AÉæU AÉMüwÉïhÉ mÉæSÉ MüU SåiÉÉ Wæû| ÌTüU WØûSrÉ qÉåÇ ApÉÉuÉ ZÉOûMüiÉÉ UWåûaÉÉ| ApÉÉuÉ

ZÉOûMüiÉÉ UWåûaÉÉ iÉÉå ÍcÉliÉÉ Måü ÍzÉMüÉU oÉlÉ eÉÉLÆaÉå| cÉsÉÍcÉ§É ÌuÉcÉÉU MüUlÉå lÉWûÏÇ SåÇaÉå, CcNûÉ oÉÄRûÉ SåÇaÉå|

WûsMüÏ xÉÉÇxÉÉËUMü CcNûÉAÉåÇ xÉå AÉSqÉÏ MüÉ ÌuÉlÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû|

ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉ mÉÑÃwÉ AmÉlÉÏ ÌuÉcÉÉUzÉÌ£ü xÉå ÌuÉuÉåMü-uÉæUÉarÉ EimÉ³É MüUMåü uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ ÎeÉxÉMüÐ

AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû ExÉå mÉÉ sÉåaÉÉ| qÉÔZÉï AÉSqÉÏ ÎeÉxÉMüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû ExÉå xÉqÉfÉ lÉWûÏÇ mÉÉrÉåaÉÉ AÉæU

ÎeÉxÉMüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ExÉMüÉå AÉuÉzrÉMüiÉÉ qÉÉlÉMüU AmÉlÉÉ eÉÏuÉlÉ ZÉÉå SåaÉÉ| ExÉå ÍcÉliÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû

ÌMü ÃmÉrÉå lÉWûÏÇ WûÉåÇaÉå iÉÉå MæüxÉå cÉsÉåaÉÉ, aÉÉÄQûÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ iÉÉå MæüxÉå cÉsÉåaÉÉ, AqÉÑMü uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ iÉÉå

MæüxÉå cÉsÉåaÉÉ| ExÉå sÉaÉiÉÉ Wæû ÌMü AmÉlÉå ÃmÉrÉå WæÇû, AmÉlÉÏ aÉÉÄQûÏ Wæû, AmÉlÉÉ xÉÉkÉlÉ Wæû, WûqÉ xuÉiÉl§É WæÇû|

AÉmÉMåü mÉÉxÉ aÉÉÄQûÏ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå mÉUiÉl§É WûÉå aÉrÉå..... ÃmÉrÉå mÉæxÉå lÉWûÏÇ WæÇû iÉÉå mÉUiÉlÉ§É WûÉå aÉrÉå|

ElÉ oÉåcÉÉUå qÉlS oÉÑήuÉÉsÉå sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå mÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ ÌMü ÃmÉrÉå mÉæxÉå xÉå xuÉiÉl§ÉiÉÉ lÉWûÏÇ

AÉiÉÏ| ÃmÉrÉå mÉæxÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉ xuÉiÉl§É WûÉå aÉrÉå iÉÉå YrÉÉ ÃmÉrÉå-mÉæxÉÉåÇ MüÐ mÉUiÉǧÉiÉÉ lÉWûÏÇ WÒûD? aÉÉÄQûÏ MüÐ,

oÉÇaÉsÉå MüÐ, nsÉåOû MüÐ, xÉÑÌuÉkÉÉAÉåÇ MüÐ mÉUiÉǧÉiÉÉ WÒûD| ClÉ cÉÏeÉÉåÇ MüÐ mÉUiÉǧÉiÉÉ mÉÉMüU MüÉåD AmÉlÉå MüÉå

xuÉiÉÇ§É qÉÉlÉå iÉÉå rÉWû lÉÉSÉlÉÏ Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU YrÉÉ Wæû? uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ ÃmÉrÉå-mÉæxÉå, aÉÉÄQûÏ, qÉMüÉlÉ AÉÌS xÉoÉ

iÉÑqWûÉUå zÉUÏU ÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ Måü ÍsÉL cÉÉÌWûL| xÉÉkÉlÉ Måü ÍsÉL xÉÉkÉlÉ cÉÉÌWûL| iÉÑqWûÉUå ÍsÉrÉå ClÉ cÉÏeÉÉåÇ MüÐ

MüÉåD AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| iÉÑqÉ uÉÉxiÉÌuÉMü xuÉÃmÉ qÉåÇ mÉUqÉ xuÉiÉÇ§É WûÉå| iÉÑqÉMüÉå AmÉlÉå ¥ÉÉlÉ MüÐ

AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| AmÉlÉÉ ¥ÉÉlÉ eÉoÉ iÉMü lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ iÉoÉ iÉMü iÉÑqÉ AmÉlÉå xÉÉkÉlÉ (zÉUÏU) MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ

MüÉå AmÉlÉÏ AÉuÉzrÉMüiÉÉ qÉÉlÉ sÉåiÉå WûÉå| xÉÉkÉlÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ pÉÏ EiÉlÉÏ lÉWûÏÇ ÎeÉiÉlÉÏ iÉÑqÉ qÉÉlÉiÉå WûÉå|

AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ qÉlÉ Måü lÉZÉUå WæÇû| zÉUÏU xÉÉkÉlÉ Wæû| xÉÉkÉlÉ MüÐ eÉÉå ÌlÉiÉÉliÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû uÉWû AÉxÉÉlÉÏ xÉå

mÉÔUÏ WûÉåiÉÏ Wæû| eÉÉå oÉWÒûiÉ eÉÃUÏ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû uÉWû oÉWÒûiÉ AÉxÉÉlÉÏ xÉå mÉÔUÏ WûÉåiÉÏ Wæû|

Page 5: Nishchint jeevan

eÉæxÉå, mÉåOû pÉUlÉå Måü ÍsÉL UÉåOûÏ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| ExÉqÉåÇ erÉÉSÉ mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ Wæû MüqÉÉlÉå qÉåÇ AÉæU

UÉåOûÏ oÉlÉÉlÉå qÉåÇ| ÌuÉÍpÉ³É mÉëMüÉU Måü urÉÇeÉlÉ oÉlÉÉlÉå qÉåÇ AÉæU mÉcÉÉlÉå qÉåÇ mÉËU´ÉqÉ Wæû|

A³É xÉå erÉÉSÉ eÉÃUiÉ Wæû eÉsÉ MüÐ| eÉsÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå qÉåÇ EiÉlÉÉ pÉÏ mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ Wæû ÎeÉiÉlÉÉ A³É

mÉëÉmiÉ MüUlÉå qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû| eÉsÉ xÉå pÉÏ erÉÉSÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû WûuÉÉ MüÐ| eÉÏlÉå Måü ÍsÉL WûuÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ

UWû xÉMüiÉå| LåxÉÏ qÉÔsrÉuÉÉlÉ WûuÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL YrÉÉ mÉËU´ÉqÉ MüUiÉå WûÉå? MÑüNû lÉWûÏÇ| WûuÉÉ iÉÉå xÉSÉ

xÉuÉï§É qÉÑniÉ qÉåÇ EmÉsÉokÉ Wæû|

iÉÑqWûÉUå zÉUÏUÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ MüÉå eÉÉå AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû uÉWû mÉÔUÏ MüUlÉå MüÐ urÉuÉxjÉÉ zÉUÏU SålÉå uÉÉsÉå

SÉiÉÉ, xÉ×̹Mü¨ÉÉï DµÉU lÉå MüÐ Wæû|

iÉÑsÉxÉÏSÉxÉ eÉÏ MüWûiÉå WæÇû-

mÉWûsÉå UcrÉÉå mÉëÉUokÉ mÉÏNåû ÌSrÉÉå zÉUÏU|

iÉÑsÉxÉÏ ÍcÉliÉÉ YrÉÉåÇ MüUå mÉëåqÉ xÉå pÉeÉÉå UbÉÑuÉÏU||

mÉWûsÉå CxÉ SåWû MüÉ mÉëÉUokÉ oÉlÉÉ Wæû, oÉÉS qÉåÇ SåWû oÉlÉÏ Wæû| iÉÑqWûÉUå CxÉ xÉÉkÉlÉ MüÐ eÉÉå AÉuÉzrÉMüiÉÉ

Wæû ExÉMüÐ mÉWûsÉå urÉuÉxjÉÉ WÒûD Wæû, oÉÉS qÉåÇ SåWû oÉlÉÏ Wæû| AaÉU LåxÉÉ lÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå eÉlqÉiÉå WûÏ iÉærÉÉU SÕkÉ lÉWûÏÇ

ÍqÉsÉiÉÉ| ExÉ SÕkÉ Måü ÍsÉL iÉÑqÉlÉå-WûqÉlÉå MüÉåD mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ jÉÉ| qÉÉð Måü zÉUÏU qÉåÇ iÉiMüÉsÉ SÕkÉ oÉlÉ

aÉrÉÉ AÉæU ÌoÉsMÑüsÉ oÉŠå Måü AlÉÑMÔüsÉ| LåxÉå WûÏ WûuÉÉLÆ WûqÉlÉå lÉWûÏÇ oÉlÉÉDÇ, xÉÔrÉï Måü ÌMüUhÉ WûqÉlÉå lÉWûÏÇ oÉlÉÉrÉå,

mÉëÉhÉuÉÉrÉÑ WûqÉlÉå lÉWûÏÇ oÉlÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ WûqÉÉUå CxÉ xÉÉkÉlÉ MüÉå rÉWû xÉoÉ cÉÉÌWûL iÉÉå xÉ×̹Mü¨ÉÉï lÉå mÉWûsÉå oÉlÉÉrÉÉ|

AiÉÈ CxÉ zÉUÏUÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ MüÐ eÉÉå ÌlÉiÉÉliÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû ExÉMåü ÍsÉL ÍcÉliÉÉ MüUlÉå MüÐ eÉÃUiÉ lÉWûÏÇ

Wæû| xÉ×̹Mü¨ÉÉï MüÐ xÉ×̹ qÉåÇ AÉuÉzrÉMüiÉÉ mÉÔUÏ MüUlÉå MüÐ urÉuÉxjÉÉ Wæû| A¥ÉÉlÉeÉÌlÉiÉ CcNûÉ-uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ MüÉ

iÉÉå MüÉåD AliÉ WûÏ lÉWûÏÇ Wæû| uÉå WûÏ pÉOûMüÉiÉÏ WæÇû xÉoÉMüÉå|

CcNûÉLÆ WûqÉÉUÏ oÉåuÉMÔüTüÐ xÉå mÉæSÉ WûÉåiÉÏ WæÇû AÉæU AÉuÉzrÉMüiÉÉð xÉ×̹Mü¨ÉÉï Måü xÉÇMüsmÉ xÉå mÉæSÉ WûÉåiÉÏ

WæÇû| zÉUÏU oÉlÉÉ ÌMü ExÉMüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ ZÉÄQûÏ WÒûDÇ| xÉ×̹Mü¨ÉÉï MüÉ xÉÇMüsmÉ Wæû ÌMü iÉÑqÉ qÉlÉÑwrÉ eÉlqÉ

mÉÉMüU qÉÑ£ü WûÉå eÉÉAÉå| AaÉU iÉÑqÉ AmÉlÉå MüÉå xÉ×̹Mü¨ÉÉï Måü xÉÇMüsmÉ xÉå eÉÉåÄQû SÉå iÉÉå iÉÑqWûÉUÏ qÉÑÌ£ü AÉxÉÉlÉÏ

xÉå WûÉå eÉÉLaÉÏ| iÉÑqÉ AmÉlÉÏ lÉD CcNûÉLÆ oÉlÉÉMüU ÍcÉliÉÉ MüUMåü AmÉlÉå MüÉå MüÉåxÉiÉå WûÉå iÉÉå iÉÑqÉ MüqÉï Måü

pÉÉaÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉå WûÉå|

eÉæxÉå, ÌMüxÉÏ lÉå aÉÑlÉÉWû ÌMürÉÉ AÉæU eÉåsÉ qÉåÇ Wæû| cÉÉU xÉÉsÉ MüÐ xÉeÉÉ WÒûD Wæû| AoÉ eÉåsÉ MüÉ eÉæxÉÉ

ÌlÉrÉqÉ Wæû LåxÉÉ uÉWû cÉsÉiÉÉ UWåû iÉÉå cÉÉU xÉÉsÉ MüOû eÉÉLÆaÉå, uÉWû qÉÑ£ü WûÉå eÉÉLaÉÉ| AaÉU uÉWû eÉåsÉ qÉåÇ

aÉÄQûoÉÄQûÏ MüUå, iÉÔTüÉlÉ MüUå, AmÉUÉkÉ MüUå iÉÉå AÉæU xÉeÉÉ oÉÄRû eÉÉLaÉÏ| LåxÉå WûÏ eÉÏuÉ CxÉ xÉÇxÉÉUÃmÉÏ

MüÉUÉuÉÉxÉ qÉåÇ AÉrÉå WæÇû, MüÉåD qÉlÉÑwrÉ WûÉåMüU AÉrÉÉ Wæû MüÉåD mÉzÉÑ WûÉåMüU AÉrÉÉ Wæû MüÉåD mɤÉÏ WûÉåMüU| eÉÉå sÉÉåaÉ

xÉqÉfÉiÉå WæÇû ÌMü WûqÉ xÉÇxÉÉU qÉåÇ cÉÉU ÌSlÉ xÉÑZÉ pÉÉåaÉlÉå Måü ÍsÉL AÉrÉå WæÇû ElÉ WûiÉpÉÉÌaÉrÉÉåÇ MüÉå mÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ

ÌMü xÉÇxÉÉU xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ eÉaÉWû lÉWûÏÇ Wæû| xÉÑZÉ sÉåaÉÉ MüÉælÉ? rÉWû eÉUÉ ZÉÉåeÉÉå| AmÉlÉå zÉUÏUÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ MüÉå

iÉÑqÉ xÉÑZÉÏ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå WûÉå? xÉÉkÉlÉ eÉÄQû Wæû| ExÉMüÉå MÑüNû ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| iÉÑqÉ xÉÑZÉÏ WûÉålÉÉ cÉÉWûiÉå WûÉå iÉÉå

iÉÑqWåÇû AmÉlÉÉ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ| iÉÑqWûÉUÏ MüsmÉlÉÉ WûÏ Wæû ÌMü WûqÉ xÉÑZÉÏ WûÉå eÉÉLÆ| rÉWûÏ MüÉUhÉ Wæû ÌMü LMü uÉxiÉÑ mÉU

ÌMüxÉÏ MüÐ MüsmÉlÉÉ oÉlÉ eÉÉLÈ „rÉWû ÍqÉsÉ eÉÉL iÉÉå qÉæÇ xÉÑZÉÏ....‟ iÉÉå ExÉ MüsmÉlÉÉuÉÉsÉå MüÉå uÉWû uÉxiÉÑ xÉÑZÉS

pÉÉxÉiÉÏ Wæû| uÉWûÏ uÉxiÉÑ SÕxÉUå MüÉå xÉÑZÉS lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÏ| zÉUÉoÉÏ, MüoÉÉoÉÏ, qÉÉÇxÉÉWûÉUÏ MüÉå rÉå iÉÑcNû cÉÏeÉåÇ xÉÑZÉ

SåiÉÏ WæÇû eÉoÉÌMü xÉSÉcÉÉUÏ MüÉå rÉå xÉÑZÉ lÉWûÏÇ SåiÉÏ| iÉÉå qÉÉlÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ ÌMü uÉxiÉÑAÉåÇ qÉåÇ xÉÑZÉ lÉWûÏÇ Wæû, WûqÉlÉå

MüsmÉlÉÉ MüÉ xÉÑZÉ oÉlÉÉrÉÉ Wæû|

MüsmÉlÉÉ MüÉ xÉÑZÉ AÉæU MüsmÉlÉÉ MüÉ SÒÈZÉ oÉlÉÉ oÉlÉÉMüU AÉSqÉÏ ÍcÉliÉÉ Måü bÉOûÏrÉÇ§É qÉåÇ bÉÔqÉiÉÉ

UWûiÉÉ Wæû| CxÉ mÉëMüÉU AmÉlÉÉ xÉÉUÉ AÉrÉÑwrÉ mÉÔUÉ MüU SåiÉÉ Wæû|

Page 6: Nishchint jeevan

ÍcÉliÉÉ ElWûÏÇ MüÐ WûÉåiÉÏ Wæû ÎeÉlÉMåü mÉÉxÉ PûÏMü ÍcÉliÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû| zÉUÏU MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ mÉÔUÏ MüUlÉå

Måü ÍsÉL mÉÑÃwÉÉjÉï MüUlÉÉ WûÉjÉ-mÉæU cÉsÉÉlÉÉ, MüÉqÉ MüUlÉÉ, CxÉMüÐ qÉlÉÉWûÏ lÉWûÏÇ Wæû| sÉåÌMülÉ CxÉMåü mÉÏNåû

AlkÉÏ SÉæÄQû sÉaÉÉMüU AmÉlÉÏ ÍcÉliÉlÉzÉÌ£ü lɹ MüU SålÉÉ rÉWû oÉWÒûiÉ WûÉÌlÉMüÉUMü Wæû|

ÌlÉͶÉliÉ eÉÏuÉlÉ MæüxÉå WûÉå ?

ÌlÉͶÉliÉ eÉÏuÉlÉ iÉoÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉoÉ iÉÑqÉ PûÏMü E±qÉ MüUiÉå WûÉå| ÍcÉÎliÉiÉ eÉÏuÉlÉ iÉoÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉoÉ

iÉÑqÉ aÉsÉiÉ E±qÉ MüUiÉå WûÉå| sÉÉåaÉÉåÇ Måü mÉÉxÉ Wæû uÉWû iÉÑqÉMüÉå ÍqÉsÉå CxÉqÉåÇ iÉÑqÉ xuÉiÉl§É lÉWûÏÇ WûÉå| iÉÑqWûÉUÉ rÉWû

zÉUÏU AMåüsÉÉ eÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| uÉWû MüCrÉÉåÇ mÉU AÉkÉÉËUiÉ UWûiÉÉ Wæû| iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ eÉÉå Wæû uÉWû SÕxÉUÉåÇ iÉMü

mÉWÒðûcÉÉlÉå qÉåÇ xuÉiÉl§É WûÉå| iÉÑqÉ SÕxÉUå MüÉ sÉå sÉålÉå qÉåÇ xuÉiÉÇ§É lÉWûÏÇ WûÉå sÉåÌMülÉ SÕxÉUÉåÇ MüÉå AmÉlÉÉ oÉÉðOû SålÉå qÉåÇ

xuÉiÉÇ§É WûÉå| qÉeÉå MüÐ oÉÉiÉ rÉWû Wæû ÌMü eÉÉå AmÉlÉÉ oÉÉðOûiÉÉ Wæû uÉWû SÕxÉUÉåÇ MüÉ oÉWÒûiÉ xÉÉUÉ sÉå xÉMüiÉÉ Wæû| eÉÉå

AmÉlÉÉ lÉWûÏÇ SåiÉÉ AÉæU SÕxÉUÉåÇ MüÉ sÉålÉÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû ExÉMüÉå erÉÉSÉ ÍcÉliÉÉ UWûiÉÏ Wæû|

sÉÉåaÉ ÍzÉMüÉrÉiÉ MüUiÉå WæÇû ÌMüÈ „WûqÉMüÉå MüÉåD mÉÔNûiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ... WûqÉMüÉå MüÉåD mÉëåqÉ lÉWûÏÇ SåiÉÉ.....

WûqÉÉUÉ MüÉåD qÉÔsrÉ lÉWûÏÇ Wæû...... WûqÉÉUå mÉÉxÉ MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû.....|‟

iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå MüqÉ xÉå MüqÉ zÉUÏU iÉÉå Wæû| iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ qÉlÉ iÉÉå Wæû| ÃmÉrÉå-mÉæxÉå

lÉWûÏÇ WæÇû cÉsÉÉå, qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ| sÉåÌMülÉ iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ zÉUÏU, qÉlÉ AÉæU ÍcÉliÉlÉ Wæû| iÉÑqÉ AÉæUÉåÇ MüÐ pÉsÉÉD MüÉ

ÍcÉliÉlÉ MüUÉå iÉÉå AÉæU sÉÉåaÉ iÉÑqWûÉUÏ pÉsÉÉD MüÉ ÍcÉliÉlÉ ÌMüL ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWåÇûaÉå| iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ eÉÉå iÉlÉoÉsÉ Wæû,

qÉlÉoÉsÉ Wæû, oÉÑήoÉsÉ Wæû ElÉMüÉå mÉUÌWûiÉ qÉåÇ ZÉcÉï QûÉsÉÉå| AÉæUÉåÇ MüÉ sÉålÉå qÉåÇ iÉÑqÉ xuÉiÉl§É lÉWûÏÇ WûÉå sÉåÌMülÉ

AmÉlÉÉ AÉæUÉåÇ iÉMü mÉWÒðûcÉÉlÉå qÉåÇ xuÉiÉl§É WûÉå| AmÉlÉÉ AÉæUÉåÇ iÉMü mÉWÒðûcÉÉlÉÉ zÉÑà ÌMürÉÉ iÉÉå AÉæUÉåÇ MüÉ iÉÑqWûÉUå

iÉMü AmÉlÉå AÉmÉ AÉlÉå sÉaÉ eÉÉLaÉÉ|

WûÉåiÉÉ YrÉÉ Wæû? AmÉlÉÉ MÑüNû SålÉÉ lÉWûÏÇ, AÉæUÉåÇ MüÉ sÉå sÉålÉÉ Wæû| MüÉqÉ MüUlÉÉ lÉWûÏÇ AÉæU uÉåiÉlÉ sÉålÉÉ

Wæû| qÉeÉSÕU MüÉå MüÉqÉ MüqÉ MüUlÉÉ Wæû AÉæU qÉeÉSÕUÏ erÉÉSÉ sÉålÉÉ Wæû| xÉåPû MüÉå qÉÉsÉ MüqÉ SålÉÉ Wæû AÉæU qÉÑlÉÉTüÉ

erÉÉSÉ MüUlÉÉ Wæû| lÉåiÉÉ MüÉå xÉåuÉÉ MüqÉ MüUlÉÉ Wæû AÉæU MÑüxÉÏï mÉU erÉÉSÉ oÉæPûlÉÉ Wæû| xÉoÉ ÍpÉZÉqÉÇaÉå oÉlÉ aÉrÉå WæÇû|

SålÉå uÉÉsÉÉ SÉiÉÉ MüÉåD oÉlÉiÉÉ lÉWûÏÇ, xÉoÉ ÍpÉZÉÉUÏ oÉlÉ aÉrÉå| CxÉÍsÉL fÉaÉÄQåû, MüsÉWû, ÌuÉUÉåkÉ, AzÉÉÎliÉ oÉÄRû

UWûÏ Wæû|

mÉËUuÉÉU qÉåÇ pÉÏ LåxÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû| xÉoÉ xÉÑZÉ sÉålÉå uÉÉsÉå WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| xÉÑZÉ SålÉå uÉÉsÉÉ MüÉåD WûÉåiÉÉ lÉWûÏÇ|

qÉÉlÉ sÉålÉå uÉÉsÉå WûÉå eÉÉiÉå WæÇû, qÉÉlÉ SålÉå uÉÉsÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| ZÉÑS eÉÉå Så xÉMüiÉå WæÇû uÉWû lÉWûÏÇ SålÉÉ cÉÉWûiÉå

WæÇû AÉæU sÉålÉå Måü sÉÉsÉÉÌrÉiÉ UWûiÉå WæÇû| xÉoÉ ÍpÉZÉqÉÇaÉÉåÇ Måü PûÏMüUå OûMüUÉiÉå WæÇû|

uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ qÉÉlÉ sÉålÉå MüÐ cÉÏeÉ lÉWûÏÇ, xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ cÉÏeÉ lÉWûÏÇ, SålÉå MüÐ cÉÏeÉ Wæû| eÉÉå iÉÑqÉ Så

xÉMüiÉå WûÉå uÉWû AaÉU DqÉÉlÉSÉUÏ xÉå SålÉå sÉaÉ eÉÉAÉå iÉÉå eÉÉå iÉÑqÉ mÉÉ xÉMüiÉå WûÉå uÉWû AmÉlÉå AÉmÉ AÉ eÉÉLaÉÉ|

iÉÑqÉ mÉëåqÉ mÉÉ xÉMüiÉå WûÉå, AqÉUiÉÉ MüÐ AlÉÑpÉÔÌiÉ mÉÉ xÉMüiÉå WûÉå, zÉɵÉiÉ eÉÏuÉlÉ mÉÉ xÉMüiÉå WûÉå| iÉÑqWûÉUå

mÉÉxÉ eÉÉå lɵÉU Wæû uÉWû iÉÑqÉ Så xÉMüiÉå WûÉå| lɵÉU SålÉå MüÐ AÉSiÉ mÉÄQûiÉå WûÏ lɵÉU MüÐ AÉxÉÌ£ü ÍqÉOû eÉÉiÉÏ Wæû|

lɵÉU MüÐ AÉxÉÌ£ü ÍqÉOûiÉå WûÏ zÉɵÉiÉ MüÐ mÉëÏÌiÉ eÉaÉiÉÏ Wæû| zÉɵÉiÉ MüÉåD mÉUÉD cÉÏeÉ lÉWûÏÇ Wæû| iÉÑqÉ xÉoÉ MÑüNû

Så QûÉsÉÉå ÌTüU pÉÏ iÉÑqÉ CiÉlÉå qÉWûÉlÉç WûÉå ÌMü iÉÑqWûÉUÉ MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ ÌoÉaÉÄQûiÉÉ| iÉÑqÉ oÉÉWûU MüÐ SÒÌlÉrÉÉð xÉå xÉoÉ

MÑüNû sÉå sÉÉå sÉåÌMülÉ iÉÑqWûÉUÉ zÉUÏU CiÉlÉÉ iÉÑcNû Wæû ÌMü AÉÎZÉU MÑüNû ExÉMåü mÉÉxÉ UWû lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| rÉWû

ÌoÉsMÑüsÉ xÉlÉÉiÉlÉ xÉirÉ Wæû|

AaÉU iÉÑqÉ pÉ£ü WûÉå iÉÉå pÉÉuÉlÉÉ LåxÉÏ MüUÉå ÌMü xÉoÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ Wæû| xÉoÉxÉå pÉaÉuÉÉlÉ Måü lÉÉiÉå

urÉuÉWûÉU MüUÉå| AaÉU iÉÑqÉ ¥ÉÉlÉqÉÉaÉï qÉåÇ WûÉå iÉÉå ÌuÉcÉÉU MüUÉå ÌMü xÉoÉ mÉëM×üÌiÉ MüÉ Wæû, xÉoÉ mÉËUuÉiÉïlÉzÉÏsÉ Wæû|

xÉÇxÉÉU AÉæU zÉUÏU SÉålÉÉåÇ LMü Wæû| zÉUÏU MüÉå xÉÇxÉÉU MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉÉ SÉå|

Page 7: Nishchint jeevan

zÉUÏU xÉÇxÉÉU Måü ÍsÉL Wæû| LMüÉliÉ AmÉlÉå ÍsÉL Wæû AÉæU mÉëåqÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü ÍsÉL Wæû| rÉWû oÉÉiÉ AaÉU

xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ eÉÉrÉ iÉÉå mÉëåqÉ xÉå ÌSurÉiÉÉ mÉæSÉ WûÉåaÉÏ, LMüÉliÉ xÉå xÉÉqÉjrÉï AÉrÉåaÉÉ AÉæU ÌlÉwMüÉqÉiÉÉ xÉå oÉɽ

xÉTüsÉiÉÉLÆ iÉÑqWûÉUå cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ UWåÇûaÉÏ|

zÉqÉÉ eÉsÉiÉÏ Wæû mÉUuÉÉlÉÉåÇ MüÉå AÉqÉǧÉhÉ lÉWûÏÇ SåiÉÏ| mÉUuÉÉlÉå AmÉlÉå AÉmÉ AÉ eÉÉiÉå WæÇû| LåxÉå WûÏ

iÉÑqWûÉUÉ eÉÏuÉlÉ AaÉU mÉUÌWûiÉ Måü ÍsÉL ZÉcÉï WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå iÉÑqWûÉUå zÉUÏU ÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ Måü ÍsÉL AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ,

xÉÑÌuÉkÉÉLÆ AmÉlÉå AÉmÉ AÉ eÉÉiÉÏ WæÇû| sÉÉåaÉ lÉWûÏÇ SåÇaÉå iÉÉå sÉÉåMåüµÉU ElÉMüÉå mÉëåËUiÉ MüUMåü iÉÑqWûÉUÏ

AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ WûÉÎeÉU MüU SåÇaÉå|

ÎeÉxÉlÉå oÉÉðOûÉ ExÉlÉå mÉÉrÉÉ| ÎeÉxÉlÉå xÉðpÉÉsÉÉ ExÉlÉå aÉðuÉÉrÉÉ|

iÉÉsÉÉoÉ AÉæU lÉSÏ Måü oÉÏcÉ oÉÉiÉ cÉsÉÏ| iÉÉsÉÉoÉ MüWûiÉÉ WæûÈ

“mÉaÉsÉÏ! MüsÉMüsÉ NûsÉNûsÉ MüUiÉÏ, aÉÉiÉÏ aÉÑlÉaÉÑlÉÉiÉÏ pÉÉaÉÏ eÉÉ UWûÏ Wæû xÉÉaÉU Måü mÉÉxÉ| iÉÑfÉå uÉWû

YrÉÉ SåaÉÉ? iÉåUÉ xÉÉUÉ qÉÏPûÉ eÉsÉ sÉå sÉåaÉÉ AÉæU ZÉÉUÉ oÉlÉÉ QûÉsÉåaÉÉ| eÉUÉ xÉÉåcÉ, xÉqÉfÉ | AmÉlÉÉ eÉsÉ

AmÉlÉå mÉÉxÉ UZÉ | MüÉqÉ AÉrÉaÉÉ |”

lÉSÏ MüWûiÉÏ WæûÈ “qÉæÇ MüsÉ MüÐ ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÏ| eÉÏuÉlÉ Wæû oÉWûiÉÏ kÉÉUÉ| oÉWûiÉÏ kÉÉUÉ MüÉå oÉWûlÉå WûÏ

SÉå|”

iÉÉsÉÉoÉ lÉå ZÉÔoÉ xÉqÉfÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ xÉËUiÉÉ lÉå qÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ| iÉÉsÉÉoÉ lÉå iÉÉå AmÉlÉÉ mÉÉlÉÏ xÉÇaÉëWû MüUMåü

UZÉÉ| LåxÉå-LåxÉå qÉcNûÉåÇ MüÉå, qÉaÉUÉåÇ MüÉå UZÉ ÌSrÉå AmÉlÉå pÉÏiÉU ÌMü MüÉåD pÉÏiÉU AÉ WûÏ lÉ xÉMåü, xlÉÉlÉ pÉÏ

lÉ MüU xÉMåü, QûU Måü qÉÉUå mÉÉlÉÏ mÉÏlÉå pÉÏ lÉ AÉ xÉMåü|

MÑüNû xÉqÉrÉ Måü oÉÉS iÉÉsÉÉoÉ MüÉ oÉðÍkÉrÉÉU mÉÉlÉÏ aÉÇSÉ WÒûAÉ, ExÉqÉåÇ xÉåuÉÉU WûÉå aÉD, qÉcNûU oÉÄRû aÉrÉå,

aÉÉðuÉ qÉåÇ qÉsÉåËUrÉÉ TæüsÉ aÉrÉÉ| aÉÉðuÉ Måü sÉÉåaÉÉåÇ lÉå AÉæU lÉaÉU mÉÇcÉÉrÉiÉ lÉå ÍqÉsÉMüU iÉÉsÉÉoÉ MüÉå pÉU ÌSrÉÉ|

EkÉU xÉËUiÉÉ iÉÉå oÉWûiÉÏ UWûÏ| xÉÉaÉU qÉåÇ AmÉlÉÉ lÉÉqÉ-ÃmÉ ÍqÉOûÉMüU ÍqÉsÉ aÉD| AmÉlÉå MüÉå qÉæÇ xÉÉaÉU

WÕðû LåxÉÉ LWûxÉÉxÉ MüUlÉå sÉaÉÏ| ExÉÏ xÉÉaÉU xÉå eÉsÉ EPûÉ, uÉÉwmÉ oÉlÉÉ, uÉwÉÉï WÒûD AÉæU lÉSÏ iÉÉeÉÏ MüÐ iÉÉeÉÏ

oÉWûiÉÏ UWûÏ| „aÉÇaÉå WûU.... rÉqÉÑlÉå WûU.... lÉqÉïSå WûU...‟ eÉrÉ bÉÉåwÉ WûÉåiÉÉ UWûÉ|

aÉÇaÉÉ lÉå MüpÉÏ xÉÉåcÉÉ lÉWûÏÇ ÌMüÈ xÉÉkÉÑ mÉÑÃwÉ AÉrÉåÇ iÉÉå ElWåÇû zÉÏiÉsÉ eÉsÉ SÕð AÉæU ÍxÉÇWû AÉrÉå iÉÉå

ExÉå eÉWûU QûÉsÉMüU SÕð| uÉWû iÉÉå oÉWûiÉÏ eÉÉ UWûÏ Wæû| ÍxÉÇWû AÉrÉå iÉÉå pÉÏ zÉÏiÉsÉ eÉsÉ mÉÏ eÉÉL AÉæU xÉÉkÉÑ

AÉrÉå iÉÉå pÉÏ zÉÏiÉsÉ eÉsÉ qÉåÇ lÉWûÉ sÉå, eÉsÉ mÉÏ sÉå|

eÉÏuÉlÉ pÉÏ LMü LåxÉÏ AqÉ×iÉkÉÉUÉ WûÉå ÌMü MüÉåD SÒ¹ xÉå SÒ¹ WûÉå, cÉÉhQûÉsÉ xÉå cÉÉhQûÉsÉ WûÉå AÉæU

xÉ‹lÉ xÉå xÉ‹lÉ WûÉå, iÉÑqWûÉUå ²ÉUÉ ElÉ SÉålÉÉåÇ MüÐ MÑüNû lÉ MÑüNû xÉåuÉÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉÉå iÉÑqÉlÉå MüeÉÉï cÉÑMüÉ

ÌSrÉÉ| eÉÃUÏ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü iÉÑqWûÉUÏ xÉåuÉÉ MüÉ oÉSsÉÉ uÉå sÉÉåaÉ WûÏ SåÇ| YrÉÉ DµÉU Måü WûeÉÉU-WûeÉÉU WûÉjÉ lÉWûÏÇ

WæÇû SålÉå Måü ÍsÉL? sÉÉZÉÉåÇ-sÉÉZÉÉåÇ ÌSsÉ ExÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü lÉWûÏÇ WæÇû YrÉÉ?

irÉÉaÉ xÉå, mÉëxɳÉiÉÉ xÉå, LMüÉliÉ xÉå ASpÉÑiÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû| xÉÉkÉlÉÉ MüÉsÉ qÉåÇ LMüÉÇiÉuÉÉxÉ AirÉliÉ

AÉuÉzrÉMü Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ oÉÑ® lÉå NûÈ xÉÉsÉ iÉMü EUhÉÉuÉÍsÉ AUhrÉ qÉåÇ LMüÉliÉuÉÉxÉ ÌMürÉÉ jÉÉ| ÎeÉxÉxÉ pÉÉUiÉ

qÉåÇ AÉMüU xɧÉWû xÉÉsÉ iÉMü LMüÉliÉuÉÉxÉ qÉåÇ UWåû jÉå| ´ÉÏqÉSè Aɱ zÉÇMüUÉcÉÉrÉï lÉå lÉqÉïSÉ iÉOû mÉU xÉSaÉÑà Måü

xÉÉͳÉkrÉ qÉåÇ LMüÉliÉuÉÉxÉ qÉåÇ UWûMüU krÉÉlÉrÉÉåaÉ, ¥ÉÉlÉrÉÉåaÉ CirÉÉÌS Måü E¨ÉÑÇaÉ ÍzÉZÉU xÉU ÌMürÉå jÉå| ElÉMåü

SÉSÉaÉÑà LuÉÇ xÉSaÉÑà aÉÉæÄQûmÉÉSÉcÉÉrÉï lÉå LuÉÇ aÉÉåÌuÉlSmÉÉSÉcÉÉrÉï lÉå LMüÉliÉ-xÉåuÉlÉ ÌMürÉÉ jÉÉ| AmÉlÉÏ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ

MüÉå CÎlSìrÉÉåÇ xÉå WûOûÉMüU AliÉqÉÑïZÉ MüÐ jÉÏ|

MüpÉÏ-MüpÉÏ AmÉlÉå MüÉå oÉlS MüqÉUå qÉåÇ MÑüNû ÌSlÉ iÉMü UZÉÉå| mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ iÉÑqWåÇû AMåüsÉå UWûlÉå qÉåÇ

xÉÑÌuÉkÉÉ lÉ WûÉåaÉÏ| mÉWûsÉå SÉå cÉÉU bÉhOåû WûÏ UWûÉå| AÉiqÉ-ÌuÉcÉÉU MüÉå oÉÄRûÉAÉå| AÉiqÉ-ÌuÉcÉÉU MüÉå oÉÄRûÉlÉå uÉÉsÉå

mÉÑxiÉMü mÉÄRûÉå| eÉmÉ MüUÉå| mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ MüUÉå| rÉÉåaÉÉxÉlÉ MüUÉå| qÉÉælÉ UZÉÉå| qÉÉælÉ xÉå zÉÌ£ürÉÉåÇ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû|

Page 8: Nishchint jeevan

xÉÉkÉMü FmÉU EPûiÉÉ Wæû| ExÉMüÐ iÉmɶÉrÉÉï xÉå, qÉÉælÉ xÉå, LMüÉliÉ-xÉåuÉlÉ xÉå, oÉlS MüqÉUå qÉåÇ A¥ÉÉiÉ UWûlÉå xÉå

xÉÑwÉÑmiÉ zÉÌ£ürÉÉð ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû| ÌuÉUÉåkÉ MüUlÉå uÉÉsÉå pÉÏ ExÉ xÉÉkÉMü MüÉ AÉSU MüUlÉå sÉaÉ eÉÉiÉå Wæû|

A³É eÉsÉ, AÉeÉÏÌuÉMüÉ MüÐ iÉMüsÉÏTü WûÉåiÉÏ jÉÏ uÉWû AÉxÉÉlÉÏ xÉå SÕU WûÉå eÉÉLaÉÏ| mÉÑhrÉ oÉÄRåûaÉÉ|

AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ SåZÉÉ eÉÉL iÉÉå iÉÑqWûÉUå zɧÉÑ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ iÉÑqWûÉUå zɧÉÑ lÉWûÏÇ WæÇû| oÉÉWûU xÉå ÍqɧÉ

ÌSZÉiÉå WÒûL ÍqÉ§É iÉÑqWûÉUå aÉWûUå zɧÉÑ WæÇû| uÉå iÉÑqWûÉUÉ xÉqÉrÉ ZÉÉ eÉÉiÉå WæÇû AÉæU iÉÑqWûÉUÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÔðeÉÏ cÉÔxÉ

sÉåiÉå WæÇû, iÉÑqÉMüÉå pÉÏ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ| ElÉMüÉå pÉÏ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ÌMü WûqÉ AmÉlÉå ÍqÉ§É MüÐ AÉkrÉÉÎiqÉMü

mÉÔðeÉÏ oÉUoÉÉS MüU UWåû Wæû| uÉå MÑüNû lÉ MÑüNû urÉÉuÉWûÉËUMü MüÉqÉ, xÉÉqÉÉÎeÉMü MüÉqÉ sÉå AÉiÉå WæÇû, oÉÉiÉåÇ sÉå AÉiÉå

WæÇû AÉæU iÉÑqWåÇû oÉsÉÉiÉç ElÉMåü xÉÉjÉ xÉWûqÉiÉ WûÉålÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| ClÉ MüÉrÉÉåïÇ qÉåÇ, mÉëuÉ×Ì¨É qÉåÇ iÉÑqWåÇû xÉÇxÉÉUÏ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉ

xÉÇmÉMïü WûÉåiÉÉ Wæû|

xÉÇxÉÉUÏ sÉÉåaÉ MüÐ AÉæU xÉÉkÉMü MüÐ ÌSzÉÉ oÉWÒûiÉ AsÉaÉ WûÉåiÉÏ Wæû| xÉÇxÉÉUÏ Måü mÉÉxÉ eÉÉå eÉÉå xÉÇxÉÉU

Måü mÉS-mÉSÉjÉï WûÉåiÉå WæÇû ElWåÇû oÉÄRûÉlÉå MüÐ LuÉÇ pÉÌuÉwrÉ Måü WûuÉÉD ÌMüsÉå oÉÉðkÉlÉå MüÐ CcNûÉ WûÉåiÉÏ Wæû| xÉÉkÉMü

AmÉlÉå mÉÉxÉ eÉÉå Wæû ExÉMüÉå xÉiMüÉrÉï qÉåÇ sÉaÉÉlÉå Måü ÍsÉL xÉÉåcÉiÉÉ Wæû AÉæU pÉÌuÉwrÉ qÉåÇ WûËUqÉrÉ WûÉå eÉÉlÉå MüÐ

CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû|

xÉÉkÉMü MüÉ sɤrÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû AÉæU xÉÇxÉÉUÏ MüÉ sɤrÉ iÉÑcNû pÉÉåaÉ Wæû| xÉÇxÉÉUÏ MüÐ kÉÉUÉ ÍcÉliÉÉ Måü

iÉUTü eÉÉ UWûÏ Wæû AÉæU xÉÉkÉMü MüÐ kÉÉUÉ ÍcÉliÉlÉ Måü iÉUTü eÉÉ UWûÏ Wæû|

NûÉåOåû ÌuÉcÉÉUuÉÉsÉå iÉÑqWûÉUå ÍqɧÉ, ÎeÉlÉMüÉå xÉÇxÉÉU ÌmÉërÉ Wæû, ÎeÉlÉMüÉå xÉÇxÉÉU xÉŠÉ sÉaÉiÉÉ Wæû, eÉÉå SåWû

MüÉå qÉæÇ qÉÉlÉ MüU SåWû MüÉå xÉÑZÉÏ MüUlÉå qÉåÇ sÉaÉå WæÇû, eÉÉå xÉÉåcÉiÉå WæÇû ÌMü CiÉlÉÉ ÌMürÉÉ Wæû AÉæU CiÉlÉÉ MüUMåü

ÌSZÉÉlÉÉ Wæû, CiÉlÉÉ mÉÉrÉÉ Wæû AÉæU CiÉlÉÉ mÉÉMüU ÌSZÉÉlÉÉ Wæû, CiÉlÉÉ SåZÉÉ Wæû, CiÉlÉÉ AÉæU SåZÉlÉÉ Wæû LåxÉå

xÉÇxÉÉUÏ AÉMüwÉïhÉuÉÉsÉå sÉÉåaÉÉåÇ Måü xÉÇmÉMïü qÉåÇ eÉoÉ iÉÑqÉ AÉ eÉÉAÉåaÉå iÉoÉ iÉÑqWûÉUÏ LMüÉaÉëiÉÉ, iÉÑqWûÉUÏ ÌuÉcÉÉU-

zÉÌ£ü, iÉÑqWûÉUÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÔðeÉÏ, qÉWûÏlÉÉåÇ MüÐ xÉÉkÉlÉÉ MüÐ MüqÉÉD AjÉuÉÉ AaÉsÉå eÉlqÉÉåÇ MüÐ mÉÑhrÉÉD iÉÑqÉ

ÌoÉZÉåU QûÉsÉÉåaÉå|

eÉoÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÔðeÉÏ ÌoÉZÉU eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ xÉÉkÉMü oÉåWûÉsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÎeÉxÉxÉ eÉoÉ pÉÉUiÉ Måü

rÉÉåÌaÉrÉÉåÇ xÉå rÉÉåaÉ Måü UWûxrÉ xÉÏZÉMüU, AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÔðeÉÏ uÉÉsÉå oÉlÉMüU AmÉlÉå SåzÉ qÉåÇ aÉrÉå iÉoÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉå

ElÉMüÉå qÉÉlÉÉ, mÉÔeÉÉ AÉæU eÉoÉ ÎeÉxÉxÉ sÉÉåMü-xÉqmÉMïü qÉåÇ AÍkÉMü AÉrÉå, AÉiqÉ-ÌuÉcÉÉU, LMüÉliÉ-xÉåuÉlÉ AÉæU

AÉiqÉ-qÉxiÉÏ NÕûOû aÉD ÌTüU mÉÔeÉÉ MüUlÉå uÉÉsÉå ElWûÏÇ sÉÉåaÉÇ lÉå ÎeÉxÉxÉ MüÉå ¢üÊxÉ mÉU cÉÄRûÉrÉÉ| iÉoÉ ÎeÉxÉxÉ

Måü ESaÉÉU ÌlÉMüsÉåÈ

“O my God ! I lost my energy.” ( Wåû qÉåUå mÉëpÉÑ ! qÉæÇlÉå AmÉlÉÏ zÉÌ£ü ZÉÉå SÏ|)

MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü ÎeÉxÉxÉ MüÉ mÉÑlÉÃijÉÉlÉ WÒûAÉ| uÉå LMüÉliÉ qÉåÇ cÉsÉå aÉrÉå| AÇÌiÉqÉ xÉqÉrÉ qÉåÇ

LMüÉliÉ A¥ÉÉiÉuÉÉxÉ qÉåÇ UWåû CxÉÍsÉL AÉeÉ mÉÔeÉå eÉÉ UWåû WæÇû|

uÉå WûÏ qÉWûÉmÉÑÃwÉ oÉÄQûÉ MüÉqÉ MüU aÉrÉå WæÇû, ElWûÉåÇlÉå WûÏ eÉaÉiÉ MüÉ MüsrÉÉhÉ ÌMürÉÉ Wæû ÎeÉlWûÉåÇlÉå

LMüÉliÉ-xÉåuÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû, ÎeÉlWûÉåÇlÉå AÉiqÉ-ÌuÉzsÉåwÉhÉ ÌMürÉÉ Wæû, ÎeÉlWûÉåÇlÉå iÉÑcNû uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉ AÉMüwÉïhÉ

NûÉåÄQûMüU, iÉÑcNû uÉxiÉÑAÉåÇ MüÐ ÍcÉliÉÉ NûÉåÄQûMüU xÉirÉ uÉxiÉÑ MüÉ AlÉÑxÉÇkÉÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû| ElWûÉåÇlÉå WûÏ eÉaÉiÉ MüÐ

xÉŠÏ xÉåuÉÉ MüÐ Wæû| ElWûÏÇ MüÐ ÍxÉ®ÉliÉ AÉeÉ iÉMü WûqÉ mÉU UÉerÉ MüU UWåû WæÇû| ElÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ Måü xÉÇMüsmÉ,

ElÉ qÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÇ Måü AÉSzÉï, ElÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ Måü ÍcÉ§É WûqÉÉUå ÌSsÉ mÉU AÉeÉ pÉÏ UÉerÉ MüU UWåû WæÇû|

ÎeÉlWûÉåÇlÉå „iÉÔ-iÉÔ..... qÉæÇ-qÉæÇ....‟ MüUMåü QûhQåû Måü oÉsÉ xÉå AmÉlÉÉ AWÇûMüÉU mÉÉåxÉlÉå Måü ÍsÉL UÉerÉ

ÌMürÉÉ Wæû ElÉMüÐ xɨÉÉ WûqÉÉUå ÌSsÉ mÉU UÉerÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÏ| ÎeÉlÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÐ qÉkÉÑU xqÉ×ÌiÉ WûqÉÉUå

WØûSrÉ ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU AÉÃÄRû Wæû uÉå cÉÉWåû uÉåSurÉÉxÉ WûÉåÇ cÉÉWåû uÉÍzɸeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ WûÉåÇ, uÉssÉpÉÉcÉÉrÉï WûÉåÇ cÉÉWåû

UÉqÉÉlÉÑeÉÉcÉÉrÉï WûÉåÇ, LMülÉÉjÉ eÉÏ WûÉåÇ cÉÉWåû lÉÉqÉSåuÉ WûÉåÇ, xÉÇiÉ ¥ÉÉlÉåµÉU WûÉåÇ cÉÉWåû iÉÑMüÉUÉqÉeÉÏ WûÉåÇ, zÉÑMüSåuÉeÉÏ

Page 9: Nishchint jeevan

WûÉåÇ cÉÉWåû A¹ÉuÉ¢ü qÉÑÌlÉ WûÉåÇ, ElÉMüÉ ÍcÉ§É ÌSZÉå rÉÉ MüjÉÉ-mÉëxÉÇaÉ xÉÑlÉlÉå qÉåÇ AÉrÉå rÉÉ ÍxÉ®ÉliÉ MüÐ oÉÉiÉ ÍqÉsÉå,

WûqÉÉUå ÌSsÉ mÉU AcNûÉ mÉëpÉÉuÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû YrÉÉåÇÌMü ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ MüÉå ÍcÉliÉlÉ Måü ²ÉUÉ qÉWûÉlÉç oÉlÉÉrÉÉ

jÉÉ|

ÌuÉcÉÉU AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÍcÉliÉÉ SÕxÉUå Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû| AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüpÉÏ

ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| rÉWû ÌoÉsMÑüsÉ lÉD oÉÉiÉ sÉaÉåaÉÏ| AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüpÉÏ ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ, AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ

MüpÉÏ xÉÇSåWû lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ, AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüpÉÏ pÉrÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ, AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüpÉÏ zÉÉåMü lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ|

eÉoÉ pÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû, zÉÉåMü WûÉåiÉÉ Wæû, ÍcÉliÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå mÉU Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû|

iÉÑqÉ AmÉlÉå AÉmÉ WûÉå AÉiqÉÉ, SÕxÉUÉ Wæû zÉUÏU| xuÉ Wæû AÉiqÉÉ AÉæU mÉU Wæû zÉUÏU| zÉUÏU Måü ÍsÉL

xÉlSåWû UWåûaÉÉ ÌMü rÉWû zÉUÏU MæüxÉÉ UWåûaÉÉ? oÉÑÄRûÉmÉÉ AcNûÉ eÉÉLaÉÉ ÌMü lÉWûÏÇ? qÉ×irÉÑ MæüxÉÏ WûÉåaÉÏ? sÉåÌMülÉ

AÉiqÉÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ LåxÉÉ MüÉåD xÉlSåWû, ÍcÉliÉÉ rÉÉ pÉrÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| AÉiqÉ-xuÉÃmÉ xÉå AaÉU qÉæÇ MüÐ xqÉ×ÌiÉ WûÉå

eÉÉL iÉÉå ÌTüU oÉÑÄRûÉmÉÉ eÉæxÉå eÉÉiÉÉ WûÉå eÉÉrÉ.... eÉuÉÉlÉÏ eÉæxÉå eÉÉiÉÏ WûÉå eÉÉrÉ.... oÉcÉmÉlÉ eÉæxÉå eÉÉiÉÉ WûÉå

eÉÉrÉ..... qÉåUÉ MÑüNû lÉWûÏÇ ÌoÉaÉÄQûiÉÉ|

SÒÌlÉrÉÉð Måü xÉoÉ sÉÉåaÉ ÍqÉsÉMüU iÉÑqWûÉUå zÉUÏU MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉ eÉÉLÆ ÌTüU pÉÏ iÉÑqWûÉUå xuÉ qÉåÇ MÑüNû

oÉÄRûÉæiÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| iÉÑqWûÉUÉ ÌuÉUÉåkÉ qÉåÇ xÉÉUÉ ÌuÉµÉ EsOûÉ WûÉåMüU OðûaÉ eÉÉrÉ ÌTüU pÉÏ iÉÑqWûÉUå xuÉ qÉåÇ MüÉåD

MüOûÉæiÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ, MüÉåD bÉÉOûÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| LåxÉÉ ÌuÉsɤhÉ iÉÑqWûÉUÉ xuÉ Wæû| CiÉlÉå iÉÑqÉ xuÉiÉl§É WûÉå| xÉÇxÉÉU Måü

xÉÉUå SåzÉÉåÇ Måü mÉëåÍxÉQåûlOû, mÉëqÉÑZÉ, UÉ·ímÉÌiÉ, xÉUqÉÑZÉirÉÉU, xÉÑsiÉÉlÉ, mÉëÉDqÉ ÍqÉÌlÉxOûU xÉoÉ ÍqÉsÉMüU LMü

AÉSqÉÏ MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉ eÉÉLÆ ExÉMüÉå xÉÑZÉÏ MüUlÉå qÉåÇ sÉaÉ eÉÉLÆ ÌTüU pÉÏ eÉoÉ iÉMü uÉWû AÉSqÉÏ xuÉ MüÉ

ÍcÉliÉlÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ, xuÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÉ, AÉiqÉ ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÉ iÉoÉ ExÉMüÉ SÒpÉÉïarÉ cÉÉsÉÔ UWûiÉÉ

Wæû| EmÉrÉÑï£ü xÉoÉ sÉÉåaÉ ÍqÉsÉMüU LMü AÉSqÉÏ MüÉå xÉiÉÉlÉå sÉaÉ eÉÉL AÉæU uÉWû AÉSqÉÏ AaÉU AÉiqÉ-xuÉÃmÉ

qÉåÇ xÉÑmÉëÌiÉ̸iÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÐ MüÉåD WûÉÌlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| ExÉMåü zÉUÏU MüÉå cÉÉWåû MüÉOû SåÇ rÉÉ eÉsÉÉ SåÇ ÌTüU pÉÏ

uÉWû AÉiqÉuÉå¨ÉÉ AmÉlÉå MüÉå MüOûÉ WÒûAÉ rÉÉ eÉsÉÉ WÒûAÉ qÉÉlÉMüU SÒÈZÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| uÉWû iÉÉå ExÉ AlÉÑpÉuÉ mÉU

ZÉÄQûÉ Wæû eÉWûÉð.....

lÉælÉÇ ÍNûSÎliÉ zÉx§ÉÉÍhÉ lÉælÉÇ SWûÌiÉ mÉÉuÉMüÈ|

lÉ cÉælÉÇ YsÉåSrÉlirÉÉmÉ lÉ zÉÉåwÉrÉÌiÉ qÉÉÃiÉÈ||

„AÉiqÉÉ MüÉå zÉx§É MüÉOû lÉWûÏÇ xÉMüiÉå, AÉaÉ eÉsÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÏ, eÉsÉ ÍpÉaÉÉå lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ AÉæU uÉÉrÉÑ

xÉÑZÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÏ|‟

(pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 2.23)

zÉÑMüSåuÉeÉÏ AÉæU eÉÄQûpÉUiÉ eÉÏ eÉæxÉå qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÉå MüD sÉÉåaÉÉåÇ lÉå xÉiÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ ElÉMüÉ ÌiÉlÉMüÉ

iÉMü ÌoÉaÉÄQûÉ lÉWûÏÇ YrÉÉåÇÌMü uÉå ÍcÉliÉlÉ Måü oÉsÉ xÉå xuÉ qÉåÇ.... AÉiqÉÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ jÉå|

ApÉÏ ÌuÉlÉÉzÉMüÉUÏ AhÉÑoÉqÉ CiÉlÉÏ qÉɧÉÉ qÉåÇ oÉlÉå WæÇû ÌMü mÉÔUÏ qÉÉlÉuÉ eÉÉiÉ ElÉxÉå xÉÉiÉ oÉÉU qÉU

xÉMüiÉÏ Wæû| CxÉ mÉ×juÉÏ mÉU qÉÉlÉÉå xÉÉÄRåû iÉÏlÉ AUoÉ AÉSqÉÏ WæÇû iÉÉå mÉŠÏxÉ AUoÉ AÉSqÉÏ qÉU xÉMåÇü, EiÉlÉå

AhÉÑoÉqÉ oÉlÉÉrÉå aÉrÉå WæÇû| AÉSÍqÉrÉÉåÇ MüÐ zÉÉUÏËUMü AÉM×üÌiÉrÉÉð qÉUåÇaÉÏ, ÍqÉOåÇûaÉÏ sÉåÌMülÉ AÉSÍqÉrÉÉåÇ MüÉ cÉæiÉlrÉ

eÉÉå xuÉ Wæû, AÉiqÉÉ Wæû ExÉMüÉå iÉÉå rÉå xÉoÉ AhÉÑoÉqÉ ÍqÉsÉMüU pÉÏ MÑüNû lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| xÉoÉ Måü xÉoÉ

AhÉÑoÉqÉ LMü AÉSqÉÏ mÉU ZÉcÉï MüU ÌSrÉå eÉÉLÆ ÌTüU pÉÏ ExÉ AÉSqÉÏ MüÐ AÉiqÉÉ MüÉå iÉÌlÉMü pÉÏ WûÉÌlÉ lÉWûÏÇ

WûÉå xÉMüiÉÏ|

AÉmÉMüÉ „xuÉ‟ CiÉlÉÉ xuÉiÉl§É Wæû AÉæU zÉUÏU „mÉU‟ Wæû| oÉåuÉMÔüTüÐ xÉå YrÉÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû ÌMü „xuÉ‟ MüÉ

mÉiÉÉ lÉWûÏÇ AÉæU „mÉU‟ MüÉå „xuÉ‟ qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ..... zÉUÏU MüÉå „qÉæÇ‟ qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ|

Page 10: Nishchint jeevan

urÉuÉWûÉU qÉåÇ MüWûiÉå WæÇû, „qÉåUÉ WûÉjÉ....‟ iÉÉå iÉÑqÉ WûÉjÉ lÉWûÏÇ WûÉå, WûÉjÉ xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÉ mÉæU....‟ iÉÉå

iÉÑqÉ mÉæU lÉWûÏÇ WûÉå, mÉæU xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÉ mÉåOû...‟ iÉÉå iÉÑqÉ mÉåOû lÉWûÏÇ WûÉå, mÉåOû xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÉ zÉUÏU....‟

iÉÉå iÉÑqÉ zÉUÏU lÉWûÏÇ WûÉå, zÉUÏU xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÉ qÉlÉ.....‟ iÉÉå iÉÑqÉ qÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉå, qÉlÉ xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÏ

oÉÑή....‟ iÉÉå iÉÑqÉ oÉÑή lÉWûÏÇ WûÉå, oÉÑή xÉå AsÉaÉ WûÉå|

iÉÑqWûÉUå „xuÉ‟ mÉU, AÉiqÉÉ mÉU qÉÉrÉÉ Måü SÉå AÉuÉUhÉ WæÇû| qÉÉrÉÉ MüÐ rÉWû zÉÌ£ü Wæû| eÉæxÉå ÌuɱÑiÉ Måü

iÉÉU qÉåÇ ÌuɱÑiÉ ÌSZÉiÉÏ lÉWûÏÇ sÉåÌMülÉ oÉsoÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ, mÉÇZÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ ÌuɱÑiÉ MüÐ EmÉÎxjÉÌiÉ MüÉ mÉiÉÉ cÉsÉiÉÉ

Wæû| LåxÉå WûÏ qÉÉrÉÉ MüÉåD AÉM×üÌiÉ kÉÉUhÉ MüUMåü lÉWûÏÇ oÉæPûÏ Wæû sÉåÌMülÉ qÉÉrÉÉ MüÉ ÌuÉxiÉÉU rÉWû eÉaÉiÉ ÌSZÉ UWûÉ

Wæû ExÉxÉå qÉÉrÉÉ Måü AÎxiÉiuÉ MüÉ mÉiÉÉ cÉsÉiÉÉ Wæû|

CxÉ qÉÉrÉÉ MüÐ SÉå zÉÌ£ürÉÉð WæûÈ AÉuÉUhÉ zÉÌ£ü AÉæU ÌuɤÉåmÉ zÉÌ£ü| AÉuÉUhÉ oÉÑή mÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû AÉæU

ÌuɤÉåmÉ qÉlÉ mÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû| xÉiMüÉrÉï MüUMåü, eÉmÉ iÉmÉ MüUMåü, ÌlÉwMüÉqÉ MüqÉï MüUMåü ÌuɤÉåmÉ WûOûÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû|

ÌuÉcÉÉU MüUMåü AÉuÉUhÉ WûOûÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû|

mÉcÉÉxÉ uÉwÉï iÉmÉxrÉÉ MüÐ, LMüÉliÉ MüÉ xÉåuÉlÉ ÌMürÉÉ, qÉÉælÉ UWåû, xÉqÉÉÍkÉ MüÐ, oÉWÒûiÉ mÉëxÉ³É UWåû, xÉÑZÉÏ

UWåû sÉåÌMülÉ pÉÏÄQû pÉÄQûÉMåü qÉåÇ AÉiÉå WûÏ aÉÄQûoÉÄQû WûÉåaÉÏ| pÉÏÄQû qÉåÇ uÉÉWûuÉÉWûÏ WûÉåaÉÏ iÉÉå qÉeÉÉ AÉrÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ

sÉÉåaÉ iÉÑqWûÉUå ÌuÉcÉÉU Måü ÌuÉUÉåkÉÏ WûÉåÇaÉå iÉÉå iÉÑqWûÉUÉ ÌuɤÉåmÉ oÉÄRû eÉÉLaÉÉ| YrÉÉåÇÌMü ApÉÏ oÉÑή mÉU xÉå AÉuÉUhÉ

aÉrÉÉ lÉWûÏÇ| AaÉU AÉuÉUhÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ iÉÉå iÉÑqWåÇû zÉÔsÉÏ mÉU pÉÏ cÉÄRûÉ ÌSrÉÉ eÉÉrÉ, MÇüMüÄQû-mÉijÉU qÉÉUå eÉÉLÆ,

AmÉqÉÉlÉ ÌMürÉÉ eÉÉrÉ ÌTüU pÉÏ AÉiqÉÌlÉ¸É Måü MüÉUhÉ iÉÑqÉ SÒÈZÉÏ eÉæxÉå ÌSZÉÉåaÉå sÉåÌMülÉ iÉÑqÉ mÉU SÒÈZÉ MüÉ

mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQåûaÉÉ, AmÉqÉÉlÉ qÉåÇ iÉÑqÉ AmÉqÉÉÌlÉiÉ eÉæxÉå ÌSZÉÉåaÉå sÉåÌMülÉ iÉÑqÉ mÉU AmÉqÉÉlÉ MüÉ mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ

mÉÄQåûaÉÉ| qÉ×irÉÑ Måü xÉqÉrÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå iÉÑqWûÉUÏ qÉ×irÉÑ WûÉåiÉÏ WÒûD ÌSZÉåaÉÏ mÉUliÉÑ iÉÑqÉ mÉU qÉ×irÉÑ MüÉ mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ

mÉÄQåûaÉÉ| iÉÑqÉ ZÉÉiÉå-mÉÏiÉå, AÉiÉå-eÉÉiÉå, sÉåiÉå-SåiÉå WÒûL ÌSZÉÉåaÉå ÌTüU pÉÏ iÉÑqÉ ClÉ xÉoÉxÉå mÉUå WûÉåaÉå| iÉÑqÉ

AÉiqÉ-xuÉÃmÉ xÉå ÌMüiÉlÉå xuÉiÉÇl§É WûÉå !

uÉÉxÉlÉÉ xÉå mÉUiÉl§ÉiÉÉ MüÉ eÉlqÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU AÉiqÉ ÌuÉcÉÉU xÉå xuÉiÉl§ÉiÉÉ MüÉ|

AlÉÑ¢üqÉ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Page 11: Nishchint jeevan

eÉÏuÉlqÉÑ£üÉåÇ MüÐ qÉÌWûqÉÉ

sÉpÉliÉå oÉë¼ÌlÉuÉÉïhÉqÉ×wÉrÉÈ ¤ÉÏhÉMüsqÉwÉÉÈ|

ÍNû³É²ækÉÉ rÉiÉÉiqÉÉlÉÈ xÉuÉïpÉÔiÉÌWûiÉå UiÉÉÈ||

„ÎeÉlÉMåü xÉoÉ mÉÉmÉ lɹ WûÉå aÉrÉå WæÇû, ÎeÉlÉMåü xÉoÉ xÉÇzÉrÉ ¥ÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ ÌlÉrÉÑ£ü WûÉå aÉrÉå WæÇû, eÉÉå

xÉqmÉÔhÉï mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ Måü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ WæÇû AÉæU ÎeÉlÉMüÉ eÉÏiÉÉ WÒûAÉ qÉlÉ ÌlɶÉsÉ pÉÉuÉ xÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû,

uÉå oÉë¼uÉå¨ÉÉ mÉÑÃwÉ zÉÉliÉ oÉë¼ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû|‟

(aÉÏiÉÉÈ 5.25)

xÉoÉ mÉÉmÉ lɹ WÒûL ÌoÉlÉÉ oÉë¼ÌlÉ¸É WûÉåiÉÏ lÉWûÏÇ| ÎeÉlÉMåü xÉoÉ mÉÉmÉ lɹ WÒûL WæÇû ElÉMåü xÉoÉ xÉÇzÉrÉ

¥ÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| uÉå xÉqmÉÔhÉï mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ Måü AjÉÉïiÉç SåuÉ, aÉÇkÉuÉï, rɤÉ, ÌMü³ÉU, qÉlÉÑwrÉ mÉzÉÑ

mɤÉÏ eÉÉå pÉÏ ElÉMåü xÉÇmÉMïü qÉåÇ AÉiÉå WæÇû ElÉMåü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ WûÉåiÉå WæÇû| ÎeÉlÉMüÉ eÉÏiÉÉ WÒûAÉ qÉlÉ ÌlɶÉsÉ pÉÉuÉ

xÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû uÉå oÉë¼uÉå¨ÉÉ mÉÑÃwÉ zÉÉliÉ oÉë¼ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû|

xÉoÉ mÉÉmÉ ÍqÉOû eÉÉlÉå MüÉ xÉÉæpÉÉarÉ ÎeÉlÉMüÉ WûÉåiÉÉ Wæû ElÉMåü xÉoÉ xÉÇzÉrÉ ÍqÉOû eÉÉiÉå WæÇû|

qÉÉhQÕûYrÉ EmÉÌlÉwÉS Måü uÉæiÉjrÉ mÉëMüUhÉ qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû ÌMü ¥ÉÉlÉÏ oÉë¼xÉɤÉÉiMüÉU MüUMåü MæüxÉÉ UWûiÉÉ

Wæû|

eÉÄQûuÉiÉç sÉÉåMüqÉÉcÉUåiÉç|

uÉWû ¥ÉÉlÉÏ sÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ eÉÄQû eÉæxÉÉ WûÉåMüU UWûiÉÉ Wæû, A¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÐ iÉUWû UWûiÉÉ Wæû|

cÉÉU AÉSÍqÉrÉÉåÇ lÉå pÉÉðaÉ mÉÏ sÉÏ| cÉÉUÉåÇ pÉÉðaÉ Måü lÉzÉå qÉåÇ cÉÔU WûÉå aÉrÉå| LMü AÉSqÉÏ lÉzÉå qÉåÇ

FOûmÉOûÉÇaÉ oÉÉåsÉlÉå sÉaÉÉ| SÕxÉUÉ aÉÉlÉÉ aÉÉlÉå sÉaÉÉ| iÉÏxÉUÉ lÉÉcÉlÉå sÉaÉÉ| cÉÉæjÉÉ AÉSqÉÏ mÉëaÉÉÄRû lÉÏÇS xÉÉå aÉrÉÉ|

xÉoÉ lÉzÉÉ iÉÉå LMü eÉæxÉÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ AmÉlÉå AmÉlÉå ÍcÉ¨É Måü xÉÇxMüÉU Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü cÉå¹É MüUlÉå sÉaÉå| LåxÉå WûÏ

oÉë¼xÉɤÉÉiMüÉU MüUlÉå uÉÉsÉå ¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÉ ¥ÉÉlÉ iÉÉå LMü xÉqÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû mÉU sÉÉæÌMüMü eÉÏuÉlÉ ElÉMüÉ AmÉlÉÉ

ÌlÉUÉsÉÉ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû|

ÎeÉlÉMåü xÉoÉ mÉÉmÉ AsÉÌuÉSÉ WûÉå aÉrÉå WæÇû uÉå AmÉlÉå AÉiqÉ-mÉUqÉÉiqÉ-xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ ÌlÉxÉÇzÉrÉ WûÉå eÉÉiÉå

WæÇû|

sÉÉæÌMüMü urÉuÉWûÉU, ZÉÉlÉ-mÉÉlÉ, UWûlÉ xÉWûlÉ xÉå ¥ÉÉlÉÏ MüÉå lÉÉmÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ| uÉåzÉ-pÉÔwÉÉ xÉå ¥ÉÉlÉ MüÉ

mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ| AÉmÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå lÉÉmÉ xÉMüiÉå WæÇû AmÉlÉÏ qÉÌiÉ Måü AlÉÑxÉÉU mÉUliÉÑ ÎeÉlÉMüÐ qÉÌiÉ

qÉÌiÉSÉiÉÉ xÉå AÍpÉ³É WÒûD Wæû, qÉÌiÉ-aÉÌiÉ xÉå mÉÉU mÉUqÉÉiqÉ-xuÉÃmÉ qÉåÇ eÉÉå ÎxjÉiÉ WæÇû LåxÉå ¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÉå lÉÉmÉlÉÉ

AxÉqpÉuÉ Wæû| AÉmÉMüÐ qÉÌiÉ ÎeÉiÉlÉÏ FÆcÉÏ WûÉåaÉÏ EiÉlÉÉ AÉmÉMüÉ ElÉMåü oÉÉUå qÉåÇ FÆcÉÉ AlÉÑqÉÉlÉ AÉæU AÉSU

WûÉåaÉÉ| qÉÌiÉ eÉoÉ lÉÏcÉÏ WûÉåaÉÏ iÉoÉ ElÉMåü oÉÉUå qÉåÇ lÉÏcÉÉ AlÉÑqÉÉlÉ AÉæU lÉÏcÉÉ ÌlÉhÉïrÉ WûÉåaÉÉ| eÉoÉ iÉMü qÉlÉÑwrÉ

MüÉå mÉÔhÉï AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉoÉ iÉMü mÉÔhÉï mÉÑÃwÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ ´É®É, pÉÌ£ü, qÉÌiÉ, aÉÌiÉ qÉåÇ cÉÄRûÉuÉ-

EiÉÉU WûÉåiÉÉ WûÏ UWûiÉÉ Wæû| AiÉÈ eÉsSÏ mÉÔhÉïiÉÉ MüÉå mÉÉAÉå.... mÉÔhÉï mÉÑÃwÉ MüÉå mÉWûcÉÉlÉÉå AÉæU mÉÔhÉï WûÉå eÉÉAÉå|

ÎeÉlÉMåü xÉoÉ mÉÉmÉ lɹ WûÉå aÉrÉå WæÇû, ÎeÉlÉMåü xÉoÉ xÉÇzÉrÉ ¥ÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå aÉrÉå WæÇû, eÉÉå

xÉqmÉÔhÉï mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ Måü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ WæÇû AÉæU ÎeÉlÉMüÉ eÉÏiÉÉ WÒûAÉ qÉlÉ ÌlɶÉsÉ pÉÉuÉ xÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû,

uÉå oÉë¼uÉå¨ÉÉ mÉÑÃwÉ zÉÉliÉ oÉë¼ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû|

xMÇüS mÉÑUÉhÉ qÉåÇ LMü MüjÉÉ AÉiÉÏ WæûÈ

LMü eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉiqÉÉ ÍpɤÉÉ WåûiÉÑ oÉxiÉÏ qÉåÇ aÉrÉå| LMü MÑüqWûÉËUlÉ UÉå UWûÏ jÉÏ| qÉWûÉiqÉÉ lÉå mÉÔNûÉÈ

“YrÉÉåÇ UÉåiÉÏ WûÉå oÉWûlÉ?”

Page 12: Nishchint jeevan

“qÉWûÉUÉeÉ! qÉåUå mÉÌiÉ SåuÉ WûÉå aÉrÉå|”

“lÉ MüÉåD qÉUiÉÉ Wæû lÉ eÉÏiÉÉ Wæû| eÉÏlÉÉ-qÉUlÉÉ xÉoÉ pÉëÉÇÌiÉ qÉÉ§É Wæû| „rÉWû qÉåUÉ mÉÌiÉ‟ LåxÉÉ iÉÔlÉå xÉÑlÉ-

xÉÑlÉMüU qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ jÉÉ| xÉoÉ mÉÉðcÉ pÉÔiÉ WæÇû AÉæU mÉÉðcÉ pÉÔiÉ qÉÉrÉÉ qÉÉ§É WæÇû| mÉ×juÉÏ, eÉsÉ, iÉåeÉ, uÉÉrÉÑ, AÉMüÉzÉ

xÉoÉ pÉëÉÇÌiÉ WûÏ pÉëÉÇÌiÉ WæÇû| ElÉxÉå oÉlÉå WÒûL mÉÑiÉsÉå pÉÏ pÉëÉÇÌiÉ qÉÉ§É WæÇû| MüÉælÉ ÌMüxÉMüÉ mÉÌiÉ... MüÉælÉ ÌMüxÉMüÐ

mɦÉÏ? ÌTüU YrÉÉåÇ UÉåiÉÏ Wæû?”

eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉiqÉÉ MüÉ iÉÉå AlÉÑpÉuÉ AmÉlÉå RÇûaÉ MüÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ MÑüqWûÉËUlÉ iÉÉå oÉåcÉÉUÏ AmÉlÉÏ SØ̹

xÉå eÉÏ UWûÏ jÉÏ| uÉWû oÉÉåsÉÏÈ

“qÉWûÉUÉeÉ! rÉWû ¥ÉÉlÉ iÉÉå AÉmÉ WûÏ eÉÉlÉÉå| qÉæÇ iÉÉå CxÉÏÍsÉL UÉåiÉÏ WÕðû ÌMü AoÉ ÍqÉ•ûÏ MüÉælÉ sÉÉLaÉÉ? UÉæÇSåaÉÉ

MüÉælÉ? bÉÄQåû MüÉælÉ oÉlÉÉLaÉÉ?”

lÉ MüÉåD mÉÌiÉ Måü ÍsÉL UÉåiÉÉ Wæû lÉ mɦÉÏ Måü ÍsÉL UÉåiÉÉ Wæû| xÉoÉ UÉåiÉå WæÇû AmÉlÉÏ xÉÑÌuÉkÉÉ Måü ÍsÉL,

AmÉlÉå qÉiÉsÉoÉ Måü ÍsÉL|

MÑüqWûÉËUlÉ oÉÉåsÉiÉÏ WæûÈ “qÉWûÉUÉeÉ! rÉå xÉoÉ MüÉqÉ AoÉ MüÉælÉ MüUåaÉÉ? qÉæÇ CxÉÍsÉL UÉåiÉÏ WÕðû|”

qÉWûÉiqÉÉ oÉÉåsÉåÈ “CiÉlÉÉ MüÉqÉ iÉÉå WûqÉ WûÏ MüU SåÇaÉå oÉåOûÏ, iÉÔ ÍcÉliÉÉ qÉiÉ MüU|”

uÉå qÉWûÉiqÉÉ uÉWûÉð MÑüqWûÉU MüÉ MüÉqÉ MüUlÉå sÉaÉ aÉrÉå| WæÇû iÉÉå qÉWûÉiqÉÉ ¥ÉÉlÉÏ sÉåÌMülÉ eÉÄQûuÉiÉç

sÉÉåMüqÉÉcÉUåiÉç| A¥ÉÉlÉÏ eÉæxÉÉ AÉcÉUhÉ pÉÏ MüU sÉåiÉå WæÇû| ElÉMüÉå LåxÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ÌMü „qÉæÇ oÉë¼uÉå¨ÉÉ WÕðû|

qÉÑfÉxÉå rÉWû MüÉqÉ MæüxÉå WûÉåaÉÉ !‟ ElÉMüÉå MüÉåD mÉMüÄQû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| ¥ÉÉlÉÏ iÉÉå AmÉlÉå xÉÌWûiÉ xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÉå

AmÉlÉÉ AÉiqÉÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû| ¥ÉÉlÉÏ Måü pÉÏiÉU pÉåS lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ CxÉÍsÉL ElWåÇû pÉÏiÉU zÉÉÇÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ

Måü pÉÏiÉU pÉåS WûÉåiÉÉ Wæû CxÉÍsÉL WûqÉÉUå qÉlÉ-CÎlSìrÉÉåÇ xÉå AcNûÉ urÉuÉWûÉU WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉåÇ WûwÉï WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU

qÉlÉ-CÎlSìrÉÉåÇ xÉå MÑüNû LåxÉÉ uÉæxÉÉ urÉuÉWûÉU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉåÇ zÉÉåMü WûÉåiÉÉ Wæû| WûqÉÉUå iÉlÉ-qÉlÉ MüÉ MüÉåD

AÉSU MüUiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉ ZÉÑzÉ WûÉåiÉå WæÇû, MüÉåD EÇaÉsÉÏ EPûÉiÉÉ Wæû, AlÉÉSU MüUiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉ lÉÉUÉeÉ WûÉå eÉÉiÉå

WæÇû|

WûqÉ AmÉlÉå MüÉå SåWû qÉÉlÉiÉå WæÇû AÉæU SÕxÉUÉåÇ xÉå AmÉå¤ÉÉ MüUiÉå WæÇû ÌMü uÉå WûqÉÉUå xÉÉjÉ AcNûÉ urÉuÉWûÉU

MüUåÇ| qÉåUå xÉÉjÉ mɦÉÏ CxÉ mÉëMüÉU cÉsÉå, mÉÑ§É CxÉ mÉëMüÉU cÉsÉå, mÉËUuÉÉU CxÉ mÉëMüÉU cÉsÉå| WûqÉ AmÉlÉÏ

qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÐ aÉPûUÏ ÍxÉU mÉU sÉåMüU bÉÔqÉiÉå WæÇû| WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ Måü AlÉÑMÔüsÉ eÉÉå urÉuÉWûÉU MüUiÉÉ Wæû

ExÉMåü xÉÉjÉ UÉaÉ WûÉåiÉÉ Wæû| eÉÉå mÉëÌiÉMÔüsÉ cÉsÉiÉÉ Wæû ExÉMåü xÉÉjÉ ²åwÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, pÉrÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, ¢üÉåkÉ

WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|

rÉå UÉaÉ AÉæU ²åwÉ, pÉrÉ AÉæU ¢üÉåkÉ WûqÉÉUå ÍcÉ¨É MüÉå qÉÍsÉlÉ MüUiÉå WæÇû| AlÉÑMÔüsÉiÉÉ AÉiÉÏ Wæû iÉÉå ÍcɨÉ

qÉåÇ UÉaÉ MüÐ UåZÉÉ aÉWûUÏ WûÉåiÉÏ Wæû, mÉëÌiÉMÔüsÉiÉÉ AÉiÉÏ Wæû iÉÉå ²åwÉ rÉÉ pÉrÉ MüÐ UåZÉÉ aÉWûUÏ WûÉåiÉÏ Wæû| ÍcÉ¨É qÉåÇ

UåZÉÉLÆ mÉÄQû eÉÉiÉÏ WæÇû iÉÉå ÍcÉ¨É ¤ÉiÉ-ÌuɤÉiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÌTüU uÉWû zÉÉÇiÉ, xuÉxjÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ| ....AÉæU

AzÉÉliÉxrÉ MÑüiÉÈ xÉÑZÉqÉç|

AzÉÉliÉ ÍcÉ¨É MüÉå xÉÑZÉ MüWûÉð? xÉÇzÉrÉuÉÉsÉå MüÉå xÉÑZÉ MüWûÉð? E̲alÉ MüÉå xÉÑZÉ MüWûÉð?

ÌMüxÉÏ eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉiqÉÉ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ LMü ASpÉÑiÉ xuÉpÉÉuÉ uÉÉsÉÉ AÉSqÉÏ mÉWÒðûcÉÉ| oÉÉåsÉÉÈ

“qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ cÉÇoÉsÉ MüÐ bÉÉOûÏ MüÉ WÕðû| QûÉMÔü WÕðû| AmÉlÉÏ zÉUhÉ qÉåÇ UZÉÉåaÉå?”

“WûÉð, PûÏMü Wæû|” qÉWûÉiqÉÉ lÉå xuÉÏM×üÌiÉ SÏ|

“qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ SÉà mÉÏiÉÉ WÕðû|”

“MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ|”

“qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ eÉÑAÉ ZÉåsÉiÉÉ WÕðû|”

“MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ|”

Page 13: Nishchint jeevan

“qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ SÒUÉcÉÉU pÉÏ MüUiÉÉ WÕðû|”

“MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ|”

“qÉWûÉUÉeÉ ! qÉÑfÉqÉåÇ SÒÌlÉrÉÉðpÉU Måü SÉåwÉ WæÇû|”

“MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ|”

“qÉWûÉUÉeÉ! AÉmÉ rÉWû xÉoÉ xuÉÏMüÉU MüU UWåû WæÇû?”

“pÉærÉÉ! eÉoÉ xÉ×̹Mü¨ÉÉï iÉÑfÉå AmÉlÉÏ xÉ×̹ xÉå lÉWûÏÇ ÌlÉMüÉsÉiÉÉ iÉÉå qÉæÇ iÉÑfÉå AmÉlÉÏ SØ̹ xÉå YrÉÉåÇ ÌlÉMüÉsÉÔð?”

eÉÉå eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉmÉÑÃwÉ WæÇû uÉå LåxÉÉ lÉWûÏÇ xÉqÉfÉiÉå ÌMü qÉåUÉ AÉcÉUhÉ xÉWûÏ Wæû AÉæU SÕxÉUå MüÉ

AÉcÉUhÉ aÉsÉiÉ Wæû| qÉåUÉ zÉUÏU-iÉÇ§É PûÏMü Wæû, zÉÑ® Wæû, SÕxÉUå MüÉ AzÉÑ® Wæû| '”qÉæÇ PûÏMü AÉæU SÕxÉUÉ

aÉsÉiÉ...” LåxÉÉ lÉWûÏÇ| SÕxÉUÉåÇ MüÉå pÉÏ qÉåUÉ AlÉÑpÉuÉ xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ eÉÉrÉ, SÒÈZÉÉåÇ AÉæU YsÉåzÉÉåÇ xÉå NÕûOû eÉÉLÆ

LåxÉÏ ElÉ xÉuÉïpÉÔiÉÌWûiÉåUiÉÉÈ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÐ cÉå¹É WûÉåiÉÏ Wæû|

WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉ ÌWûiÉ CxÉÏ qÉåÇ Wæû ÌMü WûqÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå xÉqÉfÉåÇ| WûqÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå lÉWûÏÇ xÉqÉfÉåÇaÉå

iÉÉå MæüxÉÏ pÉÏ mÉËUÎxjÉÌiÉ WûÉåaÉÏ, ÍcÉ¨É MüÉ UÉaÉ AÉæU ²åwÉ eÉÉLaÉÉ lÉWûÏÇ|

uÉxiÉÑAÉåÇ xÉå mÉëÉmiÉ eÉÉå xÉÑZÉ Wæû AjÉuÉÉ WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU eÉÉå xÉÑZÉ Wæû uÉWû uÉÉxiÉÌuÉMü

qÉåÇ UÉaÉ MüÉ xÉÑZÉ Wæû, AÉiqÉÉ MüÉ xÉÑZÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉÉUÏ CcNûÉ Måü ÎZÉsÉÉTü eÉÉå WûÉå UWûÉ Wæû ExÉxÉå eÉÉå SÒÈZÉ

WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû uÉÉxiÉÌuÉMü qÉåÇ oÉÉWûU SÒÈZÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉLÆ WûqÉMüÉå SÒÈZÉ SåiÉÏ WæÇû|

MüÉå MüÉWÕû MüÉå lÉWûÏÇ xÉÑZÉ SÒÈZÉ MüUÏ SÉiÉÉ|

ÌlÉeÉ M×üiÉ MüqÉï ÌWû pÉÉåaÉiÉ pÉëÉiÉÉ||

WûqÉ sÉÉåaÉ AmÉlÉå WûÏ ÌuÉcÉÉU, AmÉlÉÏ WûÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÐ aÉPûËUrÉÉð, AmÉlÉå WûÏ xÉÇxMüÉU mÉæSÉ MüUMåü

SÒÈZÉ MüÐ UåZÉÉLÆ ZÉÏÇcÉMüU AmÉlÉå MüÉå eÉÇeÉÏU qÉåÇ oÉÉðkÉiÉå WæÇû AÉæU xÉÑZÉ MüÐ UåZÉÉLÆ ZÉÏÇcÉMüU AmÉlÉå AÉmÉ

AÉxÉ£ü WûÉåMüU oÉðkÉ qÉUiÉå WæÇû|

aÉÉåxuÉÉqÉÏ iÉÑsÉxÉÏSÉxÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ lÉå xÉÇMüsmÉ ÌMürÉÉ ÌMü mÉëpÉÑeÉÏ rÉÑaÉsÉ xÉUMüÉU ÎeÉxÉ UÉxiÉå xÉå

rÉɧÉÉ MüÉå aÉrÉå ExÉÏ UÉxiÉå qÉåÇ qÉæÇ rÉɧÉÉ MüÉå eÉÉFÆ| rÉɧÉÉ MüUiÉå-MüUiÉå ShQûMüÉUhrÉ AÉrÉÉ| UÉxiÉÉ xÉðMüUÉ jÉÉ|

xÉðMüUÏ mÉaÉShQûÏ Måü ÌMülÉÉUå fÉÉÄQûÏ qÉåÇ MüÉåD pÉÉåaÉÏ AÉSqÉÏ uÉåzrÉÉ Måü xÉÉjÉ ÌuÉsÉÉxÉ MüU UWûÉ jÉÉ|

iÉÑsÉxÉÏSÉxÉeÉÏ UÉxiÉå qÉåÇ AÉkÉå iÉMü AÉ cÉÑMåü jÉå| ElWûÉåÇlÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü AaÉU uÉÉmÉxÉ sÉÉæOÕðûaÉÉ iÉÉå pÉÏ ElÉ sÉÉåaÉÉåÇ

MüÉå xÉlSåWû WûÉåaÉÉ ÌMü oÉÉoÉÉeÉÏ lÉå SåZÉ ÍsÉrÉÉ| AÉaÉå eÉÉFÆaÉÉ iÉÉå pÉÏ zÉUÍqÉlSå WûÉåÇaÉå|

ElÉ xÉÇiÉ-mÉëuÉU lÉå AlkÉÉ WûÉålÉå MüÉ AÍpÉlÉrÉ ÌMürÉÉ| WûÉjÉ qÉåÇ sÉÉPûÏ jÉÏ| AÉÆZÉåÇ oÉlS MüU sÉÏÇ| sÉÉPûÏ

AÉaÉå PûÉåMüiÉå-PûÉåMüiÉå cÉsÉiÉå WÒûL mÉÑMüÉUlÉå sÉaÉåÈ

“Lå pÉÉD! pÉaÉuÉÉlÉ Måü lÉÉqÉ mÉU MüÉåD UÉxiÉÉ ÌSZÉÉ SÉå....|”

pÉÉåaÉÏ AÉSqÉÏ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü cÉsÉÉå, AcNûÉ WÒûAÉ| rÉWû oÉÉoÉÉ AÉ iÉÉå UWûÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ AlkÉÉ Wæû| uÉWû

oÉÉåsÉÉÈ

“qÉWûÉUÉeÉ! xÉÏkÉå xÉÏkÉå cÉsÉå eÉÉAÉå cÉÑmÉcÉÉmÉ.... eÉsSÏ xÉå| rÉWûÏ UÉxiÉÉ Wæû| ÌlÉMüsÉ eÉÉAÉå eÉsSÏ|”

qÉWûÉUÉeÉ sÉMüÄQûÏ OåûMüiÉå-OåûMüiÉå bÉÉOûÏ MüÐ fÉÉÄQûÏ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉå| AÉÆZÉåÇ ZÉÉåsÉÏ iÉÉå xÉÉqÉlÉå

ÍxÉrÉÉUÉqÉ qÉÑxMÑüUÉiÉå WÒûL ÍqÉsÉå|

“mÉëpÉÑ! AÉmÉ rÉWûÉð MæüxÉå?”

“iÉÑsÉxÉÏSÉxÉ! xÉ‹lÉ qÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉ SåZÉlÉÉ AÉxÉÉlÉ Wæû sÉåÌMülÉ xÉoÉqÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉ SåZÉlÉå uÉÉsÉå, SÒeÉïlÉ qÉåÇ pÉÏ

pÉaÉuÉÉlÉ SåZÉlÉå uÉÉsÉå iÉÑqWûÉUå eÉæxÉå xÉÇiÉ-mÉëuÉU SÒsÉïpÉ WæÇû| LåxÉå xÉÇiÉÉåÇ MüÉå SåZÉlÉå Måü ÍsÉL qÉæÇ AÉ eÉÉiÉÉ WÕðû|”

rÉWû eÉÃUÏ lÉWûÏÇ ÌMü WûqÉ eÉæxÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû LåxÉÉ eÉaÉiÉ oÉlÉ eÉÉLaÉÉ| rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉ

cÉÉWåÇûaÉå LåxÉÏ mɦÉÏ WûÉåaÉÏ rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| mÉÌiÉ LåxÉÉ WûÏ WûÉåaÉÉ rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| ÍzÉwrÉ LåxÉÉ WûÏ

Page 14: Nishchint jeevan

WûÉåaÉÉ rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉ eÉæxÉÉ cÉÉWåÇû LåxÉå aÉÑà oÉlÉåÇ rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû LåxÉÉ

xÉqÉfÉiÉå WÒûL pÉÏ ÎeÉiÉlÉÉ pÉÏ ElÉMüÉ MüsrÉÉhÉ WûÉå xÉMåü LåxÉÏ ElÉMüÉå rÉɧÉÉ MüUÉlÉÉ rÉWû AmÉlÉå WØûSrÉ MüÉå pÉÏ

ZÉÑzÉ UZÉlÉÉ Wæû AÉæU ElÉMüÉ pÉÏ MüsrÉÉhÉ MüUlÉÉ Wæû| WØûSrÉ MüÉå pÉÏ ZÉÑzÉ UZÉlÉÉ Wæû AÉæU ElÉMüÉ pÉÏ MüsrÉÉhÉ

MüUlÉÉ Wæû|

AaÉU WûqÉ ÌMüxÉÏ mÉëMüÉU MüÐ mÉMüÄQû oÉÉðkÉ UZÉåÇ iÉÉå WûqÉåÇ SÒÈZÉ WûÉåaÉÉ| rÉSÒuÉÇzÉÏ sÉÉåaÉ pÉaÉuÉÉlÉ

´ÉÏM×üwhÉ Måü MÑüsÉ qÉåÇ mÉæSÉ WÒûL WæÇû| ´ÉÏM×üwhÉ Måü WûÉåiÉå WÒûL uÉå sÉÉåaÉ oÉÉåiÉsÉ mÉÏMüU LMü SÕxÉUå xÉå rÉÑ® MüUMåü

ZÉiqÉ WûÉå aÉrÉå| xÉoÉMåü AmÉlÉå-AmÉlÉå xÉÇxMüÉU WûÉåiÉå WæÇû| eÉÏuÉ AmÉlÉå xÉÇxMüÉU, qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ Måü mÉÉzÉ qÉåÇ oÉðkÉÉ

Wæû| rÉWû mÉÉzÉ iÉoÉ ZÉiqÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉoÉ WûqÉÉUå mÉÑhrÉ AÉæU AÉiqÉÌuÉcÉÉU oÉsÉuÉÉlÉ WûÉåiÉå WæÇû| WûqÉÉUå mÉÑhrÉ eÉÉåU lÉWûÏÇ

MüUåÇaÉå iÉÉå WûqÉ ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMåÇüaÉå| ÎeÉiÉlÉå AÇzÉ qÉåÇ WûqÉÉUå mÉÑhrÉ AÉæU AÉiqÉÌuÉcÉÉU MüÐ MüqÉeÉÉåUÏ Wæû|

WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÉ eÉÉåU erÉÉSÉ Wæû, mÉÑhrÉÉåÇ MüÉ eÉÉåU MüqÉ Wæû| mÉÑhrÉ iÉÉå WæÇû sÉåÌMülÉ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÉ CiÉlÉÉ

eÉÉåU Wæû ÌMü mÉÑhrÉ MüqÉeÉÉåU WûÉå UWåû WæÇû|

oÉÑ®åÈ TüsÉÇ AlÉÉaÉëWûÈ|

oÉÑή MüÉ TüU YrÉÉ Wæû? AlÉÉaÉëWû| WûqÉ eÉaÉiÉ MüÉå PûÏMü MüU xÉMåÇü rÉWû WûqÉÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû|

WûqÉ xÉoÉMüÉå A³É-uÉx§É Så SåÇ rÉWû WûqÉÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉoÉMüÉå qÉMüÉlÉ Så SåÇ rÉWû WûqÉÉUå WûÉjÉ MüÐ

oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉoÉMüÉå WûqÉÉUÏ zÉÑpÉ CcNûÉ Måü AlÉÑxÉÉU cÉsÉÉrÉåÇ rÉWû WûqÉÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû sÉåÌMülÉ

xÉoÉqÉåÇ oÉæPûÉ WÒûAÉ mÉUqÉÉiqÉÉ ÌlÉsÉåïmÉ lÉÉUÉrÉhÉ Wæû, AxÉÇaÉ Wæû, oÉÉMüÐ xÉoÉ mÉëM×üÌiÉ MüÐ sÉÏsÉÉ Wæû LåxÉÉ xÉqÉfÉMüU

rÉjÉÉzÉÌ£ü xÉoÉMüÉ ÌWûiÉ MüUlÉÉ AÉæU xÉÑZÉS ÌuÉcÉÉUÉåÇ xÉå xÉÑZÉÏ UWûlÉÉ WûqÉÉU WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ Wæû|

CxÉMüÉ qÉiÉsÉoÉ rÉWû lÉWûÏÇ ÌMü WûqÉ AÉsÉxÉÏ WûÉå eÉÉLÆ, mÉëqÉÉSÏ WûÉå eÉÉLÆ, MüÉåD pÉÔZÉÉ Wæû iÉÉå pÉsÉå

pÉÔZÉÉ qÉUå, MüÉåD lÉÇaÉÉ Wæû iÉÉå pÉsÉå lÉÇaÉÉ UWåû, WûqÉÉUå mÉÉxÉ erÉÉSÉ uÉx§É WûÉåÇ iÉÉå NÒûmÉÉMüU UZÉåÇ..... lÉWûÏÇ| ElÉqÉåÇ

AmÉlÉÉ AÉiqÉÉ SåZÉMüU ElÉMåü ÌWûiÉ Måü ÍsÉL rÉjÉÉrÉÉåarÉ MüUåÇ sÉåÌMülÉ LåxÉÉ lÉWûÏÇ xÉÉåcÉåÇ ÌMü qÉæÇ ElÉMüÉ ÌWûiÉ

lÉWûÏÇ MüUiÉÉ iÉÉå ClÉMüÉ YrÉÉ WûÉåiÉÉ.... qÉæÇ ClÉMåü oÉŠÉåÇ MüÉå A³É uÉx§É lÉWûÏÇ SåiÉÉ, ElÉMüÉå lÉWûÏÇ mÉÄRûÉiÉÉ iÉÉå

ClÉMüÉ YrÉÉ WûÉåiÉÉ| lÉWûÏÇ....

AÉmÉ AÉæU uÉå mÉ×jÉMü lÉWûÏÇ WæÇû| eÉæxÉå AÉmÉ AmÉlÉå zÉUÏU Måü AÇaÉÉå Ç MüÉå mÉÉåxÉiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMüÉå LåxÉÉ

lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ ÌMü AÉeÉ qÉæÇlÉå AmÉlÉå mÉæUÉåÇ MüÉå qÉeÉoÉÔiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL pÉÉåeÉlÉ ÌMürÉÉ, mÉæUÉåÇ Måü FmÉU EmÉMüÉU

ÌMürÉÉ| AmÉlÉå AÇaÉÉåÇ MüÐ mÉÑ̹ AÉmÉ xÉWûeÉ pÉÉuÉ xÉå MüUiÉå WæÇû| AÉmÉ pÉÉåeÉlÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå AÉÆZÉÉåÇ MüÉ ÌWûiÉ WûÉå

eÉÉiÉÉ Wæû, MüÉlÉÉåÇ MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, WûÉjÉ mÉæU MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, mÉåOû AÉæU mÉÏPû MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|

xÉÉUå zÉUÏUÃmÉÏ lÉaÉU MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| AÉmÉMüÉå LåxÉÉ AWÇûMüÉU lÉWûÏÇ AÉiÉÉ ÌMü qÉæÇ pÉÉåeÉlÉ MüUMåü xÉÉUå

AÇaÉÉåÇ MüÉå mÉѹ MüUiÉÉ WÕðû| AÉmÉ xÉWûeÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü zÉUÏU Måü iÉqÉÉqÉ AÇaÉÉåÇ MüÉå mÉѹ MüUiÉå WæÇû| AÉmÉ AmÉlÉå

zÉUÏU Måü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ WæÇû| ÌTüU pÉÏ zÉUÏU Måü ÍsÉL AÉmÉ eÉÉå MÑüNû xÉÑÌuÉkÉÉLÆ cÉÉWûiÉå WûÉå uÉå xÉoÉ xÉSæuÉ xÉuÉï§É

mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| ÎeÉiÉlÉÉ ÌWûiÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû EiÉlÉÉ MüUiÉå WæÇû|

eÉæxÉå AÉmÉ AmÉlÉå LMü zÉUÏU Måü xÉÉjÉ ÌWûiÉ MüÉ urÉuÉWûÉU MüUiÉå WæÇû AÉæU ÎeÉiÉlÉÉ ÌWûiÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû

EiÉlÉÉ MüUiÉå WæÇû| ExÉMüÉ AÉmÉMüÉå AWÇûMüÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| LåxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉ xÉuÉï pÉÔiÉÉåÇ MüÉ ElÉMåü AÍkÉMüÉU Måü

AlÉÑxÉÉU ÎeÉiÉlÉÉ ÌWûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû EiÉlÉÉ MüU SåiÉå WæÇû AÉæU ÌWûiÉ MüUlÉå MüÉ AWÇûMüÉU ElÉqÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| uÉå eÉÉlÉiÉå

WæÇû ÌMü LMü WûÏ AliÉÈMüUhÉ rÉÉ zÉUÏU qÉåUÉ lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ xÉoÉ AliÉÈMüUhÉ AÉæU zÉUÏU qÉåUå WæÇû| qÉæÇ AliÉÈMüUhÉ

rÉÉ zÉUÏU lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ AlÉliÉ AlÉliÉ AliÉÈMüUhÉ ÎeÉxÉqÉåÇ MüÎsmÉiÉ WæÇû uÉWû ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉæÇ WÕðû| LåxÉÉ ElÉMüÉ

AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû CxÉÍsÉL ElÉMüÉå aÉWûUÉD qÉåÇ WûwÉï, zÉÉåMü, UÉaÉ, ²åwÉ, pÉrÉ rÉÉ AÍpÉÌlÉuÉåzÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| rÉWû

oÉWÒûiÉ FÆcÉÏ ÎxjÉÌiÉ Wæû| rÉWû ÌoÉlÉÉ xqÉ×ÌiÉ Måü AÉrÉåaÉÏ lÉWûÏÇ| xqÉ×ÌiÉ MüÉ AjÉï rÉWû lÉWûÏÇ ÌMü oÉë¼ MüÉå rÉÉS

ÌMürÉÉ MüUÉå| ÌuÉeÉÉiÉÏrÉ ÍcÉliÉlÉ AÉæU urÉuÉWûÉU xÉå AÉSqÉÏ oÉÌWûqÉÑïZÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| uÉ×Ì¨É xjÉÔsÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû,

Page 15: Nishchint jeevan

qÉÉåOûÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| AÉSqÉÏ iÉÑcNû WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| oÉë¼ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå xÉå ÌuÉeÉÉiÉÏrÉ ÍcÉliÉlÉ NÕûOû eÉÉiÉÉ Wæû|

oÉë¼ MüÉ xqÉUhÉ WûMüÐMüiÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ lÉWûÏÇ, SÕxÉUå MüÉ xqÉUhÉ NûÉåÄQûlÉå Måü ÍsÉL oÉë¼ Måü xqÉUhÉ MüÉ LMü

AuÉsÉqoÉlÉ qÉÉ§É sÉålÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| oÉë¼ iÉÉå AmÉlÉÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| AmÉlÉå CxÉ oÉë¼-xuÉpÉÉuÉ MüÉå eÉÉlÉ sÉålÉå uÉÉsÉÉ

AÉSqÉÏ ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|

AaÉU AÉmÉ AmÉlÉå zÉUÏU MüÉå „qÉæÇ‟ qÉÉlÉåÇaÉå AÉæU xÉÇxÉÉU MüÉå xÉŠÉ qÉÉlÉåÇaÉå iÉÉå AÉmÉMåü mÉÉxÉ MÑüNû pÉÏ

WûÉå ExÉxÉå AÉmÉ xÉÑZÉÏ lÉWûÏÇ UWåÇûaÉå| zÉUÏU MüÉå „qÉæÇ‟ qÉÉlÉÉ AÉæU xÉÇxÉÉU MüÉå xÉŠÉ qÉÉlÉÉ iÉÉå qÉÑxÉÏoÉiÉåÇ AÉrÉÏ

WûÏ xÉqÉfÉÉå| SÒÈZÉ, pÉrÉ, zÉÉåMü, ÍcÉliÉÉ AÉÌS AÉrÉåÇaÉå WûÏ| xÉoÉ iÉÉå AÉmÉMåü ÍcÉ¨É Måü AlÉÑxÉÉU WûÉåaÉÉ lÉWûÏÇ

AÉæU xÉoÉ xÉSÉ Måü ÍsÉL LMü eÉæxÉÉ UWåûaÉÉ lÉWûÏÇ|

WûqÉ eÉÉå cÉÉWûiÉå WæÇû uÉWû xÉoÉ AmÉlÉÉ WûÉåiÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÉå AmÉlÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ pÉÉiÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÉå pÉÉiÉÉ

Wæû uÉWû xÉSÉ Måü ÍsÉL ÌOûMüiÉÉ lÉWûÏÇ| WûqÉÉUÉ AliÉÈMüUhÉ Wæû LåxÉå WûÏ SÕxÉUÉåÇ Måü pÉÏ AmÉlÉå-AmÉlÉå AliÉÈMüUhÉ

WæÇû| WûqÉ SÒÈZÉÏ YrÉÉåÇ WûÉåiÉå WæÇû? YrÉÉåÇÌMü WûqÉÉUÉ AÉaÉëWû WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü SÕxÉUÉåÇ MüÉå LåxÉÉ-LåxÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL|

WûqÉ A¥ÉÉlÉuÉzÉ mÉUÍcÉliÉlÉ qÉåÇ cÉsÉå eÉÉiÉå WæÇû| mÉUÍcÉliÉlÉ WûÉåiÉå WûÏ „xuÉ‟ MüÐ zÉÌ£ü ¤ÉÏhÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÏ

Wæû| mÉUÍcÉliÉlÉ NûÉåÄQûiÉå WûÏ xuÉ MüÐ zÉÌ£ü eÉÉaÉ×iÉ WûÉåiÉÏ Wæû, AÉMüwÉïhÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU mÉëÏÌiÉ mÉëMüOû WûÉåiÉÏ Wæû| xuÉ

MüÐ mÉëÏÌiÉ mÉëMüOû WûÉå aÉD, AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ iÉ×ÎmiÉ ÍqÉsÉ aÉD ÌTüU oÉÉWûU MÑüNû pÉÏ WûÉå, MüÉåD mÉUuÉÉWû lÉWûÏÇ| AaÉU

AÉmÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ iÉ×miÉ WûÉå iÉÉå oÉÉWûU AÉmÉMüÐ oÉÉiÉ ÌMüxÉÏ lÉå qÉÉlÉÏ iÉÉå YrÉÉ AÉæU lÉWûÏÇ qÉÉlÉÏ iÉÉå YrÉÉ?

AÉmÉMüÉå MüÉåD SÒÈZÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| CxÉÏÍsÉL ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå WæÇû-

xÉliÉÑ¹È xÉiÉiÉÇ rÉÉåaÉÏ rÉiÉÉiqÉÉ SØRûÌlɶÉrÉÈ|

qÉrrÉÌmÉïiÉqÉlÉÉåoÉÑήrÉÉåïqÉ°£üÈ xÉ qÉå ÌmÉërÉÈ||

„eÉÉå rÉÉåaÉÏ ÌlÉUliÉU xÉliÉѹ Wæû, qÉlÉ CÎlSìrÉÉåÇ xÉÌWûiÉ zÉUÏU MüÉå uÉzÉ qÉåÇ ÌMürÉå WÒûL WæÇû AÉæU qÉÑfÉqÉåÇ

SØÄRû ÌlɶÉrÉuÉÉsÉÉ Wæû, uÉWû qÉÑfÉqÉåÇ AmÉïhÉ ÌMürÉå WÒûL qÉlÉ-oÉÑήuÉÉsÉÉ qÉåUÉ pÉ£ü qÉÑfÉMüÉå ÌmÉërÉ Wæû|‟

(pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 12.14)

oÉÉWûU MüÐ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ xÉå eÉÉå xÉliÉѹ WûÉålÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû uÉå pÉÉåaÉÏ WæÇû| AmÉlÉÏ xÉqÉfÉ rÉÉ xqÉ×ÌiÉ MüÉ

xÉSÒmÉrÉÉåaÉ MüUMåü eÉÉå xÉliÉѹ UWûiÉå WæÇû uÉå rÉÉåaÉÏ WæÇû| uÉå AmÉlÉå qÉlÉ AÉæU oÉÑή MüÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ AÌmÉïiÉ MüU

SåiÉå WæÇû|

WûqÉ sÉÉåaÉ YrÉÉ MüUiÉå WæÇû- WûqÉ AmÉlÉå qÉlÉ AÉæU oÉÑή MüÉå WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ qÉåÇ AÌmÉïiÉ MüU SåiÉå WæÇû,

SÕxÉUÉåÇ MüÐ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ qÉåÇ AÌmÉïiÉ MüU SåiÉå WæÇû| sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ lÉeÉUÉåÇ qÉåÇ WûqÉ pÉsÉå ÌSZÉåÇ LåxÉÏ cÉå¹ÉLÆ MüUiÉå MüU

SåiÉå WæÇû| sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ lÉeÉUÉåÇ qÉåÇ WûqÉ pÉsÉå ÌSZÉåÇ LåxÉÏ cÉå¹ÉLÆ MüUiÉå WæÇû| WûeÉÉU-WûeÉÉU mÉëMüÉU MüÐ oÉÑή uÉÉsÉå,

WûeÉÉU-WûeÉÉU ÌuÉcÉÉUuÉÉsÉå WûeÉÉUqÉÑZÉÏ xÉÇxÉÉU qÉåÇ AÉmÉ xÉoÉMüÉå xÉliÉѹ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå|

AÉmÉ MæüxÉÉ pÉÏ zÉUÏU oÉlÉÉrÉåÇ, MæüxÉÉ pÉÏ AÉcÉUhÉ MüUåÇ, MæüxÉÉ pÉÏ urÉuÉWûÉU cÉsÉÉrÉåÇ sÉåÌMülÉ xÉoÉ

AÉmÉxÉå xÉliÉѹ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉå| YrÉÉåÇÌMü xÉoÉ AmÉlÉå-AmÉlÉå RÇûaÉ MüÐ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ xÉå eÉÏiÉå WæÇû| ElÉMüÐ ÎeÉxÉ

xÉqÉrÉ eÉæxÉÏ qÉÉlrÉiÉÉLÆ WûÉåiÉÏ WæÇû LåxÉÉ AÉmÉMåü mÉëÌiÉ pÉÉuÉ, ApÉÉuÉ, ´É®É-A´É®É, AmÉlÉÉ mÉUÉrÉÉmÉlÉ AÉÌS

MüÉ pÉÉuÉ AÉ eÉÉiÉÉ Wæû|

MüÉåD AÉSqÉÏ AÉmÉ mÉU ´É®É MüUiÉÉ Wæû CxÉÍsÉL AÉmÉ oÉÄQåû WûÉå eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉ aÉsÉiÉÏ MüUiÉå WæÇû|

MüÉåD AÉmÉxÉå lÉTüUiÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU AÉmÉ NûÉåOåû WûÉå eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉ aÉsÉiÉÏ MüUiÉå WæÇû| mÉÉðcÉ mÉŠÏxÉ, xÉÉæ

SÉå xÉÉæ AÉSqÉÏ uÉÉWûuÉÉWûÏ MüUåÇ iÉÉå AÉmÉ oÉÄQåû WûÉå eÉÉLÆ rÉÉ mÉŠÏxÉ-mÉcÉÉxÉ AÉSqÉÏ AÉmÉMüÐ ÌlÉlSÉ MüUåÇ iÉÉå

AÉmÉ NûÉåOåû WûÉå eÉÉrÉåÇ iÉÉå AÉmÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ lÉWûÏÇ AÉrÉå| AÉmÉ ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ lÉWûÏÇ WÒûL| AÉmÉ ÎeÉiÉÉiqÉÉ lÉWûÏÇ WÒûL|

AÉmÉ mÉëzÉÉliÉÉiqÉÉ lÉWûÏÇ WÒûL| AÉmÉ oÉë¼cÉÉUÏ Måü uÉëiÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ lÉWûÏÇ WÒûL|

Page 16: Nishchint jeevan

oÉë¼cÉÉUÏ LMüÉMüÐ UWûiÉÉ Wæû, AMåüsÉå qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû| LMüÉMüÐ AÉæU AMåüsÉå qÉåÇ UWûlÉå xÉå oÉë¼cÉrÉï uÉëiÉ

MüÐ U¤ÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû| AÍkÉMü xÉÇmÉMïü qÉåÇ oÉë¼cÉrÉï MüÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| oÉë¼cÉrÉï qÉÉlÉå xÉoÉ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ xÉÇrÉqÉ

AÉæU qÉlÉ MüÉ oÉë¼ qÉåÇ ÌuÉcÉUhÉ|

oÉë¼cÉrÉï uÉëiÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ UWûlÉå uÉÉsÉÉ rÉÉåaÉÏ xÉÇiÉѹ WûÉåiÉÉ Wæû| uÉWû ÌlÉwmÉÉmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| LMü oÉÉU

mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå uÉWû ÍxÉ® oÉlÉÉ WÒûAÉ rÉÉåaÉÏ urÉuÉWûÉU qÉåÇ AÉlÉå mÉU pÉÏ

ÌuÉcÉÍsÉiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| urÉuÉWûÉU qÉåÇ iÉÉå ÌuÉͤÉmiÉ MüU SåÇ LåxÉå mÉëxÉÇaÉ iÉÉå AÉiÉå WûÏ WæÇû ÌTüU pÉÏ ¥ÉÉlÉÏ MüÉå AmÉlÉå

oÉë¼-xuÉpÉÉuÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ rÉjÉÉuÉiÉç oÉlÉÏ UWûiÉÏ Wæû| urÉuÉWûÉU qÉåÇ ¥ÉÉlÉÏ pÉÏiÉU xÉå AmÉlÉå MüÉå MÑüNû ÌuÉzÉåwÉ

qÉÉlÉMüU lÉWûÏÇ UWûiÉÉ| ¥ÉÉlÉÏ MüÉ AÉæU A¥ÉÉlÉÏ MüÉ ZÉÉlÉ-mÉÉlÉ, UWûlÉ-xÉWûlÉ, EPû-oÉæPû, oÉÉåsÉ-cÉÉsÉ AÉÌS xÉoÉ

sÉÉåMüurÉuÉWûÉU LMü xÉqÉÉlÉ ÌSZÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ SÉålÉÉåÇ MüÐ pÉÏiÉUÏ xÉqÉfÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ TüÉxÉsÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû|

A¥ÉÉlÉÏ ¥ÉÉlÉÏ MüÉå qÉÉlÉåaÉÉ ÌMü rÉå ¥ÉÉlÉÏ WæÇû, qÉWûÉlÉç WæÇû..... sÉåÌMülÉ ¥ÉÉlÉÏ AmÉlÉå MüÉå rÉWû lÉWûÏÇ qÉÉlÉåaÉÉ ÌMü qÉæÇ

CiÉlÉÉ qÉWûÉlÉç WÕðû rÉÉ iÉÑcNû WÕðû|

WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ mÉUcÉcÉÉï MüUlÉå MüÐ AÉSiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| mÉU MüÐ cÉcÉÉï qÉåÇ xuÉ MüÐ mÉëÏÌiÉ ZÉiqÉ WûÉå eÉÉiÉÏ

Wæû| eÉoÉ mÉUcÉcÉÉï qÉåÇ mÉëuÉ×̈ É WûÉålÉå sÉaÉÉå iÉoÉ xÉeÉaÉ WûÉåMüU AmÉlÉå AÉmÉMüÉå mÉÔNûÉå ÌMü WûqÉÉUÉ eÉlqÉ SÕxÉUÉåÇ Måü

SÉåwÉ SåZÉlÉå Måü ÍsÉL WÒûAÉ Wæû ÌMü AmÉlÉå MüÉå mÉëpÉÑ qÉåÇ ÍqÉsÉÉlÉå Måü ÍsÉL WÒûAÉ Wæû ? SÕxÉUÉåÇ Måü SÉåwÉ SåZÉlÉå MüÐ

AmÉå¤ÉÉ aÉÑhÉ SåZÉlÉå cÉÉÌWûL| aÉÑhÉ SåZÉlÉå MüÐ AmÉå¤ÉÉ ElÉqÉåÇ mÉUqÉÉiqÉÉ SåZÉlÉÉ cÉÉÌWûL|

xÉÉÇZrÉ Måü ²ÉUÉ iɨuÉ¥ÉÉlÉ WûÉålÉå qÉåÇ AÄQûcÉlÉ rÉWû AÉiÉÏ Wæû ÌMü WûqÉÉUÏ SåWû qÉåÇ mÉëÏÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû|

mÉëÉhÉÏqÉÉ§É MüÉå AmÉlÉå SåWû qÉåÇ mÉëÏÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| CxÉÏÍsÉL iɨuÉ¥ÉÉlÉ eÉsSÏ xÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| iɨuÉ¥ÉÉlÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ

xÉoÉ xÉÇzÉrÉ SÕU lÉWûÏÇ WûÉåiÉå| SعÉ-SØzrÉ MüÉ ÌuÉuÉåMü, xÉÉͤÉiuÉ MüÉ ÌuÉuÉåMü iÉÉå ÌoÉlÉÉ uÉåSÉliÉ Måü pÉÏ AÉSqÉÏ

MüU xÉMüiÉÉ Wæû| iɨuÉ¥ÉÉlÉ mÉÉlÉå Måü ÍsÉL SØzrÉ-SØ¹É Måü ÌuÉuÉåMåü xÉå pÉÏ AÉaÉå eÉÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| CxÉMåü ÍsÉL

uÉåSÉliÉ cÉÉÌWûL| uÉåSÉliÉ-ÍxÉ®ÉliÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ cÉÉÌWûL| uÉåSÉliÉÌlɸ qÉWûÉmÉÑÃwÉ MüÉ M×ümÉÉ-mÉëxÉÉS cÉÉÌWûL|

AMåüsÉå UWûMüU ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ xÉqÉÉÍkÉ MüUÉå, ÎeÉiÉåÎlSìrÉ WûÉå eÉÉAÉå, oÉë¼cÉrÉï-uÉëiÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉå eÉÉAÉå

ÌTüU pÉÏ LMü AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ AWÇûmÉëirÉrÉ UWåûaÉÉ| „qÉæÇ CxÉMüÉå NûÉåÄQÔðû.... ExÉMüÉå NûÉåÄQÔðû...... LMüÉliÉ qÉåÇ eÉÉFÆ....

iÉmÉxrÉÉ MüÃÆ... krÉÉlÉ MüÃÆ.... AÉlÉlS qÉåÇ UWÕðû.....‟ rÉå xÉÇMüsmÉ oÉlÉå UWåÇûaÉå| xÉÉkÉMü lÉqÉïSÉ ÌMülÉÉUå LMüÉliÉ qÉåÇ

eÉÉLaÉÉ, krÉÉlÉ-xÉÉkÉlÉÉ MüUåaÉÉ, AÉlÉlS qÉåÇ UWåûaÉÉ sÉåÌMülÉ uÉWûÉð pÉÏ qÉNÒûAÉ AÉ eÉÉLaÉÉ iÉÉå ExÉå SåZÉMüU

ÎZÉ³É WûÉåaÉÉ ÌMü CxÉ oÉsÉÉ MüÉ MüWûÉð SzÉïlÉ WûÉå aÉrÉÉ ! LåxÉå-uÉæxÉå ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëxÉÇaÉ xÉå SÒÈZÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû,

YrÉÉåÇÌMü ApÉÏ mÉÔUÏ xÉqÉfÉ lÉWûÏÇ Wæû lÉ! eÉoÉ iÉMü iɨuÉ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ iÉoÉ iÉMü SÒÌlÉrÉÉð Måü ÌMüxÉÏ pÉÏ MüÉålÉå

qÉåÇ cÉsÉå eÉÉAÉå, AmÉlÉå MüÉå MæüxÉÏ pÉÏ AuÉxjÉÉ qÉåÇ RûÉsÉ SÉå sÉåÌMülÉ SåWû MüÐ mÉËUÎcNû³ÉiÉÉ iÉÉå oÉlÉÏ WûÏ UWåûaÉÏ|

cÉÉWåû ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ kÉlÉ UZÉ sÉÉå, ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ xɨÉÉ WûxiÉaÉiÉ MüU sÉÉå, ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ mÉËUcÉrÉ oÉÄRûÉ sÉÉå, ÌMüiÉlÉå

pÉÏ mÉSÉjÉï mÉÉ sÉÉå, ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ LMüÉaÉëiÉÉ MüU sÉÉå, iÉmÉxrÉÉ MüU sÉÉå sÉåÌMülÉ eÉoÉ iÉMü LMü SåWû qÉåÇ „qÉæÇ‟ mÉlÉÉ

Wæû iÉoÉ iÉMü ²æiÉ oÉlÉÉ UWåûaÉÉ| eÉoÉ iÉMü ²æiÉ UWåûaÉÉ iÉoÉ iÉMü qÉÑxÉÏoÉiÉÉåÇ MüÉ AliÉ lÉWûÏÇ AÉrÉåaÉÉ|

̲iÉÏrÉÉSè uÉæ pÉrÉÇ pÉuÉÌiÉ|

SÕxÉUå xÉå pÉrÉ oÉlÉÉ UWûiÉÉ Wæû|

eÉoÉ iÉMü SÕxÉUÉ ÌSZÉiÉÉ UWåûaÉÉ iÉoÉ iÉMü pÉrÉ oÉlÉÉ UWåûaÉÉ| LMüÉaÉë WûÉålÉå uÉÉsÉå MüÉå ÌuɤÉåmÉ MüÉ pÉrÉ,

xÉSÉcÉÉUÏ MüÉå SÒUÉcÉÉUÏ MüÉ pÉrÉ, xɨÉÉkÉÏzÉ MüÉå xɨÉÉpÉë¹ WûÉå eÉÉlÉå MüÉ pÉrÉ, kÉlÉuÉÉlÉ MüÉå kÉlÉ cÉsÉÉ eÉÉlÉå

MüÉ pÉrÉ| ClÉ xÉoÉ pÉrÉÉåÇ xÉå oÉcÉlÉå Måü ÍsÉL, pÉrÉ MüÉå SoÉÉlÉå Måü ÍsÉL sÉÉåaÉ ÌTüU ExÉÏ mÉëMüÉU MüÉ xÉÉqÉÉlÉ

CMü•ûÉ MüUiÉå WæÇû eÉÉå pÉrÉ MüÉå AÉæU oÉÄRûÉiÉå WæÇû| AmÉlÉå xÉÉÍjÉrÉÉåÇ MüÉ fÉÑhQû oÉlÉlÉå xÉå AÉSqÉÏ ÌlÉpÉïrÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ

AÌmÉiÉÑ AÉæU ZÉÉåZÉsÉÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|

Page 17: Nishchint jeevan

AÉmÉ ÎeÉiÉlÉÉ ¥ÉÉlÉ MüÐ zÉUhÉ eÉÉiÉå WæÇû, AÉiqÉÌuɵÉÉxÉ MüÐ zÉUhÉ eÉÉiÉå WæÇû, A²æiÉpÉÉuÉ MüÐ zÉUhÉ

eÉÉiÉå WæÇû EiÉlÉÉ AÉmÉ ÌlÉpÉïrÉ oÉlÉiÉå WæÇû| AÉmÉ ÎeÉiÉlÉÉ A²æiÉÌlÉ¸É qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû EiÉlÉÉ AÉmÉ xÉuÉïpÉÔiÉÌWûiÉå

UiÉÉÈ oÉlÉiÉå WæÇû|

WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ AÉSiÉ Wæû zÉUÏU xÉå xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ| MüD eÉlqÉÉåÇ Måü xÉÇxMüÉU mÉÄQû aÉrÉå WæÇû, MüD rÉÑaÉÉåÇ

MüÉ LåxÉÉ AprÉÉxÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû| ÎeÉxÉ zÉUÏU qÉåÇ AÉiÉå WæÇû ExÉMüÉå „qÉæÇ‟ qÉÉlÉ sÉåiÉå WæÇû| ExÉÏ MüÉå ÎZÉsÉÉlÉå-

ÌmÉsÉÉlÉå qÉåÇ, ExÉMüÐ sÉÉsÉlÉ-mÉÉsÉlÉ qÉåÇ, ExÉÏ MüÐ uÉÉWûuÉÉWûÏ qÉåÇ, ExÉÏ Måü rÉzÉ qÉåÇ ExÉÏ MüÉå AqÉU MüUlÉå qÉåÇ

WûqÉÉUÏ ÃÍcÉ WûÉåiÉÏ Wæû| rÉWû mÉÑUÉlÉÉ UÉåaÉ Wæû|

..........iÉÉå AoÉ YrÉÉ MüUåÇ? SåWû MüÐ AÉxÉÌ£ü MæüxÉå ÍqÉOûÉrÉåÇ?

SÕxÉUÉåÇ Måü xÉÑZÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå xÉå AmÉlÉå SåWû MüÉå xÉÑZÉÏ MüUlÉå MüÉ ÍcÉliÉlÉ NÕûOû eÉÉLaÉÉ| AmÉlÉå

SåWû MüÉå xÉÑZÉÏ UZÉlÉå MüÉ ÍcÉliÉlÉ NÕûOûiÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ mÉëÏÌiÉ WûÉålÉå sÉaÉåaÉÏ|

SåWû MüÉå xÉÑZÉÏ UZÉlÉå MüÉ ÍcÉliÉlÉ lÉ MüUåÇ iÉÉå ? SåWû SÒÈZÉÏ WûÉåaÉÉ ?

lÉÉ.... lÉÉ.... ÌTüU SåWû xÉå eÉÉå WûÉåaÉÉ uÉWû AÉæwÉkÉ MüÐ iÉUWû AÉcÉUhÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| AmÉlÉå AÉmÉMüÉå SåWû

xÉå mÉ×jÉMü eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ iÉÉå AÉmÉMåü SåWû Måü ²ÉUÉ eÉÉå MÑüNû pÉÏ WûÉåaÉÉ uÉWû SÕxÉUÉåÇ Måü ÌWûiÉ Måü ÍsÉL WûÉåaÉÉ| SåWû

Måü ²ÉUÉ AaÉU xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ Wæû iÉÉå, xÉÑZÉ pÉÉåaÉlÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ Wæû iÉÉå SåWû qÉåÇ AÉxÉÌ£ü WûÉå eÉÉLaÉÏ|

SåWûÉkrÉÉxÉ qÉeÉoÉÔiÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| UÉaÉ qÉeÉoÉÔiÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| UÉaÉ qÉeÉoÉÔiÉ WûÉåiÉå WûÏ ÍcÉ¨É qÉÍsÉlÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ|

LMü UÉeÉÉ jÉÉ| UlÉuÉÉxÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ xÉÑÌuÉkÉÉLÆ UZÉÏ jÉÏÇ| LåxÉÏ-LåxÉÏ UÉÌlÉrÉÉð jÉÏÇ ÌMü UÉeÉÉ MüÉå UlÉuÉÉxÉ

xÉå oÉÉWûU WûÏ lÉ AÉlÉå SåiÉÏÇ jÉÏÇ| C§É AÉÌS cÉÏeÉåÇ LåxÉÏ WûÉåiÉÏ WæÇû ÌMü AÉSqÉÏ MüÉå UeÉxÉç AÉæU iÉqÉxÉç qÉåÇ oÉÉðkÉå

UZÉiÉÏ WæÇû, lÉÏcÉå Måü MåülSìÉåÇ qÉåÇ WûÏ sÉå eÉÉiÉÏ WæÇû|

UÉeÉÉ qÉWûsÉ qÉåÇ WûÏ UWûlÉå sÉaÉÉ|

UÉeÉÉ MüÉ uÉeÉÏU ÌuɵÉÉxÉmÉÉ§É jÉÉ| uÉWû xÉoÉ UÉeÉMüÉeÉ xÉðpÉÉsÉ sÉåiÉÉ jÉÉ| mÉëeÉÉ MüÉå iÉjÉÉ AqÉsÉSÉU

uÉaÉï MüÉå mÉiÉÉ cÉsÉÉ ÌMü UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ AÉeÉMüsÉ xÉmiÉÉWû-xÉmiÉÉWû iÉMü, mÉlSìWû-mÉlSìWû ÌSlÉ iÉMü, qÉWûÏlÉå-

qÉWûÏlÉå iÉMü UlÉuÉÉxÉ qÉåÇ WûÏ UWûiÉå WæÇû| xÉoÉ AqÉsÉSÉU qÉlÉqÉÉlÉÉ MüUlÉå sÉaÉå|

SÏuÉÉlÉ lÉå SåZÉÉ ÌMü UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ AÉiÉå lÉWûÏÇ AÉæU qÉåUå ÌlÉrÉǧÉhÉ qÉåÇ AqÉsÉSÉU UWûiÉå lÉWûÏÇ| UÉerÉ qÉåÇ

AlkÉÉkÉÑlkÉÏ WûÉå UWûÏ Wæû| mÉëeÉÉ MüÉ oÉÑUÏ iÉUWû zÉÉåwÉhÉ WûÉå UWûÉ Wæû| oÉSqÉÉzÉ sÉÉåaÉ mÉëeÉÉ MüÉ ZÉÔlÉ cÉÔxÉ UWåû WæÇû|

uÉeÉÏU lÉå eÉÉMüU qÉWûsÉ MüÉ SUuÉÉeÉÉ ZÉOûZÉOûÉrÉÉ| UÉÌlÉrÉÉåÇ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü qÉÔðAÉ SÏuÉÉlÉ AÉrÉÉ Wæû,

UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ MüÉå MüÉåD xÉÔcÉlÉÉ SåaÉÉ, UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ WûqÉMüÉå NûÉåÄQûMüU SUoÉÉU qÉåÇ cÉsÉå eÉÉLÆaÉå| UÉÌlÉrÉÉåÇ lÉå SÏuÉÉlÉ

MüÉå AÉÆZÉåÇ ÌSZÉÉrÉÏ|

SÏuÉÉlÉ oÉÉåsÉÉÈ “AcNûÉ ! UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ xÉå ÍqÉsÉlÉå lÉWûÏÇ SåiÉÏ iÉÉå MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ sÉåÌMülÉ rÉWû ÍcÉ•ûÏ

iÉÉå ElWåÇû mÉWÒðûcÉÉ SålÉÉ|”

UÉÌlÉrÉÉåÇ lÉå MüWûÉÈ “iÉÔ cÉsÉÉ eÉÉ| AaÉU SÒoÉÉUÉ AÉrÉÉ iÉÉå SÉÍxÉrÉÉåÇ xÉå ÌmÉOûÉD MüUuÉÉ SåÇaÉå|”

AÉPû-SxÉ, oÉÉUWû-mÉlSìWû ÌSlÉ WûÉå aÉrÉå sÉåÌMülÉ UÉeÉÉ oÉÉWûU lÉWûÏÇ AÉrÉÉ| uÉeÉÏU lÉå xÉÉåcÉÉ MüÐ ApÉÏ

UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ MüÉå ÍcÉ•ûÏ ÍqÉsÉÏ lÉWûÏÇ| AUå UÉqÉ ! UÉerÉ sÉÑOûÉ eÉÉ UWûÉ Wæû| aÉÑlQûÉåÇ lÉå mÉëeÉÉ MüÉå bÉåU ÍsÉrÉÉ Wæû|

qÉWûÏlÉÉåÇ pÉU AmÉlÉå qÉWûsÉ xÉå UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ oÉÉWûU WûÏ lÉWûÏÇ AÉiÉå| SÏuÉÉlÉ MüÉå qÉÑsÉÉMüÉiÉ WûÏ lÉWûÏÇ SåiÉå!

uÉeÉÏU MüÉå uÉæUÉarÉ WûÉå AÉrÉÉ| „qÉåUå WûÉåiÉå WûÉåiÉå UÉerÉ eÉsÉ UWûÉ Wæû.... qÉÑfÉxÉå SåZÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ| YrÉÉ

MüÃÆ ?‟ uÉeÉÏU cÉÑmÉcÉÉmÉ oÉæPû aÉrÉÉ...... zÉÉliÉ.....| pÉÏiÉU xÉå AÉuÉÉeÉ AÉrÉÏ ÌMüÈ „LMü ÌSlÉ eÉsÉlÉÉ Wæû|

ExÉMüÉå SåZÉMüU YrÉÉ eÉsÉiÉÉ Wæû ? eÉÉå oÉÑfÉÉlÉÉ Wæû ExÉMüÉå oÉÑfÉÉ| AmÉlÉÏ mÉMüÄQû AÉæU AÉaÉëWû Wæû ExÉMüÉå

oÉÑfÉÉ|‟

Page 18: Nishchint jeevan

uÉeÉÏU cÉsÉÉ aÉrÉÉ eÉÇaÉsÉ qÉåÇ| qÉWûsÉ Måü mÉÏNåû Måü CsÉÉMåü qÉåÇ eÉÉMüU oÉæPû aÉrÉÉ| mÉëeÉÉ qÉåÇ WûÉWûÉMüÉU

qÉcÉ aÉrÉÉ| xÉÔoÉåSÉUÉåÇ lÉå UÉeÉÉ Måü qÉWûsÉ Måü ²ÉU ZÉOûZÉOûÉrÉå| UÉeÉÉ lÉå ²ÉU ZÉÉåsÉÉ iÉÉå xÉÔoÉåSÉUÉåÇ lÉå MüWûÉÈ

“qÉWûÉUÉeÉ ! SÏuÉÉlÉ cÉsÉå aÉrÉå, MüD ÌSlÉ WûÉå aÉrÉå| AoÉ iÉÉå ÌoÉsMÑüsÉ AlkÉÉkÉÑkÉÏ WûÉå aÉD Wæû|”

“SÏuÉÉlÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ ? uÉWû iÉÉå qÉåUÉ ÌuɵÉÉxÉmÉÉ§É jÉÉ ! ExÉMåü pÉUÉåxÉå iÉÉå qÉæÇ ÌlÉͶÉliÉ jÉÉ| uÉWû cÉsÉÉ

aÉrÉÉ ?”

“WûÉð qÉWûÉUÉeÉ ! uÉå ÍcÉ•ûÏ sÉåMüU qÉWûsÉ qÉåÇ AÉrÉå jÉå| SÉå-SÉå ÌSlÉ, mÉÉðcÉ-mÉÉðcÉ ÌSlÉ ZÉÄQåû UWåû sÉåÌMülÉ

ElÉMüÉå AÉmÉMüÐ qÉÑsÉÉMüÉiÉ lÉWûÏÇ WÒûD| AÉÎZÉU jÉMüMüU uÉå cÉsÉå aÉrÉå|”

“MüWûÉð aÉrÉÉ ?”

“eÉÇaÉsÉ qÉåÇ| fÉÉåÇmÉÄQûÏ oÉÉðkÉMüU oÉæPû aÉrÉå WæÇû krÉÉlÉxjÉ|”

UÉeÉÉ mÉWÒðûcÉÉ uÉeÉÏU Måü mÉÉxÉ AÉæU oÉÉåsÉÉÈ

UÉeÉÉ mÉWÒðûcÉÉ uÉeÉÏU Måü mÉÉxÉ AÉæU oÉÉåsÉÉÈ

“iÉÔ qÉåUÉ ÌuɵÉÉxÉmÉÉ§É SÏuÉÉlÉ Wæû| xÉoÉ NûÉåÄQûMüU eÉÇaÉsÉ qÉåÇ oÉæPûÉ Wæû| YrÉÉ TüÉrÉSÉ WÒûAÉ ?”

“qÉWûÉUÉeÉ ! TüÉrÉSÉ rÉWû WÒûAÉ ÌMü qÉæÇ MüD ÌSlÉÉåÇ iÉMü MüD oÉÉU AÉmÉMåü qÉWûsÉ Måü ²ÉU mÉU ZÉÄQûÉ

UWûÉ| UÉlÉÏ xÉÉWåûoÉÉAÉåÇ lÉå oÉÑUÏ iÉUWû QûÉðOûÉ| AÉmÉMüÐ qÉÑsÉÉMüÉiÉ lÉWûÏÇ WÒûD| AoÉ xÉoÉ MÑüNû NûÉåÄQûMüU fÉÉåÇmÉÄQåû qÉå Ç

mÉUqÉÉiqÉÉ-ÍcÉliÉlÉ qÉåÇ UWû UWûÉ WÕðû iÉÉå AÉmÉ ZÉÑS cÉsÉ MüU qÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉå| qÉÑfÉå sÉÉpÉ WÒûAÉ ÌMü lÉWûÏÇ

WÒûAÉ ?”

mÉU Måü ÍcÉliÉlÉ xÉå WûqÉÉUÏ zÉÌ£ü ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉÏ Wæû| xuÉ (AÉiqÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ) Måü ÍcÉliÉlÉ xÉå zÉÌ£ü eÉÉaÉ×iÉ

WûÉåiÉÏ Wæû, oÉÄRûiÉÏ Wæû|

xuÉ YrÉ Wæû ? mÉU YrÉÉ Wæû ? WûqÉ ÌlÉwmÉÉmÉ MæüxÉå WûÉåÇ ? WûqÉÉUå MüsqÉwÉ SÕU MæüxÉå WûÉåÇ ? eÉoÉ iÉMü

MüsqÉwÉ WæÇû iÉoÉ iÉMü ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| eÉoÉ iÉMü ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉoÉ iÉMü xÉoÉ MüsqÉwÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉå| eÉæxÉå

lÉÉÌuÉMü lÉÉuÉ MüÉå sÉå eÉÉiÉÉ Wæû, lÉÉuÉ lÉÉÌuÉMü MüÉå sÉå pÉÉaÉiÉÏ Wæû LåxÉå WûÏ rÉå pÉÏ LMü SÕxÉUå Måü mÉÉåwÉMü WæÇû|

MüsqÉwÉ eÉÉLÆaÉå iÉÉå ¥ÉÉlÉ oÉÄRåûaÉÉ| ¥ÉÉlÉ oÉÄRåûaÉÉ iÉÉå MüsqÉwÉ eÉÉLÆaÉå|

MüsqÉwÉ WûÉåiÉå YrÉÉ WæÇû ? MüsqÉwÉ WûÉåiÉå WæÇû mÉU MüÉ ÍcÉliÉlÉ AÍkÉMü oÉÄRû eÉÉlÉå xÉå| xuÉ MüÉ A¥ÉÉlÉ....

xuÉ MüÐ ÌuÉxqÉ×ÌiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| ÍcÉ¨É qÉÍsÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû|

ÍcÉ¨É MüÉå zÉÑ® MüUlÉå MüÉ E¨ÉqÉ xÉå E¨ÉqÉ LMü iÉUÏMüÉ Wæû| uÉWû AÉxÉÉlÉ pÉÏ Wæû| xÉoÉ AuÉxjÉÉAÉåÇ qÉåÇ

MüU xÉMüiÉå Wæû| xÉoÉ eÉaÉWû xÉqÉÉÍkÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| xÉoÉ eÉaÉWû MüÐiÉïlÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| oÉxÉ qÉåÇ oÉæPåû

MüÐiÉïlÉ MüUåÇaÉå iÉÉå sÉÉåaÉ pÉaÉiÉÄQûÉ MüWûMüU EmÉWûÉxÉ MüUåÇaÉå| AÉmÉ mÉU MüÉ ÍcÉliÉlÉ NûÉåÄQûMüU xuÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ

MüWûÏÇ pÉÏ MüU xÉMüiÉå WæÇû| oÉxÉ qÉåÇ pÉÏ MüU xÉMüiÉå WæÇû AÉæU oÉÉeÉÉU qÉåÇ pÉÏ|

xuÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ jÉÉåÄQûÉ LMüÉliÉ cÉÉÌWûL sÉåÌMülÉ AprÉÉxÉ WûÉå eÉÉlÉå mÉU uÉWû

MüWûÏÇ pÉÏ MüU xÉMüiÉå WæÇû|

xuÉ YrÉÉ Wæû, mÉU YrÉÉ Wæû rÉWû xÉqÉfÉ sÉåÇ|

ÎeÉxÉMüÉå UZÉlÉå xÉå lÉ UWåû ExÉMüÉå oÉÉåsÉiÉå WæÇû mÉU| ÎeÉxÉMüÉå NûÉåÄQûlÉå xÉå pÉÏ lÉ NÕûOåû ExÉMüÉå oÉÉåsÉiÉå WæÇû

xuÉ| ÎeÉxÉMüÉå AÉmÉ MüpÉÏ NûÉåÄQû lÉWûÏÇ xÉMüiÉå uÉWû Wæû xuÉ| ÎeÉxÉMüÉå AÉmÉ xÉSÉ UZÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå uÉWû Wæû mÉU|

qÉMüÉlÉ, SÒMüÉlÉ, bÉU, aÉÉÄQûÏ rÉWû eÉÉå MÑüNû pÉÏ Wæû uÉWû mÉU Wæû| AmÉlÉÉ zÉUÏU pÉÏ mÉU Wæû, xuÉ lÉWûÏÇ Wæû| AaÉU

zÉUÏU xuÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå uÉWû MüWûlÉå qÉåÇ cÉsÉiÉÉ| iÉÑqÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå ÌMü oÉÉsÉ xÉTåüS WûÉåÇ, iÉÑqÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå WûÉå ÌMü

cÉåWûUå mÉU fÉÑËUïrÉÉð mÉÄQåû, iÉÑqÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå ÌMü zÉUÏU qÉåÇ MüÉåD pÉÏ UÉåaÉ WûÉå| zÉUÏU mÉU Wæû|

EmÉÌlÉwÉS qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû ÌMü eÉÉå xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû ÍqÉOûiÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÉå AÉxuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉåiÉÉ Wæû

ExÉMüÉå UZÉlÉå MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| oÉTïü MüÐ PûhQûMü ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL AÉmÉMüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| AÎalÉ

Page 19: Nishchint jeevan

MüÐ aÉqÉÏï ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL AÉmÉMüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| PûhQûÉ WûÉålÉÉ oÉTïü MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| aÉqÉï WûÉålÉÉ AÎalÉ

MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| qÉÑðWû qÉåÇ SÉðiÉ WûÉålÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû sÉåÌMülÉ SÉðiÉ qÉåÇ ÌiÉlÉMüÉ WûÉålÉÉ AxuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû CxÉÍsÉL

ÌiÉlÉMüÉ ÌlÉMüÉsÉMüU WûÏ cÉælÉ sÉåiÉå WæÇû| AÉÆZÉÉåÇ Måü mÉÉåmÉcÉÉåÇ qÉåÇ oÉÉsÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü WæÇû sÉåÌMülÉ oÉÉsÉ AÉÆZÉ qÉåÇ

bÉÑxÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû ZÉOûMüiÉÉ Wæû| ExÉå ÌlÉMüÉsÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| ZÉOûMüiÉÉ uÉWû Wæû eÉÉå AxuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû| eÉÉå

xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xÉÑZÉ SåiÉÉ Wæû|

zÉÉÎliÉ mÉÉlÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû| AÉmÉMüÐ uÉWû qÉÉðaÉ Wæû| bÉU-oÉÉU, mÉѧÉ-mÉËUuÉÉU NûÉåÄQûMüU zÉWûU xÉå oÉÉWûU

AÉ´ÉqÉ qÉåÇ xÉixÉÇaÉ xÉÑlÉlÉå AÉ eÉÉiÉå Wæû iÉÉå zÉÉÎliÉ mÉÉlÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû| xÉixÉÇaÉ Måü uÉÉiÉÉuÉUhÉ qÉåÇ AÉMüU

MüÉåD sÉTÇüaÉÉ ÌTüsqÉÏ aÉÏiÉ aÉÉlÉå sÉaÉ eÉÉL iÉÉå rÉWû AÉmÉMüÉå AxuÉÉpÉÉÌuÉMü sÉaÉåaÉÉ| ExÉå AÉmÉ iÉÑUliÉ cÉÑmÉ MüU

SåÇaÉå|

xÉSÉ UWûlÉÉ AÉmÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| AÉmÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå ÌMü qÉæÇ qÉU eÉÉFÆ| eÉÉlÉlÉÉ AÉmÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû|

AÉmÉ A¥ÉÉlÉÏ, qÉÔZÉï lÉWûÏÇ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå Wæû| MüÉåD AÉmÉMüÉå A¥ÉÉlÉÏ MüWûMüU mÉÑMüÉUå iÉÉå AÉmÉMüÉå ZÉOûMåüaÉÉ|

AÉmÉ A¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå| AÉmÉ qÉÉæiÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå| AÉmÉ SÒÈZÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå| AÉmÉ xÉSÉ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû,

¥ÉÉlÉ cÉÉWûiÉå WæÇû AÉæU AÉlÉlS cÉÉWûiÉå WæÇû|

AÉmÉ xÉiÉç WæÇû CxÉÍsÉL xÉSÉ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| AÉmÉ ÍcÉiÉç WæÇû CxÉÍsÉL ¥ÉÉlÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| AÉmÉ AÉlÉlS

xuÉÃmÉ WæÇû CxÉÍsÉL AÉlÉlS cÉÉWûiÉå Wæû| AxÉiÉç, eÉÄQû AÉæU SÒÈZÉÃmÉ WûÉå eÉÉlÉÉ rÉWû AxuÉÉpÉÉÌuÉMüiÉÉ Wæû| AÉmÉ

rÉWû AxuÉÉpÉÉÌuÉMüiÉÉ irÉÉaÉMüU AmÉlÉÏ AxÉsÉÏ xuÉÉpÉÉÌuÉMüiÉÉ mÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| xÉΊSÉlÉlS AÉmÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ

Wæû| AÉmÉ qÉ×irÉÑ xÉå oÉcÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû, A¥ÉÉlÉ AÉæU SÒÈZÉ ÍqÉOûÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| A¥ÉÉlÉ AÉmÉMüÉå AZÉUiÉÉ Wæû

YrÉÉåÇÌMü AÉmÉ ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉ WæÇû, SÒÈZÉ AÉmÉMüÉå AZÉUiÉÉ Wæû YrÉÉåÇÌMü AÉmÉ AÉlÉlSxuÉÃmÉ WæÇû, SÒÈZÉ AÉiÉÉ Wæû

iÉÉå AÉmÉ oÉåcÉælÉ WûÉåiÉå WæÇû| xÉÑZÉ qÉåÇ uÉwÉï Måü uÉwÉï oÉÏiÉ eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå MüÉåD mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ sÉåÌMülÉ AÉmÉMüÐ

ÌMüxÉÏ qÉÉlrÉiÉÉ MüÉå PåûxÉ mÉWÒðûcÉÏ iÉÉå AÉmÉ SÒÈZÉÏ WûÉå aÉrÉå| SÒÈZÉ AÉiÉÉ Wæû iÉÉå AÉmÉ SÒÈZÉ ÍqÉOûÉlÉå MüÐ

MüÉåÍzÉzÉ MüUiÉå WæÇû| xÉÑZÉ AÉiÉÉ Wæû iÉÉå xÉÑZÉ ÍqÉOûÉlÉå MüÐ MüpÉÏ MüÉåÍzÉzÉ MüÐ ? LåxÉÉ MüÉåD qÉÉD MüÉ sÉÉsÉ

SåZÉÉ ÎeÉxÉMüÉå AÉlÉlS WûÏ AÉlÉlS ÍqÉsÉÉ AÉæU ExÉå ÍqÉOûÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüÐ WûÉå? xÉÑZÉ AÉæU AÉlÉlS

ÍqÉOûÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüÉåD lÉWûÏÇ MüUiÉÉ ÌTüU pÉÏ uÉWû ÍqÉOû iÉÉå eÉÉiÉÉ WûÏ Wæû| SÒÈZÉ uÉÉmÉxÉ AÉ WûÏ eÉÉiÉÉ Wæû|

YrÉÉåÇ ? YrÉÉ MüÉUhÉ Wæû ? xÉÑZÉ AÉæU AÉiÉÉ UWåû... AÉlÉlS AÉæU AÉiÉÉ UWåû.... AÉiÉÉ UWåû... LåxÉÏ cÉÉWû MüUiÉå-

MüUiÉå mÉU MüÉ ÍcÉliÉlÉ WÒûAÉ AÉæU AÉlÉlS pÉÉaÉ aÉrÉÉ|

xuÉ MüÉ qÉÉlÉå WûqÉÉUÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû xÉiÉç, ÍcÉiÉç AÉæU AÉlÉlS| mÉU MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû AxÉiÉç, eÉÄQû AÉæU

SÒÈZÉ|

AxÉiÉç mÉWûsÉå jÉÉ lÉWûÏÇ, oÉÉS qÉåÇ UWåûaÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÄQû MüÉå iÉÉå mÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ ÌMü qÉæÇ WÕðû| SåWû eÉÄQû Wæû,

mÉÉðcÉ pÉÔiÉÉåÇ MüÉ mÉÑiÉsÉÉ Wæû| xÉÑoÉWû xÉå UÉiÉ iÉMü, eÉÏuÉlÉ xÉå qÉÉæiÉ iÉMü CxÉMüÉå ÎZÉsÉÉAÉå-ÌmÉsÉÉAÉå, lÉWûsÉÉAÉå,

bÉÑqÉÉAÉå sÉåÌMülÉ SåZÉÉå iÉÉå MüpÉÏ lÉ MüpÉÏ MüÉåD lÉ MüÉåD ÍzÉMüÉrÉiÉ eÉÃU WûÉåaÉÏ|

iÉlÉ kÉËUrÉÉ MüÉåD lÉ xÉÑÎZÉrÉÉ SåZÉÉ|

eÉÉå SåZÉÉ xÉÉå SÒÎZÉrÉÉ Uå||

'QûÊYOûU xÉÉoÉ ! SuÉÉ MüU SÉå, oÉWÒûiÉ mÉÏÄQûÉ WûÉå UWûÏ Wæû....' sÉåÌMülÉ QûÉYOûU xÉÉ'oÉ MüÉå mÉÔNûÉå ÌMü

AmÉlÉÉ YrÉÉ WûÉsÉ Wæû ? AmÉlÉÏ mɦÉÏ MüÉ YrÉÉ WûÉsÉ Wæû ? xÉÑoÉWû CleÉåYzÉlÉ sÉåMüU AxmÉiÉÉsÉ qÉåÇ eÉÉiÉÉ WÕðû

oÉÉoÉÉeÉÏ !'

qÉæÇ LåxÉå QûÉYOûUÉåÇ MüÉå eÉÉlÉiÉÉ WÕðû ÎeÉlWûÉåÇlÉå AmÉlÉå CsÉÉMåü qÉåÇ lÉÉqÉ MüqÉÉrÉÉ Wæû| ElÉMåü oÉÉmÉ ElÉMüÉå qÉåUå

mÉÉxÉ sÉå AÉrÉå AÉæU mÉëÉjÉïlÉÉ MüUlÉå sÉaÉå ÌMüÈ

Page 20: Nishchint jeevan

"xuÉÉqÉÏ eÉÏ ! AÉmÉ CxÉMüÉå xÉqÉfÉÉCrÉå| CxÉlÉå lÉÉqÉ MüqÉÉrÉÉ Wæû, qÉUÏeÉÉåÇ MüÉå iÉÉå PûÏMü MüUiÉÉ Wæû

sÉåÌMülÉ ZÉÑS CiÉlÉÉ oÉåPûÏMü Wæû ÌMü UÉåeÉ lÉzÉå Måü CleÉåYzÉlÉ sÉåiÉÉ Wæû| M.B.B.S. MüÐ ÌQûaÉëÏ pÉÏ Wæû, MüqÉÉiÉÉ

pÉÏ Wæû, mÉëæYOûÏxÉ pÉÏ AcNûÏ cÉsÉiÉÏ Wæû sÉåÌMülÉ MüpÉÏ lÉzÉå-lÉzÉå qÉåÇ ÌMüxÉÏ qÉUÏeÉ MüÉ oÉåÄQûÉ aÉMïü MüU SåiÉÉ

Wæû| rÉWû ÌWûlSÒxiÉÉlÉ Wæû oÉÉoÉÉ eÉÏ ! xÉoÉ cÉsÉ UWûÉ Wæû| mÉUSåzÉ qÉåÇ mÉëæYOûÏxÉ MüUiÉÉ iÉÉå uÉWûÉð Måü sÉÉåaÉ AÉæU

xÉUMüÉU CxÉMüÉå ÌSlÉ Måü iÉÉUå ÌSZÉÉ SåiÉÏ| AÉmÉ AÉzÉÏuÉÉïS MüUÉå|"

xjÉÔsÉ, xÉÔ¤qÉ rÉÉ MüÉUhÉ zÉUÏU qÉåÇ, ÌMüxÉÏ qÉåÇ pÉÏ, 'qÉæÇ' mÉlÉÉ Wæû iÉÉå ApÉÏ ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ| ¥ÉÉlÉ

WÒûAÉ lÉWûÏÇ iÉÉå AxÉiÉç, eÉÄQû AÉæU SÒÈZÉ MüÉ xÉqoÉlkÉ NÕûOûÉ lÉWûÏÇ| eÉoÉ iÉMü AxÉiÉç, eÉÄQû AÉæU SÒÈZÉ MüÉ

xÉqoÉlkÉ lÉWûÏÇ NÕûOûÉ iÉoÉ iÉMü xÉiÉç, ÍcÉiÉç, AÉæU AÉlÉlS xuÉÃmÉ qÉåÇ mÉëÏÌiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| LåxÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü xÉiÉç-

ÍcÉiÉç-AÉlÉlS-xuÉÃmÉ AÉrÉåaÉÉ, ÍqÉsÉåaÉÉ, WûqÉ uÉWûÉð mÉWÒðûcÉåÇaÉå| xÉiÉç-ÍcÉiÉç-AÉlÉlS rÉWû AÉiqÉÉ MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû|

AÉiqÉÉ AÉmÉMüÉ xuÉ Wæû| SåWû mÉU Wæû| mÉU MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû AxÉiÉç-eÉÄQû-SÒÈZÉ|

AÉiqÉÉ AÉæU SåWû MüÉ mÉUxmÉU AkrÉÉxÉ WûÉå aÉrÉÉ| LMü MüÉ xuÉpÉÉuÉ SÕxÉUå qÉåÇ ÌSZÉlÉå sÉaÉÉ| AÉiqÉÉ

MüÉ AkrÉÉxÉ SåWû qÉåÇ WûÉålÉå sÉaÉÉ CxÉÍsÉL AÉmÉ SåWû xÉå xÉSÉ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| SåWû xÉå xÉoÉ eÉÉlÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû|

SåWû xÉå xÉSÉ xÉÑZÉÏ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| LåxÉå mÉU Måü ÍcÉliÉlÉ MüÐ AÉSiÉ mÉÄQû aÉD| rÉWû AÉSiÉ mÉÑUÉlÉÏ Wæû

CxÉÏÍsÉL AprÉÉxÉ MüÐ eÉÃUiÉ mÉÄQûiÉÏ Wæû|

iɨuÉ¥ÉÉlÉ xÉqÉfÉlÉå qÉåÇ eÉÉå AxÉqÉjÉï WæÇû ElÉMåü ÍsÉL rÉÉåaÉ xÉÑaÉqÉ EmÉÉrÉ Wæû| mÉëÉhÉ-AmÉÉlÉ MüÐ aÉÌiÉ

MüÉå xÉqÉ MüUMåü pÉëÔqÉkrÉ qÉåÇ mÉëhÉuÉ MüÐ kÉÉUhÉÉ MüUåÇ| CxÉxÉå mÉU MüÉ xuÉpÉÉuÉ NÕûOåûaÉÉ| xuÉ MüÉ AÉlÉlS mÉëMüOû

WûÉåaÉÉ| xÉiÉç ÍcÉiÉç AÉlÉlS xuÉpÉÉuÉ oÉÄRåûaÉÉ|

LMüÉliÉ qÉåÇ eÉÉMüU oÉæPûÉå| cÉÉðS ÍxÉiÉÉUÉåÇ MüÉå ÌlÉWûÉUÉå| ÌlÉWûÉUiÉå ÌlÉWûÉUiÉå xÉÉåcÉÉå ÌMü uÉå SÕU ÌSZÉ UWåû WæÇû,

oÉÉWûU xÉå SÕU ÌSZÉ UWåû WæÇû| pÉÏiÉU xÉå SåZÉÉ eÉÉL ÌMü qÉæÇ uÉWûÉð iÉMü urÉÉmÉMü lÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå uÉå qÉÑfÉå lÉWûÏÇ ÌSZÉiÉå|

qÉåUÏ WûÏ ÌOûqÉÌOûqÉÉWûOû ElÉqÉåÇ cÉqÉMü UWûÏ Wæû| qÉæÇ WûÏ cÉÉðS qÉåÇ cÉqÉMü UWûÉ WÕðû... ÍxÉiÉÉUÉåÇ qÉåÇ ÌOûqÉÌOûqÉÉ UWûÉ WÕðû|

MüÐÄQûÏ qÉåÇ iÉÔ lÉÉlÉÉå sÉÉaÉå WûÉjÉÏ qÉåÇ iÉÔð qÉÉåOûÉå YrÉÔð|

oÉlÉ qÉWûÉuÉiÉ lÉå qÉÉjÉå oÉåPûÉå WûÉåÇMühÉuÉÉVûÉå iÉÔð MüÉå iÉÔð|

LåxÉÉå ZÉåsÉ UcrÉÉå qÉåUå SÉiÉÉ eÉWûÉð SåZÉÔð uÉWûÉð iÉÔð MüÉå iÉÔð||

CxÉ mÉëMüÉU xuÉ MüÉ ÍcÉlÉ¦É MüUlÉå xÉå xÉÉqÉlÉå ÌSZÉåaÉÉ mÉU sÉåÌMülÉ mÉU qÉåÇ NÒûmÉå WÒûL xuÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ

AÉ eÉÉL iÉÉå AÉmÉMüÉå ZÉÑsÉÏ AÉÆZÉ xÉqÉÉÍkÉ sÉaÉ xÉMüiÉÏ Wæû AÉæU rÉÉåaÉ MüÐ MüsÉÉ AÉ eÉÉL iÉÉå oÉlS AÉÆZÉ

pÉÏ xÉqÉÉÍkÉ sÉaÉ xÉMüiÉÏ Wæû|

xÉiÉiÉ ZÉÑsÉÏ AÉÆZÉ UZÉlÉÉ pÉÏ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏÇ AÉæU xÉiÉiÉ AÉÆZÉ oÉlS MüUlÉÉ pÉÏ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏ| eÉoÉ

AÉÆZÉ oÉlS MüUlÉå MüÉ qÉÉæMüÉ WûÉå iÉoÉ oÉlS AÉÆZÉ Måü ²ÉUÉ rÉɧÉÉ MüU sÉåÇ AÉæU AÉÆZÉ ZÉÉåsÉlÉå MüÉ qÉÉæMüÉ WûÉå

iÉÉå ZÉÑsÉÏ AÉÆZÉ xÉå rÉɧÉÉ MüU sÉåÇ| rÉɧÉÉ MüUlÉå MüÉ qÉiÉsÉoÉ LåxÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü MüWûÏÇ eÉÉlÉÉ Wæû| mÉU Måü ÍcÉliÉlÉ

xÉå oÉcÉlÉÉ Wæû, oÉxÉ| rÉWû mÉërÉÉåaÉ sÉaÉiÉÉ iÉÉå CiÉlÉÉ xÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ CxÉxÉå oÉWÒûiÉ sÉÉpÉ WûÉåiÉÉ Wæû|

AlÉÑ¢üqÉ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Page 21: Nishchint jeevan

xÉuÉï oÉlkÉlÉÉåÇ xÉå qÉÑÌ£ü MüÉ EmÉÉrÉ

rÉå ÌWû uÉ×̨ÉÇ ÌuÉeÉÉlÉÎliÉ ¥ÉÉiuÉÉÌmÉ uÉkÉïrÉÎliÉ rÉå|

iÉå uÉæ xÉimÉÑÃwÉÉÈ kÉlrÉÉÈ uÉl±ÉxiÉå pÉÑuÉlɧÉrÉå||

„eÉÉå CxÉ oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É MüÉå eÉÉlÉiÉå WæÇû AÉæU eÉÉlÉMüU CxÉå oÉÄRûÉiÉå WæÇû uÉå xÉimÉÑÃwÉ kÉlrÉ WæÇû| uÉå WûÏ

iÉÏlÉÉåÇ sÉÉåMüÉåÇ qÉåÇ uÉlSlÉÏrÉ WæÇû|‟

(AmÉUÉå¤ÉÉlÉÑpÉÔÌiÉÈ 131)

eÉÉå oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É MüÉå lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå WæÇû uÉå bÉOûÉMüÉU uÉ×Ì¨É xÉå, qÉPûÉMüÉU uÉ×Ì¨É xÉå, mÉOûÉMüÉU uÉ×Ì¨É xÉå,

xÉÑZÉÉMüÉU uÉ×Ì¨É xÉå, SÒÈZÉÉMüÉU uÉ×Ì¨É xÉå ÍcÉmÉMü ÍcÉmÉMüMüU AmÉlÉå MüÉå xÉiÉÉiÉå UWûiÉå WæÇû|

uÉ×Ì¨É EimÉ³É WûÉåiÉÏ Wæû| bÉÄQûÉ SåZÉÉ bÉOûÉMüÉUuÉ×̨É, qÉPû SåZÉÉ iÉÉå qÉPûÉMüÉU uÉ×̨É, ÍqÉ§É SåZÉÉ iÉÉå

ÍqɧÉÉMüÉU uÉ×̨É, zɧÉÑ SåZÉÉ iÉÉå zɧÉÑAÉMüÉU uÉ×̨É, mÉÑxiÉMü SåZÉÏ iÉÉå mÉÑxiÉMüÉMüÉU uÉ×̨É.... rÉå uÉ×̨ÉrÉÉð iÉÉå EPûiÉÏ

UWûiÉÏ WæÇû| ÎeÉxÉlÉå xÉixÉÇaÉ xÉÑlÉMüU oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É MüÉå eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ uÉWû mÉÑÃwÉ kÉlrÉ Wæû|

eÉÏuÉ Måü xÉÉUå SÒÈZÉÉåÇ MüÉ qÉÔsÉ MüÉUhÉ Wæû AmÉlÉå ESaÉqÉ xjÉÉlÉ oÉë¼-mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå lÉWûÏÇ eÉÉlÉlÉÉ|

ExÉ AmÉlÉå qÉÔsÉ xÉëÉåiÉ oÉë¼-mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå eÉÉlÉ sÉålÉå qÉÉ§É xÉå eÉÏuÉ Måü xÉÉUå SÒÈZÉ SÕU WûÉå eÉÉiÉå WæÇû|

¥ÉÉiuÉÉ SåuÉÇ qÉÑcrÉiÉå xÉuÉï mÉÉzÉåprÉÈ|

ExÉ SåuÉ MüÉå eÉÉlÉMüU AÉSqÉÏ xÉÉUå oÉlkÉlÉÉåÇ xÉå qÉÑ£ü WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|

AmÉlÉå qÉåÇ xÉå SÉåwÉ ÌlÉMüÉsÉlÉÉ AcNûÉ Wæû| SÉåwÉ ÌlÉMüÉsÉlÉå Måü ÍsÉL aÉÑhÉ pÉUlÉÉ AcNûÉ Wæû| aÉÑhÉ mÉëM×üÌiÉ

qÉåÇ WûÉåiÉå WæÇû| SÉåwÉÏ WûÉålÉå MüÐ AmÉå¤ÉÉ aÉÑhÉuÉÉlÉ WûÉålÉÉ PûÏMü Wæû| ÍxÉU qÉåÇ MåüUÉåxÉÏlÉ sÉaÉÉlÉå MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉÑaÉÇÍkÉiÉ

iÉåsÉ sÉaÉÉlÉÉ PûÏMü Wæû sÉåÌMülÉ ExÉå pÉÏ xÉÉoÉÑlÉ sÉaÉÉMüU AÉÎZÉU EiÉÉUlÉÉ WûÏ mÉÄQûiÉÉ Wæû AlrÉjÉÉ uÉWû ÍxÉU qÉåÇ

qÉæsÉ eÉqÉÉMüU SåiÉÉ Wæû| rÉ¥É MüUiÉå xÉqÉrÉ pÉÏ WûÉjÉ eÉsÉiÉå WæÇû| LMü AÉSqÉÏ SÒwM×üirÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU sÉÉåWåû MüÐ

eÉÇeÉÏU xÉå oÉÇkÉiÉÉ Wæû| SÕxÉUÉ AÉSqÉÏ xÉÑM×üiÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå xÉÉålÉå MüÐ eÉÇeÉÏU xÉå oÉÇkÉiÉÉ Wæû| oÉlkÉlÉ iÉÉå SÉålÉÉåÇ

MüÉå Wæû|

oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É xÉÑM×üiÉ SÒwM×üiÉ SÉålÉÉåÇ xÉå mÉÉU MüUÉMåü eÉÏuÉ MüÉå M×üiÉ AM×üiÉ xÉå mÉÉU AmÉlÉå xuÉÃmÉ

qÉåÇ eÉaÉÉiÉÏ Wæû| xÉÑM×üiÉ SÒwM×üiÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ AcNûÉ Wæû| sÉåÌMülÉ eÉÏuÉ xÉÑM×üiÉ SÒwM×üiÉ SÉålÉÉåÇ xÉå mÉUå lÉWûÏÇ mÉWÒðûcÉÉ,

xÉÑM×üiÉ-SÒwM×üiÉ xÉå AÉcNûÉÌSiÉ WûÉåiÉÉ UWûÉ iÉÉå mÉÔhÉï lÉWûÏÇ WûÉå mÉÉiÉÉ| mÉÉmÉ oÉÑUÉ TüsÉ SåMüU ZÉiqÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|

mÉÑhrÉ AcNûÉ TüsÉ SåMüU ZÉiqÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| mÉÉmÉ lÉ MüUåÇ, mÉÑhrÉ MüUåÇ| sÉåÌMülÉ CxÉxÉå pÉÏ AÉaÉå eÉÉMüU ÌuÉcÉÉU

MüUåÇ ÌMü mÉÑhrÉ MüÉ Mü¨ÉÉï MüÉælÉ Wæû ?

WûqÉÉUå SåzÉ Måü iɨuÉuÉå¨ÉÉ qÉlÉÏÌwÉrÉÉåÇ MüÐ rÉWû mÉëÍxÉ® ÌuÉsɤÉhÉiÉÉ Wæû ÌMü MüÉåD pÉÏ ÌuÉwÉrÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU

MüUåÇaÉå iÉÉå ExÉMåü mÉËUhÉÉqÉ mÉU lÉeÉU SÉæÄQûÉrÉåÇaÉå| 'CxÉMüÉ AÉÎZÉUÏ mÉËUhÉÉqÉ YrÉÉ WûÉåaÉÉ, AÇÌiÉqÉ ÌlÉwMüwÉï YrÉÉ

ÌlÉMüsÉåaÉÉ ?' rÉWû xÉÉåcÉ ÌuÉcÉÉU MüUMåü WûÏ MüÉåD pÉÏ MüqÉÉïMüqÉï MüÉ ÌlÉhÉïrÉ MüUåÇaÉå| rÉWû ElÉMüÐ ÌuÉsɤÉhÉ

rÉÉåarÉiÉÉ Wæû AÉæU ElÉMüÐ rÉWû ÌuÉsɤhÉiÉÉ xÉÉUå ÌuÉµÉ qÉåÇ mÉëÍxÉ® Wæû|

ÎeÉxÉMüÉ AÉÎZÉUÏ mÉËUhÉÉqÉ qÉÉå¤É lÉWûÏÇ Wæû, ÎeÉxÉMüÉ AÉÎZÉUÏ mÉËUhÉÉqÉ eÉÏuÉlqÉÑÌ£ü lÉWûÏÇ Wæû, ÎeÉxÉMüÉ

AÉÎZÉUÏ mÉËUhÉÉqÉ oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É lÉWûÏÇ Wæû uÉå xÉÉUå Måü xÉÉUå M×üirÉ oÉÉsÉMüÉåÇ MüÐ cÉå¹É Måü xÉqÉÉlÉ WæÇû| xÉÉUÏ

EmÉÉxÉlÉÉLÆ, xÉÉUå SzÉïlÉzÉÉx§É, xÉÉUÉ rÉÉåaÉ, xÉÉUÉ krÉÉlÉ, ¥ÉÉlÉ, pÉÌ£ü, pÉeÉlÉ, pÉÉuÉ MüÉ AÉÎZÉUÏ mÉërÉÉåeÉlÉ Wæû

ÌMü eÉÏuÉ oÉlkÉlÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉå eÉÉrÉå|

¥ÉÉiuÉÉ SåuÉÇ qÉÑcrÉiÉå xÉuÉïmÉÉzÉåprÉÈ|

Page 22: Nishchint jeevan

ÎeÉxÉMüÉå eÉÉlÉlÉå xÉå xÉuÉï mÉÉzÉÉåÇ xÉå qÉÑ£ü WûÉå eÉÉL ExÉ SåuÉ MüÉå eÉÉlÉlÉå MüÉ AaÉU WåûiÉÑ Wæû iÉÑqWûÉUå

Ì¢ürÉÉ-MüsÉÉmÉ MüÉ iÉÉå uÉWû xÉÉjÉïMü Wæû| ExÉ SåuÉ MüÉå MüoÉ eÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ? eÉoÉ oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É oÉlÉiÉÏ Wæû

iÉoÉ| bÉOûÉMüÉU uÉ×Ì¨É mÉæSÉ WûÉå UWûÏ Wæû, qÉPûÉMüÉU uÉ×Ì¨É mÉæSÉ WûÉå UWûÏ Wæû, xÉÑZÉÉMüÉU uÉ×Ì¨É mÉæSÉ WûÉå UWûÏ Wæû sÉåÌMülÉ

xÉÑZÉÉMüÉU uÉ×Ì¨É ÎeÉiÉlÉÏ SåU ÌOûMüÐ EiÉlÉÏ SåU xÉÑZÉ, ÌTüU uÉ×Ì¨É oÉSsÉÏ iÉÉå xÉÑZÉ aÉÉrÉoÉ WûÉå aÉrÉÉ| oÉë¼ÉMüÉU

uÉ×Ì¨É LMü oÉÉU AaÉU EimÉ³É WûÉå eÉÉrÉ, MåüuÉsÉ iÉÏlÉ ¤ÉhÉ Måü ÍsÉL WûÏ xÉWûÏ, iÉÉå eÉÏuÉ MüÉ AÉuÉUhÉ pÉÇaÉ WûÉå

eÉÉiÉÉ Wæû| ÌTüU xÉÑZÉ-SÒÈZÉ qÉåÇ xÉirÉ-oÉÑή lÉWûÏÇ UWûiÉÏ, qÉÉlÉ-AmÉqÉÉlÉ qÉåÇ xÉirÉ-oÉÑή lÉWûÏÇ UWûiÉÏ, mÉÑhrÉ-

mÉÉmÉ qÉåÇ xÉirÉ-oÉÑή lÉWûÏÇ UWûiÉÏ, ÌuɤÉåmÉ AÉæU xÉqÉÉÍkÉ qÉåÇ xÉirÉ-oÉÑή lÉWûÏÇ UWûiÉÏ| oÉWÒûiÉ FÆcÉÏ oÉÉiÉ Wæû| rÉWû

¥ÉÉlÉ mÉÉlÉå Måü ÍsÉL oÉÄQåû oÉÄQåû UÉeÉÉ, qÉWûÉUÉeÉÉ, xÉqÉëÉOû WûÉjÉ qÉåÇ MüÉðxÉÉ ÍsÉL, ÍxÉU qÉåÇ ZÉÉMü QûÉsÉMüU xÉÇiÉÉåÇ

Måü zÉUhÉ qÉåÇ eÉÉiÉå jÉå|

ExÉ oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É MüÉå eÉÉlÉÉå| oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É EimÉ³É MüUlÉå MüÐ MüsÉÉ MüÉå eÉÉlÉÉå| eÉÉlÉMüU ExÉå

oÉÄRûÉAÉå|

AoÉ LåÌWûMü ÌuÉ¥ÉÉlÉ lÉå pÉÏ mÉëÉcÉÏlÉ GÌwÉrÉÉåÇ Måü xÉirÉ MüÐ AÉåU MÑüNû rÉɧÉÉ MüÐ Wæû| uÉå pÉÏ mÉSÉjÉï MüÉ

ÌuÉzsÉåwÉhÉ MüUiÉå-MüUiÉå uÉWûÉð mÉWÒðûcÉiÉå WæÇû eÉWûÉð xÉoÉMüÉ eÉÉåÄQû LMü WûÏ qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû| uÉæ¥ÉÉÌlÉMü ZÉÉåeÉ eÉWûÉð xÉå

zÉÑà MüUiÉå WæÇû, uÉÉmÉxÉ uÉWûÏÇ AÉÎZÉU qÉåÇ AÉ eÉÉiÉå WæÇû| xÉoÉ LMü WûÏ iɨuÉ xÉå eÉÑÄQåû WæÇû| ÌiÉlÉMüÉ WûÉå cÉÉWåû

uÉOûuÉ×¤É WûÉå, SÉålÉÉåÇ xÉÔrÉï xÉå eÉÑÄQåû WæÇû| AÉSqÉÏ oÉÄQûÉ WûÉå cÉÉWåû NûÉåOûÉ WûÉå, AcNûÉ WûÉå cÉÉWåû oÉÑUÉ WûÉå, aÉÉåUÉ WûÉå

cÉÉWåû MüÉsÉÉ WûÉå, sÉÉpÉMü¨ÉÉï WûÉå cÉÉWåû WûÉÌlÉMü¨ÉÉï WûÉå, sÉåÌMülÉ ExÉMüÉ zÉUÏU xÉÔrÉï xÉå eÉÑÄQûÉ Wæû|

xÉÔrÉï ÎeÉxÉxÉå eÉÑÄQûÉ Wæû, cÉÇSì ÎeÉxÉxÉå eÉÑÄQûÉ Wæû, AÉMüÉzÉ ÎeÉxÉxÉå eÉÑÄQûÉ Wæû ExÉ cÉæiÉlrÉ xÉå iÉÑqÉ eÉÑÄQåû

WûÉå| UÉeÉÉ Måü qÉWûsÉ qÉåÇ eÉsÉlÉå uÉÉsÉÉ oÉsoÉ AÉæU aÉUÏoÉ Måü fÉÉåÇmÉÄQåû qÉåÇ eÉsÉlÉå uÉÉsÉÉ oÉsoÉ SÉålÉÉåÇ mÉÉuÉU WûÉExÉ

Måü uÉÉrÉU xÉå eÉÑÄQåû WæÇû AiÉÈ mÉÉuÉU WûÉExÉ xÉå WûÏ eÉÑÄQåû WæÇû|

LåxÉå WûÏ mÉëÉhÉÏqÉÉ§É oÉë¼-mÉUqÉÉiqÉÉ xÉå eÉÑÄQûÉ Wæû|

xÉÉaÉU MüÉ WûU ÌoÉlSÒ xÉÉaÉU xÉå eÉÑÄQûÉ Wæû| MüÉåD NûÉåOûÏ iÉUÇaÉ WûÉåiÉÏ Wæû MüÉåD oÉÄQûÏ WûÉåiÉÏ Wæû| lÉSÏ qÉåÇ

MüWûÏÇ-MüWûÏÇ pÉðuÉU oÉlÉiÉÉ Wæû| sÉaÉiÉÉ Wæû ÌMü pÉðuÉU qÉåÇ mÉÉlÉÏ uÉWûÏ MüÉ uÉWûÏ Wæû sÉåÌMülÉ lÉWûÏÇ| uÉWû mÉÉlÉÏ cÉsÉÉ

eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU SÕxÉUÉ AÉiÉÉ Wæû, pÉðuÉU Måü AÉMüÉU qÉåÇ bÉÔqÉiÉÉ Wæû AÉæU cÉsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû|

LåxÉå WûÏ sÉaÉiÉÉ Wæû ÌMü rÉWû zÉUÏUÃmÉÏ pÉðuÉU uÉWûÏ MüÉ uÉWûÏ Wæû sÉåÌMülÉ ExÉqÉåÇ xÉÔ¤qÉ xɨÉÉLÆ xÉÔrÉï

MüÐ, eÉsÉ MüÐ, uÉÉrÉÑ MüÐ, mÉ×juÉÏ MüÐ, AÉMüÉzÉ MüÐ WæÇû| uÉå xɨÉÉLÆ ÌlÉUliÉU oÉSsÉiÉÏ WûÏ eÉÉiÉÏ Wæû| WûqÉ WûU

µÉÉxÉ qÉåÇ oÉSsÉ UWåû WæÇû. rÉWû oÉSsÉÉWûOû ÎeÉxÉMüÐ xɨÉÉ xÉå ÍqÉsÉiÉÏ Wæû ExÉ cÉæiÉlrÉ MüÉå, AoÉSsÉ AÉiqÉÉ MüÉå

mÉWûcÉÉlÉ sÉÉå| oÉë¼¥ÉÉlÉ MüÉ ´ÉuÉhÉ-qÉlÉlÉ MüUMåü AÉlÉlS-xuÉÃmÉ oÉë¼-mÉUqÉÉiqÉÉqÉrÉ uÉ×Ì¨É oÉlÉÉlÉÉ WûÏ

oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É Wæû|

pÉaÉuÉSÉMüÉU uÉ×Ì¨É oÉlÉiÉÏ Wæû, C¹ÉMüÉU uÉ×Ì¨É oÉlÉiÉÏ Wæû, xqÉUhÉÉMüÉU uÉ×Ì¨É oÉlÉiÉÏ Wæû| xqÉUhÉ WûÉåiÉÉ Wæû

iÉoÉ sÉaÉiÉÉ Wæû ÌMü WûqÉÉUÉ xqÉUhÉ cÉÉsÉÔ Wæû| xqÉUhÉ cÉÉsÉÔ lÉWûÏÇ jÉÉ iÉoÉ, xqÉUhÉ cÉÉsÉÔ Wæû iÉoÉ, xqÉUhÉ NÕûOû

eÉÉLaÉÉ iÉoÉ....iÉÏlÉÉåÇ MüÉå eÉÉå eÉÉlÉiÉÉ Wæû uÉWû MüÉælÉ Wæû ?

ZÉÉåeÉlÉWûÉU lÉÔ ZÉÉåeÉ sÉå|

RÕðûRûlÉWûÉU lÉÔ RÕðûRû sÉå||

AÉWûÉ.... ! oÉåÄQûÉ mÉÉU.......| uÉå sÉÉåaÉ kÉlrÉ WæÇû eÉÉå oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É MüÉå eÉÉlÉiÉå WæÇû, eÉÉlÉMüU eÉÉå oÉÄRûÉiÉå

WæÇû|

qÉÉUuÉÉWû qÉåÇ MüÉåD xÉ‹lÉ UWûiÉå jÉå| uÉå MüqÉÉlÉå Måü ÍsÉL MüsÉMü¨ÉÉ aÉrÉå| bÉU xÉå eÉoÉ ÌlÉMüsÉå ElÉ

ÌSlÉÉåÇ qÉåÇ ElÉMüÐ mɦÉÏ aÉpÉïuÉiÉÏ jÉÏ| uÉå xÉ‹lÉ mÉÇSìWû-xɧÉWû xÉÉsÉ MüsÉMü¨Éå qÉåÇ WûÏ UWû aÉrÉå| mÉÑUÉlÉÉ eÉqÉÉlÉÉ

jÉÉ| xÉÇSåzÉ urÉuÉWûÉU LuÉÇ rÉÉiÉÉrÉÉiÉ MüÐ xÉÑÌuÉkÉÉLÆ lÉWûÏÇuÉiÉç jÉÏÇ| QûÉMü-iÉÉU LuÉÇ UåsÉaÉÉÌÄQûrÉÉð lÉWûÏÇ jÉÏÇ|

Page 23: Nishchint jeevan

CkÉU mɦÉÏ MüÉå sÉÄQûMüÉ WÒûAÉ| xÉqÉrÉ mÉÉMüU oÉÄQûÉ WûÉåiÉå-WûÉåiÉå uÉWû mÉÇSìWû-xɧÉWû xÉÉsÉ MüÉ WûÉå aÉrÉÉ|

oÉåOåû lÉå oÉÉmÉ MüÉå lÉWûÏÇ SåZÉÉ jÉÉ AÉæU oÉÉmÉ lÉå oÉåOåû MüÉå lÉWûÏÇ SåZÉÉ jÉÉ| qÉÉð lÉå oÉåOåû xÉå MüWûÉ ÌMü iÉsÉÉzÉ MüUÉå,

iÉÑqWûÉUå ÌmÉiÉÉ MüsÉMü¨Éå MüqÉÉlÉå aÉrÉå WÒûL WæÇû| WûqÉ CkÉU SÒÈZÉ qÉåÇ ÌSlÉ aÉÑeÉÉU UWåû WæÇû| ElÉMåü MüÉåD xÉqÉÉcÉÉU

lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ UWåû WæÇû| eÉUÉ eÉÉðcÉ MüUÉå|

oÉåOûÉ iÉÉå aÉUÏoÉÏ qÉåÇ ÌSlÉ MüÉOû UWûÉ jÉÉ| eÉÉå MÑüNû TüOûÉ-OÕûOûÉ mÉWûlÉÉ jÉÉ, qÉæsÉÏ TüOûÏ cÉSËUrÉÉ jÉÏ uÉWû

sÉåMüU ÌlÉMüsÉ mÉÄQûÉ MüsÉMü¨ÉÉ eÉÉlÉå Måü ÍsÉL| EkÉU MüsÉMü¨ÉÉ qÉåÇ ÌmÉiÉÉ MüÉå pÉÏ WÒûAÉ ÌMü oÉWÒûiÉ xÉÉsÉ WûÉå

aÉrÉå WæÇû, AoÉ AmÉlÉå bÉU eÉÉFÆ| MüÉqÉ-kÉlkÉÉ PûÏMü WûÉå aÉrÉÉ Wæû, MüqÉÉD pÉÏ AcNûÏ WÒûD Wæû| AoÉ AmÉlÉå SåzÉ

qÉåÇ eÉÉFÆ| LåxÉÉ xÉÉåcÉMüU uÉWû MüsÉMü¨ÉÉ xÉå qÉÉUuÉÉÄQû AÉlÉå Måü ÍsÉL cÉsÉÉ|

oÉŠÉ bÉÔqÉiÉÉ-bÉÉqÉiÉÉ, jÉMüÉ qÉÉðSÉ rÉɧÉÉ MüUiÉå-MüUiÉå LMü UÉÌ§É MüÉå ÌMüxÉÏ kÉqÉïzÉÉsÉÉ qÉåÇ eÉÉ PûWûUÉ|

ExÉÏ kÉqÉïzÉÉsÉÉ qÉåÇ MüsÉMü¨ÉÉ xÉå cÉsÉÉ WÒûAÉ ÌmÉiÉÉ pÉÏ PûWûUÉ jÉÉ| sÉÄQûMåü MüÐ WûÉsÉiÉ SåZÉMüU ExÉå NûÉåOûÏ xÉÏ

ZÉÉåsÉÏ Så SÏ aÉD| sÉÄQûMüÉ qÉÉUå PûhQû Måü ÌPûPÒûU UWûÉ jÉÉ, xÉSÏï eÉÑMüÉqÉ Måü MüÉUhÉ ZÉÉðxÉ pÉÏ UWûÉ jÉÉ| mÉÉxÉ

qÉåÇ WûÏ ExÉ MüsÉMü¨ÉÉ uÉÉsÉå xÉåPû MüÉå ÌSrÉÉ WÒûAÉ oÉÌRûrÉÉ MüqÉUÉ jÉÉ| xÉåPû lÉå kÉqÉïzÉÉsÉÉ Måü urÉuÉxjÉÉmÉMü xÉå

ÍzÉMüÉrÉiÉ MüÐÈ

"LåxÉÏ xÉÑlSU kÉqÉïzÉÉsÉÉ qÉåÇ MæüxÉå AuÉÉUÉ NûÉåUÉåÇ MüÉå PûWûUlÉå SåiÉå WûÉå ? uÉWû NûÉåUÉ ZÉÉðxÉ UWûÉ Wæû, qÉåUÏ

lÉÏÇS ZÉUÉoÉ WûÉå UWûÏ Wæû| WûOûÉAÉå CxÉMüÉå| ÌlÉMüÉsÉÉå rÉWûÉð xÉå| cÉÉÌWûL iÉÉå WûqÉxÉå SÉå ÃmÉrÉå cÉÉeÉï erÉÉSÉ sÉå

sÉÉå| qÉåUÏ lÉÏÇS ZÉUÉoÉ WûÉå UWûÏ Wæû| MüsÉ qÉÑfÉå AÉæU AÉaÉå rÉɧÉÉ MüUlÉÏ Wæû|"

sÉÄQûMåü MüÉå ZÉÉåsÉÏ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ ÌSrÉÉ aÉrÉÉ| TÑüOûmÉÉjÉ mÉU PûhQû qÉåÇ ÌPûPÒûUiÉå WÒûL xÉÉUÏ UÉiÉ

ÌoÉiÉÉrÉÏ| xÉÑoÉWû qÉåÇ xÉåPû AmÉlÉå MüqÉUå xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉå| kÉqÉïzÉÉsÉÉ xÉå oÉÉWûU AÉrÉå| TÑüOûmÉÉjÉ mÉU SåZÉÉ iÉÉå

uÉWûÏ UÉiÉuÉÉsÉÉ sÉÄQûMüÉ|

"AUå ! MæüxÉå oÉSiÉqÉÏeÉ lÉÉsÉÉrÉMü sÉÉåaÉ WæÇû ! CxÉ kÉqÉïzÉÉsÉÉ qÉåÇ PûWûUlÉå MüÐ AÉæMüÉiÉ ! MüWûÉð xÉå

AÉrÉÉ Wæû Uå NûÉåUÉ ?"

"xÉåPû eÉÏ ! UÉeÉxjÉÉlÉ xÉå AÉ UWûÉ WÕðû|"

"UÉeÉxjÉÉlÉ xÉå ? MüÉælÉ xÉå CsÉÉMåü xÉå ?"

"ÍxÉUÉåWûÏ ÎeÉsÉå qÉåÇ TüsÉÉlÉÏ.... eÉaÉWû xÉå|"

"uÉWûÉð iÉÉå qÉåUÉ pÉÏ aÉÉðuÉ Wæû| ÌMüxÉ eÉÉÌiÉ MüÉ Wæû|"

"qÉÉUuÉÉÄQûÏ WÕðû|"

"MüÉælÉ-xÉÉ MÑüsÉ ?"

"TüsÉÉlÉÉ.....|"

"iÉåUå ÌmÉiÉÉ MüÉ lÉÉqÉ YrÉÉ Wæû ?"

sÉÄQûMåü MüÐ AÉÆZÉÉåÇ xÉå AÉÆxÉÔ oÉWûlÉå sÉaÉåÈ

"qÉåUå ÌmÉiÉÉ MüÉ lÉÉqÉ AqÉÑMü Wæû| qÉæÇ qÉÉð Måü mÉåOû qÉåÇ jÉÉ iÉoÉ qÉåUå ÌmÉiÉÉ MüsÉMü¨ÉÉ aÉrÉå WæÇû| AÉeÉ

mÉlSìWû-xɧÉWû xÉÉsÉ WûÉå aÉrÉå....|"

AoÉ iÉÉå qÉWûÉUÉeÉ ! sÉÄQûMåü MüÐ ZÉÉðxÉÏ cÉsÉÏ aÉD, eÉÑMüÉqÉ pÉÉaÉ aÉrÉÉ| ÌmÉiÉÉ lÉå mÉÑ§É MüÉå aÉsÉå sÉaÉÉ

ÍsÉrÉÉ... qÉkÉÑU sÉaÉ aÉrÉÉ AmÉlÉÉ sÉÉQûsÉÉ|

YrÉÉåÇ ?

ExÉ oÉŠå qÉåÇ 'qÉåUÉmÉlÉ' AÉ aÉrÉÉ| eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ ÌMü rÉWû 'qÉåUÉ' Wæû| 'qÉåUÉ' Wæû iÉÉå ExÉMåü xÉÉUå SÉåwÉ

aÉÉrÉoÉ|

Page 24: Nishchint jeevan

sÉÄQûMüÉ pÉÏ AoÉ TüËUrÉÉS lÉWûÏÇ MüUåaÉÉ ÌMü 'xÉåPû MüÉ xÉirÉÉlÉÉzÉ WûÉå..... qÉÑfÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉuÉÉ

ÌSrÉÉ.... AÉkÉÏ UÉiÉ MüÉå PûhQû qÉåÇ kÉMåüsÉ ÌSrÉÉ|' lÉÉ.... lÉÉ......| AoÉ rÉWû UÉåwÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÉ| AoÉ iÉÉå qÉåUå

ÌmÉiÉÉ....!'

A¥ÉÉlÉ SzÉÉ qÉåÇ SÉålÉÉåÇ LMü SÕxÉUå MüÉå SÒiMüÉU UWåû jÉå, oÉåOûÉ qÉlÉ WûÏ qÉlÉ SÒiMüÉU UWûÉ jÉÉ, oÉÉmÉ uÉÉhÉÏ

xÉå pÉÏ SÒiMüÉU UWûÉ jÉÉ| sÉåÌMülÉ eÉoÉ SÉålÉÉåÇ lÉå eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ ÌMü WûqÉ SÉålÉÉåÇ qÉåÇ LMü WûÏ U£ü Wæû iÉÉå aÉsÉå sÉaÉ

aÉrÉÉ|

¢üÉåkÉ MüoÉ WûÉåiÉÉ Wæû ? eÉoÉ xÉÉqÉlÉå SÕxÉUÉ WûÉåiÉÉ Wæû| pÉrÉ MüoÉ WûÉåiÉÉ Wæû ? eÉoÉ SÕxÉUÉ WûÉåiÉÉ Wæû| MüÉqÉ

MüoÉ WûÉåiÉÉ Wæû ? eÉoÉ SÕxÉUÉ ÌSZÉiÉÉ Wæû| iÉÑqÉ ÌMüiÉlÉå pÉÏ xÉÑlSU WûÉå sÉåÌMülÉ iÉÑqÉMüÉå AmÉlÉå AÉmÉ mÉU MüÉqÉ-

ÌuÉMüÉU lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| x§ÉÏ WûÉå cÉÉWåû mÉÑÃwÉ WûÉå, MüÉqÉ WûqÉåzÉÉ SÕxÉUå mÉU WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû| rÉWû MüÉqÉÉMüÉU uÉ×Ì¨É Wæû|

ÎeÉxÉ mÉU MüÉqÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ pÉÏ AmÉlÉå cÉæiÉlrÉ MüÉå SåZÉ sÉÉå iÉÉå MüÉqÉ UÉqÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉLaÉÉ, oÉë¼ÉMüÉU

uÉ×Ì¨É EimÉ³É WûÉå eÉÉLaÉÏ| A²æiÉ qÉåÇ ÌlÉ¸É WûÉåiÉå WûÏ pÉrÉ mÉëåqÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉLaÉÉ, bÉ×hÉÉ xlÉåWû qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉLaÉÏ|

oÉÉWûU xÉå AÉmÉ rÉjÉÉåÍcÉiÉ sÉålÉÉ SålÉÉ, WðûxÉlÉÉ-UÉålÉÉ MüUåÇaÉå sÉåÌMülÉ pÉÏiÉU xÉå AÉmÉMüÉå sÉaÉåaÉÉ ÌMü xÉoÉ qÉÑfÉqÉåÇ

Wæû AÉæU qÉæÇ xÉoÉqÉåÇ WÕðû| eÉæxÉå zÉUÏU MüÉå SåZÉÉå iÉÉå WûÉjÉ AsÉaÉ WæÇû, qÉÔNû Måü oÉÉsÉ AsÉaÉ WæÇû sÉåÌMülÉ rÉå xÉoÉ

ÍqÉsÉÉMüU LMü AÉmÉ WûÏ WæÇû lÉ ! CxÉ SåWû Måü mÉÑeÉåï ÍpÉ³É WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ xÉoÉ LMü AÍpÉ³É xɨÉÉ xÉå xÉÇcÉÉÍsÉiÉ

WûÉåiÉå WæÇû, AÍpÉ³É xɨÉÉ Måü ÍsÉL WûÏ xÉoÉ MüÉqÉ MüU UWåû WæÇû| LåxÉå WûÏ mÉÔUå oÉë¼ÉhQû qÉåÇ eÉÉå ÍpÉ³É ÍpÉ³É Ì¢ürÉÉ-

MüsÉÉmÉ WæÇû uÉå AÍpÉ³É cÉæiÉlrÉ xÉå xÉÇcÉÉÍsÉiÉ WæÇû AÉæU ExÉÏ xÉå ÍqÉsÉlÉå Måü ÍsÉL WûÏ xÉoÉ rÉɧÉÉ MüU UWåû Wæû| SåU

xÉoÉåU xÉoÉ uÉWûÏ eÉÉLÇaÉå| mÉÉmÉÏ WûÉå cÉÉWåû mÉÑhrÉÉiqÉÉ WûÉå, WûeÉÉUÉåÇ eÉlqÉÉåÇ Måü oÉÉS mÉWÒðûcÉå rÉÉ AÉeÉ WûÏ mÉWÒðûcÉ

eÉÉrÉ sÉåÌMülÉ eÉÉrÉaÉÉ uÉWûÏÇ|

WûqÉåÇ SåU xÉoÉåU ExÉÏ cÉæiÉlrÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ AÍpÉ³É ÃmÉ xÉå mÉWÒðûcÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ iÉÉå YrÉÉåÇ lÉ AÉeÉ WûÏ

ExÉMåü xÉÉjÉ Måü zÉɵÉiÉ xÉqoÉlkÉ MüÐ xuÉÏM×üÌiÉ SåMüU AÍpɳÉiÉÉ qÉWûxÉÔxÉ MüUåÇ ? uÉWû qÉWûÉ rÉɧÉÉ AÉeÉ WûÏ

YrÉÉåÇ lÉ MüU sÉåÇ ?

CxÉ eÉÏuÉ MüÉå SåU xÉoÉåU oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É Måü eÉaÉiÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉlÉÉ WûÏ mÉÄQåûaÉÉ|

oÉæsÉaÉÉÄQûÏ qÉåÇ rÉɧÉÉ MüUiÉå-MüUiÉå iÉÑqÉ AqÉåËUMüÉ eÉÉlÉå MüÐ cÉå¹É MüUÉå iÉÉå mÉWÒðûcÉlÉå MüÐ xÉÇpÉÉuÉlÉÉ lÉWûÏÇ|

mÉÌWûrÉå bÉÑqÉÉiÉå-bÉÑqÉÉiÉå, oÉæsÉ oÉSsÉiÉå-oÉSsÉiÉå, ÌSlÉ UÉiÉ, qÉÉxÉ AÉæU uÉwÉï ÌoÉiÉÉiÉå-ÌoÉiÉÉiÉå, LMü SÉå, SxÉ eÉlqÉ

oÉSsÉiÉå-oÉSsÉiÉå ÌTüU mÉiÉÉ cÉsÉå ÌMü WûuÉÉD eÉWûÉeÉ Måü ÍxÉuÉÉrÉ AqÉåËUMüÉ lÉWûÏÇ mÉWÒðûcÉ xÉMüiÉå..... ÌTüU WûuÉÉD

eÉWûÉeÉ qÉåÇ oÉæPûÉå| CxÉMåü oÉSsÉå ApÉÏ xÉqÉfÉ sÉÉå ÌMü oÉæsÉaÉÉÄQûÏ qÉåÇ AqÉåËUMüÉ lÉWûÏÇ mÉWÒðûcÉ xÉMüiÉå AiÉÈ ApÉÏ

xÉå WûuÉÉD eÉWûÉeÉ qÉåÇ oÉæPû eÉÉAÉå.... qÉeÉÏï iÉÑqWûÉUÏ Wæû|

LåxÉå WûÏ eÉaÉSÉMüÉU uÉ×̨ÉrÉÉåÇ xÉå iÉÑqÉ eÉaÉSϵÉU Måü mÉÉxÉ lÉWûÏÇ eÉÉ xÉMüiÉå WûÉå| oÉë¼ÉMüÉU uÉ×̨ÉÃmÉÏ

WûuÉÉD eÉWûÉeÉ qÉåÇ oÉæPûÉå iÉÉå iÉÑqÉ eÉaÉSϵÉU xÉå ÍpÉ³É lÉWûÏÇ WûÉå|

uÉ×̨ÉrÉÉð iÉÉå AÉmÉ oÉlÉÉiÉå WûÏ WæÇû| oÉqoÉD AÉMüÉU uÉ×̨É, qÉSìÉxÉÉMüÉU uÉ×̨É, AWûqÉSÉoÉÉSÉMüÉU uÉ×̨É,

eÉaÉSÉMüÉU uÉ×̨É| LåxÉÏ uÉ×̨ÉrÉÉð iÉÉå AÉmÉ oÉWÒûiÉ oÉlÉÉiÉå WæÇû| rÉå uÉ×̨ÉrÉÉð iÉÉå xÉoÉ oÉæsÉaÉÉÄQûÏ Måü cÉÉMü bÉÑqÉÉlÉ å

eÉæxÉÏ WæÇû| ClÉ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ xÉå iÉÉå AÉmÉ SåWû qÉåÇ WûÏ UWûiÉå WæÇû| SåWû xÉå mÉÉU AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉiÉå|

xɨuÉaÉÑhÉ xÉå SrÉÉsÉÑ uÉ×Ì¨É oÉlÉiÉÏ Wæû, UeÉÉåaÉÑhÉ xÉå AWÇûMüÉUÏ uÉ×Ì¨É oÉlÉiÉÏ Wæû AÉæU iÉqÉÉåaÉÑhÉ xÉå ²åwÉÉMüÉU uÉ×̨É

oÉlÉiÉÏ Wæû| qÉlÉ qÉåÇ ²åwÉ AÉrÉÉ iÉÉå xÉqÉfÉÉå iÉqÉÉåaÉÑhÉ AÉæU UeÉÉåaÉÑhÉ MüÉ ÍqÉ´ÉhÉ WûÉå aÉrÉÉ| uÉ×Ì¨É qÉåÇ SrÉÉ AÉrÉÏ,

mÉëåqÉ AÉrÉÉ, zÉÉÎliÉ AÉrÉÏ, AÉlÉlS AÉrÉÉ iÉÉå xÉqÉfÉÉå xɨuÉaÉÑhÉ Wæû| xɨuÉaÉÑhÉ MüÐ uÉ×Ì¨É pÉÏ ÌOûMüiÉÏ lÉWûÏÇ,

UeÉÉåaÉÑhÉ MüÐ uÉ×Ì¨É pÉÏ ÌOûMüiÉÏ lÉWûÏÇ AÉæU iÉqÉÉåaÉÑhÉ MüÐ uÉ×Ì¨É pÉÏ ÌOûMüiÉÏ lÉWûÏÇ| uÉ×̨ÉrÉÉð xÉSæuÉ oÉSsÉiÉÏ UWûiÉÏ

WæÇû| oÉSsÉlÉå uÉÉsÉå MüÉå oÉSsÉlÉåuÉÉsÉÉ xÉqÉfÉMüU AoÉSsÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU MüU sÉå ExÉMüÉ lÉÉqÉ Wæû oÉë¼ÉMüÉU

uÉ×̨É|

Page 25: Nishchint jeevan

lÉ cÉsÉÌiÉ pÉaÉuÉiÉmÉSÉUÌuÉlSÉiÉç sÉuÉ ÌlÉÍqÉwÉÉkÉïqÉÌmÉ|

oÉë¼ÉMüÉU uÉ×̨ÉuÉÉsÉÉ pÉaÉuÉSè mÉS xÉå, pÉaÉuÉiÉç iɨuÉ xÉå LMü ¤ÉhÉ pÉÏ uÉWû cÉÍsÉiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ|

xɨuÉaÉÑhÉ, UeÉÉåaÉÑhÉ, iÉqÉÉåaÉÑhÉ MüÐ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ xÉå MüÉqÉ sÉåiÉÉ WûÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ AmÉlÉÏ FÆcÉÉD mÉU ÌOûMüÉ UWûiÉÉ Wæû|

xÉlÉMüÉÌSMü GÌwÉ mÉÉðcÉ uÉwÉï Måü oÉÉsÉMü.... ¢üÏÄQûÉ MüUiÉå WæÇû, rÉɧÉÉ MüUiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ LMü ¤ÉhÉ pÉÏ oÉë¼ÉMüÉU

uÉ×Ì¨É xÉå, pÉaÉuÉSÉlÉÑpÉuÉ xÉå SÕU lÉWûÏÇ eÉÉiÉå| uÉÍzɸeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ EmÉSåzÉ MüUiÉå WæÇû, AÉ´ÉqÉ cÉsÉÉiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ

LMü ¤ÉhÉ pÉÏ oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É xÉå SÕU lÉWûÏÇ WûÉåiÉå| zÉÑMüSåuÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ eÉÇaÉsÉ NûÉåÄQûMüU oÉxiÉÏ qÉåÇ AÉiÉå WæÇû,

UÉxiÉå xÉå aÉÑeÉUiÉå WæÇû, sÉÉåaÉ MÇüMüÄQû-mÉijÉU qÉÉUiÉå WæÇû, AmÉqÉÉlÉ MüUiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ zÉÑMüSåuÉ eÉÏ qÉWûÉUÉeÉ Måü

ÍsÉL xÉoÉ oÉë¼ Wæû| ElWåÇû MüÉåD ¤ÉÉåpÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| UÉeÉÉ mÉUÏͤÉiÉ Måü SUoÉÉU qÉåÇ xÉÉålÉå Måü ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU oÉæPûiÉå

WæÇû iÉÉå MüÉåD WûwÉï lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| WûwÉÉïMüÉU, zÉÉåMüÉMüÉU, SÒÈZÉÉMüÉU uÉ×Ì¨É MüÉ MüÉåD qÉWû¨uÉ WûÏ lÉWûÏÇ Wæû ElÉMåü ÍsÉL|

rÉå xÉÉUÏ uÉ×̨ÉrÉÉð oÉÉÍkÉiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû| LåxÉÉ lÉWûÏÇ ÌMü ¥ÉÉlÉÏ MüÉå PûhQû lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÏ, ¥ÉÉlÉÏ MüÉå xÉ‹lÉ

xÉ‹lÉ lÉWûÏÇ ÌSZÉåaÉÉ, SÒeÉïlÉ SÒeÉïlÉ lÉWûÏÇ ÌSZÉåaÉÉ| ÌSZÉåaÉÉ iÉÉå xÉWûÏ sÉåÌMülÉ ExÉqÉåÇ xÉirÉ oÉÑή lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ|

ExÉMüÐ zÉɵÉiÉiÉÉ lÉWûÏÇ ÌSZÉåaÉÏ|

UxxÉÏ qÉåÇ xÉÉðmÉ ÌSZÉÉ| OûÊcÉï eÉsÉÉMüU SåZÉ ÍsÉrÉÉ ÌMü xÉÉðmÉ lÉWûÏÇ Wæû, UxxÉÏ Wæû| ÌTüU OûÊcÉï oÉÇS

MüUMåü SÕU eÉÉMüU oÉæPåû iÉÉå uÉWûÉð xÉå ÌSZÉåaÉÉ ÌMü xÉÉðmÉ eÉæxÉÉ WûÏ sÉåÌMülÉ xÉÉðmÉ MüÐ xÉirÉiÉÉ aÉÉrÉoÉ WûÉå aÉD|

PÕðûPåû qÉåÇ cÉÉåU ÌSZÉÉ| OûÊcÉï eÉsÉÉMüU SåZÉ ÍsÉrÉÉ ÌMü cÉÉåU lÉWûÏÇ Wæû, PÕðûPûÉ Wæû ! ÌTüU SÕU xÉå cÉÉåU eÉæxÉÉ

WûÏ ÌSZÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ uÉÉxiÉÌuÉMüiÉÉ eÉÉlÉ sÉÏ Wæû|

qÉÃpÉÔÍqÉ qÉåÇ mÉÉlÉÏ ÌSZÉÉ| uÉWûÉð aÉrÉå| qÉÃpÉÔÍqÉ MüÉå qÉÃpÉÔÍqÉ eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ| uÉÉmÉxÉ AÉ aÉrÉå| iÉÑqWûÉUå

SÉåxiÉ AÉMüU oÉÉåsÉiÉå WæÇû- 'cÉsÉÉå, ExÉ mÉÉlÉÏ qÉåÇ lÉWûÉMüU AÉrÉåÇ|' iÉÑqÉ xÉqÉfÉÉiÉå WûÉå ÌMü uÉWûÉð mÉÉlÉÏ lÉWûÏÇ Wæû,

qÉæÇ SåZÉMüU AÉrÉÉ WÕðû| ÍqÉ§É AÉaÉëWû MüUiÉå WæÇû iÉÉå iÉÑqÉ pÉÏ cÉsÉ mÉÄQûiÉå WûÉå| SxÉ AÉSqÉÏ uÉå WæÇû, arÉÉUWûuÉåÇ iÉÑqÉ

pÉÏ iÉÉæÍsÉrÉÉ sÉåMüU xÉÉjÉ qÉåÇ WûÉå ÍsÉrÉå| uÉå sÉÉåaÉ eÉÉ UWåû WæÇû xÉirÉ oÉÑή xÉå, iÉÑqÉ eÉÉ UWåû WûÉå, ÌuÉlÉÉåS-oÉÑή

xÉå| uÉå xÉoÉ eÉÉlÉiÉå WæÇû ÌMü mÉÉlÉÏ lÉWûÏÇ Wæû, qÉÃpÉÔÍqÉ Wæû iÉoÉ uÉå SÒÈZÉÏ WûÉåiÉå WæÇû eÉoÉÌMü iÉÑqWåÇû iÉÉå ÌuÉlÉÉåS WûÉåaÉÉ

AÉæU MüWûÉåaÉå ÌMüÈ qÉæÇ iÉÉå mÉWûsÉå xÉå WûÏ eÉÉlÉiÉÉ jÉÉ|

LåxÉå WûÏ oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É oÉlÉlÉå Måü oÉÉS iÉÑqÉ eÉaÉiÉ Måü xÉÉjÉ rÉjÉÉrÉÉåarÉ urÉuÉWûÉU MüUÉåaÉå sÉåÌMülÉ

eÉaÉiÉ Måü sÉÉåaÉ eÉaÉiÉ xÉå xÉÑZÉ mÉÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüUiÉå WæÇû eÉoÉÌMü iÉÑqWåÇû mÉiÉÉ Wæû ÌMü eÉaÉiÉ xÉå xÉÑZÉ lÉWûÏÇ

ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ| eÉæxÉå qÉÃpÉÔÍqÉ xÉå mÉÉlÉÏ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ LåxÉå WûÏ xÉÇxÉÉU xÉå MüÉåD uÉÉxiÉÌuÉMü zÉɵÉiÉ xÉÑZÉ

lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ| rÉWû iÉÑqWåÇû mÉiÉÉ Wæû CxÉÍsÉL xÉÇxÉÉU MüÉ MüÉåD AÉMüwÉïhÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ|

iÉÑqÉ uÉWûÏ WûÉåiÉå WûÉå eÉæxÉÏ iÉÑqWûÉUÏ uÉ×Ì¨É WûÉåiÉÏ Wæû| SÒMüÉlÉ MüÐ uÉ×Ì¨É MüUiÉå WûÉå iÉÉå iÉÑqÉ SÒMüÉlÉ mÉU WûÉå,

bÉU MüÐ uÉ×Ì¨É MüUiÉå WûÉå iÉÉå iÉÑqÉ bÉU mÉU WûÉå, oÉÉeÉÉU MüÐ uÉ×Ì¨É MüUiÉå WûÉå iÉÉå oÉÉeÉÉU qÉåÇ WûÉå, SåWû MüÐ uÉ×̨É

MüUiÉå WûÉå iÉÉå iÉÑqÉ SåWû qÉåÇ WûÉå, eÉÉÌiÉ MüÐ uÉ×Ì¨É MüÐ aÉÉðPû oÉÉðkÉiÉå WûÉå iÉÉå eÉÉÌiÉ uÉÉsÉå WûÉå, xÉqmÉëSÉrÉ MüÐ uÉ×̨É

MüÐ aÉÉðPû oÉÉðkÉiÉå WûÉå iÉÉå xÉqmÉëSÉrÉ uÉÉsÉå oÉlÉ eÉÉiÉå WûÉå, pÉaÉuÉSÉMüÉU uÉ×Ì¨É oÉlÉÉiÉå WûÉå iÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ AÉ eÉÉiÉå

WûÉå, SÒÈZÉÉMüÉU uÉ×Ì¨É MüUiÉå WûÉå iÉÉå SÒÈZÉÏ WûÉåiÉå WûÉå, xÉÑZÉÉMüÉU uÉ×Ì¨É oÉlÉÉiÉå WûÉå iÉÉå xÉÑZÉÏ WûÉåiÉå WûÉå|

LåxÉå WûÏ iÉÑqÉ oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É oÉlÉÉAÉåaÉå iÉÉå oÉë¼ WûÉå eÉÉAÉåaÉå, oÉåÄQûÉ mÉÉU WûÉå eÉÉLaÉÉ|

eÉÉå CxÉ oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É MüÉå eÉÉlÉiÉå WæÇû, eÉÉlÉMüU ExÉå oÉÄRûÉiÉå WæÇû uÉå xÉimÉÑÃwÉ kÉlrÉ WæÇû| uÉå iÉÏlÉÉåÇ

sÉÉåMüÉåÇ qÉåÇ uÉlSlÉÏrÉ WæÇû|

uÉå xÉimÉÑÃwÉ YrÉÉåÇ WæÇû ? MÑüSUiÉ ÎeÉxÉMüÐ xɨÉÉ xÉå cÉsÉiÉÏ Wæû ExÉ xÉirÉ qÉåÇ uÉå ÌOûMåü WæÇû CxÉÍsÉL

xÉimÉÑÃwÉ WæÇû| WûqÉ sÉÉåaÉ xÉÉkÉÉUhÉ YrÉÉåÇ WæÇû ? WûqÉ sÉÉåaÉ mÉËUuÉiÉïlÉzÉÏsÉ, lɵÉU, xÉÉkÉÉUhÉ cÉÏeÉÉåÇ qÉåÇ EsÉfÉå WÒûL

WæÇû CxÉÍsÉL xÉÉkÉÉUhÉ WæÇû|

Page 26: Nishchint jeevan

qÉÔsÉxuÉÃmÉ qÉåÇ iÉÑqÉ zÉÉliÉ oÉë¼ WûÉå| A¥ÉÉlÉuÉzÉ SåWû qÉåÇ AÉ aÉrÉå AÉæU AlÉÑMÔüsÉiÉÉ ÍqÉsÉÏ iÉÉå uÉ×̨É

LMü mÉëMüÉU MüÐ WûÉåaÉÏ, mÉëÌiÉMÔüsÉiÉÉ ÍqÉsÉÏ iÉÉå uÉ×Ì¨É SÕxÉUå mÉëMüÉU MüÐ WûÉåaÉÏ, xÉÉkÉlÉ-pÉeÉlÉ ÍqÉsÉÉ, xÉåuÉÉ ÍqÉsÉÏ

iÉÉå uÉ×Ì¨É jÉÉåÄQûÏ xÉÔ¤qÉ oÉlÉ eÉÉLaÉÏ| eÉoÉ AmÉlÉå MüÉå oÉë¼xuÉÃmÉ qÉåÇ eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ iÉÉå oÉåÄQûÉ mÉÉU WûÉå eÉÉLaÉÉ|

ÌTüU WûÉð WûÉð xÉoÉMüÐ MüUåÇaÉå sÉåÌMülÉ aÉsÉÏ AmÉlÉÏ lÉWûÏÇ pÉÔsÉåÇaÉå|

iÉÑqÉ eÉoÉ AmÉlÉå-AmÉlÉå bÉU eÉÉAÉåaÉå, AmÉlÉå-AmÉlÉå urÉuÉWûÉU qÉåÇ eÉÉAÉåaÉå iÉoÉ AmÉlÉÏ aÉsÉÏ rÉÉS

UZÉlÉÉ ÌMü rÉWû iÉÑqWûÉUÉ bÉU lÉWûÏÇ Wæû zÉUÏU MüÉ bÉU Wæû... iÉÑqWûÉUÉ urÉuÉWûÉU lÉWûÏÇ Wæû, zÉUÏU MüÉ urÉuÉWûÉU Wæû|

iÉÑqWûÉUÉ bÉU iÉÉå... eÉÉå mÉëpÉÑ MüÉ bÉU Wæû uÉWûÏ iÉÑqWûÉUÉ bÉU Wæû|

uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ iÉÉå ÎeÉxÉ DÇOû, cÉÔlÉå, sÉÉåWåû, sÉ‚ü ÄQû Måü bÉU MüÉå iÉÑqÉ 'qÉåUÉ' bÉU qÉÉlÉ UWåû WûÉå uÉWû bÉU pÉÏ

mÉëpÉÑ MüÉ Wæû| ÎeÉlÉ cÉÏeÉÉåÇ xÉå bÉU oÉlÉÉ Wæû uÉå cÉÏeÉåÇ mÉëM×üÌiÉ MüÐ WæÇû| mÉëM×üÌiÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ Wæû| MÑüqWûÉU lÉå DÇOåÇû

oÉlÉÉDÇ ÍqÉ•ûÏ, AÎalÉ, mÉÉlÉÏ xÉå| ÍqÉ•ûÏ, AÎalÉ, mÉÉlÉÏ ÌMüxÉÏ urÉÌ£ü Måü lÉWûÏÇ WæÇû, rÉå DµÉU MüÐ cÉÏeÉåÇ WæÇû| DµÉU

MüÐ cÉÏeÉÉåÇ xÉå cÉÔlÉÉ oÉlÉÉ, DµÉU MüÐ cÉÏeÉÉåÇ xÉå sÉ‚üÄQû oÉlÉÉ| DµÉU MüÐ DÇOû, cÉÔlÉÉ, sÉÉåWûÉ, sÉ‚üÄQû Måü ÍqÉ´ÉhÉ

xÉå bÉU oÉlÉÉ iÉÉå rÉWû bÉU ÌMüxÉMüÉ WÒûAÉ ? DµÉU MüÉ WÒûAÉ|

"oÉUxÉÉiÉ iÉÑqÉ oÉlÉÉiÉå WûÉå ?"

"lÉWûÏÇ, DµÉU oÉlÉÉiÉÉ Wæû|"

"eÉqÉÏlÉ iÉÑqÉlÉå oÉlÉÉD ?"

"lÉWûÏÇ, DµÉU lÉå oÉlÉÉD|"

"A³É ÌMüxÉMüÉ WÒûAÉ ?"

"DµÉU MüÉ WÒûAÉ|"

DµÉU MüÉ A³É ZÉÉMüU oÉŠå mÉæSÉ ÌMürÉå| CxÉ oÉŠÉåÇ qÉåÇ qÉqÉiÉÉ WûÉå aÉD ÌMü rÉå qÉåUå oÉŠå WæÇû| AmÉlÉå

oÉŠÉåÇ qÉåÇ xÉå qÉqÉiÉÉ WûOûÉMüU ElWåÇû DµÉU Måü oÉŠå xÉqÉfÉMüU ElÉMüÉ sÉÉsÉlÉ-mÉÉsÉlÉ MüUÉå iÉÉå AliÉÈMüUhÉ

zÉÑ® WûÉå eÉÉLaÉÉ| sÉåÌMülÉ WûÉåiÉÉ YrÉÉ Wæû ? rÉå qÉåUå oÉŠå WæÇû... ElWåÇû AcNûÉ oÉlÉÉFÆ... ElWåÇû AcNûÉ mÉÄRûÉFÆ...

SÕxÉUå ÌMüxÉÏ Måü oÉåOåû AlÉmÉÄRû UWû eÉÉLÆ iÉÉå MüÉåD WûeÉï lÉWûÏÇ sÉåÌMülÉ qÉåUå oÉåOåû oÉÌÄRûrÉÉ WûÉåÇ...... rÉWû qÉqÉiÉÉ Wæû|

rÉWû SåWûÉMüÉU uÉ×Ì¨É MüÉ mÉËUhÉÉqÉ Wæû| 'SÕxÉUÉåÇ Måü oÉåOåû ÎeÉxÉ iɨuÉ Måü WæÇû ExÉÏ iɨuÉ Måü rÉå qÉåUå oÉåOåû WæÇû|' CxÉ

mÉëMüÉU MüÐ uÉ×Ì¨É oÉlÉÉAÉåaÉå iÉÉå oÉë¼ÉMüÉU uÉ×Ì¨É EimÉ³É WûÉålÉå qÉåÇ xÉWûÉrÉ ÍqÉsÉåaÉÏ|

eÉÉå mÉUÉrÉå WæÇû ElWåÇû AmÉlÉÉ qÉÉlÉÉå AÉæU eÉÉå AmÉlÉå WæÇû ElWåÇû PûÉMÑüU eÉÏ Måü qÉÉlÉÉå, iÉÑqWûÉUÉ urÉuÉWûÉU,

kÉlkÉÉ, bÉU-aÉ×WûxjÉÏ xÉoÉ oÉlSaÉÏ WûÉå eÉÉLaÉÏ|

EkÉÉU sÉåMüU, MüUmzÉlÉ MüUMåü, fÉÔPû oÉÉåsÉMüU, MüÉsÉÉ oÉÉeÉÉU MüUMåü sÉÉåaÉ AmÉlÉå oÉŠÉåÇ MüÉå ÎZÉsÉÉiÉå

WæÇû, ÌmÉsÉÉiÉå WæÇû, mÉÄRûÉiÉå WæÇû, mÉËUuÉÉU MüÉå xÉÑZÉÏ MüUlÉå MüÉ mÉërÉÉxÉ MüUiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ ElÉMüÉå MüpÉÏ LåxÉÉ lÉWûÏ Ç

sÉaÉiÉÉ ÌMü qÉæÇ AmÉlÉå bÉU qÉåÇ, AmÉlÉå mÉËUuÉÉU qÉåÇ WûU qÉWûÏlÉå SÉå WûeÉÉU, mÉÉðcÉ WûeÉÉU AÉÌS MüÉ SÉlÉ MüUiÉÉ WÕðû|

YrÉÉåÇÌMü uÉå rÉWû ZÉcÉï qÉqÉiÉÉuÉzÉ WûÉåMüU MüU UWåû WæÇû CxÉÍsÉL SÉlÉ MüÉ TüsÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÉ| mÉÉðcÉ ÃmÉrÉå pÉÏ

AaÉU ÌMüxÉÏ AeÉlÉoÉÏ MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉÉ SåiÉå WæÇû iÉÉå AliÉÈMüUhÉ mÉëxÉ³É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü AÉeÉ AcNûÉ MüÉqÉ

ÌMürÉÉ| YrÉÉåÇÌMü uÉWûÉð qÉqÉiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû|

LMü mÉÉæUÉÍhÉMü MüjÉÉ WæûÈ

LMü AÉSqÉÏ MüÉ eÉÏuÉlÉ SÒurÉïxÉlÉ LuÉÇ SÒ¶ÉËU§É qÉåÇ AxiÉurÉxiÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ| uÉWû zÉUÉoÉÏ pÉÏ jÉÉ,

eÉÑAÉUÏ pÉÏ jÉÉ AÉæU uÉåzrÉÉaÉÉqÉÏ pÉÏ jÉÉ| LMü oÉÉU AmÉlÉå eÉlqÉÌSlÉ mÉU uÉWû zÉUÉoÉÏ cÉÉðSÏ MüÐ jÉÉsÉÏ qÉåÇ

xuÉÎxiÉMüÉMüÉU qÉåÇ qÉåuÉÉ-ÍqÉPûÉD, mÉÉlÉ-oÉÏÄQûÉ AÉÌS xÉeÉÉMüU AmÉlÉÏ mÉëårÉxÉÏ aÉÍhÉMüÉ Måü mÉÉxÉ eÉÉ UWûÉ jÉÉ|

zÉUÉoÉ MüÐ mrÉÉsÉÏ urÉÉsÉÏ sÉaÉÉ sÉÏ jÉÏ| lÉzÉå qÉåÇ fÉÔqÉiÉÉ eÉÉ UWûÉ jÉÉ| UÉxiÉå qÉåÇ PûÉåMüU sÉaÉÏ AÉæU uÉWû ÌaÉU

mÉÄQûÉ| cÉÉåOû sÉaÉÏ iÉÉå MÑüNû SåU mÉÄQûÉ UWûÉ| lÉzÉå qÉåÇ iÉÉå jÉÉ WûÏ|

Page 27: Nishchint jeevan

uÉWû LåxÉÏ eÉaÉWû jÉÏ ÌMü eÉWûÉð mÉÑUÉlÉå ÍzÉuÉÉsÉrÉ Måü AuÉzÉåwÉ lÉeÉU AÉ UWåû jÉå| mÉÔuÉïMüÉsÉ qÉåÇ MüÉåD

xÉÇiÉ mÉÑÃwÉ uÉWûÉð ÍzÉuÉÍsÉÇaÉ MüÐ xjÉÉmÉlÉÉ MüUMåü krÉÉlÉxjÉ WÒûAÉ MüUiÉå jÉå| eÉæxÉå ÍzÉuÉÍsÉÇaÉ qÉåÇ ÍzÉuÉ WæÇû uÉæxÉå

WûÏ xÉcÉUÉcÉU xÉ×̹ qÉåÇ pÉÏ ÍzÉuÉ WûÏ AÉåiÉmÉëÉåiÉ WæÇû.... LåxÉÉ MüUMåü ExÉ oÉë¼uÉå¨ÉÉ xÉÇiÉ mÉÑÃwÉ lÉå AmÉlÉÏ uÉ×̨É

oÉë¼ÉMüÉU oÉlÉÉD jÉÏ| xÉqÉrÉ mÉÉMüU uÉå xÉÇiÉ oÉë¼sÉÏlÉ WûÉå aÉrÉå| ÍzÉuÉÉsÉrÉ pÉÏ eÉÏhÉï-zÉÏhÉï WûÉå aÉrÉÉ| MüÉsÉÉÇiÉU

qÉåÇ AuÉzÉåwÉ qÉÉ§É UWû aÉrÉÉ|

ExÉÏ eÉaÉWû mÉU uÉWû zÉUÉoÉÏ ÌaÉU mÉÄQûÉ| ExÉ pÉÔÍqÉ qÉåÇ ÍqÉ•ûÏ Måü MühÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ MüWûÉå cÉÉWåû uÉWûÉð

Måü uÉÉrÉoÉëåzÉlÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ MüWûÉå, ExÉ zÉUÉoÉÏ Måü mÉÔuÉï xÉÇÍcÉiÉ mÉÑhrÉÉåÇ MüÉ ESrÉ WÒûAÉ|

eÉÉå AÉSqÉÏ eÉWûÉð oÉæPûiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå ÌuÉcÉÉU MüUiÉÉ Wæû, ExÉ AÉSqÉÏ Måü cÉsÉå eÉÉlÉå Måü oÉÉS pÉÏ

uÉWûÉð ExÉMåü ÌuÉcÉÉUÉåÇ MüÉ, uÉÉrÉoÉëåzÉlÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ UWûiÉÉ Wæû| MüÉåD AÉSqÉÏ AcNåû ÌuÉcÉÉU MüUMåü aÉrÉÉ AÉæU

SÕxÉUÉ AÉSqÉÏ uÉWûÉð AÉrÉåaÉÉ iÉÉå ExÉMüÉå AcNåû ÌuÉcÉÉU AÉlÉå sÉaÉåÇaÉå| CxÉÏ MüÉUhÉ xÉå iÉÏjÉÉåïÇ MüÉ qÉWû¨uÉ Wæû|

krÉÉlÉ, pÉeÉlÉ, xÉÉkÉlÉÉ, iÉmÉxrÉÉ MüUlÉå uÉÉsÉå xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉ LuÉÇ pÉaÉuɳÉqÉrÉ UWûlÉå uÉÉsÉå xÉÇiÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ lÉrÉå

AÉlÉå uÉÉsÉå ´É®ÉuÉÉlÉ rÉɧÉÏ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå pÉÏ sÉÉpÉÉÎluÉiÉ MüUiÉÉ Wæû| iÉÏjÉï qÉåÇ eÉÉlÉå xÉå sÉÉåaÉÉåÇ Måü ÌuÉcÉÉU mÉÌuɧÉ

WûÉålÉå sÉaÉiÉå WæÇû| ÍxÉlÉåqÉÉ Måü jÉÏLOûU qÉåÇ eÉÉlÉå xÉå ExÉÏ mÉëMüÉU Måü ÌuÉcÉÉU qÉÎxiÉwMü qÉåÇ mÉlÉmÉåÇaÉå| ÍxÉlÉåqÉÉ Måü

UÍxÉrÉÉåÇ MüÉå AÉ´ÉqÉ qÉåÇ sÉå AÉAÉåaÉå iÉÉå uÉå pÉÏ 'WûËU Á' oÉÉåsÉlÉå sÉaÉ eÉÉLÆaÉå| xjÉÉlÉ MüÉ pÉÏ mÉëpÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû|

aÉÉðkÉÏ eÉÏ ÌMüxÉÏ aÉÑTüÉ qÉåÇ aÉrÉå jÉå| zÉÉÎliÉ xÉå oÉæPåû iÉÉå mÉëhÉuÉ MüÐ kuÉÌlÉ xÉÑlÉÉD mÉÄQûÏ| aÉÑTüÉ qÉåÇ

xÉÉkÉlÉÉ MüUlÉå uÉÉsÉå iÉÉå cÉsÉ oÉxÉå jÉå sÉåÌMülÉ mÉëhÉuÉ Måü eÉÉmÉ MüÉ mÉëpÉÉuÉ qÉÉæeÉÔS jÉÉ| aÉÉðkÉÏ eÉÏ ÍsÉZÉiÉå WæÇû-

"xÉÉΨuÉMü uÉ×Ì¨É uÉÉsÉå urÉÌ£ürÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ sÉqoÉå xÉqÉrÉ iÉMü UWûiÉÉ Wæû rÉWû qÉåUÉ AlÉÑpÉuÉ Wæû|"

uÉWû zÉUÉoÉÏ ÌaÉU mÉÄQûÉ iÉÉå mÉÄQûÉ UWûÉ xÉÑ³É WûÉåMüU| AlÉeÉÉlÉå qÉåÇ uÉWû AWÇûzÉÔlrÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉåÄQûÏ SåU Måü

ÍsÉL| ExÉMåü µÉÉxÉ qÉåÇ uÉWûÉð MüÉ mÉëÉhÉuÉÉrÉÑ aÉrÉÉ eÉWûÉð Måü uÉÉiÉÉuÉUhÉ qÉåÇ oÉë¼ÉMüÉU uÉ×̨ÉuÉÉsÉå xÉÇiÉ mÉÑÃwÉ Måü

uÉÉrÉoÉëåzÉlÉÉåÇ MüÉ mÉëpÉÉuÉ jÉÉ| zÉUÉoÉÏ MüÉ AliÉÈMüUhÉ AlÉeÉÉlÉå qÉåÇ WûÏ jÉÉåÄQûÉ ÌlÉqÉïsÉ WûÉå aÉrÉÉ| ExÉMüÉå eÉoÉ

WûÉåzÉ AÉrÉÉ AÉæU EPûÉ iÉÉå xÉÉåcÉlÉå sÉaÉÉÈ

"ÍkÉ‚üÉU Wæû qÉÑfÉå ! LMü iÉÉå kÉlÉ MüqÉÉlÉå qÉåÇ mÉÉmÉ, ÌTüU zÉUÉoÉ mÉÏlÉå MüÉ mÉÉmÉ..... AÉæU uÉWû pÉÏ AmÉlÉå

eÉlqÉÌSlÉ mÉU ! CiÉlÉÉ WûÏ lÉWûÏ, qÉæÇ ExÉ aÉÍhÉMüÉ Måü mÉÉxÉ eÉÉ UWûÉ WÕðû ÎeÉxÉlÉå qÉåUÉ eÉÏuÉlÉ AÉæU rÉÉæuÉlÉ lÉÉåcÉ

QûÉsÉÉ Wæû ! LåxÉÏ QûÉClÉ MüÉå mÉÉlÉ-oÉÏÄQûÉ SålÉå eÉÉ UWûÉ WÕðû| ÍkÉ‚üÉU Wæû qÉåUå eÉÏuÉlÉ MüÉå ! ClÉ mÉÉmÉÉåÇ MüÉ TüsÉ qÉæÇ

MüWûÉð pÉÉåaÉÔðaÉÉ ? WûÉrÉ...."

mɶÉÉiÉÉmÉ xÉå ExÉMåü mÉÉmÉ kÉÑsÉlÉå sÉaÉå| cÉÉðSÏ MüÐ jÉÉsÉÏ qÉåÇ xÉeÉÉrÉå WÒûL qÉåuÉÉ-ÍqÉPûÉD, mÉÉlÉ-oÉÏÄQåû

AÉÌS xÉoÉ mÉSÉjÉï ÌlÉSÉåïwÉ oÉŠÉåÇ MüÉå oÉÉðOû ÌSrÉå|

MüjÉÉ MüWûiÉÏ Wæû ÌMü xÉqÉrÉ mÉÉMüU ExÉMüÐ qÉ×irÉÑ WÒûD AÉæU rÉqÉUÉeÉ Måü mÉÉxÉ sÉå eÉÉrÉÉ aÉrÉÉ| rÉqÉUÉeÉ

lÉå MüWûÉÈ

"iÉÑqWûÉUå ZÉÉiÉå qÉåÇ mÉÑhrÉ MüÐ SÉå bÉÌÄQûrÉÉð WæÇû| oÉë¼ÉMüÉU uÉ×̨ÉuÉÉsÉå xÉÇiÉ eÉWûÉð UWûiÉå jÉå uÉWûÉð iÉÑqÉlÉå SÉå

bÉÌÄQûrÉÉð ÌoÉiÉÉD WæÇû AÉæU ÎeÉxÉ cÉÏeÉ qÉåÇ qÉqÉiuÉ jÉÉ ExÉ cÉÏeÉ mÉU xÉå qÉqÉiuÉ WûOûÉMüU AlrÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå oÉÉðOûÉ

jÉÉ| AiÉÈ ClÉ SÉå bÉÄQûÏ Måü mÉÑhrÉ Måü oÉSsÉå iÉÑqWåÇû SÉå bÉÄQûÏ xuÉaÉï MüÉ UÉerÉ ÌSrÉÉ eÉÉrÉåaÉÉ| iÉÑqWûÉUå AlrÉ

iÉqÉÉqÉ mÉÉmÉÉåÇ Måü ÍsÉL iÉÑqWåÇû SÏbÉï MüÉsÉ iÉMü lÉMïü MüÐ rÉÉiÉlÉÉLÆ pÉÑaÉiÉlÉÏ mÉÄQåÇûaÉÏ| lÉMïü MüÐ rÉÉiÉlÉÉLÆ mÉWûsÉå

pÉÉåaÉÉå rÉÉ oÉÉS qÉåÇ pÉÉåaÉÉå, qÉeÉÏï iÉÑqWûÉUÏ|"

zÉUÉoÉÏ lÉå xÉÉåcÉÉÈ lÉMïü MüÐ rÉÉiÉlÉÉLÆ iÉÉå pÉÉåaÉlÉÏ WûÏ mÉÄQåÇûaÉÏ mÉUliÉÑ mÉWûsÉå SåZÉ sÉÔð, xuÉaÉï MüÉ UÉerÉ

MæüxÉÉ Wæû|

Page 28: Nishchint jeevan

ExÉå xuÉaÉï sÉå eÉÉrÉÉ aÉrÉÉ, xÉÑuÉhÉï Måü ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU ÌoÉPûÉrÉÉ aÉrÉÉ| ExÉMüÉå ÌuÉcÉÉU AÉrÉÉÈ qÉæÇ SÉå

bÉÄQûÏ AcNûÏ eÉaÉWû qÉåÇ UWûÉ AÉæU jÉÉåÄQûÉ xÉÉ SÉlÉ ÌMürÉÉ iÉÉå SÉå bÉÄQûÏ iÉMü UÉerÉ ÍqÉsÉ UWûÉ Wæû ! AoÉ SÉå bÉÄQûÏ

qÉåÇ iÉÉå xuÉaÉï NûÉåÄQûlÉÉ Wæû| ÎeÉiÉlÉÉ WûÉå xÉMåü xÉiMüqÉï MüU sÉÔð !

ExÉlÉå uÉÍzɸeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ MüÉ AÉuÉÉWûlÉ ÌMürÉÉ AÉæU xuÉaÉï MüÐ MüÉqÉkÉålÉÑ aÉÉrÉ SÉlÉ qÉåÇ Så SÏ|

ÌuɵÉÉÍqÉ§É MüÉ AÉuÉÉWûlÉ ÌMürÉÉ AÉæU EŠæ´ÉuÉÉ bÉÉåÄQûÉ ElÉMüÉå Så ÌSrÉÉ| MüÉæÎhQûlrÉ GÌwÉ MüÉ AÉuÉÉWûlÉ MüUMåü

LåUÉuÉiÉ WûÉjÉÏ Så ÌSrÉÉ| xuÉaÉï MüÐ eÉÉå-eÉÉå qÉÔsrÉuÉÉlÉ ÌuÉpÉÔÌiÉrÉÉð jÉÏÇ uÉå xÉoÉ TüOûÉTüOû oÉë¼uÉå¨ÉÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÉå

Så QûÉsÉÏ|

SÉå bÉÄQûÏ mÉÔUÏ WÒûD| ÍcɧÉaÉÑmiÉ pÉÉaÉiÉÉ pÉÉaÉiÉÉ AÉrÉÉ AÉæU MüWûÉÈ

"AoÉ AÉmÉMüÉå rÉÉiÉlÉÉ pÉÉåaÉlÉå sÉÉrÉMü zÉUÏUÉåÇ qÉåÇ lÉWûÏÇ eÉÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| AÉmÉMåü mÉÑhrÉ oÉWÒûiÉ oÉÄRû aÉrÉå

WæÇû| AÉmÉ xÉqÉëÉOû oÉlÉåÇaÉå|"

"qÉæÇ xÉqÉëÉOû MæüxÉå oÉlÉÔðaÉÉ ?"

"AÉmÉ oÉë¼ÉMüÉU uÉ×̨ÉuÉÉsÉå xÉÇiÉ Måü xjÉÉlÉ qÉåÇ aÉrÉå jÉå AÉæU xÉiMüqÉï ÌMürÉÉ jÉÉ| rÉWûÉð xuÉaÉï qÉåÇ AÉMüU pÉÏ

AÉmÉlÉå pÉÉåaÉ lÉWûÏÇ pÉÉåaÉå, pÉÉåaÉ MüÉ mÉU ÌWûiÉ qÉåÇ ZÉcÉï MüU ÌSrÉÉ| AiÉÈ AÉmÉMüÉå xÉqÉëÉOû oÉÍsÉ MüÉ AuÉiÉÉU

ÍqÉsÉåaÉÉ|"

uÉWûÏ zÉUÉoÉÏ SÕxÉUå eÉlqÉ qÉåÇ mÉUqÉ pÉÉaÉuÉiÉ mÉë¿ûÉS MüÉ mÉÉæ§É, ÌuÉUÉåcÉlÉ MüÉ mÉÑ§É UÉeÉÉ oÉÍsÉ oÉlÉÉ|

ÎeÉxÉMåü mÉÉxÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå uÉÉqÉlÉ oÉlÉMüU eÉÉlÉÉ mÉÄQûÉ|

......iÉÉå LåxÉÏ qÉÌWûqÉÉ Wæû oÉë¼ÉMüÉU uÉ×̨ÉuÉÉsÉå xÉimÉÑÃwÉÉåÇ MüÐ|

AlÉÑ¢üqÉ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Page 29: Nishchint jeevan

kÉqÉÉïlÉѸÉlÉ AÉæU zÉUÏU-xuÉÉxjrÉ

kÉqÉï xÉå xÉÇMüsmÉ qÉrÉÉïÌSiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, EmÉÉxÉlÉÉ xÉå xÉÇMüsmÉ oÉsÉuÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû, rÉÉåaÉ xÉå xÉÇMüsmÉ Måü

oÉlkÉlÉ MüOûiÉå WæÇû|

kÉqÉï, AjÉï, MüÉqÉ AÉæU qÉÉå¤É ClÉ cÉÉUÉåÇ mÉÑÃwÉÉjÉÉåïÇ MüÉå ÍxÉ® MüUlÉå Måü ÍsÉL zÉUÏU MüÉ xuÉxjÉ WûÉålÉÉ

ÌlÉiÉÉliÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| ÍcÉ¨É ÎeÉiÉlÉÉ xÉÇrÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, xuÉÉxjrÉ Måü ÌlÉrÉqÉ eÉÉlÉlÉå uÉÉsÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû, pÉÉåaÉ qÉåÇ

ÌlÉrÉǧÉhÉ AÉæU ¥ÉÉlÉ UZÉlÉå uÉÉsÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû EiÉlÉÉ WûÏ zÉUÏU xuÉxjÉ UWûiÉÉ Wæû, qÉlÉ mÉëTÑüÎssÉiÉ UWûiÉÉ Wæû AÉæU

oÉÑή xÉirÉ-xuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÌuÉ´ÉÉÎliÉ mÉÉMüU AmÉlÉå eÉlqÉ-qÉUhÉ Måü oÉlkÉlÉ MüÉOûlÉå qÉåÇ xÉTüsÉ WûÉåiÉÏ Wæû|

sɤrÉ ÎeÉiÉlÉÉ FÆcÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû EiÉlÉå WûÏ xÉÇMüsmÉ zÉÑ® WûÉåiÉå WæÇû| FÆcÉÉ sɤrÉ Wæû qÉÉå¤É, FÆcÉÉ sɤrÉ

Wæû mÉUqÉÉiqÉÉ-mÉëÉÎmiÉ, FÆcÉÉ sɤrÉ Wæû, AlÉliÉ oÉë¼ÉhQûlÉÉrÉMü DµÉU xÉå ÍqÉsÉlÉÉ| FÆcÉÉ sɤrÉ iÉÑcNû xÉÇMüsmÉÉåÇ

MüÉå SÕU MüU SåiÉÉ Wæû| FÆcÉÉ xÉÇMüsmÉ ÎeÉiÉlÉÉ SØÄRû WûÉåaÉÉ EiÉlÉÉ WûÏ iÉÑcNû xÉÇMüsmÉÉåÇ MüÉå WûOûÉlÉå qÉåÇ xÉTüsÉiÉÉ

ÍqÉsÉåaÉÏ| ÎeÉiÉlÉÉ iÉÑcNû xÉÇMüsmÉÉåÇ MüÉå MüÉOû ÌSrÉÉ eÉÉLaÉÉ, pÉÉaÉ ÌSrÉÉ eÉÉrÉaÉÉ EiÉlÉÉ WûÏ FÆcÉÉ eÉÏuÉlÉ, FÆcÉÏ

xÉqÉfÉ, FÆcÉÉ xuÉÉxjrÉ, FÆcÉÉ xÉÑZÉ, FÆcÉÏ zÉÉÇÌiÉ AÉæU FÆcÉå qÉåÇ FÆcÉå mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ xÉÑsÉpÉ WûÉåaÉÏ|

xÉÉkÉMü eÉoÉ FÆcÉå qÉåÇ FÆcÉå mÉS MüÉå mÉÉlÉå qÉåÇ xÉTüsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉWû xÉÉkÉMü oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû|

mÉWûsÉuÉÉlÉÉåÇ MüÐ iÉUWû MüxÉUiÉ MüUlÉÉ LMü oÉÉiÉ Wæû AÉæU rÉÉåÌaÉrÉÉåÇ MüÐ iÉUWû xÉÉUå zÉUÏU MüÉå xuÉÉxjrÉ

ÍqÉsÉå, MüÉåD WûÉÌlÉ lÉ WûÉå, iÉlÉ-qÉlÉ MüÐ SÉåwÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåÇ CxÉ RÇûaÉ xÉå AÉxÉlÉ, mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ, MüÐiÉïlÉ, lÉ×irÉ AÉÌS

MüUlÉÉ ÌlÉUÉsÉÏ WûÏ oÉÉiÉ Wæû| rÉWû eÉÃUÏ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü oÉsÉuÉÉlÉ mÉWûsÉuÉÉlÉ Måü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ xuÉÉxjrÉ WûÉå| mÉWûsÉuÉÉlÉ

sÉÉåaÉ ZÉÔoÉ ShQû oÉæPûMü sÉaÉÉiÉå WæÇû| CxÉxÉå qÉÉÇxÉmÉåÍzÉrÉÉð iÉÉå xjÉÔsÉ WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû, qÉeÉoÉÔiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû sÉåÌMülÉ

WØûSrÉ mÉU oÉÉåfÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| lÉxÉ lÉÉÌÄQûrÉÉåÇ Måü iÉl§É MüÉå pÉÏ mÉËU´ÉqÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| mÉëÉrÉÈ mÉWûsÉuÉÉlÉ sÉÉåaÉ oÉÑÄRûÉmÉå qÉåÇ

UÉåaÉ Måü ÍzÉMüÉU oÉlÉ eÉÉiÉå Wæû| ElÉMüÉå eÉuÉÉlÉÏ qÉåÇ pÉÏ UÉåaÉ WûÉåiÉå UWûiÉå WæÇû|

GÌwÉrÉÉåÇ lÉå rÉÉåaÉÉxÉlÉ ZÉÉåeÉå WæÇû|

AÉxÉlÉålÉ UeÉÉå WûÎliÉ|

AÉxÉlÉ xÉå UeÉÉåaÉÑhÉ MüÉ WûlÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû| UeÉÉåaÉÑhÉ qÉåÇ CcNûÉLÆ-uÉÉxÉlÉÉLÆ UWûiÉÏ WæÇû, oÉåuÉMÔüTüÐ UWûiÉÏ

Wæû| AÉxÉlÉ MüUlÉå xÉå UeÉÉåaÉÑhÉ ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉÉ Wæû| xɨuÉaÉÑhÉ oÉÄRûiÉÉ Wæû|

xÉiuÉÉiÉç xÉÇeÉÉrÉiÉå ¥ÉÉlÉqÉç|

xɨuÉaÉÑhÉ xÉå oÉÑή qÉåÇ xÉoÉ mÉëMüÉU Måü ¥ÉÉlÉ MüÉ mÉëMüÉzÉ mÉÉlÉå MüÐ rÉÉåarÉiÉÉ oÉÄRûiÉÏ Wæû| GÌwÉ SÏbÉï

MüÉsÉ iÉMü eÉÏiÉå jÉå, SÏbÉïeÉÏuÉÏ WûÉåiÉå jÉå sÉåÌMülÉ mÉWûsÉuÉÉlÉ SÏbÉÉïrÉÑ lÉWûÏÇ xÉÑlÉå aÉrÉå|

AÉxÉlÉ MüUlÉå xÉå, mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ MüUlÉå xÉå lÉÉÄQûÏ iÉÇ§É MüÉå, xuÉÉxjrÉ iÉÇ§É MüÉå, eÉPûUÉÎalÉ MüÉå, qÉÎxiÉwMü

MüÉå PûÏMü xÉå urÉÉrÉÉqÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| ElÉqÉåÇ PûÏMü xÉå ¤ÉqÉiÉÉLÆ ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû| GÌwÉ mÉ®ÌiÉ xÉå eÉÉå sÉÉåaÉ

AÉxÉlÉ, mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ MüUiÉå WæÇû ElÉMüÉå QûÊYOûUÉåÇ Måü CleÉæYzÉlÉ LuÉÇ MåümxÉÔsÉÉåÇ Måü MüÉUhÉ SÒSïzÉÉ lÉWûÏÇ SåZÉlÉÏ

mÉÄQûiÉÏ| eÉÉå sÉÉåaÉ xuÉÉxjrÉ Måü ÌlÉrÉqÉ iÉjÉÉ AÉxÉlÉ-mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ eÉÉlÉiÉå WæÇû ElÉMüÉå oÉÉU-oÉÉU WûMüÐqÉÉåÇ, QûÊYOûUÉåÇ

MüÉå mÉUåzÉÉlÉ MüUlÉå MüÉ xÉqÉrÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ Wæû| uÉå xÉWûeÉ WûÏ xuÉxjÉ UWûiÉå WæÇû|

qÉlÉ qÉåÇ ÎeÉiÉlÉÏ WûsMüÏ CcNûÉLÆ erÉÉSÉ WûÉåiÉÏ WæÇû EiÉlÉÉ ÍcÉ¨É qÉåÇ ÌuɤÉåmÉ erÉÉSÉ WûÉåiÉÉ Wæû| qÉlÉ erÉÉSÉ

ÌuÉͤÉmiÉ UWûiÉÉ Wæû iÉÉå iÉlÉ oÉÉU-oÉÉU oÉÏqÉÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû| qÉlÉ qÉåÇ CcNûÉLÆ, uÉÉxÉlÉÉLÆ eÉÉåU qÉÉUiÉÏ WæÇû iÉÉå qÉlÉ

ÌuÉͤÉmiÉ UWûiÉÉ Wæû, CxÉMüÉå AÉÍkÉ MüWûiÉå WæÇû| ÎeÉxÉMåü qÉlÉ qÉåÇ AÉÍkÉ AÉiÉÏ Wæû ExÉMüÉ iÉlÉ urÉÉÍkÉrÉÉåÇ xÉå ÍbÉU

eÉÉiÉÉ Wæû| zÉUÏU urÉÉÍkÉrÉÉåÇ xÉå aÉëxiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ LsÉÉæmÉæjÉÏ SuÉÉCrÉÉåÇ xÉå ElÉ urÉÉÍkÉrÉÉåÇ MüÉå jÉÉåÄQûÉ SoÉÉrÉÉ

eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| sÉåÌMülÉ qÉlÉ qÉåÇ AaÉU AÉÍkÉ Wæû iÉÉå urÉÉÍkÉrÉÉð ÌTüU xÉå mÉlÉmÉ EPûiÉÏ WæÇû| LsÉÉæmÉæjÉÏ MüÐ SuÉÉCrÉÉåÇ

Page 30: Nishchint jeevan

xÉå ËULYzÉlÉ WûÉålÉå MüÐ xÉÇpÉÉuÉlÉÉ UWûiÉÏ Wæû| LMü urÉÉÍkÉ eÉÉiÉÏ Wæû iÉÉå SÕxÉUÏ urÉÉÍkÉ AÉlÉå MüÐ xÉÇpÉÉuÉlÉÉ oÉWÒûiÉ

UWûiÉÏ Wæû| AÉrÉÑuÉæïÌSMü RÇûaÉ xÉå urÉÉÍkÉrÉÉåÇ MüÉå SÕU WûOûÉiÉå WæÇû iÉÉå ExÉqÉåÇ jÉÉåÄQûÉ xÉqÉrÉ sÉaÉiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ urÉÉÍkÉrÉÉð

ÍqÉOûiÉÏ WæÇû AÉæU oÉSsÉå qÉåÇ SÕxÉUÏ urÉÉÍkÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÏ, AaÉU AÉrÉÑuÉåïÌSMü ÌlÉrÉqÉ eÉÉlÉlÉå uÉÉsÉÉ xÉWûÏ uÉæ± WûÉå

AÉæU mÉUWåûeÉ mÉÉsÉlÉå uÉÉsÉÉ qÉUÏeÉ WûÉå iÉÉå|

UÉåaÉ EimÉ³É MæüxÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU MÑüSUiÉÏ RÇûaÉ xÉå ÌlÉqÉÔïsÉ MæüxÉå ÌMürÉå eÉÉ xÉMüiÉå WæÇû rÉWû eÉÉlÉlÉÉ

cÉÉÌWûL| oÉWÒûiÉ xÉÉUå UÉåaÉ iÉÉå WûqÉÉUÏ oÉåuÉMÔüTüÐ MüÐ SålÉ WæÇû| lÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå eÉæxÉÉ qÉlÉ qÉåÇ ÍcÉliÉlÉ MüUiÉå WæÇû,

pÉrÉ lÉ eÉaÉÉlÉå eÉæxÉÉ pÉrÉ eÉaÉÉiÉå WæÇû, AlÉÉuÉzrÉMü E²åaÉ eÉaÉÉiÉå WæÇû CxÉxÉå pÉÏ zÉUÏU mÉU oÉÑUÉ mÉëpÉÉuÉ mÉÄQûiÉÉ

Wæû| qÉÉlÉÉå, WûqÉÉUÉ MüÉåD ÍqÉ§É cÉsÉÉ aÉrÉÉ rÉÉ ÌMüxÉÏ lÉå WûqÉåÇ MÑüNû ÌMürÉÉ iÉÉå oÉÉU-oÉÉU ExÉMüÉ SÒÈZÉS ÍcÉliÉlÉ

MüUlÉå xÉå WûqÉÉUÉ xuÉÉxjrÉ ÌoÉaÉÄQû eÉÉiÉÉ Wæû MüpÉÏ pÉÏ SÒÈZÉS ÍcÉliÉlÉ MüÉå qÉWû¨uÉ lÉWûÏÇ SålÉÉ cÉÉÌWûL| qÉÉlÉÉå

WûqÉÉUå ÌmÉiÉÉ cÉsÉ oÉxÉå| qÉÉåWû Måü MüÉUhÉ WûqÉ UÉårÉåÇaÉå sÉåÌMülÉ oÉÑή pÉÏ Wæû iÉÉå ElÉMüÐ E¨ÉU Ì¢ürÉÉ MüUMåü ElÉMüÐ

eÉÏuÉÉiqÉÉ MüÉå mÉëåUhÉÉ SåÇaÉå ÌMü AÉmÉMüÉ zÉUÏU lɵÉU jÉÉ| Wåû ÌmÉiÉÉ ! AÉmÉMüÐ AÉiqÉÉ iÉÉå zÉɵÉiÉ Wæû| AÉmÉ

MüpÉÏ qÉUiÉå lÉWûÏÇ| CxÉ eÉlqÉ qÉåÇ AÉmÉMüÉ AÉæU qÉåUÉ oÉÉmÉ-oÉåOåû MüÉ xÉqoÉlkÉ jÉÉ mÉUliÉÑ LåxÉå iÉÉå iÉÑqWûÉUå MüD

oÉåOåû AÉæU WûqÉÉUå MüD oÉåOåû AÉæU WûqÉÉUå MüD ÌmÉiÉÉ pÉÏ WûÉå aÉrÉå| AÉmÉ MüÉælÉ-MüÉælÉ xÉå oÉåOåû MüÉå rÉÉS MüUåÇaÉå AÉæU

WûqÉ MüÉælÉ MüÉælÉ xÉå ÌmÉiÉÉ MüÉå rÉÉS MüUåÇaÉå ? CxÉÍsÉL AÉmÉ AqÉUiÉÉ MüÐ AÉåU cÉÍsÉrÉå AÉæU qÉÑfÉå pÉÏ

AÉzÉÏuÉÉïS SÏÎeÉL MüÐ qÉæÇ CxÉ zÉUÏU MüÉå qÉUlÉå uÉÉsÉÉ xÉqÉfÉÔð AÉæU xuÉrÉÇ AÉiqÉÉ MüÉå AqÉU eÉÉlÉMüU qÉÑ£üiÉÉ

MüÉ mÉëxÉÉS mÉÉFÆ AÉæU AÉmÉ pÉÏ AqÉU WûÉå eÉÉAÉå| AlrÉ ÌMüxÉÏ aÉpÉï qÉåÇ qÉiÉ eÉÉAÉå|

qÉÉlÉÉå, qÉåUÉ CMüsÉÉæiÉÉ oÉåOûÉ qÉU aÉrÉÉ| AZÉoÉÉUÉåÇ qÉåÇ ZÉoÉU NûmÉ aÉD ÌMü AÉxÉÉUÉqÉ eÉÏ qÉWûÉUÉeÉ Måü

mÉÑ§É MüÉ ÌlÉkÉlÉ WûÉå aÉrÉÉ| sÉÉåaÉ ÍqÉsÉlÉå MüÉå AÉrÉåÇ AÉæU qÉæÇ UÉåiÉÉ UWÕðû iÉÉå uÉWû qÉåUÏ oÉåuÉMÔüTüÐ Wæû| qÉæÇ AÉmÉxÉ å

MüWÕðû- "qÉåUÉ oÉåOûÉ qÉU aÉrÉÉ, urÉÉuÉWûÉËUMü eÉaÉiÉ qÉåÇ rÉWû MüWûlÉÉ PûÏMü WûÉåaÉÉ zÉÉrÉS, sÉåÌMülÉ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ qÉåUÉ

oÉåOûÉ MüpÉÏ mÉæSÉ WûÏ lÉWûÏÇ WÒûAÉ jÉÉ| mÉæSÉ WÒûAÉ jÉÉ mÉÇcÉpÉÉæÌiÉMü zÉUÏU AÉæU mÉÇcÉpÉÉæÌiÉMü zÉUÏU mÉÉðcÉ pÉÔiÉÉåÇ qÉåÇ

sÉÏlÉ WûÉå aÉrÉÉ| oÉÉMüÐ AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ iÉÉå A̲iÉÏrÉ xuÉÃmÉ Wæû| ExÉqÉåÇ MüÉælÉ eÉlqÉÉ AÉæU MüÉælÉ qÉUÉ ?

xÉÉqÉÉÎeÉMü qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ Måü MüÉUhÉ WûqÉ LMü SÕxÉUÉåÇ MüÉå AɵÉÉxÉlÉ SåiÉå WæÇû YrÉÉåÇÌMü WûqÉ oÉWÒûiÉ lÉÏcÉå eÉaÉiÉ qÉåÇ

eÉÏiÉå WæÇû| oÉÑ® mÉÑÃwÉÉåÇ Måü, ¥ÉÉlÉuÉÉlÉÉåÇ Måü AjÉuÉÉ xÉizÉÉx§ÉÉåÇ Måü ÌuÉcÉÉUÉåÇ qÉåÇ WûqÉ lÉWûÏÇ eÉÏiÉå CxÉÍsÉL WûqÉåÇ

mÉUåzÉÉlÉÏ WûÉåiÉÏ Wæû| AÉmÉMüÐ zÉÑpÉ pÉÉuÉlÉÉ xÉå qÉÑfÉå LåxÉÏ mÉUåzÉÉlÉÏ lÉWûÏÇ Wæû| AÉmÉ sÉÉåaÉ oÉæÌPûrÉå, xÉixÉÇaÉ xÉÑÌlÉrÉå,

mÉëxÉÉS mÉÉCrÉå, AÉlÉlS qÉåÇ UÌWûL|"

AÉlÉå uÉÉsÉÉåÇ MüÉå qÉæÇlÉå xÉÉliÉuÉlÉÉ Så SÏ YrÉÉåÇÌMü qÉåUå AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ oÉåuÉMÔüTüÐ Måü oÉSsÉå aÉÑà MüÐ

M×ümÉÉ MüÉ mÉëxÉÉS Wæû|

kÉlÉ xÉå oÉåuÉMÔüTüÐ lÉWûÏÇ ÍqÉOûiÉÏ Wæû, xɨÉÉ xÉå oÉåuÉMÔüTüÐ lÉWûÏÇ ÍqÉOûiÉÏ Wæû, iÉmÉxrÉÉ xÉå oÉåuÉMÔüTüÐ lÉWûÏÇ

ÍqÉOûiÉÏ Wæû, uÉëiÉ UZÉlÉå xÉå oÉåuÉMÔüTüÐ lÉWûÏÇ ÍqÉOûiÉÏ Wæû| oÉåuÉMÔüTüÐ ÍqÉOûiÉÏ Wæû oÉë¼¥ÉÉlÉÏ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ Måü M×ümÉÉ-

mÉëxÉÉS xÉå AÉæU xÉixÉÇaÉ xÉå, xÉizÉÉx§ÉÉåÇ MüÐ UWûqÉiÉ xÉå|

SÒÌlÉrÉÉð qÉåÇ eÉÉå pÉÏ SÒÈZÉ WæÇû ElÉMåü qÉÔsÉ qÉåÇ oÉåuÉMÔüTüÐ MüÉqÉ MüUiÉÏ Wæû| ÎeÉiÉlÉÏ oÉåuÉMÔüTüÐ mÉëaÉÉÄRû

WûÉåaÉÏ EiÉlÉÉ SÒÈZÉ mÉëaÉÉÄRû WûÉåaÉÉ| ÎeÉiÉlÉÏ oÉåuÉMÔüTüÐ ÍzÉÍjÉsÉ WûÉåaÉÏ EiÉlÉÉ SÒÈZÉ ÍzÉÍjÉsÉ WûÉåaÉÉ| oÉåuÉMÔüTüÐ

cÉsÉÏ aÉD iÉÉå iÉÑqÉ AÉlÉlSxuÉÃmÉ oÉlÉ eÉÉiÉå WûÉå| WûqÉÉUÏ AÉæU DµÉU MüÐ eÉÉiÉ LMü WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ WûqÉ

oÉåuÉMÔüTüÐ Måü MüÉUhÉ AmÉlÉå MüÉå SÏlÉ, WûÏlÉ, SÒÈZÉÏ, eÉlqÉlÉå-qÉUlÉåuÉÉsÉÉ oÉlÉÉMüU mÉUåzÉÉlÉ WûÉå UWåû WæÇû|

xuÉÉxjrÉ Måü ÌlÉrÉqÉ lÉ eÉÉlÉlÉå xÉå AÉSqÉÏ oÉÉU-oÉÉU ÌoÉqÉÉËUrÉÉåÇ MüÉ ÍzÉMüÉU WûÉåiÉÉ UWûiÉÉ Wæû| eÉÉå oÉÉU-

oÉÉU oÉÏqÉÉU WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû MÑüSUiÉ Måü ÌlÉrÉqÉÉåÇ xÉå Oû‚üU sÉåiÉÉ Wæû, AjÉÉïiÉç uÉWû MÑüSUiÉ MüÉ AmÉUÉkÉÏ Wæû| eÉÉå

MÑüSUiÉ MüÉ AmÉUÉkÉÏ Wæû uÉWû ÌoÉqÉÉUÏÃmÉÏ xÉeÉÉ oÉÉU-oÉÉU pÉÉåaÉiÉÉ Wæû|

Page 31: Nishchint jeevan

mÉUSåzÉ qÉåÇ kÉqÉï MüÉ ÌlÉrÉǧÉhÉ lÉWûÏÇ Wæû CxÉÍsÉL uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ MüÉ ÌuÉxiÉÉU ZÉÔoÉ Wæû| uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ Måü

ÌuÉxiÉÉU Måü MüÉUhÉ sÉÉåaÉ oÉÉU-oÉÉU ÌoÉqÉÉU WûÉåiÉå WæÇû| CxÉÍsÉL WûqÉÉUå oÉŠå eÉæxÉå qÉÔðaÉTüsÉÏ, cÉlÉÉ ZÉÉiÉå WæÇû uÉæxÉå

mÉUSåzÉÏ sÉÉåaÉ xÉÑoÉWû xÉå zÉÉqÉ iÉMü OåûoÉsÉåOûxÉ ZÉÉiÉå UWûiÉå WæÇû| xÉÑoÉWû MüÐ AsÉaÉ, SÉåmÉWûU MüÐ AsÉaÉ, zÉÉqÉ

MüÐ AsÉaÉ, UÉiÉ MüÐ AsÉaÉ..... lÉ eÉÉlÉå ÌMüiÉlÉÏ WûÏ ÌMüxqÉ MüÐ aÉÉåÍsÉrÉÉð eÉåoÉ qÉåÇ UZÉiÉå WæÇû| CiÉlÉÉ SrÉlÉÏrÉ

AÉæU mÉUÉkÉÏlÉ eÉÏuÉlÉ Wæû ElÉMüÉ|

uÉWûÉð Måü qÉlÉÉåuÉæ¥ÉÉÌlÉMü AÉæU QûÊYOûU MüWûiÉå WæÇû- AaÉU mÉcÉÉxÉ uÉwÉï qÉåÇ ÌMüxÉÏ MüÉå WûÉOïû LOæûMü rÉÉ

WûÉD oÉÏ.mÉÏ. lÉWûÏÇ WÒûAÉ iÉÉå uÉWû AqÉåËUMüÉ qÉåÇ ÎeÉrÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ, uÉWû kÉlÉuÉÉlÉ WûÉåMüU ÎeÉrÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ, oÉÄQûÉ

AÉSqÉÏ WûÉåMüU ÎeÉrÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ| oÉÄQåû AÉSqÉÏ MüÐ ÌlÉzÉÉlÉÏ WûÏ rÉWûÏ Wæû ÌMü ExÉå WûÉD oÉÏ.mÉÏ. rÉÉ WûÉOïû LOæûMü

WûÉå| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ uÉWû oÉÄQûÉ AÉSqÉÏ lÉWûÏÇ Wæû| uÉWû ÌoÉsÉMÑüsÉ NûÉåOûÉ AÉSqÉÏ Wæû| NûÉåOûÏ-NûÉåOûÏ CcNûÉAÉåÇ Måü mÉÏNåû

AmÉlÉå MüÉå ZÉmÉÉrÉÉ Wæû| oÉÄQåû qÉåÇ oÉÄQûÉ eÉÉå mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû ExÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå mÉÉrÉå WÒûL qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÐ zÉUhÉ

ExÉlÉå lÉWûÏÇ sÉÏ CxÉÍsÉL uÉWû oÉÄQûÉ AÉSqÉÏ ÌSZÉiÉå WÒûL oÉåuÉMÔüTüÐ AÉSÍqÉrÉÉåÇ MüÐ sÉÉClÉ qÉåÇ AÉ eÉÉiÉÉ Wæû|

eÉÉå AmÉlÉå iÉlÉ MüÐ iÉlSÒÃxiÉÏ MüÐ xÉÑU¤ÉÉ lÉ MüU xÉMåü, AmÉlÉå qÉlÉ MüÉå SÒÈZÉ xÉå lÉ oÉcÉÉ xÉMåü

ExÉMåü oÉÄQûmmÉlÉ MüÉå WûqÉ YrÉÉ MüUåÇaÉå ?

xÉÇxÉÉU Wæû..... MüÉåD eÉlqÉåaÉÉ MüÉåD qÉUåaÉÉ, MüÉåD AÉrÉåaÉÉ MüÉåD eÉÉLaÉÉ, MüpÉÏ sÉÉpÉ WûÉåaÉÉ MüpÉÏ WûÉÌlÉ

WûÉåaÉÏ.... CxÉÏ MüÉ lÉÉqÉ iÉÉå SÒÌlÉrÉÉð WæÇû| xÉÉDÌMüsÉ mÉU eÉÉiÉå WæÇû, MüÉU qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå MüpÉÏ cÉÄRûÉuÉ AÉiÉå WæÇû

MüpÉÏ EiÉÉU AÉiÉå WæÇû| EiÉÉU AÉrÉÉ iÉÉå qÉeÉå xÉå aÉÉÄQûÏ eÉÉ UWûÏ Wæû, iÉÉå YrÉÉ uÉWûÏ oÉæPåû UWûÉåaÉå ? cÉÄRûÉuÉ MüÉå

SåZÉMüU bÉoÉUÉ eÉÉAÉåaÉå YrÉÉ ? cÉÄRûÉuÉ MüÉå pÉÏ sÉÉðbÉiÉå eÉÉAÉå, EiÉÉU MüÉå pÉÏ sÉÉðbÉiÉå eÉÉAÉå, AmÉlÉÉ qÉÉaÉï

MüÉOûiÉå eÉÉAÉå| LåxÉå WûÏ AlÉÑMÔüsÉiÉÉ MüÉå pÉÏ sÉÉðbÉiÉå eÉÉAÉå mÉëÌiÉMÔüsÉiÉÉ MüÉå pÉÏ sÉÉðbÉiÉå eÉÉAÉå|

mÉëqÉÉåzÉlÉ ÍqÉsÉ aÉrÉÉ, AlÉÑMÔüsÉ mÉS ÍqÉsÉ aÉrÉÉ iÉÉå xÉÉkÉlÉ-pÉeÉlÉ MüÐ ÃÍcÉ ZÉiqÉ WûÉå aÉD| uÉWû

oÉåuÉMÔüTü AÉSqÉÏ qÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| LåxÉÉ xÉirÉ MüWûlÉå MüÉ AÍkÉMüÉU xÉSaÉÑà MüÉå WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU xÉSaÉÑà eÉæxÉÉ

ÌWûiÉæwÉÏ SÒÌlÉrÉÉð qÉåÇ MüÉåD lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ|

xÉiaÉÑà qÉåUÉ zÉÔUqÉÉ MüUå zÉoS MüÐ cÉÉåOû|

qÉÉUå aÉÉåsÉÉ mÉëåqÉ MüÉ WûUå pÉUqÉ MüÐ MüÉåOû||

qÉlÉ qÉåÇ AÉÍkÉ mÉæSÉ MüUlÉÉ rÉWû pÉUqÉ Wæû| rÉWû lÉWûÏÇ WÒûAÉ.... uÉWû lÉWûÏÇ WÒûAÉ... LåxÉÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉÉ...

uÉæxÉÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉÉ.... LåxÉÉ YrÉÉåÇ WÒûAÉ... uÉæxÉÉ YrÉÉåÇ WÒûAÉ... CxÉxÉå qÉlÉ qÉåÇ AÉÍkÉ eÉqÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû| AÉÍkÉ eÉqÉÉ

WûÉålÉå xÉå zÉUÏU qÉåÇ urÉÉÍkÉ AÉ eÉÉiÉÏ Wæû| AÉSqÉÏ xÉÑrÉÉåarÉ WûÉåiÉå WÒûL ExÉMüÐ xÉÉUÏ rÉÉåarÉiÉÉLÆ SoÉ eÉÉiÉÏ WæÇû|

AcNûÉ WûÉåiÉå WÒûL, lÉqÉë WûÉåiÉå WÒûL, SÉlÉÏ WûÉåiÉå WÒûL, pÉ£ü WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ NûÉåOûÏ xÉÏ aÉsÉiÉÏ ExÉMüÐ xÉÉUÏ pÉÌ£ü

MüÉå, xÉÉUÏ lÉqÉëiÉÉ MüÉå, xÉÉUÏ rÉÉåarÉiÉÉAÉåÇ MüÉå SoÉÉ SåiÉÏ Wæû|

eÉæxÉå, ZÉÏU oÉlÉÉD Wæû| ExÉqÉåÇ xÉÉUå qÉxÉÉsÉå WæÇû, zÉ‚üU Wæû, oÉSÉqÉ Wæû, ÌmÉxiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ oÉåuÉMÔüTüÐ xÉå

SWûÏuÉÉsÉÉ cÉqqÉcÉ ExÉ ZÉÏU qÉåÇ bÉÑqÉÉlÉå sÉaÉ aÉrÉÉ| WûÉå aÉrÉÉ MüÉqÉ mÉÔUÉ|

cÉqqÉcÉ eÉUÉ SWûÏuÉÉsÉÉ jÉÉ.... qÉÑfÉå mÉÉiÉÉ lÉWûÏÇ jÉÉ..... qÉæÇlÉå eÉÉlÉoÉÔfÉMüU iÉÉå lÉWûÏÇ QûÉsÉÉ| eÉUÉ xÉÉ

cÉqqÉcÉ QûÉsÉ ÌSrÉÉ iÉÉå YrÉÉ WÒûAÉ ?

AUå qÉÔZÉÉïlÉlS ! xÉoÉ ZÉiqÉ WûÉå aÉrÉÉ|

LåxÉå WûÏ WûqÉ AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ AÉÍkÉ MüÉ cÉqqÉcÉ sÉå AÉiÉå WæÇû iÉÉå ÌMürÉÉ MüUÉrÉÉ xÉoÉ cÉÉæmÉOû WûÉå

eÉÉiÉÉ Wæû| ZÉÏU ZÉÉMüU iÉ×ÎmiÉ WûÉålÉå uÉÉsÉÏ jÉÏ, ExÉMåü oÉSsÉå WûqÉ pÉÔZÉå UWû eÉÉiÉå WæÇû| SÉlÉ, mÉÑhrÉ, xÉiMüqÉï

MüUMåü AÉiqÉ-iÉ×ÎmiÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL ExÉ AlÉÑpÉuÉ MüÉå mÉÉlÉå MüÉ AÍkÉMüÉU WûqÉ ZÉÉå oÉæPûiÉå WæÇû|

iÉÑsÉxÉÏSÉxÉ eÉÏ lÉå PûÏMü WûÏ MüWûÉ WæûÈ

aÉÑà ÌoÉlÉ pÉuÉÌlÉÍkÉ iÉUÌWÇû lÉ MüÉåD|

Page 32: Nishchint jeevan

cÉÉWåû ÌoÉUÇÍcÉ zÉÇMüU xÉqÉ WûÉåD||

xÉÇxÉÉUÃmÉÏ xÉÉaÉU MüÉå MüÉåD AmÉlÉå AÉmÉ iÉU lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| cÉÉWåû oÉë¼ÉeÉÏ eÉæxÉå xÉ×̹Mü¨ÉÉï WûÉåÇ,

ÍzÉuÉeÉÏ eÉæxÉå xÉÇWûÉUMü¨ÉÉï WûÉåÇ ÌTüU pÉÏ AmÉlÉå qÉlÉ MüÐ cÉÉsÉ xÉå, AmÉlÉÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ Måü ClÉ eÉÇaÉsÉ xÉå

ÌlÉMüÉsÉlÉå Måü ÍsÉL mÉaÉQûhQûÏ ÌSZÉÉlÉå uÉÉsÉå xÉSaÉÑà AuÉzrÉ cÉÉÌWûL|

xÉixÉÇaÉ qÉåÇ AÉmÉ sÉÉåaÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ rÉå E±ÉåaÉmÉÌiÉ oÉæPåû Wæû| mÉWûsÉå uÉå xÉqÉfÉiÉå jÉå ÌMüÈ "WûqÉ MüUÉåÄQûÉåÇ

MüqÉÉiÉå WæÇû, sÉÉZÉÉåÇ MüÉ SÉlÉ MüUiÉå WæÇû, sÉÉåaÉ oÉÉåsÉiÉå WæÇû aÉÑà MüUÉå..... aÉÑà MüUÉå| AoÉ WûqÉåÇ aÉÑà MüUlÉå MüÐ

YrÉÉ eÉÃUiÉ Wæû ? WûqÉÉUå mÉÉxÉ ÌMüxÉ oÉÉiÉ MüÐ MüqÉÏ Wæû ? WûeÉÉUÉåÇ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå WûqÉ mÉëpÉÉÌuÉiÉ MüUiÉå WæÇû, oÉÄQåû-

oÉÄQåû ESbÉÉOûlÉ MüUiÉå WæÇû, oÉÄQûÏ-oÉÄQûÏ xÉÇxjÉÉAÉåÇ qÉåÇ WûqÉ OíûxOûÏ WæÇû|

eÉoÉ xÉSaÉÑà Måü ²ÉU mÉU AÉrÉå, xÉixÉÇaÉ xÉÑlÉÉ iÉoÉ mÉiÉÉ cÉsÉÉ ÌMü ExÉ xÉqÉrÉ MüÐ WûqÉÉUÏ qÉÉliÉÉLÆ

oÉåuÉMÔüTüÐuÉÉsÉÏ jÉÏ, AoÉ MÑüNû qÉWûxÉÔxÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü PûÏMü UÉxiÉå mÉU AÉrÉå WæÇû|"

pÉaÉuÉÉlÉ Måü UÉqÉ Måü aÉÑà jÉå AÉæU pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ Måü pÉÏ aÉÑà jÉå| UÉeÉÉ eÉlÉMü Måü pÉÏ aÉÑà jÉå|

LåxÉå aÉÑà lÉWûÏÇ eÉÉå iÉÑqWûÉUÏ ZÉÑzÉÉqÉS MüUiÉå UWåÇû| uÉå mÉhQûÉ WûÉå xÉMüiÉå WæÇû rÉÉ SÒMüÉlÉSÉU WûÉå xÉMüiÉå WæÇû eÉÉå

ÍzÉwrÉÉåÇ MüÐ, pÉ£üÉåÇ MüÐ ZÉÑzÉÉqÉS MüUiÉå WæÇû| iÉÑqWûÉUÏ E³ÉÌiÉ Måü ÍsÉL AlÉÑzÉÉxÉlÉ MüUlÉå qÉåÇ iÉÑqWûÉUÉ ÍsÉWûÉeÉ lÉ

UZÉåÇ, iÉÑqÉMüÉå QûÉðOû xÉMåÇü, iÉÑqWûÉUÉ MüÉlÉ mÉMüÄQû xÉMåÇü, iÉÑqWûÉUÏ MüÎsmÉiÉ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ Måü aÉÄRû MüÉå ÌaÉUÉ xÉMåÇü uÉå

xÉSaÉÑà WûÉåiÉå WæÇû| eÉæxÉå MÑüqWûÉU bÉÄQåû MüÉå oÉÉWûU xÉå PûÉåMüiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ pÉÏiÉU WûÉjÉ UZÉMüU ExÉå xÉÑUͤÉiÉ pÉÏ

UZÉiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUå eÉÏuÉlÉ MüÉå xÉSaÉÑà AÉÎiqÉMü mÉëåqÉ MüÐ uÉwÉÉï xÉå xÉÑUͤÉiÉ pÉÏ oÉlÉÉiÉå Wæ Çû AÉæU SÉåwÉ

ÌlÉMüÉsÉlÉå Måü ÍsÉL MüPûÉåU AlÉÑzÉÉxÉlÉ pÉÏ MüUiÉå Wæû| MÑüqWûÉU Måü bÉÄQåû qÉåÇ iÉÉå mÉÉlÉÏ pÉUÉ eÉÉLaÉÉ sÉåÌMülÉ

xÉSaÉÑà Måü ²ÉUÉ mÉËUzÉÑ® ÌMürÉå aÉrÉå iÉÑqWûÉUå eÉÏuÉlÉÃmÉÏ bÉÄQåû qÉåÇ mÉUqÉÉiqÉÉ mÉëMüOû WûÉåiÉÉ Wæû| MÑüqWûÉU ÍqÉ•ûÏ qÉåÇ

xÉå bÉÄQûÉ oÉlÉÉiÉÉ Wæû eÉoÉÌMü xÉSaÉÑà eÉÏuÉ qÉåÇ xÉå oÉë¼ oÉlÉÉiÉå WæÇû, eÉÏuÉ MüÉå AmÉlÉå ÍzÉuÉxuÉÃmÉ qÉåÇ eÉaÉÉiÉå WæÇû|

CxÉÍsÉL iÉÑqÉ pÉÔsÉMüU pÉÏ LåxÉå qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÉ SÉqÉlÉ qÉiÉ NûÉåÄQûlÉÉ| ElÉMåü ²ÉUÉ iÉÑqWûÉUÏ ÌmÉOûÉD-

bÉÑOûÉD MüÉå AmÉlÉÏ oÉåC‹iÉÏ qÉÉlÉMüU pÉÉaÉ qÉiÉ eÉÉlÉÉ, kÉlrÉuÉÉS xÉå pÉU eÉÉlÉÉ ÌMü ÌMüiÉlÉÉ krÉÉlÉ UZÉiÉå WæÇû !

uÉå AmÉlÉÉ xÉqÉfÉiÉå Wæû iÉpÉÏ AlÉÑzÉÉxÉlÉ MüUiÉå WæÇû| mÉUÉrÉå oÉŠå mÉU jÉÉåÄQûÉ WûÏ AlÉÑzÉÉxÉlÉ cÉsÉÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû !

mÉUÉrÉå oÉŠå MüÉå cÉÊMüsÉåOû SÏ eÉÉiÉÏ Wæû| qÉÉð AmÉlÉå oÉŠå MüÉå WûÏ iÉqÉÉcÉÉ qÉÉU xÉMüiÉÏ Wæû| xÉSaÉÑà lÉå WûqÉMüÉå

AmÉlÉÉ xÉqÉfÉÉ Wæû CxÉ oÉÉiÉ xÉå iÉÑqÉ kÉlrÉuÉÉS xÉå pÉU eÉÉlÉÉ| ElÉMåü mÉëÌiÉ TüËUrÉÉS ÌSsÉ qÉåÇ MüpÉÏ pÉÏ lÉWûÏÇ

sÉÉlÉÏ cÉÉÌWûL|

iÉåUå TÔüsÉÉåÇ xÉå pÉÏ mrÉÉU iÉåUå MüÉðOûÉåÇ xÉå pÉÏ mrÉÉU......|

qÉÉð ÍqÉPûÉD SåiÉÏ Wæû iÉÉå ExÉqÉåÇ ExÉMüÉ mrÉÉU WûÏ Wæû, mÉU eÉoÉ jÉmmÉÄQû qÉÉUiÉÏ Wæû iÉoÉ uÉWû pÉÏ mrÉÉU MüÉ

WûÏ LMü ÃmÉÉliÉU Wæû|

LåxÉå xÉSaÉÑÃAÉåÇ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ eÉoÉ WûqÉ mÉWÒðûcÉiÉå WæÇû iÉoÉ WûqÉÉUÏ AÉÍkÉrÉÉð ¤ÉÏhÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÏ WæÇû| qÉlÉ

MüÐ AÉÍkÉrÉÉð MüqÉ WûÉålÉå xÉå iÉlÉ MüÐ urÉÉÍkÉrÉÉð pÉÏ MüqÉ WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû|

urÉÉÍkÉ mÉëÉM×üÌiÉMü uÉÉiÉÉuÉUhÉ Måü mÉËUuÉiÉïlÉ xÉå pÉÏ WûÉåiÉÏ Wæû, iÉUiÉÏuÉë mÉëÉUokÉuÉåaÉ xÉå pÉÏ WûÉåiÉÏ Wæû,

mÉÉðcÉ-SxÉ mÉëÌiÉzÉiÉ| oÉÉMüÐ 80-90 mÉëÌiÉzÉiÉ urÉÉÍkÉrÉÉð AmÉlÉÏ oÉåuÉMÔüTüÐ Måü MüÉUhÉ WûÉåiÉÏ WæÇû|

ExÉMåü mÉÉxÉ rÉWû Wæû, qÉåUå mÉÉxÉ lÉWûÏÇ.... qÉåUÉ rÉWû qÉU aÉrÉÉ... qÉåUÉ uÉWû cÉsÉÉ aÉrÉÉ... qÉåUÏ lÉÉæMüUÏ

cÉsÉÏ aÉD.... LåxÉÏ ÍcÉliÉÉAÉåÇ xÉå mÉÉcÉlÉiÉÇ§É LuÉÇ ¥ÉÉlÉiÉÇ§É mÉU oÉÑUÉ mÉëpÉÉuÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| ÍcÉliÉlÉ MüUlÉÉ PûÏMü Wæû

sÉåÌMülÉ ÍcÉliÉÉ MüUlÉÉ WûÉÌlÉMüÉUMü Wæû|

qÉåUå ÍcÉliÉrÉÉå WûÉåiÉ lÉWûÏÇ WûËU MüÉå ÍcÉliÉrÉÉå WûÉårÉ|

WûËU MüÉå ÍcÉliÉrÉÉå WûËU MüUå qÉæÇ UWÕðû ÌlÉͶÉliÉ||

Page 33: Nishchint jeevan

WûqÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå DµÉU MüÉå xÉÉæÇmÉ SåiÉå WæÇû iÉÉå WûqÉÉUÏ MüoÉ ÌMüxÉ RÇûaÉ xÉå E³ÉÌiÉ MüUlÉÉ rÉWû oÉWÒûiÉ

PûÏMü RÇûaÉ xÉå uÉWû eÉÉlÉiÉÉ Wæû| ExÉMåü AÉaÉå WûqÉÉUÏ qÉÌiÉ YrÉÉ Wæû ? SÒÌlÉrÉÉð MüÐ xÉÉUÏ qÉÌiÉrÉÉð ÍqÉsÉMüU pÉÏ

ZÉÉåeÉ-ZÉÉåeÉMüU jÉMü eÉÉiÉÏ WæÇû, qÉÌiÉrÉÉåÇ MüÉ AliÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉåSÉliÉ MüÉ ´ÉÏaÉhÉåwÉ WûÉåiÉÉ Wæû|

WûqÉ AmÉlÉÏ qÉÌiÉ xÉå mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ MüÉå, pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå, xÉSaÉÑà MüÉå iÉÉåsÉiÉå WæÇû iÉÉå WûqÉ mÉUåzÉÉlÉ WûÉå

eÉÉiÉå WæÇû| zÉÉx§É MüÐ qÉÌiÉ xÉå, xÉSaÉÑà MüÐ qÉÌiÉ xÉå AjÉuÉÉ DµÉUÉmÉïhÉ qÉÌiÉ xÉå eÉoÉ xÉÉåcÉiÉå WæÇû iÉoÉ qÉlÉ MüÐ

AÉÍkÉrÉÉð MüqÉ WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû AÉæU iÉlÉ MüÐ urÉÉÍkÉrÉÉð pÉÏ ¤ÉÏhÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÏ WæÇû|

zÉUÏU MüÐ urÉÉÍkÉrÉÉð MÑüNû iÉÉå AÉæwÉkÉ xÉå SÕU WûÉåiÉÏ WæÇû MÑüNû mÉëÉM×üÌiÉMü ÍcÉÌMüixÉÉ xÉå SÕU WûÉåiÉÏ WæÇû|

oÉWÒûiÉ xÉÉUÏ urÉÉÍkÉrÉÉð EmÉuÉÉxÉ xÉå pÉÏ SÕU WûÉåiÉÏ WæÇû AÉæU eÉmÉ xÉå, SÉlÉ xÉå, mÉÑhrÉ xÉå pÉÏ AÉÍkÉ-urÉÉÍkÉ ¤ÉÏhÉ

WûÉåiÉÏ Wæû|

UÉåMü TåüsÉU urÉÉÍkÉaÉëxiÉ WûÉå aÉrÉÉ| qÉlÉ qÉåÇ ZÉÔoÉ AÉÍkÉ jÉÏÈ 'AÉæU mÉæxÉÉ MüqÉÉFÆ... AÉæU mÉæxÉÉ

MüqÉÉFÆ.....|' AÉÍkÉ lÉå LåxÉÏ urÉÉÍkÉ sÉÉ SÏ ÌMü QûÊYOûUÉåÇ lÉå MüWûÉ NûÈ qÉWûÏlÉÉåÇ xÉå erÉÉSÉ lÉWûÏÇ eÉÏ xÉMüiÉå|

ÌMülWûÏ xÉqÉfÉSÉUÉåÇ lÉå oÉiÉÉrÉÉ ÌMü WûÉrÉ mÉæxÉÉ.... WûÉrÉ mÉæxÉÉ.... MüUMåü eÉaÉiÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüU UWåû WûÉå

ExÉMåü oÉSsÉå qÉåÇ mÉæxÉå MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ MüUÉå| SÕxÉUÉåÇ Måü MüsrÉÉhÉ qÉåÇ mÉæxÉå ZÉcÉï MæüxÉå MüUåÇ LåxÉÏ rÉÉåeÉlÉÉ

oÉlÉÉAÉå|

UÉåMüTåüsÉU lÉå sÉÉåMüMüsrÉÉhÉ Måü ÍsÉL mÉæxÉå ZÉcÉï MüUlÉÉ cÉÉsÉÔ MüU ÌSrÉÉ| QûÊYOûUÉåÇ lÉå MüWûÉ jÉÉ ÌMü

NûÈ qÉWûÏlÉÉåÇ qÉåÇ qÉU eÉÉAÉåaÉå sÉåÌMülÉ UÉåMü TåüsÉU ExÉMåü oÉÉS 32 xÉÉsÉ iÉMü ÎeÉrÉÉ|

SÉlÉ xÉå, xÉiMüqÉï xÉå qÉlÉ MüÐ AÉÍkÉrÉÉð lɹ WûÉåiÉÏ WæÇû YrÉÉåÇÌMü krÉÉlÉ, pÉeÉlÉ, xÉixÉÇaÉ xÉå qÉlÉ Måü

SÕÌwÉiÉ xÉÇMüsmÉ ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU zÉÑpÉ xÉÇMüsmÉ TüsÉiÉå WæÇû| zÉÑpÉ xÉÇMüsmÉ TüsÉiÉå WæÇû iÉÉå AÉSqÉÏ MüÉ zÉÑpÉ

WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû|

rÉzÉ, kÉlÉ AÉæU pÉÉåaÉ rÉå iÉÏlÉ mÉëMüÉU xÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû| ÌMüxÉÏ AÉSqÉÏ MüÉå MüoÉ kÉlÉ ÍqÉsÉ eÉÉL uÉWû

lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉÉ, MüoÉ rÉzÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉ uÉWû lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉÉ, rÉzÉ MüoÉ AmÉrÉzÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉL uÉWû lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉÉ|

rÉzÉ, kÉlÉ AÉæU pÉÉåaÉ LMü iÉÉå ÍqÉsÉiÉå WæÇû mÉÔuÉï xÉÇÍcÉiÉ xÉÑM×üiÉ Måü oÉsÉ xÉå, mÉWûsÉå ÌMürÉå WÒûL mÉÑhrÉÉåÇ

Måü oÉsÉ xÉå| mÉËU´ÉqÉ iÉÉå xÉoÉ sÉÉåaÉ MüUiÉå WæÇû| LåxÉÉ lÉWûÏÇ ÌMü ÌlÉkÉïlÉ mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ| MÑüNû kÉlÉuÉÉlÉ LåxÉå

WæÇû eÉÉå jÉÉåÄQûÉ-xÉÉ mÉËU´ÉqÉ MüUiÉå WæÇû AÉæU oÉWÒûiÉ xÉÉUÉ kÉlÉ MüqÉÉ sÉåiÉå WæÇû| MÑüNû sÉÉåaÉ LåxÉå WæÇû eÉÉå eÉÏuÉlÉpÉU

mÉËU´ÉqÉ MüUiÉå WæÇû AÉæU qÉÑÎzMüsÉ xÉå AÉeÉÏÌuÉMüÉ cÉsÉÉ xÉMüiÉå WæÇû| MÑüNû sÉÉåaÉ LåxÉå WæÇû eÉÉå eÉÏuÉlÉpÉU mÉËU´ÉqÉ

MüUiÉå WÒûL pÉÏ aÉUÏoÉÏ MüÐ UåZÉÉ xÉå lÉÏcÉå WûÏ UWûiÉå WæÇû| WûÉsÉÉðÌMü ElÉMüÉå ÌMüxÉÏ SÉiÉÉ Måü ²ÉUÉ rÉÉ xÉUMüÉU MüÐ

AÉåU xÉå MÑüNû pÉÏ xÉÑÌuÉkÉÉ ÍqÉsÉ eÉÉrÉ ÌTüU pÉÏ ElÉMüÉå SÕÌwÉiÉ CcNûÉLÆ, WûsMüÏ CcNûÉLÆ ElÉMüÉå oÉUoÉÉS MüU

SåiÉÏ WæÇû| zÉUÉoÉ, MüoÉÉoÉ qÉåÇ rÉÉ xɨÉå-mÉÇeÉå qÉåÇ AmÉlÉÏ mÉÔðeÉÏ lɹ MüU SåiÉå WæÇû| ÌTüU uÉWûÏÇ Måü uÉWûÏÇ|

MüD fÉÉåÇmÉÄQûÏ uÉÉsÉÉåÇ MüÉå mÉ‚åü qÉMüÉlÉ ÍqÉsÉå| uÉå sÉÉåaÉ SÉå-SÉå WûeÉÉU qÉåÇ qÉMüÉlÉ oÉåcÉMüU ÌTüU fÉÉåÇmÉÄQåû

qÉåÇ oÉæPû aÉrÉå| ElÉ qÉMüÉlÉÉåÇ MüÐ ApÉÏ xÉÉPû-xÉÉPû WûeÉÉU aÉÑQûÌuÉsÉ cÉsÉiÉÏ Wæû| AmÉlÉÏ oÉåuÉMÔüTüÐ Måü MüÉUhÉ MüD

sÉÉåaÉ uÉWûÏÇ Måü uÉWûÏÇ mÉÄQåû UWûiÉå WæÇû| mÉÑhrÉ Måü ApÉÉuÉ Måü MüÉUhÉ pÉÏ LåxÉÏ oÉåuÉMÔüTüÐ AÉ eÉÉiÉÏ Wæû| ¥ÉÉlÉ Måü

ApÉÉuÉ Måü MüÉUhÉ pÉÏ oÉåuÉMÔüTüÐ AÉ eÉÉiÉÏ Wæû| MÑüsÉ ÍqÉsÉÉMüU MüWûÉ eÉÉrÉ iÉÉå oÉåuÉMÔüTüÐ MüÉ TüsÉ WûÏ SÒÈZÉ

Wæû|

ÎeÉxÉMüÉå WûqÉ cÉiÉÑUÉD xÉqÉfÉiÉå WæÇû uÉWû cÉiÉÑUÉD AaÉU zÉÉx§É, xÉSaÉÑà AÉæU pÉaÉuÉÉlÉ xÉå xÉqqÉiÉ

lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå uÉWû cÉiÉÑUÉD pÉÏ oÉåuÉMÔüTüÐ Wæû| uÉMüÉsÉiÉ qÉåÇ cÉiÉÑU WûÉå aÉrÉå, CkÉU MüÉ EkÉU, EkÉU MüÉ CkÉU... SÉå

uÉMüÐsÉ mÉÉOïûlÉU oÉlÉ aÉrÉå| LMü qÉÑuÉÌ‚üsÉ CxÉMüÉ LMü qÉÑuÉÌ‚üsÉ ExÉMüÉ| eÉÉå qÉÑuÉÌ‚üsÉ erÉÉSÉ mÉæxÉÉ Så ExÉMåü

mÉ¤É qÉåÇ MåüxÉ MüUÉ ÌSrÉÉ| lrÉÉrÉÉkÉÏzÉ MüÉå AmÉlÉå mÉ¤É qÉåÇ sÉÉ ÌSrÉÉ| oÉÄQûÏ cÉiÉÑUÉD ÌSZÉiÉÏ Wæû| sÉåÌMülÉ LåxÉÏ

Page 34: Nishchint jeevan

cÉiÉÑUÉD xÉå MüqÉÉrÉÉ WûUÉqÉ MüÉ mÉæxÉÉ oÉåOûÏ AÉæU oÉåOåû MüÐ oÉÑή pÉë¹ MüU SåiÉÉ Wæû| oÉåOûÉ-oÉåOûÏ AlÉæÌiÉMü qÉÉaÉï

mÉU cÉsÉå eÉÉiÉå WæÇû|

mÉÔuÉïxÉÇÍcÉiÉ xÉÑM×üiÉ xÉå rÉzÉ, kÉlÉ AÉæU pÉÉåaÉ ÍqÉsÉiÉå WæÇû| SÕxÉUÉ, uɨÉïqÉÉlÉ Måü E±ÉåaÉ xÉå, mÉÑÃwÉÉjÉï xÉå

rÉzÉ, kÉlÉ AÉæU pÉÉåaÉ ÍqÉsÉiÉå WæÇû| uɨÉïqÉÉlÉ qÉåÇ LMü WûÉåiÉÉ Wæû qÉlÉqÉÉlÉÉ mÉÑÃwÉÉjÉï| CxÉxÉå AsmÉMüÉsÉÏlÉ rÉzÉ, kÉlÉ

AÉæU pÉÉåaÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| SÕxÉUÉ WûÉåiÉÉ Wæû kÉqÉïqÉrÉÉïSÉ MüÉå ZrÉÉsÉ qÉåÇ UZÉiÉå WÒûL ÌMürÉÉ aÉrÉÉ E±ÉåaÉ| CxÉxÉå sÉqoÉå

xÉqÉrÉ iÉMü UWûlÉå uÉÉsÉÉ rÉzÉ, kÉlÉ AÉæU pÉÉåaÉ ÍqÉsÉiÉå WæÇû| iÉÏxÉUÉ, ÌMüxÉÏ MüÐ M×ümÉÉ xÉå, AlÉÑaÉëWû xÉå rÉzÉ, kÉlÉ

AÉæU pÉÉåaÉ ÍqÉsÉiÉå WæÇû| kÉlÉuÉÉlÉÉåÇ MüÉ, kÉqÉÉïiqÉÉAÉåÇ MüÉ, SåuÉiÉÉAÉåÇ MüÉ AÉæU pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ AlÉÑaÉëWû rÉzÉ, kÉlÉ

AÉæU pÉÉåaÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ MüUÉiÉÉ Wæû| AlÉÑaÉëWû WûÉålÉå mÉU ÌuÉzÉåwÉ mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ mÉÄQûiÉÉ|

AÉSqÉÏ eÉoÉ DqÉÉlÉSÉUÏ MüÉ xÉWûÉUÉ sÉåiÉÉ Wæû, xÉŠÉD MüÉ xÉWûÉUÉ sÉåiÉÉ Wæû iÉÉå kÉlÉ, rÉzÉ AÉæU pÉÉåaÉ

sÉqoÉå xÉqÉrÉ iÉMü ÌOûMüiÉå WæÇû, xÉÑZÉS oÉlÉiÉå WæÇû| oÉåDqÉÉlÉÏ xÉå mÉÉrÉÉ WÒûAÉ kÉlÉ, rÉzÉ AÉæU pÉÉåaÉ AsmÉMüÉsÉÏlÉ

WûÉåaÉÉ AÉæU EiÉlÉÉ xÉÑZÉS lÉWûÏÇ oÉlÉåaÉÉ| WØûSrÉ qÉåÇ zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| oÉÑή AcNåû qÉÉaÉï qÉåÇ lÉWûÏÇ eÉÉlÉå SåaÉÏ|

AaÉU jÉÉåÄQûÏ oÉWÒûiÉ pÉÌ£ü MüÐ eÉÉrÉ xÉåuÉÉ MüÐ eÉÉrÉ, DqÉÉlÉSÉUÏ xÉå kÉlÉ, rÉzÉ, pÉÉåaÉ mÉëÉmiÉ ÌMürÉ

eÉÉrÉåÇ iÉÉå uÉå pÉaÉuÉÉlÉ Måü qÉÉaÉï mÉU sÉå eÉÉLÆaÉå|

kÉlÉuÉÉlÉ oÉWÒûiÉ sÉÉåaÉ WûÉåiÉå Wæû| ÎeÉlÉMüÉ kÉlÉ mÉÉmÉ AÉæU zÉÉåwÉhÉ xÉå CMü•ûÉ WÒûAÉ Wæû ElÉMüÉå pÉaÉuÉÉlÉ

AÉæU xÉÇiÉ qÉåÇ ´É®É lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| ÎeÉlÉMüÉå jÉÉåÄQûÉ-oÉWÒûiÉ xÉiMüqÉï MüUiÉå WÒûL kÉlÉ ÍqÉsÉÉ Wæû ElÉMüÉå pÉaÉuÉÉlÉ AÉæU

xÉÇiÉ qÉåÇ ´É®É WûÉåaÉÏ| pÉaÉuÉÉlÉ AÉæU xÉÇiÉ qÉåÇ ´É®É WûÉålÉå xÉå uÉå kÉlÉuÉÉlÉ xjÉÉrÉÏ kÉlÉ, xjÉÉrÉÏ rÉzÉ AÉæU xjÉÉrÉÏ

pÉÉåaÉ Måü AÍkÉMüÉUÏ oÉlÉlÉå sÉaÉiÉå Wæû| kÉÏUå-kÉÏUå uÉå AÉiqÉ-mÉëxÉÉS pÉÏ mÉÉ sÉåiÉå WæÇû| ÌMüiÉlÉÉ oÉÄQûÉ AÍkÉMüÉU Wæû|

pÉaÉuÉÉlÉ, xÉÇiÉ AÉæU zÉÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ ´É®É lÉWûÏÇ WûÉå UWûÏ iÉÉå LåxÉå kÉlÉuÉÉlÉ MüÐ qÉÌiÉ eÉæxÉå-iÉæxÉå pÉÉåaÉ qÉåÇ AmÉlÉå MüÉå

ZÉiqÉ MüU SåiÉÏ Wæû|

mÉæxÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ pÉÏiÉU qÉåÇ ZÉÑzÉÏ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå uÉWû kÉlÉuÉÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû, ÌlÉkÉïlÉ Wæû| iÉlSÒÃxiÉÏ lÉWûÏÇ Wæû

iÉÉå uÉWû ÌlÉkÉïlÉ Wæû| mÉÌiÉ-mɦÉÏ Måü oÉÏcÉ, mÉÑ§É mÉËUuÉÉU Måü oÉÏcÉ xlÉåWû lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå uÉWû kÉlÉ ÌMüxÉ MüÉqÉ MüÉ ?

kÉqÉï xÉå uÉÉxÉlÉÉLÆ ÌlÉrÉÇ̧ÉiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû| uÉÉxÉlÉÉLÆ ÌlÉrÉÇ̧ÉiÉ WûÉålÉå xÉå AÇiÉÈMüUhÉ qÉåÇ oÉsÉ AÉiÉÉ Wæû AÉæU

qÉlÉ MüÐ AÉÍkÉrÉÉð ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉÏ WæÇû| qÉlÉ MüÐ AÉÍkÉrÉÉð ¤ÉÏhÉ WûÉålÉå xÉå iÉlÉ MüÐ urÉÉÍkÉrÉÉð MüqÉ WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû|

AkÉqÉï MüÐ uÉÉxÉlÉÉLÆ pÉÄQûMüiÉÏ WæÇû, qÉlÉ qÉåÇ AÉÍkÉrÉÉð oÉÄRûiÉÏ WæÇû AÉæU zÉUÏU MüÐ urÉÉÍkÉrÉÉð pÉÏ oÉÄRûiÉÏ

WæÇû|

ÌuɱÉjÉÏï oÉŠÉåÇ MüÉ kÉqÉï Wæû oÉë¼cÉrÉï mÉÉsÉlÉÉ, lÉÉxÉÉaÉë SØ̹ UZÉlÉÉ| mÉWûsÉå Måü eÉqÉÉlÉå qÉåÇ oÉÉsÉMü mÉÉðcÉ

xÉÉsÉ MüÉ WûÉåiÉå WûÏ aÉÑÃMÑüsÉ qÉåÇ pÉåeÉ ÌSrÉÉ eÉÉiÉÉ jÉÉ| mÉŠÏxÉ xÉÉsÉ MüÉ WûÉålÉå iÉMü uÉWûÏÇ UWûiÉÉ jÉÉ, oÉë¼cÉrÉï

mÉÉsÉiÉÉ jÉÉ, ÌuɱÉkrÉrÉlÉ LuÉÇ rÉÉåaÉÉprÉÉxÉ MüUiÉÉ jÉÉ| aÉÑÃMÑüsÉ xÉå uÉÉmÉxÉ AÉiÉÉ iÉoÉ SåZÉÉå iÉÉå zÉUÏU xÉÑQûÉæsÉ,

qÉeÉoÉÔiÉ| MüqÉU qÉåÇ qÉÑðeÉ MüÐ UxxÉÏ oÉðkÉÏ WÒûD AÉæU ExÉ UxxÉÏ xÉå sÉÇaÉÉåOû ZÉÏÇcÉÏ WÒûD WûÉåiÉÏ jÉÏ| uÉå eÉuÉÉlÉ

oÉÄQåû uÉÏU, oÉÄQåû iÉlSÒÃxiÉ, oÉÄQåû xuÉxjÉ WûÉåiÉå jÉå| ExÉ xÉqÉrÉ xÉqÉUÉÇaÉhÉ qÉåÇ rÉÉå®É Måü oÉsÉ MüÐ iÉÑsÉlÉÉ WûÉÍjÉrÉÉåÇ

Måü oÉsÉ xÉå MüÐ eÉÉiÉÏ jÉÏ| MüÉåD rÉÉå®É SÉå WûeÉÉU WûÉÍjÉrÉÉåÇ MüÉ oÉsÉ UZÉiÉÉ jÉÉ, MüÉåD mÉÉðcÉ WûeÉÉU AÉæU MüÉåD

SxÉ WûeÉÉU| ApÉÏ MüÉ AÉSqÉÏ iÉÉå ExÉå aÉmmÉ WûÏ xÉqÉfÉiÉÉ Wæû| ExÉMüÐ oÉÑή LåxÉÏ NûÉåOûÏ WûÉå aÉD Wæû| ExÉ

MüÉsÉ qÉåÇ iÉÉå oÉÄQåû-oÉÄQåû ASpÉÑiÉ uÉÏU WûÉå aÉrÉå WæÇû|

uÉUiÉliÉÑ GÌwÉ Måü ÍzÉwrÉ MüÉæixÉ AÉæU UÉeÉÉ UbÉÑ MüÐ MüjÉÉ Wæû|

MüÉæixÉ ÌuɱÉkrÉrÉlÉ MüUMåü aÉÑÃMÑüsÉ xÉå ÌuÉSÉ sÉå UWûÉ jÉÉ| uÉWû aÉÑà eÉÏ xÉå oÉÉåsÉÉÈ

"aÉÑÃeÉÏ ! qÉæÇ AÉmÉMüÐ xÉåuÉÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ WÕðû, aÉÑÃSͤÉhÉÉ SålÉÉ cÉÉWûiÉÉ WÕðû| AÉ¥ÉÉ MüUÉå, qÉæÇ

AÉmÉMüÐ xÉåuÉÉ MüÃÆ ?"

Page 35: Nishchint jeevan

aÉÑÃeÉÏ oÉÉåsÉåÈ "oÉåOûÉ ! iÉÔ aÉUÏoÉ oÉëɼhÉ Wæû| YrÉÉ xÉåuÉÉ MüUåaÉÉ iÉÔ ? AÉ´ÉqÉ qÉåÇ CiÉlÉå xÉÉsÉ iÉMü

iÉÑqÉlÉå zÉUÏU xÉå xÉåuÉÉ MüÐ| AoÉ SͤÉhÉÉ xÉå xÉåuÉÉ lÉWûÏÇ MüUÉåaÉå iÉÉå pÉÏ cÉsÉåaÉÉ oÉåOûÉ ! MüÉåD eÉÃUiÉ lÉWûÏÇ Wæû|

eÉÉAÉå, AÉlÉlS MüUÉå| kÉqÉï MüÉ mÉëcÉÉU-mÉëxÉÉU MüUÉå, SÕxÉUÉåÇ MüÉå LuÉÇ AmÉlÉå MüÉå E³ÉiÉ MüUÉå|"

aÉÑÃeÉÏ ! ÌoÉlÉÉ SͤÉhÉÉ Måü ÌuÉ±É ÎxjÉU lÉWûÏÇ UWûiÉÏ| CxÉÍsÉL M×ümÉÉ MüUÉå, AÉ¥ÉÉ SÉå, AÉmÉ eÉÉå

qÉÉðaÉåÇaÉå uÉWû SͤÉhÉÉ sÉÉ SÕðaÉÉ|"

aÉÑà lÉå SåZÉÉ ÌMü Wæû iÉÉå MÇüaÉÉsÉ AÉæU ÌTüU pÉÏ MüWûiÉÉ Wæû eÉÉå qÉÉðaÉÉåaÉå uÉWû SÕðaÉÉ ! uÉå oÉÉåsÉåÈ

"AcNûÉ oÉåOûÉ ! iÉÔ AÉ´ÉqÉ qÉåÇ cÉÉæSWû xÉÉsÉ UWûÉ Wæû iÉÉå cÉÉæSWû xÉWûxÉë xÉÑuÉhÉï qÉÑSìÉLÆ sÉå AÉ|

WûÉsÉÉðÌMü qÉæÇlÉå eÉÉå ÌSrÉÉ Wæû ExÉMüÉ mÉÔUÉ oÉSsÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌTüU pÉÏ CiÉlÉå xÉå cÉsÉ eÉÉLaÉÉ|"

ExÉ eÉqÉÉlÉå qÉåÇ eÉÉå AÉSqÉÏ oÉÉåsÉ SåiÉÉ jÉÉ ExÉMüÉ qÉÔsrÉ UZÉiÉÉ jÉÉ| oÉÉåsÉÉ WÒûAÉ uÉcÉlÉ mÉÉsÉiÉÉ jÉÉ|

MüÉæixÉ mÉëhÉÉqÉ MüUMåü ÌuÉSÉ WÒûAÉ| xÉÉåcÉlÉå sÉaÉÉÈ cÉÉæSWû xÉWûxÉë xÉÑuÉhÉï qÉÑSìÉLÆ qÉÑfÉ oÉëɼhÉ MüÉå MüÉælÉ Så

xÉMüiÉÉ Wæû ? AÉæU MüÉåD lÉWûÏÇ, MåüuÉsÉ SÉiÉÉ ÍzÉUÉåqÉÍhÉ UÉeÉÉ UbÉÑ WûÏ Så xÉMüiÉå WæÇû| MüÉæixÉ bÉÔqÉiÉÉ-bÉÉqÉiÉÉ

UÉeÉÉ UbÉÑ Måü UÉerÉ qÉåÇ aÉrÉÉ| ElWûÏ UÉeÉÉ UbÉÑ Måü MÑüsÉ qÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏUÉqÉ AuÉiÉËUiÉ WÒûL| kÉqÉÉïiqÉÉ sÉÉåaÉ WûÉåiÉå

WæÇû uÉWûÏÇ pÉaÉuÉÉlÉ AÉæU xÉÇiÉ AuÉiÉËUiÉ WûÉåiÉå WæÇû| ElWûÏÇ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå xjÉÉrÉÏ rÉzÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| UÉqÉ eÉÏ Måü xÉÉjÉ

UÉeÉÉ UbÉÑ MüÉ lÉÉqÉ eÉÑÄQû aÉrÉÉ|

UbÉÑMÑüsÉ UÏiÉ xÉSÉ cÉsÉÏ AÉD|

mÉëÉhÉ eÉÉrÉ mÉU oÉcÉlÉ lÉ eÉÉD||

UÉqÉcÉlSìeÉÏ AÉSU xÉå ÍxÉU fÉÑMüÉiÉå WæÇû, qÉæÇ UbÉÑMÑüsÉ MüÉ WÕðû LåxÉÉ MüWûMüU UbÉÑMÑüsÉ MüÉ aÉÉæUuÉ urÉ£ü

MüUiÉå WæÇû|

LåxÉå UÉeÉÉ UbÉÑ Måü UÉerÉ qÉåÇ MüÉæixÉ mÉWÒðûcÉÉ| sÉåÌMülÉ UÉeÉÉ UbÉÑ iÉÉå AmÉlÉÉ mÉÔUÉ UÉerÉ AmÉlÉå zɧÉÑ MüÉå

Så oÉæPåû jÉå| xuÉrÉÇ eÉÇaÉsÉ qÉåÇ eÉÉMüU fÉÉåÇmÉÄQûÏ qÉåÇ UWûiÉå jÉå, ÍqÉ•ûÏ Måü oÉiÉïlÉ qÉåÇ pÉÉåeÉlÉ MüUiÉå jÉå|

WÒûAÉ LåxÉÉ jÉÉ ÌMü UÉeÉÉ UbÉÑ Måü UÉerÉ MüÉ uÉæpÉuÉ SåZÉMüU ElÉMåü zɧÉÑ lÉå UÉerÉ mÉU cÉÄRûÉD MüU SÏ|

qÉÇ̧ÉrÉÉåÇ lÉå UÉeÉÉ UbÉÑ xÉå MüWûÉ ÌMüÈ

"mÉÄQûÉåxÉÏ UÉeÉÉ lÉå WûqÉÉUå UÉerÉ mÉU AÉ¢üqÉhÉ ÌMürÉÉ Wæû| uÉå WûqÉxÉå rÉÑ® MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû|"

"uÉå rÉÑ® YrÉÉåÇ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû ?"

"ElÉMüÉå rÉWû UÉerÉ cÉÉÌWûL ?"

"AcNûÉ ! ElÉMüÉå UÉerÉ MüUlÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ Wæû| PûÏMü Wæû| AoÉ oÉiÉÉAÉå, uÉå mÉëeÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MæüxÉÉ MüUiÉå WæÇû ?

uÉÉixÉsrÉ pÉÉuÉ xÉå MüUiÉå Wæû ÌMü zÉÉåwÉhÉ pÉÉuÉ xÉå ?"

"AmÉlÉÏ mÉëeÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ iÉÉå ZÉÔoÉ uÉÉixÉsrÉ pÉÉuÉ xÉå MüUiÉå WæÇû|"

UÉeÉÉ UbÉÑ oÉÉåsÉåÈ

"mÉëeÉÉ MüÉ AcNûÏ iÉUWû mÉÉsÉlÉ WûÏ MüUlÉÉ Wæû iÉÉå CxÉ zÉUÏU xÉå WûÉå rÉÉ ExÉ zÉUÏU xÉå WûÉå, YrÉÉ TüMïü mÉÄQûiÉÉ

Wæû ? lÉÉWûMü sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ qÉÉU-MüÉOû WûÉå Îx§ÉrÉÉð ÌuÉkÉuÉÉ oÉlÉåÇ, qÉÉiÉÉLÆ mÉѧÉWûÏlÉ oÉlÉåÇ, oÉWûlÉåÇ AmÉlÉå SÒsÉÉUå pÉÉD

MüÉå ZÉÉå oÉæPåÇû, qÉÉxÉÔqÉ oÉŠå ÌmÉiÉÉ MüÐ Nû§ÉNûÉrÉÉ ZÉÉåMüU AlÉÉjÉ oÉlÉ eÉÉLÆ rÉWû iÉÉå AcNûÉ lÉWûÏÇ Wæû| rÉÑ® MüUlÉå

xÉå iÉÉå rÉWû xÉoÉ WûÉåaÉÉ|

qÉǧÉÏaÉhÉ ! eÉÉAÉå, ElÉMüÉå oÉÑsÉÉAÉå| ElÉxÉå MüWûÉå ÌMü UÉeÉÉ UbÉÑ iÉÑqWåÇû LåxÉå WûÏ UÉerÉ Så SålÉÉ cÉÉWûiÉå

WæÇû|"

zɧÉÑ UÉeÉÉ AÉrÉå| ElÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ mÉÔUÉ rÉMüÐlÉ jÉÉ ÌMü UÉeÉÉ UbÉÑ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ kÉqÉÉïiqÉÉ WæÇû AÉæU eÉæxÉÉ

oÉÉåsÉåÇaÉå uÉæxÉÉ WûÏ MüUåÇaÉå| ElÉMåü AÉiÉå WûÏ UÉeÉÉ UbÉÑ lÉå UÉeÉÌiÉsÉMü MüU ÌSrÉÉ| AmÉlÉÉ xÉÉUÉ UÉerÉ xÉÉæÇmÉ ÌSrÉÉ|

Page 36: Nishchint jeevan

UÉeÉÉ UbÉÑ lÉå iÉÉå xuÉåcNûÉ xÉå AmÉlÉÉ UÉerÉ Så ÌSrÉÉ sÉåÌMülÉ mÉëeÉÉ MüÉ WØûSrÉ iÉÉå UbÉÑ xÉå eÉÑÄQûÉ jÉÉ|

zɧÉÑ UÉeÉÉ lÉå bÉÉåwÉhÉÉ MüUuÉÉD ÌMü UÉeÉÉ UbÉÑ MüÉå eÉÉå MüÉåD xjÉÉlÉ SåaÉÉ, xÉWûÉUÉ SåaÉÉ, ExÉå qÉ×irÉÑShQû ÌSrÉÉ

eÉÉLaÉÉ| qÉ×irÉÑShQû Måü pÉrÉ xÉå sÉÉåaÉ ZÉÉqÉÉåzÉ UWû aÉrÉå| UÉeÉÉ UbÉÑ Måü ÍsÉL WØûSrÉ ÌmÉbÉsÉ UWûÉ jÉÉ ÌTüU pÉÏ

MÑüNû lÉWûÏÇ MüU mÉÉrÉå|

UÉeÉÉ UbÉÑ eÉÇaÉsÉ qÉåÇ cÉsÉå aÉrÉå| PûÏMüUå qÉåÇ ÍpɤÉÉ qÉÉðaÉMüU ZÉÉ sÉåiÉå, MÇüSqÉÔsÉ xÉå aÉÑeÉÉUÉ MüU sÉåiÉå,

LMü fÉÉåÇmÉÄQûÏ qÉåÇ UWû sÉåiÉå| AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ xÉÉkÉlÉÉ Måü qÉÉaÉï qÉåÇ sÉaÉ aÉrÉå|

UÉerÉ NûÉåÄQûlÉÉ ElÉMåü iÉUiÉÏuÉë mÉëÉUokÉ qÉåÇ WûÉåaÉÉ| ElWûÉåÇlÉå UÉerÉ NûÉåÄQûÉ iÉÉå kÉqÉÉïlÉÑMÔüsÉ UWûMüU UÉerÉ

NûÉåÄQûÉ, AmÉlÉÏ ZÉÑzÉÏ xÉå, xuÉåcNûÉ xÉå NûÉåÄQûÉ| UÉerÉ xÉå ÍcÉmÉMåü UWûiÉå, qÉUiÉå-qÉUiÉå NûÉåÄQûiÉå iÉÉå CÌiÉWûÉxÉ qÉåÇ

LåxÉå cÉqÉMüiÉå lÉWûÏÇ|

uÉWû oÉëɼhÉ MÑüqÉÉU MüÉæixÉ UÉeÉÉ UbÉÑ Måü UÉerÉ qÉåÇ AÉrÉÉ| ExÉå mÉiÉÉ cÉsÉÉ ÌMü ElÉMåü xjÉÉlÉ mÉU iÉÉå

SÕxÉUÉ UÉeÉÉ Wæû| UÉeÉÉ UbÉÑ MüWûÏÇ eÉÇaÉsÉ qÉåÇ uÉlÉuÉÉxÉÏ ÍpɤÉÑMü WûÉåMüU UWûiÉå WæÇû| MüÉæixÉ MüÉå UÉeÉÉ UbÉÑ MüÐ

qÉÌWûqÉÉ MüÉ mÉiÉÉ jÉÉ, ElÉ mÉU ´É®É jÉÏ ÌMü UÉeÉÉ lÉ WûÉålÉå mÉU pÉÏ uÉå xÉWûÉrÉÃmÉ oÉlÉåÇaÉå WûÏ| uÉå xÉSÉ

´ÉÏxÉqmÉ³É UÉeÉuÉÏ WæÇû|

bÉÔqÉiÉå-bÉÉqÉiÉå AÉÎZÉU MüÉæixÉ UÉeÉÉ UbÉÑ MüÐ mÉhÉïMÑüÌOû ZÉÉåeÉ WûÏ sÉÏ|

xÉÑoÉWû MüÉ xÉqÉrÉ jÉÉ| mÉÔuÉÉïMüÉzÉ qÉåÇ mÉëÉiÉÈ Måü xÉÑlÉWûUå xÉÔrÉï MüÉ ESrÉ WûÉå UWûÉ jÉÉ| UÉeÉÉ UbÉÑ xÉÔrÉï Måü

xÉÉqÉlÉå mÉëÉiÉÈ xÉlkrÉÉ MüUlÉå oÉæPåû jÉå| MüÉæixÉ lÉå SåZÉÉ ÌMü UÉeÉÉ UbÉÑ Måü xÉlkrÉÉ uÉlSlÉ MüUlÉå Måü mÉÉ§É xÉÑuÉhÉï

Måü iÉÉå lÉWûÏÇ WæÇû, AlrÉ kÉÉiÉÑ Måü pÉÏ lÉWûÏÇ WæÇû| ÍqÉ•ûÏ Måü mÉÉ§É xÉå xÉlkrÉÉ MüU UWåû WæÇû, xÉÔrÉï MüÉå AbrÉï Så UWåû WæÇû|

MüÉæixÉ ÌlÉUÉzÉ WûÉå aÉrÉÉ| ÎeÉlÉMåü mÉÉxÉ oÉiÉïlÉ pÉÏ ÍqÉ•ûÏ Måü oÉcÉå WæÇû LåxÉå UÉeÉÉ UbÉÑ xÉå cÉÉæSWû xÉWûxÉë

xÉÑuÉhÉï qÉÑSìÉLÆ YrÉÉ qÉÉðaÉlÉÉ ? uÉWû ÌoÉlÉÉ MÑüNû MüWåû uÉÉmÉxÉ sÉÉæOû mÉÄQûÉ|

UÉeÉÉ UbÉÑ MüÉ krÉÉlÉ EkÉU aÉrÉÉ| LMü oÉëɼhÉ MÑüqÉÉU MÑüNû MüWåû ÌoÉlÉÉ uÉÉmÉxÉ eÉÉ UWûÉ Wæû, YrÉÉ oÉÉiÉ

Wæû ? ElWûÉåÇlÉå MüÉæixÉ MüÉå oÉÑsÉÉrÉÉ| ElÉMåü AÉaÉëWû MüUlÉå mÉU MüÉæixÉ lÉå AmÉlÉÏ oÉÉiÉ oÉiÉÉD, uÉWûÉð AÉlÉå MüÉ

mÉërÉÉåeÉlÉ oÉiÉÉrÉÉ AÉæU AÉÎZÉU MüWûÉÈ

"qÉWûÉUÉeÉ ! ÌuÉkÉÉiÉÉ lÉå YrÉÉ MüU ÌSrÉÉ ?"

"YrÉÉåÇ ÌlÉUÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÌuÉmÉë ! mÉëÉUokÉ qÉåÇ eÉÉå WûÉålÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû, WûÉåiÉÉ Wæû| UÉå-UÉåMüU pÉÉåaÉåÇ rÉÉ WðûxÉMüU pÉÉåaÉåÇ,

WûqÉÉUÏ qÉeÉÏï MüÐ oÉÉiÉ Wæû| ÌuÉmÉÌ¨É AÉlÉå xÉå WûqÉMüÉå YrÉÉ TüMïü mÉÄQûiÉÉ Wæû ?"

"qÉWûÉUÉeÉ ! AÉmÉMüÉå iÉÉå MÑüNû TüMïü lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ sÉåÌMülÉ WûqÉ eÉæxÉå rÉÉcÉMüÉåÇ MüÉ iÉÉå xÉoÉ MÑüNû cÉsÉÉ aÉrÉÉ|

AÉmÉ eÉæxÉå SÉiÉÉ ÍpÉZÉÉUÏ WûÉå aÉrÉå iÉÉå WûqÉMüÉå qÉÑðWû qÉÉðaÉÉ SÉlÉ MüÉælÉ SåaÉÉ ? Wåû ÌuÉkÉÉiÉÉ ! iÉÔlÉå YrÉÉ MüU

ÌSrÉÉ ?"

"AUå oÉëɼhÉ ! iÉÔ AmÉlÉå MüÉå MüÉåxÉ qÉiÉ, ÌuÉkÉÉiÉÉ MüÉå SÉåwÉ qÉiÉ Så| oÉÉåsÉ iÉåUÉ ApÉϹ YrÉÉ Wæû ?"

"AoÉ AÉmÉ YrÉÉ SåÇaÉå ? AÉmÉMåü mÉÉxÉ ÍqÉ•ûÏ Måü oÉiÉïlÉÉåÇ Måü AsÉÉuÉÉ oÉcÉÉ WûÏ YrÉÉ Wæû ? AoÉ qÉÑfÉå

aÉÑÃSͤÉhÉÉ SålÉå Måü ÍsÉL cÉÉæSWû xÉWûxÉë xÉÑuÉhÉï qÉÑSìÉLÆ MüÉælÉ SåaÉÉ ?"

UÉeÉÉ UbÉÑ lÉå MüWûÉÈ "mÉÉaÉsÉ ! ÌlÉUÉzÉ qÉiÉ WûÉå| PûWûU qÉåÇ ApÉÏ xÉÑuÉhÉï qÉÑSìÉLÆ Så SåiÉÉ WÕðû|"

UÉeÉÉ UbÉÑ lÉå aÉWûUÏ xÉÉðxÉ sÉÏ| mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ ÌMürÉÉ|

mÉëÉhÉzÉÌ£ü ÎeÉiÉlÉÏ xÉÔ¤qÉ WûÉåiÉÏ Wæû EiÉlÉÉ xÉÇMüsmÉ oÉsÉuÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû| CxÉ ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ AÉmÉ sÉÉåaÉ lÉWûÏÇ

eÉÉlÉiÉå| qÉæÇ pÉÏ mÉÔUÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉÉ| jÉÉåÄQûÉ oÉWÒûiÉ eÉÉlÉiÉÉ WÕðû ExÉxÉå oÉWÒûiÉ sÉÉpÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû|

iÉÑqÉ eÉÉå µÉÉxÉ sÉåiÉå WûÉå uÉWû xjÉÔsÉ mÉëÉhÉ Wæû| iÉÑqÉ ÌlÉrÉqÉ xÉå mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ AÉæU rÉÉåaÉÉxÉlÉ MüÉ ÌuÉÍkÉmÉÔuÉïMü

AprÉÉxÉ MüUÉå iÉÉå iÉÑqWûÉUÉ mÉëÉhÉ xÉÔ¤qÉ WûÉåaÉÉ| xÉÔ¤qÉ mÉëÉhÉ WûÉålÉå mÉU xÉÇMüsmÉ zÉÌ£ü MüÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû|

ExÉMåü ²ÉUÉ oÉWÒûiÉ oÉÄQåû MüÉrÉï WûÉå xÉMüiÉå WæÇû| rÉÉåaÉÏ mÉÑÃwÉÉåÇ MüÉ iÉÉå rÉWûÉð iÉMü MüWûlÉÉ Wæû ÌMü iÉÑqWûÉUå mÉëÉhÉ

Page 37: Nishchint jeevan

xÉÔ¤qÉiÉqÉ WûÉå eÉÉLÆ iÉÉå iÉÑqÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ xÉÔrÉï AÉæU cÉlSì MüÉå aÉÉåsÉÉåÇ MüÐ iÉUWû AmÉlÉå xÉÇMüsmÉ xÉå

cÉsÉÉ xÉMüiÉå WûÉå AÉæU PûWûUÉ xÉMüiÉå WûÉå| xÉÔrÉï, cÉlSì, lÉ¤É§É rÉå xÉoÉ mÉëÉhÉzÉÌ£ü xÉå xÉÇcÉÉÍsÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû| mÉëÉhÉ

ÎeÉiÉlÉÉ xÉÔ¤qÉ WûÉåiÉÉ Wæû EiÉlÉÉ AÉSqÉÏ MüÉ oÉsÉ oÉÄRûiÉÉ Wæû|

eÉæxÉå, ApÉÏ qÉæÇ xÉixÉÇaÉ MüU UWûÉ WÕðû| qÉæÇ AÉxÉlÉ MüUMåü AÉrÉÉ WÕðû| qÉåUå mÉëÉhÉÉåÇ MüÉ iÉÉsÉqÉåsÉ xÉWûÏ Wæû|

qÉæÇ oÉÉåsÉÔðaÉÉ iÉÉå sÉÉåaÉ qÉåUå mÉëuÉcÉlÉ xÉå erÉÉSÉ iÉimÉU WûÉå eÉÉLÆaÉå| AaÉU qÉåUå mÉëÉhÉÉåÇ MüÐ ËUkÉqÉ (iÉÉsÉ) PûÏMü lÉWûÏÇ

Wæû, qÉåUå mÉëÉhÉ xÉÔ¤qÉ lÉWûÏÇ oÉlÉå WæÇû, qÉåUå qÉlÉ qÉåÇ mÉÌuɧÉiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå CxÉxÉå pÉÏ oÉÌÄRûrÉÉ oÉÌÄRûrÉÉ MüjÉÉLÆ rÉÉ

oÉÉiÉåÇ UOûMüU xÉÑlÉÉ SÕð iÉÉå iÉÑqWåÇû LåxÉÉ AÉlÉlS lÉWûÏÇ AÉrÉåaÉÉ| WûËU²ÉU qÉåÇ WûU MüÐ mÉåÄQûÏ mÉU LåxÉå sÉåYcÉU MüUlÉå

uÉÉsÉå sÉÉåaÉ oÉWÒûiÉ WûÉåiÉå WæÇû| ElÉMüÉå xÉÑlÉlÉå Måü ÍsÉL SÉå sÉÉåaÉ oÉæPûiÉå WæÇû iÉÉå SÉå sÉÉåaÉ EPûiÉå WæÇû, AÉiÉå eÉÉiÉå UWûiÉå

WæÇû| ElÉqÉåÇ AÉæU xÉÇiÉÉåÇ qÉåÇ rÉWûÏ TüMïü Wæû ÌMü xÉÇiÉÉåÇ MüÉ eÉÏuÉlÉ kÉqÉÉïlÉÑMÔüsÉ Wæû| qÉlÉ qÉåÇ ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉå ¤ÉÏhÉ MüUlÉå

MüÐ zÉÌ£ü AÉrÉÏ Wæû| eÉæxÉå WûÏUå xÉå WûÏUÉ MüOûiÉÉ Wæû LåxÉå qÉlÉ xÉå WûÏ qÉlÉ Måü ÌuÉMüÉU MüÉOåû eÉÉiÉå WæÇû|

zÉÑpÉ xÉÇMüsmÉ, mÉëÉhÉ MüÐ ËUkÉqÉ MüÉå, aÉÑà Måü qÉÉaÉïSzÉïlÉ MüÉå ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ EiÉÉUÉ Wæû,

xÉÇMüsmÉ E³ÉiÉ ÌMürÉÉ Wæû CxÉÍsÉL ElÉMåü mÉëÉhÉ MüÐ aÉÌiÉ FÆcÉÏ WûÉå aÉD, xÉÔ¤qÉ WûÉå aÉD| iÉpÉÏ ElÉMüÐ uÉÉhÉÏ

MüÉ mÉëpÉÉuÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû|

ÎeÉxÉ ÌSlÉ qÉæÇ AÍkÉMü mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ WÕðû, qÉåUå mÉëÉhÉ MüÐ ËUkÉqÉ xÉWûÏ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉ ÌSlÉ xÉixÉÇaÉ

mÉëuÉcÉlÉ qÉåÇ eÉÉå pÉÏ ÌuÉwÉrÉ WûÉå, eÉÉå pÉÏ qÉæÇ oÉÉåsÉÔðaÉÉ iÉÉå AÉlÉlS WûÏ AÉlÉlS AÉrÉåaÉÉ| ÎeÉxÉ ÌSlÉ qÉåUå mÉëÉhÉÏ MüÐ

ÎxjÉÌiÉ PûÏMü lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ, mÉëÉhÉ ÌMüxÉÏ UÉåaÉ ÌlÉuÉ×¨É MüUlÉå qÉåÇ sÉaÉå WæÇû ExÉ ÌSlÉ qÉåUå oÉÉåsÉlÉå MüÉ EiÉlÉÉ mÉëpÉÉuÉ

lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ| rÉWû qÉåUÉ AlÉÑpÉuÉ Wæû|

CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ xuÉÉqÉÏ qÉlÉ Wæû AÉæU qÉlÉ MüÉ xuÉÉqÉÏ mÉëÉhÉ Wæû| kÉqÉï MüÉ AlÉѸÉlÉ MüUlÉå xÉå qÉlÉ AÉæU

mÉëÉhÉ MüÉå ÌlÉrÉÇ̧ÉiÉ MüUlÉå qÉåÇ xÉWûrÉÉåaÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû|

kÉqÉÉïiqÉÉ UÉeÉÉ UbÉÑ lÉå MüÉæixÉ xÉå MüWûÉÈ

"mÉÉaÉsÉ ! ÌlÉUÉzÉ YrÉÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû ? PûWûU| qÉæÇ ¤Ȩ́ÉrÉ WÕðû| iÉÑqÉ oÉëɼhÉ WûÉå| qÉÉðaÉlÉÉ iÉÑqWûÉUÉ AÍkÉMüÉU

Wæû AÉæU SålÉÉ qÉåUÉ Mü¨ÉïurÉ Wæû| SålÉå Måü ÍsÉL qÉåUå mÉÉxÉ SìurÉ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå qÉæÇ rÉÑ® MüUMåü pÉÏ sÉÉ xÉMüiÉÉ WÕðû|

CxÉ kÉUiÉÏ Måü sÉÉåaÉÉåÇ xÉå YrÉÉ rÉÑ® MüUlÉÉ ! uÉWû rÉÑ® MüoÉ ÌlÉmÉOåû ? qÉæÇ iÉÉå AmÉlÉå oÉÉhÉ MüÉ ÌlÉzÉÉlÉÉ oÉlÉÉiÉÉ

WÕðû MÑüoÉåU pÉhQûÉUÏ MüÉå|"

UÉeÉÉ UbÉÑ lÉå EPûÉrÉÉ kÉlÉÑwÉ| xÉUxÉÇkÉÉlÉ ÌMürÉÉ| MÑüoÉåU MüÉå sÉsÉMüÉUÉ ÌMüÈ "rÉÉ iÉÉå cÉÉæSWû xÉWûxÉë

xÉÑuÉhÉï qÉÑSìÉAÉåÇ MüÐ uÉwÉÉï MüU SÉå rÉÉ rÉÑ® Måü ÍsÉL iÉærÉÉU WûÉå eÉÉAÉå|"

SåuÉiÉÉAÉåÇ Måü ZÉeÉÉlÉcÉÏ Måü xÉÉjÉ rÉÑ® MüUlÉå MüÉ xÉÉqÉjrÉï kÉqÉÉïiqÉÉAÉåÇ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû| SÒUÉiqÉÉ oÉåcÉÉUå

YrÉÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû !

ÎeÉlÉMåü xÉÇMüsmÉ WûsMåü WæÇû uÉå oÉŠå oÉŠÉåÇ MüÉå eÉlqÉ SålÉå sÉaÉ aÉrÉå| ApÉÏ uÉå qÉSï WÒûL WûÏ lÉWûÏÇ AÉæU

oÉŠå mÉæSÉ MüUlÉå sÉaÉ aÉrÉå| LåxÉå sÉÉåaÉÉåÇ Måü qÉlÉ AÉæU mÉëÉhÉ SÒoÉïsÉ WûÉåiÉå WæÇû| uÉå sÉÉåaÉ rÉWû oÉÉiÉ xÉqÉfÉlÉå Måü pÉÏ

MüÉÌoÉsÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå| xÉizÉÉx§É MüÐ oÉÉiÉ qÉÌiÉ qÉÉlÉå iÉÉå pÉÏ xÉirÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU qÉÌiÉ lÉ qÉÉlÉå iÉÉå pÉÏ xÉirÉ

WûÉåiÉÏ Wæû|

uÉæzÉqmÉÉrÉlÉ mÉUÏͤÉiÉ Måü mÉÑ§É eÉlqÉåeÉrÉ MüÉå MüjÉÉ xÉÑlÉÉ UWåû jÉå| eÉlqÉåeÉrÉ oÉÉiÉ qÉåÇ xÉlSåWû MüU MüWûlÉå

sÉaÉÉÈ

"aÉÑÃeÉÏ ! AÉmÉ MüWûiÉå WæÇû ÌMü qÉWûÉpÉÉUiÉ Måü rÉÑ® qÉåÇ pÉÏqÉ lÉå WûÉÍjÉrÉÉåÇ MüÉå LåxÉå eÉÉåU xÉå bÉÑqÉÉMüU

AÉMüÉzÉ qÉåÇ TåÇüMüÉ ÌMü uÉå ApÉÏ iÉMü AÉMüÉzÉ qÉåÇ bÉÔqÉ UWåû WæÇû| rÉWû MæüxÉå WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû ? CiÉlÉÏ aÉmmÉ !

aÉÑÃeÉÏ ! MÑüNû iÉÉå qÉrÉÉïSÉ UZÉÉå| qÉæÇ eÉlqÉåeÉrÉ WÕðû| xÉÉUÉ UÉerÉ xÉðpÉÉsÉiÉÉ WÕðû| qÉåUå AÉaÉå AÉmÉ LåxÉÏ oÉÉiÉ MüU

UWåû WæÇû ?"

Page 38: Nishchint jeevan

uÉæzÉqmÉÉrÉlÉ lÉå MüWûÉÈ "Wåû qÉÔZÉï ! iÉåUÏ qÉÌiÉ xÉqÉfÉlÉå Måü MüÉÌoÉsÉ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå zÉÉx§É AÉæU xÉÇiÉ MüÐ

oÉÉiÉ qÉåÇ AÌuɵÉÉxÉ MüUiÉÉ Wæû ?"

uÉæzÉqmÉÉrÉlÉ eÉÏ lÉå xÉÔ¤qÉ mÉëÉhÉ MüÉ EmÉrÉÉåaÉ ÌMürÉÉ, xÉÇMüsmÉ zÉÌ£ü MüÉ EmÉrÉÉåaÉ ÌMürÉÉ, WûÉjÉ FÆcÉÉ

ÌMürÉÉ AÉæU fÉOûMüÉ qÉÉUÉ iÉÉå AÉMüÉzÉ xÉå LMü WûÉjÉÏ AÉMüU uÉWûÉð ÌaÉUÉ| uÉæzÉqmÉÉrÉlÉ lÉå MüWûÉÈ

"pÉÏqÉ lÉå eÉÉå WûÉjÉÏ TåÇüMåü jÉå AÉæU ApÉÏ AÉMüÉzÉ qÉåÇ aÉÑÃiuÉÉMüwÉïhÉ xÉå oÉÉWûU eÉÉMüU bÉÔqÉ UWåû WæÇû

ElÉqÉåÇ xÉå rÉWû LMü WûÉjÉÏ Wæû, SåZÉ sÉå qÉÔZÉï ! AoÉ iÉÉå ÌuɵÉÉxÉ MüUåaÉÉ ?"

WûqÉÉUå SåzÉ qÉåÇ LåxÉå rÉÉåaÉÏ WûÉå aÉrÉå WæÇû| LåxÉÏ ¤ÉqÉiÉÉ xÉoÉMåü AÇiÉÈMüUhÉ qÉåÇ oÉÏeÉ ÃmÉ qÉåÇ mÉÄQûÏ Wæû|

sÉåÌMülÉ WûqÉ kÉqÉï MüÉ qÉWû¨uÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå, xÉÇrÉqÉ MüÉ qÉWû¨uÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå CxÉÍsÉL uÉå zÉÌ£ürÉÉð ÌuÉMüÍxÉiÉ

lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| CkÉU SåZÉiÉå WæÇû, EkÉU SåZÉiÉå WæÇû, ÌuÉMüÉUÏ MåülSìÉåÇ qÉåÇ cÉsÉå eÉÉiÉå WæÇû| CxÉxÉå ÌMüiÉlÉÉ mÉÑhrÉlÉÉzÉ WûÉåiÉÉ

Wæû, oÉÉS qÉåÇ ÌMüiÉlÉÏ oÉåC‹iÉÏ WûÉåiÉÏ Wæû, ÌMüiÉlÉÉ SÒÈZÉ EPûÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû CxÉMüÉ aÉÍhÉiÉ WûqÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå|

NûÉåOåû-NûÉåOåû AÉMüwÉïhÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉÉ xÉuÉïlÉÉzÉ MüU SåiÉå WæÇû|

xÉiÉÏ AlÉxÉÔrÉÉ lÉå oÉë¼É, ÌuÉwhÉÑ AÉæU qÉWåûzÉ iÉÏlÉÉåÇ SåuÉÉåÇ MüÉå oÉÉsÉMü oÉlÉÉ ÌSrÉÉ| xÉiÉÏ zÉÉÇÌQûsÉÏ lÉå

xÉÔrÉï MüÐ aÉÌiÉ MüÉå UÉåMü ÌSrÉÉ| WûqÉ rÉWû zÉÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ mÉÄRûiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ ClÉ xÉoÉMüÉå MüsmÉlÉÉLÆ xÉqÉfÉ sÉåiÉå WæÇû|

MüjÉÉ MüWûiÉÏ Wæû ÌMü UÉeÉÉ UbÉÑ lÉå kÉlÉÑwÉ mÉU oÉÉhÉ cÉÄRûÉrÉÉ| MÑüoÉåU MüÉå mÉiÉÉ cÉsÉÉ ÌMü AUå ! rÉå iÉÉå

UÉeÉÉ UbÉÑ WæÇû ! UÉeÉÉ UbÉÑ xÉå rÉÑ® ! lÉÉ.... lÉÉ.... lÉÉ.... AxÉqpÉuÉ| MÑüoÉåU pÉhQûÉUÏ lÉå xÉÑuÉhÉï qÉÑSìÉAÉåÇ MüÐ uÉwÉÉï

MüU SÏ| UÉeÉÉ UbÉÑ lÉå MüÉæixÉ xÉå MüWûÉ ÌMü sÉå sÉå rÉå xÉÑuÉhÉï qÉÑSìÉLÆ| MüÉæixÉ lÉå ÌaÉlÉMüU cÉÉæSWû xÉWûxÉë xÉÑuÉhÉï

qÉÑSìÉLÆ sÉå sÉÏ| ÌTüU pÉÏ MüÉTüÐ oÉcÉ aÉD| UÉeÉÉ UbÉÑ lÉå MüWûÉÈ

"qÉæÇlÉå iÉåUå ÍsÉL WûÏ rÉå xÉÑuÉhÉï qÉÑSìÉLÆ qÉðaÉuÉÉD WæÇû, qÉåUå ÍsÉL lÉWûÏÇ| AiÉÈ Wåû ÌuÉmÉë MÑüqÉÉU ! rÉå xÉÉUÏ

xÉÑuÉhÉï qÉÑSìÉLÆ iÉÔ WûÏ sÉå eÉÉ|"

MüÉæixÉ MüWûiÉÉ WæûÈ "qÉÑfÉå aÉÑÃSͤÉhÉÉ qÉåÇ cÉÉæSWû xÉWûxÉë SålÉÏ WæÇû, EiÉlÉÏ qÉæÇlÉå sÉå sÉÏ| CxÉxÉå LMü

pÉÏ erÉÉSÉ qÉÑfÉå lÉWûÏÇ cÉÉÌWûL|"

UÉeÉÉ UbÉÑ oÉÉåsÉåÈ "rÉå qÉÑSìÉLÆ iÉåUå ÌlÉÍqÉ¨É AÉrÉÏ WæÇû| ElWåÇû sÉålÉÉ qÉåUÉ WûMü lÉWûÏÇ Wæû|"

ÌMüiÉlÉÉ kÉqÉï MüÉ AlÉÑzÉÉxÉlÉ xuÉÏMüÉU ÌMürÉÉ Wæû ! AmÉlÉå qÉlÉ mÉU ÌMüiÉlÉÉ xÉÇrÉqÉ Wæû ! sÉÉåaÉ bÉÉåÄQåû mÉU

eÉÏlÉ UZÉMüU, UMüÉoÉ oÉÉðkÉMüU ExÉqÉåÇ mÉæU UZÉMüU xÉuÉÉUÏ MüUiÉå WæÇû| LåxÉå WûÏ qÉlÉ mÉU rÉÌS kÉqÉï AÉæU xÉÇrÉqÉ

MüÉ eÉÏlÉ AÉæU UMüÉoÉ UZÉMüU xÉuÉÉUÏ MüÐ eÉÉrÉ iÉÉå.... bÉÉåÄQûÉ iÉÉå LMü xjÉÉlÉ xÉå SÕxÉUå xjÉÉlÉ iÉMü mÉWÒðûcÉÉiÉÉ

Wæû mÉUliÉÑ qÉlÉÃmÉÏ bÉÉåÄQûÉ eÉÏuÉÉiqÉÉ MüÉå mÉUqÉÉiqÉÉqÉrÉ oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû|

MüÉæixÉ oÉÉåsÉiÉÉ WæûÈ "UÉeÉlÉç ! qÉÑfÉå ÎeÉiÉlÉÏ AÉuÉzrÉMü WæÇû EiÉlÉÏ WûÏ qÉÑSìÉLÆ sÉÔðaÉÉ| erÉÉSÉ sÉåMüU qÉæÇ

mÉËUaÉëWû YrÉÉåÇ MüÃÆ ? AmÉlÉÉ WØûSrÉ YrÉÉåÇ ZÉUÉoÉ MüÃÆ ?"

SÉiÉÉ iÉÉå SåMüU NÕûOû eÉÉiÉÉ Wæû| AÉeÉMüsÉ sÉålÉå uÉÉsÉÉ CiÉlÉÉ MÇüaÉÉsÉ Wæû ÌMü ExÉMüÉ mÉåOû lÉWûÏÇ pÉUiÉÉ|

SålÉå uÉÉsÉÉ CiÉlÉÉ SËUSì Wæû ÌMü ExÉMåü ÌSsÉ xÉå NÕûOûiÉÉ lÉWûÏÇ| ESÉU AÉiqÉÉ iÉÉå MüÉåD MüÉåD WûÉåiÉå WæÇû|

sÉålÉå uÉÉsÉå MüÉå jÉÉåÄQåû xÉå iÉ×ÎmiÉ WûÉå eÉÉlÉÏ cÉÉÌWûL| uÉWû AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ oÉÄRûÉL lÉWûÏÇ| SÉlÉ Måü qÉÉsÉ xÉå

LåzÉ lÉ MüUåÇ, qÉÉæeÉ lÉ EÄQûÉrÉå, mÉU urÉuÉWûÉU cÉsÉÉrÉå|

kÉqÉï MüÉ AlÉѸÉlÉ MüUlÉå xÉå AÇiÉÈMüUhÉ ÌlÉpÉÉïU WûÉåiÉÉ Wæû ,WØûSrÉ qÉåÇ ZÉÑzÉÏ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU AkÉqÉÉïcÉUhÉ

MüUlÉå xÉå WØûSrÉ oÉÉåfÉÏsÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû, ÌSsÉ MüÐ ZÉÑzÉÏ qÉÉUÏ eÉÉiÉÏ Wæû|

WûqÉåÇ eÉÉå kÉlÉ, rÉzÉ AÉæU pÉÉåaÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû uÉWû ÎeÉiÉlÉÉ mÉëÉUokÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû EiÉlÉÉ WûÏ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû|

AjÉuÉÉ rÉWûÉð eÉæxÉÉ E±ÉåaÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU MüÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| E±ÉåaÉ AaÉU AkÉqÉï xÉå MüUåÇ iÉÉå SÒÈZÉ,

ÍcÉliÉÉ AÉæU qÉÑxÉÏoÉiÉ AÉiÉÏ Wæû| kÉqÉï Måü AlÉÑMÔüsÉ E±ÉåaÉ MüUåÇ iÉÉå xÉÑZÉ, zÉÉÎliÉ AÉæU ÎxjÉUiÉÉ AÉiÉÏ Wæû|

Page 39: Nishchint jeevan

AlÉÑaÉëWû xÉå pÉÏ kÉlÉ, rÉzÉ AÉæU pÉÉåaÉ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ Wæû| sÉåÌMülÉ SåZÉlÉÉ rÉWû Wæû ÌMü AlÉÑaÉëWû ÌMüxÉMüÉ

Wæû| xÉ‹lÉ xÉåPû MüÉ, kÉqÉÉïiqÉÉ xÉÉWÕûMüÉU MüÉ AlÉÑaÉëWû Wæû ÌMü SÒUÉiqÉÉ MüÉ Wæû ? xÉÉkÉ Ñ MüÉ AlÉÑaÉëWû Wæû ÌMü

AxÉÉkÉÑ MüÉ ?

xÉ‹lÉÉåÇ MüÉ AlÉÑaÉëWû, SåuÉiÉÉAÉåÇ MüÉ AlÉÑaÉëWû, xÉSaÉÑà AÉæU pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ AlÉÑaÉëWû iÉÉå uÉÉÇNûlÉÏrÉ Wæû,

AcNûÉ Wæû, xuÉÏMüÉrÉï Wæû| sÉåÌMülÉ SÒeÉïlÉ MüÉ AlÉÑaÉëWû PûÏMü lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| eÉæxÉå mÉͤÉrÉÉåÇ MüÉå TðüxÉÉlÉå Måü ÍsÉL

ÍzÉMüÉUÏ SÉlÉå QûÉsÉiÉÉ Wæû| mɤÉÏ SÉlÉå cÉÑaÉlÉå EiÉU AÉiÉå WæÇû AÉæU eÉÉsÉ qÉåÇ TðüxÉ eÉÉiÉå WæÇû| ÌTüU NûOûmÉOûÉlÉå sÉaÉiÉå

WæÇû| xuÉÉjÉÏï AÉSqÉÏ MüÉåD AlÉÑaÉëWû MüUå iÉÉå ZÉiÉUÉ Wæû| MüÉåD oÉScÉsÉlÉ x§ÉÏ, MüÉåD lÉOûÏ oÉWÒûiÉ mrÉÉUå MüUlÉå sÉaÉå,

lÉZÉUå MüUlÉå sÉaÉå iÉÉå ZÉiÉUÉ Wæû| uÉWû AÉSqÉÏ MüÐ eÉåoÉ pÉÏ ZÉÉsÉÏ MüU SåaÉÏ AÉæU lÉxÉÉåÇ MüÐ zÉÌ£ü pÉÏ ZÉÉsÉÏ

MüU SåaÉÏ| bÉÄQûÏpÉU MüÉ xÉÑZÉ SåaÉÏ sÉåÌMülÉ ÎeÉlSaÉÏ pÉU ÌTüU UÉåiÉå UWûÉå, iÉÑcNû ÌuÉMüÉUÏ AÉMüwÉïhÉÉåÇ qÉåÇ qÉUiÉå

UWûÉå|

iÉÑqÉMüÉå eÉÉå kÉlÉ, rÉzÉ, pÉÉåaÉ AÉæU xÉÑZÉ SålÉå uÉÉsÉå WæÇû uÉå MæüxÉå WæÇû rÉWû SåZÉÉå| uÉå xÉ‹lÉ WæÇû, xÉÇiÉ WæÇû,

SåuÉ WæÇû, pÉaÉuÉÉlÉ WæÇû ÌMü ÌuÉMüÉUÏ AÉSqÉÏ WæÇû ? ÌuÉMüÉUÏ AÉæU SÒeÉïlÉ sÉÉåaÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ ÍqÉsÉÉ WÒûAÉ kÉlÉ, xÉÑZÉ,

pÉÉåaÉ, pÉÉå£üÉ MüÉå oÉUoÉÉS MüU SåiÉÉ Wæû|

AÉeÉMüsÉ SÉåxiÉ pÉÏ LåxÉå ÍqÉsÉiÉå WæÇû| MüWûiÉå WæÇû- "cÉsÉ rÉÉU ! ÍxÉlÉåqÉÉ SåZÉlÉå cÉsÉiÉå WæÇû| qÉæÇ ZÉcÉï

MüUiÉÉ WÕðû... cÉsÉ osrÉÔ ÃqÉ qÉåÇ... osrÉÔ ÌTüsqÉ SåZÉiÉå WæÇû...|"

SxÉ-oÉÉUWû xÉÉsÉ Måü sÉÄQûMåü osrÉÔ ÌTüsqÉ SåZÉlÉå sÉaÉ eÉÉiÉå WæÇû| ElÉMüÐ qÉÉlÉÍxÉMü AuÉSzÉÉ LåxÉÏ WûÉå

eÉÉiÉÏ Wæû, uÉå LåxÉÏ MÑücÉå¹ÉAÉåÇ qÉåÇ aÉëxiÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû ÌMü WûqÉ urÉÉxÉmÉÏPû mÉU oÉÉåsÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå| uÉå oÉŠå

oÉåcÉÉUå AmÉlÉÉ CiÉlÉÉ xÉuÉïlÉÉzÉ MüU SåiÉå WæÇû ÌMü oÉÉmÉ kÉlÉ pÉÏ Så eÉÉiÉÉ Wæû, qÉMüÉlÉ pÉÏ Så eÉÉiÉÉ Wæû, kÉlkÉÉ pÉÏ

Så eÉÉiÉÉ Wæû ÌTüU pÉÏ uÉWû oÉŠÉ cÉÉËU§rÉpÉë¹ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ lÉ kÉlÉ xÉðpÉÉsÉ mÉÉiÉÉ Wæû, lÉ qÉMüÉlÉ xÉðpÉÉsÉ mÉÉiÉÉ

Wæû, lÉ kÉlkÉÉ cÉsÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû, lÉ xuÉÉxjrÉ xÉðpÉÉsÉ mÉÉiÉÉ Wæû, lÉ qÉÉiÉÉ MüÐ xÉåuÉÉ MüU mÉÉiÉÉ Wæû, lÉ qÉÉiÉÉ MüÉ

AÉSU MüU mÉÉiÉÉ Wæû, lÉ ÌmÉiÉÉ MüÉ ´ÉÉ® MüqÉï PûÏMü xÉå MüU mÉÉiÉÉ Wæû, lÉ qÉÉiÉÉ MüÉ pÉÌuÉwrÉ xÉÉåcÉ mÉÉiÉÉ Wæû lÉ

ÌmÉiÉÉ MüÉ MüsrÉÉhÉ xÉÉåcÉ mÉÉiÉÉ Wæû| uÉWû sÉÄQûMüÉ AmÉlÉå WûÏ ÌuÉMüÉUÏ xÉÑZÉ qÉåÇ CiÉlÉÉ ZÉmÉ eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü ExÉMåü

eÉÏuÉlÉ qÉåÇ MÑüNû xɨuÉ lÉWûÏÇ oÉcÉiÉÉ| eÉUÉ-xÉÉ oÉÉåsÉÉå iÉÉå lÉÉUÉeÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, eÉUÉ xÉÉ xÉqÉfÉÉAÉå iÉÉå ÍcÉÄRû

eÉÉiÉÉ Wæû, bÉU NûÉåÄQûMüU pÉÉaÉ eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉMüÉå eÉUÉ-xÉÉ QûÉðOûÉå iÉÉå AÉiqÉWûirÉÉ Måü ÌuÉcÉÉU AÉrÉåÇaÉå|

AÉiqÉWûirÉÉ Måü ÌuÉcÉÉU AÉiÉå WæÇû iÉÉå qÉlÉ MüÐ SÒoÉïsÉiÉÉ MüÐ mÉUÉMüÉ¸É Wæû| oÉcÉmÉlÉ qÉåÇ uÉÏrÉïlÉÉzÉ ZÉÔoÉ

WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå oÉÉU-oÉÉU AÉiqÉWûirÉÉ Måü ÌuÉcÉÉU AÉiÉå WæÇû| uÉÏrÉïuÉÉlÉ mÉÑÃwÉ MüÉå AÉiqÉWûirÉÉ Måü ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ AÉiÉå|

xÉÇrÉqÉÏ mÉÑÃwÉ MüÉå AÉiqÉWûirÉÉ Måü ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ AÉiÉå| AÉiqÉWûirÉÉ Måü ÌuÉcÉÉU uÉå WûÏ sÉÉåaÉ MüUiÉå WæÇû ÎeÉlÉMüÉ

xÉåYxrÉÑAsÉ MåülSì qÉeÉoÉÔiÉ WûÉålÉå xÉå mÉWûsÉå WûÏ SìÌuÉiÉ WûÉå aÉD, ¤ÉÏhÉ WûÉå aÉD| rÉWûÏ MüÉUhÉ Wæû ÌMü WûqÉÉUå SåzÉ

MüÐ AmÉå¤ÉÉ mÉUSåzÉ qÉåÇ AÉiqÉWûirÉÉLÆ AÍkÉMü WûÉåiÉÏ WæÇû| WûqÉÉUå SåzÉ qÉåÇ pÉÏ mÉWûsÉå MüÐ AmÉå¤ÉÉ AÉeÉMüsÉ

AÉiqÉWûirÉÉLÆ erÉÉSÉ WûÉålÉå sÉaÉÏ WæÇû YrÉÉåÇÌMü ÌTüsqÉÉåÇ Måü MÑümÉëpÉÉuÉ xÉå oÉŠå xÉåYxrÉÑAsÉ MåülSì Måü ÍzÉMüÉU WûÉå

aÉrÉå WæÇû|

AÉÎZÉU ÌlÉwMüwÉï YrÉÉ ÌlÉMüÉsÉlÉÉ Wæû ?

ÌlÉwMüwÉï rÉWû ÌlÉMüÉsÉlÉÉ Wæû ÌMü WûqÉåÇ kÉlÉ, rÉzÉ AÉæU pÉÉåaÉ AÉuÉzrÉMü WæÇû sÉåÌMülÉ CiÉlÉå lÉWûÏÇ ÎeÉiÉlÉå

WûqÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû| pÉÉåaÉ AaÉU ÌlÉrÉÇ̧ÉiÉ WûÉåaÉÉ, uÉÉxÉlÉÉ AaÉU ÌlÉrÉÇ̧ÉiÉ WûÉåaÉÏ iÉÉå qÉlÉ Måü xÉÇMüsmÉ-ÌuÉMüsmÉ MüqÉ

WûÉåÇaÉå, qÉlÉ oÉsÉuÉÉlÉ WûÉåaÉÉ|

AmÉlÉÉ E¬åzrÉ FÆcÉÉ oÉlÉÉAÉå| AÉiqÉ-kÉlÉ mÉÉlÉå MüÉ, AÉiqÉ-xÉÑZÉ eÉaÉÉlÉå MüÉ E¬åzrÉ oÉlÉÉAÉå|

AÉiqÉ-kÉlÉ AÉæU AÉiqÉ-xÉÑZÉ zÉɵÉiÉ Wæû| uÉWû kÉlÉ mÉÉAÉåaÉå iÉÉå rÉWûÉð MüÉ kÉlÉ SÉxÉ MüÐ iÉUWû xÉåuÉÉ qÉåÇ UWåûaÉÉ|

pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ AeÉÑïlÉ MüÉå kÉlÉÇeÉrÉ MüWûiÉå Wæû| sÉÉåaÉ oÉÉåsÉiÉå WæÇû ÌMü qÉæÇ kÉlÉuÉÉlÉ WÕðû sÉåÌMülÉ ElÉ oÉåcÉÉUÉåÇ MüÉå

Page 40: Nishchint jeevan

mÉiÉÉ lÉWûÏÇ ÌMü uÉå kÉlÉ Måü qÉÉ§É cÉÉæMüÐSÉU WæÇû| kÉlÉ xÉðpÉÉsÉiÉå xÉðpÉÉsÉiÉå cÉsÉå eÉÉiÉå WæÇû| kÉlÉ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ lÉWûÏÇ

MüU mÉÉiÉå iÉÉå uÉå kÉlÉ Måü xuÉÉqÉÏ MæüxÉå WÒûL ? xuÉÉqÉÏ iÉÉå ExÉMüÉå MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû eÉÉå xuÉiÉl§É WûÉå| kÉlÉuÉÉlÉ iÉÉå

kÉlÉ xÉå oÉðkÉå WÒûL WæÇû, kÉlÉ Måü SÉxÉ WæÇû, aÉÑsÉÉqÉ WæÇû, kÉlÉ Måü cÉÉæMüÐSÉU WæÇû| oÉæÇMü Måü ²ÉU mÉU cÉÉæMüÐSÉU oÉÇSÕMü

sÉåMüU ZÉÄQûÉ UWûiÉÉ Wæû| uÉWû kÉlÉ MüÉ cÉÉæMüÐSÉU Wæû, xuÉÉqÉÏ jÉÉåÄQåû WûÏ Wæû !

MüD sÉÉåaÉ iÉlÉ Måü, qÉlÉ Måü, kÉlÉ Måü SÉxÉ WûÉåiÉå WæÇû| iÉlÉ xÉå oÉÏqÉÉU UWûiÉå WæÇû, qÉlÉ xÉå E̲alÉ UWûiÉå WæÇû

AÉæU kÉlÉ MüÉå xÉðpÉÉsÉiÉå xÉðpÉÉsÉiÉå xÉÉUÉ eÉÏuÉlÉ ZÉmÉÉ SåiÉå WæÇû|

MÑüNû sÉÉåaÉ iÉlÉ Måü, qÉlÉ Måü, kÉlÉ Måü xuÉÉqÉÏ WûÉåiÉå WæÇû| iÉlÉ MüÉå rÉjÉÉrÉÉåarÉ AÉWûÉU-ÌuÉWûÉU xÉå

iÉlSÒÃxiÉ UZÉiÉå WæÇû, qÉlÉ MüÉå ÌuÉMüÉUÏ AÉMüwÉïhÉÉåÇ xÉå WûOûÉMüU AÉiqÉ-xÉÑZÉ qÉåÇ QÒûoÉÉiÉå WæÇû AÉæU kÉlÉ MüÉ

oÉWÒûeÉlÉ ÌWûiÉÉrÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ MüUiÉå WæÇû|

iÉlÉ, qÉlÉ, kÉlÉ MüÉ xuÉÉqÉÏ oÉlÉlÉÉ WûÏ qÉlÉÑwrÉ eÉlqÉ MüÉ E¬åzrÉ Wæû|

iÉlÉ MüÉ xuÉÉqÉÏ MæüxÉå oÉlÉåÇ ? xuÉÉxjrÉ Måü ÌlÉrÉqÉ eÉÉlÉMüU iÉlÉ MüÉå YrÉÉ ÎZÉsÉÉlÉÉ, ÌMüiÉlÉÉ ÎZÉsÉÉlÉÉ,

YrÉÉ lÉ ÎZÉsÉÉlÉÉ, ÌMüiÉlÉÉ xÉqÉrÉ xÉÉålÉÉ, ÌMüiÉlÉÉ xÉqÉrÉ eÉÉaÉlÉÉ, MüWûÉð eÉÉlÉÉ, MüWûÉð lÉ eÉÉlÉÉ ClÉMüÉ ÌuÉuÉåMü

MüUÉå| ClÉ ÌlÉrÉqÉÉåÇ MüÉå cÉÑxiÉiÉÉ xÉå AÉcÉUhÉ qÉåÇ sÉÉAÉå iÉÉå iÉlÉ Måü xuÉÉqÉÏ WûÉå eÉÉAÉåaÉå| xÉÉjÉ-WûÏ-xÉÉjÉ qÉlÉ

Måü pÉÏ xuÉÉqÉÏ WûÉå eÉÉAÉåaÉå|

qÉlÉ Måü xuÉÉqÉÏ oÉlÉÉåaÉÉå iÉÉå iÉlÉ Måü pÉÏ xuÉÉqÉÏ oÉlÉ eÉÉAÉåaÉå| iÉlÉ MüÉ xuÉÉqÉÏ oÉlÉlÉå MüÉ xÉÇMüsmÉ

MüUÉåaÉå iÉÉå qÉlÉ MüÉ xuÉÉqÉÏ oÉlÉlÉå qÉåÇ xÉWûÉrÉ ÍqÉsÉåaÉÏ. SÉxÉ oÉlÉMüU ÎeÉrÉå iÉÉå YrÉÉ ÎeÉrÉå ?

qÉiÉ mÉÑeÉÉUÏ oÉlÉ iÉÔ ZÉÑS pÉaÉuÉÉlÉ WûÉåMüU eÉÏ.....|

cÉÉU ÌSlÉ eÉÏ sÉåÌMülÉ zÉUÏU MüÉ pÉaÉuÉÉlÉ WûÉåMüU eÉÏ| SÉxÉ AÉæU aÉÑsÉÉqÉ qÉiÉ oÉlÉ| iÉÔ zÉWûlÉzÉÉWû

WûÉåMüU eÉÏ|

kÉqÉï xÉå CcNûÉLÆ qÉrÉÉïÌSiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû| EmÉÉxÉlÉÉ xÉå CcNûÉLÆ zÉÑ® WûÉåiÉÏ WæÇû| krÉÉlÉ xÉå CcNûÉLÆ ZÉiqÉ

WûÉåiÉÏ WæÇû| CcNûÉLÆ ZÉiqÉ WûÉålÉå xÉå xÉÉqÉjrÉï oÉÄRûiÉÉ Wæû| CcNûÉLÆ ÌlÉrÉÇ̧ÉiÉ WûÉålÉå xÉå xÉÉqÉjrÉï mÉlÉmÉiÉÉ Wæû| CcNûÉLÆ

zÉÑ® WûÉålÉå xÉå MüqÉï MüÐ zÉÑή AÉæU sɤrÉ MüÐ zÉÑή WûÉåiÉÏ Wæû| rÉÉåaÉ xÉå CcNûÉLÆ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÏ WæÇû AÉæU

iɨuÉ¥ÉÉlÉ xÉå xÉÉUÏ CcNûÉLÆ pÉÑlÉÏ eÉÉiÉÏ WæÇû|

AoÉ qÉeÉÏï iÉÑqWûÉUÏ Wæû| WûqÉlÉå iÉÉå zÉÉx§É, xÉÇiÉÉåÇ Måü uÉcÉlÉ AÉæU AmÉlÉå AlÉÑpÉuÉ MüÉå AÉmÉMåü xÉqɤÉ

UZÉ ÌSrÉÉ Wæû| iÉÑqWåÇû eÉÉå AcNûÉ sÉaÉå, AÉiqÉxÉÉiÉç MüU sÉÉå|

lÉÉUÉrÉhÉ.... lÉÉUÉrÉhÉ.... lÉÉUÉrÉhÉ..... lÉÉUÉrÉhÉ..... lÉÉUÉrÉhÉ.....

AlÉÑ¢üqÉ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Page 41: Nishchint jeevan

MÑüMüqÉï Måü TüsÉ xÉå MüÉåD oÉcÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ

mÉÉÌMüxiÉÉlÉ Måü xÉZZÉU qÉåÇ xÉÉkÉÑoÉåsÉÉ AÉ´ÉqÉ jÉÉ| UqÉåzÉcÉlSì lÉÉqÉ Måü AÉSqÉÏ MüÉå ExÉ xÉqÉrÉ Måü

xÉÇiÉ qÉWûÉiqÉÉ lÉå AmÉlÉÏ eÉÏuÉlÉ MüjÉÉ xÉÑlÉÉD jÉÏ AÉæU MüWûÉ jÉÉ ÌMü qÉåUÏ rÉWû MüjÉÉ xÉoÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå xÉÑlÉÉlÉÉ|

qÉæÇ MæüxÉå xÉÉkÉÑ-xÉÇiÉ oÉlÉÉ rÉWû xÉqÉÉeÉ qÉåÇ eÉÉÌWûU MüUlÉÉ| uÉWû UqÉåzÉcÉlSì oÉÉS qÉåÇ mÉÉÌMüxiÉÉlÉ NûÉåÄQûMüU qÉÑÇoÉD

qÉåÇ AÉ aÉrÉÉ jÉÉ| ExÉ xÉÇiÉ lÉå AmÉlÉÏ MüWûÉlÉÏ ExÉå oÉiÉÉiÉå WÒûL MüWûÉ jÉÉÈ

"qÉæÇ eÉoÉ aÉ×WûxjÉ jÉÉ iÉoÉ qÉåUå ÌSlÉ MüÌPûlÉÉD xÉå oÉÏiÉ UWåû jÉå| qÉåUå mÉÉxÉ mÉæxÉå lÉWûÏÇ jÉå| LMü ÍqÉ§É lÉå

AmÉlÉÏ mÉÔðeÉÏ sÉaÉÉMüU ÃD MüÉ kÉlkÉÉ ÌMürÉÉ AÉæU qÉÑfÉå AmÉlÉÉ ÌWûxxÉåSÉU oÉlÉÉrÉÉ| ÃD ZÉUÏSMüU xÉÇaÉëWû

MüUiÉå AÉæU qÉÑÇoÉD qÉåÇ oÉåcÉ SåiÉå| kÉlkÉå qÉåÇ AcNûÉ qÉÑlÉÉTüÉ WûÉålÉå sÉaÉÉ|

LMü oÉÉU WûqÉ SÉålÉÉåÇ ÍqɧÉÉåÇ MüÉå uÉWûÉð Måü urÉÉmÉÉUÏ lÉå qÉÑlÉÉTåü Måü LMü sÉÉZÉ ÃmÉrÉå sÉålÉå Måü ÍsÉL

oÉÑsÉÉrÉÉ| WûqÉ ÃmÉrÉå sÉåMüU uÉÉmÉxÉ sÉÉæOåû| LMü xÉUÉrÉ qÉåÇ UÉÌ§É aÉÑeÉÉUlÉå ÃMåü| AÉeÉ xÉå xÉÉPû-xɨÉU uÉwÉï

mÉWûsÉå MüÐ oÉÉiÉ Wæû| ExÉ xÉqÉrÉ Mü LMü sÉÉZÉ ÎeÉxÉ xÉqÉrÉ xÉÉålÉÉ xÉÉPû-xɨÉU ÃmÉrÉå iÉÉåsÉÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå xÉÉåcÉÉÈ

LMü sÉÉZÉ qÉåÇ xÉå mÉcÉÉxÉ WûeÉÉU qÉåUÉ ÍqÉ§É sÉå eÉÉLaÉÉ| WûÉsÉÉðÌMü kÉlkÉå qÉåÇ xÉÉUÏ mÉÔðeÉÏ ExÉÏ lÉå sÉaÉÉD jÉÏ

ÌTüU pÉÏ qÉÑfÉå ÍqÉ§É Måü lÉÉiÉå AÉkÉÉ ÌWûxxÉÉ Så UWûÉ jÉÉ| ÌTüU pÉÏ qÉåUÏ lÉÏrÉiÉ ÌoÉaÉÄQûÏ| qÉæÇlÉå ExÉå SÕkÉ qÉåÇ eÉWûU

ÌmÉsÉÉ ÌSrÉÉ| sÉÉzÉ MüÉå ÌPûMüÉlÉå sÉaÉÉMüU AmÉlÉå aÉÉðuÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ| ÍqÉ§É Måü MÑüOÒûqoÉÏ qÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉå iÉoÉ qÉæÇlÉå

lÉÉOûMü ÌMürÉÉ, AÉÆxÉÔ oÉWûÉrÉ AÉæU ElÉMüÉå SxÉ WûeÉÉU ÃmÉrÉå SåiÉå WÒûL MüWûÉ ÌMü qÉåUÉ mrÉÉUÉ ÍqÉ§É UÉxiÉå qÉåÇ

oÉÏqÉÉU WûÉå aÉrÉÉ, LMüÉLMü mÉåOû SÒZÉlÉå sÉaÉÉ, MüÉTüÐ CsÉÉeÉ ÌMürÉå sÉåÌMülÉ... WûqÉ xÉoÉMüÉå NûÉåÄQûMüU ÌuÉSÉ WûÉå

aÉrÉå| SxÉ WûeÉÉU ÃmÉrÉå SåZÉMüU ElWåÇû sÉaÉÉ ÌMü, 'rÉWû oÉÄQûÉ DqÉÉlÉSÉU Wæû| oÉÏxÉ WûeÉÉU qÉÑlÉÉTüÉ WÒûAÉ WûÉåaÉÉ

ExÉqÉåÇ xÉå SxÉ WûeÉÉU Så UWûÉ Wæû|' ElWåÇû qÉåUÏ oÉÉiÉ mÉU rÉMüÐlÉ AÉ aÉrÉÉ|

oÉÉS qÉåÇ iÉÉå qÉåUå bÉU qÉåÇ kÉlÉ-uÉæpÉuÉ WûÉå aÉrÉÉ| lÉooÉå WûeÉÉU qÉåUå ÌWûxxÉå qÉåÇ AÉ aÉrÉå jÉå| qÉæÇ eÉsÉxÉÉ

MüUlÉå sÉaÉÉ| qÉåUå bÉU mÉÑ§É MüÉ eÉlqÉ WÒûAÉ| qÉåUå AÉlÉlS MüÉ ÌPûMüÉlÉÉ lÉ UWûÉ| oÉåOûÉ MÑüNû oÉÄQûÉ WÒûAÉ ÌMü uÉWû

ÌMüxÉÏ AaÉqrÉ UÉåaÉ xÉå aÉëxiÉ WûÉå aÉrÉÉ| UÉåaÉ LåxÉÉ jÉÉ ÌMü pÉÉUiÉ Måü ÌMüxÉÏ QûÊYOûU MüÉ oÉxÉ lÉ cÉsÉÉ ExÉå

xuÉxjÉ MüUlÉå qÉåÇ| qÉæÇ AmÉlÉå sÉÉQûsÉå MüÉå xuÉÏOûeÉUsÉæÇQû sÉå aÉrÉÉ| MüÉTüÐ CsÉÉeÉ MüUuÉÉrÉå, mÉÉlÉÏ MüÐ iÉUWû mÉæxÉå

ZÉcÉï ÌMürÉå, oÉÄQåû-oÉÄQåû QûÊYOûUÉåÇ MüÉå ÌSZÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ MüÉåD sÉÉpÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ| qÉåUÉ MüUÏoÉ MüUÏoÉ xÉoÉ kÉlÉ

lɹ WûÉå aÉrÉÉ| SÕxÉUÉ kÉlÉ MüqÉÉrÉÉ uÉWû pÉÏ ZÉcÉï WûÉå aÉrÉÉ| AÉÎZÉU ÌlÉUÉzÉ WûÉåMüU oÉŠå MüÉå pÉÉUiÉ qÉåÇ uÉÉmÉxÉ

sÉå AÉrÉÉ| qÉåUÉ CMüsÉÉæiÉÉ oÉåOûÉ ! AoÉ MüÉåD EmÉÉrÉ lÉWûÏÇ oÉcÉÉ jÉÉ| QûÊYOûU, uÉæ±, WûMüÐqÉÉåÇ Måü CsÉÉeÉ cÉÉsÉÔ

UZÉå| UÉÌ§É MüÉå qÉÑfÉå lÉÏÇS lÉWûÏÇ AÉiÉÏ AÉæU oÉåOûÉ SSï xÉå ÍcÉssÉÉiÉÉ UWûiÉÉ|

LMü ÌSlÉ oÉåOåû MüÉå SåZÉiÉå SåZÉiÉå qÉæÇ oÉWÒûiÉ urÉÉMÑüsÉ WûÉå aÉrÉÉ| ÌuÉÀûsÉ WûÉåMüU ExÉå MüWûlÉå sÉaÉÉÈ

"oÉåOûÉ ! iÉÔ YrÉÉåÇ ÌSlÉÉå ÌSlÉ ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉÉ cÉsÉÉ eÉÉ UWûÉ Wæû ? AoÉ iÉåUå ÍsÉL qÉæÇ YrÉÉ MüÃÆ ? qÉåUå

sÉÉQûsÉå sÉÉsÉ ! iÉåUÉ rÉWû oÉÉmÉ AÉÆxÉÔ oÉWûÉiÉÉ Wæû| AoÉ iÉÉå AcNûÉ WûÉå eÉÉ, mÉÑ§É !

oÉåOûÉ aÉÇpÉÏU oÉÏqÉÉUÏ qÉåÇ qÉÔÍNïûiÉ xÉÉ mÉÄQûÉ jÉÉ| qÉæÇlÉå lÉÉÍpÉ xÉå AÉuÉÉeÉ EPûÉMüU oÉåOåû MüÉå mÉÑMüÉUÉ jÉÉ iÉÉå

oÉåOûÉ WðûxÉlÉå sÉaÉÉ| qÉÑfÉå AɶÉrÉï WÒûAÉ| ApÉÏ iÉÉå oÉåWûÉåzÉ jÉÉ ÌTüU MæüxÉå WðûxÉÏ AÉD ? qÉæÇlÉå oÉåOåû xÉå mÉÔNûÉÈ

"oÉåOûÉ ! LMüÉLMü MæüxÉå WÇûxÉ UWûÉ Wæû ?"

"eÉÉlÉå SÉå....|"

"lÉWûÏÇ lÉWûÏÇ.... oÉiÉÉ YrÉÉåÇ WðûxÉ UWûÉ Wæû ?"

AÉaÉëWû MüUlÉå mÉU AÉÎZÉU oÉåOûÉ MüWûlÉå sÉaÉÉÈ

Page 42: Nishchint jeevan

"ApÉÏ sÉålÉÉ oÉÉMüÐ Wæû, ApÉÏ oÉÏqÉÉUÏ cÉÉsÉÔ UWåûaÉÏ, CxÉÍsÉL qÉæÇ WðûxÉ UWûÉ WÕðû| qÉæÇ iÉÑqWûÉUÉ uÉWûÏ ÍqɧÉ

WÕðû ÎeÉxÉå iÉÑqÉlÉå eÉWûU ÌSrÉÉ jÉÉ| qÉÑÇoÉD MüÐ kÉqÉïzÉÉsÉÉ qÉåÇ qÉÑfÉå ZÉiqÉ MüU ÌSrÉÉ jÉÉ AÉæU qÉåUÉ xÉÉUÉ kÉlÉ WûÄQûmÉ

ÍsÉrÉÉ jÉÉ| qÉåUÉ uÉWû kÉlÉ AÉæU ExÉMüÉ xÉÔS qÉæÇ uÉxÉÔsÉ MüUlÉå AÉrÉÉ WÕðû| MüÉTüÐ MÑüNû ÌWûxÉÉoÉ mÉÔUÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû|

AoÉ MåüuÉsÉ mÉÉðcÉ xÉÉæ ÃmÉrÉå oÉÉMüÐ WæÇû| AoÉ qÉæÇ AÉmÉMüÉå NÒû•ûÏ SåiÉÉ WÕðû| AÉmÉ pÉÏ qÉÑfÉå CeÉÉeÉiÉ SÉå| rÉå oÉÉMüÐ

Måü mÉÉðcÉ xÉÉæ ÃmÉrÉå qÉåUÏ E¨ÉU Ì¢ürÉÉ qÉåÇ ZÉcÉï QûÉsÉlÉÉ, ÌWûxÉÉoÉ mÉÔUÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| qÉæÇ eÉÉiÉÉ WÕðû... UÉqÉ UÉqÉ...."

AÉæU qÉåUå oÉåOåû lÉå AÉÆZÉ qÉÔðS sÉÏ, ExÉÏ ¤ÉhÉ uÉWû cÉsÉ oÉxÉÉ|

qÉåUå SÉålÉÉåÇ aÉÉsÉÉåÇ mÉU jÉmmÉÄQû mÉÄQû cÉÑMüÐ jÉÏ| xÉÉUÉ kÉlÉ lɹ WûÉå aÉrÉÉ AÉæU oÉåOûÉ pÉÏ cÉsÉÉ aÉrÉÉ| qÉÑfÉå

ÌMürÉå WÒûL mÉÉmÉ MüÐ rÉÉS AÉrÉÏ iÉÉå MüsÉåeÉÉ NûOûmÉOûÉlÉå sÉaÉÉ| eÉoÉ MüÉåD WûqÉÉUå MüqÉï lÉWûÏÇ SåZÉiÉÉ Wæû iÉoÉ

SåZÉlÉå uÉÉsÉÉ qÉÉæeÉÔS Wæû| rÉWûÉð MüÐ xÉUMüÉU AmÉUÉkÉÏ MüÉå zÉÉrÉS lÉWûÏÇ mÉMüÄQåûaÉÏ iÉÉå pÉÏ FmÉUuÉÉsÉÏ xÉUMüÉU iÉÉå

Wæû WûÏ| ExÉMüÐ lÉeÉUÉåÇ xÉå MüÉåD oÉcÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ|

qÉæÇlÉå oÉåOåû MüÐ E¨ÉU Ì¢ürÉÉ MüUuÉÉD| AmÉlÉÏ oÉcÉÏ-ZÉÑcÉÏ xÉÇmÉÌ¨É AcNûÏ-AcNûÏ eÉaÉWûÉåÇ qÉåÇ sÉaÉÉ SÏ

AÉæU qÉæÇ xÉÉkÉÑ oÉlÉ aÉrÉÉ WÕðû| AÉmÉ M×ümÉÉ MüUMåü qÉåUÏ rÉWû oÉÉiÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå MüWûlÉÉ| qÉæÇlÉå pÉÔsÉ MüÐ LåxÉÏ pÉÔsÉ uÉå

lÉ MüUåÇ, YrÉÉåÇÌMü rÉWû mÉ×juÉÏ MüqÉïpÉÔÍqÉ Wæû|"

MüqÉïmÉëkÉÉlÉ ÌuÉµÉ MüUÏ UÉZÉÉ|

eÉÉå ExÉ MüUå iÉæxÉÉ TüsÉ cÉÉZÉÉ||

MüqÉï MüÉ ÍxÉ®ÉliÉ AMüÉš Wæû| eÉæxÉå MüÉðOåû xÉå MüÉðOûÉ ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ AcNåû MüqÉÉåÇ xÉå oÉÑUå

MüqÉÉåïÇ MüÉ mÉëÉrÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| xÉoÉxÉå AcNûÉ MüqÉï Wæû eÉÏuÉlÉSÉiÉÉ mÉUoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå xÉuÉïjÉÉ xÉqÉÌmÉïiÉ WûÉå

eÉÉlÉÉ| mÉÔuÉï MüÉsÉ qÉåÇ MæüxÉå pÉÏ oÉÑUå MüqÉï WûÉå aÉrÉå WûÉåÇ ElÉ MüqÉÉåïÇ MüÉ mÉëÉrÉͶÉiÉ MüUMåü ÌTüU xÉå LåxÉÏ aÉsÉiÉÏ lÉ

WûÉå eÉÉL LåxÉÉ SØÄRû xÉÇMüsmÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| ÎeÉxÉMåü mÉëÌiÉ oÉÑUå MüqÉï WûÉå aÉrÉå WûÉåÇ ElÉxÉå ¤ÉqÉÉrÉÉcÉlÉÉ MüUMåü,

AmÉlÉÉ AliÉÈMüUhÉ E‹uÉsÉ MüUMåü qÉÉæiÉ xÉå mÉWûsÉå eÉÏuÉlÉSÉiÉÉ xÉå qÉÑsÉÉMüÉiÉ MüU sÉålÉÏ cÉÉÌWûL|

pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå WæÇû-

AÌmÉ cÉåixÉÑSUÉcÉÉUÉå pÉeÉiÉå qÉÉqÉlÉlrÉpÉÉMçü|

xÉÉkÉÑUåuÉ xÉ qÉliÉurÉÈ xÉqrÉaurÉuÉÍxÉiÉÉå ÌWû xÉÈ||

'rÉÌS MüÉåD AÌiÉzÉrÉ SÒUÉcÉÉUÏ pÉÏ AlÉlrÉ pÉÉuÉ xÉå qÉåUÉ pÉ£ü WûÉåMüU qÉÑfÉMüÉå pÉeÉiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû

xÉÉkÉÑ WûÏ qÉÉlÉlÉå rÉÉåarÉ Wæû, YrÉÉåÇÌMü uÉWû rÉjÉÉjÉï ÌlɶÉrÉuÉÉsÉÉ Wæû| AjÉÉïiÉç ExÉlÉå pÉsÉÏpÉÉðÌiÉ ÌlɶÉrÉ MüU ÍsÉrÉÉ

Wæû ÌMü mÉUqÉåµÉU Måü pÉeÉlÉ Måü xÉqÉÉlÉ AlrÉ MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû|'

(pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 9.30)

iÉjÉÉ-

AÌmÉ cÉåSÉÍxÉ mÉÉmÉåprÉÈ xÉuÉåïprÉÈ mÉÉmÉM×ü¨ÉqÉÈ|

xÉuÉïÇ ¥ÉÉlÉmsÉuÉålÉæuÉ uÉ×ÎeÉlÉÇ xÉÇiÉËUwrÉÍxÉ||

'rÉÌS iÉÔ AlrÉ xÉuÉï mÉÉÌmÉrÉÉåÇ xÉå pÉÏ AÍkÉMü mÉÉmÉ MüUlÉå uÉÉsÉÉ Wæû iÉÉå pÉÏ iÉÔ ¥ÉÉlÉ ÃmÉ lÉÉæMüÉ ²ÉUÉ

ÌlÉÈxÉlSåWû xÉqmÉÔhÉï mÉÉmÉ-xÉqÉÑSì xÉå pÉsÉÏ-pÉÉðÌiÉ iÉU eÉÉLaÉÉ|'

(pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 4.36)

AlÉÑ¢üqÉ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Page 43: Nishchint jeevan

ÌuÉuÉåMü MüÐ kÉÉU iÉåeÉ oÉlÉÉAÉå

eÉÏuÉlÉ MüÉå zÉÏbÉë FkuÉïaÉÉqÉÏ oÉlÉlÉå Måü ÍsÉL oÉÑή qÉåÇ xÉSæuÉ SØÄRû xÉÇMüsmÉ qÉÉæeÉÔS UWåû ÌMüÈ

'qÉæÇ ElÉMüÐ oÉÉiÉ MüpÉÏ lÉWûÏÇ qÉÉlÉÔðaÉÉ eÉÉå qÉÑfÉå qÉÉæiÉ xÉå lÉWûÏÇ NÒûÄQûÉ xÉMüiÉå| qÉæÇ ElÉ cÉÏeÉÉåÇ MüÉå eÉÉlÉlÉå

MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüpÉÏ lÉWûÏÇ MüÃÆaÉÉ eÉÉå qÉÑfÉå aÉpÉïuÉÉxÉ qÉåÇ kÉMåüsÉ Så| qÉÉæiÉ Måü oÉÉS qÉÑfÉå qÉÉÍsÉMü xÉå ÍqÉsÉlÉå

qÉåÇ eÉÉå MüqÉï ÃMüÉuÉOû MüU SåiÉÉ Wæû uÉWû MüqÉï Måü ÍsÉL ÌuÉwÉ Wæû|'

LMü mÉÉæUÉÍhÉMü MüjÉÉ WæûÈ

zÉÑMüSåuÉ eÉÏ MüÉ eÉlqÉ WÒûAÉ iÉoÉ uÉå xÉÉåsÉWû uÉwÉï Måü jÉå| eÉlqÉiÉå WûÏ uÉå bÉU NûÉåÄQûMüU eÉÇaÉsÉ MüÐ

AÉåU eÉÉlÉå sÉaÉå| ÌmÉiÉÉ uÉåSurÉÉxÉeÉÏ ElÉMåü mÉÏNåû mÉÏNåû eÉÉ UWåû WæÇû, mÉÑMüÉU UWåû WæÇû-

"mÉÑ§É ! mÉÑ§É !! xÉÑlÉÉå| MüWûÉð eÉÉiÉå WûÉå ? ÃMüÉå... ÃMüÉå.... qÉæÇ iÉÑqWûÉUÉ ÌmÉiÉÉ WÕðû| qÉåUÏ oÉÉiÉ xÉÑlÉÉå|"

mÉÑ§É lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü, 'AÉÎZÉU ÌmÉiÉÉ pÉÏ eÉæxÉå iÉæxÉå lÉWûÏÇ WæÇû| uÉlÉ qÉåÇ eÉÉlÉÉ Wæû iÉÉå ElÉMüÐ AÉÍzÉwÉ

sÉåMüU WûÏ eÉÉlÉÉ EÍcÉiÉ Wæû| ElÉMüÉå mÉëÉjÉïlÉÉ MüU SåiÉÉ WÕðû|"

zÉÑMüSåuÉeÉÏ lÉå ÌmÉiÉÉ xÉå MüWûÉÈ "qÉæÇ AÉmÉMüÉå LMü MüjÉÉ xÉÑlÉÉiÉÉ WÕðû| ÌTüU qÉÑfÉå uÉÉmÉxÉ oÉÑsÉÉlÉÉ EÍcÉiÉ

xÉqÉfÉåÇ iÉÉå oÉÑsÉÉCrÉå| ÌmÉiÉÉeÉÏ ! xÉÑÌlÉrÉå|

ÌMüxÉÏ aÉÉðuÉ Måü oÉÉWûU lÉSÏ ÌMülÉÉUå LMü oÉë¼cÉÉUÏ rÉÑuÉMü mÉëÉiÉÈMüÉsÉ EPûMüU WûUUÉåeÉ xÉlkrÉÉ-uÉlSlÉ,

EmÉÉxÉlÉÉ, rÉÉåaÉÉprÉÉxÉ AÉÌS MüUiÉÉ jÉÉ| eÉmÉ-krÉÉlÉÉÌS Måü oÉÉS eÉoÉ ExÉå pÉÔZÉ sÉaÉiÉÏ iÉÉå uÉWû LMü xÉqÉrÉ

ÍpɤÉÉmÉÉ§É sÉåMüU lÉaÉU qÉåÇ qÉkÉÑMüUÏ MüUiÉÉ jÉÉ| ExÉ oÉë¼cÉÉUÏ MüÉ xÉÇrÉqÉ, xÉÉkÉlÉÉ, AÉåeÉ, iÉåeÉ oÉÄRûiÉÉ cÉsÉÉ

aÉrÉÉ|

ExÉÏ aÉÉðuÉ qÉåÇ LMü MÑüsÉOûÉ x§ÉÏ lÉuÉuÉkÉÑ WûÉåMüU AÉrÉÏ jÉÏ| SÉå qÉÇÎeÉsÉ uÉÉsÉÉ ExÉMüÉ qÉMüÉlÉ jÉÉ|

oÉë¼cÉÉUÏ eÉoÉ ÍpɤÉÉ sÉålÉå lÉaÉU qÉåÇ ÌlÉMüsÉiÉÉ iÉÉå uÉWû MÑüsÉOûÉ ÎZÉÄQûMüÐ xÉå ExÉå ÌlÉWûÉUiÉÏ|

LMü ÌSlÉ ExÉ rÉÑuÉiÉÏ MüÉ mÉÌiÉ oÉÉWûU eÉÉlÉå MüÉå ÌlÉMüsÉ aÉrÉÉ iÉoÉ rÉÑuÉiÉÏ lÉå oÉë¼cÉÉUÏ MüÉå ÎZÉÄQûMüÐ

xÉå fÉÉðMüMüU oÉÑsÉÉrÉÉ AÉæU MüWûÉÈ

"CkÉU AÉAÉå| qÉæÇ iÉÑqWåÇû ÍpɤÉÉ SåiÉÏ WÕðû|"

uÉWû ÌlÉSÉåïwÉ oÉë¼cÉÉUÏ rÉÑuÉMü xÉWûeÉ xuÉpÉÉuÉ xÉå ÍpɤÉÉ sÉålÉå FmÉU mÉWÒðûcÉ aÉrÉÉ| rÉÑuÉMü Måü AÇSU

AÉiÉå WûÏ ExÉ MÑüsÉOûÉ lÉå SUuÉÉeÉÉ oÉlS MüU ÌSrÉÉ| rÉÑuÉMü xÉå AlÉÍkÉMüÉU cÉå¹É MüUlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüÐ|

oÉë¼cÉÉUÏ bÉoÉUÉrÉÉ| qÉlÉ WûÏ qÉlÉ pÉaÉuÉÉlÉ xÉå mÉëÉjÉïlÉÉ MüÐÈ

"Wåû mÉëpÉÑ ! qÉåUÏ xÉÉkÉlÉÉ AkÉÔUÏ lÉ UWû eÉÉrÉ| Wåû qÉåUå qÉÉÍsÉMü ! iÉÔ WûÏ qÉåUÉ U¤ÉMü Wæû| MüÉqÉ iÉÉå uÉæxÉå

WûÏ iÉÏU ÍsÉrÉå ZÉÄQûÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÌTüU rÉWû MüÉÍqÉlÉÏ AmÉlÉÉ mÉërÉÉxÉ MüU UWûÏ Wæû| Wåû UÉqÉ ! iÉÔ M×ümÉÉ MüU| qÉæÇ qÉÉUÉ

eÉÉ UWûÉ WÕðû| iÉÔ M×ümÉÉ MüUåaÉÉ iÉÉå WûÏ oÉcÉ mÉÉFÆaÉÉ| Wåû mÉëpÉÑ M×ümÉÉ MüU...... M×ümÉÉ MüU.....|"

ExÉ oÉë¼cÉÉUÏ MüÐ pÉÏiÉUÏ mÉëÉjÉïlÉÉ AliÉrÉÉïqÉÏ mÉUqÉÉiqÉÉ lÉå xÉÑlÉ sÉÏ| ExÉ rÉÑuÉiÉÏ MüÉ mÉÌiÉ oÉÉWûU eÉÉlÉå

MüÉå bÉU xÉå ÌlÉMüsÉÉ jÉÉ| xÉÇrÉÉåaÉuÉzÉ ExÉå mÉåOû qÉåÇ aÉÄQûoÉÄQûÏ qÉWûxÉÔxÉ WÒûD AÉæU xÉÇQûÉxÉ eÉÉlÉå Måü ÍsÉL bÉU

uÉÉmÉxÉ sÉÉæOû AÉrÉÉ| bÉU MüÉ SUuÉÉeÉÉ ZÉOûZÉOûÉrÉÉ AÉæU mɦÉÏ MüÉå mÉÑMüÉUÉ| mɦÉÏ lÉå mÉÌiÉ MüÐ AÉuÉÉeÉ mÉWûcÉÉlÉÏ

AÉæU uÉWû bÉoÉUÉD| AoÉ CxÉ rÉÑuÉMü xÉÉkÉÑ MüÉ YrÉÉ ÌMürÉÉ eÉÉrÉ ? ExÉlÉå iÉÑUliÉ ÌlÉhÉïrÉ MüU ÍsÉrÉÉ AÉæU rÉÑuÉMü

MüÉå xÉÇQûÉxÉ MüÐ qÉÉåUÏ qÉåÇ SoÉÉ ÌSrÉÉ| mɦÉÏ lÉå SUuÉÉeÉÉ ZÉÉåsÉÉ| mÉÌiÉ MüÉå xÉÇQûÉxÉ eÉÉlÉÉ jÉÉ iÉÉå uÉWû xÉÇQûÉxÉ

aÉrÉÉ| qÉsÉ-qÉÔ§É-ÌuÉ¹É MüÉ irÉÉaÉ ÌMürÉÉ| ÌTüU lÉWûÉkÉÉåMüU AmÉlÉÏ mɦÉÏ MüÉå pÉÏ xÉÉjÉ sÉåMüU oÉÉWûU cÉsÉÉ aÉrÉÉ|

uÉWû lÉuÉrÉÑuÉMü oÉë¼cÉÉUÏ oÉåcÉÉUÉ ExÉ xÉÇQûÉxÉ MüÐ qÉÉåUÏ qÉåÇ xÉUMüiÉÉ xÉUMüiÉÉ LMü ÌSlÉ Måü oÉÉS lÉÏcÉå

AÉrÉÉ| ExÉ MÑüsÉOûÉ lÉå AmÉlÉÏ C‹iÉ oÉcÉÉlÉå Måü ÍsÉL ExÉ oÉåcÉÉUå MüÉå qÉÉåUÏ qÉåÇ EsÉOûÉ kÉMåüsÉ ÌSrÉÉ jÉÉ| ÍxÉU

Page 44: Nishchint jeevan

lÉÏcÉå AÉæU mÉÉðuÉ FmÉU, eÉæxÉå qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉï qÉåÇ oÉŠÉ EsOûÉ WûÉåMüU mÉÄQûÉ UWûiÉÉ Wæû| CxÉ mÉëMüÉU uÉWû kÉÏUå kÉÏUå

xÉUMüiÉå WÒûL LMü ÌSlÉ Måü oÉÉS eÉoÉ lÉÏcÉå EiÉUÉ iÉoÉ pÉÇaÉÏ MüÉå ExÉMåü ÍxÉU Måü oÉÉsÉ ÌSZÉÉD ÌSrÉå| ExÉMüÉå

oÉÄQûÉ AɶÉrÉï WÒûAÉ| ExÉlÉå rÉÑuÉMü MüÉå oÉÉWûU ZÉÏÇcÉ ÍsÉrÉÉ| rÉÑuÉMü iÉÉå oÉåWûÉåzÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ| pÉÇaÉÏ MüÉå xÉÇiÉÉlÉ

lÉWûÏÇ jÉÏ| uÉWû ExÉå AmÉlÉå bÉU qÉåÇ sÉå aÉrÉÉ| qÉÔÍNïûiÉ oÉë¼cÉÉUÏ MüÉ CsÉÉeÉ ÌMürÉÉ| MüÉTüÐ MüÉåÍzÉzÉÉåÇ Måü oÉÉS

rÉÑuÉMü WûÉåzÉ qÉåÇ AÉrÉÉ| WûÉåzÉ qÉåÇ AÉrÉÉ iÉÉå uÉWû pÉÉaÉMüU AmÉlÉÏ fÉÉåÇmÉÄQûÏ qÉåÇ AÉrÉÉ| lÉSÏ qÉåÇ AcNûÏ iÉUWû

xlÉÉlÉ ÌMürÉÉ| ÌTüU AÉxÉlÉ, mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ, krÉÉlÉ, eÉmÉÉÌS MüUMåü xuÉxjÉ WÒûAÉ|

ÌmÉiÉÉ eÉÏ ! ExÉ rÉÑuÉMü MüÉå ÌTüU xÉå pÉÔZÉ sÉaÉÏ| SÉå cÉÉU ÌSlÉ Måü oÉÉS ÍpɤÉÉ WåûiÉÑ ExÉå lÉaÉU qÉåÇ

AÉlÉÉ WûÏ mÉÄQûÉ| iÉoÉ iÉMü uÉWû MÑüsÉOûÉ x§ÉÏ pÉÏ AmÉlÉå bÉU uÉÉmÉxÉ sÉÉæOû AÉrÉÏ jÉÏ|

ÌmÉiÉÉeÉÏ ! uÉWû rÉÑuÉMü ExÉ qÉÉåWûssÉå qÉåÇ xÉå AoÉ aÉÑeÉUåaÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ sÉåÌMülÉ AaÉU uÉWû AlÉeÉÉlÉå qÉåÇ

ExÉ qÉÉåWûssÉå xÉå aÉÑeÉUå AÉæU uÉWû MÑüsÉOûÉ x§ÉÏ ExÉå mÉÔUÏ mÉMüuÉÉlÉ ÎZÉsÉÉlÉå MüÉå oÉÑsÉÉrÉ iÉÉå uÉWû uÉWûÉð eÉÉrÉaÉÉ

YrÉÉ ? uÉWû x§ÉÏ ExÉå oÉÉU-oÉÉU AlÉÑlÉrÉ ÌuÉlÉrÉ MüUå, AcNåû AcNåû MümÉÄQåû SålÉå MüÉ, xÉÑlSU uÉx§ÉÉpÉÔwÉhÉ SålÉå

MüÉ mÉësÉÉåpÉlÉ Så iÉÉå uÉWû eÉÉrÉåaÉÉ YrÉÉ ? lÉWûÏÇ, uÉWû rÉÑuÉMü oÉë¼cÉÉUÏ ExÉ MÑüsÉOûÉ Måü mÉÉxÉ MüSÉÌmÉ lÉWûÏÇ

eÉÉLaÉÉ| YrÉÉåÇÌMü ExÉå LMü oÉÉU xÉÇQûÉxÉ MüÐ qÉÉåUÏ MüÉ AlÉÑpÉuÉ rÉÉS Wæû, lÉÉsÉÏ xÉå aÉÑeÉUlÉå MüÐ mÉÏÄQûÉ MüÐ

xqÉ×ÌiÉ Wæû|

ÌmÉiÉÉeÉÏ ! ExÉ oÉë¼cÉÉUÏ MüÐ iÉÉå LMü WûÏ oÉÉU qÉÉåUÏ xÉå aÉÑeÉUlÉå MüÉ AlÉÑpÉuÉ rÉÉS Wæû CxÉxÉå WûeÉÉUÉå Ç

WûeÉÉUÉåÇ mÉësÉÉåpÉlÉÉåÇ Måü oÉÉuÉeÉÔS pÉÏ uÉWû MÑüsÉOûÉ Måü mÉÉxÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ eÉoÉÌMü qÉæÇ iÉÉå WûeÉÉUÉåÇ WûeÉÉUÉåÇ lÉÉÍsÉrÉÉåÇ

xÉå, qÉÉiÉÉAÉåÇ Måü aÉpÉÉåïÇ qÉåÇ bÉÔqÉiÉÉ bÉÔqÉiÉÉ AÉrÉÉ WÕðû| ÌmÉiÉÉeÉÏ ! qÉÑfÉå ¤ÉqÉÉ MüÐÎeÉL, qÉÑfÉå eÉÉlÉå SÏÎeÉL, xÉÇxÉÉU

Måü MüÐcÉÄQû xÉå qÉÑfÉå oÉcÉlÉå SÏÎeÉL| qÉÑfÉå MüD eÉlqÉÉåÇ xÉå xqÉUhÉ Wæû ÌMü qÉÉiÉÉ MüÐ aÉpÉïÃmÉÏ qÉÉåUÏ MæüxÉÏ

aÉlSÏ WûÉåiÉÏ Wæû|

ExÉ MÑüsÉOûÉ x§ÉÏ Måü xÉÇQûÉxÉ MüÐ qÉÉåUÏ iÉÉå LMü ÌSlÉ MüÐ jÉÏ sÉåÌMülÉ rÉWûÉð qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉïÃmÉÏ qÉÉåUÏ

qÉåÇ iÉÉå lÉÉæ qÉWûÏlÉå AÉæU iÉåUWû ÌSlÉ iÉMü EsOûÉ WûÉåMüU sÉOûMülÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| uÉWûÉð qÉsÉ-qÉÔ§É-ÌuÉ¹É xÉiÉiÉ oÉlÉÏ

UWûiÉÏ Wæû| qÉÉð iÉÏZÉÉ mÉSÉjÉï ZÉÉiÉÏ Wæû iÉÉå oÉŠå MüÐ MüÉåqÉsÉ cÉqÉÄQûÏ mÉU eÉsÉlÉ WûÉåiÉÏ Wæû| ExÉMüÐ mÉÏÄQûÉ iÉÉå

oÉŠÉ WûÏ eÉÉlÉiÉÉ Wæû| qÉÉð MüÐ aÉlSÏ rÉÉåÌlÉ Måü qÉÉaÉï xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉiÉå xÉqÉrÉ oÉŠå MüÉå eÉÉå mÉÏÄQûÉ WûÉåiÉÏ Wæû

ExÉMüÉ YrÉÉ oÉrÉÉlÉ ÌMürÉÉ eÉÉrÉ ? qÉÉð MüÐ AmÉå¤ÉÉ SxÉ aÉÑlÉÉ AÍkÉMü mÉÏÄQûÉ oÉŠå MüÐ WûÉåiÉÏ Wæû| oÉŠÉ oÉåcÉÉUÉ

oÉåWûÉåzÉ MüÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|

Wåû ÌmÉiÉÉ eÉÏ ! LåxÉÏ mÉÏÄQûÉAÉåÇ xÉå qÉæÇ MåüuÉsÉ LMü WûÏ oÉÉU lÉWûÏÇ aÉÑeÉUÉ WÕðû sÉåÌMülÉ WûeÉÉUÉåÇ, sÉÉZÉÉåÇ,

MüUÉåÄQûÉåÇ, AUoÉÉåÇ oÉÉU aÉÑeÉUÉ WÕðû| AoÉ AÉmÉ qÉÑfÉå ¤ÉqÉÉ MüUÉå| qÉÑfÉå ExÉ aÉlSÏ lÉÉÍsÉrÉÉåÇ qÉåÇ sÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉå

xÉÇxÉÉU MüÐ AÉåU lÉ bÉxÉÏOûÉå|"

xÉÇxÉÉU AÉæU ÍcɨÉuÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉ oÉWÒûiÉ mÉxÉÉUÉ qÉiÉ MüUÉå| oÉWÒûiÉ mÉxÉÉUÉ MüUlÉå xÉå ÌTüU aÉÇSÏ qÉÉåËUrÉÉåÇ xÉå

mÉxÉÉU WûÉålÉÉ mÉÄQåûaÉÉ, lÉÉÍsÉrÉÉåÇ xÉå mÉxÉÉU WûÉålÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| MüpÉÏ SÉå mÉæUuÉÉsÉÏ qÉÉð MüÐ lÉÉsÉÏ xÉå mÉxÉÉU WûÉåÇaÉå MüpÉÏ

cÉÉU mÉæUuÉÉsÉÏ qÉÉð MüÐ lÉÉsÉÏ xÉå mÉxÉÉU WûÉåÇaÉå, MüpÉÏ AÉPû mÉæUuÉÉsÉÏ qÉÉð MüÐ lÉÉsÉÏ xÉå, MüpÉÏ xÉÉæ mÉæUuÉÉsÉÏ qÉÉð

MüÐ lÉÉsÉÏ xÉå| AÉeÉ iÉMü LåxÉÏ MüD mÉëMüÉU MüÐ qÉÉð MüÐ lÉÉÍsÉrÉÉåÇ xÉå mÉxÉÉU WûÉåiÉå AÉrÉå WæÇû rÉÑaÉÉåÇ xÉå| AoÉ

MüoÉ iÉMü ElÉ lÉÉÍsÉrÉÉåÇ xÉå aÉÑeÉUiÉå UWûÉåaÉå ? AoÉ ElÉ lÉÉÍsÉrÉÉåÇ xÉå EmÉUÉqÉ WûÉå eÉÉAÉå| AoÉ iÉÉå ExÉ mÉUqÉÉiqÉÉ

xÉå ÍqÉsÉÉå, ÌTüU MüpÉÏ ÌMüxÉÏ lÉÉsÉÏ xÉå aÉÑeÉUlÉÉ lÉ mÉÄQåû|

AmÉlÉå ÌuÉuÉåMü AÉæU uÉæUÉarÉ MüÉå ÌlÉUliÉU eÉÉaÉ×iÉ UZÉlÉÉ| ÌuÉuÉåMü eÉUÉ-xÉÉ pÉÏ MüqÉ WÒûAÉ ÌMü lÉÉsÉÏ

iÉærÉÉU WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| ÌuÉuÉåMü eÉUÉ-xÉÉ pÉÏ MüqÉ WÒûAÉ ÌMü lÉÉsÉÏ iÉærÉÉU WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| oÉë¼cÉÉUÏ MüÉå eÉUÉ-xÉÏ

ÌuÉxqÉ×ÌiÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ iÉÉå uÉWû MÑüsÉOûÉ ExÉå ÌTüU xÉå oÉÑsÉÉlÉå qÉåÇ EixÉÑMü Wæû| iÉÑqÉ xÉSÉ rÉÉS UZÉlÉÉ ÌMü AÉÎZÉU

Page 45: Nishchint jeevan

YrÉÉ ? CiÉlÉÉ ZÉÉ ÍsÉrÉÉ ÌTüU YrÉÉ ? CiÉlÉÉ pÉÉåaÉ ÍsÉrÉÉ ÌTüU YrÉÉ ? AZÉoÉÉUÉåÇ qÉåÇ CiÉlÉÏ TüÉåOûÉå NûmÉuÉÉ sÉÏ

ÌTüU YrÉÉ ?

CxÉÍsÉL ZÉÔoÉ xÉiÉMïü UWûÉå|

xÉÇiÉ LMülÉÉjÉ eÉÏ Måü mÉÉxÉ LMü oÉÔÄRûÉ mÉWÒðûcÉÉ| oÉÉåsÉÉÈ

"AÉmÉ pÉÏ aÉ×WûxjÉÏ qÉæÇ pÉÏ aÉ×WûxjÉÏ| AÉmÉ pÉÏ oÉŠÉåÇ uÉÉsÉå qÉæÇ pÉÏ oÉŠÉåÇ uÉÉsÉÉ| AÉmÉ pÉÏ xÉTåüS

MümÉÄQûÉåÇ uÉÉsÉå qÉæÇ pÉÏ xÉTåüS MümÉÄQåû uÉÉsÉÉ| sÉåÌMülÉ AÉmÉMüÉå sÉÉåaÉ mÉÔeÉiÉå WæÇû, AÉmÉMüÐ CiÉlÉÏ mÉëÌiÉ¸É Wæû, AÉmÉ

CiÉlÉå ZÉÑzÉ UWû xÉMüiÉå WûÉå, AÉmÉ CiÉlÉå ÌlÉͶÉliÉ eÉÏ xÉMüiÉå WûÉå AÉæU qÉæÇ CiÉlÉÉ mÉUåzÉÉlÉ YrÉÉåÇ ? AÉmÉ CiÉlÉå

qÉWûÉlÉç AÉæU qÉæÇ CiÉlÉÉ iÉÑcNû YrÉÉåÇ ?"

LMülÉÉjÉ eÉÏ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü CxÉMüÉå xÉæ®ÉÎliÉMü EmÉSåzÉ SålÉå xÉå MüÉqÉ lÉWûÏÇ cÉsÉåaÉÉ, ExÉMüÉå xÉqÉfÉ

qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉrÉåaÉÉ| MÑüNû ÌMürÉÉ eÉÉrÉ... LMülÉÉjÉ eÉÏ lÉå ExÉå MüWûÉÈ

"cÉsÉ Uå xÉÉiÉ ÌSlÉ qÉåÇ qÉUlÉå uÉÉsÉå ! iÉÔ qÉÑfÉxÉå YrÉÉ mÉÔNûiÉÉ Wæû ? AoÉ YrÉÉ TüMïü mÉÄQåûaÉÉ ? xÉÉiÉ

ÌSlÉ qÉåÇ iÉÉå iÉåUÏ qÉÉæiÉ Wæû|"

uÉWû AÉSqÉÏ xÉÑlÉMüU xÉ³É UWû aÉrÉÉ| LMülÉÉjÉ eÉÏ MüWû UWåû WæÇû xÉÉiÉ ÌSlÉ qÉåÇ qÉÉæiÉ Wæû iÉÉå oÉÉiÉ mÉÔUÏ

WûÉå aÉD| uÉWû AÉSqÉÏ AmÉlÉÏ SÒMüÉlÉ mÉU AÉrÉÉ sÉåÌMülÉ ExÉMåü ÌSqÉÉaÉ qÉåÇ LMülÉÉjÉ eÉÏ Måü zÉoS bÉÔqÉ UWåû WæÇû-

"xÉÉiÉ ÌSlÉ qÉåÇ qÉÉæiÉ Wæû| ExÉMüÉå kÉlÉ MüqÉÉlÉå MüÉ eÉÉå sÉÉåpÉ jÉÉ, WûÉrÉ WûÉrÉ jÉÏ uÉWû zÉÉliÉ WÒûD| AmÉlÉå mÉëÉUokÉ

MüÉ eÉÉå WûÉåaÉÉ uÉWû ÍqÉsÉåaÉÉ| aÉëÉWûMüÉåÇ xÉå sÉÄQû mÉÄQûiÉÉ jÉÉ iÉÉå AoÉ mÉëåqÉ xÉå urÉuÉWûÉU MüUlÉå sÉaÉÉ| zÉÉqÉ WûÉåiÉÏ

jÉÏ iÉoÉ SÉà Måü bÉÔðOû mÉÏ sÉåiÉÉ jÉÉ uÉWû SÉà AoÉ TüÐMüÉ WûÉå aÉrÉÉ| LMü ÌSlÉ oÉÏiÉÉ.... SÕxÉUÉ oÉÏiÉÉ.... iÉÏxÉUÉ

oÉÏiÉÉ....| ExÉå pÉÉåeÉlÉ qÉåÇ ÌuÉÍpÉ³É mÉëMüÉU Måü, ÌuÉÍpÉ³É xuÉÉS Måü urÉÇeÉlÉ, AÉcÉÉU, cÉOûlÉÏ AÉÌS cÉÉÌWûL jÉÉ,

eÉUÉ xÉÏ MüqÉÏ mÉÄQûlÉå mÉU AÉaÉoÉoÉÔsÉÉ WûÉå eÉÉiÉÉ jÉÉ| AoÉ ExÉå rÉÉS AÉlÉå sÉaÉ aÉrÉÉ ÌMü iÉÏlÉ ÌSlÉ oÉÏiÉ aÉrÉå,

AoÉ cÉÉU ÌSlÉ WûÏ oÉcÉå| ÌMüiÉlÉÉ ZÉÉrÉÉ-ÌmÉrÉÉ ! AÉÎZÉU YrÉÉ ? cÉÉæjÉÉ ÌSlÉ oÉÏiÉÉ.... mÉÉðcÉuÉÉð ÌSlÉ AÉrÉÉ...|

oÉWÕû mÉU ¢üÉåkÉ AÉ eÉÉiÉÉ jÉÉ, oÉåOåû lÉÉsÉÉrÉMü ÌSZÉiÉå jÉå, AoÉ iÉÏlÉ ÌSlÉ Måü oÉÉS qÉÉæiÉ ÌSZÉlÉå sÉaÉÏ| xÉoÉ

mÉËUuÉÉUeÉÉlÉÉåÇ Måü AuÉaÉÑhÉ pÉÔsÉ aÉrÉÉ, aɬÉUÏ pÉÔsÉ aÉrÉÉ| xÉqÉÉkÉÉlÉ mÉÉ ÍsÉrÉÉ ÌMü xÉÇxÉÉU qÉåÇ LåxÉÉ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû|

rÉWû qÉåUÉ xÉÉæpÉÉarÉ Wæû ÌMü uÉå qÉÑfÉxÉå aɬÉUÏ AÉæU lÉÉsÉÉrÉMüÐ MüUiÉå WæÇû iÉÉå ElÉMüÉ AÉxÉÌ£ümÉÔhÉï ÍcÉliÉlÉ qÉåUå

ÌSsÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ Wæû| rÉÌS AÉxÉÌ£ümÉÔhÉï ÍcÉliÉlÉ WûÉåaÉÉ iÉÉå ÌTüU YrÉÉ mÉiÉÉ CxÉ bÉU qÉåÇ cÉÔWûÉ WûÉåMüU AÉlÉÉ

mÉÄQåû rÉÉ xÉÉðmÉ WûÉåMüU AÉlÉÉ mÉÄQåû rÉÉ ÍcÉÌÄQûrÉÉð WûÉåMüU AÉlÉÉ mÉÄQåû, MüÉåD mÉiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| mÉÑ§É AÉæU oÉWÒûLÆ aɬÉU

WÒûD WæÇû iÉÉå AcNûÉ WûÏ Wæû YrÉÉåÇÌMü iÉÏlÉ ÌSlÉ qÉåÇ AoÉ eÉÉlÉÉ WûÏ Wæû| CiÉlÉå xÉqÉrÉ qÉåÇ qÉæÇ ÌuÉ•ûsÉ MüÉå rÉÉS MüU

sÉÔð- ÌuÉ•ûsÉÉ... ÌuÉ•ûsÉÉ.... ÌuÉ•ûsÉÉ...

pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ xqÉUhÉ cÉÉsÉÔ WûÉå aÉrÉÉ| eÉÏuÉlÉ pÉU eÉÉå qÉÇÌSU qÉåÇ lÉWûÏÇ aÉrÉÉ jÉÉ, xÉÇiÉÉåÇ MüÉå lÉWûÏÇ qÉÉlÉiÉÉ

jÉÉ ExÉ oÉÔÄRåû MüÉ ÌlÉUliÉU eÉÉmÉ cÉÉsÉÔ WûÉå aÉrÉÉ| xÉÇxÉÉU MüÐ iÉÔ-iÉÔ, qÉæÇ-qÉæÇ, iÉåUÉ-qÉåUÉ xÉoÉ pÉÔsÉ aÉrÉÉ|

Nû•ûÉ ÌSlÉ oÉÏiÉlÉå sÉaÉÉ| erÉÉåÇ-erÉÉåÇ xÉqÉrÉ eÉÉlÉå sÉaÉÉ irÉÉåÇ-irÉÉåÇ oÉÔÄRåû MüÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ, lÉÉqÉxqÉUhÉ,

xÉWûeÉ-eÉÏuÉlÉ, xÉWûlÉzÉÌ£ü, ESÉUiÉÉ, mÉëåqÉ, ÌuÉuÉåMü, AÉÌS xÉoÉ aÉÑhÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉålÉå sÉaÉå| MÑüOÒûqoÉÏ SÇaÉ UWû

aÉrÉå ÌMü CxÉ oÉÔÄRåû MüÉ eÉÏuÉlÉ CiÉlÉÉ mÉËUuÉÌiÉïiÉ MæüxÉå WûÉå aÉrÉÉ ! WûqÉ UÉåeÉ qÉlÉÉæÌiÉrÉÉð qÉlÉÉiÉå jÉå ÌMü rÉWû oÉÔÄRûÉ

MüoÉ qÉUå, WûqÉÉUÏ eÉÉlÉ NÕûOåû|

sÉÉåaÉ SåuÉÏ-SåuÉiÉÉ MüÐ mÉÔeÉÉ-mÉëÉjÉïlÉÉ MüUiÉå WæÇû, qÉlÉÉæÌiÉrÉÉð qÉÉlÉiÉå WæÇû, xÉÇiÉÉåÇ xÉå AÉzÉÏuÉÉïS qÉÉðaÉiÉå WæÇû,

"Wåû SåuÉÏ SåuÉiÉÉ ! CxÉ oÉÔÄRåû MüÉ xuÉaÉïuÉÉxÉ WûÉå eÉÉrÉå, WûqÉ pÉÇQûÉUÉ MüUåÇaÉå... Wåû qÉWûÉUÉeÉ ! AÉzÉÏuÉÉïS SÉå, qÉåUÉ

xÉxÉÑU oÉWÒûiÉ SÒÈZÉÏ Wæû|"

"YrÉÉ Wæû ExÉå ?"

Page 46: Nishchint jeevan

"uÉWû oÉÏqÉÉU Wæû, AÉÆZÉÉåÇ xÉå ÌSZÉiÉÉ lÉWûÏÇ, oÉÑÄRûÉmÉÉ Wæû| ZÉÉlÉÉ WûeÉqÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| lÉÏÇS lÉWûÏÇ AÉiÉÏ|

xÉÉUÏ UÉiÉ 'ZÉÉåÇ... ZÉÉåÇ....' MüUMåü WûqÉÉUÏ lÉÏÇS ZÉUÉoÉ MüUiÉÉ Wæû| AÉmÉ AÉÍzÉwÉ MüUÉå| rÉÉ iÉÉå uÉWû lÉuÉeÉuÉÉlÉ WûÉå

eÉÉrÉ rÉÉ iÉÉå AÉmÉ SrÉÉ MüUÉå......|"

"YrÉÉ SrÉÉ MüÃÆ?"

"oÉÉoÉÉ ! AÉmÉ xÉqÉfÉ eÉÉAÉå, WûqÉxÉå qÉiÉ MüWûsÉuÉÉAÉå|"

ÎeÉlÉ sÉÉrÉ iÉÉå xÉÔU xÉPûÉ AÉWåûlÉ|

xÉå MüÉÇkÉÏ MüÐÇ lÉ jÉÏÇSÉ||

ÎeÉlÉ oÉŠÉåÇ MüÉå iÉÑqÉ eÉlqÉ SåiÉå WûÉå, mÉÉsÉiÉå-mÉÉåxÉiÉå WûÉå, AmÉlÉå mÉåOû mÉU mÉÌ•ûrÉÉð oÉÉðkÉMüU ElÉMüÉå

mÉÄRûÉiÉå WûÉå ElÉMüÉå oÉÄQûÉ WûÉålÉå SÉå| ElÉMüÉå oÉWÕû ÍqÉsÉlÉå SÉå| iÉÑqWûÉUÉ oÉÑÄRûÉmÉÉ AÉlÉå SÉå| ÌTüU SåZÉÉå iÉÑqWûÉUÉ WûÉsÉ

YrÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû|

oÉWÒûiÉ mÉxÉÉUÉ qÉiÉ MüUÉå MüU jÉÉåÄQåû MüÐ AÉzÉ|

oÉWÒûiÉ mÉxÉÉUÉ ÎeÉlÉ ÌMürÉÉ uÉå pÉÏ aÉrÉå ÌlÉUÉzÉ||

cÉÉU cÉÉU mÉÑ§É WûÉålÉå mÉU pÉÏ oÉÔÄRûÉ mÉUåzÉÉlÉ Wæû YrÉÉåÇÌMü oÉÔÄRåû lÉå mÉÑ§É mÉU AÉkÉÉU UZÉÉ Wæû, mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ

AÉkÉÉU NûÉåÄQû ÌSrÉÉ Wæû| iÉÑqÉlÉå mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ AÉkÉÉU NûÉåÄQûMüU mÉÑ§É mÉU, mÉæxÉå mÉU, MÑüOÒûqoÉ mÉU, UÉerÉ mÉU, xɨÉÉ

mÉU AÉkÉÉU UZÉÉ iÉÉå AliÉ qÉåÇ UÉålÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÐ xÉÑÌuÉkÉÉLÆ ÎeÉxÉMüÉå EmÉsÉokÉ WûÉå xÉMüiÉÏ WæÇû LåxÉÏ

pÉÉUiÉ MüÐ pÉÔiÉmÉÔuÉï mÉëkÉÉlÉqÉǧÉÏ CÎlSUÉ MüÉå pÉÏ ÌuÉuÉzÉ WûÉåMüU AmÉlÉå mÉÑ§É MüÐ qÉÉæiÉ SåZÉlÉÏ mÉÄQûÏ| ZÉÑS MüÉå

aÉÉåÍsÉrÉÉåÇ MüÉ ÍzÉMüÉU WûÉålÉÉ mÉÄQûÉ| SÕxÉUå oÉåOåû MüÉå AÉiÉÇMüuÉÉÌSrÉÉåÇ lÉå EÄQûÉ ÌSrÉÉ| qÉÉæiÉ MüoÉ AÉiÉÏ Wæû, MæüxÉå

AÉiÉÏ Wæû, MüWûÉð AÉiÉÏ Wæû MüÉåD mÉiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉ rÉWûÉð xÉå eÉÉLÆ sÉåÌMülÉ bÉU mÉWÒðûcÉåÇaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ mÉWÒðûcÉåÇaÉå YrÉÉ

mÉiÉÉ ? bÉU xÉå SÒMüÉlÉ mÉU eÉÉiÉå xÉqÉrÉ UÉxiÉå qÉåÇ YrÉÉ mÉiÉÉ MÑüNû WûÉå eÉÉrÉ ! MüÉåD mÉiÉÉ lÉWûÏÇ CxÉ lɵÉU zÉUÏU

MüÉ|

ExÉ oÉÔÄRåû MüÉ Nû•ûÉ ÌSlÉ oÉÏiÉ UWûÉ Wæû| ExÉMüÐ mÉëÉjÉïlÉÉ qÉåÇ EiMühPûÉ AÉ aÉD Wæû ÌMü Wåû pÉaÉuÉÉlÉ ! qÉæÇ

YrÉÉ MüÃÆ ? qÉåUå MüqÉï MæüxÉå MüOåÇûaÉå ? ÌuÉPûÉåoÉÉ... ÌuÉPûÉåoÉÉ... qÉÉeÉÉ ÌuÉ•ûsÉÉ.... qÉÉeÉÉ ÌuÉ•ûsÉÉ.... eÉÉmÉ cÉÉsÉÔ

Wæû| UÉÌ§É qÉåÇ lÉÏÇS lÉWûÏÇ AÉrÉÏ| UÌuÉSÉxÉ MüÐ oÉÉiÉ ExÉMüÉå zÉÉrÉS rÉÉS AÉ aÉD WûÉåaÉÏ| AlÉeÉÉlÉå qÉåÇ ExÉMåü

eÉÏuÉlÉ qÉåÇ UÌuÉSÉxÉ cÉqÉMüÉ WûÉåaÉÉ|

UÌuÉSÉxÉ UÉiÉ lÉ xÉÉåCrÉå ÌSuÉxÉ lÉ sÉÏÎeÉL xuÉÉS|

ÌlÉzÉÌSlÉ WûËU MüÉå xÉÑqÉUÏL NûÉåÄQû xÉMüsÉ mÉëÌiÉuÉÉS||

oÉÔÄRåû MüÐ UÉiÉ AoÉ xÉÉålÉå qÉåÇ lÉWûÏÇ aÉÑeÉUiÉÏ, ÌuÉPûÉåoÉÉ Måü xqÉUhÉ qÉåÇ aÉÑeÉU UWûÏ Wæû|

xÉÉiÉuÉåÇ ÌSlÉ mÉëpÉÉiÉ WÒûD| oÉÔÄRåû lÉå MÑüOÒûÎqoÉrÉÉåÇ MüÉå eÉaÉÉrÉÉÈ

"oÉÉåsÉÉ cÉÉsÉÉ qÉÉTüÉ MüUlÉÉ... ÌMürÉÉ MüUÉrÉÉ qÉÉTü MüUlÉÉ... qÉæÇ AoÉ eÉÉ UWûÉ WÕðû|"

MÑüOÒûqoÉÏ UÉålÉå sÉaÉå ÌMüÈ "AoÉ iÉÑqÉ oÉWÒûiÉ AcNåû WûÉå aÉrÉå WûÉå, AoÉ lÉ eÉÉiÉå iÉÉå AcNûÉ WûÉåiÉÉ|"

eÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ mrÉÉUÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉWû MÑüOÒûqoÉ MüÉ pÉÏ mrÉÉUÉ WûÉåiÉÉ Wæû, xÉqÉÉeÉ MüÉ pÉÏ mrÉÉUÉ

WûÉåiÉÉ Wæû| eÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå NûÉåÄQûMüU AmÉlÉå MÑüOÒûÎqoÉrÉÉåÇ Måü ÍsÉL xÉoÉ MÑüNû MüUiÉÉ Wæû ExÉMüÉå MÑüOÒûqoÉÏ pÉÏ

AÉÎZÉU SÒiMüÉUiÉå WæÇû|

oÉÔÄRûÉ MüWûiÉÉ WæûÈ "aÉÉåoÉU xÉå sÉÏmÉMüU cÉÉæMüÉ sÉaÉÉAÉå| qÉåUå qÉÑðWû qÉåÇ iÉÑsÉxÉÏ MüÉ mɨÉÉ SÉå| aÉsÉå qÉåÇ

iÉÑsÉxÉÏ MüÉ qÉlÉMüÉ oÉÉðkÉÉå| AÉmÉ sÉÉåaÉ UÉålÉÉ qÉiÉ| qÉÑfÉå ÌuÉPûÉåoÉÉ Måü ÍcÉliÉlÉ qÉåÇ qÉUlÉå SålÉÉ|"

MÑüOÒûqoÉÏ xÉoÉ mÉUåzÉÉlÉ WæÇû| CiÉlÉå qÉåÇ LMülÉÉjÉ eÉÏ uÉWûÉð xÉå aÉÑeÉUå| MÑüOÒûqoÉÏ pÉÉaÉå| LMülÉÉjÉeÉÏ Måü mÉæU

mÉMüÄQåû| AÉmÉ bÉU qÉåÇ mÉkÉÉUÉå|

LMülÉÉjÉ eÉÏ lÉå bÉU AÉMüU oÉÔÄRåû xÉå mÉÔNûÉÈ

Page 47: Nishchint jeevan

"YrÉÉåÇ, YrÉÉ oÉÉiÉ Wæû ? YrÉÉåÇ xÉÉårÉå WûÉå ?"

"qÉWûÉUÉeÉ eÉÏ ! AÉmÉ WûÏ lÉå iÉÉå MüWûÉ jÉÉ ÌMü xÉÉiÉ ÌSlÉ qÉåÇ iÉÑqWûÉUÏ qÉÉæiÉ Wæû| NûÈ ÌSlÉ oÉÏiÉ aÉrÉå|

rÉWû AÉÎZÉUÏ ÌSlÉ Wæû| xÉÇiÉ MüÉ uÉcÉlÉ ÍqÉjrÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| uÉWû xÉirÉ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû|"

qÉæÇ pÉÏ iÉÑqWåÇû MüWû SåiÉÉ WÕðû ÌMü AÉmÉ sÉÉåaÉ pÉÏ LMü xÉmiÉÉWû qÉåÇ, xÉÉiÉ ÌSlÉ qÉåÇ WûÏ qÉUÉåaÉå| AÉmÉ

UÌuÉuÉÉU MüÉå qÉUÉåaÉå rÉÉ xÉÉåqÉuÉÉU MüÉå qÉUÉåaÉå rÉÉ qÉÇaÉsÉuÉÉU MüÉå rÉÉ oÉÑkÉuÉÉU MüÉå rÉÉ aÉÑÃuÉÉU MüÉå rÉÉ zÉÑ¢üuÉÉU

MüÉå| ClÉ NûÈ ÌSlÉÉåÇ qÉåÇ lÉWûÏÇ qÉUÉåaÉå iÉÉå zÉÌlÉuÉÉU MüÉå iÉÉå eÉÃU qÉUÉåaÉå WûÏ| AÉmÉ eÉoÉ MüpÉÏ qÉUÉåaÉå iÉoÉ ClÉ

xÉÉiÉ ÌSlÉÉåÇ qÉåÇ xÉå MüÉåD lÉ MüÉåD LMü ÌSlÉ iÉÉå WûÉåaÉÉ WûÏ| AÉPûuÉÉð ÌSlÉ iÉÉå Wæû WûÏ lÉWûÏÇ|

LMülÉÉjÉeÉÏ MüÐ oÉÉiÉ pÉÏ xÉŠÏ jÉÏ| xÉÇiÉ YrÉÉåÇ fÉÔPû oÉÉåsÉåÇ ? WûqÉ xÉqÉfÉiÉå lÉWûÏÇ WæÇû xÉÇiÉ MüÐ oÉÉiÉ

MüÉå iÉÉå MüWû SåiÉå WæÇû xÉÇiÉ MüÐ oÉÉiÉ aÉsÉiÉ Wæû|

zÉåU MüÐ SÉÄRû qÉåÇ AÉrÉÉ WÒûAÉ ÍzÉMüÉU zÉÉrÉS oÉcÉ pÉÏ xÉMüiÉÉ Wæû| sÉåÌMülÉ xÉŠå xÉSaÉÑà Måü WØûSrÉ

qÉåÇ ÎeÉxÉMüÉ xjÉÉlÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉWû MæüxÉå TåüsÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû ?

LMülÉÉjÉ eÉÏ MüÉ uÉcÉlÉ ExÉ oÉÔÄRåû lÉå xÉirÉ qÉÉlÉÉ iÉÉå ExÉMüÉ eÉÏuÉlÉ mÉËUuÉÌiÉïiÉ WûÉå aÉrÉÉ|

LMülÉÉjÉ eÉÏ ExÉ oÉÔÄRåû xÉå MüWûlÉå sÉaÉåÈ

"iÉÑqÉlÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ jÉÉ ÌMü AÉmÉ qÉåÇ AÉæU YrÉÉ TüMïü Wæû| qÉæÇlÉå iÉÑqWåÇû MüWûÉ ÌMü iÉÑqWûÉUÏ xÉÉiÉ ÌSlÉ

qÉåÇ qÉÉæiÉ WûÉåaÉÏ| iÉÑqÉlÉå AmÉlÉÏ qÉÉæiÉ MüÉå xÉÉiÉ ÌSlÉ SÕU SåZÉÉ| AoÉ oÉiÉÉAÉå, iÉÑqÉlÉå xÉÉiÉ ÌSlÉ qÉåÇ AÉlÉåuÉÉsÉÏ

qÉÉæiÉ MüÉå SåZÉMüU ÌMüiÉlÉÏ oÉÉU SÉà ÌmÉrÉÉ ?"

"LMü oÉÉU pÉÏ lÉWûÏÇ|"

"ÌMüiÉlÉÏ oÉÉU ¢üÉåkÉ ÌMürÉÉ ?"

"LMü oÉÉU pÉÏ lÉWûÏÇ|"

"ÌMüiÉlÉå sÉÉåaÉÉåÇ xÉå fÉaÉÄQûÉ ÌMürÉÉ ?"

"ÌMüxÉÏ xÉå pÉÏ lÉWûÏÇ|"

"iÉÑqÉMüÉå xÉÉiÉ ÌSlÉ, NûÈ ÌSlÉ, mÉÉðcÉ ÌSlÉ, cÉÉU ÌSlÉ SÕU qÉÉæiÉ ÌSZÉÏ| ÎeÉiÉlÉÏ-ÎeÉiÉlÉÏ qÉÉæiÉ lÉeÉSÏMü

AÉiÉÏ aÉD EiÉlÉÉ EiÉlÉÉ iÉÑqÉ DµÉUqÉrÉ WûÉåiÉå aÉrÉå| xÉÇxÉÉU TüÐMüÉ WûÉåiÉÉ aÉrÉÉ| rÉWû iÉÑqWûÉUÉ AlÉÑpÉuÉ Wæû ÌMü

lÉWûÏÇ ?"

"WûÉð qÉWûÉUÉeÉ ! qÉåUÉ AlÉÑpÉuÉ Wæû|"

"xÉÉiÉ ÌSlÉ qÉÉæiÉ SÕU Wæû iÉÉå xÉÇxÉÉU qÉåÇ MüWûÏÇ UxÉ lÉWûÏÇ ÌSZÉÉ, pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ mÉëÏÌiÉ oÉÄRûÏ, eÉÏuÉlÉ

pÉÌ£üqÉrÉ oÉlÉ aÉrÉÉ| qÉåUå aÉÑà lÉå iÉÉå qÉÑfÉå xÉÉqÉlÉå WûÏ qÉÉæiÉ ÌSZÉÉ SÏ Wæû| qÉæÇ WûUUÉåeÉ qÉÉæiÉ MüÉå AmÉlÉå xÉÉqÉlÉå

WûÏ SåZÉiÉÉ WÕðû| CxÉÍsÉL qÉÑfÉå xÉÇxÉÉU qÉåÇ AÉxÉÌ£ü lÉWûÏÇ Wæû AÉæU mÉëpÉÑ qÉåÇ mÉëÏÌiÉ Wæû| ÎeÉxÉMüÐ mÉëpÉÑ qÉåÇ mÉëÏÌiÉ Wæû

ExÉMåü xÉÉjÉ SÒÌlÉrÉÉðuÉÉsÉå mÉëÏÌiÉ MüUiÉå WæÇû| CxÉÍsÉL qÉæÇ oÉÄQûÉ ÌSZÉiÉÉ WÕðû AÉæU iÉÑqÉ NûÉåOåû ÌSZÉiÉå WûÉå| uÉUlÉÉ WûqÉ

AÉæU iÉÑqÉ SÉålÉÉåÇ LMü WûÏ iÉÉå WæÇû|"

AlÉÉiqÉ uÉxiÉÑAÉåÇ qÉåÇ qÉlÉ MüÉå sÉaÉÉrÉÉ, AlÉÉiqÉ mÉSÉjÉÉåïÇ qÉåÇ qÉlÉ MüÉå sÉaÉÉrÉÉ iÉÉå WûqÉ AmÉlÉå AÉmÉMåü

zɧÉÑ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU NûÉåOåû WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| AlÉÉiqÉ uÉxiÉÑAÉåÇ xÉå qÉlÉ MüÉå WûOûÉMüU AÉiqÉÉ qÉåÇ sÉaÉÉiÉå WæÇû iÉÉå WûqÉ

´Éå¸ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU AmÉlÉå AÉmÉMåü ÍqÉ§É WûÉå eÉÉiÉå WæÇû, qÉWûÉlÉç WûÉå eÉÉiÉå WæÇû|

lÉÉlÉMü iÉÑqÉxÉå oÉÄQåû lÉWûÏÇ jÉå, MüoÉÏU iÉÑqÉxÉå oÉÄQåû lÉWûÏÇ jÉå, qÉWûÉuÉÏU iÉÑqÉxÉå oÉÄQåû lÉWûÏÇ jÉå, oÉÑ® iÉÑqÉxÉå

oÉÄQåû lÉWûÏÇ jÉå, ¢üÉCxOû iÉÑqÉxÉå oÉÄQåû lÉWûÏÇ jÉå, M×üwhÉ pÉÏ iÉÑqÉxÉå oÉÄQåû lÉWûÏÇ jÉå, iÉÑqWûÉUÉ WûÏ ÃmÉ jÉå, sÉåÌMülÉ uÉå

xÉoÉ oÉÄQåû WûÉå aÉrÉå YrÉÉåÇÌMü ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ, AÉiqÉxuÉÃmÉ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ MüÐ, mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ MüÐ

AÉæU WûqÉ sÉÉåaÉ mÉUÉrÉå qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ MüUiÉå WæÇû, AlÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ MüUiÉå WæÇû, xÉÇxÉÉU ÎxjÉÌiÉ MüiÉå WæÇû CxÉÍsÉL

WûqÉ qÉÉUå eÉÉiÉå WæÇû|

Page 48: Nishchint jeevan

AoÉ iÉoÉ eÉÉå WûÉå aÉrÉÉ xÉÉå WûÉå aÉrÉÉ, eÉÉå oÉÏiÉ aÉD xÉÉå oÉÏiÉ aÉD| AoÉ oÉÉiÉ xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ aÉD| AÉaÉå

xÉÉuÉkÉÉlÉ UWûlÉÉ Wæû| xÉSÉ rÉÉS UZÉlÉÉ Wæû ÌMü WûqÉ xÉoÉ xÉÉiÉ ÌSlÉ qÉåÇ qÉUlÉå uÉÉsÉå WæÇû| AÉÎZÉU MüoÉ iÉMü ?

WûqÉ rÉÉåeÉlÉÉ oÉlÉÉiÉå WæÇû ÌMü MüsÉ UÌuÉuÉÉU Wæû, NÒû•ûÏ qÉlÉÉrÉåÇaÉå, ZÉåsÉåÇaÉå, bÉÔqÉåÇaÉå| sÉåÌMülÉ uÉWû UÌuÉuÉÉU

LåxÉÉ pÉÏ iÉÉå WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû ÌMü WûqÉ AjÉÏï mÉU AÉÃÄRû WûÉå eÉÉLÆ| xÉÉåqÉuÉÉU Måü ÌSlÉ WûqÉ zqÉzÉÉlÉ qÉåÇ WûÏ

mÉWÒðûcÉ eÉÉLÆ| qÉÇaÉsÉuÉÉU Måü ÌSlÉ xÉaÉå-xÉqoÉlkÉÏ Måü uÉWûÉð eÉÉlÉå MüÉ xÉÉåcÉiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû ÌMü WûqÉ

qÉUbÉOû xÉå WûÏ ÍqÉsÉlÉå cÉsÉ mÉÄQåÇû| oÉÑkÉuÉÉU MüÉå WûqÉ ÌuÉSåzÉ eÉÉlÉå MüÐ iÉærÉÉUÏ MüUiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû

ÌMü oÉÑkÉuÉÉU Måü ÌSlÉ rÉWû zÉUÏU oÉÑ®Õ MüÐ iÉUWû qÉÑSÉï WûÉåMüU mÉÄQûÉ WûÉå| aÉÑÃuÉÉU Måü ÌSlÉ aÉÑà Måü ²ÉU eÉÉlÉå MüÉ

xÉÇMüsmÉ ÌMürÉÉ WûÉå sÉåÌMülÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû ÌMü aÉÑÃuÉÉU Måü ÌSlÉ aÉÑà Måü ²ÉU Måü oÉeÉÉrÉ rÉqÉ Måü ²ÉU WûÏ

mÉWÒðûcÉ eÉÉLÆ| zÉÑ¢üuÉÉU Måü ÌSlÉ zÉÑMüSåuÉeÉÏ eÉæxÉå ¥ÉÉlÉ MüÉå mÉÉlÉå qÉåÇ sÉaÉiÉå WæÇ û ÌMü zÉÔMüU-MÔüMüU MüÐ rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ

MüÐ AÉåU eÉÉiÉå WæÇû, MüÉåD mÉiÉÉ lÉWûÏÇ| zÉÌlÉuÉÉU Måü ÌSlÉ ÌMüxÉÏ MüÐ zÉÉSÏ qÉåÇ AÉCxÉ¢üÏqÉ ZÉÉlÉå eÉÉiÉå WæÇû ÌMü

qÉ×irÉÑzÉærrÉÉ mÉU xÉÉåiÉå WæÇû MüÉåD mÉiÉÉ lÉWûÏÇ|

xÉÑoÉWû EPûÉå iÉoÉ xÉoÉxÉå mÉWûsÉå mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå AÉæU qÉÉæiÉ MüÉå rÉÉS MüU sÉÉå| YrÉÉ mÉiÉÉ MüÉælÉ xÉå ÌSlÉ

CxÉ eÉWûÉð xÉå cÉsÉå eÉÉrÉåÇ| AÉeÉ xÉÉåqÉuÉÉU Wæû ? YrÉÉ mÉiÉÉ MüÉælÉ xÉå xÉÉåqÉuÉÉU MüÉå WûqÉ cÉsÉå eÉÉrÉåÇ| AÉeÉ

qÉÇaÉsÉuÉÉU Wæû ? YrÉÉ mÉiÉÉ MüÉælÉ xÉå qÉÇaÉsÉuÉÉU MüÉå WûqÉ ÌuÉSÉ WûÉå eÉÉrÉåÇ| qÉæÇ xÉcÉ oÉÉåsÉiÉÉ WÕðû, ClÉ xÉÉiÉ ÌSlÉÉåÇ

qÉåÇ xÉå MüÉåD lÉ MüÉåD ÌSlÉ WûÉåaÉÉ qÉÉæiÉ MüÉ| pÉaÉuÉÉlÉ MüÐ MüxÉqÉ...|

qÉÉæiÉ MüÉå AÉæU mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå WûUUÉåeÉ AmÉlÉå xÉÉqÉlÉå UZÉÉåaÉå iÉÉå qÉWûÉlÉ WûÉålÉå qÉåÇ SåUÏ lÉWûÏÇ Wæû| qÉÉæiÉ MüÉå

AÉæU mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå xÉÉqÉlÉå UZÉÉåaÉå iÉÉå AmÉlÉå aÉÉðuÉ MüÉ xÉÉClÉ oÉÉåQïû SåZÉlÉå MüÉ EixÉÉWû WûÉåaÉÉ| AmÉlÉå aÉÉðuÉ MüÉ

xOåûzÉlÉ AÉ eÉÉrÉ iÉÉå iÉÑqÉ cÉsÉå eÉÉlÉå, mÉÔNûiÉå qÉiÉ UWûlÉÉ ÌMü qÉåUÉ aÉÉðuÉ Wæû ÌMü iÉåUÉ aÉÉðuÉ Wæû ? iÉÑqÉ cÉsÉå eÉÉlÉÉ

AmÉlÉå aÉÉðuÉ| TüsÉÉlÉÉ aÉrÉÉ ÌMü lÉWûÏÇ aÉrÉÉ CxÉMüÉ CliÉeÉÉU qÉiÉ MüUlÉÉ|

MüD sÉÉåaÉ AɶÉrÉïeÉlÉMü oÉÉiÉåÇ MüUiÉå WæÇû| uÉå sÉÉåaÉ xÉixÉÇaÉ qÉåÇ oÉæPûiÉå WæÇû| AÉkrÉÉÎiqÉMü uÉÉiÉÉuÉUhÉ qÉåÇ

ÍcÉ¨É zÉÉliÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÍcÉ¨É zÉÉliÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå ZÉÑsÉÏ AÉÆZÉ pÉÏ AÉlÉlS AÉlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû| ÍcÉ¨É zÉÉliÉ

lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå oÉlS AÉÆZÉ xÉå pÉÏ MÑüNû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ|

eÉoÉ eÉoÉ AÉlÉlS AÉlÉå sÉaÉ eÉÉrÉå iÉÉå xÉqÉfÉlÉÉ ÌMü AlÉeÉÉlÉå qÉåÇ ÍcÉ¨É zÉÉliÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû| ÌoÉlÉÉ

mÉËU´ÉqÉ Måü, uÉÉiÉÉuÉUhÉ Måü mÉëpÉÉuÉ xÉå, pÉaÉuÉÉlÉ MüÐ M×ümÉÉ xÉå, xÉÇiÉÉåÇ MüÐ MüÃhÉÉ xÉå iÉÑqWûÉUÉ ÍcÉ¨É AlÉeÉÉlÉå

qÉåÇ WûÏ kÉÉUhÉÉ qÉåÇ sÉaÉ aÉrÉÉ Wæû, krÉÉlÉxjÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû, iÉpÉÏ iÉÑqWåÇû AÉlÉlS AÉiÉÉ Wæû|

sÉÉåaÉ qÉåUå mÉÉxÉ AÉMüU oÉÉåsÉiÉå WæÇû-

"xÉÉðD qÉåUå mÉU SrÉÉ MüUÉå|"

"YrÉÉ oÉÉiÉ Wæû ?"

"qÉåUÉ krÉÉlÉ lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ Wæû| SrÉÉ MüUÉå, qÉåUÉ krÉÉlÉ sÉaÉ eÉÉrÉ|"

ExÉMüÉ cÉåWûUÉ ZÉoÉU Så UWûÉ Wæû ÌMü ExÉlÉå krÉÉlÉ MüÉ AqÉ×iÉ ÌmÉrÉÉ Wæû, LMüÉkÉ bÉÔðOû fÉåsÉ ÍsÉrÉÉ Wæû|

"iÉåUÉ krÉÉlÉ lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ Wæû ?"

"lÉWûÏÇ xÉÉðDÇ ! krÉÉlÉ lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ Wæû|"

"krÉÉlÉ Måü xÉqÉrÉ YrÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû ? AÉlÉlS AÉiÉÉ Wæû ?"

"xÉÉðDÇ ! AÉlÉlS iÉÉå oÉWÒûiÉ AÉiÉÉ Wæû|"

AÉlÉlS oÉWÒûiÉ AÉiÉÉ Wæû AÉæU krÉÉlÉ lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ Wæû ! AUå oÉÄQåû ÍqÉrÉÉð ! krÉÉlÉ MüÉ TüsÉ YrÉÉ Wæû ?

AÉlÉlS Wæû ÌMü SÒÈZÉ ? DµÉUmÉëÉÎmiÉ MüÉ TüsÉ YrÉÉ Wæû ?

qÉqÉ SzÉïlÉ TüsÉ mÉUqÉ AlÉÔmÉÉ|

eÉÏuÉ mÉÉuÉÌWÇû ÌlÉeÉ xÉWûeÉ xuÉÃmÉÉ||

Page 49: Nishchint jeevan

pÉaÉuÉÉlÉ MüWûiÉå WæÇû ÌMü qÉåUå SzÉïlÉ MüÉ TüsÉ mÉUqÉ AlÉÑmÉqÉ Wæû| eÉÏuÉ AmÉlÉÉ xuÉÃmÉ mÉÉ sÉå, AmÉlÉÉ

xÉWûeÉ xÉÑZÉ AÉlÉå sÉaÉå| ExÉå AmÉlÉå xÉÑZÉxuÉÃmÉ ÌlÉeÉÉiqÉÉ MüÐ AlÉÑpÉÔÌiÉ WûÉålÉå sÉaÉå|

rÉWû eÉÃUÏ lÉWûÏÇ ÌMü WûqÉ aÉÑÃSϤÉÉ sÉåÇaÉå, aÉÑÃeÉÏ MüÉlÉ qÉåÇ TÔðüMü qÉÉUåÇaÉå, ÍxÉU mÉU WûÉjÉ UZÉåÇaÉå, WûqÉ

lÉÉËUrÉsÉ SåÇaÉå, uÉx§É SåÇaÉå, mÉæxÉå SåÇaÉå oÉÉS qÉåÇ aÉÑÃeÉÏ MüÃhÉÉ-M×ümÉÉ oÉUxÉÉrÉåÇaÉå, oÉë¼¥ÉÉlÉ SåÇaÉå|

rÉå MüÉåD mÉÎhQûiÉ aÉÑà lÉWûÏÇ WæÇû| xÉSaÉÑà iÉÉå ÌoÉlÉÉ ÍsÉrÉå WûÏ Så SåiÉå WæÇû, ZÉÉåeÉiÉå UWûiÉå WæÇû ÌMü sÉålÉå

uÉÉsÉÉ MüÉåD ÍqÉsÉ eÉÉrÉ| mÉWûsÉå ÌuÉÍkÉ ÌuÉkÉÉlÉ oÉlÉåÇ, WûqÉ ÍzÉwrÉ oÉlÉåÇ iÉpÉÏ uÉå MÑüNû SåÇaÉå LåxÉÏ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| uÉå

iÉÉå mÉWûsÉå xÉå WûÏ jÉÉåMü qÉåÇ Så SåiÉå WæÇû, oÉÉS qÉåÇ WûqÉÉUÏ ´É®É WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå ElWåÇû aÉÑà qÉÉlÉiÉå WæÇû| uÉUlÉÉ uÉå AmÉlÉå

MüÉå aÉÑà qÉlÉuÉÉlÉå MüÐ pÉÏ CcNûÉ lÉWûÏÇ UZÉiÉå| rÉå iÉÉå ÌuɵÉÉiqÉÉ WæÇû| uÉå mÉÉðcÉ-mÉŠÏxÉ WûeÉÉU Måü, mÉŠÏxÉ-

mÉcÉÉxÉ sÉÉZÉ Måü aÉÑà jÉÉåÄQåû WûÏ WæÇû| oÉë¼uÉå¨ÉÉ, AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉUÏ mÉÑÃwÉ iÉÉå xÉÉUå oÉë¼ÉhQû Måü aÉÑà WæÇû|

M×üwhÉÇ uÉlSå eÉaÉSè aÉÑÃqÉç|

AlÉÑ¢üqÉ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Page 50: Nishchint jeevan

aÉÑÃ mÉëxÉÉS

AmÉlÉå AÉiqÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ zÉÉliÉ WûÉåiÉå eÉÉAÉå| cÉæiÉlrÉ xuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ iÉssÉÏlÉ WûÉåiÉå eÉÉAÉå|

ÍcÉliÉlÉ MüUÉå ÌMü 'qÉæÇ xÉqmÉÔhÉï xuÉxjÉ WÕðû.... qÉæÇ xÉqmÉÔhÉï ÌlÉSÉåïwÉ WÕðû.... qÉæÇ xÉqmÉÔhÉïiÉrÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ WÕðû... qÉæÇ

xÉqmÉÔhÉï AÉlÉlSxuÉÃmÉ WÕðû... WûËU Á... Á...Á.... qÉkÉÑU AÉlÉlS... AlÉÑmÉqÉ zÉÉÎliÉ.... ÍcÉSÉlÉlSxuÉÃmÉ

mÉUqÉåµÉUÏrÉ zÉÉÎliÉ.... DµÉUÏrÉ AÉlÉlS... AÉiqÉÉlÉlS.... ÌlÉeÉÉlÉlS... ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉ xÉÑZÉÉpÉÉxÉ lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ

ÌlÉeÉxuÉÃmÉ MüÉ AÉlÉlS....

ÌlÉeÉ xÉÑZÉ ÌoÉlÉ qÉlÉ WûÉåuÉDÇ ÌMü ÍjÉUÉ ?

ÌlÉeÉ Måü xÉÑZÉ MüÉå eÉaÉÉAÉå... qÉlÉ ÎxjÉU WûÉålÉå sÉaÉåaÉÉ| ÌlÉeÉ xÉÑZÉ lÉÉUÉrÉhÉ MüÉ mÉëxÉÉS qÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ

Wæû|

AmÉlÉå AÉiqÉxÉÑZÉ qÉåÇ iÉssÉÏlÉ WûÉåiÉå eÉÉLÆaÉå| WØûSrÉMüqÉsÉ MüÉå ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉålÉå SåÇaÉå| AÉlÉlSxuÉÃmÉ

oÉë¼ Måü qÉÉkÉÑrÉï qÉåÇ AmÉlÉå ÍcÉ¨É MüÉå QÒûoÉÉiÉå eÉÉLÆaÉå|

Wåû qÉåUå aÉÑÃSåuÉ ! Wåû qÉåUå C¹SåuÉ ! Wåû qÉåUå AÉiqÉSåuÉ ! Wåû qÉåUå mÉUqÉÉiqÉSåuÉ ! AÉmÉMüÐ eÉrÉ WûÉå.....!

rÉWû oÉë¼ qÉÑWÕûiÉï MüÐ AqÉ×iÉ uÉåsÉÉ Wæû| CxÉ AqÉ×iÉuÉåsÉÉ qÉåÇ WûqÉ AqÉ×iÉmÉÉlÉ MüU UWåû WæÇû| AqÉ×iÉuÉåsÉÉ qÉåÇ

AÉiqÉÉUÉqÉÏ xÉÇiÉ, AmÉlÉå AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ, xÉÉåWÇû xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ UqÉhÉ MüUiÉå WæÇû| CxÉ AqÉ×iÉuÉåsÉÉ qÉåÇ ElÉMåü WûÏ

AÉlSÉåsÉlÉ, uÉå WûÏ iÉlqÉɧÉÉLÆ ÌoÉZÉUiÉÏ UWûiÉÏ WæÇû AÉæU xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉå ÍqÉsÉiÉÏ UWûiÉÏ WæÇû| mÉëpÉÉiÉ MüÉsÉ qÉåÇ

xÉÉkÉÉUhÉ AÉSqÉÏ xÉÉårÉå UWûiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ rÉÉåaÉÏeÉlÉ oÉë¼qÉÑWÕûiÉï qÉåÇ eÉaÉÉMüU AmÉlÉå AÉiqÉ-AqÉ×iÉ MüÉ mÉÉlÉ

MüUiÉå WæÇû|

rÉWû AÉiqÉ-krÉÉlÉ, rÉWû AÉiqÉ-AqÉ×iÉ Ì§ÉsÉÉåMüÐ MüÉå mÉÉuÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉÉ Wæû| rÉWû mÉUqÉÉiqÉ-mÉëxÉÉS

ÍcÉ¨É Måü SÉåwÉÉåÇ MüÉå kÉÉå QûÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÉkÉMü MüÉå xuÉiÉl§É xÉÑZÉ Måü ²ÉUÉ mÉU mÉWÒðûcÉÉ SåiÉÉ Wæû| xÉÉkÉMü

erÉÉåÇ-erÉÉåÇ AliÉqÉÑïZÉ WûÉåiÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ rÉWû ÍcÉSbÉlÉ cÉæiÉlrÉ xuÉpÉÉuÉ MüÉ AqÉ×iÉ mÉÉiÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû|

SØÄRû ÌlɶÉrÉ MüUÉå ÌMü qÉæÇ xÉSæuÉ xuÉxjÉ WÕðû| qÉÑfÉå MüpÉÏ UÉåaÉ sÉaÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| qÉÑfÉå MüpÉÏ qÉÉæiÉ qÉÉU

lÉWûÏÇ xÉMüiÉÏ| qÉÑfÉå ÌuÉMüÉU MüpÉÏ xÉiÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå| qÉæÇ ÌuÉMüÉUÉåÇ xÉå, UÉåaÉÉåÇ xÉå AÉæU qÉÉæiÉ xÉå xÉSæuÉ mÉUå jÉÉ

AÉæU UWÕðûaÉÉ LåxÉÉ qÉæÇ AÉlÉlSxuÉÃmÉ AÉiqÉÉ WÕðû|

WûËU Á.....Á......Á......

WûqÉ AmÉlÉå AÉiqÉ-mÉëxÉÉS MüÉ xqÉUhÉ MüUiÉå-MüUiÉå AÉiqÉqÉrÉ WûÉåiÉå eÉÉLÆaÉå|

eÉlqÉ qÉ×irÉÑ qÉåUå kÉqÉï lÉWûÏÇ WæÇû|

mÉÉmÉ mÉÑhrÉ MÑüNû MüqÉï lÉWûÏÇ WæÇû|

qÉæÇ AeÉ ÌlÉsÉåïmÉÏ ÃmÉ||

MüÉåD MüÉåD eÉÉlÉå Uå.....

WûqÉ ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉå SÕU pÉaÉÉrÉåÇaÉå| AmÉlÉå AWÇûMüÉU MüÉå mÉUqÉÉiqÉ xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ ÌmÉbÉsÉÉ SåÇaÉå| UÉåaÉ AÉæU

oÉÏqÉÉUÏ iÉÉå zÉUÏU iÉÉå AÉiÉÏ-eÉÉiÉÏ UWûiÉÏ Wæû| WûqÉ zÉUÏU xÉå mÉ×jÉMü WæÇû| CxÉ ¥ÉÉlÉ MüÉå SØÄRû MüUiÉå eÉÉrÉåÇaÉå| ÌTüU

AÉlÉlS WûÏ AÉlÉlS Wæû... qÉÇaÉsÉ WûÏ qÉÇaÉsÉ Wæû.... MüsrÉÉhÉ WûÏ MüsrÉÉhÉ Wæû|

xÉSæuÉå EŠ ÌuÉcÉÉU.... EŠ ÌuÉcÉÉUÉåÇ xÉå pÉÏ mÉÉU, EŠ ÌuÉcÉÉUÉåÇ Måü pÉÏ xÉɤÉÏ... lÉÏcÉ ÌuÉcÉÉUÉåÇ MüÉå

ÌlÉqÉÔïsÉ MüUlÉå qÉåÇ xÉSæuÉ xÉiÉMïü|

WûqÉÉUÉ xuÉÃmÉ xÉlÉÉiÉlÉ xÉirÉ Wæû| WûqÉÉUÉ AÉiqÉÉ xÉSæuÉ zÉÑ®, oÉÑ® Wæû| WûqÉ AmÉlÉå zÉÑ®, oÉÑ®

mÉUqÉåµÉUÏrÉ xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ, AmÉlÉå ÌlÉpÉÏïMü xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ, ÌlÉÌuÉïMüÉUÏ xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ, AmÉlÉå AÉlÉlS xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ, AmÉlÉå

Page 51: Nishchint jeevan

AMü¨ÉÉï xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ, AmÉlÉå ApÉÉå£üÉ xuÉÃmÉ qÉåÇ, AmÉlÉå pÉaÉuÉSè xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ xÉSæuÉ ÌOûMüMüU ÌlÉsÉåïmÉ pÉÉuÉ xÉå

CxÉ zÉUÏU MüÉ eÉÏuÉlÉ rÉÉmÉlÉ MüUiÉå eÉÏuÉlÉ MüÐ zÉÉqÉ WûÉålÉå xÉå mÉWûsÉå eÉÏuÉlÉSÉiÉÉ Måü xuÉÃmÉ qÉåÇ ÌOûMü

eÉÉLÆaÉå| WûËU Á.... WûËU Á.... WûËU Á.....

ÌlÉÌuÉïMüÉU lÉÉUÉrÉhÉ xuÉÃmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåMüU ÌuÉ´ÉÉÎliÉ oÉÄRûÉiÉå eÉÉAÉå| ÎeÉiÉlÉÉ ÎeÉiÉlÉÉ eÉaÉiÉ MüÉ

AÉMüwÉïhÉ MüqÉ EiÉlÉÉ WûÏ EiÉlÉÉ AÉiqÉ ÌuÉ´ÉÉÎliÉ AÍkÉMü....| ÎeÉiÉlÉÏ ÎeÉiÉlÉÏ AÉiqÉ-ÌuÉ´ÉÉÎliÉ AÍkÉMü EiÉlÉÏ

WûÏ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ oÉÑή MüÐ mÉëÌiÉ¸É AÍkÉMü| mÉUqÉÉÎiqÉMü zÉÌ£ürÉÉð oÉÑή qÉåÇ ÌuÉsɤhÉ xÉÉqÉjrÉï pÉUiÉÏ eÉÉiÉÏ WæÇû|

CÎlSìrÉÉåÇ Måü AÉMüwÉïhÉ MüÉå, eÉÉaÉÌiÉMü ÌuÉMüÉUÏ AÉMüwÉïhÉ MüÉå ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL ÌlÉÌuÉïMüÉUÏ lÉÉUÉrÉhÉ

xuÉÃmÉ MüÉ krÉÉlÉ, ÍcÉliÉlÉ, AÉiqÉ-xuÉÃmÉ MüÉ xÉÑZÉ, AÉiqÉ-mÉëxÉÉS mÉÉlÉå MüÉ AprÉÉxÉ AÉæU ExÉ AprÉÉxÉ

qÉåÇ mÉëÉåixÉÉWûlÉ ÍqÉsÉå LåxÉÉ xÉixÉÇaÉ eÉÏuÉlÉ MüÉ xÉuÉÉïÇaÉÏ ÌuÉMüÉxÉ MüU SåiÉÉ Wæû|

AliÉUiÉqÉ cÉåiÉlÉÉ qÉåÇ QÕûoÉiÉå eÉÉAÉå... mÉUqÉÉiqÉ mÉëxÉÉS MüÉå WØûSrÉ qÉåÇ pÉUiÉå eÉÉAÉå|

qÉæÇ zÉÉliÉ AÉiqÉÉ WÕðû..... qÉæÇ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ xÉlÉÉiÉlÉ AÇzÉ WÕðû... qÉæÇ xÉiÉç ÍcÉiÉç AÉlÉlS AÉiqÉÉ WÕðû| rÉå

zÉUÏU Måü oÉlkÉlÉ qÉÉlÉå WÒûL Wæû| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ qÉÑfÉ cÉæiÉlrÉ MüÉå MüÉåD oÉlkÉlÉ lÉWûÏÇ jÉÉ lÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû| oÉlkÉlÉ

pÉÉåaÉ MüÐ uÉÉxÉlÉÉ xÉå mÉæSÉ WûÉåiÉå WæÇû| oÉlkÉlÉ SåWû MüÉå 'qÉæÇ' qÉÉlÉlÉå xÉå mÉëiÉÏiÉ WûÉåiÉå WæÇû| oÉlkÉlÉ xÉÇxÉÉU MüÉå xÉŠÉ

xÉqÉfÉlÉå xÉå sÉaÉiÉå WæÇû| AmÉlÉå AÉiqÉ-xuÉpÉÉuÉ MüÉå mÉWûcÉÉlÉlÉå xÉå, AmÉlÉå AÉiqÉ-mÉUqÉÉiqÉ xuÉpÉÉuÉ MüÉå

mÉWûcÉÉlÉlÉå xÉå, AmÉlÉå AÉiqÉ-mÉUqÉÉiqÉ iɨuÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU MüUlÉå xÉå xÉoÉ oÉlkÉlÉ MüÎsmÉiÉ qÉÉsÉÔqÉ WûÉåiÉå WæÇû,

xÉÉUÉ xÉÇxÉÉU MüÎsmÉiÉ qÉÉsÉÔqÉ WûÉåiÉÉ Wæû| iÉÔ-iÉÔ.... qÉæÇ-qÉæÇ..... rÉWû AliÉÈ MüUhÉ MüÐ NûÉåOûÏ AuÉxjÉÉ qÉåÇ xÉirÉ

mÉëiÉÏiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| A²æiÉ MüÐ AlÉÑpÉÔÌiÉ qÉåÇ, mÉUqÉåµÉUÏrÉ AlÉÑpÉÔÌiÉ qÉåÇ rÉå xÉÉUå NûÉåOåû-NûÉåOåû ÌuÉcÉÉU, qÉÉlrÉiÉÉLÆ

aÉÉrÉoÉ WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû| eÉÉå xÉÑZÉ SåZÉÉ uÉWû xuÉmlÉ WûÉå aÉrÉÉ AÉæU eÉÉå SÒÈZÉ SåZÉÉ uÉWû pÉÏ xuÉmlÉ WûÉå aÉrÉÉ|

oÉcÉmÉlÉ AÉrÉÉ uÉWû pÉÏ xuÉmlÉ WûÉå aÉrÉÉ, eÉuÉÉlÉÏ jÉÏ uÉWû pÉÏ xuÉmlÉ WûÉå aÉrÉÏ, qÉÉæiÉ pÉÏ AÉrÉåaÉÏ iÉÉå xuÉmlÉ WûÉå

eÉÉLaÉÏ|

Wåû cÉæiÉlrÉ eÉÏuÉ ! iÉåUÏ MüD qÉÉæiÉåÇ WÒûDÇ sÉåÌMülÉ iÉÔ lÉWûÏÇ qÉUÉ| iÉåUå zÉUÏU MüÐ qÉÉæiÉåÇ WÒûDÇ| iÉåUå zÉUÏUÉåÇ

MüÉå oÉcÉmÉlÉ, eÉuÉÉlÉÏ AÉæU uÉ×®iuÉ AÉrÉÉ, qÉÉæiÉåÇ WÒûDÇ ÌTüU pÉÏ iÉåUÉ MÑüNû lÉWûÏÇ ÌoÉaÉÄQûÉ| ÎeÉxÉMüÉ MÑüNû lÉWûÏÇ

ÌoÉaÉÄQûÉ uÉWû iÉÔ Wæû| iÉÔ AmÉlÉå ExÉÏ AÉiqÉ-xuÉpÉÉuÉ MüÉå eÉaÉÉ| NûÉåÄQû xÉÇxÉÉU MüÐ uÉÉxÉlÉÉ... NûÉåÄQû SÒÌlÉrÉÉð MüÉ

sÉÉsÉcÉ... LMü AÉiqÉSØ̹ UZÉMüU CxÉ xÉqÉrÉ mÉÉU WûÉålÉå MüÉ xÉÇMüsmÉ MüU|

WûËU Á... WûËU Á.... WûËU Á....

AÉeÉ E¨ÉUÉrÉhÉ MüÉ ÌSlÉ Wæû| aÉÇaÉÉmÉÑ§É pÉÏwqÉ CxÉÏ ÌSlÉ MüÐ UÉWû SåZÉ UWåû jÉå| AÉeÉ SåuÉiÉÉAÉåÇ MüÉ

mÉëpÉÉiÉ Wæû| SåuÉiÉÉ sÉÉåaÉ eÉÉaÉå WæÇû| NûÈ qÉWûÏlÉå oÉÏiÉiÉå WæÇû iÉÉå SåuÉiÉÉAÉåÇ MüÐ UÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU NûÈ qÉWûÏlÉ oÉÏiÉiÉå

WæÇû iÉÉå ElÉMüÉ ÌSlÉ WûÉåiÉÉ Wæû| iÉæÇiÉÏxÉ MüUÉåÄQû SåuÉiÉÉAÉåÇ MüÉå ZÉÔoÉ-ZÉÔoÉ kÉlrÉuÉÉS Wæû, ExÉMüÉå mÉëhÉÉqÉ Wæû| SåuÉ

sÉÉåaÉ AoÉ eÉÉaÉå WæÇû| mÉ×juÉÏ mÉU SåuÉiuÉ MüÉ mÉëxÉÉS oÉUxÉå, xÉÉΨuÉMü xuÉpÉÉuÉ oÉUxÉå, WØûSrÉ mÉëxÉ³É UWåû AÉæU

SåuÉiÉÉ pÉÏ mÉëxÉ³É UWåÇû, eÉÏuÉlÉ qÉåÇ AÉiÉå WÒûL xÉÇxÉÉUÏ AÉMüwÉïhÉ, pÉrÉ, zÉÉåMü AÉÌS MüÉå uÉå WûU sÉåÇ|

xÉÔrÉïlÉÉUÉrÉhÉ AÉeÉ E¨ÉU MüÐ AÉåU AmÉlÉå UjÉ MüÐ rÉɧÉÉ zÉÑà MüU UWåû WæÇû| Wåû xÉÔrÉïlÉÉUÉrÉhÉ ! AÉeÉ

Måü ÌSlÉ AÉmÉMüÉ ÌuÉzÉåwÉ xuÉÉaÉiÉ Wæû| WûqÉ pÉÏ AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ MüÉå FkuÉïaÉÉqÉÏ ÌuÉcÉÉUÉåÇ qÉåÇ, FkuÉïaÉÉqÉÏ xÉÑZÉ qÉåÇ,

FkuÉïaÉÉqÉÏ xuÉÃmÉ MüÐ AÉåU sÉå eÉÉlÉå Måü ÍsÉL AÉeÉ WûqÉ mÉëpÉÉiÉ MüÉsÉÏlÉ krÉÉlÉ qÉåÇ mÉëuÉåzÉ mÉÉ UWåû WæÇû|

AlÉÑ¢üqÉ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Page 52: Nishchint jeevan

xÉixÉÇaÉ-xÉËUiÉÉ

eÉWûÉð pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ xqÉUhÉ ÍcÉliÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xjÉÉlÉ mÉÌuÉ§É qÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| uÉWûÉð Måü MühÉ-MühÉ qÉåÇ

ExÉ mÉUqÉÉiqÉ-iɨuÉ Måü mÉUqÉÉhÉÑ TæüsÉå UWûiÉå WæÇû| eÉÉå AÉSqÉÏ ¢üÉåkÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMåü AÉxÉmÉÉxÉ xÉÉiÉ TüÐOû Måü

SÉrÉUå qÉåÇ ¢üÉåkÉ Måü mÉUqÉÉhÉÑ TæüsÉå UWûiÉå WæÇû| WûU ClxÉÉlÉ LMü mÉÉuÉU WûÉExÉ Wæû| ExÉqÉåÇ xÉå MÑüNû lÉ MÑüNû

xÉÇxMüÉUÉåÇ MüÐ xÉÔ¤qÉ iÉlqÉɧÉÉLÆ ÌlÉMüsÉiÉÏ UWûiÉÏ WæÇû| eÉWûÉð pÉaÉuÉÉlÉ MüÐ pÉÌ£ü MüUlÉåuÉÉsÉå sÉÉåaÉ UWûiÉå WæÇû uÉWû

xjÉÉlÉ pÉÏ AmÉlÉÉ MÑüNû ÌSurÉ qÉWû¨uÉ UZÉiÉÉ Wæû|

qÉWûÉUÉ·í qÉåÇ qÉWûÉiqÉÉ aÉÉðkÉÏ ÌMüxÉÏ aÉÑTüÉ qÉåÇ aÉrÉå jÉå| aÉÑTüÉ qÉåÇ UWûlÉå uÉÉsÉå rÉÉåaÉÏ MüÉå SåuÉ WÒûL MüÉåD

xÉÉiÉ-AÉPû ÌSlÉ WûÏ WÒûL jÉå| ZÉÉsÉÏ aÉÑTüÉ qÉåÇ aÉÉðkÉÏ eÉÏ jÉÉåÄQûÏ WûÏ SåU oÉæPåû iÉÉå ElWåÇû Á MüÐ xÉÔ¤qÉ kuÉÌlÉ

qÉWûxÉÔxÉ WÒûD|

ÎeÉxÉ xjÉÉlÉ qÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ qÉlÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xjÉÉlÉ CiÉlÉÉ mÉÌuÉ§É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå

AÉSqÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ qÉlÉlÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû ÌMüiÉlÉÉ mÉÌuÉ§É WûÉå eÉÉiÉÉ WûÉåaÉÉ ! CxÉÏÍsÉrÉå pÉaÉuÉÉlÉ Måü

qÉÉaÉï qÉåÇ cÉsÉlÉå uÉÉsÉå qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÉ AÉSU MüUlÉå uÉÉsÉÉ E³ÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÃmÉrÉå SåMüU sÉåYcÉU xÉÑlÉlÉå uÉÉsÉÏ

mÉɶÉÉirÉ mÉUÇmÉUÉ xÉå MåüuÉsÉ xÉÔcÉlÉÉLÆ ÍqÉsÉiÉÏ WæÇû, AqÉ×iÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÉ| aÉÑà AÉæU ÍzÉwrÉ Måü oÉÏcÉ uÉWû xÉqoÉlkÉ

WûÉåiÉÉ Wæû eÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ AÉæU pÉ£ü Måü oÉÏcÉ WûÉåiÉÉ Wæû|

iÉÑcNû uÉxiÉÑAÉåÇ Måü ÍsÉL aÉÑÃmÉS lÉWûÏÇ Wæû| aÉÑÃmÉS CxÉÍsÉL Wæû ÌMü eÉÏuÉ eÉlqÉ-eÉlqÉÉÇiÉUåÇ MüÐ

pÉOûMüÉlÉ xÉå oÉcÉMüU AmÉlÉå aÉÑÃiɨuÉ MüÉå eÉÉlÉ sÉå, AmÉlÉå qÉWûÉlÉç mÉS MüÉå eÉÉlÉ sÉå iÉÉÌMü oÉÉU-oÉÉU SÒÈZÉ-

rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ qÉåÇ lÉ eÉÉlÉÉ mÉÄQåû| xÉÔMüU, MÔüMüU AÉÌS SÒÈZÉ-rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ WæÇû|

´É®É qÉåÇ LMü LåxÉÏ zÉÌ£ü Wæû ÌMü AÉmÉ DµÉU Måü ÌMüxÉÏ pÉÏ ÃmÉ MüÉå qÉÉlÉMüU cÉsÉåÇ iÉÉå xÉqÉrÉ

mÉÉMüU aÉÑÃAÉåÇ MüÉ aÉÑà AliÉrÉÉïqÉÏ mÉUqÉÉiqÉÉ pÉÏiÉU xÉå AÉmÉMüÉ mÉëåUMü oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû| ÌTüU LåxÉå qÉWûÉmÉÑÃwÉ Måü

mÉÉxÉ AÉmÉ mÉWÒðûcÉ eÉÉiÉå WæÇû ÌMü ÎeÉlÉMüÐ mÉÌuÉ§É ÌlÉaÉÉWû xÉå, mÉÌuÉ§É AÉpÉÉ xÉå AÉmÉMüÉ ÍcÉ¨É DµÉU MüÐ AÉåU

cÉsÉlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû| ÎeÉlÉMüÐ ÌlÉaÉÉWûÉåÇ xÉå, ÎeÉlÉMåü zÉUÏU Måü mÉUqÉÉhÉÑAÉåÇ xÉå, ÎeÉlÉMåü ÍcÉ¨É xÉå DµÉUÏrÉ AÉMüwÉïhÉ,

DµÉUÏrÉ mÉëåqÉ iÉjÉÉ DµÉUÏrÉ rÉɧÉÉ Måü ÍsÉL eÉlÉ-xÉqÉÉeÉ MüÉå xÉWûÉrÉ ÍqÉsÉiÉÏ UWûiÉÏ Wæû uÉå qÉlÉÑwrÉ eÉÉÌiÉ Måü

mÉUqÉ ÌWûiÉæwÉÏ UWûiÉå WæÇû| ElWåÇû AÉcÉÉrÉï MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû|

AÉcÉÉrÉïuÉÉlÉ mÉÑÃwÉÉå uÉåS||

uÉå ApÉ£ü MüÉå pÉÌ£ü Så xÉMüiÉå WæÇû, rÉÉåaÉ Så xÉMüiÉå WæÇû, ¥ÉÉlÉ Så xÉMüiÉå WæÇû AÉæU DµÉUÉÍpÉqÉÑZÉ oÉlÉÉ

xÉMüiÉå WæÇû|

mÉÄRû ÍsÉZÉMüU mÉSuÉÏ mÉÉlÉÉ LMü oÉÉiÉ Wæû sÉåÌMülÉ UÉqÉM×üwhÉ MüÐ iÉUWû, zÉÇMüUÉcÉÉrÉï MüÐ iÉUWû xÉqÉÉeÉ

Måü qÉlÉ MüÉå DµÉUÉÍpÉqÉÑZÉ MüUlÉÉ xÉoÉxÉå FÆcÉÏ oÉÉiÉ Wæû|

AlÉÑ¢üqÉ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

uÉå WûÏ qÉWûÉmÉÑÃwÉ

oÉÄQûÉ MüÉqÉ MüU aÉrÉå WæÇû,

ElWûÉåÇlÉå eÉaÉiÉ MüÐ xÉŠÏ xÉåuÉÉ

MüÐ Wæû ÎeÉlWûÉåÇlÉå LMüÉliÉ xÉåuÉlÉ ÌMürÉÉ

Wæû, ÎeÉlWûÉåÇlÉå AÉiqÉ ÌuÉzsÉåwÉhÉ ÌMürÉÉ Wæû, ÎeÉlWûÉåÇlÉå

iÉÑcNû uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉ AÉMüwÉïhÉ NûÉåÄQûMüU, iÉÑcNû uÉxiÉÑAÉåÇ MüÐ ÍcÉliÉÉ

NûÉåÄQûMüU xÉirÉ uÉxiÉÑ MüÉ AlÉÑxÉÇkÉÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû AÉæU ÌlÉͶÉliÉ lÉÉUÉrÉlÉ

Page 53: Nishchint jeevan

xuÉÃmÉ qÉåÇ ÌuÉ´ÉÉÎliÉ mÉÉrÉÏ Wæû|

AlÉÑ¢üqÉ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ