novosti 3 dmih 2003 - hsin.hr · 3. 3. gimnazija karlovac, karlovac karlovaŁka županija slaven...

of 6 /6
N N O O V V O O S S T T I I D D M M I I H H - - @ @ Cres, petak 16. svibnja 2003. Broj 3., godina VI. Još jedno zanimljivo natjecanje. Basic ili Pascal - osnovci. Bilo je dobro. Zadaci lagani, a rješenja, kao i uvijek, teška. Podoènjaci kod Predraga do poda. Rješenja pojma nema. Suradnici (Damir i Mladen), 'ko vas je uèio? Ali zato, Vara dinci samo po lojtrici gor'. Bravo! Budete nam došli opet? Djevojka opet prvak. Dijeli prvo mjesto s bivšim … prvakom, ali i to je prvak. Pravi prvak. Nema 100%, nema krumpira, nema petaša, a èetvrtaša kao u prièi - jedan ili profesorski - Sjedi, jedan! Anton treæu godinu za redom prvak dr ave. Bravo Antone! Još kad bi ostajao do kraja na natjecanjima… elimo mladom Ivici, koji nije iz teksta zadataka, karijeru poput Antonove. Posebna pohvala, na mladosti, mojoj ekipi struènog povjerenstva! Zlatka Markuèiè P.S. Antone, note su kod predsjednice povjerenstva za Basic/Pascal. Z a v r š e n o n a t j e c a n j e B a s i c / P a s c a l Ako ništa, barem nismo imali muku sa visokim temperaturama. Ne samo da nas je danas opet èekala borba sa još sedam velièanstvenih, nego je trebalo napraviti i nekoliko vrlo teških odluka - koga nagraditi i pohvaliti. Marin Biraè i Tomislav Fistriæ iz Zagreba sa svojim Malim CRVOM su nam prikazali kako je moguæe "prokopati" cijeli Internet tako da u njemu nema nikakvog skrivanja i tajni. S&M (bez krivih primisli!!, što znaèi Slavko&Mirko), Tomislava Cara i Mateja Špolera iz Karlovca nam je pokazao kako "obiènu" govornu komunikaciju putem raèunala izmeðu dviju osoba "zakomplicirati" da nas nitko ne mo e razumjeti. Nešto vrlo korisno danas nam je pokazao i Goran Matejèiæ iz Buja sa radom Spear, koji je u moguænosti umjesto nas pametno razvrstati e-mail-ove "sa smislom i svrhom" i one bez. Marko Striziæ iz Slavonskog Broda pokazao je rad Total Controls koji omoguæuje korsinicima potpunu kontrolu nad svojim raèunalom tako da sad stvarno nema neovlaštenog korištenja. Kristijan Brkiæ iz Po ege i njegov Voditelj pokazali su nam voðenje evidencije u centrima za socijalnu skrb. Da u izradi web stranica sve bude skoro pa "automatik" prilièno su se potrudili Ivan Jankoviæ i Tin Cerovac iz Karlovca sa radom Web-o-Matic. Na samom kraju Ivan Vuèica i Davor Cihlar iz Zagreba i Y0k Internet Pack su demonstrirali iznimno puno naèina za Internet komunikaciju na naèine koje poznajemo a i one koje smo tek upoznali. Smotra softverskih radova učenika srednjih škola - dan 2. Svi smo mislili da æe "po logici" prezentacija današnjih sedam radova trajati kraæe nego juèerašnja prezentacija osam radova. No, kao što se moglo oèekivati, naravno da je trajala èak 30 minuta više - interes i zanimanje za prikazane radove od strane uèenika je bio izniman. Na kraju je došao i trenutak odluke. Koga nagraditi i pohvaliti? Svi su radovi podjednako dobri ali odluka je morala biti donesena. Èlanovi povjerenstva i autori softverskih radova odluèili su: Krešimir Ðuraèiæ NAGRAÐENI RADOVI Naziv rada Ime i prezime Raz. Škola, grad, upanija Mentor [Devil OS] Josip Ðurièiæ Ivan Crnièki 4. 4. I. tehnièka šk. Tesla, Zagreb Grad Zagreb Ivanka Sluganoviæ PC control Danijel Horvat 1. Tehnièka šk. R. Boškoviæa, Zagreb Grad Zagreb Josip Polaèek pro. GEE Vladimir Puškaš 4. SŠ T. Ujeviæa, Kutina Sisaèko-moslavaèka upanija Damir Petraviæ S&M Tomislav Car Matej Špoler 3. 3. Gimnazija Karlovac, Karlovac Karlovaèka upanija Slaven Luliæ POHVALJENI RADOVI Naziv rada Ime i prezime Raz. Škola, grad, upanija Mentor ePorta Davorin Vlašiæ 3. Elektrotehnièka škola, Zagreb Grad Zagreb Renato Matejaš Jedrenje-Optimist Igor Vuksanoviæ 3. Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik Dubrovaèko-neretvanska upanija Pero Ruso MaliCRV Martin Biraè Tomislav Fistriæ 3. 3. V. gimnazija I. tehnièka šk. Tesla, Zagreb Grad Zagreb Andreja Štancl Spear Goran Matejèiæ 1. SŠ V. Gortana, Buje Istarska upanija Ivan Manestar

Author: others

Post on 18-Oct-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Novosti 3 DMIH 2003 - hsin.hr · 3. 3. Gimnazija Karlovac, Karlovac KarlovaŁka županija Slaven Luliæ POHVALJENI RADOVI Naziv rada Ime i prezime Raz. −kola, grad, županija Mentor

NNOOVVOOSSTTII DDMMIIHH--@@ Cres, petak 16. svibnja 2003. Broj 3., godina VI.

Još jedno zanimljivo natjecanje. Basic ili Pascal - osnovci. Bilo jedobro. Zadaci lagani, a rješenja, kao i uvijek, teška. Podoènjaci kod Predraga do poda. Rješenja pojma nema. Suradnici(Damir i Mladen), 'ko vas je uèio?Ali zato, Vara�dinci samo po lojtrici gor'. Bravo! Budete nam došliopet?Djevojka opet prvak. Dijeli prvo mjesto s bivšim … prvakom, ali i toje prvak. Pravi prvak. Nema 100%, nema krumpira, nema petaša, a èetvrtaša kao u prièi -jedan ili profesorski - Sjedi, jedan!Anton treæu godinu za redom prvak dr�ave. Bravo Antone! Još kad biostajao do kraja na natjecanjima…�elimo mladom Ivici, koji nije iz teksta zadataka, karijeru poputAntonove.Posebna pohvala, na mladosti, mojoj ekipi struènog povjerenstva!

Zlatka MarkuèièP.S. Antone, note su kod predsjednice povjerenstva za Basic/Pascal.

Završeno natjecanje Basic/Pascal

Ako ništa, barem nismo imali muku sa visokimtemperaturama. Ne samo da nas je danas opet èekalaborba sa još sedam velièanstvenih, nego je trebalonapraviti i nekoliko vrlo teških odluka - koganagraditi i pohvaliti.

Marin Biraè i Tomislav Fistriæ iz Zagreba sa svojimMalim CRVOM su nam prikazali kako je moguæe"prokopati" cijeli Internet tako da u njemu nemanikakvog skrivanja i tajni. S&M (bez krivihprimisli!!, što znaèi Slavko&Mirko), TomislavaCara i Mateja Špolera iz Karlovca nam je pokazaokako "obiènu" govornu komunikaciju putemraèunala izmeðu dviju osoba "zakomplicirati" danas nitko ne mo�e razumjeti. Nešto vrlo korisnodanas nam je pokazao i Goran Matejèiæ iz Buja saradom Spear, koji je u moguænosti umjesto naspametno razvrstati e-mail-ove "sa smislom isvrhom" i one bez.

Marko Striziæ iz Slavonskog Broda pokazao je radTotal Controls koji omoguæuje korsinicima potpunukontrolu nad svojim raèunalom tako da sad stvarnonema neovlaštenog korištenja. Kristijan Brkiæ izPo�ege i njegov Voditelj pokazali su nam voðenjeevidencije u centrima za socijalnu skrb. Da u izradiweb stranica sve bude skoro pa "automatik" priliènosu se potrudili Ivan Jankoviæ i Tin Cerovac izKarlovca sa radom Web-o-Matic. Na samom krajuIvan Vuèica i Davor Cihlar iz Zagreba i Y0kInternet Pack su demonstrirali iznimno puno naèinaza Internet komunikaciju na naèine koje poznajemoa i one koje smo tek upoznali.

Smotra softverskih radova učenika srednjih škola - dan 2.

Svi smo mislili da æe "po logici" prezentacija današnjih sedam radova trajatikraæe nego juèerašnja prezentacija osam radova. No, kao što se moglooèekivati, naravno da je trajala èak 30 minuta više - interes i zanimanje zaprikazane radove od strane uèenika je bio izniman.

Na kraju je došao i trenutak odluke. Koga nagraditi i pohvaliti? Svi su radovipodjednako dobri ali odluka je morala biti donesena. Èlanovi povjerenstva iautori softverskih radova odluèili su:

Krešimir Ðuraèiæ

NAGRAÐENI RADOVI

Naziv rada Ime i prezime Raz. Škola, grad, �upanija Mentor

[Devil OS] Josip Ðurièiæ Ivan Crnièki

4. 4.

I. tehnièka šk. Tesla, Zagreb Grad Zagreb

Ivanka Sluganoviæ

PC control Danijel Horvat 1. Tehnièka šk. R. Boškoviæa, Zagreb Grad Zagreb

Josip Polaèek

pro. GEE Vladimir Puškaš 4. SŠ T. Ujeviæa, Kutina Sisaèko-moslavaèka �upanija

Damir Petraviæ

S&M Tomislav Car Matej Špoler

3. 3.

Gimnazija Karlovac, Karlovac Karlovaèka �upanija

Slaven Luliæ

POHVALJENI RADOVI

Naziv rada Ime i prezime Raz. Škola, grad, �upanija Mentor

ePorta Davorin Vlašiæ 3. Elektrotehnièka škola, Zagreb Grad Zagreb Renato Matejaš

Jedrenje-Optimist Igor Vuksanoviæ 3. Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik Dubrovaèko-neretvanska �upanija Pero Ruso

MaliCRV Martin Biraè Tomislav Fistriæ

3. 3.

V. gimnazija I. tehnièka šk. Tesla, Zagreb Grad Zagreb

Andreja Štancl

Spear Goran Matejèiæ 1. SŠ V. Gortana, Buje Istarska �upanija

Ivan Manestar

Page 2: Novosti 3 DMIH 2003 - hsin.hr · 3. 3. Gimnazija Karlovac, Karlovac KarlovaŁka županija Slaven Luliæ POHVALJENI RADOVI Naziv rada Ime i prezime Raz. −kola, grad, županija Mentor

Kao da smo znali, nasumce smo odabrali nagraðene na smotri,šutljivog Danijela (Horvat) i literarno raspjevanog Vladimira(Puškaš). Nek svijet vidi da informatièari nisu uniformirani i bezosobnosti. Pitanja su bila slièna, a evo odgovora, pa pogodite kojikome pripadaju.

Predstavite se ukratko:A: Dolazim iz Zagreba i ovdje predstavljam Tehnièku školu

Ruðera Boškoviæa. Inaèe, uèenik sam prvog razreda.B: Dolazim kao predstavnik SŠ Tina Ujeviæa, Kutina. Na

ovogodišnjoj smotri prezentirao sam softwerski rad pro.GEE.

Koliko si puta sudjelovao na DMIH-u dosada?A: Sudjelovao sam dva puta u

osnovnoj školi te sada sudjelujemtreæi put.

B: Na DMIH-u sam bio tri puta. Svatri puta kao sudionik smotre.

Opišite nam ukratko vaš nagraðenirad.A: PC control je program koji dolazi

kao programska podrškaistoimenog ureðaja. On namomoguæuje da pomoæu raèunala, na vrlo jednostavan naèin, uzminimalno znanje informatike, upravljamo velikim brojemelektriènih trošila.

B: ProGEE je (ukratko) softver za edukaciju putem raèunala.Radi u mre�nom i jednokorisnièkom suèelju, a posebno jepogodan za frontalni rad u školama i obrazovnim ustanovama.Program je vrlo fleksibilan zbog moguænosti rada višekorisnika na njemu, od kojih svatko mo�e imati vlastitu bazupodataka i vlastito okru�enje u kojem æe raditi.

Opæi dojmovi smotre, atmosfera na smotri, rezultati, ocjenjivanjepublike, koliko su sudionici smotre realni i objektivni uocjenjivanju suparnièkih radova, kakva je atmosfera vladala "izapozornice"?A: Atmosfera za vrijeme odr�avanja smotre je bila ugodna.

Predstavljeni radovi su bili veoma dobri, a prezentacijezanimljive. Nemam baš neki odreðeni stav prema ocjenjivanju u kojemsudjeluju uèenici, ali mislim da je ocjenjivanje ipak posaokomisije.

B: U odnosu na prošlogodišnje smotre na kojima sam sudjelovao(bar što se srednjih škola tièe), mogu reæi da je smotra zadr�alagotovo istu razinu. Zašto to ka�em? Naime, tzv. "1 glaspublike" prvi put je uveden baš kad sam i ja prvi put došao naDMIH (u 2. razredu) i smatram to vrlo pozitivnim potezomorganizacijske ekipe DMIH-a. Iako taj glas nije u cjeliniobjektivan presjek prave kvalite, te prezentiranih programa,mislim da su odstupanja od realne ocjene manje-višeminimalna. U razgovoru sa starijim sudionicima smotre (3. i 4.razred) primjetio sam da su ocjene i više nego objektivne, doksu se mlaði sudionici (u globalu) ipak pokazali premladima ihormonalno preeksplozivnima :-) za takvu vrstu izra�avanjavlastitog mišljenja. Osobno, imao sam vrlo strog kriterij jersam isto oèekivao i od drugih. No, subjektivne simpatije nisuprevladale, a odrednice koje sam si zadao na poèetku smotre iprema kojima sam se ravnao ostale su na istoj razini i do kraja.Što se tièe dru�enja izvan "ratnog polja" - ha, èujte... Sve jedosad proteklo prijateljski, a kako æe se situacija odvijatinakon proglašenja rezultata, vidjet æemo!

Èime se zabavljaš kada mentor nijeblizu?A: Moj mentor, u biti nije ovdje tako

da se cijelo vrijeme moguzabavljati. Vrijeme obiènoprovodim u sobi ili u Internetradionici.Iskreno, još se nisam maknuo izhotela.

B: Pa, nièim posebnim. (Verzijaodgovora za mentora.) Ona drugaverzija bi ionako išla pod cenzuru,pa se neæu ni truditi pisati ju.:-)

Vaši planovi za neposrednu buduænost, kako dalje? Podruèjeinformatike kojom se želite dalje baviti?B: Trenutno još tjedan dana idem u prirodoslovno-matematièku

gimnaziju u Kutini, a nakon toga…? Najvjerojatnije FER.Alternativa? Ne postoji. A odgovor na pitanje kojim sepodruèjem informatike u buduænosti planiram baviti, dabudem iskren - ne znam. Informatika je preegzaktna znanost -tko zna u kojim æu morima informatièkog oceana završiti?

Što bi promijenili i što predložili za slijedeæe smotre?B: Hm… Teško je reæi. Mo�da ono što sam predlagao i prošle

godine na okruglom stolu: svim sudionicima smotre koji supozvani na DMIH, trebalo bi unaprijed poslati CD-e sakompajliranim programima svih autora. Tako bi se unaprijedsprijeèila pojava plagijata i "nedokumentirano" korištenjetuðih kontrola. Da bi se zaštitilo intelektualno vlasništvosudionika smotre, na te programe bi trebalo staviti copyright,što bi, naravno, bila obveza HSIN-a. Time bi se takoðerpostigao još jedan cilj: podizanje kvalitete same smotre -sudionici bi unaprijed mogli pripremiti pitanja, koja bi usvakom sluèaju bila puno "škakljivija" i konstruktivnija. Što setièe same smotre, mo�da æe zvuèati smiješno, ali bilo bi punolakše kad bi se sudionici (npr. SMS porukama) objavještavalio promjenama rasporeda, rezulatatima smotre i rokovima�albi, jer je nemoguæe cijeli dan biti "prikovan" uz oglasnuploèu i èekati njene izmjene, kojih je i ovih godina (izraznoraznih razloga) bilo, a bit æe ih i ubuduæe. Slanjem SMS-a bi se osigurala trenutaèna informiranost, fleksibilnost i br�aadaptacija na prilagodbe.

Imaš li života osim compa? Kako pomiriti cure i comp? :-) Jesu licure ljubomorne na comp?A: Osim programiranjem bavim se i elektronikom.B: Kako funkcionira to sve…? �ivot i "kompjutorski �ivot"? Hm,

hm, HMM… Pa nema nekakvog èvrstog pravila - sve zavisi odsituacije. Naime, 2 tjedna prije smotre jednostavno sam curirekao: "Èuj, ja za 2 tjedna idem na smotru. Ne smetaj dok neproðe!". :-) Šalim se, naravno… Istina je zapravo da imamcuru punu razumijevanja koja shvaæa moju strast i �ar zbogkoje se bavim raèunalima i ne prigovara previše. Vremena seuvijek naðe, jer se programira samo kad se naðe prava ideja, aone ne dolaze tako èesto. Dokaz za to je sve ono èime se bavimizvan tog svijeta: pjevam u bandu, donedavno sam se bavio irukometom, a ni izlasci i sve ostalo (bla, bla, bla…) nisuzapostavljeni. Eto - bezvezno pitanje, bezvezan odgovor. :-)Radni dan traje 8h, a kod mene ponekad i 24h. Kad seorganizam jednom navikne na takav tempo �ivota, sve postajei više nego lako. Kava takoðer uvelike poma�e. :-)

Neki od nagrađenih na smotri "kažnjeni" intervjuiranjem

Vladimir

Danijel

Page 3: Novosti 3 DMIH 2003 - hsin.hr · 3. 3. Gimnazija Karlovac, Karlovac KarlovaŁka županija Slaven Luliæ POHVALJENI RADOVI Naziv rada Ime i prezime Raz. −kola, grad, županija Mentor

Zoran Vrbanac, OŠ Davorina Trstenjaka, Zagreb

Prvi puta sam na DMIH-u bio 1995.g. u Kutini. Poslije sam bio skoro nasvim DMIHovima, propustio samsamo Šibenik i Karlobag (zbogbolesti). Sjeæam se kako je to nekadaizgledalo i mogu reæi da jeorganizacija otada punonapredovala. Svake godine je sveljepše i ljepše, makar su neke stvariuvijek iste. Klinci sa svojom �eljomza pobjedom, meðusobnimzezanjima, tugom kad ne uspiju.Na�alost i mnogi ljudi su uvijek isti.Èesto se mi mentori naðemo i ka�emo "Joj, gle, zašto smouvijek isti ljudi na istom mjestu? Zašto nema više mlaðihmentora?" Mlaðih klinaca uvijek ima. Uvijek dolaze novegeneracije genijalaca, puno ih se veæ sad izmijenilo kroz sveove godine. I u organizatorima vidim uvijek nove mladeljude. Jako je lijepo vidjeti nekoga tko je bio natjecateljkasnije meðu organizatorima. I sve se nekako obnavlja, amo�da se najslabije obnavljamo mi mentori.

Jadranka Horvat, OŠ A. Mihanoviæa, Slavonski Brod

Imam 2 uèenika na natjecanju.Bili su juèer na Logu i nismobaš prezadovoljni rezultatima.Obojica su osvojila 5. mjesto,svaki u svojoj konkurenciji.Jedan uèenik je danas na Basicui nadamo se da æe tu biti boljirezultati. Inaèe, kodorganizacije je sve u redu, jakosmo zadovoljni. Još nismouspjeli vidjeti sam grad Cres,ali ovo što jesmo vidjeli nam jeprelijepo. Sutra smo na smotri

radova tako da æemo teško vidjeti nešto više. Naš prijedlogorganizatorima bio bi da natjecanje organiziraju tako da svizajedno imamo makar dio jednog dana slobodan kako bimogli zajednièki otiæi na izlet i vidjeti nešto više od samognatjecanja.

DOJMOVI MENTORA

Zanimljiv zadatak

Tri mentora sjede za stolom i piju kavu. Dolazi uèenikkoji je završio natjecanje i prièa im tekst i rješenje 3.zadatka.Koliko kava trebaju mentori popiti dok shvate zadatak?

P.S. Iz teksta zadatka je jasno da se radi oosnovnoškolskim zadacima jer za srednju školu nemadovoljno kave.

Autori teksta: 2 mentora(Podaci u redakciji)

Josip Justiniæ, 13. gimnazija, Zagreb

Ovu majicu sam dobio kad sam vodioatletièare moje škole na dr�avnoprvenstvo. Tu imam uèenika StjepanaÈajiæa koji je podijelio 4. mjesto.Jako mi se sviða izbor mjesta (Cres)za ovogodišnji DMIH. Lijepo jespojiti profesionalno s turizmom.Imam i jednu primjedbu naorganizaciju: mislim da je more maloprehladno, da bi trebalo biti jedno 2stupnja toplije.

Aleksandra Floreani, 3. gimnazija,Osijek

Ovo je prvi DMIH na kojem sam.Došla sam s jednim svojimuèenikom i grupom uèenika izOsjeèko-baranjske �upanije koji senatjeèu skoro po svimkategorijama. Zadovoljna sam sorganizacijom, zadovoljna sam isa svojim uèenicima. Bilo je nekihkiksova prvi dan, ali nadam se daæe 2. dan natjecanja biti bolji.

Ivica Fabris, OŠ P. Kanaveliæa, Korèula

Imam jednog uèenika ovdjekoji se natjeèe u Logu i uBasicu. Nadali smo se da æe injegov softverski rad bitiprihvaæen, meðutim doraditæe ga dogodine. Mislim da jejako ugodan smještaj, prirodaje izuzetna, Cres nas jeoduševio. Što se rezultata tièe,prvi dan je prošao, mislim dase moglo napraviti i više. Alina svakom DMIH-u se nešto

nauèi i o sebi pa je i to korist. Nadamo se malo ozbiljnijemradu danas na Basicu.

Page 4: Novosti 3 DMIH 2003 - hsin.hr · 3. 3. Gimnazija Karlovac, Karlovac KarlovaŁka županija Slaven Luliæ POHVALJENI RADOVI Naziv rada Ime i prezime Raz. −kola, grad, županija Mentor

Razgovor sa Lukom Kalinovčićem, učenikom 3. razreda 15. gimnazije

Koliko puta si do sada sudjelovao na državnom natjecanju izinformatike?Ovo je 4. put da sudjelujem na natjecanju iz informatike, dosada sam osvojio jedno treæe i jedno prvo mjesto, a prošlegodine sam sudjelovao na svjetskojinformatièkoj olimpijadi i osvojiosrebrnu medalju.

Opiši nam svoje informatièke poèetke?Informatikom sam se poèeo baviti u 4.razredu osnovne škole. Tada mi jeraèunalo koristilo uglavnom za igre i sl.Polako sam se zainteresirao zaprogramiranje, moj uèitelj je otkriotalent u meni i u sedmom razredu meposlao na informatièko natjecanje, gdjesam sa softverskim radom došao dodr�avnog natjecanja na kojem je mojrad pohvaljen. To me motiviralo nadaljnja natjecanja.

Što ti se sviða na natjecanju, što ti se ne sviða, kako komentirašorganizaciju natjecanja?Sviða mi se to što se svi ovdje veæ poznajemo, dru�imo se, sviða

mi se odabir mjesta na kojima se provodi natjecanje, naroèitoCres, jer sam porijeklom iz Cresa i ovdje sam proveo dobar dio�ivota. Nemam primjedaba na organizaciju, u potpunosti sam

zadovoljan.

Koji su ti planovi za buduænost?Namjeravam se upisati na FER uZagrebu, zato što smatram da mi topodruèje znanosti le�i. Nadam se da æuostati raditi u Hrvatskoj ako se stvorimoguænost da mladi ljudi i ovdje imajuistu perspektivu kao i u inozemstvu.Moram reæi da sam boravio uinozemstvu i smatram da je ovdjenajljepše. U daljnjoj buduænostinamjeravam se o�eniti i imati peterodjece (smijeh).

Koja je tvoja poruka mladiminformatièarima?

Nemojte se obeshrabriti ako postignete loš rezultat, nego nekavas to motivira za daljnji rad.

Razgovor vodila:Gorjana Urbiha

TAKO RADE OLIMPIJCI

Zoran Majstroviæ, sudionik èetiri Meðunarodne informatièkeolimpijade od 1995. do 1998. g. (što znaèi da seèak 4 godine uspio izboriti za mjesto ureprezentaciji RH) i nositelj bronèane medalje,sada mentor na DMIH-u 2003.

Što sada radiš?Pišem diplomski rad na FSB-u, kojeg moramzavršiti u lipnju, obrana je poèetkom srpnja ilinakasnije u rujnu, a onda èekam posao.

Imaš li veæ u konkretan posao u planu?Neæu se toliko baviti informatikom al' bit æestrojarstvo (analiza rada i odr�avanje turbostrojeva) kod oca u firmi. Ima jako puno poslaosobito u susjednim dr�avama.

Što ti je od znanja i iskustava koje si stekao nabrojnim natjecanjima najviše koristilo?Najviše mi je koristilo programiranje, jer bezinformatike se danas ništa ne mo�e.

Kako si se odluèio za mentorstvo?To mi je oduvijek bio gušt, mladim naraštajima prenositi znanje;kad me mali klinci iz 4., 5. razreda gledaju raširenim oèima idobri su. U�itak je raditi s pametnom djecom.U klubu radimo na dragovoljnoj bazi i to mi je baš hobi.

Kakvo je stanje s klubom u Kutini?Klub je nekoliko godina bio malo zapušten, ali prošle godinepred �upanijsko natjecanje opet smo se aktivirali. Poèeli smo

raditi s najmlaðima, u kojima vidimo neku perspektivu, zasrednjoškolce nije bilo dovoljno vremena.Trenutno ne stojimo briljantno s opremom, dokmalo ne stanemo na noge.

Nailazite li na razumjevanje Grada Kutine?Grad nas podr�ava, osigurao nam je prostor, ali unjega još nismo uselili, jer je još zauzet. Trenutnokoristimo dio jedne dvorane zajedno s drugimkorisnicima, pa se ne usudimo instalirati skuparaèunala.

Radi li u klubu još netko zajedno s tobom?Kao mentori radimo ja i uèenik 3. razreda GoranVasiljeviæ, on radi LOGO s najmlaðima, a jaPascal s osnovnoškolcima.

Radite li na softverskim radovima?U klubu nismo nikad njegovali tu tradiciju, neznam iz kojeg razloga. U srednjoj školi prof.Petroviæ (koji je predsjednik kluba) progura

nekog ako se pojavi s radom. U Cres je došao Vladimir Puškaš,kojem je ovo treæi DMIH.

Kako si zadovoljan rezultatom svog uèenika?Zadovoljan sam, nakon 1. dana natjecanja je 8., ako tako ostanedo kraja plasirat æe se na HIO, a onda je sve moguæe.

Page 5: Novosti 3 DMIH 2003 - hsin.hr · 3. 3. Gimnazija Karlovac, Karlovac KarlovaŁka županija Slaven Luliæ POHVALJENI RADOVI Naziv rada Ime i prezime Raz. −kola, grad, županija Mentor

U P O Z N A J T E

VINKA PETRIÈEVIÆA, kreatora zadataka iz LOGA

Trenutno: Apsolvent PMF-a, odjel Matematika, smjer RaèunarstvoPosao: Pišem diplomski rad (diplomirat æu u lipnju ili rujnu)Horoskop: BikPerspektiva: Hrvatska vojska (s puškom u ruci)Hobi: Nogomet, ples, rolanje po JarunuMuzika: Tradicionalna, sve osim technaPjevaèica: Severina (mmm... taj pogled ispod obrva)Pjevaè: Ne slušam pjevaèeFilmovi: Lagane romantiène komedijeCura: ???Igrica: Age of EmpiresWeb stranica: www.skac.hr

PREDRAGA BROÐANCA, kreatora zadataka Basic / Pascal

Trenutno: Dipl. in�. matematike (raèunarstvo)Posao: Prof. informatike u V. gimnaziji, vanjski suradnik u Plivi, struèni

suradnik u èasopisu Enter...Horoskop: JaracPerspektiva: Biti Story Super Nova :-)Hobi: U posljednje vrijeme su svi hobiji zapostavljeni uglavnom zbog

posla, inaèe bicikl, rolanje, trèanje,...Muzika: Gotovo sve, od narodnjaka do technaFilm: GladijatorCura: Da, veæ neko vrijeme.Igrica: WarcraftWeb stranica: http://student.math.hr - upozoravam da stranica veæ dulje vrijeme

nije do�ivjela update, no nadam se da æe se to dogoditi u skorojbuduænosti

Sport

Košarkaška utakmicaMentori - Uèenici 33:22

CRES - Igralište Škole Frane Petriæa. Gledatelja 10. Sudac B.Oreškoviæ (Vukovarko-srijemska �upanija)

Mentori: Z. Bagariæ, Z. Augustinoviæ, T. Batalo, B. Oreškoviæ,Z. Škokiæ, Cetto, Z. Majstroviæ, M. Balukèiæ.

Uèenici: M. Marinoviæ, A. Puškaš, V. Puškaš, M. Striziæ, M.Grgek, M. Mihaliæ

Poluvremena: 21:14, 12:8.

Mentori i uèenici odmjerili su snage juèer u 17h na košarkaškomigralištu ispred škole. Brojèano i visinski nadmoæniji mentorismlavili su natjecanjima iscrpljene uèenike. Èak ni košposuðenog igraèa iz ekipe organizatora u posljednjoj sekundi nije mogao spasiti situaciju.

Uèenici su poveli, ali kako nisu mogli uloviti ritam, prednost se ubrzo istopila. Nepreciznim dodavanjima pru�ili su mentorimamnogobrojne prilike. Uigrana ekipa mentora pokazala se u najboljem izdanju. Cijelo vrijeme su dominirali pod koševima, a brzimdodavanjima i kontrama u potpunosti su razbili obranu uèenika.

Page 6: Novosti 3 DMIH 2003 - hsin.hr · 3. 3. Gimnazija Karlovac, Karlovac KarlovaŁka županija Slaven Luliæ POHVALJENI RADOVI Naziv rada Ime i prezime Raz. −kola, grad, županija Mentor

Županijske ekipe

Splitsko-dalmatinska �upanija

Krapinsko-zagorska �upanija

Sisaèko-moslavaèka �upanija

Primorsko-goranska �upanija

Brodsko-posavska �upanija

Grad Zagreb - ali samo dio