numer 05/2013 (30) ... numer 05/2013 (30) str. 5majأ³wka orientalna 2013 4 maja 2013r. po raz...

Download NUMER 05/2013 (30) ... NUMER 05/2013 (30) Str. 5Majأ³wka Orientalna 2013 4 maja 2013r. po raz drugi

Post on 03-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ważne tematy:

  Dni Kątów 2013

  Spektakl taneczny „Marzenia”

  Dzień Matki

  Projekcje filmowe

  Po Majówce Orientalnej

  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

  „Bohaterowie bajek i baśni”

  Salon fryzjerski dla dzieci w Bibliotece

  V Europejski Tydzień Sportu

  Zwycięstwo w turnieju o Puchar Wiosny

  Dni Kątów 1-2

  Spektakl taneczny Marzenia 3

  Dzień Matki 3

  GOKiSowe Spotkania Filmowe 4

  Majówka Orientalna 2013 5

  „Jajeczko wielkanocne” w Skałce 6

  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 7

  Bicie gitarowego rekordu Guinnessa 7

  Wiadomości z Biblioteki 9-11

  V Europejski Tydzień Sportu 12

  Turniej Top 12 w tenisie stołowym 12-16

  W tym numerze:

  IN F

  O R

  M A

  T O

  R K

  U L

  T U

  R A

  L N

  O

  S P

  O R

  T O

  W Y

  G M

  I N

  N Y

  O

  Ś R

  O D

  E K

  K

  U L

  T U

  R Y

  I

  S

  P O

  R T

  U

  W

  K Ą

  T A

  C H

  W

  R O

  C Ł

  A W

  S K

  I C

  H

  NUMER 05/2013 (30)

  Maj 2013

  Egzemplarz bezpłatny

  Nakład 1 500 egz.

  Z e s p

  ó ł r e d

  a k c y jn

  y :

  M a ri a M

  a c h ,

  M a g d a le

  n a W

  ó jt

  o w

  ic z .

  O p

  r a c o

  w a n

  ie i o

  p r a w

  a :

  D a g m

  a ra

  P u d li k

  D r u

  k :

  D ru

  k a rn

  ia A

  N T E X ,

  u l. M

  ic k ie

  w ic

  z a 5

  3 ,

  5 5 -0

  5 0 S

  o b ó tk

  a ,

  w w

  w .a

  n te

  x .p

  l

 • Str. 2 INFORMATOR KULTURALNO SPORTOWY

  W PROGRAMIE:

  SOBOTA 1.06.2013r.

  Godz. 16:30 – występ zespołu „Nagi Lunch”

  Godz. 17:30 - występ Aleksandry Krzyżańskiej

  Godz. 19:00 – występ zespołu „Chrząszcze”

  Godz. 21:00 – gwiazda wieczoru – Rafał Brzozowski

  Godz. 22:30 – dyskoteka

  IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

  Godz. 10:00—Otwarty Turniej Halowy Piłki Nożnej—

  Hala widowiskowo-sportowa ul. Brzozowa 4

  Godz. 10:00– Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora GOKiS

  NIEDZIELA 2.06.2013r.

  Godz. 15:00 - występ dziecięcych zespołów wokalnych

  z GOKiS

  Godz. 16:00 – występ zespołu „Traff”

  Godz. 17:15 – występ zespołu „Bliss”

  Godz. 19:15 – gwiazda wieczoru Liber z Natalią Schroeder

  Godz. 21:00— występ mega gwiazdy wieczoru

  Sylwii Grzeszczak

  IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

  Godz. 15:00-20:00—Piknik Piracki dla dzieci

  z okazji Dnia Dziecka— boisko sportowe przy GOKiS

  Regionalna Izba Pamięci otwarta dla zwiedzających

  w dniu 02.06.2013r. w godz. 14:00-16:00

 • NUMER 05/2013 (30) Str. 3

 • Str. 4 INFORMATOR KULTURALNO SPORTOWY

 • NUMER 05/2013 (30) Str. 5

  Majówka Orientalna 2013 4 maja 2013r. po raz

  drugi Gminny Ośrodek

  Kultury i Sportu w Ką-

  tach Wrocławskich zor-

  ganizował Orientalną Ma-

  jówkę, dzięki temu mo-

  gliśmy podziwiać różne

  style tańca orientalnego.

  Na początek orientalną

  sambę zaprezentowała

  nam zwyciężczyni ubie-

  głorocznego konkursu

  o nagrodę publiczno-

  ści – Lamya – Agata

  Kaczanowska. Tuz po

  niej wystąpiły solistki,

  a następnie zespoły.

  Publiczność wytypo-

  wała wśród solistek

  najlepszą tancerkę –

  Wandę Łania, która

  zatańczyła taniec

  czarownicy i

  dzięki niemu

  otrzymała

  dyplom oraz

  statuetkę.

  Gwiazdą te-

  go wieczoru

  był zespół

  Don Wasyl

  Junior & Cy-

  gańskie

  Gwiazdy.

  Program zakończył się

  dyskoteką, na której

  publiczność bawiła się

  do późnych godzin wie-

  czornych.

  M.Wójtowicz

 • Str. 6 INFORMATOR KULTURALNO SPORTOWY

  „Jajeczko Wielkanocne” w Skałce Dnia 23.04.2013r.

  Klub Ludzi Twórczych

  i Aktywnych GOKiS w

  Skałce zorganizował

  dla mieszkańców wsi

  Skałka uroczystość

  wielkanocną pt." Ja-

  jeczko Wielkanocne".

  Na uroczystość przy-

  byli dostojni goście:

  Wiceburmistrz Gminy

  Kąty Wrocławskie Pan

  Mieczysław Reps ,

  ksiądz proboszcz Robert

  Gromadzki, dyrektor GO-

  KiS Pani Maria Mach z

  mężem, sołtys wsi Mał-

  kowice Pani Wiesława

  Bury z mężem, , dyrek-

  tor firmy DOTI Pani Do-

  rota Mroczkowska z An-

  ną Stankiewicz, oraz

  mieszkańcy wsi Skałka.

  Uroczystość rozpoczęła

  się od inscenizacji Drogi

  Krzyżowej wykonanej

  przez członkinie klubu,

  po zakończeniu insceni-

  zacji Drogi Krzyżowej

  ksiądz proboszcz nawią-

  zał do tradycji Świąt

  Wielkanocnych i pobło-

  gosławił pokarmy będące

  na stołach. Uroczystość

  odbywała się w duchu

  spokoju i zadumy. Zgod-

  nie z tradycją podany zo-

  stał biały barszcz z jajka-

  mi , na stole były różne-

  go rodzaju sałatki , oraz

  ciasta .Cały poczęstunek

  przygotowały panie z

  klubu. Na zakończenie

  uroczystości

  zaproszeni

  goście zo-

  stali obda-

  rowani jaj-

  kami wiel-

  kanocnymi

  wykonany-

  mi własno-

  ręcznie, zaś

  w s z y s c y

  mieszkańcy

  będący na

  uroczystości otrzymali

  czekoladowe zajączki

  wielkanocne. Przez cały

  czas uroczystości moż-

  na było podziwiać prace

  artystyczne wykonane

  przez panie z klubu, by-

  ły to obrazy - kwiaty i

  krajobrazy wyszyte

  krzyżykiem, oraz wyko-

  nane ręcznie i pięknie

  ozdobione jajka wielka-

  nocne.

  Za zorganizowanie uro-

  czystości wielkanocnej

  oraz wszystkim przyby-

  łym- serdeczne podzię-

  kowania.

  Z a p r a s z a m y

  2.06.2013r na godz.

  16.00 do świetlicy w

  Skałce na uroczystość

  Dnia Matki.

  Wanda Fok

 • NUMER 05/2013 (30) Str. 7

  Bicie gitarowego Rekordu Guinnessa we Wrocławiu

  Jennifer Batten (56-

  letnia gitarzystka Micha-

  ela Jacksona), Bruce Ku-

  lick (60-letni gitarzysta

  zespołu KISS) i kilka ty-

  sięcy gitarzystów amato-

  rów pojawiło się

  na wrocławskim

  Rynku, by ude-

  rzyć w struny w

  rytm piosenki

  „Hey Joe” legen-

  darnego muzyka

  Jimiego Hendrik-

  sa. Po raz pierw-

  szy rekord bito

  w 2003 roku. W

  niezwykłym wi-

  dowisku wzięło wówczas

  udział 588 gitarzystów.

  W ubiegłym roku

  „Hey Joe” zabrzmiał aż

  na 7273 gitarach.

  Uczestnikami tegorocz-

  nego wydarzenia były

  również dzieci uczęsz-

  czające na zajęcia nauki

  gry na gitarze w Gmin-

  nym Ośrodku Kultury i

  Sportu w Katach Wro-

  cławskich. Około godzi-

  ny 16:00 wszyscy ze-

  brani na wrocławskim

  rynku próbowali ponow-

  nie pobić rekord Guin-

  nessa. Mimo

  nieudanej próby

  atmosfera była

  wspaniała, po-

  goda dopisała a

  impreza ta na

  pewno zostanie

  na długo w pa-

  mięci naszych

  podopiecznych.

  Za rok też tam

  będziemy, zapraszamy i

  Was.

  K.Krzyżański

  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja W tym roku, 3 maja ob-

  chodziliśmy 222 rocznicę

  Uchwalenia Konstytucji.

  Mimo niesprzyjającej au-

  ry obchody rozpoczęły

  się uroczystym złoże-

  niem kwiatów pod po-

  mnikiem na Rynku na-

  szego miasta. Następnie

  wszyscy zgromadzeni

  wraz z przedstawicielami

  władz, kombatantami i

  harcerzami ruszyli do

  Kościoła p.w. Św. Apo-

  stołów Piotra i Pawła,

  gdzie została odprawiona

  uroczysta msza święta.

  Po mszy wszyscy obecni

  udali się do Gminnego

  Ośrodka Kultury i Sportu

  w którym przy poczę-

  stunku mogli obejrzeć

  program artystyczny o

  charakterze patriotycz-

  nym przybliżający wy-

  darzenia związane z

  uchwaleniem Konstytu-

  cji 3 Maja. Program zo-

  stał przygotowa-

  ny i przedstawio-

  ny przez mło-

  dzież z Gimna-

  zjum im. Mikołaja

  Kopernika w Ką-

  tach Wrocław-

  skich.

  A. Chabzda

  Paula Utnik i Kasia Pluskota

 • Str. 8 INFORMATOR KULTURALNO SPORTOWY