numer 11 / listopad 2012 (pdf)

Download Numer 11 / listopad 2012 (PDF)

Post on 11-Jan-2017

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Numer 131 Listopad 2012

  Turniej negocjacyjny Lobbing?

  Nic nowego!

  Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)...

  Czy powstan agencje ratingowe dla kancelarii i ich usug?

  Radca Prawny okladka nr 131.indd 1 11/6/12 2:32 PM

 • 50

 • 3

  MoiM zdanieM SpiS treci

  ETYKAO etyce w wymiarze sprawiedliwoci G.F. 4Etyka w pytaniach i odpowiedziach 44

  PRAKTYKACo zrobi z tym sukcesem Jarosaw Bedowski 6Duch prawa Henryk Leliwa 8Sdy pozwalaj na wydanie szafy zamiast kasy G.L. 10Co informatyk o prawie wiedzie powinien Aleksander Chmiel 12Turniej negocjacyjny Grzegorz Furga 14Czy powstan agencje ratingowe? Jerzy Moso 16Mediacja inna forma sprawiedliwoci Grzegorz Furga 20Elektroniczny warsztat pracy Przemysaw Kosiski 24Lobbing? Nic nowego! Marcin Piontek 26Wspierajmy trzeci wiek Marcin Zawiliski 28

  PRO PUBLICO BONORadcowie prawni twardziele o gobim sercu Grayna J. Leniak 30Przychodzimy z pomoc prawnikom Marcin Zawiliski 32

  FORUMWydawca Tomasz Dziayski 33

  Z ZAGRANICYBugarski lad Jacek Kosuniak 34O samorzdach prawnikw i zwalczaniu prania brudnych pienidzy Aleksandra Siewicka 35Dane w chmurze szanse i zagroenia dla prawnikw Rafa Ciesielski 36

  NOWE TECHNOLOGIE Media spoecznociowe czy s tam prawnicy i dlaczego? Grzegorz Furga 38

  NA WOKANDZIEOd cara do Bieruta Wojciech Tumidalski 40Za polskie obozy mierci przed polski sd W.T 42

  JUBILEUSZObchody pod Wawelem G.F. 46Jubileusz w odzi Aleksandra Grocholska-Jankowska 4730 lat rzeszowskiej izby (KM) 48wito we Wrocawiu (M.N.) 49

  INTEGRACJABieszczadzki raj(d)... Micha Korwek 50

  WYWIADPogromcy mitw w Poznaniu z Marcinem Baraskim i Markiem Domaskim rozmawia Tomasz Dziayski 52

  AKTUALNOCI 53

  FELIETONDrzwi w Dublinie Maciej Bobrowicz 54

  Od Redaktora

  Polska w tegorocznym rankingu Doing Business Banku wiatowego dokonaa historycznego skoku o ponad 7 miejsc, na pozycj 55. w najwaniejszym rankingu swobody (atwoci) prowadzenia dziaalnoci gospodarczej wrd ponad 180 krajw na wiecie. Co jednak zaskoczyo wielu komentatorw, w wikszoci zawdziczamy ten awans poprawie oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoci w Polsce. Niemoliwe? A jednak! Piszemy o tym w biecym numerze Radcy Prawnego.Turniej negocjacyjny dla aplikantw nabiera rozpdu. 18 listopada uczestnicy bd rywalizowali podczas pierwszego etapu turnieju, w czasie ktrego bd mieli za zadanie rozwiza podany przez organizatora case negocjacyjny. Bd przy tym reporterzy Radcy Prawnego!Gdy w 2008 roku na dobre rozgorza kryzys, w wiatowych mediach znacznie czciej ni wczeniej mwio si ju o agencjach ratingowych. To od nich w wielu przypadkach zacz zalee los bankw, funduszy czy globalnych spek. A gdyby tak dowiadczenia agencji ratingowych przenie na rynek usug prawnych - zastanawiamy si na amach Radcy. W numerze piszemy te o mediacji z okazji Midzynarodowego Dnia Mediacji odbya si w Warszawie konferencja, w ktrej uczestniczy prezes Maciej Bobrowicz, a prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, podkrelia, i radcy prawni s sojusznikami w propagowaniu mediacji.W tym numerze apelujemy, by wspiera trzeci wiek: zaangaowanie w dziaalno uniwersytetw trzeciego wieku oraz na rzecz studentw tych obywatelskich uczelni w zakresie edukacji prawnej oraz udzielania informacji i doradztwa to kolejne wyzwanie dla prawnikw.Radca Prawny by take obecny podczas uroczystoci trzydziestolecia okrgowych izb radcw prawnych, bra udzia w konferencjach zagranicznych, a take wdrowa po Bieszczadach. Do czego wszystkich Czytelnikw zapraszam

  Krzysztof Meringredaktor naczelny

  50

  SPROSTOWANIE W 130. numerze Radcy Prawnego (padziernik 2012 r.) wkrad si bd w podpisie pod zdjcie na stronie 27. Krzysztof aszkiewicz jest oczywicie sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Za pomyk Pana Ministra i Czytelnikw przepraszamy.

  Redakcja Radcy Prawnego

 • 4

  etyka

  Jest to ju drugie spotkanie (pierwsza konferencja polsko-amery-kaska odbya si w ubiegym roku), niezwykle poyteczne, po-zwalajce dostrzec wzajemne oczekiwania pomidzy prawnika-mi, ktre mog wpywa na prawidowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoci zaznaczy Adam Czerwiski, zastpca dyrektora KSSiP.

  Maciej Bobrowicz, prezes KRRP, przypomnia, e etyka prawnicza to nie ograniczenie sposobu prowadzenia praktyki prawniczej, ale kompas, ktry wyznacza kierunek profesjonalnego rozwoju zawo-dowego. Etyka zasady niezalenoci, unikania konfliktu intere-sw, zasady pozyskiwania klientw, funkcjonuje przecie w intere-sie samego klienta, a samorzd zawodowy stoi na stray przestrze-gania tych zasad.

  Dr hab. Arkadiusz Bereza, dziekan Rady OIRP w Lublinie, pod-czas konferencji podkreli, i taka wymiana dowiadcze pozwala spojrze na poruszane problemy przez pryzmat rnych profesji, ocen niektrych zjawisk, za udzia goci zagranicznych umoli-wia porwnanie zakresu regulacji deontologii zawodowej oraz in-

  stytucjonalnych rozwiza stojcych na stray ich przestrzegania. Konferencja wyjtkowa, gdy stanowi jedyn platform wymiany dowiadcze i spostrzee na temat relacji pomidzy sdziami, prokuratorami i penomocnikami na sali rozpraw oraz ich oceny z punktu widzenia etyki zawodowej.

  W konferencji udzia wzili wybitni przedstawiciele polskiego systemu sprawiedliwoci okoo 100 sdziw, prokuratorw, rad-

  cw prawnych i adwokatw oraz przedstawicieli nauki. Gomi honorowymi konferencji byli: prof. John McClellan Marshall, sdzia z Dallas w USA, przybliajcy kwestie dotyczce tajemnicy zawo-dowej w swoim kraju, oraz sdzia Sdu Najwyszego w stanie spo-czynku Teresa Romer. Swoimi dowiadczeniami podzielili si take dr Rupert Wolff prezydent Austriackiej Izby Adwokackiej, zabie-rajc wany gos w dyskusji na temat relacji pomidzy zawodami prawniczymi w kontekcie sali sdowej (okraszajc swoje wystpie-nie cytatami z Oscara Wilde'a), dr Claudia Seibel, czonek zarzdu Niemieckiego Zwizku Adwokatw, oraz Pierre-Dominique Schupp,

  wiceprezydent Szwajcarskiej Federacji Adwokatw, wzbudzajc oywion dyskusj na temat istniejcej w tym kraju zasady powoy-wania sdziw desygnowanych przez partie polityczne. Zaznaczy on, e wolno i niezaleno penomocnika to wolno i nieza-leno obywatela na sali sdowej, swoisty dream team w subie sprawiedliwoci.

  Omawiano kwestie zwizane z relacjami na sali rozpraw w po-stpowaniu cywilnym oraz problemy dotyczce funkcjonowania sdw powszechnych (panel prowadzony przez prof. Tadeusza Ereciskiego, prezesa Izby Cywilnej Sdu Najwyszego), etycznej oceny zachowania prawnikw wystpujcych w procesie karnym (panel prowadzony przez adwokata prof. Piotra Kardasa), tajemnicy zawodowej w oczach uczestnikw procesu oraz pojawiajcych si zagroe w zwizku z wykorzystaniem najnowszych sposobw ko-munikowania si penomocnika z klientem i sdem (panel prowa-dzony przez radc prawnego Zenona Klatk) oraz postulatw zmian w zakresie obowizujcych zasad etyki poszczeglnych zawodw prawniczych i zagroe z tym zwizanych (panel prowadzony przez adwokata Jerzego Naumanna).

  Dyskutowano w sposb otwarty, dostrzegano zagroenia dla au-torytetu sdu oraz poddano analizie szeroki wachlarz problemw wymagajcych uwypuklenia na paszczynie zasad etyki poszcze-glnych zawodw prawniczych.

  G.F.

  Oetycewwymiarzesprawiedliwoci

  W okresie 1820 padziernika 2012 r. wkazimierzu dolnym odbya si midzynarodowa konferencja etyka zawodw prawniczych wpraktyce relacje na sali rozpraw. organizatorami konferencji byy m.in. krajowa Szkoa Sdownictwa iprokuratury oraz okrgowa izba radcw prawnych.

  Od lewej: adwokat Piotr Sendecki, dziekan ORA wLublinie, sdzia Adam Czerwiski, zastpca dyrektora KSSiP, radca prawny Arkadiusz Bereza, dziekan Rady OIRP wLublinie, radca prawny Maciej Bobrowicz, prezes KRRP.

  Od lewej: adwokat Wojciech Rocawski; radca prawny Dariusz Saajewski, wiceprezes KRRP; profesor Tadeusz Ereciski, prezes Izby Cywilnej SN, prof. Andrzej Jakubecki, adwokat Andrzej Michaowski.

  Zdj

  cia:

  uk

  asz

  Kam

  isk

  i

 • Partnerzy XXX-lecia samorzdu

  radcw prawnych

  PRAWO PO TWOJEJ STRONIE

 • 6

  Doing Business na wiecie

  Na pocztek kilka faktw. Raport Doing Business (dalej DB) publikowany jest co-rocznie na podstawie wynikw z dziesiciu obszarw uznawanych za najwaniejsze do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w kadym kraju na wiecie. Z obszarw tych wyprowadzana jest rednia, ktra skada si na oglny ranking atwoci pro-wadzenia biznesu w danym kraju. Ogl-nowiatowy ranking, co zrozumiae, musi posugiwa si pewnymi uproszczeniami. W przypadku DB koncentruje si on na naj-wikszym miecie pod wzgldem liczby lud-noci, co w przypadku Polski oznacza War-szaw. Polsk specyfik jest rwnie to, e pi z dziesiciu obszarw DB podlega bez-poredniemu wpywowi ministra sprawie-dliwoci. S to: rozpoczcie dziaalnoci go-spodarczej w formie spki z o.o. (Krajowy Rejestr Sdowy); rejestracja tytuu wasno-ci (wydziay wieczysto-ksigowe); ochrona inwestorw (Kodeks spek handlowych); dochodzenie nalenoci z umw (sdownic-two gospodarcze i egzekucja komornicza) oraz upado spki z o.o. (wydziay upa-dociowe). Kady zatem minister sprawie-dliwoci w Polsce dziery w swych rkach poow rankingu DB, ktry przyczynia si do ksztatowania opinii inwestorw zagra-nicznych na temat klimatu gospodarczego w naszym kraju. W DB 2013 odnotowana zostaa poprawa w czterech obszarach Do-ing Business: upado spki z o.o. (skok

  o 50 miejsc), rejestrowanie tytuu wasnoci (skok o 27 miejsc), dochodzenie nalenoci z umw (skok o 6 miejsc) oraz rejestracja spki z o.o. (skok o 2 miejsca) wraz ze spadkiem o trzy pozycje w obszarze ochro-ny inwestorw.

  Skd te zmiany?Bez wtpienia, najbardziej zaskakujca

  jest zmiana w zakresie upadoci spki z o.o. Wynika ona jednak nie tyle z refor-my upadoci, na ktr wszyscy czekaj, ale uznania przez Bank wiatowy upowszech-nienia si upadoci ukadowej w Polsce. Co prawda,

Recommended

View more >