numer 121 (styczeń/luty 2011)

Download Numer 121 (styczeń/luty 2011)

Post on 28-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Niezależny Miesięcznik Studentów Szkoły Głównej Handlowej

TRANSCRIPT

 • stycze - luty 2011

  spis treci /Oddajemy Wam dzisiaj w rce nowego MAGLA. Nowy wygld, nowy spis treci, kilka nowych dziaw. Nam si podoba!

 • 04-05

  / spoeczno LGBTMao kto wie, co to jest Autossassinofilia, czyli zboczenie polegajce na czerpaniu satysfakcji sesksualnej z pozorowania swojego samobjstwa. I bardzo dobrze.

 • spoeczno LGBT /

  stycze - luty 2011

 • 06-07

 • stycze - luty 2011

 • 08-09

 • stycze - luty 2011

 • 10-11

  Na pocztku byo sowo

 • wydarzenia z uczelni i ze wiata /MAGIEL - w tym numerze w nowej makiecie. Mamy nadziej e wam si spodoba. My si jaramy!

 • 12-13

  / niejednoznaczna interpretacja Informatora na rok akademicki 2008/2009 / wyjazdy na wymian z warunkiem

 • projekt restrukturyzacji SGH na lata 2010 - 2016 /

 • 14-15

  / studia w Wielkiej Brytanii / otwarcie Auli Spadochronowej

 • 1KPMG_Magiel_102010.indd 1 2010-10-12 13:32:46

 • 12-13

 • Tydzie Kobiet

  Sukcesu

  Stock Wars

  Warszawska Akademicka

  Liga Bowlingu

  stycze - luty 2011

  artykuy organizacji /

 • 18-19

  / tearia kryzysu finanswego

 • budet 2011 /

  stycze - luty 2011

 • 20-21

  / jak rozumie wolno sowa?

 • stycze - luty 2011

  skd bior si idee?/

 • 22-23

  / skd si bior idee?

 • Deficyty budetowe i towarzyszce im reformy to gwne problemy Europy w minionym roku. Na Wgrzech zmagania z dziur budetow wywoay spore kontrowersje. Co wicej, wadza jawnie pokazuje, e ma spore zapdy autorytarne.

  Autorytarna twarz bratanka

  W maju zeszego roku na Wgrzech sko-czyy si 8-letnie rzdy skorumpowa-nej partii socjalistycznej. Nowo wybra-ny, centroprawicowy Fidesz zasta gospodark w opakanym stanie Wgry maj najniszy wska-nik zatrudnienia w Unii Europejskiej (55 proc.), a co trzeci obywatel yje poniej lub na granicy ubstwa. Dug publiczny za w 2010 roku siga 78 proc.

  Nacjonalizacja emeryturTrudno nie zgadn, e nowy premier, Victor

  Orban, rozpocz rzdy od obietnic lepszego y-cia i odbudowy gospodarki. Fidesz chce obci podatki i zmniejszy liczb stanowisk w urz-dach. W 2013 roku 17-proc. CIT, a od stycznia 2011 roku 32-proc. PIT, zostan zastpione przez 16-proc. podatek liniowy. Na tym jednak koniec liberalnych reform, bowiem do spaty deficytu posuy nacjonalizacja prywatnych oszczdnoci emerytalnych.

  Ich warto szacowana jest na ok. 14 mld do-larw. S one zgromadzone w tzw. II filarze (dziaajcym analogiczne do polskich OFE). Oficjalnie upa-stwowione fundusze bd przypisane do indywidualnych kont, jednak nie bd zabezpieczone adnymi papiera-mi wartociowymi. Jedn z przyczyn tak radykalnej reformy jest to, e dua cz kapitau z II filaru bya zgroma-dzona w obligacjach skarbowych W-gier. Dziki przejciu tych aktyww rzd sta si posiadaczem wasnego dugu przyszli emeryci nie bd te-raz mogli odmwi poyczania mu pienidzy.

  Premier zoy Wgrom propozycj nie do od-rzucenia. Na tych, ktrzy nie bd chcieli pod-porzdkowa si nowemu prawu, czekaj kary. Strac prawo do pastwowej emerytury, ale nadal bd musieli paci skadki. Wszyscy bd zatem w praktyce przeniesieni do I filaru i zmuszeni do uczestniczenia w systemie repartycyjnym (pay-as-you-go). Okazuje si zatem, e oszczdnoci zgro-madzone w II filarze nie bd miay praktycznie adnej ochrony.

  Z jednej strony nie s zupenie prywatne, bo obywatele maj przymus wpacania skadek na fundusz i nie mog ich wycofa. Z drugiej jednak, nie dysponuje nimi pastwo, lecz inwestowane s

  na rynku finansowym. W sytuacji narastajcego deficytu budetowego rzd czuje si usprawiedli-wiony uy takich funduszy w celu ocalenia kra-ju. Na ten pomys wpady nie tylko Wgry rzd Bugarii przedstawi podobny projekt, chcc prze-znaczy 300 mln dolarw z II filaru na ratowanie pastwowego sektora emerytalnego. Ten plan jed-nak nie wejdzie w ycie wskutek protestw tamtej-szych zwizkw zawodowych(!).

  Oprcz oszczdnoci emerytalnych, do spaty deficytu rzdowi posuy nowy podatek naoony na banki, firmy telekomunikacyjne, energetyczne i handel detaliczny. Zaszkodzi to relacjom z inwe-storami zagranicznymi. 2/3 firm sektora banko-wego, jak i dua cz przedsibiorstw telekomu-nikacyjnych i energetycznych, ma wacicieli poza granicami Wgier.

  Kontrola mediw Bardziej jednak od nacjonalizacji prywatnych

  funduszy emerytalnych Zachd niepokoi nie-dawno uchwalona na Wgrzech ustawa medialna, ktra moe znacznie ograniczy tam wolno so-wa. W myl nowych przepisw Rada ds. Mediw

  bdzie w caoci obsadzona par-tyjnymi nominatami, uprawnio-nymi do nakadania sporych kar. Jeli jaka wypowied lub arty-ku bdzie politycznie niezrw-nowaony, Rada moe naoy grzywn do 200 mln forintw (700 tys. euro) na stacje telewi-zyjne i radiowe lub do 25 mln forintw w przypadku publika-cji w prasie lub w Internecie. Co wicej, rzd Wgier decyduje o ramwce mediw tradycyjnych,

  np. nakazujc rozgoniom przeznacza 35 proc. czasu powiconego muzyce na wykonania w-gierskich artystw.

  Po uchwaleniu ustawy na Wgrzech zawrza-o dzienniki i magazyny wyday puste pierwsze strony w ramach protestu. 25 grudnia ptora ty-sica osb, ktre zorganizoway si za porednic-twem Facebooka, zgromadzio si przed wgier-skim parlamentem w akcji protestacyjnej. Chciay one wywrze nacisk na posw, ktrzy w tym dniu gosowali nad drug czci ustawy medialnej. Wiele organizacji wgierskich i midzynarodo-wych mocno skrytykowao takie posunicie Or-bana. Zastrzeenia odnonie naruszania wolnoci sowa zgaszaa m.in. OBWE.

  Premier ma zamiar uzaleni od rzdu nie tyl-ko media. Kompetencje Sdu Konstytucyjnego w kwestiach finansowych zostay ograniczone. Rada Fiskalna, ktra stanowia niezalene ciao opiniujce budet pastwa, zostaa zlikwidowana. Bank Centralny, ktry pozostaje jedyn niezale-n instytucj pastwow, rwnie jest na celow-niku Fideszu. Jego szef, Andras Simor, pozosta na stanowisku, mimo wielu sugestii ze strony rzdu do zoenia dymisji i sporego cicia pensji. Oprcz tego, prezes banku centralnego nie b-dzie ju mg mianowa dwch spord siedmiu czonkw Rady Polityki Pieninej. Teraz Fidesz bdzie mg mianowa czterech czonkw, co da mu wikszo w Radzie i zdolno do ustanawia-nia stp procentowych.

  W kadym publicznym budynku zostanie wy-wieszona tzw. Deklaracja narodowej wsppracy. Ma ona przypomina Wgrom o czcych ich wartociach i gosi, e zwycistwo Fideszu byo re-wolucj poprzez urny wyborcze. Nietrudno skoja-rzy tak propagand z praktyk systemu sprzed dwudziestu lat.

  Co dalej?W styczniu 2011 Wgry obejmuj przewodnic-

  two w Radzie Unii Europejskiej. Nie wyglda jed-nak na to, by miao to zmieni priorytety rzdu Victora Orbana, ktry dosta mandat na wane re-formy. Rzeczywicie, chci do duych zmian Or-banowi nie brak. W latach 1998-2002, kiedy by po raz pierwszy premierem Wgier, spado bezro-bocie i inflacja, a wzrosy pace. Stao si to jednak kosztem powstania dziury budetowej. I tym ra-zem ma wzrosn zatrudnienie, ale spraw pierw-szorzdn s finanse publiczne. Wedug prognoz, dziki wprowadzonym zmianom w 2011 roku de-ficyt ma obniy si do 2,94 proc a wzrost gospo-darczy szacowany jest na 3 proc. PKB.

  Kontrowersje budzi jednak fakt, e due obni-ki podatkw id w parze z interwencj, jak jest nacjonalizacja oszczdnoci emerytalnych. Rz-dy silnej rki Victora Orbana ograniczaj wolno sowa na Wgrzech i nawizuj do tradycji auto-rytarnych. I pomyle, e w 2002 roku, kiedy Fi-desz przegra wybory z socjalistami, odchodzcy premier stwierdzi, e Rzd nie powinien odgrywa najwaniejszej roli w yciu spoeczestwa. Waniej-sze s ruchy obywatelskie, ktre, kiedy trzeba, kc si z rzdem lub go wspieraj. Jak wida, pogld Victora Orbana na spoeczestwo do szybko si zmieni. 0

  T E K S T: M A R TA K O R C Z A K

  Victor Orban

  fot.

  CC BY

  -NC-

  ND 2

  .0 O

  ECD/

  Herv

  e Cor

  tinat

  24-25

  / nowe Wgry, nowa Europa?

 • kultura /- Czego powinnimy uczy modych ludzi? - Kultury k****!

  stycze - luty 2010

 • 26-27

  / podsumowanie rokuWeve wasted so many chances, but the lines on our faces only seem to grow with our love - Paula & Karol

 • stycze - luty 2010

  podsumowanie roku /

 • 28-29

  / lata z zero na kocu

 • stycze - luty 2010

  recenzje: Belle & Sebastian, Clint Mansell, Paula & Karol /

 • 30-31

  / muzyka polska / relacja z koncertu 30 Seconds To Mars

 • Recenzje /

 • 32-33

  / Klasyk na ferie

 • stycze - luty 2011

 • 34-35

  / Wygrani i przegrani roku

 • Krc Ci podatki?We udzia w IV edycji konkursu podatkowego TaxnYou!

  Do wygrania: Patne praktyki w jednym z biur KPMG w Polsce (Gdask, Katowice, Krakw, Pozna, Warszawa, Wrocaw)

  Pakiet CIMA Certi cate in Business Accounting oraz kursy internetowe przygotowujce do kwali kacji CIMA

  Proczne kursy jzykowe od Empik School Drukarki ufundowane przez rm OKI Printing Solutions Polska Zestawy ksiek od Wolters Kluwer Polska Galanteria skrzana od rmy OCHNIK Sp. z o.o.

  Nie zwlekaj pierwszych 200 uczestnikw otrzyma nagrody niespodzianki! Czekamy na Ciebie!

  Szczegy i regulamin konkursu na: www.taxandyou.pl

  Patronat HonorowyJM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

  Gocimy w HoteluPatronat Strategiczny Patronat Medialny

  2011 KPMG Tax M

  .Michn

  a sp.k. jest po

  lsk sp

  k komandytow i czon

  kiem

  sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czon

  kowskich

  stow

  arzyszon

  ych z KPMG In

  ternational C

  oope

  rative (KPMG In

  ternational), po

  dmiotem prawa szwajcarskieg

  o. W

  szelkie praw

  a zastrzeon

  e.

  Nazwa i log

  o KPMG oraz haso cuttin

  g throug

  h complexity

  s zastrzeonymi zn