numer 151 (uw) (marzec 2015)

Download Numer 151 (UW) (marzec 2015)

Post on 08-Apr-2016

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Niezależny Miesięcznik Studentów "MAGIEL"

TRANSCRIPT

 • www.magiel.waw.pl

 • marzec 2015

  spis treci /Dzisiaj wyrzucaj kanap. Jutro wyrzuc nas, Zasuonych Maglowiczw.

 • 04-05

  SOWO OD NACZELNEGO

 • aktualnoci /

 • 06-07

 • wspomnienie marca 68, Spoeczny Panel Badawczy/

 • Nie ulega wtpliwoci, e do nowoczesnoci nam jeszcze daleko. Bo jak inaczej skomentowa fakt, e wci istniej budynki uniwersyteckie, ktre w kadej chwili mog stan w pomieniach i pozbawi zdro-wia i ycia uytkujcych je ludzi? To nie jest opis sceny z filmu akcji to przeraajca rzeczywisto.T E K S T: M A G D A L E N A D R E Z N O

  Co jaki czas sycha wmediach, e Uniwersytet Warszawski si moder-nizuje. S plany budowy nowych

  budynkw wielu wydziaw, ktrych obec-ne siedziby strasz staroci iklimatem rodem zPRL-u. Niektre zamiary ju si ziciy na Kampusie Ochota, przy ul. Szturmowej, po-wsta nowoczesny budynek Wydziau Zarz-dzania. Niestety zmian jest wci za mao. Przykadu nie trzeba szuka daleko od wspo-mnianej wyej Szturmowej: na tej samej ulicy, mieci si nie tylko WZ, ale te Wydzia Lin-gwistyki Stosowanej. Porwnanie tych dwch miejsc moe przyprawi ozawrt gowy, bo-wiem budynek, wktrym ksztac si przyszli tumacze, jest zupenym przeciwiestwem no-woczesnej siedziby przyszych menaderw. Patrzc na oba budynki jednoczenie, mona mie poczucie, jakby si stao kad nog w innej epoce.

  Midzy zym a zymZabudowania Wydziau Lingwistyki s

  wopakanym stanie. Rozwarstwiajce si lub wyszczerbione blaty awek, odpadajce od okien klamki, niedomykajce si drzwi, wisz-ce na kablach kontakty inieszczelne okna to tylko kilka symptomw trdu staroci, ktry trawi to miejsce. Bynajmniej nie chodzi tylko owzgldy estetyczne budynek jest po prostu niebezpieczny. Gmach pokryty jest azbestem, ktry powoli, ale skutecznie podtruwa studen-tw i pracownikw wydziau. Wedug ostat-niego grudniowego badania powietrza, stan zanieczyszczenia jest co prawda akceptowalny, ale i tak, przez ostatnie dziewi lat znacznie si pogorszy. Jest jednak co, co studentom za-grozi moe jeszcze szybciej ibardziej od azbe-stu poar. Straacy, ktrzy kilka lat temu przeprowadzali wtym miejscu szkolenie prze-ciwpoarowe, poinformowali, e jeli pojawi-by si ogie, wszystko spalioby si wkilka mi-nut. Lingwici siedz wic na wulkanie, ktry moe wybuchn wkadej chwili. Ich szanse

  na ocalenie zmniejsza jeden bardzo istotny fakt alarm przeciwpoarowy zacina si.

  Zbawienny humorWydaje si, e wobliczu tak mrocznej rze-

  czywistoci pozostaje tylko si ipaka. Jed-nak studentom pozwala przetrwa poczucie humoru, ktry idzie w parze z chci walki o popraw sytuacji. Zaoyli profil na Face-booku, onazwie Szturmowa 4 czeka na nowy budynek. Wrzucaj tam zdjcia ktre ukazu-j kolejne etapy rozpadu siedziby Wydziau i opatruj je humorystycznymi komentarza-mi. Liczba ludzi popierajcych facebookow inicjatyw cigle wzrasta. Joanna Nowakow-ska, zaoycielka strony oraz reprezentant-ka Zarzdu Samorzdu Studentw Wydziau Lingwistyki Stosowanej, mwi maglowi, e nastroje na Szturmowej mona by okreli jako bojowe i pene gotowoci do dalszej walki. Sa-morzd odczuwa wsparcie studentw, ktrzy maj wielk nadziej, e wkocu co si zmie-ni. Zarzd stara si nagoni spraw w me-diach, poruszy j rwnie na jednym zposie-dze Parlamentu Studentw UW.

  Szturm na Browarn?Studenci zjednej strony dziaaj, zdrugiej

  czekaj na postp prac budowlanych gma-chu przy ul. Lipowej na Powilu. Ten no-woczesny budynek Instytutu Lingwistyki Stosowanej zosta na razie ukoczony tyl-ko wjednej trzeciej. Na reszt jest plan ipo-zwolenie. Brakuje (tylko) zawrotnej sumy okoo 150 mln zotych ktr Uniwersytet nie dysponuje. To wanie do tej niewybu-dowanej jeszcze czci, ktra powstaaby na miejscu starych zabudowa na ul. Browar-nej, mieliby przenie si studenci ze Sztur-mowej. Z sam Browarn jednak rwnie jest kopot budynek mia zosta zburzony, tymczasem kr pogoski o wydziaach, ktre miay ochot si do niego przenie lub o firmach, ktrym zosta czasowo wy-

  najty. Samorzd chce zrobi wszystko, co moe, by usprawni rwnie prace na Powi-lu. Zamierzamy kontaktowa si zwadzami uczelni iUrzdem Marszakowskim, od kt-rego wduej mierze zaley finansowanie tego projektu. Wprzypadku niepowodzenia wtych rozmowach nie wykluczamy bardziej radykal-nych form protestu, midzy innymi strajku, jako ostatecznego rodka dodaje Joanna.

  Kropla w morzuStudenci wykazuj inicjatyw, a co na to

  wadze Wydziau? Zapewniaj oswojej tro-sce ot spraw. Staraj si doranie poprawia stan budynku (np. dociepla), aby funkcjo-nowanie wnim byo znoniejsze. Do koca roku akademickiego ma te zosta naprawio-na winda, ktra ju od ponad roku pozosta-je nieczynna. Dobrze, e mona korzysta zdrugiej, jednak ona te coraz czciej szwan-kuje ze wzgldu na przecienie. Wszystkie tedziaania s konieczne, jednak, jak si wy-daje, niweluj tylko podstawowe niewygody. Pozostaje jeszcze kwestia przystosowania bu-dynku stricte do celw dydaktycznych. Bra-kuje w nim nie tylko sprawnych awek czy krzese, ale te rzutnikw multimedialnych idziaajcych bez zarzutu komputerw.

  Ciko uwierzy w to, e w XXI wieku, na najlepszej uczelni wkraju, niektrzy mo-dzi studiuj w tak opakanych warunkach. Strach pomyle, ile jeszcze wydziaw moe znajdowa si w podobnym stanie. Trudno jest cierpliwie czeka na rozwj wydarze, kiedy ma si wiadomo, jakim niebezpie-czestwem jest podszyta codzienna egzy-stencja studentw i pracownikw Wydzia-u Lingwistyki. Oby sytuacja jak najszybciej ulega poprawie; oby znaleli si ludzie, kt-rzy przypiesz bieg procedur oraz pomo-g zdoby odpowiednie fundusze. Wszak tu idzie ozdrowie iycie ludzi, na ktrych miej-scu, przy odrobinie nieszczcia, mgby si znale kady. 0

  Azbestowe zagroenie

  fot. fb.com/Szturmowa4czekananowybudynek

  08-09

 • Wszystko zaczo si we wrzeniu 2014 roku, kiedy to czonkowie Niezale-nego Zrzeszenia Studentw Uniwer-

  sytetu Warszawskiego zorganizowali inicjaty-w spoeczn obki na Uczelnie. Jej celem byo wprowadzenie zmian w statucie i znalezienie rodkw na tworzenie obkw przy szkoach wyszych, przeznaczonych dla dzieci studiuj-cych rodzicw. Projekt spotka si zzaintereso-waniem Ministerstwa Pracy iPolityki Spoecznej oraz Ministerstwa Nauki iSzkolnictwa Wysze-go. Efekt? Udao si znale pienidze na pomoc modym ludziom oraz kampani spoeczn skie-rowan do spoecznoci akademickich.

  Nieatwa drogaObecna sytuacja tych, ktrzy musz godzi

  obowizki rodzica i studenta nie jest godna pozazdroszczenia. S oni zwykle na utrzyma-niu rodziny, cho czasem podejmuj si prac

  dorywczych, by zyska samodzielno. Jed-noczesna opieka nad dzieckiem i nauka to trudne zadanie, zwaszcza, gdy uczelnie nie pomagaj w tej sytuacji. Nie kady student uczy si wrodzinnym miecie, gdzie mgby liczy na pomoc rodzicw, oddaje zatem ma-lucha do obka. Generuje to kolejne koszty. Czsto niewyobraalne jest, ze strony uczel-ni, zabranie dziecka ze sob na zajcia.

  Okrelenie moda mama czy mody tata czsto nie kojarzy si pozytywnie wrd kadry naukowej, a zwaszcza administracji uniwersy-teckiej, ktra stawia wiele przeszkd przed stu-diujcymi rodzicami. Wiele kwestii dotyczcych modych rodzicw nie jest uregulowanych. Gdy s zmuszeni zosta zchorym dzieckiem wdomu, nie jest to adne usprawiedliwienie dla nieobec-noci na wiczeniach. Co wicej, zwolnienie nie przysuguje kobietom tu po urodzeniu dziecka, tak, jak jest to wprzypadku urlopu macierzy-

  skiego dla zatrudnionych na umow o prac. Wpraktyce oznacza to natychmiastowy powrt na zajcia po porodzie lub przeduenie studiw poprzez przejcie na urlop dziekaski.

  Jeli studenci skazani s jednak na zabra-nie swojej pociechy na uczelni, to czekaj ich kolejne problemy. Mog zosta wyprosze-ni zzaj za trzymanie ze sob dziecka, kt-rego nie maj gdzie zostawi. Brakuje przewi-jakw, miejsc, wktrych mona spokojnie je nakarmi (zwyjtkiem toalet) nie wspomi-najc oobkach. Co prawda, przy Uniwersy-tecie Warszawskim dziaa placwka, wktrej mona zostawi niemowlaka, ale przeznaczo-na jest wycznie dla pracownikw i dokto-rantw teje uczelni.

  Okiem mamyProjekt NZS-u opiera si na zebranych do-

  wiadczeniach studentek Uniwersytetu War-

  Maluch na uczelniKiedy dwoje ludzi dowiaduje si, e za kilka miesicy zostan rodzicami, pewne jest, e ich wiat odwrci si o 180 stopni. Jeli s to studenci, zazwyczaj nie s przygotowani na yciow rewolucj. Tym bardziej dotyczy to szk wyszych, ktre nie pomagaj modym ludziom w jednoczesnym zdobywaniu wyksztacenia oraz zakadaniu rodziny. Na szczcie ma si to zmieni.

  T E K S T: P A U L I N A B A Z I A K

  1

  maluch na uczelni /

  marzec 2015

 • szawskiego. Tymczasem problem braku zain-teresowania sytuacj modych rodzicw ma szerszy, oglnopolski wymiar. Magosia jest na trzecim roku architektury na Politechnice Lu-belskiej. Dziewi miesicy temu urodzia Asi. Przyznaje: Nie jestem jedyn studentk na na-szym wydziale, ktra ma dziecko. Przewija-ki bardzo by si przyday. Brakuje te miejsc, gdzie mogabym przebra ma, jeli czasem id zni na uczelni. Nie byam na zwolnieniu lekarskim po porodzie.

  Wtruje jej Ula, studentka czwartego roku technologii ywnoci i ywienia czowieka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Techno-logicznym w Szczecinie. Jest mam 2-letniej Kaliny i10-miesicznego Ludwika: Posiadanie dziecka traktuje si wycznie jako prywatn spraw studentw. Nie ma na ZUT-cie adnych przewijakw, obkw i innych udogodnie. Duo zaley od podejcia wykadowcw. W moim przypadku raczej nie robili proble-mw, gdy np. chciaam zmieni termin zalicze-nia. To take kwestia charakteru studiw; ja na swoje zajcia nie mogabym chodzi zKalin, bo mielimy je rwnie w laboratoriach. Pod-krela take, e po urodzeniu crki konieczno-ci byo przejcie na urlop dziekaski.

  Troch wicej przywilejwZdanych Gwnego Urzdu Statystyczne-

  go wynika, e Polacy coraz czciej zostaj rodzicami wpniejszym wieku ni poprzed-nie pokolenia. Stawiaj najpierw na zdobycie wyksztacenia, dowiadczenia zawodowego, by mc zapewni swojej rodzinie stabiln sy-tuacj yciow. W cigu osta

Recommended

View more >