numer 152 (sgh) (kwiecień 2015)

Download Numer 152 (SGH) (kwiecień 2015)

Post on 21-Jul-2016

220 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Niezależny Miesięcznik Studentów "MAGIEL"

TRANSCRIPT

 • www.magiel.waw.pl

  Wrzce morzeAzjatyckie tygrysy w walce o wpywy

  s.22 / polityka i gospodarka

  Spr o wrestling

  Dysputa o reyserowanych zmaganiach

  s.45 / sport

  Niez

  alen

  y Mi

  esic

  znik

  Stud

  ent

  w

  Numer 152kwiecie 2015 ISSN 1505-1714

  W krainie czarwMroki i uroki korporacji. Co kryje druga strona lustra?

  s.17/ temat numeru

 • kwiecie 2015

  spis treci /Na Maglwk proponujemy PKS - Polskie Koleje Samochodowe

 • 04-05

  SOWO OD NACZELNEGO

 • aktualnoci /

 • 06-07

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowio wyj na-przeciw tym, ktrzy przeliczaj koszt

  biletu wstpu na inne, podstawowe wydat-ki. Wraz z pocztkiem 2015 roku ruszy pro-gram Kultura Dostpna, ktry, jak informuje resort, ma suy niwelowaniu barier kompe-tencyjnych, finansowych szczeglnie dla grup naraonych na wykluczenie. Cho rodowisko studenckie nie powinno czu si wykluczone zdostpu do kultury, to wzdecydowanej wik-szoci nie moe po-chwali si zbyt gru-bym portfelem. Std pomys na to, by w-czy studentw do gru-py osb, dla ktrych dostp do ycia arty-stycznego ma by ua-twiony.

  Otwarte drzwiJu za symbolicz-

  n zotwk uczniowie i studenci do 26. roku ycia mog odwie-dzi placwki, ktre przystpiy do projek-tu. Dotyczy to m. in. Muzew Narodowych w rnych miastach Polski, Muzeum azien-ki Krlewskie, Muzeum owiectwa iJedziec-twa, Muzeum Literatury im. Adama Mickie-wicza, ktre swoje siedziby maj wWarszawie, a take Narodowego Muzeum Morskiego wGdasku, Muzeum Sztuki iTechniki Japo-skiej Manggha wKrakowie iMuzeum Piastw lskich wBrzegu.

  Co wane, lista miejsc, ktre mona odwie-dzi taniej, ma by stale poszerzana. Oferta dotyczy bdzie rwnie rwnie tych obiek-tw, ktre swoje otwarcie planuj w przyszo-ci, jak choby Muzeum II Wojny wiatowej czy Muzeum Jana Pawa II iPrymasa Wyszy-skiego przy wityni Opatrznoci Boej na Wi-lanowie. Projekty zwikszajce dostpno re-alizowane s przez dwie instytucje: Narodowe

  Centrum Kultury oraz Narodowy Instytut Au-diowizualny.

  Kultura Dostpna to program nie tylko dla studentw. Zachca rwnie uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i rednich do poszerzania swojej wiedzy dziki lekcjom mu-zealnym, finansowanym zministerialnego bu-detu. To wietna alternatywa dla czerpania informacji od nauczyciela czy zpodrcznikw, gdy wmuzeach istnieje moliwo namacalne-go zetknicia si zwiedz czy sztuk. Co wi-

  cej, wyrabia to wmodziey nawyk chonicia kultury i dostrzegania jej w rnych dziedzi-nach ycia.

  Szturm na muzeaJak wynika znajnowszego raportu Gwne-

  go Urzdu Statystycznego z2014 roku, Polacy coraz chtniej odwiedzaj muzea, galerie i sa-lony sztuki. Przybywa take widzw oraz su-chaczy w teatrach i instytucjach muzycznych. Najchtniej korzysta si z dostpu do kultu-ry w wojewdztwach: mazowieckim, mao-polskim idolnolskim oraz wwikszych mia-stach, gdzie placwki kulturalne maj swoje siedziby. Pomijajc wycieczki szkolne, najcht-niej zwiedzamy muzea wtedy, kiedy wstp jest darmowy. 13,4 mln osb nieodpatnie zobaczy-

  o wystawy, w tym 15,5 proc. zokazji imprez okolicznociowych ia 8,1 proc. wNoc Muze-w, ktra zroku na rok zyskuje na popularnoci wwielu miastach. To wanie wtedy wielu stu-dentw korzysta z okazji odwiedzenia miejsc, do ktrych nierzadko bilet wstpu nie naley do najtaszych. Niestety, wydarzenia tego typu odbywaj si najczciej tylko raz do roku. Pro-gram Kultura Dostpna ma to zmieni, by umoliwi modym wizyt wmuzeum bez tu-mw ikolejek.

  Inne moliwociWarto te pami-

  ta, e istniej rw-nie inne moliwoci darmowego odwie-dzenia placwek kul-turalnych. W akcji Darmowy Listopad bior udzia cztery krlewskie rezyden-cje: Zamek Krlewski na Wawelu, Muzeum azienki Krlewskie w Warszawie, Mu-zeum Paacu Krla Jana III w Wilano-wie iZamek Krlew-ski w Warszawie. S

  one dostpne bezpatnie przez cay miesic. Jednoczenie wikszo muzew ma wofercie dzie wolny od pobierania opat, co jednak wprzypadku studenta czsto koliduje zzaj-ciami czy obowizkami wpracy.

  Znane suchaczom uczelni wyszych zni-ki do teatrw, oferowane na konkretne insce-nizacje, s zchci wykorzystywane irwnie przyczyniaj si do popularyzowania kultury. Zaczyna by ona zroku na rok coraz bardziej dostpna iprzyjazna osobom zrnych grup spoecznych, take niepenosprawnym i tu-rystom zagranicznym. A przed spektaklem warto zajrze take do galerii czy muzew, nie tylko tych nowoczesnych, lecz take ta-kich, ktre kryj prawdziwe skarby. Imona je zwiedzi prawie za darmo. 0

  Jak idzie pisanie licencjatu?

  / muzeum za zotwk

  Muzeum za zotwk? Brzmi niewiarygodnie, ale jest prawdziwe. Koniec z wymwkami biednego studenta, ktry nie moe pozwoli sobie, choby od czasu do czasu, na dawk kultury oferowanej przez muzea. Program Kultura Dostpna otwiera drzwi do rozrywki na wysokim poziomie.T E K S T: P A U L I N A B A Z I A K

  Connecting to culture

 • wito Szkoy Gwnej Handlowej /

  109 lat mino jak jeden dzieDla wikszoci studentw kolejne semestry nauki oznaczaj jedno coraz rzadsze pojawianie si na Uczelni. Podczas pierwszego roku staramy si bywa na wikszoci zaj (za tydzie na pewno uda mi si wsta na ten wykad o 11.40), jednak z biegiem lat zaczynamy odwiedza nasz Alma Mater jedynie w okolicach sesji i terminw oddania prac dyplomowych. T E K S T: D O M I N I K A M A K A R E W I C Z

  Nie mamy czasu na wgbianie si wjej histori, zakadajc, e i tak nie ma tam nic ciekawego. Tak, jak wdzie

  urodzin, piszemy za porednictwem Facebooka 100 lat, wszystkiego najlepszego do jednego zna-szych 1234 wirtualnych znajomych, tak chocia 15 kwietnia wdniu wita SGH zatrzymaj-my si na chwil izmy jej, nawet tylko wmy-lach, yczenia: Dobrze si trzymasz, staruszko.

  Tak byo kiedyZa rok Szkoa Gwna Handlowa bdzie ob-

  chodzi swoje sto dziesite urodziny, co oznacza, e jest najstarsz uczelni ekonomiczn w Pol-sce. Pierwsza uroczysta inauguracja Prywatnych Kursw Handlowych Mskich Augusta Zieli-skiego miaa miejsce 15 X 1906 roku. W tym okresie na (patne wwczas) kursy uczszczao 40 mczyzn co ciekawe, ju wtedy nauczano jzykw obcych, zktrych nasza Uczelnia prze-cie synie (Guten morgen!). Ju dwa lata p-niej nastpia pierwsza zmiana nazwy na Wy-sze Kursy Handlowe im. Augusta Zieliskiego, aw1915 roku na Wysz Szko Handlow. Natomiast 1917 rok to czas szczeglnie wa-ny dla kobiet wtedy szeregi studenckie zacz-y zasilila pierwsze studentki. Nazwa Szkoa Gwna Handlowa po raz pierwszy pojawia si w1933 roku, jako odwoanie do pomysu Sta-nisawa Staszica zpierwszej poowy XVI wieku. Wczasie II Wojny wiatowej zmieniono nazw na Miejska Szkoa Handlowa izaczto funkcjo-nowa wpodziemiu.

  W czasie wojny (a konkretnie podczas po-wstania warszawskiego) na szwank zostaa nara-ona rwnie infrastruktura Uczelni budynek Azosta cakowicie spalony. Po wojnie nastpi-a kolejna zmiana nazwy na kojarzon przez wikszo obecnych studentw Szko Gwn Planowania i Statystyki a take, co waniej-

  sze, zmieni si charakter Uczelni. Ze wzgldu na sytuacj polityczn w kraju, SGPiS zostaa upastwowiona i znalaza si pod stref wpy-ww wadz partyjnych. Naciski, a take wpy-wy raz zwikszay si, a raz zmniejszay ana-logicznie do tego, jak to dziao miao miejsce w pozostaych dziedzinach ycia. Dziki Soli-darnoci iodzyskaniu faktycznej niepodlegoci take Uczelnia zyskaa szans na odrodzenie 5 kwietnia 1991 roku zostaa przywrcona nazwa Szkoa Gwna Handlowa, ponadto rozpocz-to trwajcy do dzisiaj proces wprowadzania nowych reform, tak by jak najlepiej sprosta no-wej rzeczywistoci, szanujc jednoczenie histo-ri itradycj.

  A ty, kim zostaniesz?O tym, e absolwentami naszej Uczelni s

  znani i zasueni ekonomici, wykadowcy czy politycy, nikomu nie trzeba przypomina. Wy-starczy tylko wymieni nazwiska Elbiety Bie-kowskiej obecnej Europejskiej Komisarz ds. Rynku Wewntrznego iUsug, Dariusza Rosa-tiego posa do Parlamentu Europejskiego, To-masza Siemioniaka wiceprezesa Rady Mini-strw iministra obrony narodowej czy Janusza Piechociskiego wiceprezesa Rady Ministrw iministra gospodarki, prezesa PSL. Nie wszyst-kim jednak wiadomo, e do grona alumnw Szkoy Gwnej Handlowej naley rwnie Andrzej Fidyk reyser i scenarzysta fil-mw dokumentalnych. Pord studentw Uczelni znajdowali si te polscy celebry-ci, tj.: Patrycja Kazadi czy Maciej Do-wbor (niestety, nie ukoczyli studiw).

  Obecnie wikszo absolwentw pra-cuje wkorporacjach (albo przynajmniej tam zaczynaa), ale wielu prbuje te zbacza z utartej drogi do Mordoru, zostajc wykadowcami lub otwiera-

  jc wasne start-upy. Studenci i alumni Szko-y Gwnej Handlowej mog si te poszczyci wieloma przyznanymi nagrodami oraz wyr-nieniami. Co roku zajmujemy wysokie miejsca w wielu rankingach oceniajcych szkoy wy-sze nie tylko wPolsce, lecz take na wiecie. Na przykad wedug Rzeczpospolitej z grud-nia 2014 roku Szkoa Gwna Handlowa znala-za si na czwartym miejscu zestawienia uczel-ni, ktrych absolwentami s prezesami polskich spek podium na razie okupuj uczelnie tech-niczne. Wodnalezieniu wasnej drogi na pew-no pomagaj studentom rne stowarzyszenia. Szkoa Gwna Handlowa cechuje si unika-tow struktur wskali Polski nie wprowadza staych grup zajciowych imoe poszczyci si (najprawdopodobniej) najwiksz liczb organi-zacji studenckich. Na jej terenie dziaaj 53 stu-denckie koa naukowe i16 innych zrzesze, wic kady moe znale co dla siebie (na przykad wmaglu, do ktrego zawsze serdecznie zapra-szamy!). 0

 • 08-09

  / tenis Przyjacielem Studenta / wspominki o Jzefie Oleksym / wycig z regulaminu

  T E K S T: A N N A L E W I C K A

  Tenis kiedy elitarny sport zarezerwowany tylko dla najbogatszych. Dzi popularna, cho wci nietania, rozrywka. Jeli jednak nie wierzycie, e serwowa kady moe, to pora pozna projekt Tenis Przyjacielem Studenta.

  Studenci studentom

  Pierwsza edycja programu reali-zowanego przez SKN Zarzdza-nia wSporcie ju za nami ponad

  trzydziestu studentw miao okazj postawi pierwsze krok