numer 152 (uw) (kwiecień 2015)

Download Numer 152 (UW) (kwiecień 2015)

Post on 21-Jul-2016

223 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Niezależny Miesięcznik Studentów "MAGIEL"

TRANSCRIPT

 • www.magiel.waw.pl

  Wrzce morzeAzjatyckie tygrysy w walce o wpywy

  s.22 / polityka i gospodarka

  Spr o wrestling

  Dysputa o reyserowanych zmaganiach

  s.45 / sport

  Niez

  alen

  y Mi

  esic

  znik

  Stud

  ent

  w

  Numer 152kwiecie 2015 ISSN 1505-1714

  W krainie czarwMroki i uroki korporacji. Co kryje druga strona lustra?

  s.17/ temat numeru

 • kwiecie 2015

  spis treci /Na Maglwk proponujemy PKS - Polskie Koleje Samochodowe

 • 04-05

  SOWO OD NACZELNEGO

 • aktualnoci /

 • bdziecie chcieli posa swoje bachory do przedszkola, to zobaczycie

  / ewaluacja

  To, e studenci podlegaj zasadom funkcjonowania uczelni, na ktrej studiuj, jest do oczywiste. To, e owe reguy nie zawsze s jasne, przestrzegane i niekoniecznie uatwiaj ksztacenie, staje si oczywiste dla kadego nowego studenta tu po rozpoczciu studiw.

  Nie wszyscy studenci chc si godzi zpowszechnie panujcymi, acz nie-koniecznie sensownymi, zasadami.

  Niektrzy nie tylko zauwaaj to, co mogo-by dziaa inaczej, ale rwnie maj pomysy na usprawnienie uczelni ipodwyszenie jako-ci ksztacenia. Do tej pory nie zawsze ich gos dochodzi do wadz uczelnianych, a nawet jeli tam trafia, to czsto nie by traktowa-ny powanie. Jednak zaczyna si to zmienia. Na Uniwersytecie Warszawskim studenci od niedawna maj znacznie uatwion moliwo wyraania swojej opinii iwpywania na funk-cjonowanie uczelni poprzez ankiety optymali-zacyjne dostpne na portalach internetowych uczelni.

  Wypenij ankiet!Kady, kto chce pomc dostosowa Uczel-

  ni do oczekiwa edukacyjnych studentw i uczszcza na zajcia, ma moliwo wy-penienia anonimowych ankiet wUSOSweb. Formularze dotycz przede wszystkim osb prowadzcych konkretne wykady czy wi-czenia. Ocenie podlegaj: jako przygoto-wania prowadzcego, sposb przekazywania wiedzy, a take jego podejcie do studentw. Z drugiej strony system bada rwnie zaan-gaowanie studenta w przedmiot i nauk

  czstotliwo uczszczania na zajcia i liczb godzin tygodniowo powiconych na przygo-towanie si do nich.

  Potrzeby zmianAnkiety ewaluacyjne dostpne na USOSweb

  to tylko jedna zdostpnych form porozumie-nia si zwadzami jednostkowymi. Te posta-nowiy zaczerpn szerszej opinii dotyczcej dziaania placwki, nie tylko wrd studen-tw, ale rwnie wrd osb zatrudnionych na uczelni. Przykadem moe by Wydzia Nauk Ekonomicznych, ktry na swojej stronie inter-netowej zamieci Formularz Potrzeby Zmia-ny. Ma on na celu poprawienie efektywnoci wszystkich procesw na WNE UW, zarwno administracyjnych, jak idydaktycznych. Aby zgosi potrzeb zmiany, naley opisa niepra-widowo, jak dostrzeglimy iodpowiedzie na pytania dotyczce problemu. Szczegowy opis iwymagane odpowiedzi maj pomc wa-dzom w identyfikacji prawdopodobnego r-da kopotu oraz wstworzeniu propozycji jego rozwizania. Wypeniajcy ankiet jest rw-nie proszony oocen priorytetu zmiany, kt-r zgasza (od wanej do niepilnej). Jeli in-formujcemu o nieprawidowoci osobicie zaley na rozpatrzeniu zgoszenia, moe po-prosi oprzesanie odpowiedzi na maila.

  Tego typu ankiety zostay ju wprowadzo-ne rwnie na kilku innych uniwersytetach w Polsce, m.in. Uniwersytecie Jagielloskim oraz Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jed-nak na wielu innych uczelniach studenci na-dal walcz oprawo gosu wdecyzjach podej-mowanych przez wadze uniwersyteckie.

  Ostatnia liniaJeeli na jakiej zjednostek uniwersyteckich

  nadal nie funkcjonuj jeszcze badania jakoci ksztacenia, to nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzysta zpomocy Prodziekana ds. Studenc-kich. Inn osob, ktra udziela wszelkiej po-mocy studentom szczeglnie, gdy sytuacja jest skomplikowana iwymaga indywidualne-go toku postpowania jest Rzecznik Akade-micki. Ombudsman, bo tak inaczej nazywa si rzecznik, ma za zadanie wspiera spoeczno akademick w radzeniu sobie z konfliktami organizacyjnymi iinterpersonalnymi, rwnie tymi pomidzy studentem awykadowc.

  Wprowadzenie ankiet dotyczcych oce-ny funkcjonowania uniwersytetu ma przede wszystkim uatwi kontakt na linii studenci-uczelnia. Jeeli zaproponowany system okae si skuteczny, moe to oznacza now jako oferowanych usug, dopasowanych do potrzeb modych ludzi. 0

  Ojakociksztacenia

  T E K S T: K ATA R Z Y N A S K O K O W S K A

  fot.

  Alegr

  iPhot

  os CC

  06-07

 • Nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na wykorzystanie nowoczesnych tech-nologii. Uycie nowych, multime-

  dialnych narzdzi to klucz do sukcesu zarwno wnaukach humanistycznych, jak icisych. DE-Lab Laboratorium Gospodarki Cyfrowej ma by odpowiedzi na wszystkie pytania zdziedzi-ny innowacji. Laboratorium powstao z inicjatywy jedno-stek UW: Interdyscyplinar-nego Centrum Modelowania Matematycznego, Wydzia-u Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydziau Nauk Ekonomicznych. Jego ide jest wyksztacenie no-wych kompetencji i zdobycie wiedzy niezbdnej do wspo-magania rozwoju nauki ikra-ju. Dr hab. Anna Giza, prof. UW, stwierdzia, e aby tech-nologie nam suyy, musimy umie si nimi posugiwa [], wic musimy wy-ksztaci umiejtno korzystania znich. Orodek ju teraz prowadzi badania z zakresu rnych dziedzin naukowych, majce na celu intensywne wykorzystanie nowoczesnych technologii na wie-lu polach (gospodarka, edukacja czy biznes).

  Student w LaboratoriumJakie zmiany w ycie ambitnego studen-

  ta moe wnie Laboratorium? Amoe raczej jakie moliwoci ma mu do zaoferowania? Przede wszystkim ma aktywizowa i inspiro-

  wa zdolnych, modych ludzi. DELab oferu-je moliwo podjcia wsppracy przy pro-jektach badawczych, m.in. w programach: spoecznym, ekonomicznym oraz przedsi-biorczym. Organizowane s konferencje iod-czyty, z ktrych wideorelacje mona ledzi wInternecie. Wydawane s publikacje nauko-

  we oraz rekomendacje, ktre zwracaj uwag na kierunki, wjakich powinna rozwija si go-spodarka. Kady moe mie wtym projekcie swj udzia.

  Na szczegln uwag zasuguje tzw. strefa dziaania, czyli obszar DELabu, ktry zajmuje si aktywizowaniem przedsibiorczoci wro-dowisku uczelnianym i budowaniem wsp-pracy na linii nauka-biznes. Wpraktyce pole-ga to na organizacji seminariw projektowych oraz otwartych spotka. Fundacja Przedsi-biorczoci Kobiet realizuje w ramach DELa-

  bu mentoring icosolving. Zkolei tych, ktrzy maj pomys na wasny biznes, z pewnoci zainteresuje projekt StartupForge@UW, kt-ry zapewnia przestrze do pracy oraz wspar-cie mentorw z dowiadczeniem w biznesie. Jest to poszerzenie owymiar praktyczny ofer-ty dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskie-

  go, gdzie bez skrpowania mog powstawa bizneso-we pomysy.

  Spojrzenie w przyszoWPolsce iEuropie rod-

  kowo-Wschodniej brako-wao dotd orodka za-pewniajcego zdobywanie kompletnej wiedzy na temat unowoczeniania oraz for-muujcego rekomendacje dla polityki w celu wspie-rania procesw moderniza-cji. DELab zrzesza badaczy,

  przedsibiorcw i instytucje wregionie Europy rodkowoWschodniej, gdy przed krajami re-gionu stoj podobne wyzwania. Wdalszej per-spektywie, po okresie inkubacji, DELab ma sta si jednostk niezalen finansowo od firmy Go-ogle. Nastpnie, po 2-3 latach dziaania, ma si wyodrbni jako samodzielna jednostka badaw-cza wramach UW.

  Jak rozwinie si projekt? Czciowo zaley to od zainteresowania studentw. To wanie za-pa i wiedza modych ludzi s si napdow Laboratorium. 0

  T E K S T: J U L I A H O R WAT T- B O Y C Z K O

  DELab Laboratorium nowoczesnych technologiiNiespena rok temu wystartowa DELab wsplny projekt trzech wydziaw Uniwersytetu Warszawskiego i firmy Google, ktra przekazaa na ten cel grant w wysokoci miliona dolarw. Inicjatywa stanowi ewenement na skal kraju. Jakie moliwoci otwiera przed studentami?

  / k w i e c i e D Z I E J E S I

  2-7 kw

  ietnia

  Ferie w

  iosenn

  e

  17 kw

  ietnia

  Wydzi

  a Fizy

  ki, ul.

  Pasteu

  ra 5, sa

  la 0.03

  Wyka

  d z cy

  klu Z

  apytaj

  fizyka

  : Kwa

  ntowa

  inskry

  pcja

  osob

  liwy ko

  d natu

  ry

  18 kw

  ietnia

  Kampus

  Ochot

  a UW

  Dzie O

  twarty

  Kamp

  usu Och

  ota

  25 kw

  ietnia

  Kampus

  Gwn

  y, Krak

  owski

  e prze

  dmie

  cie 26

  /28

  Dzie

  Otwart

  y UW

  17-18

  kwietn

  ia

  Pardon

  , To Tu

  Konfer

  encja n

  ms ma

  giel: M

  uzyka a

  Biznes

  25 kw

  ietnia

  Centru

  m Konf

  erency

  jne Ko

  pernik

  a CNK

  Wydar

  zenie:

  Fina F

  ameLa

  bn

  7-8 kw

  ietnia

  Centru

  m Nauk

  Biolog

  iczno-

  Chemic

  znych

  UW

  ul. w

  irki i W

  igury 1

  01

  Sympoz

  jum: Sy

  mpozju

  m Geoi

  nterdy

  scyplin

  arnych

  Metod

  Badaw

  czych

  DELab /

  kwiecie 2015

 • wfot.

  Ryan

  Mcg

  uire\

  CC

  Zanim pojawiy si szkolne awy, ta-blice, katedry, edukacja odbywaa si na zasadzie relacji mistrz-ucze.

  W czasach staroytnych mentor naucza wtrakcie swobodnych rozmw ze swoim pod-opiecznym, dziki czemu mg ocenia poziom zrozumienia poruszanych przez niego kwestii i na bieco wyjania bardziej skompliko-wane zagadnienia. Dawao to rwnie mo-liwo indywidualnego dopasowania tematy-ki konwersacji do zainteresowa i zdolnoci modego adepta wiedzy. Czowiek ksztaco-ny wten sposb rozwija wsobie umiejtno samodzielnego mylenia iwydawania osdw. WXXI wieku funkcjonuje podobna forma na-uczania, okrelana jako tutoring.

  Relacja mistrz-uczeTutor to kto, kto pomaga studentowi roz-

  wija pasje italenty oraz pozwala mu kreowa jego wasn ciek kariery. Celem tutora jest trafne rozpoznanie potencjau podopieczne-go przez nawizanie znim bliskiej relacji. Do zada mistrza naley rwnie pomoc wroz-wijaniu talen