numer 1/marzec/2014

Download Numer 1/Marzec/2014

Post on 11-Jan-2017

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIWERSYTET KARDYNAA STEFANA WYSZYSKIEGO

  WYDZIA PRAWA I ADMINISTRACJI

  Kolegium Redakcyjne

  Pawe Izdebski student WPiA UKSW

  Magorzata Judkiewicz - studentka WPiA UKSW

  Kamila Walaszczyk studentka WPiA UKSW

  Opiekun naukowy

  Prof. dr hab. Marek Michalski

  Recenzenci

  Prof. dr hab. Marek Michalski, Dr hab. Piotr Zapadka, Dr hab. Grayna Szpor,

  Dr Micha Bdkowski Kozio, Dr Marcin Biaecki, Dr Krzysztof Buk, Dr Aleksandra Gawrysiak

  Zabocka, Dr Marek Jeewski, Dr Ewa Skibiska, Dr Tomasz Szczurowski, Dr Marcin Wielec,

  Mgr ukasz Gob, Mgr Nikodem Muszyski, Mgr Mariusz Stanik, Mgr in. Krzysztof witaa

  Projekt okadki i grafika

  Damian Krasnodbski WA PB

  Adres Redakcji

  Mody Jurysta

  Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego

  Wydzia Prawa i Administracji

  ul. Wycickiego 1/3 bud. 17

  01-938 Warszawa

  www.wpia.uksw.edu.pl/node/3147

  e-mail: mlodyjurysta@gmail.com

  ISSN 2353- 1185

  Warszawa 2014

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 3

  SPIS TRECI

  Sowo wstpne... str. 4

  ARTYKUY

  Monika Brzeska

  Podstawowe zagadnienia Integralnej Teorii Prawa R. Dworkina

  (The basic assumptions of R. Dworkins conception of Law as Integrity).str. 5

  Katarzyna Iwanicka

  Firmanctwo dziaalnoci gospodarczej

  (Trading under someone else's name as a tax fraud).................................................str.11

  Mateusz Jaworski

  Kilka uwag na temat koncepcji kolektywnej pozycji dominujcej

  (Some remarks on the concept of collective dominance)...........................................str.17

  Magdalena Polak

  Ulga na ze dugi

  (Bad debt tax relief)................................................................str.53

  GLOSY

  Monika Brzeska

  Krytyczna glosa do wyroku Sdu Apelacyjnego w Katowicach

  z dnia 12 lipca 2012 r. (II AKa 225/12)

  (Gloss to the Judgment of Appellate Court in Katowice, 12.07.2012, II Aka 225/12).....str.60

  Katarzyna Kowalczyk

  Glosa do wyroku Sdu Najwyszego z 15.4.2010r. (II CSK 526/09)

  (A critical commentary on the Supreme Courts judgment of 15 April 2010,

  II CSK526/09)...................................................................................................................str.68

  O Autorach.... str.78

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 4

  Szanowni Czytelnicy,

  Ju po raz trzeci mamy zaszczyt odda w Pastwa rce Studencki

  Kwartalnik Naukowy Mody Jurysta, ktry powsta z myl o modych

  ludziach, posiadajcych ambicje naukowe i chccych je rozwija. Pragniemy

  tym samym wyrazi ogromn rado i zadowolenie, e nasze pismo spotkao

  si z tak duym zainteresowaniem zarwno wrd studentw jak i zacnego

  grona naukowego. To dziki Wam moemy dzisiaj wyda trzeci, a w

  przyszoci mamy rwnie nadzieje, e nastpne numery Kwartalnika.

  W trzecim numerze znajdziecie Pastwo m.in. komentarze dotyczce

  orzecznictwa Sdu Najwyszego oraz Sdu Apelacyjnego w Katowicach z

  zakresu odpowiednio prawa spek handlowych oraz prawa karnego, a take

  artykuy podejmujce problematyk szeroko pojtego prawa finansowego,

  prawa ochrony konkurencji oraz teorii prawa, ktrych autorami s studenci

  Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynaa Stefana

  Wyszyskiego w Warszawie.

  Wszystkim, ktrzy wspierali nas w przygotowaniu naszego pisma,

  poczwszy od momentu pomysu, a po faz realizacji, jestemy wdziczni.

  Bez Waszych uwag, yczliwej i krytycznej lektury oraz powiconego przez

  Was czasu to czasopismo nie mogoby powsta.

  Warszawa, marzec 2014 r.

  Kolegium Redakcyjne:

  Pawe Izdebski

  Magorzata Judkiewicz

  Kamila Walaszczyk

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 5

  Monika Brzeska

  Podstawowe zagadnienia Integralnej Teorii Prawa R. Dworkina

  The article discusses the basic assumptions underlying R. Dworkins concept of Law as

  Integrity. The key issues are analyzed by being contrasted with an opposing approach

  to law, namely the legal positivism represented by H. L. A. Hart. In addition, the author

  reconstructs the distinction between what Dworkin calls a right in the strong sense

  and in the weak sense. Finally, the approach toward the notion of civil disobedience

  and the role of state in dealing with it are examined.

  Celem niniejszej publikacji jest mwienie podstawowych zaoe integralnej teorii

  prawa wypracowanej przez R. Dworkina. Punktem wyjcia analizy tez w niej zawartych

  bdzie skontrastowanie ich z tezami krytykowanej przez autora teorii legalizmu

  prawniczego. Nastpnie omwione zostanie rozrnienie midzy zasadami i reguami, ktre

  stanowi baz dworkinowskiej filozofii prawa. Podjty zostanie rwnie temat obywatelskiego

  nieposuszestwa i stanowiska jakie (wg wspomnianego autora) powinno obiera pastwo.

  Ronald Dworkin, bdcy jednym z najwybitniejszych wspczesnych filozofw prawa,

  zbudowa swoj koncepcj na krytyce powojennego tzw. mikkiego pozytywizmu

  prawniczego1, ktrego czoowym reprezentantem by Herbert Hart. Dla celw polemiki

  Dworkin zrekonstruowa gwne zaoenia krytykowanej przez niego teorii, ktre mona

  sprowadzi do trzech tez2:

  1. Prawo stanowi zamknity system regu o granicach wyznaczanych przez regu

  uznania, badajc normy pod wzgldem ich pochodzenia.

  2. W hard cases sdzia siga poza system prawa, kreujc now norm prawn.

  3. Prawa i obowizki istniej jedynie na mocy konkretnych regulacji prawnych.

  1 L. Morawski, Gwne problemy wspczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa

  2003. 2 R. Dworkin, Biorc prawa powanie, Warszawa 1998, s. 47- 53.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 6

  Oprcz krytyki tych trzech zaoe na integraln czy te interpretacyjn teori prawa

  Dworkina skada si rwnie szereg konceptw, dotyczcych tzw. obywatelskiego

  nieposuszestwa czy rozdziau prawa i moralnoci. Poniszy opis zaoe filozofa powinien

  odda sens jego integralnej teorii prawa.

  Pierwsz tez, ktr poddaje w wtpliwo Dworkin, jest koncepcja Harta, zgodnie z

  ktr Hart przypisuje regule uznania posta pewnego zbioru przekona podzielanych przez

  wszystkich urzdnikw, wyznaczajcych kryteria uznawania okrelonych wypowiedzi za

  prawo. Tak sformuowana teza o istnieniu powszechnego sprawdzianu dla prawa staje si

  gwnym obiektem rozwijanej przez Dworkina krytyki pozytywistycznej teorii legitymizacji.

  Posugujc si szeregiem przykadw, wykazuje on, e istnienie jakiejkolwiek reguy

  spoecznej (jako pewnego wzoru zachowania uznawanego i respektowanego przez wszystkich

  czonkw danej spoecznoci) a wic i reguy uznania jest wycznie fantazmatem, ktry

  nie moe suy opisowi funkcjonowania prawa w praktyce.3 Odrzucenie reguy uznania nie

  prowadzi jednak Dworkina do przyjcia alternatywnej dla pozytywizmu koncepcji, tj. prawa

  natury. Konstruuje on wasn teori, zwan rwnie trzeci teori prawa. Wedle tej teorii

  legitymizacja prawa jest wynikiem szeregu zoonych operacji mylowych, w ktrych sdzia,

  interpretujc dostpny mu materia normatywny, ustala uprawnienia i obowizki stron,

  jedynie odkrywajc je nie za kreujc, jak okreliliby to pozytywici. Dojcie do

  takiego wniosku poprzedzone jest stworzeniem przez Dworkina nowatorskiej tezy, ktra

  zakada, e prawo jest systemem zasad i regu, i dopiero dziki odkryciu mechanizmu, ktry

  midzy tymi dwoma zbiorami zachodzi, sdzia moe stosowa prawo w sposb suszny.

  Rnica miedzy tymi dwoma zbiorami osadza si na tym, e reguy stosuje si na zasadzie

  wszystko albo nic (allornothing fashion) jeeli zaistnieje sytuacja odpowiednia do jej

  zastosowania, wwczas naley przyj podyktowane przez ni rozstrzygnicie; natomiast gdy

  taka sytuacja nie zachodzi, dana regua nie znajduje adnego zastosowania i wcale nie

  wpywa na podejmowan decyzj.4

  Druga cz dworkinowskiego pojmowania prawa jako systemu zasad i regu opisuje te

  wanie zasady. Naley w tym miejscu doda, e zasady nie eliminuj regu, ale je

  wspomagaj ich rola ujawnia si, gdy reguy do rozstrzygnicia sprawy nie wystarczaj.

  3 R. Dworkin, op. cit., s. 101135.

  4 Ibidem, s. 60.

 • M O D Y J U R Y S T A S t r o n a | 7

  Autor wyraa opini, i zasady (w przeciwiestwie do regu) charakteryzuje stopniowalno.

  W danym przypadku istnieje moliwo uznania za waciwe dwch lub wicej zasad, nawet

  jeli byyby one ze sob sprzeczne. Co wicej, mona je stosowa w stopniu mniejszym lub

  wikszym. Istnieje moliwo zhierarchizowania ich, ale zawsze in concreto, gdy w danej

  sytuacji wiksza ich liczba moe wchodzi ze sob w interakcje a decyzja statuujca, ktra z

  nich w wikszym stopniu zasuguje na uznanie, nie moe by podejmowana abstrakcyjnie.

  Ponadto reguy maj charakter pozaprawny5 istniej w normatywnej strukturze spoecznej,

  nie s sformalizowane. W zwizku z tym, e zakresy zasad krzyuj si, one same nie

  determinuj rezultatw, jak rwnie nie stanowi automatycznie bezporedniej podstawy

  odpowiedzialnoci prawnej6. Jedn z ich najwaniejszych cech jest take to, e obowizuj ze

  wzgldu na sprawiedliwo, uczciwo czy inne aspekty moralnoci.

  W tym wanie miejscu pojcie zasad prawa stapia si z drug wyej przytoczon tez

  pozytywizmu, a mianowicie ze stwierdzeniem, i w tzw. hard cases sdzia siga poza system

  prawa, kreujc now