numer 20 - 01.11.2015

Download Numer 20 - 01.11.2015

Post on 11-Jan-2017

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zapraszamy!Programy redakcji

  katolickiej:Gos Ewangelii Katolicki program

  na Pierwszym Nacjonalnym Kanale Biaoruskiego Radia.

  W kad niedziel o godz. 8.00 zapraszamy do refleksji nad

  Ewangeli i dzielenia siSowem Boym.

  Grodno 103,0 FMSwisocz 105,9 FM

  Symbol Wiary Program katolicki na kanale

  telewizyjnym Bielarus2 o yciu religijnym Diecezji Grodzieskiej.

  Kolejna audycja ukae si 9 listopada

  w poniedziaek o godzinie 18.05 przy wsppracy Katolickiego

  Studium Telewizyjnego Diecezji Grodzieskiej

  oraz telewizji pastwowej.

  SONDAwww.grodnensis.by

  Czy modlisz si za dusze zmarych?

  w Dniu Zadusznymw oktawie modlitw za zmarychprzez cay miesic listopadprzez cay roksdz, e moja modlitwa im nie pomoetrudno powiedzie

  zagosuj

  Kalendarz wydarze2 listopada

  Wspomnienie wszystkich wiernych zmarych. Mona

  uzyska odpust zupeny jeden raz w kociele lub kaplicy publicznej.

  4 listopadaDiecezjalny dzie modlitw za

  zmarych kapanw.7 listopada

  rozpoczcie nowenny Opieki NMP Ostrobramskiej Matki

  Miosierdzia, patronki Diecezji.9 listopada

  rocznica powicenia Bazyliki Lateraskiej, katedry biskupa

  Rzymu. Mdlmy si za Papiea.

  Grodno 20 (431), 1 listopada 2015

  www.slowo.grodnensis.by GAZETA DIECEZJI GRODZIESKIEJ

  wito to nie przywilej niewielu, lecz powoanie dla wszystkich papie Franciszek

  cig dalszy na str. 4

  Ciepo domu rodzinnego i mio mona byo odczu 17 padziernika w parafii witej Rodziny w Lidzie, gdzie miao miejsce spotkanie rodzin diecezji grodzieskiej. Na spotkanie z rnych stron diecezji przybyo duo maestw razem z dziemi.

  W wicie wzili udzia take rodziny, ktre w tym roku obchodz jubileusz ycia mae-skiego, oraz te, ktre dopiero zawary sakrament maestwa.

  SWITO RODZINDIECEZJI GRODZIESKIEJ

  ODBYO SI W LIDZIE

  cig dalszy na str. 5

  Diecezja grodzieskaobchodzia liturgiczne wspomnienie

  w. Jana Pawa II 22 padziernika wierni oddali cze witemu, take w tym

  dniu do wityni parafialnej w Makarowcach przybyy relikwie w. Jana Pawa II, a w przeddzie uroczystego wspomnienia witego zostaa powicona kaplica w. Jana Pawa II w szpi-talu w Michaliszkach.

  O wierze z niewierzcym3

  Placwkamodzieowa 7

  Wiadomociz Diecezji

  5 6

  Uczestnicy wita rodzin diecezji grodzieskiej z ks. bp. Aleksandrem Kaszkiewiczem, organizatorem spotkania

  Relikwie w. Jana Pawa II bd dla wiernychznakiem wiary, nadziei i mioci Boej

  Intencje racowe:Listopad

  Za dusze czycowe i rozwj w parafiach naboestwa za

  zmarych kapanw i wiernych.

  O stworzenie stowarzysze pomocy modlitewnej duszom

  czycowym.

  Pamio zmarych

 • 2 20, 1 listopada 2015 Sowo ycia

  Mk 12, 28b34Jeden z uczonych w Pimie zbliy si do Jezusa

  i zapyta Go: Ktre jest pierwsze ze wszystkich przykaza?. Jezus odpowiedzia: Pierwsze jest: Suchaj Izraelu, Pan, Bg nasz, Pan jest jedyny. Bdziesz miowa Pana, Boga swego, caym swoim sercem, ca swoj dusz, caym swoim umysem i ca swoj moc. Drugie jest to: Bdziesz miowa swego bliniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania wikszego od tych. Rzek Mu uczony w Pimie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, susznie powiedzia, bo Jeden jest i nie ma innego prcz Niego. Miowa Go caym sercem, caym umysem i ca moc i miowa bliniego jak siebie samego daleko wicej znaczy ni wszystkie caopalenia i ofiary. Jezus widzc, e rozumnie odpowiedzia, rzek do niego: Niedaleko jeste od Krlestwa Boego. I ju nikt wicej nie odway si Go pyta.

  Znamy na pami tre pierwszego, najwaniejszego przykazania. Jest ono czci naszego codziennego pa-cierza. Ksia tyle razy tumaczyli, e miowanie Boga nade wszystko wprowadza ad w nasze ycie. Syszelimy niejednokrotnie: Kiedy Bg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na waciwym miejscu. Niestety, teo-ria nie zawsze spotyka si z praktyk, bo zastosowanie tego przykazania jest tak trudne! Do tego stopnia, e realizacja domaga si zaangaowania nie tylko ludzkich moliwoci. Nie bez przyczyny mwimy o koniecznoci w naszym yciu Boskich cnt wiary, nadziei i mioci, jako sprawnociach pochodzcych z wysoka. Tylko dziki nim przykazanie mioci moe znale konkretne zastosowa-nie w naszym postpowaniu i zblia nas do Krlestwa Boego.

  Zgbiajc tre przykazania mioci nie zapomnijmy o pierwszym wezwaniu: Suchaj Izraelu!. Bg mwi do nas, wic trzeba sucha. Gdy zaczniemy otwiera nie tyl-ko nasze uszy, ale i serce na sowo Boe, wtedy i tre, i wypenianie przykazania bdzie bardziej przystpne.

  WIARA ZE SUCHANIA

  Ks. Pawe Soobuda

  SOWOREDAKTORA

  XXXI NIEDZIELA ZWYKA

  Przemijamy przed obliczem Pana

  TO, CO TRWA NA WIEKI

  Ks. Jarosaw Hrynaszkiewicz

  Wielu z nas ma w domu kalendarz, z ktrego co-dziennie zrywamy kartki. Robimy to przez cay rok, nie przejmujc si tym, e staje si coraz cieszy. Ka-da kartka to kolejny dzie naszego ycia, i przyjdzie taki czas, kiedy w naszym kalendarzu ycia ziemskie-go nie pozostanie adnej kartki. Bdzie to nasz czas spotkania z Chrystusem. Ale nie tylko w ostatnim dniu moemy sta przed wielkim majestatem Boga, moemy to czyni kadego dnia, przecie Boga czas nie ogranicza. Szczeglnie w tych dniach modlitw za naszych zmarych, uwia-damiamy sobie, e i nasze ycie upywa, e powinni-my wicej patrze w Nie-bo, aby otrzyma wiato na drog naszego ycia.

  Z kadym dniem i z ka-dym rokiem Pan ju si

  zblia, by osdzi ziemi. Bdzie sdzi wedug praw-dy owiecajcej nasze dro-gi, na ktrych nie idziemy w pojedynk, ale jako Lud Boy. Razem z nami jest Chrystus. To przychodzenie do Chrystusa rozpoczyna si od Chrztu witego. A pniej spotykamy si z Nim w pozostaych sakra-mentach witych, w So-wie Boym, w czowieku potrzebujcym pomocy, w cierpieniu. Spotykamy si z Chrystusem na na-szych cmentarzach, gdzie On ukazuje swoj moc nad mierci, otwierajc dla kadego z nas bramy Nieba. Dowodem na to jest nasza modlitwa za zmarych, aby oni ju dostpiy nieba.

  Kady z nas na pewno dowiadczy w tych dniach cmentarz. Jakby to dziwnie nie zabrzmiao, ale w tych dniach cmentarz czy nas

  bardziej, ni wsplny dach nad gow. Na cmentarzu stajemy si bliej jeden drugiego, bliej tych, kt-rzy ju odeszli z tej ziemi. W tym dniu nie oddajemy czci mierci, tylko yciu. Jest w kadym z nas co, co umrze musi, i co, co umrze nie moe. Jest w nas miertelne ciao i nie-miertelna dusza. mier nie ma wadzy nad caym czowiekiem.

  Na cmentarzu uczymy si, e nie warto tak kur-czowo trzyma si swoich wasnych drg, bo wszyst-kie wycznie ziemskie drogi prowadz do tego samego celu, jakim jest grb. Do Ojca w Niebie nie mona doj inaczej, jak tylko przez Chrystusa. On jest Drog. I ocali swojego ycia dla chway wiecznej nie mona inaczej, jak w Chrystusie. On jest yciem.

  Bez Chrystusa wreszcie nie pojmiemy caej prawdy o tajemnicy mierci. On jest Prawd.

  W Wielki Pitek w na-szych kocioach ponad znakami i symbolami, ktre zdobi grb Chry-stusa, gruje Najwit-szy Sakrament. Jest to penia ycia, nadziei, mocy, pamitki mierci Chrystusa. Cinie si na myl, jak przez tajemni-c swojej mierci prze-kazuje nam Chrystus tajemnic zmartwych-wstania i ycia wiecz-nego. Z Jego mierci kady moe wzi na-dziej zmartwychwsta-nia. Wanie z tak na-dziej powinnimy uda si na cmentarze, aby odnale naszych zmar-ych, spotka si z nimi spotykajc si z Chry-stusem.

  Mk 12, 3844

  Jezus nauczajc mwi do zgromadzonych: Strzecie si uczonych w Pimie. Z upodobaniem chodz oni w powczystych szatach, lubi pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesa w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadaj domy wdw i dla pozoru odprawiaj dugie modlitwy. Ci tym surowszy dostan wyrok. Potem usiad naprzeciw skarbony i przypatrywa si, jak tum wrzuca drobne pienidze do skarbony. Wielu bogatych wrzucao wiele. Przysza te jedna uboga wdowa i wrzucia dwa pieniki, czyli jeden grosz. Wtedy przywoa swoich uczniw i rzek do nich: Zaprawd, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzucia najwicej ze wszystkich, ktrzy kadli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywao; ona za ze swego niedostatku wrzucia wszystko, co miaa, cae swe utrzymanie.

  To fragment Ewangelii czynicy ukon w kierunku lu-dzi, ktrzy nie bdc bogaci, nie majc wielu moliwo-ci potrafi zaufa Bogu. Na wzr ewangelicznej, ubogiej wdowy, gromadz sobie skarby, ktre nie niszczej. Skd bierze si w Ewangelii tak przedziwna ocena sceny przy skarbonie? Ju sam stan wdowiestwa stawia kobiet w niekorzystnej sytuacji w spoeczestwie. Bya skazana na siebie. W jej wypadku byoby usprawiedliwione raczej zabezpieczenie sobie minimum utrzymania. To, co zro-bia, mogo si wydawa brakiem roztropnoci. A jednak jej wielkoduszny gest zosta zauwaony przez Jezusa i zasuy na Jego pochwa. Po prostu cae swoje istnie-nie zoya w rce Boga. Tym samym daa Panu Jezusowi wymowny przykad autentycznej wiary. Tej niezauwaal-nej, cichej, pokornej, ale skutecznej, bo adne poruszenie ludzkiego serca nie umknie uwagi Tego, kto zdoby si na bezgraniczne zawierzenie czowiekowi! On podj mk i dwiga krzy, bo zaufa nam, e ta mka i ten krzy przynios owoc w naszym yciu! To tak, jakby zoy sens swego cierpienia i mierci w nasze rce...

  ON OCENIA INTENCJE SERCA

  XXXII NIEDZIELA ZWYKA

  Wie jest znana od dru-giej poowy XVI w. jako ma-jtek Kowaliszki w powiecie oszmiaskim, bdcy was-noci rodu Pramowskich. W jego skad wchodziy wie Kowaliszki i miasteczko Smolinsk (pniej Konwalisz-ki). Koci Smolisk zazna-czony jest w 1738 r. jak ju dziaajcy i przypisany jako kaplica do parafii bieniako-skiej. Bya to zbudowana na ksztat centrycznej, praw-dopodobnie omiobocznej rotundy witynia. W otarzu wityni by umieszczony obraz w. Anny. Na kocu w. kaplica bya zamknita z niewiadomych przyczyn.

  W 1808 r. Mikoaj Jan-kowski, kanonik katedry miskiej i wczesny waci-ciel wioski, razem ze swoimi siostrzecami Ambroym i Alojzym Jankowskimi, ufun-dowa tu samodzieln para-fi i koci, konsekrowany pod tytuem w. Mikoaja 28 sie