numer 3 / marzec 2012 (pdf)

Download Numer 3 / marzec 2012 (PDF)

Post on 11-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Numer 123 Marzec 2012

  Odznaczenia dla radcw

  Krysztaowe serca rozdane

  Studenci prawa w badaniach socjologicznych

  Compliance debata redakcyjna

  dla radcw prawnych

  E-learning

  Radca Prawny okladka nr 123ok.indd 1 2/28/12 1:31 PM

 • 3

  MoiM zdanieM SpiS treci

  KIRPOdznaczenia dla radcw prawnych G.F. 4

  PRAKTYKAJedna kancelaria, a wiele zawodw Grayna Leniak 6Anachroniczna retoryka i przyszo jednego z zawodw prawniczych Henryk Leliwa 8Ekonomia pozww zbiorowych Jarosaw Bedowski 10Studenci prawa w badaniach socjologicznych Bartosz Kopania 12Stempel warto mie Marcin Zawiliski 19E-learning G.F. 20Obrony karne dla radcw to deregulacja i racjonalizm ustawodawcy Dariusz Saajewski 25Tylko dla wybranych Marcin Zawiliski 26Radca prawny obroc w sprawach karnych? Katarzyna Borowska 31Krajowa wyszukiwarka radcw prawnych W. Ch. 38E- protok szybko postpowania wylana z kpiel Przemysaw Kosiski 40Radcowie pomagaj, szkol si i integruj Katarzyna Borowska 42Jak minister i sdy reformuj interpretacje podatkowe G. L. 44

  PRO BONOPro bono Maciej Bobrowicz 5Krysztaowe serca rozdane Grayna Leniak 27

  WYWIADW drodze z Jackiem uawskim rozmawia Krzysztof Mering 16

  Prawnik przyszoci z dr Julie Macfarlane rozmawia Grzegorz Furga 18

  DEBATA RADCOWSKACompliance odpowiedzialny prawnik w finansach opr. Jerzy Moso 22

  FORUMSalon Tomasz Dziayski 33

  Z ZAGRANICY Biaoruska adwokatura vs wadza pastwowa T. Agiejewa, O. Agiejew 34Prawnik z chipem? Rafa Ciesielski 36

  NA WOKANDZIE (redaguje Wojciech Tumidalski)Francusko-polska historia pewnego musicalu 45CBA u wrki 46Westchnienie ulgi naczelnego 47

  AKTUALNOCI 52

  FELIETONFelieton o szczciu Maciej Bobrowicz 54

  Od Redaktora

  WtymnumerzeRadcyPrawnegoprzenosimysidoPaacuPrezydenckiego,wktrymodbyasiuroczystowrczeniawysokichodznaczepastwowychradcomprawnym.BierzemytakeudziawrozdaniunagrdwkolejnejedycjikonkursuKrysztaoweserceradcyprawnego.Wtymrokujuporazczwartyradcowieprawniwybralizeswegogronainagrodzilitychokrysztaowymsercukoleankiikolegw,ktrzyzpasjiprobonopomagajwszystkimpotrzebujcym.Naamachpiszemytakeokrajowejwyszukiwarceradcwprawnych.Celemrealizowanegoprojektujestprzygotowanieiudostpnienieportaluinformacyjnegoiwyszukiwawczego,majcegocharakteroficjalnegorejestruczonkwsamorzduradcowskiego.ZapowiadamyrwnieinauguracjswoistejAkademiiKRRP,dzikiktrejwszyscyradcyprawnibdmoglikorzystazeszkoleinternetowych.RadcaPrawnyprzygldasikancelariommultidyscyplinarnym.Mijajudrugirok,odkiedydostosowujcpolskieprawodotzw.dyrektywyusugowejustawodawcaotworzymoliwotworzeniaspekzudziaemprzedstawicieliwieluzawodw,amimotospkiniepowstajjakgrzybypodeszczu.Rosnnatomiastwtpliwociizastrzeeniapodadresemnowegoprawa.Wnumerzeprzedstawiamywynikibada,socjologicznychdotyczcychstudentwprawa.Zwieluwnioskw,ktrewynikajzbada,przywoajmyjeden:studiaprawniczenieprzygotowujdowykonywaniazawoduprawnikawczcipraktycznejawicnp.reprezentowaniaklientaprzedsdem.RedakcjarozmawiatezJackiemuawskim,byymprezesemKRRP,atakezdajerelacjzpierwszejdebatyeksperckiejnaszegomiesicznikazcykluDebatyradcowskielawhow,powiconejkwestiomCompliance.

  KrzysztofMeringredaktornaczelny

  16

 • 4

  Kirp

  Zdj

  cia:

  Jace

  k Ba

  rcz

  Toniezwykewyrnieniedlamoichko-leanekikolegwradcwprawnychnietyl-kozaichosigniciawpracyzawodowej,aletakewdziaalnocipublicznej pod-kreli Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radcw Prawnych. Totakedoce-nienie roli samorzdu radcw prawnych najwikszego samorzdu prawniczegowPolscektrywtymrokuobchodzi30-le-cieistnienia.

  Z okazji XXX-lecia Krajowej Izby Rad-cw Prawnych prezydent Bronisaw Ko-morowski nada ordery i odznaczenia czonkom naszego samorzdu. W imie-niu Prezydenta RP odznaczenia i ordery wrczy Krzysztof Hubert aszkiewicz,

  sekretarz stanu w Kancelarii Prezyden-ta RP. Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski zosta odznaczony An-drzej Hanusz. Krzyem Oficerskim Orde-ru Odrodzenia Polski zosta odznaczony Lech Skierczyski, Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono: Krystyn Babiak, Ignacego Cruma, Witol-da Juszczaka, Jerzego Moska, Michalin Nowokusk, Tomasza Pisuliskiego, Romana Somskiego. Zoty Krzy Zasugi otrzymali: Zygmunt Baranowski, Halina Chrzanowska, Maria Dragua, Boena Cr-ska, Bogumia Przyby, Barbara Sienkie-wicz, Jolanta Styszyska i Anna Zaleska. Srebrnym Krzyem Zasugi zostali odzna-czeni: Ewa Arcisz, Sawomir Bartnik, Han-na Chabros, Krystyna Cruewska, Teresa Grzybowska, Karol Korczyski, Elbieta Kucharska, Urszula Kumierczyk, Ryszard Ostrowski, Ryszard Wilmanowicz i Lech Witkowski. Brzowy Krzy Zasugi otrzy-maa aneta Chustecka-Makuch.

  G.F.

  Odznaczenia dla radcw prawnych

  17 lutego w paacu prezydenckim odbya si uroczysto, podczas ktrej 31 radcom prawnym wrczono wysokie odznaczenia pastwowe. Wuroczystoci wzi udzia prezes oraz przedstawiciele Krajowej rady radcw prawnych.

  Hubert aszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, dekoruje Andrzeja Hanusza Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Lech Skierczyski odznaczony zosta Krzyem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 • 5

  PRO BONO

  poszczeglne okrgowe izby radcw prawnych we wasnym zakresie prowadz prawn pomoc dla najuboszych obywa-teli. Radcowie prawni obecni s w orodkach pomocy ofiarom przestpstw i organizacjach pozarzdowych parajcych si dziaal-noci dla dobra wsplnego. Rwnie wiele kancelarii radcowskich we wasnym zakresie wspiera tego typu dziaania.

  Tysice spord pastwa powicaj swj czas i nierzadko pienidze, angaujc si w szczytn i niezwykle potrzebn prac o charakterze probono.

  Do tej pory wsplnie pomoglimy tysicom Polakw. Wszyscy wiemy, e pogodzenie praktyki zawodowej z aktywnoci na rzecz wspobywateli nie jest atwe. Tym bardziej wszystkim radcom prawnym nale si sowa ogromnego uznania i podzikowania za to, co robi.

  Dzi jednak stajemy przed trudnym wyzwaniem. Przyszo tego typu dziaalnoci jest bowiem zagroona! Oto Ministerstwo Finan-sw rygorystycznie obstaje przy obowizku wypeniania przez rad-cw prawnych dobrego serca formularza PIT-8C.

  Ale na tym nie koniec.Kolejnym absurdem jest wyznawany przez urzdnikw Minister-

  stwa Finansw pogld, e radcy prawni (cho nie tylko oni), wiad-czc usug nieodpatnej porady prawej probono, zmuszeni bd wystawia faktur VAT za tego typu wiadczenie.

  Przecie dla nikogo nie jest tajemnic, e rygorystyczne i bez-mylne egzekwowanie przepisw fiskalnych zabije prawn pomoc skierowan do najuboszych!

  Do dzi osoby odpowiedzialne za finanse i wymiar sprawiedliwo-ci we wszystkich dotychczasowych rzdach biernie tylko przy-glday si temu problemowi. Niekiedy jedynie werbalnie postulujc konieczno zmian, ale defacto zostawiajc t kwesti bez adnych rozstrzygni. Obecnie musi to ulec zmianie.

  Czy kto zastanowi si, jak przyjm t biurokratyczn i niezro-zumia sytuacj beneficjenci pomocy, ktrzy przecie znajduj si najczciej w bardzo zym stanie psychicznym i fizycznym.

  Wreszcie, jak my, radcy prawni, bdziemy si w tym momencie czuli? Co mamy tym ludziom powiedzie, stojc np. na gruzach ich domu? Przepraszam,rozumiempastwasytuacj,aleterazproszodanedofakturyiPIT? To ju nie brzmi groteskowo to brzmi po prostu okrutnie!

  Sytuacja staje si nienormalna. Dlatego Krajowa Rada Radcw Prawnych podja stanowcze dziaania, by doprowadzi do zmia-ny przepisw zgodnie z potrzebami i nadziejami obywateli naszego kraju.

  W ostatnich dwch miesicach odbyem spotkania na szczeblu ministerialnym w Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwie Finansw

  oraz Ministerstwie Sprawiedliwoci. Otrzymalimy wsparcie strony Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Sprawiedliwoci oraz Rzeczni-ka Praw Obywatelskich.

  Udao si rwnie zainteresowa problematyk wiodce polskie media z Rzeczpospolit, Gazet Wyborcz i Dziennikiem-Gaze-t Prawn na czele.

  S z nami organizacje pozarzdowe: Helsiska Fundacja Praw Czowieka, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

  Co wane, wydatnego merytorycznego wsparcia udzielaj nam najlepsi w kraju specjalici zrzeszeni w samorzdzie doradcw po-datkowych. Odbyem wiele spotka z prezesem tego samorzdu i wiem, e problem ten mona bez wielkiego wysiku rozwiza. Potrzeba tylko dobrej woli i chci.

  Do naszej akcji doczaj take adwokaci i notariusze.Warto przy tym zwrci uwag, e norm w krajach Unii Euro-

  pejskiej jest zwolnienie pomocy prawnej wiadczonej probono dla najuboszych z obowizkw podatkowych. Nasze brukselskie biuro przygotowao peny raport w tym zakresie wysyajc pytania do wszystkich prawniczych samorzdw zawodowych zrzeszonych w CCBE.

  Niestety, Ministerstwo Finansw wydaje si nieugite w swym do fundamentalistycznym stanowisku. Mam jednak nadziej, e waga naszych argumentw przeway w kocu si urzdniczej nie-chci do zmian.

  Nie moe by bowiem tak, e za widoczn dysfunkcj pastwa polskiego, ktre jako jedyne w UE nie wdroyo systemu bezpatnej pomocy prawnej, obejmujcego ubogich obywateli, paci bd wa-nie ci ostatni. Osoby pokrzywdzone przez los, dotknite trwaym, strukturalnym bezrobociem, samotne matki, niepenosprawni.

  Oni oczekuj naszej pomocy. My doskonale to wiemy. Wane, by prawda ta dotara wreszcie do uszu pracujcych w Ministerstwie Finansw.

  Nawet nie dopuszczam do siebie myli, e bd zmuszony odwo-a wszystkie nasze dziaania probono tylko dlatego, e jakiemu urzdnikowi nie wystarcza wyobrani, by podj suszn decyzj. Decyzj przy tym zgodn ze standardami demokratycznego pa-stwa prawa i powszechnie obowizujcymi ideami Unii Europej-skiej.

  Jestem przekonany, e tym razem wygramy. Nie ma bowiem alter-natywy dla pracy z serca, ktr wykonujemy.

  Autor jest prezesem Krajowej Rady Radcw Prawnych.Artykuy o probono mona znale pod adresem: http://e-kirp.pl/Aktualnosci/Ar-tykuly-pro-bono

  Pro bono co roku samorzd radcw prawnych organizuje najwiksz w polsce a