numer 6 (20) 2013 - forum prawnicze - strona głó .numer 6 (20) 2013 spis treści artykuły tomasz

Download numer 6 (20) 2013 - Forum Prawnicze - Strona głó .numer 6 (20) 2013 Spis treści artykuły Tomasz

Post on 01-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

numer 6 (20)2013

Spis treci

artykuy Tomasz Sroka

3 Realizacja zasady okrelonoci czynu zabronionego zart.42 ust.1 konstytucji na gruncie odpowiedzialnoci dyscyplinarnej

Krzysztof Szczucki 18 Wykadnia prokonstytucyjna wpraktyce. Przykad stalkingu

Baej Kmieciak 29 Prawnopsychiatryczny kontekst wprowadzenia przepisw

zezwalajcych na detencj niepsychotycznych sprawcw

artykuy recenzyjneFranciszek Longchamps de Brier

44 Prawo rodzinne archaicznego Rzymu bez zbdnej gimnastyki umysowej

Tomasz Giaro 51 Bezczeszczenie grobw wRzymie ainteres polskiego podatnika

Maciej Joca 58 Gra urodzia mysz. Odpowied na recenzj TomaszaGiaro

sprawozdanieMarcin Olszwka

64 Sprzeciw sumienia wpraktyce medycznej aspekty etyczne iprawne. Konferencja naukowa, Lublin, 28 listopada 2013 roku

orzecznictwoMarcin Stbelski

67 Przegld orzecznictwa prawo konstytucyjneAnna Michalak

73 Przegld orzecznictwa Trybunau Sprawiedliwoci Unii EuropejskiejAnna Chmielarz-Grochal, Jarosaw Sukowski

79 Przegld orzecznictwa Europejskiego Trybunau PrawCzowieka wStrasburgu

Wojciech Pitek (red.), Jan Olszanowski, Marcin Pawlicki 86 Przegld orzecznictwa prawoadministracyjne

Jerzy Pisuliski (red.), Micha Kuka, Katarzyna Paka 92 Przegld orzecznictwa prawo prywatne

Pawe Wiliski, Piotr Karlik 99 Przegld orzecznictwa prawo karne

Numer 6 (20) | 2013DwumiesicznikISSN: 2081-688X

wydawcaFundacja Utriusque Iurisul. Dobra 27/3500-344 Warszawa

rada programowaPrzewodniczcy: prof. Jerzy Stelmachprof. Martin Avenariusprof. Petr Blahoprof. Bartosz Broekprof. Zbigniew Cielakprof. Tomasz Giaroprof. Joseph Hoffmannprof. Sang Yong Kimprof. Magorzata Korzycka-Iwanowprof. Jarosaw Majewskiprof. Marek Michalskiprof. Artur Nowak-Farprof. Aurelia Nowickaprof. Jerzy Pisuliskiprof. Micha Romanowskiprof. Grayna Skpskaprof. Andrzej Skoczylasprof. Bogdan Szlachtaprof. Piotr Tulejaprof. Daniil Tuzovks. prof. Krzysztof Warchaowskiprof. Pawe Wiliski

zesp redakcyjnyRedaktor naczelny: prof. Wojciech DajczakSekretarz redakcji: mgr Kazimierz W. Ujazdowskidr Krzysztof SzczuckiRedaktorzy tematyczni:ks. prof. Franciszek Longchamps de Brier historia i filozofia

prawaprof. UW dr hab. Micha Krlikowski prawo karnedr Adam Szafraski prawo administracyjne i konstytucyjnedr hab. Leszek Bosek prawo prywatne

opracowanie redakcyjneAnna KowalikSkad: Janusz winarskiPrzekad streszcze: Natalie SevertProjekt graficzny: item:grafika

adres redakcji Fundacja Utriusque Iurisul. Dobra 27/3500-344 Warszawawww.forumprawnicze.euredakcja@forumprawnicze.eu

Zasady skadania materiaw doForum Prawniczego

Redakcja Forum Prawniczego przyjmuje nastpujce teksty:

1) artykuy materiay powinny mie objto do60 000 znakw. Doartykuu naley doczy krtkie streszczenie wjzyku angielskim (maksymalnie 1500 znakw).

2) artykuy recenzyjne powinny dotyczy publikacji, ktre ukazay si nie wczeniej ni rok (wprzypadku publikacji polskich) lub dwa lata (wprzypadku publikacji zagranicznych) przed oddaniem artykuu doredakcji. Artyku recenzyjny powinien mie objto do20000 znakw.

3) glosy powinny dotyczy orzecze, ktre wistotny sposb rozwijaj lub zmieniaj dotychczasow lini orzecznictwa, atake orzecze podejmujcych problemy dotychczas niestanowice przedmiotu zainteresowania judykatury. Glosy powinny mie objto do30000 znakw.

Prosimy take odoczenie zdjcia oraz krtkiej notki biograficznej oautorze (imi inazwisko, stopnie itytuy naukowe oraz zawodowe, dorobek naukowy, zajmowane stanowiska).

Materiay naley przesya wformie elektronicznej naadres: redakcja@forumprawnicze.eu.

Teksty podlegaj procedurze oceny merytorycznej, pozakoczeniu ktrej autor otrzymuje decyzj redakcji oich przyjciu albo odrzuceniu.

Wersja papierowa Forum Prawniczego ma charakter pierwotny.

2013 | FORUM PRAWNICZE 3

Tomasz Sroka

Realizacja zasady okrelonoci czynu zabronionego zart.42 ust.1 konstytucji na gruncie odpowiedzialnoci dyscyplinarnej

Disciplinary Liability in the Light of Article 42 of the Constitution and the Principle of Nullum Crimen Sine Lege

The author analyzes disciplinary liability in the light of the legal principle of nullum crimen sine lege. Although it is not exactly a criminal liability, it is severe enough to be read on the grounds of article 42 of the Constitution of the Republic of Poland. It raises the question of the constitutional standard of this branch of law. In this article, the author compares the standards of criminal liability sensu stricto, and disciplinary liability, bearing in mind decisions and interpretation the Constitutional Tribunal.

Tomasz Sroka

Doktor nauk prawnych, asystent

wKatedrze Prawa Karnego oraz Za-

kadzie Bioetyki iPrawa Medycznego

Uniwersytetu Jagielloskiego, wyka-

dowca zzakresu prawa karnego ipra-

wa medycznego na Wydziale Prawa

iAdministracji oraz Wydziale Lekar-

skim Collegium Medium UJ; sekretarz

studiw podyplomowych Prawo

medyczne ibioetyka oraz koordyna-

tor wStudenckiej Poradni Prawnej na

Uniwersytecie Jagielloskim; asystent

sdziego Trybunau Konstytucyjnego.

Wprawie polskim istnieje co najmniej kilka rnych reimw odpowiedzialnoci o charakte-rze represyjnym niestanowicych odpowiedzialnoci karnej sensu stricto, lecz nalecych do szero-ko rozumianej odpowiedzialnoci karnej. Zaliczy do nich mona na przykad odpowiedzialno za wykroczenia, atake zdaniem wikszoci przedstawicieli dok-tryny iorzecznictwa sdowego odpowiedzialno dyscyplinarn1.

1 Celem niniejszego opracowania nie

jest analiza zasadnoci zaliczenia

odpowiedzialnoci dyscyplinarnej do

odpowiedzialnoci ocharakterze re-

presyjnym. Przyjto zaoenie, e wod-

powiedzialnoci represyjnej zawiera

si odpowiedzialno dyscyplinarna.

Por. K.Buchaa, Prawo karne material-

ne, Warszawa 1989, s.28; M.Cielak,

Polskie prawo karne. Zarys systemo-

wego ujcia, Warszawa 1994, s.2223;

K.Buchaa, A. Zoll, Polskie prawo karne,

Warszawa 1997, s.6; A.Szwarc, Karny

charakter odpowiedzialnoci dyscypli-

narnej wsporcie (w:) A. Szwarc (red.),

Rozwaania oprawie karnym. Ksiga

pamitkowa zokazji siedemdziesi-

ciolecia urodzin Profesora Aleksandra

4 FORUM PRAWNICZE | 2013

artykuy

Uznanie odpowiedzialnoci dyscyplinarnej za ro-dzaj odpowiedzialnoci represyjnej otwiera pytanie okonstytucyjny standard jej regulacji prawnej. Anali-zy wymaga przede wszystkim kwestia zakresu stoso-wania do tego rodzaju odpowiedzialnoci standardu ochrony praw iwolnoci uregulowanych wrozdzialeII Konstytucji RP Zasadniczo wtpliwoci nie budzi za-kres stosowania do odpowiedzialnoci dyscyplinarnej tych praw iwolnoci czowieka iobywatela, ktrych stosowania ustawa zasadnicza nie ogranicza do okre-lonego rodzaju postpowania, na przykad prawa do sdu uregulowanego wart.45 ust.1 konstytucji. Pew-ne problemy budzi natomiast zagadnienie, czy iwja-kim zakresie do odpowiedzialnoci dyscyplinarnej na-ley stosowa regulacje praw iwolnoci odnoszcych si wustawie zasadniczej literalnie do odpowiedzial-noci karnej. Kluczowe znaczenie wtym zakresie pe-ni art.42 ust.1 konstytucji iwyraona wnim zasada nullum crimen, nulla poena sine lege.

Zagadnienie moliwoci izakresu stosowania praw iwolnoci konstytucyjnych okrelonych wart.42 kon-stytucji, wszczeglnoci art.42 ust.1, do odpowie-dzialnoci dyscyplinarnej byo ju przedmiotem kil-kukrotnych wypowiedzi Trybunau Konstytucyjnego.

Trybuna Konstytucyjny zaj stanowisko, e wszyst-kie gwarancje praw iwolnoci czowieka iobywatela

Ratajczaka, Pozna 1999, s.283; M. Rogalski, Odpowiedzialno

dyscyplinarna prokuratorw aodpowiedzialno karna. Zagadnie-

nia wybrane (w:) H. Ziba-Zaucka, M. Kijowski (red.), Godno

obywatela, urzdu iinstytucji. Zmiany ustrojowe prokuratury RP,

Rzeszw 2005, s.106; L. Gardocki, Prawnokarna problematyka

sdziowskiej odpowiedzialnoci dyscyplinarnej (w:) J. Giezek

(red.), Przestpstwo kara polityka kryminalna. Problemy

tworzenia ifunkcjonowania prawa. Ksiga jubileuszowa zokazji

70 rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Krakw 2006,

s.191; A.Bojaczyk, T. Razowski, Konsekwencje procesowe prze-

winienia dyscyplinarnego bdcego przestpstwem, Prokuratura

iPrawo 2009, nr1112, s.56; P. Kardas, Przewinienie dyscypli-

narne ocharakterze cigym, Rejent 2010, wyd. specjalne,

s.109112. Szczegow analiz charakteru odpowiedzialnoci

dyscyplinarnej przeprowadzi A. Bojaczyk, Zproblematyki

relacji midzy odpowiedzialnoci dyscyplinarn ikarn (na

przykadzie odpowiedzialnoci dyscyplinarnej zawodw prawni-

czych), Pastwo iPrawo 2004, nr9, s.1821 oraz P. Czarnecki,

Postpowanie dyscyplinarne wobec osb wykonujcych prawnicze

zawody zaufania publicznego, Warszawa 2013, s.2835.

ustanowione wrozdziale II Konstytucji RP znajduj zastosowanie do postpowa dyscyplinarnych, naley je bowiem odnosi do wszystkich postpowa ocha-rakterze represyjnym2. Realizacja tych praw iwolnoci konstytucyjnych na gruncie postpowa dyscyplinar-nych ma suy celom ochronnym, przez ktre naley rozumie zapewnienie optymalnego zabezpieczenia praw iwolnoci obwinionego3. Worzecznictwie mo-na nawet odnale wypowiedzi odnoszce si wprost do gwarancji wynikajcych zart.42 konstytucji iko-niecznoci ich respektowania na gruncie odpowie-dzialnoci represyjnej, wtym dyscyplinarnej4. Zakres przedmiotowy gwarancji wynikajcych zpowyszego przepisu nie moe by ustalany poprzez odwoanie si do obowizujcego ustawodawstwa, bowiem przepis ten utraciby swoje znaczenie gwar