o projekcie e-akademia przyszłości

Click here to load reader

Post on 10-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja celów i sposobów wykorzystania projektu e-Akademia Przyszłości

TRANSCRIPT

 • Skuteczne ksztatowanie kompetencji kluczowych

  Strategia komunikacji WSiP

 • Opis Projektue-Akademia Przyszoci to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczeglnym uwzgldnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), jzykw obcych i przedsibiorczoci.

  Projekt jest wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

  Dziaanie 3.3. Poprawa jakoci ksztaceniaPoddziaanie 3.3.4. Modernizacja treci i metod ksztacenia

  Strategia komunikacji WSiP

 • Okres realizacji

  Wdraanie Projektu w szkoach: 01.09.2010 r. 30.06.2013 r.

  Strategia komunikacji WSiP

 • Misja

  Przygotowanie uczniw gimnazjum do funkcjonowania w spoeczestwie wiedzy i uczenia si przez cae ycie.

  Strategia komunikacji WSiP

 • Cel gwny

  Ksztatowanie u uczniw kompetencji kluczowych, ktre pomog im w rozwoju zdolnoci i osobowoci oraz pozwol na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym spoeczestwie.

  Strategia komunikacji WSiP

 • Kompetencje kluczowe ksztatowane w Projekcie

  porozumiewanie si w jzyku ojczystym, porozumiewanie si w jzykach obcych,kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,kompetencje informatyczne,umiejtno uczenia si,kompetencje spoeczne i obywatelskie,inicjatywno i przedsibiorczo.

  Strategia komunikacji WSiP

 • Dziaania realizowane w Projekciewdroenie 168 jednostek e-learningowych rozwijajcych kluczowe kompetencje wrd uczniw, w ramach 8 przedmiotw:matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, j. angielskiego, przedsibiorczoci (WOS),testy on-line badanie postpw uczniw,Lokalne Zespoy Projektowe,Szkolne Grupy Wyrwnawcze,Wirtualne Koa Naukowe.

  Strategia komunikacji WSiP

 • Jednostki e-learningoweW trakcie trwania nauki ucze bdzie korzysta dodatkowo z materiaw zawartych na platformie e-learningowej (168 jednostek e-learningowych).

  Kada jednostka e-learningowa bdzie multimedialnym programem zawierajcym: treci nauczania, wiczenia, gry dydaktyczne, symulacje ksztatujce wybrane umiejtnoci, cz sprawdzajc opanowanie ksztatowanych umiejtnoci.

  Strategia komunikacji WSiP

 • Testy diagnostyczne (on-line)Podczas trwania Projektu bd przeprowadzone 4 sesje testowe: testy diagnostyczne na wejcie do Projektu, testy diagnostyczny na zakoczenie I, II i III klasy.

  Cele testw:badanie postpw uczniw,wyonienie uczniw wybitnie utalentowanych w zakresie przedmiotw matematyczno-przyrodniczych,wyonienie uczniw, o niskim poziomie kompetencji kluczowych po zakoczeniu szkoy podstawowej,wyniki testw maj stanowi punkt wyjcia do planowania pracy dydaktycznej z poszczeglnymi uczniami.

  Strategia komunikacji WSiP

 • Lokalne Zespoy ProjektoweW kadej szkole powstan 4 zespoy projektowe. Ich zadaniem bdzie przygotowanie, we wsppracy ze rodowiskiem lokalnym, projektw interdyscyplinarnych rozwizujcych ekologiczne, spoeczne, ekonomiczne lub inne problemy regionu.

  Projekty bd publikowane na platformie e-learningowej i stworz Lig Lokalnych Zespow Projektowych. Najlepsze projekty wezm udzia w przegldzie krajowym. Korzyci z udziau w Lokalnych Zespoach Projektowych:rozwj umiejtnoci diagnozowania i rozwizywania problemw,nabycie kompetencji spoecznych i obywatelskich,czerpanie pozytywnych bodcw rozwojowych z przebywania w grupie rwieniczej.

  Strategia komunikacji WSiP

 • Szkolne Grupy WyrwnawczeAdresowane s do uczniw, ktrzy uzyskali niski wynik na sprawdzianie przeprowadzonym na zakoczenie 6 klasy szkoy podstawowej. Grupy te bd prowadzone przez pedagogw szkolnych metodami warsztatowymi.

  Cele warsztatw: rozwj mylenia abstrakcyjnego, wzrost samooceny uczniw, rozbudzenie aspiracji,nastawienie na rozwizywanie problemw w twrczy sposb, nabycie podstawowych umiejtnoci zwizanych z uczeniem si,stworzenie grupy wsparcia i wskazanie odpowiednich dla danej szkoy sposobw pomocy.

  Praca Szkolnych Grup Wyrwnawczych przewidziana jest w pierwszym proczu nauki gimnazjalnej.

  Strategia komunikacji WSiP

 • Wirtualne Koa Naukowe400 utalentowanych uczniw z caej Polski wemie udzia w Wirtualnych Koach Naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

  Cel dziaania:zapewnienie utalentowanym uczniom moliwoci dostpu do zaawansowanych metod samodzielnego uczenia si w kontakcie z nauczycielem akademickim oraz innymi uczniami poprzez Sie.

  Aktywnoci podejmowane przez uczniw w ramach K:praca w Sieci z opiekunem akademickim oraz rwienikami,dwa obozy naukowe w orodkach akademickich (organizowane w okresie wakacyjnym),uczniowskie badania naukowe,indywidualna praca uczniw w domu w obrbie prowadzonych bada.

  Strategia komunikacji WSiP

 • Gwne metody wykorzystywane podczas realizacji Projektu

  praca z wykorzystaniem e-learningu,praca metod projektw,warsztaty z pedagogiem szkolnym,wirtualne zajcia z pracownikami wyszych uczelni,samoksztacenie.

  Strategia komunikacji WSiP

 • Korzyci z udziau w Projekciedla uczniwwzrost zainteresowania nauk dziki atrakcyjnej formie materiaw edukacyjnych,umiejtno pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (e-learningu),szansa na rwny start tych, ktrzy do tej pory mieli sabsze wyniki w nauce,szansa dla szczeglnie uzdolnionych na rozwj swoich zainteresowa dziki wsppracy z uczelniami wyszymi,moliwo wykorzystania nabytych i uksztatowanych kompetencji w dalszej nauce i yciu codziennym.

  Strategia komunikacji WSiP

 • Korzyci z udziau w Projekciedla szkoyzwikszenie szansy osignicia przez uczniw lepszych wynikw na egzaminie gimnazjalnym,poprawa jakoci pracy szkoy przez upowszechnienie nowoczesnych narzdzi nauczania,zbudowanie systemu wspierajcego uczniw osigajcych sabsze wyniki,zbudowanie systemu wspierajcego uczniw wybitnie uzdolnionych,integracja ze rodowiskiem lokalnym,wzrost prestiu szkoy dziki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli,moliwo wykorzystania w procesie dydaktycznym tablicy interaktywnej przekazanej szkole w ramach Projektu.

  Strategia komunikacji WSiP

 • Kontakt

  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.Al. Jerozolimskie 13602-305 WarszawaBiuro Projektutel. (22) 576 25 30faks (22) 576 26 09e-mail: eakademiaprzyszlosci@wsip.com.pl

  Strategia komunikacji WSiP

 • Zapraszamy do udziau w Projekcie

  Zesp projektu e-Akademia Przyszoci

  Strategia komunikacji WSiP

View more