obywatelskie stronie

Download Obywatelskie Stronie

Post on 21-Jul-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biuletyn Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. Nr 1 (Styczeń-Marzec 2015)

TRANSCRIPT

 • OCALIODZAPOMNIENIA

  OBYWATELSKIES T R O N I E

  BIULETYN MIESZKACW GMINY STRONIE LSKIE

  NR 1 STYCZE MARZEC 2015

  W TYM NUMERZE TAKE: NIESAMORZDNY SAMORZD (S.2); RELACJE Z SESJI RADY

  MIEJSKIEJ (S.7); REWOLUCJA MIECIOWA, CZYLI JAK SI KOCZ WYWROTY (S.4);

  NIEWYMIAROWA HALA SPORTOWA (S.3);

  www.forumstronskie.pl www.facebook.com/obywatelskiestronie

  FASZOWADOKUMENTY

  CZYTENIE?

  Cakiem niedawno pisaem powaniejszy tekst o turystyce w

  Ldku-Zdroju. O tym, e 3500 miejsc noclegowych, e niezwyke

  atrakcje przyrodnicze, e zdroje i pikna miejscowo, niesamowity

  potencja, moliwoci i co? No dupa blada! Od 25 lat miasteczko

  pogrone jest w swoistym impasie, inercji, niemocy. Zbierajc

  kolejne dane statystyczne zaczem zdawa sobie spraw, e Stronie

  lskie, niestety, jest w podobnej sytuacji, e za fasad dziesitkw

  inwestycji, schludnego miasteczka i malowniczych wsi, wycigw,

  tras narciarskich i wielu innych atrakcji, lokalna propaganda

  sukcesu nie jest w stanie przykry tego, co najwaniejsze: cholernie

  trudnej sytuacji rodzin i pojedynczego mieszkaca Stronia

  lskiego, niech mu bdzie, Pana Stroniaka.

  Ldkiem dzisiaj nie bd si przejmowa. Dzisiaj tylko o Stroniu.

  Wszystko zgoa wyglda cakiem niele. W cigu ostatnich 15 lat z

  szaroburej robotniczo-chopskiej gminy stalimy si gmin o

  charakterze turystycznym z wieloma wyjtkowymi atrakcjami,

  3700 miejscami noclegowymi itp. Prawd jest, e do mekki

  turystycznej jeszcze nam daleko, bo jako promocja gminy nie idzie

  adekwatnie do jej potrzeb, ale o tym innym razem, bo gdybymy

  nawet mieli dzisiaj turystw pod dostatkiem, nie zmienioby to

  sytuacji Pana Stroniaka.

  Fakty bowiem s takie, e w cigu 20 ostatnich lat nasz gmin

  opucio ponad 3500 naszych krajan. Nie, nie przenieli si na

  tamten wiat, po prostu musieli wyjecha w poszukiwaniu pracy do

  wielkich miast lub zagranic.

  Skoro jest tak dobrze,

  dlaczego jest tak...

  le?

  Cig dalszy na str. 4Cig dalszy na str. 5

  Od wielu lat yjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Nie

  musimy sami siebie oszukiwa. Dlaczego nadal to robimy?

  Faszowanie dokumentw psuje jako ycia spoecznego. W

  ostatecznym rozliczeniu wszyscy na tym tracimy, zyskuje

  niewielu.

  KODEKS KARNY Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca

  1997 r.

  Art. 270. Faszerstwo dokumentu

  1. Kto, w celu uycia za autentyczny, podrabia lub przerabia

  dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego uywa,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia

  wolnoci od 3 miesicy do lat 5.

  2. Tej samej karze podlega, kto wypenia blankiet, opatrzony

  cudzym podpisem, niezgodnie z wol podpisanego i na jego szkod

  albo takiego dokumentu uywa.

  2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie,

  karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.

  3. Kto czyni przygotowania do przestpstwa okrelonego w 1.

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia

  wolnoci do lat 2.

  Bliej rzecz ca mamy opisan w sieci;

  1. W www.prawoity.pl czytamy: Nawet jeeli dokument jest

  prawdziwy, a tylko sfaszowana jest data to te art. 270 kk.

  2. W www.poradaprawna.pl czytamy: Przerabianie to

  wprowadzanie do istniejcego dokumentu zmian, natomiast

  Stoi porzucony na Goszowie, w niegdysiejszym parku huty, u

  podna Sowiej Kopy, stoi osadzony na wysokim cokole -

  monumentalny zapomniany pomnik autorstwa nestora polskiej

  rzeby Borysa Michaowskiego Dmuchacz szka. W swojej

  charakterystycznej pozie, z wcinit midzy ramiona gow,

  wydmuchujcy na piszczelu, niczym klarnecista orkiestry

  Gershwina, niekoczc si melodi, ktrej ju nikt nie sucha.

  Stoi pozbawiony wszelkich praw i przywilejw, zapomniany,

  nadgryziony zbem czasu, niszczejcy, w opakanym stanie -

  pomnik wyniesionego na piedesta robotnika...

  Nie potrzeba by wyranowanym znawc rzeb, by dostrzec

  wielki adunek emocjonalny, jaki posiada pomnik Micha-

  owskiego.

  Cig dalszy na str. 4

 • Niedawno obchodzilimy 25. rocznic powstania zrbw

  polskiego samorzdu: 8 marca 1990 roku uchwalono obowizujc

  do dzi ustaw o samorzdzie gminnym, a 27 maja odbyy si

  pierwsze w III RP wybory samorzdowe. Skonio to Jerzego

  Stpnia, byego prezesa Trybunau Konstytucyjnego, do podzielenia

  si reeksjami na temat jego obecnego stanu, z perspektywy pozycji

  jednego z ojcw-zaoycieli (obok prof. Jerzego Regulskiego, czy

  prof. Michaa Kuleszy). W wywiadzie, ktrego udzieli Gazecie

  Wyborczej tu przed ubiegorocznymi wyborami samorzdowymi

  (12.11.14), nie pozostawi suchej nitki na obecnie praktykowanym

  modelu wadzy lokalnej (w szczeglnoci na szczeblu gminnym), o

  czym dobitnie wiadczy pierwsze zdanie: Rozziew pomidzy

  pierwotn wizj a obrazem dzisiejszej Polski lokalnej jest tak

  ogromny, e chwilami powtpiewam, czy plan i jego realizacja maj

  ze sob co wsplnego.

  Burmistrz jak ksi na wociach

  Za podstawowy problem Jerzy Stpie uzna wyrane

  uniezalenienie si organu wykonawczego (wjta, burmistrza,

  prezydenta miasta) od organu uchwaodawczego i kontrolnego,

  jakim jest rada. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje on w dwch

  decyzjach: przegosowaniu w 2002 roku przez rzd SLD-PSL

  ustawy o bezporednim wyborze burmistrza miasta, a take

  powierzeniu burmistrzom kontroli nad administracj gminn w roli

  kierownika urzdu gminy. S one ze sob mocno sprzone: 1

  burmistrz, wykorzystujc zazwyczaj mechanizmy klientelizmu i 2

  nepotyzmu , posiada kluczowy wpyw na obsadzanie stanowisk w

  jednostkach budetowych i spkach komunalnych. Konserwacja i 3

  legitymizacja powstaego ukadu, niezainteresowanego

  jakkolwiek zmian w swojej strukturze, postpuje z kadymi

  kolejnymi wyborami, w ktrych wygrywa urzdujcy burmistrz.

  Poniewa elektorat skadajcy si z osb zalenych bezporednio

  lub porednio od burmistrza, jest karny i liczny, coraz trudniej

  dokona zmiany wadzy.

  Co wicej, mechanizmy kontroli burmistrza przez rad w wielu

  aspektach maj charakter iluzoryczny. Dotyczy to zwaszcza

  procedury uchwalania i wykonania budetu. Rada moe odrzuci

  projekt uchway budetowej, co doprowadzi do narzucenia gminie

  budetu przez Regionaln Izb Obrachunkow. Szkopu w tym, e

  nie bdzie rni si... niczym od projektu zaproponowanego przez

  burmistrza (wyjtkiem jest budet z decytem, wwczas RIO

  tworzy budet zrwnowaony). Podobnie wyglda sytuacja przy

  sprawozdaniu z wykonania budetu. Nieudzielenie absolutorium nie

  niesie bezporednich konsekwencji dla burmistrza. Wprawdzie

  zgodnie z art. 28a ustawy o samorzdzie gminnym, rada moe podj

  wwczas uchwa o przeprowadzeniu referendum w sprawie

  odwoania burmistrza, jednak w praktyce majc na uwadze

  trudnoci z osigniciem odpowiedniej frekwencji taka decyzja

  podejmowana jest niezwykle rzadko.

  Niesamorzdny samorzd Kontrowersje wok liczenia gosw podczas ostatnich wyborw samorzdowych przysoniy chwilowo patologie, jakie dotykaj

  samorzd terytorialny na co dzie.

  Szanowni Mieszkacy Gminy Stronie lskie,

  Dobrze funkcjonujca gmina nie moe istnie bez dobrze

  zorganizowanego spoeczestwa obywatelskiego. Na tym

  zaoeniu oparty zosta projekt Obywatelskie Stronie,

  ktry bdzie mia na celu:

  - rzetelne informowanie mieszkacw o wanych sprawach

  dotyczcych naszej Gminy (w szczeglnoci informowanie o

  przebiegu poszczeglnych sesji Rady Miejskiej),

  - pobudzanie dyskusji na wane tematy dotyczce caej

  spoecznoci lokalnej,

  - monitorowanie dziaa podejmowanych przez wadze

  Gminy (Burmistrza i Rad Miejsk)

  - podejmowanie przedsiwzi propagujcych idee

  spoeczestwa obywatelskiego.

  Do tej pory funkcjonowalimy za porednictwem portalu

  Facebook (www.facebook.com/obywatelskiestronie) i

  Forum Stroskiego ( ). Dzi www.forumstronskie.pl

  pragniemy odda w Pastwa rce pierwszy numer

  bezpatnego biuletynu, ktry bdzie ukazywa si co

  kwarta. Mamy nadziej, e nasza inicjatywa przyczyni si

  do budowy silnej, wiadomej swoich praw spoecznoci

  lokalnej, dcej do powikszania dobrobytu gminy i

  wszystkich jej Mieszkacw.

  Z wyrazami szacunku,

  Redaktor naczelny

  Marek Prtki

  Od Redaktora NaczelnegoRadni-bezradni

  Wzrost pozycji burmistrzw nie wzi si li tylko z uregulowa w

  prawie samorzdowym. W duej mierze pozwalaj na to coraz sabsi

  merytorycznie radni, chtnie podporzdkowujcy si podczas

  gosowa woli burmistrza jako autorytetu w sprawach

  rozwizywania problemw gminy. W mniejszych gminach wynika

  to chociaby z drastycznego odpywu zdolnych ludzi do wikszych

  orodkw, przez co w ostatnich wyborach niejednokrotnie zdarzay

  si przypadki, e w danym okrgu jednomandatowym zgoszony

  zosta zaledwie jeden kandydat, z automatu zostajc radnym (np.

  w gminie Lipno woj. wielkopolskie z tej przyczyny mandat

  uzyskao a 8 radnych!). Natomiast w miastach na prawach powiatu

  istotny wpyw na kiepsk jako radnych ma ordynacja

  proporcjonalna, wskutek ktrej na lokalnej scenie politycznej

  pojawiaj si kwiatki pokroju nikomu szerzej nieznanego rencisty

  Jerzego Skoczylasa, ktry mia akurat to szczcie, e nazywa si tak

  samo jak bardzo popularny we Wrocawiu satyryk z kabaretu Elita.

  Co gorsza, nawet jak ju radnym chce si co zrobi dla

  spoecznoci lokalnej, to na drodze staj przepisy w rnych

  gaziach prawa. Komisja rewizyjna ni