odabrana poglavlja betonskih konstrukcija · pdf filekoncepti analize fundiranja na...

of 134 /134

Author: lamtu

Post on 06-Feb-2018

229 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Koncepti analize fundiranja na ipovimaHorizontalna krutost ipova - alternativno reenje

  Analiza grupe ipova

  ODABRANA POGLAVLJA BETONSKIHKONSTRUKCIJA

  Master akademske studije, I semestar

  Prof dr Stanko Briemail: [email protected]

  Departman za Tehnike nauke

  Dravni Univerzitet u Novom Pazaru

  2015/16

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Koncepti analize fundiranja na ipovimaHorizontalna krutost ipova - alternativno reenje

  Analiza grupe ipova

  Sadraj

  1 Koncepti analize fundiranja na ipovimaPrikazivanje ipova u raunskom modeluipovi kao grede na elastinom poluprostoruMatrica eksibilnosti i matrica krutosti ipova

  2 Horizontalna krutost ipova - alternativno reenjeReenje primenom Laplasove transformacijeAlternativno numeriko reenje

  3 Analiza grupe ipovaMatrica eksibilnosti za grupu ipovaAnaliza grupe ipovaJednaine ravnotee

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Koncepti analize fundiranja na ipovimaHorizontalna krutost ipova - alternativno reenje

  Analiza grupe ipova

  Prikazivanje ipova u raunskom modeluipovi kao grede na elastinom poluprostoruMatrica eksibilnosti i matrica krutosti ipova

  Sadraj

  1 Koncepti analize fundiranja na ipovimaPrikazivanje ipova u raunskom modeluipovi kao grede na elastinom poluprostoruMatrica eksibilnosti i matrica krutosti ipova

  2 Horizontalna krutost ipova - alternativno reenjeReenje primenom Laplasove transformacijeAlternativno numeriko reenje

  3 Analiza grupe ipovaMatrica eksibilnosti za grupu ipovaAnaliza grupe ipovaJednaine ravnotee

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Koncepti analize fundiranja na ipovimaHorizontalna krutost ipova - alternativno reenje

  Analiza grupe ipova

  Prikazivanje ipova u raunskom modeluipovi kao grede na elastinom poluprostoruMatrica eksibilnosti i matrica krutosti ipova

  Proraun fundiranja na ipovima

  Koncepti analize fundiranja na ipovima

  Kada su lokalni uslovi tla nepovoljni za plitko fundiranje,usvaja se duboko fundiranje

  Fundiranje na ipovima je "glavni" oblik dubokog fundiranja (usmislu rasprostranjenosti)

  Ima vie pristupa analizi fundiranja objekta na ipovimaPostoje dve osnovne grupe

  - fundiranje na ipovima u uem smislu (samo ipovi prenoseoptereenje konstrucije na tlo)

  - hibridno fundiranje u prenosu optereenja vei deo preuzimajuipovi, ali i temeljna ploa koja povezuje ipove uestvuje uprenosu optereenja na tlo

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Koncepti analize fundiranja na ipovimaHorizontalna krutost ipova - alternativno reenje

  Analiza grupe ipova

  Prikazivanje ipova u raunskom modeluipovi kao grede na elastinom poluprostoruMatrica eksibilnosti i matrica krutosti ipova

  Proraun fundiranja na ipovima

  Koncepti analize fundiranja na ipovima

  Fundiranje na ipovima u uem smislu moe da se analizira nasledee naine

  1 ipovi se posmatraju kao takasti vertikalno nepomerljivioslonci. Dobijene reakcije takvih oslonaca pretstavljaju, zatim,normalne sile na vrhu svakog ipa sa kojima se vri proveranosivosti ipova.

  2 ipovi se posmatraju kao prosti tapovi koji su vezani zakonstrukciju i koji mogu da prenose optereenje sa konstrukcijena tlo samo kao normalne sile u ipovima. Na dnu, u bazi,ipovi su zglobno vezani za nepokretnu podlogu. Za razliku odprethodnog pristupa, ovde se uzima u obzir i odgovarajuaaksijalna deformabilnost samih ipova.

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Koncepti analize fundiranja na ipovimaHorizontalna krutost ipova - alternativno reenje

  Analiza grupe ipova

  Prikazivanje ipova u raunskom modeluipovi kao grede na elastinom poluprostoruMatrica eksibilnosti i matrica krutosti ipova

  Proraun fundiranja na ipovima

  Koncepti analize fundiranja na ipovima

  Fundiranje na ipovima u uem smislu moe da se analizira nasledee naine (nastavak)

  3 Trea mogunost bi bila da se usvoji kruta, a ne zglobna vezaizmeu objekta i ipova, ime se omoguava prenoenje imomenata savijanja i transverzalnih sila na ipove. U bazamase ipovi opet tretiraju kao zglobno vezani za nepokretnupodlogu. Imajui u vidu uobiajenu stvarnu vezu objekta iipova, npr. zbog prisustva naglavnih greda, proirenja utemeljnim ploama, kao i ankerovanja armature ipova utemeljnu konstrukciju, kruta veza ipova i objekta je realnijaaproksimacija nego zglobna veza.

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Koncepti analize fundiranja na ipovimaHorizontalna krutost ipova - alternativno reenje

  Analiza grupe ipova

  Prikazivanje ipova u raunskom modeluipovi kao grede na elastinom poluprostoruMatrica eksibilnosti i matrica krutosti ipova

  Proraun fundiranja na ipovima

  Koncepti analize fundiranja na ipovima

  Fundiranje na ipovima u uem smislu moe da se analizira nasledee naine (nastavak)

  4 Bolja varijanta od prethodne je kada se usvoji ekvivalentnaduina ipova, koja je manja od stvarne duine, pri emu se nakraju te ekvivalentne duine usvaja ukljetenje. Taekvivalentna duina odgovara, priblino, preseku ipa gde sejavlja najvei momenat savijanja i moe da se zato shvati kaopresek gde je ekvivalentno ukljetenje ipa u tlo. Tu je problemda se proceni mesto ekvivelentnog ukljetenja ipa, koje, zavisiod osobina tla u kome se ip nalazi. Obino je ta ekvivalentnaduina ipa jednaka 2-3 do 10-12 ds, gde je ds prenik ipa, priemu je za loije tlo ta ekvivalentna duina ipa vea.

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Koncepti analize fundiranja na ipovimaHorizontalna krutost ipova - alternativno reenje

  Analiza grupe ipova

  Prikazivanje ipova u raunskom modeluipovi kao grede na elastinom poluprostoruMatrica eksibilnosti i matrica krutosti ipova

  Proraun fundiranja na ipovima

  Koncepti analize fundiranja na ipovima

  Fundiranje na ipovima u uem smislu moe da se analizira nasledee naine (nastavak)

  5 U navedenim pristupima, sem u poslednjem (sa ekvivalentnomduinom ipa), ne uzima se u obzir i odgovarajua interakcijaizmeu ipova i tla. Naime, uticaj tla oko ipova moe da seuzme u obzir u vidu odgovarajuih elastinih opruga, koje sukontinualno ili diskretno rasporeene po duini ipova. Utakvom sluaju potrebna jo i odgovarajua diskretizacija dusvakog ipa, kao i odgovarajue elastine opruge u dvahorizontalna pravca u svakoj vornoj taki du ipova

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Koncepti analize fundiranja na ipovimaHorizontalna krutost ipova - alternativno reenje

  Analiza grupe ipova

  Prikazivanje ipova u raunskom modeluipovi kao grede na elastinom poluprostoruMatrica eksibilnosti i matrica krutosti ipova

  Raunski model temelja silosa - program "`Lira"'

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Koncepti analize fundiranja na ipovimaHorizontalna krutost ipova - alternativno reenje

  Analiza grupe ipova

  Prikazivanje ipova u raunskom modeluipovi kao grede na elastinom poluprostoruMatrica eksibilnosti i matrica krutosti ipova

  Proraun fundiranja na ipovima

  Koncepti analize fundiranja na ipovima

  Fundiranje na ipovima u uem smislu moe da se analizira nasledee naine (nastavak)

  6 Najbolji pristup analizi fundiranja na ipovima u uem smislu jekada se ipovi tretiraju kao takasti elastini oslonci koji suvezani za konstrukciju. Znai, svaki ip se u raunski modelunosi kao odgovarajui sistem od po pet elastinih opruga kojesu koncentrisane na mestima svakog ipa. Pri tome tri linearneopruge odgovaraju vertikalnom pravcu kao i dvemaortogonalnim horizontalnim pravcima, dok se dve rotacioneopruge odnose na rotacije oko dve ortogonalne horizontalneose.

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Koncepti analize fundiranja na ipovimaHorizontalna krutost ipova - alternativno reenje

  Analiza grupe ipova

  Prikazivanje ipova u raunskom modeluipovi kao grede na elastinom poluprostoruMatrica eksibilnosti i matrica krutosti ipova

  Proraun fundiranja na ipovima

  Koncepti analize fundiranja na ipovima

  Pet elastinih opruga na mestu svakog ipa pretstavljajuelemente matrice krutosti na vrhu svakog ipa (na spoju ipa itemeljne ploe koja povezuje sve ipove)

  Prema tome, ipovi se prikazuju kao elastini oslonci sa po petstepeni slobode (samo je torzija ipa iskljuena)

  Reavanjem jednaina ravnotee sila koje deluju nakonstrukciju dobijaju se sile u elastinim oprugama, odnosnodobijaju se sile veze izmeu temeljne ploe i ipova

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Koncepti analize fundiranja na ipovimaHorizontalna krutost ipova - alternativno reenje

  Analiza grupe ipova

  Prikazivanje ipova u raunskom modeluipovi kao grede na elastinom poluprostoruMatrica eksibilnosti i matrica krutosti ipova

  Proraun fundiranja na ipovima

  Koncepti analize fundiranja na ipovima

  Sa dobijenim silama veze, koje pretstavljaju sile na vrhu svakogizdvojenog ipa, moe da se vri posebna analiza uticaja dusvakog ipa (ili samo najoptereenijih)

  U analizi izdvojenih ipova, ipovi se posmatraju kao tapovina Vinklerovoj podlozi, koja je u sluaju ipova horizontalna(bono tlo oko ipova)

  Potrebno je da se odredi horizontalna krutost tla koja se uraunski model unosi preko horizontalnih opruga u obahorizontalna pravca, po visini ipa

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Koncepti analize fundiranja na ipovimaHorizontalna krutost ipova - alternativno reenje

  Analiza grupe ipova

  Prikazivanje ipova u raunskom modeluipovi kao grede na elastinom poluprostoruMatrica eksibilnosti i matrica krutosti ipova

  Proraun fundiranja na ipovima

  Koncepti analize fundiranja na ipovima

  Mogue je da se ka