Östra grevie 9:40 och 12:14

Download Östra Grevie 9:40 och 12:14

Post on 04-Feb-2017

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RAPPORT 2015:95

ARKEOLOGISK FRUNDERSKNING 2014

stra Grevie 9:40 och 12:14Skne, Vellinge kommun, stra Grevie socken, stra Grevie 9:40 och 12:14,

fornlmning stra Grevie 40

Adam Bolander

med bidrag av Tyra Ericson & Ola Magnell

Arkeologiska underskningar grs i tre etapper: utredning,

frunderskning och slutunderskning. Processen syftar i frsta hand

till att bevara fornlmningarna, vilket r grundtanken i kulturmiljlagen

(KML). Arkeologisk utredning grs i tv steg: steg 1 (AU1) innebr att

tillgnglig kunskap i form av inventeringar och ldre underskningar

sammanstlls och att en inventering grs i flt, i syfte att lokalisera

fornlmningar. Steg 2 utgr den srskilda utredningen (AU2), dr

skschaktsgrvning utfrs. Om det d konstateras frekomst av dolda

fornlmningar s r en arkeologisk frunderskning (FU) nsta steg i den

uppdragsarkeologiska processen.

Om fornlmningen efter frunderskning bedms vara vlbevarad och

ha vetenskaplig potential grs en srskild underskning, ven kallad

slutunderskning (SU). De frsta etapperna, arkeologisk utredning (AU)

och frunderskning (FU) utgr ett beslutsunderlag till Lnsstyrelsen

infr prvning av tillstnd till ingrepp i fornlmning i form av srskild

underskning (SU).

Mer information om den uppdragsarkeologiska processen kan

hmtas under fljande lnk: http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-

fornlamningar-och-fynd/den-uppdragsarkeologiska-processen/.

Uppdragsarkeologin regleras av 2 kap. 1014 i Kulturmiljlagen (KML)

och av freskrifter.

RAPPORT 2015:95

ARKEOLOGISK FRUNDERSKNING 2014

stra Grevie 9:40 och 12:14Skne, Vellinge kommun, stra Grevie socken, stra Grevie 9:40 och 12:14,

fornlmning stra Grevie 40

Dnr 5.1.1-00209-2015

Adam Bolander

med bidrag av Tyra Ericson & Ola Magnell

2015 STATENS HISTORISKA MUSEER

Arkeologiska uppdragsverksamheten

Rapport 2015:95

Kartor ur allmnt kartmaterial, Lantmteriet Gvle 2013. Medgivande I 2012/0744.

Kartor r godknda frn sekretessynpunkt fr spridning.

Bildredigering Henrik Pihl

Layout Henrik Pihl

Omslag Adam Bolander och Kennet Stark undersker grop A1993. I horisonten skymtar stra Grevie kyrka. Foto: Annika Knarrstrm.

Tryck/utskrift Elanders Sverige AB, 2015

STATENS HISTORISKA MUSEER

Arkeologiska uppdragsverksamheten

Odlarevgen 5

226 60 LUND

Fax: 010-480 80 94

Tel: 010-480 80 00

www.arkeologiuv.se

e-post: fornamn.efternamn@shmm.se

www.shmm.se

Innehll

Sammanfattning 5

Allmn bakgrund 7

Naturgeografiska frutsttningar 7

Antikvariska/arkeologiska frutsttningar 9

Tidigare utfrda underskningar i omrdet 13

Sammanfattning av utredningsresultat 14

Skl till och mlsttning med frunderskningen 14

Metod och genomfrande 15

Resultat 15

Yta 1 kulturlager med stratigrafi till anlggningar i ldre respektive yngre jrnlder 17

Yta 2 krnomrde fr bebyggelse 21

Yta 3 vikingatida grdslge och ldre kulturlager med lerblocksfragment 23

Yta 4 perifer del av fornlmningen 32

Metalldetektering 33

Kllkritiska aspekter 36

Diskussion och sammanfattning av resultat 36

Mluppfyllelse 41

Bevarandefrhllanden och analysfrutsttningar 42

Allmnt 42

Makrofossil 43

Osteologi 44

Arkeologisk och vetenskaplig potential 46

Frslag till fortsatta tgrder 47

Referenser 48

Administrativa uppgifter 51

Arkeologisk periodindelning 52

Ordlista 53

Bilagor

Bilaga 1. 14C-analys 55

Bilaga 2. Makroanalys 57

Bilaga 3. Vedartsanalys 58

Bilaga 4. Fyndtabell 58

Bilaga 5. Anlggningstabell 61

Bilaga 6. Husbeskrivningar 67

STENLDER BRONSLDER JRNLDER HISTORISKTID

6000 5000 4000 3000 2000 2000 r1000 10000

ldre stenlder

Yngre stenlder

ldre bronslder

Yngre bronslder

ldre jrnlder

Yngre jrnlder

Vikingatid

Medeltid

Efterreformatorisk tid

Nyare tid

4 stra Grevie 9:40 och 12:14

Saxn

Sege

Ldd

e

Brringesjn

Kvlingen

V Ringsjn

Yddingesjn

Lommabukten

Kmpingebukten

Lundkrabukten

Oxie

stra Grevie

Bara

Kyrkheddinge

Dalby

Lomma

Eslv

Skanr

Genarp

Lddekpinge

Svedala

Bjrred

Hljarp

Vellinge

S Sandby

Kvlinge

FalsterboHllviken

Trelleborg

Ljunghusen

Landskrona

Staffanstorp

Bunkeflostrand

Lund

Malm

Figur 1. Lget fr underskningen markerat p utsnitt ur versiktskartan, Skne ln, blad 20 Malm. Skala 1:300 000.

stra Grevie 9:40 och 12:14 5

Sammanfattning

Vellinge kommun har fr avsikt att ta fram en detaljplan fr delar av rubricerade fastigheter, ursprungligen omfattande 48 300 m2. I samband med arkeologisk utredning ptrffades lmningar inom ett 24 250 m2 stort omrde som frordades bli freml fr FU.

Riksantikvariembetet UV Syd utfrde en arkeologisk frun-derskning under perioden 2014-10-132014-10-31, d fyra ytor avbanades och en systematisk metalldetektering genom-frdes.

Avbanad yta uppgick till ca 3200 m2. Drmed kom 13 % av underskningsomrdets 24 250 m2 att underskas.

Sammanlagt framkom 294 anlggningar, bla 225 stolphl, 30 gropar, 16 hrdanlggningar, tre kulturlageromrden, tv kok-gropar, tv gropsystem, tv grophus, tv brunnar och ett dike.

I omrdets mitt framkom ett vikingatida grdslge med lng-hus och grophus. Intill fanns ett kulturlager daterat till fr-romersk jrnlder och innehllande lerblocksfragment. I ytan norr om framkom ytterligare bebyggelse, sannolikt tre eller fyra hus. Husens dateringar omfattar en period frn romersk jrnldervikingatid. Kulturlagret i nordvst avgrnsades i st-vstlig riktning och det konstaterades freligga stratigra-fiska frhllanden med anlggningar svl ver (bl a grophus) som under (bl a lertkt). Ytan lngst i sder frefaller utgra en perifer del av fornlmningen, men r samtidigt belgen i nr-heten av det hus som undersktes i samband med frundersk-ningen 2013. Huset daterades till yngre bronslderfrromersk jrnlder (Bolander 2014a).

Riksantikvariembetet UV Syd bedmer att hela undersk-ningsomrdets br bli freml fr slutunderskning, frutsatt att lmningen inte kan bevaras. Det r av stor vikt att stora ytor kan avbanas, inte minst kring det isolerade kulturlageromrdet i nordvst, i syfte att frst vad det representerar. Amulett-ringen och jrntngen funna vid AU, avsaknaden av omkring-liggande anlggningar, den perifera placeringen i frhllande till bebyggelsen och det srprglade topografiska lget med utsikt ver ett utplanande landskap mot vster, signalerar att platsen spelat en speciell roll. Det kan inte uteslutas att gravar kan finnas i anslutning, ven om de nnu inte pvisats.

6 stra Grevie 9:40 och 12:14

stra Grevie

Dalagrd

Sknebo

Almdalen

Danstorp

Torsltt

Mnstorp

Djurster

Mllevngen

verstegrden

Lilla Mnstorp

Mnstorps kungsgrd

Vrhg

Hanehg

Mnstorps gavlarSlottsruin

Figur 2. Frunderskningsomrdet markerat p utsnitt ur Fastighetskartan, blad 2C0g stra Grevie. Skala 1:10 000.

Frunderskningsomrde

stra Grevie 9:40 och 12:14 7

Allmn bakgrundVellinge kommun har fr avsikt att ta fram en detaljplan fr delar av rubri-cerade fastigheter, belgna mellan befintlig bebyggelse i ster och jrnvgen i vster (fig. 1 och 2). Infr framtida utbyggnadsplaner genomfrde UV Syd redan 1997 en arkeologisk utredning steg 1, vilken omfattade sam-manstllning och analys av kartmaterial, vergripande arkivaliska uppgifter och fornlmningsmiljn samt fltrekognosceringar (Sderberg 1997). Ett flertal delomrden med arkeologisk potential pekades ut i och kring orten. Det nu berrda underskningsomrdet omfattade ursprungligen 48 300 m2. Av dessa pvisade Riksantikvariembetet UV Syd, i samband med arkeo-logisk utredning, lmningar inom en 24 250 m2 stor yta. Huvudsakligen rrde det sig om bebyggelselmningar som frmodades ha ett samband med de gropsystem som tidigare pvisats p ett hjdlge strax nordost om aktuellt underskningsomrde. Detta daterades till yngre bronslderfr-romersk jrnlder. Drtill ptrffades en balansvg, vikt och ett fragment av ett tljstenskrl i en frmodad brunn. I ett kulturlageromrde framkom ytterligare fynd med datering i yngre jrnlder, nmligen en amulettring och en jrntng. De signalerade en milj utver det vanliga.

Under senare r har ett flertal underskningar utfrts i anslutning till frunderskningsomrdet. Det har resulterat i att flera sedan tidigare oknda fornlmningar dokumenterats och att bilden av stra Grevies frhistoria vuxit fram bit fr bit (se nedan). Frunderskningen har naturligtvis en viktig plats i en sdan process. Underskningsomrdet mste betraktas som en del av en strre fornlmning med fortsttning t ster och med dateringar i ldsta och yngre jrnlder, medan romersk jrnlder eller folkvandringstid inte kunnat belggas innan aktuell frunderskning.

Med en frfrgan daterad 2014-04-11 kontaktades Riksantikvariembe-tet UV Syd av Lnsstyrelsen i Skne Ln i syfte att upprtta en undersk-ningsplan och en kostnadsberkning fr en arkeologisk frunderskning. Dessa godtogs av Lnsstyrelsen i ett beslut daterat 2014-09-11.

Fltarbetet utfrdes under 2014-10-132014-10-31 av arkeologerna Adam Bolander, Tyra Ericson, Annika Knarrstrm, Kennet Stark och Bengt Sderberg.