ogljikovodiki - · pdf fileprimer : izomere heksana ch3 ch2 ch2 ch2 ch2 ch3 normalni heksan,...

Click here to load reader

Post on 30-Mar-2018

258 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OGLJIKOVODIKI

  Ogljikovodiki so najenostavneje organske spojine. Sestavljeni so iz ogljika in vodika.Poznamoogljikovodikealifatskeinciklinevrste.Alifatskiogljikovodikisedelijonanasieneinnenasieneogljikovodike.

  1.NasienialifatskiogljikovodikialiALKANI(parafini)

  tevilo alkanov je zelo veliko. Sem tejemoogljikovodike, katerih ogljikov skelet sestojiizkljuno iz enostavnih CCvezi. Veriga CCatomov je sicer lahko poljubno razvejana,vendar ne sklenjena. Znani so alkani z do 70 Catomov v molekuli. Nekaj primerovnajenostavnejihalkanov:

  strukturna molekulskaime:formula: formula:CH4 CH4

  metanCH CH3 3 C H2 6

  etanCH CH CH3 2 3 C H3 8

  propanCH CH CH CH3 2 2 3 C H4 10

  butanCH CH CH CH CH3 2 2 2 3 C H5 12

  pentanCH CH CH CH CH CH3 2 2 2 2 3 C H6 14

  heksanCH CH CH CH CH CH CH3 2 2 2 2 2 3 C H7 16

  heptanCH CH CH3 2 6 3 ( ) C H8 18

  oktanCH CH CH3 2 7 3 ( ) C H9 20

  nonanCH CH CH3 2 8 3 ( ) C H10 22

  dekan

  Prvitirjeleniimajotrivialnaimena,ostalipaseimenujejopoteviluogljikovihatomov(vgrini,razennonana).eoznaimoteviloCatomovzn,seglasisplonaformulazaalkane:

  C Hn n2 2+

  Izstrukturnihinmolekulskihformuljerazvidno,daalkanitvorijohomolognovrsto,kajtipo

  dvazaporednaalkanaseloitaza CH2

  skupino.

 • Posameznemualkanulahkoodcepimoenegaalivevodikovihatomovindobimoneobstojnetvorbesprostimivalencami.Nastaletvorbeimenujemoradikale.ZodcepitvijoenegaHatomanastanejoenovalentniradikali,zodcepitvijodvehHatomovnastanejodvovalentniradikali.Nekajprimerovenovalentnihradikalov:CH3

  metil,C H2 5

  etil,C H3 7

  propil,C H4 9

  butilNekajprimerovdvovalentnihradikalov:= CH2

  metilen, CH CH2 2

  aliCH CH3 =

  etilen

  SplonaformulaenovalentnihradikalovjeC Hn n2 1+

  indvovalentnihradikalovC Hn n2

  .Metan,etaninpropannastopajoleveniobliki,imajoleenoizomero,butanapapoznamodva:nbutaninneobutan.

  Pentanlahkonastopavtrehizomerah:npentan,izopentaninneopentan.ZveanjemtevilaCatomovvalkanihzelohitronaraateviloizomer.

  Tabela2.5.1.1:teviloizomergledenateviloCatomov(n)n 2 3 4 5 6 7 10 20t.

  izomer 1 1 2 3 5 9 75 366319

  Alkane z enostavno razpotegnjeno verigo Catomov imenujemo normalne, ostale papoimenujemozoziromnaznailneskupineinnjihovpoloajvosnovniverigi.VtanamenotevilimoposamezneCatomeosnovneverigezzaporednimitevilkami.NatopoimenujemoglavnoverigoCatomov(izberemonajdaljoverigo)poogljikovodikuz istimtevilomCatomov, pred tempapostavimoimestranskeskupine in tevilkoCatoma, nakateremsestranskaskupinanahaja.Primer:izomereheksana

  CH3 CH 2 CH CH2 2 CH 2 CH 3

  normalniheksan,nheksan

  CH CH CH2 CH2 CH33

  CH3

  1 2 3 4 5

  2metilpentan,izopentan

  CH CH CH CH 2 CH 33

  CH3

  1 2 3 4 52

  3metilpentan,izopentan

 • CH CH 2 CH3

  CH3

  3 C

  CH 3

  1 2 3 4

  2,2dimetilbutan,neobutan

  CH CH CH3

  CH3

  31 2 3 4

  CH

  CH3

  2metil3metilbutan

  Vsiogljikialkanovnisoenakovredni,kajtinosijorazlinoteviloHatomovinsolahkovezaninasosednjeogljikezrazlinimtevilomvezi.Catom,kijevezanlezenimCatomominimatorejtriHatome,imenujemoprimarniCatom.

  ejeCatomvezanzdvemaCatomomainnositorejdvaHatoma,seimenujesekundarniCatom,ejevezanstremiCatomiinimaleenHatom,seimenujeterciarniCatom.Vprimeru,kojeCatomneposrednovezannatiriCatome,seimenujekvarterniCatom.

  NahajaliaalkanovMetannastopakotzameljskiplinvpodrojihnafteintudivrudnikihkalijevihsoli.Najdemogatudivmovirnihpodrojih,kjernastajapribrezranemrazkrojuceluloze(movirniplin).Srednjiinvijialkanisenahajajovzemeljskemoljualinafti.Najvijialkanisenahajajovzemeljskemvoskuali ozokeritu, ki ponekod spremlja nafto. ien in beljen ozokerit seimenujecerezin.Metannajdemotuditudivivihorganizmih,insicervrevesnemplinukotposledicametanskegavrenjaceluloze.

  FizikalneinkemijskelastnostialkanovPrvitirjealkanisoprisobnitemperaturiplini,alkanizC5doC16soprinavadnitemperaturitekoi,vijialkanipasotrdni.Vreliaintaliasoodvisnaodmolekulskemase,insicerseviajo z rastoo molekulsko maso. e primerjamo normalne alkane in njihove razvejaneizomere,ugotovimo,daimajonormalnespojinebrezizjemenajvijevrelie.

  Tabela2.5.1.2:Vreliaintalianijihalkanovogljikovodik vrelie(C) talie(C)

  metan 162 183butan 1 135pentan +36 130dekan +174 30

  Plinastiintrdnialkanisobrezvonja,tekoipaimajobencinskivonj.Vvodisoslabotopni.

 • Nasplonosoalkanimaloreaktivni.Vendarseznekaterimielementiradispajajo.Takosespajajoshalogenieprisobnitemperaturi.VmetanulahkozamenjamovsetiriHatomesklorom:CH4+Cl2fiHCl+CH 3ClCH3Cl+Cl2fiHCl+CH 2Cl2CH2Cl2+Cl2fiHCl+CHCl 3CHCl3+Cl2fiHCl+CCl 4Taprocesimenujemo substitucijskohalogeniranje. Ni lahkovoditi kloriranje tako,dabinastaliposamezniloeniproduktiinnajvekratnastanezmesrazlinokloriranihspojin.Prinijihogljikovodikihpotekakloriranjealibromiranjeobiajnotako,dazasedejoClaliBratomizaporednososednjeCatome.Primer:CH3CHBrCH2BrZnailnareakcijazasrednjeinvije alkaneje sulfoniranje. SulfoniranjepomeniuvajanjeenovalentneSO3Hskupinevorganskospojino,kjerobiajnonadomestiHatom.Reakcijapotekaprivijitemperaturi.Primer:RH+HOSO3HfiRSO 3H+H2OPomembnareakcijajekatalitinaoksidacijatrdnihalkanovdomaobnihkislin.Primer:RCH2CH2R1fiRCOCH 2R1fiRCOOH+R 1COOH

  Oksidacijskosredstvodelujenasekundarneminnenaprimarnemogljiku,torejseoksidiraCH2skupina.Pritemnajprejnastanejoketoni(C=Oskupina).C=OskupinisosednjaCCvez je nekoliko nestabilna in se pri nadaljnji oksidaciji razcepi, tako da nastaneta dvekarboksilnikislini.Natanainjeeuspelodobitimaobnekislinesrednjihmolekulskihmas(C10doC20).

  Pojav,daseprizadostivisokitemperaturiogljikovodikirazgrajujejobrezprisotnostizraka,imenujemopirolizaalikrekiranje.Zapirolizometanajepotrebnatemperaturanad1200C, da bi potekala reakcija z zadostno hitrostjo. Propan se razgrajuje pri 600 C in da tiriprodukte.Primer:2CH3CH2CH3fiC 3H6+C2H4+CH4+H2propenetenmetan

  2.Nenasienialifatskiogljikovodiki

  Tiogljikovodikiimajomanjvodikakakoralkani.Njihovesploneformuleso:CnH2n,CnH2n2,CnH2n4itd.ALKENIaliolefiniNjihovasplonaformulajeCnH2n.Enakosplonoformuloimajotudinafteni,ledasoslednjicikline spojine, alkeni pa imajo odprto verigo. Alkeni imajo izrazit znaaj nenasienespojine,karjeposledicadvojnevezimedCatomoma,C=C.Nekajnajenostavnejihalkenov:

  strukturna molekulska ime:formula: formula:H2C=CH2 C2H4 eten

 • H2C=CHCH3 C3H6 propenH2C=CHCH2CH3 C4H8 butenH2C=CHCH2CH2CH3 C5H10 pentenH2C=CHCH2CH2CH2CH3 C6H12 heksen

  Zaradivelikereaktivnostiinneobstojnostisoalkenivnaravimnogomanjpogostikotalkani.Kljubtemujihnajdemokotspremljevalcemnogihnaft.Pomembnajetudinjihovaprisotnostvbencinskihfrakcijah,dobljenihpokrekiranju.Prvitrijealkenisoplini,natosotekoi,kisezvodonemeajo,najvijialkenisotrdni.Gorijos sajastim plamenom. Zaradi svojega nenasienega znaaja so zelo reaktivni in kaejonagnjenjedoadicijskihinpolimerizacijskihreakcij.Oksidacijskasredstvalahkooksidirajoalkene.Priprevidnioksidacijietenanastanedvovalentnialkoholglikol.Primer:CH2=CH2+O+H2OfiCH 2OHCH2OH

  Eten (etilen), C2H4, je najniji in obenemnajvaneji len iz vrste alkenov. Je sestavinasvetilnegaplina(45%) inamerikihzemeljskihplinov(20%).isti eten jebrezbarven,prijetnodieplin,kigorissvetleim,slabosajastimplamenom.Vvodisemalotopi,boljevalkoholuinetru.Zzrakominkisikomtvorieksplozivnezmesi.Zlahkasegadapolimerizirati.Tako dobimo umetne mase imenovane polietilene, ki imajo veliko praktino uporabnost.Polietilenov je ve vrst, odvisnoodstopnjepolimerizacije in nainapriprave. Obiajni innajvaneji polietilen imamolekulskomasopriblino24000g/mol, je bela masa, mastnovoskastegaotipa.Obstojenjedo60 C,pripribli no115 Csezmeh a.Jebrezvonjainokusa,nistrupen,zavodojepopolnomanepropusten.Privisokihtemperaturahganapadakisikizzraka,epajedaljasaizpostavljensvetlobiinzraku,sepoasioksidira,priemernastanejomajhnekoliinemaobnihkislin. Nereagiraskislinami, bazamiinorganskimitopili, nenaenjaganiti fluoridnakislina, obutljivpajedoprostihhalogenov.Tehninopridobivajopolietilenetako,daprevajajoetenpodnizkimialivisokimitlaki,prinijihalivijih temperaturah ez katalizator. Kot katalizatorje uporabljajo kisik, perokside, kromovoksid...

  Vije alkene dobimossintezo in s pirolitskimrazkrojem.Najvije alkenesopridobili iznaravnihsnovi:cerotenC26H52zdestilacijokitajskegavoskainmalenC30H60spirolitskimrazkrojemebeljegavoska.Obastatrdnainkristalizirana.

  Nenasieneogljikovodikezdvemaalivedvojnimivezmi loimopolegidvojnihvezi,insicerv:1.kumuliranedvojnevezi

  C C C

  2.konjugiranedvojnevezi

  C C C C

  3.izoliranedvojnevezi

  C)2(CH CCC x

 • Kumuliranedvojnevezisonakopieneokoliogljikovihatomov,sosisosednje.Konjugiranedvojnevezisotakne,kjerjevsakadrugavezvmolekulidvojna.Izoliranedvojnevezipasooddaljenedrugaoddruge,vmespajekrajaalidaljaverigaenostavnovezanihCatomov.

  Alen,CH2=C=CH2,jenajenostavnejaspojinaskumuliranimidvojnimivezmi.Dobimogaiztrivalentnega alkohola glicerola, ki ga najprej prevedemo v tribromopropan, nato vdibromopropen,kateremukonnoodvzamemobromscinkom:CH2=CBrCH2Br+ZnfiCH 2=C=CH2+ZnBr2dibromopropen

  Alenjeplin,edestiliramonjegovoraztopinovkoncentriraniH2SO4,prehajavaceton.

  Odspojinskonjugiranimidvojnimivezmi,kisozeloreaktivneinsenagibajokpolimerizaciji,omenjamotrinajenostavneje:butadien,C4H6,CH 2 CH CH CH 2

  metilbutadienaliizopren,C5H8,CH 2 CH C CH 2

  CH 3

  dimetilbutadien,C6H10,CH2 C C CH2

  CH3CH3

  Nenasieneogljikovodikezdvemadvojnimavezemapoimenujemotako,daimespojinedobikonnicodien(enadvojnavezen,dvedvojnivezidien,tritrojnevezitrien...).Ti ogljikovodiki so pomembni zaradi tega, ker so v polpretekli dobi iz njih s pomojopolimerizacijezaeliizdelovatikavukupodobnemase,npr.umetnikavukbuna.

  Metilbutadienaliizopren,C5H8,jeposebnozanimivizbiokemijskegastalia,kergalahkotejemo kot gradbeni delec

View more