ogólne warunki ubezpieczenia - tu europa .3) okna i drzwi zewn ętrzne i wewn ętrzne (łącznie

Download Ogólne Warunki Ubezpieczenia - TU Europa .3) okna i drzwi zewn ętrzne i wewn ętrzne (łącznie

Post on 04-Aug-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Oglne Warunki Ubezpieczenia

  Bezpieczny Dom

 • Skorowidz najwa niejszych informacji

  do

  Oglnych Warunkw Ubezpieczenia Bezpieczny Dom

  1. Przesanki wypaty odszkodowania i innych wiadcze opisane s

  w 8, 16, 20 Rozdzia 3.

  2. Ograniczenia oraz wyczenia odpowiedzialnoci zakadu ubezpiecze

  uprawniajce do odmowy wypaty odszkodowania i innych wiadcze

  lub ich obnienia opisane s w 9, 12 ust. 4, 14 ust. 4, 17,

  20 Rozdzia 4.

 • Towarzystwo Ubezpiecze Europa S.A.

  ul. Gwiadzista 62 53-413 Wrocaw bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

  tel. 71 71 36 92 887, fax 71 36 92 707 Biuro Obsugi Klienta 801 500 300 (dla telefonw stacjonarnych) lub 71 36 92 887 (dla telefonw kom.) koszt poczenia zgodny z taryf operatora

  TU Europa S.A. Sd Rejonowy dla Wrocawia-Fabrycznej we Wrocawiu, KRS 0000002736 NIP 895-10-07-276,kapita zakadowy zarejestrowany i opacony 37 800 000 z posiadajca zezwolenie Ministra Finansw nr DU/2849/A/CG/94 z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie dziaalnoci ubezpieczeniowej

  Strona 1 z 26

  Oglne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom zatwierdzone Uchwa Zarzdu Towarzystwa Ubezpiecze Europa S.A. nr 11/03/16

  z dnia 22.03.2016 r. (zwane dalej: OWU)

  Spis tre ci

  I. Postanowienia wstpne ........................................................................................................................................ 2

  II. Definicje ............................................................................................................................................................... 2

  III. Program ubezpieczeniowy .................................................................................................................................. 5

  IV. Umowa ubezpieczenia ....................................................................................................................................... 5

  V. Ubezpieczenie nieruchomoci i ich staych elementw na wypadek poaru i innych zdarze losowych ........... 7

  VI. Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej w yciu prywatnym ...................................................................... 14

  VII. Pakiet Assistance ............................................................................................................................................ 18

  VIII. Roszczenia regresowe ................................................................................................................................... 24

  IX. Skadka ubezpieczeniowa ................................................................................................................................ 25

  X. Postanowienia kocowe .................................................................................................................................... 25

 • Towarzystwo Ubezpiecze Europa S.A.

  ul. Gwiadzista 62 53-413 Wrocaw bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

  tel. 71 71 36 92 887, fax 71 36 92 707 Biuro Obsugi Klienta 801 500 300 (dla telefonw stacjonarnych) lub 71 36 92 887 (dla telefonw kom.) koszt poczenia zgodny z taryf operatora

  TU Europa S.A. Sd Rejonowy dla Wrocawia-Fabrycznej we Wrocawiu, KRS 0000002736 NIP 895-10-07-276,kapita zakadowy zarejestrowany i opacony 37 800 000 z posiadajca zezwolenie Ministra Finansw nr DU/2849/A/CG/94 z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie dziaalnoci ubezpieczeniowej

  Strona 2 z 26

  I. Postanowienia wst pne

  1

  1. Niniejsze Oglne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom , zwane dalej OWU, maj zastosowanie do umw ubezpieczenia zawieranych pomidzy Towarzystwem Ubezpiecze Europa Spk Akcyjn , z siedzib we Wrocawiu (zwanym dalej ubezpieczycielem ) a osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadajcymi osobowoci prawnej, zwanymi dalej ubezpieczaj cymi .

  2. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mog zosta wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne ni wskazane w OWU, z zastrzeeniem formy pisemnej pod rygorem niewanoci. W przypadku sprzecznoci postanowie, o ktrych mowa w zdaniu poprzednim z postanowieniami OWU, przyjmuje si wyszo postanowie dodatkowych lub odmiennych ni wskazane w OWU. OWU maj zastosowanie do zawierania umw ubezpieczenia przy wykorzystaniu rodkw porozumiewania si na odlego oraz z zastosowaniem przepisw o wiadczeniu usug drog elektroniczn.

  II. Definicje

  2

  W rozumieniu OWU ponisze okrelenia, z zastrze eniem 20 Rozdzia 1 , maj nastpujce znaczenie: 1. ciar niegu lub lodu niszczce oddziaywanie nagromadzonego niegu lub lodu, ktry przekracza

  dopuszczalne normy obcie, bezporednio na ubezpieczony przedmiot albo mogce spowodowa przewrcenie si pod wpywem jego ciaru drzew lub innych ssiadujcych obiektw na ubezpieczony przedmiot;

  2. deszcz nawalny deszcz o wspczynniku wydajnoci co najmniej 4, ktry ustala si w oparciu o dane pomiarowe uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku moliwoci potwierdzenia przez IMiGW wystpienia deszczu nawalnego na terenie obejmujcym miejsce powstania szkody, ubezpieczyciel przyjmuje wystpienie deszczu nawalnego na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkd wiadczcych wyranie o dziaaniu deszczu nawalnego w najbliszej okolicy miejsca ubezpieczenia;

  3. dom samodzielny budynek mieszkalny o charakterze jednorodzinnym, a take samodzielna cz budynku bliniaczego lub szeregowego wraz z wbudowanym garaem, niewchodzcy w skad gospodarstwa rolnego;

  4. dzie roboczy kady dzie tygodnia od poniedziaku do pitku z wyczeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadajcych w tych dniach;

  5. dym i sadza zawiesina czsteczek bdca bezporednim skutkiem: 1) spalania, ktra nagle i w sposb krtkotrway wydobywa si z urzdze znajdujcych si w miejscu

  ubezpieczenia, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi oraz przy sprawnym dziaaniu urzdze wentylacyjnych,

  2) ognia, niezalenie od miejsca jego powstania, 6. eksplozja nagle przebiegajce uzewntrznienie si siy spowodowanej deniem do rozszerzania si

  gazw, pyw, cieczy lub pary, przy czym w odniesieniu do naczy cinieniowych i innych tego rodzaju zbiornikw warunkiem uznania szkody za spowodowan eksplozj jest takie rozerwanie cian tych naczy i zbiornikw, e zachodzi nage wyrwnanie rnicy cinie wewntrz i na zewntrz zbiornika;

  7. grad opad atmosferyczny skadajcy si z bryek lodu; 8. huragan wiatr (prd powietrza) o prdkoci nie mniejszej ni 24,5 m/s potwierdzonej przez IMiGW, ktry

  wyrzdza szkody masowe; w przypadku braku moliwoci potwierdzenia przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) wystpienia na terenie obejmujcym miejsce powstania szkody wiatru o okrelonej prdkoci, ustala si wystpienie takiego wiatru na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkd wiadczcych wyranie o jego dziaaniu w najbliszej okolicy;

 • Towarzystwo Ubezpiecze Europa S.A.

  ul. Gwiadzista 62 53-413 Wrocaw bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

  tel. 71 71 36 92 887, fax 71 36 92 707 Biuro Obsugi Klienta 801 500 300 (dla telefonw stacjonarnych) lub 71 36 92 887 (dla telefonw kom.) koszt poczenia zgodny z taryf operatora

  TU Europa S.A. Sd Rejonowy dla Wrocawia-Fabrycznej we Wrocawiu, KRS 0000002736 NIP 895-10-07-276,kapita zakadowy zarejestrowany i opacony 37 800 000 z posiadajca zezwolenie Ministra Finansw nr DU/2849/A/CG/94 z dnia 7 listopada 1994 r. na prowadzenie dziaalnoci ubezpieczeniowej

  Strona 3 z 26

  9. implozja uszkodzenie lampy prniowej, zbiornika lub aparatu prniowego dziaaniem cinienia zewntrznego;

  10. lawina gwatowne zsunicie si lub stoczenie si mas niegu, lodu, ska, bota lub kamieni ze zboczy grskich;

  11. lokal mieszkalny samodzielny, wyodrbniony w budynku wielomieszkaniowym lokal, sucy do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, stanowicy na mocy przepisw prawa odrbny przedmiot wasnoci lub spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu;

  12. miejsce ubezpieczenia ubezpieczona nieruchomo wskazana przez ubezpieczajcego we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez podanie adresu;

  13. nieruchomo : 1) wybudowana

  a) o charakterze mieszkalnym : dom, lokal mieszkalny;

  b) o charakterze niemieszkalnym : pomieszczenia gospodarcze, obiekty maej architektury, pomieszczenia przynalene do lokalu mieszkalnego, gara lub miejsce postojowe znajdujce w budynku wielomieszkaniowym w tej samej

  miejscowoci co ubezpieczany lokal mieszkalny, ktre mog by uytkowane wycznie przez ubezpieczonego i osoby bliskie,

  2) w budowie / przebudowie dom, pomieszczenia gospodarcze lub obiekty maej architektury, bdce w trakcie budowy lub przebudowy w rozumieniu przepisw prawa budowlanego;

  14. obiekty maej architektury ogrodzenia, bramy i furtki z mechanizmami otwierania i zamykania, instalacj domofonu i wideofonu, altany, tarasy, chodniki, podjazdy, baseny i studnie, pooone na terenie tej samej posesji, na ktrej znajduje si ubezpieczony dom;

  15. osuwanie si ziemi osuwanie si ziemi wskutek jej ruchw na stokach, niespowodowane dziaalnoci czowieka;

  16. osoby bliskie maonek, dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyjte na wychowanie, rodzice, przysposabiajcy, rodzestwo, ojczym, macocha, teciowie, dziadkowie, wnukowie, ziciowie i synowe ubezpieczonego, osoby pozostajce z ubezpieczonym w konkubinacie zamieszkae i prowadzce z ubezpieczonym wsplnie gospodarstwo domowe;

  17. osoba trzecia osoba pozostajca poza stosunkiem ubezpieczenia, niebdca osob blisk; 18. pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia o charakterze niemieszkalnym: pralnia, suszarnia,

  komrka, gara, znajdujce si na tej samej posesji co ubezpieczany dom lub bdce jego czci; 19. pomieszczenia przynale ne do lokalu mieszkalnego

Recommended

View more >