okna korun 2013

Download Okna Korun 2013

Post on 23-Mar-2016

229 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog oken, vrat in drsnih sten

TRANSCRIPT

 • OKNAVRATADRSNESTENEODLETA1927

  OknaKorunentrupert36/3303Gomilsko/031765997/037056023www.mizarstvo-korun.si / info@mizarstvo-korun.si

 • [2] ONAS

  MizarstvoKorunjedruinskopodjetjezvekot80-letnotradicijo.Zaetkipodjetnitvasegajovleto1927,danespasevpodjetjunapredajolastnitvapripravljae4.generacija.Podjetjeostajazvestolesu,kljubtemudasosetrendiodustanovitvedodaneseprecejspremenilinasamemzaetkusoseizdelovalevsevrstelesenihizdelkov,danespagrezausmerjenoproizvodnjozvisokimistandardikvalitete.Podjetjejeosredotoenona izdelavo lesenegastavbnegapohitvaponaroilu,karobsegavsevrste lesenihoken,balkonskihvrat,panoramskihsten,dvino-drsnihsteninvhodnihvrat.Proizvodnjasledivsemsodobnimtrendompriizdelavistavbnegapohitva,zatojeponudbazeloobsena.Takoseproizvajajooknaprofilov68,78in92mm,2-in3-slojnezasteklitvezrazlinimi izolacijskimifaktorji,kombinacija les-aluminij.Strankelahkoizbirajomedtremirazlinimivrstamilesasmreka,sibirskimaceseninhrast.DelponudbepredstavljatudimontaapoRALstandardu.Stomontaosezagotovizmanjanjeporabeogrevanjainizgubetoplotneenergije.

  ErvinKorun

  1973

 • NARAVNOINTRADICIONALNO[3]

  Ostajamozvestilesu,sajjenaravenmaterialinkottakendihasprostorom.Delujetoploinjenaravniizolator.Vnaempodjetjusmoseusmerilivizdelavostavbnegapohitva,kipredstavlja80%naeproizvodnje.

  Pri gradnji doma predstavljajo okna, vrata in drsne stenenajpomembnejeelemente,kidoloajoestetskividez,varnostinudobnostvaegabivalnegaokolja.Izbirastavbnegapohitvaizlesapredstavljadomanost,kijolahkonudileleskotnaravnimaterial,saj raste povsod okoli nas in predstavlja del osebnostnega stilaposameznika.Proizvodnafilozofijanaegapodjetjajeindividualnonaravnana, kar nam omogoa, da se vsakemu izmed vasposvetimoinnajdemonajboljoptimalnoreitev.

  Vsi nai izdelki imajo se ponaajo s SQ inCE certifikatoma, zanakup vseh novih lesenih oken pa omogoamo nepovratnasredstvaEKOSKLADAREPUBLIKESLOVENIJE.

 • [4] OKNA

  TEHNOLOGIJAIzdelavaokensesasomspreminjainvzadnjemdeseletjusmobili pria velikemu tehnolokemu napredku v lesarski industriji.Zaradi tega smo nao proizvodnjo posodobili tudi mi in vamtako sedaj lahko ponujamo vrhunska okna, izdelana s sodobnotehnologijopoindividualnimerivsakegaposameznika.

  OBRAZHIELesenaoknabodovaihiidalaoi,katerihpogledbodomimoidoiteko spregledali. Da bo harmonija hie kar najbolj popolna,lahko izdelavo oken popolnoma prilagodimo vaim eljam, znjimiizboljamotoplotnoinzvonoizolacijo,vaszaitimopredsonnimiarkialiskrijemopredradovednimipogledi.Poglednasvetskozilesenaoknajelepi.

  MATERIALINaa okna izdelujemo iz kvalitetnega lepljenega lesa razlinihdrevesnih vrst, barvana pa so z vodnimi barvami priznanegafinskega proizvajalca Teknos. Vgrajujemo okovje znamkeRoto-NTznosilnostjodo150kginosjo13mm,zazasteklitevpaposkrbislovenskopodjetjeReflexizGornjeRadgone.

  ZAKAJNAAOKNAZa razliko od moznienja, ki se uporablja v bolj masovnousmerjenihproizvodnjah,naevezi izdelujemopopreverjenemsistemu ep-zareza, zunanje profiliranje okvirjev in kril paizvajamopolepljenjuelementov.Razlinedebelineprofilovnamomogoajovgradnjopraktinovsehvrst termopanstekel,sameprofilepalahkoizdelamovmoderni,zaobljenialirustikalniobliki.

 • itijonajboljizpostavljenedeleokna pred vremenskimi vplivi

  robovisozaobljenizaboljiinenakomernejinanosbarve

  Naosnovnimodelokenomogoavgradnjodvoslojnihtermopanstekelinjeprimerenzaadaptacijeinmanjzahtevneobjekte.

  ODKAPNIPROFILI

  ZAOBLJENISOFTROBOVI

  KORUNLES68[5]

  premazi na vodni osnovi, kisovzdrljiviinokoljuprijazni

  POVRINSKAOBDELAVA

  okenskiokvirdebeline68mmiz kakovostnega lepljenegalesasmrekealimacesna,brezzunanjegadolinskegaspoja

  LES

  monostvgradnjerazlinihtipov izolacijskih stekel zvrednostjodo1,0W/m2

  STEKLO

  serijskovgrajenidvetesnili

  TESNILO

  Uwfaktorzasteklo1,1=1,32Uwfaktorzasteklo1,0TGI=1,19

  UwFAKTOR*

  *podanisoUwfaktorjizasmrekovles

 • itijonajboljizpostavljenedeleokna pred vremenskimi vplivi

  serijskovgrajenidvetesnili

  premazinavodniosnovi,kisovzdrljiviinokoljuprijazni

  robovisozaobljenizaboljiinenakomernejinanosbarve

  Sotrenutnonajpogostejaizbiranaihstrank.Zaradidebelejegaprofilanamomogoajovgradnjotroslojnihtermopanstekel,karpomeni,dasoenergetskoboljuinkovitaodokendebeline68mminsotakoprimernejazanizkoenergetskehie.

  ODKAPNIPROFILITESNILO

  POVRINSKAOBDELAVA

  ZAOBLJENISOFTROBOVI

  [6] KORUNLES78

  okenskiokvirdebeline78mmiz kakovostnega lepljenegalesasmrekealimacesna,brezzunanjegadolinskegaspoja

  LES

  monost vgradnje razlinih tipovizolacijskih stekel z vrednostjomed0,5-0,7W/m2

  STEKLO

  Uwfaktorzasteklo0,7TGI=0,94Uwfaktorzasteklo0,6TGI=0,87

  UwFAKTOR*

  *podanisoUwfaktorjizasmrekovles

 • itijonajboljizpostavljenedeleokna pred vremenskimi vplivi

  serijskovgrajenidvetesnili

  premazinavodniosnovi, ki sovzdrljiviinokoljuprijazni

  *podanisoUwfaktorjizasmrekovles

  robovisozaobljenizaboljiinenakomernejinanosbarve

  Zaradidebelineprofilaomogoajovgradnjostekel,zaradiesarsoprimernezanizkoenergijskeinpasivnehie.Tasteklasoobutnocenejaodstekelzenakimiizolacijskimivrednostmi,polnjenimisplinomkripton.

  ODKAPNIPROFILITESNILO

  POVRINSKAOBDELAVA

  ZAOBLJENISOFTROBOVI

  KORUNLES92[7]

  okenskiokvirdebeline92mmiz kakovostnega lepljenegalesasmrekealimacesna,brezzunanjegadolinskegaspoja

  LES

  monost vgradnje razlinih tipovizolacijskih stekel z vrednostjomed0,5-0,6W/m2

  STEKLO

  Uwfaktorzasteklo0,6TGI=0,86Uwfaktorzasteklo0,5TGI=0,8

  UwFAKTOR*

 • serijskovgrajenidvetesnili

  lesenideloknadebeline68mmje iz kakovostnega lepljenegalesa smreke ali macesna, brezzunanjegadolinskegaspoja

  monostvgradnjerazlinihtipovizolacijskih stekel z vrednostjomed0,7-1,1W/m2

  alumaskepriznanegaavstrijskegaproizvajalcaStemeseder

  Kombinacija topline lesananotranji strani inodline trpenostinazunanji strani, sajzunanjaaluminijastamaskanezahtevaposebnenege.Primernasozavgradnjodvoslojnihtermopanstekel.

  TESNILO

  LES

  STEKLO

  ALUMASKA

  [8] KORUNLES/ALU82

  Uwfaktorzasteklo1,0TGI=1,23Uwfaktorzasteklo0,7TGI=1,02

  UwFAKTOR*

  *podanisoUwfaktorjizasmrekovles

 • serijskovgrajenidvetesnili

  lesenideloknadebeline78mmje iz kakovostnega lepljenegalesa smreke ali macesna, brezzunanjegadolinskegaspoja

  monostvgradnjerazlinihtipovizolacijskih stekel z vrednostjomed0,5-0,6W/m2

  alumaskepriznanegaavstrijskegaproizvajalcaStemeseder

  Sooknaznajboljokombinacijouporabnostiinizolacije,sajomogoajovgradnjoizolacijskihstekelzvrednostjo0,5W/m2. Omogoajovgradnjotroslojnihtermopanstekel,aluminijastamaskapanezahtevaposebnenege.

  TESNILO

  LES

  STEKLO

  ALUMASKA

  KORUNLES/ALU92[9]

  Uwfaktorzasteklo0,7TGI=0,98Uwfaktorzasteklo0,6TGI=0,91Uwfaktorzasteklo0,5TGI=0,84

  UwFAKTOR*

  *podanisoUwfaktorjizasmrekovles

 • [10] VRATA

  POPOLNOSKLADJEVratasopomembendelvsakestavbe.Poskrbite,dabovhodvvadomprivlaeninzanimivterizberitevrata,kisebodoskladalazokniincelotnookolico.Vnaiponudbiimamovhodnavratavmoderniinklasiniizvedbitergaranavrata.Izbiratelahkomedrazlinimitipivrat,materialovinbarv,jihpopestritezornamentnimsteklom,varnostnimokovjemterdrugimidodatkialipavamjihizdelamoponaroilu.

 • M1

  E1

  D1 D2 D7 D10

  K13 K15K12K4

  M12M7 M9 M14

  Vgalerijijeprikazanihlenekajsimbolinihmodelovvhodnihvrat,naacelotnaponudbapaobsegapreko40razlinihtipovvrat.

  TIPIVRAT[11]

 • [12] DRSNESTENE

  RAZKOJEPOGLEDOVDrsnestenesonamenjeneprostorom,vkateriheliteimetiirokprehodnaterasoalibalkon.Razlineizvedbepanoramskihstenomogoajorazlinenaineodpiranjaintakomaksimalenizkoristekprostora.Prinasizdelujemovevrstdrsnihstenvdebelinah68,78ter92mm,insicer:panoramskealidrsnonagibnestene,zloljivealisklopnesteneindvinodrsnestene.

 • PANORAMSKEALIDRSNONAGIBNESTENEOmogoajo irok prehod na terasoali balkon in pri tem zavzamejo maloprostorazaodpiranje.Spodajimajolesenprag,kotbalkonskavrata.Maksimalnateakrilaje160kg.

  ZLOLJIVEALISKLOPNESTENEOmogoajo zloljiv nain odpiranja vrazlinih kombinacijah, lahko se vsa krilaodpirajo v eno stran ali pa se eno krilo odpiranaenostran,drugopavnasprotno.Imajo3do8kril,maksimalnairinapaje6m.PonujamomonostpotopljenegaALUalilesenegapraga.

  DVINODRSNESTENEPrimerne so za razline zasteklitve tervejerazpone,sajjihodlikujenosilnostdo400kg.Pragjepopolnomapotopljenvtlainpohoden,stenopaodpremozzasukomroice,simerkrilomalenkostdvignemoingapotegnemovelenosmer.

  NAINIODPIRANJA[13]

 • [14] STEKLA

  SODOBNOOKNOSodobnaoknaz izolacijskimi stekli sozaradi funkcij, ki jihopravljajo,postalanepogreljiv sestavnidelvsake fasade inkot takadoloajofunkcionalnostzunanjegaplaaobjekta.Sodobnostekloitinotranjostobjektapredhrupom,poglediintoplotnimiizgubamiterzagotavljaosnovnofunkcijookna-varovanjepredvremenskimivplivi.

  Ug toplotnaprevodnoststeklaUw toplotnaprevodnostoknaLT prepustnostvidnesvetlobeLR odbojvidnesvetlobeg sonnosevanje,kiprodreskozistekloRw prepustnosthrupa4: 4mmsteklozlow-enanosomveinformacijosteklih:www.reflex.si

  3-slojnotoplotnozaitnoizolacijskostekoRXWARMSteklojepolnjenozargonom,nanotranjistranipajepremazanoznizkoemisijskimpremazom.

  SestavaUgLTLRgRw

  4:/12/Ar/4-12/Ar/4:0,7W/m2K72%15%50%32dB

  4:/14Ar/4/14Ar/4:0,6W/m2K72%15%50%32dB

  4:/18Ar/4/18Ar/4:0,5W/m2K72%15%50%32dB

  RXWARM0,7 RXWARM0,6 RXWARM0,5

  primarnotesniloButyl

  suilnosredstvo

  sekundarnotesniloPolysulfid

  distannik

  lahtniplin(AraliKr)

  low-e nanos

  zunanja stran stekla

  notranja stran stekla

  2-slojnotoplotnozaitnoizolacijskostekoRXWARMSteklojepolnjenozargonom,nanotranjistranipajepremazanoznizkoemisijskimpremazom.

  zunanjetesniloThyokol

  notranjetesniloButyl

  suilnosredstvo

  distannik