opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. smkj tarjoaa myynti &...

of 13 /13
SMKJ tukee ja turvaa työuran joka käänteessä. Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun

Upload: others

Post on 24-May-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. 6

SMKJ tukee ja turvaa työuran joka

käänteessä.

Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun

Page 2: Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. 6

SMKJ MUKANA TYÖELÄMÄN ERI TILANTEISSA

2 3

Tämän oppaan on koonnut työryhmä:- Samuli Myllyharju, yhteyspäällikkö, SMKJ- Jouni Röksä, koulutus- ja tutkimuspäällikkö, SMKJ- Heikki Hamberg, kassanjohtaja, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa (sivut 4–9)- Mari Niemi, julkaisusuunnittelija SMKJ (ulkoasu ja taitto)

SMKJ:lla on edullinen ja kilpailukykyinen, kiinteä jäsenmaksu, jonka voi vähentää täysimääräisesti verotuksessa.

Sisällys:

TYÖTTÖMYYSTURVAN OPASJos työsuhteesi päättyy tai sinut lomautetaan: • Lähetä ansiopäivärahahakemus• Ansiopäivärahahakemuksen liitteet• Työttömyyskassa ei pysty käsittelemään puutteellisin tiedoin

varustettuja hakemuksia• Sähköinen asiointi• Oikeus ansiopäivärahaan eräissä tilanteissa• Opiskelu ja työttömyysturva• Omaehtoinen opiskelu• Työvoimapoliittinen opiskelu• Päätoiminen yrittäjyys ja työttömyyskassan jäsenyys

• Tärkeimmät asiat: muistilista

1. Työttömän oikeudet ja velvollisuudet2. Omaehtoinen työllistyminen3. Agentprof-rekrytointikanava4. Lisää tehoa ansioluetteloon5. Työpaikkahaastattelun kiirastuli vaatii

valmistelua

www.smkj.fi > Työ ja ura

Joidenkin mielestä kannattaa kuulua vain työttömyyskassaan. Meidän mielestä SMKJ:n jäsenyydestä on eniten hyötyä juuri silloin kun jäsen hakee työtä työttömänä tai vaihtaa työpaikkaa. Kaikki on kiinni siitä miten paljon jäsenmaksuun kuuluvia urasuunnittelun ja sopimusneuvon-nan palveluita käyttää.

Tämä opas helpottaa sinua, mikäli joudut työttömäksi ja hakemaan työttömyyskassan maksamaa ansioon sidottua päivärahaa. Järjestömme tavoitteena on myös auttaa jäsentä työllistymään mahdollisimman nopeasti uuteen työpaikkaan, joten oppaaseen on koottu neuvoja työn-haun tueksi.

SMKJ:n tarjoama palvelukokonaisuus on turva kaikissa työsuhteeseen, uraan ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvissä asioissa.

SMKJ:n jäsenyyteen kuuluu monia urahallinnan etuja ja palveluja:

1. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa turvaa taloudellisen tilanteesi työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa.

2. SMKJ:n jäsenyyteen kuuluu ilmainen laki- ja sopimusasiainneuvonta MOTissa työnhakutilanteissa (työsopimusta ja edustussopimusta koskeva lakiasiainpalvelu).

3. SMKJ:n jäsenyyteen kuuluu oikean palkkatason hahmottaminen suhteessa haettavaan työtehtä-vään. Palkkataso määritellään Taloustutkimuksen SMKJ:lle vuosittain tekemän työmarkkinatutki-muksen perusteella. Saat halutessasi myös kirjallisen palkkalausunnon.

4. smkj.fi-sivuille on tuotu kaikista julkisista internet-lähteistä avoimena olevat laadukkaat myynti- ja markkinointialan työpaikat, jotka löydät halutessasi omalta facebook-seinältäsi omalta työskente-lyalueeltasi tai alueelta, jonne haluat muuttaa. Tieto on jalostettuna käytössäsi.

5. SMKJ antaa vinkkejä erottumiseen työnhaussa.6. SMKJ kertoo opiskelumahdollisuuksista ja tarjoaa omaa erikoistunutta kurssitarjontaansa

myyntisi tehostamiseksi. Myynti- ja markkinointiaiheinen ammatillinen täsmäkoulutus sisältää yli 100 koulutustapahtumaa vuodessa ympäri Suomen.

7. SMKJ tarjoaa yhteistyössä Target headhuntingin kanssa sähköisen työ- ja ura-uutiskirjeen Osuman, johon on koottu vinkkejä työnhakuun ja yritysten suorahakutyöpaikkoja myynti- ja markkinointialalta. Nämä paikat eivät ole julkisessa haussa eli olet etulyöntiasemassa uralla etenemistä suunnitellessasi.

8. SMKJ auttaa uralla etenemistä järjestämällä työnhaun valmennuksia ja antamalla puhelinneuvon-taa.

9. SMKJ sparraa hakupaperisi (cv ja työhakemus) kuntoon sähköpostitse tai puhelimitse. Tarvittaessa sparraamme sinua henkilökohtaisin tapaamisin.

10. ”Tukea työnhakuun” on outplacement-valmennusohjelma, joka helpottaa mahdollisen irtisano-mistilanteen työstämistä. Monipuolisen valmennusohjelman (valittavana 3 eripituista pakettia) järjestää Target headhunting. Valmennukset SMKJ:n jäsenille edulliseen jäsenhintaan.

11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen.

6. Näin valmistaudut hakemiseen ja haastatteluun7. Työttömyyden aikana voi opiskella8. Tunnista hakuprosessin sudenkuopat9. Mitä tehdä jos työttömyys uhkaa pitkittyä10. Työnhaun muistilistaLIITEET: • ansiopäivärahahakemus + täyttöohjeet• palkkatodistus + täyttöohjeet• ansioluettelomalli• työhakemusmalli

Page 3: Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. 6

5

1. ILMOITTAUDU TYÖNHAKIJAKSI ASUINPAIKKAKUNTASI

TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOON (TE-TOIMISTO) VIIMEISTÄÄN ENSIMMÄISENÄ TYÖTTÖMYYS- TAI LOMAUTUSPÄIVÄNÄ.Jos olet saanut työnantajaltasi työsuhteen päättymiseen liittyvän tukipaketin, erokorvauksen tms., ilmoittaudu silti TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi heti työsuhteesi päätyttyä. Pidä työnhake-muksesi voimassa saamasi ohjeen mukaisesti säilyttääksesi oikeutesi

työttömyyspäivärahaan tukipaketin jälkeen.

TOIMI NÄIN, JOS TYÖSUHTEESI PÄÄTTYY TAI SINUT LOMAUTETAAN

4 2.LÄHETÄ ANSIOPÄIVÄ-RAHAHAKEMUS

Voit lähettää ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen liitteineen työttömyyskassaan kahden viikon työttö-

myyden tai lomautuksen jälkeen. Jos työttömyys- tai lo-mautusaika alkaa keskellä kalenteriviikkoa (ma–su), hakemus

täytetään ensimmäisestä työttömyyspäivästä kahden viikon päähän sunnuntaihin.

Jatkohakemukset täytetään joko neljän kalenteriviikon tai kalenteri-kuukauden jaksoissa. Voit lähettää jatkohakemukset myös sähköisesti kirjautumalla työttömyyskassan eMMA-palveluun. Tästä mahdolli-suudesta kerrotaan enemmän tuonnempana. Jos olet osa-aikatyössä, satunnaisessa työssä, osa-aikaisesti lomautettuna tai lyhennetyllä työ-viikolla, hae päivärahaa palkkajaksoittain (kuukausi tai neljä kalente-riviikkoa). Kuukausi tarkoittaa joko kalenterikuukautta tai kuukautta (esim. kuukauden 15:nnestä päivästä seuraavan kuukauden 14:nteen päivään). Hakemuksen liitteenä on aina oltava palkkalaskelma/-todistus hakujakson ajalta tehdystä työstä.

Jos työttömyys tai lomautus päättyy kesken neljän viikon tai kalen-terikuukauden hakujaksoa, hakemus voidaan lähettää lyhyemmältäkin ajalta.

Ansiopäivärahaa ei makseta kolmea kuukautta vanhemmalta ajalta, joten hakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi.

ANSIOPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN LIITTEET

PALKKATODISTUS Palkansaajan ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan henkilön vakiintuneen palkan pohjalta työttömyyttä välittömästi edel-täneeltä ajanjaksolta, jona henkilö on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon.

Työssäoloehdon täyttymisen toteamiseksi tulee ensimmäisen hakemuksen liitteenä olla aina palkkatodistus vähintään 34 kalenterivii-kolta, joina työssäoloa on vähintään 18 tuntia/viikkoa. Jos työttömyyttä tai lomautusta edeltävälle jaksolle sisältyy esimerkiksi palkatonta äitiyslomaa, hoitovapaata, sairausaikaa, opiskelua tms., lähetä hakemuksen liitteenä päätös tai todistus tästä jaksosta ja pyydä työnantajalta palkkatodistus niin pitkältä ajalta, että todistuksessa on yhteensä vähintään 34 edellä mainittua palkallista työviikkoa. Palkkatodistuksen tulee olla alkuperäinen, työnantajan täyttämä ja allekirjoittama ja siinä on oltava työnantajan Y-tunnus.

Huomaa, että palkkatodistus tulee olla ajalta, jona olet ollut työttömyyskassan jäsen. Työttömyyskassa ei saa ottaa päivärahan perus-teena olevan palkan määrittelyyn aikaa, jolloin henkilö ei ole ollut työttömyyskassan jäsen.

Palkkatodistuksessa on mainittava ainakin seuraavat asiat: • työsuhteen alkamispäivä ja mahdollinen loppumispäivä • bruttopalkka • lomakorvaukset ja -rahat eriteltyinä • verot • muut mahdolliset maksetut erät (provisiot, lisät tms.) sekä erien ansaintajakso • selvitys mahdollisista palkattomista jaksoista • TEL- ja työttömyysvakuutusmaksut, jos työnantaja on ollut yksityinen henkilö, sekä • työnantajan yhteystiedot ja Y-tunnus. Palkkatodistus pitää lähettää kaikista työttömyys- tai lomautusjakson välissä tehdyistä työviikoista, vaikka työjakso olisi kestänyt alle

34 viikkoa edellisen päivärahajakson jälkeen. Palkkatodistusta tarvitaan myös mahdollista tulevaa päivärahan määrittelyä varten. Liitteenä palkkatodistuslomake täyttöohjeineen.

JÄLJENNÖS IRTISANOMIS-/IRTISANOUTUMISILMOITUKSESTATyöttömyyskassa tarkastaa ilmoituksesta, että irtisanomisilmoitus on ollut työehtosopimuksen tai työsopimuslain mukai-nen. Ilmoituksesta tarkistetaan myös irtisanomisaika sekä irtisanomisperuste, jos jäsen on hakenut korotettua ansio-osaa.

JÄLJENNÖS LOMAUTUSILMOITUKSESTA Tämä tarvitaan, jos päivärahaa haetaan lomautuksen perusteella.

JÄLJENNÖS TYÖTODISTUKSESTA (EI KOSKE LOMAUTETTUJA) Työtodistuksesta tarkistetaan mm. työsuhteen kesto, päättymissyy ja -päivä.

JÄLJENNÖS TYÖSOPIMUKSESTA Tämä tarvitaan työsopimuksessa asetettujen ehtojen ja työsuhteen tyypin tarkistamiseksi.

VIIMEKSI VAHVISTETTU PÄÄTÖS VEROTUKSESTA Tämä tarvitaan mm. silloin, kun hakijalla on yritystoimintaa tai esimerkiksi maataloustuloa.

PÄÄTÖS SOSIAALIETUUDESTA TAI ELÄKKEESTÄ Jos saat sosiaalietuutta tai olet saanut sellaista ennen työttömyyden alkua (esim. osatyökyvyttömyyseläkettä), sinun tulee liittää päivära-hahakemukseesi viimeisin päätös ja maksuilmoitus etuudesta.

KOTIHOIDONTUKI Mikäli sinulle tai puolisollesi maksetaan lasten kotihoidontukea, on siitä ilmoitettava kassaan. Päätös tuen maksamisesta ja määrästä tulee liittää päivärahahakemukseen. Jos tuen saajana on puolisosi, kassaan on ilmoitettava, onko puolisosi työssä, työttömänä tai kotona hoitamassa lapsia.

VEROKORTTI Työttömyyskassa saa normaalisti verottajalta jäsentensä verotiedot vuoden alussa. Veroprosentteja on korotettu kahdella prosenttiyksi-köllä, koska päivärahoista ei saa tehdä ansiotulovähennyksiä. Voit halutessasi pyytää verottajalta muutosverokortin etuutta varten. Jos sinulla on portaikkoverokortti tai olet hakenut muutosverokortin, nämä tiedot eivät välity suoraan kassaan, vaan sinun tulee lähettää verokortti alkuperäisenä kassalle.

Työttömyyskassa ei pysty käsittelemään puutteellisin

tiedoin varustettuja hakemuksia Tarkistathan, että hakemuksen mukana ovat tarvittavat liitteet ennen kuin lähetät sen kassalle. Hakemuksen käsittely on aina nopeampaa, jos se voidaan tehdä ilman lisäselvityspyyntöä.

• Lisätietoja lomautuksista (mm. lyhennetty työpäivä tai -viikko), työssäoloehdosta, omavastuuajasta jne. löydät nettisivujemme www.smkj.fi osiosta Työttömyyskassa.

• Päivärahataulukon ja hyödyllisen Työttömyyskassojen etuusoppaan löydät osoitteesta www.tyj.fi.

• Tarvittavia lomakkeita löydät osoitteesta www.tyj.fi osiosta Lomakkeet. Tarvittaessa voit myös aina soittaa puhelinpalveluumme.

• Puhelinpalvelunumero 0800 554 322 palvelee maanan-taista torstaihin klo 9.00–11.00 ja 13.00–15.00.

Tietoturvasyistä toivomme hakijoiden välttävän sähköpostitie-dusteluja tai liitteiden lähettämistä sähköpostitse, koska kassa ei voi keskustella päätöksistä sähköpostin välityksellä.

Tämän oppaan lopussa liitteenä ansiopäivärahahakemuslomake ja palkkatodistuspohja täyttöohjeineen.

Huom!

T Y Ö T T Ö M Y Y S T U R V A

Page 4: Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. 6

76

Koulutusajalta maksetaan lisäksi 9 tai 18 euron suuruista verotonta ylläpitokorvausta viideltä päivältä viikossa. Korvaus on tarkoitettu ateria- ja matkakustannusten korvaamiseksi, jonka vuoksi sitä ei makseta koulutuksen loma-ajoilta. 9 euron suuruista ylläpitokorva-usta ei tarvitse erikseen hakea, vaan se maksetaan automaattisesti ansiopäivärahan lisänä.

Korotettua ylläpitokorvausta (18 euroa) maksetaan, jos opiskelija osallistuu koulutukseen työssäkäyntialueensa ulkopuolella.

TE-toimisto ilmoittaa työttömyyskassalle, onko koulutus kotikun-nan tai työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Ansiopäivärahaa haetaan koulutuksen ajalta samalla lomakkeella ja samalla tavalla kuin ansiopäivärahaa haetaan työttömyyden ajalta.

3.5. TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOULUTUSTyövoimapoliittinen koulutus on myös yksi työllistymistä edistävistä palveluista. Työvoimaviranomaisen hankkima koulutus on pääasiassa ammatillista valmiutta edistävää koulutusta. Koulutuksia järjestetään oppilaitoksissa, kurssikeskuksissa yms. Koulutuksesta sovitaan yleensä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa.

Työttömyyskassa maksaa työvoimakoulutuksen ajalta ansiopäivä-rahaa, jos jäsenen työssäoloehto on kunnossa. Ansiopäivärahaa maksetaan muutosturvan ansio-osalla tai korotetulla ansio-osalla korotettuna, jos koulutuksesta on sovittu suunni-telmassa. Korotusosia maksetaan enintään 200 päivältä.

Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös loma-ajoilta. Maksettavat päivät kuluttavat 500 ansiopäivärahan maksupäiviä.

Koulutusajalta maksetaan lisäksi 9 tai 18 euron suu-ruista verotonta ylläpitokorvausta viideltä päivältä viikossa. 9 euron suuruista ylläpitokorvausta ei tarvitse erikseen hakea, vaan se maksetaan ansiopäivärahan lisänä. Korvaus on tarkoitettu ate-ria- ja matkakustannusten korvaamiseksi. Sen vuoksi sitä ei makseta koulun loma-ajoilta.

Korotettua ylläpitokorvausta (18 euroa) maksetaan, jos opiskelija osallistuu koulutukseen työssäkäyntialueensa ulkopuolella. TE-toimisto ilmoittaa työttömyyskassalle, onko koulutus kotikunnan tai työssä-käyntialueen ulkopuolella.

Ansiopäivärahaa haetaan koulutuksen ajalta samalla lomakkeella ja samalla tavalla kuin ansiopäivärahaa haetaan työttömyyden ajalta.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyys- tilastoissa

Vuoden 2012 päättyessä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassan jäsenten työttömyysaste oli 5,5 prosenttia. Kassa maksoi vuonna 2012 etuuksia yhteensä yli 23,4 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna maksettujen etuusmenojen määrä laski

1,2 %. Etuuksien saajia vuonna 2012 oli yhteensä 2 214 eri henkilöä. Vuonna 2013 kassasta arvioidaan maksettavan eri työttömyysturvaetuuksia 24,2 miljoonan euron edestä.

3.OTA HUOMIOON SEURAAVAT ASIAT

3.1. SÄHKÖINEN ASIOINTI Sähköistä palvelua voit käyttää sitten, jos olet jo saanut kassalta etuutta tai jos etuushakemuksesi on kirjattu kassassa saapuneeksi. Sähköi-sessä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassassa – eMMA:ssa – voit selata maksutietojasi ja henkilökohtaisia tietojasi ja lähettää ansiopäivärahahakemuksen sähköisesti kassalle. Ns. jatko-hakemuksen voit kuitenkin lähettää vasta sen jälkeen, kun olet saanut kassalta etuutta kassalta. Lisätietoja löydät nettisivujemme www.smkj.fi osiosta Työttömyyskassa.

3.2. OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN ERÄISSÄ TILANTEISSATyöttömyysturvalain mukaan työttömyysetuuteen ei ole oikeutta työnhakijalla:

1. siltä ajalta, jolta hänellä on oikeus saada työnantajalta lain tai työ- tai virkaehtosopimuksen taikka työsopimuksen mukaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta;

2. siltä ajalta, jolta hänellä on oikeus saada kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa;

3. sellaisen vapaan ajalta, joka perustuu lain tai työ- tai virkaeh-tosopimuksen mukaiseen muuhun kuin lomautukseen tai osa-aikaistamiseen perustuvaan työajan lyhentämiseen.

Lisäksi työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perustuu työn-antajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn, estää työttömyyse-tuuden myöntämisen ajalta, jolle etuus jaksotetaan työsuhteen päätty-misestä lukien henkilön viimeisimmästä työsuhteesta saaman palkan perusteella. Jos työnantajalta saatu taloudellinen etuus on maksettu työsuhteen päättymisen jälkeen, jaksotus voidaan tehdä taloudellisen etuuden maksamisajankohdasta lukien. Jaksotuksen on tällöin vastat-tava työsuhteen päättymisestä lukien tehtävää työsuhteen päättymisen jälkeen maksetun etuuden jaksotusta. Etuutena ei oteta huomioon työnantajan järjestämää tai hankkimaa koulutusta. Mikäli työsuhteesi puretaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä, olet mahdollisesti oikeutettu saamaan korotettua ansiopäivärahaa tai muutosturvalisää, mikäli muutoin täytät niiden saamisedellytykset. Mikäli riitautat irtisa-nomisperusteen ja myöhemmin sovit työsuhteesi päättymisen, menetät mahdollisesti oikeutesi edellä mainittuihin korotuslisiin.

Kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai sen aikana työaikapankista maksettu rahakorvaus estää työttömyysetuuden myöntämisen ajalta, jolle rahakorvaus jaksotetaan. Rahakorvaus jaksotetaan lomautusilmoituksen mukaisille lomautus-päiville. Jos rahakorvaus on maksettu lomautuksen aikana, jaksotus voidaan tehdä rahakorvauksen maksamisajankohdasta lukien.

3.3. OPISKELU JA TYÖTTÖMYYSTURVANormaalisti päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyyse-tuuteen. Mikäli opiskelusta on kuitenkin sovittu TE-toimiston kanssa tehdyssä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmas-sa, myös päätoimiset opiskelijat voivat saada työttömyyspäivärahaa opiskelun ajalta.

1.1.2010 lukien työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voi-daan siis maksaa työttömyyspäivärahaa. Omaehtoinen koulutus ja työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ovat myös työllistymistä edistäviä palveluita, joista kerrotaan tuonnempana. Näiden lisäksi työllistymistä edistäviä palveluita ovat

• työkokeilu • työelämävalmennus • työharjoittelu • kuntouttava työtoiminta • työ- ja koulutuskokeilu Kaikkien työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettava

työttömyyspäiväraha kuluttaa 500 päivän enimmäisaikaa normaalisti. TE-toimisto antaa tarkempia tietoja eri työllistymistä edistävistä

palveluista. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa ilmoitetaan palveluun osallistumisesta. Työttömyyspäivärahaa hae-taan työttömyyskassalta samalla hakemuksella kuin millä haetaan työttömyyspäivärahaa työttömyysajalta.

3.4. OMAEHTOINEN OPISKELUOmaehtoinen opiskelu on yksi työllistymistä edistävistä palveluista. Työttömyyspäivärahalla tuettuun omaehtoiseen koulutukseen on mahdollista päästä 25 vuotta täyttänyt jäsen, joka on työnhakijana TE-toimistossa. Koulutuksesta sovitaan TE-toimiston kanssa työllis-tymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. TE-toimisto arvioi, onko koulutus tarkoituksenmukaista eli parantaako koulutus hakijan mahdollisuuksia työllistyä.

Opintojen tulee olla päätoimisia. Opiskelu on päätoimista, jos ne tähtäävät esimerkiksi alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Lisäksi päätoimisia ovat esimerkiksi tietyn laajuiset lukio-opinnot sekä muut opinnot, joiden laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa opiskelukuu-kautta kohden tai 25 tuntia viikossa. Jäsenen kannattaa keskustella TE-toimiston kanssa eri opiskeluvaihtoehdoista.

Työttömyyskassa maksaa koulutuksen ajalta ansiopäivärahaa, jos jäsenen työssäoloehto on kunnossa. Ansiopäivärahaa maksetaan muutosturvan ansio-osalla tai korotetulla ansio-osalla korotettuna, kuitenkin enintään 200 päivältä. Opinnot on mahdollista aloittaa jo irtisanomisaikana, mutta ansiopäivärahaa ei makseta ennen työsuhteen päättymistä. Työnhaku täytyy pitää voimassa koko opintojen ajan.

Opiskeluajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa enintään 24 kuu-kaudelta, mutta kuitenkin enintään 500 päivän enimmäisajan puitteissa. Opintojen välillä olevat loma-ajat lasketaan sisältyvän 24 kuukauden enimmäisaikaan.

Tiesitkö?

T Y Ö T T Ö M Y Y S T U R V A

Page 5: Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. 6

8

MUISTILISTATYÖTTÖMYYSKASSALLE TOIMITETTAVISTA ASIAPAPEREISTA TYÖTTÖMÄKSI JÄÄDESSÄSI

Lähetä hakemuksesi liitteeksi:

alkuperäinen palkkatodistus välittömästi työttömyyttä edeltäneeltä vähintään 34 palkalliselta kalenteriviikolta työttömyyttä/lomautusta edeltävään päivään asti. Työttömyyskassa ei saa ottaa päivärahan perusteena olevan palkan määrittelyyn aikaa, jolloin henkilö ei ole ollut työttömyyskassan jäsen, joten palkkatodistuskin tulee olla maksimissaan jäsenyysajalta. Voit tulostaa palkkatodistuslomakemallin työnantajaasi varten Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta www.tyj.fi

kopio irtisanomisilmoituksesta tai kopio irtisanoutumis-todistuksesta tai lomautustilanteessa lomautusilmoitus

kopio työtodistuksesta ja työsopimuksesta

jos työsuhteen päättymisestä tai päättämisestä on tehty erillinen sopimus, muista toimittaa kopio siitä kassalle

virkatodistusta ei nykyisin normaalitilanteessa enää tarvitse lähettää, sillä työttömyyskassa saa tarkistettua lapsitiedot suoraan väestörekisterikeskukselta edellyt-täen, että hakija on päivittänyt tietonsa sinne

kopio viimeisimmästä päätöksestä, jos saat sosiaali-etuuksia

mahdolliseen maatalous- tai yritystuloon liittyen kopio verotuspäätöksestä kokonaisuudessaan (viimeksi vahvistettu verotus) sekä selvitys yrityksestä (kopio kaupparekisteriotteesta)

palkkatodistus ja työsopimus mahdollisesta sivu- tai osa-aikatyöstä

jos saat kassalta tiedustelun tai lisäselvityspyynnön, toimita pyydetty selvitys mahdollisimman pian, ettei käsittely viivästy

Muista hakea päivärahaasi ajoissa. Hakemus vanhenee 3 kuukaudessa. Vanheneminen koskee myös jatkohakemusta ja lapsikorotusten hakemista. Etuutta ei voida maksaa sellaiselta ajalta, jonka osalta hakemus on vanhentunut!

Muista pitää työnhakusi voimassa työ- ja elinkeino- toimistossa! Lähetä hakemus liitteineen työttömyyskassalle osoitteella:Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassaPL 720, 00101 HELSINKI

3.6. PÄÄTOIMINEN YRITTÄJYYS JA TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYSMyynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa on ns. palkansaajakassa. Mikäli alat päätoimiseksi yrittäjäksi, voit olla palkan-saajakassan jäsen enää maksimissaan 18 kuukauden ns. jälkisuoja-ajan. Mikäli jäät yritystoiminnan aloittamishetkestä työttömäksi kyseisen 18 kuukauden jälkisuoja-ajan sisällä, sinulla saattaa olla oikeus saada an-siopäivärahaa, mikäli olet täyttänyt ennen yritystoiminnan aloittamista työttömyyskassan jäsenenä palkansaajan työssäoloehdon.

Toisaalta sinun kannattaa harkita liittymistä Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien työttömyyskassaan (AYT) heti tai viimeistään kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, koska tällöin saat yrittäjäkas-san 18 kuukauden työssäoloehtoon 6 kuukauden hyvityksen. Tämä tarkoittaa, että yrittäjän työssäoloehto saattaa täyttyä jo 12 kuukauden jälkisuoja-ajan sisällä, eikä työttömyysturvaan tule katkosta. Vastavuo-roisesti mikäli yrittäjäkassan jäsen liittyy palkansaajakassaan kuukau-den sisällä palkansaajaksi ryhtymisestä, saa hän laskettua hyväkseen 10 viikkoa työskentelyaikaa ja vakuutettunaoloaikaa yrittäjäkassassa.

Voit liittyä yrittäjäkassaan myöhemminkin, mutta tällöin et saa kuuden kuukauden hyvitystä palkansaajakassan jäsenyydestä. Yrit-

täjäkassan jäsenyys edellyttää tällä hetkellä vähintään 8 520 euron vuosituloon perustuvaa lakisääteistä eläkevakuutusta. Tarkem-

pia tietoja AYT:n jäsenyydestä saat osoitteesta www.ayt.fi.Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan

pääasiallisen toimeentulonsa yritystoiminnasta saava, Yrittäjien eläkelain (YEL) tai Maatalousyrittäjien eläke-lain (MYEL) piiriin kuuluva henkilö, kuten esimerkiksi:

• ammatin tai elinkeinon harjoittaja• maatalousyrittäjä

• avoimen yhtiön yhtiömies• kommandiittiyhtiön vastuullinen yhtiömies

Näiden lisäksi yrittäjäksi katsotaan henkilö,1. joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä

itsellään on vähintään 15 prosenttia tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 pro-senttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai

2. joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai

3. joka edellä 1 tai 2 kohdassa mainitulla tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhtei-sössä, jossa hänellä tai hänen perheenjäse-nillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta.

Johtavassa asemassa ovat toimitusjohtaja ja hallituksen puheen-johtaja, hallituksen jäsen tai vastaava. Osuuskunnassa yrittäjiksi kat-sotaan yleensä vähintään 15 prosentin osakkaat riippumatta heidän tehtävänimikkeistään.

Omistuksessa otetaan huomioon myös välillinen omistaminen, eli toisten yritysten, kuolinpesien, tms. kautta tapahtuva omistaminen. Perheenjäseneksi katsotaan puoliso (myös avopuoliso) ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa talo-udessa asuva henkilö.

9

Kun asiakas on ilmoittautunut työnhakijaksi ja hän on työtön, hänellä on oikeus• saada työttömyysturva-asiansa vireille • tehdä yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma (akti-

vointi- tai kotoutumissuunnitelma). Työllistymissuunnitelmassa sovitaan, mikä palvelu edistää parhaiten asi-akkaan sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Suunnitelma laaditaan ja tarkistetaan työnhakijan haastattelun yhteydessä

• saada työvoimapalveluja. Keskeisiä työvoimapalveluja ovat työnvälitys, työvoimakoulutus, ammatinva-linta- ja urasuunnittelu sekä koulutus- ja ammattitietopalvelu

• saada työnhakuaan tukevia palveluja. Asiakas voi päästä mukaan työ- ja elinkeinotoimiston järjestä-mään työnhakuvalmennukseen tai saada tukea työnhakuun liittyvistä matkoista, kun työpaikka tai työhönottohaastattelu on työnhakijan työssäkäyntialueen ulkopuolella

Työttömällä työnhakijalla on oikeus työttömyysetuutta menettämättä• opiskella sivutoimisesti • osallistua tavanomaiseen vapaaehtoistyöhön tai talkootyöhön • harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa tai olla osa-aikatyössä. Yritystoiminnasta tai työstä saatu tulo vaikuttaa

kuitenkin työttömyysetuuden määrään Näissä asioissa tulee aina etukäteen ottaa yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon.

Työttömyysetuuden saajalla on velvollisuus (työttömyysetuus saattaa katketa määräajaksi tai toistaiseksi, mikäli velvoitteita ei noudateta)

• hakea aktiivisesti työtä, olla valmis vastaanottamaan työtä tai koulutusta sekä parantaa osaamistaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sovitulla tavalla

• saapua työ- ja elinkeinotoimiston kutsusta työnhakijan haastatteluun • laatia yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma, jossa

sovitaan siitä, miten työnhakija etsii työtä tai parantaa osaamistaan sijoittuakseen työmarkkinoille • toimia yhteisesti laaditussa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovitulla tavalla ja

ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle, miten työnhakija on toteuttanut suunnitelmaa • osallistua työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin, esimerkiksi ottaa vastaan

työharjoittelupaikka • pitää työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitetut yhteystiedot sekä työhakutiedot ajan tasalla

Lisätietoja työttömän työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista saa työ- ja elinkeinotoimistosta.

T Y Ö T T Ö M Y Y S T U R V A

TYÖTTÖMÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Page 6: Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. 6

10

OTTY ry:n taustatahoja ovat SMKJ, Tekniikan Akateemisten Liit-to, Ekonomiliitto ja Helsingin Insinöörit. Ottyn perustehtävänä on edistää jäsenten työllistymistä ja tukea tällä tavoin jäsentä työuran murrostilanteissa.OTTY ry tarjoaa tällä hetkellä tilaisuuksia, koulutusta ja verkottumis-mahdollisuuksia työttömille tai työttömyysuhanalaisille Uudenmaan alueella asuville jäsenjärjestöjen jäsenille. Tilaisuuksia järjestetään jäsenten toiveiden mukaan muun muassa työnhakuun, itsetunte-mukseen, työttömänä kouluttautumiseen, yrittäjyyteen, jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyen. Tutustu www.otty.fi

OMAEHTOISEN TYÖLLISTYMISEN TUKI / OTTY

SMKJ:N REKRYTOINTIPALVELUT

11

SMKJ tuottaa palveluja luetettavien yhteistyökumppanien kanssa. Suorahaun työpaikkoja tarjoaa Target Headhunting, joka laittaa

tietoja suoraan niille jäsenille, joka ovat kiinnostuneita hyvistä myyn-nin työpaikoista.

Lisäksi Target välittää jäsenille avoimia työpaikkoja sekä työmark-kina- ja työnhakutietoa sisältävän sähköisen uutiskirjeen Osuma.

Kun haluat tietoa Targetin suorahaun työpaikoista, lähetä CV sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Voit myös hakea suoraan sähköisessä uutiskirjeessä saamiasi työpaikkoja.Lisätietoja Targetista antavat Simo Österman, 044 343 4417ja Kari Lilja, 0400 311 675

Julkisilta verkkosivuilta kootut avoimet myynnin ja markkinoinnin työpaikat näkyvät liiton etusivulla (www.smkj.fi) sekä työ- ja urasivun avauksessa. Duunitori.fi-palvelun tuottaa Skyhood Oy. Työ- ja ura-osuudessa työpaikat on jaettu Etelä-Suomen, Pohjois-Suomen, Länsi-Suomen ja Itä-Suomen alueisiin. Nämä alueelliset työpaikat voit myös

tilata omalle Facebook-seinällesi.

• Analysoi yritys ja sen kilpailijat

• Tutustu yritykseen toimintakertomusten, verkkosivujen ja asiakaslehtien avulla

• Harjoittele työpaikkahaastattelua videoiden ja ystäviesi kanssa

• Tee työpaikkahakemus, joka kertoo, miksi sinä sovit kyseiseen paikkaan

• Tee massasta erottuva työpaikkahakemus

• Muista siisti pukeutuminen ja luonteva käytös haastattelussa

• Ole ajoissa työpaikkahaastattelussa. Jos paikka on outo, käy siellä etukäteen

• Esitä kiinnostuksesi työpaikkaan hyvillä kysymyksillä, erinomaisella kilpailijakentän läpikäynnillä, kysymysten valmistelulla vastauksineen

• Näytä osaamisesi jo hakuvaiheessa

• Jos yritys käyttää sähköistä rekrytointipalvelua, käytä sitä ja pidä hakemuksesi ajan tasalla

• Muista myös omien hakemustesi jälkihoito: jos olet edelleen hakemassa, ilmoita siitä kohteliaalla viestillä haastattelijoille, sillä ei ole ensimmäinen kerta, kun työpaikkaan valittu lopettaa jo koeajalla tai ei ota työtä vastaan lainkaan

• Muista maltti: älä ammu kaikkea mikä liikkuu vaan keskity hoitamaan hyvin ne työpaikat, joihin koet olevasi pätevä

• Muista jatkuva opiskelu, sillä ammattitaidon jatkuva kehittäminen on paras turva työmarkkinoilla

• Käytä ystävä- ja sukulaisverkostoasi hyväksi, sillä hyvä kello kauas kuuluu

• Hae myös piilotyöpaikkoja kohdentamalla kiinnostuksesi yrityksiin, joissa haluaisit työskennellä: 2/3 työpaikoista täytetään yleensä ennen lehti-ilmoitusta

• Opiskele jatkuvasti asioita, joiden koet olevan esteenä urakehityksellesi (esim. kielet, esimiestaidot, johtaminen, tiimitaito, talous)

• Jos ansioluettelosi koulutusosa ammottaa tyhjyyttä viime vuosilta, käynnistä koulutustoimet, vaikka et hakisikaan juuri nyt työpaikkaa

• Anna ystäviesi lukea ansioluettelosi ja anna heidän opponoida sitä sekä varmista että se on virheetöntä kieltä

NÄIN VALMISTAUDUT TYÖPAIKAN HAKUUN JA HAASTATTELUUN

T Y Ö N H A K U

SURFFAA VERKOSSAVerkko ja sosiaalinen media tarjoavat työtä hakevalle valtavasti tietoa. Työnhakukin tapahtuu nykyisin sähköisiä kanavia pitkin. Kannattaa tutustua rekrytointitoimistojen sivuihin (suorahakuyrityksiä löydät muun muassa sivuilta www.ssy.fi). Oma LinkedIn-profiilisi kannattaa pitää ajan tasalla ja kattavana.

Erilaiset verkkotestit ovat apuvälineitä työnhaussa. Työnhaussa voi olla kannattavaa käyttää myös jo tehtyjä testejä ja niiden tuloksia (DISC, Via Groupin ihmisosaaja onnistuu, Struktoram jne.) Verkkotestejä ovat muun muassa Minäkuvatesti / Karl-Magnus Spiik (linkki: http://www.spiik.fi/ittesti/index.php5) ja Belbinin tiimiroolitesti (linkki: http://www.fujitsu.fi/testit/tiimirooli/tiimiroolit.htm)

Page 7: Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. 6

12 13

T Y Ö N H A K U

TYÖHAKEMUS JA ANSIOLUETTELO KUNTOONKun haet uutta työpaikkaa, aloita aina vastaamalla kysymykseen: Mil-laista työntekijää yritys on hakemassa? Analysoi työpaikkailmoitus tark-kaan. Hanki yrityksestä tietoa netin lisäksi esimerkiksi asiakaslehdistä ja vuosikertomuksista. Myös kirjastot ovat oiva tiedon lähde, mutta monesti unohdettu. Samoin ovat ystäväsi, sukulaisesi ja järjestötuttusi, ehkä heistä jopa joku työskentelee yrityksessä?

Työpaikan haun analysoinnin jälkeen seuraava kulmakivi on ansio-luettelo ja siihen liittyvä hakusivu. Vastaako sen kuvaukset haettua paikkaa ja oma työkokemuksesi vaadittua osaamista? Osaatko lukea työpaikkailmoitusta oikein? Mitä ominaisuuksia työpaikassa koros-tetaan?

Muokatessasi ansioluetteloa mieti vastaanottajaa ja haetun tehtävän sisältöjä. Jos haluat erottautua muista hakijoista, jäsentele ja ryhmittele tietosi hyvin, korosta relevantteja asioita sekä kirjoita oikeaa suomea sujuvasti, tiiviisti ja konkreettisesti. Jos oma kielesi takertelee, tarkista ansioluettelon kieliasu ystävilläsi. Sanonta kuuluu, yksi virhe voi mennä läpi, kolmannen jälkeen olet jo ulkona kisasta, koska olet huolimaton.

Ansioluettelon avulla vastaanottajan pitäisi pystyä arvioimaan, oletko sopiva hakija tehtävään ja onko sinulla menestymisen

edellytyksiä. Toisaalta työnantaja varoo palkkaamasta liian kyvykästä henkilöä, jos hän pelkää, että vaihdat nope-asti paikkaa eteenpäin. Rekrytointi on kallis prosessi!.

Yleensä varsinaiset vertailut hakijoiden kesken tehdään ansioluettelon perusteella, joten suhteellisen perinteinen malli auttaa lukijaa poimimaan olennaisen

tiedon nopeasti. Toimi kuin uutistoimittaja: myy tärkein tieto saatteessa ja ansioluettelossa ensimmäisellä sivulla. Jos

haet johtajan paikkaa, lukion suorittamisella on paljon vähem-män merkitystä kuin tuoreilla opinnoilla ja työkokemuksilla ihmisten johtamisesta ja tuloksen tekemisestä.

ANSIOLUETTELON RAKENNEAnsioluettelon olisi hyvä sisältää seuraavat tiedot:

• Henkilötiedot eli nimi, syntymäaika ja -paikka sekä perhesuhteet • Perus-, ammatti- ja korkeakoulutus lyhyesti• Näiden jälkeinen merkittävä muu koulutus, joka kirjataan uusim-

masta vanhempaan • Erityiset tutkinnot tai kurssit haettavan työpaikan kannalta• Työkokemus uudemmasta vanhempaan eli luetelleen työnantaja,

työtehtävät, ajankohta ja työsuhteenkesto • Pitempi opiskelu tai oleskelu ulkomailla eli maa, ajankohta, kesto ja

hyödyt • Kielitaito mahdollisesti kirjallinen ja suullinen erikseen• Merkittävimmät luottamustoimet • Harrastukset • Suosittelijat • Allekirjoitus

Huom. Tämän oppaan

lopusta löydät mallit hyvästä

työhakemuksesta ja ansio-

luettelosta

12

Työkokemus- ja koulutustietojen järjestäminen uusimmasta van-himpaan on tavanomaisin tapa esittää tiedot helposti ja tehokkaasti luettavassa järjestyksessä. Joskus merkittävin työkokemuksesi ei ole se viimeisin, joten tällöin kannattaa miettiä tietojen järjestämistä hake-masi paikan kannalta tärkeysjärjestykseen. Joka tapauksessa työkoke-muksessa tulee kuvata työtehtävät niin, että haettavan työn kannalta vaadittava osaaminen ja menestykset näkee kertasilmäyksellä, koska välttämättä muuta silmäystä ei tule.

Kisa työpaikoista on paikkojen niukkuuden vuoksi kova. Lähes paik-kaan kuin paikkaan tulee kymmeniä, jopa satakin hakemusta. Siksi työpaikan hakemisesta kannattaa tehdä projekti, jossa toimivat hyvän projektin pelisäännöt: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Työpaikkahaastattelussa osoitat aktiivisuutta kysymällä kysymyksiä, jotka kertovat aidosta kiinnostuksesta yritystä kohtaan. Vielä 1990-luvun lopussa nuori myyntipäällikön paikkaa hakeva saattoi kysyä suo-raan, mikä työsuhdeauto paikkaan kuuluu, mutta nyt sellaista virhettä harva tekee. Silti moni menee kylmiltään haastatteluun ja vastaa mitä sylki suuhun tuo. Yleensä valmistautumattomuus näkyy haastatteli-joille selvästi ja viimeistään silloin, kun on aika esittää kysymyksiä tai on aika vastata epämiellyttäviin kysymyksiin.

Harjoittele etukäteen ystäväsi avulla vastaamaan vaikeisiin kysy-myksiin. Jos käytössäsi on web-kamera tai videokamera, vastaa sille tyypillisiin työpaikkahaastattelussa esiin tuleviin kysymyksiin. Miksi juuri minä olisin hyvä kyseiseen työtehtävään? Mitä kokemusta minulla on vaaditusta alueesta? Miten kehittäisin tuota tehtävää? Miten olen kouluttanut itseäni viime vuosina? Mitä haluaisit kysyä meistä?

Jos vastaat työpaikkahaastattelussa ensimmäisen kerran kysymyk-seen, ”miksi olit vuonna 2010 viisi kuukautta työttömänä”, on pelisi menetetty. Jos olet viiden kuukauden aikana opiskellut merkittävästi ja samalla parantanut kielitaitoasi, on selvitys paljon helpompi kertoa, jos vielä harjoittelet sitä ennen h-hetkeä.

Kun menet työpaikkahaastatteluun, valmistaudu myös ulkoisesti. Parturi tai kampaamo ennen tulikastetta ei välttämättä ole liioittelua.

Kun menet haastatteluun, selvitä ajoissa mihin olet menossa. Myö-hästymiselle ei mikään syy ole kyllin hyvä. Toisaalta ensikohtaaminen aulassa ja haastattelijoiden kesken on ainutlaatuinen mahdollisuus jättää muistijälki, jolla jatketaan kärkisijoille ja lopulta työpaikkaan. Mielikuva syntyy ensimmäisen puolen minuutin aikana, sanotaan. Panosta noihin sekunteihin yhtä vakavasti kuin koko hakuproses-siin. Miten voin parantaa ensivaikutelmaa? Hallitsenko small talkin? Yhdistääkö haastateltavia ja minua jokin asia, kenties järjestötausta, perhesuhteet tai harrastus?

Lisäksi käytä aikaa jälkihoitoon: moni meistä valittaa, ettei kos-kaan kuule mitään työtehtävästä sen hakemisen jälkeen. Entä kuinka moni haastattelija kuulee meistä sen jälkeen, kun olemme hakeneet työpaikkaa tai varsinkin sen jälkeen kun olemme jääneet rannalle? Toimi kuten toivoisit rekrytoijan kohtelevan itseäsi.

TYÖPAIKKAHAASTATTELUN KIIRASTULI VAATII VALMISTELUA

VINKKEJÄ KYSYMYKSIKSI TYÖPAIKKAHAASTATTELUSSA

HUONOJA KYSYMYKSIÄ:• Paljonko teillä on työntekijöitä?• Oletteko saneeranneet viime vuosina?• Ketkä ovat pääkilpailijoitanne?• Mikä teillä on työsuhdeautopolitiikka?• Toimitteko kaikkialla avokonttoreissa?• Onko mahdollista saada työsuhdeasunto osana palkkaa?• Jätin auton oven eteen, pitääköhän se siirtää ennen haastattelua?• Toimiikohan teillä yrityksessä golfkerhoa?• Ei minulla oikeastaan ole mitään kysyttävää, onko teillä?

HYVIÄ KYSYMYKSIÄ:• Olette voimakkaasti laajentaneet Ruotsiin, minulla on erin-

omainen ruotsin kielen taito, pystynkö hyödyntämään sitä myyntipäällikön tehtävässä?

• Saitte kunniamainintaa kansallisessa myyntikilpailus-sa, onneksi olkoon. Voitin itse nykyisessä työteh-tävässä viime vuoden viidestä myyntikilpailusta kolme. Onko teillä myös myyntikilpailuita, joihin hakemassani työtehtävässä saa osallistua?

• Panostatte tänä vuonna merkittävästi myynnin tehostamiseen ja seurantaan. Olen itse käyttänyt yrityksenne käytössä olevia X- ja Y-järjestelmiä, ja opastanut myyntikollegoita myös niiden käytössä, joten pystyn käyttämään niitä tehokkaasti heti. Voinko hyödyntää vahvaa järjestelmäosaamista myös teillä esimerkiksi opettamalla uusia myyjiä myyntijärjestelmien tehokkaaseen käyttöön?

• Olen miettinyt Johtamisen erikoisammattitutkinnon suoritta-mista parin vuoden päästä, onko yrityksessänne mahdollisuus pätevöityä edelleen ja opiskella työn ohessa?

HYVIÄ ANALYYTTISIÄ KYSYMYKSIÄ:• Olette kasvattaneet markkinaosuutta viime vuonna 20 % erityi-

sesti pääsegmentissänne, jonka tunnen hyvin. Markkinaosuu-tenne on kuitenkin erittäin pieni elintarviketoimialalla. Onko se tietoinen valinta vai ovatko myyntiponnistelut sinne vasta käynnistymässä?

• Painotatte työpaikassanne sähköteollisuuden ostokäytäntöjen tuntemusta. Olen rakentanut valtakunnallisen palveluketjun kyseiselle toimialalle ja tunnen sen keskeiset päättäjät. Voinko uudessa myyntipäällikön tehtävässä vaikuttaa käytännön myyn-tityöhön ja osallistua siihen myös itse?

• Teidän pääkilpailijanne Suomen markkinoilla ovat X ja Y. Olen toiminut kummankin osapuolen myyntiorganisaation kanssa ja analysoinut heidän tapaansa toimia. Mitkä ovat teidän mie-lestänne omat vahvuutenne markkinoilla pääkilpailijoihinne nähden? (Ja varaudu vastaamaan, kun he kysyvät, mitkä sinusta ovat meidän vahvuutemme).

Page 8: Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. 6

14

Pitääkö työuran ”mustista hetkistä” kertoa? Kokemusten perusteella kannattaa. Samalla kun niistä kertoo, on kuitenkin hyvä korostaa, mitä toimia on tehnyt ammattitaidon kehittämiseksi esimerkiksi työttömyyden aikana. Jos sinulla on useita peräkkäisiä mustia aukkoja, tilanne on paljon pahempi, sillä työnantaja ei usko, että vika on aina heissä.

Monien mielestä palkallinen irtisanomisloma on hyvä syy pitää ”opettajan kesäloma”. Valitettavasti työpaikkojen niuk-kuuden takia tämä tulkitaan helposti palkkaavassa yrityksessä laiskuudeksi. Ennen kuin mietit, onko sinulla varaa lomai-luun, varmista uusi työpaikka. Jos olet jo ollut pitkään työttömänä, kannattaa tehdä kaikkensa oman ammattitaidon eteen. Toisaalta pitkä työttömyys rasittaa työpaikan hakua sitä vähemmän, mitä aktiivisempaa on itsesi kehittäminen tuona aikana. Tutkinnon suorittaminen on parempi kuin pari irtokurssia ja opiskelu on parempi kuin kesämökin rakentaminen.

Jos jäät työttömäksi kesäkuussa marssi heti TE-toimistoon, vaadi työllistymisohjelma koulutuksineen ja aloita välitön opiskelu. Muista, ettei kukaan voi estää sinua opiskelemasta, mutta jos opiskelet päiväsaikaan tai paljon verkossa (virallisissa oppilaitoksissa) ilman TE-toimiston lähetettä, varmista aina työttömyyskassasta, ettet vaaranna päivärahaoi-keutta. Opiskelemattomuus – vaikka siihen määräykset valitettavasti usein ohjaavat – ei tarkoita omaehtoista itsenäistä opiskelua.

Olit jäämässä työttömäksi, juuri jäänyt tai jo työttömänä kauemmin ollut, satsaa kaikkesi opiskeluun.Muista myös SMKJ:n monipuolinen koulutustarjonta www.smkj.fi > Edut ja palvelut

TYÖTTÖMYYDEN AIKANA VOI OPISKELLA

15

TUNNISTA HAKUPROSESSIN SUDENKUOPATParantaaksesi omaa näkyvyyttä kymmenien tai jopa satojen hakijoi-den joukossa, kannatta tehdä myös poikkeavia asioita, jotta erottuisi. Seuraavista voi olla apua työpaikan haussa:

• Käytä näyttävää hakemuspohjaa perinteisen konservatiivisen sijaan

• Hae poikkeavasti – vaikka ohjeet kertovat yhtä, jos hakemuksia on kymmeniä tai jopa satoja, poikkeava teko auttaa usein riman yli. Et yleensä voi saada paikkaa, jos et pääse haastatteluun, eikö vain?

• Jos soitat, tee se tyylillä (aloita esittely, kun toinen on sanonut selkeästi nimensä, sillä muuten esittelysi kaikuu telelinjoille, ei vastaanottajalle), jää mieleen hyvillä kysymyksillä työpaikasta, yrityksestä, itsestäsi (”kuinka paljon teillä maksetaan”, on huono kysymys; ”olen myynyt keskimäärin 3 miljoonalla eurolla vuo-dessa, mutta ilman markkinoinnin tukea, onko teillä käytössä tehokas markkinointi myynnin tukena…” on jo paljon parempi) Kerro milloin soitat, ja pidä siitä kiinni. Joskus selkeä sähköposti tai tekstiviesti on parempi kuin huono soitto.

• Jos haluat paikan, käytä kaikki aika yrityksen tiedon hakemi-seen (verkkosivut eivät riitä, mutta niistä on hyvä aloittaa;

muita lähteitä ovat asiakaslehdet esimerkiksi kirjastosta, tutkimustiedot, oma arviointi, omat sukulaiset ja ystävät, jotka työskentelevät kyseisessä yrityksessä jne.)• Harjoittele soittoa ystäväsi kanssa, harjoittele haastattelua ystäväsi kanssa – videoi ja arvioi

• Tee poikkeava aloitus haastattelussa: jätä oma arviosi yrityksen ja sen kilpailijoiden markkinointikeinoista, jätä yrityksen messuosas-ton analysointitieto, jätä näyttävä osaamiskansiosi, jätä puoltajien lausunnot videopätkinä, kerro ketä tunnet yrityksestä jne.

Muista, että vastapuoli eli työnantaja tekee sinusta mielikuvaa myös asioista, joita et kerro:

• Et kerro työttömyydestä voi olla mielikuva: ”Onkohan se edelleen katkera?”

• Erosimme ystävinä: ”Onkohan siitä haluttu päästä hankalana eroon?”

• Halusin pitää lomaa pitkän työrupeaman jälkeen: ”Onkohan se väsähtänyt, laiska?”

• Olen alkanut kuntoilemaan: ”Sietääkin, ylikiloja on ainakin parikymmentä”

• Ulkoinen olemus repsottaa ja tupakka haisee: ”Tupakoiva työntekijä maksaa työnantajalle parituhatta euroa ylimääräistä vuodessa, ei kiitos. Jos tuohon ikään ei ole oppinut käymään suihkussa, me emme aio sitä kyllä opettaa.”

• Puheesi täyttää huoneen, voi merkitä kuulijalle: ”Huh, eihän se varmaan kuuntele asiakkaitakaan.”

Ota asiat esille itse – silloin voit ainakin vaikuttaa, mikä mielikuva niistä syntyy.

Myyjän olennaisiin taitoihin liittyy erottuminen markkinoilla – tai työhakemuksessa tai haastattelussa. Älä juutu menneeseen.

T Y Ö N H A K U

MITÄ TEHDÄ JOS TYÖTTÖMYYS UHKAA PITKITTYÄ?Miten varmistan työnsaannin tehokkaimmin? Miten jättää työnhaki-jana jälki, joka muistetaan?

Työttömyys voi tänä päivänä kohdata ketä tahansa, eikä se ole synti. Palkkaajille merkitsee sen sijaan paljon, mitä tapahtuu sen aikana.

Huonoin vaihtoehto on sanoa ”haen aktiivisesti töitä”.Parempi on kertoa vaikka ”kehitän aktiivisesti itseäni mm. näyt-

tötutkintojen avulla (Myynnin ammattitutkinto, Johtamisen erikois-ammattitutkinto jne.)

Omia työelämävalmiuksia voi parantaa omatoimisesti monella eri tavalla. Voi tehdä esimerkiksi näin:

• Suorittaa näytöillä ammattitutkinto• Tehdä kirja • Suorittaa kielitutkinto• Lukea kirjallisuutta ja tehdä siitä koulutusmateriaalia• Osallistua SMKJ:n kursseille • Hankkia sertifointi (IT-puolella helpoin tapa kiinnittyä työpaik-

kaan, mutta muitakin on)• Suorittaa ATK-ajokortti (jos menet pelkästään testeihin, hinta

on yllättävän alhainen)• Opiskella projektitoimintaa• Tehdä omat verkkosivut • Osallistua järjestötoimintaan ja -johtamiseenOmaa verkostoaan voi myös aktivoida:• Levitä tietoa siitä, että haet töitä – esim. Nuorkauppakamarin,

Rotarien, Leijonien jne. verkostoon• Tapaa vaikuttajia kontaktiverkostosta• Hae suosituksia livenä (videopätkä, kuvallinen puolto)• Lisää aktiivisuuttasi kaikilla rintamilla – kodin kynnyksestä

tulee työttömyyden pitkittyessä hämmästyttävän korkea, osalla ylittämätön.

Mitä pitempi työttömyysjakso, sitä tärkeämpi merkitys on niillä signaaleilla, joilla kerrot itseesi sat-saamisesta. Kolme kuukautta työttömänä olleilla on 40 prosentin todennäköisyys työllistyä seuraavan kuukauden aikana, vuoden työttömillä olleilla 10 prosentin.

Vaadi myös koulutusta TE-toimistolta, sillä jos koulutuspohjasi on heikko työttömyyden kohdatessa, tämä koulutus voi olla paras tapa (kun se vielä sisältää työharjoittelua) katkaista pitempiaikai-sen työttömyyden uhka.

Pidä työnhakuprojektikirjaa, johon kirjaat kaikki projektitoi-met päivittäin, viikoittain ja kuukausittain:

• Kaikki hakemukset (muista räätälöidä hakemukset paikan mukaan)

• Kaikki soitot ja puhelujen pääsisällöt (kenelle soitit, mistä puhuit jne.)

• Harjoittele puhelun läpimenoa, harjoittele esiintymistä (web-kamera)

Monet odottavat soittoa työnantajalta ja pohtivat huonoa kohtelua, mutta kuinka moneen paikkaan me itse laitamme kuukausi tai kaksi haun jälkeen muistiin jäävän viestin kertoen, että haemme edelleen työpaikkaa ja ammatti-taitokin on kehittynyt edelleen.

Valitse esimerkiksi joka sunnuntai Helsingin Sano-mista viisi paikkaa, joita haet, ja seuraa niitä kaikkia vuoden ajan tai siihen saakka, että saat työtä. Silloin opit järjestelmällisyyden työnhaussa.

Page 9: Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. 6

Kehitä itseäsi:• Kartoita opiskelumahdollisuudet • Selvitä osaamisalueesi ja kehittämisalueesi• Hanki web-kamera ja hio esiintymistäsi haastatteluja varten• Paranna tietokoneenkäyttötaitojasi• Opettele kymmensormijärjestelmä• Paranna Office-ohjelmienkäyttötaitoasi• Suorita tietokoneen ajokortti• Tee itsearviointeja (Belpinin tiimirooli, Via Groupin Ihmisosaaja onnistuu jne.)• Poimi SMKJ:n poikkeuksellisen kattavasta koulutustarjonnasta päivitystä ansioluetteloosi• Hyödynnä ystäviäsi harjoittelemalla haastatteluja ja hiomalla hakupapereitasi (”palkkaisitko itse

tällaisen myynnin ammattilaisen”)

Paranna työhakuvalmiuksiasi:• Hio hakupaperit mallikelpoisiksi• Laita ansioluettelo kuntoon

• Kartoita potentiaaliset yritykset, jotka palkkaavat uusia työntekijöitä• Kartoita oma verkostosi – muista myös sukulaiset ja harrastusverkosto

• Tee suorahakuja• Jätä positiivinen jälki niihin paikkoihin, joihin jäit rannalle• Perusta työnhakuun projektivihko, johon laitat kaikki hakuun liittyvät aktiviteetit• Tee osaamiskansio (portfolio)

• Erotu joukosta myönteisesti• Erotu hakemuksella

• Systematisoi työnhakutoimintaasi• Kerro verkostoillesi, että haet aktiivisesti töitä• Hyödynnä hyvin hoidettuja asiakassuhteitasi• Harjoittele haastatteluja kuin näyttelijä harjoittelee ensi-iltaa

Voimista positiivista kierrettä:• Kuntoile• Harrasta• Lue• Tapaa ystäviä• Verkotu, myös muiden työnhakijoiden kanssa• Paranna ulkoista olemustasi• Laihduta, jos siihen on tarvetta• Osallistu – kodin seinien sisäpuolelle jäänti murentaa itseluottamusta• Noudata työpäivän rytmiä • Erota arki ja viikonloppu• Anna aikaa läheisille äläkä epäile pyytää tukea• Ilostuta itseäsi etenemisistä ja pienistäkin onnistumisista

TYÖNHAUN MUISTILISTA

16

LIITTEET:• työhakemusmalli• ansioluettelomalli• ansiopäivärahahakemuslomake• palkkatodistuspohja

Malli Hakija HAKEMUSKotikuja 1 A 1112345 KOTIKUNTAPuhelin (000) 234 567GSM (000) 345 678s-posti: [email protected] Päiväys

TyönantajaKenelle osoitetaan, myös titteli Osoite

Viittaus tietolähteeseen / ilmoitukseen tai käytyyn puhelinkeskusteluun

HAETTAVA TOIMI / VIRKA / TEHTÄVÄ

Aloituskappale: kerro, miksi haet tehtävää kyseisestä organisaatiosta ja miksi ne sinuakiinnostavat. Yritä vakuuttaa, että hakemuksesi kannattaa lukea loppuun asti. Huomioihakemuksen tyylissä vastaanottaja, mutta rakenna hakemus kuitenkin omalla persoonallisellatavallasi.

Yleensä kaksi runkokappaletta on riittävästi, ja ne voivat sisältää seuraavia teemoja:• tiivis esittely itsestäsi, taustastasi ja tämänhetkisestä tilanteestasi• hakemassasi työssä tarvittava ns. kova osaamisesi, minkä olet koulutuksen ja kokemuksen

kautta saavuttanut. • voit tuoda esille myös pehmeämpiä puoliasi, kuten työskentelytyyliäsi, luonteenpiirteitäsi ja

muita työelämävalmiuksiasi kuten tiimityötaitojasi, kielitaitoasi tai atk-valmiuksiasi.

Rakenna hakemuksesi ilmoituksessa kerrottujen vaatimusten pohjalta, pyri vastaamaan siinäesitettyihin edellytyksiin. Auta lukijaa ymmärtämään, miksi juuri sinut pitäisi valitahaastateltavien joukkoon, lukija ei lue rivien välistä. Anna itsestäsi aktiivinen kuva. Tuoosaamisistasi tosiasioihin viitaten ja toteavasti esiin.

Lopetuskappale: Mikäli palkkatoivetta on pyydetty, se on hyvä esittää lopetuskappaleessa. Tee palkkatoivomuksesi perustellusti. Tuo esille, että olet halukas tulemaan keskustelemaantyönantajan kanssa tulevista työtehtävistä. Mikäli aloitteen tekeminen on sinun vastuullasi,kerro viimeisessä kappaleessa miten tulet ottamaan yhteyttä.

Lopetus. Mieti hakemuksesi päättämistä vastaanottajan mukaisesti esim. kunnioittaen taiystävällisin terveisin.

Nimikirjoitus____Nimikirjoituksen selvennys

LIITTEET (x) kplAnsioluettelo / nimikirjan ote / CV (ellei muuta pyydetä, vain ansioluettelo)Muut (pyydetyt työnäytteet tai todistusjäljennökset)

Työhakemusmalli

Page 10: Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. 6

Malli Hakija, ANSIOLUETTELOKotikuja 1 A 112345 KOTIKUNTAPuhelin (000) 234 567GSM (000) 345 678s-posti: [email protected] Päiväys

HENKILÖTIEDOTNimi, syntymäaika ja –paikka ja perhesuhteet.

OSAAMINEN JA ERITYISTAIDOTTiivistä tähän mitä asioita osaat erityisen hyvin ja mitkä ovat vahvuutesi, joilla erottaudut eduksesi muistahakijoista. Perustele, miksi olet hyvä näissä asioissa ja miten olet taitosi hankkinut.

KOULUTUSYleensä tärkein tutkinto tai kurssi ilmoitetaan ensimmäiseksi. Selvitä tarkemmin tutkintosi pääaine,sivuaineet ja pro gradun aihe. Voit myös erottaa toisistaan eri otsikoiden alle ns. tutkintopohjaisenkoulutuksen ja muun koulutuksen, johon voi valita haluamansa relevantin koulutuksen haettavaantyötehtävään nähden

TYÖKOKEMUSYleensä aikajärjestyksessä nykyisestä alkaen, tiedot aiemmista työnantajista, -tehtävistä ja työsuhteenkestosta. Jos työkokemusta on kertynyt sekä omalta alaltasi että muista tehtävistä, on syytä miettiä senjakamista otsikoiden oman alan työkokemus ja muu työkokemus alle. Kuvaile myös mitä olet työtehtävissäsi tehnyt ja oppinut pelkän ammattinimikkeen lisäksi.

KIELITAITOIlmaise, millaisissa tilanteissa kielitaidollasi selviydyt. Tuo myös esille, miten ylläpidät ja kehitätkielitaitoasi. Arvioi kielitaitoasi keskenään esim. asteikolla esim. sujuva, hyvä, tyydyttävä, alkeet.

ATK-TAIDOTPyri yksilöimään eri ohjelmien osaamisesi, vältä yleistämistä kuten hallitsen yleisimmät Windows-pohjaisetohjelmat. Tuo esiin myös kehityspyrkimyksesi ja omaksumiskykysi.

JÄRJESTÖTOIMINTA / LUOTTAMUSTOIMETNämä ovat ansioluettelossa vapaavalintaisia tietoja. Omat luottamustoimet kannattaa nostaa esiin, jos needistävät työpaikan saamista tai oman alan työkokemusta on vähän.

ASEVELVOLLISUUS / SIVIILIPALVELUSNämä ovat vapaavalintaisia tietoja. Yleensä maininta asevelvollisuuden / siviilipalveluksen suorittamisesta ja pelkkä sotilasarvo riittää. Halutessasi voit yksilöidä myös palveluksessa saamasi koulutuksen ja aselajin.

HARRASTUKSETHarrastuksista kertomalla annat persoonallisemman kuvan itsestäsi. Niiden kautta sinulle on voinut myöskehittyä tulevassa työssäsi tarvittavia ominaisuuksia tai piirteitä. Mieti harrastuksia kirjatessasi, mitä nekertovat sinusta ja miten ne edistävät pyrkimyksiäsi työllistyä.

TULEVAISUUDEN TAVOITTEETNämä ovat ansioluettelossa vapaavalintaisia tietoja Tulevaisuuden tavoitteesi kiinnostavat työnantajaasi jaerityisesti oletko motivoitunut alalle / työtehtäviin pidemmäksikin aikaa. Tuo tässä esille työurasi pidemmän tähtäimen suunnitelmia. Millaisista tehtävistä olet erityisen kiinnostunut?

SUOSITTELIJATIlmoita suosittelijasi nimi, titteli, yhteystiedot ja miten ko. henkilö liittyy sinuun. Mikäli alan työkokemustaon kertynyt sinulle vähän, voinet pyytää suosittelijaksi gradun ohjaajasi tai muun opiskeluasi seuranneenhenkilön.

Ansioluettelomalli

Page 11: Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. 6
Page 12: Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. 6

ANSIOPÄIVÄRAHAHAKEMUSHakemuksen täyttäminen

Täytä hakemus huolellisesti. Hakemuksessa on mukana ohjeet hakemuksen täyttämiseksi.

Kohta 1: Täytä henkilö- ja yhteystietosi. Hakemus on ensimmäinen hakemus jos et ole hakenut aiemmin päivärahaa tai jos olet ollut kokoaikaisessa työssä työttömyysjaksojen välillä.

Kohta 2: Täytä pankkiyhteystietosi. Työttömyyskassa maksaa työttömyyspäivärahan suoraan tilillesi.

Kohta 3: Täytä työttömyyskassasi nimi ja jäsenmaksun maksamistiedot sekä ilmoita mahdollinen edellinen työttö-myyskassa, johon olet kuulunut.

Kohta 4: Täytä alle 18-vuotiaiden huollettavien lapsiesi syntymäajat. Työttömyyspäivärahaan maksetaan lapsikorotus-ta.

Kohta 5: Merkitse hakemukseen, täytätkö alkuehdon vai paluuehdon (katso tarkemmin kohta työssäoloehto). Muista täyttää myös työsuhteen päättymistä koskevat tiedot ja selvitykset ajoista, jolloin et ole ollut työssä tai olet ollut yrittäjä.

Kohta 6: Täytä, haetko korotettua ansio-osaa.

Kohta 7: Täytä, haetko työllistymisohjelmalisää.

Kohta 8: Yrittäjäkassasta työttömyyspäivärahaa hakeva täyttää tämän kohdan.

Kohta 9: Kohtaan on vastattava, ja jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa, tulee hakemukseen liittää selvitys tuloista

Kohta 10: Sosiaalietuuksia kysytään, koska jotkin niistä vaikuttavat päivärahaan. Mikäli sinulla on alle 3-vuotias lapsi, sinun tulee ilmoittaa, saako perheesi Kelalta lasten kotihoidontukea. Mikäli perheesi on tuen saaja, on ilmoi-tettava myös, hoitaako puoliso lapsia vai onko hän työssä.

Kohta 11: Työttömyystiedoissa valitaan työttömyyden laji ja ilmoitetaan, oletko joskus saanut työttömyysetuuksia Kelasta

Kohta 12: Työttömyysajan selvitys tulee täyttää huolellisesti. Hakemuksessa on ohje ”selvitys ja työtunnit” -kohdan täyttämiseen. Työtunteja merkitään hakemukseen vain jos olet ollut työssä. Myös viikonlopuista tulee hake-mukseen tehdä selvitys. Hakemukseen merkitään ”työtön” niiden päivien kohdalle, kun olet ollut työtön. Työttömyyskassa laskee esimerkiksi lomakorvauksen jaksotuksen ja omavastuuajan viran puolesta.

Päiväraha haetaan aina jälkikäteen.

MUISTA PÄIVÄTÄ JA ALLEKIRJOITTAA HAKEMUS!

Page 13: Opas työttömyysturvan hakuun & neuvoja työnhakuun...11. SMKJ tarjoaa myynti & markkinointi -lehdessä mielenkiintoisia artikkeleita työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. 6

PALKKATODISTUS Todistuksen täyttäminen

Työttömyyskassa joutuu laskemaan maksettavat päivärahat hyvin yksityiskohtaisesti säänneltyjen lakien ja asetusten perusteella. Erityisen tärkeää on, että palkkatiedot ovat riittävän täsmällisesti ilmoitettuja heti ensimmäisellä kerralla.

Palkkatodistukseen tulee aina merkitä vähintään seuraavat asiat: • Kuukausipalkka mahdollisine vaihteluineen Jos kassalla ei ole tiedossa hakijan kuukausipalkkaa, ei kertymää voida tarkistaa. Jos todistukseen on merkitty vain

viimeisin kuukausipalkka, ei kertymä yleensä täsmää, koska hakijoiden kuukausipalkka on usein vaihdellut edellisen kymmenen/kahdeksan kuukauden aikana.

• Lomarahat Työttömyysturvalain mukaan ansiopäivärahan määrittelyssä voidaan ottaa huomioon vain vakiintuneena pidettävä

tulot. Lain mukaan lomaraha ei ole vakiintunutta tuloa, joten sitä ei voida huomioida määrittelyssä.• Lomakorvaukset Työttömyysturvalain mukaan työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomista maksetut loma-korvaukset tulee

jaksottaa vakiintuneena pidettävän päiväpalkan perusteella. Kassalla tulee siksi olla tiedossa hakijalle maksetut lomakorvaukset. Todistukseen olisi myös hyvä merkitä, jos hakija on pitänyt lomansa, jolloin lomakorvausta ei jää maksettavaksi.

• Mahdolliset palkanlisät (tulospalkkiot, ylityökorvaukset tms.) kertymäaikoineen Ansiopäivärahan määrittelyssä voidaan ottaa huomioon tulo vain määrittelyajalta (kymmenen/kahdeksan työttö-

myyttä välittömästi edeltävää kuukautta). Tällöin esimerkiksi tulospalkkioita voidaan ottaa huomioon vain määritte-lyajalta.

Esimerkki: maaliskuussa 2008 on maksett tulospalkkio vuodelta 2007. Päiväraha määritellään ajalta 1.6.2007–31.3.2008. Määrittelyssä voidaan ottaa huomioon tulospalkkio ajalta 1.6.–31.12.2007.

• Palkattomat poissaolot ja niiden syy sekä alle 18 tunnin työviikot Alle 18-tuntiset työviikot eivät täytä työssäoloehtoa, joten kassan tulee poistaa ne määrittelystä eikä niitä voida

laskea mukaan 43/34 kalenteriviikon työssäoloehtoon. Mikäli hakija on ollut työssä esim. yhden päivän, tulee palkkatodistukseen merkitä em. päivän palkka. Kassa nimittäin poistaa kyseisen viikon määrittelystä päivineen ja palkkoineen.

Jos taas määrittelyajalle sisältyy palkatonta aikaa, mutta hakija on ollut jokaisella viikolla yli 18 tuntia työssä (esim. yhden päivän poissaolo), tulee palkkatodistukseen merkitä palkattoman poissaolon syy. Tämä siksi, että jos hakijalla on ollut hyväksyttävä syy olla pois työmarkkinoilta (esim. alle 3-vuotiaan lapsen hoito), voidaan yksittäiset päivät poistaa määrittelystä. Tämä vaikuttaa positiivisesti hakijan päivärahan suuruuteen.

Suosittelemme palkanlaskijoille Työttömyyskassojen yhteisjärjestön palkkatodistuspohjan käyttämistä. Mikäli yritykses-tänne on tulossa kassaan useita etuuden hakijoita, pyydämme ottamaan ennen palkkatodistusten tekemistä yhteyttä suoraan kassaan, jotta todistuksiin saadaan kerralla kaikki tarvittavat tiedot.