opetussuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

10
Opetussuunnite lma uudistui – mikä muuttuu? Tietoja Oriveden perusopetuksen oppilaille Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori

Upload: tiina-sarisalmi

Post on 14-Apr-2017

3.513 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Opetussuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori

Opetussuunnitelma uudistui – mikä muuttuu?

Tietoja Oriveden perusopetuksen oppilaille

Page 2: Opetussuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori

Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan

perusta Siinä kerrotaan

mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla miten opiskellaan miten tuetaan oppimista miten arvioidaan oppimista mitkä arvot ohjaavat oppimista millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista

Opetussuunnitelman perusteet ovat kaikille Suomen koululaisille yhteiset.Oriveden kouluissa on joitain omia painotusalueita.

Page 3: Opetussuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

Mikä muuttuu kaikilla?Kehitetään laaja-alaisia taitoja, joita voi opetella ja harjoitella kaikissa oppiaineissa:1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus

ja ilmaisu3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot4. Monilukutaito5. Tieto- ja viestintäteknologinen

osaaminen6. Työelämätaidot ja yrittäjyys7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja

kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori

Keskustele opettajan ja luokkasi kanssa yhdessä, mitä näihin taitoihin sisältyy?

Page 4: Opetussuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori

Mikä muuttuu kaikilla?Oppimisympäristöt monipuolistuvat. Opiskellaan ja työsken-nellään enemmän luokkahuoneen ulkopuolella tai internetissä.Liikutaan enemmän ja istutaan vähemmän.Käytetään enemmän tietokoneita, tablettikoneita ja omiakin laitteita (esim. älypuhelimia).Käytetään enemmän toiminnallisia työtapoja kuten draa-maa, roolileikkejä, väittelyitä sekä oppimisleikkejä ja pelejä.Oppilaat osallistuvat enemmän oppimisen suunnitteluun. Tehdään erilaisia projekteja, tutkitaan ja ratkotaan tosielämän ongelmia ryhmissä.Eri ikäiset ja eri luokkien oppilaat tekevät ja opiskelevat enemmän yhdessä.Vähemmän laajoja kokeita (opitun arviointi) ja enemmän palautekeskusteluja, itse- ja vertaisarviointia (oppimisen arviointi)

Page 5: Opetussuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori

Mikä muuttuu kaikilla?Oppilaatkin voivat olla opettajia ja opettajat oppilaita.Oppilaat saavat palautetta useammin ja arvioivat itse omaa oppimistaan. Kannustetaan käyttämään omia vahvuuksia ja hyödyntämään omia kiinnostuksen kohteita.Opiskellaan useammin monia oppiaineita kattavia aihekokonaisuuksia ja ilmiöitä eri näkökulmista.Ystävystytään eri maista ja kulttuureista kotoisin olevien ihmisten kanssa joko omassa koulussa, lähiympäristössä tai internetin avulla.Osallistutaan oman koulun kehittämiseen ja toimitaan paremman tulevaisuuden puolesta!

Page 6: Opetussuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori

Mikä muuttuu 1. ja 2. luokalla? Opitaan enemmän liikkuen ja

tutkien kuin paikallaan pulpetissa istuen

Toteutetaan ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jossa on mukana eri opettajia ja mahdollisesti myös eri luokkien oppilaita

Aloitetaan ohjelmoinnillisen ajattelun opettelu

Ei opetella enää erikseen ”kaunokirjoitusta”.

Sanallinen arviointi lukuvuoden lopussa, väliarvioinnin sijasta arviointikeskustelu

Page 7: Opetussuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori

Mikä muuttuu 3. ja 4. luokalla?

Toteutetaan ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jossa on mukana eri opettajia ja mahdollisesti myös eri luokkien oppilaita

Kaksi viikkotuntia joitain taito- tai taideaineita (kuvataide, musiikki, käsityö tai liikunta) - koulun tai oppilaan valinnan mukaan

Käsityössä ei ole erikseen teknistä ja tekstiilikäsityötä

Aloitetaan ohjelmoinnin opettelu 4. luokalla alkaa yhteiskuntaoppi Sanallinen arviointi lukuvuoden

lopussa, väliarvioinnin sijasta arviointikeskustelut

Page 8: Opetussuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori

Mikä muuttuu 5. ja 6. luokalla? Toteutetaan ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jossa

on mukana eri opettajia ja mahdollisesti myös eri luokkien oppilaita

Opiskellaan ympäristötietoa (ei siis erillisinä oppiaineina biologiaa, maantietoa, fysiikkaa ja kemiaa)

Yksi viikkotunti jotain taito- tai taideainetta (kuvataide, musiikki, käsityö tai liikunta) – koulun tai oppilaan valinnan mukaan

Yksi viikkotunti jotain muuta valinnaista ainetta – koulun tai oppilaan valinnan mukaan. Se voi koostua myös lyhytkursseista.

Käsityössä ei ole erikseen teknistä ja tekstiilikäsityötä Opetellaan ohjelmointia matematiikassa ja käsityössä 5. luokalla on kolme tuntia viikossa liikuntaa 6. luokalla aloitetaan ruotsin (B1) kielen opiskelu, kaksi

tuntia viikossa. Numeroarviointi lukuvuoden lopussa, väliarvioinnin sijasta

arviointikeskustelut

Page 9: Opetussuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori

Mikä muuttuu 7. 8. ja 9. luokalla?

Toteutetaan ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jossa on mukana eri opettajia ja mahdollisesti myös eri luokkien oppilaita.

Opettajat ja oppilaat tekevät enemmän yhteistyötä yli oppiaine- ja luokkarajojen.

Oppilaiden vastuu kasvaa. Arvioidaan omaa osaamista ja asetetaan itselle tavoitteita.

Lisätään arviointikeskusteluja Oppi- ja valinnaisaineitten sekä tuntijaon

osalta siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan portaittain 7. luokka lv. 2017 – 2018, 8. luokka lv. 2018 – 2019 ja 9. luokka lv. 2019 - 2020

Page 10: Opetussuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori

https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat