oralna higijena u predškolskom uzrastu.pptx

Download Oralna higijena u predškolskom uzrastu.pptx

Post on 09-Jan-2016

20 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Oralna higijena u predkolskom uzrastu

Oralna higijena u predkolskom uzrastu Student: Teodora ZgonjaninBroj indexa: 1473/12Mentor:prof.dr Jovan Vojinovi

Banja luka , mart 2015

Stomatoloki rad sa djecom umnogome se razlikuje od rada sa odraslim osobamaVana je uloga ne samo stomatologa u radu sa djecom ve i stomatoloke sestreSticanje povjerenja malog pacijenta je osnovni preduslov za uspijeh u stomatolokim zahtijevima kod djece( teko se stie a lako se gubi) Priprema i prijem djece kod stomatologa Stomatolog svojim razgovorom treba nenametljivo u u skladu sa uzrastom da razgovara , veselo, duhovito ,djeci zaminljivo. Potrebno je zadovoljiti djeiju znatielju jezikom koji je razumljiv za uzrast djetata i prethodno obasniti svaku interevenciju i zahvat .Potrebno je imati bezgranino razumijevanje za strah , koji je kod djece izrazit .Stomatoloki zahvati se obavljaju krajnje pazljivo i polako pratei reakciju pacijenta.Sticanje povjerenja Predkolska dob u uem smislu obuhvata dob od tree do este godinu ivota .Period intenzivnog rasta djeteta, mentalnog razvoja, razvijanja socijalnih vjetina . Razvoj vanih stavova te navika koje se manifestiraju i u odrasloj dobi.Psiholoke specifinosti djeteta u predkolskom uzrastu Jedan od kljunih stavova je i razumijevanje oralnog zdravlju i oralne higijene pri emu je uloga roditelja vrlo vana.U predkolskoj dobi djeca poinju traiti uzore unutar svoje porodice koje imitiraju i s kojima se poistovjeuju (roditelje, brau, sestre).Kroz igru dijete lake savladava strah i prihvaa realnost. Roditelji edukuju svoju djecu, a djeca usvajaju znanja, uoene obrasce ponaanja ali i strahove, kao to je dentalni strah u irem smislu.U uem smislu razlikujemo strah, anksioznost i fobiju koji se razliito manifestiraju, pa ih kao takve treba i razlikovati .Strah definiemo kao nekontrolisanu emociju koja se javlja kad postoji opravdana opasnost za ravnoteu, te psihiki i fiziki integritet ovjeka

Stvarnost je pojam formiran iz odnosa genetskog potencijala, fiziolokog mehanizma, razine spoznajnog razvoja i iskustva pojedinca, a ne objektivno jednoobrazno prihvaen entitet.

Strahovi u djece se mijenjaju kako se stvaraju predstave o svijetu na temelju sticanja znanja, razvoja spoznaje i iskustva

Tjeskoba je strah koji nastaje na unutranji poticaj, bez oitog vanjskog uzroka ili objanjenja .

Dentalni strah moe biti znaajan ograniavajui uzronik u odravanju oralnog zdravlja. Dentalni strah vodi do odgaanja posjeta stomatologu, a ono do nezadovoljavajueg oralnog zdravlja. Na taj se nain samo pojaava izraajnost dentalnog straha i stvara zaarani krug I strah i tjeskoba normalne su pojave u razvoju djeteta sve dok se na javljaju suvie esto i dok ne utiu na normalne aktivnosti. Nasuprot tome, fobija je oblik straha koji spreava normalnu aktivnost djeteta, a razna strahovanja (fobije) karakteristine su za predkolsku dob.

Nain promocije (masovni integrisani programi posebno kada je rje o zdrav ishrani i piu u predkolskim ustanovama , specifini masovni programi , izdvajanje rizinih populacija) Prenoenje informacija( masovni mediji, programi promocije zdrave ishrane , pedijatri tokom redovnih posijeta, predkolske ustanove, ciljano obuhvaanje rizinih grupa i pojedinaca , manifestacije i sajmovi promocije za djecu ) Mjere zdravstvenog vaspitanja kod djece predkolskog urzastaPorodica ima ima najvei znacaj i uticaj na formiranje stavova i navika kod djece

Osnove zdravstvenog vaspitanja steene u porodici ugradjuju se u proces zdravstvenog vaspitanja u predkolskim i kolskim ustanovama.Uloga vaspitaa u pripremi kvalitetnih programa i atraktivnih sredstava za prenoenje u skolpu obaveznih nastavnih programa i planova Cilj i zadaci zdravstvenog vaspitanja u predkolskim ustanovama jesu ouvanje i jaanje fizikog zdravlja , socijalni i emocijonalni razvoj priprema za kolu i uspijeno ukljuivanje u ivot.

Postoji arsenal razliitih sredstava sa ciljem da obezbijede bolje koginitivno prihvatanje poruka i zaponu proces promjene ponaanja

Sredstva za zdravstveno vaspitni radAudio Materijal

-CD-radio-razglas

Vizuelni materijal

-posteri-bildbordi-letci ,flajeriModeli za prikazivanje(zubi, cetkice..)

Audiovizuelni materijal

-video materijal-vebsajt inter-aktivni kompjuterski programi multimedijalne prezentacijeIneraktivni formati -kvizovi-puzzle-igre

Evaluacija poboljanja zdravstvenog stanja mora biti bazirana na nauno provjerenom pristupu i sprovodi se kontinuirano.Da bi se to ostvarilo, neophodno je obezbjediti profesionalno sakupljanje i pripremu neophodnih informacija, kao i uslove za strunu analizu podataka.Jedino se takvom organizacijom mogu ostvariti ciljevi ove oblasti evaluacije :

Utvrivanje efektivnosti, efikasnosti i prihvatljivosti programa. Efektivnost preventivnog programa odnosi se na utvrivanje nivoa njegove uspjenosti u prevenciji predvienih oboljenja usta i zuba

Evaluacija poboljanja zdravstvenog stanja Efikasnost preventivnog programa oznaava nivo postignutih rezultata na osnovu odreenih sredstava finansiranja.

Prihvatljivost preventivnog programa oznaava u kojoj su mjeri korisnici programa zadovoljni postignutim promjenama u zdravlju,ali i samim tokom programa.

Utvrivanje povezanosti poboljanja pojedinih zdravstvenih pokazatelja stanja zuba i usta sa zdravljem populacije u cjelini.

Preispitivanje razvijenosti , organizovanosti i pristupanosti zdravstvene slube za dalje operativno sprovoenje preventivnih programa.

Najznaajniji dio evaluacije poboljanja zdravstvenog stanja je redovno sprovoenje epidemiolokih pregleda.

Poeljno je da ove preglede obave one osobe koje nisu zaduene za sprovoenje preventivnog programa u toj populaciji zbog objektivnosti o postignutim rezultatima.

Podrazumjeva se da osobe koje rade navede preglede sprovedu ovu proceduru profesionalno, da budu posebno obuene i da to rade u ujednaenim timovima.

Na uzrastu od 3 godine najoigledniji je efekat preventivnih mjera sprovedenih u prenatalnom i postnatalnom periodu do potpunog formiranja mlijene denticije i predlau se uz pregled zuba da se registruju i sledei parametri:KIP ,KIO ili jo bolje preostali dio populacije bez karijesa,Procenat osoba sa cirkularnim karijesom,Procenat osoba sa prisutnim znacima fluoroze.

Kod trudnica i kod odojadi potrebno je pratiti KIO i procenat djece sa karijesom ranog djetinjstva.

U vezi stanja zdravlja kod trogodisnjaka pomou KIP-a vezano je za odreene potekoe i poeljno je da se izbjegava ili da se izdvojeno prikazuje populacija bez cirkularnog karijesa,

Na uzrastu od 5-6 godina mogu se uspjeno sprovesti preventivne mjere iako je za nae uslove praenje stanja zuba i usne duplje kod petogodisnjaka oteano jer se u predkolskim ustanovama nalazi samo 50 % ove populacije dok je kod estogodinjaka ovo mnogo lake jer je zakonski obavezno pohaanje predkolskih ustanova pa je lake pratiti stanje zuba i usne duplje i kod njih se prate:KIP , KIO , ION (indeks oralne higijene) i procenat osoba sa prisutnim znacima fluoroze.

za polaznike vrtiaza polaznike male koleza djecu koja borave u roditeljskom domuOvaj program zahtijeva veliku saradnju roditelja, odgajatelja u vrtiima,medicinskih sestara, pedijatra i pedodonta.Da bi to bolje motivisali dijete trebamo se podsjetiti na neke karakteristikedjeteta te dobi: potreba za afirmacijom, socijalizacijom, osamostaljivanjem,eksploracija (istraivanje) koje nam mogu pomoi u motiviranju djeceprilikom obuavanja higijenskih navika.

Program za djecu 3-6god.- Upotreba aminfluorida elea ili otopine (mineralizacija i naturacijatrajnih zuba)- Stomatolog dolazi u vrti i u razgovoru i igri prenosi nova znanja kojae kasnije koristiti djeci.- Prikazivanje dijapozitiva (pria).- Kolektivno pranje zuba u vrtiu poslije glavnog obroka (teta dijeli pastuza zube, djeca ostavljaju etkice u posebne drvene ili platnene pregratke).- Jedanput mjeseno medicinska sestra u vrtiu premazuje zube djeci sapreparatima fluora, odnosno djeca etkaju zube aminfluorid eleom.- U vrtiima se provodi planirana sanacija zuba (ili u predkolskoj stomatolokojambulanti zavisno o lokaciji vrtia, ili u pokretnoj stomatolokojambulanti, koja se seli po vrtiima).- Jelovnici se koriguju i daje se prednost mlijenim proizvodima, sirovompovru i vou, iz meuobroka su izbaeni slatkii.- Knjiica u boji o zubima Moji zubi prenijee djeci osnovno o zubima tog perioda.

- Djeca koja inae ne borave u vrtiima godinu dana pred polazak ukolu idu u malu kolu. To je ujedno prilika da naemo u grupi djecu kodkoje je neobino vano da se pobrinemo za estogodinje kutnjake. Djeca dolaze u pratnji roditelja te ta prilika se koristi da se odri roditeljimakratko predavanje o vanosti zdravlja zuba njihovog djeteta. Posebno im se ukazuje na injenicu da je to period kada nie prvi stalni molar.Rad sa djecom koja borave u roditeljskom domu organizuje se uz saradnjupedijatra okupljajui ih jednom sedmino uz isti program u domovima zdravlja.

PROGRAM ORGANIZOVANIH PREVENTIVNIH MJERAPREDKOLSKA DJECA 1 x dnevno 2 tabl. Floura od 0,25 mg. Pranje (3-6 godina) zuba pastama sa fluorom poslije obroka. 2 x mjeseno etkanje zuba aminfluorid eleom. Cirkularni karijes (dojenaki karijes, melanodoncija, odontoklazija, rampantni karijes, The Nursing Bottle Caries Syndrome) je poseban oblik karijesa mlijene denticije koji je specifian po lokalizaciji, toku i klinikoj slici.Javlja se odmah nakon nicanja zuba kao akutan ili oko tree godine ivota kao kronian oblik . Lokalizovan je iskljuivo na karijes rezistentnim povrinama gornjih m lijenih inciziva, gornjih i donjih m lijenih molara. Inicijalna kariozna lezija javlja se u cervikalnoj treini zuba kao difuzna tamna mrlja. Tok bolesti je progresivan i rezultat je kompletan gubitak krune zuba.Savremeni pristup etiologiji cirkularnog karijesa je da prolongirano kozumiranje zaslaenog m lijeka ili slatkih napitaka flaicom prije popodnevnog ili veernjeg spavanja, hranjenje nou, produeno dojenje djece, koncentrirani slatki sirupi, dugotrajna upotreba zaslaene dude varalice, sporo vakanje i zadravanje hrane u ustima, kao i nedostatak oralne higijene mogu pogodovati nastanku cirkularnog karijesa.cirkularni karijes kod djece Utvreno je da prolongirano hranjenje flaicom (due od 2,5 godine) i produeno dojenje (due od 6 mjeseci) znaajno utie na pojavu cirkularnog karijesa.Nije utvrena znaajna povezanost izmeu preleanih bolesti, hospitalizacije, upotrebe lijekova i pojave cirkularnog karijesa.Prevenciju cirkularnog karijesa treba poeti u savjetovalitim a za predkolsku djecu i u stomatolokim ambulantama za trudnice. Kako bi se sprijeio neadekvatan nain ishrane, roditelji bi trebali dobiti prvi savjet u stomatolokoj ambulanti kada je dijete staro 18 mjeseci, a ne 3 godine, kako se dosada savjetovalo . Zdravstveni odgoj, primjena fluor profilakse, adekvatna i zdrava ishrana i pravovremena oralna higijena imaju odluujuu ulogu u spreavanju nastanka cirkularnog karijesa.

Cirkularni karjes

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 90 posto djece ima neki oblik problema sa zubima. Sreom, veima tih problema se moe sprijeiti, a navika o pranju zuba ujutro i uveer pastom za zube koja sadri fluorid moe imati znatan uticaj

pravila za pravilno pranje zuba kod djece

1.Postavite etkicu pod uglom od 45 stepeni u odnosu na nivo desni za vestibularnu povrinu zuba, Koristite nijene, kratke poteze etkicom napred-nazad prema zubima i desnima

2.Koristite iste pokrete za ienje grizne povrine i unutranjeg podruja zuba

3. Ne zaboravite etkati du nivoa desni i pazite da zahvatite i zadnje zube. Oetkajte i jezik- to e pomoi odravanju sveine!

Savjeti za roditelje:

- Perite djeje zube ujutro plus uveer ve od pojave prvog zuba

- Nikako ne zaboravite oprati zube uveer

- Operite svaki zub , zubari preporuuju pranje zuba tokom dvije minute kao dovoljno vremena za dobro pranje svakog zuba

- Ne zaboravite bone zube - tamo se stvara najvie karijesa!

- Koristite etkicu za zube prikladnu djeci - s manjom glavom, a kupovinu etkice obavite zajedno s djetetom kako bi dijete izabralo najdrau boju i tako se vie veselilo pranju zuba

- Ponite koristiti pastu za zube koja sadri fluor ve od djetetove druge godine. Kupite pastu s dobrim okusom jer e djeca vie htjeti prati zube ujutro+uveer ako im se svia okus paste

- Zamijenite etkicu za zube djeteta svaka tri mjeseca. Ako je etkica koritena tokom tri mjeseca, nije vie upotrebljiva

- Odvedite dijete zubaru svakih 6 mjeseci, ak i ako ga ne boli zub. To e pomoi sprijeiti druge probleme, a dijete nee toliko osjeati strah zubara ako se navikne na redovan pregled gdje nema bruenja i popravaka

- Izbjegavati djeci davati slatkie izmeu obroka.Hvala na panji!