organizacija rada

Download Organizacija rada

Post on 17-Feb-2015

107 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Organizacija rada u cestovnom poduzeću

TRANSCRIPT

4. ORGANIZACIJA RADA U CESTOVNOM PODUZEU4.1. DEFINICIJA ORGANIZACIJE

Promatrano s funkcionalnog motrita, organizacija cestovnog poduzea predstavlja sloeni sustav koji je strukturiran od svih tehnolokih operacija (funkcija), koje su programirane (projektirane) za obavljanje svih djelatnosti, koje cestovno poduzee prodaje na tritu te od internih djelatnosti koje su nune za uspjeno funkcioniranje poduzea, kao gospodarskog sustava.4.2. TEMELJNI IMBENICI ORGANIZACIJE RADA (1) CILJEVI, koje treba, obavljanjem odreenih funkcija poslova, ostvariti (PROIZVODNOST, EKONOMINOST I RENTABILNOST); (2) LJUDI, kao nositelji svih funkcija poslova, koji su organizirani u skladu s potrebama podjele rada (socijalni imbenik kojem obvezno treba posvetiti posebnu pozornost); (3) SREDSTVA s kojima organizirani skup ljudi izvrava, konkretne i od strane tehnologa-organizatora propisane, radne zadatke;

(4) PROGRAMI ILI PRAVILA POSTUPANJA, odnosno organizacija, koja sve elemente u odreenom tehnolokom procesu povezuje u homogenu cjelinu i kod koje dolaze do izraaja problemi: - integracije, - napora i - akcije. 4.3. TEMELJNI INPUTI ZA POSLOVANJE PODUZEA: (1) Ugovor o linijskom transportu supstrata (robe i putnika).

(2) Posebni (dugoroniji) ugovori s korisnicima transportnih usluga.(3) Svakodnevni (kratkoroni) zahtjevi, korisnika transportnih usluga. (4) Programi rada za vlastite potrebe, (interprodukcija).

Podrazumijeva se da je cilj svakog klasinog transportnog poduzea da svoju djelatnost temelji na dugoronijom linijskom transportu i/ili na dugoronijim posebnim ugovorima o transportu (iznad godine dana) te da svakodnevne narudbe mogu posluiti samo kao manji dio ili korektivni imbenik sveukupne djelatnosti (djelatnost manjih transportnih poduzea moe biti posveena preteito izvravanju svakodnevnih narudbi). 4.4. PLAN RADA CESTOVNOG PODUZEA

Prva i jedna od osobito vanih faza u projektiranju konkretnog tehnolokog procesa rada u cestovnom poduzeu predstavlja plan rada osoblja i transportnih sredstava, kojeg tehnolozi izrauju na rok od godinu i mjesec dana te dnevni ili tjedni operativni raspored rada osoblja i transportnih sredstva.

Shema 1: Temeljna struktura plana rada u transportnom poduzeu

Pri izradi operativnog plana rada cestovnog poduzea tehnoloziorganizatori rada imaju izuzetno sloenu zadau, jer moraju uskladiti elje: - RADNIKA, kao subjektivnog imbenika (operativnog osoblja-radnika), koji ele znati svoje mjesto u tom tehnolokom procesu od kojeg ovisi njihovo planiranje slobodnog vremena, visina plae, uvjeti rada itd., te - POSLODAVCA koji eli racionalno uporabiti raspoloive kadrove i tehnike kapacitete u uvjetima stohastinosti (nepredvidivih dodatnih aktivnosti operativnog osoblja), koji proizlaze iz niza razliitih okolnosti u tijeku izvravanja transportnog procesa (klimatskih poremeaja, zastoja prometa, nesrea na putu itd.). Na temelju aurnih informacija o zadatku kojeg treba izvriti, koje tehnolog dobiva od operativne uprave i osobno prosuenih okolnosti ili uvjeta za njihovo izvrenje, tehnolog izrauje operativni plan rasporeda rada raspoloivog osoblja za izvrenje postavljenog zadatka, na slijedei nain:

Shema 2: Model operativnog rasporeda raspoloivog osoblja u transportnom poduzeu (procesu)

4.4. MODELI IZBORA PRIJEVOZNOG SREDSTVA I VOZAA U TRANSPORTNOM PODUZEU (PROCESU)U praksi se koriste dva modela izbora prijevoznog srdestva i vozaa: 4.4.1. MODEL MALOG CESTOVNOG PRIJEVOZNIKA, gdje izbor prijevoznog sredstva automatski znai i izbor operativnog osoblja (vozaa), jer se najee svaki voza zaduuje za odreeno transportno sredstvo, to znai da je kljuni problem izabrati odgovarajue (optimalno) transportno sredstvo za odreeni transportni proces. 4.4.2. MODEL VELIKOG TRANSPORTNOG PODUZEA potrebno je obaviti optimalni izbor transportnih sredstava i vozaa za svaki tehnoloki (transportni) proces, a to je izuzetno teko obaviti bez odgovarajueg informacijskog sustava, koji bi se danas trebao temeljiti na uporabi elektronskih raunara (hardware) i specijalnih programa (software), odnosno grafikim mapama koje se istiu na zidovima radnih prostorija, koje izrauju tehnolozi i u koje, referenti-disponenti, unose imena vozaa i oznake transportnih sredstava i iz kojih je vidljiv plan dnevnog, tjednog i mjesenog rasporeda svakog transportnog sredstva i vozaa.

U suvremenom informacijskom sustavu tehnolozi imajumogunost simulacije svakog transportnog procesa po razliitim kriterijima (trokova, prihoda, uinkovitosti, kombinacije razliitih meufaznih operacija itd.) te povezivanje datoteka vozaa i transportnih sredstva temeljenih na slijedeim ulaznim podacima: - podaci vezani za svako transportno sredstvo ili homogenu skupinu vozila, - podaci o vozaima ili rukovateljima transportnim sredstvima, - podaci o preventivnom, tekuem i investicijskom odravanju sredstava, - ostali podaci koji su vani za racionalizaciju transportnog procesa.

Podrazumijeva se da se svi ulazni podaci izravno dobivaju iz datoteka pojedinih slubi u poduzeu kao to su:(1) KADROVSKA SLUBA (bolovanje, godinji, specijalizacija, oduzeta vozaka dozvola), (2) KOMERCIJALNA SLUBA (zakljueni ugovori, prispjele narudbe, prihvaene narudbe za transport, uvjeti za izvrenje posla), (3) TEHNIKA SLUBA (ispravna sredstva, tekue, preventivno, investicijsko odravanje, kvarovi) itd.

Shema 3: Informacijski sustav za izbor prijevoznog sredstva i vozaa

Uvjeti korisnika

Kadrovska sluba

INFORMACIJSKA BAZAProces izbora Radni zadaci Putni nalog- Transportna sredstva - Vozai - Program preventivnih intervencija - Ostali potrebni podaci

Komercijalna sluba Sluba odravanja Sluba kontrole

4.5. KRITERIJI ZA IZBOR ODGOVARAJUEG VOZAAOpi kriteriji za izbor vozaa su slijedei: (1) Posjedovanje opih pretpostavki za rukovanje transportnim sredstvom (zdravstvene, zakonske, strune itd.). (2) Vjerojatnost da e voza korektno (pravodobno i uz potrebnu sigurnost) doi na posao i prihvatiti izvrenje zadataka (u programiranom vremenu),

(3) Vjerojatnost da e voza prihvaeni zadatak obaviti u skladu s pravilima struke i uvjetima pruanja odreenih transportnih usluga,(4) Vjerojatnost da voza nee, u tijeku izvravanja zadatka, naruiti opa pravila i principe dobrog gospodarstvenika prema korisniku transporta, (5) Vjerojatnost da e voza rukovati i upravljati s transportnim sredstvima po principima dobrog gospodara.

Potrebno je svaki od navedenih kriterija kvantificirati u granicama koje su primjerene ponaanju prosjenog vozaa, a to se ostvaruje putem stalnog praenja rada svakog vozaa u prethodnom razdoblju i uvida u rezultate statistike obrade podataka o njegovom ponaanju na poslu, a to omoguava suvremeni informacijski sustav.

4.6. KRITERIJI ZA IZBOR TRANSPORTNOG SREDSTVA ZA RADNI ZADATAK Kriteriji za izbor transportnog sredstva su slijedei: (1) Zadovoljenje uvjeta tipa transportnog sredstva (vozila) koje zahtijeva naruitelj, (2) Ispravnost transportnog sredstva, (3) Posjedovanje odgovarajue dokumentacije, (4) Posjedovanje ostalih uporabnih obiljeja sukladno tehnolokom procesu, itd. Ovi kriteriji trebaju omoguiti ostvarenje funkcije cilja sa stajalita korisnika i davatelja transportne usluge, u protivnom mali su izgledi da e se uredno izvriti projektirani tehnoloki proces.

4.8. FAZE IZBORA TRANSPORTNOG SREDSTVA I REALIZACIJE TRANSPORTNOG ZADATKAProces izbora transportnog sredstva i poetak realizacije transportnog zadataka provodi kroz tri faze:

1. FAZA USUGLAAVANJA, koja se sastoji od globalnogusklaivanja zahtjeva korisnika transporta (naruitelja) s funkcijom cilja davatelja transportnih usluga (izvritelja), koja moe zavriti sa prihvaanjem ili odbacivanjem zahtjeva.

U ovoj fazi definira se:(1) Predmet rada (zahtjev naruitelja), (2) Koliina transportnog supstrata (koju naruitelj trai), (3) Prostorna udaljenost transportnog procesa od izvora do cilja (relacija), (4) Vrijeme dovretka transportnog procesa (kojeg trai naruitelj) i

(5) Drugi posebni uvjeti koje postavlja naruitelj i/ili izvritelj transporta.

2. FAZA PLANIRANJA IZBORA, koja obuhvaa izborodgovarajueg vozaa i optimalnog transportnog sredstva i koja se provodi kroz etiri koraka: (I) PRVI KORAK posveen je pronalaenju skupine transportnih sredstva (od trenutno raspoloivih i ispravnih), koja ispunjavaju postavljene tehnike i eksploatacijske karakteristike: to mogu biti vuna vozila ili vuna + prikljuna vozila (najee se radi zadovoljavanje uvjeta u svezi s tipom sanduka -zapremini- i nosivosti). (II) DRUGI KORAK postupci se odnosi na izbor vunog vozila iz skupine koja je utvrena u prvom koraku. (III) TREI KORAK se odnosi na izbor prikljunog transportnog sredstva iz skupine koja je dobivena u prvom koraku.

Budui da se ova faza provodi u okolnostima kada su i vozai i vozila u dinaminim procesima mogue je da odreeno vozilo bude: - slobodno, - na izvravanju drugog zadatka, - na odravanju, - na izvanrednom popravku ili - na tehnikom pregledu.

Pored toga vozila mogu biti ranije planirana (zauzeta) za neki drugi zadatak, a mogu biti i na razliitim lokacijama u odnosu na polazite traenog transportnog procesa, to se rjeava izradom slijedeeg grafikog modela: Shema 4: Grafika interpretacija statusa transportnog sredstva

(IV) ETVRTI KORAK odnosi se na izbor vozaatransportnog sredstva, ako vozai nisu vezani ili zadueni za odreeno transportno sredstvo (kada su vozai zadueni za vozilo, izborom vozila automatski je izabran i voza pa ovaj korak ne treba initi). Ako vozai nisu zadueni za konkretna transportna sredstva onda su mogui slijedei statusi vozaa: - voza na raspolaganju, - voza na bolovanju, - voza na godinjem odmoru, - voza s administrativnim ogranienjem (oduzeta vozaka dozvola), - voza djelomino na raspolaganju (najavljeno odsustvo ili povratak s odsustva).

Shema 6: Grafiki prikaz statusa vozaa

Ako se ovom metodologijom dobije optimalno transportno sredstvo i voza, zadat

Recommended

View more >