osc/pb/01-18 pindaan:02 jabatan pusat setempat (osc ... 2018/pb/senarai semak permohonan...

Download OSC/PB/01-18 Pindaan:02 Jabatan Pusat Setempat (OSC ... 2018/PB/Senarai Semak Permohonan Pelan... ·

Post on 28-Mar-2019

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

OSC/PB/01-18 Pindaan:02 Jabatan Pusat Setempat (OSC) Majlis Perbandaran Klang Aras Bawah, 2-12 (G) Jalan Raya Barat

41100 KLANG

Tarikh Kuatkuasa: 01 Julai 2018

Tel : 03-3375 7873

Faks : 03-3371 0695

1

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN ATAU

PINDAAN KEPADA PELAN LULUS BANGUNAN

Panduan kepada Perunding

Bil. Tindakan/Dokumen yang Diperlukan ()

1. Pemohon perlu layari portal Majlis Perbandaran Klang (iportal.mpklang.gov.my) untuk mendapatkan borang senarai semakan dokumen dan senarai semak terperinci setiap jabatan teknikal yang berkaitan.

2. Maklumat dalam Bahagian A perlu diisi dan ditandakan dengan lengkap.

3. Bahagian B: Senarai Semak Dokumen dan Senarai Semak Terperinci Permohonan Pelan Bangunan bagi Jabatan Teknikal Dalaman

4. Bahagian C: Senarai Semak Dokumen dan Senarai Semak Terperinci Permohonan Pelan Bangunan bagi Jabatan Teknikal Luaran.

5. Maklumat dalam Bahagian D: Jadual Kelulusan Pelan-Pelan Pembangunan Tanah perlu dilengkapkan.

Bagi permohonan serentak, pelan bangunan boleh diterima sekiranya semua permohonan pelan pembangunan telah dikemukakan. Bagi permohonan berasingan, pelan bangunan hanya boleh diterima selepas semua kelulusan/pengecualian diberikan.

6. Bahagian E : Perakuan Pendaftaran Sebagai Arkitek/Jurutera

7. Sila lengkapkan dan mengemukakan borang berikut semasa mengemukakan permohonan Pelan Bangunan ke OSC:

i. Borang Maklumat Projek (BGN/PB/online/01/2018)Lampiran 3A(i)

ii. Borang Maklumat Peratusan Penggunaan Barangan Tempatan (BGN/PB/online/02/2018) Lampiran 3A(ii)

iii. Senarai Ringkasan Hak Milik Individu (bagi projek perumahan dan projek lain yang berkaitan) (BGN/PB/online/03/2018) Lampiran 3A(iii)

iv. Borang Senarai Semak Terperinci Pelan Bangunan yang telah lengkap dan disahkan oleh perunding (BGN/PB/online/04/2018) Lampiran 3A(iv)

v. Borang Kiraan untuk Bayaran Proses Pelan Bangunan dan Cagaran/Bayaran Pendahuluan Sisa Bahan Binaan (BGN/PB/online/05/2018) Lampiran 3A(v)

vi. Senarai Semak Kelulusan Permit Bangunan Sementara (PBS) Bagi Projek

Pembangunan Baru(BGN/PB/online/05/2018) Lampiran 3A(vi)

vii.

8. Pelan bangunan yang dikemukakan perlu mematuhi Keperluan dalam Lukisan Teknikal Pelan Bangunan Majlis Perbandaran Klang.

9. Keperluan edaran dokumen adalah merujuk Jadual Perbandingan Peringkat Penglibatan Agensi Teknikal. Pemohon perlu membahagikan dokumen dan pelan yang ingin dikemukakan mengikut keperluan jabatan teknikal serta diikat dengan kemas untuk memudahkan edaran dokumen ke agensi teknikal.

10. Sila tandakan () di ruang Perunding jika dokumen disertakan dan (x) jika dokumen tidak disertakan. Berikan justifikasi/sebab dokumen tidak berkaitan di ruangan Catatan.

Nota: Sekiranya permohonan yang dikemukakan tidak lengkap dan tidak mematuhi Template Seragam Senarai Semak Dokumen dan Senarai Semak Terperinci, pihak OSC berhak untuk menolak/membatalkan permohonan.

OSC/PB/01-18 Pindaan:02 Jabatan Pusat Setempat (OSC) Majlis Perbandaran Klang Aras Bawah, 2-12 (G) Jalan Raya Barat

41100 KLANG

Tarikh Kuatkuasa: 01 Julai 2018

Tel : 03-3375 7873

Faks : 03-3371 0695

2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT PROJEK

No. Fail OSC ID OSC Online :

No Cukai Tafsiran :

No. Fail Jabatan Memproses (jika ada)

Tajuk Cadangan Pemajuan (seperti tajuk di Borang A)

Maklumat Pemaju/ Pemegang PA

Nama

Alamat

No. Telefon No.

Faks

Pegawai untuk Dihubungi

No. H/P

Maklumat Perunding Nama

Alamat

No. Telefon No.

Faks

Pegawai untuk Dihubungi

No. H/P

Kategori Projek*

Kawasan DUN :

Jenis Pemajuan*

Seksyen/ Mukim :

(Kod Kawasan) Jenis Permohonan*

* Isi kod-kod berkaitan merujuk Panduan Borang Bahagian A

OSC/PB/01-18 Pindaan:02 Jabatan Pusat Setempat (OSC) Majlis Perbandaran Klang Aras Bawah, 2-12 (G) Jalan Raya Barat

41100 KLANG

Tarikh Kuatkuasa: 01 Julai 2018

Tel : 03-3375 7873

Faks : 03-3371 0695

3

Panduan Borang Bahagian A

2. Kategori Projek 1. Jenis Pemajuan

3. Jenis Permohonan

Kod Jenis Permohonan Definisi

A07 Serentak : KM + PB + PJ Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan

A10 Serentak : KM + PB Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan

A12 Serentak : PB + PJ Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan

B01 Pelan Bangunan Pelan Bangunan (PB)

Kategori Projek

Projek Biasa

Kemudian Jual

Projek Kerajaan

Projek Pelaburan

Kategori Projek

Projek perumahan sahaja

Pembangunan

Perkilangan perkilangan sahaja

OSC/PB/01-18 Pindaan:02 Jabatan Pusat Setempat (OSC) Majlis Perbandaran Klang Aras Bawah, 2-12 (G) Jalan Raya Barat

41100 KLANG

Tarikh Kuatkuasa: 01 Julai 2018

Tel : 03-3375 7873

Faks : 03-3371 0695

4

BAHAGIAN B: SENARAI SEMAK DOKUMEN DAN SENARAI SEMAK TERPERINCI PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BAGI JABATAN TEKNIKAL DALAMAN

Bil.

Jabatan/ Agensi

Teknikal

Butir-butir/Dokumen Yang Diperlukan

(Tandakan ( ) pada yang berkaitan dan

(X) pada yang tidak berkaitan)

Semakan

( ) jika dipatuhi

Perunding Kaunter OSC

1. Jabatan Pusat

Setempat Lampiran 3 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan

2. Jabatan Bangunan PBT

Lampiran 3 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan

Lampiran 3A Senarai Semak Dokumen Terperinci Permohonan Pelan Bangunan

BAHAGIAN C: SENARAI SEMAK DOKUMEN DAN SENARAI SEMAK TERPERINCI PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BAGI JABATAN TEKNIKAL LUARAN

Bil.

Jabatan/ Agensi

Teknikal

Butir-butir/Dokumen Yang Diperlukan

(Tandakan ( ) pada yang berkaitan dan

(X) pada yang tidak berkaitan)

Semakan

( ) jika dipatuhi

Perunding Kaunter OSC

1. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Lampiran 3 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan

Lampiran 3A Senarai Semak Terperinci Permohonan untuk Kelulusan Pelan Arkitektural

2. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM)

Lampiran 3 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan (Talian Tetap)

3. Jabatan Pengairan dan Saliran

Lampiran 3 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan

4. Indah Water Konsortium

Lampiran 3 Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan

OSC/PB/01-18 Pindaan:02 Jabatan Pusat Setempat (OSC) Majlis Perbandaran Klang Aras Bawah, 2-12 (G) Jalan Raya Barat

41100 KLANG

Tarikh Kuatkuasa: 01 Julai 2018

Tel : 03-3375 7873

Faks : 03-3371 0695

5

BAHAGIAN D: JADUAL KELULUSAN PELAN-PELAN PEMBANGUNAN TANAH

Bil.

Pelan-pelan Pembangunan

Tarikh Permohonan

Tarikh Kelulusan

Tarikh Pengecualian

No. Rujukan Kelulusan

Tarikh Surat Perakuan PSP

1 Kebenaran Merancang

2 Pelan Kerja Tanah

3 Pelan Jalan dan Parit

4 Pelan Lampu Jalan

5 Pelan Landskap

6

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

7

Suruhanjaya Komunikasi

dan Multimedia Malaysia

8

Jabatan Pengairan dan Saliran

9 Indah Water Konsortium

Ketua Pengarah

OSC/PB/01-18 Pindaan:02 Jabatan Pusat Setempat (OSC) Majlis Perbandaran Klang Aras Bawah, 2-12 (G) Jalan Raya Barat

41100 KLANG

Tarikh Kuatkuasa: 01 Julai 2018

Tel : 03-3375 7873

Faks : 03-3371 0695

6

BAHAGIAN E : PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI ARKITEK/JURUTERA

Adalah saya, orang berkelayakan untuk mengemukakan permohonan pelan bangunan mengesahkan bahawa perkara di atas telah disertakan untuk permohonan pelan bangunan.

Tandatangan: ...............................................................................

Nama: ...........................................................................................

No. Keahlian Lembaga: ................................................................

Tel: ........................................ H/p: ..........................................

Cop Keahlian Lembaga

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Disahkan Lengkap Dan Boleh Diterima (Oleh Pegawai Kaunter OSC) Tandatangan : Nama : Jawatan : Tarikh :

Perakuan Penerimaan (Oleh Pengarah/Pegawai Terkanan)

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

Tarikh :

BAGI PERMOHONAN TIDAK LENGKAP

Jabatan tidak dapat menerima permohonan tuan/puan kerana dokumen yang dikemukakan tidak lengkap disebabkan:

Dikembalikan dokumen permohonan pelan bangunan kepada:

Nama Penerima : .... No. Kad Pengenalan : .... Tarikh : .... Tandatangan : ....

Cop Pegawai Kaunter

Tarikh

7

Lampiran 3 JABATAN PUSAT SETEMPAT SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

BUTIR BUTIR / DOKUMEN YANG DIPERLUKAN SEMAKAN ()

JIKA DIPATUHI

Bil. Dokumen Yang Diperlukan Jabatan Pusat Setempat Bil.

Dokumen OSC

Online Perunding

Kaunter

OSC

1. 1 Surat Permohonan Rasmi yang ditandatangani oleh Perunding

Berdaftar

1

2. Surat Wakil

Recommended

View more >