osnovna Škola velika pisanicaos-velika-pisanica.skole.hr/upload/os-velika-pisanica... · web...

168
OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16. OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA VELIKA PISANICA HRVATSKIH MUČENIKA 3 43 271 VELIKA PISANICA ŠIFRA: 07-264-001 MB:3316653 OIB: 35362315282 KLASA: 602-02/15-01/28 URBROJ: 2103-44-01-15-1 Velika Pisanica, 14.rujna 2015.godine Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14.) Školski odbor na sjednici održanoj 29.rujna 2015., a na prijedlog Učiteljskog vijeća OŠ Velika Pisanica na sjednici održanoj 24. i 27.kolovoza 2015. i Vijeća roditelja na sastanku održanom 28.rujna 2015. d o n o s i GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ VELIKA PISANICA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 1

Upload: others

Post on 20-Feb-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAVELIKA PISANICAHRVATSKIH MUČENIKA 343 271 VELIKA PISANICAŠIFRA: 07-264-001MB:3316653OIB: 35362315282KLASA: 602-02/15-01/28 URBROJ: 2103-44-01-15-1Velika Pisanica, 14.rujna 2015.godine

Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14.) Školski odbor na sjednici održanoj 29.rujna 2015., a na prijedlog Učiteljskog vijeća OŠ Velika Pisanica na sjednici održanoj 24. i 27.kolovoza 2015. i Vijeća roditelja na sastanku održanom 28.rujna 2015. d o n o s i

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

OŠ VELIKA PISANICA

ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

1

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

OSNOVNI PODACI O OŠ VELIKA PISANICA

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA

Adresa: mjesto, ulica, broj: VELIKA PISANICA, HRVATSKIH MUČENIKA 3

Broj i naziv pošte: 43 271 VELIKA PISANICA

Općina: VELIKA PISANICA

Županija: Bjelovarsko-bilogorska

Telefonski broj: 043/883-110 tajništvo , 043/883-900 ravnatelj

Broj telefaksa: 043/883-915

Internetska pošta: [email protected]

Internetska adresa: [email protected]

Šifra škole: 07-264-001

Matični broj škole: 3316653

OIB: 35362315282

Upis u sudski registar (broj i datum): Tt-12/870-4, 23.07.2012.

Ravnatelj: Ivana Gregorić, prof. komparativne književnosti i hrvatskog jezika i književnosti

Broj učenika: I. – IV. : 113 V. – VIII.: 102 Ukupno: 215

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 21

Broj učenika s pojačanim individualnim radom: 8

2

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Broj razrednih odjela: I.- IV. 12 V. – VIII. 8 Ukupno: 20Broj učenika putnika: 157Broj područnih škola: 4

Broj područnih razrednih odjela: 8

Broj smjena: 2

Početak i završetak smjena :1.smjena (7.05 – 13.00, ponedjeljkom i srijedom 7.05 – 13.45), 2.smjena (13.00 – 17.20)

Broj djelatnika: 1) učitelja razredne nastave 12 2) učitelja predmetne nastave 21 3) stručnih suradnika 3 4) vjeroučitelja 4 5) ostalih djelatnika(+2 asistenti)12 6) pripravnika 4 7) nestručnih učitelja: 1 8) mentora i savjetnika: 1 9) voditelji ŽSV 1 10) ravnatelj 1 11) ukupan broj djelatnika 52 (+ 2 porodiljni)

Broj računala u školi: 40 MŠ (6 PŠ)

Broj specijaliziranih učionica: 9

Broj općih učionica: 1

Broj športskih dvorana: 1 u izgradnji

Broj športskih igrališta: 2 MŠ, 2 PŠ

Školska knjižnica: 1

Školska kuhinja:1

3

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

S A D R Ž A J str.1. UVJETI RADA 7

PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU I OPĆINI VELIKA PISANICA 7 PROSTORNI UVJETI 8Unutrašnji školski prostori u matičnoj školi 8Područni školski objekti 13Nastavna sredstva i pomagala 16Knjižni fond škole 17Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog prostora 17STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA I PLAN UREĐIVANJA 18

2. ZAPOSLENI RADNICI U ŠKOLI 20PODACI O ODGOJNO – OBRAZOVNIM RADNICIMA 20Podaci o učiteljima razredne nastave 20Podaci o učiteljima predmetne nastave 21 PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA 22 PODACI O ODGOJNO-OBRAZOVNIM RADNICIMA-PRIPRAVNICIMA 22PODACI O OSTALIM RADNICIMA ŠKOLE 22 TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA ODGOJNO OBRAZOVNIH RADNIKA 24 ŠKOLE Tjedna i godišnje zaduženja učitelja razredne nastave 24Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave 25Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika 29Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole 30

3. ORGANIZACIJA RADA 313.1.PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA 313.2.ORGANIZACIJA SMJENA 343.3.GODIŠNJI KALENDAR RADA 363.4. RASPORED SATI 38

4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 39 4.1.GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM 39

ODJELIMAPREDMETNA NASTAVA – REDOVITA NASTAVA 39RAZREDNA NASTAVA – REDOVITA NASTAVA 40TJEDNI BROJ SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA 42 PREDMETNA NASTAVA – REDOVITA NASTAVA 41RAZREDNA NASTAVA – REDOVITA NASTAVA 43TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI ZA OSTALE OBLIKE ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA 44TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE 44TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE VJERONAUKA 44TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE INFORMATIKE 45TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE

4

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

NJEMAČKOGA JEZIKA 45TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE ALBANSKOGA JEZIKA I KULTURE 46 TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE MAĐARSKOGA JEZIKA I KULTURE 46 TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI DOPUNSKE NASTAVE 47 RAZREDNA NASTAVA 47PREDMETNA NASTAVA 48TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI DODATNE NASTAVE 49RAZREDNA NASTAVA 49PREDMETNA NASTAVA 50RAD PO PRILAGOĐENIM PROGRAMIMA 51RAD PO POJAČANOM INDIVIDUALNOM PROGRAMU 52 PLAN POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA 53ODABRANI OBVEZATNI UDŽBENICI 53 4.7. OBUKA PLIVANJA 53

5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI 54 ŠKOLE

5.1.PLAN ESTETSKOG UREĐENJA 586. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE 597. PLAN BRIGE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I 60

EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA 7.1. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM 627.2. PROGRAM PREVENCIJE NASILJA MEĐU ŠKOLSKOM DJECOM 70

8. PLANOVI PERMANENTNOG I STRUČNOG 76 USAVRŠAVANJA

RAD STRUČNIH AKTIVA U ŠKOLI 76STRUČNA USAVRŠAVANJA U ŠKOLI 76

8.2.1.STRUČNA VIJEĆA 768.2.2. STRUČNA USAVRŠAVANJA ZA SVE ODGOJNO – OBRAZOVNE 77 RADNIKE

UKLJUČENOST U USAVRŠAVANJE IZVAN ŠKOLE 77STRUČNA USAVRŠAVANJA NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI 77STRUČNA USAVRŠAVANJA NA DRŽAVNOJ RAZINI 78 OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA 79

9. PLAN RADA STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH 79 SURADNIKA I ORGAMA UPRAVLJANJA

9.1. PLAN RAD UČITELJSKOG VIJEĆA 799.2. PLAN RADA RAZREDNIH VIJEĆA 819.3. PLAN RADA RAZREDNIKA 819.4. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA 829.5. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA 839.6. PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA 849.7 PLAN RADA RAVNATELJA 859.8. PLAN RADA TAJNIŠTVA 899.9 PLAN RADA RAČUNOVOĐE 90

5

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

9.10PLAN RADA DOMARA 919.11. PLAN RADA KUHARICA 929.12. PLAN RADA SPREMAČICA 929.13.PLAN RADA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA 93

10.PLAN INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG 95ODRŽAVANJA TE NABAVE OPREME

11.PRILOZI 12 .1. PLAN RADA KNJIŽNIČARA 9612.2. PLAN RADA STRUČNIH SURADNIKA 108

12.PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA 115

13. NAPOMENA 118

6

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

1. UVJETI RADA

PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU I OPĆINI VELIKA PISANICA

Upisno područje Osnovne škole Velika Pisanica obuhvaća prostor naselja Velika Pisanica,

Babinac, Bačkovica, Bedenička, Čađavac, Nova Pisanica, Polum, Ribnjačka, Lasovac i Bedenik.

Upisno područje OŠ Velika Pisanica obuhvaća prostor općine Velika Pisanica, općine

Šandrovac i općine Nova Rača.

Učenici razredne nastave s područja Babinca pohađaju PŠ Babinac, učenici s prostora

Lasovca polaze u PŠ Lasovac, učenici s prostora Bedenika polaze PŠ Bedenik, a učenici s

prostora Ribnjačke polaze PŠ Ribnjačka. Najudaljenija od svih PŠ je ona u Ribnjačkoj, a

udaljenost iznosi oko 20 km do Matične škole. Učenici predmetne nastave s prostora svih

naselja upisnog područja OŠ Velika Pisanica polaze nastavu u Matičnoj školi, a prijevoz je

organiziran autobusima ''Čazmatransa''.

Mjesta i naselja raspršena su, a Velika Pisanica ujedno je poznata kao najduže selu u

Republici Hrvatskoj dugo čak 13 km. Prometnu povezanost okolnih mjesta sa Velikom

Pisanicom čine asfaltne, a na nekim područjima i makademske ceste.

Pučanstvo je pretežno hrvatsko, a uz Hrvate na tom prostoru žive Srbi, Albanci i Mađari.

Žitelji ovog područja žive pretežno od poljoprivrede, a neki su uposleni u gospodarstvu te

ustanovama. Velik je broj starog stanovništva, a broj upisanih prvašića je u opadanju. Razlog

tome je odlazak mladih u grad, staro stanovništvo na prostoru općine, veliki broj

nezaposlenih. Općina Velika Pisanica prije 7 godina napravila je ROP plan te u sljedećih

nekoliko godina odredila nekoliko područja prioritetnog razvoja. Osim zapošljavanja ljudi u

gospodarskoj zoni (poslovna zona) potrebno je zadržati mlade i ulaganjem u obrazovanje.

Jedan od načina je izgradnja školsko-sportske dvorane koja je započela u veljači 2010.

godine i za koju je Županija bjelovarsko-bilogorska financirala već 4.000.000,00 kuna za

izgradnju 1. faze.

Općina Velika Pisanica nalazi se u sjevernom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije, na

južnim obroncima Bilogore. Općinom je obuhvaćena kompaktna cjelina, koja slijedi prirodni

tok od 8 naselja na površini od 83,67km2. Administrativno središte Općine je naselje Velika

Pisanica dok su ostala naselja Polum, Čađavac, Nova Pisanica, Babinac, Ribnjačka, Bedenička

7

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

i Bačkovica . Po popisu stanovnika iz 2011. godine općina Velika Pisanica broji 1774

stanovnika. Za samo mjesto Veliku Pisanicu zanimljivo je to da je duga čak 13 kilometara.

Velika Pisanica na zapadu graniči sa općinom Šandrovac, na jugozapadu sa općinom Nova

Rača, na jugu i istoku sa općinom Veliki Grđevac dok na sjeveru graniči sa Virovitičko -

podravskom županijom.

Središnji dio mjesta Velika Pisanica ima status zaštićenog spomenika kulture III. kategorije.

Središtem naselja dominiraju crkva sv. Lazara iz 1724. godine i Župna crkva Srca Isusova sa

Župnim dvorom iz 1908. godine. Blagdan Srca Isusova ujedno je i Dan općine Velika Pisanica

koji se svake godine svečano obilježava.

Zbog ratnih događaja, ali i slabe ekonomske razvijenosti Općina Velika Pisanica dobila je

status II. skupine područja od posebne državne skrbi. Općina je u suradnji sa stanovnicima

vrlo aktivna na različitim područjima djelovanja, a sve u svrhu podizanja kvalitete života svih

njenih stanovnika. Svoj sadašnji i budući razvoj temelji na očuvanoj prirodi, razvoju malog

poduzetništva i obrtništva, ekološkoj poljoprivredi, kontinentalnom i rekreacijskom turizmu,

kao i brigom za sve socijalne skupine društva, razvojem udruga građana, promovirajući

načela održivog razvoja i života u skladu sa prirodom.

Vizija Općine Velika Pisanica definirana je u strateškom dokumentu razvoja općine, a glasi:

Velika Pisanica, općina suvremene poljoprivredne proizvodnje, snažnog poduzetništva,

atraktivne turističke ponude i razvijenih društvenih vrijednosti. U izradi je nova Strategija

razvoja općine Velika Pisanica koja će se bazirati na poljoprivrednoj proizvodnji i OPG-ima.

PROSTORNI UVJETI

Unutrašnji školski prostor u matičnoj školi

U Matičnoj školi u Velikoj Pisanici radimo u zgradi koja je sagrađena 1971. godine.

Izgradnju zgrade je financirao Frenk Kern, Amerikanac, svojim bogatim donacijama,

8

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Mjesna zajednica Velika Pisanica i skupština općine Bjelovar. Zgrada je napravljena u obliku

prizemnice, a obuhvaća prostor oko 1500 m2. Ostatak prostora od oko 9000 m2 je prostor

dvorišta, oranica i dijela namijenjenog izgradnji školsko-športske dvorane.

U Matičnoj školi postoji 10 učionica i knjižnica. Učionice su uglavnom specijalizirane:

Učionica za povijest i geografiju, 2 učionice za hrvatski jezik, učionica za vjeronauk i glazbenu

kulturu, učionica za engleski jezik, učionica za tehničku kulturu i fiziku, dvije učionice za

matematiku (od kojih je jedna za likovnu kulturu), učionica za kemiju, prirodu i biologiju te

informatička učionica.

U siječnju 2010. godine učionica za hrvatski jezik nasuprot knjižnice prenamijenjena je u

veliku informatičku učionicu sa 24 računala, printerom, projekcijskim platnom i projektorom.

Budući da je stara informatička učionica prostorom neadekvatna ( ima 30-tak m2 ), a škola je

u srpnju 2009. dobila 16 novih računala od MZOS te se broj računala u informatičkoj učionici

popeo na 24 , oformljena je velika informatička učionica. U njoj se osim računala nalazi i

platno, laserski printer u boji te projektor kao i trakaste zavjese koje omogućavaju nesmetani

rad učenika na računalima.

Knjižnica je detaljno uređena novim policama, stolicama i stolovima, kupljena je nova

oprema – LCD televizor te je knjižnica spremna za uporabu, a u njoj su mogući razni sastanci,

vijeća i sjednice. Predviđena je nastava i prezentacija svih predmeta u knjižnici, a velika

informatička učionica nasuprot knjižnice samo će pospješiti informatičku djelatnost i pojačati

interes učenika. Potrebno je dovršite s nekoliko novih polica uređenje knjižnice, no za to je

potrebno ishoditi sredstva putem natječaja.

U školi je zamijenjena dotrajala drvena stolarija plastičnom, a sredstva su dobivena iz

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 80 % . Uz financijsku pomoć

Županije bjelovarsko bilogorske sredstva su bila dostatna za zamjenu kompletne ovojnice

zgrade ( svi prozori i vrata), a škola je osigurala iznos od 8.000,00 kn. Iznos kompletne

zamjene ovojnice zgrade iznosi 216.000,00 kn. Suradnja općine i škole pokazala se vrlo

učinkovitom jer je projekt EE škole Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uputila

općina Velika Pisanica. Projekt EE škole napravljen je na temelju Energetske studije OŠ Velika

Pisanica koju je izradio Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba.

Nakon zamjene plastične stolarije napravila se u lipnju 2010. termo žbuka i fasada škole,

a velik dio sredstava ( 80 % ili oko 80.000,00 kn) su osigurana iz Fonda. Ostatak sredstava

9

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

( 20% ili oko 25.000,00 kn) osigurala je Bjelovarsko – bilogorska županija i općina Velika

Pisanica.

Ugradnjom plastične stolarije i termo žbuke planira se uštedjeti velika količina energije. U

ljetu 2011. godine Županija Bjelovarsko bilogorska financirala je zamjenu kotlovnice na lož

ulje ekološki prihvatljivijim grijanjem zbog dotrajalosti kotla na lož ulje koji više nije bilo

moguće zamijeniti. Kao energent se od jeseni 2011. godine koristiti plin u Matičnoj školi te je

postojeća kotlovnica prilagođena novim uvjetima, pregrađena i uvedeni su novi bojleri ,

zamijenjene cijevi, a u učionicama, kancelarijama i hodnicima su na radijatore stavljeni

termostatski regulatori. To je u projektu EE škole 3. i 4.faza energetske učinkovitosti. Da bi

škola bila potpuno efikasna, potrebno je još tijekom sljedećih godina prilagoditi rasvjetu. Po

pitanju rasvjete već se mnogo napravilo - u 2 učionice ( informatika i knjižnica) donacijom

Hepa, općine Velika Pisanica i vlastitim sredstvima zamijenjena je loša i neučinkovita rasvjeta

modernom i štednom. Dakle, škola je započela i s realizacijom 5. faze (posljednje) u Projektu

EE škola. U kolovozu 2012. godine u učionici geografije također je zamijenjena rasvjeta

sredstvima RTL pomaže djeci.

Donacijom Japanske vlade OŠ Velika Pisanica u projektu ''Projekt opremanja Osnovne škole

Velika Pisanica obrazovnom opremom'' financirana je nabava školskog namještaja (ormari,

police, klupe i stolice) za 6 učionica te ormare i police za još 2 učionice u OŠ Velika Pisanica

što će uvelike pomoći boljem radnom ozračju i boljim rezultatima učenika naše škole.

Sredstva za navedeni projekt iznose 13.139 eura, a oprema je nabavljena u srpnju 2012. u

iznosu 64.495,00 kn. Krajem školske godine 2014./15. završen je projekt te je nabavljeno 8

ormara za učionicu kemije , specijalizirani ormar za čuvanje kemikalija i 5 panoa.Vrijednost

opreme je preko 30.000,00 kn.

Donacijom zaklade Zamah od 15.000,00 kn nabavljeni su ekološki kontejneri za

razvrstavanje otpada i nalaze se pred školom te su dostupni svim stanovnicima općine. Škola

je navedenom donacijom financirala i kontejnere s likovima životinje za dječju igraonicu, a

donacijom iste zaklade u iznosu od 13.000,00 kn ( uz 2.000,00 kn) općine Velika Pisanica

nabavljene su platnene vrećice s ekološkim porukama i logom škole, zaklade i općine te

podijeljene učenicima, učiteljima i stanovnicima. Sakupljene plastične vrećice su se reciklirale

u dogovoru sa Sirovinom Trgopreradom iz Bjelovara, a platnene su podijeljene sudionicima

akcije ''Platno in, plastika out''. Sredstvima Minpo u rujnu 2013. je promijenjena stara

derutna ograda u prednjem školskom vrtu novom ogradom. 10.000,00 kn donacija te

10

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

4.000,00 kn vlastitih sredstava omogućilo će provođenje projekta ''Tradicijsko cvijeće OŠ

Velika Pisanica''. Nastavak ulaganja u školski vrt uslijedio je u proljeće 2015. godine kada je u

projektu ''Počni i ti – organsko proizvoditi'' nabavljen trimer za košnju, prijenosno računali,

alat za rad u vrtu, investirano je u betoniranje ivičnjaka te u je u 2. fazi projekta nabavljena

oprema za ispitivanje tla. Projekte je sufinancirao Hep d.d., Minpo, Poljoprivredna zadruga

Velika Pisanica, sama škola, a vrijedni su preko 25.000,00 kn. Od rujna 2015. Goine razredna

nastva matične škole ( 4 razredna odjela) prešla je na sustav e-Dnevnika a 2 računala i

projektor za učionice financirala je općina Velika Pisanica.

Tijekom ljeta 2015. godine uređene su sve učionice, okrečene i osvježene , kao i hodnik

škole. Na 3 učionica i kancelariji defektologa obojana su vrata i štokovi. Prijašnjih godina

uređen je pod u ostatku učionica kao i ostala vrata i štokovi. Dio hodnika oko zbornice i

sanitarnog čvora oslikat će se u 2015./16. godini.

Školska kuhinja je temeljito opremljena i kuhanje oko 200 obroka svakodnevno odvija se

po svim sanitarnim i higijenskim uvjetima. Kuhinja raspolaže novim priborom, napom,

plinskim štednjakom, a u njoj se više ne kuha na plin iz boce , već je uveden plin. Škola je u

šk. g. 2012./13. radila po standardima HACCP-a, a taj standard se primjenjuje od 2011.

godine.

U ljeto 2014. godine na ulazu u školsku zgradu napravljena je rampa za invalide koju je

financiralo Ministarstvo branitelja i Općina Velika Pisanica te je investicija vrijedna preko

30.000,00 kn.

U jesen 2015. Godine završeno je energetsko certificiranje zgrade matične škole koja

pripada energetskom razredu C. Za poboljšanje energetske učinkovitosti potrebno je izolirati

strop u vrijednosti 150.000,00 kn te je investiranje u izolaciju stropa ušlo u projekt javno

privatnog partnerstva.

Za nastavu TZK koristi se mjesni dom udaljen oko 200 m od škole, a izgradnja nove

školsko-sportske započela je u veljači 2010. godine te je 1. faza dovršena u jesen 2010.

godine. Tada su napravljeni zidovi, krovište i ugrađena plastična stolarija. Dovršetak dvorane

očekuje se u 2017. godini kroz projekt javno privatnog partnerstva BBŽ, općine i MZOS.

Novom dvoranom će nastava TZK biti u potpunosti omogućena i izvođena u svim potrebnim

uvjetima. Nastava TZK-a se izvodi i na terenima Nogometnog kluba ''Bilo'' i na rukometnom

terenu, a prostor u potpunosti zadovoljava.

11

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Učionica( kabinet)

Površina m2

Uvjeti Opća opremljenost

Didaktička opremljenost

Geografija/povijest

58,30 Odlični (potrebno

lakiranje poda)

Odlična. Odlična. Postavljen projektor i laptop.

Hrvatski jezik 58,30 Odlični(potrebna zamjena rasvjete )

Odlična Odlična. Postavljen projektor i laptop.

Glazbena kultura/vjeronauk

58,30 Odlični(potrebna zamjena rasvjete )

OdličnaS vremenom postaviti projektor i računalo.

Engleski jezik 58,30 Odlični(potrebna zamjena rasvjete )

OdličnaS vremenom postaviti projektor i računalo.

Fizika 58,30 Odlični (potrebna zamjena rasvjete )

OdličnaPostavljan projektor i računalo.

Matematika 58,30 Odlični(potrebna zamjena rasvjete )

OdličnaPostavljen LCD televizor koji ima funkciju projektora. Postavljeno računalo.

Informatika(kabinet)

58,30 Odlični Odlična Odlični.

Knjižnica 58,30 OdličniPotrebno kupiti dio polica za knjige

Odlični.

Kemija/biologija s aneksom

(kabinet)

80,67 Odlični – nabavljeni novi ormari, ormar za kemikalije.

Odlična Postavljen projektor i laptop.

12

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Tehnička kultura 53,66 Odlični(potrebna zamjena rasvjete )

Odlična

Postavljen projektor i laptop.

Hrvatski jezik ( manja učionica) 29,97 Odlični

(potrebna zamjena rasvjete )

OdličniOdlični.Postavljen projektor.

Područni školski objekti

Područni školski objekti nalaze se u Bedeniku, Babincu, Lasovcu i Ribnjačkoj i vlasništvo su

škole, tj. osnivač je Bjelovarsko-bilogorska županija. Školske zgrade koje su zapuštene i

zemljišta koja su bila u vlasništvu tih područnih škola na prostoru Čađavca, Bačkovice,

Bedeničke i Ravneša osnivač ja na temelju odluke Školskog odbora dao u vlasništvo općini

Velika Pisanica koja će stare zgrade kroz projekte i donacije urediti te preuzeti brigu o njima.

PŠ Bedenik

Odgojno-obrazovni rad se odvija u zgradi površine 150,63 m2 ( dvije učionice, sanitarni

čvor, hodnik, prostorija za opremu i računala) te vanjskom školskom dvorištu u jednoj smjeni

( od 8.00 do 12.10 sati ). Škola ima sve potrebne uvjete za rad te svu potrebnu opremu ( TV

prijamnik, video-rekorder, kasetofon, računala ).

U školi je uvedeno centralno grijanje, nadograđeni su radijatori u siječnju 2015., dio učionica

opremljen je novim stolovima. Škola posjeduje telefon kao i ADSL.

Tijekom sljedećih godina potrebno je urediti krovište škole, izmijeniti stolariju i staviti termo

žbuku. Prijavu na projekte i financijska sredstva treba ostvariti općina Nova Rača ili BBŽ.

Školski voćnjak se već 3 godine obnavlja, a u njemu je posađeno 50 sadnica voćaka u

projektu ''Jabuka – od likovne ideje do sadnice'', a sredstva u iznosu 5.000,00 kn je osiguralo

Ministarstvo poduzetništva i obrta. 2012. godine za potrebe košnje dvorišta i voćnjaka iz

navedene donacije škola je kupila modernu kosilicu.2013. godine derutni objekt šupe je

13

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

srušen kako ne bi predstavljao prijetnju učenicima i učiteljima. Energetsko certificiranje

objekta završeno je u jesen 2015. godine, a sredstva su osigurana. Škola je dobila energetski

razred D te je potrebno izolirati krovište, ovojnicu zgrade i stolariju da bi se poboljšala

energetska efikasnost. U školi je malen broj učenika te je isplativost investiranja u objekt u

derutnom stanju s lošim temeljima upitna.

PŠ Babinac

Odgojno-obrazovni rad u PŠ Babinac odvija se u jednoj smjeni ( od 8.00 do 12.10 sati).

Unutarnji se prostor sastoji od hodnika, sanitarnog čvora i dvije učionice veličine 110 m2.

Budući da je u PŠ Babinac četverorazredna kombinacija ( 7 učenika) druga učionica se ne

koristi za rad. Prostor učionica je uređen prije četiri godine, a škola ima grijanje na peći na

drva. U hodnicima nema grijanja, a trebalo bi spustiti i stropove radi bolje izolacije. Velika

ulaganja nisu toliko isplativa jer je broj učenika vrlo malen. Prostor školskog dvorišta u

kojem se izvodi nastava TZK-a je ograđen. Škola raspolaže svim potrebnim tehničkim

uređajima ( TV prijamnik, kasetofon , video rekorder, 2 računala i telefon). U školskoj godini

2010./11. uveden je ADSL,a učionice i prostor je u 2012. godini okrečen. Za učenike su

nabavljeni stolovi i stolice iz prostora matične škole što je osigurano preraspodjelom

namještaja zbog donacije novog namještaja Japanske vlade matičnoj školi. Prostor drvarnice

koji je star i dotrajao je uređen te je u njemu uređena nova drvarnica. Radove je izvela

Općina Velika Pisanica koja je donirala i sredstva u iznosu 4.464,56 kn za radove i materijal.

U ljeto 2014. godine uveden je gradski vodovod, a sredstva je osigurala BBŽ u iznosu

12.000,00 kn. Krovište objekta je derutno te je potrebna sanacija ukoliko se iznađu sredstva

potrebna za zamjenu krovišta. Za potrebe nastave TZK kupljena je nova strunjača, a i novo

prijenosno računalo. Sredstva su osigurali općinski vijećnici Velike Pisanice.

PŠ Lasovac

Odgojno-obrazovni rad u PŠ Lasovac odvija se u jednoj smjeni ( od 7.55 do 12.15 ).

Površina PŠ Lasovac u kojoj se odvija odgojno-obrazovni rad je 200 m2.

Tijekom listopada 2008. godine u školi je uvedeno centralno plinsko grijanje, stavljena

plastična stolarija na pročelje škole i tavan, uređena zbornica, napravljene električne

14

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

instalacije, pregrađene učionice jer su u PŠ Lasovac 4 čista razredna odjeljenja i izgrađena

ulazna nadstrešnice od lima. Pregradnjom učionica omogućen je rad u jednoj smjeni.

Radove je financirala Županija bjelovarsko-bilogorska , a oni iznose oko 170.000,00 kn.

U kolovozu 2009. godine izoliran je pod zbornice i predsoblja ( oko 50 m2 ), a na pod su

stavljene pločice.

Škola je opremljena sa 2 računala, TV prijamnicima, kasetofonima, video rekorderima,

grafoskopom i telefonom. Uveden je ADSL.

Prostorije škole obuhvaćaju hodnike, sanitarni čvor, učionice, zbornicu.

Nastava TZK- a odvija se na nogometnom terenu udaljenom 20 m od škole i u prostorijama

škole. 2012. godine do kraja je zamijenjena vanjska ovojnica zgrade plastičnom stolarijom.

Radove je financirala BBŽ. Općina Šandrovac uredila je unutarnji prostor škole koji je okrečen

i pregletovan kao i vanjsku ogradu te ulazna vrata, klupčice za nove prozore. Općina je

navezla kamen na ulaz u školsko dvorište. U ljetu 2013. Općina Šandrovac nabavila je za

potrebe učenika i učitelja novo prijenosno računalo vrijednosti oko 3.000,00 kn. Energetsko

certificiranje zgrade završeno je u jesen 2015. godine, a škola pripada energetskom razredu

D. Za poboljšanje uvjeta potrebna je izolacija zgrade i novo krovište. U zimo 2014. Godine

općina Šandrovac obložila je unutarnju stranu sjevernog zida knaufom.

PŠ Ribnjačka

Odgojno-obrazovni rad odvija se u učionici površine 40m2, a u zgradi se nalaze i prostorije

sanitarnog čvora, drvarnice i hodnika, veličine 80 m2. Uvjeti u učionici zadovoljavaju, ali su

ostale prostorije u poprilično lošem stanju. U zimi 2013. godine zamijenjena je stolarija

novom plastičnom na prostoru učionice te na ulaznim vratima u školu i postavljene su nove

klupčice.U ljutu 2013. uređena je nova zbornica ( postavljene su pločice na pod, zatvoren zid

u drvarnicu, okrečen i ožbukan prostor nove zbornice. Uređen je i popločen prostor do

drvarnice na koju su postavljena ulazna vrata. Za potrebe škole Općina je darovala računalo.

Radove na uređenju zbornice pomogla je Općina Velika Pisanica, a škola je nabavila pločice i

materijal za postavljanje poda. Škola raspolaže računalom, TV prijamnikom, video

15

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

rekorderom, kasetofonom, a izvanučionička nastava se odvija i u školskom dvorištu. Nastava

se odvija u jednoj smjeni ( od 8.00 do 12.10 sati).

Grijanje je pomoću peći na drva. U rujnu 2010. godine u školi je napravljena rampa za

učenicu koja je invalid, a ove godine polazi MŠ. Nalijepljene su pločice u sanitarnom čvoru.

Učionica je okrečena u ljetu 2014. godine. 2012. godine uveden je telefon.2014. nabavljeno

računalo općine Velika Pisanica te nova strunjača za koju je sredstva osigurala škola.

1.2.3. Nastavna sredstva i pomagala

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

Nastavna sredstva ipomagala

Stanje Stan-dard

Audiooprema:Kasetofoni ( MŠ) – 8 kom 4Kasetofoni (PŠ) – 5 kom 5Televizori( MŠ) – 9 kom 5Televizori ( PŠ ) – 5 kom 5Video i fotoopremaVideorekorderi (MŠ) - 5Videorekorderi (PŠ) - 5Kamera i stalak za kameru - 1 1Digitalni fotoaparati – 2 kom 2DVD (MŠ) – 5 kom 3DVD ( PŠ) – 4 kom 3Informatička opremaRačunala (MŠ) -35 4Računala (PŠ) - 6 2Laptopi – 6 kom 2Projektori – 8 kom 3Ostala oprema:Grafoskopi (MŠ) – 8 kom 4Grafoskopi (PŠ) – 4 kom 5Zidna platna ( MŠ) – kom 12 5Zidna platna ( PŠ ) – kom 1 1 Skener – kom 2 1

16

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

1.2.4. Knjižni fond škole

KNJIŽNI FOND STANJE STANDARD

Lektirni naslovi (I. – IV. razred) 577 1210Lektirni naslovi (V. – VIII. razred)

972 1370

Književna djela 1375 1381Stručna literatura za učitelje 514 276Ostalo 172 147U K U P N O: 3610

1.2.5. Plan obnove, adaptacije, izgradnje i dogradnje novog prostora

Za poboljšanje uvjeta rada neophodno bi bilo sljedeće:

I. KAPITALNA ULAGANJA

1. Završetak radova na Školsko-sportskoj dvorani u Matičnoj školi 6.000.000,00 kn

II. INVESTICIJSKA ULAGANJA

1. Uređenje PŠ (Bednik, Babinac i Ribnjačka) BBŽ, Općina, škola

2. Nabava trakastih zavjesa i polica za knjižnicu škola, projekti

3. Zamjena rasvjetnih tijela u Matičnoj školi led rasvjetom škola, projekti

4. Nabava projektora i računala škola, projekti

1.3. STANJE ŠKOLSKOG DVORIŠTA I PLAN UREĐIVANJA

17

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Eko-etno školski vrt ispred Matične škole obiluje raznovrsnim raslinjem, uglavnom

zimzelenim, kamenjarom i biljkama ljetnicama. U dvorištu je izgrađena sjenica koja je

napravljena u etnološkom uređenju, vrt s aromatičnim i začinskim biljem, komposište. Oko

cvjetnjaka se brinu učenici cvjećari i vrtlari sa svojom voditeljem Učeničke zadruge, a vrt je

2008., 2009., 2010., 2011. i 2012.godine prijavljen i ušao je u program za ''Najljepši

kontinentalni vrt.'' Osim učenika o uređenosti dvorišta skrbi domar. U rujnu 2009. godine

dobiveno je 10.000,00 kn sredstava za kupnju sadnica čempresa smaragdne tuje od

Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te 15.000,00 kn od Zaklade Adris. Sredstva

su namjenski potrošena. U dvorištu je napravljena i meteorološka postaja za koju je u iznosu

od 10.000,00 kn financirao Zagrebački holding. 2012.godine napravljena su ulazna klizna

vrata u dvorište te ekološki drveni koševi za smeće kao donacija Hrvatske turističke

zajednice. Školski vrt je lijepo uređen, svrhovito i edukativno te je uvršten kao dio turističke

promidžbe općine Velika Pisanica na kartu Pisaničke eko etno staze. Kao jedna od destinacija

obilježena je drvenim putokazima i naša škola, kao i naš vrt.

Od siječnja do travnja 2011. godine projekt Klinika za otpad ostvario je donaciju Zamaha

od 15.000,00 kn te su sredstva iskorištena za kupnju zelenog otoka – kontejnera za papir,

staklo i plastiku (10.285,62 kn) koji se nalaze ispred škole i na raspolaganju su svim

stanovnicima mjesta. Na taj način učenici, učitelji i ostali sudjeluju u recikliranju. U

navedenom projektu kupljeni su i kontejneri s likovima životinja za Dječju igraonicu Pisanički

mališani za vanjski i unutarnji prostor u iznosu 5.904,00 kn. Tako će i najmlađi stanovnici

općine započeti proces recikliranja i naučiti se čuvati okoliš. U sklopu projekta ostvarena je

suradnja s firmom Sirovina Trgoprerada d.o.o. koja je održala 2 radionice te putem letaka i

prezentacija učenike i učitelje uputila u reciklažu i zaštitu okoliša. 2012. godine u iznosu

13.000,00 kn Zaklada Zamah financirala je projekt ''Platno in, plastika out'' kojim su

sakupljene plastične vrećice na prostoru općine, a 1000 platnenih vrećica s kao porukama i

logom škole, općine i zaklade je podijeljeno stanovnicima, učenicima i učiteljima. Školski vrt

ispred matične škole u rujnu i listopadu 2013. godine uređen je sredstvima Ministarstva

poduzetništva i obrta (10.000,00 kn) - postavljena je nova ograda i uklonjena stara

derutna. Osim Minpo-a škola je sredstvima od 4.000,00 kn pomogla kupnju ograde, a općina

Velika Pisanica uklanjanje stare ograde te postavljanje nove uz pomoć javnih radova. U

proljeće su u sklopu projekta Tradicijsko cvijeće OŠ Velika Pisanica posađeni božuri. U

kolovozu 2014. godine ponovo je ostvarena donacija Minpoa u iznosu 10.000,00 kn. Za

18

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

navedena sredstva nabavljena je nova trimer, novo prijenosno računalo, alat za rad u vrtu,

izbetonirani su ivičnjaci. Ostvarena sredstva Hep-a za projekt Počni i ti organsko proizvoditi u

iznosu 7.000,00 kn potpomogla je Poljoprivredna zadruga Velika Pisanica s 2.000,00 kn te u

sklopu tog projekta nabavljena oprema za ispitivanje tla kojom će i učenici ispitivati

kvalitetu tla na prostoru Velike Pisanice i poticati stanovništvo na organsku proizvodnju te

ujedno učiti o zdravoj prehrani i organskoj proizvodnji namirnica. Projekt je vrijedan

14.450,00 kn.

Na područnim školama okoliš i travnata igrališta održavaju spremačice. U Lasovcu i

Babincu cvjetnjak također održavaju spremačice.

U voćnjaku PŠ Bedenik potrebna je detaljna analiza aktivnosti jer se voćnjak rijetko

održava. Bolje održavanje od strane voditelja INA započeli je u šk.g. 2013./14. Redovita

košnja i briga oko novih i starih sadnica čiji je vlasnik Učenička zadruga Bilogora poboljšala se

u 2014./15. godini.U uređenju voćnjaka su prijašnjih godina sudjelovale Općina, V. Pisanica,

Šumarija V. Pisanica, roditelji i učenici PŠ Bedenik, tehnološko osoblje, ravnateljica…

Potrebno je osmisliti i voditi brigu o voćnjaku da se ne bi zapustio.

Donacija Hrvatskih voda vrijedne laboratorijske opreme za ispitivanje kvalitete vode pomoći

će u nastavi prirode, biologije, kemije te omogućiti učenicima i učiteljici rad na terenu.

Veličina zelenih površina, oranica, okućnica u Matičnoj i Područnim školama

MATIČNA ŠKOLA

NAZIV POVRŠINE VELIČINA OCJENA STANJA Park ispred škole

9.000 m2 zadovoljava

Školsko dvorište iza škole

zadovoljava

PŠ BEDENIK

Dvorište 5.500 m2

zadovoljava Oranice zadovoljava PŠ BABINAC

Školsko dvorište 2.700 m2

zadovoljava Oranica zadovoljava Voćnjak zadovoljava

19

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

PŠ LASOVAC

Voćnjak 6.800 m2

ne zadovoljava Oranica zadovoljava Dvorište zadovoljava

PŠ RIBNJAČKA

Oranica 3.200 m2 zadovoljava Dvor ograda zadovoljava

2. ZAPOSLENI RADNICI U ŠKOLI

2.1.PODACI O ODGOJNO – OBRAZOVNIM RADNICIMA

2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

Ime i prezime Godinarođenja

God. staža

Struka Stupanjšk. spr.

Predmet koji predaje

1.Brigita Bedi 1962. 29 uč. razr. nast. VŠS razredna n.2.Viktor Breškić 1963. 30 uč. razr. nast. VŠS razredna n.

3.Ivana Čer 1982. 8 uč. RN i povijesti VSS razredna n.4.Sanela Gerić 1978. 12 uč. RN i

prirodoslovljaVSS razredna n.

5.Danijela Dašek 1977. 14 uč. razr. nast. VSS razredna n.6.Marija Dent 1975. 17 uč.razr.nast. VSS razredna n.7.Anita Farkaš 1978. 14 uč.razr.nast. VSS razredna n.

8.Leonardo Gradečak

1977. 10 uč. razr. nast. VSS razredna n.

9.Mirela Mrzlečki 1978. 13 uč. RN i povijesti VSS razredna n.10.Marina Roher 1971. 22 uč. razr. nast. VŠS razredna n.

11.Marijana Špajgl 1975. 16 uč. razr. nast. VSS razredna n.

12.Kornelija Domitrović

1978. 3 uč. RN i glazbene kulture

VSS razredna n.

2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

20

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Ime i prezime Godinarođenja

God. staža

Struka Stupanjšk. spr.

Predmet koji predaje

1.David Andreić 1962. 20 dipl.teolog VSS vjeronauk2.Nikolina Beljan 1982. 7 uč.RN i engl.j. VSS engleski j.

3.Tomislav Bošnjak 1988. 3 mag.edu.fizike i informatike

VSS fizika

4. Borjana Brdar 1991. 0 bacc. edu.matematike

VŠS matematika

5.Maja Car 1976. 15 prof. pov. i geogr. VSS povijest i geografija

6. Jasminka Crnković

1979. 13 prof.glaz.kulture VSS glazbena kultura

7.Tea Dolenčić 1981. 1 prof. hungarologije i engleskoga j.

VSS mađarski jezik i kultura

8.Vlatka Franić Husić

1978. 12 uč.RN i matematike

VSS matematika

9.Slavomir Gvojić 1981. 3 5.razred bogoslovije

SSS pravoslavni vjer.

10. Josipa Ivanović 1976. 14 prof. biologije i kemije

VSS priroda, kemija i biologija

11.Mario Kuštan 1979. 4 dipl. ing. prometa VSS tehnička kultura12.Dila Kolaj 1963. 0 asistent-istarživač

biologije i kemijeSSS albanski jezik i

kultura13.Ana Leko 1987. 1,5 mag.prim.obrazo

vanja (modul engl. Jezik)

VSS engleski jezik

14. Biljana Novković

1971. 11 prof. TZK VSS TZK

15.Ivana Pavlović Mikulić

1982. 6 dipl. kateheta VSS vjeronauk

16. Ivan Piria 1985. 7 uč. RN i informatike

VSS informatika

17. Senada Piria 1982. 8 uč.RN i hrvatskoga jezika

VSS hrvatski jezik

18.Marijana Popijač

1984. 6 uč.RN i engleskog j.

VSS engleski jezik

19.Vanja Rajsz/Snježana

Coha

1989.1970.

113

mag.edu. filozofije i

njemačkog jezika i knjiž./ suradnik

u INDOK

VSSSSS

njemački jezik

21

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

djelatnosti20.Anita Res 1982. 6 uč. RN i likovne

kultureVSS likovna kultura

21.Nataša Saraja 1978. 12 prof. hrvatskoga j.

VSS hrvatski jezik

22.Slavka Soptija 1955. 34 uč. hrvatskoga j. VŠS hrvatski jezik23.Mario Šterle 1956. 29 dipl. ing.

metalurgijeVSS tehnička kultura

24.Ivan Tomljenović

1984. 3 prof. povijesti i geografije

VSS geografija

25.Kata Vidaković 1957. 26 dipl. kateheta VSS vjeronauk

Radnici pod rednim brojem 1., 3., 7., 9, 12., 19.,23., 24. rade u nepunom radnom vremenu.

2.2. PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA

Ime i prezime Godinarođenja

Godinestaža

Struka Stupanjškol.sprem

e

Poslovi koje obavlja

1.Ivana Gregorić 1976. 15 prof.komp.knjiž.

i hrvatskog j.i književnosti

VSS ravnatelj

2. Marica Šabić 1958. 28 socijalni pedagog

VSS socijalni pedagog

3. Valerija Košutić 1956. 33 socijalni pedagog

VSS defektolog

4. Slavka Soptija 1955. 34 uč. hrvatskoga jezika

VŠS knjižničar

2.3. PODACI O ODGOJNO-ORAZOVNIM RADNICIMA - PRIPRAVNICIMA

Ime i prezime Godinarođenja

God. staža

Struka Stupanjšk. spr.

Predmet koji predaje

Kornelija Domitrović

1978. 3 uč. RN i glazbene kulture

VSS razredna n.

Tea Dolenčić 1981. 1 prof. hungarologije i engleskoga j.

VSS mađarski jezik i kultura

Vanja Rajsz 1989. 1 mag.edu. VSS njemački jezik

22

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

filozofije i njemačkog jezika

i knjiž.Borjana Brdar 1991. 0 bacc.edu.matema

tikeVŠS matematika

2.4.PODACI O OSTALIM RADNICIMA ŠKOLE

Ime i prezime Godinarođenja

Staž Struka Stručnasprema

Radno mjesto

1. Ana Nemet 1984. 5 upravni pravnik VŠS tajnik2. Daria Kovarik 1972. 17 Ekonomski stručni

radnikSSS računovođa

3. Stjepan Dinjar 1958. 37 montažer pl.instalacija

SSS domar, ložač, kućni majstor

4. Draga Solar 1951. 35 konfekcijskiradnik

NKV kuharica

5. Ankica Perković

1961. 33 konditor SSS kuharica – spremačica

6. Ljilja Horgoš 1967. 12 drvni tehničar SSS spremačica7. Milka Veg 1966. 3 radnica NKV NKV spremačica

8. Štefica Furjan 1952. 13 radnica NKV NKV spremačica9.Nada

Paukovac1961. 13 radnica NKV NKV spremačica

10.Marija Poljan 1963. 4 radnica NKV NKV spremačica11.Gabrijela

Didač1981. 5 ekonomist SSS pomoćnik u nastavi

12.Katarina Bokan

1994. 0 upravni pravnik SSS pomoćnik u nastavi

Radnici pod rednim brojem 7., 8., 9., 10.,11., 12. rade u nepunom radnom vremenu.Radnica pod rednim brojem 1. i 2. ostatak radnog vremena ( 2.polovicu) nemaju u školi.

23

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

2.5. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA ODGOJNO OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLE

2.5.1. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

R.br.

Ime i prezimeučitelja

Nastavni predmet

koji predaje

Razredni odjeli

u kojima radi

Red.nast.

i čl.53

Izb.nast.

Nep.rad.raz-red-nika

Dop.nas.

Dod.nas.

Izvan-nast.akt.

Ukupannepos.

rad

ostaliposlovi

Pos.po-

slovi

Ukup-no

pos.poslo-

vi

Preko-vre-

menirad

Napomena

Tjedno

Godišnje

St.3. čl.65

St.2čl.65

1. Brigita Bedi

Razrednanastava

3.i 4. PŠ Bedenik

16 2 1 1 1 21 17 2 40 1400

2. Viktor Breškić

Razrednanastava

4. razred MŠ 16 2 1 1 1 21 17 2 40 1400

3. Ivana Čer Razredna nastava

1.razred PŠ Laosvac

16 2 1 1 1 21 17 2 40 1400

4. Sanela Gerić

Razredna nastava

2.razred PŠ Lasovac

16 2 1 1 1 21 17 2 40 1400

5. Danijela Dašek

Razredna nastava

1. i 2.r. PŠBedenik

16 2 1 1 1 21 17 2 40 1400

6. Marija Dent

Razredna nastava

1.razred 16 2 1 1 1 21 17 2 40 1400

7. Anita Farkaš

Razredna nastava

3. razred PŠ Lasovac

16 2 1 1 1 21 17 2 40 1400

8. Leonardo Gradečak

Razredna nastava

2. razred MŠ 16 2 1 1 1 21 17 2 40 1400

9. Mirela Mrzlečki

Razredna nastava

1.2.3.4.razredPŠ Babinac

16 2 1 1 1 21 17 2 40 1400

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

10. Marina Roher

Razredna nastava

4.razred PŠLasovac

16 2 1 1 1 21 17 2 40 1400

11. Marijana Špajgl

Razredna nastava

3.razred MŠ 16 2 1 1 1 21 17 2 40 1400

12. Kornelija Domitrović

Razredna nastava

1.2.3.i 4.razred PŠ Ribnjačka

16 2 1 1 1 21 17 2 40 1400

2.5.2. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA UČITELJA PREDMETNE NASTAVE

R.br.

Ime i prezimeučitelja

Nastavni predmetkoji predaje

Razredni odjeliu kojima radi

Red.nast.i čl.53

Izb. nast.

Nep.rad.raz-red-nika

Dop.nas.

Dod.nas.

Izvan-nast.akt.

Ukupannepos.rad

ostaliposlovi

Pos.po-slovi

Ukup-no pos.poslo-vi

Preko-vre-meni rad

Napomena

Tjedno

Godišnje

St.3. čl.65.

St.2čl.65

1. DavidAndreić

Vjeronauk 1.2.3.4.PŠ Lasovac i Ribnjačka

10 10 10 Ostatak dijelasatnice u OŠ Veliko Trojstvo

20

700

2. Nikolina Beljan

Engleskijezik

PŠ1.3.i 4. MŠ

22 1 23 17 40

1400

3. Tomislav Bošnjak

Fizika 7.ab, 8.ab 8 1 1 10 6

16

560

4. Borjana Brdar

Matematika 7.ab, 8.a 10 1 1 12 12 2 24

910

25

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

5. Maja Car Povijest i geografija

5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab –povijest6.a, 8.ab

22 1 1 24 16 40

1400

6. Jasminka Crnković

Glazbenakultura

5.ab,6.ab,7.ab.8.ab

8+2 10

2 2 12 6 2 Druga pol. satnice u OŠ Veliko Trojstvo

20

700

7. Tea Dolenčić

Mađarski jezik i kultura

1.-4. r.5.-8.r.

4 4 5 25 sati u OŠ Poljana na mjestu učiteljice engleskoga jezika

9 315

8. Vlatka Franić Husić

Matematika 5.ab, 6.ab, 8.b 20 1 1 22 18 40

140

9. Slavomir Gvojić

Pravoslavni vjeronauk

1.-8.r. 2 2 2 4 140

10. Josipa Ivanović

Priroda, biologija, kemija

5.ab,6.ab,7.ab, 8.ab

2 1 24 16 40

1400

11. Mario Kuštan

Tehnička kultura

5.ab, 8.ab 4 1 5 3 Ostatak satnice u OŠ Berek i OŠ Nova Rača

8 280

12. Dila Kolaj Albanski jezik i kultura

1.-4. r.5.-8.r.

4 4 5 Dio satnice u OŠ Nova Rača i 2.OŠ Bjelovar

9 315

13. Ana Leko Engleski jezik 6.ab,7.ab,8.ab, 3. r. MŠ

20+2

2 1 23 15 2 40

1400

14. Biljana Novković

TZK 5.ab,6.ab,7.ab,8.ab

16+2

2 2 20 10 2 4 sata redovne nastave u II. OŠ Bjelovar

32

1120

26

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

15. Ivana Pavlović Mikulić

Vjeronauk 2.i 3. i 1.i 4. PŠ Bedenik, 1.2.3.4.PŠ Babinac,1.r.MŠ

8 1 9 7 Ostatak satnice u OŠ Žabno i OŠ Čazma.

16

560

16. Ivan Piria Informatika 5.ab,6.ab,7.ab,8.ab

16+2

3 21 16Održa-vanje inf.

učionice

Satničarstvo i voditelj smjene,E-matica i e-Dnevnik

3

40

1400

17. SenadaPiria

Hrvatski jezik 6.b 5 1 6 3 Ostatak Satnice u OŠ Mirka Pereša Kapela

9 315

18. Marijana Popijač

Engleski jezik 5.ab 6 1 7 4 Ostatak satnice u OŠ Nova Rača

11

385

19. Vanja Rajsz/Snježana Coha

Njemački jezik

4.r.,5.r., 6.r.,7.r.,8.r.

10+2

2 12 11 2 25

875

20. Anita Res Likovna kultura

5.ab,6.ab,7.ab,8.ab

8+2

2 1 11 9 2 Ostatak satnice u OŠ Mate Lovraka V. Grđevac

22

770

27

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

1021. Nataša

SarajaHrvatski jezik 6.a, 7.ba, 8.ab 21 1 1 23 18 1 4

11435

22. Slavka Soptija

Hrvatski jezik 5.ab 10 1 1 12 10 knjižničar 22

770

23. Mario Šterle

Tehnička kultura

6.ab, 7.ab 4 4 5 Dio satnice u OŠ Dežanovac i OŠ Sirač

9 315

24. Ivan Tomljeno-vić

Geografija 5.ab, 6.b, 7.ab 9 2 1 12 10 Dio satice u OŠ Hercegovac

22

770

25. Kata Vidaković

Vjeronauk 1. 2.4.MŠ5.ab,6.ab,7.ab,8.ab.

22+2 2 24 14 2

40

1400

28

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

2.5.3. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA ŠKOLE

R.BR.

IME I PREZIME

STRUKA POSLOVI KOJE OBAVLJA

TJEDNI BROJ SATI

RADNO VRIJEME

RAD SASTRAN-KAMA

BROJSATITJEDNO

BROJSATIGODIŠNJE

1.Ivana Gregorić

Prof. kompa-rativne knj. i hrv. jezika i knj.

Ravnatelj 40dnevno7.00 – 15.00

Svakodnevo 9.00 – 11.00

40 1792

2. Marica Šabić

Socijalnipedagog

Socijalni pedagog

20 Poned. 7.30-13.30Sri. 7.30-13.30Pet.(svaki II.) 7.30-13.30Ostatak satnice u IV. OŠ Bjelovar

10.00-11.00

20 888

3. Valerija Košutić – Sindikalni povjerenik

Socijalni pedagog

Defekto-log

40

+3

Dnevno 7.50 – 13.50

10.00-11.00 40

+3

1776

+105

4. Slavka Soptija

Uč. hrvatskoga jezika

Knjižničar 18 uto.sri. čet.pet. – dopodne (kad nema nastavu)ponedjeljak-poslijepodne13.00 -17.00 sati

U vrijeme rada knjižnice

18 799

2.5.4. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA OSTALIH RADNIKA ŠKOLE

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

R.BR.

IME IPREZIME

STRUKA POSLOVI KOJE OBAVLJA

RADNO VRIJEME TJEDNIBROJSATI

GODIŠNJIBROJ SATI

1. Ana Nemet

VŠS – upravni pravnik

tajnikSvakodnevno7.00-11.00 20 + 4

prekovremeno (Zaštita na

radu)jer je na 20 sati

zaposlena u firmi

Tehnodrvo

900

2. Darija Kovarik

SSS - Ekonomski stručni radnik

računovođa

Svakodnevno11.00 – 15.00 20 896

3.Stjepan Dinjar

Mont.cent.grijanja

domar-ložač-kućni majstor

dnevno 7.00-15.00

40 1776

4.Draga Solar Konfekcijski

radnikkuharica dnevno

7.00-15.0040 1792

5.Ankica Perković

Konditor kuharica -spremačica

dnevno7.00-15.00

40 1800

6.Ljilja Horgoš

Drvni tehničar spremačica u MŠ

dnevno12.00-20.00

40 1816

7. Milka Veg OŠ

spremačica u PŠBabinac i MŠ

dnevno7.00 -8.00 i12.30-13.45MŠ 16.00-20.00

31 1426

8. Štefica Furjan

spremačicaU PŠ BedeniK

dnevno7.00-8.0014.00-17.00

20 912

9.Nada Paukovac

OŠ spremačica u PŠLasovac

dnevno7.00-8.0014.00-17.30

23 1044

10.Marija Poljan

OŠ spremačica u PŠRibnjačka

dnevnoDnevno6.30-7.4519.00-20.00

11 504

30

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

3. ORGANIZACIJA RADA 3.1 PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

RAZRED

BROJ UČENIKA IME I PREZIME RAZREDNIKA SVEGA PUTNICI

UČENIKA ODJELA DJEVOJČICA DJEČAKA UČENICI S TEŠKOĆAMA

3 -5 KMČl.36.st.1

Pedagoškog standarda

PREKO 5 KM

1. razred 14 1 6 8 0 11 1 Marija Dentarija

2.razred 8 1 4 4 0 5 1 Leonardo Gradečak

3. razred 2.1.r1azred1

17 1 11 6 0 9 6 Marijana Špajgl

4.razred 16 1 8 8 2 12 0 Viktor BreškićtUkupno: 55 4 29 26 2 37 8 4 razrednika5.a razred 11 5 6 2 3 6 Ivan Tomljenović5.b razred 13 2 7 6 2 2 9 Anita Res6.a razred 14

27 7 2 2 10 Ana Leko

6.b razred 13 7 6 1 1 11 Ivan Piria7.a razred 15

25 10 1 6 9 Vanja Rajsz

7.b razred 12 6 6 1 3 7 Kata Vidaković

8.a razred 122

6 6 1 4 8 Jasminka Crnković

8.b razred 12 5 7 1 5 6 Biljana Novković Ukupno(5.-8.)

102 8 48 55 11 26 66 8 razrednika

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Sveukupno 157 12 77 81 13 63 74 12 razrednika

RAZRED BROJ UČENIKA IME I

PREZIMERAZREDNIKA

SVEGA PUTNICIUČENIKA ODJELA DJEVOJČICA DJEČAKA UČENICI S

TEŠKOĆAMA3 - 5 KM PREKO 5

KMPŠ Lasovac 1.razred

6 1 6 0 0 3 Sanela Gerić

PŠ Lasovac2.razred

8 1 4 4 2 7 Anita Farkaš

PŠ Lasovac3.razred

6 1 5 1 2 5 Marina Roher

PŠ Lasovac4.razred

8 1 2 6 2 5 Ivana Čer

Ukupno : 28 4 17 11 6 20 4 razrednikaPŠ Bedenik1.i 2. razred

63

Kombinacija1. i 4.razreda

41

22

Danijela Dašek

PŠ Bedenik3.i 4. razred

14

Kombinacija2.i 3. razreda

12

02 2 Brigita Bedi

Ukupno : 14 2 8 6 3 2 razrednika PŠ Babinac1.2.3.4. raz.

1132

Kombinacija1.2.3. i 4. razreda

1011

0121

1Mirela Mrzlečki

Ukupno : 7 1 3 4 1 1 razrednikPŠ Ribnjačka 1 Kombinacija 0 1 Kornelija

32

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

1.2.3.i 4. razred

422

1.2.3.4.razreda

322

100

Domitrović

Ukupno : 9 1 7 2 1 razrednikSveukupno: 58 8 35 23 10 8

razrednika

33

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

učenika od prvog do osmog razreda raspoređeno je u 20 razrednih odjeljenja, prosječno 10.76 učenika po odjelu (prije 3 godine bilo je12.55 pretprošle školske godine bilo je 11.9 učenika, a prošle 11.2). Od prvog do četvrtog razreda u Matičnoj školi postoje 4 odjela, a od petog do osmog razreda predmetne nastave je 8 odjela. Broj učenika u razrednoj nastavi Matične škole se kreće prosječno po odjelu od 8 do 17. Broj učenika predmetne nastave se kreće prosječno po odjelu od 10 do 14 učenika. U područnim školama postoji osam razrednih odjela, 4 čista razredna odjela u PŠ Lasovac čiji se broj učenika kreće od 6 do 8 učenika, te dva razreda s dvorazrednim kombinacijama u PŠ Bedenik, jedan razred s četverorazrednom kombinacijom u PŠ Ribnjačka i jedan razred četverorazredne kombinacije u PŠ Babinac. Od petog do osmog razreda u matičnu školu polaze 102 učenika predmetne nastave, a u Matičnu i područne škole polazi 113 učenika razredne nastave. U Matičnu školi ide 55 učenika razredne nastave, a u područne škole 58 učenika razredne nastave.

3.2. ORGANIZACIJA SMJENA

Matična škola

U Matičnoj je školi nastava organizirana u dvije smjene i traje pet dana tjedno.1. smjena počinje s radom u 7.05 sati i traje do 13.00 sati. Ponedjeljkom i srijedom nastava prijepodnevne smjene traje dulje: od 7.05 sati do 13.45 sat.

2.smjena počinje u 13.00 sati i traje do 17.20 sati.

Školski sat traje 45 minuta, a odmori 5 minuta. Veliki odmor je u 9.30 sati i traje do 9.45 sati.U poslijepodnevnoj smjeni je veliki odmor u 14.40 sati i traje do 14.55 sati.

U prvoj smjeni nastavu polaze 102 učenika iz 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a., 7.b, 8.a, 8.b razreda.U drugoj smjeni nastavu polazi 55 učenika razredne nastave u 4 razreda.

Područne škole

U područnim školama Bedenik, Babinac i Ribnjačka nastava se organizira u jednoj smjeni od 8.00 sati do 12.10 sati. Mali odmori traju 5 minuta, a veliki 10.

U Područnoj školi Lasovac nastava se odvija u jednoj smjeni. Prijepodnevna traje od 7.55 do 12.10 sati. Pregradnjom učionica u PŠ Lasovac omogućen je jednosmjenski rad od studenog 2008. godine.

Organizacija dežurstava u Matičnoj školi

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Dežurstva učitelja počinju od 7.05 do 7.55 sati za prijepodnevnu smjenu te od 12.30 do 13.00 sati za poslijepodnevnu smjenu.

Učitelji dežuraju prema godišnjem rasporedu i za vrijeme odmora učenika. U prijepodnevnoj smjeni dežuraju dva učitelja od 7.05 do 10.30, te od 10.30 do 13.00 druga dva učitelja. U poslijepodnevnoj smjeni dežura jedan učitelj. Raspored dežurstava učitelja prijepodnevne i poslijepodnevne smjene je na oglasnoj ploči u zbornici i na porti škole. Zadaća učitelja je dočekati učenike prije početka nastave,otpratiti učenike na autobus u 13.00 ( ponedjeljkom i srijedom u 13.45 ) za prijepodnevnu smjenu, te u 17.20 za poslijepodnevnu smjenu, dežurati tijekom odmora i pauza te voditi brigu o inventaru, ozljedama i dolasku stranaka u školu.

Dežurstva učenika započinju dolaskom u školu (ujutro, poslijepodne) i traje do dolazaka autobusa. Taj su dan dežurni učenici oslobođeni nastave. Dežura po jedan učenik, budući da je škola u rujnu 2010. godine nabavila automatsko školsko zvono. Učenik dežura na porti škole te pazi na učeničke ormariće sa cipelama i jaknama, gasi i pali rasvjetu u holu škole, prosljeđuje stranke i roditelje u administraciju i zbornicu, i sl.Izmjenjuju se pojedinačno i po razrednim odjelima od 7.-h do 8-ih razreda abecednim redom.U poslijepodnevnoj smjeni dežura 1 učenik od 3. do 4. razreda.Raspored dežurstava učenika je na porti.

Organizacija dežurstva u područnim školama

U područnim školama učitelji dežuraju s učenicima putnicima u PŠ Lasovac, učitelji u drugim PŠ borave s djecom tijekom odmora te paze na red i disciplinu, dočekuju ih u školi i ispraćaju iz škole.

Prehrana učenika

Prehrana učenika je organizirana u Matičnoj školi i u PŠ Bedenik , PŠ Babinac i PŠ Lasovac te se obroci prevoze kombi-vozilom. Obroci se pripremaju u školskoj kuhinji po smjenama, a učenici objeduju za vrijeme trajanja velikog odmora. Ulaganjem u opremu (kupnja novog štednjaka i sitnog inventara, ugradnja kuhinjske nape, novi namještaj u školskoj kuhinji) te kupnjom novog kombi-vozila poboljšani su uvjeti i kvaliteta obroka. Ukupno se u školi hrani oko 150 učenika, a škola osigurava prehranu i polaznicima igraonice ( 24 polaznika ).Dakle, u školskoj se kuhinji priprema 180 obroka. Puno se radi na poboljšanju kvalitete prehrane i velik je broj učenika koji se hrane u školskoj kuhinji. U rujnu se hrani oko 150 učenika, 24 polaznika igraonice i oko 10-tak učitelja, a na besplatnu kuhinju ima pravo 30 učenika (putem projekta s Ministarstvom socijalne politike i mladih – kompletan iznos), 8 učenika ( sufinanciranje Ministarstva socijalne politike i mladih), 16 učenika ( kompletan iznos preko općine Velika Pisanica).

35

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Prijevoz učenika

Prijevoz učenika obavlja se autobusima ''Čazmatransa''. 92 učenika predmetne nastave se prevozi u prijepodnevnoj smjeni, a 45 učenika razredne nastave u poslijepodnevnoj smjeni. U PŠ Lasovac prevoze se 20 učenika u prijepodnevnoj smjeni. Ukupno se autobusima Čazmatransa prevozi 157 učenik. Autobusi su u puno boljem stanju nego prijašnjih godina te udovoljavaju standardima.

Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja

Policu osiguranja za ovu školsku godinu je uplatilo _______ učenika.

3.3. GODIŠNJI KALENDAR RADA

Godišnji kalendar rada škole utemeljen na Pravilniku o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2015./16.

Obrazovnorazdoblje

Mjesec Broj dana Blagdani i neradni dani

Obilježavanje dana škole i Dana učitelja, Eksperimentalno vrednovanje, izleta

Radnih Nastavnih

I. obrazovnorazdobljeod 7.IX.do 23.XII.

76 nastavna dana i 86 radnih dana

IX. 22 18 8 X.

21 20 10

5.X. Dan učitelja – nenastavni, ali radni dan

XI. 21 21 9 XII. 22 17 9

Radni, ali nenastavni dan 18.12. Božićna priredba

II. obrazovnorazdoblje

I. 19 15 12 II. 21 21 8

36

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

od 11.I. do 10.VI.

102nastavnih dana, 166 radna dana ( - 30 dana godišnjeg odmora)

III. 22 17 9 IV. 21 21 9 V. 20 20 11

27.V. Neradni i nenastavni dan20.V.Dan škole –radni i nastavni dan

VI. 21 8 9 VII. 21 0 10 VIII. 21 0 10

Ukupno:178 nastavnih dana252 radnih dana( - 30 dana godišnjeg odmora)

12 248 177 117

BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE

8.10. Dan neovisnosti – blagdan Republike Hrvatske01.11. Svi sveti – blagdan Republike Hrvatske 25.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske26.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske01.01. Nova godina – blagdan Republike Hrvatske 06.01. Bogojavljanje – Sveta tri kralja – blagdan Republike Hrvatske27.03. Uskrs –blagdan Republike Hrvatske28.03. Uskrsni ponedjeljak – blagdan Republike Hrvatske01.05. Međunarodni praznik rada – blagdan Republike Hrvatske26.05. Tijelovo – blagdan Republike Hrvatske22.06. Dan antifašističke borbe – blagdan Republike Hrvatske25.06. Dan državnosti – blagdan Republike Hrvatske05.08. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti – blagdan Republike Hrvatske15.08. Velika Gospa – blagdan Republike Hrvatske

Godišnji odmor planiramo od 10.srpnja 2016.

37

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Školska godina započinje 01.rujna 2015., a traje do 31. kolovoza 2016. godine. Početak nastavne godine je 7.rujna 2015.(ponedjeljak), a kraj 10. lipnja 2016.(petak). Zimski odmor počinje 24.prosinca 2015., a završava 8.siječnja 2016. godine. Prvo polugodište traje od 7.rujna 2015. do 23.prosinca 2015. a drugo polugodište od 11.siječnja 2016. do 10.lipnja 2016.godine. Proljetni odmor počinje 21.ožujka 2016., a završava 25.ožujka 2016.godine. Ljetni odmor počinje 13.lipnja 2016. godine.

3.4. RASPORED SATI

Raspored sati za učitelje matične škole je na oglasnoj ploči u zbornici. U zbornici je također istaknut i raspored dežurstava učitelja za predmetnu i razrednu nastavu. Ostali rasporedi sati za sve odjele i učitelje (matične i područnih škola) s redovitom, dopunskom, dodatnom nastavom i izvannastavnim aktivnostima su kod ravnatelja škole.

38

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

4.GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

4.1. GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA

4.1.1. PREDMETNA NASTAVA – REDOVITA NASTAVA

GODIŠNJI BROJ SATI REDOVNE NASTAVE U PREDMETNOJ NASTAVI ( 5.-8. RAZRED )

Nastavni predmet

5.a razred

5.b razred

6.a razred

6.b razred

7.a razred

7.b razred

8.a razred

8.b razred

Ukupno planirano

Hrvatski jezik 175 175 175 175 140 140 140 140 1260Likovna Kultura

35 35 35 35 35 35 35 35 280

Glazbena Kultura

35 35 35 35 35 35 35 35 280

EngleskiJezik

105 105 105 105 105 105 105 105 840

Priroda 53 53 70 70 246Biologija 70 70 70 70 280Geografija 52 52 70 70 70 70 70 70 524Povijest 70 70 70 70 70 70 70 70 560Matematika 140 140 140 140 140 140 140 140 1120Fizika 70 70 70 70 280Kemija 70 70 70 70 280Tehnička kultura

35 35 35 35 35 35 35 35 280

TZK 70 70 70 70 70 70 70 70 560Ukupno: 770 770 805 805 910 910 910 910 6790

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

4.1.2. RAZREDNA NASTAVA – REDOVITA NASTAVA

GODIŠNJI BROJ SATI REDOVNE NASTAVE U RAZREDNOJ NASTAVI( 1.-4. RAZRED ) MATIČNE I PODRUČNIH ŠKOLA

Nastavni pred-met

1.raz-red MŠ

2.raz-red MŠ

3.raz-red MŠ

4.raz-red MŠ

1.r. PŠLaso-vac

2.r.PŠLaso-vac

3.r. PŠLaso-vac

4. r. PŠLaso-vac

1.i 3.PŠBede-nik

2.i 4.PŠBede-nik

1.i 3. PŠ Ribnjačka

1234PŠBabi-nac

Ukupno

Hrvatskijezik

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 2100

Likovna kultura

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

Glazb. kultura

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

Engle-ski jezik

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

Priroda idruštvo

70 70 70 105 70 70 70 105 70 70/105 70 70/105 980

Matematika

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680

TZK 105 105 105 70 105 105 105 70 105 105/70 105 105/70 1190Ukupno 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630/63

0

630

630/630

7560/7630

40

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

NAPOMENA: Poslovi godišnjeg planiranja i programiranja usklađeni su s nastavnim planom i programom za osnovnu školu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, 2006.

41

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

4.2. TJEDNI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA

4.2.1. PREDMETNA NASTAVA – REDOVITA NASTAVA

GODIŠNJI BROJ SATI REDOVNE NASTAVE U PREDMETNOJ NASTAVI ( 5.-8. RAZRED )

Nastavni predmet

5.a razred

5.b razred

6.a razred

6.b razred

7.a razred

7.b razred

8.a razred

8.b razred

Ukupno planirano

Hrvatski jezik 5 5 5 5 4 4 4 4 36Likovna Kultura

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Glazbena Kultura

1 1 1 1 1 1 1 1 8

EngleskiJezik

3 3 3 3 3 3 3 3 24

Priroda 1.5 1.5 2 2 6Biologija 2 2 2 2 8Geografija 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 15Povijest 2 2 2 2 2 2 2 2 16Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 32Fizika 2 2 2 2 8Kemija 2 2 2 2 8Tehnička kultura

1 1 1 1 1 1 1 1 8

TZK 2 2 2 2 2 2 2 2 16Ukupno: 22 22 23 23 26 26 26 26 194

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

4.2.2. RAZREDNA NASTAVA – REDOVITA NASTAVA

TJEDNI BROJ SATI REDOVNE NASTAVE U RAZREDNOJ NASTAVI( 1.-4. RAZRED ) MATIČNE I PODRUČNIH ŠKOLA

Nastavni pred-met

1.raz-red MŠ

2.raz-red MŠ

3.raz-red MŠ

4.raz-red MŠ

1.r. PŠLaso-vac

2.r.PŠLaso-vac

3.r. PŠLaso-vac

4. r. PŠLaso-vac

1.i 3.PŠBede-nik

2.i 4.PŠBede-nik

1.2. 4. PŠ Ribnjačka

1234PŠBabi-nac

Ukupno

Hrvatskijezik

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Likovna kultura

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Glazb. kultura

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Engle-ski jezik

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Priroda idruštvo

2 2 2 3 2 2 2 3 2 2/3 2/3 2/3 26/+3

Matematika

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

TZK 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3/2 3/2 3/2 31/+3

Ukupno 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 213/+6

43

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

44

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

4.3. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI ZA OSTALE OBLIKE ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA

4.3.1.TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE

4.3.1.1. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE VJERONAUKA ( 1.tablica – Katolički vjeronauk, 2. tablica – Pravoslavni vjeronauk)

RAZRED BROJ UČENIKA

BROJ GRUPA

IZVRŠITELJ PROGRAMA

TJEDNO SATI

GODIŠNJE SATI

1.r. mat.škole

121

Kata Vidaković2 70

2.r. mat.škole

81

Kata Vidaković 2 70

3.r. mat.škole

151

Ivana Pavlović Mikulić 2 70

4.r. mat.škole

151

Kata Vidaković2 70

5. ab24(4 PP)

2Kata Vidaković

2x2 140

6.ab24(2 PP)

2Kata Vidaković

2x2 140

7.ab26(2 PP)

2Kata Vidaković

2x2 140

8.ab21(2 PP)

2Kata Vidaković

2x2 1401.r. PŠLasovac

61

David Andreić2 70

2.r. PŠLasovac

81

David Andreić2 70

3.r.PŠ Lasovac

61

David Andreić2 70

4.r. PŠLasovac

71

David Andreić2 70

1.-4.r.PŠ Babinac

71

Ivana Pavlović Mikulić 2 70

3.-4.r.PŠBedenik

51

Ivana Pavlović Mikulić 2 70

1.-2.r.PŠBedenik

91

Ivana Pavlović Mikulić 2 70

1.-4.r.PŠRibnjačka

61

David Andreić2 70

Ukupno 1.- 4. razred

104 12 24 840

Ukupno 5.-8.razred

95 8 16 560

Ukupno 199 20 4 učitelja 40 1400

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

RAZREDI BROJ UČENIKA

BROJ GRUPA

IZVRŠITELJPROGRAMA

TJEDNO SATI

GODIŠNJE SATI

1.- 8. 4 1 Slavomir

Gvojić

2 70

4.3.1.2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE INFORMATIKE

RAZRED BROJ UČENIKA

BROJGRUPA

IZVRŠITELJPROGRAMA

TJEDNOSATI

GODIŠNJE SATI

5.ab 24 (4 PP) 2

Ivan Piria 2x2 140

6.ab26 (2 PP)

2Ivan Piria

2x2 140

7.ab27 (2 PP)

2Ivan Piria

2x2 140 8.ab

24 (2PP) 2

Ivan Piria 2x2 140

Ukupno 101 (10 PP) 8 1 izvršitelj 16 560

4.3.1.3. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA

RAZRED BROJ UČENIKA

BROJGRUPA

IZVRŠITELJPROGRAMA

TJEDNOSATI

GODIŠNJE SATI

4.r.15

1Vanja Rajsz

2 70

5.ab11

1Vanja Rajsz

2 706.ab 19 1 Vanja Rajsz 2 707.ab 11 1 Vanja Rajsz 2 708.ab 11 1 Vanja Rajsz 2 70

Ukupno 67 5 10 350

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Albanski jezik po modelu C

RAZRED BROJUČENIKA

BROJGRUPA

IZVRŠITELJPROGRAMA

TJEDNOSATI

GODIŠNJE SATI

1. – 4. r. 4 1 Dila Kolaj 2 70

5. – 8 .r.14

1Dila Kolaj

2 70Ukupno 18 2 4 140

Mađarski jezik po modelu C

RAZRED BROJUČENIKA

BROJGRUPA

IZVRŠITELJPROGRAMA

TJEDNOSATI

GODIŠNJE SATI

1. – 4. r. 3 1 Tea Dolenčić 2 70

5. – 8 .r.2

1Tea Dolenčić

2 70Ukupno 5 2 4 140

47

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

4.3.2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI DOPUNSKE NASTAVE

4.3.2.1.RAZREDNA NASTAVA

UČITELJI IZVRŠITELJI

PREDMET KOJI SEIZVODI U DOP. NAST.

RAZRED BROJ UČENIKA

TJEDNOSATI

GODIŠNJESATI

VRIJEME ODRŽAVANJA I EVIDENCIJA

1.Brigita Bedi 3.i 4. 1 352.Viktor Breškić

Hrvatski jezik i matematika

4.

Broj učeni-ka je promjenjiv.

Kreće seOd 5 do 8

1 35

Svaki učitelj održava nastavu dopunskog predmeta jednom tjedno, ovisno o potrebi i gradivu. Raspored dopunske nastave je dnevniku svakog razrednog odjela i kod ravnatelja. O održavanju dopunske nasta-ve razredni učitelji vode evidenciju.

3.Ivana Čer 1. 1 354.Sanela Gerić 2. 1 35

5.Danijela Dašek

1. i 2. 1 35

6.Marija Dent 1. 1 357.Anita Farkaš 3. 1 35

8.Leonardo Gradečak

2. 1 35

9.Mirela Mrzlečki

1.2.3.4. 1 35

10.Marina Roher

4. 1 35

11.Marijana Špajgl

3. 1 35

12.Kornelija Domitrović

1.2.3.4. 1 35

13.Nikolina Beljan

Engleski jezik 1.2.3.4. PŠ Ribnjačka

1 35

Ukupno: 13 12 razreda 13 455

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

učitelja

4.3.2.2.PREDMETNA NASTAVA

UČITELJI IZVRŠITELJIDOPUNSKE NASTAVE

PREDMET KOJI SE IZVODI U DOP. NASTAVI

RAZRED BROJ UČENIKA

TJEDNOSATI

GODIŠNJESATI

VRIJEME ODRŽAVANJA I EVIDENCIJA

1. Marijana Popijač Engleski jezik 5.ab

do 10 1 35 Petak 0.sat

2.Ana Leko Engleski jezik 8.ab

do 10 1 35 Ponedjeljak 0.sat

3. Slavka Soptija Hrvatski jezik 5.ab do 10 1 35 Utorak 6.sat

4. Nataša Saraja Hrvatski jezik 7.ab do 10 1 35 Utorak 0.sat

5. Tomislav Bošnjak Fizika 7.ab do 10 1 35 Petak 0.sat

6. Vlatka Franić Husić Matematika 8.ab do 10 1 35 Srijeda 0.sat7. Borjana Brdar Matematika 6.ab do 10 1 35 Petak, 0.sat8. Maja Car Povijest 6.ab do 10 1 35 Ponedjeljak 0.satUkupno: 8 izvršitelja 5 predmeta 8 grupa Oko 80 8 280

Sveukupno: 21 učitelja 5 predmeta 20 grupa do 130 učenika

20 700

49

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

4.3.3. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI DODATNE NASTAVE

4.3.3.1. RAZREDNA NASTAVA

UČITELJI IZVRŠITELJIDOD. NASTAVE

PREDMET KOJI SE IZVODI U DOD. NASTAVI

RAZRED BROJ UČENIKA

TJEDNOSATI

GODIŠNJE SATI

VRIJEME ODRŽAVANJA I EVIDENCIJA

Učitelji razredne nastaveOd 1. – 4. Razreda

Marijana ŠpajglViktor BreškićMirela MrzlečkiLeonardo GradečakAnita FarkašBrigita BediDanijela DašekKornelija DomitrovićIvana Čer

Matematika

3.r.MŠ4.r. MŠ1.2.3.4. r.PŠ Babinac2. r. MŠ

3.r.PŠ Lasovac3.i 4.r.PŠ Bedenik1.i 2.r.PŠ Bedenik1.2.3.4.r.PŠ Ribnjačka1.r.PŠ Lasovac

Broj učenika se kreće od 2 do 10

1 315

Svaki učitelj održava nastavu dodatnog predmetajednom tjedno. Raspored rada je u dnevniku svakog razreda i kod ravnatelja. O održavanju dodatne nastave učitelji vode evidenciju.

Učitelji razredne nastaveOd 1. – 4. razredaMarija Dent

Hrvatski jezik

1.r.MŠ 1 70

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Sanela Gerić 2.r.PŠ Lasovac

Marina Roher Priroda 4.r. PŠ Lasovac 1 35

Ukupno: 12 učitelja 3 predmeta 12 razreda

1

420

4.3.3.2. PREDMETNA NASTAVA

UČITELJI IZVRŠITELJIDOD. NASTAVE

PREDMET KOJI SEIZVODI U DOD. NASTAVI

RAZRED BROJUČENIKA

TJEDNOSATI

GODIŠNJE SATI

VRIJEME ODRŽAVANJA I EVIDENCIJA

1.Ivan Tomljenović Geografija 7.ab do 8 1 35 Petak 0.sat

2.Vlatka Franić Husić Matematika 6.ab do 8 1 35 Četvrtak 0.sat

3.Slavka Soptija Hrvatski jezik 5.ab do 8 1 35 Četvrtak 0.sat

4.Nataša Saraja Hrvatski jezik 8.ab do 8 1 35 Ponedjeljak 0.sat

5. Maja Car Povijest 7.ab do 8 1 35 Utorak 0.sat

6.Borjana Brdar Matematika 7.ab do 8 1 35 Nedostaje podatak

Ukupno:6 izvršitelja

5 predmeta 5 grupa 5 175

Sveukupno:17 izvršitelja

5 predmeta 17grupa

17 595

51

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

4.4. RAD PO PRILAGOĐENIM PROGRAMIMA

Ime prezime učenika

razred Sudionici ostvarenog programa

Plan broja sati godišnjeredovite nastave

Plan broja sati pomoći

Mjestoostvar-ivanja

Napomena

M A T I Č N A Š K O L A

1.Tara Milović

4.r. 140 20

2.Dominik Lešdedaj

4.r. 630 35

3.Sara Bugarinović

5.a 770 35

4.Robert Krajnović

5.a 770 35

5.Josip Gašparac

5.b 770 35

6. Ricardo Horvat

6.a

Razrednik,Učitelj,Defektolog,Članovi razrednog vijeća

770 35

7.Danica Ivanović

6.a 770 35

8.Milena Jelić

6.b 770 35

9.Božica Mioković

7.b 595 35

10. Mateo Bugarinović

7.a 910 35

11. Josip Ivanović

8.a 910 35

12. Anamarija Tunić

8.b 910 35

NAPOMENA

Opservacija učenice Tajane Jelić, 5.b

P O D R U Č N A Š K O L A L A S O V A C

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

1.Leonardo Krajnović

2 385 20

2.Lorena Špoljarić

2 385 20

3.Petra Bugarinović

3. 630 20

4.Valentino Radelić

3. 630 20

5.Jakov Trešćec

4. 490 20

6. Maja Ferenčić

4. Razredni učitelj,Defektolog,

630 20 PŠ Lasovac

P O D R U Č N A Š K O L A B E D E N I K

1.Ivan Janušić

3. Razredni učitelj,Defektolog,

630 20PŠ Bedenik2.

Anamarija Jelić

3. 630 20

P O D R U Č N A Š K O L A B A B I N A C

1. Valerija Rubinić

3. Razredni učitelj,defektolog

630 20 PŠ Babinac

4.5. RAD PO POJAČANOM INDIVIDUALNOM PROGRAMU

Ime prezime učenika

razred Sudionici ostvarenog programa

Plan broja sati godišnjeredovite nastave

Plan broja sati pomoći

Mjestoostvar-ivanja

Napomena

1.Sebastijan Stojčević

2.r.

Razredni učitelj,defektolog

630 35 PŠ Lasovac

2.Luka Bosanac

2.r. 630 35 PŠ Lasovac

3.Mateo Pećar

4.r. 630 35 PŠ Bedenik

4.Gabrijel 5.a 770 35 Matična

53

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Filipović

škola

5.Gabrijel Rakoš

5.b 770 35

6. Josip Horvat

7.a 770 35

7. Marko Zvonar

7.b 770 35

8. Mihael Pajdlin

8.b 910 35

4.6. POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA

Popratni ispiti polažu se pred ispitnim povjerenstvom u jednom ispitnom roku, krajem kolovoza. Za učenike koji imaju jednu ili 2 negativne ocjene organizira se dopunski rad, a trajanje dopunskog rada određuje učiteljsko vijeće kao i termine održavanja. Članove ispitnog povjerenstva na popravnim ispitima imenuje ravnatelj, a na učiteljskom vijeću utvrđuje se način, mjesto i vrijeme održavanja popravnih ispita. Neposredni nadzor nad održavanjem popravnih ispita vrši ravnateljica škole, odnosno osoba koju za to ovlasti. U pravilu je to stručni suradnik.

4.7. ODABRANI OBVEZATNI UDŽBENICI

Popis obvezatnih udžbenika za OŠ Velika Pisanica nalazi se na web stranicama škole( www.os-velika-pisanica ) i na oglasnoj ploči u holu škole. Ove školske godine udžbenici se koriste drugi put te će vrijediti sljedeće 2 godine.

4.8. OBUKA PLIVANJA

Obuka plivanja vezana je uz jednodnevne i višednevne izlete u toplice i na more kao i tijekom boravka u školi u prirodi. Tada učenici u trajanju od 20-tak sati provode u suradnji s osposobljenim djelatnicima na moru i u termama skraćenu obuku plivanja.

54

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE

5.1. PRVO OBRAZOVNO RAZDOBLJE

MJESEC

SADRŽAJ – NAZIV AKTIVNOSTI

NOSITELJI

RUJAN 7. rujna – Program za učenike 1.r.

7.rujna - Poštujte naše znakove i Djeca prijatelji u prometu

8.rujna – međunarodni dan pismenosti

10. rujna – Hrvatski olimpijski dan

23.rujna – Pozdrav jeseni PŠ

25.rujna - Pozdrav jeseni

Dan za zdrave zube

Posjet arhivu i muzeju 5.ab

Učenici i učitelji RN

Policijska postaja Bjelovar,Učenici i učitelji 1.r., roditelji

Knjižničarka – izrada plakata

Svi učenici predmetne nastave MŠ (pano, nošenje bijelih majica i sportske igre 6.sat)

Učenici i učitelji PŠ

Učenici i učitelji RN MŠ (terenska nastava), Imanje Na malenom brijegu, Ribnjačka

PŠ Babinac

Učiteljica povijesti i učeniciLISTOPAD

5. listopada – Svjetski dan učitelja

8. listopada –Dan neovisnosti

10.listopada – Akcija ''Solidarnost na djelu''

16. i 17. listopada – Svjetski dan hrane

18. listopada – Dan kravate

20. listopada - Projekt UNICEFA Škole u Africi – povezano s Danom jabuke

Djelatnici i učitelji – zajedničko druženje

SRO i učitelji povijesti

Učenici viših razreda PN i učitelji, povjerenik, ravnatelj

PŠ Lasovac ,PŠ Bedenik, PŠ Babinac (20.10.), MŠ

Radionice 6.b razreda, razrednik

Likovna kultura, hrvatski jezik, matematika, priroda, biologija, kemija, TZK – predmetni učitelji PN

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

15.listopada - 15.studeniga, mjesec knjige, on-line kviz i knjiga za školsku knjižnicu

22.listopada - Međunarodni dan školskih knjižnica

30. listopada - Akcija ''Otkos 10'' – izložba radova ili kviz

31. listopada – Dan štednje

Dan mrtvih, Svi sveti

Posjet kinu (Arena centar 4D) i izložbi (Leonardo da Vinci) u Zagrebu

Knjižničar, učenici

Knjižničar, učenici 2. I 3. razreda MŠ (večer u knjižnici)

Učenici i učitelji, općina Velika Pisanica, ravnateljica, natječaj za najbolju pjesmu(RN) i sastavak (PN)

SRO,vjeroučitelji, pano

PŠ Lasovac, PŠ Babinac

PN i učitelji

STUDENI18. studenoga – Dan sjećanja na Vukovar (gledanje filma i izrada plakata)

Dan kazališta (izvanučionička nastava u Zagreb)

20. studenoga - Međunarodni dan djeteta

Prevencija i alternativa

Učenici i učitelji - plakati, domaće zadaće, film, SRO, hrvatski jezik, povijest, knjižničari

Učenici i učitelji RN( Muzej iluzija) ( zidne novine - knjižnica, 24.studenoga)

PŠ Lasovac, PŠ Babinac, MŠ RN ( bez zadaća i knjiga)

Učenici 6.razreda, razrednici, stručni suradnici, roditelji, MUP

PROSINAC 1.prosinca – Dan borbe protiv AIDS-a

1.- 10. prosinca – Božićne radionice

4.prosinca - Sveti Nikola –program

INA (biolozi), sat biologije 7. I 8.-mi razredi

Učenici, učitelji i roditelji RN i PN (5. i 6. – ti razredi)MŠ te PŠ

Učenici, učitelji i roditelji RN MŠ i PŠ

56

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

učenika i učitelja RN

Humanitarna akcija Caritasa za 1000 obitelji

Prodaja humanitarnih božićnih radova

18. prosinca – Božićni program

23.prosinca - kraj prvog obrazovnog razdoblja

Babinac i Ribnjačka

K. Vidaković i učenici

V. F. Husić, N. Saraja

Učenici, učitelji, roditelji, stručni suradnici

5.2. DRUGO OBRAZOVNO RAZDOBLJE

MJESEC

SADRŽAJ – NAZIV AKTIVNOSTI

NOSITELJI

SIJEČANJ 15.siječnja – Dan međunarodnog priznanja RH

21.siječnja – Međunarodni dan zagrljaja – radionica

27. siječnja- Dan ružičastih majica(sprečavanje vršnjačkog nasilja)

27.siječnja - Holokaust

30.siječnja - Predavanje i radionica u knjižnici ''Poštujmo različitosti''

Učitelj povijesti M. Car (čitanje referata prije nastave)

Učenici i učiteljica RN MŠ

Radionica i nošenje ružičastih majica, 5.b, 6.b , PŠ Babinac

Prezentacije i radionice na satu povijesti (učiteljica povijesti i učenici PN)

Knjižničar, 5.ab(dodatna nastava hrv.j.)

VELJAČA 9.veljače - Maskenbal

14. veljače – Valentinovo

22. veljače – Misal po nalogu rimskoga dvora

Mogu ako hoću 2

Učitelji i učenici RN

Učitelji i učenici RN, dodatna nastava hrvatskoga jezika ( 5.ab), SR

Knjižničar – izrada plakata

Roditelji učenika 6.razreda

57

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

OŽUJAK1.-18.ožujka – Uskrsna radionica

18.ožujka – Izložba pisanica

Obilježavanje Dana sunca, Dana šuma, Dana rijeka, Dana planinaPozdrav proljeću – terenska nastava RN

31.ožujka – Svjetski da voda

UNICEF – Uskršnje radionice

Mogu ako hoću 1

Učenici, učitelji i roditelji RN PŠ

PŠ Lasovac

Učenici RN MŠ po razredima 1.-4.

Obilazak ribnjaka u Bdeniku (PID)

Učitelji u projektu

Učenici i učitelji

TRAVANJ 2. travnja – Međunarodni dan dječje knjige i Dan hrvatske knjige

22. travnja - Dan planeta Zemlje – Terenska nastava učenika i učitelja

26.travnja – Dan obnovljivih izvora energije

5.ab , plakati i zadaci za učenike

Učenici i učitelji PN

Radionice PŠ Lasovac

SVIBANJ 1. svibnja – Međunarodni praznik rada

4. svibnja – Sv. Florijan – zaštitnik od požara - PŠ Ribnjačka

Sajam mogućnosti

6.svibnja – Priredba za Majčin dan PŠ Bedenik, PŠ Babinac

Posjet BOK-u

SR, razrednici

Učenici i učitelj PŠ Lasovac

Učenici 4. i 6. – ih razreda i razrednici

Učenici, učitelji i roditelji RN Matične škole

Učenici i učitelji

58

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

22. svibnja – Dan škole

31.svibnja – Svjetski dan nepušenja i Svjetski dan sporta - Kros

Projekt Vukovar – grad heroj (posjet učenika 7.i 8.-ih r. Vukovaru)

Učenici i učitelji, roditelji

Učiteljica TZK, učenici PN i RN, razrednici

Učitelj povijesti, razrednici

LIPANJ Završna priredba PŠ

Jednodnevni izleti RN i PN – izvanučionička nastava

10. lipnja – zadnji dan nastave

Podjela svjedodžbi

Svečana podjela svjedodžbi učenika 8. razreda

Ekskurzija učenika ( samo 7.b)

Učenici i učitelji PŠ

Učenici i razrednici RN

Učenici, učitelji, stručni suradnici

Razrednici i učenici

Razrednici, roditelji i učenici

Razrednici i učenici

5.1. PLAN ESTETSKOG UREĐENJA

1. Izložbe dječjih radova na panoima .

2. Tematske likovne izložbe – Božić, Uskrs, Svjetski dan hrane.

3. Redovito održavanje kabineta i opreme.

4. Obogaćivanje etno-zbirke novim predmetima.

5. Izrada dekoracija za školske priredbe.

6. Dizajn pozivnica i plakata za potrebe škole.

7. Priprema likovnih izložbi za Dan škole – 30. svibnja 2014.

8. Poslovi vezani uz suradnju s lokalnom zajednicom i likovnim osmišljavanjem rješenja

59

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Povodom Dana općine, Sv. Nikole, Božića…

9. Izrada čestitki i ostalih materijala pomoću tiskarskog stroja.

6. PLAN PROFESIONALNOG INFORMIRANJA I USMJERAVANJA UČENIKA

SADRŽAJ RADA - AKTIVNOST NOSITELJI AKTIVNOSTI

1. Anketiranje učenika VIII. razreda – interesi i želje učenika u odabiru zanimanja

2. Savjetodavni rad s učenicima koji su neodlučni u izboru zanimanja

3. Razgovor s roditeljima o izboru zanimanja – predavanja na roditeljskim sastancima

4. Pomoć učenicima koji polaze nastavu po prilagođenom programu u profesionalnom izboru s djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo

5. Upućivanje učenika koji polaze nastavu po prilagođenom programu na medicinsku i psihološku obradu

6. Pomoć darovitim učenicima i usmjeravanje istih prema njihovim sklonostima

7. Predavanje za učenike – pravilan izbor budućeg zanimanja bitan je u životu i preduvjet je zadovoljstva u radu

8. Prikupljanja materijala s informacijama o budućim zanimanjima i podjela učenicima te razgovor o izboru srednjih škola

9. Suradnja s institucijama izvan škole: Zavod za zapošljavanja, Zavod za javno zdravstvo, Centar za socijalnu skrb, Županijski ured za prosvjetu, kulturu i šport…

10. Pomoć roditeljima i učenicima pri upisu u E-sustav

Soc.pedagog, razrednici

Liječnik, soc.pedagog, djelatnici zavoda za zapošljavanje

Soc.pedagog, razrednici

60

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

7. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA

MJESEC SADRŽAJ – NAZIV AKTIVNOSTI NOSITELJI AKTIVNOSTIRUJAN Socijalna zaštita učenika – besplatna prehrana za

učenike slabijeg materijalnog stanja

Predavanja za učenike 1. razreda na temu sigurnosti u prometu i podjela prev. materijalaOrganizirani prijevoz učenika u školu i iz školeCijepljenje za učenike 6. razreda protiv hepatitisa BCijepljenje za učenike 2. i 7. razreda protiv TBC-aSistematski pregled učenika 5.-ih i 8.-ih razredaPreventivno – svakodnevno čišćenje i održavanje školskog namještaja, podova i sanitarnog čvoraPrijedlog rada s učenicima s poremećenim radom na satovima TZK-aPodjela školskog pribora socijalno ugroženima učenicima i pomoć u sportskoj obući učenicima s većim brojem članova obitelji (40 učenika )

Općina Velika Pisanica, Ministarstvo socijalne politike i mladihOpćina ŠandrovacMUP Bjelovar

''Čazmatrans''Zavod za javno zdravstvo

Spremačice u školi

Učitelj TZK-a i razrednici

Crveni križ Bjelovar

LISTOPAD Pomoć učenicima koji su došli u MŠ iz PŠ (adaptacija u novu sredinu)Kontrolni pregledi Zavoda za javno zdravstvoOdržavanje školskog namještaja, podova i sanitarnih čvorovaOrganizirani prijevoz učenikaAkcija ''Solidarnost na djelu''

Defektolog, soc. pedagog

liječnikspremačice u školi

''Čazmatrans''Crveni križ Bjelovar

STUDENI Cijepljenje učenikaKontrolni preglediOrganizirani prijevoz učenikaPreventivno –svakodnevno čišćenje školskog namještaja, podova i sanitarnog čvoraMjesec borbe protiv nikotina, alkoholizma i ovisnosti o drogama

Zavod za javno zdravstvo''Čazmatrans''Spremačice u školi

Liječnik

PROSINAC Dan borbe protiv AIDS-a 1.prosincaMišljenje stručnog tima o primjerenom obliku školovanja za učenike 1. razreda koji su upućeni na opservacijuTjedan solidarnostiPreventivno – čišćenje školskog namještaja,

Učitelj biologijeLiječnik, defektolog, psiholog

Liječnik, defektologSpremačice u školi

61

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

sanitarnih čvorova i podovaMir i dobro – ususret s blagdanima Razrednici

MJESEC SADRŽAJ- NAZIV AKTIVNOSTI NOSITELJI AKTIVNOSTI

SIJEČANJ Temeljito čišćenje školskih prostorijaOrganizirani prijevoz učenikaPreventivno - čišćenje podova, školskog namještaja i sanitarnih čvorova

Spremačice u školi''Čazmatrans''Spremačice u školi

VELJAČA Organizirani prijevoz učenikaPreventivno – čišćenje školskog namještaja, sanitarnih čvorova i podovaPregledi učenika

''Čazmatrans''Spremačice u školi

Zavod za javno zdravstvo

OŽUJAK Profesionalno informiranje učenika VIII. razredaPreventivno- čišćenje podova, školskog namještaja i sanitarnih čvorovaCijepljenje učenikaOrganizirani prijevoz učenika

DefektologČistačice u školiZavod za javno zdravstvo''Čazmatrans''

TRAVANJ Sistematski pregledi djece prije upisa u I. razredOrganizirani prijevoz učenikaPreventivno – svakodnevno čišćenje podova, školskog namještaja i sanitarnih čvorovaTemeljito čišćenje svih školskih prostorija Sistematski pregledi djelatnika

Zavod za javno zdravstvo''Čazmatrans''Spremačice u školi

Sv. Duh ZagrebSVIBANJ Sistematski pregledi djece prije upisa u I. razred

Predavanje za učenike V. razredaPomoć učenicima koji polaze nastavu po prilagođenom programu u profesionalnom odabiru zanimanjaMišljenje stručnih suradnika o obliku školovanja za učenike koji postižu slabe rezultate u učenjuOrganizirani prijevoz učenikaPreventivno – svakodnevno čišćenje školskog namještaja, podova i sanitarnih čvorovaJednodnevni rekreativni izleti za učenike od I. – VIII. razredaPredavanje za učenike na temu odabira zanimanja

Zavod za javno zdravstvoStručni suradnici

Defektolog, soc. pedagog

''Čazmatrans''Spremačice u školi

Svi djelatnici – razredniciDefektolog

LIPANJ Organizirani prijevoz učenika u školu i iz školeTemeljito čišćenje svih školskih prostorija

''Čazmatrans''Spremačice u školi

62

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

7.1. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

UvodŠkolski preventivni program neodvojivi je dio svakodnevnog odgojno-obrazovnog rada u svim njegovim oblicima i sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma. Potrebu programiranja i provođenja preventivnih programskih aktivnosti nalaže veliki broj mladih ovisnika o svim sredstvima ovisnosti kao i porast drugih oblika neprihvatljivog ponašanja. S obzirom da su osnovnoškolskim obrazovanjem obuhvaćena sva djeca, pa tako i njihovi roditelji, osnovna škola ima veliku i značajnu preventivnu ulogu.

Osnovni cilj:Smanjenje broja učenika kod kojih će se pojaviti ovisnosti i smanjenje broj onih koji će započeti s iskušavanjem sredstava ovisnosti, smanjivanje interesa djece i mladih za uzimanje sredstava ovisnosti, prevencija drugih ovisnosti i neprihvatljivih ponašanja, unaprjeđenje cjelokupnog zdravog razvoja djece i mladih te poticanje aktivnog uključivanja njihovih roditelja i učitelja u provedbu preventivnih programa.

Posebni ciljevi: - Osigurati kvalitetniju edukaciju svih sudionika školskih preventivnih programa o

sredstvima ovisnosti i problemu ovisnosti te unaprijediti metode koje mogu pridonijeti kvalitetnijem odgoju djece i mladih.

- Razvijati samopoštovanje i socijalne vještine kod učenika. - Poboljšati kvalitetu života djece i mladih i motivirati ih za odabir zdravih načina življenja u

zajednici.- Poboljšati razinu znanja kod djece, mladih i njihovih roditelja o štetnosti raznih oblika

ovisnosti u svrhu dobivanja podataka o posljedicama uporabe sredstava ovisnosti.- Pružiti stručnu pomoć djeci i mladima s poremećajima u ponašanju i onima koji žive u

rizičnim obiteljskim uvjetima (loše materijalno stanje obitelji, teškoće u socijalnoj prilagodbi, teškoće pri učenju) kako bi se spriječio nastanak, odnosno produbljivanje rizičnog ponašanja, konzumiranje sredstava ovisnosti i pojava ovisnosti.

- Razvijati programe za rano otkrivanje i tretman učenika koji konzumiraju droge i sredstva ovisnosti kako bi se spriječio postupak eksperimentiranja s drogama koje bi rezultiralo stvaranjem ovisnosti kod mladih.

- Poticati aktivno uključivanje svih sudionika školskih preventivnih programa u borbu protiv ovisnosti.

- Povećati pozornost nad aktivnostima učenika u školskom okruženju kako bi se smanjila razina dostupnosti sredstvima odvisnosti, posebno konzumiranja cigareta i alkohola.

Sadržaji rada:1. Škola kao milje2. Afirmacija karijere uspješnog roditeljstva

63

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

3. Slobodno vrijeme učenika4. Specifično obrazovanje učenika5. Učenje životnih vještina6. Diskretni personalni zaštitni postupak7. Razred kao terapijska zajednica8. Mjere sekundarne prevencije9. Suradnja škole s drugim institucijama10. Edukacija učitelja

Malo školsko povjerenstvo:- ravnatelj: Ivana Gregorić- stručni suradnici: Valerija Košutić, Marica Šabić- učenici: Zdravka Radelić- roditelji: Gabrijela Didač- učitelji: Biljana Novković, Josipa Ivanović, Leonardo Gradečak- liječnik školske medicine: Sanja Jurjec

Rad s učenicima

1. Prevencija kroz nastavu u okviru redovnih i izbornih nastavnih predmeta- Hrvatski jezik – kroz lektiru, filmsku i TV kulturu, izražavanje i stvaranje obrađuju se

odnosi u obitelji, odgovornost za vlastite postupke, odrastanje, smisao postojanja, ljudskih vrijednosti i drugo. Kroz samostalan pismeni rad na određenu temu učitelji mogu identificirati učenike koji imaju osobnih ili obiteljskih problema, a koji bi ih mogli dovesti u skupinu djece rizičnog ponašanja te na osnovu toga mogu na vrijeme intervenirati.

- Likovna kultura – kroz likovno izražavanje i stvaranje učenici iskazuju vlastitu osobnost i eventualne probleme. Pomnim praćenjem i analizom otkrivati učenike rizične skupine ponašanja. Tijekom rada učenika razvijati upornost u radu, preciznost, kreativnost, osjećaj za boje, estetske vrijednosti.

- Tjelesna i zdravstvena kultura – razvijati fizičku kondiciju kod učenika, motoriku, koordinaciju pokreta, razvijati zdravstveno-higijenske navike, podučavati ih očuvanju i unapređivanju zdravlja, pravilnoj prehrani.Biljana Novković učiteljica TZK 5-8 razredi obrazovanje kroz ;

a) temeljna teorijska znanja: primjenom temeljnih teorijskih znanja o ubrzanim biološkim promjenama u organizmu, potrebno je učenike upoznati s povezanošću tjelesnog vježbanja i voluminoznosti tijela. Učenicima valja prenijeti saznanja o utjecaju pravilne prehrane na zdravlje, kao i uzroke mogućih nerazmjera u odnosu visine i težine, uputiti ih u način izračunavanja IMT kao kontrolne mjere sprječavanja pretilnosti. Jednako je značajno upoznati učenike s razlozima pojave umora u školi i načinima njegova uklanjanja. Uvoditi učenike u organizaciju sportskih natjecanja s naglaskom na uključivanje u suđenje različitih kinezioloških aktivnosti . Osim toga, nužno je učenike

64

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

informirati o općem značenju prehrane pri tjelesnim naporima te uzimanju tekućine prije, za vrijeme i nakon vježbe.

b) kroz završni dio sata upoznati učenike o osnovnim higijenskim navikama, pranje ruku i umivanje nakon tjelesnog vježbanja.

- Priroda i društvo – podučavati učenike zdravom životu, govoriti o neprijateljima zdravlja, o negativnim pojavama koje ugrožavaju ljudsko zdravlje, razvijati ljubav prema prirodi i očuvanju prirode.

- Priroda – kroz teme: Disanje (štetnost pušenja), Čovjek kao biološko biće, Pubertet i teškoće sazrijevanja, Alkohol, droga, pušenje, Zdrava prehrana, Zdravi život, Zaštita zdravlja, Zaštita prirode i okoliša.

Tema Razred Vrijeme realizacije

nositelj

Pubertet i poteškoće sazrijevanja

5 siječanj Josipa Ivanović

Higijena tijela 5 Siječanj Josipa IvanovićOvisnosti 5 Siječanj Josipa IvanovićPravilna prehrana i pravilne prehrambene navike

5 Prosinac Josipa Ivanović

Gospodarenje otpadom 6 Listopad Josipa IvanovićZaštićeni dijelovi hrvatske 6 Listopad Josipa IvanovićZaštićene biljne i životinjske vrste u RH

6 Listopad Josipa Ivanović

- Biologija – kroz teme: Problemi odrastanja, Spolnost, Zarazne bolesti, Negativno samopotvrđivanje preko pušenja i pijenja alkohola, Recimo DA zdravom životu, Ekološka svijest, Virusi-AIDS i hepatitis, Biološka ovisnost čovjeka i okoline, Spolni odnos, Štetno djelovanje nikotina, alkohola i droga, Tabletomanija, Bolesti organa za disanje i krvotoka, Spolne bolesti, Kako sačuvati život i zdravlje.

Tema Razred Vrijeme realizacije

nositelj

Nametnici i bolesti koje uzrokuju ljudskom tijelu

7 Listopad studeni

Josipa Ivanović

Pubertet 8 Listopad Josipa IvanovićKontracepcija 8 Listopad Josipa IvanovićSpolno prenosive bolesti 8 Listopad Josipa IvanovićOvisnosti 8 Prosinac,

siječanjJosipa Ivanović

Anoreksija – bulimija -pretilnost

8 Travanj Josipa Ivanović

Pravilna prehrana i indeks tjelesne mase

8 Travanj Josipa Ivanović

65

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

- Kemija – Lijekovi - važnost pravilne upotrebe i doziranja, Što su to antibiotici i analgetici, Što su sedativi.

- Vjeronauk – ukazivati učenicima na pozitivne oblike ponašanja kao i pozitivna osjećanja prema drugim ljudima, pozitivnim metodama stimulacije motivirati učenike za rad i učenje, razvijati kod učenika osjetljivost na probleme drugih te poučavati ih nesebičnom pomaganju drugima.

Vrijeme realizacije: tijekom nastavne godineNositelji: predmetni učitelji

2. Sudjelovanje učenika u projektima- Kros-Svjetski dan nepušenja i Svjetski dan športa- Barutana - Vukovar - Arhiv i muzej- RN MŠ -Priče našeg kraja- PŠ Babinac i Bedenik- Zajedno možemo više- PŠ Lasovac - Hrana našeg zavičaja - 2r- Razredni kalendar- 3.r.- Zavičaj u prošlosti- 4.r.- Slastice- 1.r.- 100 dana škole- Eko Nakani- Književni susreti -Vrijeme realizacije: tijekom školske godineNositelji aktivnosti: ravnateljica, stručne suradnice, učitelji

Tema Razred Vrijeme realizacije

Nositelj

Pravila dobrih odnosa, poštovanja i zajedništva

5 Listopad Kata Vidaković

Suvremene situacije neslobode

6 Studeni Kata Vidaković

Sloboda izvire iz prave ljubavi

6 Prosinac Kata Vidaković

Zamke suvremenih ovisnosti

7 Siječanj Kata Vidaković

Poštovanje roditelja i odraslih

7 Veljača Kata Vidaković

Svetost ljudskog života 7 Ožujak Kata VidakovićSuodgovornost za pravedan život u društvu

8 Travanj Kata Vidaković

66

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

3. Sudjelovanje u terenskoj i izvanučioničkoj nastaviSadržaj, vremenik, nositelji, način realizacije, način vrednovanja i troškovnik: prema školskom kurikulu te kurikulima nastavnih predmeta gdje je detaljno opisan.

Vrijeme realizacije: tijekom nastavne godineNositelji aktivnosti: učitelji

4. Sudjelovanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostimaUčenici se potiču na uključivanje u izvannastavne aktivnosti prema interesu, sklonostima i sposobnostima. Istodobno ih se (i njihove roditelje) potiče na uključivanje u izvanškolske aktivnosti kao mogućeg kvalitetnog i nerizičnog provođenja slobodnog vremena kao alternative za njihovo skretanje prema društvu u kojem se nude mogućnosti za neprihvatljivo ponašanje. Sve te aktivnosti pružaju djeci mogućnost zadovoljavanja potreba, samopotvrđivanja u raznim područjima, potiču se zdravi odnosi među članovima grupe, osjećaj pripadnosti i ispunjenosti.

Vrijeme realizacije: tijekom nastavne godineNositelji aktivnosti: učitelji

5. Satovi razrednog odjelaPlan rada razrednog odjela izrađuje razrednik u suradnji sa stručnim suradnicama. Posebna pažnja posvećuje se učenju mladih vještini prihvatljivog samopotvrđivanja, komunikacije, rješavanja problema, kriznih situacija, njegovanja samopoštovanja, odupiranja negativnim utjecajima vršnjaka i medija, donošenju odgovornih odluka.Neki od sadržaja su: Razumijevanje potreba, Prihvaćanje, Odrastanje, sazrijevanje i humani odnosi među spolovima, prevencija ponašanja koja dovode do ovisnosti, kako se oduprijeti lošim nagovorima, umijeće komuniciranja, razrješavanje sukoba, djeca i mediji, kako učiti, kako se nositi sa stresom, tjelesno kažnjavanje djece i dr.

Teme koje će na satu razrednog odjela odraditi stručne suradnice su:

Teme razred Vrijeme realizacije Nositelj

Kampanja za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom ( Kiko i Ruka)

1 Veljača - svibanjValerija Košutić

Radionice vježbanje socijalnih vještina

1-4 Listopad - travanj Valerija Košutić

67

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Ja i moje potrebe 5a studeni Valerija KošutićJa i moje potreba 5b studeni Valerija KošutićOvisnosti 5a prosinac Valerija KošutićOvisnosti 5b prosinac Valerija KošutićMože li se sukob riješiti

6a listopad Valerija Košutić

Može li se sukob riješiti

6b listopad Valerija Košutić

Ah, ti roditelj 7a Siječanj, veljača Valerija KošutićAh, ti roditelji 7b Siječanj, veljača Valerija KošutićNagovorili su me 8a Veljača, ožujka Valerija KošutićNenasilno rješavanje sukoba

8b Veljača, ožujak Valerija Košutić

Odvisnosti 7 i 8 Studenci, prosinac Matrica Šabić

Vrijeme realizacije: tijekom nastavne godineNositelji aktivnosti: učitelji, stručni suradnici, vanjski suradnici

6. Pomoć vršnjaka vršnjacimaUčenici koji su uspješni pomagati će slabijim učenicima.

Vrijeme realizacije: tijekom nastavne godineNositelji aktivnosti: učitelji

7. Rad učenika u Vijeću učenikaUčenici će predlagati nove mjere za rješavanje aktualnih problema.

Vrijeme realizacije: tijekom nastavne godine Nositelji aktivnosti: učenici, pedagoginja

8. Provođenje sociometrijske anketeProvest će se prema potrebi na početku i na kraju školske godine.

Vrijeme realizacije: početku i na kraju školske godine te tijekom godine prema potrebiNositelji aktivnosti: razrednici, analiza razrednici- stručni suradnici

9. Diskretni zaštitni program Razrednici i stručne suradnice identificiraju, što ranije, rizične učenike s ciljem što ranijeg provođenja diskretnog personalnog zaštitnog postupka. Znakovi za pojačano djelovanje su: neopravdani izostanci s nastave, smanjenje školskog uspjeha, agresivnost ili povlačenje u sebe, nedolično ponašanje, otuđivanje imovine, eksperimentiranje s duhanom, alkoholom,

68

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

ljepilom i sl. Provodit će se individualno ili u manjim skupinama za one učenike koji iskažu probleme u ponašanju, učenju ili već pripadaju rizičnoj skupini. Specifičnim pedagoškim pristupom se na diskretan način ohrabruje i motivira učenika, što je pretpostavka za razvoj njihovog samopoštovanja i samopouzdanja.

Vrijeme realizacije: tijekom nastavne godine Nositelji aktivnosti: razrednici, stručne suradnice

10. Aktivnosti koje s učenicima provode suradnici drugih institucija:Aktivnost razred Nositelji vrijemePoštujte naše znakove edukacija o pravilnom sudjelovanju u prometu i podjela promotivnih materijala

1. razredi MUP – Bjelovar Rujan

Solidarnost na djelu – sakupljanje novaca, odjeće i namirnica

8 razredi Crveni križ Bjelovar listopad

Prehrana i zdravlje 6a,6b Zavod za javno zdrav.Želimir Berti

Studeni-svibanj

Ovisnosti o hrani 6a,6b Zavod za javno zdrav.Želimir Bertić

Studeni- svibanj

Zdrave navike za život 6a, 6b Zavod za javno zdrav. Želimir Bertić

Studeni-svibanj

Zdrava za 5 8a i 8b MUP Listopad -prosinac

Pravilnog pranje zubna po modelu

1.r -1 sat Školska medicina-Medicinska sestra

Listopada-lipanj

Sakrivene kalorije 3r. - 1sat Školska medicina-Medicinska sestra

Listopada-lipanj

Promijene vezane uz pubertet i higijena

5r. - 2 sata Školska medicina- Med. sestara, liječnik

Listopada- lipanj

Kazališne predstave, glazbeni sadržaji, književni susreti

1,2,3,4,5,6,7,8 kazališta, glazbeni umjetnici, književnici…

Studeni-ožujak

Vrijeme realizacije: tijekom nastavne godine Nositelji aktivnosti: učitelji, stručne osobe izvan škole

Rad s roditeljima

69

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

S roditeljima surađuju razrednici, predmetni nastavnici i stručni suradnici škole. Komunikacija se odvija putem individualnih razgovora, roditeljskih sastanaka, škole za roditelje te informiranja putem panoa za roditelje i web stranice škole. Redovite informacije kod razrednika.Također, pri ostvarenju projekata roditelje će se prema mogućnostima uključivati u zajedničke aktivnosti i cjelokupan školski život i rad.

Teme koje će se odraditi na roditeljskim sastancima: Teme Razred Nositelji Vrijeme

realizacijePredavanje Zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom

1 Valerija Košutić Veljača-svibanj

Domaća zadaća 2.3.4. Listopad ožujak

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine Nositelji aktivnosti: učitelji, stručna suradnica

Stručno usavršavanje učitelja

U odgojno-obrazovnom procesu od velike je važnosti educiranje i usavršavanje učitelja. Realizirat će se redovito sudjelovanje ravnateljice, svih učitelja i stručnih suradnica u stručnom usavršavanju prema katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje, strukovnih udruga i aktiva, te individualnom stručnom usavršavanju. Osim usavršavanja na državnoj i lokalnoj razini, važno je i stručno usavršavanje na razini škole.Vrijeme realizacije: tijekom školske godine

Teme učitelji nositelji Vrijeme realizacijePedagoška radionica:Imenice

Razredna Valerija Košutić prosinac - siječanj

Nositelji aktivnosti: učitelji, stručne suradnice, vanjski suradnici

Okruženje u školi

70

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

U svim školama prije nastave i pod odmorima dežuraju učitelji. Pod odmorom u matičnoj školi su učionice zaključane tako da su svi učenici na odmoru u hodniku. Učenici u PŠ pohađat će nastavu u prvoj smjeni, a matičnoj školi u prvoj predmetna nastava i drugoj razredna nastava.Stručno-razvojna služba u odgojno-obrazovni proces integrira i sudjelovanje vanjskih suradnika, djelatnika Zavoda za javno zdravstvo (Služba za školsku medicinu, Centar za mentalno zdravlje i prevenciju odvisnosti ), Centra za socijalnu skrb Bjelovar, Policijske postaje Bjelovar, Obiteljskog centra Bjelovarsko-bilogorske županije, Crvenog križa, Crkve, Zavoda za zapošljavanje i dr.

Valerija Košutić

7.2. PROGRAM PREVENCIJE NASILJA MEĐU ŠKOLSKOM DJECOM

CILJEVI:

- smanjiti nasilje u školi- osvijestiti odrasle za problematiku vezanu uz nasilničko ponašanje učenika, kao

i potrebu uključivanja svih djelatnika škole- smanjiti pojavu rizičnih ponašanja koja dovode do nasilja- humanije i radosnije obavezno školovanje- kvalitetnije roditeljstvo

ZADAĆE:

- učiti učenike socijalnim vještinama, samopoštovanju i empatiji- provoditi diskretne zaštitne postupke s učenicima iz rizičnih

obitelji - informirati roditelje o oblicima, uzrocima i posljedicama agresivnosti- humanizirati rad u školi poštivanjem pedagoškog pristupa učenicima- surađivati s ustanovama, stručnim službama i savjetovalištima koji pomažu

procesu kvalitetnog odrastanja, roditeljstva i kvalitetnog poučavanja

71

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

NOSITELJ PROGRAMA :

Povjerenstvo u sastavu : Stručni suradnici (defektolog Valerija Košutić, soc. pedagog Marica Šabić, razrednici)

PROGRAM ĆE SE PROVODITI NA TRI RAZINE PREVENTIVNOG DJELOVANJA:

1. Rad na nivou škole2. Rad s učenicima

3. Rad s roditeljima

RAD NA NIVOU ŠKOLE

- snimanje trenutačne situacije u samoj školi vezano uz nasilničko ponašanje učenika (anketa)

- utvrditi načine postupanja u kriznim situacijama i time upoznati sve djelatnike škole, učenike i roditelje

- kontinuirani i pomniji nadzor od strane učitelja za vrijeme odmora- kontrola ulaska stranih osoba u školu – liste dežurstva- izraditi školska pravila protiv nasilja i istaknuti na vidno mjesto u školi- sandučić povjerenja – mjesto gdje će učenici žrtve moći iznijeti svoj

problem, kao i rad s grupom učenika koji odgovaraju na pitanja- razvijanje partnerstva između škole i zajednice - uključivanje svih

čimbenika društva

RAD S UČENICIMA

- utvrđivanje razrednih pravila protiv nasilja- radionice ili pričaonice o nenasilnom rješavanju sukoba na satu

razrednika - rad s učenicima na razvijanju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi

- humaniziranje rada u razredu kroz senzibiliziranje učitelja za probleme odrastanja

- individualni rad s učenicima nasilnicima i njihovim žrtvama- poticati učenike na suradničko učenje i zajedničko druženje- u nastavni plan i program ugraditi gdje god je to moguće teme o

nenasilnom rješavanju sukoba (literalni radovi, likovni radovi, izrada panoa, plakata )

RAD S RODITELJIMA

- upoznati roditelje s osnovnim uzrocima nasilničkog ponašanja kod djece i načinima pomoći

- individualni razgovori s roditeljima nasilnika i žrtve posvećeni uspješnijem rješavanju osobnih problema učenika

72

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

- predavanja za roditelje na temu agresivnosti i nasilničkog ponašanja - motivirati roditelje da potraže pomoć stručne osbe u škole i van škole, kao i

u savjetovalištima za roditelje- roditeljske grupe podrške

73

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

PROGRAM PREVENCIJE NASILJAškolska godina 2015./2016.

PODRUČJERADA

AKTIVNOSTI OBLICIRADA

NOSITELJAKTIVNOSTI

VRIJEMEREALIZACIJE

CILJNA SKUPINA

Tematski satovi razrednika

Osvješćivanje učenika o postojanju problema nasilja;Prikupljanje mišljenja i ideja učenika;Poticati kod učenika stvaranje osjećaja vlastite odgovornosti za događaje;

Radionice :

„Kiko i ruka“

Vježbanje socijalnih vještina

„Može li se sukob riješiti“ „Nenasilno rješavanje sukoba“

frontalni;grupni

frontalni;grupnifrontalni;grupni

frontalni grupni

grupni

grupni

grupni

učenicirazrednici

socijalni pedagog

rujan 2015.

prosinac 2015.

studeni 2015. -travanj 2016.

listopad 2015.

veljača,ožujak 2016.

1.- 8.razredi

1 razred

4. razreda

6. razredi

8. razred

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Tematski roditeljski sastanci

Upoznavanje roditelja s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima;

Upoznavanje roditelja s Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava

Zaustavljanjem aseksualnog nasija nad djecom

frontalni

frontalni

razrednicistručni suradnici (po potrebi)

razrednici

socijalni pedagog

rujan 2015.

siječanj 2016.

prosinac 2015.

1.-8.razredi

1.-8.razredi

1.razred

Tematske sjednice razrednih i Učiteljskog vijeća

Izricanje pedagoških mjeraUpoznavanje učitelja s Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih pravaIzvještaj ravnatelja o provođenju preventivnog programa

frontalni

stručni suradnici;nastavnici

stručni suradnici

rujan 2015.-lipanj 2016.

prosinac 2015.

RVUV

UV

75

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

frontalni ravnatelj siječanj 2016.lipanj 2016.

UVI

UVSuradnja s institucijama

Centar za socijalnu skrbObiteljski centarMUP

stručni suradnici rujan 2015.-lipanj 2016.

Aktivnosti Programa prevencije nasilja su nadopunjene aktivnostima koje se provode u sklopu projekta „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“.

76

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

8. PLANOVI PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

8.1. RAD STRUČNIH AKTIVA U ŠKOLI

8.1.1. STRUČNI AKTIV UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

Stručni aktiv učitelja razredne nastave održava se po potrebi.

VODITELJ aktiva razredne nastave je učiteljica Marija Dent. Aktivu prisustvuje 12 učitelja razredne nastave.

Cilj Aktiva razredne nastave je :

planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada

razmotriti stručna pitanja i predlagati mjere za usavršavanje stručnog rada učitelja

raditi na ujednačavanju kriterija ocjenjivanja

izrada zadataka objektivnog tipa, njihova primjena i analiza rezultata znanja

učešće u istraživačkom radu, vrednovanju rada učenika.

8.1.2. STRUČNI AKTIV UČITELJA PREDMETNE NASTAVE

Stručni aktiv učitelja predmetne nastave održava se po potrebi, a teme su uglavnom vezane za ostvarenje projekata iz Školskog kurikuluma. Tada se učitelji dogovaraju i izmjenjuju ideje. Formirano je 6 aktiva ( aktiv učitelja hrvatskoga jezika, aktiv učitelja stranoga jezika, aktiv učitelja prirodne skupine predmeta, aktiv učitelja vjeronauka, aktiv učitelja odgojnih predmeta, aktiv učitelja povijesti i geografije) Teme za školsku godinu 2015./16. Vezane su za usavršavanja po predmetima, školska i županijska natjecanja, izlete, robotiku, uvođenje učitelja u sustav e-Dnevnika…

8.2. STRUČNA USAVRŠAVANJA U ŠKOLI8.2.1. STRUČNA VIJEĆA

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine

Vrijeme ostvarivanja

Planirani broj sati

Stručno vijeće učitelja razredne nastave – predavanje stručnih suradnika ili webinar

RN Rujan - Lipanj 2

Stručno vijeće učitelja hrvatskoga jezika –Sat s književnikomKazališna predstava

PN Studeni

Ožujak 2 2

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Stručno vijeće učitelja društvene skupine predmeta –Sat povijesti uživo na autentičnim lokacijama ( Vukovar)

PN Svibanj - lipanj 8

Stručno vijeće učitelja predmetne nastave – Predavanje stručnih suradnika ili webinar

PN Rujan - Lipanj 2

Dani Ede Murtića – prigodna izložba PN i RN Svibanj 2Predavanje Obiteljskog centra BBŽ PN i RN Rujan - Lipanj 2

8.2.2.STRUČNA USAVRŠAVANJA ZA SVE ODGOJNO – OBRAZOVNE RADNIKE

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme ostvarivanja Planirani broj sati

Dani Ede Murtića – prigodna izložba Svibanj 2

8.3. UKLJUČENOST U USAVRŠAVANJE IZVAN ŠKOLE

Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj uključeni su u stručno usavršavanje izvan škole prema Programu stručnog usavršavanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te županijskih stručnih aktiva, a u skladu sa potrebama, interesima i mogućnostima. Kako su sredstva u školskoj godini 2015./16. smanjena, a očekuje se poskupljenje energenata financijski okvir redovnih županijskih usavršavanja nije moguće realizirati u potpunosti.

8.3.1. STRUČNA USAVRŠAVANJA NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI

Organizator usavršavanja Namijenjeno Vrijeme ostvarivanja

Planirani broj sati

Stručni aktiv učitelja 1.OŠ Bjelovar, 3. OŠ Bjelovar, OŠ Nova Rača i OŠ Velika Pisanica

Učitelji RN 4 puta tijekom godine

12 x 12 učitelja=144

Stručni aktiv učitelja hrvatskoga jezika BBŽ

Nataša SarajaSlavka SoptijaSenada Piria

4 puta tijekom godine

12 x 3 =36

Stručni aktiv učitelja engleskoga jezika BBŽ

Nikolina BeljanAna LekoMarijana Popijač

4 puta tijekom godine

12 x 3 =36

Stručni aktiv učitelja njemačkoga jezika BBŽ

Vanja Rajsz/Snježana

4 puta tijekom godine

12

78

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

CohaStručni aktiv učitelja likovne kulture BBŽ

Anita Res 4 puta tijekom godine

12

Stručni aktiv učitelja glazbene kulture BBŽ

Jasminka Crnković

4 puta tijekom godine

12

Stručni aktiv učitelja matematike BBŽ

Vlatka Franić Husić, Borjana Brdar

4 puta tijekom godine

12 x 2 =24

Stručni aktiv učitelja prirode i biologije BBŽ

Josipa Ivanović 4 puta tijekom godine

12

Stručni aktiv učitelja kemije BBŽ Josipa Ivanović 4 puta tijekom godine

12

Stručni aktiv učitelja geografije BBŽ

Maja Car, Ivan Tomljenović

4 puta tijekom godine

12

Stručni aktiv učitelja povijesti BBŽ

Maja Car 4 puta tijekom godine

12 x 2=24

Stručni aktiv učitelja fizike BBŽ Tomislav Bošnjak 4 puta tijekom godine

12

Stručni aktiv učitelja tehničke kulture BBŽ

Mario KuštanMario Šterle

4 puta tijekom godine

12

Stručni aktiv učitelja TZK BBŽ Biljana Novković 4 puta tijekom godine

12

Stručni aktiv učitelja vjeronauka BBŽ

Kata VidakovićDavid AndreićIvana Pavlović MikulićSlavomir Gvojić

4 puta tijekom godine

12 x 3 = 36

Stručni aktiv učitelja informatike BBŽ

Ivan Piria 4 puta tijekom godine

12

Stručni aktiv tajnika BBŽ Ana Nemet 2 puta tijekom godine

6

Stručni aktiv ravnatelja BBŽ Ivana Gregorić 6 puta tijekom godine

20

Stručni aktiv knjižničara Slavka Soptija 4 puta tijekom godine

12

Stručni aktiv defektologa i pedagoga te voditelja ŠPP

Valerija KošutićMarica Šabić

4 puta tijekom godine

12 x2 =28

Ukupno sati tijekom školske godine

486

8.3.2. STRUČNA USAVRŠAVANJA NA DRŽAVNOJ RAZINI

79

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Organizator usavršavanja Namijenjeno Vrijeme ostvarivanja

Planirani broj sati

Agencija za odgoj i obrazovanje Ravnateljica Ivana Gregorić

Šk. g. 2015./16. Trajanje 3 dana

Agencija za odgoj i obrazovanje Tajnica Ana Nemet

Šk. g. 2015./16. Nedefinirano

Agencija za odgoj i obrazovanje Računovotkinja Darija Kovarik

Šk. g. 2015./16. Nedefinirano

Državna usavršavanja nije moguće financijski uokviriti pa su svedena na minimum. Usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje u Zagrebu je moguće realizirati kao i aktive RN u Bjelovarsko bilogorskoj županiji u okviru Agencije.

8.4. OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2015./16.

9. PLAN RAD STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I ORGANA UPRAVLJAVANJA

PLAN RAD UČITELJSKOG VIJEĆA

REDNI BROJ SJEDNICE /MJESEC

SADRŽAJ – TEME UČITELJSKOG VIJEĆA NOSITELJI ZADUŽENJA

1.

MJESEC KOLOVOZ I RUJAN

Prijedlog Izvješća školskog kurikuluma za školsku godinu 2014./2015.Prijedlog Izvješća godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2014./2015.Zaduženja učitelja u šk. godini 2015./16.Školski kurikulum za šk. god. 2015./16.Godišnji plan i program za šk. god. 2015./16.Dan učiteljaStručna usavršavanja

ravnatelj

2.

MJESECLISTOPAD

Predavanje o uspjehu učenika u šk. godini 2014./15.Akcija Solidarnost na djelu

defektolog

ravnatelj

3. Poslovi do kraja I. polugodišta – terenske nastave, izvanučioničke nastave, radionice

ravnateljučitelji

80

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

MJESECSTUDENI

Božićna priredba

4.MJESEC

PROSINAC

Provedba zaključaka sjednica razrednih vijećaZadaće tijekom zimskog odmora

ravnatelj

5.

MJESECSIJEČANJ

Izvješća sa stručnih skupova održanih tijekom zimskih praznikaNatjecanja i smotre

defektolog

6.

MJESECVELJAČA

Projektni daniNatjecanja i smotreJednodnevni izletiŠkola u prirodiPrilagođeni programi

ravnateljučitelji

7.MJESECOŽUJAK

RadioniceIntegrirani dani

ravnateljučitelji

8.MJESEC

TRAVANJTerenska nastava Upis djece u 1. razred (pripreme)Jednodnevni izleti

ravnateljučitelji

9. MJESEC SVIBANJ

Upis učenika u 1. razred – imenovanje upisne komisijeTerenske nastaveJednodnevni izletiProfesionalno informiranje učenikaDan škole (obilježavanje)

ravnateljdefektolog

10. MJESEC LIPANJ

Ljetovanje u organizaciji Bjelovarsko-bilogorske županijePoslovi i zadaci na kraju nastavne godine

ravnatelj

11. MJESEC LIPANJ

Utvrđivanje Izvješća sa razrednih vijećaOstvarivanje nastavnog plana i programaOrganizacija dopunskog rada

ravnateljučitelji

12. MJESEC SRPANJ

Utvrđivanje uspjeha nakon dopunskog radaIzvješće o uspjehu na kraju nastavne godineOdluka o broju razrednih odjelaPravilnik o kalendaru radaMoguća zaduženja učitelja i stručnih suradnikaImenovanje komisije za popravne ispite

defektologravnatelj

13. MJESEC

Izvješće s popravnih ispita Organizacija rada u školskoj godini 2016./2017.

ravnateljučitelji

81

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

KOLOVOZ Pristup godišnjem planiranju i programiranju stručni suradnici

PLAN RADA RAZREDNIH VIJEĆA

REDNI BROJRAZ. VIJEĆA/MJESEC

SADRŽAJ RADA RAZREDNIH VIJEĆA NOSITELJI

AKTIVNOSTI1.

KOLOVOZ I RUJAN

Projekti za školski kurikulum u godini 2015./2016.Vremenici pismenih provjera

učitelji RN i PNravnatelj, stručni suradnici

2.

KOLOVOZ

Sjednica RV odjela 5.-ih razreda i razrednika prošlogodišnjih 4.r.-izmjena iskustava i prijelaz s razrednog na predmetni sustav

učitelji PN i razrednici 4.r.ravnatelj

3.

PROSINAC

Učenici s posebnim potrebama Suradnja razrednika s roditeljima učenikaPedagoške mjereOstvarenost Nastavnog plana i programa

učiteljiravnatelj

4.

LIPANJ

Utvrđivanje uspjeha na kraju nastavne godineUčenici koji se upućuju na polaganje popravnog ispitaPedagoške mjereOstvarenost nastavnog plana i programa

učiteljiravnatelj

9.3.PLAN RADA RAZREDNIKA

VRSTA POSLOVA NOSITELJI VRIJEME REALIZACIJE

BROJ SATI GODIŠNJE

Sat razrednika – propisan nastavnim planom i programomVidljiv u rasporedu sati

razrednici(20)stručni suradniciravnatelj

jednom tjedno

20X1 20X35= 700

Ostali neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima

razrednik, raz.odjel

tijekom godine

20X1 20X35=700

Razredništvo –Planiranje i programiranje i provedba plana i programa rada razrednog odjela

razrednik u tijekom godine

2 sata tjedno po razrednom

40X35=1400

82

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Sudjelovanje u provedbi programa profesionalnog informiranja za učenike 8.-ih razreda (predavanje na kraju godine)Briga o učeničkoj prehrani, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi učenikaSuradnja s roditeljima(roditeljski sastanci, predavanja za roditelje, pojedinačni razgovori)Vođenje razrednog vijećaBriga o podmirivanju školskih obavezaVođenje razredne dokumentacije i očevidnika te pisanje učeničkih izvješća i svjedodžbiProvedba učeničkih izleta Ostali poslovi vezani uz razredni odjel

suradnji s ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog sustava

odjelu

20X2= 38

9.4. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

SADRŽAJ RADA ŠKOLSKOG ODBORA NOSITELJIAKTIVNOSTI

VRIJEME REALIZACIJE

1. Izvješće ravnatelja o radu škole i rezultatima obrazovnoga rada u školskoj godini 2014./2015.(PowerPoint prezentacije)

2. Izvješće ravnatelja o Školskom kurikulumu u šk. god. 2014./15. ( PowerPoint prezentacije)

3. Školski kurikulum u šk. god. 2015./16. ( PowerPont prezentacije)

4. Donošenje Školskog kurikuluma

5. Donošenje Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2015./2016. nakon prezentacija i primjedbi

ravnatelj

ravnatelj

ravnatelj

ravnatelj

ravnatelj

rujan

rujan

rujan

rujan

rujan

83

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

6. Investicijsko održavanje i ulaganje prema planu

7. Prijedlog broja učenika i odjela za školsku godinu 2016./2017.

8. Davanje u zakup ili prodaju objekta i prostora škole

9. Odlučivanje na prijedlog ravnatelja o prijemu u radni odnos

10. Obavještavanje zaposlenika škole o radu ŠO

11. Odlučivanje uz suglasnost osnivača o stjecanju, opterećivanju nekretnina, pokretne imovine te investicijskim radovima

12. Predlaganje mjera poslovne politike ravnatelju škole

13. Prilagođavanje akata škole i Statuta škole novom Pravilniku o pedagoškim mjerama, prilagođavanje etičkog kodeksa i kućnog reda

14. Donošenje financijskog plana škole

15.Poboljšavanje materijalnih uvjeta rada

16. Upoznavanje sa zapisnicima o pregledu škole

17.Izvješće o investicijskom održavanju, ulaganju i dovršenju radova

18. Organizacija obilježavanja Dana škole

19. Obavljanje svih drugih poslova određenih Statutom i drugim općim aktima škole

ravnatelj, računovođa

ravnatelj

ravnatelj

ravnatelj

tajnik, predsjednik ŠOčlanovi ŠO, ravnatelj,tajnik

članovi ŠO

ravnatelj, tajnik

računovođa, ravnateljravnatelj, predsjednik ŠO

ravnatelj

ravnatelj, računovođa

članovi ŠO, ravnatelj

članovi ŠO

tijekom godine

srpanj

srpanj

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

listopad

tijekom godine

9.5. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA

SADRŽAJ RADA VIJEĆA RODITELJA NOSITELJIZADUŽENJA

VRIJEME REALIZACIJE

1. Verificiranje članova Vijeća roditelja te odabir predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća

84

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

roditelja za šk.g.2015./16.

2.Izvješće ravnatelja o radu škole i rezultatima rada u školskoj godini 2014./2015. ( PowerPoint prezentacije)

3. Izvješće Školskog kurikuluma za šk. godinu 2014./15. ( PowerPoint prezentacije)

4.Prijedlog Školskog kurikuluma za školsku godinu 2015./2016. ( PowerPoint prezentacije)

5.Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2015./2016. ( PowerPoint prezentacije)

6.Uključenost roditelja u rad u projekte vezane za školski kurikulum

7.Humanitarni rad – pomoć osobama kojima je pomoć potrebna

8.Izvješće na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine 2015./2016.

9. Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja

ravnatelj

ravnatelj

ravnatelj

ravnatelj

ravnatelj,defektolog

defektolog

ravnatelj, stručni suradnici

Predsjednik Vijeća roditelja

rujan

rujan

rujan

rujan

studeni,prosinac

tijekom godine

tijekom godinesiječanj/kolovoz

rujan - listopad

9.6.PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA

SADRŽAJ RADA VIJEĆA UČENIKA NOSITELJI ZADUŽENJA

VRIJEME REALIZACIJE

1. Odabir predsjednika Vijeća učenika i zamjenika za šk. g. 2015./16.

2. Prijedlog Školskog kurikuluma OŠ Velika Pisanica za šk. g. 2015./16.

3. Izvješće Školskog kurikuluma OŠ Velika Pisanica za šk.g. 2014./15.

4. Projekti škole

vijeće

ravnatelj

ravnatelj

ravnatelj, učenici

rujan

rujan

po potrebi rujan - lipanj

85

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

5. Tekuća pitanja ravnatelj, učenici

9.7. PLAN RADA RAVNATELJA

UKUPNO SATI:a) Radni dani 224 x 8 = 1792b) Godišnji odmor 28 x 8 = 224 U K U P N O : 2016 radnih sati

9.7. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

SADRŽAJ RADA Predviđeno vrijeme

ostvarivanjaPredviđeno

vrijeme u satima1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 247

1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole Rujan 401.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja Rujan 51.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma Rujan 51.4. Izrada školskog kurikuluma Rujan 301.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole Rujan 31.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih

vijećaRujan 3

1.7. Izrada zaduženja učitelja Rujan 51.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim

planiranjimaRujan 5

1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata Rujan 1001.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja Rujan 51.11.Planiranje nabave opreme i namještaja Rujan 51.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole Rujan 271.13.Ostali poslovi 91.14.Plan rada ŽSV ravnatelja osnovnih škola BBŽ Rujan - Listopad 5

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 2102.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj

razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).

Rujan 20

2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole Rujan 32.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja Kolovoz 20

86

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a

Rujan 2

2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole Rujan 52.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika Rujan 32.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne

zaštite učenikaRujan - lipanj 5

2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija

Rujan - lipanj 15

2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole

Rujan - kolovoz 20

2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred Travanj - srpanj 52.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika

Rujan - lipanj 10

2.12.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja(pisanje naloga za prekovremeni rad)

Rujan - lipanj 5

2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita

Lipanj - kolovoz 5

2.14.Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika Svibanj - lipanj 22.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika Siječanj - lipanj 352.16. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora

Siječanj - rujan 40

2.17.Ostali poslovi Rujan - lipanj 52.18. Organizacija ŽSV ravnatelja osnovnih škola BBŽ 10

3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 2743.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada

školeRujan - lipanj 40

3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja

Prosinac - lipanj 15

3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima

Rujan - lipanj 50

3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava Rujan - lipanj 103.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne

službe( izračun održanih satinastave za učenike po prilagođenim programima)

Rujan - kolovoz 64

3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Rujan - kolovoz 103.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole Rujan - kolovoz 303.8. Kontrola pedagoške dokumentacije Rujan -kolovoz 503.9. Ostali poslovi Rujan -kolovoz 5

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 554.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih

i stručnih tijelaRujan -kolovoz 40

4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole Rujan -kolovoz 54.3. Ostali poslovi Rujan -kolovoz 10

5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

164

5.1. Uvid u rad učitelja Listopad - lipanj 405.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu

Rujan -lipanj 10

5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Rujan -lipanj 24

87

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole

Rujan -kolovoz 30

5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika

Rujan -kolovoz 20

5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ Rujan -kolovoz 205.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad Rujan -kolovoz 105.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika Rujan -kolovoz 05.9. Ostali poslovi Rujan -kolovoz 10

6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

205

6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole Rujan -kolovoz 306.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te

naputaka MZOS-aRujan -kolovoz 20

6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole

Rujan -kolovoz 10

6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole Rujan -kolovoz 106.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ Rujan -kolovoz 106.6. Poslovi zastupanja škole Rujan -kolovoz 206.7. Rad i suradnja s računovođom škole Rujan -kolovoz 206.8. Izrada financijskog plana škole Kolovoz - Rujan 106.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja Rujan -kolovoz 206.10 Organizacija i provedba inventure Prosinac 56.11. Poslovi vezani uz e-matice Lipanj 106.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi Lipanj 206.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala Kolovoz 106.14. Ostali poslovi Rujan -kolovoz 10

7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

291

7.1. Predstavljanje škole Rujan -kolovoz 507.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i

športaRujan -kolovoz 20

7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje Rujan -kolovoz 207.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko

vrednovanje obrazovanjaRujan -kolovoz 5

7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU Rujan -kolovoz 57.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na

državnoj raziniRujan -kolovoz 10

7.7. Suradnja s Uredom državne uprave Rujan -kolovoz 207.8. Suradnja s osnivačem Rujan -kolovoz 207.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje Rujan -kolovoz 107.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo Rujan -kolovoz 57.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb Rujan -kolovoz 107.12.Suradnja s Obiteljskim centrom Rujan -kolovoz 107.13.Suradnja s Policijskom upravom Rujan -kolovoz 107.14.Suradnja s Župnim uredom Rujan -kolovoz 67.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama Rujan -kolovoz 207.16.Suradnja s turističkim agencijama Rujan -kolovoz 107.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama

Rujan -kolovoz 14

88

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

7.18.Suradnja s svim udrugama Rujan -kolovoz 367.19.Ostali poslovi Rujan -kolovoz 10

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 2008.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi Rujan -lipanj 208.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOS-a,

AZZO-a, HUROŠ-aRujan -lipanj 50

8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova Rujan -lipanj 508.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature Rujan -lipanj 408.5. Ostala stručna usavršavanja Rujan -lipanj 40

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA Rujan -lipanj 1469.1. Vođenje evidencija i dokumentacije Rujan -lipanj 1189.2. Ostali nepredvidivi poslovi Rujan -lipanj 28

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1792

PLAN UVIDA U ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD I U PEDAGOŠKU DOKUMENTACIJU

MJESEC ELEMENTI UVIDA U RAD

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

Listopad

Studeni- veljača

Prosinac

Veljača - Svibanj

Veljača- Svibanj

Svibanj

Lipanj

Pregled pedagoške dokumentacije

Uvid u rad pripravnika i učitelja RN

Pregled pedagoške dokumentacije

Uvid u rad učitelja društvene skupine predmeta

Uvid u rad učitelja prirodne skupine predmeta

Pregled pedagoške dokumentacije

Godišnji pregled pedagoške dokumentacije

20 razrednih knjiga, Matičnih knjiga učenika, Evidencija o dopunskoj, dodatnoj i izvannastavnoj aktivnosti

20 razrednih knjiga (imenika i dnevnika)

20 razrednih knjiga (imenika i dnevnika)

20 razrednih knjiga, evidencija dopunske,dodatne i izvannastavne aktivnosti, Matične knjige učenika

89

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

9.8. PLAN RADA TAJNIKA (U školi 1 djelatnica obavlja poslove tajnika na pola radnog vremena – 20 sati tjednog radnog vremena)

MJESEC SADRŽAJ RADA BROJ SATI

Konstantno 1.POSLOVI VEZANI UZ RADNI ODNOS

3091.1. Natječaji,odluke o izboru kandidata,ugovori o radu, prijava novih zaposlenika, nadležnim službama, vođenje matične knjige zaposlenika1.2. Izrada rješenja za godišnji odmor u suradnji s ravnateljem, pisanje rješenja1.3. Pismeno komuniciranje s MZOS u vezi podataka za Registar zaposlenih u javnom sektoru (promjene o zaposlenicima za isplatu plaća, prestanak i zasnivanje radnog odnosa, podaci o novim zaposlenicima, porodiljnom dopustu, odlasku u mirovinu)1.4. Statistički izvještaj o zaposlenicima, početak i kraj školske godine

2.POSLOVI VEZANI ZA RAD ŠKOLSKOG ODBORA 97

Konstantno 2.1.Utvrđivanje dnevnog reda s predsjednikom školskog odbora, slanje poziva i materijala, prisustvovanje sjednicama ŠO, vođenje zapisnika, pisanje zapisnika nakon sjednice, pisanje odluka

3.UREDSKI POSLOVI 369

Konstantno 3.1.Prijem pošte, spisa koji stižu u školu, određivanje klase i urudžbiranog broja, davanje spisa na rješavanje, pisanje dopisa i otprema3.2.Rad sa strankama, ispunjavanje potvrda zaposlenicima škole3.3.Nabava potrošnog materijala za učitelje i zaposlenike te raspodjela3.4.Izdavanje uvjerenja o redovitom polasku u školu za učenike, izdavanje duplikata svjedodžbi, uvjerenja o završenoj školi3.5.Izdavanje svjedodžbi prijelaznica u suradnji s defektologom i razrednicima3.6.Suradnja s ravnateljem i stručnim suradnicima

90

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

4.ADMINISTRATIVNO – ORGANIZACIJSKI POSLOVI 125

4.1.Praćenje službenih propisa, akata4.2.Arhiviranje dokumentacije4.3.Vođenje evidencije o radnom vremenu administrativno-tehničkog osoblja4.4.Suradnja s pomoćnim osobljem (spremačicama, kuharicama i domarom)4.5.Nabava potrošnog materijala i zaštitne odjećeTAJNIK OBAVLJA POSLOVE POVJERENIKA ZAŠTITE NA RADU KOJI NISU URAČUNATI U OVAJ SADRŽAJ RADA.

UKUPNO: 900

9.9. PLAN RADA RAČUNOVODSTVA ( U školi 1 djelatnica obavlja poslove vođenja računovodstva na pola radnog vremena – 20 sati tjednog radnog vremena )

MJESEC SADRŽAJ RADA BROJ SATI

Konstantno

1.IZRADA I DOSTAVA TABLICA I PODATAKA 196

1.1.Izrada tablica Opći troškovi, Hitne intervencije i tekući popravci, te praćenje i izvršavanje istih1.2.Izrada prijedloga financijskog plana tekućih izdataka škole1.3.Izrada plana potrebnih ispitivanja i pregleda1.4.Izrada plana i potrošnje energenata i plana isporuke1.5.Izrada i dostava podataka o vlastitim prihodima škole1.6.Obračun i dostava putnih troškova za djelatnike škole1.7.Naknade po kolektivnom ugovoru, obračun bolovanja na teret Ministarstva i Fonda zdravstva, vođenje porezne evidencije, porezne kartice, knjiženje plaća, ostali poslovi, M 41.8.Statistika – RAD 1

2.RAČUNOVODSTVENI POSLOVI512

Konstantno2.0 Izrada plaća u COP-u2.1.Odlaganje,kontiranje i knjiženje svih dokumenata u knjigovodstvu2.2.Knjiženje i usklađivanje dobavljača i kupaca2.3.Evidencija i naplata ulaznih računa, izlaznih računa

91

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

2.4.Pripremanje inventurnih lista, suradnja s inventurnim komisijama2.5.Izrada statističkih izvještaja proračunskih korisnika2.6. Izrada polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća2.7.Izrada rebalansa i prijedloga financijskog plana u suradnji s ravnateljicom2.8.Izrada financijskog plana2.9.Vođenje knjige KUF-a, knjige nepokretne imovine i inventara i knjige sitnog inventara2.10.Usklađivanje obveza s dobavljačima i sastavljanje zapisnika

3.OSTALI POSLOVI 188

Konstantno 3.1.Suradnja s ravnateljicom, kuharicom 3.2.Suradnja sa Županijskim uredom za prosvjetu3.3.Izrada izvješća i financijskih pokazatelja ravnateljici i ŠO3.4.Suradnja s dobavljačima i pribavljanje ponuda za kupnju opreme3.5.Praćenje potrošnje količine energenata i izrada trogodišnjeg prosjeka3.6.Stručno usavršavanje3.7.Izdavanje narudžbenica

Ukupno: 896

9.10.PLAN RADA DOMARA – LOŽAČA – KUĆNOG MAJSTORA

9.10.1.Obilazak i tehničko održavanje objekta Matične škole i Područnih škola9.10.2. Nabava materijala za održavanje9.10.3.Poslovi protupožarne zaštite9.10.4.Održavanje i košnja školskog vrta i dvorišta9.10.5.Dostava pošte – samo prema potrebama tajništva9.10.6.Kontrola ispravnosti uređaja u kotlovnici i prijava kvarova9.10.7.Popravak inventara škole (stolica, stolova, ladica, zastora, radijatora…)9.10.8.Uključivanje i isključivanje grijanja u školi9.10.9.Popravci pločica, žbuke i ostaloga9.10.Krečenje učionica9.10.11.Prijevoz toplog obroka na Područne škole9.10.12.Čišćenje snijega u Matičnoj školi9.10.13.Ostali poslovi

UKUPNO SATI GODIŠNJE: 1776

NAPOMENA: U 1776 sati ulazi i dnevni odmor od pola sata.

9.11.PLAN RADA KUHARICA

92

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

9.11.1.Izbor, narudžba i pripremanje hrane i namirnica9.11.2.Skladištenje namirnica i vođenje skladišta, pravdanje utroška hrane9.11.3.Vođenje brige i odgovornosti o ispravnosti namirnica i njihovoj uporabnoj vrijednosti9.11.4.Pripremanje jelovnika9.11.5.Pripremanje i podjela hrane učenicima i zaposlenicima9.11.6.Pripremanje i podjela hrane učenicima na područnim školama9.11.7.Priprema hrane za školske svečanosti9.11.7.Pranje i održavanje posuđa9.11.8.Pranje i čišćenje kuhinje i pomoćnih prostorija9.11.9.Vođenje brige o opremi za rad u kuhinji i o ispravnosti uređaja za pripremanje i čuvanje hrane (peći, hladnjaci)

UKUPNO SATI GODIŠNJE: 1776

NAPOMENA: U 1776 sati ulazi i dnevni odmor od pola sata.

9.12. PLAN RADA SPREMAČICA

9.11.1.Čišćenje svih prostorija škole (učionica, hodnika,hola, kancelarija, stepeništa, zbornice, knjižnice, školskog dvorišta…)9.11.2.Čišćenje zidnih površina od paučine, pranje i brisanje školskih klupa i učiteljskih stolova te radijatora 9.11.3.Pranje i brisane svih staklenih površina, lustera, sijalica i vrata9.11.4.Čišćenje, pranje i dezinfekcija WC školjki i pisoara, umivaonika u svim sanitarnim prostorijama9.11.5.Čišćenje prostorija nakon krečenja te ostalih radova, sastanaka, proslava9.11.6.Generalno čišćenje za vrijeme zimskih, uskrsnih i ljetnih učeničkih odmora9.11.7.Pranje zavjesa, radne odjeće, ručnika9.11.8.Održavanje i zalijevanje cvijeća

UKUPNO SATI GODIŠNJE: Ovisno o broju dana godišnjeg odmora (vidi str.30)

NAPOMENA: Spremačice u Područnim školama rade u nepunom radnom vremenu razmjerno površini koju održavaju. Uz poslove čišćenja zadužene su cijepanjem drva,spremanjem u drvarnicu i košnjom.U ukupan broj sati godišnje ulazi i dnevni odmor od pola sata.

9.13. PLAN I PROGRAM RADA SLUŽBE ZA ŠKOLSKU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA ŠK.GOD.2015./ 16.

93

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU ŽUPANIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE

Bjelovar, Matice hrvatske 15 043/ 247-240, 247-243Daruvar, Petra Svačića bb 043 / 440-250

e-mail: [email protected]

NOSITELJI SLUŽBETRI LIJEČNIKA SPECIJALISTA ŠKOLSKE MEDICINE

Sanja Jurjec, dr.med. spec.školske medicine, rukovoditelj službe

TRI MEDICINSKE SESTRE

Ankica Dobrinčić, med.sestra

Glavni ciljevi postojanja ove službe

rano uočavanje poremećaja zdravlja među školskom populacijom : organskog, mentalnog i socijalno patološkog.

rano uočavanje društveno neprihvatljivog ponašanja: socijalne delikvencije primarna prevencija ovisnosti: alkohol-pušenje-droga rano otkrivanje problema vezanih uz učenje i prilagodbe na školu rano uočavanje i prepoznavanje rizičnih navika u životu učenika usvajanje stavova i navika zdravog načina života učenika visoka procijepljenost populacije, zaštita od zaraznih bolesti

Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika

Upisi djece u 1.razred osnovne škole Sistematski pregledi učenika 5 i 8 razreda osnovnih škola Obavezna imunizacija učenika osnovnih i srednjih škola Pregledi učenika prije školsko-sportskih natjecanja, smještaja u dom, upisa u srednju školu Utvrđivanje sposobnosti učenika za nastavu TZK Rad u povjerenstvu za ocjenu psihofizičke sposobnosti djece i utvrđivanje primjerenog

oblika školovanja učenika s teškoćama u razvoju Zdravstveno-odgojne aktivnosti za učenike, učitelje i roditelje Savjetovališni rad Skreening pregledi Nadzor nad higijensko-sanitarnim uvjetima u školama, školskim kuhinjama i đačkim

domovima.

Upisi djece u 1.razred

94

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Postupak uključuje opsežnu anamnezu i heteroanamnezu, kontrolu oštrine vida i sluha, mjerenje visine i težine,detaljan klinički pregled, ocjena grafomotorike, razvoja govora i socijalne zrelosti, cijepljenje MO-PA-RU.

Sistematski pregledi učenika 5 i 8 razreda osnovnih škola

Uključuje mjerenje visine, težine, krvnog tlaka,kontrole vida,kontrole vida na boje, opsežnu anamnezu i detaljan klinički pregled, procjenu fizičke zrelosti, zdravstveni odgoj , te u 8 razredu savjetovanje oko upisa u srednju školu.

Obavezna imunizacija učenika osnovnih i srednjih škola1.upis u 1. razred MO-PA-RU ( morbili rubeola parotitis)u 1. razredu DI-TE + IPV ( difterija tetanus dječja paraliza)u 6. razredu HEP.B u tri doze ( hepatitis B)u 7. razredu PPD + BCG ne reaktora ( test na tuberkulozu)U 8. razredu DI-TE + IPV ( difterija tetanus dječja paraliza)Završni razredi srednjih škola ANA-DI-TE ( difterija tetanus)

Savjetovališni rad namijenjen učenicima/studentima te njihovimroditeljima,učiteljima i profesorima u svrhu pomoći u rješavanju temeljnihproblema u svezi prilagodbe na školu, školskog neuspjeha, poremećaja ponašanja,rizičnih ponašanja (pušenje duhana, pijenje alkohola, uporaba psihoaktivnihdroga), problema razvoja i sazrijevanja, kroničnih poremećaja zdravlja, očuvanjamentalnog te reproduktivnog zdravlja.

Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja (za učenike/studente, roditelje teradnike škole) putem predavanja, tribina, grupnog rada i individualno, a obavljase kao zasebna aktivnost (sudjelovanje na nastavi, prisustvovanje roditeljskimsastancima i nastavničkom vijeću) ili integrirana u sistematske preglede icijepljenja.Obuhvaća razne teme vezane uz uzrast učenika od kojih osobito izdvajamo Teme:

Osnovna škola I. – IV. razred Osobna higijena u očuvanju zdravlja.Značaj pravilne prehrane i njen utjecaj na rast i razvoj.Društveno neprihvatljivo i nasilničko ponašanje i zlostavljanje.

Osnovna škola V. – VI. razredPsihičke i somatske promjene u pubertetu, menstruacija.Ovisnosti (pušenje, alkohol i psihoaktivne droge).

Osnovna škola VII. – VIII. razred Zaštita od HIV/AIDS-a i drugih spolno prenosivih bolesti.Zdravo odrastanje.

8. PLAN INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA i NABAVE OPREME

95

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

I. KAPITALNA ULAGANJA

1. Završetak radova na Školsko-sportskoj dvorani u Matičnoj školi 6.000.000,00 kn 2. Zamjena rasvjetnih tijela u Matičnoj školi modernijom led rasvjetom 30.000,00 kn

II. INVESTICIJSKA ULAGANJA

1. Uređenje PŠ (Bedenik ; Babinac i Ribnjačka) ovisno o sredstvima i BBŽ 2. Nabava polica i trakastih zavjesa za knjižnicu 7.000,00 kn 3. Nabava inf. opreme 15.000,00 kn

96

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

PLAN RADA KNJIŽNIČARA OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA školska godina 2015. / 2016.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA

KNJIŽNIČAR: Slavka Soptija

97

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

MJESEC : R u j a n - 64 sata i 45 min PODRUČJE RADA Razred OBLIK RADA NAČIN REALIZACIJEODGOJNO OBRAZOVNA DJELATNOST ( 23 sata )-Organizirano i sustavno upoznavanje učenika s knjigom. ( 9 sati ) 1..-4.r.-Upoznavanje učenika s knjižnicom i oblicima 1.i 5.r. Velike skupine Razgovor rada u školskoj knjižnici (obvezni program ). (8 sati) Upućivanje-Pomoć pri izboru knjige i upućivanje u čitanje 5.-8.r. Male skupine Objašnjavanje književnih djela (obvezni program ). Individualno Demonstriranje-Pomoć učenicima u istraživačkom radu u knjižnici. (2 sata) 5.-8.r. Nastavni satovi Igraonica: -Tema:k nj i ž n i c a ( ključni pojmovi: školska knjižnica , 1.r. IGRAMO SE KNJIŽNICE knjižničar) I KNJIŽARE-Organizacija nastavnih sati u knjižnici. ( 2 sata) Velike skupine - Obilježavanje značajnih nadnevaka. ( 2 sata) ________________________________________________________________________________________________________ STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOST ( 33 sata i 55 min )

-Izrada godišnjeg plana rada (10 sati )- Izrada popisa lektire i AV građe i podjela Stručni rad u knjižnici učiteljima. (2 sata) Stručni skupovi -Obrada knjiga ( 55 min. ) Knjižnični odbor-Računalna obrada knjiga (3 sata)- Kompletiranje časopisa u godišta i narudžba novih naslova ( 2 sata )-Suradnja s nastavnicima ( 3 sata)-Nazočnost na sjednicama UV i stručnih skupova (4 sata)- Nazočnost na sastancima Tima za kvalitetu ( 2 sata )-Narudžba novih lektirnih djela,stručne literature časopisa i ostale periodike (2 sata)-LCD zaštita knjiga ( 1 sat )-Upis učenika1. i 5.razreda u članstvo školske knjižnice ( 4 sata )KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ( 7 sati i 50 min ) -Izrada godišnjeg plana i programa kulturne i javne djelatnosti (4 sata ) -Međunarodni dan pismenosti- 8.9.2015. ( 5o min ) –plakat Sva hrvatska pisma ( u knjižnici ) Obavijest o pristiglim časopisima do 30 .9.2015. ( 1 sat ) Evidencija-pretplata za časopis Modra lasta ( 2 sata ).

________________________________________________________________________________________________________

98

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

MJESEC: L i s t o p a d - 75 sati i 55 min _______________________________________________PODRUČJE RADA Razred OBLIK RADA NAČIN REALIZACIJEODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST ( 21 sat bi 15 min )

-Organizirano i sustavno upoznavanje učenika V.Pisanica Razgovor i upućivanje, s knjigom. ( 5 sati ) 4.r. Velike skupine objašnjavanje,demonstri--Upoznavanje učenika s knjižnicom i oblicima rada u 1.-4.r. ranje,nastavni satovi. školskoj knjižnici (obvezni program ). ( 3 sata) Igraonica:IGRAMO SE-Pomoć pri izboru knjige i upućivanje pri izboru 1.i 2. r. KNJIŽNICE I KNJIŽARE književnih djela ( obvezni program ) ( 5 sati ) -Pripremanje učenika za korištenje raznih 1.- 8.r. Male skupine izvora znanja. ( 2 sata) -pomoć učenicima u izboru literature i druge građe potrebne za obilježavanje značajnih obljetnica i nadnevaka. ( 2 sata)-Razvijanje navike dolaženja u knjižnicu i čitana knjiga 1. i 2.r. Velike skupine Pričaonica:Strašni vučko PRIČAONICA ( 2 sata ) ( N.Iveljić ) Tema: Dječji časopisi ( poučno-zabavni list,naslovnica, 2.r. rubrika, mjesečnik) Snalaženje u knjižnici ( 2 sata i 15 min )

STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOST ( 16 sati i 40 min )

- Informiranje učitelja o novoj građi u knjižnici ( 1 sat )- Nazočnost sjednicama UV i stručnim skupovima (5 sati) Stručni rad u knjižn- Obrada knjiga ( 2 sata )- Računalna obrada knjiga (4 sata )- LCD zaštita knjiga ( 2 sata )- Popravak oštećenih knjiga ( 2 sata i 40 min )

____________________________________________________________________________________________________

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ( 38 sati )

Mjesec knjige, 15.10 – 15.11.2015. ( 17 sati) Književni susret 3.r. Velika skupina Posjet većoj knjižnici Provođenje Nacionalnog online kviza za ( 10 sati) poticanje čitanja 5.-8.r. Individualno

Međunarodni dan školskih knjižnica, 22.10.2015. ( 6 sati ) 2.. i 3. r. Veće u knjižnici Pričaonica: PINOKIO-Sudjelovanje u humanitarnoj akciji -Zajedno za djecu Afrike (5 sati ) knjižničaraka - pečenje i prodaja kolača

99

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

MJESEC: S t u d e n i - 72 sata

PODRUČJE RADA Razred OBLIK RADA NAČIN REALIZACIJE

ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST ( 24 sata )

-Organizirano i sustavno upoznavanje učenika s knjigom. (4 sata) -Upoznavanje učenika s knjižnicom i oblicima rada u 1.i4.r. Velike skupine Razgovor,upućivanje, knjižnici ( obvezni program ). ( 4 sata ) objašnjavanje,-Pomoć pri izboru knjige i upućivanje u čitanje književnih demonstriranje, djela (obvezni program ) ( 5 sati) nastavni satovi,-Pripremanje učenika za samostalno korištenje raznih Male skupine pričaonica. izvora znanja . ( 4 sata ) Igraonica: IGRAMO -Razvijanje navike dolaženja u knjižnicu i čitanja knjiga: Velike skupine SE KNJIŽNICE I ( 2 sata ) KNJIŽARE-Pedagoška pomoć pri realizaciji nastavnih sadržaja i 3.-8. r. sadržaja izvannastavnih aktivnosti ( 3 sata )- Organizacija nastavnih sati u knjižnici ( 2 sata ) Tema:Knjižna građa( knjige, književnik, ilustrator, 3.r. prevoditelj )

STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOST ( 33 sata )

- Nazočnost sjednicama UV i stručnim skupovima. ( 6 sati ) Stručni rad u knjižnici- Obrada novih knjiga. ( 2 sata )- Revizija knjiga (20 sati ) -LCD zaštita i omatanje knjiga ( 5 sati )

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ( 15 sati )

Dan sjećanja na Vukovar, 18.11.2015. (4 sata ) 5.r. i - prigodni plakat s polaznici DOD nastave -projekcija filma Vukovar 1991. Akcija: Knjiga za školsku knjižnicu ( 7 sati ) 1.-8..r. Učenici će prema vlastitoj želji moći sudjelovati u akciji i darovati knjigu za knjižnicu Dan kazališta ,24.11.2015. ( 4 sata ) DOD 5..r. –scenske improvizacije na zadanu temu 5.-8.r -Kazališna ili kino-predstava u 11. mj. 2015.. ili u 3. mj.2016.g.

100

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

MJESEC: P r o s i n a c - 64 sata i 45 min

PODRUČJE RADA Razred OBLIK RADA NAČIN REALIZACIJE

ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST ( 28 sata )

-Priručnici, periodika i AV građa u knjižnici ( 2 sata )-Pomoć pri izboru knjige ( 2 sata) -Zaduživanje učenika s lektirom ( 6 sati ) 1.-8.r. Male skupine Razgovor,upućivanje ( 4 sata)-Organiziranje nastavnih sati u knjižnici (2 sata ) objašnjavanje,-Pomoć učenicima pri izboru literature i druge građe Velike skupine demonstriranje, potrebne za obilježavanje značajnih obljetnica i rad na tekstu, nadnevaka te izradu referata i drugih aktivnosti nastavni satovi vezanih uz nastavu (4 sata)Tema:Referentna zbirka-priručnici (enciklopedija, leksikon, rječnik, pravopis, atlas) književnoumjetnička djela,znanstveno-popularna i stručna literatura, čitalačka kultura ( 3 sata ) 4.r.-Izrada članskih iskaznica za učenike prvog razreda ( 3 sata )-Književne obljetnice u 2015. godini ( 2 sata )

________________________________________________________________________________________________________

STRUČNO- KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOST ( 29 sati i 30 minuta )

-informiranje učitelja o novoj građi u knjižnici ( 1 sat i 30 min.) Stručni rad u knjižnici-nazočnost sjednicama UV i stručnim skupovima ( 5 sati )-obrada novih knjiga ( 2 sata )-reinventarizacija ( 3 sata )-računalna obrada knjiga (8 sati)-LCD zaštita knjiga i omatanje knjiga ( 1o sati )

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ( 7 sati i 15 min ) -tijekom 12.mj Dan UNICEF-a (11.12.2015.) ( 1 sat i 15 min ) - plakat Zidne novine:Božić (4 sata) DOD; 5 .r. i knjižničarka Božić tijekom 12.mj ( učenički uradci, običaji vezani uz Božić, božićne pjesme) -Prigodno uređenje knjižnice Suradnja s učiteljima vezano uz božićnu priredbu ( 2 sata )

101

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

MJESEC: S i j e č a nj – 54 sata

PODRUČJE RADA Razred OBLIK RADA NAČIN REALIZACIJE

ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST ( 12 sati )

-Pomoć učenicima u izboru literature i druge građe 1.-8.r. Male skupine Razgovor, upućivanje, potrebne za izradu referata i za istraživački rad. ( 5 sati ) Individualno objašnjavanje,-Pedagoška pomoć pri realizaciji nastavnih sadržaja i demonstriranje, sadržaja izvannastavnih aktivnosti. (2 sata ) nastavni satovi.-Organizacija nastavnih sati u knjižnici ( 2 sata )-Obilježavanje značajnih obljetnica i nadnevaka ( 2 sata) - posteri-Pripreme za svečanost primanja prvaša u članstvo -knjižničarka i polaznici knjižnice (1 sata ) DOD nast.iz hrv. jezika u 5.r. _______________________________________________________________________________________________________STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOST ( 17 sati )

Nazočnost sjednicama UV i stručnim skupovima. ( 5 sati ) Stručni rad u knjižniciObrada knjiga ( 2 sata )Računalna obrada knjiga. ( 5 sati )Informiranje učitelja i učenika o novoj građi uknjižnici ( 1 sat )LCD zaštita knjiga i omatanje knjiga (4 satia)

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST (25 sati ) Svečano primanje učenika 1. razreda u članstvo 1.r. Velika skupina Dodjela zahvalnicaknjižnice. ( 2 sata ) 2.-8.r. učenicima (pojedincima ) ili razredima koji su Izrada zahvalnica za sudionike u akciji: sudjelovali u akciji:Knjiga za knjižnicu (2 sata ) Knjiga za knjižnicu PROJEKT: Poštuj različitosti ( GOO )- polaznici DOD nastave iz hrvatskoga jezika u 5. razredu, 5. razred i knjižničarka ( 21 sat ) -istraživanje -razgovor(od 31.1.2016. do 2.4.2016.- Međunarodni dna dječje knjige ) - čitanje - pisanje - izrada PowerPoint prezentacije

102

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

MJESEC : V e lj a č a – 77 sati .PODRUČJE RADA Razred OBLIK RADA NAČIN REALIZACIJE

ODGOJNO- OBRAZOVNA DJELATNOST ( 30 sati )

-Pomoć pri izboru knjige i upućivanje u čitanje književnih djela i znanstvene literature. ( 9 sati) 1.-8.r. Male skupine Razgovor,upućivanje,-Pedagoška pomoć pri realizaciji nastavnih sadržaja ( 6 sati ) demonstriranje,-Organizacija nastavnih sati u knjižnici. (2 sata) Velike skupine objašnjavanje,-Pomoć učenicima u izboru literature i druge građe nastavni satovi potrebne za obilježavanje značajnih nadnevaka ( 5 sati)-Upućivanje u način korištenja referentne zbirke ( 4 sata) Tema: Časopisi-izvori novih informacija ( znanost,struka, 5.r. sažetak, signatura ) (4 sata )

STRUČNO KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOST ( 31 sat )

-Informiranje učitelja i učenika o novoj građi u knjižnici ( 2 sata) Stručni rad u knjižnici-Nazočnost sjednicama UV i stručnim skupovima ( 5 sati )-Obrada novih knjiga ( 3 sata)-Računalna obrada knjiga ( 14 sati )- LCD zaštita i omatanje knjiga ( 7 sati )

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ( 16 sati ) Valentinovo, 14.2.2016. (4 sata ) 5 .razred i polaznici DOD nastave iz hrvatskoga jezika - prigodno uređenje knjižnice

-čitanje ljubavne poezije za djecu -pisanje stihovaObilježavanje 533. godišnjice tiskanja Misala po zakonu rimskoga dvora-hrvatskog prvotiska (22.veljače 1483. ) (4 sata ) - prikupljanje pisanog i slikovnog materijala te izrada plakata ili zidnih novinaKVIZ: Čudnovate zgode šegrta Hlapića - lektira ( 8 .sati ) 3 .razred - PowerPoint prezentacija

103

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

MJESEC : O ž u j a k – 49 sati

PODRUČJE RADA Razred OBLIK RADA NAČIN REALIZACIJE

ODGOJNO_OBRAZOVNA DJELATNOST ( 22 sata)

-Pedagoška pomoć pri realizaciji nastavnih sadržaja (4 sata ) 1.-8.r. Male skupine Razgovor,upućivanje,-Pomoć pri izboru literature i druge građe. (4 sata ) Individualno demonstriranje, -Organiziranje nastavnih sati u knjižnici. ( 2 sata) objašnjavanje,-Osposobljavanje učenika za samostalnu uporabu 8.r. Velike skupine nastavni satovi. referentne zbirke (obvezni program ) (4 sata)-Obilježavanje obljetnica i značajnih nadnevaka. (2 sata) 5.r. plakat ili zidne novine-Pomoć učenicima pri izradi plakata za nastavu ( 2 sata ) Tema: Organizacija i poslovanje školske knjižnice (uvod 6.r. u UDK, popularno-znanstvena i stručna literatura, katalog, zbirke ); klasifikacija ( 4 sata ) _________________________________________________________________________________________________ STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOST (25 sati )

-Praćenje i čitanje knjižnične građe, beletristike i časopisa ( 4 sata )-Informiranje učitelja i učenika o novoj građi u knjižnici ( 2 sata ) Stručni rad u knjižnici.-Nazočnost sjednicama UV i stručnim skupovima ( 5 sati )-Obrada knjiga (2 sata )-Računalna obrada knjiga ( 8 sati)- LCD zaštita i omatanje knjiga ( 2 sata )-Praćenje bibliografija i kataloga izdavačkih kuća ( 2 sata )

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST (2 sata ) Suradnja s nakladnicima ( 2 sata ) - kazališna ili kino predstava ( ako nije ostvareno u 11.mj 2015.)

104

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

MJESEC: T r a v a nj – 72 sata

PODRUČJE RADA Razred OBLIK RADA NAČIN REALIZACIJE

ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST ( 25 sati )

-Pomoć pri izboru literature i druge građe ( 7 sati )-Pedagoška pomoć pri realizaciji nastavnih sadržaja ( 4 sata ) 1.-8. Male skupine Upućivanje,razgovor,-Organizacija nastavnih sati u knjižnici (2 sata) Velike skupine objašnjavanje,-Pomoć pri izboru literature i druge građe za obilježavanje demonstriranje, značajnih obljetnica i nadnevaka (2 sata) nastavni satovi.-Pomoć učenicima pri izradi plakata za nastavu ( 4 sata )-Pomoć učenicima u istraživačkom radu u knjižnici ( 2 sata )Tema:Časopisi na različitim medijima ( tiskani i elektronički 7.r. časopisi ,autorstvo diktat On-line katalozi ili e-katalozi ( 4 sata )

STRUČNO_KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOST ( 31 sat i 25 min )

-Informiranje Učenika i učitelja o novoj građi u knjižnici (2 sata ) Stručni rad u knjižnici-Nazočnost sjednicama UV i stručnim skupovima ( 5 sati)-Obrada novih knjiga ( 2 sata i 25 min. )-Računalna obrada knjiga ( 9 sati )- LCD zaštita knjiga (4 sata)- Praćenje literature s područja knjižničarstva ( 7 sati )- Praćenje časopisa (2 sata )

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ( 16 sati )

Obilježavanje:Dan hrvatske knjige , 22.4.2o16. ( 2 sata ) -plakat ili zidne novine i Svjetski dan knjiga i autorskih prava 23.4. 2o16.KVIZ: Pale sam na svijetlu - lektira ( 8 sati ) 1.r. Power Point prezentacijaSuradnja s nakladnicima i drugim knjižnicama ( 2 sata )

Projekcija filam ( 4.sata ) 5.r.( Duh u močvari )

105

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

MJESEC: S v i b a nj –72 sata i 05 min

PODRUČJE RADA Razred OBLIK RADA NAČIN REALIZACIJE

ODGOJNO – OBRAZOVNA DJELATNOST ( 21 sat )

-Osposobljavanje učenika za samostalno korištenje raznih 1.-8.r. Male skupine Razgovor, izvora znanja. ( 8 sati) upućivanje,-Pomoć učenicima pri izboru literature i druge građe demonstriranje, za obilježavanje obljetnica i nadnevaka, izradu objašnjavanje, referata i drugih zadaća vezanih uz nastavni proces. ( 5 sati) nastavni satovi.-Organizacija nastavnih sati u knjižnici ( 4 sata) Velike skupineTema:Tipovi knjižnica (Nacionalna i sveučilišna knjižica, narodna, 8.r. specijalna i školska knjižica; on-line kataloga i no-line informacije (4 sata )

STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOS ( 43 sata i 05 min )

-Informiranje učenika i učitelja o novoj građi u knjižnici (2 sata) Stručni rad u knjižnici-Nazočnost sjednicama UV i stručnim skupovima (5 sati)-Obrada knjiga (3 sata)-Računalna obrada knjiga ( 14 sati i 05 min )- LCD zaštita knjiga ( 5 sati )- Anketiranje učenika (korisnika knjižnice) o dostupnosti i odabiru 5.-8.r. –izrada,provedba i obrada lektirnih djela te načinu obrade lektire (7 sati) anketa- Praćenje literature s područja knjižničarstva (7 sati )

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ( 8 sati )

-prezentacija projekata Poštuj različitosti ( 2 sata )

-Suradnja s nastavnicima vezano uz priredbu za Dan škole ( 2 sata )

-Suradnja s nakladnicima i drugim knjižnicama ( 2 sata )

-Projekcija animiranog filam (2 sata )

106

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

MJESEC: L i p a nj –28 sati i 30 min

PODRUČJE RADA Razred OBLICI RADA NAČIN REALIZACIJE

RAČUNALNA DJELATNOST (7 sati )

-Završetak posudbe knjiga i druge građe za učenike, Individualno Razgovor. potraživanja za povratom sve knjižnične građe, 1.-8.r. Upućivanje. razduživanje učenika s knjižničnom građom. (7 sati )

STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOST ( 14 sati i 30 min. )

-Nazočnost sjednicama UV,RV i stručnim skupovima (10 sati)-Završetak obrade knjižnične građe ( 2 sata )- LCD zaštita knjiga ( 2 sata i 30 min )

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ( 7 sati )

-Ususret praznicima (2 sata ) 5 .razred i polaznici DOD -zidne novine nastave iz hrvatskoga jezika -Suradnja s nakladnicima i drugim knjižnicama ( 2 sata )

- Suradnja s nastavnicima ( 3 sata )

107

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

MJESEC: S r p a nj // K o l o v o z – 39 sati

PODRUČJE RADA Razred OBLIK RADA NAČIN REALIZACIJE

STRUČNI RAD U KNJIŽNICI,SURADNJA S ( 39 sati )RAZREDNICIMA, RAVNATELJEM IRAČUNOVOĐOM ŠKOLE

-Sumiranje rezultata rada u knjižnici za ovu školsku godinu ( 4 sata )-Izvješće o materijalnom stanju knjižničnog fonda (2 sata) Stručni rad u knjižnici-Sređivanje inventarnih knjiga ( 3 sata)-Sređivanje časopisa i kompletiranje u godišta ( 3 sata )-Godišnji izvještaj o radu školske knjižnice ( 9 sati)-Pripreme za novu školsku godinu (6 sati )-Nazočnost sjednicama UV i stručnim skupovima ( 12 sati )

UKUPNO SATI GODIŠNJE: ( 18 sati tjedno// 52 tjedna X 18 sati =936 sati god. * knjižica ( poslovi prema odredbama Pravilnika o tjednim radinim obvezama učitelja i stručnih suradnika u OŠ) - 669 sati * poslovi stručnog usavršavanja i drugi poslovi u tjednima kad nema nastave - 103 sati *blagdani i drugi praznici - 44 sata *godišnji odmor ( 30 dana ) - 120 sati _______________ 936 sati

_________________________________________________________________________________________________

KNJIŽNIČARKA:

Slavka Soptija

108

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGAZA ŠKOLSKU GODINU 2015./16.

BROJA RADNIH DANA ……………………………………175BROJ NASTAVNIH DANA…………………………………181

BROJ SATI TJEDNO ………………………………………..40BROJ SATI MJESEČNO ………………………………… 160BROJ SATI GODIŠNJE ……………………………….1400

TJEDNO RADNO VRIJEME I PODRUČJE RADA

I. NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA …………………………………25 satiI.1. Neposredni rad s učenicima s posebnim potrebama I.2. Neposredni rad s ostalim učenicima I.3. Pedagoške radionice i predavanja,

II. OSTALI POSLI POSLOVI ………………………………….…………15 satiII.1. Rad s roditeljimaII.2. Suradnja s učiteljima i razrednicimaII.3. Sjednice razrednih i učiteljskih vijećaII.4 Stručno usavršavanjeII.5. Izrada planova i programa i izvješćaII.6. Ostali poslovi

109

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Područje rada

Sadržaj posla i zadataka Vrijeme ostvarivanja

Sati tjedno Sati godišnje

I. NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA Rujan-lipanj 25 875

1. Neposredni rad s učenicima sa posebnim potrebama

- pripreme i ostvarivanje rada s Učenicima- svakodnevni rad prema rasporedu u dogovoru s učiteljima, na usvajanju, ponavljanju i utvrđivanju nastavnog gradiva- rad će se odvijati individualno u paru ili grupno

Rujan-lipanj 20 700

2. Neposredni rad s ostalim učenicima- Rad po potrebi u dogovoru s

učiteljima i razrednicima koji će se odvijati kroz razgovore, savjetovanja i pomoć u rješavanju određen problema

- Prisustvovanje SRO po pozivu razrednika

Rujan-lipanj 5 175

3. Pedagoške radionice, predavanja5a- Ovisnosti, Ja i moje potreba5b- Ovisnosti, Ja i moje potreba6a- Može li se sukob riješiti6b- Može li se sukob riješiti7a- Ah, ti roditelji7b- Ah ti roditelji8a- Nagovorili su me8b- Nagovorili su me

1r MŠ- Kiko i ruka- prema potrebi

Studeni-prosinac

11

II. OSTALI POSLOVI Rujan-kolovoz

15 525

1. Rad s roditeljima- Poučavanje i savjetovanje

roditelja za rad kod kuće - Razgovori s roditeljima po

pozivu i na njihov zahtjev- Razgovori će se voditi

individualno, s učiteljima i

Rujan-lipanj 24

110

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

razrednicima, ravnateljicom i stručnom suradnicom

- Razgovori, savjetovanja, pomoć s roditeljima učenika s posebnim potrebama u dogovoru s učiteljima i razrednicima

- Predavanje za roditelje 1 r MŠ- Zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom

- Prisustvovanju roditeljskim sastancima na poziv razrednika

2. Suradnja s učiteljima i razrednicima

- Suradnja na izradi plana i programa za učenike s posebnim potrebama

- Pomoć u metodama rada s učenicima s posebnim potrebama

- Pružanje pomoći u rješavanju problema u ponašanju

- Razgovori o uspjehu učenika - Prisustvovanje SRO-u po potrebi- Ostala pomoć po potrebi

Rujan-kolovoz

160

3. Sjednice razrednih i učiteljskih vijeća- Prisustvovanje sjednicama

razrednih i učiteljskih vijeća- Prezentacija Sociometrijske

anketa- Davanje mišljena i savjeta o

učenicima

Rujan-kolovoz

15

4. Stručno usavršavanje- Županijsko stručno vijeće

defektologa- Županijsko stručno vijeće za

školske preventivne programe

Rujan-kolovoz

16

5. Izrada planova i programa i izvješća

- izrada godišnjeg Plana i programa stručnog suradnika- izrada Plan i programa Školskog preventivnog rada- izrada Izvješća stručnog suradnika- izrada Izvješća Školskog preventivnog

Rujan-kolovoz

20

111

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

programa

6. Ostali poslovi

- Vođenje pedagoške dokumentacije i dosjea

- Izrada didaktičkog materijala- Rad u povjerenstvu za VVŠ- Rad u povjerenstvima za

provođenje natjecanja- Suradnja s drugim stručnim

službama - Praćenje zakona, pravilnika,

stručne literature- Ostali neplanirani poslovi s

učenicima, roditeljima učiteljima, ravnateljem

Rujan kolovoz

III. Radno vrijeme 7,50-13,50IV. Blagdani, državni praznici,

godišnji odmor 180

Stručna suradnica :Valerija Košutić

112

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

PLAN RADASTRUČNE SURADNICE SOCIJALNE PEDAGOGINJE

školska godina 2015./2016.

Raspored rada:

Ponedjeljak: Osnovna škola Velika PisanicaUtorak: IV. osnovna škola BjelovarSrijeda: Osnovna škola Velika PisanicaČetvrtak: IV. osnovna škola BjelovarPetak: naizmjence

1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE PLANIRANO SATI

1.1. Izrada godišnjeg plana rada stručne suradnice

10

1.2. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana rada škole

10

1.3. Pomoć učiteljima kod planiranja rada 101.4. Izrada plana pripravničkog staža 51.5. Izrada mjesečnih planova rada 151.6. Pomoć razrednicima kod planiranja satova razredne zajednice

20

2. POSLOVI NEPOSREDNOGSUDJELOVANJA U ODGOJNO-

OBRAZOVNOM PROCESU

PLANIRANOSATI

2.1. Savjetodavni rad sa učenicima 802.2. Savjetodavni rad sa učiteljima 502.3. Savjetodavni rad sa roditeljima 502.4. Suradnja s lokalnom i širom zajednicom u interesu zdravog odrastanja učenika

30

113

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

2.5. Analiza odgojno-obrazovne situacije i odgojno djelovanje

- sociometrijska analiza odgojne situacije/

20

2.6. Rad na profesionalnom informiranju i profesionalnoj orijentaciji

50

2.7. Stalna suradnja sa ravnateljicom škole 302.8. Suradnja s službama vezanim uz rad škole 502.9. Pomoć razrednicima u pripremanju i održavanju satova razrednika

30

2.10. Priprema i održavanje predavanja i radionica 502.11. Analiza odgojno-obrazovne situacije i odgojno djelovanje

20

2.12. Pripremanje i provedba ispitivanja zrelosti djece za upis u prvi razred

30

2.13. Pripremanje i provedba upisa u prvi razred 102.14. Vođenje postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta-učenika (predsjednik povjerenstva)

50

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE PLANIRANOSATI

3.1. Koordinacija stručnog usavršavanja u školi 103.2. Individualno stručno usavršavanje 303.3. Skupni oblici usavršavanja u školi 303.4. Skupni oblici usavršavanja izvan škole 30

4. DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST PLANIRANOSATI

4.1. Vođenje dnevnika rada 254.2. Vođenje dosjea i sve ostale dokumentacije za učenike s teškoćama u razvoju

25

5. OSTALI POSLOVI PLANIRANOSATI

5.1. Sudjelovanje u radu stručnih tijela škole 205.2. Statistički podaci i tabele 405.3. Upis djece prvog razreda u Matičnu knjigu 20

114

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

5.4. Zadaće proizašle iz potrebe rada škole 40

6. BLAGDANI-DRŽAVNI PRAZNICI-GODIŠNJI ODMOR

PLANIRANOSATI

6.1. Blagdani i državni praznici 446.2. Godišnji odmor 120

Velika Pisanica, 15. rujna 2015. godine

Stručna suradnica:

Marica Šabić, socijalna pedagoginja

115

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

12.PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA

Odlukom o donošenju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole sačinjen je Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u I. – VIII. razredu osnovne škole.

Svaka škola, odnosno ravnatelj, nastavnici i stručni suradnici po svojoj osobnoj savjesti i stručnim kompetencijama odlučuju hoće li GOO provoditi samo formalno i time zadovoljiti zakonsku obvezu, ili će uvođenje GOO-a shvatiti kao vrijednu i nužnu dimenziju u svome radu s obzirom na uvjete u kojima danas živimo i radimo.

U tom smislu vrijedno je istaknuti da Republika Hrvatska ima 16 godišnju međunarodnu praksu na području GOO-a. Organizirana su 4 velika međunarodna stručna skupa kako bi motivirali nastavnike, učenike i njihove roditelje za građanski aktivizam, odnosno sadržaje GOO-a u školi.

Koraci u provedbi

- Voditelji školskih stručnih vijeća sazivaju sastanak na kojem članovi vijeća prenose informacije i iskustva s Županijskih stručnih vijeća svojega predmeta na kojem su dobili upute o implementaciji Plana integriranja GOO-a u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti.

- U tablice predmetnih planova i programa unosi se izraz GOO uz jednu od 6 predloženih tematskih cjelina iz navedenog Plana, odnosno sadržaj koji se podudara s nastavnim jedinicama pojedinog predmeta. Tu će temu u određenoj nastavnoj jedinici nastavnik obraditi tako da učenici uoče i shvate kako ti nastavni sadržaji imaju i dimenziju GOO-a. Ako se određena tema i neki sadržaj iz nje obradi u dva nastavna sata po jednom predmetu, onda ćemo u razrednoj nastavi dobiti 16 sati, a u predmetnoj nastavi i više od 20 sati koliko se Planom propisuje za međupredmetnu provedbu.

Postojeće tablice predmetnih planova i programa mogu se proširiti ili sadržavati dodatak u kojem treba navesti (kako stoji u Planu integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOO-a) za deset nastavnih sati godišnje po predmetu : 1. obrazovne ishode, 2. tematsko područje s naslovom nastavne jedinice, 3. ključne pojmove 4. vrednovanje postignuća učenika (koje već ima svaki nastavni predmet s elementima ocjenjivanja)

Primjer Dodatka postojećem planu i programu određenog predmeta

116

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

Vrednovanje i samovrednovanje postignuća učenika

Vrednovanje postignuća, uključujući ocjenjivanje, sastavni je dio nastave Građanskog odgoja i obrazovanja. Ostvaruje se na način da se s učenicima najprije rasprave obrazovni ishodi, a potom utvrde kriteriji vrednovanja. Usmene i pisane provjere znanja i vještina, kao i ostali oblici rada, ocjenjuju se sukladno elementima koje sadrži svaki predmet odnosno kriteriji ocjenjivanja, Pitanje (usmeno/pisano) odnosno ocjena bit će označena u bilješkama izrazom GOO. Na taj se način učenicima niti nastavnicima ne povećava opseg dodatnog nastavnog sadržaja, nego se ti sadržaji produbljuju građanskom dimenzijom.

Vođenje pedagoške dokumentacije u provedbi GOO-a

• Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u I. – VIII. razredu osnovne škole predviđa dokumentiranje u Godišnjem planu i programu rada oš Velika Pisanica i Školskom kurikulumu.

• Ukupna realizacija GOO-a za svaki razredni odjel iznosi 35 sati godišnje. Od toga u razrednoj nastavi (I. – IV. razred) 15 sati se odnosi na planiranje i provedbu međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja, 10 sati za provedbu na satu razrednika i 10 sati na izvanučioničke aktivnosti. U predmetnoj nastavi 20 sati se odnosi na planiranje i provedbu međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja, 5 sati za planiranje i provedbu na satu razrednika i 10 sati na izvanučioničke aktivnosti.

• U Planovima i programima razredne i predmetne nastave ( oznaka GOO )• U imeniku u rubrici Bilješke ( oznaka GOO )

117

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

• U Izvanučioničkim aktivnostima – dokumentiraju se sve aktivnosti koje sadrže elemente GOO-a provedene izvan škole, odnosno učionice. Tu dokumentaciju vodi stručni suradnik u pedagoškoj dokumentaciji .

• U Planu rada sata razrednika • U radu Vijeća učenika• Dokumentacija u Mapama osobnog razvoja – Učeničke mape koje učenik čuva u svojoj

osobnoj dokumentaciji

- Kada se u Imenik upisuju bilješke o praćenju i vrednovanju postignuća, onda se dodaje izraz GOO za temu odnosno sadržaj koji je vidljiv u predmetnom planu i programu.

- Sve izvanučioničke aktivnosti koje su prihvaćene Planom i Kurikulumom škole imaju oznaku GOO za sadržaje odnosno tematska područja iz Plana integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u I., II., III. i IV. razredu srednje škole.

- Razrednici u svojim Planovima rada razrednika dokumentiraju tematsko područje odnosno sadržaj koji su zajedno s učenicima obradili tako da imaju oznaku GOO-a, na primjer na izletu, posjetu izložbi, predavanju,…

- Razrednik bi na roditeljskim sastancima trebao predočiti roditeljima osnovne ideje i načela GOO-a u školi.(informirati iz Dodatka Kurikulumu)

- U Zapisniku rada Vijeća učenika trebaju biti vidljive demokratske procedure na temelju kojih su izabrani učenici u to vijeće, kako su donijeli određene odluke i pravila, usvojili komunikacijske vještine,…

Mape osobnog razvoja

• Sve što učenik radi njegova je mapa! U Mapi osobnog razvoja učenik upisuje odnosno dokumentira što je tijekom godine radio u sklopu nastave GOO-a (osobna zapažanja, samoevaluacija, plan svojeg daljnjeg profesionalnog razvoja, unosi potvrde o svojim aktivnostima i postignućima – natjecanja, volontiranja, tečajevi, poduke, projekti,…).

• Sadržaji odnosno forma u kojoj učenik dokumentira svoj rad može sadržavati kreativnu dimenziju – shematske prikaze, crteže, fotografije vlastitih uradaka prezentiranih na satu (npr. plakat)

• Osnovna ideja uvođenja Mape osobnog razvoja je praćenje rada i postignuća učenika u njegovom cjelokupnom školovanju.

• Postoji tradicija stručnih edukacija o izradi životopisa i pravilnog dokumentiranja. To je postao nužni uvjet pri zapošljavanju, tako da će se ovaj dio uloženog truda iz Plana provedbe GOO-a učenicima vratiti kao korisno iskustvo iz njegova školovanja.

• Dokumentacijske mape učenika, razrednika, stručnih službi i Školskog stručnog vijeća mogu biti u elektroničkoj ili papirnatoj verziji. One su zapravo sastavni dio pedagoške dokumentacije, a u ovom slučaju sadržavaju oznake GOO-a.

Izvanučioničke aktivnosti

118

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

• Ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. Učenici se uključuju prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Obuhvaćaju sve aktivnosti predviđene školskim Planom i programom rada i Kurikulumom škole.To su npr. stručne ekskurzije, volonterski rad, obilježavanje tematskih dana, stručne edukacije, predmetna natjecanja, komunikacijske i govorničke vještine…

• Škola izdaje adekvatnu Potvrdu svakom učeniku o sudjelovanju u onim aktivnostima koje su relevantne, a koju treba čuvati u svojoj osobnoj mapi.

13.NAPOMENA

Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su:

1. Godišnji planovi i programi rada učitelja2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja3. Plan i program rada razrednika4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama5. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika6. Raspored sati

119

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICAGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.G. 2015./16.

U Velikoj Pisanici 29. rujna 2015. godine

Ravnateljica škole: Predsjednik Školskog odbora:

Ivana Gregorić Leonardo Gradečak

120