ospatar-chelner (2)

Author: gradina-lui-mihai

Post on 07-Jul-2018

234 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  1/111

   

  ASOCIA IA ROMÂNĂ DE BALNEOLOGIEȚ

  COALA BALNEARĂȘ

  BUCURE TIȘ

  1

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  2/111

  SUPORT DE CURS

  Ospatar (chelner)!an"at#r $n %n$tat$ &e al$'entat$e

  2

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  3/111

  CUPRINS

  CUPRINS...............................................................................................................................................3CAPITOLUL I. COMUNICARE SI

   NUMERATIE.........................................................................................................................................4A. REGULI DE COMPORTARE ÎN TIMPUL SERVICIULUI............................................................5B. EFECTUAREA MUNCII ÎN ECHIPĂ.............................................................................................6CAPITOLUL II. APLICAREA NORMELOR DE IGIENA I PROTEC IA MUNCII ......................9Ș ȚCAPITOLUL III. PREGĂTIREA SALONULUI PENTRU SERVIREA CONSUMATORILOR......15A. AMENAJAREA I DOTAREA SALOANELOR...........................................................................22B. OBIECTELE FOLOSITE LA SERVIREA PREPARATELOR I BĂUTURILOR.......................24C. CARACTERISTICILE I MODUL DE ÎNTREBUIN!ARE I MANIPULARE AOBIECTELOR DE SERVIRE.............................................................................................................25CAPITOLUL IV. REGULI DE ETICA I TEHNICĂ A SERVIRII CONSUMATORILOR..............36A.PRIMIREA CLIEN!ILOR...............................................................................................................3"

  B. PRE#ENTAREA PREPARATELOR I A BĂUTURILOR...........................................................39C. PRIMIREA COMEN#II .................................................................................................................42D. TRANSMITEREA COMEN#II LA SEC!II..................................................................................42E. ADUCEREA PREPARATELOR$ A BĂUTURILOR DE LA SEC!II............................................43F. DEBARASAREA MESELOR. DESPĂR IREA DE CLIEN I.....................................................45Ț ȚG. ÎNTOCMIREA. PRE#ENTAREA NOTEI DEPLATĂ..................................................................4%H. ÎNCASAREA VALORII MENIURILOR CONSUMATE..............................................................4"CAPITOLUL V. SISTEME PRIVIND TEHNICA SERVIRII.............................................................4"CAPITOLUL VI. TEHNICA SERVIRII PREPARATELOR CULINARE..........................................551. TEHNICA SERVIRII GUSTĂRILOR.............................................................................................56

  2. TEHNICA SERVIRII PREPARATELOR LICHIDE.......................................................................5"3. TEHNICA SERVIRII PREPARATELOR DIN PETE...................................................................614. TEHNICA SERVIRII PREPARATELOR CU SOS.........................................................................635. TEHNICA SERVIRII PREPARATELOR DIN CARNE$ FRIPTURILOR$ GARNITURILOR ISALATELOR.......................................................................................................................................646. TEHNICA SERVIRII DESERTULUI..............................................................................................6%%. TEHNICA SERVIRII PRODUSELOR DE PANIFICA!IE............................................................%&". TEHNICA SERVIRII BĂUTURILOR............................................................................................%1CAPITOLUL VI. TEHNICA SRVIRII DIFERITELOR TIPURI DE MESE......................................"1A. ORGANI#AREA I SERVIREA MICULUI DEJUN...................................................................."2B. ORGANI#AREA I SERVIREA PR'N#ULUI............................................................................9&

  C. ORGANI#AREA I SERVIREA CINEI........................................................................................94D. ORGANI#AREA I TEHNICA SERVIRII MESELOR FESTIVE...............................................95CAPITOLUL VII. PREFERIN!ELE CULINARE ALE TURITILOR STRĂINI I TEHNICASERVIRII ACESTORA......................................................................................................................1&3BIBLIOGRAFIE................................................................................................................................11&

  3

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  4/111

  CAPITOLUL ICOMUNICAREA INTERACTIĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

   M()*+ ,-+/+0(( *,/++ -/0+()/+ 7(*+/+0(( - *+ + *,8/+0(( -+( +/-0(( 0)/0:

  , -0;0 *,0-()+/,+0 ,80/+ *)/,0. D *+/+/+ ()* ( ) ( 0,/,*, - -+:- )0+$ +-+,0 ,8*+$ + -+,0 * ;++ () )(+0 +0 ,+) -$ * + (/ ,0$)8,0+/+ )( /07( -+ +()>+ (0>)/ + )/0,*(/,0.C+ - ) *+( *,()*+0 ,0+$ -+( -*0- /07( -+ 8 +*;+/$ ++/+/ + *+0+*/0-/**//,0,0$ +-/8 -,0) -+)- *+ -+ 8 0*(/ *+ +/+0.  C#'%n$carea n#n!erala -/ + /0+ 8,0+ 0) *+0 (// /0+)-/ -+. E8*+*/+/+ -+

  *+ 8+/( *+ + *,()*+ )-+)+ *;+ *,?$ *( (/ + (/ *+/ + -*/+ *(;)/ ,/0;/. O 8)/ *+-*+$ - 080+ + *,()*+0+ ),);07++ *+ 8) , ,+/+/ + /0+)-/)8,0+/$ -)/)/$ 0) )/0( ?0-,0 8+*+ - *,0,0+$ + >-/(0,0$ +0/8+*/,0 =+)$ 7(/0$ -/( +0(($ /+/(+ - + +0+7+(( /,)($ /70( - ;,(( ;,*.  Î) 0+/ 0-,)+(( *( *)/ *,()*+0+ ,+/ 8 ;07++ -+( ),);07++.  C#'%n$carea !erala - 0+++ 0) -+ /0+)-- *( +(/,0(( 7+(( +0/*(+/.  C,()*+0+ ),);07++ ;=*(++ -+ ?0+/ *( +(/,0( 7+(( /0((( ,/+*,0(($ 0;0$ *+$ >-/(0. C0*/+0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  5/111

  : /70( *+0 /07( -+ - ++/ *0*(-/+)/,0 )/0( 00+*)/(( ;,*+ /07( -+ 8 *++$ +*++$ )+/(0++ - (/++ () /,) )/0( + *0+() *+/

  : 7/ *+0 *,)/,)++ 7()+ 0 + -+(( /07( +-)+++/+/ *0*(-/+)/,0 - *)/,0 , 0-,+)+ 0( - - ;+ -/ )+(/,0+/ 0+ -+.  D 0/)(/C -+- *(;)/ * + ,0/+)/ C ,/ -+ 8+* )/0( ()+;,+-/0+C *)* *(;)/ * + ,0/+)/ A 8+*(/ ( , 0,+0C +/0( *(;)/ * + ,0/+)/ C+0 -/ +00+ ()+;,+-/0+C /0 *(;)/ * + ,0/+)/ C ,0/ ()+;,+-/0+C ,(+ *(;)/ * + ,0/+)/ M(/(-* (/C(;@)/( * + ,0/+)/ D()+;,+-/0+

  C(;@)/( * + (/) ,0/+)/ E(.

    U) ,-/+0 /07( - 8,,-+-* ++/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  6/111

   Amabilitatea - reprezinta grija fata de consumatori pe tot timpul cât este oaspete în unitate, +/)/+8+/+ *,)-(+/,0$ 0,//()+

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  7/111

  *. D-/+)/+ + ,*( ()*+ ) -++ - -*/ 0,(*/ /0)+ )(+0( ,*(0 + -*+0 ,/ 8 0+0/+/ ,-+/+0,0. U)( ,-+/+0 - ,/ 0+0/+ 24 ,*(0 + - ) +/++0,0 + ,8*(( ,-+/+0,0$ +0 ()( ,-+/+0 0+0/+/ -+ -0;0+-*+ *,)-(+/,0 + -+ )+0/+/ - 0+0/++ +?( 1" ,*(0$ ,+0* 8,0/(0 8* (- +*-/+ )(0+ -()/ + +0 - 0*/ 0,,0/,)+ *( -/+)/+ + ,8*( - )(+0( ,*(0 + -.

  . C,,))/+ )(0,0 -0;/. L+ -0;0+ ()( )( + *,)--/)/$ ;+0+/ -/ );, ())(+0 + +0 (*0+/,0 *+/ + -0;0+ )(0,0 ) ()/+/ + ,-/. D +-)+$+/()* *+) - ,0>+)++ - 8-/; 7+)*=/$ 0*/ /*.$ 8,0+/+ (*0( - ;+ -/+7 *+-/0(*/(0+ - )(+0 ) 8()*/ -/0(*/(0+ )(0,0.. P0,>0+( 8()*/,)+0 + ()/+/. U)/+/ *+0 8()*/,)++ ) ,(+ -*=7(0 +( );, ())(+0 (7( (*0+/,0 8+/+ *+( ) *+0 +0 8()*/,)+ )/0() -)>(0 -*=7.8. R++0+ )*+/,0 *,),*,:8)+)*+0 *,0-()+/,0. A*-/+ /07( -+ -/+ + 7++*+*((( )*-+0(( (*0+/,0 )/0( 8,0+/+ (*0($ )/0( + *0-/ + , /++ + +/+

   0,(*/;/+/+ ()* - 0)/+7/+/+ ()/+/ 0-*/;.

  ATRIBU/IILE PERSONALULUI DE SERIRE

  C=)0( 0-() + +*/;/+/ -0;0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  8/111

    T$n%ta c#rp#rala. P0-,)+( *+0 (*0++ ) -++ )/0( -0;0+ *,)-(+/,0,0 /07( -+ +7+, )+/ ,/0;/+ 1$65 K 1$%5 $ 8,),+ 8/ -+ 8 +*(/+$ 8+0+ 8*/ ;7 + 0+

   >)/+/+$ -+ ()( ,*= -+( + ()( >/ + +)+ /*.$ + +,0 - + >/,0 -+ 8*+/8+/+$ )>0/+$ ()>= /++/$ )>0/$ -+ )( +) 0,-(0 (/0)* /0+)-0+/$ +08(.I) *+( 8,0 ,-+/+0$ +*-/+ -+ )( 8 +*=+/ -/0)/$ ()>= -+ )( 8 0+ ()>$ )/0( +

  )( )>0()+ ,0+/ -0;0.  I)/0+>+ /)(/+ /07( -+ ?0 >+)/+$ -(/$ -,70/+/$ 0-/+)/+$ 0,7(-//$ -+)+/+/$-0,/+/. P)/0( )/)0+ - *,/+0+ +*-/,0 *+/+/$ 8*+0 ,-+/+0 /07( -+ +,/ ()+)(/ 0> ;+/+ - -+ + () +-(0 >)*,:-+)/+0. A-/8$ /07( ;/+/ +7(( +*,,$/>+0$ 0*( - ,0>+)+0+ 0+/,)++ + -,)(($ 0+,-(( 8*/(+0+ ?0*/ 8* )/0()/)0+ -(/ - 0,-/ *,0,0+ 0++0+ >) 0-,)+ )* 7+ -+( (-(0)*$ /+0+ ()>=,0$ 8,,-0+ ,,0+)/,0$ -*=7+0+ )*+ + )0 *,0$ -,-/,0 /*..  T)(/+ ;-/)/+0+ () *+ >+00,7+ 8*+0( (*0+/,0 -+ 8 *,/+/+$ +)>+ )0+ *,0 - 70+*+)/+ )/0( -/0++$ *( =+) 0,/*/ - *( ()8,+ (*0( *,)8,0 8()*/))/ 8*+0 (*0+/,0.

    I70+*+)/+ /07( -+ 8 7()+ *+/+/$ 0-/)/+$ )( 0+ *,-/-/,+0 - (-,0 )/0/)(/.E+ ;+ 8 -++/+$ *+*+/+ - ) 0+))/+ *(0+/+. I70+*+)/+:()8,0+ -/80/+ ) 8()*/ -?$ 8()*/+ ))/+$ / ()/+/$ 8( - -0;/ ()$ *)+$ 0*/ - ,* ()*+,8*( )+$ -++ )/0( -0;0+ *,)-(+/,0,0.  I)*+/+)/+ /07( -+ 8 *,,+$ (-,+0+$ 0-/)/+ )/0(*+/$ +*/;/+/+ () (*0+/,0 ) ()/+/ +)/+/ (7*+ - -8+-,+0+ ) *,+0. I)*+/+)/+ ;+ 8 ) 0+))/+ *(0+/+/+$ +/+ *(*0+ >=/$ (-/0(/+. N( /07( -+ +7+ 7+*=(0$ +0 8 -+ )( ,+0/ /,*(0 )+/ -+(

   +(* *+0 8+* >,,/.Cal$tat$le ps$h#1$ntelect%ale $ '#raleș

    I) *,)/ ) *+0 (*0+/,0 ) ()/+/ +)/+/ (7*+ ;) ) *,)/+*/ *( 80/*+/>,0 0-,+) *,> ()*+$ *,)-(+/,0 *( /0+)/ - 0-,)+/+/ 80/$/07( -+ + ,;++ *+/+/ ,0+$ -=,:)/*/(+ 7) *,)/(0+/$ *+0 /07(-* /,/ /(-(7,0,)+/ *0)/,0 0,8-() ) ,0* ,)/.  Intel$2enta pract$ca. A*+-/+ )-+)+ *++*/+/+ + - ++/+ + *,)/ 0( 80/ ()*+. A*+-/+ *++*/+/ ,80+ ,-7/+/+ + )/> 0+ ,0* -/(+/ *,)*0/+$ + ?/0+>*( (/+ ->(0+)/+ +/ * + ,0/+)/$ 0/ -*,00+ +-*/,0 +;+)/+,+- -+(+;+)/+,+- )/0( ()/+/ - *,)-(+/,0$ >+-0+ *,0 + ,/0;/ 0+-()-(0$ +0>()/$ )*,)/-/+/$ ,-7/+/+ + 8+* , >+/(0+ 0++ )/0 80/ +/ + () -/(+/$ +-*,0 *+0 0,(- -+/-8+* * + 7) *0)/ *,)-(+/,0,0.  S0/( ,7-0;+/ +0 + 7++ ;,/+0+ )/0:() >0+ )+/ + 80/,0 *+/+/ + +/)/

  ;,(($ *,)*)/0+0+$ ,7/+/+$ -/07(/;/+/+. A +;+ -0/ ,7-0;+/ )-+)+ + 8 +/)/+ /,/ *+ * /07( -+ )/0- (*0+/,0 *+) ;)$ *+) +*+ ,0* *,)-(+/,0$ +*++*-/+ +0 );, *;+$ *+) /07( -+ )/0;)+ *,>( ()*+ /*.  M,0+ (*0+/,0(( /07( -+: 0/+ +*-/(+ -+ 0/)+ /,+/ *(),-/)/ *+0 +0 );, )-0+ -+$ /,+/ *0)/ *,)-(+/,0,0$ 8>(0 *,)-(+/,0,0 ) ;0+ -0;0 +*-/,0+ *(

   0+0+/ -,*/+/$ 0+0+/ - 7+(/(0 -,*/+/ )/0( + )/,* *,0*/ ),/ +/+ /*.  I+>)+/+ -((-+ 0+/()$ ,>* +(/+ *,)-(+/,0 -+ - /0+)-()+ +)( >+)0*,)-(+/,0(($ -*,0)(: +;+0+/ )*-/+/$ ,0)/$ )/)/$ )/0( +:- ++/++0>()/+0+ ) 8()*/ 8*+0 *+ ) +0/. C( +(/,0( +>)+/$ - ,/ 0;+ ;)/(+,7*/ * ,/ 8 +(- *,)-(+/,0$ +-/8 (*0+/,0( - ,+/ -/+7 +0>()/ * +

   ,/0;/ ) -*,( 0,;+0 -/(+/ 8+0+ + 0(*+ )* *,)-(+/,0($ +0 )* ()/+/+ 0-*/;+.

  D +-)+$ +>)+/+ +(/+ ,-+/+0 -+ >+-+-*+ 8,0 * + ,0>)+$ )/0-+)/  0)/+0 + 0+0+/,0 - +0>()/+0 ) 0*,+)+0+ ,0 *,)-(+/,0,0.

  "

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  9/111

    I)/>0+ ;07++ )-+)+ ,-7/+/+ + )/> *(;)/ - *,)-/0(*/ ;07+ +)/0,*(/,0((.  E,*;)/+ -/ *++*/+/+ + ;,07 *(0>+/,0 - *,);)>+/,0$ 8,,-) () ;,*+7(+0 *+/ + 7,>+/- , ?0+0 -+$ 80(,+-+ - *,0*/+ ) ()*/ ;0 >0++/*+.  P0-(+-()+ -+( (/0+ *,);)>0 - 080+ + *++*/+/+ + >+- )/,/+()+ +0>()/$

  ,/;+/ ) -0)( +80+/,0 8+*(/$ *++*/+/+ + -(>0+ 80/ 0+0+/ *,)-(+/,0,0 +(/ -+( + (/) *(),-*+/,0 ) +:- -/+7 () )(.  P)/0( +*+-/+ - *0 *(),+-/0+ *+0+*/0-/*,0 0+0+/,0 - 7+(/(0,0$ )*00 ) *+/+/+,0$ )*00 *+0 ;+ 8 /0+)--+ - *,)-(+/,0,0 0) *(;)/$ >-/(0 - 8,), ,/0;/+.  C(),-/)/ *(/(0+ >)0++ ;) ) -0)( -(-/)0 () *,);0-+/ *() *,)-(+/,0( )/( 0(+0 *,)$ ) ;0+ 0++0 ()( *+/ +0,+/$ *,)-0+/ - +0*0.  Cal$tat$le '#rale *+0 )/0>-* *+0+*/0( 0-,)+(( ) ()/+/ +)/+/ (7*+ -080+ + *)-/$ *,0*//()$ )/+/$ *+$ -/++)0 -)$ ,//$ ++7/+/$ ++7/+/$0+>,-/ 8+/+ +/0$ >0+ 8+/+ +;(/( ,7-/-*$ -0/ *,*/; - )/0+(/,0+0 0*0,*+.  U)( (*0+/,0 )( -/ )80)/ +*+ *,)-(+/,0 ;,0 *+ (/(/ -+( )(/(/ )()/+/+ () (*0++. I) 0+/ ()*+$ ) /( *+) - ?0*/+ 0,8-()+$ 8*+0 (*0+/,0 

  /07( -+ 8 *+$ -+ + ,;++ -/++)0 -)$ 0*0$ *,/)/+ - >0+ 8+/+*,)-(+/,0$ *,> ()*+ 8+/+ +;(/( ,7-/-* )/0( + 8 +0*+/ - -/+/ *,)-(+/,0 -*,> ()*+. O +//() *,>++ )( ?*( )-+ 0)*+/+/+$ 0+>,-/+ +;+0 -*(0+( ) ;+(0+ -(0,0 - + >0-,0.  C,)/+*/( 0+))/ * - 0+++ )/0 0-,)+( ()/+/ - *,)-(+/,0 ) -++ )/0(-0;0+ *,)-(+/,0,0$ *+0 ,/ 8 0-,+) *( *+0+*/0$ /0+)/$ *+/+/ -=,:,0+80/ 0+ , +)(/+ -/+0 *0*(-*/ - ?*/+/;+. I) +*+-/+ -/(+/$ (*0+/,0( ;+8+* ( *+/+/ -+ )/0( *+ -0;0+ -+ - -8+-,+0 ) * + 7() *,)/$ *0+) ,+/,-80+ )*00 - 0-*/ 0*0,*. C( *+$ -/++)0 -)$ (*0+/,0( ;+ 8+* 8+/+ ,0*+0-/(+/$ 0*+)(:- 0-/>( 0,8-,)+ - + ()/+/.

  NECESITATEA PER-EC IONĂRII PERSONALULUIȚ

  P0>+/0+ *+0,0 *+8*+/ )*-+0 +*/;/+/ +)/+/ (7*+ - 0+++ ) -*, 0,8-,)+$ (*)* + ,*( ()*+ - 0) * -*+/+/ 0,8$ 0*( - 0) *(0-(0 (0+/+ -*(0/+$ ) *+0( *+0,0+$ ; - )-(--* *(),-/)/ /=)* -*+/+/$ - 8,0++0)0 - 0*0 )/0( ?*(/+0+ *,0*/+ /=)*,0 -0;0 + 0+0+/,0 - 7+/(0,0.C0-/0+ *,)/)(+ + );(( /0+ + ,(+/$ ;0-8*+0+ 0/ - -0;*,0 ) ()/+/ +)/+/ (7*+$ 7()+/+/0+ ,/+0 /=)*,:+/0+ *( (/+ - (-/)- ,0)$ *(0+)+)/ -,0/ 8+* )*-+0+ ++/+0+ 8,0,0 -0;0 + 0/( +0/ ) *+0 *,)-(+/,0 -+0-++ -0;*,0 * - 0-/++ ) +*-/ ()/+/.

  CAPITOLUL IIAPLICAREA NORMELOR DE IGIENĂ I PROTEC IA MUNCIIȘ Ț

   Le2$slat$a pr$!$n& $2$ena s$ sec%r$tatea '%nc$$ $n %n$tat$le &e al$'entat$e 

  P0,/*/+ ()* -/ *,)-0+/+ , 0,7+ -/+/ * ;++ 7()+/+/0+ *,)/)(+ +*,)/,0 ()*+ - )+/(0+0+ *+(,0 *+0 () ) 0*, ;+/+ - -+)+/+/+ ,+),0 ()* )

   0,*-( 0,(*/. P)/0( +->(0+0+ *+/+/ +)/,0 - 0+0+/,0 *()+0 +( 8,-/ +7,0+/, -0 ),0$ -/+)+0$ *,(0 7()+ 0+*/*+$ *,(0 >)+ )/0)+ - )/0)+/,)++.

    I) +*-/ -)- +( 8,-/ +7,0+/ , -0 +*/ >-+/;L>+ 15&2&&4 0;) ->(0+)/+ +)/+0+

  9

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  10/111

  OMS 6111995 K ),0 >)+ 0;) +)/ - 0,/*/+ -+)/+0+ + +*-/,0+HG 16"199% K 0;) 0>( 0,(-,0 - -0;*,0 *+0 ,/ () ) 0*, -+)+/+/+ --*(0/+/+ *,)-(+/,0,0 OMS "631995 K ),0 >)+ 0;) 0,(*0+$ 0(*0+0+$ ,/+0+$ +-/0+0+$ /0+)-,0/(+)/,0 

  C,( ()*: >+ 53 ) 24 +) 2&&3L>+ 3192&&6 K >+ -*(0/+/ - -+)+/+/ ) ()*+L>+ 3&%2&&6 K 0;) ++0+0+ ,/0;+ )*),0  

  L>-+/+ 0;) >)+ ) ()/+/ +)/+/ - 080+ +: C+0+*/0-/* *,)-/0(*/; - ,/+0+ 80/,0 -+/: O0+/ ,/+0$ +-/0+0$ /0+)-,0/: P0,*-( /=),,>*: P0-,)+(: C(0+/)+ - )/0/)0+ >)*+ + ()/+/

    I) ;0+ 0;)0 *( -(**- + +**)/,0 - + 7,,0 0,8-,)+$ +)>++/,0( /07( -+

  )/00)+ , -0 +*/(): E;+(+0+ 0-*(0,0 * +8*/++ -*(0/+/+ - -+)+/+/+ + ,*( ()*+ - )/+0+

  ()( +) +-(0 )+0 -+( 0(*0 + ) + +*-/,0+: I)8,0+0+ - (*+0+ 0-,)+(( ) -*,( ,7+) *(),-/)/,0 >)0+ *( 0;0 +

   0,/*/+ *,)-(+/,0((: I)-/0(0+ 0-,)+(( *+0 /07( -+ )*(+

  I)-/0(*/+( )/0,(*/; >)0+$ *+0 *(0) : 0)/+0+ 0-*(0,0 +**)/+0 - 7,)+;0 0,8-,)++ -*8* ()/+/: 0)/+0+ >-+/ ) ;>,+0 0,/*/+ ()*: *,)-*)/ ,-7 + )*(),+-/0 - + )0-*/+0 >-+/ 0,/*/ + ()*

  I)-/0(*/+( + ,*( ()*+ *+0 *(0): 0)/+0+ 0-*(0,0 - + +-(0,0 0;)0 -*8* ,*(( ()*+: 8*/(+0+$ ) , ,7>+/,0( ,)-/0+/ 0+*/*: *,)-)+0+ ) 8-+ )-/0(0 );(++

  I)-/0(*/+( 0,* : - 0+++ + );( )/0>(( 0-,)+$ 7++ () /+/* * *(0) ) ,

  ,7>+/,0( ,)-/0+/ 0+*/*: +0 0/ -*, +0,8()+0+ ),0,0 0,/*/+ ()*

  U)( )/0 )/ ,0/+)/ *+0 +->(0+ , >)+ );(++ + ()* 00)/+*=+)/( 0,/*/$ *+0 +0 0,( + 0,/+ +)>++/( ,/0;+ (),0 +**)/ -+(7,)+;0 0,8-,)+.  E*=+)/ );(+ 0,/*/ EIP /07( -+ 8 /*=/+/ *( +0*+( CE *+/0

   0,(*+/,0 HG 1152&&4. D+*+ - +)/*++ +**)/+0 -+( ;+/++0 + -+)+/+/ (*0+/,0,0$+)>++/,0( /07( -+ 8(0) EIP )/0( 0,/*/+ *+(( 0,/*/+ *,+0,0 0,/*/+ ,*=,0 - + 8/ +-/ 0-0+/,0 0,/*/+ *,0((  I) *+( (/+0 +>)/,0 *(0+/) 0*(,-$ 0-,)+( /07( -+ ,+0/ *=+)/);(+ 0,/*/ *+0 )*( +-/ - ,*=+0 0,/*/ +-/ 0,/*/ 0-0+/,0+)(- 0,/*/ ,0/ ) *+(*(* * 0,/*/ș  N0-*/+0+ ),0,0 - )-/0(*/(),0 >)+ );(++ + ()*$ 08(( + (0/+

  *=+)/ 0,/*/ ,/ +;+ *,)-*)/ >0+; )/0( /,+/ +0/ *+/ -++0+/$ 80+$*)/.

  1&

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  11/111

  Act$!$tat$ &e e!$tare a r$sc%r$l#r pr$!$n& $2$ena s$ sec%r$tatea '%nc$$  F+*/,0 0-* +**)/+0 - 7,)+;0 0,8-,)+ -()/ )-(-0 $-/+0$ 0,*-$8),)$ *,,0/+)/ 0,0 )/,0 --/(( ()*+ * ,/ 0,;,*+ ) +)(/*,)/$ +**)/ ()*+ -+( 7, 0,8-,)+.

  F+*/,0 0-* ,/ 8 >0(+/ ) 4 *+/>,0

  1. 0,0 ?*(/+)/((2. 0,0 (( ()*+3. 0,0 -+0*) ()*+4. 0,0 ,+*,0 ()*+

   P0,7+ 0;)0 +**)/,0 7,,0 0,8-,)+ - 0(* + -/+0+ )+0+ -+(+)=+0+ +*() +*-/,0+.F+*/,0 0-* 0,0 ?*(/+)/((

  • 8*) + *++*/ ()*• +*() >0/$ ,-() ?. )(/+0+ ,+*,0 0,/*.

  F+*/,0 0-* 0,0 -+0*) (*0( ,/ 0(/+ )•

  *,))(/( )*,0-()/,0 + -+0*) ()* ($ 0,* (*0( >0/$ *(),+/0+ )-(8*)/ + /,,0 (*0(• -+0*) -(7-(0+)-,)+/ + /,?* ,,/ ?*-;$ /0+/(0 8,+0/ 0*+/•  0)+ (),0 -,0 -+( ;0( * + ?*(/+)/((.

  F+*/,0 0-* 0,0 ,+*,0 0,(* *+0 ,/ 8

  : 8+*/,0 0-* *+)*$ /0*$ */0*: 8+*/,0 0-* *=* +*$ -(7-/+) /,?*$ -(7-/+) )8++7$ -(7-/+) ?,;: 8+*/,0 0-* 7,,>* *0,,0>+)-$ +)/ 0*(,+-$ /*..: R,;+0+ -/(+,0 0,;,*+/ +**)/: ,00+ *=+)/(( ()* -+( +*/;/: ;+*(+0+ 0-,)+(( ) ,)+ 0*(,+-: +)()+0+ -0;*,0 -*++/: +)()+0+ *,)(*/,0,0 0+0=*: )+0+ *+(,0 *+0 +( (- + ++0+ 0*,((.

  P0;)0+ )*),0 ?,,0 C,)8,0 ),0,0 )/0) - )/0)+,)+$ )*) -()/ *+-8*+/ ) *+- A$ B$ C$ D

  )-/++ */0*.C+-+ A +/0+ *,7(-/7 -, )$ [email protected]/$ =+)$>(),$ +-/*$ /*.C+-+ B *= )8++7 7))$ /0,$ >+$ ;,-$ /*.C+-+ C >+ )8++7 >+ /+)$ 0,+)$ 7(/+)$ =0,>)$ /*.C+-+ D /+ )8++7 ,/+-($ -,($ +()($ +>)($ /*.Pr$nc$palele r$sc%r$ #ser!ate $n sect#r%l h#tel%r$ resta%rante s$ cater$n2 s%nt3M()*+ 8*+ 8*+ *+0+*/0+/+ 0) P,/ -/+/* - ) *,+0 0()>/ T0+)-,0/( -0*+0+ (),0 ,7*/ >0 ;,(),+- M-*+0 0//; N; 0*+/ >,,/ M ()*+ *( /0+/(0 )+/ -+( -*+(/P,-7/+/+ 0,(*0 (),0 +**)/+0 0*( T+/(0 - +0-(0 I*+0$ +()*+0 - *+0I)/,?*+/ *( -(7-/+)/ 0*(,+-

  11

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  12/111

  S,*/+0 -=,:-,*+ /0)+/ P0,>0+ (*0( 0()>/ )0>(+/ - +/* V,( ()*+ 0*+/ - -(7 0-() L-+ -0)(( ) +0/+ *,>,0 - + -8,0 *+0 ,+/ >)0+-/0-C,)/+*/( *,)/)(( *( *)/ *+0 *,)-//( , +/+ -(0-+ -/0-

    Acc$&entele pr#4es$#nale

  A**)/( ()*+ -/ ;+/++0+ ;,)/+ + ,0>+)-(( 0*( - )/,?*+/+ +*(/+ 0,8-,)++$ *+0 +( ,* ) /( 0,*-(( ()*+ (0+/+ ))0 )+/,00 -0;*( -*+0 0,;,+*+ )*++*/+/ /,0+0+ ()*+$ );+/+/ ,0 *-.P0)*+ *+/>,0 +**)/ ()*+ ) -*/,0( =,/(0$ 0-/+(0+)/ - *+/0)>

  T(+**)/((

    C+( P0;)0

  A()*+0$*+0 -*+0

  S(0+8/ +()*,+- *+(+/  0)/+ +$ -(0,0 +)/+0$((0,0 )*+/+)/)*,0-()+/,+0 - 0- 0+ 0+$

  )(/+0+ 7+(-/0+,0 

  C(0+/+0+ 0+))/+ + +0,-$ )*+/+)/+*;+/+$ *( /++ +)/0++)/+$ ;/+0++0>+0$ , 7()+ ()+0 + -*+0,0 0;+(/ *(

   7+(-/0+ -,

  T+/(0 U/+0+ )*,0-() + ++0+/,0 - +(-/)-,0 /+/,+0$ +-/0+0+)*,0-() + (-/)-,0$ )?-/)/+

   0,/*/,0 + (/+0+ *=+)/,0 

  S++0+ -+0+/+ + *(//,0 - +-/0+0+ ,0 )-(,0/(0 *(// -+( , 7+)+ +>)/*+,)/+/+ 0/$ (/+0+ 7+/(0,0 +)/0++)/$ ;08*+0+ ?-/)/ 0,/*/,0,0 + /,+/ *=+)/$ +->(0+0+ *+ 7(/,+)

   ,0)0 ,00 -()/ +**-7

  A0-(0 -,+00

  M+)(+0+ )*,0-() + ,7*/,0 807)/$ )0-*/+0+ 0>(,0 (/+0 + 80/,0 

  A;0/+0+ 0-,)+(( - + *)/,0 ) *+( +/,(0,0 807)/$ )-/0(0+ (*0+/,0,0 0;) 7() /=)* +)(+0 + ,7*/,0 807)/$ (+0+ *++*,0 ;+- + -/+)/+

  8+/+ *,0$ (/+0+ +)(-,0 0,/*/ -+(+ -0;/,0 7(*+/+0 (-*+/ )/0( 0)0+,7*/,0 807)/$ (/+0+ ) ->(0+)/+ +80/(,0$ 0+*0+ ((0,0 - + >0+-,0 )+)/ + +0()*+

  I)/,?*+/ *(>+/+)?,

   N0-*/+0+ 0>(,0 0;) 0+*,0(+ 0/+(+ >+ + +-),0 >+//$+0)0+ +0+/,0(($ -(0+;=>=0++0+/,0(($ 8*/(+0+ 0+0+/,0 +)-/++/ >+

  A->(0+0+ >+0 + 0/+ )(+ 0) >+/(08?$ 0-*/+0+ 0>(,0 +0)0 ++0+/,0(($ -(0+;>=0+ 8,*(($ )*=0+>+(( + 0,7)/( (*0( - * ->(0+)/+$ 8*/(+0+ 0+0+/,0 0-,)++(/,0+/

  S,*/+0/0*+ E?()0+ ?*-;+ + () ( (*0(8,+0/ *+ 7(*+/+0 ,+/ 0,;,*+0(/ *(/+)+/ - -)$ (+0

   0,(-+ *+(0+

  M,)/+0+ (),0 ++0+/ ;)/+0 >)0++$ +0 *,)/,)+/*+/+0 *+0 -+ +->(0 -*+0 ++0(( *( * (/) &$3-*$ (/+0+*=+)/,0 >+// 0) )(*/ *( >+/0 +*+(0+ 0*Q 8+0+ 8+*+0+ -*=-+$ 0(*0+-,*/+0,0 8* ) ()*+ 8,+0/*+$ (0/+0+ 70+*+)/ 0+*,0,+-+*,)8,0/+7+ ) 7(7+*

  #>,,/ E?()0+ 0/+/+ - 0()>/+ +>,,/ -*8* -*/,0(( +)/+/ ,+/ +8*/+ +((

   0-,)+(($ -(0- >,,/ ,/ 8

  +-) -++/ ;+-$ (/+$;)/+/,+0$ +-) *+8+$ (*+

  R(*0+ + )( + >,,/,0$+*=/,)+0+ (),0 *=+)/ -)/,+- -

   (0/+0+ (),0 -,/; 0,/*/ + +(((

  12

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  13/111

  ) 7+0 - -+,)$ *,);0-+/ *)/,0 

  P0*, )*)(

  A+0 ) -*+ ) 7(*+/+0 (0+0 + 0)/ >+(( 8+*+0 -*=-$((0,0 807)/$ -(7-/+)/)8++7

  V08*+0+ ) , 0>(+/ + *=+)/((*/0*$ ,)/+0+ /0,-/+/ + 80/($ )/0(+ 0;) -(0+)*+0+$ *(0+/+0+ 0,7)/,0$=,/,0 - 8/0,0 >0+-$ ;08*+0+

  8()*/,)+0 ?/)*/,+0,0$ +0*+0+ -7,*+0+ -0,0 )*)(

    B#l$le pr#4es$#naleB,++ 0,8-,)++ -/ +8*/()+ * - 0,(* *+ (0+0 + ?0*/+0 () -0 -+( + ()

   0,8- *+(+/+ 8+*/,0 ),*; + ,*( ()*+ -+( -(0+ -,*/+0+ 80/,0 ,0>+) -+(--/ + ,0>+)-(( ) 0,*-( ()*+. C+( *+0 >)0++ 8+*/,0 ),*; + ,*( ()*+

  : O0>+)+0+ 8*/(,+-+ + ()* 0) 8,0/ ?+>0+/$ ,/ 8,0/+/+ + *,0(( /)()>+/$ 0> )0+/,)+/ ()*+

  : N0-*/+0+ 0>(,0 >)+ 0;) 0,*-( ()* 8+*/,0 8*$ *=*$ 7,,>*: N0-*/+0+ 0>(,0 >)+ ) -+ 0,(*/ )-(8*)/+ ;,((( +0$

  8*)/ + --/(( ()+/$ )*+0$ +)++0+ 8*/(,+-+ + ,*(( ()*+B, 0,8-,)+ ++0 *+ 0(/+/ + 0--/)/$ / )()>+/ + (),0 ),? 0,8-,)+ + *+0- ++(>+ )-(8*)/+ +-(0,0 0,/*/ -+( )0-*/+0+ ,0.I) 8()*/ )+/(0+ 8+*/,0(( 0-* *+0 :+ >)0+/$ 7, 0,8-,)+ - ,/ *+-8*+ )(0+/,+0 >0(

  : I)/,?*+/ 0,;,*+/ )=++0$ )>0+/ -+( *,)/+*/ + 0 *( -(7-/+)/ /,?*: D0+/,: A0> 0,8-,)+: B, 0) ?()0 + /0+/(0 )+/ -+( -*+(/: B, 0) ?()0 + >,,/: C+)*0( 0,8-,)+: B, )8*/,+- - +0+/+0: B, 0) -(0+-,*/+0

  C + )/+)/ 7,)+;0 0,8-,)+ ) -*/,0( +)/+/ -()/ )/,?*+/ - +0>M*0,*+/( ()*+ *,)-//( , ,-7+ -(0-+ 7,)+;0 0,8-,)+. E 00)/++)-+7( 8+*/,0,0 ( 8*$ *=*$ 7,,>*$ -=,,>*$ *+0 +*/,)++ () /0/,0(/+/.M*0,*+/( -/ *+0+*/0+/ 0) /0+/(0+ +0(($ (/+/+ 0+/;+$ *(0)/ +0 -0++/+ *+,0*+.

  #,)+ *,)8,0/ )/0:, 7(*+/+0 0,8-,)++ -/ *+0+*/0+/+ 0)• T0+/(0+ +?+ ;+0+ 2" >0+ C• T0+/(0+ +7)/++ +0)+ 2& >0+ C• U/+/+ 0+/;+ %& •  N(+0( -*=7(0 +0 ,0+ ;+ 8 *(0)- )/0 3&:5& -*=7(0,0+•  N;( +*(-/* )( /07( -+ +-+-*+ 6& *7

  Real$"area %n%$ $l%'$nat $2$en$c3A->(0+0+ *+/ ,-7 + () )+/(0+ 0*/ $ 0*( - + ()( ()+/ +0/8*+ $ -(8*)/ -()8,0

  E)+0+ 0-*(( ,070 0) 0*/+ -+( 08*/+/+

  13

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  14/111

  E5$sten6a tr%se$ &e pr$' a7%t#r 8$ a 'ater$alel#r $2$en$c# san$tareO /0(- *+ /07( - +7 +0,($ 7+)+$()>()/ *,)/0+ +0-(0,0$ -(7-/+) )8*/+)/$ /*  M9s%r$le #r2an$"at#r$ce &e pre!en$re a $ncen&$$l#r3

  : 0-*/+0+ ),0,0 0-*0,0 0;)0 + )*),0$ )/0*0+ 8,,-0 8*0

  -*=- + 8(+/(( (0+0+

   0(*00 + +80 ,0: 0;0+ (),0 ++0+/ *,)*/+0 +(/,+/ (0+0+ () 7() ;+*(0 + ,+),0 + 7()(0,0 ) *0 (0 +$ *( (/+( )*-+0 8(0/() *( +)*$ , /*.: +0*+0+ ,),0 0*(,+-$ + ,0 ?,;$ + *,0 ;+*(+0 ) *0

  P0)*+ ,+* )/0;) /,+0I)/8*+0+ -(0-,0 ,(+0 + ,*( ()*+ - ) ;*)+/+/+ +*-/(+P,(+0+ 00)/+$ ,7+/ ) *,)-/0(*/ 0,0( -: M+/0+ - ,/+0 )*-+0 ,0+0 *(0)/ ,70$ ;-+$ /0>)/$ +/0+

  *,)-/0(*/: A)/

  H,/(0 - 0-/+(0+)/ 00)/+ 0) 0-(0- *,)-(+/ - ;+*(+0 )+/(0+ -+( +**)/+$, +))/+0 )/0( ( *,,>*. R-/+(0+/,0 /07( -+ )*(+ ) ,/+0+ ()/+/,0 ,0 *=+)/ - /=),,> 08,0+)/ *+0 -+ ) 0-*( - -+ 0,/ ( +7+)/ +(*+)

   0,8/ 0) *,), 0++/ 0) *,),-0+ 0-(0-,0.

  M+,0/+/+ -(0,0 ) )(-/0+ ,-/+/+/ -()/ -(0 -, 0,;)/ ) +/0+ *,)-/0(*/ (/+/ )/0( ,0)+0 - 0+0+/$ ) -+*=/+0 (/+/ ) 7(*+/+0$ 7+0(0$-++/,0. S -,0/++ -(0 +-/8Dese%r$ rec$cla$le 3 cart#ane hart$e st$cle care s%nt &ep#"$tate $n c#nta$nere spec$ale pentr% a

  4$ l$!rate c#'pan$$l#r care c#lectea"a &ese%r$Dese%r$ #r2an$ce : cele re"%ltate &$n pr#cesele tehn#l#2$ce &$n %catar$$ %t$l$"ate ca hranapentr% an$'aleDese%r$ nerec$cla$le : a&e!arat%l 2%n#$ c#lectat $n p%n2$ &e plast$c s$ p%s $n c#nta$nerespec$ale $nch$se c% capace care este r$&$cat &e ser!$c$le &e sal%r$tate+

   

  14

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  15/111

  CAPITOLUL IIIPREGĂTIREA SALONULUI PENTRU SERIREA CONSUMATORILOR 

  Î) ;0+ +->(00 *,),0 )*-+0 -0;0 *),0$ , +0 +0/ ) ;,(( ()*+ 0-,)+(( )/0:, ()/+/ (7* +)/+ - 0++ /0+ -+ )/0(

  )+ 8 +- ) +0/+ -/@)> + 8 +-$ 0*@):, @) + );( @) 0/. R-(*/ *( 1"& @)+-/@)> -0 *(/+ [email protected])*/$ 0 ) +0>)+ 8 +- ,(- +, 0* -*(/(0(,0 + 8+ +-$ ( *+0 - *,)/)(

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  16/111

    N( -/ +- *+ +*-/ 8 +- - - -/[email protected])>$ ,+0* )(/ 0+ (/ / -*$ +0 ) +*+-/ -/+0 ;) )8,,-7$ / (*>+ )+(/) 8 -*,+- -/(0. 

  S*+(). C( +(/,0( () 0 -+( *@0 )/0( 0+8 - *(0 8*+0 -*+() *( ,*@0 0+8. F) >0$ )( - + 0* 7+/( -$ * - ++ 0 +/0+ + -.  C(0)+ +0,- - 8+* */0 0-,)+( 00$ 0+ *( *,;,+0 -+( ,*=/$ 0-/(0 )+0 0+8( - -/[email protected])> *(+(/,0( +-0+/,0((. P)/0( ;/+0+ 0*0 0+8(($ /(0+ /07( - 8 0+ 0+8(( - 8+* ( , 0,+ 2&3& )(/ + /0)+0+ *(0)$ *(+(/,0( () *@0 *(0+/$ *+0 - -*(/(0 -. S /0> 0+8( ,7+ ?-/)/ =0,)$ +) /*.$ /,*(0 80-/0,0 + (,0$ ,>).>+(0$ +70(0 /*. & +/ ( /0>0+ 0+8(($ -*+() -(,0/(0 80+0,0 -()/ *,7,[email protected]/ 7+/( -,0 ++/ + - 0-*/;. P0,*. - 8*/(+ *(0)+ >)0+ +-+,)(($ *@) 0($ -/@ )/0( -(-)0+ *,0(0,0 ()+/ -/0> 0+8. F0 *,0/) - -*(/(0 0+8.

  2 înainte de sosirea clienilor. P0>/0+ - 0++ /0+ 0-,)+(($ +0+)+0+ - -:):+*:($ +//+0+ *),0.

  Pre29t$rea pers#nal%l%$. P0) 0>/0+ 0-,)+((

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  17/111

  ;08*+0+ ,*(( ()*$ *(),+/0+ -,0/)/,0 0+0+/ 7(/(0 * - >--*

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  18/111

  : - - 8 8?+/ +0+)+/ *@/ + -//*: - K ) K +* K ( - 8 *,/. Î) *+( 0/ ,0 - )( 8 -+0/$ 0(/$*,7/ /*.

  : +-+ -0;0 *,)-,+ - 8 +0,;,)+/ *( ,7*/ -0;0 00;: -(,0/(0 )/0( 80+0 - 8 ++/ =;* *( 8,0 -+( +)/ ,0)+)/+ - 8 (+/: /,+/ *,0(0 ()+/ - 8()*,).

   #.$unoa"terea sortimentului de preparate "i băuturi *+0 - >--* + +8*0( *=)0 0+ -+( (/ -(7(/ +*-/,0+. Î) *+(

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  19/111

  A(*0+ 8,0 +- ++0+ -. F +- /07( - 8 +*+ *(,+0 *( +*+ -) )/0( + + () +-*/ -//* -+,)(($ - 8 *(0+/$ 80 0(/(0$ +0/+/$ **+/ )-() *,0-()/,+0 0 7+/(0,0 -,0.  F +- -()/ +(- + +>+ -+( ) (+( )/0( -/0+0+ )0$ ++ +)/70+( -/@)>$ 0+0/@)(:- *@/ ()+ 8*+0 +- / -(7 8+08(0$ +*+-/+ - ++ *( /,+/ *0*(80)+ -+ 8++ +-.  S (00/ *+ -/+)+ )/0 +0>)+ 7+/(( - +0>)+ 8+08(0 - 8 1:1.5 *$(*0( * -,+/ 0++ 0) 0+ 8+08(0 -0 )/0,0( - *( ,-( + -0)/ +0>)+ 7+/(( -. E7+ 8+08(0 /07( - 8 =(+0 -+( 0,/() 8+08(0 - ++ + -/+) >+ )+ -$ + /0 8+08(0 ()+ @)> +/+$ 0*@) +, 8+08(0+

  + ,*$ - ,7) -+( )*-+0 )/0( ++0+ /+*@(0,0. O0++ - 0/ @) -*,/+ + +-. A*+-/ /, +->(0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  20/111

    T+*@(0 - +(* @)0. O0*+0 +/ @)(0 )>)* *=+0 0*(,+-$ 0-,)+(0-*/; 0-*@) - - /+ *( *(/( -+( - - (0+ - ++ *( @)0( -0 +0>)+ 7+/(( -

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  21/111

    0;/ [email protected]/ - =(( 8) +0+ *( @)0( +*-/,0+. Î) >0) ;+0 -+( /0+- -*,0/$0; - ,/ ++ -(7 8(0*($ )/0( + )( (+ ;@)/(.

     Aducerea altor obiecte de servire "i a"ezarea pe mese. Î) +8+0+ ,7*/,0 -0;0 +7-,(/)*-+0 *,)-(0 0+0+/,0 7(/(0,0$ +- + -()/ ++/ +/ ,7*/ -0;0$

  +-/8: 0-0/,+0+ -+( -,)+ - ++

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  22/111

    Î) ()/ ,/+/ *( 0 - 8 *,/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  23/111

    M- - *+-8* ( )(0( ,*(0 )/0( 2$4$6 " 0-,+) ( 8,0+ ,0 /0+/$0/()>=(+0 0,/() . C 8,0 /0+/ 0/()>=(+0 -()/ + (/ 8,,-/$ ,+0*- ,/ ++ ()+ @)> +/+$ 8,[email protected])(:- - *,() )/0( + (/ 0-,+). M- 0,/() =?+>,)+$ -()/ + +-*/(,+- + *,, )/0( *)$ 0)/ +;+)/+( * ,*(+ (/ -+( )( ,/ 8 8,,-/ + +*/(0+ -,0 + +0. M- 0/()>=(+0 0,/()

  -()/ )/0*++/ *( * /0+/$ @) () +-*/ *(/ -+,+),0.  D)-() -,0 - +> ( 0,8( ()/. Î) 0-/+(0+)/ - 8,,--* - *( +/(0 "&:1&&*$ $ *,8/0$ +/-0 /*.$ () )( -(/+ 8 +- $ 7+/(0 -,0 ,/ 8 +*,0/ *( ++*+0/$ -/*$ *0-/+$ +0(0$;0- +*+ ) +/0+ +;+7$ )/0( + 8 (,0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  24/111

    C0(*,0( )/0( 8+7+/ -/ 0;(/ + *=8+/$ +;@) >/(0+ *( * ,(+ 0,(0 ,( 0+8/(0 *+0 - -/0+ ,7*/)*-+0 8*/(0 ,0+(),0 /0+)+0 + 0+0+/,0. P)/0( +(( -()/

   0;(/ ,( 7(/,+) / +0+>+. C0(*,0( -/ *,)8*,)+/ ) /+ ),?+7 +0 0, +

   *,+0 )/0( + 8 (,0 +);0+/. S (* + +-+ *,)-(+/,0,0 ,08* */0*$ )/ - +->(0/0+/(0 -*(/ )/0( 0*0+ 7(/(0,0. Î) +0/+ ,- - +8 () 7+/$ *+0 - ,/+

   +=+0 *(0+/$ ++/ *( >(0+ (0+

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  25/111

  2. P)/0( *,)-( ,7*/ -0;0 8,,-/ -()/ * *( +(/,0( *0,0+ 0-,+) -0;/ *,)-( 0+0+/ 7(/(0. A*-/+ -()/ ,( 8(0

  I. 8,,-/ /0+ 0+0+/,0 7(/(0,0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  26/111

  (( *( +0/+ *,)*+; +*+/ )+ ?/0,+0 + 7,(($ +0 @)0( /,+0/+ ) 0+/+.  B,(0 / $ (0$ 0-*$ 0 /*$. Î) 7,(0 - >-/ + *( =+7$ , /,+0/ *, )+ ) +0/+ /,+0/. Î) () /(0 ()/ - + 8,,--*

  • *) )/0( -0;0+ +$ *,)8*,)+/ ) -/*$ *( , *++*/+/ 1&&&: 2&&& $ 8,,-/(0+ , ++0 -/+7/+/. S (00/ *+ 7+ )/+/ -+( /+ ),?+7. A( , 8,0 0,/()$ *(,( @)0$ ++/ +/0+ ,(-. S 8,,--* + 0>/0+$ /0+)-,0/+0+$ -0;0+ *,)-(+0+ 0+0+/,0 ) ,( ,*=(0 ) *+*+;+ + *++*$ +). S /0+)-,0/ +-+-/@)> *( +(/,0( () 8+08(0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  27/111

  *,07$ -($ *,)-,(0. S()/ *,)8*,)+/ ) ,0+) $ 8++)$ *0+* -+( /+ ),?+7.S()/ + (/ 8(0 *++*/ 80/$ )+8+08(0,+0 -(,0/ *( *(( )+ 8+08(0,+0 @)0( 7+/( - -0 0+/+.  D7+0+-+0+ - ;+ 8+* +0/+ 0+/ + *)/(($ 0)@)(:- *( >/ @) 0/8+08(0,+0+ -(,0/ *+0 - >-/ *+*+ ;)/(+ )>(0+. S ++ /+;$ *+0 - >-/

    +)/70+( @)+ -/@)> )+ )-0 0+ (),0 [email protected](0 80(*/ )/0( + - *,)-(+ *,))(/( (.E?-/ + (/ 8(0 */ */ )/0( 0/(0 */ )/0( -0;0+ +=0(( */ )/0(-+0/ )(* */ )/0( -+0/ +() >+ */ )/0( 0)0+ *(7(0,0 >=+.  C/ -()/ *,)8*,)+ ) +/0+ ),?+7 -+( ) +/0+ +-/*$ +;@) , +0/ *+0 -

   0) ,7*/( +-(0+ *0(+ - +*,)+ . F()*,)+ -(7 8,0+ () @0>=. Î) ()/ (7* +)/+ - 8,,-/ ( ) )>(0 8(0*($ *( +(/,0( *0(+ - 0) 0+0+/ - /0* ) ,7*/ -0;0 (0 8(0*( )>(0+ ,-$ +0 8(0*(+ +-(0+ +*-/+$ /(+0$ *+0 - ++ +0/+ +-(0+ @)0(( 8(0*( *+/ >/ $ *+0 - >--*

  -(7 @)0( )>(0. [email protected](0 @)0,0 - ;,0 >- /( * ,( +.

  2%

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  28/111

  P)/0( 0)0+ ()( 0+0+/$ 8(0*(+ - 0/+ () -0 0+/+ *( +(/,0( >/(( +0$ )/0( + - (/+ )/0,(* >/( +0//,0 (0.  L)>(0+ - )/0,(* -(7 0+0+/( 0-*/;$ +0 8(0*(+ - +(* *( >/( +0 +-(0+

   0+0+/(( (0. S 0/0+> >/( +0//,0 +, - ++- @)0$ 0+0+/(8) -/[email protected])- $

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  29/111

  • 8+08(0 +0 ( )/0( -0;0+ *,)-(+0+ 0+0+/,0 ) +0/+ + ,(+ + )(0,0 *( -,-$ *( >+0)/(0 /*.$ -+( + >(-/0,0 *,)--/)/$ 0*( *+ -(,0/ )/0( -0;0+ 0+0+/,0 *= *+ + +(*0+ +/,0 ,7*/ -0;0 7,(0$ *,,/0$ -++/0$ *) /*.

  • 8+08(0 ,* (-/0,0$ 0*( *+ -(,0/ + ,7*/ -0;0 )-()+ * *)$ -,)$ -*0(0 /*.

  • 8+08(0 *

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  30/111

  •  )/0( /+/ *,0*=) -/0(>(0. S +(* + +- , 8+08(0 -(,0/ , +/ *( 80(*/0+ -+(>/(+ --* -/0(>(0$ @)(:- ,-7/+/+ *,)-(+/,0,0 - - -0;+-* *(*+)//+/+ ,0/ -/0(>(0 0) -0)0+ +*-/,0+ *,0*=).

    -rap$erele +( 80/ 8,0. C+ + 8,,-/ -/ 8,0+ ()( /0()*= *,)$ 7++ * 8,[email protected]) +0/+ )80,+0. P 7++ +/(0 ,(- -()/ 0;(/ ,( /,+0/$ *+0 - 0) *( +7 @)$

   )/0( + 8 /0+)-,0/+/ . D( +/0+( ) *+0 -()/ *,)8*,)+/ ( -/)++ ,0 -()/ ,(8(0 80+0

  • *,)8*,)+/ ) /+7$ 8,,-/ + /0+)-,0/( -/0+0+ + >=+ + 7(/(0,0. A*-/+ -++ -(,0/(0 -*+$ * - >--* @)> +-+ *,)-(+/,0,0$ +*,0/ *( () 0;/

  • *,)8*,)+/ ) /+ ),?+7 -+( ++*+ +0>)/+/$ 8,,-/ + /0+)-,0/( -/0+0+ +>=+ + ++). A*-/+ - /0+)-,0/ -(,0/ 8,0+/ ) 8+08(0 )+ + 70 + 7+/(( -.

    -r%ct$erele -()/ *,)8*,)+/ ) ,0+)$ 8++)$ ++*+ +0>)/+/$ /+ ),?+7$ -/*$*0-/+ -+( +/0+ +-/*. A( 80/ 8,0 ,;+$ 0,/()$ *( -+( 80 *,0. S 8,,--* +,)/+0+$ /0+)-,0/+0+ -0;0+ 80(*/,0. S /0+)-,0/ -(,0/ 8,0+/ ) 8+08(0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  31/111

   0>/0+$ */0 *)$ + -,-(0,0 )/0( -++/ ) *0(/ -+( )/0( *,/+0+*,))/0 (),0 0+0+/ -0;/. S +(* + +- -(,0/ 8,0+/ ) 8+08(0 ,* 0+;+/. A( 8,0 0/()>=(+0$ 0,/() -+( ,;+. S 8,,--* +?()0+ +*-/,0 0+0+/ ,08* + ()/,0.

  P+/,(0 -()/ +(- + -* ++ +)/70+( -/@)> -/ *+0$

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  32/111

  -0;*($ 8) ++/ +/,($ -+( + +-+ -0;*($ 8) ++/ +/,( *( @)0 -00+/+.  Pres9r9t#arele - *,() ) ,( 0 ,+/,0( *++*( 08,0+/. S 8,,--* )/0(/0+)-,0/+0+ -0;0+ 80/,0 *,))/ *+ -+0$ 0$ +=0 8+0) /*. C( +(/,0( ,0 *)*,))/+ -+( *,/+ >(-/( 0+0+/,0 -0;/. S()/ *,)8*,)+/ ) ,0+)$ /+

  ),?+7$ -/*$ *0-/+$ ++*+ +0>)/+/ -+( +/0+ +-/*$

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  33/111

  0+/ - 0-(*/ -0 -/@)>+ @) - 8,0+ () *,). C( @)+ -/@)> - 0) + 7++ *,)(( - /*. )/0(

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  34/111

   +0/+ -(0,+0 0;(/ *( , +;,$ *( +/0( + *$ )/0( -*,7/,0. S +(* + +- 8+08(0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  35/111

  •  )/0( *,)-(+0+ -0/(0,0 8(0*(+ ()> 1"& *(/( 2&5 • )>(0+ )/0( *,)-(+0+ 0+0+/,0 *= $ ()> 21& $ *( *(( +/ 44 • )>(0+ )/0( *,)-(+0+ -0/(0,0 -(,0 *,)*)/0+/ *,)-,(0,0$ ()>

  1"&$ *( *(( +/ 39 • )>(0+ )/0( *,)-(+0+ =+/ $ ()> 136 $ *( *(( +/ *+ , ,*• )>(0+ ,**+ )/0( -0;0+ +=0(( + *+8+(+ )+>0 8/0($ ()> 1&" • )>(0+ )/0( ++>0+)$ ()> 2&" $ - 8,,-/ + ,,>)+0+ +-/*(0,0

   7(/(0 0>// 0,• )>(0 )/0( *,)-(+0+ +(0/(( $ ()> 1%6 • 8(0*( , )$ )/0( @$ ()> 1&6 • /+*@ )/0( -0;0+ -++/,0$ 8,0+/ ) 8(0*( )>(0 *( 8,0 0 -*+.

  U)/ (7* +)/+ -*+$ +( (-/,0 8(0*( *( , ) +()>$ +0 *(/( 0;(/ +

   7++ + *( , 0*= +0/,+0$ *+0 /,0 + (-/,0• /+*@(0 )/0( *,)-(+0+ 0+*,0 8(0*( *( , ) *(/ *( ++ + +/• 8(0*(+ *( /0 ) )/0( -/0$ +;@) 8*+0 , + +0• /+*@(0 )/0( *,)-(+0+ *,0 8(0*(+ *( , ) )-() + * */

   )/0( 0)0+ -*+0+ *,0• /+*@(0 )/0( *,)-(+0+ =,+0,0$ 8,0+/ )/0:, 8(0*( *,)-/0(* -*+• *(/ )/0( -0;0+ *0,0 )>0 *+;+0$ *( ++ + +/• *(/ )/0( /0+ -0;0+ [email protected])/(0,0$ 0;(/ + ;@08 *( , )• 8(0*(+ *(/ )/0( )$ *+0 +0 , + +-*(/$ +0 +.  P)/0( 8*/(+0+ ,0+(),0 /0+)+0$ + >=0,)$

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  36/111

  •   ;@08( >/,0 $ ) *+/$ 0-80+/$ ++/ -(7 /+;. S8,,-/ 0(/+/+ ,7*/,0 /0+)-,0/+/ -()/ + 0(-

  •   +)/70+ + *( >/ 0/+/$ )/0( + +->(0+ , + +0 -/+7/+/. S8,,-/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  37/111

    Î)+)/ + 8 0)/+/ +0/+ /=)* + -0;0 -/ )*-+0 - - )(0 0>( >+/ *,,0/+0+ 0-,)+(( + *,0 0,/,*, /,+/ 0,++ 8()*,)+0 + ()/.

  PRINCIPALELE REGULI DE SERIRE

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  38/111

  O7*/ 8,,-/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  39/111

  (0/,+0 ,0+ 1. 0/0+>0+ -*+()(( ) 0/( +0>) -$ 8*@) ,* - * (0+- 8 +(>+/ 2. *+ + *+0 - +(>+ 3. *,/+0+ )(0(( )*-+0 -*+()$ ;)/(+* 0++- 70 0) -,*+0+ -$ ,80)(: *),0 *+0 +/+/ 4. +0+)+0+ - +00,7+$ -+( )/0( *+ ()/+/+ )( +0 >+00,7+$ -8( -++$ *=)0( - ,80$+00,7+ -+( *(0 ) -+,)$ 8,0+ - - 8,) -+( -+ - +0 ) +**-,0 8(+0$ @)(Z$**($ 0 /*.. D + >+00,7+ - +(* 8-+ - - 0((.

  B+ PRE0ENTAREA PREPARATELOR /,0$ 8*+*. C(),+/0+ /++/+$ *@/0 *)$ + +)-+7(( 0-/0 -0;* *+0 ,80 ()/ (7* +)/+$ 0*( *+0+*/0-/*

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  40/111

    L-/+ )/0( )(0 Z 7(/(0 - 0++( -+( ()/+/+ -(0+ 0( ()/+0 *+*(+/ + >0++( -+( ()/+/+ -(0+

  0-*/;+• -)/(0+ +/0,)(( -+( -8(( ()/+/ •  0,++ / *+/ -()/ ;++7 (+$ )/0( *( ()$ ()$*)+.

    P0+0+/ Z 7(/(0 -()/ /0*(/ 0/+0 >+0)/(0 -++/ -0/(0 7(*/0$ *,8/0$ 80(*/$ *+8+ 7(/(0+*,,* +0/;$ ;)(0$ ++)$ *,)+*$ *=,0(0$ 70 -(*(0 0*,0/,+0 ++ )0++ -+(>+,+-+.S ,/ (0+ 0,* )/0( , +)(/+ 0,++ /$ () -,)$ ()/0-/0($ , ()+ /*. ,*+,)+$ ;++7 )/0( , -)>(0+ +-+ +);0-+0+ ()(;))/ 8++ $ 0;,) /*.

  • după materialul din care sunt confecionate & -$ *,)8*,)+/ , [email protected]/ ,7)(/+*,0/+/ *( @)+$ $ +/0+ +-/* +)/ *,)8*,)+/ --*

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  41/111

  -8( ()/+/$ -8( -++ -+( *=)0$ -+( -()/ ?(- - *+ ,* *,0+0$ /,0 + +/-+)/ $ () +/,( *+0 *=)0( +$ -/ *+0 +8,-/ ++/ +)*+0( + + *)/(($ ++ -+ + +*+ +/,( -+ (*+ + -*+ 0,(* 0-*/;+ >0/+0$ 7(8/-+( 7(*/0$ ( *+ )/0( + 0>/.

   '(poziia cu vânzare  *,)-//( () ,* 8*)/ )/0( )8,0+0+ *),0 +-(0+ 0+0+/,0$ + 7(/(0,0 * - ,80 -0 *,)-(.  F,0 ,0>+)+0 + ?,,0 -()/ *,7)+/ + *+0 - 0)/ 0+0+/ 7(/(0 *(

   0+0+/ *()+0 -+( 0,(- *,8/0 K +/-0 *( 7(/(0 +*,,*$ ;)(0 -+( -(*(00*,0/,+0.  S ,/ ,0>+)+ ?,$ 0+0+/ -+( 7(/(0 -()/ ?(- )/0:() ,* *+/ + +**/+7$ 080)+ + )/0+0+ -/;+$ +/0>/,+0$-//*+$ *( () *,,0/ *+/ + ;+0+/ $ 0-*/@)(:- ),0 >)*,:-+)/+0 -/0+0. F*+0?,)+/ ;+ 8

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  42/111

    S 8+* *@/0 *=)0 -+( -8( -++$ *+0 0*,+)+ *,)-(+/,0,0$ 0+0+/$ 7(/(0*+0 - ,80 )/0( *,)-(+0. Î) /( 0)/0 ,0+$ - -/+ + *)/(($ () )*)+/$*( +)*+0( . P0)/+0+ ,0++ - ,+/ 8+* *+/0 7(*/+0$ *[email protected])(:- 8+70*0$ 0*( ;+,0 )(/0/; *+,0* + 0+0+/,0 ,80/ -+( *,+)+/.

  P r e " e n t a r e a c # ' $ n a t a s a % ' $ 5 t a+

    P)/0( + *0+ , +/,-80+ *+/ + *(/+$ , +0,0 )/0 *)$ 0-,)+( -0;*( )-+,)$ 0*,+)+ 0)/+0+ *,7)+/+$ 8,,-)(:- ,+/ ,(+ -+( /0 8(0 0)/0)/0 * +0/+/ + -(-. D ?($ - 0)/ -/+ )/0( )(0$ - 8+* --* ;@)+0. F */)(: ) ,+* )8,0+0$ 8 ;@)(:$ - ,+/ =,/0< 0+$ -,*/+0+ (),0+$ +(/+/ 0-,)+(

  *,/)/ -0;0.

  C+ PRIMIREA COMEN0II

    D( * *) +( 8,-/ )8,0+ -0 )(0($ ;+0/+/+$ *,))(/($ 0,*-( /=),,>*- +/ +-*/ 0;) 0+0+/ - 7(/(0 ?-/)/ // -+ 0+-* *,+)+. Î) +*-/ -*, $ 0+ +>)+ +$ *0,)( -+( ?(

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  43/111

    P)/0( + +->(0+ , 7()+ -0;0 + *,)-(+/,0,0$ *=)0( ;+ *(/+ *( (/ /+*/$ *+/ -/ ,-7$ -+ -/+7+-* + *,)-,+ -+(

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  44/111

  : - 0+( +, + -* 0,(* 0+0+/ ,)/+/ ,7*/; )/0( /0+)-,0/  +/,(0 -+( (0 /*.$ -+( 7(/(0 0>// 7+0+) / + @)-/@)>

  • - /0+)-,0/+ +, +$ -/ *+0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  45/111

  •  0(+0+ + -* - +(*0+ 0+0+/,0 -+( 7(/(0,0 - 8+* +0+$ >,,/ *+0 0/(07+ +*/;/+/+ *,0+ •

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  46/111

  : *( , -)>(0+ 8+08(0$ *@) +-+ - 0*+ , -)>(0+ 8+08(0. A*+-/+ - 0) +0>) *( +)+ 0+/+$ - 0*+$ - /0* + )/0 >/( +0$ ++/+-(0+$ +0>)+ 8+08(0 - -0)/+ *+/ >/ 0-80+/ -(7 8+08(0

  : *( ,(+ 8+08(0$ *@) - 0*+ ,(+ -+( + (/ 8+08(0$ +0 /+*@(0 - 0-/(0 0+0+/,0 -()/ /( +0$ ++/ +0>)+ +-(0+ 8+08(0$ >/( +0//,0 - *,*( ++/ -(7 8+08(0. C+ + ,(+ 8+08(0 - +-++ +)/70+( -/@)>$ -0))(:- /( )+0 - >/( *$ ;,0 8 0*+/ *+/ /+*@(0 0+ 8+08(0. C( *+/8+08(0 - 0,*+ + 8 [email protected])@) +)/70+ ()+ -/ +/+.

    D( * +( 8,-/ 0*+/ + +-+$ /,+/ 8+08(0 +0 )( + (/ ":1& - /+*@(0 -/0+)-,0/+ + *,)-,+ -+( 0*/ + ,8*( )+$ )/0( -+0+ ;- + /+*@(0,0.D7+0+-+0+ - 8+08(0+ )/0( 0,(- +)8*+ $ -++/0$ 8+08(0,+0 )/0( -+0$ -0;*( )/0( ()/$ >$ - 8*/(+ +0/+ -/+)>+ + *),0$ 8,,-)(:- /+;+ -0;*($ 0)-+ )/0 >/ @) -/@)> -+( +)/70+( - ++ -/+)>+$ +*,0/ *( +)*+0(-8(0+/.  D7+0+-+0+ /+*@(0,0 - 8+*$ 0>(+$ , +/+ *( 8+08(0. O0+ * - 8*/(+ )/0(-/[email protected])>0+ - /0+)-,0/( /+*@(0,0$ 80 + - /(+0//,0 -+( ,*( 0+ 8+08(0 -*0-+ + 7+0+-+0+ 8+08(0,0 *( ++ -0 *)/0( 8+08(0- *( @)0( -0 +0>). F(0*(+ *( ) (0+ - +-++ 0)*(+0 -/ ++*(/((.  [email protected])0( () 8(0*( 0>(+ 0+ - 0)$ )/0 >/( +0 - +0>)+ 8+08(0$+->([email protected])(:- +-/8 , + +0 -/+7/+/ + /+*@(0,0 )+ 8+08(0 -(,0/ *( @)0( 7+/( - -+( @)> 8+08(0$ *=)0( , 0*+, +-++ 8+08(0+:-(,0/. S 0*+ +, (0$ ( * +( 8,-/ 0*+/ +-+$

  46

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  47/111

  , +/+ *( 8+08(0+ : -(,0/ *( *+*+ / + +)+ -/+)>+. A+0+ - 8+* /,0$ ;/@)(:- +-/8 *=70+0+ /; - *,*)0+ +=+0,0

  D7+0+-+0+ *,0+/ ,7*/ -0;0 - 8+* -(0+ * +*-/+ )( + -()/ )*-+0*,)-(0 0+0+/,0 -+( 7(/(0,0 *,+)+/. S,)$ *,( )/0( @)$ -(,0/(0

   )/0( 0;/ /*. - 0*+ *( +)+ 0+/+$ - +-++ /+;+ -0;*($ *+0 - >-/ $ )/0( + 8 /0+)-,0/+/ + *,)-,+ -+( ,8*( )+. S ;+ (00 *+ +*-/+ -+ - 0* + , -/+)/+ *+/ + +0,+/+$ ;/@)(:- +0+*,)-(+/+$ --* ,(+-*0(0 *(0+/. S + *( +)+ 0+/+ , -*0(0+ *(0+/+$ - +-++ -/ -*0(0+ *+0 (0+ -+8 7+0+-+/+ . S 0*+ [email protected]),($ ;/@)(:- +0+ .S +-++ /+;+.

  S 0*+ + ,(+ -*0(0+ *(0+/+ - - +-++ 7+/( - + , -/+)/+ +**-7+ *),0 *+08(+.  D7+0+-+0+ 0-/(0,0 @)*+0 - 8+* , +/+ *( 7+0+-+0+ 8+08(0,0 $ 8,,-)(:- */.U/0,0 )(+ 80/(0 0,(-,0 +)8*+ - -/[email protected])> *( +(/,0( 0 8+0+-(( -*+. Î)-+ +*-/,0+ - ,+/ 8,,- +)*+0( - , 8+08(0 *(0+/+. S ;+ ;/+ *+ 80/(0 -+ *++ 70+*+)/ *),0$ +0,-++ -+( -*+() 0++- 70.  D7+0+-+0+ 8/ +-+ 0+(( 8()*,)+0 + ()/+/$ + 0) +0>)+ 8Z +-+ ) +0/+ -/+)>+$ + +*-/+ $ 0*@):, +)+ + );( @) 0/. R,// 1"& >0+ +)+ -/+)>+-0 *(/+ [email protected])*/+$ 0) +0>)+ 8/ +-+ ,(-+ +, 0*+ -*(/(0+ (,0 + 8+/+

  +-+$ ( *+0 - *,)/)(+ (

  • ,0+ ;,0 8 8*/(+/ *( (/+ +/)$ *+ -

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  48/111

  G+ ,NTOCMIREA SI PRE0ENTAREA NOTEI DE PLATA

   N,/+ +/+ - 0+(( (*0(.

  C,/+0+ +*-/+ - 8+* + +-+ -0;*($

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  49/111

  CAPITOLUL SISTEME PRIIND TE.NICA SERIRII

    O0+ *+ + +0 ,0/+)/+$ * - 8*/(+ )/0:, ()/+/ (7*+ +)/+ $*,)-/+( + -,+ *),0$ @)(: ,-7/+/+ -+ )>0 *( () 8,0/ *+/ +0(- )/0:() *+/ -/)0$ *0. A*-/ ,0+ - 0++ * + 0+0+/,0 7(/(0,0$ )(0(

   0-,+),0 -0;/$ /( -/)+/ *) )/0( -0;0+ -$ ;,(( *0),0$ 080)*()+0$ ,)/( -8(00 -0;0 =0+)$ 0*( - >0+( *+8*+0 + 0-,)+(( -0;*( - ,/+0+ ()/+/ *( ,7*/ -0;0 /*.!)@) -++ 0,( - +,0/( 0-,)+(( -0;0 -*$ *+0+*/0+/ 0) 8+/( *+ /,+/ ,0+ -

  8*/(+ 0-,)+( -0;*(: --/( -0;0 )0*/ -+( 80+)*$ *@) , *+ +0/ ) ,0+ -0;0 -

  8*/(+ *+/0 *): +(/,-0;0+$ *+0 - 0++ 0) 0(+0+ *+/0 *) + +,0/+/ ,0+,0

  -0;0: --/( -0;0 0,+)-*$ *(),-*(/ ) ;*= -(7 )(0+ $$ + 7,/( *+((: $$ -0;0 0++ *(),-*(/ -(7 )(0+ )>+ $$ 8+-/ 8,,: -0;0 + ,*(: -0;0 0) )/0( +(/,+/,0.

  SISTEMUL DE SERIRE DIRECT SAU ENGLE0ESC

  Î) 8()* -/0(*/(0+ )(($ + *+0+*/0-/*,0 8*,: *=*$ + /=),,> 0+0+/,0 - 7(/(0,0 -0;/$ + ,7*/,0 -0;0 8,,-/$ + ,0+,0 * - 8*/(+$ - -0) +(/ 8,0 + --/(( -0;0 0*/ -+( )>.a+ s$ste'%l &e ser!$re &$rect  *( +(/,0( */( -+( ((( *,)-/+ (0$ *+0- +-++ +)/70+( - ++ -/+)>+$ *+0 + + *)/(( - +*+- +0/ - -0;/$ +0,)(:- +0>)+ ,7*/(($ *( +(/,0(*0(+ -:+ /0+)-,0/+/ 0+0+/( 0-*/;$ +0>)+ 8+08(0 ++/ ,(+ ,*=(0 $ *00 +) /*.$ *@) /( -0;0 -/ 0(- $ +0 0-,)+( +0*+8*+0+ )*-+0+ )/0( + / -+ @)(+-* */ $ -+ 0)/ 0+0+/ - -+ 0,,0,)+. A*-/ --/ -*,+/ /0 0,8-,)++ + 0-,)+((. S

  8,,-/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  50/111

   Avantajele servirii directe -()/ (0/,+0 • -*= +//( *),0$ 0+0+/ 8) +(- ,)/+/ + -* - 0)/+/$ /,0

  • -/ + 0+$ *=)0( +;@) , + +0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  51/111

  -0/(0 7(*/0 *+ /*.$ *+0 -/(+ ,8/+ @)*+0 0*+ >0+( -0;0 +)/$ + 0/$ + -*/+*(+0.

   Avantajele servirii la g%eridon -()/ (0/,+0 • +(*0+ 0)/+0+ 0+0+/,0 ,)/+/ =0,)$ /( +0 ++/ +0>)+

  +-(0+ 8+08(0 *+/ + +)+ 0+/+$ 0-80+/ -(7/.Î) *+( /0+)-,0/(( 0+0+/ *= *+ $ 8+08(0 [email protected])* -()/ ++/ *+/ ,

  8+08(0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  52/111

   7(8/$ 70/(0 /*. -+( + - 8-/;$ ,0>+)+/ )/0( () )(0 + +0 0-,+) /(-/)+/ *,)-(0 0+0+/,0 -/ /+/.

   Avantajele +*-/( -/ *,)-/+(

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  53/111

  ) ,7*/ 8,,-/ + /0+)-,0/( ,0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  54/111

  0-*/;. A> 0,(- -+( 7(/(0 080+/$ +-++ /;$ +0 --* *+- +0*+/$ +*=/+ ;+,+0+ 0+0+/,0 - 7(/(0,0 ++/ /;.

  O +/+ *( 0+0+/ - 7(/(0$ *) ;,0 (+ + )+ >-+0$ ,7*/ -0;0)*-+0 *,)-(0 +*-/,0+ 8(0*($ *(/$ )>(0$ )>(0$ +=+0$ 0;/ /*..D( * - 8*/(+ +/+$ *) /0+)-,0/+ 0+0+/$ 7(/(0 - ,7*/ -0;0$ *(

  +(/,0( /;,0$ +)+ + -$ () *,)-(+ -/+) -*+() -+(

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  55/111

  SERIREA RAPIDA ( -AST -OOD 

   A*-/ --/ -0;0 *(),+/ ,(+$ + *0( / -/)+/

  -0;0 =0+) - 0(* + ) $ [email protected]) *+ +*+-/+ )*-/+/ ;/++ -+ - -8,+0 )/0:()( 8()*,)+$ 8+0+ 0+ +0 0/)$ *( 0+0+/$ ;/@)(:- ;/+0+ 0-/+(0+)/,0 *(-0;0 /0+,)++.

  R++0+ +*-/( --/ -0;0 () (0/,+0 *,) ,0>+)+/,0*•  0,(- +>0,+)/+0 -()/ -((- ()( >0+ 0*+/ 0(*0+0 $ +*;+/ ,0+,0 * - ?*(/+ ?. *(/,+0 *( *0,()$ +) *( >+7+0/0(- -+( [email protected])/+/$ +)+/ +(+/($ 0+0+0+ - ,0,)+0+ =+/,0 )/0:, >++;0-8*+/+$ 00+ *+0/,8,0 -+( + 0,(-,0 ) *+0) /,*+/+ *=8/$ *+0)+$ *0);(-//*.. P0+0+0+$ -0;0+ *,)-(+0+ - 8*/(+ (0+ *,)-(+$ 8+0+ -+ 8 0*(0+7

  • ,0+ 0+0+0$ -0;0$ 7+0+-+0 - /0 0,8-,)++ -*8*+• *+0+*/0-/* 8* - *=* + ,(( +7++0 - 8,0 +0,;,)+0 0/

  *+ +/0 0 -+ ,+/ 8 -/,*+/ +/@/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  56/111

  F,,-0+ ,),0 -+( 8-,0 - 8+* )0+ + >+-/0,),$ ,7*(0 /0+,0 *,)-($ 0+0+/*()+0 0>// -0;/$ +/@/ (+ $ (-/0 0* -+( *+•  0+0+/ *= *+ •  0+0+/ ) -/•  0+0+/ 7++$ *( -,- -+( 80>0( +0)/(0• -++/ *+0 *+ + *,)-(0 0+0+/,0 *()+0 )@)(:--++ ;0-8*+0+ *+0+*/0-/*,0 + ,(( +)(+0 + ,7*/,0 );)/+0 8,,-/ +/0+)-,0/($ 0)/+0+ *,)-(+0+ 0+0+/,0$ (//()+ 0>(,0 ?*(/+0 + ,0+,0 -0;0 + *,)-(+/,0,0 0*( ;+0/+/+ -/0(*/(0 -,0/)/+$ + *,,$ + 0,*,0 /=),,>* + +-*/(( 8*0( 0+0+/$ +0+)+0+ -,0 + -/(( -0;0 80 -(7-/+)+.

  ?+ TE.NICA SERIRII GUSTĂRILOR 

    G(-/0 =,0- ,;0- -()/ 0+0+/ *()+0 -+( 0,(- +)/+0 *+0 - -0;-*

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  57/111

  Î)+)/ -0;0+ >(-/0,0 - ;,0 +(* + +-+ (0/,+0•  +=+0 *( 7(/(0+ +0/;• ,7*/ );)/+0 *( *,))/ (/+00$ -,)$ -+( 0-0/,+0$ ,;0 /*.• *,( -+( 8+08(0 * 0) -+/ *)/(( -0;/ /0* + +/+ 0-,+)+ )/0( + , -0;.A-/8 - *,)/)(+ ,0+$ +)+ - -0;-* /, *) -+( /,+/ 0+0+/ +/,(. L+/0)+0+ -0;0 0+0+/,0$ - (0+ /(/(0,0 *),0 $$P,8/+ 7()+

  S0;0+ + 8+08(0 - 0+*/*+ (+ * 0* $ -()/ ,)/+/ + -* 8+08(0$ *( *0*+ 1& : 15 ) + + *),0$ */ -/ (0 ( 080)+ (-/0$ +/,(- +-++ =0,).

  Î) *+( >(-/0,0 *+$ +/,( - +-++ -0/0+ >=0,) -+( - (* + 7(*/0 )/0( + - -/0+ + *+.

  D( * +( 8,-/ *,)-(+/ >(-/0 -0;/$ - +(* +0 +/,($ ,80)(:- *),0 )/0(+ - -0; ) ),(.

  [email protected]) *) )( ,0-* -+ -0;+-* +/$ +/,( - +-++ + ,*( 7+/(( -$ + ,-/+)/+ +**-7+$ ([email protected]) *+ +*/+ -+ - -0;+-* -)>(0.  S0;0+ *( +(/,0( *0(*,0(( - 8,,-/ (+$ +$ /0*@)(:- +*+-/+

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  58/111

    S0;0+ *( +(/,0( /; - 0+*/*+ + -0;0+ >(-/0,0 ,)/+/ 0>(+ +*-/+ - +-++ () )(0 *,0-()/,0 8+08(0,+0:-(,0/. T+;+ - /0+)-,0/+ *( (/+>0+$ +)/70+( ++ /+)>+ +)+ + +-+. C( +(/,0( @) 0/ - 0*+ /+;+8+08(0,+0+ *( +=+0($ *+*+ -+( *(+$ - -0;/ +0/+ 0+/+ + *)/(($ [email protected])(:- 0) -+/ *)/((-0;/ - 0/+ -0;0+$ 8*/(@)(:- +*+ ,0+.ș

  Î) *+( *@) )/0( *,)-(+0+ >(-/0 - 8,,-/ )>(0+ -+( 8(0*(+ $ +*-/+ - +(*  , /+;+ , +/+ *( *+/ ,7*/ -0;0 - +-++ 8+08(0+ -(,0/ *( *(( -+( ) )+ )-0 7+ • -+ - -/0$ *+/ ,-7$ ,0)+ +-*/( +/,(• *@) + /0+ 0+0+/,0 - 8,,-/ + (/ *(/($ - ;,0 0*+ 8+08(0 -(,0/$

  ,+0* ,,/

  • (-/0$ - ;+ (00 -+ - +(* + +-+$ *=+0 +*+ )( --,*/+$ ++ )0++$ *+0 - /,+0) (-/0$ *( @)0(0+ 8,,-/$ ++/ +0>)+ 8+08(0,+0. A*+-/+ - +-++ /+;+ * - +8+ +)/70+( ++ /+)>+$ (0$ 8(0*( + () ,*$ -0 +0>)+ /; )-0 7(-/( *=)0((.

  @+ TE.NICA SERIRII PREPARATELOR LIC.IDE

  P0+0+/ *= *,)-//($ )0+$ 8( )/( )/0:() )( )/0( - [email protected]) -+( -+0+. A*-/ 0+0+/ ,/ 8 *,07$ -( *0$ 7,0(0$ *,)-,:(0.Î) ;0+ +0+)0 -,0$ + -0;0 -()/ (/+/ (0/,+0 ,7*/

  • 8+08(0 [email protected])* ,)/+/ -(,0/(0 8,0+/ ) 8+08(0 +0 (0 )/0( -( -+( )>(0 )/0( *,)-,:(0•  7,(0 $ -(0 */ )/0( /0+)-,0/( 0+0+/,0• (-(0 )/0( /0*0+ 0+0+/,0 ) ,7*/ );)/+0 8,,-/ + /0+)-,0/ $

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  59/111

    P 7+/( -,0 - +-++ + )/( 8+08(0 )+ )/0,+0+ + 7,((.D( -0;0+ 0 0-,+)$ (( - )/0,(*

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  60/111

  *,)/+*/( 0+0+/(( *( 8+08(0+. Î) +*-/ -*,$ *+*+ ;+ 8 (0+ -0 ,*( 7+/((-. T,/,+/ $ - ;/+ *+ ?/0,0( 7+ */ -+ 8 ,7-0;+/ *@/0 *)/. A, *+*+ -++ ) ),( -(,0/. O0++ -0;0 - 0/+ + 8*+0 *)/.S0;0+ *( +(/,0( 8+08(0. P0+0+/ *= - ,)/+ + 7(*/0 -/ 8+08([email protected])*+ *( 0+0+/( *= , ;+ 8?+ + $ )/0 >/( +0 ++/ +0>)+ 8+08(0: -(,0/ >/( +0//,0 $ +0/+ )80,+0+ + +*+ 8+08(0.A ,(+ 8+08(0 [email protected])*+ $ 8,0+ 8+08(0+ -(,0/ - ++ -(7 +0>)+ 0 8+08(0 -0)/+ >/( ,*(.: )+0 *. P +)/70+ - ++ 8+08(0+ K -(,0/ + *+ :+ ,(+ 8+08([email protected])*+$ 0*( *+ :+ /0+ 8+08(0 *( 8+08(0 K -(,0/. A()- + +-+ *),0$ *=)0( ;+(+ + /0+ 8+08(0 *( -(,0/ *( +)+ 0+/+ , ;+ ++ +-+$ 0) +0/+ 0+/+ +*,)-(+/,0(($ / 0-80+/-(7/. [email protected]) - +()> + ;+ 0,+) 8+08(0+:-(,0/. A*-/ ,0+() - ;,0 8*/(+ +/ ( +)(+0+ *,0 /0 8+08(0$ -*0-+ + -(-.  S0;0+ *( +(/,0( */ -+( + 7,(( -*+. S 8,,-/ 0>(+ $ + /0+)-,0/+0+ -0;0+*,)-(+0+ -($ -(:*0 -+( *,)-,:(0,0. C/ -*+ )/0( -(+ +( 8,0+--80*+ -()/ 0;(/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  61/111

    Î) *+( 0+ 0+0+/( -0;/ -:+ 8,,-/ )(+ )>(0+$ 7+0+-+0+- ,+/ 8+* + ,(+ 8+08(0. P0+ 8+08(0 [email protected])*+ *( )>(0+ +8+/+ +*+-/+ - 0*+ *( 8+08(0+

   K -(,0/$ +0/+ 0+/+ + *)/(( *( +(/,0( @) 0/. Î) -+/ *)/(( - /0* )+)+ 0+/+ +$ +*,0/+ *( +)*0( -8(0+/ $ [email protected])(:- 8+08(0+ K -(,0/ -/>/( +0 +-(0+$ +0>) *+/ 0-80+/ -(7/. S /0* + +/ *)/ - 0*+ 8+08(0+

  [email protected])*+ *( )>(0+ 8+08(0+:-(,0/ ?*(/@)(:- +*+ ,0+. Î) -+/ *)/(($ +*-/+ -++ +)/70+( -/@)>$ >[email protected])(:- 8+08(0+ [email protected])*+ )>(0+ 0) /0*0+ +*-/+ @)> *++8+/+ 0+ 8+08(0. F+08(0 )>(0+ + * + /0+ *)/ - ++ -/ *+ + ,(+8+08(0$ +0 )>(0+ - /0*

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  62/111

  )>(0+ 8(0*(+$ ++/ +/,( *( -*=/(0+ =0,)( @)> +-+ *)/(($+0+)@) ,7*/ );)/+0 +0/+/ + -(- =0,)(( • 8+08(0+ -+( +/,( )/0( ,+- + • 8+08(0 +0 +/,( ,0+).P0+0+/ ) -/ ,)/+/ +/,( -*+ -*0-*$ +0)/(0 *,0$ - +(* ++-+$ - 0)/ *),0 +, - ++ -0/0+ )/0( + )) *+. P0+ 7(*+/+

   -/ - + *( +(/,0( */( - ++ +/,( *+ $ +0 *( +(/,0( )>(0 - 8*/(+ , 0+ -*() ;0/*++ $ @)> *+$+, - 8*/(+ + ,(+ -*() ,0,)/++ $ :+ ()>( *,,+) ;0/70+. C( +(/,0(8(0*( $ - 0) *,,+)+ ;0/70++ + *,++$ /0>@)(:- (0+ - -0)*+0)+ *,,+)+ *+/ ,+-. C,,+)+ ;0/70++ ,+- - ++ 8+08(0 -+( +/

   +/,(. C( +(/,0( */( - *(0+/+ *,/ *+0)+ ;)/(+ ,+- -0)- *,,+)+.D( +*-/ ,0+$ - +0+)+ *+0)+ *( (/+ +/) 0*,)-//()(:- -/. Î) 8()* )(0( 0-,+),0 + +-+ - /0+)+ (0.

  T0+)- ,7)(/ - 0+( +/,( ;)/(+ +0)/(0 -,-( 0-*/; -,)/+ 0*/ 8+08(0 $ *+0 -()/ /0+)-,0/+/ +)+ /+)>+ ++/ 7+/( - $ +0/+0+/+ + *),0.  S0;0+ + 8+08(0 - 8,,-/ )+ 8+08(0 *( 7+. T0+)-,0/( + +-+ - 8+* *(+(/,0( +)/70+(( ++ /+)>+$ +*,0/ *( +)*0( -8(0+/.  P0+ 8+08(0 - 8?+ )/0 >/( +0 +-(0+ * +0//,0 -(7/$ *+ + ,(+8+08(0 - 0*+ *( +)+ 0+/+ - 8?+ )+ 0 8+08(0 >/

  ,*( $ )+0 * 0-80+/ -(7/. C+ + /0+ 8+08(0 - ++ +)/70+( -/@)>. S ,+/ 0(+ *( +)+ 0+/+ + +/0+ 8+08(0 0)@)(:- *( >/( +0 +-(0+ *+/ -(7/.S0;0+ - 8+* +0/+ 0+/+ *),0 $ [email protected])(:- 8+08(0+ ) +)+ 0+/+ 8+08(0+ K -(,0/ +-+$ *( 7+ + .  L+ -0;0+ ,0*0( 0+0+/ ) -/ - ;+ +;+

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  63/111

    S/0 - -0;-* +/,(0 *( >=+/+ -+/+. C+0++*+ -/0,0 - -8+* )(+ +*00+ *),0$ *( +(/,0( *(/(( -*+$ )/0( + (-/( -*8* ++ +0.

  L+ +-+ - +(* 0++ 0-+ -/,0-. D( 080)+ - + ,/ ,80 0 -+/$ -,- )>-*$ [email protected])+ 8,+0 @) )+>0+.L+ *,)-(+0+ -/0,0 - 8,,--* *(/( 8(0*(+ -*+. S/0 - + ,/ -0; *+ 0/$0+ @),0$ ( -+0$ - ;+ +(* *+/ () 0,-,• , +/+ *( ,7*/ );)/+0 8,,-/ + *,)-(+0+ +*-/,0 0+0+/$ - 7+0+-+

  0;/$ +(*@)(:- +/ *(0+/• + *00+ *),0 - +(* +=+0 *( ++ *(+ )/0( *//( >(0.

    I*0 )>0 - +(* + +-+ )/0:() ;+- -*+$ ++/ )/0:() -(,0/ >=+/+$ (0+ -*++$ * ;+ 8 8,,-/ + -0;0+ *0,0. P)/0( *,)-(+0+ +*-/,0+ - ;+ +(* ()/[email protected] @) 0/+. I*0 )>0 - + ,/ -0; -(7 8,0+ /+0/) *0(/,+) * @)8 @) 8,0+ *,++$ - ()> () -/0+/ -(70 ()/$ -/ *+0 - ++ *0 )>0. A*-/+

   ,/ 8 8>0+)+/ *( ()/.  D( * /,+/ 0+0+/ + +-+ -:+( /0)+/ *,)-(+/$ - ;+ 7+0+-+ +-+

  ,7*/ );)/+0 8,,-/$ 8*/(@)(:- ,0+ )/0( 7+0+-+0+ + ,(+ -+( /0 8+08(0.P)/0( 7+0+-+0+ - 8+08(0,+0 )/0( ,+- - 8,,-/ /+;+ -0;*( ++/+ +)/70+( ++ /+)>+$ +*,0/ *( +)*0( -8(0+/. P0) /+)>+ *,)-(+/,0(($ - 0*+ *(+(/,0( @) 0/ 8+08(0,+0+ )/0( ,+- - ++ /+;+$ )+ /;(0+ 0-*/;+. A*+-/+ + ,+/ 8 /0+)-,0/+/ *( +)+ 0+/+ 0)-+ )/0 >/( +0+-(0+ *+/ >/ -(7/.

  + TE.NICA SERIRII PREPARATELOR CU SOS

    P0+0+/ *( -,- +( + 7++$ ($ *,)-//() 8( 7++ // )/0:, >++ 8,+0/ ;+0+/+$ (,0 8,,-/ 0*( /=),,>+ 0+0+0 + +*-/,0+.  Î) ;0+ *,)-(0 0+0+/,0 *( -,-$ +-+ - ++ 8+08(0+ +0 (0+ 8(0*(+ - ++ (0+. S0;0+ - 8+* +0/+

  63

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  64/111

  /+)>+ + *)/(($ 0*/ *( +(/,0( */($ /0*@)(:- + )/( /0+)-+ *+0)$ *+0 - ++-0 +0>)+ 8+08(0 )-0 *)/$ +, >( *( -,-. S,-( - -0;/ )(+ *( )>(0+$8(0*(+ 8) -+/+ (0+ -+( (/ 0*+/+ +-(0+ )>(0.

  S0;0+ +/,(. P0+0+/( *( -,- - ,)/+ ) 7(*/0 $ [email protected])(:- /0+)- *+0) -0 +0>)+ +/,(( +0 >( -,-( )+ ,(-+ + +/,((.

  C=)0( 0+ +/,( [email protected])(: +)/70+( +)+ /+)>+$ +*,0/ *( +)*0( )+ +/,(( $ *( /0+)- *+0) - ++ -0 7(-/( *=)0((. P +*+ +0/ $ -,)/+ */ 8,0+/ ) )>(0+ 8(0*(+$ *( *(( )>(0 ) 8(0*( (0+ +-(0+$ *( @)0 -0 *=)0.L+ +-+$ *=)0( - +0, +0/+ /+)>+ + *( *+0 + *,+)+/ -+( *,)(* +-+$ -

   0)/ +/,( *( 0+0+/( + + *),0 +-/8 *( +)+ /+)>+ - 0) @)0 */($ *( +(/,0( *0(+ - 0) /0+)-+ *+0) *+ + +0,+/+ +0>)+ +/,(( +$ ;/@)(:- -*(0>0+-,-(( +0>)+ 8+08(0 -+( 8+/+ +-+. C/ - +- +/,( / ,*($ )+0 *$ + /0+ 8+08(0 - ++ +)/70+. A +/0+ 8+08(0 - 0) *( +)+ 0+/+$ *(>/( +0 +-(0+ +0>)+ 8+08(0 *+/ >/ 0-80+/ -(7/. F+08(0 - ++

    8+08(0+ K -(,0/ +-+$ +0/+ 0+/+ + *)/(($ *( +)+ 0+/+ $ /(+0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  65/111

  D( 7+0+-+0+ - 8+08(0 /+*@(0 - ;+ 0(+ -,-0+$ 8,,-)(:- /+;+ -0;*( ++/+ +)/70+( ++ /+)>+ +*,0/ *( +)*0( (0+ -+( )>(0+ 8,,-/ + -0;/( -,-(( - ++ /+;+ +)+ /+)>+. Î) *+( *@) -()/ + (/ -,-0$ 8+08(0:-(,0/ - ++ ()+ -/+/+$ -,-0 +/(0$ 0*/ /+;+$ +0 )>(0 /+;+$ -0 +0>)+ )-0 7(-/( *=)0((.

  L)>(0 ,/ 8 -+/ 0+ *( ((0)+. A*-/ 0+0+/ -()/ (/$ /-* /=),,>+ 0+0+0. S -0;-* Z - *,)-(+ *(>+0)/(0 : -++/.

  L+ +0+)+0+ -,0 )/0( -0;0+ *,)-(+0+ 80/(0,0$ >+0)/(0,0 -++/,0 0-*/;- ;,0 8,,- 8+08(0 +0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  66/111

  @)> >+0)/(0$ -0;0+ 8+*,)(:- ( --/( 0*/$ -+( - ,/ ++ 0*/ 8+08(0$ -0;0+8+*,)(:- ( -/( 8+08(0.

  ?+++ TRAN0/+0$ 0+/+$ *(0*+) /*. - 0>/-* - 0)/ + + *( *+0 + *,+)+/ +-+. S

  ++ +/,( 0,( -+( -0/0+. S + *(/( -,-( ) )/0,0 - /0* /,*/,0. S ++ (( *( >+/( -0 0+/+ /(*@/0 *,)-(+/,0. S *( +)+ /+)>+ 8(0*(+ $ *( 8(0*=

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  67/111

    G+0)/(0 -()/ 0+0+/ *()+0 0++/ ) >($ *+0/,8$ *(0*$ ,0 /*.$ 0>//)/0:, >++ -,0/)/++ ;+0+/+$ *+0 - -0;-* - *,)-(+ +0)/(0,0 - 8+* *( +(/,0( */( 8,0+/ ) )>(0+ 8(0*(+$ +0/+ /+)>+ +*)/(($ ( * 8+08(0+ +$ -0 +0>)+ 8+08(0 *( 7+.T07( -+ - +*,0 +/) *+ ,)/+0+ 8+08(0 -+ - 8+* 8,0+ *+ -,0/)/ >+0)/(0 -+ -+-/* )/0 -+ 8 ++/ *+/ + -//*$ )0+$ 80/(0 - *,)-(+ ( 80/ -+( *,+/ -++/+ +0$ -8*+ -+( *( >( *,)-0;+/ >,>,+0$ *+-/0+;*,0$>,>,) /*..  A*-/+ -()/ +(- + +-+ -* -,-( /,+/ )/0( (*= ;/+$ *70( )/0( ;07,+0 ;/+$ -,-( (-/(0, ( )/0( ($ 0( +7 )>0( )/0( 80/(0 +-,0/+/ *+. S,-(0-()/ +(-

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  68/111

  + TE.NICA SERIRII DESERTULUI

    D-0/( ,+/ 8 *,)-//(/ ) 80/ (*(0 7(*/0 7()*$ *//$ -(8(0$*,,/(0$ 0,(- +/-0 /0($ *)/$ 8+)*(0 $ /0>,+) /*.$ =+/+ 80(*/$

   0,8/0,$ >+*$ +08+/$ *,(:J+*[(-$ *+-+/+ /*.$ 0,(- *,8/0 /,0/(0 $ 0/(0$ 80(*/

  *+8+ /*.  Î)+)/ + +0+)+ +-+ )/0( -0;0+ -0/(0,0$ - 7+0+-+ +-+ /,+/ ,7*/8,,-/ + *,)-(+0+ 0+0+/,0 -0;/$ [email protected])(:- )(+ /+*@(0 )/0( -0/$ +=+0

   )/0( 7(/(0 *+0 - -0;-* -+( *+0 (0+ -+ - + -0;+-*$ -*0(0+$ -(,0/( )/0(-*,7/,0 0;/ -+( 0;.  S ;,0 +(* + +-+ 8+08(0 )/0( -0/ - ;+ ;08*+ +*+ /+*@(0 )*-+0 -0;0-0/(( *@/0 *,)-(+/,0 -()/ *,/. P)/0( -0;0+ -0/(( - 8,,--* (0/,+0/+*@(0 *(/( 8(0*(+ )/0( -0/ $ *(/( K 8(0*(+ )/0( )$ )>(0+ )/0( 0/(0$)>(0+ )/0( =+/+. Î) 8()* -0/( -/+7/ (0+ )/0( =+/+

  : @)> 8+08(0 - ++ )>(0+ )/0( 0/(0 *( @)0( -0 0+/+ 8(0*(+ )/0(-0/ *( @)0( -0 /+)>+.

  C(/( 8(0*(+ ,/ 8 8,,-/ 0$ + *,)-(+0+ 80(*/,0 $ ( *+0 - ;+ 8,,- )>(0+ )/0( *,)-(+0+ 0/(0.  Î) ;0+ 8,,-0 ,0 *@/0 *,)-(+/,0$ ,-/+0( ,8*+ ,+ ++0 +-/8 *(/()>(0 - ;,0 /0*

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  69/111

  -+,) -/0,/ *// *( , 7(/(0+ *( /0 +*,,*+ 0*+/+ +0,+/+ ?. /0( -* + 8,* $*,)*,/)/ *( 0(*0+ ()+

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  70/111

    C+8+(+ 8/0( 0>//+ + -* 0,(* *,8/0 $ 7+0 $ 7(8/ /*. - +(* - -0;/+ 8 *+ *+8+(+$ +(*@)(:- (0+ +=+0 *(7* 0+7++/ $ *+0 - ++ 8+08(0,+0+ K -(,0/. Î)/,/+()+ *+8+(+ - -0;/ 0+ *+ ( * + -0;/ *+8+(+ -+ ( *( ++ )0++ +=+0+8+/ +-+. L+ - 8-/;$ + ,-7/$

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  71/111

  T0*0+ 0,(-,0 +)8*+ 8+08(0,+0+ - 8+* *( */ )(/ + + *),0.

  Î) *+(0 *@) )(0 -()/ *,+)+/$ +*-/ ,0+ - 8*/(+ *( () /)0++ *+7+0+-+0+ - - 8+* )(+ +0/+ 0+/+ + *),0. F+08(0,+0 - ++ /+;+ *( +(/,0( 0 -*+ 8+0+( -*+$ -+( $ 0-/(0 +-+ $ +(*@)(:- -0 +0>)+ +*-/+$ )/0( + 8 ,/+/ 80+ -+(8+08(0. A*-/ ,0+() - 8*/(+ +0/+ /+)>+ -+( 0+/+ + *)/(( $ --* 0-/(0.

  + TE.NICA SERIRII BĂUTURILOR 

  NO/IUNI GENERALE ,N LEGĂTURA CU SERIREA BĂUTURILOR 

    B(/(0 - *,)-(+ 0+0 + 0++ + >0-,0. B(/(0 - -0;-*$ 0>(+$ +8*+/ ;) -(,-$ - -0;-* ++,+- -0;/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  72/111

  A-/*(0 7(/(0 +*,,* )+*,,* $ 0+0+/ + 7+0 ( 0/ -*+ *,*/+$ 8$8-$ *,770$ >> ),> /*.$ - *,)-(+ 0+ *+ +-+ -+ ?-/ +=+0 )*-+0-0;0 ,0. Î) 8()* 7(/(0 *(0)-

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  73/111

  S 0*+ *,(0 -(7 -/* - 0) *( @)+ 0+/ + ,*( -/*. C( @)+ -/@)>+- 0-(*/ @/( -/*. P0)- +-/8 -/*+$ (@)(:- +*+ , -*0-+ +-(-$ 7(/(0+ - /,+0) ."5.

  D( * +( 8,-/ -0; /, *)$ - +(* ) ),( >@/( -/* *( @)+ -/@)>$ --8,+0 +)*0( *( @)+ 0+/ - () + ,* +,+- -+( )0+$ +=+0( -/ ((/ *( ;) )(+ (/+/$+0 *++/ (/+/ - ( *( + )0+ -+( *+07,>+,+-.

  Î) *+( 8,,-0 8,)(( *( 7(/$ ) *+0 - /0* *,))(/( +,+- *( @)+ 0+/$ 0)/0:, (,+0 8+)+0 *,0( 0/$ 0)

   +0/+ 0+/ + *)/(($ /0* +=+0( $ + , -/+) *0*+ 3& *$ /( )+0$ *,)/)(@)(:- (0+ +=+0,0 *( 8,)$ +;@) >0 - )( - -/0,+-**) -+( +0,-++ 0) 0+ *,))(/(( ) +=+0$ +/,0/ ?*-(( ,? *+07,) )8,).

  P)/0( 0+0+0+ 0(( *( 8,) - 0,*+ + 8$ *( ,-70+ * (*0/,0( *=)0 -+(

   *,, 8,,-/ -/*+ ;) 8,)($ *+0 /0+)-,0/ $ -/*+ ;) 0)- )/0>/ * )+0 +$ +0 8,)( - +(* *( >/( ,*( + @) -/@)>.  D+* + +- - 8,,-/ 80+0+$ +/()* - ,+/ 0,*+ +-/8 *( *,)+ *+ + +- - 8,+0 ()( -+( , *) +)( *=)0( -+( *,, 0* +=+0( +- *( @)+ 0+/$

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  74/111

  ),+-/0 -() *,) )+/(0+ ,-7/ 0;) ?-/)+ (),0 ;,+0 *( + )0+ +-$ , *+/+/ ,-7/$ +0 *+0 )( +( , ?,+/+0 0+,)+ 7) ,0>+)+/$ *[email protected])(:- >,(0=+ 0()/ -+0. P)/0( + - 0* + 7)$ -/*+ -

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  75/111

  @)0( -0)/ +-. T0+)-,0/( + ,8*( - 8+* *( +(/,0( /;$ -/ *+0 + 8,-/ ++/ ()0;/$ 8+08(0,+0 ++/ (0 +0>)+ )-0 0-,+)+ *+0 8*/(+ +*+-/ ,0+$ *( @)0 -0 0+/+.  B(/(0 )+*,,* *+ - -0;-* 0>( ))$ +0 *+/ >/ 0-80+/ -(7 8+08(0.  T0*0+ *,))(/(( ) ;+-( 0-*/; 8+08(0+ : -(,0/ -+( 8++ +-+.  D 0>($ )/0( -0;0+ *+(( - 0>// + -*+ 0,(* )(+ + 807)/$ *+0

  - /0+)-,0/ - /,+0) /0+ *+(( - - 8+* */0 *)/$ 8,,-) *( *( *+ +(- *=)0$ , +/ *( *+)*( -+( + (0 -+( */.

  TE.NICA SERIRII AMESTECURILOR DE BĂUTURI A-/*(0 7(/(0 - 0>/-* =(+0• )>(0 *( @)0 ()> )/0( ++>0+)• -/0*(0/,+0 ,7)(/ -+( *( -0+ )/0( -/0*(0+0+ 7(/(0,0•  0- )/0( -/,+0*0+ @,0$ ,0/,*+,0 /*.• -/* 8(/$ 0;(/ *( -,/; )/0( ,+0+ */(0,0 / 7(/(0 +0,+/• ++0+/ )/0( 0+0+/ *(7(0 >=+• */ )/0( 0)0+ *(7(0,0 >=+

  • ;+- )/0( +=0 K (0 *( )>(0 0-+/,+0• +=+0)• */ )/0( +=0 *(7*• ;+- )/0( -+0$ 0$ 7,+$ (/+0 /*.• [email protected]) )/0( 0$ -*,0,+0 /*.•   )/0( 0+- )(* *,*,-$ )(*,+0 /*.• *(/ ) , ),?$ +-*(/$ )/0( /+/ @ $ ,0/,*+• -(,0/(0 )/0( -*,7/,0• /07(,) *= )/0( -8+*0+ *+-(,0 + -/* 70$ + )0+$ -(*(0 )

  80(*/ /*.• ++0+/ ?0-, )/0( *+8+.

  %5

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  76/111

    T=)*+ ,7)0 +-/*(0,0 7(/(0. P)/0( *+ +-/*(0 - 8 ,7)(/ 0(+/ ( -,0/)/$ *(,+0$/0 +*,,*$ - 8 7) 0*/$ +0 )/0( ,0+/;/+/ ->(0+) +/ /$ 8*@)(:- *0 ()8,0$ ,0,)/+ ;0/*+$ )/0( *+ -(7-/+)*,,))/ - - +-,* -(8*)/ )/0( + ,7) , 7(/(0 ,,>).C+)//+/+ >=+ /07(

   7) ,+/$ ,+0*$ +/; *+/+/+ +-/*((. O *+)//+/ 0++0 >=+ 0(* /0+ +*,,* -+( *,)*)/0++ 7(/(0$ +0 , *+)//+/ 0+ * )( +->(0>0+( 0*0 )*-+0.

  T( +-/*+0 -/ + +0 + 7(/(0 -0/,+- ?/0+- (* + * ++-/*(0 0++/ ) ;)(0$ 80(*/$ -(*(0.

  U0+ +=+0,0 - 8*/(+ +-/8 ?( )/0( *)* +=+0 +=+0 1$ 2$ 3 4- (( (/+/$ +=+0( 5 (0 , ()8,0/+/ + *,))(/(( +-/*(( ) 8*+0 +=+0.

  D( 0>/0+ 8*0( +-/*$ ;+-( *+/ ,7*/ 8,,-/ - -+ )/0( + )()8()+ +0,+$ *(,+0+$ /0+ +*,,* + +-/*(0,0 * - ;,0 0>/.A-/*(0 7(/(0 --0;-* *,)-(+/,0,0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  77/111

  P0) $$ ;0+0+ +=+0,0 - ,0+()+ 0) *+0 - +* , 7,0(0 +=0 -+( (0 *+*+, +0>)+ ()( +=+0 -+( - +7(0/ +=+0( *( +(/,0( *(7(0,0 >=+.

  J;0+0+ - + ,+/ 8+* 0) )/0,(*0+ +0>) +=+0(( 0)/0:, @ *0-/+/ -+( 0) -(* @ ,)/+/ , 8+08(0$ @) * >(0+ - (/ ()8,0 , [email protected])* 1*.A, - )/0,(* >(0+ +=+0(( = ()8,0. A*-/ ,0+()

  - 8*/(+ 0) 0-(*0+ +=+0(( )/0:, +0/ +/+ *( *0 )/. P)/0( 0*0+ +=+0(( *(>=+ ;0+0+ - )/0,(* *@/;+ *(7(0 >=+ )/0:() +=+0 >, - :(( 0*$ - )/0,(* =+$+7(( >7)(( ()( ,($ +=0 (0$ 7(/(0 +*,,* - /,+0) ( *,))(/ > ),>:( *+ - ,7) ) +*+ *,,))/ *( ,-70+ * +/ -/ *+ )( -8,,--* *(7(0 >=+. A-/*( - 8+* )/0:() ;+- -*+ /(70$ *( +(/,0( ()( / *-+( 8(0*(. B(/(0+ +*,,* - ++(> + [email protected]/( ,0+() ,,>)+0. S ,+/ 0>/>> ),>:( 80 +*,,. E-/ , 7(/(0 0*,)8,0/+)/ =0)/,+0.  -$5 +0 () *,))(/ + 0*+/ +*,,. S 0+0 ) -(* @$ -0, +=0$ *=,0 

   7(/(0 +*,,* 0;(/ (0 *( @)0 ()>$ ( ,,>)+0 - /,+0) =+ -+/. S *,0+ *( , 8 @ /+/ -(70. S -0;/ 8+08(0,+0 K -(,0/$ +,+-$+=0$ +7( -+( >7)( ,( 7(/(0 +*,,* *( *,))(/ 0*+/ +*,,. [email protected]) - 8,,-/>7)(( ,($ 7(/(0+ ,+0/ )(0+ $$>,) +(0. D( ,,>)+0$ *,))(/(-=+0:(( - /,+0) +)0+ -+( *+07,>+,+- - *,0+ *( 8 @ -(70. S -0;/ *( +(/,0( 8+08(0,+0

   K -(,0/$ /+0 (-/ 0+ 80/ /0 +*,,*$ *(),-*(/ -(7 )(0+ 8- 0$ + *=,0(0,0  80/ *(,0 /0 +*,,*$

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  78/111

  Î) -/+0 0*$ - ,7) 0) ,;+0+ +=0(( (0 -(* 80(*/ -+( -0,$ 7(/(0 +*,,* >=+ -+/. S -0;/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  79/111

  @)*+0 - ,/ -0; + +*-/ 0+0+/$ (-/0$ + *+0 )( - 8,,--* +)/ *( >(-/ +*0( - ,/ -0; ;)( +7-*$ 0,$ ++)$ ;) -(+)/ -*$ +0$ 0>(+$ -()/ -0;/ 80/ 7(/(0 +*,,* // *( 80/ )/ >(-/ +*0($*( -/ *+( -++/,0 *,7)+/$ () >( ((/$ >,>,+0$ >,>,)$ >( ((/.M)(0 ,/ *(0) >(-/0 ) ,( *( 80/ ((/(0$ + *+0 -()/ +-,*+/ () -,-(0 0*.Î) +*-/ *+(0 )( - 0*,+) )*(0+ )*()( -,0/)/ ;)(0. L+ 0+0+/ *+0 *(0)>(-/0 ) ,($ ,/ 8 -0;/ ;)( +7 -*$ ;)( 0,$ +0 +* () -,-(0 -()/ 0>// *( ;)$+/()* ;+ 8 -0;/ +*+ ;).  U) )(0 -*8* +)(/,0 -,+) + +)(($ *( -/ *+( )(0,0 -/)+/-07/,0,0 +0) *0*()$ 0;,) /*.$ *(0) -,0/)/ 0,(- ) *+/>,0+ *@0)+,0$*+/+7,,0$ 0()/+ 80/. A*-/ 0+0+/ ,/ 8 /(0$ ,7)(/ ) *00$ 7((0

   +/(0 80/$ ;,+(;)/(0$ *,// *( 8/ +-0$ 0*( *( () 0+0+/ 0$ ) *+0) ($ ;$ $ (0 *+- ,/ 8 +-,*+/ *(;)(0 0, (,+0.  P)/0( 0+0+/ ,7)(/ ) *0)(0 +7$ 0) 00$ - 0*,+) ;)(0 0,($ 0, (,+0-+( ;)(0 +7 -*$ 80 +0, 0,)()+/.  L+ 0+0+/ ) ($ ,7)(/ + 80>+0$ + >0/+0$ - 0*,+) ;)(0 +7 -* ) -,(0

   (0$ 00)/+/;.P0+0+/ *()+0 0(/+/ ) *0)(0 0,$ ) -* ,-/*$ *(

  -()/ 0+0+/ ) *+0) ;/ (*=$ +)/0*,/$ ;07,+0+$ ) *+0) ,+ ) * *( *+0))+>0 ,0(7$ 77*$ 0+$ ,/ 8 (0+/ ;)( 0,( -* -+( -*.  L+ 0+0+/ ) ;@)+/ *( >(-/ 8)$ *( -()/ 0+0+/ ) 0$ ,/@0)*=$ - 0*,+);)( 0,( -+( 0, ;*=. P0+0+/ *()+0 ,7)(/ ) *+0) ;@)+/$ *( >(-/ +**)/(+/$ *+ ?( -/0$ (0 (0$ *0,+0$ *07$ 0+ -7+/*$ (0-$ +( + 7+ 0,*/=),,>* *+0+*/0-/* *+0 *(0)$ 0>($ ,( -+( /0 /+ *(0)@)

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  80/111

  (0$ *0,+0$ 0*( 0,7( $ -0;/ 0>( 0;+0+$ - +-,*+ 7) ;)( 0,(/+0$ +0 *+0 ,+/ 8 0 +;)(0,0 ( +-,*0 + 7(/(0,0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  81/111

  •  7(/+ ,+/ 8 )/0,(- =+ -+( *( + + *+ *@/ /0+/(0+*+0

  •  7(/+ ,+/ 8

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  82/111

    P)/0( ,0>+)+0+ -0;0+ )(0,0 + 80/ /(0 - - ;,0 -/+7 *,,))/+*-/,0+$ /0$ /0+)-,0/+0 -0;0 + 0+0+/,0 7(/(0,0.

  P0) )( - /,/+/+/+ 0+0+/,0 *()+0 +/ 0,(- +)/+0$ )*(-; 7(/(0+*,,* )+*,,* * - -0;-* - *,)-( ()+ -+( + (/ 0-,+) + , -)>(0 +-.M)(0 ,/ 8 + (/ 8(0( )(0( 0+0+/ 0,(- +)/+0 -0;/ *,)-(+/)(0 - *@) - -0;-* - *,)-( () )(0 0(- 0+0+/ *()+0 -+( 0,(-+)/+0$ ?( () 0+0+/ *= *+ , @)*+0)(0 *,/ *@) - -0;-* - *,)-( () )(0 + +0 0+0+/ *()+0 -+(

   0,(- +)/+0$ *+ ?( >(-/+0$ 0+0+/ *= *+$ 0+0+/ ) /$ 0+0+/  7+ *+0)$ *( >+0)/(0 -++/$ (* 7(*/0 -+( 0,(- *,8/0( 8( - + *+0 - -0;/ - *,)-(

  • )( )/0( * () +-+ )+• )( )/0( () +-+ [email protected])• )( )/0( *) +-+ -+0• )( )/0( +- 8-/; 7+)*=/• )( )/0( 0*• )( )/0( ,(++ )/0:, +)(/ ,) >,>0+8* + 0• )( )/0( /(0/ -/0).

  ( -/0(*/(0+ *,,))+ 0+0+/,0 *()+0• :)( *,)--/)/$ *@) - *,)-( () )(0 + +0 0+0+/ -+( 0,(- +)/+0

  *( () *,))(/ 7,>+/ +)/+0$ (- -/+0+ -)/ *),0( ,)/( +-/0,),* *+0$ * -+0 00$ *,+*0$ 8070 ?( *+*+;+ +) / +)$ / + >0/+0 80/(0 + >0/+0$ +*+0,+) >0+/)+/ 7()*>0+/)+/ /*.

  • ) +*+ -,0/)/ *+0) ?($ *,07 ) *+0) +-0 ( + *+()$ *,07

  ) *+0) ,0* 80/(0 ) *+0) ,0*$ @)*+0 ) *+0) (0 80/(0 )*+0) ;@)+/

  "2

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  83/111

  • ) +*+ >( ? / *( *+0/,8 )+/(0 80/(0 *( *+0/,8 0$ -(:*0 +0 80/(0 +0 -,/ /*.

  • -0/(0 ,7)(/ ) +*+ +/0 0 ? /+0/ *( *() -++/ ) *()$=+/ ) *,*,+/ 0/(0 7+ *,*,+/.

  A+  ORGANI0AREA /* *+,0* + ,0>+)-(($ )*-+0 -8(00 +*/;/ *,/). M*( () --0;/ +)+0 -0;0 + 0+0+/,0 7(/(0,0 * ,/ )/0+ + -,0/)/+ 0+0+/ 7(/(0 * - ,80 - *,)-( + , +-/8 +-$ *@/ +/(( 0(- ( 0,+-/ 0,$ +0$ *+-/0+;$ 0*= /*.: 0,(- +)8*+ *=8$ *,0)(0$ @) 0/ /,+-/$ *,,)+*$ *=*: 7(/(0 0*,0/,+0 -(*(0 ) 80(*/ -+( ) >($ )*/+0: + )0+ >+,+-.

  Î) 8()* )(0( -/0(*/(0+ 0+0+/,0 7(/(0,0 *,,))/ )(0 -()/ ,(8(0• -$ *+0 - *,() ) 7(/(0 )+*,,* *+$ ()/$ >$ (*+ -+( 0 0,(-

  +)8*+• *,)--/)/$ *+0 *(0) + (/ 0+0+/ 7(/(0 ) -/0(*/(0+ +0/+/ + -(-$

  ?( ,/ *( ()*$ 0,$ ()/$ (*+$ *+8+ *( +/$ *,0)(0$ -(* 80(*/.

  L+ 8*/(+0+ -:):+*:(( )/0( *( () - 8,,--* (0/,+0 ,7*/ 8+08(0 ,*(-/+0 - ++ )+ 7+/(( - *( /(0 -0 8+08(0+ 7+

  • 8(0*( )/0( >(-/+0 - ++ + 8+08(0,0 7+$ *( @)0 -0 +0>)+ 7+/(( - *( ) (-/+0$ *( @)0( -0 *)/ *( /( + -08+08(0$ *+0 - 8,,-/ + ()>0+ 8,0 @) *( ()/ >

  "3

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  84/111

  • 8+08(0 * 0+ ()/(( 8 @). A*+-/ 8+08(0 - ++)(+

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  85/111

   0++7$ +$ +0 >( *+ ) 0+/+. S0/ ,0+ + /, *)  A&%cerea c#8%le6%l%$ c% p*$ne pr97$t9 %nt%l%$ '$er$$ 8$ l9'*$$ pentr% cea$+  L+ -*+

   0,(* - 0>/-* *,(( *( @)+ 0/ - +*,0 *( () 0;/$ ()/( 0+ ,0,)+/- ,)/+ *@/ , 8+08(0,+0 -*+ @ /+/ 8 + , +/ 8+08(0,+0. P)/0(

  -0;0+ 8,0 @ */0 *,)-(+/,0$ - ;+ +(* /( +0 +-(0+ *+/ >/ + @)+0+/ -(7/ - /0+)-,0/ -0 0+/+$ 0)

  -+/ *)/(( -0;/$ )/0( +: -0; *+ *)$ 8*/(@) +*+ ,0+().

  "5

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  86/111

    A&%cerea 8$ ser!$rea 'e"el%r$l#r r*n"et%r$l#r 8$ cr%&$t96$l#r (ar&e$ 2ra8$ r#8$$ etc+)+M(0$ [email protected])/(0$ ()*+ *( 8 80/(0 0* /0+)+/ + -*+ 0,(*$ 0+ 0, - ,)/+ () +/,(. C=)0( 0+ +/,($ $ -/ *+0 - >-/ +)*0( -/ -0 +)/70+.

  C0(/ - ,)/+ -0 +0>)+ ) -/@)>+ + +/,(($ +0 /0+) 80/(0 -+( 8 ()* -0 +0>)+ ) 0+/+. C/ 8,0+/ ) )>(0 8(0*( - ++ +0>)+

   +/,(( *( *(( 0-*/; *( ) () 8+)+/ +0,+0>)+ +/,(( +0>)+ 8+08(0$ + */ *( @)+ 0+/$ 0) 0+ /0+) 80/(0-+( ()* , /0* )+ 8+08(0 )-0 *)/$ +0 *0(/ -0 +0>)+ *+0 - >-/ 7+. D(* + -0;/ *+)//+/+ *=;+)/ *( , ,0$ *=)0( - 0/0+> 0>@) -0 0+/+$ 0) -+/*)/(( -0;/$ )/0( + *,)/)(+ -0;0+ *,0+ *)$ 8*/(@) +*+ ,0+.

    A&%cerea 8$ ser!$rea ca8ca!al%l%$ la capac. C+*+;+( + *++* - 0>// + 7(*/0 +-(0+$ * +0//,0 -(7/$ [email protected]) 70 >/ ,*($ )+0 * *. C+ + ,(+ 8+08(0 , 0* *( @)+0+/ , ++ -(7 0+ 8+08(0 -0)/ >/ 0+- 70$ +0 *+ + /0+ 8+08(0 ,++ +)/70+ , -0) +0>)+ * + ,(+. C+ + +/0+ 8+08(0 , 0) *( @)+0+/$ *( >/( +0 +-(0+ *+/ -(7/ 0-80+/. Î) +*-/ 8$ /0+)-,0/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  87/111

   7+/(( -. T0* +, 0) -+/ *)/(( -0;/$ -0 0+/+$ *,)/)(@) -0;0+ *,0+*).: Î) *+(

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  88/111

  *+$ *+0 +- + (/ -+( + () /$ ( *( 080 - 8 *+($ + *,)*)/0+/ -+(+ -+7.: S 0+( ,( *+)*$ ()( *( *++*/+/+ + * ) *+0 - >-/ -) *+ *+*,)*)/0+/ +/( + +0 -/ + 807)/. F*+0 - ++ *@/ , 8+08(0:-(,0/ - /0+)-,0/ +*,0/ *(

  +)*0(. L+ +- - -,*/ 8*0( *,)-(+/,0 080)+ *,)-(0 *+(( + *,)*)/0+/ -+(+ -+7 0) 8,0(+ *( ,0 *+(+ *,)*)/0+/ -+( + -+7Q

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  89/111

  0+/ + *)/(( * (0+ - 8 -0;/$ *( *,0( 0/ 8+)+/ () )+ +=+0(( * - >-/ 7+/( -$ 80 -: +/)> /,+0) )+ )/0,+0 + +=+0(( )/0( + ;/+ -00+ -/0,,0. D( 0 *=(( -/* +* 8++ +-. P+=+0 [email protected]) )((/ *0*+ 1:3 *. S /0* +, + )/0( + - *,)/)(+

  -0;0+ *,0+ *). Î) / * *=)0( - +8 *( +)*0( */(0 + * - -*(0> >@/( -/*.

  S + ,+/ 8,,- --/( >@/( -/* , ;+ 0*+ ) 80+0. I)/0,(* *( @)+ 0+/ () *, + +)*0(( -(7>/( +0 + @) -/@)>$ +0 *( @)+ 0+/ (0$ *+* *( 8+08(0,+0:-(,0/$ -0;*( *( ()/ >$ +=+0)$ 0-0/,+0 *( -+0$ +=+0 

   )/0( +$ *+)* -+( *+8/0$ 0;/. N(0( +*-/,0+ 80 0$ +*-/+ -()/ ++/ 7+/( - ) *+0$ -;08* +0+)+0+ ,0 8*/(@)(:- () ,8*0 )/0( + 8+*/+ *,)-(+0+ 0+0+/,0  7(/(0,0. A,$ *=)0( - 0/0+> ([email protected]) *+ 7+0+-+0+ - - 8*/( ( 0-0+ *+0 */0 +-+>0 ,0 + -,*/+0+ +*-/(+. A/@/ + )/0+0+ 0( *( 8,0( 7() )++Q$ ,8/ 7()Q.

  O0+() 7+0+-+0 + -,0 ,7*/ 8,,-/ + *,)-(+0+ 0+0+/,0  7(/(0,0$ * +( *,)-//(/ *( () - 8*/(+ +*,0/ *( +)*0( )+ @)>

  "9

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  90/111

   7(-/( *=)0(( - ++ /+*@(0. Î) *+( (($ 7+0+-+0+ - 8*/(+ /,/ *(+(/,0( /; -0;*($ +0/+ 0+/$ *( ?*+ 8+08(0,+0 *(/(( )/0( ()/ +

  8+08(0 )/0( 0,(- +)8*+ *+0 - 0+( +0/+ -/@)> + *)/((. A+0+ /+;- 8+* ($ *( -+( 80 *+0)$ *( -,-$ 80/(0 *(>+0)/(0 -++/ /*

  : 8( III - ,+/ *,() )/0:() (* 7(*/0 ,0 *( +/$ *,,/$ *//$ 7()* (*$ () 0,(- *,8/0 0/(0$ /,0/$ =+/$ -++/ 80(*/ /*.

  A*-/ 0+0+/ ,/ 8 +,+-.P)/0( -0;0+ *,)-(+0+ )(0,0 + ()$ - 8,,--* (0/,+0 ,7*/

  );)/+0 8 +-$ 0;/ ) @)$ 8+08(0 ,* (-/0$ 8+08(0 [email protected])*$8+08(0 +0 (-/0$ *(/ 8(0*( )/0(

   /$ )>(0$ *(/ 8(0*( )/0( 8( ,$ *(/ 8(0*( )/0( -0/$ +=+0 )/0( +$ )/0( ;) 0,($ )/0( ;) +7 )/0( 7(/(0 +0/;$ -,) -+( 0-0/,+0$ ,;0$(/+00$ -++/0$ -,-0.

  M- ,/ 8 +0+)+/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  91/111

  8+08(0:-(,0/ *( ;@08( -0 ,*( 7+/(( -$ @)0( -0 +0>)+ 7+/(( - *(/( -0 +0>)+ 8+08(0:-(,0/ 8(0*(+ +0 *( ) )+ +*-/+. Î) 8++ 8+08(0$

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  92/111

   0($ ( 0>( 0,/,*,$ +0/+ 0+/ + +*-/(+$ /0* 0+0+/( *= *+ ) 7, ( 0-*/;$ @) ;,0 8 -0; /, *).S ,/ 8,,- +/ --/ -0;0 + *+*$ */0 , (*0/,0$ )0*/ /*.

  Î) *+( +,+- - /,+0) *,))(/( +0/+0+/ + *)/(($ +*,0/ *(+)*0( (-/+0$ 0+0+/ *= *+$ 0+0+/ ) /$ 80/(0 *( >+0)/(0 -++/$ =+/$ 0/(0$ 7(/(0 +0/; ;)(0 +7 0,($+0+)+0+ - - 8+*

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  93/111

  : - ++ 8+08(0+:-(,0/ 7+/( - *@/ , 8+08(0 )/0( >(-/+0 *+0 ,+/ 8*+ -+( 0*$ (-/0,0 *,+)+/

  : - -0;-* >(-/0 *( +(/,0( */($ + 8+08(0$ -+( )0*/$ (-/0,0$ )(0( *),0$ /( -/)+/ *,)-(0 0+0+/,0. [email protected]) - 8,,-/--/( + 8+08(0$ )( - + +(* + +- 8+08(0 )/0( >(-/+0

  : ( *,)-(+0+ >(-/0,0 - 7+0+-+ +-+ 8+08(0 )/0( >(-/0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  94/111

  : - 0+( + ,8*( 8+08(0

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  95/111

  C+  TE.NICA SERIRII CINEI

  M+-+ -+0 -+( *)+ - -0;/ 0>($ 0+/$ 0( >0+/$ *( +0 8 *+0)+ ;@)+/$ >@-* -+( 0+$ 8+-,+ 7,+7$ ;+0+$ +0+ /*.

  M)(0 )/0( +-/8 - ,/ 8 *,(- )• >(-/0 *+ *+ 7(/ *+*+;+$ *@0)*,0$ *=8/($ 8* + />+$ *0);(0/ (-/0 0* >( 0/+0 -+( + *(/,0•

   0+0+/ ) *+0) + >0/+0 +0)/(0 ) >( -++/ ) *0(/• + -0/$ - ,/ ,80 (*(0 7(*/0 *// *( [email protected]) ;+* -+( (*+$ *0

  +=0 *+0+$ *,,/(0$ 0,(- *,8/0$ -,0/)/ =+/$ 80(*/• *+ 7(/(0 - 080 7(/(0 +0/; *( /0+ +*,,* 0*+/$ +-/*(0 7(/(0$

  ;)(0 -*$ -(*(0 0*,0/,+0 + *,)*)/0+/.

  O0+() +0+)+0 + -,0$ -0;0+ 0+0+/,0 7(/(0,0 0*( 7+0+-+0+ -,0 ,7*/ );)/+0 8,,-/ - 8*/(+ (,0 +)(+0 + ,7*/,0 -0;0 7+0+-+0 0-*/;.

  Î)/0(*@/$ )0+$ - -+0 - 00; , (0+/ + +0 /$ - ;,0 080+,0+() -0;0 * + ,-7/$ ) 0+( 0>/0 0,8-,)+ +

   0-,)+(( );( *+/+/; + -0;*,0 0-/+/ =0,) -+( */0 , (*0/,0$ 0>/0+ (),0 0+0+/ 0+ +0/-/*$ +)- /*.

  95

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  96/111

  P)/0( 7()+ -8(0+0 + ,0+(),0 0>/0 + - +)+/,0*

  : :-/+70+ )((: +->(0+0+ +0,;,)0 *( +/0 0 7(/(0: );)/+00+ ,7*/,0 )*-+0 0>/0 -0;0 0+0+/,0 7(/(0,0$ *,/+0+

  +*-/,0+: -/+70+ 8,0 +)++0 + - *( -$ -*+()$ *,0+(): -*,)+0+ 8,0+ (*0( + )(/ ;-/)/+0 + 0-,)+((.

  ORGANI0AREA +)+/,0*$ 0-,+) +0/*+)/ )+/(0+ -. A-/8 )/0( 7+)*=/*+0 - -8,+0 , (0+/ + +0 /$ )( ,+/ 8 *,)-//(/ ) >(-/0 0* -+( *+$

   0+0+/ ) /$ 0+0+/ ) >( *( *+0) -+( 80/(0 *( ;0- >+0)/(0 -++/$-,0/)/ =+/$ (*(0 *,8/0 -+( 0,(- *,8/0$ 7(/(0 *+ )+*,,*$

   7(/(0 +*,,* +0/;$ ;)(0 +7 0,$ ;)(0 -(+)/ ++)$ ;)+0- *,)+* *=,0(0$ -(*(0 0*,0/,+0$ + )0+.V+0+)/+ + I:+ 0;+0+!(* -++/ ;0P+-/0+ ,0* +08+/ ) +()G=() 80(*/ -,)D0,7 /,0/ +-*,/[email protected]) /+ *+8+R, ;) +7C0+ -+0+(0 *( >( ;) 0,(C+0) + /+; + )0+G+0)/(0 +8$ ,0*,; *+0/,8 -,/ 0,(- +)8*+

  V+0+)/+ + II:+ ;+0B//0 -+( 70 0,8/0,S++/ *0(/ 80(*/ -,)B(/ *00 /,0/ D,7,F* +-0 *+8+C(0* ((/ ;) +7C0,*=/ *+*+;+ ;)+0- -+( *=,0  R, +0 >0+- + )0+

  M+,) +( 0,(- +)8*+F0/(0 +-0G+0)/(0 (0 *+0/,8$ +8 *( *(0*S++/ +-,0/+/ ) 0,$ +0 >0+- *+-/0+;

  A0+)+0+ -,0. M- )/0( 7+)*=/ - +0+)+ 1&:12 8(0. S +0*=+ ,*( )/0( 8*+0 0-,+) *(;0 8,,-)(:- )-()

  96

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  97/111

  -*+(),0 + - 0-*/;. S*+() - ++ +0+ *( +/(0 - , +0/ +/+ ++*-/+ -+( )(+ , -)>(0 +0/ [email protected])(:- , -/+) 1&:15 *

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  98/111

  • @)*0(0 / 0/$ >(,)$ )$ 8*+/$ //$ *0);(0/ ,>,$)*()$ *,,/(0$ 0,(- *,8/0 +/-0$ 80(*/

  •  7(/(0 +*,,*$ ;)(0$ ;)+0-$ *=,0$ ;) -(+)/ ++)

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  99/111

  : >(-/0 + -,0/)/+ ;+0+/$ 0+)+ ()/: 0,(- +/-0 +/(0$ -+(0$ 8(0-*(0 +-,0/+/$ 8 -(70 *=* -+( *,,)+*: 7(/(0 +*,,* +0/;

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  100/111

  : -/+70+ + (/,0 ;+0+)/ )(0 )/0( + + ,-7/+/+ ,0>+)+/,0,0 -: ++>)( 080+/

  : (0)$ +07,0 *,0+/;$ 70+

   )/0( ,( +0)$ >=;* -+( 8,0$ +/ +/0+ *,0+/;. P 0/ ,(- )/00 0+(( +0/-/* * - ;+ 0)/+$ 0>/0+ 8,0+ ,0*=-/0+$ +00/,0(( (*+ + +/,0 ,)/ ;- -/0+*/;

  : 8)0+ 8,0+ (*0( *( 0-,)+( *+0 ;+ +->(0+ 0,(*+ -0;0+ 0+0+/,0 *()+0 0*( + 7(/(0,0.

    S/+70+ )(0,0. A;@) + + ;+0+/ -,0/)/$ *( 0+0+/ *+/+/ *( () +-*/ ,-7/.

  L+ >(-/0 - ;,0 )*($ )0+$ * ) *+/>,0+ *+0 - -0;-* - *,)-( +8(+/$ -+0$ 0+0+/ ) *+0) /0+,)+ 70$ *+/+7,$*@0)*,0$ /,7$ +-/0+ *(0*+) -+( >@-* 0+0+/ @-*$ /+0/) (0 -+( *0,+0 /*.$ 0*/(0 ) *+0) +-0 8/$ 7((0 *( *(0*$/0+)> *( *+0) -+( [email protected])$ -) ((/$ >( 0,+-/ /*. G(-/0 *+ - ,/ ,80 +- ,0>+)+/ )/0( () )(0 + 0(- *) -+( *( () *+0+*/0 8++.C+ 0+0+/ )

   / - ,/ ,80 * * - 0>/-* ) / +0$ ,-+/$ 8/+/ *+ )-/0($ -,)$ ,0()$ +($ 0>// + >0/+0 -+( 0+-,$ *( -,-(0 ,-7/.

  C+ 0+0+/ 7+ - ;,0 ,80 * /0+,)+ 80/(0 ) *+0) *(0*+)$ $ (0* +/$ *0,+0$ (0 0(+ ) *+0) ,0* +-0$ +0)/(0 ;+0 */$*+0/,8 -+( +$ -,/(0 ) *(0*$ ,0*,; +/ >($ -++/ (0/(0 +-,0/+/$ >,>,+0$-++/ ;0$ +); /*.

  D-0/( ,+/ 8 8,0+/ ) + (/ -,0/)/ =+/ 80(*/$ +08$ 0,(- *,8/0 +/-0 /,0/(0$ 0/(0$ 7+*+;+$ -+0+$ *)/ *( [email protected]) 0;+$ 0*( *+8+.Î) *,/+0+ )(( - ,/ -0; [email protected])/(0 -(0,+0 + ;+0+/$ +()$ >+$+0+= /*. L+ + *( )(0(  0-,+) >0( -/+7/$ , +/ *( 00;+0+ ,*(0,0 *,+)+0+ )(0,0.

  A0+)+0+ - -:):+*:( - 8*/(+

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  101/111

  *( @)0 -0 +0>)+ 7+/(( -$ 8+08(0,+0+ *( 0,(- +)8*+ +8(0*( )/0( >(-/+0$ +*,0/ *( () 0;/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  102/111

  P0+0+/ *,)/+0 [email protected])/(0$ +()$ 80(*/$ -,-(0 /*.$ - ,)/+ +-* (0+ )/0( -0;0+-,-(0,0$ )>(0+ )/0( -0;0+ +(),0 *+/.

  C+8+(+ - ,)/+

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  103/111

  P0+0+/ *()+0$ ,)/+/ ,7*/ );)/+0 8,,-/ + 0>/0+ -+( /0+)-,0/(+*-/,0+ +/,($ *+)*$ **$ *+8/0$ -+( ,7*/ );)/+0 *+0 - *,)-(8+08(0$ */$ +=+0$ *,*,/0 /*.$

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  104/111

  G+-/0,),+ 0,@)+-*$ 8,+0/ (/ +0*+/ /, /(0/ -/0)$ +0 );, - *(),+-* - -+/-8+* ;0- >(-/(0$ -(()@)(:- 0>(,0 >)0+ 00 -0;0 + +*-/,0 /(0/$ -: 8+* - - -/ *+ + +*+-$ - - 7(*(0 /,+/ -,*/()+ () ,-/+/,-7/.

  T(0/ -,- *+/ *,)-0)/ 7+$*+0 -/+( + +*/(0+ )(0,0$ - ;+ ) -++ (0/,+0 +0/*(+0/ -*8* +-/8

  • -( * + +0*+/ -()/ * *,)*)/0+/ +0 *,07 * + () +*(+/• *+)// *+0) >0- - 8 0(- -++ *0/0 *+)//,0 >( +

  -,0/)/,0 >+0)/(0• - - ;/ 0+0+/ *+0 +( +)+0 -8(0+0 + ,0+,0 /0+)-,0/$ 0)/+0 -0;0 + 0+0+/,0  + 7(/(0,0 - ;,0 8*/(+ *( 0-*/+0+ 0>(,0 /=)*+ -0;0 *(),-*(/$ 80)+/ )(+

  080) *()+0$ ,7*(0 /0++

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  105/111

  *+*+, *( +/$ ()/$ (*+$ 0. S 080 (0 -(0,+0$ ()* 0-+/$ *0);(0/$ 0+0+/ ) ,( ,/ *( *(0*$ ,/ *( *+*+;+$ ,*=(0 *( ()*$ 0+-$ *+-/0+; ;0. L+ *( () +0*+ +(0/($ [email protected])/@)+$ +/ +*0( ( 0,+-/ +-,0/+/.P0+0+/ *= *+ ) (/ >( 7,0(0 *( -+( 80 *+0)$ -( *( 0+-,$ 7,0(0 *(

   /$ *0. B,0( - 0+0 ) 80(*/ >( -8* )( ) /[email protected] C,)-( *( *0 0+0+/ ) / +0 +*(-* *0+$ ,0()$ )-/0($ >=;* ) /$ -*0(7 D()0 *((/ @$ +) -,)$ / 0+-, *( >($ ()/ +,).

  P0+0+/ *+0 +*/(-* 8( 7+ ,/ 8 7+ *+0) /,*+/ +0$ 0,$ ,;*(($ -0( ($ 80/(0 + /+;$ *+0) ,0* -+( + /+; *( >( 0/+0 -+( -(7 8,0 0+-,. A0*+ -*+/ )*+0) + >0/+0$ +0)/(0 +-,0/+/ -++/$ 0*( 80/(0 +/,( 0* +-0$

   ,0*$ $ ;$

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  106/111

  )/0,0 - 8 *@/ + +0,+ *+ *0(. C+ -0/ +0*+ (*(0 7(*/0 K 8,/+$-(8(0$ 80(*/ 0,+-/.  M+-+ -+0 ))0 - ,+/ *,() ) >(-/0 *+ -+( 0*$ *,)-,(0 ) *, 0+*$ *,+ ;/ ,?:/+$ *0$ ([email protected]) 0+0+/ ) / +0$ *+ -+( 0* *( -,-(0+*;+/. S 080 80/(0 0* +-,0/+/ +--//:+)>+- ) *+0) ;$ $ /

   +-0$ *+0) ,0*$ -0;/ *@/ () -80/ ,0 ) 8*+0$ 0*( 80/(0 0++/ )-*+/ *+0) ;+*$ $ 7+/+$ ; + >0/+0 *( *,-/ 7,0$ +0)/(0 ) >( -++/ *0(/. C+ -0/ - ,/ ,80 *// 8+7+/$ =+/$ 80(*/.

  B(/(0 080+/$ )$ +-/*(0 7(/(0 0* -+( *+$ ;)(0 +7 0,$ -*. L+ *+8+ - 0*,+);)+0- *,)+* )/0( 707+ *=,0(0 8) )/0( 8.

  A/@/ + - [email protected]) *@/ + * -+0$ *(/ ;,0 8 7) +-*(/$ +0 +- - ;,0  () )+)/ +/0-Q +*/(/ ) 7+-/,)+ ,0*,;$ 8 )$ )(*$ >+$-)$ *+0 -0;-* *( *0$ -/ *+ /( 70 -: /0+* 0+7 ) ()*/ ;0 + -+/-8+*0 (),0 080) *()+0.P0)/0 +*-/+ - ($ +/ (0+0+

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  107/111

    M*( () +(-+ -/ *,)--/)/$ +;@) ( =0+)$ 80/(0 + *(/,0 *( >+0)/(0 ) >(. S++/ -()/ 0++/ ) /,+/*0(/ + *+0 - ++(> *+$ +0 (/ [email protected]) 0+-. L+ -0/$ +0*+ 80(*/$ *)/$

   7+*+;+$ ,0 *( +/$ =+/.  M+-+ -+0 ;*0+ ,+/ 8 *,(- ) 80/ >(-/0 *+ -+( 0*$ 80/(0 + >0/+0 +0)/(0 -++/ ) >( 0,+-/ +-,0/+/$ 80/ -,/(0 ) -(70,(- *+0). S+0+ 080 +*+ 0,(- -0/ *+ + +-+ [email protected]). C+ 7(/(0 080 (*+$7,;+$ ;,*+$ ;)(0 +7 0, -* -*.

  TURI( 80(*/ (-*+/.

  A0*+ *+0)+ 0 80/ + >0/+0 -0;/ =0+)$ )/$ +-,$ *+8+$ /,-/$ *=8 *,0)(0*0,*+)/$ ()/$ >$ 0 +7)$ 0+0+/ ) ,($ ,( ,$ [email protected])/(0 )( 0+ -0+/$ >( 80(*/ 0,+-/$ -(*(0 ) 80(*/ (-/0 ) >($ *0 ) *(0* -+( )/$ (0+/

   0+0+/ 7+ ) *+0) 7+/+ -+( 0>// + 0,+$ 80>0( +-,0/+/ 7+/+$ ;+*$ ($*,// 707* + >0/+0$ *=7+7$ 8/+$ +8 *( *+0) ($ ( + >0/+0 7) 80/.

  G+0)/(0+ 7+ -/ +8( *+0/,8 0. S++/ -()/ +-,0/+/$ ( *( +(0/ -+([email protected])/@).C+ -0/ 080 0+0+/ 7+ 8,/+$ 7+*+;+$ -+0+$ 0/(0 *( )(*$ 8-/*$ *(>+$ =+/ *( +()$ 80(*/ +)+)+-$ ,0/,*+$ 7+)+)$ +)+0)$ -/0(>(0$ ) ;0 >+7).

  M)( )/0( +-+ -+0 - +*/(/ 7+ >(-/0 ) -*+/ ) *+0)  7+/+ + 80>+0 -+( + >0/+0$ ( + *(/,0 7) 80/$ -/+ ; +0)/(0 +8 *+0/,8 0$ -++/. D 0>($ +0+7 )( *,)-( 7(/(0 +*,,*. C * -:+( ++/+/ ,7*(0,0 (0,) *,)-( \=-$ 7//0$ 70$ ;)(0 +7 0,.

  TURI(0$ 0 +7)$ ()/$ 0+0+/ ) ,($ (0 8) ()*$ *0);(0/ *( =0+) (/+0$ -++ S7($ (*= 8$ 80/(0 0* / *(0*+)$ --) 080 80/ >(-/0 *+ -+( 0* *0);(0/$ *+ +/+0 -+( @-* 0:S/(*.

  L+ 8( (. D)/0 0+0+/ *= 0,@)/$ ,/ 8 0*,+)+/ *,07+ ( *( >($ *,07

  0)+-* ;*( 7,0( ,,;)-*$ -0;/ *( [email protected])/@).

  1&%

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  108/111

  D)/0 0+0+/ ) / +0*+ >=;*( ,0()$ +( 0+-, *( -(* 0,$-*0(7 D()0 *( @ (/ ;0+$ 80>0( ,0() + >0/+0$ -/0; 0+-, *( ()/ @. L+ -0/ - ,/ -0; *)/+ *( +*$ *( ;)$ 80/ -(8(0$ /+0/ *( 80(*/$ =+/+-,0/+/$ 80(*/ 0,+-/.  L+ +-+ -+0 )( ,+/ 8 8,0+/ ) >(-/0 *+ -+( 0*$ 0+0+/ ) / + >0/+0$

  80/(0 0*$ -*+/ ) *+0) + >0/+0 -+( 80>+0$ +0)/(0 ) >( 7) -,/+/( 0,+-/. M- -+0 - )$ +-/*(0 7(/(0 +*,,*. D)/0 ;)(0 +0*+;)(0 + (* ;)(0 ++)+/. A/@/ + +-+ [email protected]) *@/ -+0+ 080 70+ *+/+/-(0,+0. S-/ -0;0 + 0+0+/,0 80 + () / + +/( -$ 8) +/) +,( *( - ?*(/ ,0+() 0)/+0 -0;0. A0*+ *,0( 8,0+ -.

  TURI0$M+)*(0+$ *, 0+*$ >+/) 8++) -+( +-0$ /0) ) ;@)+/$ +/ 8*+/ >@-*$ -+08)$ 8( -,,) +8(+/$ 7+/,> ,0()$ ,( *( ()* (-/0 *+ 080 *=8/( -*+$ 8*+/ +-0 -,/$ +-/0+ ) / >@-* -,/$ *0,*=/ ) ;+0$ 7(/ ) *00 ;+*$ *(0* ((/$ *(0* -,/ *( ()/ ;0+ /*.

  C+ 8( // ($ -0;/ + */ *. S()/ +0*+/ 0+0+/ ) / +0 -/(0,)$ +($-,) -(7 8,0 0+-,$ 0/$ + >0/+0$ >0+/)+/ + *(/,0$ 0+0+/ ) *+0) ;+*$ ;@)+/$

   ,0*$ 0>// + >0/+0 -+( 80>+0$ +0)/(0 7) -,/+/$ +-,0/+/ -++/ *0(/.A0*+ 80/(0 *+ +-,0/+/ ?:>0 [email protected])/(0$ *+0 - 0)/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  109/111

  TURI(0$ *,0)(0 *0,*+)/$ @)+ 0/$ 0 0,$ -+);(0 *( @) )/0+0$ 80/(0 *,))/+/ ) *+0) ,0*$ / *(0*+)$ *,0+/ *( +0 >0+-$ 0,$ *+-/0+;. P080 0+0+/ ) ,( *( -,-/+0/+0 +,).

  L+ 8( // -(7 80/8,0.

  P0+0+/ ) 8( , - +?+ 0+0+/ ) *+0) $ 707*( 7+)*=/$ -/(8+/$*( *(0*$ *( 7+ *+0) +-0 +8$ *,,;$ 7+)*=/$ /,*+)$ *( *(0*$ *( 7+$ *(*,),$ *( ;)/ /*.$ 80/(0 + /+; ) *+0) ;$ ,0*$ *( (/ >+0)/(0 +-,0/+/ -++/

  ) *0(/. A0*+ 0+0+/ + )(/ *( -()/ )$ /(0),(0$ -*+,(0 >(>0+/)+/.C+ -0/$ (*(0 7(*/0 (-/0 *+ 0*$ *,)-,(0$ *0$ 0+0+/ ) / +0$80/(0 0* +-,0/+/ +--/:+)>+- ) *+0) $ +-0$ ,0*$ ;$ -0;/ *@/ W ,0 )8*+0. P080 -*+/ ) *+0)+ ;+*$ ,0*$ ;@)+/ + >0/+0 -+( 80>+0 *( >+0)/(0$ -++/+-,0/+/ -,-(0 +*;+/. C+ 7(/(0$ + +-+ [email protected]) -+0$ 080 ;,*$ \=-]$ >)$(*$ ;)(0 +7 -* + /$ ;)(0 0, + 80/(0.

  TURI(-/0 *+$ (,) ) / /,+/ +*-/+ +*,))/+/. A0*+ >(-/0 0* 7+ 0+0+/ ) *+0) ,0*$ ,( ((/ *(

  80/ -,-(0$ /+0/+0 0*$ +0)+-*$ ($ 0+$ *( 0,+0$ *0 *(0*. A0*+ 0+0+/ ) / -(7 8,0 +*=$ ()0$>0+/)+/$ *( *(0*$ + >0/+0 *( -,- @.

  L+ 8( 7+$ +0*+ -*+,(0 *( *(0*$ *( -,- ;)$ /(0),(0 *( *(0*$+07+>*$ 8*+/ ($ 80/(0 ,0* + /+;$ 0+ + () *+0) ;/.  L+ +-+ -+0 080$ >(-/0 *+ 0*$ -*+/ ) *+0) ,0* + >0/+0$ (*=

   ,0* 0( ) *+0) ,0* +-0 *( *(0*$ +0 >0+-$ *,-/$ 0,$+0)/(0 7+ ,0$ >($ *+0/,8.

  A/@/ + +-+ [email protected]) *@/ + *+ -+0$ + -0/ - 080 80(*/ 0$ 0$ -/0(>(0$ ) ;0$ 80/ -*+/ =+/. D 0)(/ * + -$ )( /07( - -+-*

   0($ +0( (/$ +0 7(* *+0) /07( - 8 *@/ + *. E-/ 7) *+

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  110/111

   TURI+0)/(0$ 8 *+ 0+0+/ *+ +/+0$ / +7 0+0+/ -(7 80/ 8,0$

   ( 7+/$ +/ *0(-/+*.L+ 8( , +0*+ -,/( ) *+0) ;$ 8*+/( 0)*=$ +0)/(0 )

   +8$ 80/(0 ;+* + *(/,0 *( >+0)/(0 +-,0/+/ ) +-/ 8),+-. A0*+ )(/(0 )*,// ;$ -(7 8,0 ) + + P+0, *( >+0)/(0 -++/.  M+-+ -+0 ,+/ 8 *,)-//(/ ) >(-/0 -+( *( *0 *,)-,(0$ (0+/ 0+0+/) / 0,+-/ + >0/+0$ 0+-, /*.$ -*+/ ) *+0) ;+*$ $ ,0*$ 0>// + >0/+0

  80>+0. C,// ,0*$ $ *( >( -++/ +-,0/+/.C+ -0/$ +/@/ + +-+ [email protected]) *@/ *+ -+0$ 080 -(8(0$ 8,/+$ 80(*/ 0,+-/$

  -*+/ =+/.C+ 7(/(0 +*,,* ;0(/(0$ ;)(0 +7 -+( 0,($ 7//0( *( >=+ @$ +-/*(0 7(/(0 -*$ ;)(0 +7 0, -* (*. TURI/[email protected])*0(0,0 - 080 00+$ +0 + (*(0 7(*/0 - 8,,--* +-/*( (*:-0+/.  L+ *( () - 080 () )( *,)--/)/ 8,0+/ ) >(-/0 K )(/(0 ) ,(

   [email protected])/(0$ >( 0,+-/$ -(*(0 ) 80(*/ >($ 7(/(0 *+ )+*,,*.  L+ +-+ [email protected])$ @)> >(-/0 0+0+/ ) /$ - ,/ ,80 @)*0(0 0>// )*+0) ;/$ +-0 ,+$ *( >($ 8 -(7 8,0+ -(:*0$ 8 @)*0(0 *( -,-. L+ -0/$- 080 0,(- 7+ 8,/+$ *)/$ =+/.  M+-+ -+0 -/ , +- (,+0$ + *+0 - 080 >(-/0 -+( 0+0+/ ) / 80/(0 ;+* -+( . C+ 7(/(0 080 ;)(0 -* (*$ -(*(0 ) 80(*/.

  BIBLIOGRAFIE

  • R+( N*,-*(  T=),,>+ 0-/+(0+)/,0$ E/,0. I)/0. R7-.B(*(0/• R+( N*,-*(  T=),,>+ +*/;/

 • 8/19/2019 Ospatar-chelner (2)

  111/111

  • C. F,0+ K Î)0(+0 )/0( ()/ +)/+ (7*• L>+ )0. 9"1994 0;) -/+70+ -+)*,)+0+ *,)/0+;),0 + N,0 >+ >)

  -)/+/ (7*• L>+ )0. 221969 0;) +)>++0+ >-/,)+0,0$ *,)-//(0+ >+0+) 0-()0+ /(0 *( >-/,)+0+ 7()(0,0 • M+)(+ P)/0( C+8*+0+ O-+/+0 N; 2 A)( D C,/+0 : C0-/+) D)*+