panasonic cq c3303n cq c3503n c3303n

of 42 /42
MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C3503N/C3303N TEXT Operating Instructions Operating Instructions Bedienungsanleitung Bedienungsanleitung Manuel d Manuel dinstructions instructions Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Manual de Instrucciones Brugsvejledning Brugsvejledning Instrukcja obs Instrukcja obs¬ugi ugi vod k obsluze vod k obsluze Haszn Használati utas lati utasítások sok àÌÒÚÛ͈Ëfl àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d’instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning Instrukcja obs¬ugi Návod k obsluze Használati utasítások àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference. ¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf. ¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure. ¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik. ¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov. ¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri. ¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro. ¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation. ¡Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci. ¡Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu. ¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt kérjük tartsa meg a használati utasítást. ¡è‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ. )6-56 &5, ! Tento v˘robek je shodn˘ s typem schválen˘m Ministerstvem dopravy a spojÛ âeské republiky pod ãíslem 2131 ã.j.20926/99-112. (CQ-C3503N) CQ-C3503N

Author: valarie-johnson

Post on 26-Dec-2015

45 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C3503N/C3303N

TEXT

Operating InstructionsOperating InstructionsBedienungsanleitungBedienungsanleitungManuel dManuel d’instructionsinstructions

GebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzingBruksanvisningBruksanvisning

Manuale di istruzioniManuale di istruzioniManual de InstruccionesManual de Instrucciones

BrugsvejledningBrugsvejledningInstrukcja obsInstrukcja obs¬ugiugiNávod k obsluzevod k obsluze

HasznHasználati utaslati utasításoksokàÌÒÚÛ͈ËflàÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

Operating InstructionsBedienungsanleitungManuel d’instructions

GebruiksaanwijzingBruksanvisning

Manuale di istruzioniManual de Instrucciones

BrugsvejledningInstrukcja obs¬ugiNávod k obsluze

Használati utasításokàÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach

für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.¡Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.¡Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt

kérjük tartsa meg a használati utasítást.¡è‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.

Tento v˘robek je shodn˘ s typemschválen˘m Ministerstvem dopravya spojÛ âeské republiky pod ãíslem2131 ã.j.20926/99-112.

(CQ-C3503N)

CQ-C3503N

Page 2: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

420CQ-C3503N/C3303N

1

êÛÒÒ

ÍËÈ

àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

è‰ÛÔÂʉÂÌËÂèË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÒΉÛÂÚÒӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‚Ë·.ÇÓ‰ËÚÂθ Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÒÏÓÚÂÚ¸ ̇ ‰ËÒÔÎÂÈ ËÎË

ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ‚Ó ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚.èÓÒÏÓÚ ‰ËÒÔÎÂfl ËÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÓÚ‚ÎÂ͇ÂÚ‚ÌËχÌË ‚Ó‰ËÚÂÎfl ÓÚ ‰ÓÓ„Ë, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓȉÓÓÊÌÓÈ ‡‚‡ËË. èË ÔÓÒÏÓÚ ‰ËÒÔÎÂfl ËÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌˡÔÔ‡‡ÚÓÏ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Ì‡‰Ó ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ χ¯ËÌÛ ‚·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏ ÏÂÒÚÂ Ë ‚Íβ˜ËÚ¸ ÒÚÓflÌÓ˜Ì˚È ÚÓÏÓÁ.

ëΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍÔËÚ‡ÌËfl.ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ ‡ÔÔ‡‡Ú ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏ ÚÓÍÂ̇ÔflÊÂÌËÂÏ 12 VÇ Ò ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó ‚˚‚Ó‰‡·‡Ú‡ÂË Ò Ï‡ÒÒÓÈ. çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ËÌÛ˛ ·‡Ú‡ÂÈÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒËÒÚÂÏÛ Ì‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏ ÚÓÍ ̇ÔflÊÂÌËÂÏ 24 VÇ.

ï‡ÌËÚ¸ ·‡Ú‡Â˛ Ë ËÁÓÎflˆËÓÌÌÛ˛ ÔÎÂÌÍÛ ‚ ÏÂÒÚÂ,̉ÓÒÚÛÔÌÓÏ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ.ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË Ôӄ·Ú˚‚‡ÌËfl ̇‰Ó ı‡ÌËÚ¸ ·‡Ú‡Â˛ ËËÁÓÎflˆËÓÌÌÛ˛ ÔÎÂÌÍÛ ‚Ì ‰ÓÒÚÛÔ‡ ·ÂÌ͇. ÖÒÎË Â·ÂÌÓÍÔӄ·Ú˚‚‡ÂÚ ·‡Ú‡Â˛ ËÎË ËÁÓÎflˆËÓÌÌÛ˛ ÔÎÂÌÍÛ, ̇‰ÓÌÂÁ‡Ï‰ÎËÚÂθÌÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Á‡ ωˈËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛.

ᇢˢ‡Ú¸ ÏÂı‡ÌËÁÏ ÔË‚Ó‰‡ ‰ËÒ͇.çÂθÁfl ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌË Ô‰ÏÂÚ˚ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚.

çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸ ËÎË Ô‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú.çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸, Ô‰ÂÎ˚‚‡Ú¸, ËÎË Ô˚Ú‡Ú¸ÒflÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú Ò‚ÓËÏË ÒË·ÏË. åÓÌÚ‡Ê ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ̇Í˚¯Í ÔÌ‚ÏÓÔÓ‰Û¯ÍË ËÎË ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ ÏÓÊÂÚÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸  ҇·‡Ú˚‚‡Ì˲, Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl.

çÂθÁfl ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ‚˚¯ÂÎ ËÁ ÒÚÓfl.äÓ„‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚˚¯ÂÎ ËÁ ÒÚÓfl (ÌÂÚ ÔËÚ‡ÌËfl, ÌÂÚ Á‚Û͇), ÎË·ÓÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÌÂÌÓχθÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË (‚ ÌÂÏ Ì‡ıÓ‰flÚÒflÔÓÒÚÓÓÌÌË Ô‰ÏÂÚ˚, ÓÌ ÔÓ‰‚„‡ÂÚÒfl ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚,ÔÓ‰‡ÂÚÒfl ‰˚Ï ËÎË Á‡Ô‡ı), ̇‰Ó ÌÂωÎÂÌÌÓ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ Â„Ó ËÓ·‡ÚËÚ¸Òfl Í ‰ËÎÂÛ.

ç ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËflÌ·ÂÊÌÓ ‚ χ¯ËÌÂ.ÖÒÎË ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚‡ÎflÂÚÒfl ‚ χ¯ËÌÂ,ÓÌ ÏÓÊÂÚ ÛÔ‡ÒÚ¸ ̇ ÔÓÎ ‚Ó ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚ Ë ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ÔÓ‰Ô‰‡Î¸˛, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‰ÓÓÊÌÛ˛ ‡‚‡Ë˛.

á‡ÏÂÌÛ Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ‰ÓÎÊÂÌÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂÒÓ̇ΠÔÓÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲.èË Ô„ӇÌËË Ô·‚ÍÓ„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌË‚Ô˘ËÌÛ, ‰‡˛Ú Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ËÌÊÂÌÂÛ ÔÓÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ Á‡ÏÂÌËÚ¸ Â„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÏ,ÌÓχÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡. èÓËÁ‚‰ÂÌËÂÁ‡ÏÂÌ˚ ÌÂ̇‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌ˲ ‰˚χ, ÔÓÊ‡Û Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.

èË ÏÓÌڇʠ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‚Ë·.è‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ÓÚÒÓ‰ËÌfl˛Ú ÔÓ‚Ó‰ ÓÚ

ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó (–) ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË.èÓÍ·‰Í‡ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË Ë ÏÓÌÚ‡Ê ·ÂÁ ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌËflÔÓ‚Ó‰‡ ÓÚ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó (–) ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË ÏÓÊÂÚÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÍÓÓÚÍÓ Á‡Ï˚͇ÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ Ò‚Ó˛ Ә‰¸ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ Û‰‡ ÚÓÍÓÏ Ë Ú‡‚Ï˚.Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflı Ô‰ÛÒÏÓÚÂ̇ ÒËÒÚÂχ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‰Îfl ÍÓÚÓÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÒÔˆˇθÌ˚È ÔÓfl‰ÓÍ ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌËfl ·‡Ú‡ÂË.çÖëéÅãûÑÖçàÖ èéêüÑäÄ åéÜÖí èêàÇÖëíà äçÖéÜàÑÄççéåì ëêÄÅÄíõÇÄçàû ëàëíÖåõ ùãÖäíêàóÖëäéâÅÖáéèÄëçéëíà, åéÉìôÖåì ÇõáÇÄíú èéÇêÖÜÑÖçàÖÄÇíéåéÅàãü, íêÄÇåõ àãà ÑÄÜÖ ÉàÅÖãú ãûÑÖâ.

çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚,Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‰Îfl ÏÓÌڇʇ,Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ËÎË ‰Û„Ëı ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ̇Á̇˜ÂÌËÈ.çÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ ÒÓ·ÂÒÔ˜ÂÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (ÚÓÔÎË‚Ì˚È ·‡Í, ÚÓÏÓÁ,ÔÓ‰‚ÂÒ͇, Û΂ӠÍÓÎÂÒÓ, Ô‰‡ÎË, ÔÌ‚ÏÓÔӉۯ͇ Ë ‰.),‰Îfl ÔÓÍ·‰ÍË ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ËÎË ÔËÍÂÔÎÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡ËÎË Â„Ó ‡ÍÒÂÒÒÛ‡Ó‚.

åÓÌÚ‡Ê ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ̇ Í˚¯Í ÔÌ‚ÏÓ‰Û¯ÍË ËÎË ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰ÂÓÌ Ï¯‡ÂÚ Ò‡·‡Ú˚‚‡Ì˲ ÔÌ‚ÏÓ‰Û¯ÍË, Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl.

è‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÔÓ‚Âfl˛ÚÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰, ·ÂÌÁÓ·‡Í Ë ‰Û„Ë ˝ÎÂÏÂÌÚ˚.èË Ó·‡·ÓÚÍ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚ ¯‡ÒÒË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ‰Îfl ÔËÍÂÔÎÂÌËfl‡ÔÔ‡‡Ú‡ ËÎË ÔÓÍ·‰ÍË ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ‰Îfl ÌÂ„Ó Ì‡‰Ó Á‡‡ÌÂÂÔӉڂ‰ËÚ¸, „‰Â ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÛ˜ÓÍ ÔÓ‚Ó‰Ó‚, ·ÂÌÁÓ·‡Í Ë˝ÎÂÍÚÓÔӂӉ͇ ‰Îfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl. ì·Â‰Ë‚¯ËÒ¸ ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË,Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ÓÚ‚ÂÒÚËÂ Ò Ì‡ÛÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚.

çÂθÁfl ÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌÓ„‡Ì˘˂‡ÂÚ ÔÓΠÁÂÌËfl.

çÂθÁfl ‡Á‚ÂÚ‚ÎflÚ¸ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ‰Îfl Ò̇·ÊÂÌËfl‰Û„Ó„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔËÚ‡ÌËÂÏ.

èÓÒΠÏÓÌڇʇ Ë ÔÓÍ·‰ÍË ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍËÒΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂflÚ¸ ÌÓχθÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ‰Û„Ëı˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚.èÓ‰ÓÎÊÂÌË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˝ÚËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‚ ÌÂÌÓχθÌÓÏÒÓÒÚÓflÌËË ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÔÓʇ, Û‰‡ ÚÓÍÓÏ ËÎˉÓÓÊÌÛ˛ ‡‚‡Ë˛.

Ç ÒÎÛ˜‡Â ÏÓÌڇʇ ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ, Ò̇·ÊÂÌÌÓÏÔÌ‚ÏÓÔÓ‰Û¯ÍÓÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡‡Ì ۷‰ËÚ¸Òfl ‚Òӷβ‰ÂÌËË Ô‰ÛÔ‰ËÚÂθÌ˚ı Û͇Á‡ÌËȇ‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÒÚÓËÚÂÎfl.

ì·Âʉ‡˛ÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‚Ó‰˚ ̠ϯ‡˛Ú ÛÔ‡‚ÎÂÌ˲‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ËÎË ‚ıÓ‰Û/‚˚ıÓ‰Û ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ë Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚.

àÁÓÎËÛ˛Ú ‚Ò ÓÚÍ˚Ú˚ ÔÓ‚Ó‰˚ ‰Îfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËflÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚͇ÌËfl.

è‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë ‚ÒÂı‰Û„Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ LJ¯ÂÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ‡Û‰ËÓÚÂıÌËÍË ÔÓÒËÏ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. éÌË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏÛ Ë˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ. «Panasonic» Ì ÌÂÒÂÚ̇ Ò· ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚ÂÌÂÒӷβ‰ÂÌËÂÏ Û͇Á‡ÌËÈ, Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË.

Ç ‰‡ÌÌÓÏ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ÔËÍÚÓ„‡ÏÏ˚ Ò ˆÂθ˛Û͇Á‡Ú¸ ÒÔÓÒÓ· ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ËÔ‰ÛÔ‰ËÚ¸ Ç‡Ò Ó ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflı, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚ıӯ˷͇ÏË ‚ ÒÓ‰ËÌÂÌËflı Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. çËÊ Ô˂‰ÂÌÓÔÓflÒÌÂÌËÂ Í ÔËÍÚÓ„‡ÏχÏ. ÑÎfl ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ̇ÒÚÓfl˘ÂÈËÌÒÚÛ͈ËÂÈ Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ Ì‡‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ó˜Â̸ ‚‡ÊÌÓ,˜ÚÓ·˚ Ç˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÌËχÎË Á̇˜ÂÌËfl ˝ÚËı ÔËÍÚÓ„‡ÏÏ.

è‰ÛÔÂʉÂÌË ÇÌËχÌËÂ

чÌÌÓÈ ÔËÍÚÓ„‡ÏÏÓÈ ÓÚϘÂÌ˚ ‚‡ÊÌ˚ÂÛ͇Á‡ÌËfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ.çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚËı Û͇Á‡ÌËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚËÍ Ò¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï ËÎË „Ë·ÂÎË.

чÌÌÓÈ ÔËÍÚÓ„‡ÏÏÓÈ ÓÚϘÂÌ˚ ‚‡ÊÌ˚ Û͇Á‡ÌËflÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ. çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚËıÛ͇Á‡ÌËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚Ï ËÎËχÚ¡θÌÓÏÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲.

Page 3: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

421CQ-C3503N/C3303N

2

êÛÒÒ

ÍËÈ

ÇÌËχÌËÂèË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÒΉÛÂÚÒӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‚Ë·.èÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û˜‡ÌËfl ̇ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÏ

ÛÓ‚ÌÂ.ÇÓ ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û˜‡ÌËfl ̇‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌËÁÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ˜ÚÓ·˚ Ì ÓÚ‚ÎÂ͇ڸÒfl ÓÚ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl.

чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl‡·ÓÚ˚ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ.

çÂθÁfl ‰‡‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰ÎËÚÂθÌÓ‚ÂÏfl ÔË Ì‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ.ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl ‡Û‰ËÓÚÂıÌËÍË ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌËÔË Ì‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂΠ‡ÁflʇÂÚ ·‡Ú‡Â˛.

çÂθÁfl ÔÓ‰‚„‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ÔflÏ˚ıÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ ËÎË ˜ÂÁÏÂÌÓ„Ó ÚÂÔ·.Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÚÂÏÔ‡ÚÛ‡ ‚ÌÛÚË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌˉ˚χ, ÔÓʇ ËÎË ‰Û„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡.

çÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌÔÓ‰‚„‡ÂÚÒfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚, ‚·„Ë ËÎË Ô˚ÎË.èÓ‰‚„‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚, ‚·„Ë ËÎË Ô˚ÎËÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌ˲ ‰˚χ, ÔÓÊ‡Û ËÎËÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ‡ÔÔ‡‡Ú‡. ëΉÛÂÚ Ò·Â„‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ÓÚÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Ó‰˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ÏÓÈÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ËÎË ‚‰ÓʉÎË‚˚ ‰ÌË.

ëÌËʇ˛Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸ ‰Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌËÁÍÓ„ÓÛÓ‚Ìfl ‰Ó Á‡‚¯ÂÌËfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl AUX.çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚Ë· ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌ˲ÒËθÌÓ„Ó ¯Ûχ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ Ôӂ‰ËÚ¸ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË Ë ÒÎÛı.

çÂθÁfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ Îˈ‚ÓÈ AUX ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Í‚˚ıÓ‰Û „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl/̇ۯÌË͇. çÂÒӷβ‰ÂÌ˽ÚÓ„Ó Ô‡‚Ë· ÏÓÊÂÚ Ì ÚÓθÍÓ ËÒ͇ʇڸ Á‚Û˜‡ÌËÂ, ÌÓ ËÔӂ‰ËÚ¸ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÛÒËÎËÚÂθ.

èË ÏÓÌڇʠ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‚Ë·.èÓÍ·‰ÍÛ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË Ë ÏÓÌÚ‡Ê ‡ÔÔ‡‡Ú‡

‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚ÈÔÂÒÓ̇ΠÔÓ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲.ÑÎfl ÏÓÌڇʇ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÚÂ·Û˛ÚÒfl ÒÔˆˇθÌ˚Â̇‚˚ÍË Ë ÓÔ˚Ú. ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl χÍÒËχθÌÓÈ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒΉÛÂÚ ÔÓÛ˜ËÚ¸ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ‡·ÓÚ˚ LJ¯ÂÏÛ‰ËÎÂÛ. «Panasonic» Ì Óڂ˜‡ÂÚ Á‡ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚‚ÓÁÌË͇˛Ú ‚ ÂÁÛθڇÚ ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏËÒË·ÏË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl.

ëӷβ‰‡Ú¸ Û͇Á‡ÌËfl ÔË ÏÓÌÚ‡ÊÂ Ë ÔÓÍ·‰ÍË˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ‰Îfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡.çÂÒӷβ‰ÂÌË Û͇Á‡ÌËÈ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ Ë ÔÓÍ·‰Í½ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛ ËÎËÔÓʇÛ.

èÓfl‚ÎflÚ¸ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ì Ôӂ‰ËÚ¸ÔÓ‚Ó‰˚.èË ÔÓÍ·‰Í ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ÒΉÛÂÚ ÔÓfl‚ÎflÚ¸ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ì Ôӂ‰ËÚ¸ ÔÓ‚Ó‰˚. ç‡‰Ó ËÁ·ÂʇڸËı Á‡ˆÂÔÎÂÌËfl Á‡ ¯‡ÒÒË, ‚ËÌÚ˚ Ë ‰‚ËÊÛ˘ËÂÒfl ˝ÎÂÏÂÌÚ˚,Ú‡ÍËÂ Í‡Í Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘Ë ÒˉÂ̸fl. çÂθÁfl ˆ‡‡Ô‡Ú¸, ÒËθÌÓÚflÌÛÚ¸, „ÌÛÚ¸ ËÎË ÒÍۘ˂‡Ú¸ ÔÓ‚Ó‰˚. çÂθÁfl ÔÓÍ·‰˚‚‡Ú¸Ëı fl‰ÓÏ Ò ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÚÂÔ· ËÎË ÔÓ‰ ÚflÊÂÎ˚Ï Ô‰ÏÂÚÓÏ.èË ÔÓÍ·‰Í ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ̇ ÓÒÚ˚ı ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı ÍÓÏ͇ıÒΉÛÂÚ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ Ëı ÔÛÚÂÏ Ì‡ÏÓÚÍË Ì‡ ÌËı ‚ËÌËÎÓ‚ÓÈÎÂÌÚÓÈ ËÎË ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ.

ÑÎfl ÏÓÌڇʇ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ̇Á̇˜ÂÌÌ˚ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó‰ÂÚ‡ÎË Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚.ÑÎfl ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÓÒÓ·ÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ ËÎË Ì‡Á̇˜ÂÌÌ˚ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÂÚ‡ÎË ËÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎËËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲‡ÔÔ‡‡Ú‡. çÂ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÓÌÚ‡Ê ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È, ÓÚ͇Á ËÎË ÔÓʇ.

çÂθÁfl Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË ËÎËÓı·ʉ‡˛˘Û˛ ÔÎËÚÛ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.á‡Í˚‚‡ÌË ˝ÚËı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‚ΘÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô„‚‡ÔÔ‡‡Ú‡, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÓʇ ËÎË ‰Û„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌËÂ.

çÂθÁfl ÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÒËθÌ˚ı‚Ë·‡ˆËÈ ËÎË ‚ ÌÂÒÚ‡·ËθÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË.çÂθÁfl ÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ̇ ̇ÍÎÓÌÌÛ˛ ËÎË ÒËθÌÓËÒÍË‚ÎÂÌÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. èË ÌÂÛÒÚÓȘ˂ÓÏ ÏÓÌڇʇÔÔ‡‡Ú ÏÓÊÂÚ ÓÚÔ‡ÒÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚, ˜ÚÓ ‚ Ò‚Ó˛ Ә‰¸ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ‡‚‡Ë˛ ËÎË Ú‡‚Ï˚.

ì„ÓÎ ÏÓÌڇʇчÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì „ÓËÁÓÌڇθÌÓ Ô‰ÌÂÈÒÚÓÓÌÓÈ ‚‚Âı ÔÓ‰ Û‰Ó·Ì˚Ï Û„ÎÓÏ, ÌÓ Ì ·ÓΠ30 „‡‰ÛÒÓ‚.èÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı „ËÓ̇ı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛ÚÓ„‡Ì˘ÂÌËfl ̇ ÒÔÓÒÓ· Ë ÏÂÒÚÓ ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡. ëΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸ÒflÍ Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚflÏË.

ëΉÛÂÚ Ì‡‰ÂÚ¸ Ô˜‡ÚÍË ‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.ëΉÛÂÚ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÏÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍÁ‡‚¯ÂÌ ‰Ó ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.

ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ì ÒΉÛÂÚÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„ÓÁ‡‚¯ÂÌËfl ÏÓÌڇʇ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ.

çÂθÁfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ ‰‚‡ Ë ·Ó΄ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl Í Ó‰ÌÓÏÛ Ì‡·ÓÛ ‚˚‚Ó‰Ì˚ıÔÓ‚Ó‰Ó‚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl. (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏÒÎÛ˜‡fl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Í Ú‚ËÚÂÛ)

èË Ó·‡˘ÂÌËË Ò ·‡Ú‡ÂÂÈ ‰Îfl ÔÛθڇ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒΉÛÂÚÒӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‚Ë·. ç‡‰Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓθÍÓ ·‡Ú‡Â˛ Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ (CR2025). ëÓ‚ÏÂÒÚËÚ¸ ÔÓÎflÌÓÒÚ¸ ·‡Ú‡ÂË Ò Á͇̇ÏË (+) Ë (–) ‚ ÍÓÔÛÒÂ. çÂωÎÂÌÌÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ò‚¯Û˛ ·‡Ú‡Â˛. ëÌflÚ¸ ·‡Ú‡Â˛ Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÍÓ„‰‡ Â„Ó ÌÂ

ËÒÔÓθÁÛ˛Ú ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl. Å‡Ú‡Â˛ ̇‰Ó ËÁÓÎËÓ‚‡Ú¸ (ÔÛÚÂÏ ÔÓÏ¢ÂÌËfl  ‚ Ô·ÒÚËÍÓ‚ÓÏ Ï¯ÍÂ

ËÎË ÔÓÍ˚‚‡ÌËfl ‚ËÌËÎÓ‚ÓÈ ÎÂÌÚÓÈ) ÔË ‚˚·ÓÒ ËÎË ı‡ÌÂÌËË. èË ‚˚·ÓÒ ·‡Ú‡ÂË ÒΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ ÏÂÒÚÌ˚ ԇ‚Ë·. çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸, ÔÂÂÁ‡flʇڸ, ̇„‚‡Ú¸ ËÎË Á‡ÍÓ‡˜Ë‚‡Ú¸

·‡Ú‡Â˛. çÂθÁfl ·ÓÒ‡Ú¸ ·‡Ú‡Â˛ ‚ Ó„Ó̸ ËÎË ‚Ó‰Û.Ç ÒÎÛ˜‡Â ÛÚ˜ÍË ·‡Ú‡ÂËèÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚Ú‚ „ÌÂÁ‰Ó ·‡Ú‡ÂË ÓÚ ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡,

‚ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÌÓ‚Û˛ ·‡Ú‡Â˛.Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡ ̇ ÚÂÎÓ ËÎË Ó‰ÂʉÛ,

ÒÏ˚‚‡˛Ú Â„Ó ·Óθ¯ËÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÏ ‚Ó‰˚.Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡ ‚ „·Á‡, ÒΉÛÂÚ ÒÏ˚Ú¸ „Ó

·Óθ¯ËÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÏ ‚Ó‰˚ Ë ÌÂωÎÂÌÌÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Á‡Ï‰ˈËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛.

Page 4: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

422CQ-C3503N/C3303N

3

êÛÒÒ

ÍËÈ

àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

ùÚËÍÂÚÍË Ò Ì‡‰ÔËÒ¸˛ Ë Ëı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂÇçàåÄçàÖãÄáÖêçéÖ àáãìóÖçàÖ èêà éíäêõíàà.

çÖ ëåéíêÖíú èêüåé çÄ ãìó.

ÇÌËχÌËÂ: Ç ‰‡ÌÌÓÏ ËÁ‰ÂÎËË ÔËÏÂÌfl˛Ú ·ÁÂ.ê„ÛÎËӂ͇, ̇ÒÚÓÈ͇ ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌË ÓÔ‡ˆËÈ ËÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ,˜ÂÏ ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÔ‡ÒÌÓÏÛ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ Ó·ÎÛ˜ÂÌ˲.

çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸ ËÎË Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Ô‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú Ò‚ÓËÏËÒË·ÏË.чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ò̇·ÊÂÌ ÒÎÓÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ, Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘ÂÈÒ˜ËÚ˚‚‡ÌË ËÌÙÓχˆËË Ò ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛Î‡ÁÂÌÓ„Ó ÎÛ˜‡. ã‡ÁÂÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÒÍ˚Ú Ì‡‰ÂÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÎÛ˜Ë Ì‚˚ıÓ‰ËÎË Á‡ Ô‰ÂÎ˚ ÍÓÔÛÒ‡.èÓ˝ÚÓÏÛ, ÌÂθÁfl ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl ‡ÁÓ·‡Ú¸ ÔΠËÎË Ô‰Â·ڸ β·Û˛Â„Ó ˜‡ÒÚ¸. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰‚„‡Ú¸Òfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲·ÁÂÌ˚ı ÎÛ˜ÂÈ Ë ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl.

ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1

ÑËÒÍÓ‚Ó‰ ‚ Ò·ÓÂ(‚ÂıÌflfl ÒÚÓÓ̇))

ã‡ÁÂÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ

VAROITUS – LASER-SÄTEILYVAARAAVATTAESSA. VAROALTISTUMISTASÄTEELLE.

FÖRSIKTIGHET –LASERSTRÅLNING IÖPPNAT LÄGE. UNDVIKATT UTSÄTTAS FÖRSTRÅLEN.

ADVARSEL – LASER-STRÅLING. UNNGÅEKSPONERING FORSTRÅLEN VED ÅPNING.

ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖàáãìóÖçàÖ èêàéíäêõíàà. àáÅÖÜÄíúÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉéàáãìóÖçàü.

è‰ÛÔ‰ËÚÂθ̇fl Ú‡·Î˘͇:CAUTION - LASER RA-DIATION WHEN OPEN.AVOID EXPOSURE TOBEAM.

VORSICHT - LASER-STRAHLUNG, WENNGEÖFFNET. VERMEIDENSIE EIN AUSSETZENGEGENÜBER DEMLASERSTRAHL.

ATTENTION – RAYONNEMENT LASERSI OUVERT, ÉVITERTOUTE EXPOSITION AUFAISCEAU.

ADVARSEL – LASERUDSENDES NÅR DERER ÅBNET. UNDGÅUDSÆTTELSE FORSTRÅLER.

ÑÂÈÒÚ‚Ë ˝ÚÓ„Ó ÒËÏ‚Ó· ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ Ì‡ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ëÓ˛Á.ÖÒÎË Ç˚ ÒӷˇÂÚÂÒ¸ ‚˚·ÓÒËÚ¸ ‰‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ, ÛÁ̇ÈÚ ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı ‚·ÒÚË ËÎË Û ‰Ë·, ͇ÍÒΉÛÂÚ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ Ò ÓÚıÓ‰‡ÏË Ú‡ÍÓ„Ó ÚËÔ‡.

àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ÓÚıÓ‰‡ÏË ‰Îfl ÒÚ‡Ì, Ì ‚ıÓ‰fl˘Ëı ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ëÓ˛Á

“ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‚ ÔÓfl‰Í Ô.2ÒÚ.5 θÌÓ„Ó á‡ÍÓ̇ êî “é Á‡˘ËÚ ԇ‚ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ” ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„ÓËÁ‰ÂÎËfl ‡‚ÂÌ 7 „Ó‰‡Ï Ò ‰‡Ú˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔËÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ËÁ‰ÂÎË ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ ÔÓ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÔËÏÂÌËÏ˚ÏË ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏËÒڇ̉‡Ú‡ÏË.”

Page 5: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

CQ-C3503N/C3303NMP3 CD-ÔÎÂÂ/ÂÒË‚Â

ê„ÛÎflÚÓ „ÓÏÍÓÒÚË ·Óθ¯Â„Ó ‡ÁÏÂ‡Ç ‡ÔÔ‡‡Ú ËÏÂÂÚÒfl ·Óθ¯‡fl ‚‡˘‡˛˘‡flÒfl ͇ۘ„ÛÎËÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚË, ÔÓ‰Ó·‡˛˘‡fl ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓȇۉËÓÚÂıÌËÍÂ.

SQ (䇘ÂÒÚ‚Ó Á‚Û˜‡ÌËfl)SQ – ˝ÚÓ ÙÛÌ͈Ëfl, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘‡fl ‚˚Á‚‡Ú¸ ‡ÁÌ˚ ÚËÔ˚Á‚Û˜‡ÌËfl Ó‰ÌËÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË Ò Û˜ÂÚÓÏ Ê‡Ì‡ÔÓÒÎۯ˂‡ÂÏÓÈ ÏÛÁ˚ÍË.

SRS TruBass®

«TruBass» Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÂıÌÓÎӄ˲, ÒÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓÈ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ˝ÙÙÂÍÚÁ‚Û˜‡ÌËfl ÌËÊÌËı ˜‡ÒÚÓÚ, ÔËÏÂÌËÏ˚È ‚ Ó„‡ÌÂ. Ç ‰‡ÌÌÓÈÚÂıÌÓÎÓ„ËË ·ÂÁ ÔËÏÂÌÂÌËfl ˝Í‚‡Î‡ÈÁ‡ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl·Ó„‡ÚÓ Á‚Û˜‡ÌË ·‡Ò‡ ËÁ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.

ÇıӉ̇fl ÍÎÂÏχ AUX ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇ ̇Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË.LJ¯ ÏÓ·ËθÌ˚È ÔÎÂÂ Ë ‰Û„Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓÊÌÓÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ Í ‰‡ÌÌÓÏÛ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ ·ÂÁ ÚÛ‰‡.

CQ-C3503N

423CQ-C3503N/C3303N

4

êÛÒÒ

ÍËÈ

«Panasonic» ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ç‡Ò Á‡ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌË ‚Ó ‚Ò ·ÓΠ‡ÒÚÛ˘Û˛ «ÒÂϸ˛» ‚·‰ÂθˆÂ‚  ÔÓ‰Û͈ËË.å˚ ÒÚ‡‡ÂÏÒfl ‰‡‚‡Ú¸ Ç‡Ï ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ Ë ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍË, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ú˘‡ÚÂθÌÓÓÚÓ·‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ Ë ÒÓ·‡ÌÌÓÈ ‡·ÓÚÌË͇ÏË, „Ó‰fl˘ËÏËÒfl ÂÔÛÚ‡ˆËÂÈ, Á‡‚Ó‚‡ÌÌÓÈ Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ·Î‡„Ó‰‡fl Ëı ‡·ÓÚ‡Ï.å˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ‡ÔÔ‡‡Ú ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ç‡Ï Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ëfl ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl, Ë ‡Á ۷‰˂¯ËÒ¸ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â, ˆÂÌÌÓÒÚË Ë̇‰ÂÊÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚ Ï˚ ÔÓÎÓÊËÎË ‚ ÓÒÌÓ‚Û ‡ÔÔ‡‡Ú‡, Ç˚ ·Û‰ÂÚ „Ó‰ËÚ¸Òfl ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÏ ‚ «ÒÂϸ» ‚·‰ÂθˆÂ‚ ÔÓ‰Û͈ËË Ì‡¯ÂÈÍÓÏÔ‡ÌËË.

OÚ΢ËÚÂθÌ˚ ˜ÂÚ˚ ëÓ‰ÂʇÌËÂÉÂ̇θ̇fl ËÌÙÓχˆËfl

àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ...................................... 420OÚ΢ËÚÂθÌ˚ ˜ÂÚ˚................................................... 423ëÓ‰ÂʇÌË .................................................................... 423ÄÍÒÂÒÒÛ‡˚ ..................................................................... 424èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl............................ 424èÓ‰„ÓÚӂ͇ ...................................................................... 425¡ èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl¡ éÒÌÓ‚ÌÓÈ ‡ÔÔ‡‡Ú

ìÒÚ‡Ìӂ͇ ACCO·˘Ë ҂‰ÂÌËfl ............................................................ 426

èÓ ËÒÚÓ˜ÌË͇ÏꇉËÓÔËÂÏÌËÍ .............................................................. 428ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) .............................. 430è‰ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÏ ‰ËÒÍÓ‚ .............................. 436CD-ÔΠ.......................................................................... 437èΠMP3 ........................................................................ 438èËϘ‡ÌËfl Í MP3 ......................................................... 440

èÓ Ï ̇‰Ó·ÌÓÒÚËìÒÚ‡Ìӂ͇ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ............................... 442¡ ÉÓÏÍÓÒÚ¸¡ çËÊÌËÂ/‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚¡ SRS TruBass¡ Ň·ÌÒ Ô‡‚˚È/΂˚È (Balance) Ë ·‡Î‡ÌÒ ÙÓÌÚ/Ú˚Î (Fader)Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ .............................................................. 444¡ èËÂÏ Ô‰‡˜Ë óM ‚ ÏÓÌÓÙÓÌ˘ÂÒÍÓÈ ÂÊËÏ (êÂÊËÏ óå)¡ ãÓ͇θ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ (ÂÊËÏ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇)¡ êÂÊËÏ «Â„ËÓÌ» (REG) (ÂÊËÏ óå)¡ Ç˚·Ó flÁ˚͇ PTY (ÂÊËÏ RDS)¡ àÁÏÂÌÂÌË ˆ‚ÂÚ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ÍÌÓÔÓÍ¡ LJˇÌÚ˚ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ Ë̉Ë͇ÚÓ „ÓÏÍÓÒÚË (PATTERN)¡ èË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇/‡ÚÚÂÌ˛‡ˆËfl¡ èË„ÎÛ¯ÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇¡ èÓÔÛÒÍ AUX¡ Ç˚·Ó ACCëËÒÚÂχ Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ͇ÊË ............................... 450è·‚ÍË Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎË ............................................. 451íÂıÌ˘ÂÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌË ........................................ 451ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ‰ËÒ͇ÏË ........................... 451ÑÂÙÂÍÚӂ͇ ..................................................................... 452íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ...................................... 457

CQ-C3503N

CQ-C3503N

CQ-C3503N

éÔˆËflèÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓèÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

çÂÚчSRS TruBass

ç‡ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌÂç‡ Îˈ‚ÓÈ/Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓ̇ıÇ˚ıÓ‰ Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl

ä‡ÒÌ˚ÈáÂÎÂÌ˚È/͇ÒÌ˚Èñ‚ÂÚ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ÍÌÓÔÓÍ

CQ-C3303NCQ-C3503NåÓ‰ÂÎË臇ÏÂÚ˚

ê‡ÁÌˈ˚ ÏÂÊ‰Û 2 ÏÓ‰ÂÎflÏË¡ чÌ̇fl ËÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ó·˘‡fl ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ CQ-C3503N Ë CQ-C3303N. ç‡ ‚ÒÂı ËÎβÒÚ‡ˆËflı ËÌÒÚÛ͈ËË

ËÁÓ·‡ÊÂ̇ ÏÓ‰Âθ CQ-C3503N, ÂÒÎË ËÌÓ ÓÒÓ·Ó Ì ӄӂÓÂÌÓ. çËÊ ‚ Ú‡·Îˈ Ô˂‰ÂÌ˚ ‡ÁÌˈ˚ ÏÂÊ‰Û 2 ÏÓ‰ÂÎflÏË.

Page 6: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

424CQ-C3503N/C3303N

5

êÛÒÒ

ÍËÈ

èËϘ‡ÌËÂ:¡ Ç Í‡‚˚˜Í‡ı ÔÓ‰ ̇ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÏ Í‡Ê‰Ó„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ Û͇Á‡Ì ÌÓÏ ‰ÂÚ‡ÎË ‰Îfl ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ë ÂÏÓÌÚ‡.¡ äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ Ë Ëı ÌÓχ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó ËÁ‚¢ÂÌËfl ‚ÒΉÒÚ‚ËÂ

ÛÒӂ¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl.¡ é·‡ÏÎÂÌËÂ Ë ÏÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì˚ ̇ ‡ÔÔ‡‡Ú ÔË ÓÚ„ÛÁÍÂ.

AÍÒÂÒÒÛ‡˚

ëËÎÓ‚ÓȇÁ˙ÂÏ

(YEAJ02874)

äÓÎ-‚Ó: 1

åÓÌÚ‡Ê̇fl‡Ï‡

(YEFX0217263)

äÓÎ-‚Ó: 1

îÛÚÎfl Ò˙ÂÏÌÓÈÎˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË

(YEFA131839)

äÓÎ-‚Ó: 1

é·‡ÏÎÂÌËÂ

(YEFC051011)

äÓÎ-‚Ó: 1

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓÏÓÌÚ‡ÊÛ(YEFM294110)(YEFM294111)(YEFM294112)

äÓÎ-‚Ó: 1 燷Ó

PAN EUROPEANGUARANTEE(ɇ‡ÌÚËÈ̇fl͇ÚӘ͇)

äÓÎ-‚Ó: 1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OO-OOOOO

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

(YEFM285756)

äÓÎ-‚Ó: 1

è·ÒÚË̇ÒÌflÚËflÒÚÓÔÓÂÌËfl

äÓÎ-‚Ó: 2

åÓÌÚ‡ÊÌ˚È·ÓÎÚ

äÓÎ-‚Ó: 1

ÄÌÚÂÌÌ˚ȇ‰‡ÔÚ ÔÓ ISO

äÓÎ-‚Ó: 1

ç‡·Ó ‰Îfl ÏÓÌڇʇ (YEP0FZ5699)

SELSELSRCSRC

BANDBAND MUTEMUTE

2 31

5

8

0

64

97

#

VOLVOL

DISPDISP

CAR AUDIO

MENU

SEL

POWERSOURCE

SRC

SET

BAND MUTE

2 31

5

8

0

64

97

#

VOL

RANDOM

NUMBER

TUNE TUNE

SCAN REPEAT

DISP

èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„ÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl(‚Íβ˜‡fl ·‡Ú‡Â˛)(EUR7641010)

äÓÎ-‚Ó: 1CQ-C3503N

SELSELSRCSRC

BANDBAND MUTEMUTE

2 31

5

8

0

64

97

#

VOLVOL

DISPDISP

CAR AUDIO

MENU

SEL

POWERSOURCE

SRC

SET

BAND MUTE

2 31

5

8

0

64

97

#

VOL

RANDOM

NUMBER

TUNE TUNE

SCAN REPEAT

DISP

¡ Ç ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÓÔËÒ‡Ì ÔÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔ‡ˆËÈ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ. (çÂÍÓÚÓ˚ÂÓÔ‡ˆËË ÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏ˚ Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl)

[0] – [9]

åÂÌ˛Ç˚·Ó

ç‡ÒÚÓÈ͇Ç˚·Ó ÚÂ͇/هȷìÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇‚Ô‰/̇Á‡‰

ÑËÒÔÎÂÈ

ÉÓÏÍÓÒÚ¸/Á‚ÛÍ. Ô‡‡ÏÂÚ˚Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ

Ç‚Ó‰ ÌÓχÚÂ͇/ÙÓΉ‡/هȷ

èËÚ‡ÌËÂàÒÚÓ˜ÌËÍ

èË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇/‡ÚÚÂÌ˛‡ˆËfl

èÓËÁ‚ÓθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂë͇ÌËÓ‚‡ÌËÂèÓ‚ÚÓÂÌËÂ

Ç˚·Ó ÙÓΉ‡

èÓÎÓÒ‡è‡ÛÁ‡ìÒÚ‡Ìӂ͇

èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

èËϘ‡ÌËÂ:¡ èÛÎ¸Ú ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl CQ-C3303N (CA-

RC80N) ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ ÓÔˆËË.¡ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔËÓ·ÂÒÚË ÓÔˆËÓÌÌ˚È ÔÛθÚ

‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Û Ç‡¯Â„ÓÏÂÒÚÌÓ„Ó ‰Ë·. (CA-RC80N)

MUTEMUTEPWRPWR

MODEMODE

VOLVOL

CAR AUDIO

MUTEPWR

MODE

BANDBANDBAND

VOL

TUNETRACK

POWERèËÚ‡ÌËÂ

èË„ÎÛ¯ÂÌËÂÁ‚Û͇/‡ÚÚÂÌ˛‡ˆËfl

ÉÓÏÍÓÒÚ¸

ç‡ÒÚÓÈ͇Ç˚·Ó ÚÂ͇ìÒÍÓÂÌ̇flÔÂÂÏÓÚ͇‚Ô‰/̇Á‡‰

êÂÊËÏ(àÒÚÓ˜ÌËÍ)

èÓÎÓÒ‡è‡ÛÁ‡

(CA-RC80N)

CQ-C3503N

Page 7: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

425CQ-C3503N/C3303N

6

êÛÒÒ

ÍËÈ

èÓ‰„ÓÚӂ͇

éÒÌÓ‚ÌÓÈ ‡ÔÔ‡‡ÚìÒÚ‡Ìӂ͇ ACC

èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl CQ-C3503N

èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ‚‚Ó‰Û ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛å‰ÎÂÌÌÓ ‚˚ÌËχ˛Ú ËÁÓÎflˆËÓÌÌÛ˛ÔÎÂÌÍÛ Ò Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÛθڇ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

á‡ÏÂ̇ ·‡Ú‡ÂËq èÓÏÂÒÚË‚ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ̇ Ó‚ÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸,ÒÌËχ˛Ú „ÌÂÁ‰Ó ·‡Ú‡ÂË.q èÓÒÚ‡‚Ë‚ ÌÓ„ÓÚ¸ ·Óθ¯Ó„Ó Ô‡Î¸ˆ‡

‚ Ô‡Á, ÔÂÂÏ¢‡˛Ú „ÌÂÁ‰Ó ·‡Ú‡ÂË‚ ̇ԇ‚ÎÂÌËË ÒÚÂÎÍË.

w Ç˚ÌËχ˛Ú „ÌÂÁ‰Ó ‚ ̇ԇ‚ÎÂÌËËÒÚÂÎÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ڂ‰ӄÓÓÒÚÓÍÓ̘ÌÓ„Ó Ô‰ÏÂÚ‡.

wèÓÏ¢‡˛Ú ·‡Ú‡Â˛ ‚ „ÌÂÁ‰ÓÔβÒÓ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ (+) ‚‚Âı.

e ÇÓÁ‚‡˘‡˛Ú „ÌÂÁ‰Ó ̇ ÏÂÒÚÓ.

킉˚ÈÓÒÚÓÍÓ̘Ì˚È Ô‰ÏÂÚ

é·‡Ú̇fl ÒÚÓÓ̇

è‰ÛÔÂʉÂÌË¡ï‡ÌËÚ¸ ·‡Ú‡Â˛ Ë ËÁÓÎflˆËÓÌÌÛ˛ ÔÎÂÌÍÛ ‚ ÏÂÒÚÂ,

̉ÓÒÚÛÔÌÓÏ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ. ÖÒÎË Â·ÂÌÓÍ Ôӄ·Ú˚‚‡ÂÚ·‡Ú‡Â˛, ̇‰Ó ÌÂÁ‡Ï‰ÎËÚÂθÌÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Á‡Ï‰ˈËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛.

ÇÌËχÌË¡ éÚ‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛ ·‡Ú‡Â˛ ÌÂÁ‡Ï‰ÎËÚÂθÌÓ ÒÌËχ˛Ú Ë

‚˚·‡Ò˚‚‡˛Ú.¡ çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸, ̇„‚‡Ú¸ ËÎË Á‡ÍÓ‡˜Ë‚‡Ú¸ ·‡Ú‡Â˛.

çÂθÁfl ·ÓÒ‡Ú¸ ·‡Ú‡Â˛ ‚ Ó„Ó̸ ËÎË ‚Ó‰Û.¡ èË ‚˚·ÓÒ ·‡Ú‡ÂË ÒΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ ÏÂÒÚÌ˚Â

Ô‡‚Ë·.¡ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ·‡Ú‡ÂË ÌÂ̇‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÏÓÊÂÚ

ÔË‚ÂÒÚË Í Ô„‚Û, ‚Á˚‚Û ËÎË ‚ÓÁ„Ó‡Ì˲, ˜ÚÓ ‚Ò‚Ó˛ Ә‰¸ ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ú‡‚Ï˚ ËÎËÔÓʇ.

èËϘ‡ÌËÂ: àÌÙÓχˆËfl Ó ·‡Ú‡ÂÂíËÔ ·‡Ú‡ÂË:ãËÚË‚‡fl ·‡Ú‡Âfl Panasonic (CR2025).(‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl)

ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ·‡Ú‡ÂË:éÍÓÎÓ 6 ÏÂÒflˆÂ‚ ‚ ÌÓχθÌ˚ı ‡·Ó˜Ëı ÛÒÎÓ‚Ëflı (ÔËÍÓÏ̇ÚÌÓÈ ÚÂÏÔ‡ÚÛÂ)

: ÅÂÁ ACC (èÓ ÛÏÓΘÂÌ˲)

: ë ACC

ÖÒÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠËÏÂÂÚÒfl ÔÓÎÓÊÂÌË ACC, ‚˚·Ë‡˛ÚON. (a ÒÚ. 448) åÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂÙÛÌ͈ËË. (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: ÓÚÍÎ.)¡ÄÔÔ‡‡Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÔË ‚ÒÚ‡‚Í ‰ËÒ͇.¡ó‡Ò˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓ͇Á‡Ì˚ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ, ‰‡Ê ÂÒÎË

‡ÔÔ‡‡Ú ÓÚÍβ˜ÂÌ. (a ÒÚ. 426)

ÇÌËχÌË¡ÖÒÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠÌÂÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ACC, ̇‰Ó

‚˚·‡Ú¸ OFF (ÓÚÍÎ.). Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ·‡Ú‡ÂflÒ‡‰ËÚÒfl.

Page 8: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

426CQ-C3503N/C3303N

7

êÛÒÒ

ÍËÈ

O·˘Ë ҂‰ÂÌËfl

[]] [[](ê„ÛÎËӂ͇ ˜‡Ò‡/ÏËÌÛÚ˚)

[MUTE: èË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇/‡ÚÚÂÌ˛‡ˆËfl](SQ: 䇘ÂÒÚ‚Ó Á‚Û˜‡ÌËfl)

[DISP] (íÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl)

[SRC: àÒÚÓ˜ÌËÍ](PWR: ÔËÚ‡ÌËÂ)

èËÚ‡ÌËÂìÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ Á‡ÊË„‡ÌËfl LJ¯Â„Ó‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Äëë ËÎË ON.

ÇÍÎ.: ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] (PWR).éÚÍÎ.: ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] (PWR) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÂÂ

̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ1 ÒÂÍÛ̉.

à̉Ë͇ˆËfl ˜‡ÒÓ‚ (ÔËÓÚÍβ˜ÂÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ)äÓ„‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú ÓÚÍβ˜ÂÌ, ̇ÊËχ˛Ú [DISP] (ÇÍβ˜ÂÌËÂACC)

(TÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl) (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

(éÚÏÂ̇ Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ)

é Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔΠÔË ‚Íβ˜ÂÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡Ú ÒÏ.ÓÔËÒ‡ÌË ÔÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ.

ëÂÌÒÓ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„ÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (a ÒÚ. 424)

[VOLUME]

àÒÚÓ˜ÌËÍç‡ÊËχ˛Ú [SRC] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ËÒÚÓ˜ÌË͇.

ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ

CD-ÔÎÂÂ

èΠMP3

AUX

(èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ËÒÚÓ˜ÌË͇

Á‚Û˜‡ÌËfl Í ‚ıÓ‰ÌÓÏÛ

‡Á˙ÂÏÛ AUX ̇ Îˈ‚ÓÈ

ÒÚÓÓÌÂ.a ÒÚ. 446)

(èË Ì‡ıÓʉÂÌËË ‰ËÒ͇ Ò‰‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ MP3 ‚‰ËÒÍӂӉ a ÒÚ. 438)

àãà

(a ÒÚ. 437)

(a ÒÚ. 428)

à̉Ë͇ÚÓ „ÓÏÍÓÒÚË(a ÒÚ. 446)

à̉Ë͇ˆËfl ÂÊËχ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ (a ÒÚ. 428)

à̉Ë͇ÚÓ SQ

AUX (‚ıÓ‰ AUX)ä ÎËÌÂÈÌÓÏÛ ‚˚ıӉۂ̯ÌÂÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈÚÂıÌËÍË (̇ÔËÏÂ,ÔÎÂÂ Ò Ùν¯-Ô‡ÏflÚ¸˛, ÔÎÂÂ Ò HDDË ‰.)

ÇÌËχÌË¡ëÌËʇ˛Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸ ‰Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌËÁÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ‰Ó

Á‡‚¯ÂÌËfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl AUX. çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚÓ„ÓÔ‡‚Ë· ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌ˲ ÒËθÌÓ„Ó¯Ûχ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ Ôӂ‰ËÚ¸ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË Ë ÒÎÛı.

Page 9: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

427CQ-C3503N/C3303N

8

êÛÒÒ

ÍËÈ

ÉÓÏÍÓÒÚ¸

èËϘ‡ÌËÂ:¡ ÉÓÏÍÓÒÚ¸ „ÛÎËÛÂÚÒfl Ë̉˂ˉۇθÌÓ ÔÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ

ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ. (ÑÎfl ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ‰‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË„ÓÏÍÓÒÚË: Ӊ̇ ‰Îfl AM (LW/MW), ‰Û„‡fl ‰Îfl ‚ÒÂı ÔÓÎÓÒ óå.)

èË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇/‡ÚÚÂÌ˛‡ˆËflÇÍÎ. : ç‡ÊËχ˛Ú [MUTE].éÚÍÎ. : èÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú [MUTE].åÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ÔË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇ ËÎË ‡ÚÚÂÌ˛‡ˆË˛. (a ÒÚ. 446)

SQ (䇘ÂÒÚ‚Ó Á‚Û˜‡ÌËfl)SQ – ˝ÚÓ ÙÛÌ͈Ëfl, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘‡fl ‚˚Á‚‡Ú¸ ‡ÁÌ˚ ÚËÔ˚Á‚Û˜‡ÌËfl Ó‰ÌËÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË Ò Û˜ÂÚÓÏ Ê‡Ì‡ÔÓÒÎۯ˂‡ÂÏÓÈ ÏÛÁ˚ÍË.ç‡ÊËχ˛Ú [SQ] Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ1ÒÂÍÛ̉˚ ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÚËÔ‡ Á‚Û˜‡ÌËfl (SQ) ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏÓ·‡ÁÓÏ:

èËϘ‡ÌËÂ:¡ ÖÒÎË ‚ ÂÊËÏ SQ ÌË͇͇fl ÓÔ‡ˆËfl ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚

Ú˜ÂÌË ·ÓΠ5 ÒÂÍÛ̉, ‰ËÒÔÎÂÈ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ÍÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ.

¡ Ç˚·Ó SQ Ë Â„ÛÎËӂ͇ ÌËÊÌËı Ë ‚ÂıÌËı ˜‡ÒÚÓÚÒ‚flÁ‡Ì˚ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ. ÖÒÎË ‚ ÂÁÛθڇÚ ڇÍÓÈ‚Á‡ËÏÌÓÈ Ò‚flÁË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ËÒ͇ÊÂÌË Á‚ÛÍÓ‚Ó„ÓÒ˄̇·, Ô„ÛÎËÛ˛Ú ÌËÊÌËÂ/‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚ ËÎË„ÓÏÍÓÒÚ¸. (a ÒÚ. 442)

ç‡ÒÚÓÈ͇ ˜‡ÒÓ‚ó‡Ò˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÔÓ ÔË̈ËÔÛ 24-˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.

èËϘ‡ÌËÂ:¡ ç‡ÒÚÓÈÍÛ ˜‡ÒÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰flÚ, ÍÓ„‰‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ

ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌË “NO CT”.

Ç˚·Ë‡˛Ú ÂÊËÏ AM (LW/MW) ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇. (a ÒÚ. 428)

ó‡ÒÚÓÚ‡

ç‡ÊËχ˛Ú [DISP] Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.

åË„‡ÂÚ ˆËÙ‡, ÔÓ͇Á˚‚‡˛˘‡fl ˜‡Ò.

ê„ÛÎËÛ˛Ú ˜‡Ò.[[]: ‰Îfl Ô‚Ӊ‡ ˜‡Ò‡ ‚Ô‰.[]]: ‰Îfl Ô‚Ӊ‡ ˜‡Ò‡ ̇Á‡‰.

Ç‚Ó‰ ˜‡Ò‡.

ç‡ÊËχ˛Ú [DISP].

åË„‡ÂÚ ˆËÙ‡, ÔÓ͇Á˚‚‡˛˘‡fl ÏËÌÛÚÛ.

ê„ÛÎËÛ˛Ú ÏËÌÛÚÛ.[[]: ‰Îfl Ô‚Ӊ‡ ÏËÌÛÚ˚ ‚Ô‰.[]]: ‰Îfl Ô‚Ӊ‡ ÏËÌÛÚ˚ ̇Á‡‰.

Ç‚Ó‰ ÏËÌÛÚ˚.

ç‡ÊËχ˛Ú [DISP].

äÓ̈

èËϘ‡ÌËÂ:¡ èË ÔËÂÏ Ô‰‡˜Ë ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË ÔÓ óå

˜‡Ò˚ ̇Òڇ˂‡˛ÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏÙÛÌ͈ËË Ì‡ÒÚÓÈÍË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË. (a ÒÚ. 430)

(VOCAL) ˜ËÒÚÓ Á‚Û˜‡ÌËÂ:ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛ÚÒfl Ò‰ÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚ Ë Ò΄͇ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛ÚÒfl ‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚.

(POP) ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓÂ Ë „ÎÛ·ÓÍÓ Á‚Û˜‡ÌËÂ:Ò΄͇ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛ÚÒfl ÌËÊÌËÂ Ë ‚ÂıÌ˘‡ÒÚÓÚ˚.

(ROCK) ÒÚÂÏËÚÂθÌÓÂ Ë ÚflÊÂÎÓ Á‚Û˜‡ÌËÂ:ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛ÚÒfl ÌËÊÌËÂ Ë ‚ÂıÌ˘‡ÒÚÓÚ˚.

(FLAT) ‡‚ÌÓÏÂ̇fl ˜‡ÒÚÓÚ̇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇:·ÂÁ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌËfl ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ˜‡ÒÚÓÚ. (èÓÛÏÓΘ‡Ì˲)

UpDown èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: 18ÑˇԇÁÓÌ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 0 ‰Ó 40

Ë̉Ë͇ÚÓ

ìÏÂ̸¯ÂÌË ì‚Â΢ÂÌËÂ

Page 10: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

428CQ-C3503N/C3303N

9

êÛÒÒ

ÍËÈ

ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ[]] [[] (TUNE)

[BAND] (APM: Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl Ô‰‚‡ËÚÂθ̇fl̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Òڇ̈ËË)

[SRC] (àÒÚÓ˜ÌËÍ)

[DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ)

äÌÓÔÍË Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË [1] ‰Ó [6](艂‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌ̇fl Òڇ̈Ëfl)

à̉Ë͇ÚÓ(CÚÂÂÓÙÓÌ˘ÂÒÍÓÈ Ô‰‡˜Ë)

q êÂÊËÏ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇.

w èÓÎÓÒ‡ç‡ÊËχ˛Ú [BAND].

e ç‡ÒÚÓÈ͇[[]: ó‡ÒÚÓÚ‡ Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl[]]: ó‡ÒÚÓÚ‡ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒflì‰Âʇ‚ [[] ËÎË []] ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ0,5 ÒÂÍÛ̉,ÓÚÔÛÒ͇˛Ú ÂÂ. 燘Ë̇ÂÚÒfl ÔÓËÒÍ.

èËϘ‡ÌËÂ:¡ ÑÎfl ÔÓËÒ͇ ÚÓθÍÓ Òڇ̈ËÈ Ò ÒËθÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ

ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú LOCAL ‚ ÔÓÁËˆË˛ ON. (a ÒÚ. 444)¡ ÑÎfl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ¯Ûχ ÔË ÔËÂÏ Òڇ̈ËË óå Ò Ò··˚Ï

Ò˄̇ÎÓÏ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú FM MONO ‚ ÔÓÁËˆË˛ ON.(a ÒÚ. 444)

àÁÏÂÌÂÌË Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡‰ËÒÔÎÂÂèË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË [DISP] Ë̉Ë͇ˆËfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂÏÂÌflÂÚÒfl ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.

3AM (LW/MW) 3óå (ÌÂ RDS)

*ç‡ÒÚÓÈÍÛ ˜‡ÒÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰flÚ, ÍÓ„‰‡ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒflÒÓÓ·˘ÂÌË “NO CT”. (ç‡ÒÚÓÈ͇ ˜‡ÒÓ‚ a ÒÚ. 427)

èÓÎÓÒ‡ ó‡ÒÚÓÚ‡

çÓÏÂÔ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

íÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl (CT)*

ó‡ÒÚÓÚ‡

PS (ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË Òڇ̈ËË,ÔÓ‰‡˛˘ÂÈ ‰‡ÌÌ˚ ÔÓ RDS)

íÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl (CT)*

ó‡ÒÚÓÚ‡

Page 11: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

429CQ-C3503N/C3303N

10

êÛÒÒ

ÍËÈ

Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇flÔ‰‚‡ËÚÂθ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ̇Òڇ̈ËË (APM)éÒÛ˘ÂÒÚ‚Îflfl ‰‡ÌÌÛ˛ ÓÔ‡ˆË˛, ÏÓÊÌÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ Ô‡ÏflÚË Òڇ̈ËË Ò ÒËθÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ.q Ç˚·Ë‡˛Ú ˜‡ÒÚÓÚÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ. (a Ô‰˚‰Û˘‡fl ÒÚ‡Ìˈ‡)w ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] (APM) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ

·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.6 Òڇ̈ËÈ Ò ÒËθÌÂȯËÏ Ò˄̇ÎÓÏ ‚ ͇ʉÓÈ ÔÓÎÓÒÂÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl ‚ Ô‡ÏflÚË.èÓÒΠ̇ÒÚÓÈÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ò͇ÌËÓ‚‡ÌË ͇ʉÓÈ̇ÒÚÓÂÌÌÓÈ Òڇ̈ËÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ ÔÓ 5 ÒÂÍÛ̉.(Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËÂ)

èËϘ‡ÌËÂ:¡ ÑÎfl ÔÂ͇˘ÂÌËfl Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËfl ̇ÊËχ˛Ú Ó‰ÌÛ ËÁ

ÍÌÓÔÓÍ [1] ‰Ó [6].¡ èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲ (AF ON) ÚÓθÍÓ Òڇ̈ËË,

Ô‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ë ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ RDS, ÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl ‚Ô‡ÏflÚË. ÑÎfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ Òڇ̈ËË ·ÂÁ RDSÛÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú AF ‚ ÔÓÁËˆË˛ OFF. (a ÒÚ. 431)

êۘ̇fl Ô‰‚‡ËÚÂθ̇fl̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Òڇ̈ËËéÒÛ˘ÂÒÚ‚Îflfl ‰‡ÌÌÛ˛ ÓÔ‡ˆË˛, ÏÓÊÌÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ Ô‡ÏflÚËÊ·ÂÏ˚ Òڇ̈ËË ‚Û˜ÌÛ˛.q Ç˚·Ë‡˛Ú ˜‡ÒÚÓÚÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ Ë ˜‡ÒÚÓÚÛ. (a Ô‰˚‰Û˘‡fl

ÒÚ‡Ìˈ‡)w ç‡ÊËχ˛Ú Ó‰ÌÛ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ [1] ‰Ó [6] Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÂÂ

̇ʇÚÓÈ ‰Ó ÒËı ÔÓ, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ˆËfl ̇ ‰ËÒÔΠÌÂÏË„ÌÂÚ.

çÓÏÂÔ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

艂‡ËÚÂθ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Òڇ̈ËËÇÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‰Ó 6 Òڇ̈ËÈ ‚ ͇ʉÓÏ ËÁ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓ‚ óå1, óå2, óå3 Ë Äå (LW/MW).

èËϘ‡ÌËÂ:¡ èË ÒÓı‡ÌÂÌËË ÌÓ‚ÓÈ Òڇ̈ËË ÔÓ‰ ÚÂÏ ËÎË ËÌ˚Ï ÌÓÏÂÓÏ Òڇ̈Ëfl, ‡Ì ÒÓı‡ÌÂÌ̇fl ÔÓ‰ ˝ÚËÏ Ê ÌÓÏÂÓÏ, ÒÚˇÂÚÒfl.

è‰ÛÔÂʉÂÌË¡ÑÎfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÌÂθÁfl Ô˚Ú‡Ú¸Òfl ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Ô‰‚‡ËÚÂθÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ ‚Ó ‚ÂÏfl ‰‚ËÊÂÌËfl.

Ç˚ÁÓ‚ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌÓÈ Òڇ̈ËËq Ç˚·Ë‡˛Ú ˜‡ÒÚÓÚÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ. (a Ô‰˚‰Û˘‡fl ÒÚ‡Ìˈ‡)w ç‡ÊËχ˛Ú Ó‰ÌÛ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË [1] ‰Ó [6].

Page 12: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

430CQ-C3503N/C3303N

11

êÛÒÒ

ÍËÈ

ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS)

éÒÌÓ‚Ì˚ ҂‰ÂÌËfl Ó RDSçÂÍÓÚÓ˚ Òڇ̈ËË óå Ô‰‡˛Ú ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ‰‡ÌÌ˚ ÔÓ RDS (ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË). чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ËÏÂÂÚÙÛÌÍˆË˛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ú‡ÍËı ‰‡ÌÌ˚ı.àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÎÛ„ ÔÓ RDS ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÚÓθÍÓ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı „ËÓ̇ı. Ç Â„ËÓÌÂ, „‰Â Ì ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ RDS,ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔ‡ˆËË Ì ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏ˚. Ç ‰‡ÌÌÓÏ ‡Á‰ÂΠÓÔË҇̇ ÒËÒÚÂχ RDS Ë ÓÔ‡ˆËË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÌÂÈ.àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÙÛÌ͈ËÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË ÔËÂÏ Òڇ̈ËÈ, Ô‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ë ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ RDS (‰‡Î «Òڇ̈ËflRDS»).

à̉Ë͇ˆËfl PS (ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË Òڇ̈ËË,ÔÓ‰‡˛˘ÂÈ ‰‡ÌÌ˚ ÔÓ RDS)ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇ËÏÂÌÓ‚‡ÌË Òڇ̈ËË.

ÄθÚÂ̇Ú˂̇fl ˜‡ÒÚÓÚ‡ (AF)èË ÔËÂÏ Òڇ̈ËË Ò Ò··˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË̇Òڇ˂‡ÂÚÒfl ̇ ‰Û„Û˛ ÒÚ‡ÌˆË˛ RDS, Ô‰‡˛˘Û˛ ÚÛ ÊÂÔÓ„‡ÏÏÛ.

èÓ„‡Ïχ Ó ‰ÓÓÊÌÓω‚ËÊÂÌËË (íê)çÂÍÓÚÓ˚ Òڇ̈ËË óå ÔÂËӉ˘ÂÒÍË Ô‰‡˛ÚËÌÙÓχˆË˛ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË.ëڇ̈Ëfl, Ô‰‡˛˘‡fl ËÌÙÓχˆË˛ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË,̇Á˚‚‡ÂÚÒfl èÓ„‡ÏÏÓÈ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË (TP).

ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‰ÓÓÊÌÓω‚ËÊÂÌËË (íA)ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË ÔÓ ‡‰ËÓ.

îÛÌ͈Ëfl ̇ÒÚÓÈÍË ÚÂÍÛ˘Â„Ó‚ÂÏÂÌË (CT)èË ÔËÂÏ Òڇ̈ËË RDS ÙÛÌ͈Ëfl CT ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË̇Òڇ˂‡ÂÚ ÚÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl.Ç Â„ËÓÌÂ, „‰Â ÙÛÌ͈Ëfl ëí Ì ‰ÓÒÚÛÔ̇, ̇ ‰ËÒÔÎÂÂÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl “NO CT”. (a ÒÚ. 427 Ó Ì‡ÒÚÓÈÍ ˜‡ÒÓ‚)

à̉Ë͇ˆËfl ÚËÔ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚(PTY)ëڇ̈Ëfl óå RDS Ô‰‡ÂÚ Ò˄̇Î, ÒÓÓ·˘‡˛˘ËÈ ÚËÔÔÓ„‡ÏÏ˚.èËÏÂ: ÌÓ‚ÓÒÚË, ÓÍ-ÏÛÁ˚͇, Í·ÒÒ˘ÂÒ͇fl ÏÛÁ˚͇ Ë ‰.(a ÒÚ. 433)

à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚(PI)ä‡Ê‰‡fl ÔÓ„‡Ïχ ËÏÂÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÌÓÏÂˉÂÌÚËÙË͇ˆËË. Ö„Ó ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ÔÓËÒ͇‰Û„ÓÈ ˜‡ÒÚÓÚ˚, ̇ ÍÓÚÓÓÈ Ô‰‡ÂÚÒfl Ӊ̇ Ë Ú‡ ÊÂÔÓ„‡Ïχ.

ê„ËÓÌ (REG)ä‡Ê‰˚È Â„ËÓÌ ËÏÂÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÌÓÏ ˉÂÌÚËÙË͇ˆËË.Ö„Ó ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl „ËÓ̇, „‰Â̇ıÓ‰ËÚÒfl Òڇ̈Ëfl, ÍÓÚÓÛ˛ Ç˚ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚÒÎÛ¯‡ÂÚÂ.

Page 13: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

431CQ-C3503N/C3303N

12

êÛÒÒ

ÍËÈ

ÄθÚÂ̇Ú˂̇fl ˜‡ÒÚÓÚ‡ (AF)[TA] (AF: ÄθÚÂ̇Ú˂̇fl ˜‡ÒÚÓÚ‡)

[DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ)

Ë̉Ë͇ÚÓ

êÂÊËÏ ÔÓËÒ͇ ‡Î¸ÚÂ̇ÚË‚ÌÓȘ‡ÒÚÓÚ˚ (AF)ÑÎfl ‚˚·Ó‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÌËÊÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı ÂÊËÏÓ‚ AḞÊËχ˛Ú Ë ÒÓı‡Ìfl˛Ú ̇ʇÚÓÈ [TA] (AF) ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓÎÂÂ2 ÒÂÍÛ̉.ÇÍβ˜ÂÌË AF : îÛÌ͈ËË AF, ÔÓËÒ͇ Òڇ̈ËË Ò

ÒËθÌÂȯËÏ Ò˄̇ÎÓÏ Ë ÔÓËÒ͇ PI‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú.

éÚÍβ˜ÂÌË AF : Ç˚·Ë‡ÂÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Ì Ú·ÛÂÚÒfl ÒÂÚ¸ AFÒڇ̈ËË RDS.

: çËÁ͇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ ÔËÔÓËÒÍ AF. (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

: Ç˚ÒÓ͇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ÔË ÔÓËÒÍ AF.

: Ç˚·Ë‡ÂÚÒfl, ÍÓ„‰‡ ÌÂÚ·ÛÂÚÒfl ÒÂÚ¸ AF Òڇ̈ËËRDS.

àÁÏÂÌÂÌË Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡‰ËÒÔÎÂÂèË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË [DISP] Ë̉Ë͇ˆËfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂÏÂÌflÂÚÒfl ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.

艂‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚ÂÒڇ̈ËË (ÔË ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÙÛÌ͈ËË AF)Ç˚ÁÓ‚ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌÓÈ Òڇ̈ËË (ÔÓËÒÍÒڇ̈ËË Ò ÒËθÌÂȯËÏ Ò˄̇ÎÓÏ)îÛÌ͈Ëfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ AF ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ‚˚·‡Ú¸ ÒÚ‡ÌˆË˛ Ò ÒËθÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ ËÁ Ó‰ÌÓÈ Ë ÚÓÈ Ê‡‰ËÓÒÂÚË.èË ÔËÂÏ Òڇ̈ËË ÒÓ Ò··˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ (ÔÓËÒÍ PI)èË ÛıÛ‰¯ÂÌËË ÔËÂχ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌÓÈÒڇ̈ËË Ì‡ÊËχ˛Ú ÍÌÓÔÍÛ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÚÓ„Ó Ê ÌÓχ.èÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓËÒÍ Òڇ̈ËË, Ô‰‡˛˘ÂÈ ÚÛ ÊÂÔÓ„‡ÏÏÛ, Ò ·ÓΠÒËθÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ.ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓËÒ͇ ̇ÊËχ˛Ú ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ.

èËϘ‡ÌËÂ:¡ ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ÙÛÌ͈ËË ÔÓËÒ͇ PI Ò̇˜‡Î‡ ̇‰Ó

ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ íÄ.

PS (ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË Òڇ̈ËË, ÔÓ‰‡˛˘ÂÈ ‰‡ÌÌ˚ ÔÓ RDS) (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

ó‡ÒÚÓÚ‡

íÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl

Page 14: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

432CQ-C3503N/C3303N

13

êÛÒÒ

ÍËÈ

ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË (íA)çÂÍÓÚÓ˚ Òڇ̈ËË óå RDS ÔÂËӉ˘ÂÒÍË Ô‰‡ÂÚ ËÌÙÓχˆË˛ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË.

ÇÍÎ./ÓÚÍÎ. íÄ (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: ÓÚÍÎ)

ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl/ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ÂÊËχ íÄ Ì‡ÊËχ˛Ú [TA].

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÙÛÌ͈ËÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË‚Íβ˜ÂÌËË ÂÊËχ íÄ.¡ äÓ„‰‡ ÔËÌËχÂÚÒfl Òڇ̈Ëfl ·ÂÁ Ô‰‡˜Ë íê ËÎË

Òڇ̈Ëfl íê ÒÓ Ò··˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ, ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ ÂÊËχíÄ Ò‡ÁÛ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl ÔÓËÒÍ Òڇ̈ËË íê Ò ÒËθÌ˚ÏÒ˄̇ÎÓÏ

¡ äÓ„‰‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓËÒÍÓ‚‡fl ̇ÒÚÓÈ͇ ËÎË Äêå,‚˚·Ë‡˛ÚÒfl ÚÓθÍÓ Òڇ̈ËË íê. (a ÒÚ. 429 Ó·‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍ ̇Òڇ̈ËË)

¡ äÓ„‰‡ íÄ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÔË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË ‰Û„Ó„ÓËÒÚÓ˜ÌË͇, ‡ÔÔ‡‡Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂÍβ˜‡ÂÚÒfl ‚ÂÊËÏ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ Ë ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‰ÓÓÊÌÓω‚ËÊÂÌËË Ô‰‡ÂÚÒfl, Í‡Í ÚÓθÍÓ ÓÌ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl. èÓÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ÒÓÓ·˘ÂÌËË ‡ÔÔ‡‡Ú‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚ ÔÂÊÌËÈ ÂÊËÏ. (êÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl íÄ)

íÓθÍÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‰ÓÓÊÌÓω‚ËÊÂÌËË (ÔË„ÎÛ¯ÂÌË ÍÓÏ íA)äÓ„‰‡ ÒÎÛ¯‡˛Ú ÒÚ‡ÌˆË˛ óå, Ì Ô‰‡˛˘Û˛ ÒÓÓ·˘ÂÌË ӉÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ, ‚‡˘‡˛Ú [VOLUME]ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚ¸ ̇ 0.ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË Ô‰‡ÂÚÒfl ̇ ÛÓ‚Ì„ÓÏÍÓÒÚË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ‰Îfl íÄ.

Ë̉Ë͇ÚÓ

[VOLUME] Ë̉Ë͇ÚÓ

[TA] (PÂÊËχ íÄ/ÔÓËÒÍ TP (TA))

Page 15: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

433CQ-C3503N/C3303N

14

êÛÒÒ

ÍËÈ

èÓËÒÍ Òڇ̈ËÈ ÔÓ ÚËÔÛ ÔÓ„‡ÏÏ˚ (PTY)ëڇ̈Ëfl óå RDS Ô‰‡ÂÚ Ò˄̇Î, ÒÓÓ·˘‡˛˘ËÈ ÚËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚. (èËÏÂ: ÌÓ‚ÓÒÚË, ÓÍ-ÏÛÁ˚͇, Í·ÒÒ˘ÂÒ͇fl ÏÛÁ˚͇ Ë ‰.)

[DISP] (PTY)(êÂÊËÏ PTY)

Ë̉Ë͇ÚÓ[]] [[] (Ç˚·Ó PTY)

äÌÓÔÍË Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË [1] ‰Ó [6] (è‰ÛÒÚ‡Ìӂ͇ PTY)

[BAND] (èÓËÒÍ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı PTY, ‚˚·Ó PTY)

êÂÊËÏ ÔÓËÒ͇ ÔÓ ÚËÔÛÔÓ„‡ÏÏ˚ (PTY)ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl/ÓÚÍβ˜ÂÌËfl Ë̉Ë͇ˆËË ÔÓ PTY ̇ÊËχ˛Ú[DISP] (PTY) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.èË ‚˚·Ó ÂÊËχ PTY ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÙÛÌ͈ËÈ ÔÓ PTY.

Ç˚·Ó PTYq èË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË [[] ÚËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÂÌflÂÚÒfl ‚

ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË. ([]]: Ó·‡ÚÌÓ)

w Ç˚·‡‚ Ê·ÂÏ˚È ÚËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ̇ÊËχ˛Ú [BAND].燘Ë̇ÂÚÒfl ÔÓËÒÍ Òڇ̈ËË, Ô‰‡˛˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÛ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡.

ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú [BAND].

èËϘ‡ÌËÂ:¡ èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Òڇ̈ËË, Ô‰‡˛˘ÂÈ Ú‡ÍÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ,

̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl “NONE” ‚ Ú˜ÂÌË 2ÒÂÍÛ̉.

è‰ÛÒÚ‡Ìӂ͇ PTYÇ˚ÁÓ‚ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó PTYíËÔ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl ‚ Ô‡ÏflÚË ÔÓ‰ ÍÌÓÔ͇ÏËÔ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË [1] ‰Ó [6], Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚ Ú‡·Îˈ ̇ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÌˈÂ.ÑÎfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÒÚ‡ÌˆË˛, Ô‰‡˛˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛÊ·ÂÏÓ„Ó ÚËÔ‡ ̇ÊËχ˛Ú Ó‰ÌÛ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË[1] ‰Ó [6].

èÓËÒÍ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó PTYq Ç˚·Ë‡˛Ú ÚËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇ʇÚËÂÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ

ÍÌÓÔÍË Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚ Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍÛ̉.èËÏÂ: ç‡ÊËχ˛Ú ÍÌÓÔÍÛ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË [1].

w ֢ ‡Á ̇ÊËχ˛Ú ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ (ËÎË Ì‡ÊËχ˛Ú[BAND]) ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÒÚ‡ÌˆË˛, Ô‰‡˛˘Û˛ÔÓ„‡ÏÏÛ Ê·ÂÏÓ„Ó ÚËÔ‡.èËÏÂ: ֢ ‡Á ̇ÊËχ˛Ú ÍÌÓÔÍÛ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË [1].ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú [BAND].

èËϘ‡ÌËÂ:¡ èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Òڇ̈ËË, Ô‰‡˛˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÛ

‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡, ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl“NONE” ‚ Ú˜ÂÌË 2 ÒÂÍÛ̉.

àÁÏÂÌÂÌË Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó PTYq ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙÛÌ͈ËË ‚˚·Ó‡ PTY ËÎË Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ

Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚˚·Ë‡˛Ú ÚËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚.w ç‡ÊËχ˛Ú Ó‰ÌÛ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ [1] ‰Ó [6] Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÂÂ

̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.èËÏÂ: ç‡ÊËχ˛Ú ÍÌÓÔÍÛ [2] Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÂÂ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.

SPEECH / MUSIC / NEWS / AFFAIRS /INFO / SPORT / EDUCATE / DRAMA /CULTURE / SCIENCE / VARIED / POP_M /ROCK_M / EASY_M / LIGHT_M / CLASSICS /OTHER_M / WEATHER / FINANCE / CHILDREN /SOCIAL / RELIGION / PHONE IN / TRAVEL /LEISURE / JAZZ / COUNTRY / NATION_M /OLDIES / FOLK M / DOCUMENT

Page 16: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

434CQ-C3503N/C3303N

15

êÛÒÒ

ÍËÈ

è‰ÛÒÚ‡Ìӂ͇ PTY (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

‹ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË íËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚ èÓ‰ÚËÔ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓÒÎۯ˂‡ÌË ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË ÔÓËÒÍ PTY

1 NEWS NEWS

2 SPEECH AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED,WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE_IN, TRAV-EL, LEISURE, DOCUMENT

3 SPORT SPORT

4 POP_M POP_M

5 CLASSICS CLASSICS

6 MUSIC ROCK_M, EASY_M, LIGHT_M, OTHER_M, JAZZ, COUNTRY, NATION_M,OLDIES, FOLK_M

ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

èÓËÒÍ Òڇ̈ËÈ ÔÓ ÚËÔÛ ÔÓ„‡ÏÏ˚ (PTY) (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

퇷Îˈ‡ ‰Îfl Á‡ÔËÒË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚ı Òڇ̈Ëflı.

‹ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË óM1 óM2 óM3

1

2

3

4

5

6

ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË PTYÇ˚·Ó flÁ˚͇ PTY: ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡˛ÚÒfl flÁ˚ÍË, ÍÓÚÓ˚ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ÓÔËÒ‡ÌËfl PTY. (ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ ËÎ˯‚‰ÒÍËÈ) (a ÒÚ. 444)

Page 17: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

435CQ-C3503N/C3303N

16

êÛÒÒ

ÍËÈ

ê‡Ò¯ËÂÌË ÙÛÌ͈ËÈ (EON)

èË ÔËÂÏ ‰‡ÌÌ˚ı EON Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ EON ˇүËfl˛ÚÒfl ÙÛÌ͈ËË TA Ë AF ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.TA: ÇÓÁÏÓÊÂÌ ÔËÂÏ ËÌÙÓχˆËË Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËËÓÚ ÚÂÍÛ˘ÂÈ Òڇ̈ËË Ë Òڇ̈ËÈ ‰Û„Ëı ‡‰ËÓÒÂÚÂÈ.AF: è˜Â̸ ˜‡ÒÚÓÚ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚ı Òڇ̈ËÈRDS Ó·ÌÓ‚ÎflÂÚÒfl Ò Û˜ÂÚÓÏ ‰‡ÌÌ˚ı EON.EON ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ËÌÙÓχˆË˛ ÔÓ RDS ·ÓνÙÙÂÍÚË‚ÌÓ. èÓÒÚÓflÌÌÓ Ó·ÌÓ‚ÎflÂÚÒfl Ô˜Â̸ AFÔ‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚ı Òڇ̈ËÈ, ‚Íβ˜‡fl ÒÚ‡ÌˆË˛,̇ ÍÓÚÓÛ˛ ‡ÔÔ‡‡Ú ̇ÒÚÓÂÌ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ. ç‡ÔËÏÂ,‰‡Ê ÂÒÎË Ô‰‚‡ËÚÂθ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÒÚ‡ÌˆË˛ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ‰Óχ, ÔÓÚÓÏ ÏÓÊÌÓ ÔËÌËχڸ ÚÛÊ ÒÚ‡ÌˆË˛ ̇ ‰Û„ÓÈ ˜‡ÒÚÓÚ ËÎË ‰Û„Û˛ ÒÚ‡ÌˆË˛,Ô‰‡˛˘Û˛ ÚÛ Ê ÔÓ„‡ÏÏÛ. äÓÏ ÚÓ„Ó, EON ÒΉflÚ Á‡ÏÂÒÚÌ˚ÏË Òڇ̈ËflÏË íê ‰Îfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ·˚ÒÚÓÈ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÌËı.

èËÂÏ ˝ÍÒÚÂÌÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËfläÓ„‰‡ Ô‰‡ÂÚÒfl ˝ÍÒÚÂÌÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË ‚ ˝ÙËÂ, ‡ÔÔ‡‡Ú‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂÍβ˜‡ÂÚÒfl ‰Îfl ÔËÂχ Ú‡ÍÓ„ÓÒÓÓ·˘ÂÌËfl (‰‡Ê ÂÒÎË ÓÌ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÂÊËÏ CD, MP3 ËÎËAUX). ÇÓ ‚ÂÏfl ÔËÂχ ˝ÍÒÚÂÌÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl “ALARM”.

èËϘ‡ÌËÂ:¡ ùÍÒÚÂÌÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË Ô‰‡ÂÚÒfl ̇ ÛÓ‚ÌÂ

„ÓÏÍÓÒÚË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ‰Îfl TA. (a ÒÚ. 432)

ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË RDS

Ë̉Ë͇ÚÓ

Page 18: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

436CQ-C3503N/C3303N

17

êÛÒÒ

ÍËÈ

ÇÌËχÌË¡ çÂθÁfl ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‰ËÒ͇ ÔË „ÓÂÌËË Ë̉Ë͇ÚÓ‡

, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ Û͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ̇΢ˠ‰ËÒ͇‚ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰Â.

¡ çÂθÁfl ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú 8 cÏ ‰ËÒÍË,Ú.Í. ÓÌ Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ÌËı.

¡ çÂθÁfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓÈÙÓÏ˚.

¡ çÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰ËÒÍË, ̇ ÍÓÚÓ˚ı ̇ÍÎÂÂÌ˚̇ÍÎÂÈÍË ËÎË ˝ÚËÍÂÚÍË.

¡ ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÌÂθÁfl̇ÊËχڸ Â„Ó ‚ÌËÁ ËÎË Ì‡Í·‰˚‚‡Ú¸ ̇ Ì ͇ÍËÂ-ÎË·Ó Ó·˙ÂÍÚ˚, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÓÚÍ˚Ú.

¡ ÅÛ‰¸Ú ÓÒÚÓÓÊÌ˚, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔˢÂÏËÚ¸ ԇΈ ËÎËÛÍÛ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂθ˛.

¡ çÂθÁfl ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌË Ô‰ÏÂÚ˚ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îfl‰ËÒÍÓ‚.

ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ ‰ËÒÍË

èËϘ‡ÌËÂ:¡ ëÏ. ‡Á‰ÂÎ «èËϘ‡ÌËfl Í MP3» (a ÒÚ. 440) Ë

«ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ‰ËÒ͇ÏË» (a ÒÚ. 451).¡ äÓ„‰‡ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ Á‡ÊË„‡ÌËfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ̇ıÓ‰ËÚÒfl

‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË Äëë, ÔËÚ‡ÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜‡ÂÚÒflÔË ‚ÒÚ‡‚Í ‰ËÒ͇ ‚ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰ .

¡ èÓ·ÎÂχ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËˉËÒ͇, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ËϲÚÒfl Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‡ÌÌ˚ CD-DA Ë ‰‡ÌÌ˚ MP3.

ÇÒÚ‡‚͇ ‰ËÒ͇q ç‡ÊËχ˛Ú [OPEN].

w ÇÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‰ËÒÍ.

e á‡Í˚‚‡˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‚Û˜ÌÛ˛.r èÓÒΠ‡ÒÔÓÁ̇‚‡ÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı ‚Ó ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÏ ‰ËÒÍÂ

‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ.

èËϘ‡ÌËÂ:¡ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÏÓÊÂÚ Ì‡˜‡Ú¸Òfl ˜ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓ ‚ÂÏfl.

àãà

(a ÒÚ. 438 Ó ÔÎÂÂÂ MP3)

Ç˚Ú‡ÎÍË‚‡ÌË ‰ËÒ͇q ç‡ÊËχ˛Ú [OPEN].w ç‡Ê‡‚ [u], ÒÌËχ˛Ú ‰ËÒÍ.e á‡Í˚‚‡˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‚Û˜ÌÛ˛.

è‰ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÏ ‰ËÒÍÓ‚

à̉Ë͇ÚÓ ‰ËÒ͇

[OPEN]

ëÚÓÓ̇ Ò Ì‡‰ÔËÒflÏË

[u] (Ç˚Ú‡ÎÍË‚‡ÌËÂ)

CD-R CD-RW CD-TEXT CD-ROM

CD-DA CD-DA CD-DA –

MP3 MP3 – MP3

Page 19: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

437CQ-C3503N/C3303N

18

êÛÒÒ

ÍËÈ

CD-ÔÎÂÂ

[BAND] (y / 5::è‡ÛÁ‡/‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ)

[DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ)

[SRC] (àÒÚÓ˜ÌËÍ)

[s] / [d] (a / f)(Ç˚·Ó ÚÂ͇/ìÒÍÓÂÌ̇flÔÂÂÏÓÚ͇ ‚Ô‰/̇Á‡‰)

[3] (SCROLL)[4] (RANDOM)

[5] (SCAN)[6] (REPEAT)

Ë̉Ë͇ÚÓ

Ë̉Ë͇ÚÓ

íÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl

ç‡Á‚‡ÌË ÚÂ͇

ç‡Á‚‡ÌË ‰ËÒ͇

èË Ì‡ıÓʉÂÌËË CD ‚ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰ÂèË Ì‡Ê‡ÚËË [SRC] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ CD-Ô·̇˜Ë̇ÂÚÒfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ.

àÁÏÂÌÂÌËÂË̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂç‡ÊËχ˛Ú [DISP].

èËϘ‡ÌËÂ:¡ èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÚÂÍÒÚÓ‚ÓÈ ËÌÙÓχˆËË ‚ ‰ËÒÍ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl

Ë̉Ë͇ˆËfl “NO TEXT”.¡ ÑÎfl ‰‡Î¸ÌÂȯÂÈ ÔÓÍÛÚÍË ÚÂÍÒÚ‡ ÔË ÔÓ͇Á‡ÌËË

̇Á‚‡ÌËfl ̇ÊËχ˛Ú [3] (SCROLL). ÖÒÎË ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó·ÛÍ‚ ‚ ̇Á‚‡ÌËË Ì ·ÓΠ8, ÔÓÍÛÚ͇ Ì ÔÓËÒıÓ‰ËÚ.

Ç˚·Ó ÚÂ͇[d]: ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÚÂÍ[s]: 燘‡ÎÓ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÚÂ͇

ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í Ô‰˚‰Û˘ÂÏÛ ÚÂÍÛ Ì‡ÊËχ˛Ú ‰‚‡ ‡Á‡.

ìÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇ ‚Ô‰/̇Á‡‰ç‡ÊËχ˛Ú Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú[d] (f): ìÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇ ‚Ô‰[s] (a): ìÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇ ̇Á‡‰èË ÓÚÔÛÒ͇ÌËË ÍÌÓÔÍË ‚ÓÒÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÌÓχθÌÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ.

è‡ÛÁ‡ (y / 5)ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] (y / 5).ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú [BAND] (y / 5).

èÓËÁ‚ÓθÌÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÇÒ ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚ ÚÂÍË ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.ç‡ÊËχ˛Ú [4] (RANDOM). Á‡„Ó‡ÂÚÒfl.ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú [4] (RANDOM).

ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÒÓÒ͇ÌËÓ‚‡ÌËÂÏèÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl Ô‚˚ 10 ÒÂÍÛÌ‰Í‡Ê‰Ó„Ó ÚÂ͇.ç‡ÊËχ˛Ú [5] (SCAN).

ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú [5] (SCAN).

ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÏíÂÍÛ˘ËÈ ÚÂÍ ÔÓ‚ÚÓflÂÚÒfl.ç‡ÊËχ˛Ú [6] (REPEAT). Á‡„Ó‡ÂÚÒfl.ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú [6] (REPEAT).

çÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚˚·Ó ÚÂ͇(íÓθÍÓ Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl)èËÏÂ: íÂÍ ‹ 10

q ç‡ÊËχ˛Ú [#].w ç‡ÊËχ˛Ú [1] [0].e ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] (SET).èËϘ‡ÌËÂ:¡ ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚˚·Ó‡ ̇ÊËχ˛Ú [DISP].¡ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÂ, ÒÓ Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËÂÏ Ë Ò

ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÏ ÓÚÏÂÌflÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË [#].

CQ-C3503N

íÂÍ

ÇÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËflÚÂ͇

íÂÍ/ÇÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÚÂ͇

Page 20: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

438CQ-C3503N/C3303N

19

êÛÒÒ

ÍËÈ

èË Ì‡ıÓʉÂÌËË ‰ËÒ͇ ‚ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰ÂèË Ì‡Ê‡ÚËË [SRC] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ Ô· åê3̇˜Ë̇ÂÚÒfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ.

àÁÏÂÌÂÌË Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂç‡ÊËχ˛Ú [DISP].

èËϘ‡ÌËÂ:¡ èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÚÂÍÒÚÓ‚ÓÈ ËÌÙÓχˆËË ‚ ‰ËÒÍ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl

Ë̉Ë͇ˆËfl “NO TEXT”.¡ ÑÎfl ‰‡Î¸ÌÂȯÂÈ ÔÓÍÛÚÍË ÚÂÍÒÚ‡ ÔË ÔÓ͇Á‡ÌËË

̇Á‚‡ÌËfl ̇ÊËχ˛Ú [3] (SCROLL). ÖÒÎË ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó·ÛÍ‚ ‚ ̇Á‚‡ÌËË Ì ·ÓΠ8, ÔÓÍÛÚ͇ Ì ÔÓËÒıÓ‰ËÚ.

*ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ú„‡ ID3ç‡ÊËχ˛Ú [3] (SCROLL) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ‚Ú˜ÂÌË ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.

(èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

äÓ„‰‡ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇Á‚‡ÌË ÙÓθ‰Â‡:ÇÍÎ. TAG: ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇Á‚‡ÌË ‡Î¸·Óχ.éÚÍÎ. TAG: ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇Á‚‡ÌË ÙÓθ‰Â‡.äÓ„‰‡ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇Á‚‡ÌË هÈ·:ÇÍÎ. TAG: ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇Á‚‡ÌË ÔÂÒÌË (ËÎË

ÏÛÁ. ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl) Ë ËÏfl ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl.éÚÍÎ. TAG: ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇Á‚‡ÌË هÈ·.

Ç˚·Ó ÙÓΉ‡[]: ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÙÓΉÂ[]: è‰˚‰Û˘ËÈ ÙÓΉÂ

Ç˚·Ó هȷ[d]: ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ Ù‡ÈÎ[s]: 燘‡ÎÓ ÚÂÍÛ˘Â„Ó Ù‡È·

ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í Ô‰˚‰Û˘ÂÏÛ Ù‡ÈÎÛ Ì‡ÊËχ˛Ú ‰‚‡‡Á‡.

ìÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇‚Ô‰/̇Á‡‰ç‡ÊËχ˛Ú Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú[d] (f): ìÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇ ‚Ô‰[s] (a): ìÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇ ̇Á‡‰èË ÓÚÔÛÒ͇ÌËË ÍÌÓÔÍË ‚ÓÒÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÌÓχθÌÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ.

è‡ÛÁ‡ (y / 5)ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] (y / 5).ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú [BAND] (y / 5).

èΠMP3

îÓΉ î‡ÈÎ

[BAND] (y / 5::è‡ÛÁ‡/‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ)

[DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ)

[SRC] (àÒÚÓ˜ÌËÍ) [3] (SCROLL)[4] (RANDOM)

[5] (SCAN)[6] (REPEAT)

Ë̉Ë͇ÚÓ

Ë̉Ë͇ÚÓ

[s] / [d] (a / f)(Ç˚·Ó هȷ/ìÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇ ‚Ô‰/̇Á‡‰)[] / [] (FOLDER) (Ç˚·Ó ÙÓΉ‡)

Ë̉Ë͇ÚÓ

ÇÂÏfl‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÚÂ͇

îÓΉÂ/î‡ÈÎ

ç‡Á‚‡ÌË ÙÓΉ‡/ç‡Á‚‡ÌË ‡Î¸·Óχ*

( ) (ë˜ËÚ˚‚‡ÌË ‰‡ÌÌ˚ı)

íÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl

ç‡Á‚‡ÌË هÈ·/èÂÒÌË Ë ËÏfl ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl*

( ) (ë˜ËÚ˚‚‡ÌË ‰‡ÌÌ˚ı)

Page 21: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

439CQ-C3503N/C3303N

20

êÛÒÒ

ÍËÈ

èÓËÁ‚ÓθÌÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÇÒ ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚ هÈÎ˚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.

ç‡ÊËχ˛Ú [4] (RANDOM).Á‡„Ó‡ÂÚÒfl.

ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú [4] (RANDOM).

èÓËÁ‚ÓθÌÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÇÒ هÈÎ˚ ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ ÙÓΉÂ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ‚ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.

ç‡ÊËχ˛Ú [4] (RANDOM) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓÎÂÂ2 ÒÂÍÛ̉.

Á‡„Ó‡ÂÚÒfl.ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ¢ ‡Á ̇ÊËχ˛Ú [4] (RANDOM) ËÛ‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.

ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÒÓ Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËÂÏèÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl Ô‚˚ 10 ÒÂÍÛÌ‰Í‡Ê‰Ó„Ó Ù‡È·.

ç‡ÊËχ˛Ú [5] (SCAN).

ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú [5] (SCAN).

èÓËÁ‚ÓθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÙÓΉ‡燘Ë̇fl ÒÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÙÓΉ‡, ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl Ô‚˚ 10 ÒÂÍÛ̉ ÔÂ‚Ó„Ó Ù‡È· ‚͇ʉÓÏ ÙÓΉÂÂ.

ç‡ÊËχ˛Ú [5] (SCAN) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2ÒÂÍÛ̉.

Á‡„Ó‡ÂÚÒfl.

ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ¢ ‡Á ̇ÊËχ˛Ú [5] (SCAN) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.

ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÒ ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÏíÂÍÛ˘ËÈ Ù‡ÈÎ ÔÓ‚ÚÓflÂÚÒfl.

ç‡ÊËχ˛Ú [6] (REPEAT).Á‡„Ó‡ÂÚÒfl.

ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú [6] (REPEAT).

ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÙÓÎ‰Â‡Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÏíÂÍÛ˘ËÈ ÙÓΉ ÔÓ‚ÚÓflÂÚÒfl.

ç‡ÊËχ˛Ú [6] (REPEAT) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2ÒÂÍÛ̉.

Á‡„Ó‡ÂÚÒfl.ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ¢ ‡Á ̇ÊËχ˛Ú [6] (REPEAT) ËÛ‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.

çÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚˚·Ó

(íÓθÍÓ Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl)

çÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚˚·Ó ÙÓΉ‡èËÏÂ: îÓΉ ‹ 10 (a ÒÚ. 441)

q ç‡ÊËχ˛Ú [#] ‰‚‡ ‡Á‡.w ç‡ÊËχ˛Ú [1] [0].e ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] (SET).

çÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚˚·Ó هȷèËÏÂ: î‡ÈÎ ‹ 10

q ç‡ÊËχ˛Ú [#].w ç‡ÊËχ˛Ú [1] [0].e ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] (SET).

èËϘ‡ÌËÂ:¡ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚˚·Ó‡ ̇ÊËχ˛Ú

[DISP].¡èË Ì‡Ê‡ÚËË [#] ÓÚÏÂÌflÂÚÒfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ

ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÂ, ÒÓ Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËÂÏ Ë Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÏ, ‡Ú‡ÍÊ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÙÓΉ‡ ‚ ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚ıÂÊËχı.

CQ-C3503N

Page 22: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

440CQ-C3503N/C3303N

21

êÛÒÒ

ÍËÈ

èËϘ‡ÌËfl Í MP3óÚÓ Ú‡ÍÓ åê3?

MP3 (MPEG Audio Layer-3) Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÙÓÏ‡Ú ÒʇÚËflÓˆËÙÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Á‚Û͇. чÌÌ˚È ÙÓÏ‡Ú ‡Á‡·ÓÚ‡Ì MPEG (MotionPicture Experts Group). àÒÔÓθÁÛfl Ú‡ÍÓÈ ÙÓÏ‡Ú ÒʇÚËfl, ÏÓÊÌÓÁ‡ÔËÒ‡Ú¸ ‰‡ÌÌ˚Â, ı‡Ìfl˘ËÂÒfl ‚ 10 ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı CD, ̇ Ó‰ËÌÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ. (ᇠ˝ÚËÏË ˆËÙÓ‚˚ÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË ÔÓÌËχ˛ÚÒfl‰‡ÌÌ˚Â, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ ̇ CD-R ËÎË CD-RW ÂÏÍÓÒÚ¸˛ 650 å·‡ÈÚÓ‚ÔË ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚË Ô‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚ 128 Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ Ë˜‡ÒÚÓÚ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl 44,1 ÍɈ.)

èËϘ‡ÌËÂ:¡ Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ì ‚ıÓ‰ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ ӷÂÒÔ˜ÂÌË ‰Îfl

ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl MP3 Ë Á‡ÔËÒË ‚ CD.

äβ˜Â‚˚ ÏÓÏÂÌÚ˚ ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË Ù‡ÈÎÓ‚ MP3¡ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‚Û˜‡ÌËfl

ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl ‚˚ÒÓ͇fl ÒÍÓÓÒÚ¸ Ô‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚ Ë ˜‡ÒÚÓÚ‡ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl.

¡ Ç˚·Ó VBR (ÔÂÂÏÂÌ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸ Ô‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚) ÌÂÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl, Ú‡Í Í‡Í ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ·Û‰ÂÚÌÂÔ‡‚ËθÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ Ë Á‚ÛÍ ÏÓÊÂÚÔÓÔÛÒ͇ڸÒfl.

¡ 䇘ÂÒÚ‚Ó Á‚Û˜‡ÌËfl ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ÍÓηÎÂÚÒfl ‚Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl. èÓ‰Ó·Ì ӷ ˝ÚÓÏ ÒÏ.ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ‰ÎflÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl Ë Á‡ÔËÒË.

¡ êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ̇ÒÚÓËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ Ô‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚ ̇ “128Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ ËÎË ·ÓΔ Ë “ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÛ˛”.

àÌÙÓχˆËfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ

à̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ

鄇Ì˘ÂÌË ̇ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ë ‚ˉ Á̇ÍÓ‚¡ ÇÓÁÏÓÊ̇fl ‰ÎË̇ ̇Á‚‡ÌËfl هȷ/ÙÓΉ‡: ‰Ó 32 Á̇ÍÓ‚.

(Ç ÒÎÛ˜‡Â ̇ÔËÒ‡ÌËfl ËÏÂÌ Ù‡È· Ë ÙÓΉ‡ ·ÛÍ‚‡ÏË Unicode˜ËÒÎÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı ̇ ˝Í‡Ì Á̇ÍÓ‚ ÒÓ͇˘‡ÂÚÒfl̇ÔÓÎÓ‚ËÌÛ.)

¡ç‡Á‚‡ÌË هÈ· Ë ÙÓΉ‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ̇ÔËÒ‡ÌÓ ‚ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Òڇ̉‡ÚÓÏ Í‡Ê‰ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.èÓ‰Ó·Ì ӷ ˝ÚÓÏ ÒÏ. ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËËÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ‰Îfl Á‡ÔËÒË.

¡ç‡ ‰ËÒÔΠÏÓÊÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Á̇ÍË ASCII Ë ÒÔˆˇθÌ˚·ÛÍ‚˚ Í‡Ê‰Ó„Ó flÁ˚͇.

¡çÂÍÓÚÓ˚ ÛÒÒÍË ·ÛÍ‚˚ ‚ Unicode ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓ͇Á‡Ì˚.

ç‡·Ó Á̇ÍÓ‚ ASCIIéÚ A ‰Ó Z, a ‰Ó z, ˆËÙ˚ ÓÚ 0 ‰Ó 9 Ë ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÒËÏ‚ÓÎ˚:(ÔÓ·ÂÎ) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` | ~

ëÔˆˇθÌ˚ ·ÛÍ‚˚

À Á  à Šà á â ã åÄ ä Ò Ó Ô Õ Ö ò ó ô õ öÙ Ú Û Ü ù ú û ü

èËϘ‡ÌËÂ:¡ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ, ÔËÏÂÌÂÌÌ˚ı ÔË

ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËË Ù‡ÈÎÓ‚ ÙÓχÚÓ‚ MP3, ̇ ‰ËÒÔΠÏÓÊÂÚÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ÌÂÔ‡‚Ëθ̇fl Ë̉Ë͇ˆËfl.

¡ ÇÏÂÒÚÓ Ì‡Á¯ÂÌÌÓ„Ó Á͇̇ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Á‚ÂÁ‰Ó˜Í‡ ( ).¡ êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ó„‡Ì˘ËÚ¸ ‰ÎËÌÛ Ì‡Á‚‡ÌËfl هȷ ‰Ó 8 Á̇ÍÓ‚

(·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ ‡Ò¯ËÂÌËfl).

¡CD-TEXTç‡Á‚‡ÌË ‰ËÒ͇

ç‡Á‚‡ÌË ÚÂ͇

¡MP3ç‡Á‚‡ÌË ÙÓΉ‡

ç‡Á‚‡ÌË هÈ·

¡MP3 (ID3 tag)ç‡Á‚‡ÌË ‡Î¸·Óχ

èÂÒÌË Ë ËÏfl ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl

ÇÌËχÌË¡çÂθÁfl Ôˉ‡‚‡Ú¸ Ù‡ÈÎÛ, ÔÓÒÚÓÂÌÌÓÏÛ ·ÂÁ

ÙÓχڇ MP3, ‡Ò¯ËÂÌË «.mp3».çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚Ë· ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË ÍÓ·‡ÁÓ‚‡Ì˲ ÔÓÏÂı ËÁ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ËÎËÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ LJ¯Â„Ó ÒÎÛı‡.

Page 23: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

441CQ-C3503N/C3303N

22

êÛÒÒ

ÍËÈ

¡ êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ·Âʇڸ Á‡ÔËÒË Ù‡ÈÎÓ‚CD-DA Ë MP3 ̇ Ó‰ÌÓÏ ‰ËÒÍÂ.

¡èË Ì‡Î˘ËË Ù‡ÈÎÓ‚ CD-DA Ë Ù‡ÈÎÓ‚ MP3 ̇ Ó‰ÌÓÏ ‰ËÒÍÂÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÂÒÂÌ ËÎËÏÛÁ˚͇θÌ˚ı ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ̇ۯÂ̇, ÎË·ÓÌÂÍÓÚÓ˚ ËÁ ÌËı ÏÓ„ÛÚ ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl.

¡çÂθÁfl Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸ Ù‡ÈÎ˚, ËÌ˚ ˜ÂÏ MP3, Ë ÌÂÌÛÊÌ˚ÈÙÓΉ ̇ ‰ËÒÍÂ.

¡ç‡Á‚‡ÌË هÈ· MP3 ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ ‚ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË Ô‡‚Ë·ÏË.

¡ ê‡Ò¯ËÂÌË «.mp3» ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÒ‚ÓÂÌÓ.

¡î‡ÈÎ˚ MP3, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ıÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ËÎË CD-ÂÍÓ‰ÂÓ‚, ÏÓ„ÛÚÔ‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ËÎËÔ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ËÌÙÓχˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ.

¡Ñ‡ÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÓÒ̇˘ÂÌ ÙÛÌ͈ËÂÈ ÒÔËÒ͇ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰Â-ÌËfl (play list).

¡ ïÓÚfl ‡ÔÔ‡‡Ú ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÏÌÓ„ÓÒ‡ÌÒÓ‚Û˛ (Multi-session)Á‡ÔËÒ¸, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔËÏÂÌflÚ¸ ÂÊËÏ ‰ËÒÍ Á‡ Ó‰ËÌ ‡Á(Disc-at-once) ÔË Á‡ÔËÒË.

èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ هÈÎÓ‚˚ ÒËÒÚÂÏ˚ISO 9660 ìÓ‚Â̸ 1/ìÓ‚Â̸ 2, ê‡Ò¯ËÂÌË Apple ÔÓ ISO 9660,Joliet, Romeo

èËϘ‡ÌËÂ:¡ Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD Ë CD Extra Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛ÚÒfl.

èÓfl‰ÓÍ ‚˚·Ó‡ ÙÓΉÂÓ‚/‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ù‡ÈÎÓ‚

å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ Ù‡ÈÎÓ‚/ÙÓΉÂÓ‚¡å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ Ù‡ÈÎÓ‚ 999¡å‡ÍÒ. „ÎÛ·ËÌ˚ ‰Â‚ӂˉÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚: 8¡å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ ÙÓΉÂÓ‚: 255 (‚Íβ˜‡fl ÍÓÌ‚ÓÈ ÙÓΉÂ)

èËϘ‡ÌËÂ:¡åÓÊÌÓ ÒÓ͇ÚËÚ¸ ‚ÂÏfl ÏÂÊ‰Û Ò˜ËÚ˚‚‡ÌËÂÏ ‰‡ÌÌ˚ı Ë

‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÏ ÔÛÚÂÏ ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ù‡ÈÎÓ‚ ËÎËÙÓΉÂÓ‚, ËÎË „ÎÛ·ËÌ˚ ˇıËË.

¡ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ ‡ÔÔ‡‡Ú Ò˜ËÚ‡ÂÚ ˜ËÒÎÓ ÙÓΉÂÓ‚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó,ËÏÂÂÚÒfl Ù‡ÈÎ MP3 ËÎË ÌÂÚ.

¡ ÖÒÎË ‚˚·‡ÌÌ˚È ÙÓΉ Ì ÒÓ‰ÂÊËÚ Ù‡È· MP3, ÚÓ ·ÎËʇȯË ÔÓÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ù‡ÈÎ˚ MP3 ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl.

¡èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó Ê ‰ËÒ͇ ÏÓÊÂÚÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ Ô· MP3.

¡à̉Ë͇ˆËfl “ROOT” ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÔË Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË Ì‡Á‚‡ÌËflÍÓÌÂ‚Ó„Ó Ù‡È·.

á‡ÔËÒ¸ Ù‡ÈÎÓ‚ MP3 ̇ CD

16, 22,05, 24 kHz ÍɈч8 k - 160 Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍMPEG 2 audio layer 3 (MP3)

32, 44,1, 48 kHz ÍɈч32 k - 320 Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍMPEG 1 audio layer 3 (MP3)

ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËflVBRëÍÓÓÒÚ¸ Ô‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚åÂÚÓ‰ ÒʇÚËfl

îÓχÚ˚ ÒʇÚËfl (êÂÍÓÏẨ‡ˆËfl: “äβ˜Â‚˚ ÏÓÏÂÌÚ˚ ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË Ù‡ÈÎÓ‚ MP3” ̇ Ô‰˚‰Û˘ÂÈ ÒÚ‡ÌˈÂ)

Ä‚ÚÓÒÍÓ ԇ‚Óá‡ÍÓ̇ÏË Ó· ‡‚ÚÓÒÍÓÏ Ô‡‚ ‚ÓÒÔ¢ÂÌ˚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËÂ,‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ë ÔÓÒÚ‡‚͇ χÚ¡ÎÓ‚, Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ı‡‚ÚÓÒÍËÏ Ô‡‚ÓÏ, Ú‡ÍËı, Í‡Í ÏÛÁ˚͇θÌÓ ÔÓËÁ‚‰Â-ÌËÂ, ·ÂÁ ‡Á¯ÂÌËfl ‚·‰Âθˆ‡ ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ô‡‚‡, Á‡ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ˜‡fl Ë̉˂ˉۇθÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.

çÂÚ „‡‡ÌÚËËÇ˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌÓ ÓÔËÒ‡ÌË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÂÁÛθڇڇÏ̇¯Ëı ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ ÔÓ ÒÓÒÚÓflÌ˲ ̇ ‰Â͇·¸ 2005 „.ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ Ë Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË ËÌÙÓχˆËË åê3 Ì„‡‡ÌÚËÛ˛ÚÒfl.

Root Folder(Root Directory)

Folder Selection

File Selection

Tree 1 Tree 2 Tree 3 Tree 4 Tree 8(Max.)

2

1

3

4

q

q

w

e

r

t

y

y5

6

8

1 8

7

–In the order

–In the order

äÓÌ‚ÓÈ ÙÓΉÂ(ÍÓÌ‚ÓÈ Í‡Ú‡ÎÓ„)

Ç˚·Ó ÙÓΉ‡

ÑÂÂ‚Ó 8(χÍÒ.)

ÑÂÂ‚Ó 1 ÑÂÂ‚Ó 2 ÑÂÂ‚Ó 3 ÑÂÂ‚Ó 4

Ç ÔÓfl‰ÍÂ

Ç ÔÓfl‰ÍÂ

Ç˚·Ó هȷ

Page 24: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

442CQ-C3503N/C3303N

23

êÛÒÒ

ÍËÈ

ìÒÚ‡Ìӂ͇ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL)‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛.

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL).

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL).

[DISP](ÇÓÁ‚‡Ú Í ÌÓχθÌÓÏÛÂÊËÏÛ)

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME](PUSH SEL: ‚˚·‡Ú¸).(ç‡ÊËχ˛Ú [SEL] ̇ ÔÛθÚ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

)CQ-C3503N

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. (ç‡ÊËχ˛Ú [VOL]ËÎË [VOL] ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„ÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. )CQ-C3503N

ÉÓÏÍÓÒÚ¸èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: 18ÑˇԇÁÓÌ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 0 ‰Ó 40

çËÊÌËÂ/‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚åÓÊÌÓ Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÌËÊÌËÂ Ë ‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚ ÓÚ‰ÂθÌÓ.èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: BAS (ÌËÊ.˜‡ÒÚÓÚ˚) 0 ‰Å

TRE (‚Âı.˜‡ÒÚÓÚ˚) 0 ‰ÅÑˇԇÁÓÌ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: ÓÚ –12 ‰Å ‰Ó +12 ‰Å (Ò ¯‡„ÓÏ 2 ‰Å)

(SRS TruBass) Ë̉Ë͇ÚÓCQ-C3503N

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL).

SRS TruBassèÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: OFF

TruBass®

«TruBass» Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÂıÌÓÎӄ˲, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓÈ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ˝ÙÙÂÍÚ Á‚Û˜‡ÌËfl ÌËÊÌËı ˜‡ÒÚÓÚ, ÔËÏÂÌËÏ˚È ‚ Ó„‡ÌÂ. Ç ‰‡ÌÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ·ÂÁÔËÏÂÌÂÌËfl ˝Í‚‡Î‡ÈÁ‡ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ·Ó„‡ÚÓ Á‚Û˜‡ÌË ·‡Ò‡ ËÁ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.

CQ-C3503N

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL).

ç‡ÊËχ˛Ú [[VOLUME] (PUSHSEL).

Ň·ÌÒ Ô‡‚˚È/΂˚È (Balance) Ë·‡Î‡ÌÒ ÙÓÌÚ/Ú˚Î (Fader)åÓÊÌÓ Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ·‡Î‡ÌÒ Á‚Û͇ ÏÂÊ‰Û Í‡Í Ô‡‚˚Ï Ë Î‚˚Ï,Ú‡Í Ë Ô‰ÌËÏ Ë Á‡‰ÌËÏ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË.èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: BAL (Ô‡‚./΂.) CNT (ˆÂÌÚ)

FAD (ÙÓÌÚ/Ú˚Î) CNT (ˆÂÌÚ)ÑˇԇÁÓÌ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 15 ÛÓ‚Ìfl Í‡Ê‰Ó„Ó Ë CNT (ˆÂÌÚ)

çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ

Page 25: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

CQ-C3503N

443CQ-C3503N/C3303N

24

êÛÒÒ

ÍËÈ

èËϘ‡ÌËÂ:¡ ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ Ì‡ÊËχ˛Ú [DISP].¡ ÖÒÎË ‚ ÂÊËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÌË͇͇fl ÓÔ‡ˆËfl ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ5 ÒÂÍÛ̉ (ËÎË 2 ÒÂÍÛ̉ ‚

ÂÊËÏ „ÛÎËÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚË), ‰ËÒÔÎÂÈ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ.¡ ê„ÛÎËÓ‚ÍÛ „ÓÏÍÓÒÚË ÏÓÊÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ [VOLUME] ̇ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ.

(a ÒÚ. 427)

qw

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q : ì‚Â΢ÂÌËÂw : ìÏÂ̸¯ÂÌËÂ

qw

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q : ì‚Â΢ÂÌËÂw : ìÏÂ̸¯ÂÌËÂ

qw

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q : ì‚Â΢ÂÌËÂw : ìÏÂ̸¯ÂÌËÂ

VOL BASS

FADER BALANCE

çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ TREBLE

TRU BASS

qw

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q : ON

Á‡„Ó‡ÂÚÒfl.

w : OFF (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

qw

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q : èÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌË ԇ‚Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡w : èÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌË ÎÂ‚Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡

qw

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q : èÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌË ÙÓÌÚ‡w : èÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌË Ú˚·

Page 26: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

444CQ-C3503N/C3303N

25

êÛÒÒ

ÍËÈ

Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL)Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2ÒÂÍÛ̉ ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛.

èËÂÏ Ô‰‡˜Ë óM ‚ ÏÓÌÓÙÓÌ˘ÂÒÍÓÈÂÊËÏ (êÂÊËÏ óå)ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË ÏÓÊÌÓ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ÔÓÏÂıËÔË ÔËÂÏ Òڇ̈ËË óå ÒÓ Ò··˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ.èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: OFF (oÚÍÎ)

ãÓ͇θ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ (ÂÊËχ‰ËÓÔËÂÏÌË͇)èË ÔÓËÒÍÓ‚ÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍ ̇ȉÛÚÒfl ÚÓθÍÓ Òڇ̈ËË Ò ÒËθÌ˚ÏÒ˄̇ÎÓÏ.èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: OFF (oÚÍÎ).

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL).

[DISP] (ÇÓÁ‚‡Ú Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ)

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. (ç‡ÊËχ˛Ú [VOL] ËÎË [VOL] ̇ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. )CQ-C3503N

êÂÊËÏ «Â„ËÓÌ» (REG) (ÂÊËÏ óå)àÁÏÂÌflÂÚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÔÓËÒ͇ AF, Òڇ̈ËË Ò ÒËθÌÂȯËÏ Ò˄̇ÎÓÏ ËPI.èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: OFF (oÚÍÎ).èËϘ‡ÌËÂ:¡ èË ÔÂÂÍβ˜ÂÌËË éÚÍÎ./ÇÍÎ. ÂÊËχ REG ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË

‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÂÊËÏ AF.

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL).

Ç˚·Ó flÁ˚͇ PTY (ÂÊËÏ RDS)èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: ENGLISH (ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ) ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL).

àÁÏÂÌÂÌË ˆ‚ÂÚ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍËÍÌÓÔÓÍåÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ˆ‚ÂÚ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ÍÌÓÔÓÍèÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: RED (͇ÒÌ˚È)LJˇÌÚ˚: GREEN (ÁÂÎÂÌ˚È) Ë RED (͇ÒÌ˚È)

CQ-C3503N ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL).

(ÒÚ. 446)

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME](PUSH SEL: ‚˚·‡Ú¸) ËÛ‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. (ç‡ÊËχ˛Ú[SEL] (MENU) ̇ ÔÛθÚ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÛ‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. )CQ-C3503N

Page 27: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q : ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

w : ò‚‰ÒÍËÈ

445CQ-C3503N/C3303N

26

êÛÒÒ

ÍËÈ

èËϘ‡ÌËÂ:¡ ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ Ì‡ÊËχ˛Ú [DISP].¡ ÖÒÎË ‚ ÂÊËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÌË͇͇fl ÓÔ‡ˆËfl ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ5 ÒÂÍÛ̉, ‰ËÒÔÎÂÈ

‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ.

qw

qw

FM MONO FM LOCAL(êÂÊËÏ óå)

ACC SET AUX IN EXT MUTE

çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ REGION

COLOR

(êÂÊËÏ óå) (êÂÊËÏ RDS)

MUTE KEY

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q : MONO ON

w : MONO OFF (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

Ë̉Ë͇ÚÓ

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q : LOCAL ON

w : LOCAL OFF (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

Ë̉Ë͇ÚÓ

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q : èÓËÒÍ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÚÓθÍÓ ÒÂ‰Ë ÔÓ„‡ÏÏ, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ‚ԉ·ı „ËÓ̇.

w : èÓËÒÍ Ì ӄ‡Ì˘˂‡ÂÚÒfl ÔÓ„‡ÏχÏË, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ÏË ‚ԉ·ı „ËÓ̇. (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)q

w

qw

PTY LANG

PATTERN

(êÂÊËÏ óå)AM LOCAL

(êÂÊËÏ AM)

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q : áÂÎÂÌ˚È

w : ä‡ÒÌ˚È (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)q

w

CQ-C3503N

Page 28: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

446CQ-C3503N/C3303N

27

êÛÒÒ

ÍËÈ

Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

LJˇÌÚ˚ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ̇Ë̉Ë͇ÚÓ „ÓÏÍÓÒÚË (PATTERN)èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: LJˇÌÚ 1LJˇÌÚ˚: 4 ÚËÔÓ‚, OFF (oÚÍÎ).

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL).

[DISP] (ÇÓÁ‚‡Ú Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ)

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. (ç‡ÊËχ˛Ú [VOL] ËÎË [VOL] ̇ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. )CQ-C3503N

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME](PUSH SEL: ‚˚·‡Ú¸) ËÛ‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. (ç‡ÊËχ˛Ú[SEL] (MENU) ̇ ÔÛθÚ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÛ‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. )CQ-C3503N

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL).èË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇/‡ÚÚÂÌ˛‡ˆËflåÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ÔË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇ ËÎË ‡ÚÚÂÌ˛‡ˆË˛.(a ÒÚ. 427)èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: èË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇

èË„ÎÛ¯ÂÌË ‚̯̄ÓËÒÚÓ˜ÌË͇èÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔË„ÎÛ¯‡Ú¸ Á‚ÛÍ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇, ÍÓ„‰‡Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌ̇fl ÒËÒÚÂχ «Panasonic» ‰‡ÂÚ Â˜Â‚Ó Û͇Á‡ÌËÂ,ÎË·Ó Ë‰ÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È ‡Á„Ó‚Ó.èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: 0ÑˇԇÁÓÌ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 0 ‰Ó 2, OFF (ÓÚÍÎ)

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL).

èÓÔÛÒÍ AUXÖÒÎË AUX Ì ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl, ÂÊËÏ AUX ÔÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÔË ‚˚·ÓÂËÒÚÓ˜ÌË͇.èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: ON (éÚÍβ˜ÂÌ ÔÓÔÛÒÍ)

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL).

(ÒÚ. 448)

Page 29: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

447CQ-C3503N/C3303N

28

êÛÒÒ

ÍËÈ

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

: éÚÍÎ.

: LJˇÌÚ 1 (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

: LJˇÌÚ 4

qw qw

èËϘ‡ÌËÂ:¡ ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ Ì‡ÊËχ˛Ú [DISP].¡ ÖÒÎË ‚ ÂÊËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÌË͇͇fl ÓÔ‡ˆËfl ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ5 ÒÂÍÛ̉, ‰ËÒÔÎÂÈ

‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ.

FM MONO FM LOCAL(êÂÊËÏ óå)

ACC SET AUX IN EXT MUTE

çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ REGION(êÂÊËÏ óå) (êÂÊËÏ RDS)

MUTE KEY

PTY LANG

PATTERN

(êÂÊËÏ óå)AM LOCAL

(êÂÊËÏ AM)

qw

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q : ìÏÂ̸¯ÂÌË ÔÓ 10 ÒÚÛÔÂÌflÏ (‡ÚÚÂÌ˛‡ˆËfl)

w : ÅÂÁ Á‚Û͇ (ÔË„ÎÛ¯ÂÌËÂ) (èÓ ÛÏÔÓΘÂÌ˲)

qw

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

: ÅÂÁ Á‚Û͇ (ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

: ìÏÂ̸¯ÂÌË ÔÓ 15 ÒÚÛÔÂÌflÏ

: ìÏÂ̸¯ÂÌË ÔÓ 10 ÒÚÛÔÂÌflÏ

: ÅÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËfl

èË ‚Íβ˜ÂÌËË ÙÛÌ͈ËËÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl ‚̯̄ÓËÒÚÓ˜ÌË͇.(èËÏÂ: MUTE LV 0)qw

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q : éÚÍβ˜ÂÌ ÔÓÔÛÒÍ (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

w : ÇÍβ˜ÂÌ ÔÓÔÛÒÍqw

COLORCQ-C3503N

Page 30: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

448CQ-C3503N/C3303N

29

êÛÒÒ

ÍËÈ

448CQ-C3503N/C3303N

Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

Ç˚·Ó ACCèÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: OFF (oÚÍÎ)

ÇÌËχÌË¡ÖÒÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠÌÂÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ACC, ̇‰Ó ‚˚·‡Ú¸

OFF. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ·‡Ú‡Âfl Ò‡‰ËÚÒfl.

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL).

[DISP] (ÇÓÁ‚‡Ú Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ)

ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. (ç‡ÊËχ˛Ú [VOL] ËÎË [VOL] ̇ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. )CQ-C3503N

ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME](PUSH SEL: ‚˚·‡Ú¸) ËÛ‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. (ç‡ÊËχ˛Ú[SEL] (MENU) ̇ ÔÛθÚ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÛ‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. )CQ-C3503N

(ÒÚ. 444)

Page 31: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

449CQ-C3503N/C3303N

30

êÛÒÒ

ÍËÈ

449CQ-C3503N/C3303N

¡èË ‚ÒÚ‡‚Í ‰ËÒ͇ ÔËÚ‡ÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË‚Íβ˜‡ÂÚÒfl.

¡åÓÊÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÚÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ,‰‡Ê ÂÒÎË ‡ÔÔ‡‡Ú ÓÚÍβ˜ÂÌ.

ACC ONê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME].

q

ìÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ‚ ÔÓÁËˆË˛ ON,ÂÒÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÔ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ACC.

w

ìÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ‚ ÔÓÁËˆË˛ OFF,ÂÒÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠÌÂÔ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ACC.(èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

qw

èËϘ‡ÌËÂ:¡ ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ Ì‡ÊËχ˛Ú [DISP].¡ ÖÒÎË ‚ ÂÊËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÌË͇͇fl ÓÔ‡ˆËfl ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ5 ÒÂÍÛ̉, ‰ËÒÔÎÂÈ

‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ.

FM MONO FM LOCAL(êÂÊËÏ óå)

ACC SET AUX IN EXT MUTE

çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ REGION(êÂÊËÏ óå) (êÂÊËÏ RDS)

MUTE KEY

PTY LANG

PATTERN

(êÂÊËÏ óå)AM LOCAL

(êÂÊËÏ AM)COLOR

CQ-C3503N

Page 32: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

450CQ-C3503N/C3303N

31

êÛÒÒ

ÍËÈ

чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ò̇·ÊÂÌ Ò˙ÂÏÌÓÈ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂθ˛. èËÒÌflÚËË Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ì‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ.

ëÌËχ˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθq éÚÍβ˜‡˛Ú ÔËÚ‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡. (a ÒÚ. 426)w ç‡ÊËχ˛Ú [OPEN]. ãˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl.e èÂÂÏ¢‡˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ̇ԇ‚Ó ËÎË Ì‡Î‚Ó.r èÂÂÏ¢‡˛Ú  ̇ Ò·fl.t ë΄͇ ̇ʇ‚ ‰ÌÓ ÙÛÚÎfl‡, ÓÚÍ˚‚‡˛Ú Í˚¯ÍÛ.y èÓÏ¢‡˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‚ ÙÛÚÎfl Ë ÔË ‚˚ıӉ ËÁ

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ‚˚ÌÓÒflÚ Ò ÒÓ·ÓÈ.

ëËÒÚÂχ Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ͇ÊË

åÓÌÚËÛ˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθq ìÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ, ‚‚Ó‰fl ‚  ΂ÓÂ

ÓÚ‚ÂÒÚË ¯ÚËÙÚ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ò΂‡ ̇ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ.w ëÓ‚ÏÂÒÚË‚ ‰Û„Ó ÓÚ‚ÂÒÚËÂ Ò ‰Û„ËÏ ¯ÚËÙÚÓÏ,

ÙËÍÒËÛ˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ, Ò΄͇ ̇ÊËχfl ÂÂ.e èÂÂÏ¢‡˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‚‚Âı Ë ‚ÌËÁ ÌÂÒÍÓθÍÓ

‡Á ‰Îfl ÔÓ‚ÂÍË Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÏÓÌڇʇ Ô‡ÌÂÎË. á‡ÚÂÏÁ‡Í˚‚‡˛Ú Ô‡ÌÂθ Ë Ì‡ÊËχ˛Ú  ԇ‚Û˛ ÒÚÓÓÌÛ ‚ÌËÁ‰Ó ˘ÂΘ͇.

1

23

ÇÌËχÌË¡ чÌ̇fl Îˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ Ì ‚˚ÔÓÎÌÂ̇ ‚ ‚Ó‰ÓÌÂÔÓÌˈ‡ÂÏÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË. çÂθÁfl ÔÓ‰‚„‡Ú¸  ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚

ËÎË ˜ÂÁÏÂÌÓÈ ‚·„Ë.¡ ëÌflÚË Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÌÂθÁfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓʉÂÌËfl.¡ çÂθÁfl ÔÓÏ¢‡Ú¸ ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ̇ ÔË·ÓÌ˚È ˘ËÚÓÍ ËÎË ÏÂÒÚÓ ÓÍÓÎÓ Ì„Ó, „‰Â ÚÂÏÔ‡ÚÛ‡ ÔÓ‰ÌËχÂÚÒfl ‰Ó

‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl.¡ çÂθÁfl ÚÓ„‡Ú¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ̇ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ËÎË ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÛıÛ‰¯ÂÌ˲

˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.¡ é˜Ë˘‡˛Ú ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ˜ËÒÚÓÈ Ë ÒÛıÓÈ Ú̸͇˛ ÓÚ „flÁË ËÎË ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ‚¢ÂÒÚ‚, ÔÓÔ‡‚¯Ë ̇ ÌËı.¡ ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÌÂθÁfl ̇ÊËχڸ Â„Ó ‚ÌËÁ ËÎË Ì‡Í·‰˚‚‡Ú¸ ̇ Ì ͇ÍËÂ-ÎË·Ó Ó·˙ÂÍÚ˚,

ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÓÚÍ˚Ú.

äÓÌÚ‡ÍÚ

5

6

îÛÚÎfl Ò˙ÂÏÌÓÈÎˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË

2 3

4[OPEN]

Page 33: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

451CQ-C3503N/C3303N

32

êÛÒÒ

ÍËÈ

ä‡Í ‰Âʇڸ ÛÍÓÈ ‰ËÒÍ¡ çÂθÁfl ÚÓ„‡Ú¸ ‡·Ó˜Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰ËÒ͇.¡ çÂθÁfl ˆ‡‡Ô‡Ú¸ ‰ËÒÍ.¡ çÂθÁfl Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Á‡„Ë·‡Ú¸ ‰ËÒÍ.¡ çÂËÒÔÓθÁÛÂÏ˚È ‰ËÒÍ ÒΉÛÂÚ ı‡ÌËÚ¸ ‚ ÙÛÚÎflÂ.çÂθÁfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓÈ ÙÓÏ˚.çÂθÁfl ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‰ËÒÍË ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÏÂÒÚ‡ı:¡ èÓ‰ ÔflÏ˚ÏË ÒÓÎ̘Ì˚ÏË ÎÛ˜‡ÏË¡ ÅÎËÁÍÓ Í Ó·Ó„Â‚‡ÚÂβ Ò‡ÎÓ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl¡ ÉflÁÌÓÂ, Ô˚θÌÓÂ Ë ‚·ÊÌÓ ÏÂÒÚÓ¡ ç‡ ÒˉÂÌ¸Â Ë ÔË·ÓÌÓÏ ˘ËÚÍÂé˜ËÒÚ͇ ‰ËÒ͇Ç˚Úˇ˛Ú ÒÛıÓÈ Ë Ïfl„ÍÓÈ Ú̸͇˛ ÓÚ ˆÂÌÚ‡ Í Í‡˛.çÂθÁfl ̇ÍÎÂË‚‡Ú¸ ̇ ‰ËÒÍË Ì‡ÍÎÂÈÍË ËÎË ˝ÚËÍÂÚÍË.çÂθÁfl ÔËÒ‡Ú¸ ̇ ÒÚÓÓÌÂ Ò Ì‡‰ÔËÒflÏË ¯‡ËÍÓ‚Óȇ‚ÚÓÛ˜ÍÓÈ ËÎË ‰Û„ËÏ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ Òڂ‰˚Ï ÔÂÓÏ.

ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ‰ËÒ͇ÏËèËϘ‡ÌËfl Í CD/CD-ÌÓÒËÚÂÎflÏ (CD-R, CD-RW, CD-ROM)

ëÚÓÓ̇ Ò Ì‡‰ÔËÒflÏË

<ïÓÓ¯Ó> <èÎÓıÓ>

èËϘ‡ÌËfl Í CD-R/RW¡ èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‰ËÒÍË CD-R/RW, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ ‚ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰‡ı ÚËÔ‡ CD-R/RW ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌË͇ڸ ÔÓ·ÎÂχ ‚ Ò‚flÁË Ò Ëı

ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË Á‡ÔËÒË, ̇΢ËÂÏ „flÁË, ÔflÚ̇ÏË ÓÚ Ô‡Î¸ˆ‡, ˆ‡‡ÔË̇ÏË Ë ‰. ̇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.¡ ÑËÒÍË CD-R/RW ÛÒÚÛÔ‡ÂÚ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï ÏÛÁ˚͇θÌ˚Ï CD ÔÓ ÒÚÓÈÍÓÒÚË Í ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔ‡ÚÛ ËÎË ‚·ÊÌÓÒÚË.

éÒÚ‡‚ÎÂÌË Ëı ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ëı ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲, ˜ÚÓ Ò‰Â·ÂÚ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Ì‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï.

¡ çÂÍÓÚÓ˚ CD-R/RW ÏÓ„ÛÚ Ì ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÌÓχθÌÓ ËÁ-Á‡ ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ‰Îfl Á‡ÔËÒË, CD-ÂÍÓ‰ÂÓÏ (‰ËÒÍÓ‚Ó‰ÓÏ CD-R/RW) Ë ‰ËÒ͇ÏË.

¡ чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË CD-R/RW Ò ÌÂÁ‡Í˚ÚÓÈ ÒÂÒÒËÂÈ.¡ чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË CD-R/RW, ÒÓ‰Âʇ˘Ë ‰‡ÌÌ˚ ËÌÓ„Ó ÙÓχڇ, ˜ÂÏ CD-DA ËÎË MP3.¡ ëΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ‰ËÒ͇ÏË CD-R/RW.

äÓÏϘÂÒÍË CD ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ β·Û˛ ËÁ ‰‚Ûı ̇‰ÔËÒÂÈ, ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚ı ÒÔ‡‚‡.çÂÍÓÚÓ˚ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ CD Ò Á‡˘ËÚÓÈ ÓÚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ Ì‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ̇ ‰‡ÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ. TEXT

è·‚ÍË Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎËèË Ô„ӇÌËË Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ ËÎË ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚ÈÒ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic».

è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ¡ç‡‰Ó ÔËÏÂÌflÚ¸ Ô·‚ÍË Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÌÓÏË̇· (15 A). èËÏÂÌÂÌË Á‡ÏÂÌËÚÂÎÂÈ ËÎË

Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ·Óθ¯Â„Ó ÌÓÏË̇·, ÎË·Ó ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓ‰ËÌÂÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ·ÂÁ Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ÏÓÊÂÚÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓÊ‡Û ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ‡ÔÔ‡‡Ú‡. ÖÒÎË ÌÓ‚˚È Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ Ò‡ÁÛ Ô„ÓËÚ, ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È Ò‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic».

íÂıÌ˘ÂÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂчÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ò‚ÂÒÚË Ó·˙ÂÏ ‡·ÓÚ ÔÓ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ Í ÏËÌËÏÛÏÛ.ÑÎfl ÚÂÍÛ˘ÂÈ Ó˜ËÒÚÍË ‚̯ÌÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔËÏÂÌfl˛Ú ÒÛıÛ˛ Ë Ïfl„ÍÛ˛ Ú̸͇. çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl ÔËÏÂÌflÚ¸ ·ÂÌÁËÌ,‡Á·‡‚ËÚÂθ ËÎË ‰Û„Ë ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË.

ÑËÒÍË ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓÈÙÓÏ˚

ùÚËÍÂÚÍË, ̇Ô˜‡Ú‡ÌÌ˚ÂÔËÌÚÂÓÏ

Page 34: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

452CQ-C3503N/C3303N

33

êÛÒÒ

ÍËÈ

ÑÂÙÂÍÚӂ͇äÓ„‰‡ ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÚÒfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ëΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ë ÔËÌflÚ¸ ÏÂ˚, ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ ÌËÊÂ.

ÖÒÎË ÔËÌflÚË Û͇Á‡ÌÌ˚ı Ï Ì ÛÒÚ‡ÌflÂÚ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒflÓ·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È Ò‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic».íÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂÒÓ̇Î.èÓÒËÏ ÔÓÛ˜‡Ú¸ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÓ‚ÂÍÂ Ë ÂÏÓÌÚÛ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇·Ï.«Panasonic» Ì ÌÂÒÂÚ Ì‡ Ò· ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ‡‚‡ËË, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚ÂÌ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÌÛÊÌÓÈ ÔÓ‚ÂÍË ËÎË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂÏ ÂÏÓÌÚ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏËÒË·ÏË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl.çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl ÔËÌËχڸ ÏÂ˚ ÍÓÏ ÚÂı, ÍÓÚÓ˚Â̇ÔËÒ‡ÌÌ˚ ÍÛÒË‚ÓÏ ÌËÊ ‚ «èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚», Ú.Í. ËıÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒË·ÏË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎflÒÓÔÓ‚Óʉ‡ÂÚÒfl ·Óθ¯ÂÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛.

è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ:¡ç ÒΉÛÂÚ ÔÓ‰ÓÎʇڸ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛

‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‚ ÌÂÌÓχθÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË,̇ÔËÏÂ, ·ÂÁ Á‚Û͇, ËÎË Ò ‰˚ÏÓÏ ËÎËÔÓÒÚÓÓÌÌËÏ Á‡Ô‡ıÓÏ, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÒÔ·ÏÂÌÂÌ˲ ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌ˲ÚÓÍÓÏ. Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ̇‰Ó ÌÂωÎÂÌÌÓÔÂ͇ÚËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ÍLJ¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ.

¡çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Ò‡ÏÓÏÛÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÒÓÔÓ‚Óʉ‡ÂÚÒfl ·Óθ¯ÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛.

鷢 ÓÔËÒ‡ÌËÂ

ç‡ÒÚÓÈ͇ ·‡Î‡ÌÒ Ô‡‚./΂., ·‡Î‡ÌÒ ÙÓÌÚ/Ú˚Π҉·̇ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ.a臂ËθÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ·‡Î‡ÌÒ Ô‡‚˚È/΂˚È Ë ·‡Î‡ÌÒ ÙÓÌÚ/Ú˚Î.

ÇÓÁÌËÍ Ó·˚‚ ÔÓ‚Ó‰ÓÍ, ÍÓÓÚÍÓ Á‡Ï˚͇ÌËÂ, ÔÎÓıÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ËÎË Ó¯Ë·Ó˜Ì‡flÔӂӉ͇ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.aèÓ‚ÂËÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍÛ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.

çÂÚ Á‚Û͇ ËÁ„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ

Ç ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÂÊËχı, Ú‡ÍËı, Í‡Í ÂÊËÏ ÏÂÌ˛, ÌÂÍÓÚÓ˚ ÓÔ‡ˆËËÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏ˚.aêÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛflÒ¸ ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ÓÚÏÂÌËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ÂÊËÏ.

ÖÒÎË ÔÓ·ÎÂχ ˝ÚËÏ Ì ÛÒÚ‡ÌÂ̇, Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ.

çÂÍÓÚÓ˚ ÓÔ‡ˆËËÌÂÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏ˚.

àÁ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÒÎ˚¯ËÚÒfl ¯ÛÏ ‡·ÓÚ˚ „Â̇ÚÓ‡ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇.aèÂÂÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰ ‚ ‰Û„Ó ÏÂÒÚÓ.aìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓÚË‚ÓÔÓÏÂıÓ‚ÓÈ ÙËÎ¸Ú ‚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl.

òÛÏ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ ÏÂÂÛ‚Â΢ÂÌËfl ˜‡ÒÚÓÚ˚‚‡˘ÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.

Ç·ÎËÁË ÓÚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ËÎË Â„Ó ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËı ÎËÌËÈ ËÏÂÂÚÒfl „Â̇ÚÓ˝ÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌ˚ı ‚ÓÎÌ, Ú‡ÍÓÈ Í‡Í ÒÓÚÓ‚˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ËÎË Ú.Ô.aì·‡Ú¸ „Â̇ÚÓ ˝ÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌ˚ı ‚ÓÎÌ, Ú‡ÍÓÈ Í‡Í ÒÓÚÓ‚˚È

ÚÂÎÂÙÓÌ ËÎË Ú.Ô., ̇ıÓ‰fl˘ËÈÒfl ‚·ÎËÁË ÓÚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ËÎË Â„Ó˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËı ÎËÌËÈ. ÖÒÎË Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ¯ÛÏ, ‚ÓÁÌË͇˛˘ËÈÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ Ô͇ۘ ÔÓ‚Ó‰Ó‚, ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ.

èÎÓıÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Á‡ÁÂÏÎfl˛˘Â„Ó ÔÓ‚Ó‰‡.aì·Â‰ËÚ¸Òfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰ ̇‰ÂÊÌÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í

ÌÂÓ͇¯ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ¯‡ÒÒË.

èÓÒÚÓÓÌÌËÈ ¯ÛÏ

êÂÊËÏ MUTE ‚Íβ˜ÂÌ.aéÚÍβ˜ËÚ¸ ÂÊËÏ MUTE.

Ç̯ÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ Ò ¯‡ÒÒË.aèÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ‚̯ÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Ô‡‚ËθÌÓ. ÖÒÎË

ÔÓ‚Ó‰ Ì ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl, ËÁÓÎËÓ‚‡Ú¸ „Ó.

åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ ÎËÌËË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ÔÓËÁ‚‰ÂÌ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ,ÎË·Ó Ó·˚‚ ÔÓ‚Ó‰ÓÍ ËÎË ÔÎÓıÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ.aèÓ‚ÂËÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍÛ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë ÒıÂÏ ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ.

(àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ)

á‚ÛÍ ÌÂ „ÂÌÂËÛÂÚÒfl.

ëËÎÓ‚ÓÈ Í‡·Âθ (·‡Ú‡ÂË, ÔËÚ‡ÌËÂ Ë Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂ) ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ.aèÓ‚ÂËÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍÛ.

è·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ Ô„ÓÂÎ.aìÒÚ‡ÌËÚ¸ Ô˘ËÌÛ Ô„ӇÌËfl Ë Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ô„ӂ¯ËÈ

Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ ÌÓ‚˚Ï. é·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ.

ç ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÔËÚ‡ÌËÂ

çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚

Page 35: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

453CQ-C3503N/C3303N

34

êÛÒÒ

ÍËÈ

鷢 ÓÔËÒ‡ÌË (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

뇷‡Ú˚‚‡ÂÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.aé·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ ËÎË ‚ ·ÎËʇȯËÈ Ò‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ

«Panasonic».èËÚ‡ÌË ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒflÒÎÛ˜‡ÈÌÓ.

èÓÎÓÊËÚÂθÌ˚Â Ë ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚ ÍÎÂÏÏ˚ ‚ Ô‡‚ÓÏ Ë Î‚ÓÏ Í‡Ì‡Î‡ı„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ÔÂÂÔÛÚ‡Ì˚ ÔË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËË.aåÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë ÒÓ ÒıÂÏÓÈ ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ.

Ç ÂÊËÏ ÒÚÂÂÓ-‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓΠ̘ËÒÚÓÂ. ñÂÌڇθÌ˚È Á‚ÛÍÌ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ.

ùÎÂÍÚÓÔӂӉ͇ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ÔÂÂÔÛڇ̇ ÏÂÊ‰Û Ô‡‚˚Ï Ë Î‚˚Ï„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË.aåÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë ÒÓ ÒıÂÏÓÈ ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ.

臂˚È Ë Î‚˚È Í‡Ì‡Î˚„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈÔÂÂÔÛÚ‡Ì˚ ÏÂÒÚ‡ÏË.

çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚

ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ

èÎÓıÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚˚‚Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË, ËÎË ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ·‡Ú‡ÂË Ì‚Ò„‰‡ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‰ ÚÓÍÓÏ.aì·Â‰Ë‚¯ËÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ·‡Ú‡ÂË Ì‡‰ÂÊÌÓ

ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ, ÒÌÓ‚‡ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Ô‰‚‡ËÚÂθÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ.

艂‡ËÚÂθÌÓ̇ÒÚÓÂÌÌ˚ Òڇ̈ËË ÌÂÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸Òfl‚ Ô‡ÏflÚË.

óËÒÎÓ ÔËÌËχÂÏ˚ı Òڇ̈ËÈ ÏÂ̸¯Â 6.aèÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÁÓÌÂ, „‰Â ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÔËÂÏ Ï‡ÍÒËχθÌÓ„Ó ˜ËÒ·

Òڇ̈ËÈ, Ë ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ.

óËÒÎÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËÔ‰‚‡ËÚÂθÌÓ̇ÒÚÓÂÌÌ˚ı Òڇ̈ËÈÏÂ̸¯Â 6.

ÇÍβ˜ÂÌ ÂÊËÏ LOCAL.aéÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ LOCAL.

ÇÓÁÏÓÊÂÌ ÔËÂÏ ÚÓθÍÓÒڇ̈ËÈ Ò ÒËθÌ˚ÏÒ˄̇ÎÓÏ.

ÇÍβ˜ÂÌ ÂÊËÏ MONO.aéÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ MONO.

èËÂÏ ÒÚÂÂÓÙÓÌ˘ÂÒÍËı ÔÓ„‡ÏÏÒڇ̈ËË óå ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÚÓθÍÓ‚ ÏÓÌÓÙÓÌ˘ÂÒÍÓÏ ÂÊËÏÂ.

åÓÌÚ‡Ê ‡ÌÚÂÌÌ˚ ËÎË ÔÓ‚Ó‰ÓÍ ‡ÌÚÂÌÌ˚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ.aèÓ‚ÂËÚ¸ ÔÓÎÓÊÂÌË ÏÓÌڇʇ ‡ÌÚÂÌÌ˚ Ë Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ ÏÓÌڇʇ ÂÂ

ÔÓ‚Ó‰ÓÍ. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ú‡ÍÊÂ, ̇‰ÂÊÌÓ ÎË ÒÓ‰ËÌÂÌÓÁ‡ÁÂÏÎÂÌË ‡ÌÚÂÌÌÛ Ì‡ χÒÒÛ.

ìÒËÎËÚÂθ ‡ÌÚÂÌÌ˚ Ì ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔËÚ‡ÌË (‚ ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÔÎÂÌÓ˜ÌÓȇÌÚÂÌÌ˚ ËÎË Ú.Ô.).aèÓ‚ÂËÚ¸ ÔÓ‚Ó‰ÍË ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË ‡ÌÚÂÌÌ˚.

èÎÓıÓÈ ÔËÂÏ ËÎËÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ ¯ÛÏ

çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚

Page 36: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

454CQ-C3503N/C3303N

35

êÛÒÒ

ÍËÈ

ÑÂÙÂÍÚӂ͇ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

CD

ê‡ÒÍÎÂË‚¯‡flÒfl ˝ÚËÍÂÚ͇ ËÎË ÔÓ‰Ó·Ì˚È Ô‰ÏÂÚ ÔÂÔflÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚˚ıÓ‰Û ‰ËÒ͇.aé·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ.

åËÍÓÍÓÌÚÓÎΠ‚ ‡ÔÔ‡‡Ú ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂÌÓχθÌÓ ËÁ-Á‡ ÔÓÏÂı ËÎË ÔÓ˜ËıÙ‡ÍÚÓÓ‚.aéÚÒÓ‰ËÌË‚ ÒËÎÓ‚ÓÈ Í‡·Âθ, ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ „Ó. ÖÒÎË

ÔÓ·ÎÂχ ˝ÚËÏ Ì ÛÒÚ‡ÌÂ̇, Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ.

ÑËÒÍ Ì ÏÓÊÂÚ‚˚Ú‡ÎÍË‚‡Ú¸Òfl

ÄÔÔ‡‡Ú ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì ÌÂ̇‰ÂÊÌÓ.a燉ÂÊÌÓ Á‡ÍÂÔËÚ¸ ‡ÔÔ‡‡Ú Í ÍÓÌÒÓÎË.

ÄÔÔ‡‡Ú ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì Ò Ì‡ÍÎÓÌÓÏ Ì‡Á‡‰ ·ÓΠ˜ÂÏ Ì‡ 30 „‡‰ÛÒÓ‚.aìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ 30 „‡‰ÛÒÓ‚ ËÎË ÏÂÌÂÂ.

èÓÔÛÒÍ Á‚Û͇ ÔÓ‰‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‚Ë·‡ˆËË

ç‡ ‰ËÒÍ ËÏÂÂÚÒfl ‰ÂÙÂÍÚ ËÎË ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ Ô‰ÏÂÚ.a쉇ÎËÚ¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ Ô‰ÏÂÚ, ÎË·Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ·ÂÁ‰ÂÙÂÍÚÌ˚È

‰ËÒÍ.èÓÔÛÒÍ Á‚Û͇ ËÎËÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ ¯ÛÏ.

ÑËÒÍ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚‚Âı ‰ÌÓÏ. ÇÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰ËÒÍ Ô‡‚ËθÌÓ.aç‡ ‰ËÒÍ ËÏÂÂÚÒfl ‰ÂÙÂÍÚ ËÎË ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ Ô‰ÏÂÚ.

ç‡ ‰ËÒÍ ËÏÂÂÚÒfl ‰ÂÙÂÍÚ ËÎË ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ Ô‰ÏÂÚ.a쉇ÎËÚ¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ Ô‰ÏÂÚ, ÎË·Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ·ÂÁ‰ÂÙÂÍÚÌ˚È

‰ËÒÍ.

ç ÔÓËÒıÓ‰ËÚ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ, ÎË·Ó‰ËÒÍ ‚˚Ú‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl.

çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚

ê‡ÁÌˈ‡ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔËÂχ ÌÂÁ̇˜ËÚÂθ̇ ÏÂÊ‰Û ÚÂÍÛ˘ÂÈ Òڇ̈ËÂÈ ËÒڇ̈ËflÏË AF. é·ÌÓ‚ÎÂÌË Ô˜Ìfl AF ÍÓ̘ËÎÓÒ¸ ÌÂÛ‰‡˜ÂÈ.aèÓ‰Óʉ‡Ú¸, ÔÓ͇ Ô˜Â̸ AF Ì ӷÌÓ‚ËÚÒfl ÛÒÔ¯ÌÓ. èË

ÌÂÒÚ‡·ËθÌÓÏ ÔËÂÏ ‚Û˜ÌÛ˛ ̇ÒÚÓËÚ¸ ̇ ÒÚ‡ÌˆË˛ Ò ÒÚ‡·ËθÌ˚ÏÒ˄̇ÎÓÏ.

ç‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÔËÂÏÒڇ̈ËË AF ‰‡Ê ÔË„ÓÂÌËË Ë̉Ë͇ÚÓ‡ AF.

ÄÔÔ‡‡Ú ÔËÌËχÂÚ ÒË„Ì‡Î Ó ÚÂÍÛ˘ÂÏ ‚ÂÏÂÌË Â„ËÓ̇, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ‚‰Û„ÓÏ ˜‡ÒÓ‚ÓÏ ÔÓflÒÂ, ÎË·Ó ÓÌ Ì‡ÒÚÓÂÌ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆË˛, Ì Ô‰‡˛˘Û˛ Ò˄̇ΠÓÚÂÍÛ˘ÂÏ ‚ÂÏÂÌË.aç‡ÒÚÓËÚ¸ ̇ ÒÚ‡ÌˆË˛, Ô‰‡˛˘Û˛ ÒË„Ì‡Î Ó ÚÂÍÛ˘ÂÏ ‚ÂÏÂÌË,

ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ ‰Îfl LJ¯Â„Ó Â„ËÓ̇, ÎË·Ó Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ˜‡Ò˚ ‚Û˜ÌÛ˛.

ç‡ÒÚÓÈ͇ ÚÂÍÛ˘Â„Ó‚ÂÏÂÌË (ëí) ÌÂÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÚÓ˜ÌÓ.

Ç Ç‡¯ÂÏ Â„ËÓÌ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Ì ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡.aÇ˚·‡Ú¸ ‰Û„ÓÈ PTY, ÎË·Ó ÔÓ‰Óʉ‡Ú¸, ÔÓ͇ ÔÓ„‡Ïχ Ê·ÂÏÓ„Ó

ÚËÔ‡ Ì ̇˜ÌÂÚÒfl.“NONE” ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÔË‚˚·Ó PTY.

äÓ„‰‡ Òڇ̈Ëfl ˜‡ÒÚÓ ËÁÏÂÌflÂÚ ÚËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÍÓ‰ PTY.aèÓÒΠÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÍÓ‰‡ PTY ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓËÒÍ ÌÛÊÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë

̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÒÚ‡ÌˆË˛. çÛÊÌÓ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÔÓ‰Óʉ‡Ú¸ÌÂÍÓÚÓÓ ‚ÂÏfl.

èËÌËχ˛ÚÒfl Òڇ̈ËË,ÓÚ΢‡˛˘ËÂÒfl ÔÓ PTY ÓÚÚÂÍÛ˘ÂÈ Òڇ̈ËË.

ç‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÔËÂÏ ÍÓ‰‡ PS ËÁ-Á‡ ÔÎÓıËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔËÂχ Ë ‰.aäÓ‰ PS ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÔËÌËχÂÚÒfl. èÓ‰Óʉ‡Ú¸,

ÔÓ͇ ÛÒÎÓ‚Ëfl Ì ÛÎÛ˜¯‡ÚÒfl.

ç ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl PS, ‰‡ÊÂÂÒÎË Ì‡ÒÚÓÂ̇ ̇ÒÚ‡ÌˆË˛ RDS. (“NO PS”ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl.)

çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚

RDS

Page 37: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

455CQ-C3503N/C3303N

36

êÛÒÒ

ÍËÈ

MP3çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚

ŇڇÂfl ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ̇ËÁ̇ÌÍÛ. ÇÒÚ‡‚ÎÂ̇ Ì ڇ ·‡Ú‡Âfl.aÇÒÚ‡‚ËÚ¸ ·‡Ú‡Â˛ Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ‚ Ô‡‚ËθÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË.

ŇڇÂfl Ò·.aá‡ÏÂÌËÚ¸ ·‡Ú‡Â˛ ÌÓ‚ÓÈ.

èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ̇ԇ‚ÎÂÌ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ.aç‡Ô‡‚ËÚ¸ ÔÛÎ¸Ú Ì‡ ÒÂÌÒÓ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍË.

ç‡ ÒÂÌÒÓ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔflÏ˚ ÒÓÎ̘Ì˚ ÎÛ˜Ë. (ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ Ò ÔÛθڇ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏÓ, ÍÓ„‰‡ ̇ ÒÂÌÒÓÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔflÏ˚ ÒÓÎ̘Ì˚ ÎÛ˜Ë. ùÚÓ Ì Û͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚.)aá‡Í˚Ú¸ ÒÂÌÒÓ ÓÚ ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ.

çË˜Â„Ó Ì ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔË̇ʇÚËË ÍÌÓÔÓÍ

èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl CQ-C3503N

çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚

ç‡ ‰ËÒÍ ËÏÂÂÚÒfl ‰ÂÙÂÍÚ ËÎË ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ Ô‰ÏÂÚ.a쉇ÎËÚ¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ Ô‰ÏÂÚ, ÎË·Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ·ÂÁ‰ÂÙÂÍÚÌ˚È

‰ËÒÍ. ÑÎfl MP3, ÒÏ. ÓÔËÒ‡ÌË MP3.

èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË Ù‡ÈÎÓ‚ VBR (ÔÂÂÏÂÌ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸ Ô‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚)ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË ÔÓÔÛÒÍ Á‚Û͇.aÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ù‡ÈÎ˚ ·ÂÁ VBR.

èÓÔÛÒÍ Á‚Û͇ ËÎËÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ ¯ÛÏ.

ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏÓÒÚ¸ CD-R/RW ÏÓÊÂÚ Á‡‚ËÒÂÚ¸ ÓÚ ÍÓÏ·Ë̇ˆËË ÌÓÒËÚÂÎfl,ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îfl Á‡ÔËÒË Ë ÂÍӉ‡, ‰‡Ê ÂÒÎË Ú‡ÍË CD-R/RWÏÓ„ÛÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ̇ ‰Û„Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı, Ú‡ÍËı Í‡Í èä.aëÓÁ‰‡Ú¸ CD-R/RW ‚ ‰Û„ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËË ÌÓÒËÚÂÎfl, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ

ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îfl Á‡ÔËÒË Ë ÂÍӉ‡, ËÁۘ˂ ÓÔËÒ‡ÌË MP3.

CD-R/RW, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ̇ ‰Û„ËıÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı, ÏÓ„ÛÚ Ì‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ̇ ‰‡ÌÌÓχÔÔ‡‡ÚÂ.

ÑËÒÍ ÒÓ‰ÂÊËÚ ‰‡ÌÌ˚ ÙÓχڇ, Ì ÔÓ‰‰‡˛˘Â„ÓÒfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌ˲.aé ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ÍÓÏ CD-DA (Ú.Â. ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı

CD) ÒÏ. ÓÔËÒ‡ÌË MP3.

ç ÔÓËÒıÓ‰ËÚ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ, ÎË·Ó‰ËÒÍ ‚˚Ú‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl

èËϘ‡ÌËÂ:¡ëÏ. «èËϘ‡ÌËfl Í åê3». (a ÒÚ. 440)

Page 38: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

456CQ-C3503N/C3303N

37

êÛÒÒ

ÍËÈ

ÑÂÙÂÍÚӂ͇ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

èΠÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ Ì ˜ËÚ‡ÂÚ Ù‡ÈÎ˚, ÍÓÚÓ˚ ıÓ˜ÂÚÒfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸.(î‡ÈÎ˚, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ ‚ ÌÂÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ, ÒıÂÏÂÒʇÚËfl, ÙÓχÚ ‰‡ÌÌ˚ı, Ò Ì‡Á¯ÂÌÌ˚Ï ‡Ò¯ËÂÌËÂÏ Ì‡Á‚‡ÌËfl, ÒÔÓ‚ÂʉÂÌÌ˚Ï ‰‡ÌÌ˚ÏË Ë ‰.)aÇ˚·‡Ú¸ Ù‡ÈÎ, ÍÓÚÓ˚È ÔΠÏÓÊÂÚ ˜ËÚ‡Ú¸. èÓ‚ÂËÚ¸ ÚËÔ

‰‡ÌÌ˚ı, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ̇ ‰ËÒÍÂ. ëÓÁ‰‡Ú¸ ÌÓ‚˚È ‰ËÒÍ ÔËÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË. (a ÒÚ. 440)

ÑËÒÔÎÂÈ

ÑËÒÍ Á‡„flÁÌÂÌ, ÎË·Ó ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚‚Âı ‰ÌÓÏ.aèÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ. (a ÒÚ. 451)

ÑËÒÍ ËÏÂÂÚ ˆ‡‡ÔËÌ˚.aèÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ. (a ÒÚ. 451)

ç‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ô˘ËÌÂ.aéÚÒÓ‰ËÌË‚ ÒËÎÓ‚ÓÈ Í‡·Âθ, ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ „Ó. ÖÒÎË

ÔÓ·ÎÂχ ˝ÚËÏ Ì ÛÒÚ‡ÌÂ̇, Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ.(a àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ)

óÂÂÁ 5 ÒÂÍÛ̉

ëÓÓ·˘ÂÌËfl Ó· ӯ˷͇ı ̇ ‰ËÒÔΠCD/MP3

óÂÂÁ 5 ÒÂÍÛ̉

Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÍÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ ÚÂÍÛ/Ù‡ÈÎÛ

ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚

Page 39: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

457CQ-C3503N/C3303N

38

êÛÒÒ

ÍËÈ

íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

èËϘ‡ÌËÂ:¡íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÍÓÌÒÚÛ͈Ëfl ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó ËÁ‚¢ÂÌËfl ‚ÒΉÒÚ‚ËÂ

ÛÒӂ¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl.¡çÂÍÓÚÓ˚ ËÒÛÌÍË Ë ËÎβÒÚ‡ˆËË ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡.

èËÚ‡ÌË : 12 V B (11 V B – 16 V B)ÔÓÒÚ. Ú., ËÒÔ˚Ú‡ÚÂθÌÓÂ̇ÔflÊÂÌË 14,4 V B, ÒÁ‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚ÏÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚Ï ÔÓβÒÓÏ

èÓÚ·ÎflÂÏ˚È ÚÓÍ : Ì ·ÓΠ2,1 Ä (‚ ÂÊËÏ CD,4 „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË 0,5 WÇÚ)

å‡ÍÒËχθ̇fl ‚˚ıӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ : 50 W ÇÚ ı 4 (ÔË 4 Ω éÏ)Ç˚ıӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ : 22 W ÇÚ ı 4 (DIN 45 324, ÔË

4 Ω éÏ)ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌË ͇ÚÛ¯ÍË

„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl : 4 – 8 Ω éÏÑˇԇÁÓÌ Â„ÛÎËÓ‚ÍË ÚÓ̇ : çËÊ.˜‡ÒÚÓÚ˚: ±12 dB ‰Å

(ÔË 100 Hz Ɉ)ÇÂı.˜‡ÒÚÓÚ˚: ±12 dB ‰Å(ÔË 10 kHz ÍɈ)

Ç˚ıÓ‰ÌÓ ̇ÔflÊÂÌËÂÔ‰ÛÒËÎËÚÂÎfl : 2,5 V B (‚ ÂÊËÏ CD)

Ç˚ıÓ‰ÌÓ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÔ‰ÛÒËÎËÚÂÎfl : 200 Ω éÏ

ê‡ÁÏÂ˚ (¯Ë. ı ‚˚Ò. ı „Î.) : 178 (¯Ë.) x 50 (‚˚Ò.) x 160(„Î.) mm ÏÏ

å‡ÒÒ‡ : 1,4 kg

ÇıÓ‰ÌÓ ÔÓÎÌÓ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌË : 10 kΩ éÏÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚È ‚̯ÌËÈ ‚ıÓ‰ : 2,0 Vê‡Á˙ÂÏ : 3,5 ÏÏø ÒÚÂÂÓ ÏËÌË-¯Ú˚¸

ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ : 87,5 MHz MɈ – 108 MHzMɈ

ê‡θ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ : 6 dB/µV ‰Å/µÇ (ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÒ˄̇Î/¯ÛÏ 30 dB ‰Å)

èÂÂıÓ‰ÌÓ Á‡ÚÛı‡ÌËÂÏÂÊ‰Û ÒÚÂÂÓ͇̇·ÏË: 35 dB ‰Å (ÔË 1 kHz ÍɈ)

ꇉËӉˇԇÁÓÌ óå-ÒÚÂÂÓ

ÇıÓ‰ ÎËˆÂ‚Ó„Ó AUX

é·˘ËÂÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ : 531 kHz ÍɈ – 1 602 kHz

ÍɈê‡θ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ : 27 dB/µV ‰Å/µÇ

(ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ20 dB ‰Å)

ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ : 153 kHz ÍɈ - 279 kHz ÍɈê‡θ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ : 32 dB/µV ‰Å/µÇ

(S/N 20 dB ‰Å)

ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl : 8-͇Ú̇flñÄè : 1 DAC ÒËÒÚÂχíËÔ Á‚ÛÍÓÒÌËχÚÂÎfl : Astigma 3-Îۘ‚ÓÈàÒÚÓ˜ÌËÍ ËÁÎÛ˜ÂÌËfl : ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚È Î‡ÁÂÑÎË̇ ‚ÓÎÌ : 790 nmó‡ÒÚÓÚ̇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ : 20 Hz Ɉ – 20 kHz ÍɈ

(±1 dB ‰Å)éÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ : 96 dB ‰Å鷢 ÌÂÎËÌÂÈÌÓÂ

ËÒ͇ÊÂÌË : 0,01 % (1 kHz ÍɈ)äÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ ‰ÂÚÓ̇ˆËË : ÌËʠԉ· ËÁÏÂÌÂÌËflê‡ÁÌÓÒ Í‡Î‡ÌÓ‚ : 75 dB ‰Å

CD-ÔÎÂÂ

ꇉËӉˇԇÁÓÌ Äå (LW)

ꇉËӉˇԇÁÓÌ Äå (MW)

ÚÓ‚‡Ì˚È ÁÌ‡Í SRS Labs, Inc.

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl TruBass ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ÔÓ ÎˈÂÌÁËË ÓÚ SRS Labs, Inc.

Page 40: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

YEFM285756B NT1105-2125 Printed in China

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/

Page 41: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

30°

53 mm

182 mm

4.5 mm – 6.0 mm

4

Instrukcja instalacjiNávod k montvod k montáÏi

Beszerelési utasításokàÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ

Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt kérjük tartsa

meg a használati utasítást.è‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/

Skorzystaj z porad fachowca podczas montazæu.Przed montazæem sprawdz; dzia¬açnie radia pod¬açczonego prowizorycznie

do anteny i g¬oóniko;w.

Instalaci by mûl provádût odborn˘ pracovník.Pfied instalací zkontrolujte funkãnost pfiístroje, antény a reproduktorÛ.

Beszereléskor forduljon szakemberhezBeszerelés elŒtt az antenna és a hangszórók használatával

ellenŒrizze a rádiót

èÓ ‚ÓÔÓÒÛ ÏÓÌڇʇ ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ÒÔˆˇÎËÒÚÛ.è‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ÔÓ‚Âfl˛Ú ‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛

‡ÌÚÂÌÌ˚ Ë „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.

Kaçt montazæu od boku do boku : horyzontalny od przodu do ty¬u : 0 - 30°Úhel montáÏe zleva doprava : horizontálnû vorne-hinten : 0 - 30°Rögzítési szög Két oldal irányban : vízszintes Hátsó elülsŒ irányban : 0 - 30°ì„ÓÎ ÏÓÌڇʇ

‚ ÔÓÔ˜ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË : ÉÓËÁÓÌڇθ‚ ÔÓ‰ÓθÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË : 0 - 30°

Przestrzen; montazæowaMontáÏní prostorRögzítés helyeèÎÓ˘‡‰¸ ÔÓ‰ ÏÓÌÚ‡Ê

Przed montazæem/Pfied instalací/Beszerelés elŒtt/è‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ

Przed po¬açczeniami elektrycznymi/Pfied zapojením elektroinstalace/Kábelre rákötés elŒtt/è‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ

Procedura montazæowa/Instalace pfiístroje/Hogyan szerelje be a készüléket/ä‡Í ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÔË·Ó

Akcesoria z wyposazæenia/Dodávané montáÏní prvky/Hozzáadott eszközök/ÑÂÚ‡ÎË, ‚ıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆË˛ ÔÓÒÚ‡‚ÍË

Montazæ/Instalace/Beszerelés/åÓÌÚ‡Ê

Wk¬adanie uchwytu Kieszen; montazæowa q Odegnij zaczepy montazæowe.Zasunutí montáÏní zásuvky q Ohnûte montáÏní západky.RögzítŒ keret q behelyezése. Hajlítsa be a rögzítŒ füleketÇÒÚ‡‚ÎÂÌË ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ‡Ï˚ q.ᇄ˷‡˛Ú ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ·ÔÍË.

Pod¬açczenie wtyku z¬açcze zasilania ③ Zapojte napájecí kabel ③Csatlakoztassa a feszültség csatlakozó dugót ③èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡Á˙Âχ③

5 Zak¬adanie obramowania ④ Instalace ãelní rámeãek ④ A szegélylemez ④ rögzítése ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ó·‡ÏÎÂÌËfl④

6 Pod¬açczenie kabli z powrotemZapojení kabelu baterieAz akkumulátor kábel visszakötéseèÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ͇·ÂÎfl Í ·‡Ú‡ÂÂ

Zdejmij p∏yt´ czo∏owà.OdstraÀte ãelní panel.Távolítsa el az elŒlap lemez.ëÌËχ˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθÔË·Ó‡.

1

Zdejmij obramowanie ④.OdstraÀte ãelní rámeãek ④.Távolítsa el a szegélylemezt ④.ëÌËχ˛Ú Ó·‡ÏÌÂÌËÂ④.

2

3

Wyciaçgnij urzaçdzenie chwytajaçc je oburaçcz.Vytáhnûte jednotkuobûma rukama.Húzza kifelé a készüléket mindkét kezével.Ç˚Ú‡ÒÍË‚‡˛Ú Ó·ÂËÏËÛ͇ÏË ÔË·Ó.

4

Demontazæ urzaçdzenia/Odstranûní pfiístroje/Hogyan távolíthatja el az egységet/ä‡Í ÒÌflÚ¸ ÔË·Ó

Ostrze˝enie Pracuj w reçkawiczkach, aby uniknaçc; pokaleczenia sieç.

Wykonaj po¬açczenia elektryczneprzed rozpoczeçciem montazæu.

Upozornûní PouÏívejte ochranné rukavice. Pfied montáÏí zkontrolujte, zda je fiádnû

zapojena elektroinstalace.Figyelmeztetés Biztonsága érdekében viseljen kesztyıt.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a beszerelés elŒtt a kábelek bekötése megtörtént.

ÇÌËχÌË ëΉÛÂÚ Ì‡‰ÂÚ¸ Ô˜‡ÚÍË ‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ëΉÛÂÚ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÏÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ

Á‡‚¯ÂÌ ‰Ó ÏÓÌڇʇ ÔË·Ó‡.

Od¬açcz przewo;d od ujemnego z¬açcza akumulatora.Sundejte kabel ze záporného pólu baterie.Távolítsa el a kábelt az akkumulátor negatív végzŒdésérŒl.éÚÒÓ‰ËÌfl˛Ú ͇·Âθ ÓÚ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË.

Odegnij odpowiednie zaczepy, aby zamocowac; urzaçdzenie bez.Ohnûte pfiíslu‰né západky a zajistûte tak jednotku na místû.Hajlítsa ki a megfelelŒ füleket, hogy a háttám nélküli egységet biztosítsa.ᇄ˷‡ÌËÂÏÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ·ÔÓÍÙËÍÒËÛ˛Ú ÔË·Ó ·ÂÁÁ‡ÁÓ.

q Przykreçc; s;rub´ monta˝owa ç w do g¬o;wnego urzaçdzenia.w Przymocuj ty¬ g¬o;wnego urzaçdzenia.e Umieóc; lewy i prawy zatrzask w odpowiednich otworach.q Za‰roubujte montáÏní ‰roub w do hlavní jednotky.w Pfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏce.e Zaklapnûte pruÏiny na levé a pravé stranû do

pfiíslu‰n˘ch otvorÛ.q Csavarozza be a rögzítŒ csavar w a fŒ

egységbew Rögzítse a tızfalhoze Pattintsa be a jobb és baloldali rugós csíptetŒtq ᇂÂÚ˚‚‡˛Ú åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w ‚ „·‚Ì˚È ·ÎÓÍ.w äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎËe Ç‚Ó‰flÚ Ô‡‚Û˛ Ë ÎÂ‚Û˛ ÔÛÊËÌ˚ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÔÓ‰ ÌËı.

Przymocowanie g¬o;wnego urzaçdzenia

Pfiipevnûní hlavní jednotky

A fŒ egység biztosítása

äÂÔÎÂÌË „·‚ÌÓ„Ó·ÎÓ͇

4Przymocowanie do przegrody ogniotrwa¬ejPfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏceRögzítés a tızfalhozäÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË

Przy uzæyciu tylnego wspornika (Opcja) Przy uzæyciu gumowej poduszki (Opcja)Pomocí zadní destiãky (volitelné) Pomocí gumové vloÏky (volitelné)Hátsó szorító lemez alkalmazása (opcionális) Gumi hüvely alkalmazása (opcionális)ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡‰ÌÂÈ ÓÔÓÌÓÈ Ô·ÌÍË (ÔÓ ÓÔˆËË) ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÂÁËÌÓ‚ÓÈ ‚ÚÛÎÍË (ÔÓ ÓÔˆËË)

3 mmWkreçt samogwintujaçcy (Opcja)Samofiezn˘ ‰roub (volitelné)Csapoló csavar (opcionális)ë‡ÏÓ̇ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ (ÔÓ ÓÔˆËË)

Do urzaççdzeniaK jednotceAz egységhezä ÔË·ÓÛ

Do urzaççdzeniaK jednotceAz egységhezä ÔË·ÓÛ

Tylny pasek mocujaçcy (Opcja)Zadní destiãka (volitelné)Hátsó szorító lemez (opcionális)ᇉÌflfl ÓÔÓ̇fl Ô·Ì͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)

Nakreçtka oómiokaçtna (Opcja)·estihranná matice (volitelné)Hatszögletı anyacsavar (opcionális)òÂÒÚË„‡Ì̇fl „‡È͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)

Ceownik(znajdujaçcy sieç w samochodzie)Zadní drÏák(dodávan˘ s automobilem)Hátsó rögzítŒ konzol (az autó tartozéka)ᇉÌËÈ ÓÔÓÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ(ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚È Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ)

Gumowa podk¬adka (Opcja)Gumová vloÏka (volitelné)Gumi hüvely (opcionális)êÂÁËÌÓ‚‡fl ‚ÚÛÎ͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)

Pol

ska

âe‰

tin

aM

agya

rêÛ

ÒÒÍË

È

Instrukcja instalacjiNávod k montáÏi

Beszerelési utasításokàÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ

Ostrze˝enie Jezæeli instalujesz to urzaçdzenie w desce rozdzielczej, zapewnij odpowiedni obieg powietrza woko;¬ urzaçdzenia, aby nie dopuócic; do problemo;w powsta¬ych z przegrzania, nie zas¬aniaj takzæe otworo;w wentylacyjnych na urzaçdzeniu. UpozornûníPokud tento pfiístroj instalujete do palubní desky, ujistûte se, Ïe je zaji‰tûna dostateãná ventilace hlavní jednotky, aby nedo‰lo k pfiehfiívání pfiístroje a k jeho následnému po‰kození. Nezakr˘vejte ventilaãní otvory na pfiístroji. FigyelmeztetésHa ezt az egységet a mıszerfalba szereli be, akkor annak érdekében, hogy elkerülje a túlmelegedésbŒl származó károsodást biztosítsa a készülék körül a megfelelŒ levegŒáramlást úgy, hogy a készülék egyetlen szellŒzŒ nyílását se zárja el. ÇÌËχÌËÂèË ÏÓÌڇʠ̇ÒÚÓfl˘Â„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ̇ Ô‡ÌÂθÔË·ÓÓ‚ ÒΉÛÂÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È ÔÓÚÓÍ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÓÍÛ„ ÌÂ„Ó ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË „ÓÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ËÁ-Á‡ Ô„‚‡, Ô˘ÂÏ ÌÂÒΉÛÂÚ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËflÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

Zdejmij z urzàdzenia g∏ównego na czas monta˝u fabrycznie za∏o˝ony Kieszeƒ monta˝owa q i obramowanie r. Doãasnû odstraÀte z hlavní jednotky montáÏní zásuvku q a âelní rámeãek r které byly nasazeny ve v˘robû.Ideiglenesen a fŒ egységrŒl távolítsa el a rögzítŒ keretet q és a szegélylemezt r , amelyeket a szállítás idejére rögzítettekÇÂÏÂÌÌÓ ÒÌËχ˛Ú Ò „·‚ÌÓ„Ó ·ÎÓ͇ ÔË·Ó‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌÛ˛ ‡ÏÛ q ËÓ·‡ÏÎÂÌË r, ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ ÔË ÓÚ„ÛÁÍÂ.

Clank!

1

2

3

4

4 4

5

6

q4

ew

BreekpuntZnaãkovací bodNyomja be a fŒ.MoÏeÌÚaθÌ˚È cÌËÏoÍÔÛÌÍÚa

Zwalnianie blokady q W∏ó˝ p∏yt´ zwalniania blokady

y tak, aby us∏yszeç klikni´cie. w Pociaçgnij urzaçdzenie g¬o;wne.

Odji‰tûní západek q ZasuÀte odji‰Èovací destiãku

y, dokud neusly‰íte cvaknutí. w Zatáhnout za hlavní jednotku.

A zár kioldása q Nyomja be a zár kioldó lemezt

y addíg amíg kattanást nem hall.

w Húzza meg a fo egységet.

ëÌflÚË ÒÚÓÔÓÂÌËfl q ÇÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ô·ÒÚËÌÛ ÒÌflÚËfl

ÒÚÓÔÓÂÌËfl y ‰Ó ˘ÂΘ͇. w TflÌËÚe „Îa‚ÌÛ˛ e‰ËÌˈÛ.

Âruba monta˝owa w

RögzítŒ csavar wåÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w

MontáÏní ‰roub w

Âruba monta˝owa w

RögzítŒ csavar wåÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w

MontáÏní ‰roub w

Przeznaczony wy¬açcznie do pracy z 12 V akumulatorem z minusem na masie.Pod¬açcz przewo;d zasilania (czerwony) po wykonaniuwszystkich innych po¬açczen;. (dla z¬açcza innego nizæ ISO)Pod¬açcz przewo;d akumulatora (zæo;¬ty) do dodatniego (±) bieguna akumulatora lub do zespo¬u bezpieczniko;w (BAT). (dla z¬açcza innego nizæ ISO)Usuƒ oko∏o 5 mm izolacji z koƒców przewodów, aby pod∏àczyç (dla z¬açcza innego nizæ ISO).Wszystkie odizolowane przewody zabezpiecz taómaç izolujaçcaç.Zajistûte uvolnûné kabely.

Pfiístroj je napájen v˘hradnû 12 V baterií s uzemnûn˘m záporn˘m (–) pólem.Napájecí kabel (ãerven˘) zapojte aÏ nakonec.(pro ne-ISO konektor)Zapojte kabel baterie (Ïlut˘) ke kladnému (+) pólu baterie nebo ke koncovce na bloku pojistek (BAT). (pro ne-ISO konektor)Odizolujte asi 5 mm na konci kabelÛ kvÛli zapojení.(pro ne-ISO konektor)ObnaÏené kabely omotejte izolaãní páskou.Zajistûte uvolnûné kabely.

Kizárólagosan 12 V-OS akkumulátorról mıködik negatív (–) földeléssel.A feszültség kábelhez (piros) csak a legvégén csatlakoztassa. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)

Kösse az akkumulátor kábelt (sárga) az akkumulátor pozitív (+) végzŒdéséhez vagy a biztosító blokk kimenetéhez (BAT). (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)

A csatlakoztatáshoz csupaszítson le kb. 5 mm-t a vezetékek végénél. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)

Alkalmazzon szigetelŒ szalagot a csupasz végekre.Rögzítse a meglazított vezetékeket.

ꇷÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ Ò ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÓÚ 12 V B ·‡Ú‡ÂËÒ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓÈ (–) ÁÂÏÎÂÈ.èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ÒËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (͇ÒÌ˚È) ÔÓÒΉÌËÏ.(ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ISO)

èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (ÊÂÎÚ˚È) Í ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÏÛ (+) ‚˚‚Ó‰Û·‡Ú‡ÂË ËÎË ÍÎÂÏÏ ·ÎÓ͇ Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ (BAT). (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, ÌÂ

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ISO)

ë ÍÓ̈ӂ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÒÌËχ˛Ú ËÁÓÎflˆË˛ ̇ ‰ÎËÌ ÓÍÓÎÓ 5mm ÏÏ ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ISO)

ç‡ Ó·Ì‡ÊÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡ ̇Í·‰˚‚‡˛Ú ËÁÓÎflˆËÓÌÌÛ˛ ÎÂÌÚÛ.îËÍÒËÛ˛Ú ÓÒ··ÎÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡.

YEFM294112A NT1105-1125 Printed in China

MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C3503N/C3303N

(CQ-C3503N)

TEXT

w

w

q

q

w

q

e

r

1

1

1

1

2

1

No./â.Szám./‹

Diagram/ObrázekÁbrázolás/ùÒÍËÁ˚

Q'ty/PoãetMennyiség/äÓÎ-‚Ó

Item/MontáÏní prvekTétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ

No./â.Szám./‹

Diagram/ObrázekÁbrázolás/ùÒÍËÁ˚

Q'ty/PoãetMennyiség/äÓÎ-‚Ó

Item/MontáÏní prvekTétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ

Kieszen; montazæowaMontáÏní zásuvkaRögzítŒ keretåÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡

Âruba monta˝owa (5 mmø)MontáÏní ‰roub (5 mmø)RögzítŒ csavar (5 mmø)åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ (5 mm ÏÏ ø)

Òaçcznik ISO antenyAdaptér pro anténu ISOISO Antenna adapterÄÌÚÂÌÌ˚È ‡‰‡ÔÚ ÔÓ ISO

P¬ytka zwalniania blokadyOdji‰Èovací destiãkyZár kioldó lemezè·ÒÚË̇ ÒÌflÚËfl ÒÚÓÔÓÂÌËfl

Z¬açcze zasilaniaNapájecí kabelFeszültség csatlakozóëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ

Obramowanieâelní rámeãekSzegélylemezé·‡ÏÎÂÌËÂYEFX0217263

YEAJ02874

* w, t i y stanowià komplet. (YEP0FZ5699) * w, t a y tvofií sadu. (YEP0FZ5699)* w, t és y egy készletet alkot. (YEP0FZ5699) * w, t Ë y ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÍÓÏÔÎÂÍÚ. (YEP0FZ5699)

YEFC051011

Tento v˘robek je shodn˘ s typem schválen˘m Ministerstvem dopravy a spojÛ âeské republiky pod ãíslem 2131 ã.j.20926/99-112.

Page 42: Panasonic Cq c3303n Cq c3503n c3303n

ACC

BATTERY 15A()

()

()

()

ACC

BATTERY 15A

ACC

BATTERY 15A

L

R

()

()

Po¬açczenia elektryczne/Elektroinstalace/Kábelezés/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ

Uk¬ad igie¬ na z¬açczu zasilania odpowiada standardowi ISO.Sprawdz; czy uk¬ad igie¬ z¬açcza w samochodzie odpowiada standardowi ISO.W wypadku samochodo;w typu A i B, zmien; okablowanie dla przewodo;w czerwonego i zæo;¬tego jak pokazano ponizæej.Po wykonaniu pod¬açczenia zaizoluj odcinki oznaczone () taómaç izolacyjnaç.Uwaga> W wypadku samochodo;w innych nizæ typ A i B, skonsultuj sieç z lokalnym warsztatem samochodowym.

Ostrzezæenia (Z¬açcze ISO)

Konfigurace kolíkÛ napájecího kabelu odpovídá normû ISO.Zkontrolujte, zda konfigurace kolíkÛ konektoru ve va‰em automobilu odpovídá normû ISO.U automobilÛ typu A a B zmûÀte elektroinstalaci ãerven˘ch a Ïlut˘ch kabelÛ, jak je uvedeno níÏe.Po zapojení odizolujte ãásti oznaãené () pomocí izolaãní pásky.Poznámka: U automobilÛ jin˘ch typÛ neÏli A a B konzultujte instalaci pfiístroje s prodejcem.

Upozornûní (konektor ISO)

A feszültség csatlakozó tı elrendezése megfelel az ISO standardnakKérjük ellenŒrizze, hogy kocsijának csatlakozó tıinek elrendezése megfelel az ISO standardnakAz “A” és “B” típusú gépkocsiknál cserélje meg a piros és sárga vezetékek bekötését a lent bemutatottnak megfelelŒen.Bekötés után, szigetelje a ()-al jelölt részt szigetelŒ szalaggal.Megjegyzés: Az “A” és “B” típusú gépkocsiktól eltérŒ típusok esetén, kérjen tanácsot a helyi autós szaküzletben.

Figyelmeztetések (ISO csatlakozónál)

ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ (¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ ISO.

ëΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ë Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚(¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏ ‚ LJ¯ÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ ISO.

ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ íËÔ‡ Ä Ë íËÔ‡ Ç ÒΉÛÂÚ ÔÂÂÏÂÌËÚ¸ ͇ÒÌÛ˛Ë ÊÂÎÚÛ˛ ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.

èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÏÓÌڇʇ ÔÓ‚Ó‰ÓÍ ÒΉÛÂÚ ËÁÓÎËÓ‚‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÍË,Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌ˚ Á̇ÍÓÏ (), ËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ ÎÂÌÚÓÈ.

èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ËÌ˚ı ÚËÔÓ‚, ˜ÂÏ Ä Ë Ç, ÒΉÛÂÚÍÓÌÒÛθÚËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Ï‡„‡ÁËÌÓÏ ËÎË ‰ËÎÂÓÏÔÓ ÔÓ‰‡Ê ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.

åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË (ÔÓ ‡Á˙ÂÏÛ ÔÓ ISO)

Standardowi ISO/Standardní ISO/ISO standard/ëڇ̉‡Ú àëé

IGN (zap¬on) lub ACC (akumulator) napieçcie 12 VPfiívodní napûtí IGN nebo ACC 12VIGN vagy ACC 12V áramforrásèËÚ‡ÌË 12 V B IGN ËÎË ACC

Z¬açcze do samochoduKonektor boãní strany automobilu A kocsi csatlakozója ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

Z¬açcze do samochoduKonektor boãní strany automobilu A kocsi csatlakozója ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

Z¬açcze do samochoduKonektor boãní strany automobilu A kocsi csatlakozója ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e)Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)12 V-os akkumulátor (egyenáram)12 V B ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)

Samocho;d typu A/Typ automobilu A/“A” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ Ä

Samocho;d typu B/Typ automobilu B/“B” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ B

A7 A4

IGN (zap¬on) lub ACC (akumulator) napieçcie 12 VPfiívodní napûtí IGN nebo ACC 12VGN vagy ACC 12V feszültségèËÚ‡ÌË 12 V B IGN ËÎË ACC

A4Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e)Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)12 V-os akkumulátor (egyenáram)12 V B ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)

A7

Bez po¬açczeniaÎádné zapojeníNincs csatlakoztatvaÅÂÁ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl

A4Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e)Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)12 V-os akkumulátor (egyenáram)12 V B ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)

A7

Pod¬açcz jak pokazano.Proveìte zapojení následovnû.A következŒeknek megfelelŒen csatlakoztassa.åÓÌÚËÛ˛Ú ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.

Uzæywaj wy¬açcznie nieuziemionych g¬oóniko;w.Dopuszczalne wejócie mocy akustycznej> 50 W lub wieçcejImpedancja> 4 – 8 Ω

Odleg¬oóc; pomieçdzy g¬oónikiem a wzmacniaczem> 30 cm lub wieçcej

PouÏívejte pouze neuzemnûné reproduktory. Pfiípustn˘ pfiíkon 50 W nebo více Impedance: 4 – 8 ΩVzdálenost mezi reproduktorem a zesilovaãem: 30 cm nebo více

Csak földeletlen hangszórókat használjon. Engedélyezett bemenet 50 W vagy több Impedancia: 4 – 8 ΩAz erŒsítŒ és a hangszóró közötti távolság: 30 cm vagy több

ëΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÓθÍÓ ÌÂÁ‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË.ÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚È ‚ıÓ‰: 50 W ÇÚ ËÎË ·ÓÎÂÂàÏÔ‰‡ÌÒ: éÚ 4 – 8 Ω éÏ

ê‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË Ë ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ: 30 cm ËÎË ·ÓÎÂÂ

Z¬açcze zasilania/Napájecí kabel/Feszültség csatlakozó/ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ Pod¬açczenie g¬oóniko;w/Zapojení reproduktorÛ/Hangszóró csatlakoztatás/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ

AntenaAnténaAntennaÄÌÚÂÌ̇

Z¬açcze wyjócia przedwzmacniacza (Tylne)V˘stup pro pfiedzesilovaã (zadní)

ElŒerŒsítŒ kivezetŒ csatlakozója (hátsó)ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl (Á‡‰ÌÂÂ)

Nie uzæywaj tro;jprzewodowych systemo;w g¬oónikowych ze wspo;lnym przewodem masy.NepouÏívejte reproduktorov˘ systém se tfiemi vodiãi a spoleãn˘m zemnicím kabelem.

Ne használjon három vezetékes hangszóró rendszert, amelynek közös földeléses vezetéke van.

ç ÒΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÂıÔÓ‚Ó‰ÌÛ˛ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ,Ëϲ˘Û˛ Ó·˘ËÈ Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰.

(L)/(Lev˘)/(Bal)/(ã‚.)(Bia¬y)/(Bíl˘)/(Fehér)/(ÅÂÎ˚È)

Ostrze˝enieNie pod¬açczaj wieçcej nizæ jednego zestawu g¬oónikowego do jednej pary przewodo;w g¬oónikowych. (z wyjaçtkiem gdy dla pod¬açczenia do g¬oónika wysokotonowego) UpozornûníNezapojujte k jednomu kabelu více neÏ jeden reproduktor. (kromû v˘‰kového reproduktoru) FigyelmeztetésNe csatlakoztasson egynél több hangszórót az egyes hangszóró vezetékekre. (kivéve ha magas sugárzót csatlakoztat) ÇÌËχÌËÂçÂθÁfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ ‰‚‡ Ë ·ÓΠ„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl Í Ó‰ÌÓÏÛ

̇·ÓÛ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏÒÎÛ˜‡fl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Í „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂβ ‰Îfl‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ÂıÌËı ˜‡ÒÚÓÚ)

Ostrze˝enieNie pod¬açczaj z¬açcza zasilania zanim nie wykonasz wszystkich pozosta¬ych po¬açczen;. Upozornûní Nezapojujte napájecí kabel, dokud elektroinstalace není zcela zapojena. Mohlo by dojít k po‰kození pfiístroje. Figyelmeztetés Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék károsodását, ne csatlakoztassa a csatlakozót addig, amíg a teljes kábelezés nincs készen. ÇÌËχÌË ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔË·Ó‡ Ì ÒΉÛÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ÂÌËflÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„ÓÁ‡‚¯ÂÌËfl ÏÓÌڇʇ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ.

ACC

BATTERY 15A

A

C1 :Przewo;d t¬umienia zewneçtrznegoDo linii t¬umika nawigacyjnego systemu nawigacji samochodowejPanasonic lub do t¬umika telefonu samochodowego.Kabel externího ztlumení zvuku Kabel k zafiízení, které potfiebuje ztlumit zvuk pfiístroje, napfiíklad k navigaãnímu systému nebo telefonu.KülsŒ némító kábelA Panasonic autó navigációs rendszer (Navi Mute) némító kábeljához vagy az autó telefon némító vezetékéhez.Ç̯ÌËÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚ÛÍ‡ä ‚˚‚Ó‰Û Navi Mute ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ «Panasonic»ËÎË ‚˚‚Ó‰Û ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇ ‰Îfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓ̇.

+B7-B8

+B1-B2

+B3-B4

+B5-B6

B

C3 : (Braçzowy w czarne praçzæki)/(Hnûd˘ s ãern˘m prouÏkem)/(Barna fekete csíkkal)/(äÓ˘Ì‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)

Przewo;d zewneçtrznego zdalnego sterowaniaGdy uzæywasz zdalnego sterowania innego nizæ firmy Panasonic,przed pod¬açczeniem zapoznaj sieç ze wskazo;wkami producenta tego urzaçdzenia.

Kabel externího dálkového ovládaãePokud pouÏíváte externí dálkov˘ ovládaã od jiného v˘robce, pfied zapojením Łtohoto v˘robce zkontaktujte.KülsŒ távirányító vezérlŒ vezetékeHa nem Panasonic távirányítót használ, akkor a csatlakoztatás elŒtt forduljon a gyártóhoz.Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËflÇ ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ËÌÓ„Ó, ˜ÂÏ Ï‡ÍË«Panasonic», ÒΉÛÂÚ Ô‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂβ ÔÓ‰Û͈ËË.

Òaçcznik ISO AISO konektor AISO csatlakozó Aê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé A

A7 :Przewo;d zasilania (ACC lub IGN) Do zasilania ACC, ±12 V DCNapájecí kabel (ACC nebo IGN) k napájení z ACC, +12 V DC.Elektromos kábel (ACC vagy IGN) az ACC energia forráshoz, + 12 V egyenáramëËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (Äëë ËÎË IGN) ä ÔËÚ‡Ì˲ Äëë, +12 V ÔÓÒÚ.Ú.

A8 :Przewo;d masy Do czystej, metalowej czeçóci karoserii.Zemnicí kabel k ãisté, obnaÏené kovové ãásti podvozku automobilu.A Földelés vezetéke az autó karosszéria egy tiszta, csupasz fém részéhez.á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰ä ˜ËÒÚÓÈ, ӷ̇ÊÂÌÌÓÈ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ¯‡ÒÒË.

A4 :Przewo;d akumulatora Do akumulatora samochodu, ciaçg¬e zasilanie ±12 V DCKabel k baterii automobilu, nepfietrÏité napájení +12 V DC.Az akkumulátor vezeték az autó akkumulátorához, folyamatos +12 V egyenáram.Ç˚‚Ó‰ ·‡Ú‡ÂËä ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ·‡Ú‡ÂÂ, ÌÂÔÂ˚‚Ì. +12 V ÔÓÒÚ.Ú.

A5 :Przewo;d sterowania przekaz;nikiem silnika wysuwanej anteny Do silnika anteny (Maks. 100 mA) (Po¬açczenie to nie jest przeznaczone dla anteny uruchamianej prze¬açcznikiem)Przewo;d sterowania w¬açczeniem zasilania wzmacniacza Do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (synchronizowany z w¬açczaniem¶wy¬açczaniem zasilania wzmacniacza)

Kabel k ovládání relé mechanické antényK mechanické anténû. (Max. 100 mA) (Tento kabel není urãen k pouÏití s anténou aktivovanou spínaãem)Kabel k ovládání relé zesilovaãeK v˘konovému zesilovaãi Panasonic. (Max. 100 mA) (Synchronizovan˘ se zapínáním zesilovaãe)

Motor antenna relé vezérlŒ kábelMotor antennához. (Max. 100 mA) (Ezt a vezetéket nem a kapcsolóval mıködŒ, aktív antennához való használatra szánták)ErŒsítŒ relé vezérlŒ kábel.Panasonic erŒsítŒhöz. (Max 100 mA) (Az erŒsítŒ ki/be kapcsolásával szinkronizált)

Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏä ‡ÌÚÂÌÌÂ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ. (å‡ÍÒ. 100 mÄ) (ùÚÓÚ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ÔËÏÂÌÂÌËflÒ ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ, ‚Íβ˜‡ÂÏÓÈ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎÂÏ)ëËÎÓ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎÂÏä ÛÒËÎËÚÂβ ÏÓ˘ÌÓÒÚË «Panasonic». (å‡ÍÒ.100 mÄ) (Ò ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËÂÈ ÒÓ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ/ÓÚÍβ˜ÂÌËÂÏ ÔËÚ‡ÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎfl)

A

A5

B7 : Tylny lewy + (Zielony)Zadní lev˘ + (Zelen˘)Bal hátsó + (Zöld)ᇉÌËÈ Î‚˚È + (áÂÎÂÌ˚È)

B5 : Przedni lewy + (Bia¬y)Pfiední lev˘ + (Bíl˘)Bal elülsŒ + (Fehér)è‰ÌËÈ Î‚˚È + (ÅÂÎ˚È)

B3 : Przedni prawy + (Szary)Pfiední prav˘ + (·ed˘)Jobb elülsŒ + (Szürke)è‰ÌËÈ Ô‡‚˚È + (ëÂ˚È)

B1 : Tylny prawy + (Fioletowy)Zadní prav˘ + (Fialov˘)Jobb hátsó + (Ibolyaszínı)ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È + (îËÓÎÂÚÓ‚˚È)

B2 : Tylny prawy – (Fioletowy w czarne praçzæki)Zadní prav˘ – (Fialov˘ s ãern˘m prouÏkem) Jobb hátsó – (Ibolyaszínı fekete csíkkal)ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È – (îËÓÎÂÚÓ‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)

B4 : Przedni prawy – (Szary w czarne praçzæki)Pfiední prav˘ – (·ed˘ s ãern˘m prouÏkem) Jobb elülsŒ – (Szürke fekete csíkkal)è‰ÌËÈ Ô‡‚˚È – (ëÂ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)

B6 : Przedni lewy – (Bia¬y w czarne praçzæki)Pfiední lev˘ – (Bíl˘ s ãern˘m prouÏkem) Bal elülsŒ – (Fehér fekete csíkkal)è‰ÌËÈ Î‚˚È – (ÅÂÎ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)

+ -

Òaçcznik ISOISO konektorISO csatlakozóê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé

BBBB

B8 : Tylny lewy – (Zielony w czarne praçzæki)Zadní lev˘ – (Zelen˘ s ãern˘m prouÏkem) Bal hátsó – (Zöld fekete csíkkal)ᇉÌËÈ Î‚˚È – (áÂÎÂÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)

B

(Pomaran;czowy)/(OranÏov˘)/(Narancsszínı)/(é‡ÌÊ‚˚È)

(Czerwony)/(âerven˘)/(Piros)/(ä‡ÒÌ˚È)

(Czarny)/(âern˘)/(Fekete)/(óÂÌ˚È)

(ZÆo;¬ty)/(Îlut˘)/(Sárga)/(ÜÂÎÚ˚È)

(Niebieski w bia¬e praçzæki)/(Modr˘ s bíl˘m prouÏkem)/(Kék fehér csíkkal)/(ëËÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ Ò ·ÂÎÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)

(P)/(Prav˘)/(Jobb)/(臂.)(Czerwony)/(âerven˘)/(Piros)/(ä‡ÒÌ˚È)

13

2

Òaçcznik ISO anteny(Jeóli konieczny)

Adaptér pro anténu ISO (podle potfieby)ISO Antenna adapter (Ha szükséges)ÄÌÚÂÌÌ˚È ‡‰‡ÔÚ ÔÓ ISO(ÂÒÎË Ú·ÛÂÚÒfl)

Bezpiecznik (15 A) Wymien; bezpiecznik w najblizæszym, autoryzowanymcentrum Serwisu Panasonic. Nie wykonuj samodzielnie wymiany bezpiecznika.Pojistka (15 A) V˘mûnu pojistek zajistûte v autorizovaném servisním stfiedisku Panasonic. Nepokou‰ejte se pojistku vymûnit sami.Biztosíték (15 A) A biztosíték cserélésekor forduljon a legközelebbi engedéllyel rendelkezŒ Panasonic Márkaszervízhez. Saját maga ne kísérelje meg a biztosíték cseréjét.è·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ (̇ 15 Ä) ᇠÁ‡ÏÂÌÓÈ Ô·‚ÍÓ„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎfl ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸ÒflÍ ·ÎËʇȯÂÏÛ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ˆÂÌÚÛ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl «Panasonic».çÂθÁfl Ò‡ÏÓÏÛ Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ô·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ.

CQ-C3503N

Z∏açcze wyjócia przedwzmacniacza (Przednie)V˘stup pro pfiedzesilovaã (pfiední)

ElŒerŒsítŒ kivezetŒ csatlakozója (elülsŒ)ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl (Ô‰ÌÂÂ)