papirna ambalaza singidunum prezentac

Download Papirna Ambalaza Singidunum Prezentac

Post on 05-Dec-2014

161 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

AMBALAA OD PAPIRA, KARTONA, RAVNE I TALASASTE LEPENKEDipl. ing Stanojkovi Sran

SADRAJ

1. UVOD U AMBALAU2. PODELA AMBALAE 3. FUNKCIJA AMBALAE 4. GRAFIKA INDUSTRIJA 5. AMBALANI OBLICI OD PAPIRA, KARTONA, RAVNE I TALASASTE LEPENKE.

6. POSTUPCI ZA IZRADU AMBALAE OD PAPIRA, KARTONA, RAVNE I TALASASTE LEPENKE7. MAINE ZA IZREZIVANJE AMBALAE OD PAPIRA, KARTONA, RAVNE I TALASASTE LEPENKE 8. RADIONIKI CRTE 9. LITERATURA

TA JE AMBALAA?

AMBALAA JEAmbalaa predstavlja materijal koji titi proizvode pri transportu i skladitenju i omoguuje njihovu uspeniju prodaju. (I. Vukovi)Ambalaa je zajedniki naziv za raznovrsne materijale u koje se smjeta, uvija i pakuje roba. (M. Vere)

Ambalaa su svi proizvodi bez obzira na materijal od kojeg su izraeni ili su koriteni za sadravanje, uvanje, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvoaa do korisnika ili potroaa. (T. Bakovi)AMBALAA predstavlja materijal ali i stvari koje slue za pakovanje proizvoda radi ouvanja njihovog kvaliteta i kvantiteta kako pri skladitenju tako i pri transportu (N. Strievi). Ambalau ine posude razliitog oblika (nainjene od razliitih materijala, u kojima se roba dri prilikom transporta) i tanji fleksibilni materijali koji su izrezani na odgovarajue dimenzije i eventualno grafiki obraeni, a slue za zamatanje roba. (N. Stipanelov Vrandei) Ambalaa je sredstvo koje zajedno s proizvodom predstavlja celinu, uva proizvod od rasipanja i spoljanjeg uticaja. (M. V. Matovi) ...

Prvi oblici ambalae su imali funkciju prihvatanja, omotanja proizvoda (otvorene amfore 3400.p.n.e. , kone vree, tikve...). Evolucijom, dobija funkciju uvanja robe i njenog transporta (bave, rimsko staklo, zaepljene amfore, papir...). Polimerni materijali (1910.) daju potpuno novu dimenziju ambalai. Ona titi proizvod, titi okolinu... Savremeni proces proizvodnje zavrava se pakovanjem. Danas preko 90% proizvedene robe biva upakovano. Prva veza sa proizvodom bilo da je taktilna ili optika, jeste kontakt sa ambalaom. Ambalaa je neoblikovan ili oblikovan materijal u kome se roba pakuje i dri da bi se zatitila, sigurno transportovala i njome se lake rukovalo. (V. Konstantinovi) Ambalaa je poslednja i najbolja ansa da se proda proizvod. (D. Markovi)

1. OBLIK I PAKOVANJE ROBE Oblik robe: Roba bez oblika; Prakasta roba; Pastozna roba; Roba stabilnog oblika. Pakovanje robe: priprema ambalae za pakovanje; odmeravanje robe i punjenje ambalae;, zatvaranje ambalae; zavrne radne operacije.

Treba razlikovati pakovanje kao tehnoloki proces od elementa pakovanja ambalae. Ambalaa mora biti usklaena: sa vrstom robe; sa osobinama materijala robe; sa pojavnim oblicima robe.

2. PODELA AMBALAE

2. PODELA AMBALAE Podela ambalae prema materijalu Ambalani materijal je najvaniji element u kreiranju ambalae..

Od ambalanog materijala zavise: izbor tehnologije za proizvodnju ambalae; kvalitet, izgled, oblik i namena ambalae; nain upotrebe i cena same ambalae..

Ambalani materijal mora biti otporan na: mehanika naprezanja; bioloki osetljive robe; optiki uticaj; termike varijacije; na promenu vlanosti; na delovanje vazduha; koroziju; promenu mirisa; robe opasne za okolinu.

2. PODELA AMBALAE2.2. Opti ambalani materijali Drvo transportna ambalaa, velike prostorne mase; higroskopnosti; celulozna vlakanca. Papir, karton, ravna i talasasta lepenka prodajna, zbirna i transportna ambalaa od vlaknastih materijala. Metalni ambalani materijali gvoe, aluminijum, kalaj, hrom, cink, olovo. velika mehanika vrstoa; dobra toplotna provodljivost; korozivnost; toksinost. Polimerni materijali materijali na bazi celuloze; acetat celuloye polietilen (PE); polipropilen (PP); polivinilhlorid (PVC); polistiren (PS); polietilenteraftalat (PET); polikarbonati (PC); poliuretani (PUR); biorazgradljivi polimeri.

Staklo prozirno, hemijske otporno, bioloki neaktivno; tehniko staklo; natrijumsko staklo- olovno staklo aluminijumsko staklo. Kompozitni materijali Strukturu kompozita ine: matrica - osnove (metal, polimer...); ojaiva - (estice, vlakna); vezujua sredstva (adhezivi, katalizatori, inicijatori). Laminati (vieslojni materijali) kombinovani materijali od folija.

Od navedenih optih ambalanih materijala za izradu ambalae od papira, kartona, ravne i talasaste lepenke najvie se koriste: celulozni vlaknasti materijali; (papir, karton, lepenka, talasasta lepenka); polimerni materijali; laminati. Ovi materijali su dovoljno stabilni, pogodni za grafiku obradu, ne zagauju ivotnu sredinu i mogu se reciklurati

Uporedni pregled osobina nekih materijalaOsobinaMogunost grafike obrade Vlaknasti mat.odlina dobra osrednja mala velika velika velika rel. mala osrednja

pl. maseosrednja dobra mala osrednja nepropustlj. selektivna razliita mala slaba

metaliosrednja mala mala osrednja nepropustlj. nepropustlj. mala razliita velika

stakloosrednja odlina jako izraena velika nepropustlj. nepropustlj. velika velika velika

Hemijska otpornostKrtost (lomljivost)

TvrdoaPropustljivost za tenosti Propustljivost za gasove i pare, mikroorganizme Propustljivost za sun. svetlost Gustina Otpornost na povienim temperaturama

3. FUNKCIJA AMBALAE

3. FUNKCIJA AMBALAE Zatitna funkcija ambalae Procesima distribucije i manipulacije, ambalaa i roba su izloeni mehanikim naprezanjima, delovanju klimatskih elemenata, mikroorganizama, insektima i glodarima. Dobro realizovana ambalaa zatitnom funkcijom titi robu od bilo kojeg spoljanjeg uticaja koji bi mogao uzrokovati fizike, hemijske ili mikrobioloke promene robe. Zatita od mehanikih naprezanja Mehanika naprezanja rezultat su delovanja mehanikih sila kojima su roba i ambalaa izloene. Elementima unutranje zaite smanjujemo ovaj rizik.

3. FUNKCIJA AMBALAE Elementi unutranje zatite od talasastog kartona

Sastavljeni elementi za zatitu. Poseduju ulegnue-upljinu u koju se predmet stavlja.

uplji elementi. uplji elastini elementi za dno ambalae.

3. FUNKCIJA AMBALAE Puni elementi. Koriste se za pakovanje tekih ili osetljivih predmeta.

Savijeni (naborani ) elementi). Funkcija nabora je bona zatita robe. Elemente koristimo za pakovanje lakih predmeta.

Elementi za zatitu okova. Oblika slova L, dobijeni elementi poseduje veliki otpor na pritisak slaganja i postavljaju se u okove.

3. FUNKCIJA AMBALAE

Podmetai. Postavljaju se horizontalno: na dno ambalae ili izmeu redova. Odvajaju proizvode i smanjuju trenje.

Uljebljene pregrade. Koriste se za odvajanje i uvrivanje robe. Ublaavaju boni pritisak i trenje robe u ambalai.

Predloci. Sadre u sebi udubljenja u kojima se smetaju predmeti, odvajaju proizvode i smanjuju trenje.

3. FUNKCIJA AMBALAE Elementi unutranje zatite od talasastog kartona Poliuretani (PUR). Upotrebljava se za pakovanje robe osjetljive na mehanika naprezanja (penasti PUR vrsto obuhvata predmet ime ga povezuje ga sa samom ambalaom).

Polistiren (PS). Polistiren (stiropol) u penastom ekspandiranom tipu koristi se za izradu zatitnih uloaka .

Oblik ambalae - mora biti usklaen sa osobinama robe, njenim oblikom i ambalanim materijalom (tehnolokim karakteristikama materijala).

4. GRAFIKA INDUSTRIJAGrafika industrija se bavi izradom grafikih proizvoda.

GRAFIKA INDUSTRIJA Papir je sloeni materijal sastavljen od mehaniki ili hemijski dobijenih biljnih vlakana (koja su meusobno isprepletena) uz dodatak pomonih sirovina i vode. Osnovna sirovina za izradu papira (kartona, lepenke) jeste celulozno drvo.. Papir se ne izrauje direktno iz jedne sirovine. Kartoni su proizvodi industrije papira ija je povrinska teina150-600g/m (gramature150-200 g/m zovemo polukartonima). Sirovine za izradu kartona su iste kao i sirovine za izradu papira, samo je karton deblji (vee gramature). Proizvodi se jednoslojni ili vieslojni, koji nastaje sjedinjavanjem vie vlanih slojeva / traka. Ravna (puna) lepenka je vieslojni proizvod papirne industrije, izraena od sirovina slabijeg kvaliteta, ija je gramatura vea od 600g/m . Prema sirovinskom sastavu razlikujemo: belu, smeu, sivulepemku, lepenku od slame, tvrda lepenka, specijalne lepenke. Prema nainu izrade mogu biti rune ili mainske izrade. Talasasta lepenka je ambalani materijal sastavljen od vie slojeva meusobno slepljenog talasastog papira sa ravnim papirom.

Sirovine za izradu papira, kartona, ravne i talasaste lepenke

Tehnoloki prikaz operacija proizvodnje papira , kartona, ravne i talasaste lepenke

Uopteni prikaz delova papir-maine i kretanja sadraja vode u papirnoj traci tokom njenog formiranja

TALASASTA LEPENKA Zavisno od namene ambalae, talasasti karton se moe proizvesti od razliitih vrsta papira. Natron papir. Kvalitetan papir dugih vlakanaca sa dobrim mehanikim osobinama. Koristi se za izradu ravnih i pokrivnih slojeva talasaste lepenke (150-400g/m). Flutin papir. Koristi se za izradu talasastog sloja talasaste lepenke, dajui veliku vrstinu talasu. Korisna gramatura mu je (110-180g/m). renc papir. Koristi se za izradu ravnih unutranjih slojeva talasaste lepenke. Mehanike osobine su mu loe (90-230g/m). Kraft papir. Dobrih je mehanikih osobina. Koristi se kao ravni sloj u talasastoj lepenci kada se izrauje ambalaa velike vrstoe. Za slepljivanje ravnih i talasastih slojeva koriste se vodno staklo, skrobno lepilo i sintetika lepila.

Vrste talasa: Veliki talas A, najbolje ublaava dinamika optereenja (normalna na povrinu); Srednji talas C, po osobinama izmeu A i B talasa; Mali talas B, poseduje veliku vrstou i otpor na pritisak. Mikrotalas E , poseduje najveu vrstou na pritisak.

TALASASTA LEPENKA VRSTE TALASASTE LEPENKE Dvoslojna talasasta lepenka (slepljene ravan i talasast sloj) koristi se za zatitu robe; Troslojna talasasta lepenka (slepljene 2 ra