patrick kicken en paul smit - praten over bewustzijn

Download Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

Post on 08-Jul-2018

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  1/153

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  2/153

  Praten ove bewus zijn

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  3/153

  Praten overbewustzijn

  Het leven is ee grote grap wa t j e k be taan n et

  Patriek Kick n & Paul Sm t

  samsara

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  4/153

  © P tr k K c en& P ul Smit© Deze uitg ve Sams i gever j bv0 0

  Oms gontwerp Er k Théw .er kth design. omL y-o : S dio8, H legom

  ISBN:978-90-7 28 49- I NUR 7 8

  N e s it deze u g ve m g gere rod ce rd worden zo derschrif e i e oestemm ng v n:S ms r Uitgever jbvHerengr cht 0 16 A Ams erd mw m b k

  Inhoud

  Inl idi gPatr ek K ck n u SmitH v n is n g ot g apA sp oo j akH t K-B w z nD fR latiH t goL aAng t n n v r ang nM d d nOmgaan m t g o g 'D doodV mdgaaCo i n

  715

  7

  2

  33374149

  657 9

  89959 9

  107117

  23

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  5/153

  De awa d aceAccept ieVersla ngCompensat eged gGods wD ngen v n v oegeCo ge en

  Hooggevoe ghe dJe bent wat e gebeuGe dMed te enGee e zeOpvu ng oekenNegat v e tHe UDe oekeHet ego mag e jnDe u eme seksOn kenHet w n dee van een fgesche den nd v du

  31

  13 7

  14 5

  1 5 7

  7 3

  1 79

  85

  1 9 3 9 9

  21

  2 9

  227

  23 5

  2 4 3

  2 4 9

  255

  265

  27 3

  285

  291

  Inleid ng

  S te je o h eens voo dat a es gewoon gebeu t! Da es s mpe weg p a s ndt onde dat je o e hoe e maken Hee k toch?

  Ste e eens voo dat a es w e doet, hoe e jd agt en we ke keu es e maakt ook a emaa agebeu t.En d e dus ook geen ande e moge khe ddan p ec es d tgene te doen en te n wat e bent.

  S e e toch eens oo dat je pe ec bent oa s edat e nog noo t ets fout hebt gedaan en dat schu dge oe ens en angsten voo de oek ms e dwHee k to h?

  Het nk we cht utop sch maa het s de nons sche ensw e van onde ande en A be t

  7

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  6/153

  8

  Boeddha en Ramana Mahars i. Over non-dua teitzijn a veel zeer heldere boeken geschre en waarin deze

  oso e u tgebreid ui een wordt gezet. Dit boek draainiet zozeer om de theore ische uiteenzetting van nondualit it,maa s mee ge cht op de ve a de ngen d eonts aan wanneer he even g en word vanui dezenon dua istisc e vis e.

  Non dualiteit, ook we advaita genoemd, is de losoe van onder anderen Spinoza bert nstein, Bi

  H cks E kha Tolle, Tony Parsons en Ramana Maarshi. Ook zij wezen ons erop dat het even nie is

  zoa s wij he e varen. Non dua iteit zet onze kijk ophet even volledig op zijn kop

  euwen ang ge oofden mense dat de zon om deaarde draaide, ze zagen het immers ze Toen de mensheid een ruime inzic t kreeg e het unive sum i kaa tbrac t zag men dat et onderdtach ig graden anders

  was De aarde b eek namelijk om de zon e draaien eziet dat wanneer mensen ui zoomen en daardoor etotaalplaatjekunnen overzien de werkel jkheid neens

  hee ande blijk te zijndan we daa voo dach en.Bij non dua iteit werkt dit precies zo. Wij mensen

  zijn ingezoomd en ervaren daardoor da wij een afgescheiden individu z jn dat zel beslist oe zijn even verloopt en dat zelf hierover controle moet zien tehouden en er ook ve an woorde jk voor s Wanneerwe ui zoomen komt een totaa andere werke ijkheid aan et lic t. On e individuali eit bli k opeensdenkbee dig e zijn Het enige wat er is, s bewustzijn

  en dit bewustzijn is hier inhet universum een spelaan het spelen. En dit bewustz jn bestuurt a les a lmaterie al e p anten a e d eren en a le mensedus ook jou! Jij bestuurt nie het leven maar he lev n b st rt ou

  Toch lijkt het voor ons alsof wij als individu heeven sturen. Dit kom doordat wij mensen een ego

  hebben. In het Sansk ie noemen ze et ego: Ahamkara .Letterlijk ver aa d: 'de IK maker . He ego is he ware een apparaa je dat o e a he woo d e IK vp ak . Deze tekst wordt op dit moment ge ezen en heego maakt e van: IK lees deze tekst . e haa t op momen adem en zodra je daa over nadenk maakhet ego e van IK aa adem . He ego creëer duidee da a s ind v du er ze f voor k es wat je voelt en doet. Maar onze a gesc eiden eid is slechteen dee

  De me ervaart zich e z n gedachten en ge-voelens a et wat v n de rest afe cheide , een oort opti ch bedrog a n bewu tz jn. '

  Albert Ei tei

  Doorda we het idee ebben dat wij a s individu een vr e wi hebben ontstaat de behoe e he leven te

  ro e en We proberen p jn e ve m jdenn ple i e verkrijgen n wanneer het even anders verloop ddat we gep and adden ontstaat er verzet rus ratistress. Doordat we het idee ebben dat dingen anders

  9

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  7/153

  h dden kun en jn of anders zouden moeten jnkunnen er schu dgevoe e s ontstaan over gebeurten ssen u t het ver ede . T vens ontsta t r ngst voor waer n d toekoms zou kunnen gaan gebeuren n d tontstaat em a door het K-a para tje, doordat hetego de us e wek da w j s nd v du e f bepa n wat we denken, voe en k e e en doen. Non-dua te t s

  ger cht op het d orz en v n d e I s e.

  A de maan, t dens het verwezenl ken van haareeuwige beweging rondom de aarde, voorzien wavan ze ewustz n zou ze er vo edig van overtuigd

  z n t ze aan het bewegen was vanuit zich e

  Zo ou een wezen begifigd mete hoger inzichten meer pe cte inte igentie kend naar de mensen n handelingen chen om de il usie van demens, t h handelt vanuit z n eigen v je wil.

  lbert Ei tein

  De weg n ar bev d ng beg nt b j de vra g: W e benje? Zodr w rd ngez n d n e d v du te t een

  d e n d n werke jkhe d es bewust jn s, z ren ver der g ntstaan We ga n da van e nge

  mde ensw jze n een u tgezo mde v s e.

  0

  ngezoomIk ben n a g sch id n

  nd duI k es k d k, ik handIk ben n t go d g no g

  w d d ng and rszijn dan d nu ijnIk mo l s ond r on oho d n

  Uitg zoomdA is b wust n

  B wus zijn doa sA s p fA s s p e s zo ls

  o nLos a nI ov rg

  Wanneer we z jn nge oomd kun en on over u gg nnoga wat e ende veroor aken. We z en onsze f een fgesche d n ndiv du dat f k est, denkt ven h delt Da rb j ontstaan vee a angste vo r wat

  nde toekomst zou kunnen g an geb ren schuldge voe ens ov r w t er n het ver eden s gebeurd en tevefrustr t e of t leurste ng over oe de d ngen op dmomen jn Hoev e me sen open r n e rond

  een ve vormd ze ee d? A em met de over u' k ben n t goed ge o g We pr beren ons te bewzen, de een d or agress ef dom nant gedr g de ndedoor onderd n g p easend gedrag m z een mante v nde w a b j we ons e f wel goed genoeg v ndWanneer we w nne trekk n we e eer naar o s to

  nb ver es voe en we p jn omd t we g a dben. In o s streven naar p ez er en verm jden van p jnproberen we et ev n te cont eren D rb j ebb w oorde en en verw ch ngen over ons e f en over aderen. En odra et even n et oopt zo s w j het vog nhebben nts aat er verk mp ng en verze

  11

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  8/153

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  9/153

  Patri k Kic en & Paul Smit

  I d wi t r va2009 spra n Pa r ekK c 974) Paul Sm (19 6 a om r ov r o -d al pra . Aa g Pa r k dj s b Vdaar d s ud o o z sch kk g h f, amh g spr op Na éé g spr k volgd r m ru d w d v g spr kk opg omm r da uur ma r a L E da om all mav r ll da 'd g gaa zo gaa !

  H pr c p s u rs voud g Al s g woo A doorda w h l v a s

  rvar a h h l v warr d z W zco d o rd m h IK d , da h doorzd K us oga wa v r d r g w

  D o s comp a va d opg omspr Pa r k Pau gaa op d v r dd o s aa h o wa , d v rschu

  15

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  10/153

  'IK bestuur he leven , naar 'he eve bes uu mij .Wat voo e ect hee deze zie swijze op on er an ere

  elaties werk oo , seks complim nten grote ego s verwach ingen en oor elen?

  16

  Het leven is een grote grap

  PK:Wat is e osof e ie jij met mense w lt ePau ?

  PS: Da i loso e van on r anderen Alber Einstein.Vnaf m jn iene aren ben ik druk bezig gewees me loso ren en zoeken, en ui eindel jk kwam ik ui b j s eins loso e.W kennen hem a we enschappe maarik nk z jn loso e misschien nog wel veel waardevol r is n z jn we ens happel e on kkingen

  KWat is e visie van Eins ein?PS Die is alles ener ie is o el bewus z jn nbewus z jn speel hier in he universum een spel.

  KZo s M n y? Waa m e ik a aa e17

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  11/153

  PS: Het rote ervarings pe Mi arden men en, dieren en p nten z n aan het ervaren. In werkel heid i é n bew s n zichze aan het ervaren en het spel zit dus nigin elkaar t w a mensen het i e hebben t we a e scheiden z n van elkaar Maar t i optisch bedrog Inwerkel heid is a es n

  K s we allemaal één zi n, houdt dat d n n dat wee kaar ook ee goed k nnen aanvo len?

  PS Naarmate de mens ensitiever wordt kunnen we elkaar of sit atie inder ad beter invoelen A het piekerverstand niet a le aandacht opeist dan bl intuï ieove

  K En mens n di niet m v nd z n m anderen,zijn die vergeten wie ze zi n?

  PS Die hebben de rol om een wat rotere mate van onwetendheid te ervaren, en ti ook prima Ook t isonderdeel van het pe

  K Dan n e gewoon v n v rg t n wi e b nt.

  PS a ze ze en ook wel een : 'God speelt ver topper emet zichze

  K W d nk n dat we een ind vidu zi n, maar eigen-i k is dat gewoon en grote grap! Ji en ik estaan niet

  Want ent het alomvattende

  18

  PS Klopt, er is alleen maar bewustz n en onze individ aliteitis nkbee ig Het l t a of we een a e cheindividu z n t ze bepaa wat het wel of niet doet,maar t i een grote grap!

  K Maar waarom is dat sp l van ewustzijn er dan?

  PS De eenheid speel het spel van d aliteit om zichzeteervarenje kunt p weten wat warm is a je ookweetwat koudis Du bew s n weet p t het eenheid a het hier dua teit ervaart Vndaar t alwetendheionwetendheid aan het ervaren is

  K Alw t nd id is onw end eid aan et rvaren,i d rdaad. A wet nd id v rg wat zi is Bewusverg et ev n da h t n eid is ed r a y tot

  aart of dri ervaart zic zelf n t ls apart v n de rvan de wereld, maar z et zi hzelf ls één en he lol oma s gen t van s n soort staa vanop n-mindedall s komt innen zonder lt r. an ga j naar sc ooen word j n eet e opgevoed. En vanaf dat moment word eig nl k steeds maar aang erd dat endi du nt, dat van al s t mo doen en davoor alles op moet passen H t wordt nat urli k ookdoor de maa s happi n de and g werkt, de afg s e den individu n.

  PS j a, zeker in de wester e maatschapp wordt heelbenadrukt t j een a e cheiden individu bent Het is alt ófjouw chuld, ófje kr g a e ee Maar a je ee

  19

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  12/153

  goed gaat k en naar waarom iemand een bepaa e presta ie levert of waarom iemand iets ut doet- voor zover goed enut bestaan- n kun je tot heel andere conclusieskomen. Genetisch en qua conditionering is al igantischveel bepaa over hoe j in dit leven zulnctioneren Ikkan gaan voetballen tot ik een ons weeg, maar een JohanCru l ik nooit worden En dan kan ik ze en: k heb

  g a want ik ben niet zo'n goede voetballe Maar ik zit genetisch dus nig in elkaar t ik niet tot t niveaukan komen Het is gewoon de aard van dit bees e

  PK: Maa op schoo moe je och overa een vo doendevoor a en voo wiskunde voor Enge s voor anden-arbeid gym. Maar s e jouw ding nie is word je a s

  nd v du daar we op a gerekend.

  PS: Dat is onze maatschapp Er wordt vaak gekekennaar wat iemand niet kan, in p ats van wat iemandwel kan. T rw l a we gaan k ken naar wat iemand welkan, wat genetisch in z n of haar aard li t, n kunnenwe elkaars talenten veel meer benu ten P to sprak arook al ove Die zei e dingen worden overvloedige gemakkel ke en beter voortgebracht a ieder tgene doet wat b z n aanleg past, dit op het juiste moment doet en de overige ken aan een ander over at. Zo ngwe bl ven hameren op wat iemand niet goed kan, blhet behe en.

  PK: n we ebben dan m nder ve drietige mensen dierond open me een noga vervormd ze bee d Mensen

  20

  die z chze f niet goed genoeg vinden en dat op a le emanieren proberen e compenseren Maar goed, ookdat is bewus zijn da op da moment een vervo md ze bee d wi e varen.

  PS Dat klopt Ons piekerverstand creëert heel veel g chten, oordelen, verwachtingen en overtuigingen. Ik

  was a elopen mer in Frankr k en wa toen in de leukomstandigheid t ik twee gen met Guus Hi ink konoptrekken Dat is een w ze man die veel he bereiktverte e t a een kind van v f een ndkasteel bouwthet er volledig in opgaat Het kind voe zich gelukkigtoont honderd procent inzet he geen stress, geen angmaar gaat volledig op in wat h doet. W volwassehebben alt d projecties, het piekerverstand gooit er r doorheen A w een zandka teel bouwen denken whoe at we terug zul n gaan, of we wel of geen patat zullen kopen omdat je eigenl wilde a a en, n zie je ee geze te me en denkt 1emig, die is dik zeg! a a schiet je werk nog door je hoofd en pieker je over de deal ne die je nog moet halen en ben je bang voor de reactvan je baas T rw l het kind in hetNU le en volop genie B voetballers is het de kunst t ze gaan voetlen zoa het kind het ndkasteel bouwt V edige cuen opgaan in wat je doet, zonder al die ruis van oordelen stress, angst schu gevoelens en projecties.

  PK Je zou kunnen zeggen da e verstand s doorge-s agen. Wij iden i ceren ons met iedere gedach e dievoorbijschui n na uu i k denk je we eens: 'Ben

  1

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  13/153

  niet te d k?' Of denk j : Waarom sms hi o zij n uniet t rug Maar als j daar niet g n verze , s dig dac e z w r w g

  S Ge chten komen op t is prima Maar w creë-ren m n heel veel ge hten b t i het pieker e stan Bek k maar eens hoe ge chten en gevoelens ich

  bewegen. Ze komen op en ze gaan weer weg het is nietmeer n een go eweging Alleen door t w ons ver ze ten tegen b voorbeeld een bep ald gevoel gooien weover t gevoel weer al maal ge chten heen. 1k wil menietz voe n: 'waarom o erkomt m dit nou e r hoekan ik er vanaf komen at a het gevoel erger wordt

  moet ik in therapie? Des te meer aan cht we schenken aan een gevoel o ge chte des te nger het b o bl

  onder verzet verdw nt het vanzewee Al z n we dus nig gecondi oneerd t we denken t we van alleuit kt moeten ha n om van een ge oel o ge chte af te komen En juist d ardoor ont taat st ess en gaan wel en.

  PK: Ja j lac nu maar v h vee mens n is dattoc de dage ij s gang van k n. B j ll s wordt in-d rdaad nag dac all s mo t on r co tro e w rd nge uden m e je ov al tegen v r ekeren W ijnz d uk in de weer met nze poging et lev n t c ntrol n

  S W proberen alles te p nnen en ind hand te houdenm ar a je k kt naar hoe je eigen ven opt n is t

  22

  totaal anders n t je ze ooit had kunnen bedenken.ndingen in het leven komen alt onverwachts, t

  maakt het leven ook o mooi en spannend

  23

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  14/153

  A es persoonlijk maken

  PK:Iets wa r ik b j h l ve mens n teg n anloopis d t ieder en a lespe soon ijk m ak . k w rk

  in d radiow r ld en als iem nd m j vraagt: 'W t vond j va m j r dioprogr mm ? en ik eg Nou ik h t ni t zo. da trekk n ze dat zich di ct p rsoonlija n D n s het sof je z gt J en n k oo kn jhad nooit gebore mo ten word n O ls j k

  em nd ni rug sms d n rekk n mensenzich datdi ect persoonl k a zi je no we ik wid t j n k oot k w s Sn p e H t s l mzp rsoonl jk, m ar wa rom

  PS: Vel men en ident fceren zi h met hun li haam,ge hte en ge oe ns, en als e ie s hebbe gem ki dat ook va hen. Al j over die creatie iet ze t voorbee ee radiopro amma raakt t hen di-

  25

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  15/153

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  16/153

  ego plakt er de ge chte op: 1K h l a m�A ik nu zebeker k e ppak, p kt het ego er de ge chte op 1K pak de k Sterker n a ik nu de k e at va en n creëert het ego og veel meer ge chten wat we het piekerversta d noeme . De eers ge chte is 1K at deko e va en Natuurl k is het wel dit lichaam en dezehand die de k e ten va en maar het is bewustz

  die de mens Paul bes uurt en tevens z n dit lichaam en dez hand ook bew tz n Al en het eg nkt t IKeen a escheide i dividu is die het d et Er tstaat een schu gevoel wa t IK be z dom geweest het te teva en er ontstaat angst over wat Pa r k cken ervan

  l vin n 'O nu n di t h me vast no it meer uit!Er ontstaat angst ver t de vlek iet meer uit de vl erbedekking gaat en er tstaat u tratie om t IK wil t dit iet gebeurd z u z n Zo zie e t het pieke verstand a m l ex ra ge chten creëert A a een het werkver stand aan de gang is n wordt het k p e pgepak devl erbedekking sch ongemaakt en is het k a Gee ver dere ge chten mee geen sch gevoe geen a t en geen

  tra e

  PK Maar wat zeggen mensen dan: A ik o ga even,dan gebeur er toch n ets meer!' AIK n e s doe daloopt het he ema m ! Dan maa nie n m jn

  even dan oo m jn arrière s uk en d n kom i nooiergen tere ht ' Wee je a ik het een voor i htig mem n ader h ero er heb dan word die boo ! Nee omag je niet denken e er mak e ij je moet ha dwerken om iet e be ei en jongen zegt hij dan

  28

  PS Dat is ee hele bekende opmerki g en teven elogische pmerki g W t e draait de were wel v ohonderdtach g raden m On leve ng z n we de ma ier geco ditioneer Geï nt ceerd met t hetIK e van a es moet want a het K e niets doet gaat het helemaal mis T ch kun en we in het gelleven o k waarnemen t het I je er vaak niet is Neem

  ou aut r en V f egentig procent van on gedrag i nbewust a e handelingen gaan automatisch z nder t ar conti u over na h te de ken. e kunt in de auto ze in een meditatieve staat raken ken e ? Dat eeen u r in de auto zit en opeen denkt UH Ben ikhier a S mmige mensen hebben t met hun hele venMaar waar was het je het a el pe uur D or iew de a to bes urd Is de bestur ng van het k ppvan ouw hart en het in- en itademen nie deze be s uring die u auto at r den

  K:S erke nog s e t dens he aut r den conz t na te denken an Oh e ma r niet gebe

  dan ga je jui t erk am rijden en ma k e meer k nop onge u en. s je te ee gaat nadenken dan wordthet u t moe e . at s ook o met e s s man te ee gaat nadenken dan i een ere tie e te oeken.

  PS Hah a ni het helemaal mis

  PK En dat i net zo met p aten draaien in de di codan k m je ook in een soo w s je echt gaat den-

  29

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  17/153

  ke : 'Wa rom dansen ze ou niet? , o W t als hegelu d u tv l dg j fo e m k door de r s

  hoo d.

  P Het is het durven los ten van de con role en wat noverbl , is t e in u i gaat han n. Dan wordthet echt gemakkel e Met cabaret is dat ook zo omskom je op en zit e vanaf de eerste grap al in ow met dez l Maar a de klik niet ontstaat n komt het piekerve tand ge om de hoek k en. En terw l e aanhet spelen bent schieten er a emaal extra gedachten doore hoofd Ze chen niet, hopel k chen ze b de sterke

  ap we wat een suf publiek ze moet je die vent voor aan zien met z n armen over elkaar en z ute sno het geluid is ook s cht in deze zaal zeg, ik kom hier nooitmeer terug Op zo'n moment heb je echt het gevoel tje dood staat te gaan op het podium. Het ego wil uit r aard zichz e en en creëert net zo ng ge chten tothet zich goed voelt. chuld a chuiven ex uses eken,

  ze en t het aan het publiek li t of aan de techniek,of ze en t het je toch niet kan schelen. Maar al dieru es werken niet Het werkver tand vindt het prima a

  er een avond minder ge chen wordt. terker nog, door ter op t moment geen stress of onrust in eze ontstaat,b f e veel meer re ed en speel je n u ti waa or kans roter t nergie met het publiek wel gaatontstaan. Maar n is er geen verzet tegen t-wat-En a er een avond is waarb het niet lekker loopt, nis t zoa het is m kan p bestaan nkz kouen een uke avond kan pas ontstaan wanneer er ook een

  30

  mindere avond is. V etba ers hebben t ook! Soms koeenvoetbal r van het ve en die ze n: 1k t goedIN de we r ' Op t moment he de voetbal er ieen ow gespeel gewoon lekker in uïti �nt a e avo bal r teveel gaat na nken, dan loopt het niet

  31

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  18/153

  Het IK-je

  P Het gedond r i eigen ijk begonnen toen w jtaal zijn gaan gebr iken. Want a je teruggaatnaar de ijd vóór de taa , toen men en met ankenen gebaren me e kaar communi eerden, den ik datmensen veel di h er bij hun ware natuur onden

  S T al is voor het ver tand a olie op h t vuur om nomeer ge chten te reëren.

  PK: En met aa kom e in de vo men ere h vanI ,JI I het wordt e allema aange eerd Menpraten on in o er I I .

  S Het is allemaal I IK doe, K denk K kies

  33

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  19/153

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  20/153

  PK Oh, op d e man erz spr in een andere vorm.

  S ja, en ook 'Dit lichaam wil naar buiten: Maar hetis een e na uurl k. Het maakt niet uit, ae äitli haam ze t zeg e eigenl nog stee äit wat a es hei-

  n i:

  PK Ja maar het komt toch d c ter n de buur van de waarhe d den

  S Taal is nest hè Maar goe ook t ...

  PK Is prec es zoals het moet z jn.

  36

  Bewustzijn

  P K He draa t er dus om dat je z e da es bewn s O é er a een maar bew s z jn w en het o graag v stpakken Hoe o e het bewz n unnen omsc r ven? s daar een om chr v n

  e geven

  S Het is al s wat er is, dus het is voLedi abs ra t.

  PK A es d s oo de e tafe

  S Ga het maar on e n, d ta l bes aat uit hout, hobestaatuit mole ulen molecu n uit atomen e atomenkwan m el es. n eerste z n die atomen eg op dien ule kwan umdeel es a. E die kwa mdeel enen een goe z n of een pun en ook bei tegel nemen pa hun orm aan a er een waa emei. A e

  37

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  21/153

  er over na nkt, is het om gek van te worden. Waar hetopneerkomt is t deze tafl net a on he universum,een ho ra sche versch ning is. Er bestaat geen materie,er is a een maar bewu tz n W z� n a me en zo nig gepro ammeer t w met onze zintuigen en hersenen die tafl werke waa emen a een soli din Onzehersenen bepa n t Mate ei een illu ie maar voor onsis het een werke heid Zo mooi zit het in elkaa

  K Er is du eigenlijk ook helemaal geen nive mzeg j j

  PS: Het is al maal denkbee ig lkt het voor ons vensech !

  K Maar veel men en v agen zi h toch wela hoe hetooi begonnen. Is het dan nooit e ht begonnen om-dat het den beeldig is?Of wa e deoe kna

  PS Binnen de lm die zich in die droom a pee , kunnenw a acteurs redeneren dat het ooit met de oerknalis begonnen Ma r dan moet je er wel vanuit gaan tmaterie en tijd be taan En aangezien zowel mate e a

  i denkbee ig z n is ook oerknal denkbee ig.

  K Het is d eigen ijk helemaa n et waa d e oek !

  PS ten ch ppers kwamen b Ramana Maharshi enbegonnen te vertel n over oerknal die ze wetenschap-

  38

  pel k ha n va tgeste Waarop mana Maharshi zei: r is geen universum al s vindt plaats in jou

  erbee ing ' En t w voor die wetenschappers niet tbehappen Maar met de huidige wetenschap is duidel geworden t Ramana Maharshi gel k ha Alles vindt p ats in jou Onze hersenen die ook weer ho a c z n creëren een bepaa werkel heid Het zit briin elkaa !

  K 'You mind make it eal , is een ege it de fThe MatrixDie f lm beeldt ook wel een beetje it datwe in een d oomwe eld le en hè?

  PS a k pt Bill Hicks ze t ook think it reabecause that how powe l our min are '

  K D s deze ma hine hierboven eë t e gen ijk dewe eld s het niet o da we in onze laap dich e bonzeke n zijn dan w nnee we wa ke zijn Datje

  aapt e geen a e he den eid e vaa t, en al e wker wo dt j ist de d oom beg nt?

  PS Dat is mooi gezegd e wordt wakker en begint me dromen

  K Maar het leven mag dan een droom zijn al ik eenb z e ijden en ik p ing voo die b

  PS Dan ge en gewoon de aar e we ten Dat z n we ma ghe n binnen de i u ie

  39

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  22/153

  PK Ja toch, d n word ik o pl ls een dub e je.

  PS: Hier in het universum ge n bepaa e wetma ghed enéén arvan is tje en ins hoofdp n kr g ae voor een b s sprin Dat allemaal on r el van het

  spel t bew stz n hier aan het spelen. Bewustz n is alleswat er is en het is niet vast te pakken ofte omschrven. Het is gewoon alles wat er is Het is a een druppelwater die zich a raa waar de oceaan

  PK: Te wi l er a leen m ar w er is

  S: Ja, er is a een maar wate maar zo ng de druppel zich a een a es hei n individu ziet ziet h de oceaanover het hoof

  40

  De liefde

  P K D is voo heel veel mensen een d ng wa r zeja enla gmee wors e enZe zijn rnaa o zoedie ene wa e! Als er één voor ee d s van d e e fo de con ro e e w e ge eur dan is e wliefde. W n e voel e ange rok en o iemand

  wee i w arom als e i die persoon en da je e f nt s isc en je denk da d door die pe skom M ar w i iefde i we kelijkheid?

  S: Li de is aantrekkingskracht tussen mensen Datkanbinnen een re tie z n maar ook binnen een vri s hap Het is de verbinding die mensen met elkaar vo Som is die verbinding met iemand zo groot te verli dwordt. ati een soort o aïne want e kan niet an

  n arin opgaan Sterker nog it on rzoek bl t het d el van de hersenen dat geactiveerd wordt b

  1

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  23/153

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  24/153

  is hetze de u e van het ego. Eer t vindt het ego zichze root en terk nkz z'n Ferrari, en a dat tru e is uit gewerkt gaat het op zoek naar een nieuw houvast Danvindt het ego zich groot en sterk omdat het Reiki Masteris De bevr ing ontstaat wanneer dit wordt orzien.

  K Maar go d, j b nt b v ijd n dan?

  PS: Dan gaat het leven gewoon lekker verde Het heleverhaal bl p atsvinden. je ziet eze nog stee a eenindividu maar tegel kert is er het bes t alles bewustz n in beweging is Du e hebt geen verwachtingenmeer naar anderen toe ofverwachtingen over eze

  K Da is n h t hangijz , hè?

  PS ja, verwachtingen ver ngen onnodige an ten schu gevoe ns. Dat a es verdw nt Er gebeurt du nogalwat waarna al s veel en veel lichter wordt.

  K n in ns m k ik. Want wat jij nu z gt is dat jn t m m t h v d n n d to koms b zig b nWant da is vaak waa angst n u t voo tkom n ochBang da i ts gaat g b u n, bang dat i ts ni t gaatg b ur n O zinn a s: a maaji w t ni t wat ika maal m h b g ma kt da s ook zo n mooi di

  k vaak hoo M sta k m ns n k nn n via h tin rn t v aag m ni t waa om. Misschi n omdat k ni t zo van hou om in h d ukk omg ving n m ns n t n k nn n. En dan z gg n m ns n w ns:

  44

  'Op int n t kom j a n maa schad geva l n M ns n d v uch n o in n omdat z in hg ijks l v n zov l m g maak h bb n. n dan h j ook vaak: A s i ns wist wa ik al maa h bg ma kt En dan p ob k m ns n w l ns ov tuig n dat da o n was dit is nu! M ns n worddan z fs boos Ho kun j dat bagat s n ni t ho mijn j ugd s g w st, mi n man h mi

  hu sin d k g s ok n J mo t soms bi na dgaan zo k n a s j t g n m ns n z gt: 'L f och nu laat h t toch ns a ma los, al d bg dach n ov r z Waa om h bb n m ns n di woo d n zov v z t Is dat dan toch h tgo dazi n ind z t nad n

  PS: Het ego he zi h n geï ent ceerd met de p n ehet k mpt zich ar dan aan vast. En ook t is p maook t i bewustz n t dat wil ervaren Bewustzbestuu t ook het ego

  K Z g jij dan Ga maa ns naa n sycho oo

  PS: Nee, t l ik niet zo snel ze en Het gebeurt so ns t mensen die aan het verle n hangen een p cho ogbezoeken en t di n ze : oedig van ou t ehier bent V rvolgens wordt beves t e inder aeen oot probleem hebt waa a het hele probleem woruitvergrooten er nog eens vele extra gedachten b komeWt er dus eigenl k gebeurt, is dat bevestigd wordt t eeen a e cheiden indiv du bent en t dingen an r had-

  5

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  25/153

  den moeten z nz z . Soms ka psychologie dus averechts werken e ka die nswegjuist verg oten.En ook dat is n precies zoa het moet z n Nu begr pik we t no - a iteit voo vee me se noga ig isen t het verzet oproept Het is c even wennen wanneer je hoort t je geen individu bent, maar tbewust z een spel aan het elen is n in dat spe maakj abewus n van a es mee e a es is arb precies zoa

  het moet z n. Het he niet voor niets zo p atsgev ndenhet he binnend flm waarin j acteur ben ieuweinzichte gebracht

  PK: Oeh maar a s me sen dat hore dan gaa stei gere ! Nee maar serie s a s e ege me sen egt'-les is e es zoa s he moe zi he is goed oa s he

  s d k g e e c es s m m dood ebo e k d e da is verschr kke k!

  S Ze t is precies zoa het moet z n et a het

  verdriet t in zo'n situatie ontstaat en a e vera deringendie het teweegbren

  PK Ja he is mooi om e zie hoe iederee hiero re ageer . E jij eg dus eigen i k da a es recies is o s he moe i A s i dade ij aar bui e oo e er ee ba ee o mi n hoofd va e ik de es va di eve in een ro s oe waa be k da me mi mooie

  o -d e oso e K kd gem kke k i d k rre e en M ieme doe he nie mee ik ka geen au o meer ri den Za k dan ege mi e eggen

  46

  'He is oa s het s, he hee zo moe en zij Nu ka het og ie beva e waarom he is maar missch om ik e over ee paa aar og we a h er?

  PS: Ik ke iemand die ook met non-dua iteit bezig is edieAS e een spierziekte H is bin e een jaar vledig ver md geraakt Maar die he er ec t eel weiverzettegen en is ze in deze situatie nog gelukkig B

  zonder vi d ik t.

  PK: Da kun e me sen niet beva en, hè

  7

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  26/153

  Relaties

  PK: Laat ik een persoonlijji n l v nspartne th leve staat als iPS: ja, ik heb een zoon e van v fen met z n moeder ben

  ik acht aar samen geweest. En z cht ook zo dus was heel n. En toch soms scheiden wegen

  H dat pi n g daPS: Nee we stonden allebei op deze manier in het levenen voe en t we allebei een andere kant op ingen.W ha n veel meegemaakt en ervaren. Z is nu gelukkigmet iemand anders en ik ben heel gelukkig a vr gezHet is helemaal goed zo er is geen rancune geen verw geen verzet geen schuldgevoel

  49

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  27/153

  K Dat is prachtig, zeker ook voo je zoon. A s en euwe mensen leert kennen, n euwe vrouwen eertkennen, dan praat e ier wel eens over. Ik merk dat zedat in eerste instantie p achtig vinden. 'Oh wat mooen dat had ik noo t achter je gezoc t, wat mooi dateen man ook gevoelig kan zijn en h ermee bezig s.Dat gaat goed, tot et moment dat je dan iets ebt mete kaar,en dan komen toch de verwac tingen om dehoek ijken. Er moet dan een abel op gep akt worden:'relatie . En de een vindt dat als je een re atie hebt eelkaar dan drie keer per week moet zien en minimaaéén kee per week bij elkaar moet s apen. De ander v ndt dat je iedere dag moet bel en Je moet meteenterug sms en. En over non-dua ite t roepen ze dan:'Ja, je geb uikt dit alleen maar als dekmantel zodat jemet Jan en alleman naar bed kan gaan , dat is ook eenmoo e die ik een keer gehoord heb. 'Want ja jij gaattoch maar op in het moment, dus wat a s jij ergens ineen discotheek staat en er komt een moo e vrouw en

  die biedt zich aan? En a s je dan ook nog eens zegt van ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren ... nou, dan mag e meteen je ko ers pa ken en da is het van: k w l jenoo t meer zien!

  PS: a .. ik ken het Het is stig nder a in het beginis het allemaal b ster interessant, tot t de stempel 're

  ie erop komt. k heb geen verwachtingen naar een andertoe, iemand mag z n wie die is Dat ervaren mensen aheel jn, maar ik doe ook geen concessies de andere kantop Dus zit ik niet te wachten op stempe , verwach ingen

  50

  of ver ngens die ze op m gaan p atsen Daar kan iktoch niet aan vo oen. Ik weet niet wat ik morgen e,of volgende week En t is stig, want er z n heel vemensen die al willen t we de bruilo over twee jaar p nnen, en wie er n op het est komen en welke bander speelt

  K Ja zeke je zegt nu ve angens. En dan n et al

  leen dat je naar iemand anders verlang maarz willen wel dat je naar hen verlangt! Dat je naar H ve langt. Dan ri g je zinnen als: Ja maar m s je mdan niet? Ben je dan ook niet de he e dag aan meaan het denken? Want zo wordt een iefdesrelat e vaakdoor de maatsc appij a geschilderd. Een l efdesre atie

  s: je bent met iemand samen je denkt de hele dag aandiegene, je w lt de hele dag b j iemand zijn En 'ik w e noo t meer k jt! dat is ook zo n mooie Blijf valtijd b j me! En 'ik ben van jou jij bent van m j . Ea s je dan zegt: 'Hoe kan k nou van ou z jn? En hoekan jij nou van m j zi n? Dan is het van: O , dusik kan morgen gewoon met iemand anders naar bedgaan? T a, als je daar behoe e toe voelt wie ben ikdan om jou tegen te ouden?

  PS Het is al emaal cul ureel bepaa eeuwen n dumensen z n zo geconditioneerd. Maar het is helemaaniet zoa de mens ook werkel k in elkaar zit. K k ewat er b een re e gebeurt. Mensen bouwen allerlei tra-lies om elkaar heen, gaan duwen en trekken aan elkaare mag niet meer met een andere vrouw praten want d

  51

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  28/153

  kan bedreigend z n En dit alle i al en maar het ego t weer con ole wil uito nen, t spreekt o er wie chu ig is, t ang ten he voor wat er in de toekomstkan gebeuren Ophet moment t er door ident catie al die projecties p at inden gaat een re tie al sche Dus n zie je t mensen óf p a end gedrag g n ertonenóf minant gedrag Het gaat n wringen en uitein -l zie je n dat men en aak uit elkaar gaan.

  PK E mensen rak n zichzelf kw jt

  PS B ommige men en nk ik wel ee s: Je zou e eneen jaar lleen moeten z n, n kun je jeze ter in den Wnt je bent nu a een maar een poppe e t dan tnaar de verwachtingen van de ande

  PK Je b n een ka ka uur gewo d n va ez 'Laak da maar n e do , want dat v d z zo leuk

  PS Mensen doen con nu concessie waarb ze zichzeverliezen Uiter rd is het het bewu t n t dit allemaal aa tuurt maar je ziet t er door het ego o el de iden catie sch gevoelens angsten en ver ngenson taan Plus de on rli ende o ertui ng 1k ben niet goed genoeg

  PK Ja maa m nsen zegg n da och Nee man zoalsj lee da is pas egoïs sch wan w lt je n aanpas-sen a m , ji w t n e oeg v n, w lt g n wa e b jd w n doen D verw j n z n n et va d luch

  52

  PS:Het b nt b de verwachting die de een van d an der he . V orbeel e oe laat ben je anavond thuiJa, geen idee, ik ga met een vriend wat drinken' War ga je wat drinken dan Geen idee we zien wel ' ahoe at ben je thuis d n weet ik ofik op je moet wachten of niet ' Nou doe maar niet w nt ik weet niet ho

  at het wordt Oh du je waardeert het niet t ik o je wach ' Zucht a emaal an d t soort dingen n wordt ze kwaaden zegt ze et interesseert je niethè hoe ik m n emoties nu ui Ja, t klop ' Km g haar emoties uiten maar a het ged chten en g

  oelen z n die voortkomen uit het pieker erstan kan ik er niet mee En daarom i het m ar goed t w

  r gezel z n!

  PK: Zou e d nk n? Je kr jgt h wa m va , hè? (Hgroen ves gaat u ). S el nou, e k jgt n ela

  mand d da ook zo aa da zou och prz Wan zo ga we m v nden om Edt zeg

  k ook a d dat a s dus ee v nds hap hes he : 'Joh, we z e w l wee wan e w een keeafsp eken . Maa zod a er de s cke relat e op zgaa he m s

  PS ja en t komt ook om t e om de hoek komt kken en t is n vaak weer het eu el Ik wil je wel vrlaten maar dan moet je wel monogaam z n '

  PK E ku j j dat dan beloven

  3

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  29/153

  Ik ben t n m n nge re tie van acht jaar mono- gaam geweest, zonder moeite overigens.

  K Ja a s e er moeite voor moet gaan doen i heteigen ijk onnatuur ijk

  Ie r men zit op t v k an r in elk Ik hebv en n die t nog geen wee gen volhou n en an deren hebben geen enke moeite met monogamie Maarik kan niet ze en hoe een mens zich hoort te gedragenVor een werkt monogamie, voor an r niet. Dat is

  al s Heti al maal bewu tz n in bewe ing t zi hzein al va ntene r. Het ene i ook niet beter of chter n het andere Het ven wordt al en wat lichter enmeer on pannen zodra er is uitgezoom zodra we venmet minder verwach ingen, projec ies en oor n n abewu n ingezoomd wil ervaren, n l t gebeuren

  K Het i a lem goed! Oo het leven wi len contro

  e en is primaa. k rak van week ouwens iemand die zei k

  heb nu een re tie en ik wil er vol voor gaan!

  K a

  PS: T en cht ik'0 jee 'Dan vraag ik me a waaromwil je er vol voor gaan? t wil je bereiken, wat wil je p nnen? W lke zekerheid zoek je T rw z zei. /ik er niet vol voor ga n wordt het niet

  54

  K Dat hoor e hee vaak ja. En wat bedoe de zedaarmee, dat ze de rest a impe t?A die ande e aandacht

  a, a es a impelen extra vaak bellen con inu ctact houden, a een maar cu sen op die ene persooT rw je in m n optiek n jui t een b aa e manivan g rceerd gedrag aan het vertonen bent En zoa het zien, is het compleet vice versa W ze en: aales maar los je hebt toch geen cont ole bewustz alles En a je wel a es wi controleren is t oowustz n t het doet Maar op het moment t er geeverkramping , t het ego niet opt te knokken geenverzet he geen verwachtingen neerzet, n tromen dingen lekker doo

  K Men en e ben een hee ee d gecreëerd over wateen re atie i en hoe het zou moete j en waaraanhet moet voldoen ven een impel voorbeeld. Wat j j

  en ik hebben zou je van a e kunnen noemen vriendchap co ega's mede- o ofen maar o anggeen tempe gee ma kt het ook niet it dat je e kaaeen ma nd n et z e .

  Het is nooit t ik b jou ga zeuren van e hevandaag maar drie msJes ges uurd�

  K Ja maa dat gaat we zo in een re atie Zodra je een re atie gaat noeme dan gaat het heef.

  55

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  30/153

  S Dan ontstaan er al verwachtingen

  PK Wa t war i m j ove t g ng o ve ee e a e? Hoedenk j j ove een ela ie Da is voo iede een ande sEn ls e zeg : 'Ik ga e vo voo , dan doe je da a -leen ls je ve wach ingen eb Wa ik ook wel eensg hoo d heb van mensen van zo ond onze lee ijdWan i ben .

  S Dr eënder ig

  K: No k ben vijfende ig maa dan zeggen e Dimoe m wel zi n! Ik snap wel dar e bi v o w n eensoo b ologisch k ok e k , maa waa om moe di mdan e e z j Dan eg e e gensa ee d o at idenk ongens ongens .

  S n of e wel of geen kinderen k j is ook bewustz nt t al emaal doet. Dus het zal gebeuren of n t. Maar

  goe het ego denkt nog stee 1k moet controle houdenen n ie je vrouwen met rammelende eierstokken

  PK Haha nee e is nie e g ls iemand eel g aag eenk nd wil

  S Dat is ook o

  K Maa he is inde daad da ge lan s eeds Van dmoe m ec z jn nu ga k e ech vol voo Maa alsd e and e dan in jo w ogen nie vol voo gaa dan

  56

  komen ve wach ingen nie u en zijn mensen e eges eld.

  S Een ander verhaal t ik van iemand hoor , wa ie-mand die zei: Ja het voelt goed en ik vind hem helemanta schmaar ik wil niet weer beschadigd worden dus

  ik houd bewust a tand ' T en dacht ik Wie hou jenuvoor de gek?

  K Ma da is wel wa in heel vee e a ies vanige s gebeu Ande som gebe e ook I ben we

  eens me een meisje naa bed gewees en da na eigenlij nie s mee gebeu d. Maa zij w lde a maa

  fsp e en en da hebben we oo ged n Eni ad een u e leu e avo d, b j de G iek Zi ru de me daaeenm ltje Da wa eente om hel '. den akom di nou wee v ndaanDate om he En na eenbee je doo v agen blee da ze da och ve wace v lles gng gebeu en Ik sp ak haa een h lf ja

  e nog een ee o msn en oen zei ze Ja ma j j bez beschad gd bij ou kom je e oc nie dooJij ben va een kee goed op je be gegaan. V ougaa da oo he e ve hlen in un hoo d ve zinnen ovewaa om jij op een bepa lde manie den en doe .

  S T a en e vrouwen worden bestuurd door bewusn Gelukkig maar hè.

  K Ie s wa eel veel ma nen och wel be g ouis oe ve sie ik zoveel mogelij v ouwen ou

  7

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  31/153

  e va ing kunnen we ste en- en die e a ingenhebben jij en ik een bee je- da op he momen da een v ouwdoo hee da he je eigen ijk nie o ge vee in eressee of je we of nie me haar afs eek , kus , in bedbe and da he dan ineens leen maa in e essan e wo d . Is da dan he ego van die vrouw da och ge ijk wi ijgen, zo van: 'Wa h eens even, iemand die geenin e ess in mij hee ? kz e ns even he egendeebewij en! Of is he och da die v ouw ie s voe a s'Hè wa een us , wa een ongedwongenheid en wamooi da he ook o die man e k n .

  S Het kan al bei je hebt in r ad vrouwen die denken 1k l ou wel eens k

  PK Ja, i ijg d mijn zin, dus nu ook

  Maar meestal z n het de mannen die op acht z n.En ik denk t wat heel veel vrouwen meemaken is t

  mannen alt d op iets uit z n. Du a een man een ge sprek met ou voer n zit er alt een ver ngen achteEn ar is h nog ontze end aan gehecht ook

  Ja, neuken!

  ja enz werkt het b veel mannen Die gaan naarhet ca z n op acht en hebb n een doel En a ze tniet bereikeni het ego gekrenkt en n begint de ellendeA vrouw z nde kan ik me voorstel n t e aropeen gegeven moment kne tergek van wordt en e a raa :

  58

  'Kn het niet eens normaal? Op het moment t ze neen rek voert met iemand die a ins ing let it behe -een gesprek zonder oordelen, verwachtingen ofbelemmeringen n merkt ze:é, ik kan z n wie ik ben!�En t voelt bevr end. Ik d nk t t ge el maakt t ze graag nog ee wil a preken

  PK: De omgang me ande en i owieso moo s egeendubbe e agenda is. Da i nie denk 'Laa ik mehem eens een aa je houden wan hi kan me miss hien we wee in od e en bij haa . Da jn ma min s e e jes o h

  Je ziet het b veel organisaties dat ied reen eigel k verkrampt achter z n bureau zit te werken Wnt moet aan de verwachtingen van mensen voldoen En w z n dus nig geconditioneerd d t w d ken dat a de controle los ten het helemaal misloopt k denk het andersom werkt Op het moment t controle wordt

  sge ten, worden men en weer open, eerl k intuïticrea i en ontstaat er weer echte verbindin En t in bedr cultu n erg lasti want a es is ar toch vaak geënt op contro ege procedures en oo n

  e zeg nu een mooi woord ve binding Doch he moo s e wa je kun e va en me een and

  mens Da je he idee heb : wij m ken onne iehie me z n weeën Wa kun e e a s d uk mendoen om een be e e ve binding me men en egen Wan we ra en e nu over sof he ema

  59

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  32/153

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  33/153

  S Iemand an rs kan jou nooit verdrietigmake Jouwreact eop mensen of s tuaties maakt t er verdriet ont s at e vervolgen koppe n me sen t gevoel aa iets de bu tenwereld Maar al es v dt p i jou. Wî gaa

  ogeen stapje verder en ze e : 'Wie is d e ou Inie v dt het p ats? E a je ziet t het al maal

  bewus n is, n vi dt al s s mpelweg p ats.

  PK: Ja, ik kan een ex van mij ook we een fo te vrouwnoemen, maar ik ben haa da kbaar dat zij mijn egolekker vertrapt ee . Ik reeg niet wat ik wi de en zag

  iteinde ijk in da a s het gewoon n et ontstaat, he hetda niet is. M jn hoofd hee echt met die bepa de vrouw trucjes verzonnen om aar toch maar voor mijte winnen.0, o, o ! Conce tje hie etentje daar reis enaar Barce ona En ik kreeg maar niet mijn zin Ja, ikkreeg we eventjes mijn zin, maar de dag daarna was e weer afstand.

  S Het s een p ch voorbeeld van het IK-e t denktets nod g te hebbe om z h goed te voele

  PK: Ja, de aandacht v n die e e persoon. e ervaartsoms met iemand we e ware nat r maar et hoofdis er dan s de ppen bij om het z ch oe te eigenenen et koppelt dat gevoel direct aan iemand anders. Ophet moment dat met iemand samen bent en e voe tje heerlijk zorge oos vri , vervu d en compleet geluk-k g, dan voe e wie je werkelijk bent Maar dan komthet hoofd dat zegt Nee dat s n et wie ik ben dat

  62

  omt door hem of haa ' Maar dat komt he ema nietdoor hem of haar e bent gewoon even et beperkte

  dee k ijt dat e een afgescheiden individu bent, dati wat je voe t. Ik ben er ook achter gekomen dat deu tdru ng:Ik ho van o eigen ijk in oudt dat eervaart wat je werke ijk bent a s je bij die persoon bentOp dat moment zorgt de samenkomst voor ee soort

  ynergie waarbij e ee heid voe t en je hoofd einde ijk

  even sti is. n dan toch, het ego maakt da r gelijk: IKhou van JOU van.

  S r is houden va we cht ee betere u tdruk

  PK: Maar wa ou je dan van?

  S e voelt je ware natuu e voelt je verl cht op tmoment.

  P enIK z jn da weg

  S 'W z n er eve et is het n.

  PK: Het zijn van die dingen die zo ingeba en zittenbij mensen. Het wo dt e ook in liedjes aange raat dat

  et em m d e a der draa t.

  S E boehoe a d e a der jou ets aa doet! Ze w m grote l de e het had a ders moete z n! Maar we hbe er wel moo e l e es door hè?

  63

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  34/153

  K Ja, ls je erover nade kt is het ook weerle k datdat spellet e gespeeld wo dt. Het leve t ee hoop c ea-t eve h op en het houdt ons be ig

  64

  Het ego

  PKE n moo e i sp ak die ik va m ddag b nnenkre g v aInzichtNu, wi ik toc even me e

  dele 'Ben e he bepe kte gema keerde we en waa e gedachten e i wil e aten geloven? Of en e

  ewus zi dat v i s va deze geda hten ben e dr imte wa in de e gedach en komen en gaan Is oo we een mooie Da bepe kte gemankee de we en toch hoe veel mensen z hzelf er a en en e zou ze g aag wil en eetpakken en wakke schudden.

  PS: De basisovertuigi g va he go i : 1k ben nie go ge oeg

  K:Ze mensen e enken datz ete z n an nde en denken on ewust nog steeds dat e ie goedge oeg

  5

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  35/153

  PS: ja, anders heb ed drive niet om eze con inu tebew zen

  K En je jgtz ook zo aan he wa ke en. Dat s het mooie ook n he we e dje waa k in met d sk- jockeys en zo, d e toch een bee je haan jesged ag ve

  onen. Zodra je een kee ee o ve wach een v aag ste ove e s wa bed e gend ou kunnen jn dan e

  je da metee d e ogen d e g n op a a msta d en je e ze denke 'Hoe edoe h j da ? Of je hebme sen d e binne kome en denken Laa ik maa de ee ste jn d e een m nach ende g a ma k dan s aik a me twee nul voo Te w jl a s ema d e s u l gsove mij zeg dan a h k a een maa ha d mee. A s

  emand zeg Hé Kicken met je k e ko dan moe k al een maa achen. Ik v nd he al een maa euk o kmaak e e og een g a boveno

  PS: Het ego he het to h zo druk met zich e

  P He s mooi om e z en ook in m jn e gen leven.T en jaa gelede wa m jn ego eno m. aa ech e

  s voo m j ee be a d moment gewees dat k bese e da ik eigen jk e emaal n e zo bela g jk was. Ik hebname jk ee la g gedac t da de we e d ech om m j d aa de en da mense ook e onde mij kondeDat ad os a ons nie onde m j konde dat mij v endin nie zonde m j kon da m jn am l e et zonde m j kon. Da k ook we eens dac t Wa moete och gebeu e me de we e d s k e n e mee en!

  66

  Dan s opt de boe ! Da kan oc n e ande s? Ja mech o ove ka e ego g oe e da e gaat de ken je onm s aa ben . da je ook gaa denke W a sik nou dood ga? R jden h e mo gen toc gewoon au o o deze s e weg Da kan och n e ? Da

  och he e e la d s l? o kun je ech ove jeze denken!

  P Zeke !

  PK Maa k en een jdje we dep ess e geweest e n ch wam da k e ema n e zo e was s k m j el had gemaak .

  P Dat had ik ook. Al die overtui ngen waar het ego zich aan vastho dt, breken af En ik hoor van veel men- sen die in t proces van ontwaken zi en t het ech p n doet omdat al e ho v t wegvalt

  PK: oude j komt aa oven!

  P ja, a e oude p n, al e trauma' komen nog lekkeeven omd hoek k en. Heerl k Maar a e eenmaa ziet t e bewustz n bent, n kan alles los worden geten Het ego wil alt d ho vast maar a e e ergevast moet houden e al in beperking Ontwaken shet a heid nemen van a e handva ten waar e e oo aan vasthie .

  PK A e z jw el jes

  7

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  36/153

  PS: A es breekt af en t proces doet soms p n. Zekerhe-n Ls ten, al veilige overtuiging en Ls ten En in je

  val gr p je angstvallignaar nieuwe handva en Uitein del k is de verlichting t er geen handva en meer z nDan maak je een vr e val naar beneden Of nog beter gezeg je komt er n achter t er niemand dievalt

  PK: L h d k e op Tw er geze en oen v oeg

  ede een z c f w e me K cken n de h nd w ,of k een LSD-p lle je ge l k ad of zo. W n k ade op geze 'De moo s e momen en beleef je l je n enadenk denk d m een ove n

  PS Die is heel uk

  PK He g pp ge da eel e e ego z ch b jn peoonl ngev len voelen door d oor u p ken

  PS En die reageren ook en pakken je op woorden proberen het om te draaien Dan vraag ik soms Wt maakt dat je op deze woorden zo l reageer ? Die vraag is mis schien veel interessanter Net a b onze gesprekken we proberen niets te verkondigen Sterker nog we vertel nook t deze woorden niet de waarheid z n maar s htseen concept van hoe he zou kunnen z n

  PK Je hoe er ookniet n e lu s e en.

  PS En toch worden sommige mensen er boos ove hetraakt z. En t is wel interessant. Het is het ego t z'n

  68

  ondergang ziet naderen en al s in werking stel om t tevoorkome . Die denkt otverdorie m speel es w den hier a epak !'

  PK En da g t nie gebeu en!

  PS Het ego zal er alles aan doen om te overleven.

  PK e ego s och ook on ze end b ng voo verde ng? Ik bedoel, je voel voo beeld d je memand ka ben me eenv end n o een v end Da je denk we hebben e k n e meer e le enmee e delen we worden n e mee opgewonden vel aa En d n och nog een jaa va o den a n elkaomd je zo bang ben voo de p jn v n he o lof de p jn d e e kom je em nd kw j r . hebhe ecen nog meegem k me m jn e x-v iend n Opeen gegeven momen e ben we he con c veo

  en en .. bev dend He hee m sc en de

  d g pijn ged n ma d a n w he lleen men bev jdend. Te w j da voo ede m l je en kee werdgelezen en k m dc : Hoe zo ze d bedoelen W een gedoe Bevr jd ng s ech moo hè

  PS Interessant om te zien hoeje vroeger in het leven stonden hoe dat nu isBi jou ook is al s natuur k in ienjaar t d vo edig omgeslagen.

  PK: Me oc veel down momenten k n k je zeggen.En nu nog voo l al moe en. Al k wen g ge la

  9

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  37/153

  pen heb dan kan het nog net de kans grijpen om tezeggen: 'Zie je nou wel, ze vinden het lemaal niks wat je doet hou er toch mee op. Maar toch we kunnendus stel en dat dat IK een complete illusie is En dat Kmoet ve dedigd worden. n alsIK itiek kri gt dan

  aakt IK in paniek. gaan dan alle le ve dedigingsmechanismen spelen en dat gaat som ze zo ver datmensen elkaa omleggen om hun g l jk te bewij en!Kijk naar het ge oof.

  PS: Het IK -e iden i ceert zich al j e ens mee. Met eenreli e een baan, een pop te met ucces met spul n n ti ookh be n van e len �nt a tgene waarmee het K -e zich i nt ceert in het nauw komt n gaat hetIK-e om zich heen n Hoezo vind m n auto nietmooi? Hoezo vind m n muziek su Hoezo vind e tik m n werk niet goed e? Hoezo vind e m n ge ofniet waarheid En k g e met be rekking tot reli e tmen en n mentali ch wo nA al b n i

  en iemand roept t e auto niet mooi is t ouw muziek smaak raar i en t ouw geloof idioot i ni t wat hetis. Er valt niet te verdedigen

  K Is het niet o dat mensen die wat inte ligenter jn- onder meze op te w en pomp n maar die watmeer hier oven n die pan hebben zitten waar dus ookmeer in ormatie in kan, dat die mensen ee der last hebben van een hee ste k ego? Want dat hoofd oept omin ormatie en als het dat niet rijgt, gaat het el maaal erlei verh len ver innen rondom e ne dingetjes.

  70

  PS Dat is waa intel igentie kan echt een belemmering z n

  PK Dat is hee and rs dan bijvoor eeld bij geesteligehandicapte mensen

  PS: Die lev n mis chien wel veel meer in het nu n wDie nemen het moment zoa het i en die hebben al diero ectie met het verle n en de toekomst niet. r is g

  woon NU Net a b een kin t he ook nog dionbevang nheid

  K Ja die kunnen nu verdrietig jn, maa ijn ovvij minuten weer vro i k aan het spelen Die gaan nietbinnen itten van Oh wat mij nou we r gebeu d is

  PS En t komt om t a z verdrietig z n uiten zemotie r i ge n verz t en a emotie geuit is weg a ! �t w doen a we verdrie g z n is al

  extra ge chten erop gooi n: 'H mag me niet verdriet zien ik ga het onderdrukken waar zou het van an komen? Hoe kom ik er vana Ik wil dit niet nog een kee

  tel t het me wee overkom Het is z n chu t verdrie g ben het li al maal aan hem ik ben ookte emotioneel All maal ge chten te w l het enigeer i een emotie is n die komt van e op en gaat vanze weer weg.

  K Maar aul stel er komt een v iendnaar je toe end e zit helemaal in ak en as, want die hee net te ho

  1

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  38/153

  ren ge regen da hij volgende week geen baa meehee . Zeg i dan ge ijk: 'Joh ie het llema maar a see pe e je e er kom we e a der op e ad ?Ofga je da och mee i n verhaa en zeg je:'Hè waro voor je En die baas va je s inde daad ee ulWa do je

  S Ik ga nooit mee in het verha l en ardoor is m'nvrienden oep ook behoorl k gew zigd

  PK Ui gedu d!

  S Nee nee a ene kant vielen er af en aan de an-re kant kwame er weer b Maar ik ga o zo n mo-

  mentniet mee in het verhaa over wie chuldig is en overt e ba s iets nders h d moeten doen En hoe moet het

  nu met jou?

  PK Je raa ie mee me me se , e w jl da is wa

  vriende graag wi e Da e ja e ame k k e eg :Je heb inderdaad ge ijk

  S k luister wel en iemand mag z n verh al doen maarik ga niet met m n verwa htin oordeel ofm n erce t e d r overhee wa en. Dat he helemaal geen nut

  PK Maa aa de ande e kan eg e dan: oh ma k jen e druk he is recies goed o ls he u s he moe

  . ,

  Z I n

  72

  S B mensen die armee bezig z n zeg ik t. M an ren val ik r he m al niet mee stig Het is ooniet m n intentie om m o e a n een ander op dringen

  PK Maar he k we heel bevrijdend ij om ee eeee ander geluid e horen.

  S Dat is waa maar t merken mensen tussen de re- gels door toch wel Alleen heb ik ook wel gemerkt daiem nd vol met emoties op je a omt en j al es divo edig ga t relat veren met b voorbee : Het is het is en et it be

  PK: r om r m e voor ie a de s

  S e ene deur sluit zich, de andere g at o en kalm geen p niek Nee ar hebben ze op dat momnog even niets aan

  PK En die o ho geslage hoofde moge er ooki He hee a lema een fu c e Bovend e

  mense een be aa de c isis belanden is da we vhe begi va he oe en.

  S Er is n een ego dat in aniek raak ! V n: otvrie ik voel me niet oké 1k k g die leegte met

  enkele moge kheid o gevu en: k wil van die HELP Het ego gaat n o zoek

  73

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  39/153

  PK: Zo'n crisis is dan e gen ijk een cadeautje Veelmensen dui e op o moment oo de spi ua iteiin, in de hoop het daar te vinden.

  PS: De mens zoekt een uitwe het wil van deegte of de p n 4 En spiritualiteit is een veilige maniewanthet ge het ego nog meer voeding. Wnt e bent spiritueel en d heel b zonde Het leven begint dan misschienwat li hter te voelen omdat het ego zi h even geru tgesteldvoelt.Maar dan komt het punt dat het ego inziet 'Oh dewerke ke bevr ding vindt p p ats ...

  PK: A s i m j e f ophe

  PS: ja en t gaan we mooi niet doen, denkt het ego n En die et er echt a a n om zi hze in tandthouden.Het is mooi hoe t pro es van ontwaken in z nwerk gaat.

  PK: Maar un je ooit he emaa ego- oos wo den?

  PS Nee Het draait om de ident atie om de gehe htheid. K k a we geen ego meer hebben zien we elkaarnietmeer a individu en n zou het hele spel niet meerkunnen plaatsvin n Du ego b er alt ook de beho e aan aanzien en waardering A een de gehe htheideraan vervalt. Du het al maar treven naar beves n het ve m den van p n van ang t van hu tvervalt. Vr ngens worden voorkeur . On waken houdtin dat e stee meer gaat besn dat e niet het ego ben

  74

  je doorziet t het ego een instrument , de IK-make Emet dat in t ument is niets mis!

  K En je voe je niet meer o e op ee dag dat je eenee n et zovee aandach jgt

  PS A e een ompliment kr gt is het n. M e geen compliment hebt geha ga e niet zi ten of balen t het anders had moeten z n. k ego e de n onele an t die bl ven alt d bestaan. S arentegen die vervalt wel in z n geheel. Een deelvanonze ang t zit genetis h ingebouwd t is onze ovevingsang ten die bl a d. Al een de angst voor wer in de toekomst zou kunnen gaan gebeuren die kote verval n Dat z n de ge chten de ruis in e h die al r i s e a o be nkt waardoor e e angstig vo S huldgevoel is een emo e die wel volledig verd

  nt s huldgevoel is e ht een mentaal door eze aang praat ver h nse

  PK Ve w jten sp jt dat soort dinge : Had toen ma dit o da ' oo dat ve dwi t He is

  emaa goed oa s het is Wat v nd jij trouwe s an a i e en over spir e e o tw kke ng in tijdsch

  oa sHappinezen wa heb je a emaa nog mee Hes echt eenbooming b nessn het raa t a ema we

  ee bee e de ern va waa we he u o e hebbeaar he g a nooiz die Zeg e Joh da s i a

  het s een soort s ap no dua te t oor mense

  5

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  40/153

  PS: " komen uit een heel ratione eeuw waarb l-s zich in de linkerhersenhe peelt. En nu zie je t

  mensen de rechterhe ont kken, met in uï ie, gevoelvermogen tot re iveren, je w shei creativiteit, in piratie En daarin zoekt men nu een weg en t is helema l goed Dat het niet gel k r akt m kt nie ui . Sterker no je ziet t het ego ni uwe el es vindt in de spirituali eit zoa The Secre 'Wt j denk wordtwerkel hei En n visualiseer je een Ferrar i en vol gende week jongen rje er nog stee niet in een eW z n de on vanger van ge chten, niet de cre tor erv n.

  P Het is een on a ger e gee z de och?

  PS Het is geen zende ] pakt nuje ko e op A ze deze actie ana seren in je hersenen, n zie j t er eerst ac-

  viteit is in de hersenen en pas een halve secon a aontst at in jou de ge ch e Ik ga m n ko e oppakkenEr is dus eersteen mpu en arna ontsta t paseen ge-

  chte Zo zie je t je de on vanger bent en niet de cre- ato

  PK: Er du een kle ne ve rag ng .

  PS K pt En uit nieuw weten chappe onderzoekbl kt t er som een vertraging v n wel acht tot tien seconden in zit Een mens bes u rt niet de hersenen, m r de hersenen bes uren de mens

  P Du waa s dan de rije w l?

  76

  PS a, en de vraag e een mens ee n vr e wil? ga ter al van it t er zoiets bestaat a een a escheidenindividuMaar er bestaat niet eens een individu! Indivi d aliteit is sl echts een ge chte. Er is alleen maar bewust z n en dat bew tzn i oneindig en absol ut vr Ditbew s n schr in l vr eid en in al cre tiviteit het scenario voor een lm En in die lm z n w acteurs die precies het script volgen. Ontwaken ho dt in t jeinziet t je bewustz n bent in pla ts van een acteur in de lm Na url l kt het wel a ofje die acteur bentma r er is een groot verschil ussen at l t en wakel k is

  77

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  41/153

  Leraren

  :Ik ben een t e gele n naar een b eenkomst meT ny Parsons gewee t. k vond het mooi Die m

  gaat taan, praat een paar minuu es en gaat n zi tenwachten tot er een vraag komt En a er é n vraag is,

  o en er vier uur ng vragen Leuk om te ien.

  PK: Hij apt al e vragena hè.

  PS: ja iedere overtuiging die iemand he maakt hmet ond gel k H i e ht wel een van de mee ale leraren.die ik ken. at niet van het ego heel

  K: Ja, e hij zeg ook ove ande e s bijvo bef F te da hij hem vee e so v nd . En h

  da E h T e je n g vee e vee gee ove den e .

  79

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  42/153

  PS: T n is radicaal en g he e maar E khart T lle isweleen mooieo om eens even uit je ra ionelewerete komen. e ziet vaak t na i tu fa e, stapnaar khart T l wordt gem akt A jem met T nyParsons ankom n gaan mensen t echt niet trekkenT n Parson is uk a je, zeg maa op v nnegentig pro

  ent staat en je moet even over nish worden ge okken

  PK Hi s o zo r soluut.

  PS Het eg moet ook even wennen aan z n los ten Ik snap wel t T n Parsons heel he er spreekt en continu de ke aanhoudt Maar er is nog wel een se daarnaartoe Het ten gebeurt meestal niet in één g En hetkanvoor een zoeker allem l best verwarrend z n Zekerb non- alit it w rb h le werkel he d op zkop wordt gezet

  PK: Somm g m ns n lop n al d nkoms en a

  om h t helder t k g n.

  PS De oeker wil bevr ding en zoekt net zo ng tot h of z het he gevonden.

  PK Maar er valt n ts te o k n, al s s r a !

  PS a, t is kosmische grap Een mens zoekt zich hetongans t t h era hter komt t a er al alw. Hetis a druppel in de oceaan die d oceaan maar nietkan vinden

  80

  PK En k volgens jou n raar help n d oc aant ind n?

  PS Bewu tz n doet alles en wil zowel het verdwaervaren a 'het vinden En binnen het v rhaal z n ev l varianten waarop de zoeker ontwaakt Dat kan veen gebeurtenis z n via een gevoel een gedachteeenleraa Dat proces van on waken vindt op vele maniere plaats

  PK Aza he ego to h vaak d l raar b st mp len ald man r om t komen.

  PS: Het ego zoekt houv st en in een fase van verwarril het aan pen wat het kan En wat n gebe rti t

  men aan n le ar gaat hang n H of z word gezien a de weg naar bev ijding a het wondermiMaar zolang al die ident catie er is, werkt h t averech

  je ziet t alles bewu tz n is waarom dan één

  soon cialer maken?PK Maar ook dat adoreren mag. Ik h b het zelf ook

  ent d e met E khart Tolle gehad. Nou a n vereg maa maa w l a zi n dvd's hu s. Op n g

  mom n k k k al een maa dvd s van hem thu s voh s ap n gaan luisterde n d auto all n nog m

  d s van khart ol e n h t ga m n soo rMaa o e e e s aan he Op ee gegemom n l t k dat ook gewoon los. D dvd s l ggnu h r n der v rspr d door h el Nede and omda

  1

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  43/153

  d e heb uitgeleend. Maar het ego wil graag ee le aaom iets va te lere

  PS: Absoluu het ego wil aag een goero !

  a, houvast

  PS ja, en ofhet nou een goeroe is ofreli e. Het is wat ze t een houvast

  Wat de goeroe weet wil k ook wete denkenme sen da Maa het s iet odig toch?

  PS Ontwaken gebeurt op allerlei manieren en het is almaal bewustz n t dit in al die var aties aan het er

  varen is. Een IK-e i al op zoek naar een methode eenmanier om van A naarB te komen Maar e ho nergenstekomen al s is er aL je bent al bewu tz n

  heb ee keer bij e Poste ge eten e voeltda wel ee soort last van e schoude s a a le aee m nuu o tw ntig I vond het ee e energie.Gewoo geluk g zij zo der dat je weet waaromWat vo ge s mij de Boeddha ei was: Geluk metee rede s ee vorm va i den Da vo d i ookee he e mooie ui spraak e ben gelukk g omdat jeb j de radio wer , o omdat je b ond haar hebt, oje be t gelukkig omdat iederee je kent. Maar damoet e dat 'iederee ke t je wel co nu i standhoude Da moet k og mee gaan advertere

  82

  og meer opt edens regelen Dat ge ukk g zij zoder rede da ervoe k daa echt bij Jef Poster, da

  kdaar op die stoel zat en dacht: 'Het maakt ookallemaal nie uit wat er gebeurt eerlijk! Maar ja,da kom e weer buiten e da hee t iema d eenkras op je auto gemaakt, wat voor vloed hee t datda op je geluk? Ik heb het wel ee s ervare . Ooithee t iema d ee keer over m auto heen gelope

  a ee drive-i show Toe kwam k buiten e dachik: ' a, so e it e wijl als he me t ee jaar geledewas gebeu d toe ik d e auto net ge ocht had eook nog dacht be BMW ijder o da had

  k wel staan ppe . Wel grappig hoe het leve jerak eert op ee soort testen om eve e kijken hoe

  ver e be t

  PS De grap is date eerst geluk zoekt in momenten zoahet weeken vakantie of i ts kopen of seks. En op hmoment t die ident catie wegvalt is het geluk er a

  t Ze a iemand n een kras op e auto maakt nis t zoa het is En n kun e ze nog gelukkig zje wordt niet meer uit het ve ges gen wanneer dingen anders gaan n t wil t ze gaan

  K e geluk hangt e gens meer vana .

  PS T gens g en al die ongein z n welkom En t is oot verschi want we z n zo gewend om a er tegis ons vol edig te verze en en te verkrampen

  83

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  44/153

  PK Maar wat s egenslag? Als je e an u gaat dat a lesprec es zo s oa s het moet z n, dan bestaat egens ag

  oc niet?

  P S : K lo pt , er i s a een m a ar t w t er g ebeur t . Ik r eed een t j e g e n met m n auto d oor r ood l ic ht , ik z a g het niet g oed en ik r j hem t ot l l os s.E n toen viel me op dat non-d u al it eit bl kb aar g eï t e reer d w a , w ant ik st pte l ac hend uit de aut o De vrouw d ie ik a ang er ed en h m ankeer d e gelukki g niet s en d ie g a f ik een knu

  l

  PK Dat d ow eso al eel moo dat e een n elgee plaats van veel mense d e dan eggen 'Waar-om n e no n et ople ten loo za !

  PS: Op zo'n moment is er geen s hu gevoel Het zoa het i .

  PK Maar wa o als geen ge d meer ou hebbenom een andere a to te open? Want dat gaan mensedan zeggen Tegen m eggen e oo vaa 'Ja ebtgenoeg geld op de ban

  PS: A ik geen nieuwe auto meer zo kunnen kopen nis t zo het is tende t bewustz n je soms in demo er duwt maar je er ook alti weer uith alt Die pieken en len ge en voor iedereen Iedereen krz z n portie Dus t de pieken en len maar lekker komen r is niets mis mee

  84

  K: D s zegt gewoon gen e en va de zogenaamdow mome te ? De egens age daar o e ze van k nne ge e en?

  PS Op het moment t je ook die down momelaatis er niets aan de h nd K k maar ee s lens of emoties Die komen op en g an w een kin hui n en v f minuten ter het weer helema l ove M ar d t is b een volw sz, wekunnen heel erg verdrietig z n en de g ew kker en is het weer weg

  PK: Of een u r ater.

  PS Het komt en het gaat

  PK Verzet s waardoo et b bestaaWh t youre ist, wil per i t'eb oo t e ge geleze We adden e net over Tony Parso s e Je Fos er maar

  e nog wat erte len over B ll H c s?PS Bil! Hicks vind ik echt meeste bri ante ooit H rad op rond19 0 - 1990 en spr k o er al di soort dingen op het podium a ll one therei no such thing athli is on a dream 'En h

  rad op in al m al ch tel ke staten die niet n toe w ren Die man w z n ijdz ver voor i

  PK Maar g ng we op n3 "< dood aa a kerSoms denk wel ee s datm n oofd dan wee è

  85

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  45/153

  'Praat hie nou maar niet tevee ove , want voo hetze fdege d is de mensheid hie nog he ema n et k aar voo en wo d je dade jk doo het leven even op pauzegezet. Want zo n Bi Hi ks dat is toch een fantastisc voo bee d van een man die he g ote gehee inzag. Enhij we d pats uit het even get okken

  Er z n ook heel veel mensen die het zien en die heeloud worden

  PK: 0 a noem dan eens even een paa namen?

  De Indiase goeroes zoa mana Maharshi Nis- arga a Rame h Ba eka die z n a emaal heel oud geworden Dus er is nog hoop!

  K e noemt nu wat Indiase goe oes maa hie in Nede and bi voo bee d oor je toch v we nig mensenove non-du iteit sp eken. En somm ge mensen z jn

  ook meteen k aa met hun oo dee , die zeggen Johicken jij met je zoektocht ot toch op met je a ege u emaa . P ima maa wat da bet e ben ik tochb ij dat k ou ben tegengekomen

  PS: Nog zo'n ra handig hè. Nee ik vind het ook handiiemand van m n eigen j Het z n over het algemeenmerk ik o h vooral ou ren die hiermee b ig z n.

  K: Of op een iets ande e manie met a e ei ingew kke de e men A s ik da we eens naa de Boed

  86

  d istische om oep k k opt, dan ebben ze het oved scipe en en een e aa of meeste Maa iede een kmeeste zi n

  Pcies, het kan ook de persoon z n die nu m n auto aan het lee roven is b w ze van spreken. Dat t ib m ook weer een nieuw inzicht: Waarom moet het eeman z n met een wit gewaad?

  PK Ja dat denken w j Maa et he e even biedt cont nu situat es waa bij e w kke wo dt gesc ud

  87

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  46/153

  Angsten en verlangens

  PK:Is het enig waar e ec bang voor zij , doo -gaan?

  PS: je hebt de rationele angst en irratione . De rationele is wat genetisch i ingebouwdAl hier de deur open

  gaaten er komt een leeuw binnengestorm n springenw uit het raam Da zit genetisch ingebouw een mewil overleven En die angst is heelnatuurl k

  K Die kun je oo nie oor om n?

  PS Nee, die is zo geprogrammeerd De andere angst is dirrationele Dit is de angst die ontstaat door ident atiDus e denkt: K ben een afes heiden individu' en Imoet het leven on roleren en Ik ben niet goed genDie on rli en overtuigingen z n e en ardoor ont-

  89

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  47/153

  staan veel angsten voor wat er in de toekomst zou kunnen gaan gebeuren. Dat is die tegel esw sheid: en mensl dt het meest or het n t h vreest. '

  PK: We zijn bang voor angst!

  PS A ik naar m z k k, n ing ik vroege b al swat er w al r i scenario be nken over hoe het z u kunnen gaan. Ik weet nog t ik een keer een rechtszaak aan m n broek had- geheel ontere ht trouwensmaar het gebe rde wel. aar heb ik een ha aar ink or gel n P ur om de angst van wat itkom t had k nnen z n Het was wel een leer mefase

  PK Hoe iep het uite nde ijk a emaaGoed?

  PS ja het liep goed a

  PK: Het iep dus anders dan je ze had ve wach ?

  PS ja en ik kwam er toen a hter t ik een ha aar an t ge chtes had gehad en m n i had ve es a het ware.Ook t moest z n nat url m r met de nie wein ichten zou ik ar opdi mom t an op reag ren.

  PK: Ik vraag dit ook een beetje vanuit een stukje per- soon i k gewin A es waar we he over ebbe heb- ben we ze meegemaakt. Bij mij s oegen de a gsten om in dwangneuroses k heb er nu og heea e oe ast van Maar ik had de geks e dingen zoa s de deur

  90

  wee keer d chtdoen, ik had het met k eure , ik m est a s ik wakker werd de k eur groen zien anders werdhet een ku dag. Vraag me niet waarom maar dat verte t e oofd je dan. Ik moest da met mijn voeten op een bepaa de manier uitkomen a s k de rap.Op een gegeve moment stond ik op een punt dat ik dacht ' k moet eens met een psycholoog gaan prate want dit gaat niet goed Maar op he moment dat iktoen uit die relatie s apte die niet goed was was dat ook meteen voor vij ennege ig procent opge ost kan me nog herinneren dat ik iets va tien jaa erugLen y K avitz ging i terv ewen Da ik ook de avond daa voor a er ei rare hande ingen deed en dac t nee de cd s moeten recht op de stapel iggen Ja, je erover nade kt s he bizar wat je hoo d je och a

  emaa wijsmaakt En je doet het ook og!

  PS et is interessant om te zien t het gebe rt door t het K e bepaa angstge chten he B voorbeeld

  interview met Lenny Kravitz oet wel goed gaan St t ik het ut doe wat zullen anderen n arvan den ken?' ier han t alles van a e ziet t bewustz al s et en t het l gaan zoa het gaat n ga eer veel meer ontspannen in En wat e dan merkt is dingen daardoor ook lekkerder en intu iever lopen W n ga e een int ï i interview ho den terw l e andrationeel e vragen opleest

  PK: De ku st is om gewoon te zie wat er gebeurt en er zo in te staan Dus zonder angs dat het za

  1

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  48/153

  mislukken en onder ver angen dat het per se goedmoe gaan.

  PS r ngen is l den zei Boeddha ook.

  Ja, wa t a s wat jij ver angt of verwacht niet u t-komt, dan s aat dat hoo d gelijk weer op hoA kunje we een voorkeu hebben dat zo'n in erviewgoed

  ukt, toch?

  W kunnen die uitspraak van Boeddha wel iets nu anceren orkeuren hebben we a emaal, ar is nietsmis mee. De een vindt b uw mooi de ander roo Deeen houdt van avontuurl ke vakanties, de ander van ophet strand zi ten V orkeuren z n prima alleen door de gehechtheid aan die voorkeuren of aan de uitkomst daarvan kan ustra ie ontstaan A e de voorkeur hebt omte voetba en, ga e lekker voetba en. A e t doet heb e negentig minuten ng plezie Maar a e gehecht bent

  aan de uitkomst arvan n ontstaat ustratie en p nwanneer e niet wint

  K E is dus n ets mis met ver angen, maar i den onts aat door de gehechtheid aan de i komst.

  PS e ziet wel eens t mensen die met non dualiteit aan de slag gaan denken t ver ngens slecht z n en die dan gaan wegdrukken. Dat gebeurt vaak onbewust maar hetis n het ego t denkt ik verlicht wil z n en m dus alti d goed kan voelen moet ik geen ver ngens meer

  2

  hebben: Dan gaat een mens g rceerd z n of haar verngens wegdrukken, wat al ij maar t el k lukt uiter

  aard. Bevr ding ontstaat wanneer we zien t alles bewustz n in beweging is en we daarb waa emen welkbewegingen en wendingen aan de gang z n inclusihethandelen van ons eigen lichaam-geest ysteem A ewaa eemt t er een ver ngen is dan is t zoa het isen is er absoluut helemaal niets mis mee Ramana Ma

  harshi zei ook ' r ngens z n er om vervuld te wordenV r ngens z n welkom net a gevoelens ge cemoties tegens gen en successen A es mag er z n.neer er is uitgezoomd at e de dingen z n zonder ve zet Zodra er dan een ver ngen opkom mag t er z zonder verzet artegen of gehechtheid daaraan Wt ik ze heb gemerkt is t ver ngens t dens het proces vaontwaken geleidel k aan stee verder a emen Het bevr dend om in te zien t 1K niets doe, maar t Iwordt gedaan Ik sta nu ook totaal anders op een podiumvergeleken met vroege

  Verwach ingsloos Niet zo van: We gaan nu eenseven ekker k a len

  PS: Nee niet zo van u moet h Of van ie en die zit in de al dus nu moet het goed gaan

  K Maar ze proberen het je we aan te p aten want vana het moment dat je binnenkomt open er vand e enuwa ht ge ypes rond Die eggen Ja, en doe e gitaar et? Heb je het we goed voorbereid? en

  93

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  49/153

  'Mag ik de teks a vast z en? en: ' ar ga je he overhebben?

  PS: Ja ja, continu.

  PK Hoe reageer e daar dan op?

  PS Ook re ed. Ik had vorige keer een vrouw d e be e hele week: n wat ga je doen?' en un je de power

  point alvast opst ren? en 1s het niet te beledigend wat je gaat ze en

  PK En wat was er u met d e vro w? Z was natuurl k bang dat haar hoofd eraf g ng. Dat he haar hach ezu kos e , wa had ou geboekt.

  PS En t op reden was echt hi r sch echt fntastischmet allemaal onde emers. En na a oop ei ze tegen ie dereen: a IK heb hem geboek

  PK Oh a g g ze dat eggen?

  PS a fntastisch!Je ziet eerst iemand volledig in de angst schieten en a het kwar e n de goede kant op valt gaathet ego met de eer aan haa Le k spel is het toch

  PK n etis ook pr ma

  94

  Medelijden

  P K: Wa m opvalt s da heel vaak mensen doea sof e hee begaan n met ema d a ders hoor b voo beeld emand zegge : Ik heb u gee

  d wan de tante van m n n ht hee kanke emoet helpe ! Alsmaar ektes va iedereen erb betrekken. Waa om doen me sen da ? ich andermansleed op de h ls halen.

  PS Het kan onbew st gedrag z n maar het ego wee dat het daarmee aandacht kr t. Het ego vindt eennie wtrucje om ichze te voeden. Ik zeg: Een vriendvanm he een auto-ongeluk geha erg hè ' En hup je hebt weer de aandacht. Ik wil niet ze en dat er geenopr chte empathie bestaat maa het ego kan ich weheer k voe n door het aantrekken van andermansleed En a je dan ook nog iemand hebt geho en d

  5

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  50/153

  iets verschrikkel ks he meegemaakt, n ben je hele-maal de hel !

  PK z te mo k d n aan m vad r d kes m vad b voo b e d mo hoes , oflat e

  va e n r we o g dan gaat ge i k r w o ggooge e Da gt hi egen m n moed r K k, k h d D e hee ook e n hee ee d g cr ëe d

  o dom z k e.

  PS: Leuk hè!

  PK: Wat me opv t is dat de ech zieke m nse jkene ber s h n lo . D e accept ren h t a s

  hop k Maar d e gaan et o dlop n van 'Ki k ns wa maa heb!

  PS e ziet daarin veel verschi en. De een b ast het vo e dig op en de ander e : 1k heb het, ik heb een leuk leven

  gehad en tot de volgende keer! e ziet alle varianten van dit tonee tuk.

  PK b s prima

  PS Het mag er a emaal n En onder sterke iden iatie wordt medel n minde evena de nood ak een

  hu ige' aan te w en e iet vaak b het voetbal en dat a een aanval r door blunderen verdedigingbreekt en n op het doel schiet, de keeper haast on lovan woede. De keeper s hiet n uit en gaat vervolgens de

  96

  verdedigers staan uitka ren over wat voor eike ze wniet n. A je t a keeper b Guus Hi ink probe it je we i e op bank K a je ervan gaat t a e pe rs a es hei n individuen z n met ev je wi n kun je ze a keeper kapot s he en om t z het niet goed ge an hebben. Maar a je ziet t abewust ni in bewe ing dan is de reac e van de keep anders Die kan z n spelers dan nog stee w en de volgende keer een slimmere tactiek zou z n maa proje teert geen ideeën meer over goed en ut overwie s hu ig is en over hoe het an rs had kunnen n A het uitka ren van verdedigers ook prima. Bew t owel het inzoomen a het uitzoomen aan het ervaren

  PK Ook o schoo wo dtw vaak gek en naar wame s fou doe p aats van wa e goed gaat

  ad obedr v waar k w rk s ook vaa de sA s e n s hoor gaat he goed en word a

  gew op wat e o doe . Dat heb ook oo

  eg epe e g n i k. H s wa gt ee goeba coac b v s igt ema d i ta en n s nm t ema d aan te pra en da hi er nie s va kan. weet o h t s a s m nd va d d g tege

  No da was een s ech p og mma g s er n dan n op w ee rad op og amma moe make g e d maa aan staan. J d r nie s m er He wo e a emaa aangepraa och?

  Het l kt ook wel a of we vergeten nom gewoon ple ier in het leven te hebben. Er wordt gekeken naar w

  97

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  51/153

  er misgaat en geroepen t al s co nu beter moet. T r- w l plezier ervare door t er ee radiostation bestaat met a emaal prog amma en t veel mensen ar ge l ks lol aan beleven, t l kt een onderge hove kin e te z geworde De ego z n zo druk bezig met het zoeken naar opvul ing t het ware geluk het ware p zier t overal voor het oprapen li t, over het hoofd wordt gezienHet genieten van dit moment wordt vergeten. Ik merk

  het ook b de bedr optrede s die ik doe Je hoort n al die eeches en het is ha t chwekk want het is a ee maar een race aar nog grote nog mee nog bete meer ciën ie meer omzet, meer wins Het geluk li t er N niet wa neer vo en bonus i behaa W t a je die bonus hebt wilje weer vo ende Het stopt nooi ! Vr nge s z o eindig. e vindt al e geluk en tevredenheid op de plek waarje NU be t.

  98

  Omgaan met grote ego's

  PK: aul, hoe moet je omggroot ego? Of zeg je� w- dat alles en edereen eenmensen met een groot ego mee d e mensen er jnego. Want alles wat je zegtlijk ove jezelfPS: Nu moet ik gel de ke aan iemand die aa De pak Chopra een keer vroeg: a, ik ben verli ht maar moet ik nu omgaa met mensen die niet verlicht z n?'

  Dat s een moo e!PS Dat was ee bri ante vraag.

  99

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  52/153

  PK: Maar hoe reageerde hij?

  PS In de trant van a je echt verlicht w geweest, had je dezevraag niet gesteld. Maar goe even terugkomend op de rote ego K op het moment t je ziet t er al eenmaar bewustz n is en t het ego slechts een i e is eenillu ie n ie je t wanneer mensen een heel root egohebben ze eigenl een hele roteillu ie in stand houdenEn ook ti pre ies zoa het moet z n. Er is niets mismee.

  K Ja maar au , i ee werksi a ie ku je er och wel behoorl jk last va hebbe . He a wel vermoeie d worde da iema d ooi ee s oprech zeg'0· I k1'a eu .

  PS: Dat a es wat je doet of ze t con inu negatief bena derd wordt Of t ze je je succes mis unnen of dat ei genl k ze will n.

  K Tikje a oers, ja.

  PS Dat komt a emaal voo Maar die mensen spelen dierol en t mag er ook z n Uiteindel k z n t niet demensen met wie je vr ga ond stad ingaat maar in je omgeving kom je ze wel tegen Zeker in het cabaretwere je waar ik in it en natuurl ook in de -wereDaar lopen men en rond die continu de volle aandachtkr gen en in the pi ture' staan

  100

  PK E da ook od g b ijve hebbe om die IK-i uin s a d e houde .

  PS: a en aan de andere kant is t ook nuttig voor derol die ze spelen Door t die ident catie zo groot isierook de drive om t podium op te gaan en te presterenHet rappige is t je binnen cabare were roepje zietontstaan en t er ' tegen ontstaat et isvermakel al die i n catie maar t zul je in jouwere ook tegenkomen

  K Maar he is s iez da a s je e s oora hegedrag va ema d a ders of he o h we vermoevi d hoe iema d a ders is me ee bepaa d K-beeda o h vri war i o o ui de k i e gewa

  e o h e h op e e e moe ope bij d e peda wa zeg over je e

  PS p het moment t je voelt t het jouw piekerver

  stand in werking zet d er ge chten ontstaan a i

  z n schu h al met z n gemopper: n zit ebaarnog een ri er die maakt t je zo reageert �nt ohet moment t je ar geen enke ding op hebt n is die persoon gewoon iemand met een root ego

  PK Maa s e da h je baas s.

  PS: Dan is h niet voor niets jouw ba . Dani h nu op jouw pad om jou die spiegel voor te hou n Laat ik het inuanceren Vorkeuren en dingen die je liever niet heb

  0

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  53/153

  t hou je. Dat gaat niet weg, al en gehechtheid ar aa vervalt Du jouw voorkeur kan z n om a en maarleukeme sen zon r veel ego om je heen te hebben Maarophet moment t t niet i is ar gee verzettegen En a t er weli, n be int het l de wee

  PK: Er is niet zozeer meer verzet, wa t dat is i derda d wel losgel ten. Je merkt dat het met ver et alleenma r erger wordtmet al d t bokse . Maar a s e inzietd t ee orga is tie bi voorbeeld vee beter zou kunnen

  ct o ere a s die persoo ou eens iet les water gebeurt o persoo li k ou m ke of d t hij ookee s ope ou sta voor ee discuss e e iet alleenovertuigd zou z va i n eige ge i k, dan wil e diepersoo zo gr g wakker schudde !

  S Kik aar wat er i de politiek gebeurt. Daar z n het a ee maar IK e die geen politiek bedr ve maar huneigen K-je i t n te verdedigen

  K hun eigen me i g ja en ar wordt de zaakiet beter van.

  S Nee maar ti primaire fa e waarin we u verkeren.

  PK Dus i egt, gewoo ccepteren?

  S Nee je kunt a individu er iet voor kiezen om hett accepteren Het gaat weer om het uit omen, het or

  102

  ie t bewu n al et Op moment accepteer jt iemand ee root ego he en je accepteert jouw reac

  rop, en die reac ie kan van al z W i ht athem link li en of ga je een ge prek aan of verzin jma ier om het een en a r gemakkel erte te verlo pe Ook j bent et a per oon met het rote egowustz n t wordt be tuurd or een inte igentie die ve groteri n j ze D wee ge uige van wat er gebeur

  K Het rustreert me ook niet zozeer ma r soms denkik d r wel ee s over a Dan de k ik: J stel nu dat iooit b dit radiostat o ou wegg an. G ik d n tegedie persoon zegge 'Jo ,a ij wilt d les wat lekkerder loopt hier wat soepeler m ak da eens niet alles o persoonl k. gun dere ook eens een beet vri heid en voora ook vertrouwen Want wat mi ooopv t s d t me sen met een groot ego ch el ni vert ouwe m r ook de rest niet e zoeke overiets achter en g a , s er iets gebeurt, iet uit v het

  goede. Zo van Datz hi wel zus o zo bedoe d hebben . Nee het is gel k van Hi loopt m te ckeloopt m werk te verk ote . Ik heb dan het geluk dik met bepaalde me sen een soort vertrouwensba dheb opgebouwd m r ik vi d het da o ammer. Hoehelp e ou iemand met ee groot ego? Jezel help e-waar we het over h dden door uit te zoomen. M ar e kunt dat uit oomen niet voor em nd anders doeHoe ku e iemand ders ou helpen om d e gste dat wantrouwen kortom al es wa r het ego op gebouwd is weg te eme

  103

 • 8/19/2019 Patrick Kicken en Paul Smit - Praten Over Bewustzijn

  54/153

  PS: Dat iemand met ee groot ego een spiegel voor jouis, houdt ook i t j voor die persoo een iegel be t.Het is niet voor iets t ju ie op elkaars pad z gekomen. Op die man er zu e jullie automatisch elkaariets lere Gewoon or je aa wezighe de di ge die je zegt de ma ier waarop je dinge doet. Maar er isietee bepaa u e of metho om tot i zicht te komenHet ka z t ju ie een o tze ende ruzie kr jgen en dat h n tot i zicht komt, of t h ziet hoe rel xed j de di ge doet e h ar i de loop der jaren ie vanoppikt e ziet ook hierb dat dit proces in alle variante p atsvi dt.

  PK Het ego benoemen ve sterkt het al een ma ismi n e v ing

  PS a want da gaat het ego zich direct verdedigenHet werkt vaak beter om het ego ee