pea unesco

Download Pea unesco

Post on 21-Jan-2017

277 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Escolas Asociadas UNESCOUn modelo de educacin transformadora

 • QUE A REDE PEA-UNESCOCreado no 1953, o Plan de Escolas Asociadas UNESCO unha rede mundial que agrupa a mis de 10.000 centros educativos e est presente en todos os continentes.

  Abarca escolas de infantil, primaria, secundaria e bacharelato e centros de formacin de docentes.

  O PEA-UNESCO un programa experimental de educacin mediante a innovacin pedagxica e a cooperacin internacional.

 • O SEU LOGO IDENTIFICATIVOO seu logo simboliza o mundo: a cidadana mundial, a educacin: o camio para a transformacin social e a paz.

 • VIVIMOS NUN SO MUNDO, APRENDEMOS PARA UN SO MUNDO a Rede mis extensa das Nacins Unidas que traballa en prol da cooperacin internacional e o entendemento global.

  En Galicia : 13 escolas + 3

  No Estado espaol: 186 escolas

  Promoven e imparten unha educacin de calidade en prol da paz, a liberdade, os dereitos humanos, a xustiza e o desenvolvemento sostible.

 • QUE NECESITAN PARA O SEU DESENVOLVEMENTOPrecisan o recoecemento, recursos e apoio:

  Das autoridades educativas locais e nacionais

  Da alianza cunha ampla gama de colaboradores pblicos e privados

  Da Sede da UNESCO, da Comisin Nacional da UNESCO, das Nacins Unidas e dos seus organismos espacializados

 • OBXECTIVO XERALFomentar a cooperacin internacional e a paz

  A Rede PEA un dos instrumentos mis poderosos para promover unha educacin de calidade e poer en prctica o concepto de APRENDER A VIVIR XUNTXSKoichiro Matsuura, ExDirector Xeral da UNESCO

 • OBXECTIVOS ESPECFICOSFortalecer a rede mundial de escolas resoltas a mellorar a calidade global da educacin en apoio EPT, a igualdade entre os sexos e a convivencia democrtica

  Centrarse na calidade da educacin como un dereito de todas e todos

  Consolidar, difundir e xeneralizar as boas prcticas

  Promover os ideais da UNESCO, en particular aprendendo a convivir en paz e harmona

  Contribuir ao desenvolvemento socioeconomico e cultural sostible.

 • PRINCIPAL MISIN EDUCATIVAO Plan est concebido para ter un efecto multiplicador:

  NA DIMENSIN NACIONAL

  A incorporacin das novidades da Rede ao sistema educativo.

  NA DIMENSIN INTERNACIONAL

  A difusin dos resultados a todo o mundo xa que a Rede ten unha perspectiva mundial orientada cara ao futuro e centrada nos dereitos humanos.

 • LIAS DE TRABALLOAs preocupacins mundiais e o papel do sistema de Nacins Unidas

  O desenvolvemento sostible

  A Paz, os Dereitos Humanos e a Democracia

  A aprendizaxe intercultural

  O Patrimonio e a creatividade

 • PROXECTOS EDUCATIVOSO Patrimonio nas mns das e dos xvenes

  A Trata Trasatlntica de escravos

  Proxecto Atlntico

  Xvenes polo cambio

  Linguapax

  Camios de ida e volta

  Repensando o presente, construndo o futuro para todas e todos, Dos ODM aos ODS

  Obxectivo: Igualdade

 • LIAS DIDCTICASAprender a pensar

  Traballo cooperativo

  Desenvolvemento das intelixencias mltiples

 • BASES EDUCATIVASA Rede PEA un dos instrumentos mis poderosos para promover unha educacin de calidade e poer en prctica o concepto de aprender a vivir xunt@s . Koichiro Matsuura, Director Xeral da UNESCO, congreso do 50 Aniversario, Auckland, 2003

 • BASES EDUCATIVASAs sucesivas Conferencias Xerais da UNESCO e as Conferencias Mundiais da Educacin da OIE, foron marcando ao longo dos anos os seus obxectivos e actividades.Recomendacin de 1974 sobre a educacin para a comprensin, a cooperacin, os dereitos humanos e as liberdades fundamentais, asctualizada coa Declaracin de 1994.

  A escola o lugar por excelencia onde se exerce a tolerancia, respectanse os dereitos humanos, prcticase a democracia e aprndese a diversidade e a riqueza das identidades culturais

 • BASES EDUCATIVASMarco de Accin de Dkar 2000. A Educacin para Todos (ETP).

  As Escolas Asociadas UNESCO substntanse nos catro piares da Educacin para o sculo XXI:

  Aprender a coecerAprender a facerAprender a serAprender a vivir xunt@sContriben consecucin dos ODM das Nacins Unidas e execucin das estratexias e programas da UNESCO en materia de educacin, ciencia, cultura e comunicacin.

 • O MARCO DE ACCIN POST-2015EDUCAR PARA A CIDADANA GLOBAL E O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

  Dcada Internacional para a aproximacin das Culturas (2013-2022)

  Estratexia Rede Escolas Asociadas da UNESCO (2014/2021). Construndo unha cidadana global e promovendo un desenvolvemento sostible (2014/2021)

  Ano Internacional para o Entendemento Global (2016)

 • DOCUMENTOS MARCODeclaracin de Aichi-Nagoya sobre a EDS (novembro de 2014)

  Declaracin de Incheon (maio de 2015). Educacin 2030: Cara unha educacin inclusiva e equitativa de calidade e unha aprendizaxe ao longo de toda a vida para todxs.

 • DECLARACIN DE AICHI-NAGOYA

 • DECLARACIN DE AICHI-NAGOYA

 • DECLARACIN AICHI-NAGOYAA EDS representa a oportunidade e responsabilidade para :

  Erradicar a pobreza

  Reducir as desigualdades

  Protexer o medio ambiente

  Impulsar o crecemento econmico con miras a promover economas e sociedades equitativas e mis sostibles.

 • DECLARACIN AICHI-NAGOYANa realizacin da EDS deben terse en conta:

  As especificidades locais, nacionais, rexionais e mundiaisA contribucin da cultura ao desenvolvemento sostible A necesidade de respectar a paz, a non violencia, a diversidade cultural, o coecemento local e tradicional e a sabidura e as prcticas indxenasOs principios universais como os dereitos humanos, a igualdade entre mulleres e homes, a democracia e a xustiza social.

 • DECLARACIN AICHI-NAGOYAO COMPROMISO

  Poer en marcha o Programa de Accin mundial e a mantelo nos seus cinco mbitos de accin prioritarios da EDS:

  O apoio s polticasOs plantenxamentos paninstitucionais,Os educadores e educadorasXuventudeComunidades locales

 • DECLARACIN DE INCHEONOBXECTIVO XERAL:

  Cara a unha educacin inclusiva e equitativa de calidade e unha aprendizaxe ao longo da vida para todas e todos

 • DECLARACIN DE INCHEONOBXECTIVO ESPECFICO:

  Transformar as vidas mediante a educacin, recoecendo o importante papel da mesma como motor para o desenvolvemento e para a consecucin dos ODS.

 • DECLARACIN DE INCHEONODS 4: Garantir unha educacin inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidade de aprendizaxe durante toda a vida para todas e todosPropn unha visin intergradora e universal, que ten en conta o carcter inconcluso da axenda da EPT e dos ODM en materia de educacin e aborda os desafos nos planos mundial e nacional.

 • DECLARACIN DE INCHEONA educacin un ben pblico, un dereito fundamental e a base para garantir a realizacin doutros dereitos e est baseada nos:

  Dereitos humanos e a dignidade

  A xustiza social, a inclusin e a proteccin

  A diversidade cultural, lingstica e tnica

  A responsabilidade e a rendicin de contas compartidas

 • CLAVES DUNHA EDUCACIN TRANSFORMADORAINCLUSIN e EQUIDADE fronte a calquer tipo de exclusin ou marxinacin, as disparidades e as desigualdades no acceso.

  IGUALDADE DE XNERO: plans e contextos de aprendizaxes con perspectiva de xnero e eliminacin a discriminacin e a violencia de xnero das escolas.

 • CLAVES DUNHA EDUCACIN TRANSFORMADORAA CALIDADE que fomenta a creatividade e o coecemento, garantiza a adquisicin das competencias bsicas e as aptitudes analticas, la solucin de problemas e outras cualidades cognitivas, interpersonais e sociais.

  A PROMOCIN DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAXE de calidade ao longo da vida para todas e todos, en todos os contextos e en todos os niveis educativos.

  FORTALECEMENTO DA CIENCIA, A TECNOLOXA E A INNOVACIN

  DESENVOLVEMENTOS DE SISTEMAS DE EDUCACIN MIS INCLUSIVOS nos lugares en conflito

  *

 • CONCLUSINAs Escolas da Rede PEA son Navegantes pola paz e axentes de cambio positivo:

  Son un medio para conseguir a EPT tal e como se concibe no Foro Mundial sobre Educacin (Dakar 2000)

  Contriben consecucin dos ODS

  Serven de laboratorios de ideas na bsqueda de plantexamentos innovadores para unha educacin de calidade

 • *

View more >