peace corps nepali

Download Peace Corps Nepali

Post on 30-Dec-2016

359 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nepali Supplements

  Hosted for free on livelingua.com

 • z.

  NEPALI SUPPLEMENTS

  - Songs

  NUMeXelS

  - Dialogues in Devanagari Script

  - Glossary: Nepali - English

  English-Nepali

  - Surveyor Technical Glossary

  U.S. DEPARTMENT OF HEALTH,EDUCATION IlIdELFARIENATIONAL INSTITUTE.OF

  EDUCATION

  THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRO-DUCED EXACTLY AS RECEIVED FROMTHE PERSON OR ORGANIZATION ORIGIN-ATING IT POINTS OF VIEW OR OPINIONSSTATED DO NOT NECESSARILY REPRE-

  SENT OFFICIAL NATIONAL INSTITUTE OFEDUCATION POSITION OR POLICY

  2

  4.

  "PERMISSION -TO REPRODUCE THISMATERIAL HAS BEEN GRANTED BY

  TO THE EDUCATIONAL RESOURCESINFORMATION CENTER (ERIC) ANDUSERS OF THE ERIC SYSTEM."

  Hosted for free on livelingua.com

 • t

  1'

  Balajum balsa dharaima !

  balajuko bade dharaima, dharaimal kati mitho pani, kati paid

  sunaiko darbar ma, darbar ma, hamrai raja

  sundaxy4ala jh.la la 34 jharanaharu gaunedhunegkObaja, machhakcnacha, pahaclai tharakaune

  .47 I .

  bi3uli ghar jhara ra ra, jhili ra milt' parnelikn`chhaze'kanchhi bhari bksai may5 pirti layne

  chitanako gai4s. hathi mayarak0 tatipeh ako daphemunal nachhan bhakhapari

  .

  grit ibimg chha bhane sgarga, heri leu him5lastile gareko bhakha j5ne leu nenala balaju.v.

  1.

  rani, hamrai raja rani

  balajur4.

  10

  Deurali_pakha,la bhannchha'

  detarali Bakhale bhanchha, g_al). ghar koaayale bhanchhajau sails (la

  r/mayale asu nai jharchha asule binti yo garchhapharkasaila dai

  -dhan bhae.matra-hadaina, sukhlai dhariie pugdainadukhako mula dukhle chinchha, iukhle matrai chiridaina

  ...

  dukh_ra sukh sablai ho,.lekheko rekha metidainarat rd. dinko badline chard., rokera kahile rukdaina'

  .

  Yo -Nepali Siruchali

  yo nepgli skruchali sansarma lamkanchhajunkiri jhai jyoti bali, andhakarma chamkinChha

  eka tira taraiko char kode jhadi chha'arko tira uttar tira, thul-thula pah5di chha

  chahe rukos chiso bat5,,yo no)ali rukdaina-chahe jhukos nilo akas, yomepali jhukdaina

  5,5111-janme gautam buddha, shantiko agraduta

  eagar,matha bijay game, yahi deshaka hun saputa

  V

  deuralim

  deurali...

  junkiri jhal.

  junkiri

  0

  r.

  O

  Hosted for free on livelingua.com

 • a,Larke..Jobhan Gaena

  larke jobhan Renal mays na lai bhaena:chautari ma bui jana.

  JthItha ko tungna,-hdi).e.kb dhhaia.

  talakka cfekhlpaleko julphibigmiti OlgUlg larke jobhan..

  .0

  gothala dalegothai po saryopallo tigre waidgnmabrtlakka Wilmalie.ko m-ctro:samjhgna, tyo manna

  sunaira,pattibai rungi pattidhupiko bot - .-ha le tthgchyohid ko phulasikuma ko.ttipaxart larke jobhan...

  larke jobhan....

  ...a Bing. VadalfAssing Itidaliia.

  bixta badal assina- gadainamkg. 15gchha bolaunu Saktiria- hai hai. .

  act Vag, ghumaai, phirdaibagdal. 'guile kholg.samaigniiko -gita ho- yo

  4' na birsinu. hola , bing badal...

  ghima julkyo himalmgchari 'giiilchha loam;mile 'bhanne S'amjhl rahechhuke .chha timro manna bins badal...

  a

  bidg,hune

  bid's hune bhai gayo bagpheri bheta, hold Id na holgkuna.blito kaht jime holapheri bheta, holg: ki naholg

  akasai bicha, natilakhe tara, koi ganna sakdainamgeilu jygnliti chhcidera jgna man mero mghdaina"; hune...

  zPa' hai garyo, rImi ra jhimi, glan lgGne gha.4.116na marl bathe, pirati sache, 'hon. hai ramailql. Qiaagai dinchhu sagunko mg1a mgys bhai gine ra ,bheta ,heig bida hune...rimo hal paral gadari, buni,:chhoto-sattamg satte you mgys thero dinna ipa kasailgi bldg. hune...

  4Hosted for free on livelingua.com

 • Roll Roil laphha. .

  . .

  ajakina sathi ma)-ii, roll roll lagchha. ,jiban bRairotitne ho ki, bideshaimE basimutu mero gatho;?archha) ghar-samjhi samjhi Rja kine.:..

  . .. -

  siu purlko jharna chhEu, ghar hRmro chhRpro .bibu Rma radai holan, herdai hEmro b.* . Eja kina.... .

  m:. swill -mgili nRchthin Rja bajaAdai medal

  .jhal hal samjhi rahechhu, kanchhiko ejal Rja kina...

  gaekd srjha radaibityo, pahR4aimil basi .jethi mails &Mai holanaganaima basi .

  lanc i. rupthin na jau bhandai, bato chheki chhekiarko dasai'kurda kurdai marine po ho ki . 'aja kina...

  Bho Bho na rau Juneli Chart

  bho bho na rou,juneli chari, hRmro philo aipugyo Eba ta-

  khala tirama dhukkurle baseko-chha kurrasunikana chor kauwale dili chhodyo hurrasal ghariko rani chari begmg nai daphenaroubhanchha dhukkurle Ryo palo gRune bho

  dailima goathalile takurako napkauwabata hRmilai lato ayo balla satovithabhRwi garena tRlai bhanna ke ko thRchotern chaladekhda-kheri hamlEi utho haso bho bho..., -'

  na manana timile piraAuneli hai charigugsa7phul mahi nRcha timi rani

  dali timro chhodi diiou, timro phul rakhagam thalyo laibariko bhakha bho bho...

  Jaha. timile haidiyau

  jaha timile htsidiyau, tyahi swarga mero, tyahi swarga merotimro mitho git nai holjindagi yo mero, jindagi yo mero

  mero oth rasaachha, timile 'Iasi diemero lea. rokinechha, timile chhodi gae jahh timile...

  gala ma andhhai bhari, timro git.bhitraayaala ma ragaera, bhawana ko chitra

  #

  Hosted for free on livelingua.com

 • 4

  Rastriya Git

  gailohha git nepElf_, jyotiko pgkha uchali

  sai, jai, jai nepaa, sundara.shEnta bisala.

  kobi, kerns li, mechi ra mahEkEli

  lekh ra besi biujhalchhan, lahar lakhau uchali

  chuli bolaUchha, Iehilo jhulka nikalisugar mEthi sikharma, pugdacha pahile'nepali

  sitale aEra'bhijEin dakchhin Lanka bharatabhriIuto tarn udain uttar china tibbata

  bUddhale yaht paethe gyanako pahilo muhanashivale'yahi lyaithe sristiko pahilo biharia

  pacchim ki11a ktga4a urban tistE puge thiyoukurt.saktiko'samumg. kahile hEmi jhuke thiyou

  homile himal uthEyou esiyako mtjhamEsabbyata basg base thiyou, aera yahi stgama

  yai neFfali matoma,dilke pWs. ropera_yalpahgcli silama pritiko gita khopera

  bachagla hami nepalma chandra ra surya dhwajglinEchaalE'hami hithElma jyotiko pakha uchali

  4

  .

  104.chha git,nepali, jyotiko pakha uchali

  jai, jai, jai, nepala, sundara shgnta bisgla

  TEO Bata BolEekc

  tag bEta bolaeko, tibial nai ho -maile .-wallo bat parkhekol;i4ai nai ho maile

  Iajat'Ine:man timro jhUkai diE,jhai lEgyodhunge chhatibich phulaphulai diE jhai lagyo

  -WIchluvjanchha, jotana yo

  parkilEdaina kahile,skid chhina hasi halaa

  chEdai ahile fig

  aahare &drip doko bokiVito lagnu parchha_suske rams samjhanakomgla gEsnu parchha tqc1g. bats.,

  C

  f

  tacla

  a-

  Hosted for free on livelingua.com

 • `.

  chineko bhaye

  ohineko bhaye bh-n4na timikung . -ho mero deeh

  mili, sitEra lukne'kalo chha mero'kesh, kElo chha mero kosh

  iya ../attar phE..riya mero

  11chaura kuhiro

  4 ho kahE, 114-pain:a meroga "oblya

  sui0a, chordalmag maga urelha, yo mere jobanieklase bellma charile chhedchhamero nai kahani

  ,

  . kholako kahma-', nidauchhu bald

  .eilEko sirani / ..kutkutilagaL biujhai d chhamit miri bihaai

  him4s. maha chha mero kalaphulle kho2ekonepala bhitra chha.merb mayadhulore chhopeko *chinCko-.../

  chineko

  ke bho, ke bho, hijo aja

  kp bho, !co bho, hijo aim, Tie rEjai timro mEya itagchhamero git timred miVho he rajai saigit -bye gagchha.

  yo'manama 1c4.bika chhan, he elj4 urlieko -chRiabha$1.4u -bharie saktin ma, he rajai sabtd mero rallaud xhojne he Ekaahko munikati rEt kate ...elle he rajui exa atra ;ioni ke bho, ke'tho...

  ekai chhinamE jhari jEnchhal he r` jai phakriekoManisalle.sakchha"din, he raja.: oatai dinhriday'a yb=chOrinne, he rEjai mero ball& balladil kti socU rakhchhau, he r7jailn/Ahltera-bhan

  rirti jhim pIni parla

  chorusrim jhim, rim jhim PIni parla, swar milaigit gEalabijuli chamki ma nadarai, timrai cheuma a_do

  O

  e

  Ice bho, ke bho...

  Hosted for free on livelingua.com

 • t.

  sitalu mathi ni

  sitalu,mabhi ni'sitalubhayoinilaU, lau, lair; b4tako-ch4yglelau, lain, lau; barako chhayale

  ghludachha inaur i ni

  rasako lagi,niaU, lau, lau, ma ghumchhu mayaleau, lau, lau, ma, ghurachhia mayale

  achuli, tyo pa.Ila patti

  sansgri deu deutasabaiko dekhchhu, Sola ra joqi,bijog ma euta

  ,gulupge khola, bap bhaiayodbikera bags lru

  'immoral mayg, mayalu Clhhainama eklai ke gara..

  gothaladaiko, gothaMa agbhunima mahkchhaina4thu1bari gae, phul tipi lyaalaidine kohi chhaina

  Bawd. Sano, majurko bhafekardale retaalamarl bgche, daiwale Ache*din to bhetala sitalum

  sitalu...

  hat katyo./

  hat katyo barai chalj.se chhpralemayaphatyo barai gau gharko kurlie

  sukha dukha bhogidainal chhittai mdrigaeBak/ priti lagdaina,-man bairagi bhae

  wailai jhati jane phul sari chap.ak din mato munibiZi ,ane hag. hatahMtyo....

  purba beigfie gandaki bail pas chim bagne bheri

  timro igmro kahile kahi bhe; halt ki phgri

  salyanako paharama khola susaer-beidgaiko eamjhanarda magpt bisaera hnta katyo...

  6.

  A

  Hosted for free on livelingua.com

 • o7

  nepElile tagiya =Ivo barilEi

  nepalile mUy5 mEryo barilEinegaile mEyE mEryo barilEi.

  'jenmeko desalEi, nepai bhesalEists .

  Melt() bit, mEt2nEmlo, makailato

  koi dehsrldun, koi nainitElakoi rEncha kur4ai bitEuchhm kr 1e.bhal chokidara, goth:11E, ku1li

  jindigi bhari pardeshmai hallimakaiko sithol-melEki thitiaiielu dada diasoko.khEnE neptilile

  kuwgko gEni miler pihlaam k chati korera jialabirEno desmE lageko bhttiplarkera heri deu, riepalalai

  ,nepElile...

  9

  naari deu.mEg. priti barilainepiaile mEyor mEryo barilni

  1/4

  e kEnchhE

  chhi-e' lanchhE, thattai map) bais