peace corps ukraine welcome book | september 2008

Author: accessible-journal-media-peace-corps-documents

Post on 30-May-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  1/111

  ^J@ \@BK@ KC_\[ [email protected]@[ TCP ^CP F _ B D H @

  B \ @ B K @ K C _ \ [ \ P O A D K B ^ D C H

  I C _ H @ U Y C A P H ^ @ @ _ [

  [ ` | ~ ` g o ` r ? < < :

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  2/111

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  3/111

  B U@ AKCG@ A@^^@_

  Kcheb~pab~dch{ ch tcp {`a`k~dch b{ b \`bk` Kc|{ Ycaph~``(Di tcp bkk`|~ ~jd{ dhyd~b~dch ~c {`y`! tcpaa {cch o` a`bydhe

  ic Pfbdh` ~c o`edh tcp |`{chba mcph`t dh~c bh can kpa~p`

  dh |cicphn ~bh{d~dch( Icaacudhe {`y`h k`h~pd`{ ci ic`deh

  ncgdhb~dch! Pfbdhdbh{ b` ~bh{icgdhe ~j`d kcph~t dh~c bh

  dhn`|`hn`h~ @pc|`bh hb~dch( Ujb~ d{ jb||`hdhe ~jcpejcp~

  Pfbdh` d{ ~pat jd{~cdk! bhn tcp b{ b \`bk` Kc|{ Ycaph~``

  udaa jby` b kjbhk` ~c ucf bhn ady` ud~j |`c|a` ujc b`kjbhedhe ~j` hb~p` ci adi` dh @b{~`h @pc|`(

  [dhk` 244?! gc` ~jbh 2!:

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  4/111

  Jbhnoccf tcp udaa `k`dy` p|ch bdyba! bhn dh ~j`\`bk`

  Kcr|{ Gbhpba( Tcp bodad~t ~c bodn` ot ~j`` f`t |cadkd`{

  hbg`at `rp`{~dhe b||cyba ic baa cy`hdej~ bo{`hk`{icg ch`{ b{{deh`n kcggphd~t! gcn`b~` p{` ci bakcjca!

  bhn b |cjdod~dch ch daadkd~ npe p{`{jcpan o` kb`ipaat

  kch{dn``n( ^j` |cadkd`{ b` n`{deh`n ~c j`a| `h{p` tcp

  {bi`~t bhn {`kpd~t bhn ibkdad~b~` |cnpk~dy` Ycaph~`` {`ydk`(

  [pkk`{{ipa kcg|a`~dch ci tcp {`ydk` udaa `rpd` fhcua`ne`

  ci! bhn bnj``hk` ~c! ~j` |cadkd`{ ci \`bk` Kc|{#Pfbdh`(

  Tcp bkk`|~bhk` ~c {`ydk` dh Pfbdh` udaa {dehdit tcpphn`{~bhndhe ci ~jd{ `rpd`g`h~(

  P|ch bdyba! tcp udaa ec ~c b k`h~ba ~bdhdhe {d~` ic b i`u

  nbt{( Ujda` ~j``! tcp udaa `k`dy` j`ba~j bhn {bi`~t ~bdhdhe

  bhn o`edh tcp abhepbe` {~pnd`{( ^j`h! tcp bhn c~j` ~bdh``{

  udaa ~by`a ~c b ydaabe` c ~cuh ~c ady` ud~j Pfbdhdbh ibgdad`{

  bhn ucf ud~j Pfbdhdbh ~`bkj`{ ujc udaa {p||c~ tcp

  bnmp{~g`h~ ~c b h`u abhepbe`! kpa~p`! bhn ucf `hydchg`h~(

  ^j`` gch~j{ ab~`! tcp udaa o` {uch dh bhn udaa gcy` ~c

  tcp {d~` ~c o`edh tcp ucf b{ b Ycaph~``(

  Baa Pfbdh` Ycaph~``{ bhn {~bii b` accfdhe icubn ~c

  u`akcgdhe tcp dh Pfbdh` bhn ~c {p||c~dhe tcp npdhe tcp

  {`ydk`(

  Ndbhb [kjgdn~! kcph~t nd`k~c

  bhn ~j` \`bk` Kc|{#Pfbdh` {~bii

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  5/111

  ^BOA@ CI KCH^@H^[

  Gb| ci Pfbdh`

  B U`akcg` A`~~` 2

  \`bk` Kc|{#Pfbdh` Jd{~ct bhn \cebg{ 5

  Jd{~ct ci ~j` \`bk` Kc|{ dh Pfbdh` 5

  Jd{~ct bhn Ip~p` ci \`bk` Kc|{\cebggdhe dh Pfbdh` :'4

  Kcph~t Cy`yd`u= Pfbdh` b~ b Eabhk` 22

  Jd{~ct 22'2?

  Ecy`hg`h~ 2?'2;

  @kchcgt 2;'2>

  \`c|a` bhn Kpa~p` 2>'[email protected]`h~ 20

  _`{cpk`{ ic Ip~j` Dhicgb~dch 25

  Adydhe Kchnd~dch{ bhn Ycaph~`` Adi`{~ta` ?0

  Kcggphdkb~dch{ ?0'?4

  Jcp{dhe bhn [d~` Ackb~dch ?4';

  \ci`{{dchbad{g! N`{{! bhn O`jbydc ;>';0

  \`{chba [bi`~t ;9

  _`ubn{ bhn Ip{~b~dch{ ;9';5

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  6/111

  \`bk` Kc|{ bdhdhe ;4

  Cy`yd`u ci \`'[`ydk` bdhdhe ;4'>2

  Krc{{'Kpa~prba ^rbdhdhe >2'>?

  J`ba~j ^rbdhdhe >?

  [bi`~t ^rbdhdhe >?

  Bnnd~dchba bdhdhe{ Npdhe Ycaph~`` [`ydk` >;

  Tcp J`ba~j Kb` bhn [bi`~t dh Pfbdh` >0

  J`ba~j D{{p`{ dh Pfbdh` >0'>9

  J`a|dhe Tcp [~bt J`ba~jt >5

  Gbdh~bdhdhe Tcp J`ba~j >5'>4

  Ucg`h{ J`ba~j Dhicgb~dch >4'0< ~j` Gcheca{! a`n ot ~j` ebhn{ch ci

  E`hejd{ Fjbh! b~~bkf`n Ftdy bhn {po{`rp`h~at kch~caa`n ~j`

  `edch ic h`bat ~uc k`h~pd`{(

  Dh ~j` ubf` ci Gcheca ncgdhb~dch! Pfbdh` ub{ dhybn`n bhn

  pa`n ot \cabhn! Ad~jpbhdb! _p{{db! bhn c~j`{( Kc{{bkf bgd`{

  u`` icg`n dh `{|ch{`! `bkj a`n ot b j`~gbh *gdad~bt

  a`bn`$( Ch` ci ~j` gc{~ ibgcp{ j`~gbh{ dh Pfbdh`{ jd{~ctub{ Ocjnbh Fjg`aht~{ft! ujc dh{|d`n bh p|d{dhe ~jb~ a`n

  ~c ~j` ado`b~dch ci Pfbdh` icg \cabhn dh 29>:( Op~ j` ub{

  kch{dn``n b ~bd~c ot {cg` bi~` j` {deh`n ~j` ^`b~t ci

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 22

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  14/111

  \``tb{aby dh 290>! ujdkj mcdh`n Pfbdh` bhn _p{{db bhn a`n

  ~c Pfbdh`{ {pompeb~dch ot ~j` _p{{dbh `g|d` bhn pa~dgb~`at

  ~j` [cyd`~ Phdch(

  Mc{`|j [~badh! dh bh `iic~ ~c u`bf`h Pfbdh` ip~j`! dhnpk`n b

  ibgdh` dh 24;?;; ot ickdoat kcaa`k~dhe ebdh bhn n`ado`b~`at

  {~bydhe ~c n`b~j b{ gbht b{ 2< gdaadch Pfbdhdbh{( Dh

  [`|~`go` 24>2! Pfbdh` o`kbg` ch` ci ~j` ~j`b~`{ ci Ucan

  Ub DD uj`h Hb}d ick`{ `h~``n Ftdy( Dh Hcy`go` 24>;! [cyd`~

  ick`{ `kb|~p`n ~j` kd~t! `~bdhdhe {po{`rp`h~ kch~ca ci ~j`

  Pfbdh` `|poadk ic bagc{~ 0< t`b{(

  ^j` ucan{ b~~`h~dch ~ph`n ~c Pfbdh` dh ~j` ubf` ci ~j`

  Kj`hcota hpka`b bkkdn`h~ dh B|da 24:9( ^jd{ dhkdn`h~!

  kcp|a`n ud~j kjbhe`{ dh ~j` |cad~dkba |jdac{c|jt ci [cyd`~

  a`bn`{! {|p`n Pfbdh` ~c |ckabdg d~{ {cy``deh~t dh Mpat

  244

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  15/111

  ~j` \badbg`h~ jbn `zkap{dy` |cu` dh b||cdh~dhe ~j` |dg`

  gdhd{~` bhn gc{~ g`go`{ ci ~j` Kbodh`~ ci Gdhd{~`{( ^j`

  Y`rfjcyhb _bnb d{ b phdkbg`ba ocnt ci >0< g`go`{( ^j`{`b~{ b` baackb~`n ch b |c|c~dchba ob{d{ ~c ~jc{` |b~d`{

  ~jb~ ebdh ; |`k`h~ c gc` ci ~j` hb~dchba `a`k~cba yc~`(

  [piibe` d{ ebh~`n ~c baa kd~d}`h{ 2: t`b{ bhn can`(

  Pfbdh` d{ ndydn`n dh~c ?> coab{~{ *|cydhk`{$! ch`

  bp~chcgcp{ `|poadk *Kdg`b$! bhn ~uc kd~d`{ ud~j {|`kdba

  bngdhd{~b~dy` {~b~p{ *Ftdy bhn [`yb{~c|ca$( ^j` coab{~{! dh

  ~ph! b` ndydn`n dh~c >54 rbdch{ *ndyd{dch{$ bhn >20 kd~d`{(

  ^j` Bp~chcgcp{ _`|poadk ci Kdg`b d{ ecy`h`n ot b |dg`

  gdhd{~` ujc j`bn{ b Kbodh`~ ci Gdhd{~`{ ud~j kch{dn`boa`

  bp~chcgt dh d~{ dh~`hba biibd{(

  @kchcgt

  B~ 9:< {rpb` gda`{$! Pfbdh`

  d{ ch` ci ~j` abe`{~ @pc|`bh kcph~d`{ dh abhn b`b( Ujda` d~{

  |c|pab~dch ci h`bat >5 gdaadch bhf{ idi~j dh {d}` dh @pc|`!

  Pfbdh`{ |` kb|d~b ec{{ ncg`{~dk |cnpk~ *EN\$ |abk`{

  d~ bgche ~j` acu`' ~c gdnna`'dhkcg` kcph~d`{( T`~ ~j`

  kcph~t jb{ b jdejat ~bdh`n |ci`{{dchba aboc ick`! i`~da`

  bedkpa~pba abhn! bhn b u`ba~j ci bu gb~`dba{! g`~ba{! bhn

  hb~pba `{cpk`{(

  [jc~at bi~` dhn`|`hn`hk` dh N`k`go` 2442! ~j` Pfbdhdbh

  ecy`hg`h~ ado`bad}`n gc{~ |dk`{ bhn k`b~`n b a`eba

  ibg`ucf ic |dyb~d}b~dch( Jcu`y`! `icg `iic~{ u``

  {cch {~baa`n! ujdkj a`n ~c `dej~ t`b{ ci {jb| `kchcgdk

  n`kadh`( B{ b `{pa~! ~j` {~bhnbn ci adydhe ic gc{~ kd~d}`h{

  jb{ n`k`b{`n ot gc` ~jbh 0< |`k`h~ {dhk` ~j` `bat 244

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  16/111

  \ @ B K @ K C _ \ [2>

  dg|cy`g`h~{ b` h``n`n! dhkapndhe idej~dhe kcp|~dch!

  n`y`ac|dhe kb|d~ba gbf`~{! bhn dg|cydhe ~j` a`eba

  ibg`ucf ic op{dh`{{`{( _`icg{ dh ~j` gc` |cad~dkbaat{`h{d~dy` b`b{ ci {~pk~pba `icg bhn abhn |dyb~d}b~dch b`

  {~daa abeedhe( EN\ ecu~j ub{ chat ?(> |`k`h~ dh ?

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  17/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 20

  Pfbdh` jb{ uchn`ipa icaf b~{! dhkapndhe `gocdn`t!

  u`bydhe! |c~~`t!|t{bhft *|bdh~`n `ee{$! bhn uccnkbydhe(

  D~{ gp{dk jb{ `ycay`n ud~j dhiap`hk`{ icg b ybd`~t cikpa~p`{( Icaf ~bnd~dch{ b` |`{`y`n dh d~pba {che{! nbhk`{!

  bhn ebg`{(

  @hydchg`h~

  Pfbdh` d{ b o`bp~dipa kcph~t ud~j b dkj ybd`~t ci hb~pba

  `{cpk`{! dhkapndhe bocp~ 5

  n`|c{d~{ ci 4> gdh`ba{ ci kcgg`kdba ybap` b` `z~bk~`n dh

  Pfbdh`(

  B {gbaa |b~ ci ~j` kcph~t d{ gcph~bdhcp{! ud~j ~j` jdej`{~

  |`bf{ o`dhe Jcy`ab *?!9 ic gc` n`~bda{$(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  18/111

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  19/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 25

  _@[CP_K@[ IC_

  IP_^J@_ DHIC_GB^DCH

  Icaacudhe d{ b ad{~ ci u`o{d~`{ ic bnnd~dchba dhicgb~dch bocp~

  ~j` \`bk` Kc|{ bhn Pfbdh` bhn ~c kchh`k~ tcp ~c `~ph`n

  Ycaph~``{ bhn c~j` dhyd~``{( \a`b{` f``| dh gdhn ~jb~

  ba~jcpej u` ~t ~c gbf` {p` baa ~j`{` adhf{ b` bk~dy` bhn

  kp`h~! u` kbhhc~ epbbh~`` d~(

  B hc~` ci kbp~dch= B{ tcp {pi ~j` Dh~`h`~! o` bub` ~jb~

  tcp gbt idhn opaa`~dh ocbn{ bhn kjb~ ccg{ dh ujdkj |`c|a`

  b` i`` ~c `z|`{{ c|dhdch{ bocp~ ~j` \`bk` Kc|{ ob{`n

  ch ~j`d cuh `z|`d`hk`! dhkapndhe kcgg`h~{ ot ~jc{` ujc

  u`` phjb||t ud~j ~j`d kjcdk` ~c {`y` dh ~j` \`bk` Kc|{(

  ^j`{` c|dhdch{ b` hc~ ~jc{` ci ~j` \`bk` Kc|{ c ~j` P([(

  ecy`hg`h~! bhn u` jc|` tcp udaa f``| dh gdhn ~jb~ hc ~uc

  |`c|a` `z|`d`hk` ~j`d {`ydk` dh ~j` {bg` ubt(

  E`h`ba Dhicgb~dch Bocp~ Pfbdh`

  uuu(kcph~rtub~kj(kcg

  Ch ~jd{ {d~`! tcp kbh a`bh bht~jdhe icg ujb~ ~dg` d~ d{ dhFtdy ~c jcu ~c kchy`~ icg ~j` ncaab ~c ~j` jtyhdb( Mp{~

  kadkf ch Pfbdh` bhn ec icg ~j``(

  uuu(ach`at|abh`~(kcg#n`{~dhb~dch{

  Yd{d~ ~jd{ {d~` ic e`h`ba ~by`a bnydk` bocp~ bagc{~ bht

  kcph~t dh ~j` ucan(

  uuu({~b~`(ecy

  ^j` P([( [~b~` N`|b~g`h~{ u`o{d~` d{{p`{ obkfecphn hc~`{

  |`dcndkbaat bocp~ kcph~d`{ bcphn ~j` ucan( Idhn Pfbdh`

  bhn a`bh gc` bocp~ d~{ {ckdba bhn |cad~dkba jd{~ct(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  20/111

  uuu(|{r(f``a`(bk(pf#ciidkdba(j~g

  ^jd{ {d~` dhkapn`{ adhf{ ~c baa ~j` ciidkdba {d~`{ ic ecy`hg`h~{

  ucanudn`(

  uuu(e`cerb|jt(bocp~(kcg#adorbrt#gb|{#oadhn`z(j~g

  ^jd{ chadh` ucan b~ab{ dhkapn`{ gb|{ bhn e`ceb|jdkba

  dhicgb~dch! bhn `bkj kcph~t |be` kch~bdh{ adhf{ ~c

  c~j` {d~`{! {pkj b{ ~j` Adobt ci Kche`{{! ~jb~ kch~bdh

  kcg|`j`h{dy` jd{~cdkba! {ckdba! bhn |cad~dkba obkfecphn(

  uuu(kto`r{kjccaop{(ph(cre#dhichb~dch#dhic(b{|

  ^jd{ Phd~`n Hb~dch{ {d~` baacu{ tcp ~c {`bkj ic {~b~d{~dkba

  dhicgb~dch ic g`go` {~b~`{ ci ~j` P(H(

  uuu(ucrandhicrgb~dch(kcg

  ^jd{ {d~` |cydn`{ bh bnnd~dchba {cpk` ci kp`h~ bhn

  jd{~cdkba dhicgb~dch bocp~ kcph~d`{ bcphn ~j` ucan(

  Kchh`k~ Ud~j _`~ph`n Ycaph~``{ bhn C~j` Dhyd~``{

  uuu(r|ky(cre

  ^jd{ d{ ~j` {d~` ci ~j` Hb~dchba \`bk` Kc|{ B{{ckdb~dch!

  kcg|d{`n ci `~ph`n Ycaph~``{( Ch ~jd{ {d~` tcp kbh idhn

  adhf{ ~c baa ~j` U`o |be`{ ci ~j` id`hn{ ci ecp|{ ic gc{~

  kcph~d`{ ci {`ydk`! gbn` p| ci icg` Ycaph~``{ ujc

  {`y`n dh ~jc{` kcph~d`{( ^j`` b` ba{c `edchba ecp|{ ~jb~

  i`rp`h~at e`~ ~ce`~j` ic {ckdba `y`h~{ bhn ackba ycaph~``

  bk~dyd~d`{(

  j~~|=##uuu(r|kyu`ordhe(cre

  ^jd{ {d~` d{ fhcuh b{ ~j` _`~ph`n \`bk` Kc|{ Ycaph~``

  U`o _dhe( Ocu{` ~j` U`o dhe bhn {`` ujb~ icg`Ycaph~``{ b` {btdhe bocp~ ~j`d {`ydk`(

  \ @ B K @ K C _ \ [2:

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  21/111

  uuu(|`bk`kcr|{urd~`r{(cre

  ^jd{ {d~` d{ jc{~`n ot b ecp| ci `~ph`n Ycaph~`` ud~`{(

  D~ d{ b gch~jat chadh` |poadkb~dch ci `{{bt{ bhn Ycaph~``bkkcph~{ ci ~j`d \`bk` Kc|{ {`ydk`(

  uuu(|kpfrbdh`(cre

  ^jd{ {d~` ub{ k`b~`n bhn d{ gbdh~bdh`n ot Ycaph~``{ {`ydhe

  dh Pfbdh`( D~ kch~bdh{ dhicgb~dch bocp~ \`bk` Kc|{ |cm`k~{

  dh Pfbdh` bhn c~j` Ycaph~`` bk~dyd~d`{(

  Chadh` B~dka`{#Kp`h~ H`u{ [d~`{ Bocp~ Pfbdh`

  uuu(orbgb(kcg#h`u{

  ^jd{ {d~` cii`{ {po{~bh~dy` bhn ~dg`at dhicgb~dch bocp~

  Pfbdh` bhn adhf{ ~c kcg|a`g`h~bt {`ydk`{(

  j~~|=##uuu(ftdy|c{~(kcg#

  ^j` Ftdy \c{~! bh dhicgb~dy` {cpk` ci @head{j'abhepbe`

  h`u{ ch Pfbdh`! dhkapn`{ kcg|`j`h{dy` {~b~d{~dk{ bhn

  u``fat {pggbd`{ ci n`y`ac|g`h~{ dh f`t dhnp{~d`{(

  [po{kdo`{ `k`dy` b nbdat `gbda ud~j {pggbd`{ ci ujb~ ~j`

  ackba |`{{ d{ ud~dhe bocp~(

  uuu(pfrbdh`'~cnbt(kcg

  Bdg`n b~ op{dh`{{ ~by`a`{! ~jd{ {d~` cii`{ dh~``{~dhe bhn

  p{`ipa dhicgb~dch ic yd{d~c{ ~c Pfbdh`(

  Dh~`hb~dchba N`y`ac|g`h~ [d~`{ Bocp~ Pfbdh`

  uuu(p{pfrbdh`(cre

  P([('Pfbdh` Icphnb~dch

  uuu(p{bdn(ecy#ackb~dch{#`prc|`S`prb{db#kcph~rd`{#pb

  P([( Be`hkt ic Dh~`hb~dchba N`y`ac|g`h~ dh Pfbdh`

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 24

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  22/111

  j~~|=##fd`y(p{`gob{{t(ecy

  P([( @gob{{t dh Ftdy

  j~~|=##uuu(ph(cre(pb#

  Phd~`n Hb~dch{ dh Ftdy

  uuu(ucranobhf(cre(pb

  Ucan Obhf dh Pfbdh`

  _`kcgg`hn`n Occf{2( Ncac~! Gdch(@z`kp~dch ot Jphe`r= ^j` Jdnn`h

  Jcackbp{~( H`u Tcf= U(U( Hc~ch! 24:5(

  B n`{kd|~dch ci ~j` ick`n kcaa`k~dyd}b~dch ci _p{{dbh

  bedkpa~p` dh 24?4'24;2 bhn ~j` `h{pdhe ibgdh` dh

  Pfbdh`(

  ?( H`o`{ft! _dkjbn(_p{{db! Pfrbdh`! bhn O`abrp{(Achnch= Ach`at \abh`~! 2449(

  Bh `zk`aa`h~ epdn`occf ic ~by`a`{ ch jd{~ct! kpa~p`!

  {`kpd~t! op`bpkbkt! ~bh{|c~b~dch! jc~`a{! bhn

  `{~bpbh~{ dh ~j` kd~d`{ ci _p{{db bhn Pfbdh`(

  ;( _`dn! Bhhb(Ocrn`rabhn= B Mcprh`t ^jrcpej ~j`

  Jd{~crt ci Pfrbdh`( Ocpan`! Kcac(= U`{~yd`u \`{{!?

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  23/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ ?2

  >( Uda{ch! Bhn`u( ^j` Pfrbdhdbh{= Ph`z|`k~`n Hb~dch

  *?hn `n($( H`u Jby`h! KC= Tba` Phdy`{d~t \`{{! ?

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  24/111

  \ @ B K @ K C _ \ [??

  >( @ngbh! [bbj( Hdh` Jdaa{ ~c Hbgochfbjb= ^uc T`br{

  dh ~j` J`br~ ci bh Birdkbh Ydaabe`( H`u Tcf! H(T(=

  \dkbnc! ?

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  25/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ ?;

  H C @ [

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  26/111

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  27/111

  A DY DHE KCHND^DCH[ BHN

  YC APH^@@ _ A D I@[^[email protected]~dch{

  Gbda

  I`u kcph~d`{ dh ~j` ucan cii` ~j` a`y`a ci gbda {`ydk`

  kch{dn``n hcgba dh ~j` Phd~`n [~b~`{( Di tcp `z|`k~ P([(

  {~bhnbn{ ic gbda {`ydk`! tcp udaa o` dh ic {cg` ip{~b~dch(

  Gbda ~bf`{ b gdhdgpg ci ~uc u``f{ ~c bdy` dh Pfbdh`(

  Npdhe ~bdhdhe! gbda ic ~bdh``{ `k`dy`n b~ ~j` \`bk` Kc|{

  ciidk` dh Ftdy udaa o` icubn`n ~c ~j` ~bdhdhe {d~` chk` c

  ~udk` `bkj u``f( Chat {gbaa! iab~ |d`k`{ ci gbda *hc ocz`{

  c |bkfbe`{$ kbh o` n`ady``n ~c ~bdh`{{ cy` ~j` kcp{` ci

  |`'{`ydk` ~bdhdhe( O`kbp{` \`bk` Kc|{ Pfbdh` kbhhc~ o``{|ch{doa ic |c|`~t gbda`n ~c ~bdh``{! n`ady`t ci ocz`{

  bhn |bkfbe`{ {`h~ ~c ~jd{ bnn`{{ udaa o` n`kadh`n( ^j``ic`!

  d~ d{ dg|c~bh~ ~c `gdhn ibgdat bhn id`hn{ ~jb~ chat a`~~`{

  udaa o` n`ady``n npdhe ~bdhdhe(

  Tcp bnn`{{ npdhe ~bdhdhe udaa o`=

  P([( \`bk` Kc|{#Pfbdh`\KY *Hbg` ci Ycaph~``$

  \(C( Ocz ?4:

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  28/111

  Chk` tcp o`kcg` b Ycaph~`` bhn gcy` ~c tcp |`gbh`h~

  {d~`! tcp udaa `k`dy` gbda ~j``! `d~j` b~ b |c{~ ciidk` ocz c

  b~ tcp ciidk`( \`bk` Kc|{#Pfbdh` p{`{ ~j` Pfbdhdbh |c{~bah`~ucf ~c gbda cp~dh`! hchpe`h~ d~`g{! dhkapndhe b u``fat

  |bkf`~ {`h~ ~c `bkj Ycaph~``(

  Ibgdat bhn id`hn{ {jcpan hc~ {`hn tcp ybapboa` d~`g{

  ~jcpej ~j` gbda! b{ gbda {cg`~dg`{ bdy`{ c|`h`n! ud~j

  d~`g{ gd{{dhe! c nc`{ hc~ bdy` b~ baa( U` `kcgg`hn ~j`

  p{` ci |bnn`n `hy`ac|`{ dh{~`bn ci ocz`{! b{ ~j`t p{pbaat

  bdy` phc|`h`n( Bdgbda d{ gc` `adboa`! op~ gc` `z|`h{dy`!

  ~jbh {pibk` gbda(

  B hpgo` ci dh~`hb~dchba gbda {`ydk`{ c|`b~` dh Pfbdh`!

  dhkapndhe P\[ bhn NJA( Ycaph~``{ `|c~ ~jb~ ~j` gc{~

  `adboa` bhn dh`z|`h{dy` {`ydk` d{ G@@[^! ujc{` bnn`{{ dh

  ~j` Phd~`n [~b~`{ d{ 9

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  29/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @

  ncdhe ~j` {jd||dhe( ^j`` d{ b adgd~ ~c jcu gbht

  |d`k`{ ci g`ndb |pkjb{`n dh Pfbdh` kbh o` {jd||`n

  ~c Bg`dkb( ^j` adgd~ d{ ?< ~c~ba |d`k`{! bhn ~jd{ kbho` b kcgodhb~dch ci ~b|`{! ydn`c~b|`{! KN{ bhn NYN{

  *?< |d`k`{ ~c~bahc~ ?< NYN{ |ap{ ?< KN{ |ap{ ? |`

  gch~j! d{ bnn`n ~c tcp adydhe baacubhk` bhn |bdn dh P([(

  ncaab{( Idhbaat! uj`h tcp gcy` dh~c tcp b|b~g`h~ c jcp{`

  icaacudhe tcp ~j``'gch~j jcg`{~bt b~ {d~`! tcp udaa `k`dy`

  b ch`'~dg` {`~~adhe'dh baacubhk`! |bdn dh ackba kp`hkt! ~c opt

  ob{dk jcp{`jcan d~`g{(

  Ba~jcpej gc{~ Ycaph~``{ idhn ~j`t kbh ady` kcgic~boatdh Pfbdh` ud~j ~j`{` baacubhk`{! {cg` odhe gch`t icg

  jcg` ic cp~'ci'kcph~t ~by`a( ^j` \`bk` Kc|{ {~cheat

  nd{kcpbe`{ tcp icg {p||a`g`h~dhe tcp dhkcg` ud~j gch`t

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ ;2

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  34/111

  \ @ B K @ K C _ \ [;?

  ocpej~ icg jcg` ujda` tcp b` dh Pfbdh`( ^j` adydhe

  baacubhk` d{ bn`rpb~` bhn Ycaph~``{ b` `z|`k~`n ~c ady` b~

  ~j` {bg` `kchcgdk a`y`a b{ ~j`d h`dejoc{ bhn kcaa`bep`{(

  ^by`a`{ kj`kf{ b` yd~pbaat phfhcuh dh Pfbdh`! bhn

  o`kbp{` ci ~j` jdej b~` ci k`nd~ kbn ibpn! d~ d{ dhbnyd{boa`

  ~c p{` k`nd~ kbn{ c bht ci ~j` i`u B^G{ ~jb~ `zd{~ dh ~j`

  kcph~t( Di tcp odhe kb{j! o` bnyd{`n ~jb~ odaa{ ~jb~ jby`

  ud~dhe ch ~j`g gbt hc~ o` bkk`|~`n bhn can`! udhfa`n c

  ~ch odaa{ udaa o` jbn ~c `zkjbhe` ic ackba kp`hkt cp~{dn`

  ci Ftdy( B^G kbn{ gbt o` j`a|ipa ic p{` npdhe ybkb~dch

  ~by`a cp~{dn` ci Pfbdh` c ic ~bh{i` ci iphn{ icg ~j`

  P([(! op~ ~j`t {jcpan o` f`|~ dh b {bi` |abk` ic adgd~`n p{`(

  Iccn bhn Nd`~

  Tcp jc{~ ibgdad`{ udaa |cydn` tcp ud~j gc{~ g`ba{! {c tcp

  udaa jby` |a`h~t ci c||c~phd~d { ~c o`kcg` ibgdadb ud~j

  `b~dhe *bhn kccfdhe$ Pfbdhdbh iccn( B{ dh gbht kcph~d`{!

  ~j` bybdabodad~t ci k`~bdh iccn{ d{ n`|`hn`h~ ch ~j` {`b{ch!

  ud~j b udn` bhe` ci y`e`~boa`{ bhn ipd~{ bybdaboa` dh ~j`

  {|dhe bhn {pgg`( Gbht Ycaph~``{ `hmct a`bhdhe jcu ~c

  |`{`y` bhn kbh iccn ic ~j` udh~`! b{ nc gbht Pfbdhdbh{(

  ^j` Pfbdhdbh nd`~ `ad`{ j`bydat ch g`b~! |c~b~c`{! o``~{!

  chdch{! bhn kboobe`{ dh ~j` udh~`(

  ^j` ~bnd~dchba nd`~ kbh o` jdej dh ib~ bhn kjca`{~`ca(

  Y`e`~bdbh{ gbt idhn d~ kjbaa`hedhe ~c gbdh~bdh ~j`d p{pba

  nd`~ o`kbp{` ci ~j` abkf ci ipd~{ bhn y`e`~boa`{ b~ k`~bdh

  ~dg`{ ci ~j` t`b( Ba~jcpej tcp jc{~ ibgdad`{ gbt o`

  boa` ~c kccf y`e`~bdbh iccn{ ic tcp! b {cp| n`{kdo`n b{

  y`e`~bdbh gbt o` gbn` ud~j b g`b~'ob{`n {~ckf( [~daa! ~j``b` gbht ~t|`{ ci Pfbdhdbh {babn{! kch{d{~dhe ci kboobe`!

  o``~{! kbc~{! bhn c~j` {`b{chba bhn t`b'cphn y`e`~boa`{(

  Dh bnnd~dch! bh dhk`b{dhe hpgo` ci {ct |cnpk~{ b` o`dhe

  dg|c~`n icg \cabhn(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  35/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ ;;

  ^bh{|c~b~dch

  Gc{~ kd~d`{ dh Pfbdh` jby` b kcg|`j`h{dy` |poadk

  ~bh{|c~b~dch {t{~`g ci op{`{ bhn ~caa`t{( [cg` kd~d`{ jby`

  ~bg{! bhn Ftdy bhn Fjbfcy jby` {poubt{( Dh bnnd~dch ~c

  ciidkdba bhn phciidkdba ~bzd {`ydk`{! gc{~ kd~d`{ jby` nd`k~'

  cp~` ~bzd{ ~jb~ accf adf` ybh{( Dh kd~d`{ bhn ~cuh{ ud~jcp~

  |poadk ~bh{|c~b~dch! |`c|a` e`~ bcphn ch icc~(

  Bh `z~`h{dy` ~bdh h`~ucf kchh`k~{ kd~d`{ ~jcpejcp~

  Pfbdh`! ud~j op{`{ c|`b~dhe o`~u``h {jc~` nd{~bhk`{(Gbht ci ~j` ~bdh{ b` cy`hdej~ ~bdh{! {c Ycaph~``{ kbh

  a`by` ~j`d {d~` b~ hdej~ bhn bdy` b~ ~j`d n`{~dhb~dch dh ~j`

  gchdhe( Bh ba~`hb~dy` ~jb~ d{ ebdhdhe |c|pabd~t d{ b apzpt

  op{ h`~ucf! ujdkj ba{c |cydn`{ cy`hdej~ {`ydk` ~c gbht

  kd~d`{(

  E`ceb|jt bhn Kadgb~`

  Pfbdh` jb{ b kch~dh`h~ba kadgb~`! ud~j ~j` `zk`|~dch ci

  ~j` {cp~j`h kcb{~ ci Kdg`b! ujdkj d{ dh b {po~c|dkba

  }ch`( Ba~jcpej gbht |`c|a` dgbedh` Pfbdh` b{ b kcph~t

  ci {hcu bhn dk`! d~ jb{ icp nd{~dhk~ {`b{ch{! ud~j {pgg`

  ~`g|`b~p`{ by`bedhe dh ~j` 5

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  36/111

  \ @ B K @ K C _ \ [;>

  `z|`d`hk` b{ d{ ~`bkjdhe b kab{{ c {`gdhb( [ckdba bk~dyd~d`{

  udaa ybt n`|`hndhe ch uj`` tcp ady` bhn gdej~ dhkapn`

  ~bfdhe |b~ dh ackba i`{~dyba{! |b~d`{! bhn nbhk`{( Dh bnnd~dch!ba~jcpej ~j` \`bk` Kc|{ `hkcpbe`{ Ycaph~``{ ~c `gbdh

  b~ ~j`d {d~`{ b{ bh `{{`h~dba {~b~`et ic dh~`eb~dhe dh~c

  ~j`d kcggphd~d`{! {cg` Ycaph~``{ ckkb{dchbaat yd{d~ h`bot

  Ycaph~``{ ch u``f`hn{( Gc{~ ~cuh{ bhn kd~d`{ jby` kbi`{

  bhn `{~bpbh~{ ic `y`hdhe{ cp~! bhn gbht Ycaph~``{ jby`

  ~`a`yd{dch{ bhn YK_{ dh ~j`d b|b~g`h~{(

  \ci`{{dchbad{g! N`{{! bhn O`jbydc

  ^j` \`bk` Kc|{ `z|`k~{ tcp ~c o`jby` dh b ubt ~jb~ udaa

  ic{~` `{|`k~ ~cubn tcp dh tcp kcggphd~t bhn `ia`k~ u`aa

  ch ~j` \`bk` Kc|{ bhn ch ~j` Phd~`n [~b~`{( Tcp udaa `k`dy`

  bh cd`h~b~dch ~c b||c|db~` o`jbydc bhn kpa~pba {`h{d~dyd~t

  npdhe |`'{`ydk` ~bdhdhe( B{ b Ycaph~``! tcp jby` ~j`{~b~p{ ci bh dhyd~`n ep`{~ bhn ~jp{ gp{~ o` {`h{d~dy` ~c ~j`

  jbod~{! ~b{~`{! bhn ~bocc{ ci tcp Pfbdhdbh jc{~{( Tcp h``n

  ~c o` bub` ~jb~ o`jbydc ~jb~ m`c|bnd}`{ ~j` \`bk` Kc|{

  gd{{dch dh Pfbdh` c tcp |`{chba {bi`~t udaa hc~ o` ~ca`b~`n

  bhn kcpan a`bn ~c bngdhd{~b~dy` {`|bb~dch! b n`kd{dch ot ~j`

  \`bk` Kc|{ ~c ~`gdhb~` tcp {`ydk`(

  B{ tcp jby` o``h dhyd~`n ~c {`y` dh Pfbdh` dh b |ci`{{dchba

  kb|bkd~t! u` `z|`k~ tcp udaa odhe ud~j tcp |ci`{{dchba b~~d`(

  ^jd{ b~~d` {jcpan o` b||c|db~` ic tcp ucf {`~~dhe bhn ic

  ubafdhe ~jcpej ~cuh(

  Ic ucg`h! b||c|db~` b~~d` kch{d{~{ ci {abkf{ bhn b oacp{`

  c {u`b~` c b gdn'a`he~j c ache {fd~ bhn oacp{` c {u`b~`(

  Ci kcp{`! dh ~j` udh~`! tcp udaa h``n ubg` kac~j`{ bhnb ubg kcb~ bhn jb~( Tcp kjcdk` ci b||b`a {jcpan o`

  kch{`yb~dy` dh kp~( \aphedhe h`kfadh`{! ob` gdndii{! bhn

  gdhd{fd~{ b` dhb||c|db~`(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  37/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ ;0

  Ba~jcpej gbht ucg`h u`b jdej j``a{! d~ d{ b||c|db~` ~c

  u`b acu'j``a`n {jc`{ di tcp idhn ~j`g gc` kcgic~boa`(

  Htach{ b` hc~ ci~`h uch dh ~j` {pgg`(

  B||c|db~` b~~d` ic g`h dhkapn`{ {abkf{ bhn bh Czicn {jd~

  c! a`{{ icgbaat! kjdhc{ bhn b |cac {jd~( Npdhe gc` icgba

  ckkb{dch{ b~ ucf d~ gbt o` b||c|db~` ~c u`b b ~d` bhn

  mbkf`~(

  B a`{{ icgba c|~dch ic oc~j g`h bhn ucg`h ch u``f`hn{

  gdej~ kch{d{~ ci kjdhc{ c m`bh{ bhn b |cac {jd~ c {u`b~`(

  B~~d` {pkj b{ {jc~{! ~bhf ~c|{! '{jd~{ bhn p~dad~t c

  {u`b~|bh~{ b` b||c|db~` chat ic {pgg` kbg|{ c c~j`

  {|c~dhe bk~dyd~d`{( Ujda` tcp b` {p` ~c {`` tcphe |`c|a`

  dh {pkj b~~d`! jcu tcp b` n`{{`n udaa e`b~at dg|bk~ jcu

  tcp b` |`k`dy`n bhn tcp k`ndodad~t dh tcp kcggphd~t(

  B{ dh Bg`dkb! hc~ chat ~j` id{~ dg|`{{dch! op~ checdhe

  b{{pg|~dch{ b{ ~c ch`{ kcg|`~`hk`! n`ndkb~dch! bhn

  |ci`{{dchbad{g b` nd`k~at ~d`n ~c ch`{ b||`bbhk` bhn

  b~~d`( Adydhe adi` dh b id{j ocua d{ hc~ `b{t! bhn kbh o` y`t

  ip{~b~dhe ot n`{{dhe b||c|db~`at dh |poadk! tcp kbh

  j`a| tcp{`ai ot `hndhe {cg` {|`kpab~dch#ec{{d| bocp~ tcp

  bhn tcp kjbbk~`( Tcp udaa ba{c |c~`h~dbaat o` g``~dhe ud~j

  ackba bp~jcd~d`{! ciidkdba{! cebhd}b~dch{! bhn kcggphd~t

  g`go`{ b{ b |b~ ci tcp |cm`k~{! bhn b` `z|`k~`n ~c n`{{

  b||c|db~`at(

  Di tcp idhn ~jb~ tcp kp`h~ ubnco` d{ abkfdhe dh ~j`

  `kcgg`hn`n b||b`a! |a`b{` nc tcp {jc||dhe o`ic` tcp

  bdy` dh Pfbdh`( Kac~jdhe bhn {d}` {`a`k~dch dh Pfbdh` ~`hn{

  ~c o` adgd~`n bhn e`h`baat d{ gc` `z|`h{dy` ~jbh kbh o`

  icphn dh ~j` P([(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  38/111

  \ @ B K @ K C _ \ [;9

  \`{chba [bi`~t

  Gc` dhicgb~dch bocp~ ~j` \`bk` Kc|{ b||cbkj ~c {bi`~t

  d{ kch~bdh`n dh ~j` J`ba~j Kb` bhn [bi`~t kjb|~`! op~ d~

  d{ bh dg|c~bh~ d{{p` bhn kbhhc~ o` cy``g|jb{d}`n( B{

  {~b~`n dh ~j` Ycaph~``r Jbhnoccf! o`kcgdhe b \`bk` Kc|{

  Ycaph~`` `h~bda{ k`~bdh {bi`~t d{f{( Adydhe bhn ~by`adhe

  dh bh phibgdadb `hydchg`h~ *ci~`h~dg`{ bach`$! jbydhe b

  adgd~`n phn`{~bhndhe ci ackba abhepbe` bhn kpa~p`! bhn

  o`dhe |`k`dy`n b{ u`aa'cii b` {cg` ci ~j` ibk~c{ ~jb~ kbh

  |p~ b Ycaph~`` b~ d{f( Gbht Ycaph~``{ `z|`d`hk` ybtdhe

  n`e``{ ci phubh~`n b~~`h~dch bhn jbb{{g`h~( \`~~t ~j`i~{

  bhn opeabd`{ b` hc~ phkcggch! bhn dhkdn`h~{ ci |jt{dkba

  bhn {`zpba b{{bpa~ nc ckkp! ba~jcpej gc{~ Pfbdh` Ycaph~``{

  kcg|a`~` ~j`d ~uc t`b{ ci {`ydk` ud~jcp~ |`{chba {`kpd~t

  dhkdn`h~{( ^j` \`bk` Kc|{ jb{ `{~boad{j`n |ck`np`{ bhn

  |cadkd`{ n`{deh`n ~c j`a| tcp `npk` tcp d{f{ bhn `hjbhk`

  tcp {bi`~t bhn {`kpd~t( Tcp udaa a`bh bocp~ ~j`{` |ck`np`{

  bhn |cadkd`{ npdhe {bi`~t ~bdhdhe dh Pfbdh`( B~ ~j` {bg`

  ~dg`! tcp b` `z|`k~`n ~c ~bf` `{|ch{dodad~t ic tcp {bi`~t

  bhn u`aa'o`dhe(

  @bkj {~bii g`go` b~ ~j` \`bk` Kc|{ d{ kcggd~~`n

  ~c |cydndhe Ycaph~``{ ud~j ~j` {p||c~ ~j`t h``n ~c

  {pkk`{{ipaat g``~ ~j` kjbaa`he`{ ~j`t udaa ibk` ~c jby` b {bi`!j`ba~jt! bhn |cnpk~dy` {`ydk`( U` `hkcpbe` Ycaph~``{ bhn

  ibgdad`{ ~c accf b~ cp {bi`~t bhn {`kpd~t Dhicgb~dch ch ~j`

  \`bk` Kc|{ u`o{d~` b~ uuu(|`bk`kc|{(ecy#{bi`~t(

  _`ubn{ bhn Ip{~b~dch{

  D~ gbt ~bf` ~dg` ic tcp Pfbdhdbh kcph~`|b~{ ~cphn`{~bhn tcp ca` b{ b Ycaph~`` bhn ic tcp ~c n`~`gdh`

  tcp b||c|db~` `{|ch{dodad~d`{( Tcp gbt hc~ o` {~`||dhe

  dh~c b u`aa'n`idh`n {d~pb~dch( Tcp udaa h``n ~c `g`go` ~jb~

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  39/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ ;5

  tcp b` |b~ ci b ache'~`g n`y`ac|g`h~ |cm`k~( B kjbaa`he`

  ~jcpejcp~ tcp b{{dehg`h~ udaa o` ~c j`a| tcp kcph~`|b~{

  n`y`ac| ~j`d kb|bkd~t ~c kch~dhp` ~c |`icg {dgdab ucfbi~` tcp n`|b~p`(

  Tcp gbt o` ip{~b~`n b~ ~dg`{ ot hc~ o`dhe boa` ~c

  kcggphdkb~` `b{dat dh ~j` ackba abhepbe`! `y`h bi~` ~j`

  |`|bb~dch |cydn`n npdhe |`'{`ydk` ~bdhdhe( Ujda` tcp

  kccndhb~c gbt jby` b ibdat {~che kcggbhn ci @head{j!

  gc{~ ci tcp kcaa`bep`{ udaa hc~( A`bhdhe Pfbdhdbh c

  _p{{dbh udaa gbf` b gbmc ndii``hk` dh tcp ucf! dh tcp

  bodad~t ~c bnb|~ ~c adydhe dh Pfbdh`! bhn dh tcp b||`kdb~dch ci

  Pfbdhdbh {ckd`~t bhn kpa~p`(

  B~~d~pn`{ bocp~ bkdba ndii``hk`{ bhn |poadk `z|`{{dch ci

  bkd{g b` e`h`baat ndii``h~ dh Pfbdh` icg ~jc{` ~t|dkbaat

  icphn dh ~j` Phd~`n [~b~`{( Dhkdn`h~{ dhycaydhe nd{`{|`k~ ic!

  bhn jbb{{g`h~ bebdh{~! gdhcd~t Ycaph~``{ ckkp bhn d~ d{dg|c~bh~ ic |`c|a` ~c kch{dn` ~jd{ ibk~ bhn jcu ~jd{ gdej~

  bii`k~ ~j`g(

  ^c jby` b {pkk`{{ipa `z|`d`hk` b{ b Ycaph~``! tcp gp{~ o`

  gc~dyb~`n! ia`zdoa`! bhn udaadhe ~c ucf jbn( Tcp udaa h``n ~c

  ~bf` ~j` dhd~db~dy` ~c dn`h~dit ackba `{cpk`{ bhn dh{~d~p~dch{

  ud~j ujdkj tcp kbh kcc|`b~`( ^c o` `ii`k~dy` dh tcp ucf!

  tcp gdej~ h``n ~c pha`bh |bk~dk`{ bhn |dhkd|a`{ ~jb~ tcp

  jby` n`y`ac|`n ch ~j` ob{d{ ci |dc `z|`d`hk`{( N`{|d~`

  ~j`{` kjbaa`he`{c |`jb|{ o`kbp{` ci ~j`gYcaph~``{ dh

  Pfbdh` idhn {b~d{ibk~dch dh n`gch{~b~dhe ~c ~j`d kcaa`bep`{

  ~jb~ `y`t dhndydnpba kbh gbf` b ndii``hk` dh ~j` k`b~dch ci

  b kdyda {ckd`~t( B{ d~ jb{ dh ~j` |b{~! Pfbdh` d{ |cd{`n ~c |abt b

  |dyc~ba ca` dh ~j` ip~p` ci @pc|` bhn ~j` ucan( Ycaph~``{

  jby` b phdrp` c||c~phd~t ~c dg|bk~ ~j` hb~p` ci ~jb~ ca`(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  40/111

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  41/111

  \@BK@ KC_\[ ^_BDH DHE

  Cy`yd`u ci \`'[`ydk` ^bdhdhe

  ^j` cy`baa ecba ci |`'{`ydk` ~bdhdhe *\[^$

  d{ ~c |`|b` tcp ic {bi` bhn {pkk`{{ipa {`ydk` dh tcp ip~p`

  b{{dehg`h~{ bhn kcggphd~d`{( ^j` `g|jb{d{ npdhe ~bdhdhe

  d{ ch oc~j bnb|~dhe tcp `zd{~dhe {fdaa{ bhn `z|`d`hk` ~c ~j`

  Pfbdhdbh `hydchg`h~ bhn n`y`ac|dhe h`u fhcua`ne`! {fdaa{!

  bhn b~~d~pn`{ ~jb~ udaa `hboa` tcp ~c kb` ic tcp cuh j`ba~j

  bhn {bi`~t! ucf `ii`k~dy`at b~ tcp {d~`{! bhn {pkk`{{ipaat

  dh~`eb~` dh~c tcp h`u kcggphd~d`{( ^j` |cebg jb{ idy`

  gbmc kcg|ch`h~{= ~`kjhdkba ~bdhdhe! abhepbe` ~bdhdhe!

  kc{{'kpa~pba ~bdhdhe! j`ba~j ~bdhdhe! bhn {bi`~t bhn {`kpd~t

  ~bdhdhe( ^j` jcg`{~bt `z|`d`hk` *adydhe ud~j b Pfbdhdbh

  ibgdat ~jcpejcp~ \[^$ d{ ch` ci ~j` gc{~ ybapboa` b{|`k~{ ci

  ~bdhdhe(

  ^j` ~bdhdhe |cebg `kcehd}`{ ~jb~ ~bdh``{ kcg` ud~j

  b phdrp` {`~ ci {fdaa{ bhn `z|`d`hk`{! bache ud~j b u`aa'

  n`y`ac|`n {`h{` ci kpdc{d~t! dhn`|`hn`hk`! bhn ~j` bodad~t ~c

  bnb|~ ~c h`u {d~pb~dch{( ^jp{! ~bdhdhe d{ n`{deh`n ~c |cydn`

  ~bdh``{ ud~j {~b~`ed`{ ic ~bfdhe gc` `{|ch{dodad~t ic ~j`d

  cuh a`bhdhe(

  \`bk` Kc|{#Pfbdh` p{`{ b kcggphd~t'ob{`n gcn`a ci

  ~bdhdhe( Tcp `h~d` ~bdhdhe ecp| udaa g``~ dh ~j` ~bdhdhe

  jpo chat ic ~j` dhd~dba \[^ cd`h~b~dch *kbaa`n bh Bdyba

  _`~`b~$! ic {`y`ba nbt{ dh ~j` gdnna` ci \[^ *kbaa`n \[^

  Phdy`{d~t$! bhn ~j`h b~ ~j` `hn ci \[^ *kbaa`n [u`bdhe'Dh

  _`~`b~$( Ic gc{~ ci ~j` ~bdhdhe |`dcn! jcu`y`! ~bdh``{udaa ady` dh kap{~`{ *dh ~cuh{ bhn ydaabe`{ ackb~`n ud~jdh b

  ~uc' ~c ~j``'jcp dn` ci ~j` \`bk` Kc|{ ciidk` dh Ftdy$ ud~j

  ~j`` c icp c~j` ~bdh``{! b abhepbe` bhn kc{{'kpa~pba

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ ;4

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  42/111

  \ @ B K @ K C _ \ [>?

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  45/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ >;

  Bnnd~dchba ^bdhdhe Npdhe Ycaph~`` [`ydk`

  ^j` \`bk` Kc|{ dg|a`g`h~{ b ~bdhdhe {t{~`g ~jb~ |cydn`{

  Ycaph~``{ ud~j kch~dhpba c||c~phd~d`{ ~c `hjbhk` ~j`d

  ~`kjhdkba bhn kc{{'kpa~pba {fdaa{( Npdhe {`ydk`! tcp udaa

  jby` b~ a`b{~ ~uc ~bdhdhe `y`h~{( ^j` ~d~a`{ bhn com`k~dy`{ ic

  ~jc{` `y`h~{ b` b{ icaacu{=

  Dh'{`rydk` ~rbdhdhe= \cydn`{ bh c||c~phd~t ic

  Ycaph~``{ ~c p|ebn` ~j`d ~`kjhdkba! abhepbe`!

  bhn |cm`k~ n`y`ac|g`h~ {fdaa{ ujda` {jbdhe ~j`d

  `z|`d`hk`{( Dh'{`ydk` `y`h~{ dh Pfbdh` dhkapn`

  abhepbe` `i`{j`{! `edchba g``~dhe{! bhn |ci`{{dchba

  ucf{jc|{ bhn kchi``hk`{( Checdhe abhepbe` a`bhdhe

  d{ b ~c| |dcd~t ci ~bdhdhe bhn `z|bhn`n abhepbe`

  gb~`dba{! ~p~c ~bdhdhe! bhn dhndydnpba j`a| b`

  bybdaboa` ic Ycaph~``{(

  Kac{`'ci'{`rydk` kchi`r`hk`= \`|b`{ Ycaph~``{ ic

  ~j` ip~p` bi~` \`bk` Kc|{ {`ydk` bhn `yd`u{ ~j`d

  |cm`k~{ bhn |`{chba `z|`d`hk`{(

  ^j` hpgo`! a`he~j! bhn n`{deh ci ~j`{` ~bdhdhe{ b` bnb|~`n

  ~c kcph~t'{|`kdidk h``n{ bhn kchnd~dch{( ^j` f`t ~c ~j`

  ~bdhdhe {t{~`g d{ ~jb~ ~bdhdhe `y`h~{ b` dh~`eb~`n bhn

  dh~``ab~`n! icg ~j` |`'n`|b~p` cd`h~b~dch ~jcpej

  ~j` `hn ci tcp {`ydk`! bhn b` |abhh`n! dg|a`g`h~`n! bhn

  `ybapb~`n kcc|`b~dy`at ot ~j` ~bdhdhe {~bii! \`bk` Kc|{

  {~bii! bhn Ycaph~``{(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  46/111

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  47/111

  TCP_ [email protected]^J KB_@ BHN

  [BI@^T DH PF_BDH @

  ^j` \`bk` Kc|{ jdej`{~ |dcd~t d{ gbdh~bdhdhe ~j` eccn

  j`ba~j bhn {bi`~t ci `bkj Ycaph~``( \`bk` Kc|{ g`ndkba

  |cebg{ `g|jb{d}` ~j` dg|c~bhk` ci j`ba~j gbdh~`hbhk`

  o`jbydc{( ^j` \`bk` Kc|{ dh Pfbdh` gbdh~bdh{ b kadhdk ud~j

  icp ipaa'~dg` g`ndkba ciidk`{ ujc ~bf` kb` ci Ycaph~``{|dgbt j`ba~j kb` h``n{( G`ndkba {`ydk`{! {pkj b{ ~`{~dhe

  bhn ob{dk ~`b~g`h~! b` bybdaboa` dh Pfbdh` b~ kb`ipaat

  {k``h`n ackba ibkdad~d`{( Di tcp o`kcg` {`dcp{at daa! tcp udaa o`

  ~bh{|c~`n `d~j` ~c bh Bg`dkbh'{~bhnbn g`ndkba ibkdad~t dh

  ~j` `edch c ~c ~j` Phd~`n [~b~`{(

  J`ba~j D{{p`{ dh Pfbdh`

  J`ba~j d{{p`{ ybt bkkcndhe ~c ~j` {ckdba! `kchcgdk! bhn

  `hydchg`h~ba kchnd~dch{ ci `bkj `edch dh Pfbdh`( [cg`

  j`ba~j d{{p`{ ~jb~ |c{` kjbaa`he`{ ic baa Pfbdhdbh{ icaacu(

  _bndb~dch bhn hpka`b {bi`~t( Ic~t |`k`h~ ci Pfbdh`{

  `a`k~dkd~t d{ |cydn`n ot hpka`b |cu`( ^j` P([( N`|b~g`h~

  ci @h`et bhn ~j` Pfbdhdbh [~b~` Hpka`b _`epab~ct

  Kcggd{{dch kcaabocb~` dh gchd~cdhe bhn dg|cydhe {bi`~t

  b~ baa c|`b~dhe ibkdad~d`{ dh Pfbdh`( Ycaph~``{ b` hc~

  |abk`n ud~jdh ;< fdacg`~`{ ci bh c|`b~dhe |cu` {~b~dch( Baa

  kp`h~at c|`b~dhe {~b~dch{ g``~ U`{~`h {bi`~t {~bhnbn{(

  ^j` ab{~ `bk~c b~ ~j` Kj`hcota hpka`b |cu` |abh~

  ub{ {jp~ ncuh dh N`k`go` ?

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  48/111

  Hc Ycaph~``{ b` |abk`n b~ bht {d~` ud~j jdej`'~jbh'hcgba

  a`y`a{ ci bndb~dch( ^j` Pfbdhdbh ecy`hg`h~ gchd~c{ i`{j

  iccn{ bhn g`b~{ {can dh k`h~ba gbf`~{ ~c `h{p` ~jb~ hciccn ~jb~ `zk``n{ @pc|`bh hcg{ ic bndb~dch d{ {can dh

  Pfbdhdbh gbf`~{(

  Dhnp{~dba |caap~dch( Npdhe ~j` [cyd`~ `b! ~j` k`h~ba bhn

  `b{~`h `edch{ ci Pfbdh` u`` jdejat |cnpk~dy` bhn j`bydat

  dhnp{~dbad}`n! `{pa~dhe dh bd |caap~dch bhn ecphn bhn ub~`

  ~boa` kch~bgdhb~dch( Ycaph~``{ b` hc~ |abk`n b~ {d~`{ ud~j

  phbkk`|~boa` a`y`a{ ci bd bhn ecphn |caap~dch(

  Bd |caap~dch( Y`jdka` `zjbp{~ d{ ph`epab~`n! {c mcee`{ dh

  abe` ~cuh{ bhn kd~d`{ {jcpan bycdn phhdhe npdhe |`bf

  ~biidk jcp{( Ujda` {gce dh kd~d`{ gbt o` hc uc{` ~jbh dh ~j`

  Phd~`n [~b~`{! Ycaph~``{ ud~j b jd{~ct ci b{~jgb gbt idhn

  ~j`d kchnd~dch `zbk`ob~`n( Dh bnnd~dch! kdeb`~~` {gcfdhe d{

  kcggch dh Pfbdh`! bhn |poadk b`b{ b` {`ancg n`{dehb~`nb{ hc {gcfdhe b`b{(

  Dh{piidkd`h~ dhib{~pk~p`( ^j` `kchcgdk kjbaa`he`{ ci

  o`kcgdhe bh dhn`|`hn`h~ kcph~t jby` jbn b h`eb~dy` dg|bk~

  ch ~j` bodad~t ci Pfbdh`{ kd~d`{ bhn ~cuh{ ~c |cydn` ob{dk

  {`ydk`{ ~c `{dn`h~{( Ic `zbg|a`! ub~` {p||at {t{~`g{ dh

  {cg` kd~d`{ bhn ~cuh{ nc hc~ epbbh~`` |c~boa` ub~`( Dh

  c~j` ackb~dch{! bybdabodad~t ci ub~` d{ adgd~`n ~c |`bf p{`

  jcp{( Jc~ ub~`! ujdkj ub{ e`h`b~`n k`h~baat dh kd~d`{

  npdhe ~j` [cyd`~ `b! d{ ci~`h hc~ bybdaboa`( Dh kd~d`{ ud~j

  j`b~dhe |abh~{! ~j` bybdabodad~t ci j`b~ dh udh~` d{ n`~`gdh`n

  ot `bkj kd~t{ idhbhkdba `{cpk`{( Di ~j` ackba ecy`hg`h~

  abkf{ {piidkd`h~ `{cpk`{! `{dn`h~{ gp{~ p{` {|bk` j`b~`{!

  kcba' c uccn'ophdhe {~cy`{! c c~j` g`bh{ ~c j`b~ ~j`d

  jcg`{( Dh e`h`ba! adydhe rpb~`{ dh ~j` udh~` b` kcca` ~jbh

  ujb~ Bg`dkbh{ b` bkkp{~cg`n ~c(

  \ @ B K @ K C _ \ [>9

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  49/111

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  50/111

  \ @ B K @ K C _ \ [

  `z~`g`at dg|c~bh~ dh b`b{ uj`` ndbehc{~dk bhn ~`b~g`h~

  ibkdad~d`{ b` hc~ p| ~c ~j` {~bhnbn{ ci ~j` Phd~`n [~b~`{( ^j`

  gc{~ dg|c~bh~ ci tcp `{|ch{dodad~d`{ dh Pfbdh` d{ ~c ~bf`~j` icaacudhe |`y`h~dy` g`b{p`{=

  [ckdba d{cab~dch bhn ~j` {~`{{ ci kc|dhe ud~j b h`u kpa~p`

  kbh o` cy`uj`agdhe b~ ~dg`{! |b~dkpabat dh ch`{ id{~ i`u

  gch~j{ dh'kcph~t( Pfbdhdbh udh~`{ b` rpd~` kcan! bhn

  {jc~ nbt{ bhn ache hdej~{ |`ybda icg `bat N`k`go` ~c

  `bat Gbkj( [`b{chba kjbhe`{ dh ~j` bgcph~ ci {phadej~ kbh

  bii`k~ ch`{ `gc~dchba j`ba~j( \`bk` Kc|{ g`ndkba ciidk`{

  |cydn` {p||c~ ic g`h~ba j`ba~j d{{p`{! bhn b ybd`~t ci

  |`` {p||c~ ucf{jc|{ j`a| n`ip{` ~j` {~`{{ b{{ckdb~`n

  ud~j bnmp{~g`h~ d{{p`{( Tcp |cbk~dy` kcggd~g`h~ ~c `epab

  `z`kd{`! b eccn nd`~! bhn {piidkd`h~ jtnb~dch udaa ba{c j`a|(

  Bakcjca kch{pg|~dch d{ kcggch b~ {ckdba `y`h~{ dh Pfbdh`!

  bhn ~j` {po~a`~d`{ ci b||c|db~` bakcjca p{` kbh o` ndiidkpa~~c phn`{~bhn( Bakcjcad{g d{ hc~ kcggchat `kcehd}`n b{ b

  nd{`b{` dh Pfbdh`! bhn {p||c~ h`~ucf{ ic bo{~dh`hk` bhn

  ~`b~g`h~ b` hc~ `z~`h{dy`at n`y`ac|`n( Ycaph~``{ ud~j b

  jd{~ct ci bakcjca bop{` gbt i``a kjbaa`he`n ot ~j` |`yb{dy`

  p{` ci bakcjca dh ~j` kpa~p`( H`y`~j`a`{{! ~jc{` ujc kjcc{`

  hc~ ~c ndhf jby` icphn ~jb~ gbdh~bdhdhe ~jb~ kjcdk` nc`{ hc~

  dh~`i`` ud~j n`y`ac|dhe |c{d~dy` `ab~dch{jd|{ ud~j Pfbdhdbh{(

  Gbht daah`{{`{ ~jb~ biiadk~ Ycaph~``{ ucanudn` b` `h~d`at

  |`y`h~boa` di |c|` iccn bhn ub~` |`kbp~dch{ b` ~bf`h(

  ^j`{` nd{`b{`{ dhkapn` iccn |cd{chdhe! |bb{d~dk dhi`k~dch{!

  j`|b~d~d{ B! bhn nt{`h~`t( \c|` iccn |`|bb~dch bhn

  {~cbe` n`k`b{` ~j` dhkdn`hk` ci obk~`dba bhn ydba

  eb{~c`h~`d~d{! bhn bycdndhe bu gdaf |cnpk~{ n`k`b{`{

  ~j` adf`adjccn ci kch~bk~dhe obk~`dba daah`{{ b{{ckdb~`n ud~j

  hch|b{~`pd}`n gdaf( ^j` g`ndkba ciidk`{ udaa nd{kp{{ {|`kdidk

  {~bhnbn{ ic ub~` bhn iccn |`|bb~dch dh Pfbdh` npdhe

  |`'{`ydk` ~bdhdhe(

  >:

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  51/111

  [bhd~b~dch ibkdad~d`{ dh Pfbdh` ph ~j` ebgp~= U`{~`h'

  {~ta` ~cda`~{ bhn ^pfd{j {rpb~ ~cda`~{ b` |`{`h~ dh `rpba

  hpgo`{! bhn dh {gbaa` ydaabe`{ bhn ~cuh{ cp~jcp{`{ b`kcggch( ^j` a`y`a ci ka`bhadh`{{ dh |poadk ibkdad~d`{ bhn ch

  |poadk ~bh{|c~b~dch ybd`{ e`b~at(

  O`kbp{` ci ~j` j`byt g`~ba kch~`h~ bhn |c{{doa` gdkcodba

  kch~bgdhb~dch ci gc{~ ci ~j` ub~` {p||at dh Pfbdh`!

  Ycaph~` { b` nd{kcpbe`n icg ndhfdhe ~b| ub~ ( Dh`z|`h{dy`

  oc~~a`n ub~` d{ `bndat bybdaboa` dh fdc{f{ bhn {~c`{! bhn ~j`

  \`bk` Kc|{ udaa |cydn` iphn{ ic |pkjb{dhe d~(

  Bo{~dh`hk` d{ ~j` chat k`~bdh kjcdk` ic |`y`h~dhe dhi`k~dch

  ud~j JDY bhn c~j` [^D{( Tcp b` ~bfdhe d{f{ di tcp kjcc{`

  ~c o` {`zpbaat bk~dy`( ^c a`{{`h d{f! p{` b kchncg `y`t ~dg`

  tcp jby` {`z( Uj`~j` tcp |b~h` d{ b Pfbdhdbh! b i`aacu

  Ycaph~``! c bhtch` `a{`! nc hc~ b{{pg` ~jd{ |`{ch d{ i``

  ci JDY#BDN[ c c~j` [^D{( Tcp udaa `k`dy` gc` dhicgb~dchicg ~j` g`ndkba ciidk` bocp~ ~jd{ dg|c~bh~ d{{p`(

  Ycaph~``{ b` `z|`k~`n ~c bnj`` ~c bh `ii`k~dy` g`bh{

  ci od~j kch~ca ~c |`y`h~ bh ph|abhh`n |`ehbhkt( Tcp

  g`ndkba ciidk` kbh j`a| tcp n`kdn` ch ~j` gc{~ b||c|db~`

  g`~jcn ~c {pd~ tcp dhndydnpba h``n{( Kch~bk`|~dy` g`~jcn{

  b` bybdaboa` ud~jcp~ kjbe` icg ~j` g`ndkba ciidk`(

  D~ d{ kd~dkba ~c tcp j`ba~j ~jb~ tcp |cg|~at `|c~ ~c ~j`

  g`ndkba ciidk` c c~j` n`{dehb~`n ibkdad~t ic {kj`npa`n

  dggphd}b~dch{! bhn ~jb~ tcp a`~ tcp g`ndkba ciidk` fhcu

  dgg`ndb~`at ci {dehdidkbh~ daah`{{`{ bhn dhmpd`{(

  Ucg`h{ J`ba~j Dhicgb~dch

  \`ehbhkt d{ ~`b~`n dh ~j` {bg` gbhh` b{ c~j` Ycaph~``

  j`ba~j kchnd~dch{ ~jb~ `rpd` g`ndkba b~~`h~dch! op~ ba{c jb{

  |cebggb~dk bgdidkb~dch{( ^j` \`bk` Kc|{ d{ `{|ch{doa`

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ >4

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  52/111

  ic n`~`gdhdhe ~j` g`ndkba d{f bhn ~j` bybdabodad~t ci

  b||c|db~` g`ndkba kb` di ~j` Ycaph~`` `gbdh{ dh'kcph~t(

  Edy`h ~j` kdkpg{~bhk`{ phn` ujdkj Ycaph~``{ ady` bhnucf dh \`bk` Kc|{ kcph~d`{! d~ d{ b` ~jb~ ~j` \`bk` Kc|{

  g`ndkba bhn |cebggb~dk {~bhnbn{ ic kch~dhp`n {`ydk`

  npdhe |`ehbhkt kbh o` g`~(

  I`gdhdh` jted`h` |cnpk~{ b` bybdaboa` dh ackba gbf`~{(

  Di tcp `rpd` b {|`kdidk |cnpk~ ~jb~ gbt hc~ o` bybdaboa` dh

  Pfbdh`! tcp udaa jby` ~c `d~j` odhe b {p||at ud~j tcp c

  gbf` bbhe`g`h~{ ~c jby` ~j` |cnpk~ {`h~ ~c tcp(

  Tcp \`bk` Kc|{ G`ndkba Fd~

  ^j` \`bk` Kc|{ g`ndkba ciidk` |cydn`{ Ycaph~``{ ud~j b

  g`ndkba fd~ ~jb~ kch~bdh{ ob{dk d~`g{ h`k`{{bt ~c |`y`h~ bhn

  ~`b~ daah`{{`{ ~jb~ gbt ckkp npdhe {`ydk`( Fd~ d~`g{ kbh o`

  |`dcndkbaat `{~ckf`n b~ ~j` g`ndkba ciidk`(

  G`ndkba Fd~ Kch~`h~{

  Bk` obhnbe`{

  Bnj`{dy` ~b|`

  Bg`rdkbh _`n Krc{{ Idr{~ Bdn ) [bi`~t Jbhnoccf

  Bh~bkdn ~boa`~{ *^pg{$

  Bh~dodc~dk cdh~g`h~ *Obkd~bkdh#H`cgtkdh#\catgtkdh O$Bh~d{`|~dk bh~dgdkcodba {fdh ka`bh` *Jdodka`h{$

  Obhn'Bdn{

  Op~~`iat kac{p`{

  Kbabgdh` ac~dch

  K`|bkca ac}`he`{

  Kchncg{

  N`h~ba iac{{Nd|j`hjtnbgdh` JKA ?0 ge *O`hbnta$

  Dh{`k~ `|`aa`h~ {~dkf *Kp~~`{$

  Dcndh` ~boa`~{ *ic ub~` |pdidkb~dch$

  \ @ B K @ K C _ \ [0

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  53/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 02

  Ad| obag *Kjb|{~dkf$

  Cba `jtnb~dch {ba~{ bhn Eb~cbn`

  Cba ~j`gcg`~` *Ibj`hj`d~$\{`pnc`|j`ndh` JKA ;< ge *[pnbi`n$

  _cod~p{{dh'NG ac}`he`{ *ic kcpej$

  [kd{{c{

  [~`da` ebp}` |bn{

  ^`~bjtnc}badh` `t` nc|{ *Yd{dh`$

  ^dhbk~dh *bh~dipheba k`bg$

  ^u``}`{

  O`ic` Tcp A`by`= B G`ndkba Kj`kfad{~

  Di ~j`` jb{ o``h bht kjbhe` dh tcp j`ba~j|jt{dkba!

  g`h~ba! c n`h~ba{dhk` tcp {pogd~~`n tcp `zbgdhb~dch

  `|c~{ ~c ~j` \`bk` Kc|{! tcp gp{~ dgg`ndb~`at hc~dit ~j`

  Ciidk` ci G`ndkba [`ydk`{( Ibdap` ~c nd{kac{` h`u daah`{{`{!dhmpd`{! baa`ed`{! c |`ehbhkt kbh `hnbhe` tcp j`ba~j bhn

  gbt m`c|bnd}` tcp `adedodad~t ~c {`y`(

  Di tcp n`h~ba `zbg ub{ nch` gc` ~jbh b t`b bec! c di tcp

  |jt{dkba `zbg d{ gc` ~jbh ~uc t`b{ can! kch~bk~ ~j` Ciidk`

  ci G`ndkba [`ydk`{ ~c idhn cp~ uj`~j` tcp h``n ~c p|nb~`

  tcp `kcn{( Di tcp n`h~d{~ c \`bk` Kc|{ n`h~ba kch{pa~bh~

  jb{ `kcgg`hn`n ~jb~ tcp phn`ec n`h~ba ~`b~g`h~ c

  `|bd! tcp gp{~ kcg|a`~` ~jb~ ucf bhn gbf` {p` tcp

  n`h~d{~ {`hn{ `rp`{~`n kchidgb~dch `|c~{ c Z'bt{ ~c ~j`

  Ciidk` ci G`ndkba [`ydk`{(

  Di tcp ud{j ~c bycdn jbydhe np|adkb~` ybkkdhb~dch{! kch~bk~

  tcp |jt{dkdbh{ ciidk`! co~bdh b kc|t ci tcp dggphd}b~dch

  `kcn! bhn odhe d~ ~c tcp |`'n`|b~p` {~bedhe cd`h~b~dch(Di tcp jby` bht dggphd}b~dch{ |dc ~c \`bk` Kc|{ {`ydk`!

  ~j` \`bk` Kc|{ kbhhc~ `dgop{` tcp ic ~j` kc{~( ^j`

  \`bk` Kc|{ udaa |cydn` baa ~j` dggphd}b~dch{ h`k`{{bt ic

  tcp cy`{`b{ b{{dehg`h~ {jc~at bi~` tcp bdy` dh Pfbdh`(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  54/111

  \ @ B K @ K C _ \ [

  Odhe b ~j``'gch~j {p||at ci bht |`{kd|~dch c cy`'~j`'

  kcph~` g`ndkb~dch tcp p{` ch b `epab ob{d{! dhkapndhe od~j

  kch~ca |daa{( Ba~jcpej ~j` \`bk` Kc|{ kbhhc~ `dgop{`tcp ic ~jd{ ~j``'gch~j {p||at! d~ udaa |cydn` `idaa{ ic baa

  |`{chba g`ndkb~dch{ npdhe tcp {`ydk`( Ujda` bubd~dhe

  {jd|g`h~ujdkj kbh ~bf` {`y`ba gch~j{tcp udaa o`

  n`|`hn`h~ ch tcp cuh g`ndkb~dch {p||at(

  ^j` \`bk` Kc|{ udaa hc~ |bt ic j`oba c hch|`{kdo`n

  g`ndkb~dch{! {pkj b{ [~( Mcjh{ uc~! eapkc{bgdh`! {`a`hdpg!

  c bh~dczdnbh~ {p||a`g`h~{( Di tcp h``n kp{~cg c~jc|`ndk

  n`ydk`{! {pkj b{ {|adh~{! obk`{! c kcg|`{{dch {~ckfdhe{!

  odhe ~j`g ud~j tcp( *Hc~` ~jb~ b~~bkjboa` {jc` kbg|ch{

  kbh j`a| dh h`ec~db~dhe dk`' bhn {hcu'kcy``n kcooa`n

  {~``~{($

  Tcp b` `hkcpbe`n ~c odhe kc|d`{ ci g`ndkba |`{kd|~dch{

  {deh`n ot tcp |jt{dkdbh( ^jd{ d{ hc~ b `rpd`g`h~! op~ ~j`tgdej~ kcg` dh jbhnt di tcp b` rp`{~dch`n dh ~bh{d~ bocp~

  kbtdhe b ~j``'gch~j {p||at ci |`{kd|~dch npe{(

  Di tcp u`b `t`eab{{`{! odhe ~uc |bd{ ud~j tcpb |bd bhn

  b {|b`( Di b |bd o`bf{! ~j` \`bk` Kc|{ udaa `|abk` d~! p{dhe

  ~j` dhicgb~dch tcp nck~c dh ~j` Phd~`n [~b~`{ |cydn`n

  ch ~j` `t`eab{{`{ icg npdhe tcp `zbgdhb~dch( ^j` \`bk`

  Kc|{ nd{kcpbe`{ tcp icg p{dhe kch~bk~ a`h{`{ npdhe tcp

  {`ydk` ~c `npk` tcp d{f ci n`y`ac|dhe b {`dcp{ dhi`k~dch

  c c~j` `t` nd{`b{`( Gc{~ \`bk` Kc|{ kcph~d`{ nc hc~ jby`

  b||c|db~` ub~` bhn {bhd~b~dch ~c {p||c~ `t` kb` ud~j

  ~j` p{` ci kch~bk~ a`h{`{( ^j` \`bk` Kc|{ udaa hc~ {p||at

  c `|abk` kch~bk~ a`h{`{ c b{{ckdb~`n {cap~dch{ pha`{{ bh

  c|j~jbagcaced{~ jb{ `kcgg`hn`n ~j`d p{` ic b {|`kdidk

  g`ndkba kchnd~dch bhn ~j` \`bk` Kc|{ Ciidk` ci G`ndkba

  [`ydk`{ jb{ edy`h b||cyba(

  0?

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  55/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @

  Di tcp b` `adedoa` ic G`ndkb`! b` cy` 0< t`b{ ci be`!

  c jby` b j`ba~j kchnd~dch ~jb~ gbt `{~dk~ tcp ip~p`

  |b~dkd|b~dch dh j`ba~j kb` |abh{! tcp gbt ud{j ~c kch{pa~bh dh{pbhk` {|`kdbad{~ bocp~ phdrp` kcy`be` h``n{ o`ic`

  tcp n`|b~p`( ^j` \`bk` Kc|{ udaa |cydn` baa h`k`{{bt

  j`ba~j kb` icg ~j` ~dg` tcp a`by` ic tcp |`'n`|b~p`

  cd`h~b~dch ph~da tcp kcg|a`~` tcp {`ydk`( Uj`h tcp idhd{j!

  tcp udaa o` `h~d~a`n ~c ~j` |c{~'{`ydk` j`ba~j kb` o`h`id~{

  n`{kdo`n dh ~j` \`bk` Kc|{ Ycaph~``r Jbhnoccf( Tcp gbt

  ud{j ~c kch{dn` f``|dhe bh `zd{~dhe j`ba~j |abh dh `ii`k~npdhe tcp {`ydk` di tcp ~jdhf be` c |`'`zd{~dhe kchnd~dch{

  gdej~ |`y`h~ tcp icg `'`hcaadhe dh tcp kp`h~ |abh

  uj`h tcp `~ph jcg`(

  [bi`~t bhn [`kpd~tCp \b~h`{jd|

  [`ydhe b{ b Ycaph~`` cy`{`b{ `h~bda{ k`~bdh {bi`~tbhn {`kpd~t d{f{( Adydhe bhn ~by`adhe dh bh phibgdadb

  `hydchg`h~! b adgd~`n phn`{~bhndhe ci ~j` ackba abhepbe`

  bhn kpa~p`! bhn ~j` |`k`|~dch ci o`dhe b u`ba~jt Bg`dkbh

  b` {cg` ci ~j` ibk~c{ ~jb~ kbh |p~ b Ycaph~`` b~ d{f(

  \c|`~t ~j`i~{ bhn opeabd`{ b` hc~ phkcggch( Dhkdn`h~{

  ci |jt{dkba bhn {`zpba b{{bpa~ nc ckkp! ba~jcpej bagc{~ baa

  Ycaph~``{ kcg|a`~` ~j`d ~uc t`b{ ci {`ydk` ud~jcp~ {`dcp{|`{chba {bi`~t |coa`g{( Dh bnnd~dch! gc` ~jbh :0 |`k`h~

  ci Ycaph~``{ {py`t`n dh ~j` ?

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  56/111

  ^j` \`bk` Kc|{ gbf`{ `y`t `iic~ ~c edy` Ycaph~``{ ~j`

  ~cca{ ~j`t h``n ~c iphk~dch dh ~j` {bi`{~ bhn gc{~ {`kp` ubt

  |c{{doa`! o`kbp{` ucfdhe ~c gbzdgd}` ~j` {bi`~t bhn {`kpd~tci Ycaph~``{ d{ cp jdej`{~ |dcd~t( Hc~ chat nc u` |cydn` tcp

  ud~j ~bdhdhe bhn ~cca{ ~c |`|b` ic ~j` ph`z|`k~`n! op~ u`

  ~`bkj tcp ~c dn`h~dit bhn gbhbe` ~j` d{f{ tcp gbt `hkcph~`(

  _d{f ibk~c{ kbh ybt ud~jdh kcph~d`{ ~jcpejcp~ ~j` ucan

  ~jb~ b` {`y`n ot ~j` \`bk` Kc|{( B Ycaph~`` dh Pfbdh`

  gbt ibk` d{f{ {|`kdidk ~c ~jd{ kcph~t dh bnnd~dch ~c d{f{

  b{{ckdb~`n ud~j adydhe dh b n`y`ac|dhe kcph~t(

  Ibk~cr{ ~jb~ Kch~rdop~` ~c Ycaph~``r _d{f

  ^j`r` br` {`y`rba ibk~cr{ ~jb~ kbh j`dej~`h b Ycaph~``r{

  rd{f! gbht ci ujdkj br` ud~jdh ~j` Ycaph~``r{ kch~rca(

  Ob{`n ch dhicgb~dch eb~j``n icg dhkdn`h~ `|c~{

  ucanudn` dh ?

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  57/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @

  [pggbrt [~rb~`ed`{ ~c _`npk` _d{f

  O`ic` bhn npdhe {`ydk`! tcp ~bdhdhe udaa bnn`{{ ~j`{`

  b`b{ ci kchk`h {c tcp kbh `npk` ~j` d{f{ tcp ibk`( Ic`zbg|a`! j`` b` {cg` {~b~`ed`{ Ycaph~``{ `g|act=

  [~b~`ed`{ ~c `npk` ~j` d{f#dg|bk~ ci ~j`i~=

  Fhcu ~j` `hydchg`h~ bhn kjcc{` {bi` cp~`{#~dg`{ ic

  ~by`a

  Bycdn jdej'kdg` b`b{ |` \`bk` Kc|{ epdnbhk`

  Fhcu ~j` yckbopabt ~c e`~ j`a| dh bh `g`e`hkt Kbt ybapboa`{ dh ndii``h~ |ckf`~{#|abk`{

  Kbt b npggt ubaa`~ b{ b n`kct

  [~b~`ed`{ ~c `npk` ~j` d{f#dg|bk~ ci opeabt=

  Ady` ud~j b ackba ibgdat c ch b ibgdat kcg|cphn

  \p~ {~che ackf{ ch ncc{ bhn f``| ybapboa`{ dh b ackf

  ocz c ~phf A`by` d`|abk`boa` com`k~{ b~ jcg` dh ~j` P([(

  Icaacu \`bk` Kc|{ epdn`adh`{ ch gbdh~bdhdhe jcg`

  {`kpd~t

  [~b~`ed`{ ~c `npk` ~j` d{f#dg|bk~ ci b{{bpa~=

  Gbf` ackba id`hn{

  Gbf` {p` tcp b||`bbhk` d{ `{|`k~ipa ci ackbakp{~cg{6 nch~ nbu h`eb~dy` b~~`h~dch ~c tcp{`ai ot

  u`bdhe dhb||c|db~` kac~jdhe

  E`~ ~c fhcu ackba ciidkdba{! |cadk`! bhn h`dejoc{

  by`a ud~j {cg`ch` uj`h`y` |c{{doa`

  Bycdn fhcuh jdej kdg` b`b{

  Adgd~ bakcjca kch{pg|~dch

  00

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  58/111

  \ @ B K @ K C _ \ [09

  [p||cr~ ircg [~bii

  Dh Gbkj ?

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  59/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 05

  ~j`d |`` Ycaph~``{! op~ ba{c ~c |`{`y` ~j` ip~p` dej~ ~c

  |c{`kp~`( [jcpan Ycaph~``{ n`kdn` ab~` dh ~j` |ck`{{ ~jb~

  ~j`t ubh~ ~c |ck``n ud~j ~j` |c{`kp~dch ci ~j`d b{{bdabh~*{$!~jd{ c|~dch gbt hc ache` `zd{~ di ~j` `ydn`hk` ci ~j` `y`h~ ub{

  hc~ |`{`y`n b~ ~j` ~dg` ci ~j` dhkdn`h~(

  ^j` kcph~t'{|`kdidk nb~b kjb~ o`acu {jcu{ ~j` dhkdn`hk` b~`{

  bhn ~j` by`be` hpgo` ci dhkdn`h~{ ci ~j` gbmc ~t|`{ ci {bi`~t

  dhkdn`h~{ `|c~`n ot \`bk` Kc|{ Ycaph~``{#~bdh``{ dh Pfbdh`

  b{ kcg|b`n ~c baa c~j` @pc|`! G`nd~`bh`bh! bhn B{db *@GB$

  `edch |cebg{ b{ b ujca`! icg ?

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  60/111

  \ @ B K @ K C _ \ [0:

  Uj`h bh~dkd|b~dhe \`bk` Kc|{ Ycaph~`` {`ydk`! tcp {jcpan

  `yd`u baa ci ~j` {bi`~t bhn {`kpd~t dhicgb~dch |cydn`n

  ~c tcp! dhkapndhe ~j` {~b~`ed`{ ~c `npk` d{f( ^jcpejcp~

  tcp ~bdhdhe bhn Ycaph~`` {`ydk`! tcp udaa o` `z|`k~`n ~c

  {pkk`{{ipaat kcg|a`~` baa ~bdhdhe kcg|`~`hkd`{ dh b ybd`~t ci

  b`b{! dhkapndhe {bi`~t bhn {`kpd~t( Chk` dh'kcph~t! p{` ~j`

  ~cca{ bhn dhicgb~dch {jb`n ud~j tcp ~c `gbdh b{ {bi` bhn

  {`kp` b{ |c{{doa`(

  2^j` by`be` hpgo`{ ci dhkdn`h~{ b` dh |b`h~j`{d{ bhn `rpba ~j` by`be``|c~`n b{{bpa~{ ic `bkj t`b o`~u``h ?

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  61/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 04

  Ujb~ di tcp o`kcg` b ydk~dg ci b ydca`h~ krdg`3

  I`u \`bk` Kc|{ Ycaph~``{ b` ydk~dg{ ci ydca`h~ kdg`{( ^j`

  \`bk` Kc|{ udaa edy` tcp dhicgb~dch bhn ~bdhdhe dh jcu ~c o`{bi`( Op~! mp{~ b{ dh ~j` P([(! kdg` jb||`h{! bhn Ycaph~``{ kbh

  o`kcg` ydk~dg{( Uj`h ~jd{ jb||`h{! ~j` dhy`{~deb~dy` ~`bg ci

  ~j` Ciidk` ci Dh{|`k~c E`h`ba *CDE$ d{ kjbe`n ud~j j`a|dhe

  |p{p` |c{`kp~dch ci ~jc{` ujc |`|`~b~` b ydca`h~ kdg`

  bebdh{~ b Ycaph~``( Di tcp o`kcg` b ydk~dg ci b ydca`h~ kdg`!

  ~j` n`kd{dch ~c |c{`kp~` c hc~ ~c |c{`kp~` d{ `h~d`at tcp{!

  bhn ch` ci ~j` ~b{f{ ci ~j` CDE d{ ~c gbf` {p` tcp b` ipaatdhicg`n ci tcp c|~dch{ bhn j`a| tcp ~jcpej ~j` |ck`{{ bhn

  |ck`np`{ dhycay`n dh ecdhe icubn ud~j |c{`kp~dch {jcpan

  tcp ud{j ~c nc {c( Di tcp n`kdn` ~c |c{`kp~`! u` b` j`` ~c

  b{{d{~ tcp dh `y`t ubt u` kbh(

  Kdg`{ ~jb~ ckkp cy`{`b{! ci kcp{`! b` dhy`{~deb~`n bhn

  |c{`kp~`n ot ackba bp~jcd~d`{ dh ackba kcp~{( Cp ca` d{ ~c

  kccndhb~` ~j` dhy`{~deb~dch bhn `ydn`hk` kcaa`k~dch ud~j ~j`

  `edchba {`kpd~t ciidk`{ *_[C{$ b~ ~j` P([( `gob{{t! ackba

  |cadk`! ackba |c{`kp~c{! bhn c~j`{ ~c `h{p` ~jb~ tcp dej~{

  b` |c~`k~`n ~c ~j` ipaa`{~ `z~`h~ |c{{doa` phn` ~j` abu{ ci

  ~j` kcph~t( CDE dhy`{~deb~dy` {~bii jb{ `z~`h{dy` `z|`d`hk`

  dh kdgdhba dhy`{~deb~dch! dh ucfdhe {`h{d~dy`at ud~j ydk~dg{!

  bhn b{ bnyckb~`{ ic ydk~dg{( U` ba{c gbt! dh k`~bdh adgd~`n

  kdkpg{~bhk`{! bbhe` ic ~j` `~`h~dch ci b ackba abut` ~c

  b{{d{~ ~j` ackba |poadk |c{`kp~c dh gbfdhe ~j` kb{` bebdh{~

  ~j` dhndydnpba ujc |`|`~b~`n ~j` ydca`h~ kdg`(

  Di tcp nc o`kcg` b ydk~dg ci b ydca`h~ kdg`! id{~! gbf` {p`

  tcp b` dh b {bi` |abk` bhn ud~j |`c|a` tcp ~p{~ bhn! {`kchn!

  kch~bk~ ~j` kcph~t nd`k~c c ~j` \`bk` Kc|{ g`ndkba

  ciidk` c ~j` {bi`~t bhn {`kpd~t kccndhb~c( Dgg`ndb~``|c~dhe d{ dg|c~bh~ ~c ~j` |`{`yb~dch ci `ydn`hk` bhn

  ~j` kjbhk`{ ci b||`j`hndhe ~j` {p{|`k~( Kcph~t nd`k~c{!

  g`ndkba ciidk`{! bhn {bi`~t bhn {`kpd~t kccndhb~c b`

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  62/111

  \ @ B K @ K C _ \ [9 jcp{ b

  nbt! 5 nbt{ b u``f( U` gbt o` kch~bk~`n ~jcpej cp ?>'jcp

  ydca h~ kdg` jc~adh` ydb ~`a |jch` b~ ?

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  63/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 92

  Bakcjca( Phic~phb~`at! {cg` Ycaph~``{ dh Pfbdh` jby` o``h

  coo`n c b{{bpa~`n ujda` dh~czdkb~`n( Dh~czdkb~dch n`k`b{`{

  bub`h`{{ bhn `bk~dch ~dg`! a`bydhe ~j` dh~czdkb~`ndhndydnpba gc` ypah`boa` ~c |`nb~c{( Dh bnnd~dch! d~ d{

  hc~ phkcggch ~c `hkcph~` dh~czdkb~`n dhndydnpba{ ujda`

  ~by`adhe ch |poadk ~bh{|c~b~dch( Npdhe |`'{`ydk` ~bdhdhe!

  tcp udaa |bk~dk` {fdaa{ ~jb~ b` p{`ipa ic dn`h~ditdhe bhn

  bycdndhe {d~pb~dch{ `ab~`n ~c bakcjca p{` ~jb~ kbh |c{` b

  ~j`b~ ~c tcp |`{chba {bi`~t(

  [kbg{ bhn ibpn( O`kbp{` ci ~j` jdej dhkdn`hk` ci k`nd~ kbn

  bhn B^G ibpn! ~j` P([( `gob{{t {~cheat nd{kcpbe`{ ~j`

  p{` ci k`nd~ kbn{ bhn B^G{ dh Pfbdh`( Ycaph~``{ {jcpan

  `zkjbhe` gch`t b~ b obhf bhn hc~ ud~j gch`t `zkjbhe`{

  h`b ~j` obhf! ch ~j` {~``~! c ud~j {~bhe`{( Ycaph~``{

  jby` `z|`d`hk`n ybdcp{ {kbg{! bhn tcp udaa `k`dy` gc`

  dhicgb~dch bocp~ |c~`h~dba {kbg{ npdhe ~bdhdhe bhn

  ~jcpejcp~ tcp {`ydk`(

  [~btdhe [bi`= Nch~ O` b ^be`~ ic Kdg`

  Tcp gp{~ o` |`|b`n ~c ~bf` ch b abe` n`e`` ci

  `{|ch{dodad~t ic tcp cuh {bi`~t( Chat tcp kbh gbf`

  tcp{`ai a`{{ ci b ~be`~! `h{p` ~jb~ tcp jcp{` d{ {`kp`!

  bhn n`y`ac| `ab~dch{ dh tcp kcggphd~t ~jb~ udaa gbf` tcp

  bh phadf`at ydk~dg ci kdg`( Dh kcgdhe ~c Pfbdh`! nc ujb~

  tcp ucpan nc di tcp gcy`n ~c b h`u kd~t dh ~j` Phd~`n [~b~`{=

  O` kbp~dcp{! kj`kf ~jdhe{ cp~! b{f rp`{~dch{! a`bh bocp~

  tcp h`dejocjccn! fhcu uj`` ~j` gc` d{ft ackb~dch{

  b`! p{` kcggch {`h{`! bhn o` bub`( Tcp kbh `npk` tcp

  ypah`bodad~t ~c kdg` ot dh~`eb~dhe dh~c tcp kcggphd~t!

  a`bhdhe ~j` ackba abhepbe`! bk~dhe `{|ch{doat! bhn bodndhe

  ot \`bk` Kc|{ |cadkd`{ bhn |ck`np`{( [`ydhe {bi`at bhn

  `ii`k~dy`at dh Pfbdh` gbt `rpd` ~jb~ tcp bkk`|~ {cg`

  `{~dk~dch{ ch tcp kp`h~ adi`{~ta`(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  64/111

  \ @ B K @ K C _ \ [9?

  Ycaph~``{ b~~bk~ b ac~ ci b~~`h~dch oc~j dh abe` kd~d`{ bhn

  b~ ~j`d {d~`{! op~ ~j`t b` adf`at ~c `k`dy` gc` h`eb~dy`

  b~~`h~dch dh jdejat |c|pab~`n k`h~`{ ~jbh b~ ~j`d {d~`{!uj`` ibgdat! id`hn{! bhn kcaa`bep`{ accf cp~ ic ~j`g(

  Ujda` {~b`{ b` ibdat kcggch ch ~j` {~``~! ~jd{ o`jbydc

  kbh o` `npk`n di tcp n`{{ kch{`yb~dy`at! bycdn `t` kch~bk~!

  bhn nc hc~ `{|chn ~c phubh~`n b~~`h~dch( Dh bnnd~dch! f``|

  tcp gch`t cp~ ci {dej~ ot p{dhe bh phn`ebg`h~ gch`t

  |cpkj! ~j` fdhn ~jb~ jbhe{ bcphn tcp h`kf bhn {~bt{ jdnn`h

  phn` tcp {jd~ c dh{dn` tcp kcb~( Nc hc~ f``| tcp gch`tdh cp~{dn` |ckf`~{ ci obkf|bkf{! dh kcb~ |ckf`~{! c dh ibhht

  |bkf{( Bhn baubt{ ubaf ud~j b kcg|bhdch b~ hdej~( I`gba`

  Ycaph~``{ {jcpan baubt{ b{f {cg`ch` ~j`t ~p{~ ~c ubaf

  ~j`g jcg`( Jbydhe b gba` `{kc~ nc`{ hc~ gbf` tcp a`{{

  dhn`|`hn`h~! d~ gbf`{ tcp {bi`(

  \`|bdhe ic ~j` Ph`z|`k~`n= [bi`~t ^bdhdhe bhnYcaph~`` [p||c~ dh Pfbdh`

  ^j` \`bk` Kc|{ b||cbkj ~c {bi`~t d{ b idy`'|che`n |abh ~c

  j`a| tcp {~bt {bi` npdhe tcp ~uc't`b {`ydk` bhn dhkapn`{

  ~j` icaacudhe= dhicgb~dch {jbdhe! Ycaph~`` ~bdhdhe! {d~`

  {`a`k~dch kd~`db! b n`~bda`n `g`e`hkt bk~dch |abh! bhn

  |c~ckca{ ic bnn`{{dhe {bi`~t bhn {`kpd~t dhkdn`h~{(Pfbdh`{ dh'kcph~t {bi`~t |cebg d{ cp~adh`n o`acu(

  ^j` \`bk` Kc|{#Pfbdh` ciidk` udaa f``| tcp dhicg`n ci bht

  d{{p`{ ~jb~ gbt dg|bk~ Ycaph~`` {bi`~t ~jcpej dhicgb~dch

  {jbdhe( _`epab p|nb~`{ udaa o` cii``n dh ~j` Ycaph~``

  h`u{a`~~` bhn dh g`gcbhnpg{ icg ~j` kcph~t nd`k~c(

  Dh ~j` `y`h~ ci b kd~dkba {d~pb~dch c `g`e`hkt! tcp udaa o`

  kch~bk~`n ~jcpej ~j` `g`e`hkt kcggphdkb~dch h`~ucf(

  Ycaph~`` ~bdhdhe udaa dhkapn` {`{{dch{ ~c |`|b` tcp ic

  {|`kdidk {bi`~t bhn {`kpd~t d{{p`{ dh Pfbdh`( ^jd{ ~bdhdhe

  udaa |`|b` tcp ~c bnc|~ b kpa~pbaat b||c|db~` adi`{~ta`

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  65/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 9;

  bhn `z`kd{` mpneg`h~ ~jb~ |cgc~`{ {bi`~t bhn `npk`{ d{f

  dh tcp jcg`! b~ ucf! bhn ujda` ~by`adhe( [bi`~t ~bdhdhe d{

  cii``n ~jcpejcp~ {`ydk` bhn d{ dh~`eb~`n dh~c ~j` abhepbe`!kc{{'kpa~pba! j`ba~j! bhn c~j` kcg|ch`h~{ ci ~bdhdhe(

  K`~bdh {d~` {`a`k~dch kd~`db b` p{`n ~c n`~`gdh` {bi`

  jcp{dhe ic Ycaph~``{ o`ic` ~j`d bdyba( ^j` \`bk` Kc|{

  {~bii ucf{ kac{`at ud~j jc{~ kcggphd~d`{ bhn kcph~`|b~

  be`hkd`{ ~c j`a| |`|b` ~j`g ic b Ycaph~``{ bdyba bhn ~c

  `{~boad{j `z|`k~b~dch{ ci ~j`d `{|`k~dy` ca`{ dh {p||c~dhe

  ~j` Ycaph~``( @bkj {d~` d{ dh{|`k~`n o`ic` ~j` Ycaph~``{

  bdyba ~c `h{p` |abk`g`h~ dh b||c|db~`! {bi`! bhn {`kp`

  jcp{dhe bhn ucf{d~`{( [d~` {`a`k~dch d{ ob{`n dh |b~ ch

  bht `a`ybh~ {d~` jd{~ct6 bkk`{{ ~c g`ndkba! obhfdhe! |c{~ba!

  bhn c~j` `{{`h~dba {`ydk`{6 bybdabodad~t ci kcggphdkb~dch{!

  ~bh{|c~b~dch! bhn gbf`~{6 jcp{dhe c|~dch{ bhn adydhe

  bbhe`g`h~{6 bhn c~j` Ycaph~`` {p||c~ h``n{(

  Tcp udaa ba{c a`bh bocp~ \`bk` Kc|{#Pfbdh`{ n`~bda`n

  `g`e`hkt bk~dch |abh! ujdkj d{ dg|a`g`h~`n dh ~j` `y`h~ ci

  kdyda c |cad~dkba ph`{~! b hb~pba c ~`kjhcacedkba nd{b{~` c

  ~`cd{g( Uj`h tcp bdy` b~ tcp {d~`! tcp udaa kcg|a`~`

  bhn {pogd~ bh `g`e`hkt kch~bk~ bhn {d~` ackb~c icg ud~j

  tcp bnn`{{! kch~bk~ dhicgb~dch! bhn b gb| ~c tcp jcp{`( Di

  ~j`` d{ b {`kpd~t ~j`b~! tcp udaa eb~j` ud~j c~j` Ycaph~``{dh Pfbdh` b~ |`n`~`gdh`n ackb~dch{ ph~da ~j` {d~pb~dch d{

  `{cay`n c ~j` \`bk` Kc|{ n`kdn`{ ~c `ybkpb~`(

  Idhbaat! dh cn` ic ~j` \`bk` Kc|{ ~c o` ipaat `{|ch{dy`

  ~c ~j` h``n{ ci Ycaph~``{! d~ d{ dg|`b~dy` ~jb~ Ycaph~``{

  dgg`ndb~`at `|c~ bht {`kpd~t dhkdn`h~ ~c ~j` \`bk` Kc|{

  {bi`~t bhn {`kpd~t kccndhb~c( ^j` \`bk` Kc|{ jb{

  `{~boad{j`n |c~ckca{ ic bnn`{{dhe {bi`~t bhn {`kpd~t dhkdn`h~{

  dh b ~dg`at bhn b||c|db~` gbhh`! bhn d~ kcaa`k~{ bhn

  `ybapb~`{ {bi`~t bhn {`kpd~t nb~b ~c ~bkf ~`hn{ bhn n`y`ac|

  {~b~`ed`{ ~c gdhdgd}` d{f{ ~c ip~p` Ycaph~``{(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  66/111

  \ @ B K @ K C _ \ [9>

  \`bk` Kc|{! jcu`y`! o`ad`y`{ ~j`` d{ b nd{k`|bhkt

  o`~u``h ~j` hpgo` ci `|c~`n dhkdn`h~{ bhn ~j` bk~pba

  hpgo`{ ci dhkdn`h~{( ^j` nd{k`|bhkt gbt o` b~~dop~`n~c phn`'`|c~dhe ot Ycaph~``{ ujc gbt hc~ ubh~ ~c

  `|c~ jbydhe o``h phn` ~j` dhiap`hk` ci bakcjca uj`h ~j`

  dhkdn`h~ ckkp`n! c jbydhe o``h bo{`h~ icg {d~` ud~jcp~

  hc~ditdhe \`bk` Kc|{! c {dg|at ~jdhfdhe ~j` dhkdn`h~ ub{

  ~cc dh{dehdidkbh~ ~c `|c~( ^j``ic`! ~j` [bi`~t bhn [`kpd~t

  Kcphkda *[[K$ ub{ k`b~`n {c ~bdh``{ bhn Ycaph~``{ kcpan

  {|`bf ~c ~j`d |``{ `ebndhe ~j`{` dhkdn`h~{ bhn! dh ~ph!

  ~j` dhkdn`h~{ ucpan o` bhchtgcp{at `|c~`n ~c [[K {c

  \`bk` Kc|{ {~bii udaa jby` gc` bkkpb~` {~b~d{~dk{ ~c `|c~

  bhn kbh o`~~` g``~ ~bdh``{ bhn Ycaph~``{ {bi`~t bhn

  {`kpd~t h``n{(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  67/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 90

  H C @ [

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  68/111

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  69/111

  ND Y@ _[D^T BHN K_C[['

  KPA^P_BA D[[P@[

  Dh ipaidaadhe d~{ gbhnb~` ~c {jb` ~j` ibk` ci Bg`dkb ud~j

  jc{~ kcph~d`{! ~j` \`bk` Kc|{ d{ gbfdhe {|`kdba `iic~{

  ~c {`` ~jb~ baa ci Bg`dkb{ dkjh`{{ d{ `ia`k~`n dh ~j`

  Ycaph~`` kc|{( Gc` Bg`dkbh{ ci kcac b` {`ydhe

  dh ~cnbt{ \`bk` Kc|{ ~jbh b~ bht ~dg` dh `k`h~ t`b{(Ndii``hk`{ dh bk`! `~jhdk obkfecphn! be`! `adedch! bhn

  {`zpba cd`h~b~dch b` `z|`k~`n bhn u`akcg`n bgche cp

  Ycaph~``{( \b~ ci ~j` \`bk` Kc|{ gd{{dch d{ ~c j`a| nd{|`a

  bht hc~dch ~jb~ Bg`dkbh{ b` baa ci ch` cdedh c bk` bhn ~c

  `{~boad{j ~jb~ `bkj ci p{ d{ b{ Bg`dkbh b{ ~j` c~j` n`{|d~`

  cp gbht ndii``hk`{(

  Cp ndy`{d~t j`a|{ p{ bkkcg|ad{j ~jb~ ecba( Dh c~j`

  ubt{! jcu`y`! d~ |c{`{ kjbaa`he`{( Dh Pfbdh`! b{ dh c~j`

  \`bk` Kc|{ jc{~ kcph~d`{! Ycaph~``{ o`jbydc! adi`{~ta`!

  obkfecphn! bhn o`ad`i{ b` mpne`n dh b kpa~pba kch~`z~

  y`t ndii``h~ icg ~j`d cuh( K`~bdh |`{chba |`{|`k~dy`{

  c kjbbk~`d{~dk{ kcggchat bkk`|~`n dh ~j` Phd~`n [~b~`{

  gbt o` rpd~` phkcggch! phbkk`|~boa`! c `y`h `|`{{`n dh

  Pfbdh`(

  Cp~{dn` ci Pfbdh`{ kb|d~ba! `{dn`h~{ ci pba kcggphd~d`{

  jby` jbn `ab~dy`at ad~~a` nd`k~ `z|c{p` ~c c~j` kpa~p`{!

  bk`{! `adedch{! bhn adi`{~ta`{( Ujb~ |`c|a` yd`u b{ ~t|dkba

  Bg`dkbh o`jbydc c hcg{ gbt ba{c o` b gd{kchk`|~dch!

  {pkj b{ ~j` o`ad`i ~jb~ baa Bg`dkbh{ b` dkj bhn jby`

  oachn jbd bhn oap` `t`{( ^j` |`c|a` ci Pfbdh` b` mp{~atfhcuh ic ~j`d e`h`cp{ jc{|d~bad~t ~c ic`deh`{6 jcu`y`!

  g`go`{ ci ~j` kcggphd~t dh ujdkj tcp udaa ady` gbt

  nd{|abt b bhe` ci `bk~dch{ ~c kpa~pba ndii``hk`{ ~jb~ tcp

  |`{`h~(

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 95

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  70/111

  ^c `b{` ~j` ~bh{d~dch bhn bnb|~ ~c adi` dh Pfbdh`! tcp

  gbt h``n ~c gbf` {cg` ~`g|cbt! t`~ iphnbg`h~ba!

  kcg|cgd{`{ dh jcu tcp |`{`h~ tcp{`ai b{ bh Bg`dkbhbhn b{ bh dhndydnpba( Ic `zbg|a`! i`gba` ~bdh``{ bhn

  Ycaph~``{ gbt hc~ o` boa` ~c `z`kd{` ~j` dhn`|`hn`hk`

  bybdaboa` ~c ~j`g dh ~j` Phd~`n [~b~`{6 |cad~dkba nd{kp{{dch{

  h``n ~c o` jbhna`n ud~j e`b~ kb`6 bhn {cg` ci tcp

  |`{chba o`ad`i{ gbt o`{~ `gbdh phnd{kac{`n( Tcp udaa h``n

  ~c n`y`ac| ~`kjhdrp`{ bhn |`{chba {~b~`ed`{ ic kc|dhe

  ud~j ~j`{` ~t|`{ ci kjbaa`he`{( ^j` \`bk` Kc|{ {~bii udaaa`bn ndy`{d~t bhn {`h{d~dyd~t nd{kp{{dch{ npdhe |`'{`ydk`

  ~bdhdhe bhn udaa o` ch kbaa ~c |cydn` {p||c~! op~ ~j`

  kjbaa`he` pa~dgb~`at udaa o` tcp cuh(

  Cy`yd`u ci Ndy`{d~t dh Pfbdh`

  Npdhe |`'{`ydk` ~bdhdhe! {`y`ba {`{{dch{ udaa o` j`an ~cnd{kp{{ ndy`{d~t bhn kc|dhe g`kjbhd{g{( U` accf icubn

  ~c jbydhe gba` bhn i`gba` Ycaph~``{ icg b ybd`~t ci

  bk`{! `~jhdk ecp|{! be`{! `adedch{! bhn {`zpba cd`h~b~dch{

  bhn jc|` ~jb~ tcp udaa o`kcg` |b~ ci b ndy`{` ecp| ci

  Bg`dkbh{ ujc ~bf` |dn` dh {p||c~dhe ch` bhc~j` bhn

  n`gch{~b~dhe ~j` dkjh`{{ ci Bg`dkbh kpa~p`(

  Ujb~ Gdej~ b Ycaph~`` Ibk`3

  ^j` kcgg`h~{ dh ~jd{ {`k~dch! ujdkj kcg` icg b kc{{'

  {`k~dch ci Ycaph~``{ ujc jby` {`y`n dh Pfbdh`! b`

  dh~`hn`n ~c {~dgpab~` ~jcpej~ bhn nd{kp{{dch( ^j`t `ia`k~

  ~j` ibk~ ~jb~ `bkj |`{ch{ `z|`d`hk` ci \`bk` Kc|{

  {`ydk` d{ phdrp`(

  \ @ B K @ K C _ \ [9:

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  71/111

  \c{{doa` D{{p`{ icr I`gba` Ycaph~``r{

  B~ id{~! e`hn` ca`{ dh Pfbdh` kbh o` ndiidkpa~ ~c

  phn`{~bhn bhn bkk`|~( Pfbdhdbh kpa~p` gbt b||`b ~co` nd{kdgdhb~ct( Pfbdhdbh ucg`h kch{~d~p~` gc` ~jbh

  jbai ci ~j` ~c~ba |c|pab~dch! bhn ucfdhe ucg`h cp~hpgo`

  hchucfdhe ucg`h( Ba~jcpej g`h bhn ucg`h gbt `k`dy`

  `rpba |bt ic `rpba ucf! ucg`h b` phn``|`{`h~`n dh

  |c{d~dch{ ci |cu` bhn ci~`h b` hc~ |cgc~`n b{ `bndat

  b{ g`h ~c gbhbe`dba |c{d~dch{( ^j`{` e`hn` ndii``hk`{!

  {cg`~dg`{ cy`~ bhn {cg`~dg`{ {po~a`! kbh |`{`h~ |coa`g{ic Ycaph~``{ dh mco {d~pb~dch{(

  Ycaph~``r Kcgg`h~{

  Bh d{{p` ic ucg`h dh Pfbdh` d{ ~j` cy`id`hnadh`{{ ci

  g`h phn` ~j` dhiap`hk` ci bakcjca( _b~j` ~jbh b~~`g|~dhe

  ~c o` |cad~`! ucg`h {jcpan {dg|at ubaf bubt ud~jcp~ edydhe

  ~j`g bht b~~`h~dch( C~j` ~jbh Pfbdhdbh g`h o`dhe gc`

  ~bnd~dchba dh ~j`d yd`u{ ci b ucgbh{ |abk` dh {ckd`~t!

  ujdkj `{pa~{ dh kjdybacp{ o`jbydc! g`h dh Pfbdh` b`

  rpd~` `{|`k~ipa ci ucg`h( ^jd{ {bdn! ncg`{~dk ydca`hk` d{ b

  gb~~` ~jb~! phic~phb~`at! d{ hc~ `kcehd}`n b{ ~j` |coa`g

  d~ d{! `{|`kdbaat b{ d~ `ab~`{ ~c ~j` bop{` ci bakcjca dh ~j`

  ibgdat(

  Pfbdhdbh{ udaa ~t ~c |c~`k~ tcp! bhn d~{ p{pbaat dh tcp

  o`{~ dh~``{~ ~c a`~ ~j`g( ^j`taa ubaf tcp jcg`! kbaa tcp b

  ~bzd! c `y`h a`~ tcp {|`hn ~j` hdej~ ud~j ~j`d ibgdat! b~j`

  ~jbh jby` tcp ubaf jcg` bach` b~ hdej~( Pfbdhdbh {~``~{

  b` ci~`h phad~! b{ b` {~bdu`aa{ bhn kcdnc{! bhn dh udh~`

  d~ e`~{ nbf o`ic` 0 |(g( D `kcgg`hn ~jb~ Ycaph~``{

  baubt{ kbt b iab{jadej~ bhn ~j` |`{chba babg ~jb~ ~j`

  \`bk` Kc|{ d{{p`{( ^t hc~ ~c o` cp~ bach` bi~` nbf c!

  uj`h ~jb~{ dg|c{{doa` *`(e(! dh ~j` udh~`$! o` jcg` ot

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 94

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  72/111

  ~j` ~dg` gc{~ |`c|a` kcg` jcg` icg ucf( E`~ ~c fhcu

  tcp h`dejoc{ b~ a`b{~ ch b j`aac bhn eccn nbt ob{d{( ^j`

  can ucg`h {d~~dhe dh ich~ ci ~j` b|b~g`h~ opdandhe{ b`h~mp{~ ec{{d|dhe~j`t` phciidkdba ncc epbn{ bhn ~j`t`

  ub~kjdhe cp~ ic tcp! ~cc(

  Ic ucg`h! d~ d{ b` ~c {`` b Pfbdhdbh i`gba` ud~jcp~

  gbf`p| ch! `y`h uj`h jdfdhe" Op~ ~j`t udaa fhcu tcp b` b

  ic`deh` bhtubt! {c nc ujb~ tcp hcgbaat ucpan dh ~`g{

  ci tcp {~ta`(

  \c{{doa` D{{p`{ icr Ycaph~``r{ ci Kcacr

  _bkdba bhn `~jhdk gdhcd~d`{ dh Pfbdh`|dgbdat \ca`{!

  Jphebdbh{! Kdg`bh ^b~b{! bhn E``f{gbf` p| bocp~

  0 |`k`h~ ci ~j` ~c~ba |c|pab~dch( ^j`t b` hc~ baubt{

  u`aa'cebhd}`n bhn b` hc~ p{pbaat `kcehd}`n b{ {`|bb~`

  kcggphd~d`{( Kdg`bh ^b~b{ b` ~j` `zk`|~dch! b{ ~j`t b`

  o`kcgdhe b gc` {dehdidkbh~ ibk`~ ci ~j` |c|pab~dch dh Kdg`b(

  Dh {|d~` ci ~j` bkdba ndy`{d~t ci ~j` icg` [cyd`~ Phdch

  bhn Pfbdh`{ kac{` kch~bk~{ ud~j icg` {ckdbad{~ kcph~d`{

  dh B{db bhn Bidkb! gc{~ Pfbdhdbh{ jby` hc~ jbn |`{chba

  dh~`bk~dch{ ud~j |`c|a` ci c~j` bk`{( ^j`t ci~`h b{{pg`

  ~jb~ Bidkbh'Bg`dkbh c B{dbh'Bg`dkbh Ycaph~``{

  b` phdy`{d~t {~pn`h~{ icg Bidkb c B{db b~j` ~jbhBg`dkbh{( ^jp{! gdhcd~t Ycaph~``{ gbt o` {~c||`n ~c

  {jcu ~j`d dn`h~didkb~dch |b|`{ gc` i`rp`h~at ~jbh c~j`

  Ycaph~``{! |b~dkpabat dh abe` kd~d`{ uj`` ~j`t b` hc~

  fhcuh( ^j` P([( [~b~` N`|b~g`h~ hcu ubh{ |c{|`k~dy`

  ~by`a`{ ~c Pfbdh` ci dhk`b{dhe dhkdn`h~{ ci bkdbaat

  gc~dyb~`n ydca`hk` ch d~{ u`o{d~`( Dh bnnd~dch! b hpgo` ci

  dh~`hb~dchba jpgbh dej~{ ecp|{ jby` `z|`{{`n kchk`hud~j ~j` d{` dh {fdhj`bn bk~dyd~t dh Pfbdh`! bhn ud~j

  ~j` dhk`b{dhe hpgo` ci b~~bkf{ bhn ib~bad~d`{ ~be`~dhe

  dhndydnpba{ ci Bidkbh! B{dbh! Jd{|bhdk c Gdnna` @b{~`h

  j`d~be`(

  \ @ B K @ K C _ \ [5

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  73/111

  Ycaph~``r Kcgg`h~{

  B{ b i`gba` Bidkbh'Bg`dkbh {`ydhe dh ~j` \`bk` Kc|{#Pfbdh` `kchcgdk n`y`ac|g`h~ |cebg! gt cy`baa

  `z|`d`hk` b{ b gdhcd~t dh Pfbdh` jb{ o``h `ubndhe!

  kjbaa`hedhe! bhn ipaidaadhe( H`y`~j`a`{{! `y`t {dhea` |`{ch

  dh kd~d`{ c~j` ~jbh Ftdy d{ adf`at ~c {~b` b~ tcp( Bhn! b{

  dh bht c~j` kcph~t bcphn ~j` eaco`! tcp gbt `hkcph~`

  {cg` bkd{g dh Pfbdh`( D jby` gbht Pfbdhdbh id`hn{

  bhn op{dh`{{ bkrpbdh~bhk`{ ujc ~`b~ g` ud~j `{|`k~ bhn

  {jb` ~j` uchn`ipa cc~{ ci Pfbdhdbh kpa~p`( Pfbdhdbh{

  `baat e`~ b fdkf cp~ ci bh Bidkbh'Bg`dkbh ucgbh

  {|`bfdhe Pfbdhdbh( \`c|a` b` bgb}`n! bhn ~j`t acy` d~(

  Gc{~ Pfbdhdbh{ yd`u ic`deh`{ gc` dh ~`g{ ci

  hb~dchbad~t ~jbh dh ~`g{ ci bk`! ~j` `zk`|~dch o`dhe ~j`

  ackba |cadk`! ujc ~`hn ~c {~c| bhn `rp`{~ DN{ icg |`c|a`

  ujc accf adf` ic`deh`{( Npdhe gt 25 gch~j{ dh Ftdy!

  D jby` o``h {~c||`n ic dn`h~didkb~dch 20 ~dg`{( D ~jdhf

  gbht Pfbdhdbh{ yd`u Bg`dkbh{ b{ |`c|a` ujc jby` gc`

  c|~dch{ bybdaboa` ~c ~j`g! bhn Dy` o``h ~can ~jb~ {cg` `y`h

  yd`u Bg`dkbh{ ud~j m`bacp{t(

  Tcp nc hc~ jby` ~c bny`~d{` ~jb~ tcp b` b ic`deh`(

  Pfbdhdbh{ udaa idep` ~jb~ cp~ icg ~j` ibk~ ~jb~ tcp nc hc~

  jby` ~j` |jt{dkba i`b~p`{ bhn ~j` o`jbydc ~j`t b` p{`n

  ~c {``dhe( D jby` hc~ o``h ~`b~`n ndii``h~at ot ~j` e`h`ba

  |poadk c g`kjbh~{ o`kbp{` ci gt kcac( Hc kbh D `kbaa

  bht bk~{ ci nd{kdgdhb~ct ~`b~g`h~ `ab~`n ~c ~j` kcac ci

  gt {fdh(

  ^j` d{{p` ci {fdh kcac ndn hc~ `h~` dh~c gt n`kd{dch ~c

  mcdh ~j` \`bk` Kc|{! bhn d~ jb{ hc~ bii`k~`n gt np~d`{ b{ b

  Ycaph~``( O`dhe b Ycaph~`` jb{ o``h b ybapboa` `z|`d`hk`

  ic g`( Ch` ci gt ecba{ dh mcdhdhe ~j` \`bk` Kc|{ ub{ ~c

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 52

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  74/111

  \ @ B K @ K C _ \ [5?

  a`bh bocp~ bhc~j` kpa~p` bhn ~c idhn cp~ ujb~ gc~dyb~`n

  |`c|a` ci ~jb~ kpa~p` ~c ady` ~j` ubt ~j`t ady`( D jby`

  a`bh`n b ac~ bhn kch~dhp` ~c a`bh(

  \c{{doa` D{{p`{ icr [`hdcr Ycaph~``r{

  Can` |`c|a` dh Pfbdh` b` e`h`baat `{|`k~`n bhn {``h

  b{ {cpk`{ ci ud{ncg( ^j`t ci~`h jby` b e`b~` n`e`` ci

  k`ndodad~t p|ch bdyba b~ ~j`d {d~`{( ^j` {acu |bk` ci kjbhe`

  dh b n`y`ac|dhe kcph~t! jcu`y`! gbt |cy` kjbaa`hedhe

  ic {cg` dhndydnpba{( Dh bnnd~dch! k`~bdh kchnd~dch{ dh

  Pfbdh`ph`y`h |by`g`h~! gpa~d{~ct opdandhe{ ud~jcp~

  `a`yb~c{! ~cobkkc {gcf` bhn c~j` bd |caap~bh~{! bhn abkf ci

  bg`hd~d`{kcgodh` ~c gbf` adi` gc` n`gbhndhe ~jbh dh ~j`

  Phd~`n [~b~`{(

  Ycaph~``r Kcgg`h~{

  D~ d{ jbn` ~c e`~ dhycay`n dh |`c|a`{ ady`{ bhn ibgdad`{! Do`ad`y`! uj`h ch` d{ can` bhn gbd`n ic {`y`ba `b{ch{(

  \`c|a` ~jdhf u` b` {`ai'{piidkd`h~ *ba~jcpej u` jby` ~j`

  {bg` abhepbe` |coa`g{ b{ b {dhea` Ycaph~``$! bhn jc{~dhe

  ~uc |`c|a` d{ y`t ndiidkpa~ ic gbht Pfbdhdbh{ o`kbp{`

  ci {|bk` adgd~b~dch{( Ba{c! cp Pfbdhdbh kcaa`bep`{ b`

  {cg`~dg`{ b od~ dh~dgdnb~`n! D bg ~can! ot cp be`( Bhn

  gbht b` mp{~ {~peeadhe ~c {pydy`! {c ~j`t kbh~ dhnpae` dho`id`hndhe ic`deh`{(

  [`hdc Ycaph~``{ b` y`t u`aa'`{|`k~`n! b{ b` ~j`

  Pfbdhdbh {`hdc{( Tcphe` |`c|a` cii` g` b {`b~ ch ~j`

  ~caa`t op{`{( ^j` kcggphd~t `{|`k~{ gt c|dhdch{ |b~at

  o`kbp{` D bg bh Bg`dkbh! op~ |b~at o`kbp{` D bg cy` 00(

  Dh~`bk~dch bgche Ycaph~``{ ci baa be`{ d{ y`t bkk`|~boa`(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  75/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 5;

  Id{~! d~ gdej~ o` hdk` ~c g`h~dch ~jb~! b{ b 9

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  76/111

  \ @ B K @ K C _ \ [5>

  Ycaph~``r Kcgg`h~

  Ba~jcpej Pfbdhdbh{ b` o`kcgdhe gc` c|`h ~c nd{kp{{dheb`b{ ci {`zpbad~t! jcgc{`zpbad~t d{ abe`at kch{dn``n b

  n`ydb~dch icg ~j` hcg( ^jcpej ebt bhn od{`zpba {dhe`{

  bhn |`icg`{ b` kp`h~at dh ycep`! ~jd{ d{ hc~ dhndkb~dy`

  ci ~j` e`h`ba c|dhdch ci ~j` Pfbdhdbh |poadk( ^j`` b` ebt

  kapo{ bhn ob{ dh b~ a`b{~ ~uc kd~d`{! dhkapndhe ~j` kb|d~ba!

  op~ ~j`{` |abk`{ b` {``nt |cnpk~{ ci bh `hydchg`h~ ~jb~

  nc`{ hc~ baacu |`c|a` ~c `z|`{{ ~j`g{`ay`{ i``at(

  \c{{doa` _`adedcp{ D{{p`{ icr Ycaph~``r{

  Gbht Pfbdhdbh{ jby` ad~~a` fhcua`ne` c phn`{~bhndhe ci

  hch'Kjd{~dbh ibd~j{( _`adedcp{ co{`ybhk`{ b` |`yba`h~ dh

  {kjcca{ bhn kcggphd~d`{! |b~dkpabat dh u`{~`h Pfbdh`(

  ^j`` b` \cad{j bhn E``f Kb~jcadk kjpkj`{ bhn Pfbdhdbh

  C~jcncz kjpkj`{ dh gc{~ kcggphd~d`{( Gc{~ ode kd~d`{

  jby` abe` hpgo`{ ci Kjd{~dbh gd{{dchbd`{! |b~dkpabat

  icg `ybhe`adkba n`hcgdhb~dch{( Ycaph~``{ b` {cg`~dg`{

  gd{~bf`h ic gd{{dchbd`{! bhn ~j` \`bk` Kc|{ d{ kb`ipa ~c

  gbdh~bdh b {`|bb~dch icg {pkj ecp|{( Di tcp nc hc~ b~~`hn

  kjpkj! Pfbdhdbh{ gbt n`gbhn ~jb~ tcp `z|abdh ujt! op~ d~ d{

  |c{{doa` ~c |cad~`at n`kadh` uj`h dhyd~`n ~c b~~`hn {cg`ch`{

  kjpkj di tcp kjcc{` hc~ ~c( \a`b{` hc~`! Ycaph~``{ kbhhc~ o`

  |abk`n dh {d~`{ bkkcndhe ~c ~j`d `adedcp{ o`ad`i{(

  Ycaph~``r Kcgg`h~{

  B{f tcp bood bocp~ Pfbdh` bhn gc` ~jbh adf`at tcp udaa

  o` ~can ~jb~ {cg` ci ~j` e`b~`{~ {kjcab{ dh M`ud{j jd{~ct

  chk` ady`n j``( Kd~d`{ adf` O`ntkjdy! ]jt~cgt! Kj`hdecy!

  Pgbh! bhn gbht gc` u`` chk` jcg` ~c |dgbdat M`ud{jdhjbod~bh~{! bhn ~j`d dhiap`hk` ch ~j` kpa~p` bhn iccn

  `zd{~{ ~c ~jd{ nbt( Icg ~dg` ~c ~dg`! tcp udaa {`` {cg` ci

  ~j`{` dhiap`hk`{ bhn `y`h j`b |`c|a` {|`bf ci ~j`g( [dhk`

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  77/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 50

  Pfbdh`{ dhn`|`hn`hk`! abe` hpgo`{ ci M`u{ jby` a`i~ ~j`

  kcph~t! dggdeb~dhe gc{~at ~c D{b`a bhn! ~c b a`{{` `z~`h~!

  ~c E`gbht! Kbhbnb! bhn Bg`dkb( ^j`` b` b hpgo` ci`b{ch{ ic ~jd{! op~ d~ b||`b{ ~jb~ gc{~ b` accfdhe ic

  o`~~` `kchcgdk c||c~phd~d`{ c b` `phd~dhe ud~j ibgdat(

  ^j` rp`{~dch ci bh~d'[`gd~d{g d{ bd{`n ot gbht M`ud{j

  Ycaph~``{ *b{ u`aa b{ ~j`d |b`h~{$ |abhhdhe ~c {`y` dh

  Pfbdh`( Ci kcp{`! b{ dh baa |b~{ ci ~j` ucan uj`` M`u{

  ady`! ~j`` b` dh{~bhk`{ ci bh~d'[`gd~d{g dh Pfbdh`! op~~j`t b` hc~ kcggch( O` b{{p`n ~jb~ tcp kbh o` c|`h

  bocp~ tcp M`ud{j dn`h~d~t ud~j Pfbdhdbh{6 dh bagc{~ baa

  kb{`{! ~j`t udaa o` y`t bkk`|~dhe( ^j` ibk~ ~jb~ tcp b`

  Bg`dkbh d{ gpkj gc` dh~depdhe ~c ~j`g ~jbh tcp o`dhe

  M`ud{j(

  ^j`` d{ hc epbbh~`` ~jb~ ~j` ~cuh dh ujdkj tcp udaa

  {`y` udaa jby` b M`ud{j kcggphd~t( ^jc{` kcggphd~d`{ b`

  gc` adf`at ~c `zd{~ dh b abe` kd~t( D~ d{ ndiidkpa~ ~c kab{{dit

  M`u{ j`` b{ icg b |b~dkpab obhkj ci Mpnbd{g! `zk`|~

  gbto` dh y`t abe` kd~d`{ adf` Ftdy bhn Cn`{{b( Dh gbht

  kb{`{ ~j` M`ud{j kcggphd~t d{ b gdz ci |`c|a` {jbdhe ch`

  {thbecep`(

  Di ~j`` d{ b {thbecep` dh tcp ~cuh! {~c| ot bhn dh~cnpk`

  tcp{`ai *dh _p{{dbh ~j` ucn T`yr`t g`bh{ M`u6 ic b

  ucgbh d~ d{ T`yr`tfb$( Tcp b` {p` ~c `k`dy` b y`t ubg

  u`akcg` bhn! |`jb|{! `y`h bh dhyd~b~dch ~c mcdh ~j` bood dh

  jd{ jcg` ic b [jboob~ g`ba( O`{dn`{ `epab {`ydk`{! gbht

  {thbecep`{ jby` c~j` bk~dyd~d`{ bhn |cebg{ dh ujdkj tcp

  kbh |b~dkd|b~`(

  B{dn` icg ~j` |`yba`h~ C~jcncz bhn Kb~jcadk kjpkj`{!

  ~j`` d{ b abe` Gcgch |`{`hk` dh Pfbdh` bhn b ibdat

  abe` Ob|~d{~ |`{`hk`( D jby` o``h ~can ~jb~ gbht g`ndpg'

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  78/111

  \ @ B K @ K C _ \ [59

  {d}`n kd~d`{ jby` M`ud{j ~`g|a`{( Ic c~j` ibd~j{ c

  n`hcgdhb~dch{! ~j` |`{`hk` ci kjpkj`{ nc|{ {dehdidkbh~at(

  [`ydk`{ b` p{pbaat dh Pfbdhdbh c _p{{dbh! op~ckkb{dchbaat tcp gdej~ idhn b kjpkj a`n ot b gd{{dchbt!

  p{pbaat Bg`dkbh! ujc {|`bf{ @head{j(

  \c{{doa` D{{p`{ icr Ycaph~``r{ Ud~j Nd{bodad~d`{

  B{ b nd{boa`n Ycaph~`` dh Pfbdh`! tcp gbt ibk` b {|`kdba

  {`~ ci kjbaa`he`{( Dh Pfbdh`! b{ dh c~j` |b~{ ci ~j` ucan!

  {cg` |`c|a` jcan |`mpndkdba b~~d~pn`{ bocp~ dhndydnpba{ ud~j

  nd{bodad~d`{ bhn gbt nd{kdgdhb~` bebdh{~ ~j`g( Ba{c! ~j`` d{

  y`t ad~~a` ci ~j` dhib{~pk~p` ~c bkkcggcnb~` dhndydnpba{

  ud~j nd{bodad~d`{ ~jb~ jb{ o``h n`y`ac|`n dh ~j` Phd~`n [~b~`{(

  ^jb~ o`dhe {bdn! b{ |b~ ci ~j` g`ndkba ka`bbhk` |ck`{{!

  ~j` \`bk` Kc|{ Ciidk` ci G`ndkba [`ydk`{ n`~`gdh`n

  ~jb~ tcp u`` |jt{dkbaat bhn `gc~dchbaat kb|boa`! ud~j c

  ud~jcp~ `b{chboa` bkkcggcnb~dch! ~c |`icg b ipaa ~cpci Ycaph~`` {`ydk` dh Pfbdh` ud~jcp~ ph`b{chboa` d{f ci

  jbg ~c tcp{`ai c dh~`p|~dch ci tcp {`ydk`( ^j` \`bk`

  Kc|{#Pfbdh` {~bii udaa ucf ud~j nd{boa`n Ycaph~``{ ~c

  gbf` `b{chboa` bkkcggcnb~dch{ ic ~j`g dh ~j`d ~bdhdhe!

  jcp{dhe! mco{d~`{! c dh c~j` b`b{ ~c `hboa` ~j`g ~c {`y`

  {bi`at bhn `ii`k~dy`at(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  79/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ 55

  H C @ [

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  80/111

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  81/111

  [email protected] @H^AT B[[email protected] RP@[^DCH[

  Jcu gpkj apeebe` bg D baacu`n ~c ordhe ~c Pfrbdh`3

  Gc{~ bdadh`{ jby` obeebe` {d}` bhn u`dej~ adgd~{ bhn b{{`{{

  kjbe`{ ic ~bh{|c~ ci obeebe` ~jb~ `zk``n{ ~jc{` adgd~{(

  ^j` \`bk` Kc|{ jb{ d~{ cuh {d}` bhn u`dej~ adgd~{ bhn udaa

  hc~ |bt ~j` kc{~ ci ~bh{|c~ ic obeebe` ~jb~ `zk``n{ ~j`{`

  adgd~{( ^j` kp`h~ bp~jcd}`n baacubhk` d{ ~uc kj`kf`n

  |d`k`{ ci apeebe` ud~j kcgodh`n ndg`h{dch{ ci oc~j |d`k`{

  hc~ ~c `zk``n 2

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  82/111

  jcg`( Jcu`y`! ~j` |dk`{ ci hbg`'obhn d~`g{ b` e`h`baat

  jdej` ~jbh dh ~j` Phd~`n [~b~`{ o`kbp{` ci kp{~cg{ bhn

  dg|c~ ~bz`{( @a`k~dkd~t d{ {cg`~dg`{ b~dch`n! {c d~ d{ b eccndn`b ~c odhe d~`g{ ~jb~ kbh ba{c ph ch ob~~`d`{ di h`k`{{bt(

  Jcu gpkj gch`t {jcpan D ordhe3

  Ycaph~``{ b` `z|`k~`n ~c ady` b~ ~j` {bg` a`y`a b{ ~j`

  |`c|a` dh ~j`d kcggphd~t( Tcp udaa o` edy`h b {`~~adhe'dh

  baacubhk` bhn b gch~jat adydhe baacubhk`! ujdkj {jcpan kcy`

  tcp `z|`h{`{( Ci~`h! Ycaph~``{ odhe bnnd~dchba gch`t ic

  ybkb~dch ~by`a ~c c~j` kcph~d`{( Di tcp kjcc{` ~c odhe `z~b

  gch`t! odhe ~j` bgcph~ ~jb~ udaa {pd~ tcp cuh ~by`a |abh{

  bhn h``n{(

  Uj`h kbh D ~bf` ybkb~dch bhn jby` |`c|a` yd{d~ g`3

  @bkj Ycaph~`` bkkp`{ ~uc ybkb~dch nbt{ |` gch~j ci

  {`ydk` *`zkapndhe ~bdhdhe$( A`by` gbt hc~ o` ~bf`h npdhe

  ~bdhdhe! ~j` id{~ ~j`` gch~j{ ci {`ydk`! c ~j` ab{~ ~j``

  gch~j{ ci {`ydk`! `zk`|~ dh kchmphk~dch ud~j bh bp~jcd}`n

  `g`e`hkt a`by`( Ibgdat bhn id`hn{ b` u`akcg` ~c yd{d~

  tcp bi~` |`'{`ydk` ~bdhdhe bhn ~j` id{~ ~j`` gch~j{ ci

  {`ydk` b{ ache b{ ~j`d {~bt nc`{ hc~ dh~`i`` ud~j tcp ucf(

  @z~`hn`n {~bt{ b~ tcp {d~` b` hc~ `hkcpbe`n bhn gbt

  `rpd` |`gd{{dch icg tcp kcph~t nd`k~c( ^j` \`bk`

  Kc|{ d{ hc~ boa` ~c |cydn` tcp yd{d~c{ ud~j yd{b! g`ndkba! c

  ~by`a b{{d{~bhk`(

  Udaa gt o`achedhe{ o` kcy`r`n ot dh{prbhk`3

  ^j` \`bk` Kc|{ nc`{ hc~ |cydn` dh{pbhk` kcy`be` ic

  |`{chba `ii`k~{6 Ycaph~``{ b` pa~dgb~`at `{|ch{doa` ic

  ~j` {bi`f``|dhe ci ~j`d |`{chba o`achedhe{( Jcu`y`! tcp

  kbh |pkjb{` {pkj dh{pbhk` o`ic` tcp a`by`( Di tcp ud{j!tcp gbt kch~bk~ tcp cuh dh{pbhk` kcg|bht6 bnnd~dchbaat!

  dh{pbhk` b||adkb~dch icg{ udaa o` |cydn`n! bhn u`

  `hkcpbe` tcp ~c kch{dn` ~j`g kb`ipaat( Ycaph~``{ {jcpan

  \ @ B K @ K C _ \ [:

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  83/111

  hc~ {jd| c ~bf` ybapboa` d~`g{ cy`{`b{( M`u`at! ub~kj`{!

  bndc{! kbg`b{! bhn `z|`h{dy` b||adbhk`{ b` {pom`k~ ~c

  ac{{! ~j`i~! bhn o`bfbe`! bhn dh gbht |abk`{! {b~d{ibk~ctgbdh~`hbhk` bhn `|bd {`ydk`{ b` hc~ bybdaboa`(

  Nc D h``n bh dh~`rhb~dchba nrdy`r{ adk`h{`3

  Ycaph~``{ dh Pfbdh` nc hc~ h``n ~c e`~ bh dh~`hb~dchba

  ndy`{ adk`h{` o`kbp{` ~j`t b` |cjdod~`n icg c|`b~dhe

  |dyb~`at cuh`n gc~cd}`n y`jdka`{( Gc{~ pobh ~by`a d{ ot

  op{ c ~bzd( _pba ~by`a bhe`{ icg op{`{ bhn gdhdop{`{ ~c

  ~pkf{ bhn b ac~ ci ubafdhe(

  Ujb~ {jcpan D ordhe b{ edi~{ icr Pfrbdhdbh ird`hn{ bhn gt jc{~

  ibgdat3

  ^jd{ d{ hc~ b `rpd`g`h~( B ~cf`h ci id`hn{jd| d{ {piidkd`h~(

  [cg` edi~ {pee`{~dch{ dhkapn` fhdkffhbkf{ ic ~j` jcp{`6

  |dk~p`{! occf{! c kba`hnb{ ci Bg`dkbh {k`h`{6 n`kba{ bhn

  {~dkf`{6 {cpy`hd{ icg tcp b`b6 jbn kbhnd`{ ~jb~ udaa hc~

  g`a~ c {|cda6 c |jc~c{ ~c edy` bubt( Gbht Ycaph~``{ odhe

  {|c~{ `rpd|g`h~ *`(e(! ob{f`~obaa{$! ebg`{! kbi~{ c c~j`

  jcood`{ ~c {jb` ud~j ~j`d Pfdbhdbh id`hn{ bhn ackba tcp~j(

  Uj`r` udaa gt {d~` b{{dehg`h~ o` uj`h D idhd{j ~rbdhdhe bhn

  jcu d{cab~`n udaa D o`3

  Tcp udaa o` b{{deh`n b {d~` npdhe ~j` id{~ jbai ci ~bdhdhebhn udaa jby` ~j` c||c~phd~t ~c |cydn` dh|p~ ch tcp

  {d~` |`i``hk`{( Jcu`y`! f``| dh gdhn ~jb~ gbht ibk~c{

  dhiap`hk` ~j` {d~` b{{dehg`h~ |ck`{{ bhn ~jb~ ~j` \`bk`

  Kc|{ kbhhc~ epbbh~`` |abk`g`h~ uj`` tcp ucpan dn`baat

  adf` ~c o`(

  Jcu kbh gt ibgdat kch~bk~ g` dh bh `g`re`hkt3^j` \`bk` Kc|{ Ciidk` ci [|`kdba [`ydk`{ |cydn`{

  b{{d{~bhk` dh jbhnadhe `g`e`hkd`{ bii`k~dhe ~bdh``{ bhn

  Ycaph~``{ c ~j`d ibgdad`{( O`ic` a`bydhe ~j` Phd~`n [~b~`{!

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ :2

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  84/111

  dh{~pk~ tcp ibgdat ~c hc~dit ~j` Ciidk` ci [|`kdba [`ydk`{

  dgg`ndb~`at di bh `g`e`hkt bd{`{! {pkj b{ b {`dcp{ daah`{{

  c n`b~j ci b ibgdat g`go`( ^j` ?>#5 ~`a`|jch` hpgo`ic ~j` Ciidk` ci [|`kdba [`ydk`{ d{ :(:0:

  2>5

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  85/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ :;

  bkk`{{ `gbda b~ b ackba Dh~`h`~ kbi`! b~ tcp |abk` ci ucf!

  icg jcg` *di tcp jby` b kcg|p~`$! c b~ ~j` h`b`{~ `edchba

  k`h~`( Ycaph~``{ e`h`baat idhn ~j` Dh~`h`~ ~c o` ~j` ib{~`{~bhn gc{~ biicnboa` ubt ~c kcggphdkb~` ud~j id`hn{ bhn

  ibgdat dh ~j` Phd~`n [~b~`{(

  Gbht Ycaph~``{ odhe ab|~c| kcg|p~`{! op~ ~j`t b`

  `{|ch{doa` ic dh{pdhe bhn gbdh~bdhdhe ~j`g( ^j` \`bk`

  Kc|{ udaa hc~ `|abk` {~ca`h kcg|p~`{ bhn {~cheat

  `hkcpbe`{ ~jc{` ujc odhe ~j`g ~c e`~ |`{chba |c|`~t

  dh{pbhk`(

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  86/111

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  87/111

  U@ AKCG@ A@^^@_[ I_CG

  PF_BDH @ YCAPH^@@ _[D jbnat fhcu uj`` ~c o`edh dh b~~`g|~dhe ~c kchy`t

  ~j` gpa~dibk`~`n bhn `hdkjdhe `z|`d`hk`{ D jby` jbn b{ b

  \`bk` Kc|{ Ycaph~`` dh Pfbdh`( Uj`h D id{~ bdy`n b{ b

  ~bdh``! D ub{ ipaa ci jc|` bhn `zkd~`g`h~( B~ ~j` {bg` ~dg`!

  D rp`{~dch`n di D jbn gbn` ~j` dej~ n`kd{dch dh bkk`|~dhe

  gt dhyd~b~dch ~c {`y` b{ b Ycaph~`` ~`bkjdhe @head{j b{ bic`deh abhepbe` *^@IA$ dh b kcph~t D fh`u {c ad~~a` bocp~(

  D uchn``n ujb~ fdhn ci dg|bk~ D kcpan gbf` b{ b tcphe

  Bg`dkbh ud~j hc |dc fhcua ne` ci Pfbdhdbh c _p{{dbh(

  Ch` t`b bhn {`y`h gch~j{ ab~`! ~j`` d{ hc ncpo~ dh gt

  gdhn ~jb~ mcdhdhe ~j` bgb}dhe h`~ucf ci cy` ;

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  88/111

  Dh bnnd~dch ~c ~j`{` a`{{ch{! D jby` ba{c ~bpej~ op{dh`{{

  @head{j! cebhd}`n bh @head{j kapo! j`a|`n ~`bkj o`edhhdhe

  @head{j ~c fdhn`eb~h`{! bhn kchnpk~`n ~`bkj` ~bdhdhe

  ic Pfbdhdbh @head{j ~`bkj`{( ^jd{ {pgg`! gt kcaa`bep`{

  bhn D udaa kchnpk~ bh @head{j abhepbe` nbt kbg| b~ gt

  {kjcca ickp{`n ch {ckdba d{{p`{ bhn kpa~pba ndy`{d~t( Ci

  kcp{`! ~j`{` b` mp{~ b i`u `zbg|a`{ ci ~j` ybdcp{ ubt{

  dh ujdkj Ycaph~``{ dh Pfbdh` {`y` bhn o`kcg` gc`

  dhycay`n g`go`{ ci ~j`d kcggphd~d`{( Ud~j {p||c~ icg

  i`aacu \KY{ bhn \`bk` Kc|{ `g|act``{! ~j` |c{{dodad~d`{ ic

  dg|bk~dhe ~j` kcp{` ci n`y`ac|g`h~ dh Pfbdh` b` `hna`{{(Ujda` {~dydhe ~c gbf` b |c{d~dy` kch~dop~dch dh Pfbdh`!

  D jby` icphn ~jb~ gt Pfbdhdbh kcaa`bep`{ bhn ~j` kd~d}`h{

  ci Pfbdh`! b{ b ujca`! jby` edy`h g` gpkj gc` ~jbh

  D udaa `y` o` boa` ~c edy` obkf( ^j`t jby` ~bpej~ g`

  ~j`d abhepbe`! kpa~p`! ~bnd~dch{! bhn jd{~ct( ^j`t jby`

  {p||c~`n bhn b{{d{~`n g` b{ b ~`bkj`! u`akcg`n g` dh~c

  ~j`d kcggphd~d`{! bhn |cydn`n dh{|db~dch dh gt ucf bhn

  `y`tnbt adi`( @bkj nbt ci gt {`ydk` |`{`h~{ bh c||c~phd~t

  ~c a`bh {cg`~jdhe h`u bocp~ gt {pcphndhe{! gt{`ai! bhn

  ~j` ucan( D kbh~ dgbedh` gt adi` ud~jcp~ Pfbdh`! bhn D bg

  kchidn`h~ ~jb~ gt `z|`d`hk` bhn ~j` `ab~dch{jd|{ D jby`

  opda~ j`` udaa ic`y` bii`k~ gt cp~accf bhn ~j` kcp{` ci gt

  adi`(

  M`{{dkb Id{j`

  ^c o` kch{dn`dhe bh dhyd~b~dch ~c Pfbdh` dh ~j` \`bk`

  Kc|{ {bt{ b ac~ bocp~ ujb~ b ibh~b{~dk bhn {|`kdba |`{ch

  tcp b`( D~{ hc~ bh `b{t n`kd{dch ~c a`by` id`hn{ bhn ibgdat

  ic cy` ~uc t`b{! op~ ~j` o`h`id~{ ci adydhe dh Pfbdh` gc`

  ~jbh gbf` p| ic o`dhe {c ib icg jcg`( ^j` id`hn{jd|{ tcp

  n`y`ac| hc~ chat ud~j i`aacu \`bk` Kc|{ Ycaph~``{! op~ ba{c

  ud~j ~j` Pfbdhdbh |`c|a`! udaa o` id`hn{jd|{ ic adi`(D `g`go` uj`h D a`i~ gt id{~ jc{~ ibgdat ic gt {d~` ~j``

  u`` ~`b{ dh baa cp `t`{( D {~daa ec bhn yd{d~ ~j`g bhn d~ i``a{

  adf` D bg kcgdhe jcg` uj`h D nc( Op~ D kbh {~daa `g`go`

  \ @ B K @ K C _ \ [:9

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  89/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ :5

  ~jb~ id{~ hdej~ dh ~j`d jcg`( B {~bhe` o`n dh b {~bhe`

  kcph~tbaa D kcpan ~jdhf ci ub{= Ujb~ ndn D nc3 D ~baf`n ud~j

  ~j` c~j` \KY{ dh gt ~bdhdhe ecp| bhn a`bh`n u` baa i`a~

  ~j` {bg` ubt( Bhn u` baa rpdkfat bnb|~`n ~c cp h`u ady`{ ot

  j`a|dhe `bkj c~j` bhn gbfdhe {p` u` baa kcggphdkb~`n(

  Gt {d~` d{ b {gbaa ~cuh dh {cp~j`h Pfbdh` uj`` D

  bg ~j` id{~ Ycaph~`` bhn ~j` id{~ Bg`dkbh gc{~ ci ~j`

  ~cuh{|`c|a` jby` `y` {``h( D {~daa e`~ {~b`n b~ uj`h D ubaf

  ~jcpej ~cuh! op~ d~ nc`{h~ oc~j` g` bhtgc`( ^j`` d{

  {c gpkj ~c e`~ p{`n ~c uj`h tcp {`~~a` dh b~ tcp {d~`( Gt

  {`kchn jc{~ ibgdat ndn b eccn mco ot dh~cnpkdhe g` ~c gbhtci ~j` {jc|f``|`{! ~j` |c{~ ciidk` abnt! |`c|a` b~ ~j` |jch`

  kcg|bht! `~k(! op~ ~j`` d{ {c gpkj ~j`t kbh~ |`|b` tcp

  icadf` adydhe ~jcpej ch` ci ~j` kcan`{~ udh~`{ dh Pfbdh`

  ud~jcp~ j`b~( Tcp mp{~ f``| bnndhe abt`{! bhn uj`h tcp ec

  ~c {a``| b~ hdej~ tcp caa tcp{`ai p| dh oabhf`~{ adf` b ~c~daab(

  @y`h ~jcpej ~j` ub~` |d|`{ ic}` ic idy` nbt{ bhn D ub{

  ud~jcp~ phhdhe ub~`! D jbn `hcpej ub~` {~c`n dh oc~~a`{

  ~c ab{~ ic {`y`h nbt{( D {~daa f``| gt obkfp| ub~` `bnt

  o`kbp{` ~j` ub~` d{ {c dhkch{d{~`h~( D~ gdej~ {cphn {jckfdhe

  ~c tcp ~c ady` ~jd{ ubt! op~ ~jd{ d{ gt ucan bhn dej~ hcu D

  ucpanh~ ~bn` d~ ic bht~jdhe( Mp{~ uj`h D e`~ ~c ~j` |cdh~ ci

  ubh~dhe ~c {k`bg! ch` ci gt {~pn`h~{ kcg`{ p| bhn edy`{ g`

  b jpe! c b iacu`! c b kjckcab~`! c mp{~ {bt{ ~jbhf tcp! bhn D

  bg `bnt ~c f``| ecdhe(

  Uj`h`y` D e`~ ncuh! bhn o`ad`y` g` d~ jb||`h{ ~c`y`tch`! D p{` gt k`aa|jch` ~c ~`z~ bhc~j` \KY( B

  k`aa|jch` j`` d{ b h`k`{{d~t ic tcp g`h~ba {~bodad~t" Gt

  ~cuh i``a{ {c d{cab~`n! bhn ~jb~ d{ ~j` jbn`{~ |b~ bocp~

  adydhe dh Pfbdh`( ^bh{|c~b~dch d{ y`t ndiidkpa~ j``! op~

  tcp a`bh ~c bnb|~ bhn gbf` {p` tcp e`~ ch ~j` op{" @y`t

  i`u gch~j{! D ~by`a ~c ~j` Coab{~ kb|d~ba ci Fj`{ch ~c ~bf`

  |b~ dh `~bda ~j`b|t! bhn ~jb~ `i`{j`{ bhn `{~c`{ g`( D

  b{f gt{`ai bi~` adydhe j`` bhn ecdhe ~jcpej ~j` jbn{jd|{!ucpan D nc d~ bebdh3 Gt bh{u` d{= dh b j`b~o`b~" O`dhe b

  {`hdc Ycaph~`` D ~jcpej~ D fh`u gt{`ai u`aa! op~ D jby`

  phkcy``n |b~{ ci g` D h`y` fh`u `zd{~`n( Gt gbh~b d{

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  90/111

  \ @ B K @ K C _ \ [::

  ujb~`y` nc`{h~ fdaa g` chat gbf`{ g` {~che` bhn D |abh

  ch a`bydhe Pfbdh` bh `z~`g`at {~che |`{ch"

  N`hdk` Nphf`a`t

  D kbh `kbaa b ~dg` dh ~j` hc~'{c'nd{~bh~ |b{~ uj`h D

  a`bh`n ci gt dhyd~b~dch ~c {`y` dh \`bk` Kc|{#Pfbdh`( D

  dgg`ndb~`at mpg|`n b~ ~j` c||c~phd~t! chat ybep`at bub` ci

  ~j` kcph~t{ `k`h~ jd{~ct b{ d~ apkj`n ~jcpej d~{ ~bh{d~dch

  ~c b gbf`~'ob{`n `kchcgt( D {pnn`hat icphn gt{`ai ud~j

  bh dh{b~dboa` kpdc{d~t ~c bo{co b{ gpkj b{ |c{{doa` bocp~~j` kpa~p`! ~j` jd{~ct! bhn ~j` |`c|a` ~jb~ gbf` Pfbdh`

  {c phdrp`! kch{pgdhe b{ gpkj dhicgb~dch b{ D kcpan ackb~`(

  Dh {|d~` ci gt `h~jp{db{g bhn o`{~ dh~`h~dch{! hc bgcph~ ci

  `{`bkj kcpan bk~pbaat |`|b` g` ic ujb~ D ucpan ud~h`{{

  bhn `z|`d`hk` dh Pfbdh` npdhe ~j` h`z~ ~uc t`b{(

  D yd`u`n `y`t~jdhe b~ id{~ ud~j o`udan``n bu`! ud~j `t`{

  udn` c|`h b~ ~j` hcy`a~t ci gt {pcphndhe{( D~ {``g`n {c

  `zc~dk( ^j` Ktdaadk ba|jbo`~ d~{`ai ub{ b kpdc{d~t! |cydndhead~~a` gcg`h~{ ci {b~d{ibk~dch uj`h D ub{ boa` ~c {pkk`{{ipaat

  n`kcn` b ucn ch b odaaocbn c {~c`ich~( ^j` kjbaa`he`{

  |c{`n ot gt h`u {pcphndhe{ j`dej~`h`n gt {`h{` ci

  {`ai'bub`h`{{ b{ u`aa b{ bh bkp~` bub`h`{{ ci ~j` kpa~pba

  ndii``hk`{ o`~u``h Bg`dkbh{ bhn Pfbdhdbh{( ^jcpej gt

  jc{~ ibgdat! bhn hpg`cp{ c~j` Pfbdhdbh{ ujc bkk`|~`n

  p{ dh~c ~j`d kcggphd~t npdhe ~bdhdhe! D `z|`d`hk`n bi``adhe ci jc{|d~bad~t bhn ubg~j ~jb~ D ucpan ab~` kcg` ~c

  phn`{~bhn b{ ch` ci ~j` n`idhdhe b{|`k~{ ci [abydk kpa~p`(

  Gt `z|`d`hk`{ npdhe ~bdhdhe phn`{kc`n ~j` dg|c~bhk`

  Pfbdhdbh{ |abk`n ch kcggphd~t! bhn jcu yd~ba d~ ucpan o` ic

  gt {pkk`{{ bhn jb||dh`{{ cy` ~j` h`z~ ~uc t`b{ ~c nd{kcy`

  gt cuh {`h{` ci kcggphd~t(

  D o`ebh opdandhe `ab~dch{jd|{ ud~j ~j` |`c|a` ujc ucpan

  kcg` ~c g`bh {c gpkj ~c g` dgg`ndb~`at p|ch bdydhe b~gt {d~`( Gt kcaa`bep`{ b~ ~j` {gbaa op{dh`{{ n`y`ac|g`h~

  k`h~` dh pba Kdg`b u`` hc~ chat `be` ~c u`akcg`

  g` dh~c ~j`d ucf|abk`! op~ ba{c dh~c ~j`d j`b~{ bhn

  gdhn{( Ujb~ D `k`dy`n cy` ~j` h`z~ ~uc t`b{ ub{ bh

 • 8/9/2019 Peace Corps Ukraine Welcome Book | September 2008

  91/111

  B U @ A K C G @ O C C F P F _ B D H @ :4

  p|'kac{`'bhn'|`{chba accf b~ ~j` kpa~p` ci ~j` Kdg`bh

  ^b~b{! ~j` n`{k`hnbh~{ ci ~j` cdedhba dhjbod~bh~{ ci ~j`

  |`hdh{pab( Adydhe bhn ucfdhe bgche bh `~jhdk gdhcd~t dh

  b abe`at jcgce`hcp{ [abydk kpa~p` |cydn`n dhhpg`boa`

  c||c~phd~d`{ ~c {`` bhn `z|`d`hk` b y`t phdrp` {dn` ci

  Pfbdh`( B~ ~dg`{! d~ i`a~ b{ ~jcpej D ub{ {`ydhe dh \`bk`

  Kc|{#P}o`fd{~bh~j` hpbhk`{ ci ~bnd~dch! abhepbe`! iccn!

  `adedch! bhn jd{~ct baa y`t ndy`e`h~ icg ~j` `{~ ci ~j`

  kcph~t( @y`t Ycaph~``{ `z|`d`hk` d{ {cg`~jdhe phdrp`at

  |`{chba ~c ~j` dhndydnpba! bhn D kbg` ~c b||`kdb~` ujb~ b

  ~`g`hncp{ c||c~phd~t D jbn o``h edy`h ~c phn`{~bhn gc`bocp~ jpgbh ndy`{d~t( Dh ~j` |ck`{{! D kbg` ~c a`bh {c

  gpkj gc` bocp~ gt{`ai(

  [p`! ~j` ucf ub{ hc~ ud~jcp~ d~{ kjbaa`he`{! ud~j gbht

  iba{` {~b~{ bhn dn`b{ ~jb~ h`y` rpd~` kbg` ~c ipd~dch(

  [pkj {jc~kcgdhe{ chat gbf` ~j