pedagogi 21st century

Download Pedagogi 21st century

Post on 08-Jul-2015

248 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pedagogi

TRANSCRIPT

 • Pn. Zainab bt. Harun (Pengetua SMK Ketari) Pn. Mawar bt. Ibrahim (GB SK Sg 2)

  1

 • OBJEKTIF Mengupayakan guru-guru:

  membuat perancangan & persediaan yang rapi

  meningkatkan keberkesanan pengajaran

  melaksanakan pendekatan & strategi

  penyampaian yang sesuai meningkatkan

  pencapaian murid

  menimbulkan perubahan baru dalam amalan terbaik

  pembelajaran & pengajaran

  mematuhi etika kerja dan amalan nilai yang positif

  mewujudkan keyakinan & kepercayaan murid terhadap

  guru

  2

 • Susunan kerusi meja adalah rigid dan mengikut baris demi baris.

  Interaksi guru-murid hanya boleh dilakukan sehala.

  Menggunakan kaedah syarahan dan kaedah secara kelas.

  Penglibatan murid dalam aktiviti PdP amat kurang.

  Potensi JERI+S sukar untuk dikembangkan. 3

 • 4

 • Mempunyai ruang pembelajaran termasuk ruang persendirian untuk murid-murid, ruang untuk aktiviti dan ruang untuk bahan-bahan pembelajaran.

  Persekitaran bilik darjah yang positif supaya murid dapat melalui proses pembelajaran dengan baik.

  Murid berasa tenang, seronok dan bermotivasi untuk belajar

  5

 • 6

 • The term 21st century skills is generally used to refer to certain core competencies such as collaboration, digital

  literacy, critical thinking, and problem -solving that

  advocates believe schools need to teach to help students

  thrive in todays world. The idea of what learning in the 21st century should look like is open to interpretation and

  controversy

  7

 • Kemahiran pembelajaran abad 21 merujuk kepada beberapa kompetensi teras

  iaitu kolaborasi, celik digital, kemahiran berfikir

  dan penyelesaian masalah.

  Pelajar perlu disediakan dengan kemahiran

  menangani cabaran dunia pendidikan yang

  terdedah kepada pelbagai interpretasi dan

  kontroversi yang mencabar pemikiran individu.

  8

 • 21st

  Century

  Pedagogy

  Technological , Information

  & Media Fluencies

  Contextually

  Collaboratively

  Inter-disciplinary

  Problem Solving

  Transparently

  Thinking Skills

  build teach

  are

  work foster

  assessed

  develop

  use

  Project based learning

  9

 • I'll tell you:

  it isn't someone who teaches something, but someone who inspires the student to give of her best in order to discover what she already knows

  10

 • Bina persekitaran pembelajaran kondusif yang konstruktif

  Rangsang pemikiran kritis secara hands-on & minds-on

  Meningkatkan kemahiran literasi (maklumat, digital & visual)

  Galak pembelajaran aktif pelajar secara koperatif dan kolaboratif

  Galak kreativiti & inovasi pelajar berbantukan TMK

  Penerapan inovasi dalam PdP berbantukan TMK

  Memberi maklum balas berkesan & berterusan

  11

 • Terdapat TIGA pendekatan pengajaran

  Berpusatkan guru

  Berpusatkan pelajar

  Berpusatkan bahan

  12

 • Guru menggunakan kaedah-kaedah seperti syarahan, demonstrasi, bercerita serta pengajaran secara kelas.

  Pendekatan ini tidak memberi peluang kepada palajar untuk mengambil bahagian dalam sesi P&P.

  Murid hanya mendengar sahaja apa yang disampaikan oleh guru.

  13

 • Aktiviti PdP lebih menarik dan berkesan. Murid berpeluang untuk:

  mengambil bahagian serta memberi pendapat dan idea berkenaan dengan topik yang dipelajari.

  menyampaikan apa yang ada dalam fikiran mereka.

  Aktiviti PdP seperti lawatan, penyelesaian masalah, projek, simulasi dan bermain.

  Pelajar terlibat secara 'hands-on' dalam aktiviti PdP.

  14

 • Guru perlu lebih kreatif dalam mencari dan menggunakan bahan-bahan pengajaran.

  Menggunakan sudut dan ruang bilik darjah, Bahan Bantu Mengajar (BBM) dan Bahan Bantu Belajar (BBB).

  Menggunakan sumber seperti bahan dari internet, audio visual, gambar, graf, carta, dan poster.

  15

 • PEMBELAJARAN KOPERATIF

  PENYELESAIAN MASALAH

  KONTEKSTUAL

  KAJIAN MASA DEPAN

  KONSTRUKTIVISME

  16

 • i)PEMBELAJARAN KOPERATIF

  Fokus utama berkisar kepada pencapaian akademik dan penerimaan kepelbagaian kemahiran sosial (Arends,2001)

  Pembelajaran aktif yang mengubah situasi pembelajaran pasif kepada pembelajaran yang dinamis serta berpusatkan pelajar (Slavin, 2006)

  Satu pasukan yang heterogen,saling bergantung, tidak bersaing sesama sendiri ke arah pencapaian matlamat yang sama ( Heinrich , 2005)

  17

 • P I E S

  Is a gain for one, a gain for another? Is help necessary ?

  Is individual performance required ?

  How equal is the participation?

  What percent are overtly active at once?

  CRITICAL QUESTIONS

  18

 • P I E S

  INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY akauntabiliti individu

  EQUAL PARTICIPATION penglibatan seimbang

  SIMULTANEOUS INTERACTION

  interaksi bersemuka

  MENGAPA

  PERLUNYA

  PEMBELAJARAN

  KOPERATIF

  POSITIVE INTERDEPENDENCE kebergantungan positif

  19

 • ENAM KONSEP UTAMA PEMBELAJARAN KOPERATIF

  KEMAHIRAN SOSIAL

  INISIATIF STRATEGI KOPERATIF

  PENGURUSAN

  PASUKAN

  INOVATIF

  20

 • PROSEDUR APLIKASI PEMB.

  KOPERATIF DALAM PdP

  1 Menyampaikan isi pengajaran baru

  2

  Memberi tajuk tugasan Memberi struktur pelaksanaan

  tugasan.

  3

  Mengagih kumpulan (Kagan Cooperative learning: Rally Robin & Round Robin)

  Mengagih tugasan bagi mencapai hasil pembelajaran

  21

 • 4

  Membimbing kelompok pelajar Pelajar melaksanakan

  perbincangan

  5

  Proses: Pengumpulan dan pembentangan bahan tugasan

  6

  Maklum balas/penilaian oleh guru

  Memberi penghargaan

  22

 • *23

 • 2) PENYELESAIAN MASALAH /

  INKUIRI PENEMUAN

  Fokus pada pengalaman & kemahiran melalui daya usaha sendiri

  Bermula dengan bertanya soalan,cari penyelesaian, peroleh pengetahuan & pengalaman sambil mencari maklumat untuk selesai masalah & buat refleksi

  Berpeluang menjalani proses pembelajaran secara langsung & autentik

  24

 • Mengembangkan intellectual curiosity

  Mengembangkan kemahiran berfikir

  Menyesuaikan diri untuk mengambil tindakan mengikut situasi

  Menjadi asas kepada pendekatan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

  Menggalakkan pembelajaran kendiri

  Mengukuhkan kemahiran belajar

  Menggalakkan pembelajaran koperatif dan mengembangkan nilai-nilai sosial yang positif

  25

 • PROSEDUR APLIKASI PENYELESAIAN MASALAH

  DALAM PdP *

  Mengenalpasti Masalah

  Merancang Cara Penyelesaian

  Mengumpul Maklumat

  Mengkaji / Analisis maklumat

  Membuat Rumusan/ Generalisasi

  26

 • Pembelajaran Berasaskan Masalah Laporan-laporan akhbar menunjukkan kes jenayah

  juvana dalam kalangan pelajar sekolah semakin menjadi-jadi, yang sedikit sebanyak menjejaskan peranan sekolah sebagai pembentuk jati diri dan

  pendidikan generasi masa hadapan negara. Kes buli di Kuching yang melibatkan lima pelajar perempuan

  sekolah menengah yang melakukan kekerasan terhadap mangsa secara beramai-ramai juga telah

  melahirkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat, khususnya para ibu bapa kerana kes ini mula menular

  dalam kalangan pelajar perempuan pula. Tugasan : Berdasarkan petikan di atas, rancangkan satu aktiviti

  PdP dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah

  27

 • 28

 • 3) PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

  Menyediakan situasi PdP yang melibatkan pelbagai pengalaman dalam konteks sosial, budaya, fizikal dan psikologi

  Berasaskan aktiviti, pembelajaran eksperiential, sesi hands-on dan minds-on, seminar, bengkel dan program pelajar melakukan

  sendiri projek

  Pelajar diberi motivasi dengan perbincangan masalah berbantukan bahan yang sesuai untuk meningkatkan kefahaman.

  Pelajar dapat mengaitkan dengan pengetahuan asas yang ada pada mereka.

  Maklumat yang dicari dan dikumpul melalui pengalaman sendiri dapat membantu menjana idea, mengukuh serta menilai apa

  yang difahami

  29

 • 30

  KEPENTINGAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

  Membantu pelajar mengaitkan kandungan pembelajaran kepada situasi sebenar dan mencari makna tentang apa yang dipelajari

  (minds-on and hands-on)

  Pembelajaran berlaku apabila pelajar berupaya memproses maklumat atau pengetahuan baru yang diperoleh dengan cara yang memberi

  makna kepada mereka.

  Pelajar faham sesuatu yang dipelajari dalam situasi yang lebih luas yang berkait dengan isu sebenar

  Pembelajaran mengikut konteks berlaku apabila pelajar mengaitkan pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan

 • ELEMEN DALAM KONTEKSTUAL *

  R - Relating (hubung kait) pengalaman hidup dgn pengetahuan baru

  E - Experiencing (alami) - penerokaan, penemuan, reka cipta

  A - Applying (aplikasi) - aplikasi pengetahuan dan

  maklumat dalam situasi lain

  C - Cooperating (kerjasama) kerjasama, komunikasi

  T - Transfering (pind