Pedagogi 21st century

Download Pedagogi 21st century

Post on 08-Jul-2015

228 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pedagogi

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Pn. Zainab bt. Harun (Pengetua SMK Ketari) Pn. Mawar bt. Ibrahim (GB SK Sg 2) </p><p>1 </p></li><li><p>OBJEKTIF Mengupayakan guru-guru: </p><p> membuat perancangan &amp; persediaan yang rapi </p><p> meningkatkan keberkesanan pengajaran </p><p> melaksanakan pendekatan &amp; strategi </p><p> penyampaian yang sesuai meningkatkan </p><p> pencapaian murid </p><p> menimbulkan perubahan baru dalam amalan terbaik </p><p> pembelajaran &amp; pengajaran </p><p> mematuhi etika kerja dan amalan nilai yang positif </p><p> mewujudkan keyakinan &amp; kepercayaan murid terhadap </p><p> guru </p><p>2 </p></li><li><p> Susunan kerusi meja adalah rigid dan mengikut baris demi baris. </p><p> Interaksi guru-murid hanya boleh dilakukan sehala. </p><p> Menggunakan kaedah syarahan dan kaedah secara kelas. </p><p> Penglibatan murid dalam aktiviti PdP amat kurang. </p><p> Potensi JERI+S sukar untuk dikembangkan. 3 </p></li><li><p>4 </p></li><li><p> Mempunyai ruang pembelajaran termasuk ruang persendirian untuk murid-murid, ruang untuk aktiviti dan ruang untuk bahan-bahan pembelajaran. </p><p> Persekitaran bilik darjah yang positif supaya murid dapat melalui proses pembelajaran dengan baik. </p><p> Murid berasa tenang, seronok dan bermotivasi untuk belajar </p><p>5 </p></li><li><p>6 </p></li><li><p>The term 21st century skills is generally used to refer to certain core competencies such as collaboration, digital </p><p>literacy, critical thinking, and problem -solving that </p><p>advocates believe schools need to teach to help students </p><p>thrive in todays world. The idea of what learning in the 21st century should look like is open to interpretation and </p><p>controversy </p><p>7 </p></li><li><p>Kemahiran pembelajaran abad 21 merujuk kepada beberapa kompetensi teras </p><p>iaitu kolaborasi, celik digital, kemahiran berfikir </p><p>dan penyelesaian masalah. </p><p>Pelajar perlu disediakan dengan kemahiran </p><p>menangani cabaran dunia pendidikan yang </p><p>terdedah kepada pelbagai interpretasi dan </p><p>kontroversi yang mencabar pemikiran individu. </p><p>8 </p></li><li><p>21st</p><p>Century </p><p>Pedagogy </p><p>Technological , Information </p><p>&amp; Media Fluencies </p><p>Contextually </p><p> Collaboratively </p><p>Inter-disciplinary </p><p>Problem Solving </p><p>Transparently </p><p> Thinking Skills </p><p>build teach </p><p>are </p><p> work foster </p><p> assessed </p><p>develop </p><p> use </p><p>Project based learning </p><p>9 </p></li><li><p>I'll tell you: </p><p> it isn't someone who teaches something, but someone who inspires the student to give of her best in order to discover what she already knows </p><p>10 </p></li><li><p> Bina persekitaran pembelajaran kondusif yang konstruktif </p><p>Rangsang pemikiran kritis secara hands-on &amp; minds-on </p><p> Meningkatkan kemahiran literasi (maklumat, digital &amp; visual) </p><p>Galak pembelajaran aktif pelajar secara koperatif dan kolaboratif </p><p> Galak kreativiti &amp; inovasi pelajar berbantukan TMK </p><p>Penerapan inovasi dalam PdP berbantukan TMK </p><p>Memberi maklum balas berkesan &amp; berterusan </p><p>11 </p></li><li><p> Terdapat TIGA pendekatan pengajaran </p><p>Berpusatkan guru </p><p>Berpusatkan pelajar </p><p>Berpusatkan bahan </p><p>12 </p></li><li><p> Guru menggunakan kaedah-kaedah seperti syarahan, demonstrasi, bercerita serta pengajaran secara kelas. </p><p> Pendekatan ini tidak memberi peluang kepada palajar untuk mengambil bahagian dalam sesi P&amp;P. </p><p> Murid hanya mendengar sahaja apa yang disampaikan oleh guru. </p><p>13 </p></li><li><p> Aktiviti PdP lebih menarik dan berkesan. Murid berpeluang untuk: </p><p> mengambil bahagian serta memberi pendapat dan idea berkenaan dengan topik yang dipelajari. </p><p> menyampaikan apa yang ada dalam fikiran mereka. </p><p> Aktiviti PdP seperti lawatan, penyelesaian masalah, projek, simulasi dan bermain. </p><p> Pelajar terlibat secara 'hands-on' dalam aktiviti PdP. </p><p>14 </p></li><li><p> Guru perlu lebih kreatif dalam mencari dan menggunakan bahan-bahan pengajaran. </p><p> Menggunakan sudut dan ruang bilik darjah, Bahan Bantu Mengajar (BBM) dan Bahan Bantu Belajar (BBB). </p><p> Menggunakan sumber seperti bahan dari internet, audio visual, gambar, graf, carta, dan poster. </p><p>15 </p></li><li><p>PEMBELAJARAN KOPERATIF </p><p>PENYELESAIAN MASALAH </p><p>KONTEKSTUAL </p><p>KAJIAN MASA DEPAN </p><p>KONSTRUKTIVISME </p><p>16 </p></li><li><p>i)PEMBELAJARAN KOPERATIF </p><p>Fokus utama berkisar kepada pencapaian akademik dan penerimaan kepelbagaian kemahiran sosial (Arends,2001) </p><p>Pembelajaran aktif yang mengubah situasi pembelajaran pasif kepada pembelajaran yang dinamis serta berpusatkan pelajar (Slavin, 2006) </p><p>Satu pasukan yang heterogen,saling bergantung, tidak bersaing sesama sendiri ke arah pencapaian matlamat yang sama ( Heinrich , 2005) </p><p>17 </p></li><li><p>P I E S </p><p> Is a gain for one, a gain for another? Is help necessary ? </p><p> Is individual performance required ? </p><p> How equal is the participation? </p><p> What percent are overtly active at once? </p><p>CRITICAL QUESTIONS </p><p>18 </p></li><li><p>P I E S </p><p> INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY akauntabiliti individu </p><p> EQUAL PARTICIPATION penglibatan seimbang </p><p> SIMULTANEOUS INTERACTION </p><p> interaksi bersemuka </p><p>MENGAPA </p><p>PERLUNYA </p><p>PEMBELAJARAN </p><p>KOPERATIF </p><p> POSITIVE INTERDEPENDENCE kebergantungan positif </p><p>19 </p></li><li><p>ENAM KONSEP UTAMA PEMBELAJARAN KOPERATIF </p><p>KEMAHIRAN SOSIAL </p><p>INISIATIF STRATEGI KOPERATIF </p><p>PENGURUSAN </p><p>PASUKAN </p><p>INOVATIF </p><p>20 </p></li><li><p>PROSEDUR APLIKASI PEMB. </p><p>KOPERATIF DALAM PdP </p><p>1 Menyampaikan isi pengajaran baru </p><p>2 </p><p> Memberi tajuk tugasan Memberi struktur pelaksanaan </p><p>tugasan. </p><p>3 </p><p> Mengagih kumpulan (Kagan Cooperative learning: Rally Robin &amp; Round Robin) </p><p> Mengagih tugasan bagi mencapai hasil pembelajaran </p><p>21 </p></li><li><p>4 </p><p> Membimbing kelompok pelajar Pelajar melaksanakan </p><p>perbincangan </p><p>5 </p><p> Proses: Pengumpulan dan pembentangan bahan tugasan </p><p>6 </p><p> Maklum balas/penilaian oleh guru </p><p> Memberi penghargaan </p><p>22 </p></li><li><p>*23 </p></li><li><p>2) PENYELESAIAN MASALAH / </p><p>INKUIRI PENEMUAN </p><p>Fokus pada pengalaman &amp; kemahiran melalui daya usaha sendiri </p><p>Bermula dengan bertanya soalan,cari penyelesaian, peroleh pengetahuan &amp; pengalaman sambil mencari maklumat untuk selesai masalah &amp; buat refleksi </p><p>Berpeluang menjalani proses pembelajaran secara langsung &amp; autentik </p><p>24 </p></li><li><p>Mengembangkan intellectual curiosity </p><p>Mengembangkan kemahiran berfikir </p><p>Menyesuaikan diri untuk mengambil tindakan mengikut situasi </p><p>Menjadi asas kepada pendekatan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan </p><p>Menggalakkan pembelajaran kendiri </p><p>Mengukuhkan kemahiran belajar </p><p>Menggalakkan pembelajaran koperatif dan mengembangkan nilai-nilai sosial yang positif </p><p>25 </p></li><li><p>PROSEDUR APLIKASI PENYELESAIAN MASALAH </p><p>DALAM PdP * </p><p>Mengenalpasti Masalah </p><p>Merancang Cara Penyelesaian </p><p>Mengumpul Maklumat </p><p>Mengkaji / Analisis maklumat </p><p>Membuat Rumusan/ Generalisasi </p><p>26 </p></li><li><p>Pembelajaran Berasaskan Masalah Laporan-laporan akhbar menunjukkan kes jenayah </p><p>juvana dalam kalangan pelajar sekolah semakin menjadi-jadi, yang sedikit sebanyak menjejaskan peranan sekolah sebagai pembentuk jati diri dan </p><p>pendidikan generasi masa hadapan negara. Kes buli di Kuching yang melibatkan lima pelajar perempuan </p><p>sekolah menengah yang melakukan kekerasan terhadap mangsa secara beramai-ramai juga telah </p><p>melahirkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat, khususnya para ibu bapa kerana kes ini mula menular </p><p>dalam kalangan pelajar perempuan pula. Tugasan : Berdasarkan petikan di atas, rancangkan satu aktiviti </p><p>PdP dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah </p><p>27 </p></li><li><p>28 </p></li><li><p>3) PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL </p><p>Menyediakan situasi PdP yang melibatkan pelbagai pengalaman dalam konteks sosial, budaya, fizikal dan psikologi </p><p>Berasaskan aktiviti, pembelajaran eksperiential, sesi hands-on dan minds-on, seminar, bengkel dan program pelajar melakukan </p><p>sendiri projek </p><p>Pelajar diberi motivasi dengan perbincangan masalah berbantukan bahan yang sesuai untuk meningkatkan kefahaman. </p><p>Pelajar dapat mengaitkan dengan pengetahuan asas yang ada pada mereka. </p><p>Maklumat yang dicari dan dikumpul melalui pengalaman sendiri dapat membantu menjana idea, mengukuh serta menilai apa </p><p>yang difahami </p><p>29 </p></li><li><p>30 </p><p>KEPENTINGAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL </p><p>Membantu pelajar mengaitkan kandungan pembelajaran kepada situasi sebenar dan mencari makna tentang apa yang dipelajari </p><p>(minds-on and hands-on) </p><p>Pembelajaran berlaku apabila pelajar berupaya memproses maklumat atau pengetahuan baru yang diperoleh dengan cara yang memberi </p><p>makna kepada mereka. </p><p>Pelajar faham sesuatu yang dipelajari dalam situasi yang lebih luas yang berkait dengan isu sebenar </p><p>Pembelajaran mengikut konteks berlaku apabila pelajar mengaitkan pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan </p></li><li><p>ELEMEN DALAM KONTEKSTUAL * </p><p> R - Relating (hubung kait) pengalaman hidup dgn pengetahuan baru </p><p> E - Experiencing (alami) - penerokaan, penemuan, reka cipta </p><p> A - Applying (aplikasi) - aplikasi pengetahuan dan </p><p> maklumat dalam situasi lain </p><p> C - Cooperating (kerjasama) kerjasama, komunikasi </p><p> T - Transfering (pindahkan) pengetahuan sedia ada </p><p> dan menggunakannya atau bina baru </p><p>31 </p></li><li><p>PROSEDUR APLIKASI KONTEKSTUAL DALAM PDP </p><p>MOTIVASI </p><p>Pengenalan </p><p>Isu perbincangan </p><p>Sumber P&amp;P </p><p>PEMAHAMAN </p><p>Penerangan konsep dan perbincangan kelas </p><p>Bacaan dan melakukan </p><p>Contoh kajian </p><p>KEMAHIRAN </p><p>Aktiviti hands-on </p><p>Penyelesaian masalah </p><p>PENILAIAN </p><p>Ingat kembali </p><p>Penilaian Kemajuan 32 </p></li><li><p>Aktiviti kontekstual </p><p>Geografi-pinggir pantai </p><p>Ekonomi-sumber pengeluaran </p><p>Sains Sukan-sukan dan </p><p>integrasi kaum </p><p>33 </p></li><li><p>4) PEMBELAJARAN KAJIAN MASA DEPAN (KMD) </p><p>Strategi saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan pelajar menghadapi pelbagai cabaran hidup </p><p>dan perubahan </p><p>Mengupayakan pelajar mengambil bahagian dalam merangka masa depan mereka secara berkaedah, </p><p>bermakna dan bertanggungjawab </p><p>Mengajar pelajar bersikap futuristik agar lebih kritis dan sentiasa membuat perancangan sebelum berbuat </p><p>sesuatu </p><p>Memberi kesedaran dan merangsang pelajar berfikir tentang isu, masalah dan peluang yang bakal dihadapi </p><p>Pelajar diasuh dgn konsep dimensi masa depan yang akan berubah dengan pembaharuan dan inovasi </p><p>34 </p></li><li><p> Apa yang berubah dan apa yang kekal pada masa depan ? </p><p>MASA DULU MASA KINI </p><p>MASA DEPAN ? </p></li><li><p>Senario: Gambaran </p><p>yang boleh di dapati </p><p>PERSEKITARAN KEHIDUPAN ANDA </p><p>NEGARA SELURUH DUNIA </p><p>APA PILIHAN ANDA </p><p>Masa Lalu Perspektif </p><p>Masa Kini: Trend Utama </p><p>Masa Depan: Perubahan </p><p>36 </p></li><li><p>KEMAHIRAN KMD DALAM PdP KEMAHIRAN KHUSUS KEMAHIRAN ASAS </p><p>Membuat Ramalan </p><p>1. Pemahaman Konsep Masa Depan </p><p>2. Pengumpulan Maklumat dan Analisa Trend </p><p>3. Ramalan dan Analisis </p><p>Menjangka Akibat </p><p>4. Penggunaan Imaginasi dan Kreativiti </p><p>5. Strategi Mengatasi Kebimbangan </p><p>6. Proses Inovasi Sosial </p><p>Mengendali Perubahan </p><p>7. Pembinaan Senario </p><p>8. Penjelasan Nilai dan Masa Depan </p><p>9. Pemahaman Dimensi Kemapanan </p><p>37 </p></li><li><p>Kemahiran Khusus Pemahaman </p><p>Konsep Masa </p><p>Depan Pemahaman </p><p>Dimensi </p><p>Kemapanan </p><p>Penjelasan </p><p>Nilai dan </p><p>Masa Depan </p><p>Pengumpulan </p><p>Maklumat dan </p><p>Analisis Trend </p><p>Strategi </p><p>Mengatasi </p><p>Kebimbangan </p><p>Pembinaan </p><p>Senario </p><p>Proses </p><p>Inovasi </p><p>Sosial </p><p>Ramalan dan </p><p>Analisis </p><p>Penggunaan </p><p>Imaginasi dan </p><p>Kreativiti </p><p>Apakah </p><p>Masa </p><p>Depan? Apakah yang </p><p>sedia ada ? </p><p>Jika sudah </p><p>tahu, saya </p><p>boleh </p><p>meramal </p><p>Saya </p><p>mengembangkan </p><p>ramalan itu </p><p>Mungkin ada </p><p>masalah atau </p><p>kebimbangan </p><p>Apakah </p><p>yang </p><p>telah </p><p>berubah? </p><p>Bayangkan apa </p><p>yang diingini </p><p>Saya terangkan </p><p>mengapa </p><p>membina senario </p><p>yang diingini </p><p>Apakah </p><p>sebabnya </p><p>yang diingini </p><p>perlu </p><p>dikekalkan? </p><p>1 </p><p>2 </p><p>3 </p><p>4 </p><p>5 </p><p>6 </p><p>7 </p><p>8 </p><p>9 </p></li><li><p>KEPENTINGAN KAJIAN MASA DEPAN (KMD) </p><p>Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal berkaitan masa depan </p><p>Berkomunikasi secara berkesan tentang hal berkaitan masa depan </p><p>Membina sikap dan nilai tentang masa depan </p><p>Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan </p><p>Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal berkaitan masa depan </p><p>39 </p></li><li><p>EMPAT PRINSIP DALAM KMD* </p><p>Prinsip Perubahan </p><p>Prinsip pandangan jauh </p><p>Prinsip Perancangan Strategik </p><p>Prinsip Pengupayaan </p><p>40 </p></li><li><p>PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN </p><p>Perancangan Seorang Guru </p><p>Perancangan </p><p>Yang Strategik </p><p>Isu dan Tema Yang Relevan </p><p>Berpusatkan pelajar </p><p>Aplikasi Sebagai Projek, </p><p>Kerja Kokurikulum atau Sepanjang Hayat </p><p>Peranan Guru </p><p>Sebagai Fasilitator </p><p>41 </p></li><li><p>42 </p><p>PROSEDUR APLIKASI KMD DALAM PdP </p><p>Tajuk &amp; Konsep </p><p>Senaraikan kemungkinan yang akan berlaku (masa depan) </p><p>Sediakan eviden-eviden bagi asas kemungkinan </p><p>Cadangkan langkah langkah penyelesaian/penambahbaikan /pelan </p><p>tindakan </p><p>Pembentangan/ Simulasi/ Hasil kerja </p></li><li><p> CONTOH/ SUMBER PdP Tema: Malaysia Negaraku Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan </p><p>Semangat patriotik </p><p>Perpaduan rakyat </p><p>Keharmonian dan </p><p>Keselamatan negara </p><p>Bagaimana? - Kemungkinan berlaku jika negara kita kehilangan </p><p> kemerdekaannya? Senaraikan kemungkinan apa yang bakal berlaku? Kaitkan kemerdekaan dengan kejayaan dan masa depan Gunakan sumbangsaran untuk mendapatkan pandangan pelajar Guna gambar negara-negara yang sering dilanda kekacauan </p><p>Cadangan Bina senario masa depan jika langkah tidak diambil (melalui teknik sumbang saran) </p><p>Pelan tindakan mengekalkan kemerdekaan Refleksi </p><p>43 </p></li><li><p>D1 </p><p>44 </p></li><li><p>5) PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME </p><p> A collection of theories including reconstruction of experience,(Dewey,1897), generative learning (Witrock,1990), discovery learning (Bruner,1961) and situated learning(Brown, Collins, &amp; Dugid,1989) that focus on the idea that individuals actively construct knowledge by working to solve realistic problems, usually in collaboration with others. (Duffy, </p><p>Lowyck &amp; Jonasen,1992) </p><p>45 </p></li><li><p>MENGAPA PERLU KONSTRUKTIVISME </p><p> Pelajar bina sendiri secara aktif pengetahuan/ konsep berdasarkan pengetahuan/ pengalaman yang sedia ada </p><p>Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada </p><p>Komunikasi dan interaksi sosial menjurus kepada pemikiran aras tinggi. </p><p>46 </p></li><li><p>Pengetahuan yang </p><p>diterima </p><p>Pengetahuan sedia ada </p><p>Pengetahuan baru yang </p><p>telah dibina </p><p>Pengetahuan </p><p>Idea </p><p>Konsep </p><p>Kemahiran </p><p>Maklumat </p><p>47 </p></li><li><p> PROSEDUR APLIKASI PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM PdP* </p><p> Stimulate learners curiosity - assign a task/topic/concept </p><p> create interest </p><p> generate curiosity raise questions </p><p>To satisfy curiosity </p><p> use inquiry to explore and investigate </p><p>- do experiment </p><p> encourage students to work together </p><p>- ask probing questions </p><p>The concept and define the terms </p><p> define and explain the concept </p><p>- question others explanation ask for justification (evidence) and clarification </p><p>Extend the concept into other content areas </p><p> Make connections and see relationships of the concept/ topic in other content areas </p><p>- make connections of concept/topic to real world situation </p><p>Examine the learners understanding demonstrate understanding or knowledge of the concept or skill </p><p>- assess students knowledge and skills - ask open-ended questions:- </p><p> (Why do you think .? What evidence do you have ? What do you know about.? ) 48 </p></li><li><p>Contoh Sumber PdP </p><p>1. Hasilkan lima bait syair yang mengisahkan diri anda </p><p>2. Hasilkan sebuah sajak yang bertemakan pendidikan yang panjangnya kira-kira 30 baris </p><p>(Kesusasteraan Melayu Komunikatif) </p><p>49 </p></li><li><p>There is quite likely no substitute for the experience of feeling empowered. . . if we hope for children to pursue learning enthusiastically within the structure of a classroom or a school. Learning and power are inextricably linked. </p><p> [The Game of School, p. 65] </p><p>50 </p></li><li><p>To the world you may be just a teacher but to your </p><p>students you are a HERO! </p><p>51 </p></li><li><p>52 </p></li><li><p>53 </p></li><li><p>54 </p></li></ul>