pelkkää paperia vai poppia? kestääkö tvt-strategiasi päivänvalon?

of 11 /11
Pelkkää paperia vai poppia? Kestääkö TVT-strategiasi päivänvalon? DigiKilta-Seminaari [email protected].fi

Author: suomen-eoppimiskeskus-ry

Post on 21-Jan-2017

200 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Pelkkää paperia vai poppia? Kestääkö TVT-strategiasi päivänvalon?

Pelkkää paperia vai poppia? Kestääkö TVT-strategiasi

päivänvalon?

DigiKilta-Seminaari [email protected]

Page 2: Pelkkää paperia vai poppia? Kestääkö TVT-strategiasi päivänvalon?

Strategiatyön ajattelun keskiössä loppukäyttäjät, heidän teknologinen maisemansa ja kulttuurinsa

Osaamisen tunnustaminen ja hyödyntäminen oppimisessa ”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016”

Page 3: Pelkkää paperia vai poppia? Kestääkö TVT-strategiasi päivänvalon?

Koulutettavat Oma TVT-strategiaryhmä

Opetus-/Sivistyslautakunta

Valtuusto Hallitus

Johtoryhmä

Keskustelee Työskentelee

Yhdessä OMISTAJUUS

Mahdollistaa strategian toteutumisen resurssien näkökulmasta

Valmis strategia hyväksyttäväksi

Strategia päätettäväksi, sitoutuminen, resurssit

Riittääkö päätöksenteon tasoksi toteutumisen näkökulmasta?

Opetushenkilöstö

Pedagoginen toiminta Resursointi

TVT-STRATEGIA ”Lukittu”

TVT:N OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA ”Elävä”

TVT:N OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA Tavoitteet, sisällöt, tarkastelujaksot

Kunnan tai Kuntayhtymän

Page 4: Pelkkää paperia vai poppia? Kestääkö TVT-strategiasi päivänvalon?

Kokemustieto Tutkimustieto Benchmarking Verkkoyhteisöt Asiantuntijat

Luottamus omaan suuntaan

Aktiivisuus yhteistyökumppaneiden ja verkostojen kanssa - kehittäminen, kolmikanta

Page 5: Pelkkää paperia vai poppia? Kestääkö TVT-strategiasi päivänvalon?
Page 6: Pelkkää paperia vai poppia? Kestääkö TVT-strategiasi päivänvalon?

IT-BUDJETIN KÄYTÖN JAKO KOLMEEN TÄRKEÄÄN OSAAN

1. Koulun TVT-budjetista tulisi laitehankintoihin sijoittaa vain yksi kolmannes. 2. Lisäksi tulisi jättää varoja toisen kolmanneksen verran palveluiden ja sisältöjen ostoon. 3. Ja vielä viimeinen, mutta ei vähäisin kolmannes osaamisen tukemiseen.

Page 7: Pelkkää paperia vai poppia? Kestääkö TVT-strategiasi päivänvalon?

Korkeat kustannukset

Matalat kustannukset

Pedagogisesti merkittäväPedagogisesti ei merkittävä

Helppo käyttää Helppo käyttääVaikea käyttääVaikea käyttää

Page 8: Pelkkää paperia vai poppia? Kestääkö TVT-strategiasi päivänvalon?

Selviytyminen Hallitseminen Vaikuttaminen Uudistaminen

Pelkään rikkovani laitteen

En oikein tiedä mitä pitäisi tehdä

Tiedän, että minun tulisi käyttää laitetta opetuksen tukena, mutta en osaa.

Olen saanut koulutusta

Olen kokeillut jo sovelluksia

Olen tehnyt ensimmäisiä kokeiluja oppilaiden kanssa

Olen saanut varmuutta toimintaani

Hyödynnän teknologiaa sujuvasti oppilaitteni kanssa

Teknologia sulautuu opetukseeni ja sen suunnitteluun

Teknologian hyödyntäminen on kokonaisvaltaista

Digitaaliset taitoni ovat samalla tasolla pedagogisten ja aineen hallinnan taitojeni kanssa

Uudistan toimintaani ja jaan osaamistani myös muille

Teknologiataitojen kehittymisen vaiheiden kipupisteet

Askeleen ottaminen vaatii riittävää koulutusta toiminnan juurtumiseksi arkeen. Käyttöteoriat mukaan jäsentämään ajattelua.

Askel vaatii havainnollista, konkreettia koulutusta. Opettajan ajattelu avautuu näkemään edut ja mahdollisuudet.

Syventävä koulutus käyttöteorian ja oman kehittämistehtävän kautta. Käytänteiden jakaminen organisaatiossa ja osallistuminen kansalliseen keskusteluun

Kriittinen askel jää usein ottamatta.

Digitutor? Ulkoinen?

Mukaillen, Mandinach and Cline (1994)

Page 9: Pelkkää paperia vai poppia? Kestääkö TVT-strategiasi päivänvalon?

1-2

3-6

7-9

Page 10: Pelkkää paperia vai poppia? Kestääkö TVT-strategiasi päivänvalon?

Oppilaiden osaaminenL5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

1-2 Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian (tvt) tietoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.

3-6 Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä. Koulussa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä käyttötavoista.

7-9 Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään kehitykseen.

Page 11: Pelkkää paperia vai poppia? Kestääkö TVT-strategiasi päivänvalon?

Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia arkielämässä sekä tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön.s.24.

Tieto- ja viestintäteknologia on osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Varhaiskasvatuksessa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lasten omia tieto- ja viestintäteknologisia laitteita, leluja ja muita välineitä käytetään varhaiskasvatuksen järjestäjän määrittämällä tavalla. Omien laitteiden, lelujen ja välineiden käytöstä sovitaan huoltajien kanssa. s.32.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016