pembangunan ekonomi dalam konteks 4_drhjahmadnasir.pdf · pdf fileekonomi dlm konteks...

Download Pembangunan Ekonomi Dalam Konteks  4_drhjahmadnasir.pdf · PDF fileEKONOMI DLM KONTEKS HE DI MALAYSIA 4.1 Pengenalan ... dan Hubungan Etnik ... *Perlembagaan*Malaysia,*serta*

If you can't read please download the document

Post on 06-Feb-2018

232 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pembangunan Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi

  HJ AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD) Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan FakulD Ekologi Manusia UniversiD Putra Malaysia (UPM) Serdang Selangor 013 9966057 / [email protected]

 • TAJUK 4: PEMBANGUNAN EKONOMI DLM KONTEKS HE DI MALAYSIA

  4.1

  Pengenalan

  4.3

  Perkembangan Ekonomi Malaysia

  4.2 Konsep Pembangunan ekonomi

  4.4 Perubahan Ekonomi

  4.5

  Kesimpulan

 • Pengenalan

  Perkembangan pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia dr prapenjajah hingga sekarang.

  Membincangkan dasar-dasar : DEB DPN DWN

 • Konsep Pembangunan Ekonomi

  Pertumbuhan ekonomi usaha-usaha dan pencapaian yang diperolehi oleh sesebuah negara dan menjadi prasyarat kpd pembangunan ekonomi utk membentuk idenDD sesebuah negara dr perspekDf ekonomi

  Pembangunan ekonomi suatu proses yang menyebabkan sesuatu yg miskin menjadi kaya dan negara kaya terus kaya

  Maka, pembangunan ekonomi Ddak harus melihat kpd pndapatan perkapita sahaja tetapi perlu merangkumi kualiD hidup, peluang pekerjaan, alam sekitar dsb

  Di Malaysia, PE ialah peningkatan kualiD hidup rakyat supaya seimbang antara etnik

 • Perkembangan Ekonomi Malaysia

  Era Prapenjajah Berkembang pesat kr kedudukan selat Melaka yg strategik Kegemilangan Kerajaan Melaka Pelabuhan entreport

  Era Penjajah Bermula dgn campurtangan 1874 (Perjanjian Pangkor) Mulai menguasi perdagangan bijih Fmah Pembinaan infrastruktur jalan raya dan keretapi Memperkenalkan dasar pemilikan tanah Torrens iaitu tanah bersifat milik kekal, dipusakai, dipindah milik dan tanpa halangan penjualan tanah

  Tanah rezab Melayu diperkenalkan utk mengekalkan orang Melayu dlm pertanian

 • Era Selepas Merdeka Wujud keDdakseimbangan dr segi pekerjaan dan taraf hidup terutama orang Melayu

  Contoh pemilikan Syer orang Melayu hanya 2.4% berbanding orang bukan melayu

  KeDdakseimbangan juga wujud antara wilayah.

  Diperkenalkan Rancangan Malaysia utk atasi masalah yang wujud

 • Draf Development Plan of Malaya (1960-55)

  Ramcangan Malaya 1 (1956-60)

  Rancangan Malaya 2 (1961-65)

  RRJP 1 (1971-1990)

  RRJP 2 (1991-2000)

  RMK2

  RMK 3

  RMK 4

  RMK5

  RMK 7

  RMK 8

  RMK 6

  RMK 1 (1966-70)

  1971-75 1976-80 1981-85 1986-90

  1991-95 1996-2000 2001-2005

  RMK 9

  2006-2010

 • qDra_ Development Plan of Malaya (1950-1955) Membentuk asas tradisi perancangan moden qRancangan Malaya Pertama (1956-1960)

  menumpukan usaha ke arah pemerintahan sendiri (PU 1955, Kemerdekaan 31 Ogos 1957)

  qRancangan Malaya Kedua (1961-1965)

  merupakan penerusan dasar oleh pemimpin tempatan qRancangan Malaysia Pertama (1966-1970)

  Lebih agresif, melipuD pendidikan, bahasa, budaya. Fokus utama, bangunkan masyarakat desa yg miskin.

 • qRancangan Malaysia Kedua (1971-1975) DEB (1971-1990)

  qRancangan Malaysia KeDga (1976-1980) Menyelesaikan masalah perbezaan ekonomi antara sektor dan etnik

  qRancangan Malaysia Keempat (1981-1985) qRancangan Malaysia Kelima (1986-1990) qRancangan Malaysia Keenam (1991-1995)

  RMK4, RMK5 & RMK6 meniDkberatkan teknologi yg lebih maju dan dasar penswastaan

 • qRancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000) qRancangan Malaysia Kelapan (2001-2005) qRMK7 & RMK8 berikan perhaDan kepada industri berasaskan k-ekonomi qRancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010)

  Modal insan hadhari

 • 11

  Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Hubungan Etnik

  Dasar ekonomi dan poliFk yang diamalkan oleh pihak Inggeris menyebabkan pembangunan yang Fdak seimbang antara wilayah bandar dan luar bandar, dan selanjutnya terdapat jurang perbezaan ekonomi antara kelompok etnik.

  Sesuai dengan semangat dan aspirasi Fasal (153) dan Fasal (8) Perkara (2) Perlembagaan Malaysia, serta pengalaman yang dialami semasa perisFwa 13 Mei, 1969, Dasar Ekonomi Baru dirangka agar dapat memberi peluang kepada kelompok etnik Melayu meningkatkan kemampuan ekonomi mereka supaya Fdak keFnggalan berbanding kelompok etnik lain.

  Banci penduduk tahun 1970 menunjukkan bahawa 49.3% daripada semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis miskin. Daripada jumlah semua keluarga miskin, sebanyak 86% berada di kawasan luar bandar dan 14% di kawasan bandar.

 • 12

  Kaum Kadar Kemiskinan (% ) Pendapatan Purata

  Keluarga Sebulan (RM)

  Melayu 64.8 172.00

  Cina 26.0 392.00

  India 39.2 304.00

  L a i n -lain 44.8 813.00

  Kadar Kemiskinan Mengikut Etnik 1970

 • 13 Kadar Pemilikan Berdasarkan Kelompok Etnik 1970

  Pemilikan Jumlah Pemilikan

  ( RM Juta )

  %

  Bumiputera Perseorangan dan Agensi Amanah 279.6 4.3

  a. Bumiputera Perseorangan 168.7 2.6

  b. Agensi Amanah 110.9 1.7

  Bukan Bumiputera 2233.2 34.0

  Warganegara Asing 4051.3 61.7

  Jumlah 6564.1 100.0

 • 14

  Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Hubungan Etnik

  Dilihat daripada sudut pembahagian pekerjaan pada tahun 1970 pecahan mengikut kelompok etnik turut menunjukkan keDdakseimbangan.

  Dalam sektor pertanian, etnik Melayu merupakan majoriD dengan melipuD 67.6 %, etnik Cina hanya melipuD 19.9 %, manakala etnik India berjumlah 11.5 %, dan lain-lain kelompok sebanyak 1 %.

  Dalam sektor perlombongan, etnik Cina mendominasi dengan jumlah 58.7 %, etnik Melayu hanya melipuD 32.1 %, etnik India sebanyak 8.5 % dan lain-lain kelompok sebanyak 0.7 %.

  Dalam sektor perniagaan, perdagangan, pentadbiran awam, pendidikan, pertahanan dan kemudahan awam, etnik Melayu melipuD 42.6 %, etnik Cina 45.5 %, etnik India 10.7 % dan lain-lain kelompok sebanyak 1.2 %.

 • 15

  Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Hubungan Etnik

  KeDdakmerataan tersebut dipercayai menjadi sebab utama berlakunya kecemburuan sosial sehingga mencetuskan PerisDwa 13 Mei 1969.

  Menyedari kedudukan keDdakseimbangan sosial ekonomi itu, kerajaan telah mengusahakan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun iaitu daripada 1971-1990 yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru.

  Dasar Ekonomi Baru (DEB) merupakan suatu dasar yang diperkenalkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah perbezaan ekonomi antara sektor dan etnik agar kestabilan ekonomi dan poliDk dapat dicapai.

 • 16

  Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Hubungan Etnik

  Dasar Ekonomi Baru mempunyai dua sasaran, iaitu, mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira etnik

  menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan etnik mengikut fungsi-fungsi ekonomi.

  Antara matlamat DEB ialah menyusun semula pemilikan harta dengan meningkatkan pemilikan saham Bumiputera sehingga sekurang-kurangnya 30 % menjelang tahun 1990.

 • 17

  Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Hubungan Etnik

  Strategi dalam Dasar Ekonomi Baru (susun semula masyarakat), iaitu: Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses

  memodenkan kawasan luar bandar. Mengurangkan keadaan yang Fdak seimbang dalam struktur guna tenaga. Menambahkan dengan lebih cepat lagi bilangan rakyat Malaysia dalam pemilikan

  modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. Membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang

  Melayu dan golongan Bumiputera supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam tahun 1990

  Menubuhkan beberapa agensi saperF MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera, Amanah Saham Nasional.

  Memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah baru seperF DARA, KESEDAR, KEJORA dan sebagainya.

 • 18

  Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Hubungan Etnik

  Dasar Ekonomi Baru bermatlamatkan perpaduan negara dan dilaksanakan melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat di dalam konteks keselamatan negara yang kukuh.

  Usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih daripada pihak kerajaan dan kakitangannya, malah ia memerlukan perubahan sikap, tenaga dan pemikiran seluruh rakyat, termasuk daripada sektor swasta.

  Perlu disedari bahawa Dasar Ekonomi Baru hanya mensasarkan 30 % pemilikan saham oleh golongan Bumiputera dan bukannya 100 % pemilikan saham.

  Oleh yang demikian, Ddak wajar untuk mengatakan bahawa Dasar Ekonomi Baru sebagai suatu dasar yang bersifat diskriminaDf.

  Pencapaian DEB dr segi kemiskinan, pendapatan dan hak milik modal

 • RRJP 2 (1991-2000) DPN

  Meneruskan falsafah DEB Tempoh 10 tahun Ke arah mencapai wawasan 2020 di samping mengekalkan perpaduan

  Strategi basmi kemiskinan relaDf (DEB mutlak) PPRT, kemudahan asas, peluang ekonomi Mewujudkan MPPB MemperDngkatkan penglibatan sektor swasta Pembangunan sumber manusia

 • RRJP 2 (1991-2000) DPN

  Meneruskan falsafah DEB Tempoh 10 tahun Ke arah mencapai wawasan 2020 di samping mengekalkan perpaduan

  Strategi basmi kemiskinan relaDf (DEB mutlak) PPRT, kemudahan asas, peluang ekonomi Mewujudkan MPPB MemperDngkatkan penglibatan sektor swasta Pembangunan sumber manusia

 • RRJP Tiga (2001-2010)

  Dasar Wawasan Negara

  Dilancar pd 3 April 2001 Tujuan membina negara yang berdaya tahan dgn mengekalkan usaha membasmi kemiskinan dan membangunkan masyarakat berasaskan pengetahuan

  Tujuh teras 1. Membina bangsa yang berdaya tahan dgn memupuk perpaduan, patrioDk 2. Mewujudk