pemulihan jawi

57
JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF TUGASAN TAKSIRAN Sebagai seorang guru yang prihatin anda dikehendaki mengenalpasti masalah membaca dan menulis yang dihadapi murid dalam pembelajaran jawi dalam kelas anda dan.menghuraikan langkah-langkah untuk melaksanakan aktiviti pemulihan dan pengayaan untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Menulis satu esei pendek (2500-3000 patah perkataan) untuk menghuraikan masalah membaca dan menulis dalam pembelajaran jawi dan langkah-langkah pemulihan dan pengayaan.

Upload: marnie75

Post on 29-Jun-2015

8.774 views

Category:

Documents


22 download

TRANSCRIPT

Page 1: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

TUGASAN TAKSIRAN

Sebagai seorang guru yang prihatin anda dikehendaki mengenalpasti masalah

membaca dan menulis yang dihadapi murid dalam pembelajaran jawi dalam

kelas anda dan.menghuraikan langkah-langkah untuk melaksanakan aktiviti

pemulihan dan pengayaan untuk meningkatkan pembelajaran mereka.

Menulis satu esei pendek (2500-3000 patah perkataan) untuk menghuraikan

masalah membaca dan menulis dalam pembelajaran jawi dan langkah-

langkah pemulihan dan pengayaan.

Page 2: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

PENDAHULUAN

Sepanjang saya melaksanakan peranan sebagai guru j-Qaf di sek.keb.

Jalan Paya Besar,Lunas; program Pemulihan Jawi adalah menjadi

tanggungjawab kepada guru j-QAF untuk dilaksanakan seperti mana yang telah

direncanakan di dalam buku panduan ’Perlaksanaan Model-Model pengajaran

dan Pembelajaran dan Ko-kurikulum’. Dalam seminggu hanya 2 waktu atau satu

jam diperuntukkan untuk kelas pemulihan jawi.

Sepanjang tempoh satu jam, murid j-Qaf telah dipisahkan daripada murid

yang lain untuk belajar dengan menggunakan silibus j-Qaf. Semasa aktiviti j-Qaf

berlangsung, murid-murid memberikan tindak balas yang positif dengan

memberikan kerjasama sepanjang aktiviti dilangsungkan.

Kumpulan yang terpilih akan diberikan tumpuan dan mereka adalah dalam

kelompok kecil yang benar-benar bermasalah dan perlu kepada kelas pemulihan

jawi!

ISU

Dalam pelajaran Jawi, menguasai setiap kemahiran mengenal huruf jawi

amatlah perlu dilalui oleh setiap murid apatah lagi kepada murid-murid yang

lemah, terutama dalam mengenal huruf jawi tunggal. Melalui pemerhatian yang

Page 3: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

saya jalankan ke atas murid-murid kelas pemulihan jawi ini, didapati mereka

mengalami masalah dalam banyak perkara.

Antara masalah-masalahnya mereka seringkali sukar mengingat kembali

apa yang telah diajar, terutama mereka keliru dengan bunyi dan bentuk-bentuk

huruf jawi tunggal. Sehubungan dengan itu teknik dan metodologi yang berkesan

perlu diajar supaya murid-murid ini dapat menguasai setiap kemahiran jawi yang

menjadi sebahagian daripada mata pelajaran pendidikan islam.

MASALAH

Secara umumnya, murid-murid yang sentiasa menghadapi masalah

pembelajaran adalah terdiri daripada murid-murid yang mempunyai I.Q yang

rendah. Konsep pendidikan pemulihan di dalam KBSR dan KBSM tertumpu

kepada kemahiran membaca, menulis dan mengira. Justeru itu, sebelum

melaksanakan aktiviti pemulihan, seseorang guru itu harus mengenal pasti

apakah masalah penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira yang

seringkali dihadapi oleh murid-murid. (Mok Soon Sang, 2003)

Di sini fokus utama dalam masalah penguasaan membaca jawi bagi mata

pelajaran pendidikan Islam. Contoh-contoh masalah penguasaan kemahiran

membaca ialah :

1. Masalah mengenal huruf tunggal yang diimlakkan.

Murid-murid sering kali keliru dengan huruf yang hampir sama,

Contoh: س ش ح خ ص ض

Page 4: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

2. Masalah membaca suku kata terbuka daripada huruf-huruf.

Sukar menyebut suku kata terbuka yang diimlakkan

Contoh: سو دو كا بي شي

ضي ضو

3. Masalah membaca suku kata tertutup yang diakhiri dengan huruf.

Sukar membaca suku kata tertutup yang diakhiri dengan huruf

Contoh:

�ق ��غ دق ف��وغ ب��غ ت� بي

قه يق كوغ

4. Masalah membaca perkataan-perkataan mudah dari suku kata

terbuka dan tertutup.

Sukar menyebut perkataan-perkataan dari suku kata terbuka dan

tertutup.

Contoh: الم���ق م��مقه لوب��ه س� كاج

ماكن مينوم فافن توكغ

5. Masalah menyebut perkataan dengan betul dan lancar.

Murid seringkali sukar membunyikan huruf-huruf yang diimlakkan

dengan tepat dan lancar

Contoh: كوجيغ سيفوت مولوت كودا

بيرو ثلجي مات

Page 5: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Beberapa masalah yang wujud berkaitan kemahiran menulis jawi di

kalangan murid-murid pemulihan jawi ialah seperti berikut:

Tulisan yang terlalu buruk sehingga sukar untuk dibaca atau tidak boleh

dibaca langsung.

Mengubah bentuk huruf dengan menambahkan garis-garis tertentu pada

huruf.Contoh: ذ ditambah ekor dihujung huruf tersebut menjadi ذ

Menulis dengan cara terbalik iaitu memulai dengan huruf terakhir ke huruf

terawal, atau dari kiri ke kanan.Contoh: اعوذ .Murid menulis huruf ذ

terlebih dahulu kemudian diikuti dengan huruf ع .ا danو

Tulisan tanpa ketentuan dan ketetapan jarak huruf atau perkataan seperti

menulis satu huruf dalam perkataan lebih jauh daripada huruf-huruf yang

lain.Contoh: اعوذ ditulis ذ اعو

Tulisan tanpa ketetapan bentuk dan condong huruf seperti tulisan

semakin lama semakin mengecil, atau semakin lama semakin membesar,

atau terlalu condong ke bawah atau terlalu condong ke atas.

Tulisan yang menaik dan menurun dan tidak selari dengan garisan yang

ditentukan.

Tidak boleh membezakan bentuk huruf jawi ketika menulis huruf tunggal

yang serupa.

Sukar menulis bentuk huruf jawi tunggal kerana keliru dengan cara

penulisan jawi dari kanan ke kiri.

Sukar menulis bentuk huruf jawi bercantum dan keliru ketika

menyambungnya sama ada di awal, di tengah dan di akhir perkataan.

Page 6: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Murid tidak dapat membezakan matapelajaran jawi dan iqra’. Murid-murid

keliru dengan bentuk huruf yang sama dan bunyi yang hampir serupa.

Murid-murid juga sukar mengingat huruf-huruf jawi yang terlalu banyak.

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

Bagi memastikan pencapaian murid terus meningkatkan prestasi maka

perlu diadakan program pemulihan dan pengayaan. Kelemahan murid yang telah

dikenalpasti perlu diatasi melalui pemulihan dan kekuatannya perlu ditingkatkan

melalui aktiviti pengayaan (Ahmad Mohd Salleh, 2008).

Ahmad Mohd Salleh (2008) menekankan bahawa aktiviti pemulihan

adalah tindakan khusus yang dijalankan untuk membantu murid yang

menghadapi masalah pembelajaran tertentu. Selain itu, aktiviti pemulihan

membantu murid mengubah sikap daripada negatif kepada positif serta sikap

yakin diri dan minat terhadap pelajaran.

Manakala aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan dari masa ke semasa

melalui aktiviti pelbagai atau tugasan tambahan yang diberikan kepada murid

untuk diselesaikan secara individu atau kelompok bagi membantu meningkatkan

kemahiran, meluaskan pengetahuan dan pengalaman.Melalui aktiviti pengayaan

murid akan dapat mengembangkan minat, daya kreatif, sifat ingin tahu, sikap

berdikari dan bakat kepimpinan mereka.

Page 7: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Untuk mendapatkan maklumat mengenai apa itu pemulihan dan

pengayaan serta mengetahui terperinci jenis-jenis aktivitinya, maka dijelaskan

seperti;

PEMULIHAN JAWI

Dalam hal pemulihan jawi, Ia dilaksanakan dengan satu penyusunan

jadual mengajar dengan mengikut jadual mengajar sedia ada, kanak-kanak

pemulihan meninggalkan kelas Jawi dalam kumpulan yang tidak melebihi 10

murid untuk mendapatkan perkhidmatan khas pemulihan dalam sebuah bilik

yang disediakan khas (Lampiran A).

Seorang guru pemulihan khas di tugaskan mengelola dan mengurus kelas

bimbingan khas pemulihan ini .Apabila cukup waktunya, iaitu dalam lingkungan

tempoh 45 minit , murid-murid pemulihan tadi akan pulang ke kelas biasa

masing-masing.( Ahmad Mohd Salleh, 2008)

BAGAIMANA MENGESAN MURID PERLU PEMULIHAN JAWI

Menurut Mok Soon Sang (2003), strategi pengesanan masalah

pembelajaran murid haruslah menitikberatkan perkara-perkara berikut yang

mana sama caranya mengesan murid bermasalah dalam jawi.Iaitu;

1. Mengenal pasti masalah pembelajaran murid dalam penguasaan

kemahiran membaca dan menulis dengan menggunakan cara-cara berikut:

Page 8: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

A) PEMERHATIAN

Melalui pemerhatian, guru boleh mengesan masalah pembelajaran yang

dihadapi oleh murid-murid. Murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran

dalam kemahiran membaca akan menunjukkan tanda-tanda berikut;

Tidak boleh langsung membaca satu-satu huruf, perkataan atau ayat.

Tidak boleh menyebut bunyi huruf atau perkataan dengan tepat.

Tidak boleh membaca ayat dengan lancar.

Membaca sesuatu perenggan terlalu lama.

Menggerakkan bibir semasa membaca apabila membaca berkumpulan.

Menggunakan jari untuk menunjukkan setiap perkataan semasa

membaca.

Menggerakkan kepala dari kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri semasa

membaca.

Membaca dengan bunyi terlalu perlahan.

Menutup muka dengan buku semasa membaca.

Manakala murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran dalam

kemahiran menulis boleh diperhatikan dengan cara memegang alatulis, gaya

anggota semasa menulis dan bentuk tulisan. Secara am, kelemahan-kelemahan

penguasaan kemahiran menulis adalah seperti berikut;

Bentuk huruf tidak ditulis tepat.

Huruf-huruf dalam perkataan ditulis tinggi rendah atau terlalu jauh.

Perkataan-perkataan dalam ayat terlalu rapat, kecil atau condong.

Jarak di antara perkataan-perkataan dalam ayat terlalu jauh.

Page 9: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Ejaan perkataan seringkali salah.

B) PENTAFSIRAN REKOD PRESTASI

Rekod prestasi merupakan satu bentuk senarai semak yang digunakan

untuk mengesan murid dalam sesuatu unit pembelajaran. Borang rekod prestasi

ini mengandungi kemahiran-kemahiran dan catatan atau tindakan yang disusun

di bahagian atas dan senarai nama murid-murid yang disusun dari atas ke

bawah di sebelah kiri seperti dalam jadual 1(Lampiran B).

Melalui rekod tersebut, mana-mana murid bermasalah akan dipantau

sama ada boleh menguasai setiap satu kemahiran berdasarkan sukatan yang

disediakan untuk program j-QAF. Penilaian dibuat berdasarkan tahap

penguasaan iaitu menguasai cemerlang, sederhana dan belum menguasai.

C) UJIAN KERTAS DAN PENSIL/ LATIHAN HARIAN

Selain pemerhatian dan pentafsiran rekod prestasi, guru juga boleh

mengesan masalah pembelajaran murid melalui pemeriksaan dan keputusan

ujian murid atau latihan harian bertulis. Hasilnya akan memberi gambaran yang

jelas tentang kelemahan penguasaan kemahiran menulis seseorang murid.

D) KUIZ ATAU SOAL JAWAB

Soal jawab atau kuiz merupakan cara yang paling cepat untuk mengesan

masalah pembelajaran yang dihadapi oleh seseorang murid. Melalui aktiviti soal

jawab yang merupakan penilaian formatif di dalam kelas, bidang kelemahan

penguasaan kemahiran membaca dapat dikesan dengan serta merta.Dengan

Page 10: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

cara ini guru dapat membetulkan kesilapan murid dan memberi aktiviti

pengukuhan bagi kemahiran pembacaan di kalangan murid.

2. Senaraikan semua masalah pembelajaran yang dikenal pasti.

3. Mengesan punca masalah dengan menggunakan ujian diagnostik.

PROSEDUR DALAM PENGELOLAAN SESI PEMULIHAN JAWI

Rajah A

Mok Soon Sang (2003) menyatakan bahawa peranan guru dalam

merealisasikan aktiviti pemulihan dimulakan dengan langkah-langkah seperti

yang tertera pada rajah A.

Di dalam proses pengelolaan sesi pemulihan guru perlu mengenalpasti

murid yang menghadapi masalah pembelajaran dengan memerhatikan murid-

murid belajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, berkomunikasi dengan

murid selepas pengajaran guru dan melihat hasil kerja rumah mereka.

Pengenalpastian murid.

Penganalisian masalah.

Perancangan dan Penyediaan Bahan.

Ujian dan Penilaian Tindakan SusulanPengajaran dan Pembelajaran

Page 11: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Menganalisis masalah-masalah pembelajaran melalui ujian diagnostik.

Selalunya ujian diagnostik bertulis sama ada secara objektif dan subjektif

(Lampiran C).

Seterusnya rancangan program pemulihan dibuat antaranya aktiviti

pengajaran dan pembelajaran harus ditumpukan kepada bidang kelemahan

murid, penyampaian daripada konkrit kepada abstrak atau mudah kepada susah

mengikut kebolehan dan bahan bantu mengajar digunakan secara berkesan.

Pelaksanaan pengajaran pemulihan seperti yang dirancang dengan

memberi tumpuan kepada pengajaran satu kemahiran yang tertentu.

Guru melakukan penilaian setiap kali kelas dijalankan. Penilaian

hedaklah menguji kemahiran mengenal , membaca dan menulis huruf-huruf dan

suku kata yang dipelajari. Hasil penilaian hendaklah direkodkan dalam borang

penilaian kelas pemulihan Jawi (Lampiran D).

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang dibuat, guru boleh

merancang tindakan susulan yang seterusnya melalui aktiviti pemulihan yang

lebih berkesan.

STRATEGI PENGAJARAN – PEMBELAJARAN PEMULIHAN

Mok Soon Sang (2003) menambah yang aktiviti pemulihan mempunyai

strategi-strategi berikut;.

a) Strategi pengajaran-pembelajaran pemulihan secara

berkumpulan.

Page 12: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Aktiviti dijalankan apabila terdapat sekumpulan murid yang

menghadapi masalah pembelajaran yang sama. Murid-murid yang

dapat menguasai kemahiran yang diajar akan diberikan aktiviti

pengayaan semasa guru mengelolakan aktiviti pemulihan.

b) Strategi pengajaran-pembelajaran secara individu.

Aktiviti dijalankan apabila terdapat sekumpulan kecil murid yang

menghadapi masalah pembelajaran yang berlainan. Guru boleh

memantau atau membetulkan murid-murid secara bergilir-gilir.

c) Strategi bimbingan rakan sebaya

Murid yang dapat menguasai kemahiran boleh membantu murid

yang lemah.

d) Strategi untuk murid-murid yang mempunyai kecergasan

fizikal yang lemah.

Guru mesti memastikan yang bahan-bahan permainan/alatan

mengajar adalah cukup besar supaya murid-murid boleh

memegang atau memanipulasinya dengan mudah.

e) Strategi untuk murid-murid yang mempunyai masalah

keupayaan visual yang kurang.

Bahan-bahan pemulihan mesti menarik dan berwarna-warni

supaya dapat menarik perhatian murid-murid. Guru juga perlu

menggunakan tulisan yang bersaiz besar supaya murid dapat

membaca arahan–arahan yang disediakan oleh guru dengan

mudah.

Page 13: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

f) Strategi untuk murid-murid yang mempunyai keupayaan

mendengar yang lemah.

Guru mesti memberi penerangan dengan suara yang kuat, terang

dan jelas serta pastikan apa yang hendak disampaikan itu dapat di

terima oleh murid-murid.

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008), bagi memastikan keberkesanan

kelas pemulihan Jawi dan kesesuaiannya dengan kemampuan murid, guru

dicadangkan banyak menggunakan kaedah yang sesuai dan memenuhi

keperluan murid-murid. Antara kaedahnya adalah:

A) KAEDAH PERMAINAN

Diambil daripada kata Musa Daia (1992), Ahmad Mohd Salleh

mengatakan permainan merupakan satu cara melatih murid sebagai manusia

dan ia satu teknik yang baik untuk menjadikan pengajaran di sekolah lebih

menarik dan praktis. Apatah lagi permainan adalah sesuai dengan naluri kanak-

kanak.

Sekiranya konsep main ini dicantumkan dengan belajar, maka istilah

disebut main sambil belajar. Faedah bermain bukan sahaja murid akan berasa

seronok tetapi mereka juga dapat membina perbendaharaan kata, bekerjasama,

bertolak ansur serta berupaya menerima kekalahan.

Antara bentuk-bentuk permainan yang dicadangkan dalam model kelas

pemulihan jawi adalah;

Page 14: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

a) Permainan Bagi Huruf Tunggal:

Boling

Tenteng

Main kad

Keretapi

Main layang - layang

Ahli Astronomi

b) Permainan Bagi Kemahiran Suku Kata :

Sahiba

Pancing ikan

Harta karun

Rumah merpati

Tanda arah

Cabutan misteri

B) KAEDAH NYANYIAN

Salah satu cara gabung jalin seni dalam pendidikan ialah melalui lagu

atau nyanyian. Irama lagu dapat menarik minat murid-murid untuk ikut sama

dengan aktiviti dan menjadi mudah mengingati sesuatu kemahiran.Antara jenis

nyanyian yang dicadangkan ialah (Lampiran E);

Eja dan baca

Rasa Sayang Jawi

Vokal dan suku kata

Irama lagu tanya sama hati

Irama lagu aci-aci buka pintu

Irama lagu wau bulan

Page 15: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

C) KAEDAH PANDANG DENGAR ( AUDIO VISUAL)

Penggunaan sebarang jenis audio visual seharusnya menjelaskan

maksud yang hendak disampaikan. Alat audio visual seharusnya digunakan

untuk mempamirkan imej huruf jawi dan menbunyikan sebutan yang betul. Dan

lebih penting suara dan objek dan apa sahaja adalah berkaitan dengan tajuk

atau masalah yang dipelajari. Ini bertujuan supaya segala yang dapat dilihat dan

didengar boleh memberi kefahaman yang jelas kepada pelajar.

D) KAEDAH DEMONSTRASI DAN TUNJUK AJAR

Kaedah ini menuntut pemerhatian murid terhadap perlakuan guru dan

kemudian murid akan mengikuti gerak laku guru. Cara ini dapat menarik minat

kerana mereka turut serta mencuba sesuatu langkah pengajaran bersama-sama.

E) KAEDAH LATIH TUBI .

Dalam Islam kaedah latih tubi mempunyai sejarah yang panjang. Malaikat

Jibril sendiri telah menggunakan kaedah ini sewaktu mengajar Rasul Allah

membaca ayat yang pertama turun ( اقراء ' ) . Baginda diajar membaca berulang

kali. membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam latih tubi.

Latih tubi adalah satu cara penyampaian pengajaran yang mengulang-

ulang fakta atau perlakuan untuk mendapatkan kemahiran. Cara ini adalah

berdasarkan pengajaran cara deduktif di mana murid- murid diberikan satu-satu

rumusan, penyeluruhan atau aturan dan mereka diminta menghafalnya secara

berulang-ulang untuk mengingat perkara-perkara yang diajarkan itu dan untuk

digunakan pada situasi-situasi yang sesuai.

Page 16: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

F) KAEDAH SOAL JAWAB

Tujuan kaedah ini adalah untuk meransang pemikiran. Ia sebagai interaksi

pengajaran-pembelajaran antara guru dengan murid. Ahmad Mohd Salleh (2008)

menerangkan bahawa Rashidi Azizan dan Abd.Razak Habib (1995) berpendapat

kaedah menyoal boleh digunakan dalam bentuk bacaan dan tulisan.

Diambil dari kata Salihan Sias (1993) pula, kaedah menyoal dapat

membangkitkan kecerdasan dan menggalakkan berfikir.Kaedah ini akan

membuatkan murid menumpukan perhatian dan fikiran terhadap apa yang

sedang diingati.Ia juga dapat mengelakkan daripada memikirkan perkara lain.

G) IMLAK

Kaedah imlak berlaku selepas kertas dan tulisan dihasilkan, iaitu selepas

kaedah hafalan diutamakan . Kaedah ini memerlukan murid-murid menulis apa

yang direncanakan oleh guru yang mengatur setiap kata-kata yang diungkapkan

dan murid-murid mencatat setiap kata-kata yang didengari.

H) KAEDAH PENERANGAN DAN PEMAHAMAN.

Guru terlebih dahulu menerangkan pembelajaran kepada pelajar, kemudian

guru mengadakan mengadakan sesi soal jawab di dalam kelas Ini adalah untuk

mengetahui sejauh manakah kefahaman para pelajar. Persoalan akan diajukan

kepada pelajar secara rawak, kemudian pelajar yang dapat menjawab akan

diletakkan dalam kumpulan berasingan daripada kumpulan yang masih belum

memahami. Ini akan membantu guru untuk memberi kefahaman yang lebih

kepada pelajar yang kurang faham.

Page 17: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

BAHAN BANTU MENGAJAR SEBAGAI BAHAN PEMULIHAN

Bahan bantu mengajar mesti menarik dan jelas dilihat oleh murid. Sebagai

contoh penggunaan warna bagi membezakan suku kata. Bagi pelajaran konsep,

guru boleh menggunakan benda-benda maujud yang boleh disentuh, dipegang

atau dimainkan oleh murid. (Mok Soon Sang,2003). Berikut adalah contoh-

contoh bahan pemulihan bagi pelajaran jawi:

1. Kad Huruf Tunggal

2. Kad Huruf Tunggal dengan Ejaan.

3. Kad Suku Kata dan Perkataan

4. Kad Gambar

د ي

ف

ج

ش جو ي

دادا باجو

دDal

فFa

جJim

لLam

جاري

ش

جاون جاكوغجم

Page 18: pemulihan jawi

ورناكن حروف ق

ف م ق ت ق ف

ل ن ف ق ت ق

ق ط ق م ق ف

ق ق ف ت ق ب

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

5. Kad Permainan

6. Lembaran Kerja

"بولتكن حروف " ق

س ي ف ق ج ح ل ق ج ت

غ ن ق س ف ي ق ط ل ت ق ل

ت ب

جاري

Page 19: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

LANGKAH-LANGKAH AKTIVITI PEMULIHAN:

Ahmad Mohd Salleh (2008) telah mencadangkan langkah-langkah

pemulihan seperti berikut;

MENULIS: MAIN KAD HURUF

Aplikasi yang digunakan ialah secara:

1) Penerangan

2) Soal jawab permainan

Bidang : Pemulihan Jawi

Tajuk : Menulis dan membaca huruf س dan ش

Masalah : Murid keliru dengan bentuk dan bunyi huruf س dan ش

Punca Masalah : Murid tidak dapat membezakan bunyi huruf س dan ش

Kemahiran : Menulis dengan betul huruf tunggal jawi.

Kaedah : Penerangan, soal jawab dan permainan.

Penyerapan : Bahasa melayu

Aktiviti:

1. Guru menunjukkan kad huruf kepada murid-murid. Guru

membunyikan huruf itu dan diikuti oleh murid.

2. Ulang langkah 1 dengan kad huruf .

س

ش

Page 20: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

3. Imbaskan kad dan satu persatu dengan murid

membunyikan sendiri huruf-huruf tersebut. Ulang aktiviti ini beberapa kali.

4. Guru menjelaskan cara dan kaedah penulisan huruf yang betul.

5. Guru meminta murid melakar huruf tersebut di angin dan di belakang

rakan.

6. Guru menyuruh murid mengenalpasti bunyi huruf dengan menunjukkan

kad gambar yang mengandungi perkataan yang bermula dengan س dan

6. Guru menyuruh murid memberikan perkataan-perkataan yang bermula

dengan huruf س dan ش.

4. Guru mengedarkan lembaran kerja. Kemudian guru meminta murid

menulis huruf jawi sebagaimana yang ada pada lembaran tersebut.

س ش س ش ش ش س س ش ش

س ش

Page 21: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Berdasarkan aktiviti contoh 1, murid-murid yang menghadapi masalah

pembelajaran menulis dan membaca jawi, aktiviti pemulihan yang sesuai

dilaksanakan ialah dengan permainan kad huruf, supaya murid-murid boleh

mengenal dan paling penting menulis huruf-huruf jawi tunggal. Di samping itu

juga murid-murid akan merasa seronok untuk belajar membaca jawi.

Cadangan Aktiviti Penulisan Secara Terperinci

Aktiviti-aktiviti pemulihan melalui dua peringkat pemulihan iaitu :-

Pemulihan pratulisan (Persediaan).

Pemulihan mekanis (Mendirikan asas).

1. Cadangan aktiviti-aktiviti pemulihan pratulisan

a) Melakukan latihan-latihan khusus bagi perkembangan otot-otot jari dan tangan

seperti:

Senaman tangan dan jari

Memerah span

Memasukkan air ke dalam botol

Menguli tanah liat

Mengoyak kertas

Menggunting kertas.

Memasukkan manik ke dalam tali

Menyusun blok dan bongkah mainan.

Menampal kolaj.

Membaling dan menangkap objek.

b) Latihan menguasai gerak tangan yang bebas seperti:

Page 22: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Cara duduk yangbetul.

Menulis di awan.

Cara memegang pensil

Aktiviti mengacau adunan kuih.

Latihan membuat garisan-garisan seperti lurus, lengkung, panjang,

pendek tegak, condong dan sebagainya.

Latihan membuat bentuk asas seperti bulat, bujur, segiempat dan

sebagainya.

Menekap huruf.

Mengikut acuan (stensel plate).

Mewarna.

c) Latihan-latihan pergerakan mata seperti:-

Mengerling ke kiri dan ke kanan, atas dan bawah.

Mata mengikut arah yang ditunjuki oleh guru.

d) Aktiviti keselarasan (koordinasi) mata dan tangan seperti:-

Menyambung garisan putus-putus lurus dan bengkok dari kanan ke kiri,

atas ke bawah dan membentuk bulatan.

Mengecam bentuk huruf

Mewarnai huruf yang sama bentuk.

Membuat urutan

Melakar perjalanan arnab untuk menyelamatkan dirinya daripada dimakan

ular.

Stensilan

Menggunting

Menekap

2. Cadangan aktiviti pemulihan mekanis (mendirikan asas)

Page 23: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

a) Menekap dan menulis mengikut huruf yang ditekap.

b) Menulis huruf mengikut acuan-acuan huruf yang disediakan guru.

c) Melukis bentuk-bentuk yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf mengikut teknik

yang betul seperti:-

Melukis bentuk bulat mengikut arah pusingan jam.

Melukis garisan menegak dari atas ke bawah.

Melukis garis melintang dari kanan ke kiri.

Campuran garisan menegak dan melintang.

d) Melukis gambar-gambar yang mirip kepada bentuk huruf seperti:-

Gambar tiang bendera bagi huruf ا.

Gambar mangkuk bagi huruf ث ت ن dan ب

Gambar mata kail bagi huruf ل-Gambar itik bagi huruf ي

e) Latih tubi menulis huruf yang dicontohkan.

f) Menyalin urutuan-urutan huruf yang bersambung menjadi sukukata terbuka

dan tertutup, dan seterusnya menyalin perkataan dan ayat

MEMBACA : MAIN PANCING IKAN

Aplikasi yang digunakan ialah secara:

1) Latih tubi

2) Bermain

3) Soal jawab

Bidang : Pemulihan Jawi

Page 24: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Tajuk : Mengenal dan mengeja suku kata terbuka daripada

م .dan ل

Masalah : Murid keliru dengan bunyi huruf konsonan yang

bersambung dengan huruf vokal.

Punca Masalah : Murid tidak dapat mengenal huruf tunggal apabila

bersambung.

Kemahiran : Mengenal dan mengeja suku kata terbuka.

Kaedah : Latih tubi, bermain dan soal jawab.

Penyerapan : Bahasa melayu

Aktiviti:

1. Guru menyebut dan mengeja satu suku kata terbuka berpandukan kad

suku kata terbuka.

2. Carta kad - madu (ejaan jawi), laju (ejaan jawi), mula (ejaan jawi) dan

laci (ejaan jawi).

3. Latih tubi menyebut dan mengeja suku kata terbuka tersebut dengan

murid mengikut bacaan sehingga tamat berulang kali.

4. Guru sekali lagi memaparkan carta kad dengan;

a) Murid membaca dan mengeja beramai-ramai (bacaan kuat)

b) Murid membaca dan mengeja secara kumpulan (bacaan kuat)

c) Murid membaca dan mengeja secara individu.

5. Bermain permainan “Pancing Ikan” untuk menguji kemahiran murid.

Alatan yang diperlukan;

a) Objek ikat dikerat dua.

Page 25: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

b) Batang pancing

c) Kad suku kata terbuka

d) Lembaran kerja.

6. Cara permainan;

a) Permainan dijalankan secara berkumpulan/individu.

b) Cantumkan kepala ikan dan ekor ikan bagi membentuk perkataan.

c) Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata menjadi

perkataan dengan pantas dikira pemenang.

d) Kumpulan yang mendapat markah paling tinggi diberi hadiah.

7. Guru bersoal jawab dengan murid tentang cara menulis suku kata

terbuka.

8. Guru memberi lembaran kerja.

Berdasarkan aktiviti pancing ikan, murid yang menghadapi masalah

membaca suku kata terbuka akan lebih tertarik untuk mencuba membaca huruf-

huruf jawi yang bersambung dan seterusnya merasa seronok untuk mempelajari

bacaan jawi yang lebih sukar.

Apabila murid telah menguasai kemahiran yang ditetapkan dalam sesi

pemulihan, maka murid-murid ini akan diberikan aktiviti sokongan, aktiviti

pengayaan atau aktiviti pengukuhan.

PENGAYAAN

Page 26: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Aktiviti pengayaan adalah berlainan daripada aktiviti pembelajaran

kemahiran asas. Biasanya, aktiviti pengayaan diberikan kepada murid selepas

murid berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran tertentu. Dengan

menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai, pengayaan dapat

memperluas pengalaman dan pengetahuan sejajar dengan kebolehan dan minat

mereka.(Mok Soon Sang, 2003)

Rasionalnya aktiviti pengayaan kerana setiap orang murid dalam suatu

kelas adalah berbeza pada keupayaan dan perkembangan mental dan biasanya

di dalam satu-satu kelas, murid-murid dibahagikan kepada tiga kumpulan; iaitu

kumpulan cerdas, kumpulan sederhana dan kumpulan lambat. Kumpulan

cerdas dan sederhana mungkin menghadapi masalah apabila dipaksa untuk

belajar dan melakukan aktiviti-aktiviti yang sama dengan kumpulan lambat

sehubungan dengan itu, murid-murid kumpulan lambat seharusnya melalui

proses pemulihan dan diberi aktiviti pengayaan yang sesuai dengan kebolehan

mereka. Melalui program pengayaan ini, mereka akan sama-sama berpeluang

menikmati pelbagai pengalaman, seterusnya menimbulkan minat mereka dalam

aktiviti pembelajaran.

Dengan adanya program pengayaan, adalah diharapkan setiap murid

bukan sahaja dapat mengalami suasana pembelajaran yang lebih menarik dan

mengembirakan, tetapi juga mengembangkan aspek fizikal, emosi, minat,

kebolehan, daya cipta dan bakat individu secara menyeluruh.

OBJEKTIF AKTIVITI PENGAYAAN

Page 27: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Eh Ah Meng (1998) menyatakan bahawa pengayaan bertujuan untuk:

Membolehkan murid menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang lebih

mencabar.

Memperluas lagi pengalaman dan pengetahuan mereka.

Menggunakan masa lapang dengan bijaksana.

Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan pelbagai

bahan / sumber.

Memupuk daya cipta dan semangat belajar sendiri.

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID

MELALUI PENGAYAAN.

Menurut Mok Soon Sang (2003), biasanya aktiviti pengayaan juga

terdapat dalam buku teks sebagai aktiviti pengukuhan selepas guru sudah

mengajar kemahiran asas. Begitupun untuk memastikan konsep pengayaan

mampu mencapai objektifnya maka beberapa langkah perlu dititikberatkan iaitu;

Seorang guru mestilah membuat perancangan yang rapi sebelum

menjalankan aktiviti pengayaan.

Aktiviti-aktiviti pengayaan mesti sejajar dengan keperluan kognitif

murid-murid.

Setelah pelajar menguasai sesuatu kemahiran atau sekumpulan

kemahiran.

Page 28: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Setelah menguasai keseluruhan kemahiran dalam satu unit

pembelajaran.

Ahmad Mohd Salleh (2008) memperjelaskan saranan Mook Soon Sang

(2002) bahawa pengayaan juga boleh dikendalikan secara informal. Guru

berperanan sebagai penggalak dan pendorong. Guru memberikan bimbingan

kepada murid-murid yang lemah. Murid-murid cerdas dan sederhana

memerlukan sedikit bimbingan guru.Pengajaran rakan sebaya digalakkan. Murid-

murid cerdas akan akan mengajar murid-murid yang lemah. Ini memupuk sifat

kerjasama serta bakat kepimpinan dan akhir sekali penghargaan diberikan

kepada hasil-hasil kerja murid

CONTOH-CONTOH AKTIVITI PENGAYAAN JAWI

Mok Soon Sang (2003) menyatakan bahawa aktiviti pengayaan mengikut

konteks KBSR dan KBSM biasanya ditumpukan kepada;

1) Bacaan (Membaca)

2) Tulisan (Menulis)

3) Kiraan (Mengira)

Namun di dalam matapelajaran jawi, pengayaan ditumpukan kepada

aspek bacaan dan tulisan. Masalah utama murid-murid pemulihan jawi adalah

dari aspek mengenal huruf jawi, seterusnya membaca dan menulis huruf jawi

yang telah bersambung. Justeru pendekatannya adalah;

Page 29: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

1) AKTIVITI PENGAYAAN BACAAN (MEMBACA).

A tAktiviti - aktiviti Pemulihan ktiviti- ktiiti-aktiviKAktuk aktivitintuk

Aktiviti - aktiviti Pengayaan

1. Membunyikan huruf yang ditunjukkan.

1. Memadankan kad gambar yang ejaannya bermula dengan huruf yang ditunjukkan.

2. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan.

2. Menyesuaikan suku kata dengan gambar yang diberi.

3. Membaca perkataan yang ditunjukkan.

3. Memadankan gambar dengan perkataan yang diberi.

Padankan Gambar-Gambar di Bawah

كريتا

بوغا

باتو

Page 30: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Bacaan tambahan

Sumber-sumber bahan bacaan jawi terdiri daripada kad-kad bacaan,

buku-buku cerita, majalah-majalah berunsur pendidikan. Kad-kad bacaan boleh

diperolehi daripada pasaran atau disediakan oleh guru sendiri. Kad-kad bacaan

mengandungi tajuk atau tema yang pelbagai. Bentuk bacaan yang sesuai ialah

bentuk rencana, pantun, teka-teki, dialog, cerita, iklan dan berita.

Contoh Pantun

هاري , دفاكي تيغكي تربغن هيلغ بوروغككداي ,فركي

, امق بليكن ماتي دداهن سبنتر هيغكفبنغ ,سكولوغ

, سوده كاالو ديري سومبوغ ساللو كاالوفنداي منجادي

. كامو هيدوفله ممبنجي اكن اورغ سمواسنغ .دالم

Contoh Petikan Cerita (Lampiran F )

اير

Page 31: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

2) AKTIVITI PENGAYAAN TULISAN (MENULIS)

Aktiviti pengayaan untuk tulisan biasanya disediakan dalam bentuk lembaran

kerja. Untuk menarik minat murid-murid mengeja dan menulis perkataan, aktiviti

pengayaan ini disediakan dalam;

Menulis huruf

Contoh : Menulis tunggal bersambung dan perkataan.(Lampiran H1 & H2 )

Uji minda bentuk silang kata.

Contoh : Silang kata Suku Kata Terbuka dan Tertutup.(Lampiran G1 )

3. AKTIVITI PENGAYAAN GABUNGAN BACAAN DAN TULISAN (MEMBACA

DAN MENULIS)

Permainan dan rekreasi

Aktiviti yang mengandungi permainan dan rekreasi mewujudkan suasana

pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Aktiviti ini boleh menjadikan

murid berfikir bagaimana hendak menyelesaikan beberapa masalah yang timbul

daripada sesuatu permainan dengan menggunakan pelbagai cara dan

strategi.Aktiviti ini boleh dimainkan secara berkumpulan, perseorangan dan

berpasangan mengikut kesesuaian seperti;

a) Menyambungkan titik untuk membentuk huruf.

b) Mencari tajuk sesuatu gambar ataupun cerita yang diberi.

c) Teka-teki

d) Sahiba.

Page 32: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Contoh Teka-teki:

I

Aktiviti pengayaan adalah variasi yang mana murid-murid berpeluang

didedahkan kepada cabang ilmu pengetahuan yang pelbagai. Contohnya

serapan ilmu Bahasa Melayu seperti pantun, teka-teki dan sebagainya manakala

Pendidikan Seni seperti mewarna dan sebagainya. Begitu juga lembaran kerja

dan aktiviti pengayaan adalah cenderung kepada membina fikiran murid-murid

supaya lebih kreatif dan kritis seperti uji minda silang kata. Aktiviti permainan dan

rekreasi bagus untuk meransang minda dan membentuk semangat juang untuk

menang contohnya permainan sahibba. Semangat setiakawan dan membantu

orang yang lemah juga dipupuk di dalam aktiviti berkumpulan.

, تورون الغيت دري دداهن اتاو دتانه منجالر , الم, سوده دديسا اتاو هوتن ددالم كبومي

بربقتي ,اي

, كقد قنتيغ ساغت كاسيهن تياد دتلن مغسا ,كامي

. سموان اي تنقا بربيسا امت قون سكجيلن .ماتي

Page 33: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

REFLEKSI

Melalui pengalaman saya sendiri sebagai guru dalam latihan ( j-Qaf),

pemulihan jawi amat berkesan dilaksanakan dengan menggunakan kaedah

bersesuaian sebagaimana yang terkandung di dalam “Buku Panduan

Pelaksanaan j-Qaf; Model Pemulihan Jawi. Semua aktiviti yang dicadangkan

untuk setiap kemahiran yang ada di dalam sukatan pelajaran jawi amatlah

membantu bagi mengendalikan aktiviti pemulihan.

Sewaktu saya mengendalikan kelas pemulihan tahun 1 Cempaka,

didapati murid-murid ini gemar kepada aktiviti belajar sambil bermain. Malah

kaedah latih tubi berulang kali dengan cara menunjukkan carta huruf dan

bergambar dapat meransang minat mereka agar lebih cepat mengingat dan

menguasai kemahiran mengenal dan membaca huruf jawi tunggal. Simulasi

gambar dan huruf dapat menarik minat mereka untuk lebih fokus.

Manakala kaedah tunjukcara atau demonstrasi saya lakukan dengan cara

melakar huruf di udara atau di belakang rakan mampu memberi keseronokkan

dan belajar pada masa yang sama.

Di samping itu, murid-murid pemulihan ini saya dedahkan dengan aktiviti

yang melibatkan latihan di dalam kumpulan. Sebagai contoh di dalam kemahiran

mengenal dan membaca suku kata terbuka, saya berikan aktiviti pancing ikan

yang mana 10 orang murid tadi dibahagikan menjadi 2 kumpulan. Kumpulan ini

akan berlumba untuk menyusun suku kata daripada badan ikan dan

Page 34: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

membacanya.Mana-mana kumpulan yang pantas menyusun dan membaca suku

kata paling banyak akan dikira menang.

Setiap aktiviti yang saya lakukan terhadap murid akan saya sudahkan

dengan pemberian hadiah sebagai memotivasikan usaha dan inisiatif mereka di

dalam menguasai setiap kemahiran.

Sebagai peneguhan dan pengayaan, saya berikan aktiviti yang pelbagai

agar mereka dapat menambahkan pengetahuan ke aras yang lebih tinggi di atas

satu-satu kemahiran. Lembaran kerja diberikan dengan bentuk yang kritis

supaya mereka menjadi lebih kreatif untuk menyelesaikan latihan.

KEBAIKAN PROSES PEMULIHAN DAN PENGAYAAN JAWI

Pelajar dapat mengenal dan menyebut huruf-huruf jawi tunggal.

Pelajar yang tercicir daripada mengikuti pelajaran jawi akan dapat

mengenal dan menyebut huruf jawi mengikut tahap penguasaan mereka.

Pelajar dapat menyebut huruf-huruf jawi dengan makhraj yang betul.

Pelajar juga diberi penekanan dari aspek sebutan. Pelajar diajar menyebut huruf

jawi dengan betul seterusnya akan dapat membantu mereka dalam

mengaplikasikannya ketika bacaan al-Quran dan pembelajaran bahasa arab.

Kesan positif ini seharusnya dijadikan satu panduan dalam membantu usaha

untuk memantapkan lagi panulisan jawi.

Page 35: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Pelajar juga dapat menulis huruf-huruf jawi mengikut arah yang betul

serta dapat membezakan bentuk-bentuk huruf jawi.

Pelajar dapat menulis huruf jawi seperti yang diajar. Penulisan yang betul iaitu

daripada kanan ke kiri adalah sangat penting dalam penulisan jawi. Hal ini juga

akan membolehkan pelajar membezakan bentuk huruf-huruf jawi yang dipelajari

seterusnya memantapkan lagi ingatan dan pengenalan terhadap huruf tersebut.

Memberi pededahan kepada pelajar mengenai suku kata terbuka dan

tertutup seterusnya membina perkataan-perkataan mudah.

Pelajar akan dapat membaca suku kata terbuka dan tertutup dengan cara

mengeja. Pendedahan awal ini bertujuan menarik minat pelajar untuk

mempelajari kemahiran jawi seterusnya membaca bahan penulisan jawi.

Daripada perkataan kepada ayat pendek dan seterusnya kepada klausa yang

membentuk satu petikan.

Mengurangkan bebanan guru pendidikan Islam di sekolah dalam

mencapai objektif pelajaran.

Guru mata pelajaran Menghadkan 6 hingga 10 orang pelajar bagi seorang guru

pemulihan jawi (j-QAF) akan dapat memberi penumpuan yang lebih terhadap

pelajar-pelajar yang lemah terutama dalam penguasaan huruf-huruf jawi. Ini

kerana program tersebut memberi perhatian sepenuhnya kepada pelajar yang

terlibat sehingga mereka mampu mengenal, menyebut dan membaca seperti

pelajar-pelajar lain.

KELEMAHAN PROSES PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

Kaedah belajar sambil bermain

Page 36: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Memerlukan perancangan yang rapi dan tersusun sebelum dilaksanakan.

Kebanyakan murid mengutamakan permainan yang dijalankan tanpa menghayati

pelajaran yang cuba disampaikan. Oleh itu guru perlu merancang aktiviti yang

menepati konsep ‘ belajar sambil bermain' bukan ' bermain sambil belajar '.

Maksudnya pelajaran ialah matlamat manakala permainan pola cara untuk

mencapai matlamat.

Tempat belajar yang terhad

Perlaksanaan kelas pemulihan jawi yang dijalankan di bilik j-QAF yang terhad.

Bilik pemulihan yang ada diletakkan di tempat yang tidak strategik apabila

lokasinya ada kalanya terlalu jauh di hujung bangunan di tingkat paling atas.

Begitu juga dengan saiz bilik yang kecil. Tanpa penyediaan tempat yang

kondunsif dan sesuai akan menyukarkan program pemulihan.

Bahan bantu Mengajar dan Pengalaman

Kekurangan bahan bantu mengajar sedikit sebanyak melemahkan usaha

pemulihan dan menjadi faktor kepada wujudnya suasana pembelajaran

membosankan. Sebaliknya, apabila bahan bantu mengajar mencukupi tetapi

guru pula tiada pengalaman dalam menggunakan bahan tersebut juga tidak

memberi kesan terhadap pengajaran. Hal ini pastinya mengundang

pemasalahan yang sama.

Penyerahan tugas sepenuhnya kepada guru j-QAF

Masalah guru mata pelajaran menyerahkan tugas pengajaran kepada guru j-

QAF. Bilangan murid yang ramai sudah tentu menyukarkan guru untuk memberi

perhatian sepenuhnya kepada pelajar yang lemah dan memerlukan bimbingan

walaupun mengikut giliran.. Kehadiran guru j-QAF telah diambil kesempatan oleh

guru mata pelajaran dalam konteks ini.

Page 37: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Tumpuan yang khusus

Memberi tumpuan yang lebih untuk setiap orang murid. Semoga dengan cara

ini, murid lebih mengambil berat dengan matapelajaran jawi dan dapat

mengingati dengan lebih cepat.

Waktu Tambahan

Menambah waktu untuk kelas pemulihan jawi, ini kerana peruntukan 2 waktu

seminggu adalah tidak mencukup. Ini kerana silibus jawi hanya ditekankan pada

6 bulan pertama, manakala semester berikutnya matapelajaran jawi akan

dikurangkan kepada 1 waktu dan akan ditambah dengan pendidikan syariah

islam. Hal ini agak menyukarkan murid dan masih ramai murid yang tidak dapat

menguasai jawi dalam masa 6 bulan.

Pelbagaikan kaedah dan teknik

Aplikasikan pelbagai kaedah dan teknik supaya murid tidak bosan dengan

pembelajaran dan pengajaran. Justeru, guru pemulihan dimestikan kreatif dan

mempunyai inisiatif yang luar biasa berbanding guru kelas murid yang pandai

dan pengayaan perlu disesuaikan dengan tahap murid pemulihan.

Kerjasama antara guru j-QAF dan guru mata pelajaran

Kerjasama erat supaya proses pemulihan dan pengayaan mencapai objektif. Di

harap guru mata pelajaran dapat bersama memantau pelajar lemah dan juga

Page 38: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

memberi tumpuan kepada pelajar lemah yang masih menunggu giliran untuk

mengikuti kelas pemulihan.

Tempat yang strategik dan kondusif

Pihak pentadbir sekolah dapat menyediakan satu tempat pemulihan yang lebih

strategik mengikut fizikal sekolah supaya kelas pemulihan berjaya. Tempat yang

luas dan kondusif member peluang agar aktiviti pemulihan berjalan lancar dan

lebih ramai guru mampu melaksanakan kelas serentak.

RUMUSAN

Kemampuan dan kecerdasan setiap murid adalah berbeza, justeru

adalah perkara biasa apabila proses pengajaran dan pembelajaran akan

terganggu kelancarannya.

Fokus utama tugasan ini adalah mengenai masalah kemahiran membaca

dan menulis dalam pelajaran jawi. Biasanya murid-murid bermasalah ini terdiri

daripada mereka yang mempunyai IQ yang rendah. Keadaan ini berhubung

rapat dengan punca-punca masalah pembelajaran sepertimana yang telah

dikenalpasti.

Setiap masalah ada penyelesaiannya, oleh itu pendidikan pemulihan dan

pengayaan perlu dilaksanaan oleh guru secara jitu. Tujuan utama pendidikan

pemulihan ialah untuk membantu murid-murid dalam mengembangkan diri dan

menunjukkan potensi diri. Untuk menangani masalah pembelajaran membaca

Page 39: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

dan menulis ini, menjadi tanggungjawab guru dalam mengendalikan aktiviti

pemulihan agar lebih berkesan dan dapat memberi perubahan yang positif

kepada murid-murid, di samping melahirkan murid yang berkemahiran dan minat

untuk mencari ilmu pengetahuan.

Aktiviti pengayaan diberikan kepada semua kategori murid agar mereka dapat

mengaplikasikan kemahiran yang sedia ada ke aras yang lebih tinggi. Pada erti

kata lain, andai aras 1 dikuasai oleh semua murid,dan aras 2 mampu dicapai

lebih separuh jumlah murid maka aras 3 yang kurang daripada separuh perlulah

didedahkan kepada murid lemah sebagai peneguhan setelah menguasai

sesuatu kemahiran

Secara keseluruhannya, program pemulihan jawi dan pengayaan berjaya

dilaksanakan, akan tetapi ia masih perlu diperbaiki agar murid lebih mantap dari

segi perolehan ilmu jawi itu sendiri.Kerjasama semua pihak sama ada guru,

murid itu sendiri, ibu bapa dan pihak pentadbir mampu merealisasikan usaha ini!.

Page 40: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

BIBLIOGRAFI

Ahmad bin Mohd Salleh (2008) Pengajian Agama Islam j-QAF, Metadologi dan

Pedagogi Pendidikan. Shah Alam. Penerbit Fajar Bakti.

Ee Ah Meng (2002) Pedagogi IV, Siri Diploma Perguruan.. Shah Alam. Penerbit

Fajar Bakti.

Buku Panduan Perlaksanaan Model-model Pengajaran dan Pembelajaran Dan

Kokurikulum j-QAF Tahun 1.

Mok Soon Sang (2003).Ilmu Pendidikan untuk KPLI: Psikologi Pendidikan &

Pedagogi.Subang Jaya.Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

http://sesinarsuria.blogspot.com/2009_03_01_archive.html

Page 41: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

Page 42: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

PERMAINAN SAHIBA

Page 43: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

BALING TIN

PANCING IKAN

Page 44: pemulihan jawi

JAW

I : P

EMU

LIH

AN &

PEN

GAY

AAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

KERETAPI

TENTENG