pengambilan (recruitment) dalam pengurusan sumber manusia (human resource)

of 32 /32
1 R KRUTM N

Author: mohamad-iskandar

Post on 14-Apr-2018

530 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  1/32

  1

  REKRUTMEN

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  2/32

  2

  Bohlander, Snell dan Sherman (2001)Proses menempatkan dan menggalakkan calon pekerja yang

  berpotensi untuk mengisi kekosongan bagi sesuatu jawatan dalamorganisasi

  Ivancevich(2001)Aktiviti yang akan mempengaruhi jumlah dan jenis calon-calon

  yang meminta kerja dan melihat sama ada calon tersebutmenerima kerja tersebut atau tidak jika ditawarkan

  Definisi

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  3/32

  3

  Kriteria dalam

  Rekrutmen

  Di mana pekerjatersebut boleh

  didapati :

  Iklan di mediamassa

  Universiti @ kolej Pekerja dalaman Rujukan pekerja Jabatan buruh

  Jenis kriteria pekerjayang bakal di ambil :

  Kelayakan akademik Pengalaman Kepakaran yang

  dimiliki Minat terhadap

  jawatan Kesediaan utk

  bekerja

  Jawatan yang

  akan ditawarkan

  Jumlah pekerjayang diperlukan

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  4/32

  4

  Untuk mendapatkan pekerja yang berkopetensi, inovatif, kreatif,

  dan berkemampuan melaksanakan tugas dengan berkesan

  Memenuhi kehendak undang-undang EEO (Equal EmploymentOpportunity) dan perundangan kesatuan buruh

  Penyesuaian pekerja dengan kerja kesan daripada berlakunyaperubahan

  Mempersiapkan pekerja untuk bekerja dalam persekitaran baru

  Menyediakan ganjaran yang komprehensif untuk pekerja yangberprestasi tinggi

  Menyumbang kepada kepuasan pelanggan dan pekerja

  Matlamat Perekrutan

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  5/32

  5

  Pengurus sumbermanusia perlumengambil 2

  faktor utama dlmpegambilan

  pekerja

  Latar BelakangPekerja yg sedia ada dlm organisasiterlibatCth : Pekerja yg dinaikkan pangkatberdasarkan pengalaman & mengisikekosongan

  Pengambilan dr sumber ini memberimanfaat kpd pengurus sumber manusia drsegi pengurangan kos & penjimatan masautk program latihan

  SumberDalaman

  Sumber

  Luaran

  Pekerja baru yang bakal diambil berdasarkankriteria yang telah ditetapkan oleh pengurussumber manusiaCth : pekerja yang di ambil daripada walk ininterview / jabatan buruh dsb..

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  6/32

  6

  Perekrutan penting apabila berlaku kekosongan jawatan dalamorganisasi kerana jawatan tersebut perlu diisi

  Siapakah yang layak utk mengisi jwtn berkenaan? Maka, Perekrutandilakukan bagi mendapatkan calon yang sesuai dan ia boleh dilakukandalam dan luar organisasi

  Kepentingan dan kelebihan pekerja yang diambil drpd dalamorganisasi iaitu sumber dalaman :

  => mengurangkan kos organisasi tanpa perlu menjalankan prosesorientasi, latihan dan sebagainya

  => meningkatkan moral pekerja mereka kerana sudah mahirtentang peraturan dan budaya dalam organisasi

  Kelemahannya :Terdapat sesetengah tugas atau jawatan yang memerlukan kemahirantertentu tidak dimiliki oleh pekerja dalam organisasi tersebut, makaperekrutan daripada luaran diperlukan

  Kepentingan Perekrutan

  kepada Organisasi

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  7/327

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  8/32

  KAEDAH PENGAMBILANPEKERJA

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  9/329

  Kaedah pengambilan pekerjamerupakan satu prosedur bagi menarik

  calon- calon yang sesuai untukmemenuhi jawatan kosong.

  (Alex KB Yong, 1996)

  Definisi

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  10/3210

  organisasi menawarkan kekosongan jawatan kepada pekerja di dalam organisasi.

  bagi menarik minat pekerja dalam organisasi untuk memohon jawatan yang lebih baikdaripada jawatan mereka sekarang

  Promosi dan Tawaran

  mengisi jawatan yang amat diperlukan pada ketika itu.

  sedikit sebanyak memberi kesan terhadap organisasi apabila jawatan baru sudah diisi,jawatan lama yang disandang oleh pekerja tersebut mengalami kekosongan

  Pertukaran

  pemberitahuan mengenai jawatan kosong ini adalah dengan penyampaian maklumatkekosongan jawatan daripada pihak pengurusan organisasi kepada penyelia untukdisampaikan kepada pekerja- pekerja di bawahnya

  Penempatan

  Kaedah Melalui Dalam Organisasi

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  11/3211

  Kaedah Melalui Luar Organisasi

  pengambilan pekerja hasil daripada usaha pemohon itu sendiri.

  Pemohon menghantar segala dokumen yang diperlukan seperti resumedan sijil- sijil ke organisasi.

  Temuduga Terbuka (Walk-in)

  pekerja dalam organisasi tersebut mencadangkan seseorang untukmengisi kekosongan jawatan yang ada.

  Rujukan

  melibatkan pengambilan terus pekerja daripada bakal- bakal graduaninstitusi pengajian tinggi.

  Sebilangan besar organisasi yang menjalankan kaedah ini merupakanorganisasi yang besar di mana mereka mencari bakal pekerja yangberpotensi dalam memegang jawatan bertaraf eksekutif.

  Institut Pengajian Awam danSwasta

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  12/3212

  Sambungan...

  organisasi akan mengiklankan jawatan kosong dalambentuk media massa dan juga media cetak, begitu jugamelalui media elektronik.

  Pengiklanan

  Ramai beranggapan bahawa mengambil pekerja yangsudah berpencen hanya membuang masa dan dan kossahaja.

  Tetapi kebanyakan mereka boleh bekerja bersungguh-sungguh dengan menunjukkan komitmen yang tinggidalam organisasi. Ini keran dengan pengalaman yang

  bertahun- tahun bekerja, mereka lebih cekap dalammenyelesaikan tugasan yang di beri.

  Individu lanjut usia/ berpencen

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  13/32

  13

  Kaedah Melalui Pihak Ketiga

  Agensi pengambilan pekerja di Malaysiaterbahagi kepada dua jenis iaitu pencarianpekerja peringkat pertengahan sehingga

  bawahan untuk jawatan pengurusan. Jenisyang kedua pula adalah pencarian kerjauntuk peringkat atasan dalam organisasi.

  organisasi akan menyatakan hasrat untukmencari sumber manusia bagi memenuhikekosongan jawatan di dalam organisasidengan cara menyenaraikan spesifikasi yangperlu dipenuhi oleh calon calon untukditemuduga.

  Agensi PengambilanPekerja

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  14/32

  FAKTOR PENTING DALAMPROSES PENGAMBILAN

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  15/32

  15

  FAKTOR PENGAMBILAN PEKERJA

  Memilih cara-cara pengambilan yang berkesanPengambilan melalui rujukan lazimnya lebih bersesuaian

  dengan kehendak organisasi.SUMBER TENAGA KERJA

  Setiap pengambilan melibatkan kos

  Organisasi hendaklah mempertimbangkan antara kos

  dengan manfaat daripada sesuatu bentuk pengambilan

  KOS

  Mereka tidak begitu memahami tugas bagi jawatanyang dipohon

  KEWIBAWAAN

  PEGAWAI PENGAMBIL

  Organisasi perlu menganggarkan jumlah pemohon yangoptimum yang perlu diperolehi dalam sesuatu prosespengambilan

  BILANGAN CALON

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  16/32

  16

  PIRAMID HASIL PENGAMBILAN

  CALONBERJAYA

  1

  TEMU DUGA

  KEDUA3

  TEMU DUGA PERTAMA

  9

  PERMOHONAN

  30

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  17/32

  MEMILIH UJIAN PENILAIAN

  UNTUK PENGAMBILANPEKERJA

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  18/32

  18

  Ujian penilaian merupakan cara yang tepat untukmemilih calon yang berkelayakkan daripadasekumpulan pemohon. Ujian ini dilakukan bagi

  mengenalpasti kelakuan dan kemahiran dalampekerjaan yang tidak boleh dikenalpasti semasatemuduga.

  Ujian ini juga mengukur kejujuran, nilai kerja,perkhidmatan pelanggan dan sikap kepadapenyelia

  TUJUAN

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  19/32

  19

  5 BENTUK UJIAN PENILAIAN

  UJIAN KOGNITIF

  UJIAN PERSONALITI

  UJIAN PRESTASI

  UJIAN KESIHATAN

  UJIAN KESELAMATAN

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  20/32

  20

  UJIANKOGNITIF

  Ujian ini adalah bertujuanuntuk menilai daya mental

  seseorang pemohon

  UJIAN PENILAIAN

  UJIAN

  PERSONALITI

  Ujian personaliti merupakanujian yang bertujuan untuk

  menilaiwatak dan sifatkeperibadian seseorang

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  21/32

  21

  UJIANPRESTASI

  Ujian ini adalah untuk menilaikecekapan pemohon

  melakukan tugas dalam jawatanyang mereka pohon

  UJIANKESIHATAN

  Ujian ini merupakan ujian yangbertujuan untuk menilai

  kesesuaian pemohon dari aspekfizikal dan kesihatan

  (SAMBG)

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  22/32

  22

  UJIAN

  KESELAMATAN

  Bentuk ujian yang menilai samaada seseorang pemohon akurdengan prosedur keselamatanyang terpakai untuk tugasnya

  (SAMBG)

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  23/32

  CARTA ALIR PENGAMBILANPEKERJA

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  24/32

  24

  CARTA ALIR PENGAMBILAN PEKERJA

  KekosonganJawatan

  DeskripsiTugas

  Pengambilan

  SpesifikasiKerja

  Siarkan

  SumberLuaran

  SumberDalaman

  Pilih

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  25/32

  PERSEDIAN SEBELUM

  PENGAMBILAN PEKERJA :TEMUDUGA

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  26/32

  26

  Temuduga merupakan satu proses yangmembenarkan seseorang majikanmenilai bakal pekerja bagi prospektif

  pekerjaan bersama syarikat, organisasi,atau firma. Dalam proses ini, majikanberharap untuk menentukan samaada

  pemohon sesuai atau tidak denganperanan tersebut.

  DEFINISI

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  27/32

  27

  Melihat aspek-aspek yang tidakdiketahui daripada borang permohonanseperti :-

  Perwatakan

  Minat

  Keyakinan diri

  Ilmu pengetahun Kemahiran

  TUJUAN

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  28/32

  28

  Gary Dessler (2003) mencadangkan garis-garis panduan berikut bagi memastikankeutuhan sesuatu temuduga :-

  Temuduga yang berstruktur Menggunakan satu kumpulan soalan yang

  ditetapkan terlebih dahulu.

  Penemu duga tahu tentang keperluan kerja Dapat menumpukan kepada soalan yang relevan Sebagai satu persediaan yang lebih teliti

  GARIS PANDUAN

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  29/32

  29

  Latihan bagi penemu duga

  Melatih penemu duga lebih peka terhadapkesilapan yang mungkin timbul seperti :-

  Kesan murah hati Kesan halo

  Kecenderungan menengah

  Kesan perbandingan

  Pengstereotaipan

  GARIS PANDUAN (SMBGN)

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  30/32

  30

  Memberi peluang calon bercakap

  Mendengar pandangan serta jawapandaripada calon.

  Menanguhkan keputusan

  Keputusan/penilaian terhadap calon dibuatdalam masa satu atau dua minit pertama.

  GARIS PANDUAN (SMBGN)

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  31/32

  31

  CIRI-CIRI CALON / PEKERJAYang Diingini Majikan Yang Tidak Diingini Majikan

  Mudah menyesuaikan diri Tidak cergas, tidak kemas dan tidak

  bersemangat

  Dapat meningkatkan imej organisasi Tidak fasih bertutur dan melahirkan

  pendapat

  Sentiasa bersama syarikat dalam apa

  keadaan sekalipun

  Tidak memperlihatkan minat terhadap

  syarikat

  Berkemahiran komunikasi yang efektif Tidak mempunyai latar belakangakademik yang baik dan

  Dapat menyumbang ke arah

  pembangunan syarikat

  Tidak mempunyai arah tujuan hidup yang

  baik

  Bersifat kepimpinan

  Latar belakang pendidikan sempurna

 • 7/27/2019 PENGAMBILAN (RECRUITMENT) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE)

  32/32

  32

  Merupakan aspek yang penting dalammenentukan kejayaan organisasi.

  Perekrutan dan pemilihan pekerja yang

  tepat, betul dan sistematik akan membawapulangan yang tinggi dan berpanjangan.

  Perlu melalui prosedur yang pragmatik agar

  dapat menghasilkan kejayaan, kualiti danmemberi persaingan dengan organisasilain.

  KESIMPULAN