pengurusan belanjawan negara kursus pengurusan …

of 42 /42
PENGURUSAN BELANJAWAN NEGARA KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 18 JANUARI 2016

Author: others

Post on 04-Oct-2021

17 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENGURUSAN belanjawan Negara KURSUS PENGURUSAN KEWANGANBAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
18 JANUARI 2016
KANDUNGAN DEFINISI BELANJAWAN
digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumber ekonomi
Negara untuk memenuhi keperluan rakyat.
Alat ekonomi tahunan yang bertujuan untuk melaksanakan dasar
sosioekonomi Negara seperti yang dinyatakan dalam Rancangan Malaysia
Ke-11.
swasta.
pemindahan peruntukan, kawalan dan pemantauan.
PERANAN BELANJAWAN
Dasar fiskal adalah dasar kewangan Kerajaan yang bertujuan mencapai matlamat
membangun dan menstabilkan ekonomi Negara melalui pengurusan perbelanjaan dan dasar
percukaian yang cekap dan berkesan.
1. Fungsi Peruntukan
taraf hidup, kualiti dan kesejahteraan rakyat.
2. Fungsi Agihan
3. Fungsi Penstabilan
pengurangan pengangguran dan inflasi serta mengawal imbangan pembayaran.
PERANAN BELANJAWAN Belanjawan sebagai Alat Pengurusan
1. Alat Mengurus Sumber Kewangan
Dokumen yang dibuatb oleh pengurus program/aktiviti mempunyai maklumat seperti
objektif, KPI dan aktiviti terlibat serta jumlah keperluan yang diperlukan. Ini akan membantu
pengurus program untuk bertindak secara efisien dan cekap.
2. Dokumen Kawalan Belanjawan dan Kewangan
Dokumen yang disediakan adalah merupakan perancangan strategik beserta keperluan
kewangan terlibat yang membantu pengurus program/aktiviti mencapai matlamat
organisasi.
mereka.
perbelanjaan tahunan
memenuhi keperluan dan objektif organisasi
Asas pemantauan dan penilaian prestasi pengurusan kewangan sesebuah
organisasi
Menyedia laporan yang tepat dan mantap
KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA
AKAUN AMANAH DISATUKAN
AKAUN PINJAMAN DISATUKAN
KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA
1. HASIL NEGARA
Semua jenis pendapatan yang diterima oleh Kerajaan dalam bentuk cukai, yuran, lesen dan
terimaan lain. Hasil Negara ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu:-
a) Hasil Kerajaan Persekutuan
Hasil yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia yang terbahagi kepada 4 kategori:-
Hasil Cukai
Hasil Cukai ialah hasil yang dikutip atas harta atau pendapatan individu, perbadanan,
perkongsian dan syarikat seperti cukai pendapatan, duti kastam, duti eksais dan cukai jualan.
Hasil cukai ada dua:-
Pendapatan)
o Hasil Cukai Tidak Langsung – cukai/duti yang dikenakan atas urus niaga barangan dan
perkhidmatan (Duti Kastam)
KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA
2. Hasil Bukan Cukai
Semua hasil kerajaan selain daripada cukai dan pelbagai terimaan termasuk kenaan
daripada kelulusan permit, bayarana untuk perkhidmatan yang diberi, jualan perkhidmatan dsb.
3. Terimaan Bukan Hasil
Kutipan yang tidak berasaskan sebarang akta atau perundangan tetapi lebih merupakan kutipan
daripada pulangan balik perbelanjaan, terimaan untuk perkhidmatan, bayaran balik dsb.
4. Hasil Wilayah Persekutuan
Hasil dari 3 buah Wilayah Persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. (Hasil Cukai
Langsung dan Tidak Langsung, Hasil Bukan Cukai dan Terimaan Bukan Hasil).
KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA
Hasil Kerajaan Negeri
Hasil yang dikutip dari tanah, lombong, pelesenan, duti hiburan, harta karun, zakat.
Hasil Kerajaan Tempatan
Cukai Taksiran, Denda dan Rampasan, Sewaan Aset oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
KOMPONEN PERBELANJAAN NEGARA
1. Belanja Mengurus
Perbelanjaan Operasi bagi aktiviti harian yang berulang dan berterusan. Ada dua kategori
iaitu:-
Perbelanjaan yang ditanggung terus kepada Kumpulan Wang Yang Disatukan tanpa perlu mendapat kelulusan Parlimen selaras dengan Artikel 98 Perlembagaan Persekutuan
seperti Elaun Diraja, Gaji Ketua Hakim Negara, Hakim Besar, Ketua Audit Negara dsb. Kod
huruf “T”.
Perbelanjaan Perbekalan
Semua jenis perbelanjaan bagi membiayai kegiatan harian kementerian dan jabatan untuk menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Kod huruf “B”. Perlu melalui
kelulusan Parlimen terlebih dahulu melalui Rang Undang-undang Perbekalan.
KOMPONEN PERBELANJAAN NEGARA
2. Belanja Pembangunan
Perbelanjaan Modal dalam tempoh jangka masa pendek atau sederhana dan
memberi pulangan dalam jangka masa panjang, perancangan perbelanjaan
pembangunan berasaskan Rancangan Pembangunan Lima Tahun. Kod “P”.
Memiliki ciri-ciri berikut:-
o Aliran wang keluar masuk bagi sesuatu tempoh yang panjang;
o Dibiayai dengan dana dalaman;
o Melibatkan kos penyelenggaraan dan pembaikan pada masa hadapan;dan
o Memberi kesan terhadap matlamat pembangunan Negara.
KOMPONEN PERBELANJAAN NEGARA
Tiga kategori iaitu:-
Perbelanjaan Pembanguna Kerajaan Negeri.
Perkhidmatan ekonomi;
Perkhidmatan sosial;
Keselamatan; dan
Pentadbiran Am.
TE M
Pungutan hasil oleh pembesar Negeri
Contoh : Melaka menggunakan konsep tabung seperti Baitul Mal dan akan diagihkan ikut keperluan. S
IS TE
M B
E LA
a)hasil cukai tidak boleh dipungut atau dibelanjakan tanpa persetujuan Parlimen
b) Perancangan kewangan adalah menerusi kuasa Kabinet atau eksekutif. S
IS TE
M B
E LA
Sistem Belanjawan Diubahsuai 1990 hingga 2010
Sistem Belanjawan Tradisional
Budgeting)
Prestasi
Semua cadangan belanjawan disediakan mengikut objek perbelanjaan secara terperinci
Kawalan dilakukan kepada had peruntukan bagi objek berkenaan
Fokus kepada aspek input, iaitu sumber kewangan yang diperlukan bagi pengendalian operasi
Ciri-ciri adalah:-
Memberi tumpuan ke atas kawalan perbelanjaan dari segi kesahan, pematuhan peraturan dan kaedah supaya perbelanjaan yang dilakukan adalah selaras dengan kelulusan dalam belanjawan; dan
Belanjawan disediakan secara terperinci dan pengiraan dibuat mengikut objek perbelanjaan.
SISTEM BELANJAWAN MALAYSIA Sistem Belanjawan Program dan Prestasi
Berorientasikan pengurusan dan menyediakan maklumat yang diperlukan,terutamanya mengenai pengagihan sumber terhad mengikut keutamaan dan keperluan.
Ciri- ciri adalah:-
Penentuan Objektif Kementerian dan Jabatan
Gubal objektif, rancang dan pilih alternatif dan kos efektif untuk capai objektif
Elak tindih fungsi
Pengukuran Prestasi
Penilaian Program
Tindakan pengubahsuaian, perbaiki atau pengguguran dan penambahan strategi atau objektif.
SISTEM BELANJAWAN MALAYSIA
Sistem Belanjawan Diubahsuai
kelulusan akan mengikut nilai keperluan
Tujuan :
Membaiki agihan sumber supaya matlamat belanjawan yang seimbang dapat dicapai;
Mengukuh dan mempercepatkan lagi pencapaian pelaksanaan;
Membantu pengurus program mempertingkatkan lagi prestasi program; dan
Memudah dan meningkatkan akauntabiliti para pengurus.
SISTEM BELANJAWAN MALAYSIA
Ciri –ciri adalah :-
Mengekalkan ciri utama dengan penentuan objektif, struktur program dan aktiviti, pengukuran
prestasi dan penilaian program;
pratikaliti) di peringkat Pusat Tanggungjawab untuk mempercepatkan pelaksanaan aktiviti;
Melaksanakan konsep “Lets Manager Manage” di mana pengurus menentukan keutamaan
keperluan dan pengagihan sumber kewangan untuk mencapaiu objektif organisasi dan
meningkatkan prestasi; dan
akauntabiliti untuk mengelakkan salah laku dalam pengurusan kewangan.
SISTEM BELANJAWAN MALAYSIA Jenis Peruntukan yang diberikan:-
Jumlah peruntukan mengurus mengandungi Dasar Sedia Ada, Dasar Baru dan One-Off.
Dasar Sedia Ada
Program yang telah melalui perundangan dan Kabinet, Menteri, Perbendaharaan atau
pihak berkuasa lain yang setaraf.
Program ini masih dalam proses pelaksanaan pada tahun semasa dan tahun sebelumnya.
Dasar Baru
Meliputi Dasar Baru atau aktiviti baru atau tambahan atau perluasan Dasar Sedia Ada yang melibatkan perbelanjaan berulang.
Dasar Baru yang diluluskan dan dibelanjakan akan diterapkan di bawah DSA pada tahun berikutnya.
SISTEM BELANJAWAN MALAYSIA
Perbelanjaan yang tidak dapat dielakkan, tidak berulang, dan bukan merupakan
perbelanjaan tahunan bagi tahun sebelumnya. Untuk kawalan perbelanjaan.
Program Khusus
Treshold
Satu tahap atau nilai yang berperanan sebagai batas permintaan perbelanjaan
yang ditentukan oleh Perbendaharaan.
Hanya nilai permohonan peruntukan bagi Dasar Baru atau One-Off yang
melebihi threshold akan dipertimbangkan oleh Perbendaharaan.
SISTEM BELANJAWAN MALAYSIA
Peruntukan yang diberikan kepada setiap Kementerian dan Jabatan untuk satu tahun
belanjawan adalah:-
Suatu jumlah yang telah ditetapkan oleh Perbendaharaan di peringkat permulaan proses
belanjawan.
Faedah Batas Perbelanjaan adalah mengenal pasti kepentingan polisi fiskal secara menyeluruh,
meneguhkan displin kewangan, menggalakkan kawalan terpeinci oleh Perbendaharaan dan
melaksanakan pendekatah belanjawan ‘dari atas ke bawah.’
Dasar Sedia
Ada 2016
Dasar Baru
Dasar Sedia Ada yang dicadangkan untuk diubahsuai sama ada dimansuhkan, dikecilkan
atau diganti dengan yang lain disebabkan melebihi tempoh atau tidak lagi sesuai dengan
keadaan semasa dan Dasar Kerajaan.
Laporan Pengecualian
Satu laporan yang disediakan oleh agensi mengenai tahap prestasi sesuatu program/aktiviti
yang tidak mencapai matlamat seperti yang ditetapkan dalam MyResult.
Peratus melangkau atau rendah 5 peratus
“Kerajaan akan memperkemaskan struktur
lebih cekap dan berkesan. Selaras dengan itu sistem
Outcome-Based Budgeting (OBB) akan dibangunkan
dalam tahun 2010. Sistem ini akan diaplikasikan
dalam tempoh RMKe-10 dan akan menggantikan
MBS. Dalam pendekatan OBB, penekanan akan
diberikan kepada impak dan keberkesanan
program berbanding mementingkan perbelanjaan
Pendekatan Berasaskan Outcome
• Penyediaan Kerangka Keberhasilan dan Bajet berasaskan kerangka OBB secara online
• Pelaksanaan perakaunan akruan
• Cadangan pelaksanaan penuh OBB disokong oleh pembangunan penuh sistem dan institusi
2010 - 2011
• Penyediaan Bajet 2013 secara dual approach (OBB + MBS)
FASA 1
FASA 2
PEOPLE
• Agen perubahan di kementerian/agensi
• Jawatankuasa Pelaksanaan di kementerian
• Pemantauan dan Penilaian Program
Perlembagaan Persekutuan
Akta Acara Kewangan 1957
Arahan Perbendaharaan
Pekeliling Perbendaharaan
32
PEGAWAI BAJET MENGKAJI,
Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan
Malaysia
Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri
Unit Penyelaras Pelaksana, Jabatan Perdana Menteri
PRINSIP UTAMA PENGURUSAN KEWANGAN
peraturan yang berkuatkuasa:-
adalah seperti berikut:-
Prosedur yang sistematik teratur, terkawal dan berkensan; dan
Matlamat yang ditetapkan.
Memastikan proses pengurusan kewangan adalah berdasarkan prinsip legaliti dan
akauntabiliti
Menyedari dan mengurus risiko supaya masalah yang mungkin timbul dapat dikawal
atau dielakkan
Memastikan data atau maklumat kewangan yang disediakan untuk melapor adalah
tepat dan boleh dipercayai.
Menentu dan menetapkan visi objektif, matlamat dan rancangan strategik
pengurusan kewangan
Mengagihkan tugas dengan jelas dan sesuai yang berkaitan dengan pelaksanaan
proses pengurusan kewangan
pengurusan kewangan
Memantau dengan cekap dan berkesan atas segala proses dan kemajuan
perlaksanaan projek kewangan
Menjalankan kawalan dalaman secara teliti – Arahan Pegawai Pengawal Tahun 2016
Menentu piawai untuk menilai pencapaian dan prestasi kerja.
AUTORITI DAN AKAUNTABILITI
Pencapaian keberhasilan kementerian merupakan akauntabiliti Pegawai Pengawal. Namun begitu, selaras dengan konsep Let Managers Manage’, Pegawai Pengawal dibenarkan mewakilkan kuasa kepada pegawai-pegawai di bawah seliaan beliau untuk melaksanakan Program/ Aktiviti kementerian berdasarkan batasan tertentu .
Akauntabiliti di sektor awam adalah merujuk kepada tiga jenis akauntabiliti iaitu akauntabiliti program, akauntabiliti pengurusan dan akauntabiliti kewangan.
Di bawah OBB, seseorang pengurus dalam sesebuah kementerian, sama ada di peringkat Kementerian, Program atau Aktiviti, perlu bertanggungjawab untuk bersetuju dan mengesahkan akauntabiliti masing-masing melalui Perjanjian Prestasi.
Arahan Pegawai Pengawal (APP) setiap tahun:
Peratus agihan waran pertama;
Pelantikan Bahagian-bahagian selaku penyelaras
peruntukan tertentu (ikut fungsi);
peruntukan, tarik balik)
permohonan bagi perjalanan ke luar negara
Menyelesaikan pembayaran di bawah AP58(a)
JPKA
terutamanya bagi melihat prestasi
Aktiviti bagi meneliti prestasi dan keperluan.
Pewujudan kod objek lanjut
Menyediakan peruntukan secukupnya bagi perkara-perkara
kontraktual.
SEKIAN,