pengurusan kewangan islam

of 18 /18
PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM (ACT 4214) – Week 3

Author: mandalina-landy

Post on 19-May-2015

4.692 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM (ACT 4214) – Week 3

Page 2: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

Sistem Ekonomi Islam

Islam adalah Ad-din = cara hidup yang menyeluruh

References:1. Surah Az-Dzaariyat ayat 562. Surah Al-Maidah ayat 33. Surah Al-Baqarah ayat 208

Page 3: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

Definisi

Ekonomi Islam – suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam mengurus sumber alam untuk kepentingan diri dan masyarakatan bagi mencapai keredhaan Allah (Hailani Muji Tahir, 1991)

Page 4: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

Ciri Ekonomi Islam Berdasarkan akidah* Islam Pemerintah memantau undang-undang

bagi menjamin hak dan keadilan semua.

Matlamat untuk mendapat keredhaan Allah.

* Akidah – (a formal statement of religious belief; a confession of faith).

Page 5: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

Falsafah Ekonomi Islam

1.Konsep Tauhid (Faith) Tauhid Al-Uluhiyyah - Allah adalah pencipta /

ilah Tauhid Al Rububiyyah – Penguasa, Allah

berkuasa (peraturan yang dibuat oleh manusia mesti selari dengan peraturan Allah).

2.Konsep Penyucian Akhlak (Tazkiyyah) suci jiwa dan akhlak serta suci harta dengan

zakat bagi mencapai al-falah (فالح – success, happiness and well-being) .

Page 6: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

Falsafah Ekonomi Islam

3.Hari Pembalasan (Akhirat) kegiatan ekonomi juga berkaitan dgn hari

pembalasan pastikan kegiatan ekonomi menurut prinsip

keadilan dan tindakan yg ikhlas sbg ibadat.

4.Manusia sebagai Khalifah (Caliph) mesti menjaga amanah dan bertanggung jawab.

Page 7: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

Falsafah Ekonomi Islam 5.Kesamaan dan persaudaraan manusia

(brotherhood) tiada perbezaan bangsa, warna kulit tapi sentiasa tolong menolong , menghormati

dan tidak menindas.

6.Konsep Hak milik Harta di dunia adalah milik mutlak Allah. Manusia pemegang amanah dan berhak di atas

usahanya.

Page 8: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

Prinsip Asas Sistem Ekonomi Islam

A) Kebebasan Individu (Individual liberty/ freedom)

B) Hak Memiliki Harta (Right to Property) C) Ketidaksamaan Ekonomi Terkawal

Lazim (Economic Inequality within natural

limits) D) Keadilan & Kesaksamaan Sosial

(Social Equality) E) Jaminan Sosial (Social Security) F) Edaran Kekayaan yang meluas (Wider

circulation of wealth)

Page 9: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

Prinsip Asas Sistem Ekonomi Islam

G) Pengharaman Pengumpulan Harta Tak Menentu (Prohibition of Accumulation of wealth).

H) Pengharaman Institusi Anti-Sosial (Prohibition of anti-social institutions)

I) Kebajikan Individu dan Sosial ( Social and Individual Welfare)

Page 10: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

Struktur Sistem Ekonomi Islam

A- Politik / sektor awam / kerajaan polisi pembangunan, kewangan, pasaran, cukai, pusaka,

wakaf, matawang, tanah ,baitul mal dll.

B- Tijarah/ perdagangan/ sektor swasta individu atau kumpulan berusaha dlm sektor pertanian,

kewangan, pembinaan dll

C- Sektor sosial/ kebajikan masyarakat harta sendiri atau baitulmal untuk bantu

miskin/lemah.cth- zakat, hibah, waqaf, pinjaman kebajikan dll.

Page 11: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

Cara Perlaksanaan Mengikut falsafah dan konsep tauhid, Khalifah* dan

keadilan

Menggunakan mekanisma tapisan (filter techniques)

Sistem motivasi individu (self motivation)

Penstrukturan ekonomi yg baik bila sumber terhad.

Peranan kerajaan berorientasikan matlamat yg kukuh dan jelas.

Menangani permasalahan (handling problems) oleh sistem kapitalisme, komunisme dan sosialisme.

*the civil and religious leader of a Muslim state considered to be a representative of Allah on earth

Page 12: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

ISLAMIC FINANCE AND BANKING

ISLAM

AQIDAH SYARIAH AKHLAQ (Faith & Belief) (Practices & Activities) (Moral and Ethics)

IBADAH MUAMALAT

POLITICAL ECONOMIC SOCIAL

BANKING AND FINANCIAL ACTIVITIES

Page 13: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

Read / Find Out / Discuss

Ad-dinMuamalatSyariah

Riba

Page 14: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

AQIDAH – SYARIAH - AHLAQ

AQIDAH – which concerns all forms of faith and belief by a

Muslim in Allah and His will, from the fundamental faith in His being to the ordinary beliefs in His individual commands (ahkam).

SYARIAH – which concerns all forms of practical actions by

a Muslim manifesting his faith and belief.

AHLAQ – which concerns behavior, attitude and work

ethics with which a Muslim performs his practical actions.

Page 15: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

Riba ertinya adalah al-ziyadah (tambahan). Daripada segi bahasa, bermaksud tambahan atau kenaikan. Secara istilah, ia bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman manakala dalam pertukaran sesetengah barangan dan matawang, ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan waktu pertukaran.

RIBA - interest

Page 16: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

SYARIAH (Ibadat and Muamalat)

SYARIAH – being the practical aspects of a Muslim’s daily

life. It is divided into two:

a) Ibadat – is concerned with the practicalities of his worship to Allah, in the context of man-to Allah relationship.

b) Muamalat – is concerned with the practicalities of various forms of man-to-man relationship.

Page 17: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM
Page 18: PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM

Perkara-perkara Asasi

Daruriyyah Haajiyyah Tahsiniyyah