periodiek sociteit vereeniging

of 32 /32
1 In dit nummer: Raad van Advies Communicatie binnen de Sociëteit Literaire avonden De Nachtillustrator Cultuur is ideaal bindmiddel Periodiek Juli 2011 Jubileum nummer

Author: dm-creatieve-communicatie

Post on 09-Mar-2016

230 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Sociëteit "Vereeniging" is opgericht op 17 mei 1856 en fungeert al bijna 155 jaar als ontmoetingsplaats voor zakelijk & ondernemend Haarlem.

TRANSCRIPT

Page 1: Periodiek Sociteit Vereeniging

1

In dit nummer:

•Raad van Advies

•Communicatie binnen de Sociëteit

•Literaire avonden

•De Nachtillustrator

•Cultuur is ideaal bindmiddel

P e r i o d i e kJ u l i 2 0 1 1

Jubileum

nummer

Page 2: Periodiek Sociteit Vereeniging

O o k v o o rzaalverhuur

V.a. 1 augustus is ook onze nieuwe

heerenkamer beschikbaar. Bel Richard

Spuij voor een offerte 023 - 532 6008

Z i j l w e g 1 • 2 0 1 3 D A H a a r l e mw w w . s o c i e t e i t v e r e e n i g i n g . n l

Page 3: Periodiek Sociteit Vereeniging

3

VAN DE VOORZITTER

Het bruistWe kunnen gerust stellen dat wij succes-vol zijn, indien onze léden actief zijn! Na de laatste ledenvergadering is het aantal activiteiten geweldig toegenomen. Het bruist!

Behalve de vaste activiteiten: schaken, kaarten en biljarten, is met name de cultuurcommissie heel actief. Dit leidt tot allerlei nieuwe activi-teiten, met muziek, lezingen en aankondigin-gen in de krant. De culinaire commissie is ook actief en we hebben een aantal mooie diners achter de rug, met Michel Lambermons als hoogtepunt. De evenementencommissie is weer terug en gaat voortvarend aan de slag.

Digitale snelwegWe zijn ook goed vertegenwoordigd op de

digitale snelweg, we hebben zelfs een face-book- en twitteraccount. Misschien niet aan iedereen besteed, maar het is juist onze taak iedereen te bedienen − van jong tot oud − via twitter of gewoon via een papieren nieuws-brief. Naast elkaar, met respect voor elkaar.

Onder het genot van een biertje of een glas wijn vrijdagmiddag even de week doornemen is ook een mooi sociaal aspect van onze

Sociëteit. Voor eenieder, jong of oud maakt hier niet uit. Je kan de wijze ex-ondernemer aanspreken, maar ook de jonge ondernemer die vol zit met nieuwe plannen; ge-spreksstof genoeg.

Het ledenaantal neemt weer toe!Natuurlijk is er nog genoeg te doen; maar stap voor

stap komen we vooruit. We halen achterstallig onderhoud in en brengen de horeca op orde, en door alle activiteiten neemt het ledenaantal weer toe!

Wij kijken met vertrouwen vooruit en wilden graag ons 155-jarig bestaan niet zomaar voorbij laten gaan; 17 mei werd dit heuglijke feit gevierd.

Namens het bestuur van de Sociëteit Vereeniging

Hans DijkstraVoorzitter

Page 4: Periodiek Sociteit Vereeniging

4

REDAcTIONEEl

Redac tioneel Periodiek is te lang weggebleven. Ik werd er vele malen op aangesproken: “Ben, komt de Periodiek nog eens?.” “Ik hoop het” zei ik dan, uit een soort machteloosheid. Wist ik veel hoe dat verder moest. Er was een grote vernieuwing gaande binnen de Sociëteit. Stuurloos was het ook wel een beetje. Hoe dan ook, het 155-jarig jubileum is een mooie aan-leiding om Periodiek opnieuw te presenteren.

Vanaf nu gaat Periodiek weer 3 à 4 maal per jaar verschijnen. Dat is dan een mooie aan-vulling op de website. In Periodiek komen de meer tijdloze zaken aan de orde en artikeltjes en interviews waar je even voor wilt zitten of die je wilt bewaren. Het wordt ook een blad waarin het plezierig kijken is met al die foto’s en illustraties.

“Verleden, heden, toekomst”, is het thema van dit jubileumnummer. Gelukkig hebben veel leden, jong en oud, een bijdrage gele-verd. Zo biedt het nummer een mooi overzicht van alles wat de Sociëteit te bieden had, te bieden heeft en geeft het een blik op wat komen gaat.

Heel blij kunnen we zijn met de eenheid van stijl die de So-ciëteit zo’n artistieke en moderne uitstraling geeft. Dit alles dankzij de geweldige en belangeloze inzet van Eric Coolen. Aan hem is in dit nummer een interview gewijd. Geroemd moet ook de geweldige inzet van Marco Mok worden. Zijn nieuwe concept van het Periodiek is voortreffelijk. Zijn vader, die meer dan 20 jaar lid was van onze sociëteit, zou er vast en zeker trost op zijn geweest.

155 jaar jong2011 is dus het jaar waarin Sociëteit “Vereeniging”

155 jaar bestaat. Niet alleen op de verjaardag is het feest met de inwijding van de prachtige Bechsteinvleugel, maar ook verderop in het jaar zullen ter gelegenheid van dit 155-jarig bestaan festiviteiten plaatsvinden. Daar vindt u dan weer alles over op de voortreffelijk website die werd opgezet door Vince Balk en Sander van den Broek. Onze voorzitter Hans Dijkstra spreekt in zijn bijdrage over de sociëteit, die bruist. Daar zijn we allemaal blij mee.

Laten we vooral niet vergeten dat we in de kern een “club” zijn die haar bestaansgrond steeds vindt in een gezellig samen vertoeven. De toekomstvisie, zoals die in de diverse bijdragen aan de orde komt, laat zien dat er nog heel wat vrienden bij kunnen.

Ben van Gelder

Iedere ondernemer weet dat er geen

tweede kans is voor een eerste

indruk. Uw website is vaak het

eerste dat een nieuwe klant ziet, het

is uw visitekaartje. Het ontwerp en

de bouw laat u graag aan vakmensen

over. Zo bent u verzekerd van een

goede eerste indruk.

Bel Sander van den Broek voor een professionele website:

023 - 707 81 62. Mailen mag ook: [email protected]

www.buildnet.nl

Een complete website voor een scherpe prijs

Iedere ondernemer weet dat er geen

tweede kans is voor een eerste

indruk. Uw website is vaak het

eerste dat een nieuwe klant ziet, het

is uw visitekaartje. Het ontwerp en

de bouw laat u graag aan vakmensen

over. Zo bent u verzekerd van een

goede eerste indruk.

Bel Sander van den Broek voor een professionele website:

023 - 707 81 62. Mailen mag ook: [email protected]

www.buildnet.nl

Een complete website voor een scherpe prijs

Iedere ondernemer weet dat er geen

tweede kans is voor een eerste

indruk. Uw website is vaak het

eerste dat een nieuwe klant ziet, het

is uw visitekaartje. Het ontwerp en

de bouw laat u graag aan vakmensen

over. Zo bent u verzekerd van een

goede eerste indruk.

Bel Sander van den Broek voor een professionele website:

023 - 707 81 62. Mailen mag ook: [email protected]

www.buildnet.nl

Een complete website voor een scherpe prijs

Page 5: Periodiek Sociteit Vereeniging

5

zijn wagenwijd opengegooid naar de Haarlemse ingezetenen. Veel aansprekende personen op zeer uiteenlopend gebied zijn naar ons mooie gebouw gebracht en daar zijn wij oprecht blij mee. De So-ciëteit bruist en heeft haar plaats weer gevonden. Dankzij de ener-gie en veel uren inspanning die veel van die nieuwe kerels samen met een aantal van onze oudere garde hieraan hebben gewijd.

Enfin, in dit prachtige Jubileum-nummer van het Periodiek kunt u over veel van deze ontwikkelin-gen lezen. Om met zoveel jeug-dige energie en drive de Sociëteit een gezicht anno 2011 te geven, zonder de oorspronkelijke opzet van de ondernemingsvereniging − het hart en de gevoelens van de wat oudere garde- te raken, is het verstandig dat het bestuur bij al haar besluiten die zij wenst te nemen zich heel goed in moet

Er was de afgelopen jaren vol-doende goede wil aanwezig om onze Sociëteit een wat ander aanzien en inhoud te geven, maar door welke oorzaak dan ook strandden de meeste goed be-doelde acties bij de plannen. De ideeën en het creatieve vermogen waren best wel aanwezig, maar bij de besluitvorming konden de meer bezadigde geesten en de wat meer ongeduldigen zich niet altijd vinden. Het resultaat in dit soort situaties is dan ook meestal negatief en dat is voor onze Sociëteit niet goed in haar voortbestaan.

Energieke ledenZij mocht zich dan ook heel

gelukkig prijzen met de grote aanwas van jonge energieke kerels, die in een toch korte periode “De Vereeniging” een totaal ander aanzien hebben gegeven. De deuren en ramen

kunnen leven in de vele aspecten die de Sociëteit daarom van haar eist.

Zich van deze verantwoordelijk-heid bewust, heeft het bestuur besloten om een aantal leden uit de oudere groep, die in het verleden verschillende taken heb-ben vervuld, uit te nodigen om zitting te nemen in een Raad van Advies. Deze is bedoeld om hun kennis, opvattingen en ervaringen onderdeel te laten zijn van alle beraadslagingen die ten grond-slag liggen aan de besluiten van de toekomst. Vergelijkt u het maar met de com-missarissen van een onderneming.

Jan VergnesRuud OttoJoop van OuwerkerkPieter SaakesBen van Neerijnen

Raad van AdviesMet de instroom van zoveel jonge enthousiaste leden is, zo zou ik het willen noemen, het bedje van de Sociëteit flink opgeschud. Dit is niet negatief bedoeld in de richting van ons, “de ouderen”, maar een natuurlijke ontwikkeling daar waar jong en “wat ouderen” met elkaar een onderneming runnen.

RAAD VAN ADVIEs

Page 6: Periodiek Sociteit Vereeniging

6

In samenwerking met het Prinses Christina Concours zijn nu al zes nieuwe zondagmid-dagconcerten gepland voor jonge muzikale talenten. Daarnaast zal er op elke tweede vrijdag van de maand jazz te beluisteren zijn. En het Happy Hour-met-diner wordt weer in ere hersteld, af en toe opgeleukt met muziek, toneel of cabaret.

Film & LiteratuurVaste elementen in de programmering

blijven ook film en literatuur. De eerste don-derdag van de maand is filmavond, met om de andere keer een passende maaltijd vooraf. On-der het kopje literatuur in de sociëteit neemt u kennis van het streven nog dit jaar minimaal drie succesvolle auteurs naar de Zijlweg te lokken. Nieuw is dat, samen met de Haarlemse cabaretkenner Jan Pieterse en “Vork en Mes” (De Ark), onderzocht wordt hoe ook klein-kunst een plek kan krijgen op onze sociëteit.

Wie al deze plannen beziet − en dan zijn incidentele activiteiten zoals de invulling en organisatie van de dies natalis en de bene-fietveiling voor de nieuwe vleugel (gepland in februari) nog buiten beschouwing gelaten − kan zich afvragen of de commissie niet wat al te veel hooi op de vork neemt. Maar volgens eerste initiatiefnemer Hans Stroomberg kan er zelfs nog een schepje bovenop: “We zijn een club van zes enthousiaste mensen, met alle-maal eigen aandachtsgebieden, maar óók met de bereidheid elkaar te helpen als dat nodig is. We zullen niet schromen om af en toe een beroep te doen op andere leden, als we eens een keer tegen de grenzen oplopen. We gelo-ven er heilig in, dat gemeenschappelijke acti-viteiten als naar muziek luisteren of een film bekijken onontbeerlijk zijn voor een gezonde sociëteit. Natuurlijk zijn biljarten, bridgen en klaverjassen belangrijk, maar op een concert kom je ook ándere mensen tegen. Cultuur is een ideaal bindmiddel”.In de optiek van de culturele commissie werkt zij in eerste instantie voor de leden zelf. Zeker

Waarom klassieke muziek, jazz, toneel, film, literatuur en cabaret thuishoren op de sociëteit. De Culturele Commissie put moed uit de succesvolle klassieke lunch- en jazzconcerten waarmee in 2011 is gestart en gaat daar na de zomer mee door.

cUlTUUR

“Cultuur is ideaal bindmiddel”

nu de sociëteit naast de gepensioneerden ook een jonger, nog volop werkend ledenbestand telt, is het belangrijk dat jong en oud elkaar ontmoet. En waar kan dat beter dan tijdens een jazzconcert op vrijdag na gedane arbeid of biljart? En omdat bij dit soort gelegenheden ook de partners meer dan welkom zijn, wordt de onderlinge samenhang nog eens extra bevorderd. Ook de mogelijkheid om vrienden en relaties uit te nodigen past in het beeld van een eigentijdse sociëteit, en draagt bij tot nóg grotere gezelligheid.

Maar die nieuwe ‘openheid’ − immers tijdens de concerten en literaire avonden zijn ook buitenstaanders welkom, zelfs als ze niet door leden zijn uitgenodigd – heeft nog een ander voordeel. Ook mensen die nog nooit van de Vereeniging gehoord hebben en die er dus nooit over gepiekerd hebben lid te worden, komen zo met Zijlweg 1 in aanraking. De so-ciëteit zet hiermee letterlijk haar deuren open. En met succes. Dankzij de zondagmiddagcon-certen werden al meer dan tien nieuwe leden ingeschreven.

Nieuwe activiteitenDaarbij speelt het feit dat nieuwe activitei-

ten ook nieuwe publiciteit opleveren een niet te onderschatten rol. In diverse krantenpubli-caties werd de afgelopen maanden aandacht geschonken aan onze sociëteit. Journalisten kwamen op bezoek en stonden paf van de vele mogelijkheden die onze locatie biedt. De goede oude naam en faam van de Vereeniging werd opgepoetst en opgefrist.

Verder werd de toegankelijkheid vergroot. Dit is van levensbelang voor het voortbestaan van de sociëteit, die zonder vers bloed ten dode opgeschreven is.Dat nu ook “buitenstaanders” de sociëteit we-ten te vinden was de afgelopen tijd vooral te merken aan de belangstelling voor de zondag-middagconcerten. Al bij het eerste concert, met het artsenduo Peter van Heerde en Kees

Page 7: Periodiek Sociteit Vereeniging

7

Melief, kwamen er over de hon-derd belangstellenden. Hetzelfde beeld leverde het tweede concert op met Prinses Christina Con-cours-laureaten Dana Zemtstov, Annemieke de Bruin en Cathe-lijne Noorland. Ook nu weer ruim honderd bezoekers, onder wie behalve veel leden met aanhang, ook door perspublicaties gelokte muziekliefhebbers die voor de eerste keer ons karakteristieke pand betraden. “Wat een schit-terende locatie,” was de eenslui-dende reactie, “Haarlem is een prachtig nieuw podium rijker.” En dat terwijl de aanpassingen en nieuwe aankleding, waarover binnenkort besloten wordt, nog moeten worden gerealiseerd.Het laatste concert, met Vincent (accordeon) en Jeanine (viool) van Amsterdam en de Japanse pia-niste Wakana Shimizu trok door de al in april invallende zomer wat minder publiek (toch nog een kleine tachtig man/vrouw/kind), maar ook nu was er een mooie mix van leden, partners, kinderen en kleinkinderen, vrienden én liefhebbers van buiten. Zoals de bekende Haarlemse kunstenaar Ploos van Amstel (“ik kom al voor de derde keer, en zie nu al uit naar het volgende concert in sep-tember”) en pianist/organist Jaap Stork, ook van de partij op 17 mei bij de viering van het 155-jarig bestaan.

Jaap Stork hoorde op de achterste rij geconcentreerd hoe Wakana Shimizu een piano sonate van Frédéric Chopin vlekkeloos uit de vleugel toverde. “Je hoort dit stuk niet vaak”, had de directeur van het Prinses Christina Concours Jo-chem van Eeghen in zijn aankon-

diging gezegd, “vooral omdat het zo honds moeilijk is.” En inder-daad werd in de snelle gedeeltes een werkelijk fabelachtige tech-niek vereist. Ook Jaap Stork heeft het op zijn repertoire. ”Het is een van mijn favoriete werken”, zei hij na afloop. “Maar het is altijd weer een enorme investering. Je moet voor dit stuk echt alles uit de kast halen. Wat een ongeloof-lijke techniek heeft dat meisje in de vingers.”

Nieuwe vleugelJaap Stork kwam niet alleen

voor Wakana, maar ook voor de nieuwe Bechsteinvleugel, die on-der de hamerende aanslagen van de Japanse voortreffelijk overeind bleef. Jaap adviseerde Jaco van Witteloostuyn bij de aanschaf, noodzakelijk geworden door de programmering van klassieke muziek op hoog niveau. “Hij hield zich uitstekend”, was zijn conclusie. “Voor de sociëteit is de Bechstein een echte aanwinst, die naar ik hoop nog heel vaak zal worden gebruikt.”

Visueel prijskaartjeDat er aan zo’n mooi instru-

ment ook een prijskaartje hangt mag duidelijk zijn. Een deel van de aanschafprijs hoopt de cultu-rele commissie te kunnen bekosti-gen uit de vrijwillige bijdrage van 10 euro die voor de zondagmid-dagconcerten wordt gevraagd, en een ander deel kan worden terug-verdiend met inkomsten uit spon-soring van de concerten. Maar een in februari te houden grote benefietveiling moet ook een aardig bedrag kunnen opleveren. Initiator van het vleugelproject Jaco van Witteloostuyn (en orga-nisator van de veiling) heeft er hoge verwachtingen van. “Ik doe nu al een beroep op onze leden eens op de zolder en in de schuur te gaan grasduinen. Ik weet zeker dat daar onvermoede schatten al jaren liggen te wachten om bij ons te worden geveild.”

Rob Bartlema

cUlTUUR

vlnr. dana zemtsov, cathelijne noorland, annemieke de bruin

Page 8: Periodiek Sociteit Vereeniging

8

Ac tiviteitenAlle activiteiten worden door de tot die discipline behorende commissieleden georganiseerd, samen met een team van actieve en betrokken leden.

Naast de al bestaande activiteiten zijn nieuwe initiatieven mogelijk, en deze kunnen kleinschalig of grootschalig op de sociëteit plaatsvinden. Suggesties voor activiteiten zijn altijd welkom; het geniet daarbij de voorkeur dat ook door de voorstellers organisatorisch een bijdrage wordt gele-verd.

Veel activiteiten hebben een vaste dag, hetgeen ook zichtbaar is in de agenda. De wens is ook voor het week-end een invulling te organiseren. Tot de meest recente inititieven behoort de oprichting van de business club en bijvoorbeeld het wijngenootschap. Het idee hierachter is met gelijkgestemden rond een gemeenschappelijk thema bijeen te komen.

De business club binnen de Sociëteit Vereeniging is voor zakelijk en ondernemend Haarlem een ideale mogelijkheid om met elkaar in contact te treden. Elke laatste vrijdag van de maand vindt deze plaats in de Heerenkamer van de sociëteit.

Gevarieerd programmaAfgelopen jaar zijn naast de traditionele activiteiten de

eerste initiatieven gepresenteerd zoals de zondagmiddag-concerten, workshops & trainingen en de inmiddels vast geprogrammeerde open-brain-gain, waar de gemeenschap-pelijke brainstorming centraal staat.

Organisatie activiteitenDe activiteiten worden door een team van actieve leden

gerealiseerd. Neem gerust contact met hen op voor speci-fieke informatie. Hiernaast staan de activiteiten verdeeld over twee groepen: nieuwe activiteiten die afgelopen seizoen zijn gestart, en de oorspronkelijke activiteiten die al jaren bestaan. Daarnaast hebben we nog andere events zoals lezingen, workshops/trainingen, diners, etc.

Bart Jenezon

Bedrijvendagen: Sander RemansBusiness Club: Daan van der Starre, Bernard Albeda JelgersmaCulinair: David GeukersGolf: Jelle Slenters Ben van NeerijnenLiterair: Rob Luckerhof Henny Leeflang Eric CoolenOpen-Brain-Gain: Bart JaspersPokeren: Anthonie VermeerWijngenootschap: Hans Dijkstra

Deze activiteiten worden georganiseerd naast de bestaande activiteiten. De frequentie van alle activiteiten geschiedt in overleg.

Beleggen: Pieter SaakesBiljart: Jaap NijssenBridge: Hans VerdonkschotBridge (clinic): Jan RijndersCultuur: Hans StroombergFilm: Ben van GelderKlaverjas: Cees Leenders Schaken (intern): Rob van Tulder

AcTIVITEITEN

Nieuwe activiteiten

Bestaande activiteiten

Page 9: Periodiek Sociteit Vereeniging

9

O o k a d v e rt e r e n o n d e r d e H e e r e n ?

In dit nummer:

•Raad van Advies

•Communicatie binnen de Sociëteit

•Literaire avonden

•De Nachtillustrator

•Cultuur is ideaal bindmiddel

P e r i o d i e kJ u n i 2 0 1 1

Jubileum

nummer

1/4 pagina € 250*1/2 pagina € 450*1/1 pagina € 750*

Binnenzijde cover pagina 2 of 3 € 1.000*Cover achterpagina € 1.250*

* Prijs voor drie advertenties per jaar (er worden geen losse advertenties per nummer verkocht).

Neem contact op met Daan van der Starre 06 - 5108 8047 / [email protected]

Page 10: Periodiek Sociteit Vereeniging

10

De evenementencommissie organiseert vrijetijdbesteding in en om de Sociëteit. Deze evenementen zijn vooral ook voor de leden en hun partners.

Evenementen

In onze vereniging zijn natuur-lijk veel leden, die een verhaal te vertellen hebben. Zo waren er lezingen over strijkbouten, carto-grafie, psychiatrie en grondborin-gen. Ook buitenstaanders konden worden uitgenodigd. Zo hield een marineman, een zeer verhelderen-de lezing over het doen en laten van marinemensen in binnen- en buitenland.

Diverse activiteitenDaarnaast werd een orgel-

concert georganiseerd, waarbij een onzer leden voor prachtige muziek zorgde. Voorts bezochten we het Frans Hals Museum, waar-bij onze gidsen ons alles konden vertellen over nieuwe aanwinsten, klommen we in bunkers bij IJmui-den, maakten we een boottocht over het Spaarne en waren we in het Trammuseum, waar vele herin-neringen konden worden opge-

haald.De commissie verzorgde ook vele muzikale intermezzo’s en de seizoenen werden afgesloten met gezellige fietstochten.

Enkele activiteiten konden wor-den vervolgd, bijvoorbeeld door een bezoek aan de marine in Den Helder (11 mei 2011) en een tramrit in een oude tram in Amsterdam (staat nog op het programma).

Kortom: de commissie heeft de draad weer opgepakt en in het nieuwe seizoen kunnen de leden weer veel interessants verwachten.

Bijvoorbeeld:- Hoe ervaar je een reis in Noord-

Korea; verhaal van een jonge student, die dat land mocht bezoeken.

- Een bezoek aan musea; zoals het Orgelpark, het Beeld- en

WijngenootschapSociëteit Vereeniging heeft sinds vorig jaar haar eigen wijngenootschap, een groep enthousiaste leden die allen interesse hebben in wijn.

Door te proeven, te ruiken, te vergelijken en veel vragen te stellen worden de leden onder begeleiding van onze vinoloog ge-schoold in de wijnkunde. Dit jaar zijn er ook gastoptredens van leden, die zelf heel veel ervaring hebben in een deelgebied zoals Bordeaux of de Bourgogne, die graag hun kennis delen met de leden van het wijnge-nootschap.

Heeft u interesse in toetreden?

Kom gerust langs, want iedereen is welkom, ook al weet je niets van wijn, ook al weet je alleen welke kleur je lekker vindt, dat maakt helemaal niet uit; binnen de kortste keren zit

je te praten over wijn alsof je er al jaren verstand van hebt.

Het is een kwestie van oefenen, oefenen en nog eens oefenen, voordat je in kaart hebt

gebracht wie welke wijn maakt.

Proost!Iedere 2de donderdag van de maand bent u

welkom! Het liefst even aanmelden via de site.

Hans Dijkstra

geluidsmuseum, Carré en in IJmuiden het Museum voor visserij en water.

- Hockey; de beste hockeyer van de wereld komt spreken.

- Een bijzondere natuurtocht.

De evenementencommissie nodigt U van harte uit om deze variatie van activiteiten mee te maken.

Hans Dekker

kORT NIEUws

Page 11: Periodiek Sociteit Vereeniging

De schaakgroepDe schaakgroep binnen de Sociëteit heeft een moeilijk jaar achter de rug.

Drie jaar geleden zijn wij gestart met zo’n 10 groepsleden. Door overlijden van twee leden (Ruud Louman en Mirek Kabela) en het opzeggen van het lidmaatschap door Maarten van Langen en onze simultaanspeler en instructeur Jan van Dorsselaer, is onze schaak-groep ernstig uitgedund. Het blijkt moeilijk om de overige spelers op de laatste vrijdag van de maand aan het bord te krijgen.

VrijblijvendBij de start van het schaakgebeuren hadden wij afge-

sproken om het schaken redelijk vrijblijvend te houden, in die zin dat de leden elkaar kunnen bellen om een afspraak te maken. Maar ook om tegelijk een vaste middag te

plannen op de laatste vrijdagmiddag van de maand. Zoals gezegd is e.e.a nogal los zand gebleken. Het is dus gewenst dat

de schaakgroep zich kan uitbreiden met nieuwe groepsleden. Het is duidelijk dat

het schaakspel een goede hersentraining is voor ons ouderen. Het niveau behoeft niet groots te zijn,

want ook beginners zijn van harte wel-kom. Wij hopen dat er voldoende nieuwe

aanwas komt, zodat de groep kan blij-ven voortbestaan!De huidige groepsleden Frans Over-dijk, Wim Wassenberg, Ben van

Neerijnen, Frans van Tulder en onderge-tekende zien naar u uit!!!

U kunt zich aanmelden bij Rob van Tulder [email protected]

kORT NIEUws

Thuis of op het werk genieten van heerlijke producten van Anne&Max kan nu met Biobode!Biobode is een online bestelplatform voor het bestellen van versie, gezonde en biologische producten. Op onze website kunt u een keuze maken en BioBode bezorgt uw keuze op geheel milieuvriendelijke manier bij u thuis of op uw werkplek

Bel 087 - 784 96 74 of mail naar [email protected]

Page 12: Periodiek Sociteit Vereeniging

12

Gekaart wordt er binnen de Sociëteit al heel lang en al is met de jaren het kaartspel bin-nen café en Sociëteitsleven een beetje naar de achtergrond verdrongen, onze groep beoefent het spel nog met veel plezier. De groep be-staat op dit moment uit circa dertig leden, die gemiddeld op de speeldagen toch altijd zo’n vijf tot zes tafels bezetten. Wij spelen in twee periodes per jaar, elke dinsdagmiddag vanaf één uur en we hebben gelukkig ook een vrij lang zomerreces.

Nieuwe ledenDe groep breidt zich de laatste tijd weer

een beetje uit en wij zijn blij met de aanmel-dingen van deze nieuwe leden. Niet alleen voor de voortzetting van ons geliefde spel-letje, maar de aanmeldingen zorgen ook voor een verlaging van de gemiddelde leeftijd van de deelnemers. U moet weten, dat ik als coör-dinator met eenenzestig ook gelijk de jóngste klaverjasser ben.

U zult begrijpen, dat je als benjamin bin-nen deze groep nog veel van het edele spel moet leren en u zult ook begrijpen, dat ik mij met mijn score zeer geregeld in de onderste regionen bevind. Ja, we houden de scores zeer

Al sinds vele jaren wordt er door een groep enthousiaste kaarters op dinsdagmiddag fanatiek - nou ja, fanatiek, het mes komt gelukkig niet op tafel - geklaverjast. Als pas gekozen coördinator voor deze activiteit schrijf ik dit stukje met helaas een paar handicaps. Ten eerste ben ik nog niet zo lang lid van de Sociëteit en ten tweede klaverjas ik pas sinds dit seizoen met deze groep, dus het ontbre-ken van enig historisch perspectief zult u mij moeten vergeven.

Klaverjas

fanatiek bij en de strijd om het periode- en jaarkampioen-schap en vooral ook de competitie voor het “pit” kampi-oenschap vormt niet alleen een uitdaging voor alle spelers, maar is ook zeer geregeld onderwerp van gesprek.

Deze topposities binnen onze groep zijn natuurlijk voor iedereen te bereiken, maar je hebt dan wel een grote erva-ring in dit spelletje nodig, waarbij het af en toe hebben van een goede hand kaarten natuurlijk ook wel helpt, al zullen onze toppers dat misschien maar gedeeltelijk beamen.

Volgens mij helpt ervaring wel, zeker als u weet dat de waarschijnlijke “pit” kampioen, Theo van de Poll, niet alleen al meer dan vijftig jaar lid is van de sociëteit, maar ook al zijn vijfennegentigste verjaardag heeft gevierd. Onze klassementsleider op dit moment, Ben Kiphardt, vierde in april zijn negenentachtigste verjaardag, dus u merkt het al: een beetje ervaring hebben helpt wel. Voor de “jongeren” natuurlijk niet altijd even leuk, maar we zullen het er mee moeten doen en ik wens vooral ook Rido Doves nog veel succes met zijn achtervolging voor de toppositie.

Persoonlijke belangstellingWaarneembaar binnen de groep is de band, die er on-

derling is. De manier waarop nieuwe leden worden ver-welkomd en opgenomen, maar ook de belangstelling voor het persoonlijke wel en wee van de leden, geven duidelijk weer dat de sociëteitsgedachte binnen onze klaverjasgroep leeft. Het gaat erom gezellig met elkaar een potje te kun-nen kaarten en daarnaast om elkaar binnen de Sociëteit te ontmoeten; volgens mij een kostbare gedachte en vooral ook een rijke ervaring.

Wij kijken niet terug naar het verleden, maar leven als groep vooral in het heden en proberen met elkaar een paar leuke uurtjes in de week door te brengen. Ik vind dat het heel goed lukt en u bent van harte welkom om met ons mee te doen. We gaan per 17 mei met zomerreces, maar per september start er weer een nieuw seizoen, misschien tot dan.

Cees Leenders

kORT NIEUws

Page 13: Periodiek Sociteit Vereeniging

13

BridgeOnderling spelen kan altijd (als er 4 geïnteresseerden zijn kan er natuurlijk al gekaart worden); op vrijdagmiddag is op het podium ook meestal een vast groepje te vinden om gezellig hun krachten met elkaar te meten.

Voor het in clubverband spelen van roosterwedstrijden is een or-ganisatie nodig. Al op 31 oktober 1978 (!) is daartoe de bridgeclub HBS (Haarlemse Bridge Sociëteit) opgericht; lidmaatschap voorbe-houden aan Sociëteitsleden en hun dames.

De bindende factorMidden jaren 80 telde de club

120 leden; het overgrote deel van de Sociëteit was dus lid. Een bindende factor, die mede heeft bijgedragen aan het voortbestaan van Sociëteit “Vereeniging”!Sinds mensenheugenis wordt er competitie gespeeld op donder-dagmiddag, destijds nog in 4 lijnen, de grote zaal zat dan ook helemaal vol. Om het werkende deel van de leden in staat te stel-len ook te bridgen was de moge-lijkheid ’s avonds te spelen; tot 2008 op vrijdagavond (begonnen met twee lijnen met degradatie

en promotie) in de grote zaal, nadien op woensdagavond in de kleine zaal.

Helaas is in 2010 wegens tanende belangstelling de woensdag-avond geschrapt. HBS telt thans 40 leden, waarvan het overgrote deel elkaar reeds lang kent; het competitie-element is onderge-schikt aan de prettige onderlinge omgang.

De leiding is jarenlang in handen geweest van de legendarische Gé Klein Schiphorst (die daarvoor dan ook als Lid van Verdienste is benoemd), daarna heeft Henk Sanders het stokje overgenomen. Hun beider weduwen zijn nog steeds enthousiast lid van HBS.De laatste paar jaar probeert het echtpaar Verdonkschot de club bij elkaar te houden door de leiding op de donderdagmiddag voor hun rekening te nemen.

HBS heeft een eigen bestuur, heft contributie en beschikt dus over eigen middelen. Daarvan wordt materiaal aangeschaft, jubilea gevierd, prijzen gekocht voor competities en drives voor de HBS-leden. Bij ziekte en overlijden van leden wordt ook altijd acte de présence gegeven.

HBS organiseert - Voor eigen rekening bridge-

drives bij opening (september) en sluiting van het seizoen

(eind mei/begin juni), gratis toegankelijk voor HBS-leden, én de donderdagcompetitie.

- Voor rekening van de Sociëteit, namens het bestuur/de evene-mentencommissie, de

Paas- en Kerstbridgedrive, gratis toegankelijk voor alle Sociëteits-leden.

- Twee dames van HBS organi-seren nu al voor de elfde maal het jaarlijkse bridge-weekend in september: gemiddeld 24/28 deelnemers genieten van eten/drinken/bridge/omgeving/uitstapjes; uiteraard op eigen kosten.

De sfeer onderlingDe “harde kern”, die de goede

onderlinge sfeer beslist niet wil missen, bereikt een steeds hogere leeftijd, hetgeen zorgen baart voor de toekomst. Daar het lid-maatschap is voorbehouden aan sociëteitsleden zijn de mogelijk-heden tot aanwas helaas beperkt.

Uit de bridgelessen van Jan Reijners zijn beslist goede kandidaten voortgekomen; helaas hebben zij de weg naar de donderdagmid-dag-bridge nog niet gevonden!

Hans Verdonkschot

Page 14: Periodiek Sociteit Vereeniging

14

BiljartOmstreeks 1770 werd begon-nen met een spel met 2 witte en een rode bal als voorloper van de spellen die we tegen-woordig spelen. Er werd ge-speeld op rechthoekige tafels met banden, die met vlas of wol waren volgestopt.

Hoe het begonIn het begin werd er met het

dikke eind van de keu gestoten, maar later met het dunne eind.Het jaar 1827 geldt als het offici-ele geboortejaar van het jeu de carambolage.

De Fransman François Mingaud kwam op het idee om op het dunne topeind van de keu een stukje leer te bevestigen: de pomerans! Hiermee kon hij de bal effect geven. Men kan zich de verbazing voorstellen toen hij liet zien, dat de speelbal terugkeerde na de tweede bal geraakt te heb-ben. Dit was geen spelletje meer, dit was kunst!

In 1880 maakte de Fransman Maurice Vignaux een serie van 1531 caramboles, met als gevolg dat al gauw het spelsoort kader werd bedacht.Vanaf de oprichting van de Sociëteit Vereeniging in 1856 is het beoefenen van het biljartspel één van de belang-rijkste onderdelen geweest, met uitzondering van de tijd tijdens de tweede wereldoorlog, toen de Duitsers het gebouw hadden gevorderd. Alle biljarts werden op de parkeerplaats in weer en wind opgeslagen met uitzondering van 1 biljart, dat door de “heren” bezetters werd gebruikt.

Gelukkig zijn direct na de oor-log alle tafels weer gerestaureerd, door de bekende Wilhelmina

Biljartfabriek in Amsterdam. Ver-schillende zalen zijn het domein van de biljarters geweest, nu al jaren op de bekende plek.

CompetitieOp dit moment doen 48 leden

mee in onderlinge competities, in de spelsoorten: libre, bandstoten en driebanden groot en klein. Er zijn 7 onderlinge competities overdag, ingedeeld op speel-sterkte. Op dinsdagavond worden 3 competities gespeeld met alle speelsterktes in een groep. In de winterperiode van september tot eind april libre, bandstoten en driebanden groot. Zomers zowel overdag als dinsdagavond, drie-banden klein. Jaarlijks wordt in de week voor de Kerst en Pasen een gezellige middag georgani-seerd met spelletjes op het biljart en ook de bekeruitreiking is een gezellige bijeenkomst. Alle niet-biljarters, die wel een keu vast kunnen houden zijn ook welkom.

Biljart binnen de SociëteitDoor biljarters van de Sociëteit

wordt deelgenomen aan onderlin-

ge wedstrijden met verschillende andere Sociëteiten, we spelen dan uit en thuis. Dit zijn leuke dagen, waarin niet alleen het winnen maar ook de gezelligheid en on-derlinge contacten belangrijk zijn.

Leden die belangstelling hebben om mee te doen aan de competi-ties binnen of buiten de Sociëteit, zijn van harte welkom.

BiljartlesBiljartles is ook mogelijk; deze

lessen worden gegeven door ons lid Louis Groenewegen. We beschikken over 8 wedstrijd-bil-jarttafels, waar we nog jaren met veel plezier op kunnen spelen. Voor vragen en wensen kunt u altijd terecht bij de leden van de biljartcommissie.

Veel biljartplezier!

Jaap NijssenVoorzitter van de biljartcommissie.

kORT NIEUws

Page 15: Periodiek Sociteit Vereeniging

s O c I ë T E I T Vereeniging

w w w . s o c i e t e i t v e r e e n i g i n g . n l

Aanmeldingsformulier Sociëteit Vereeniging

Persoonlijke gegevens (svp in blokletters)

Naam en voorletters: Roepnaam:

Adres: Geboortedatum:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon privé: Mobiel:

E-mail: Beroep:

Contact en bekendheidHoe of door wie bent u in contact gekomen met de Sociëteit: Toelichting

Kende u daarvoor het bestaan van de Sociëteit Vereeniging? ja / nee

BelangstellingsinventarisatieU kunt hieronder de activiteiten aankruisen waar u belangstelling voor heeft.

Zijn er andere activiteiten waar uw belangstelling naar uitgaat?

De gegevens worden aan de diverse commissies doorgegeven. Zij nemen daarop binnenkort contact met u op.

Beschikbaarheid voor actieve bijdrageZou u zich (op termijn) beschikbaar willen stellen voor een functie binnen de Vereeniging?

Bestuursfunctie: ja / nee Commissiefunctie: ja / nee

U k u n t d i t f o r m u l i e r i n l e v e r e n b i j é é n v a n d e b e s t u u r s l e d e n .

□ Biljart□ Businessclub□ Bridge & Klaverjas□ Burning Rubber (Autoclub)□ Wijngenootschap

□ Schaken□ Golf□ Culiclub (Culinair)□ Cultuur en literatuur□ Jazz op de Societeit

□ Film□ Open Brain Gain□ Beleggen□ Evenementen□

LidmaatschapgeldNieuwe leden betalen € 100,- inschrijfgeld.Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 250,- per kalenderjaar.Nieuwe leden betalen bij een 'gebroken jaar' het lidmaat-schap pro rata.

BetalingVoor inschrijfgeld en lidmaatschapsgeld ontvangt u een factuur.

Handtekening voor akkoord op bovenstaande voorwaarden:

Plaats Datum

Page 16: Periodiek Sociteit Vereeniging

16

Ju b i l e u m S o c i ë t e i t Ve re e n i g i n g

1 5 5 j a a r j o n g

‘n Mooie man hoeft geen

haar te hebben

Voorzitter en umbrellaman

Geen saaie presentatie

Geen contributie voor jeugdleden

Wie weigert nog dames in de sociëteit ?

Anti-anorexia ter promotie

van Eric Coolen

Ampzing meets

Vereeniging

Het nieuwe logo aan de gevel

Stralend lid van een toekom-

stig gemengde Vereeniging

De oudere leden

van de toekomst

Netwerken

Page 17: Periodiek Sociteit Vereeniging

17

Ju b i l e u m S o c i ë t e i t Ve re e n i g i n g

1 5 5 j a a r j o n g

’ t Is net werken

De jeugd van gisteren

Wie verzorgt jouw belastingen ?

“Ouverture” 1856

Wie weigert nog dames in de sociëteit ?De drie gratiën op iets

latere leeftijd

Het nieuwe logo aan de gevel

Tropische verrassing naast

vooroorlogse kwaliteit

Contemplatie of introspectie? Spirituosa causa.

De culturele commissie

(Ben van Gelder en Rob Bartlema afwezig)

Page 18: Periodiek Sociteit Vereeniging

18

Onder communicatie wordt verstaan de algehele communicatie & correspondentie, intern alsmede extern. Een team zorgt ervoor dat alle leden optimaal geïnformeerd worden. Als bestuur proberen we op woensdag altijd even aanwezig te zijn. Iedereen is welkom ons ergens op aan te spreken.

Communicatie binnen de Sociëteit

LogoEr is een nieuwe huisstijl in gebruik geno-

men. Merlijn Vliersma heeft het logo ont-worpen en DM Creatieve Communicatie (van Marco Mok en Frans Dielissen), heeft de huis-stijl vormgegeven.

Eric Coolen heeft voor alle activiteiten posters ontworpen om de aankondigingen te presen-teren en heeft de meeste activiteiten voorzien van een eigen icon.

Zo hebben we nieuw briefpapier, drukwerk als

posters, enveloppen etc.

WebsiteVanaf 1 februari heeft de

Sociëteit Vereeniging een nieuwe website onder www.societeitvereeniging.nl. Via de homepage kun je inloggen en ontvang je gegevens om je aan te mel-den. Dit is geen verplichting, inloggen dient om je aan te melden voor activiteiten, maar dat kan ook gewoon nog bij de bar via de intekenlijsten.

De sites www.sociëteithaarlem.nl en www.sociëteitver-eeniginghaarlem.nl linken door naar deze nieuwe site. De site is technisch ingericht met Wordpress & Buddypress. De ontwikkeling is een continu proces.

Sander van den Broek van Buildnet verzorgt de techniek achter de site. De site is in beheer van Vince Balk.

cOmmUNIcATIE

Page 19: Periodiek Sociteit Vereeniging

19

RedactieAlle actieve leden worden geacht zelfstan-

dig informatie te publiceren binnen de nieuwe webomgeving. Hiervoor krijgen zij de nood-zakelijke autorisatie. Indien gewenst wordt hier ondersteuning geboden. Tevens is een handleiding voorhanden. De artikelen worden indien nodig gecorrigeerd door de corrector, Hans Verdonkschot. Vanuit de artikelen wordt de nieuwsbrief samengesteld.

Groepen & gebeurtenissenIedereen kan een groep aanmaken voor zijn

activiteit of commissie. Hierbinnen kan infor-matie worden gepubliceerd die alleen voor de geïnteresseerden en aangesloten leden is te lezen. Daarnaast kan in algemene zin worden gepubliceerd, voor alle leden en/of buiten-staanders.

E-mail & correspondentiePeriodiek worden de nieuwsbrieven ver-

zonden. Tevens zullen we de correspondentie op papier ter beschikking blijven stellen. Het format en de frequentie van verzending wordt nader bepaald. Eind mei is dit geautomati-seerd en medio zomer dynamisch, zodat ieder-een zelf kan bepalen welke informatie wel of niet te ontvangen.

Planning activiteitenNaast de redactie kunnen ook zelfstandig

activiteiten worden aangemaakt, incluis ruimte en andere bijzondere bepalingen. Nadat een activiteit is aangemaakt wordt deze automa-tisch doorgestuurd naar het secretariaat die zorgt voor een intekenlijst. Een (standaard) poster voor verdere promotie zal nog worden ontwikkeld.

Social mediaVia de Linkedin groep ‘Sociëteit Vereeniging

Haarlem’ en de subgroepen wordt aandacht gegeven aan de activiteiten. Perry van Beek treedt op als moderator van de Linkedin groep. Ook is er een Facebook-pagina “Sociëteit Vereniging’. Tevens volgen publicaties via Twitter: @zijlweg1.

Periodiek, het blad van de societeitHet idee is de Periodiek weer uit te gaan

geven, maar in een frequentie van vier keer per jaar. De inhoud wordt iets meer generiek, waardoor het een langere houdbaarheid krijgt. De website en informatie die daar beschikbaar is, dient als leidraad, aangevuld met algemene berichtgeving. Sander Remans & Ben van Gelder voeren de regie over de uitgaven, Marco Mok begeleidt de opmaak.

PortrettengalerijNadat je bent ingelogd kun je een eigen

foto ´uploaden´, zodat iedereen een gezicht bij de naam krijgt als men elkaar nog niet (zo goed) kent. Om dit extra te stimuleren worden door Hans Stroomberg foto’s gemaakt.

Bart Jenezon

cOmmUNIcATIE

Page 20: Periodiek Sociteit Vereeniging

20

De initiatiefnemers Eric J. Coolen, Henny Leeflang en Rob Luckerhof hadden al enkele succesvolle literaire evenemen-ten in Haarlem georganiseerd (zoals een avond met Nobel-prijswinnaar J.M. Coetzee) en het bestuur reageerde direct enthousiast op de mogelijkheid om langs deze weg literaire avonden binnenshuis te halen en het Sociëteitsgebouw meer culturele uitstraling naar buiten te geven.

Eerste literaire avondAls eerste literaire avond in de Sociëteit werd op vrijdag

29 oktober 2010 een lezing georganiseerd van de bekende Nederlandse schrijver Adriaan van Dis over zijn nieuwe roman ‘Tikkop’. De Grote Zaal zat bomvol en het was een feestelijke en memorabele avond. In november volgde een avond met de Haarlemse schrijver P.F. Thomese over zijn

in Haarlem spelende roman’ De weldoener’. In december was het de beurt aan Peter Ham-mann, die een boeiend ver-haal hield over zijn boek ‘Wat

voert Haarlem in zijn schild?’, de geschiedenis van het Haarlemse stadswapen. Het literaire jaar 2011

werd in februari geopend met een optreden in de so-

ciëteit van de schrij-

Literaire avonden in de Sociëteitver Arthur Japin. Een magistrale performance rond zijn nieuwe roman ‘Vaslav’ over de Rus-sische balletdanser Nijinski, waarmee hij grote indruk maakte op de opnieuw uitverkochte Grote Zaal. En afgelopen maart gaf de uitge-ver/auteur Vic van de Reijt een lezing over zijn grote biografie van Willem Elsschot. Vic van de Reijt schrijver bleek ook een groot verteller te zijn, die met vele interessante anekdotes zijn publiek wist te boeien.

Met zulke literaire avonden hopen wij een herkenbare en gewaardeerde plaats in de activiteiten van onze Vereeniging te kunnen veroveren. De reacties van de leden zijn tot nu toe erg positief en dat geeft alle vertrouwen om hiermee door te gaan. In overleg met het bestuur en de coördinatoren is afgesproken om (tenminste) circa viermaal per jaar op een vrijdagavond een literaire avond te organise-ren. Wij zijn inmiddels enthousiast aan de slag om een wervelend programma op te zetten. Dat vereist de nodige afstemming en voorbe-reiding en veel valt daar op dit moment nog niet over te zeggen. Vooruit, een tipje van de sluier willen we oplichten: op vrijdagavond 18 november volgt in ieder geval een literaire gebeurtenis van formaat: dan verzorgt Con-nie Palmen een lezing in de Sociëteit over haar nieuwe roman die begin november zal verschijnen. Een gebeurtenis die u niet mag missen! We hebben er nu al zin in.

Rob Luckerhof

lITERATUUR

Het Literair Genootschap is een nieuwe loot aan de 155-jarige stam van onze Sociëteit. In het najaar van 2010 stelden enkele nieuwe leden − na een inspi-rerend overleg met voorzitter Fons Hoenderdos − het bestuur voor om via de oprichting van een Lite-rair Genootschap regelmatig op de Sociëteit literaire avonden te organiseren.

Page 21: Periodiek Sociteit Vereeniging

21

De horeca binnen de Sociëteit VereenigingOm na twee maanden hier te werken al een Dies Natalis te mo-gen verzorgen is een bijzondere ervaring, evenals om deel uit te maken van een sociëteit met zo’n lange en rijke historie.

De horeca-afdeling van de Sociëteit Vereeniging fungeert als de toevoer voor de gezellig-heid en vanuit die doelstelling zullen we zeker energie steken in de kwaliteit die u verlangt als leden. Daarnaast hebben we door inzet van de verschillende com-missies, door het grotere aantal externe reserveringen, en door een gemiddeld hogere besteding in combinatie met een breder assortiment, een verhoogde omzet weten te behalen.

Van een gezellige borrel tot een happy-hour, van een koffietafel tijdens een biljartwedstrijd tot een zakenlunch, de Sociëteit Vereeniging is naast een tweede huis voor eenieder een trots om bij aangesloten te zijn, waarbij wij er alles aan doen om dat idee ook te waarborgen. De komende jaren zal de gezelligheid van de bar worden gecombineerd met een lunchkaart. Om dit zo goed mogelijk te laten ontwikkelen zullen wij ook geïnteresseerd zijn in de wensen van de leden.

Kortom: wij zullen ons blijven inzetten om de ontwikkeling van de horeca zo goed mogelijk uit te voeren; van een bar tot aan een lunchgelegenheid.

Nieuwe lunchkaartNa veel gezelligheid in de

winter breekt de zon door, en met het strand op een steenworp afstand lijkt het nu aantrekkelijker om te genieten van een drankje in de Nederlandse zeewind. Toch willen wij u erop wijzen dat een plek voor een goede lunch niet heel ver hoeft te zijn. Met nieuwe vers belegde broodjes in ons assortiment bieden wij u graag de mogelijkheid om langs te ko-men in de Sociëteit Vereeniging. Doordat we een rustiger periode tegemoet gaan ontstaat er ook juist de gelegenheid uw (zake-lijke) relaties mee te nemen naar de Sociëteit. Dus, kom snel langs en maak gebruik van deze moge-lijkheid.

Richard SpuijAspirant Clubmanager

cUlINAIR

Page 22: Periodiek Sociteit Vereeniging

22

NIEUws

Zorrug dat je er (de volgende keer) bij komt …..Woensdag 11 mei 2011. Bezoek aan de Koninklijke Marine in Den Helder!

Met bovenstaande aangepaste versie van de zeventiger ja-ren wervingstune van de Koninklijke Marine is niets teveel gezegd. Wat ’n perfect georganiseerd en volledig geslaagd bezoek aan Den Helder!

Prachtig weer. Gastheer: Jelle Snoek, Commander bij de Koninklijke Marine. Bijna twee jaar na zijn lezing in de sociëteit en op zijn uitnodiging vertrokken zo’n 30 leden (waaronder de 89-jarige Ben Kiphardt!) met aanhang ’s morgens vroeg naar het hoge noorden. De meesten met de trein, anderen op eigen gelegenheid. Van het station opgehaald en direct gebracht naar (en als VIP’s ontvangen in) het prachtige, 18e eeuwse admiraliteitsgebouw dat nu dient als opleidingscentrum voor adelborsten.

Vakkundig geschiedenis opgravenWelkom geheten door Jelle Snoek en zijn echtgenote en vervolgens opgedeeld in twee groepen. Eén groep bezocht de Walrus, een duikboot op het droge, en leerde daar het verschil tussen een duik- en onderzeeboot en mocht alle elektronica bewonderen en zelfs bedienen. De andere groep vertrok onder leiding van een gids naar het marinemuseum. Deze gepensioneerde en nog steeds enthousiaste marine-officier wist onze al lang ter aarde bestelde kennis van de vaderlandse maritieme geschiedenis vakkundig op te graven. Daarna een echte woensdaglunch: de beroemde “blauwe

hap” die beter smaakte dan bij menig Indisch Restaurant. Vervolgens een boeiende”cruise” door de haven, met uitleg over de vele scheeps-types en hun historie door een jonge Marva.

Met de nieuw opgedane kennis over Van Speyk (…dan maar de lucht in….) en over kanons (op het gebruik van “kanonnen” als meervoud van kanon staat bij de Koninklijke Marine een straf die nauwelijks onderdoet voor een standrech-telijke executie) werden wij weer keurig door twee adelborsten in opleiding teruggebracht naar het station.

Bedankt, evenementencommissie! Een fantas-tische dag.

Jan Rijnders

Page 23: Periodiek Sociteit Vereeniging

23

BElEGGEN

BeleggingsclubWie op de eerste maandag van een maand (*) om 2 uur de Heerenkamer binnengaat, treft daar een club aan van 17 heren en één dame: de Beleggingsstudie-club Vereeniging.

Belangstellende toehoorders zijn altijd welkom, vooruitlopende op een eventuele toetreding. Zij zullen onder de indruk raken van de ernst en de diepgang van de discussies, maar ook van de humor die deze dis-cussies vergezelt.

BijeenkomstOp elke bijeenkomst

wordt het algemene beleg-gingsklimaat besproken. Vervolgens wordt per bedrijfstak bespro-ken welke fondsen in aanmerking komen om te kopen of te verkopen (elk lid bespreekt één bedrijfstak). Tenslotte wordt gestemd en worden de orders geplaatst.

Elk halfjaar stort ieder lid eur 250,- bij. Nu we 10 jaar bestaan is er dus EUR 5.000,- gestort per lid. De werkelijke waarde van één lidmaatschap is ongeveer EUR 6.700,-. Dat betekent een rendement van 34% in tien jaar, niet erg in-drukwekkend. Bedacht moet wel worden dat in die 10 jaar zich twee keer een beurskrach heeft voorgedaan, namelijk in 2001/2002 en in 2007/2008. In de jaren 2009 en 2010 werden goede resultaten behaald, respectievelijk 24% en 15% jaarrendement.

Over de waarde van de portefeuille wordt ieder lid elke week op de hoogte gesteld door middel van een portefeuille-overzicht per e-mail van Maria.

Eens per jaar vindt een bedrijfs-bezoek plaats. De laatste jaren bezochten wij DNB (De Neder-landse Bank), de Hillegomse Houthandel (Piet de Vreugd) en recent Microsoft, waar we inge-voerd werden in “Het Nieuwe Werken” (veel van huis uit met laptop en telefoon, alleen de kok moet er elke dag zijn).

Elk jaar in april is er een jaardiner, dit jaar wegens het lustrum opgeleukt met een affiche en een clublied, met als refrein:

“Money, Money, Money, MoneyBeleggen is bijzonder funnyM,M,M,MHet is zo funny bij de Sociëteit.”

(*) Niet in juli en Augustus (Sell in May and be away, but remember to be back in September).

Pieter Saakes

375

370

365

360

355

350

345

Jan Feb Mrt Apr

A E X I N D E X 2 0 1 1

Page 24: Periodiek Sociteit Vereeniging

24

INTERVIEw

De Nachtil lustratorBij de verjonging van de Sociëteit hoort ook een vernieuwing van haar uitstra-ling. Een belangrijk deel daarvan komt tot uiting in de affiches en de iconen voor de verschillende activiteiten binnen de Soci-eteit. Deze komen van de hand van Eric Coolen.

Eric werkt in opdracht van bedrijven, uitge-verijen, en instanties van particulieren, zoals onze Sociëteit. Veel van zijn werk is te vinden in kranten, tijdschriften en schoolboeken.

Verder verzorgt hij al het tekenwerk voor het Ampzing Genootschap (zie hieronder), literair Haarlem en Nieuwe Gracht Producties. Recent werkt hij aan een Wall of Fame (van bekende Haarlemmers), die te zien is in de stadsbiblio-theek. De illustratie van de Popklok aan het Verwulft is eveneens van zijn hand.

Illustratie Osnabrück HaarlemTer gelegenheid van het 50-jarig jumelage-

jubileum met de stad Osnabrück, dat begin mei werd gevierd, vervaardigde Eric een om-vangrijke illustratie, die hiernaast is afgedrukt. De textielkunstenares Michaëla J. Bijlsma, met wie hij samenwerkt bij de Nieuwe Gracht Producties, zet de tekeningen van Eric over op kleding, stoelen, tassen, speelgoed, e.d.

Page 25: Periodiek Sociteit Vereeniging

25

INTERVIEw

Ik sprak Eric aan als “kunstenaar”, maar zo wil hij zichzelf niet noemen. “Ik zie mezelf meer als een creatief onderne-mer”. Al op zijn achtste was hij bezeten van tekenen: “Ik tekende schriften vol met strips. Het was toen al duidelijk, dat ik me in die richting zou gaan ontwikkelen. Mijn vader was daar niet zo blij mee, hij zag liever dat ik iets ging doen waar je wel geld mee kon verdienen.” Duidelijk is nu dat Eric zijn emplooi gevonden heeft in het tekenen. Zijn voorbeeld op jonge leeftijd was Hergé, de tekenaar van Kuifje. Inspiratie vindt hij ook in het werk van de Ameri-kaanse schilder Eward Hopper, de Nederlandse kunstenaar Carel Willink en vooral ook de Haarlemse kunstenaar Joost Veerkamp. Eric voegt zich bij hem en Joost Swarte, en past bij hun stijl die de “Klare Lijn” word genoemd. Ik zei Eric dat ik ook wel wat verwantschap zag met het werk van de Haarlemse kunstenaar Anton Pieck. Niet qua tekenstijl, maar qua sfeer. Bij Anton Pieck is het buiten ook vaak donker, terwijl binnen warm geel licht brandt. “Daar zit wel wat in, ja. Ik heb daar zelf nooit aan gedacht. Ik houd van de nacht. Al het lelijke verdwijnt in het donker en de mooie lijnen blijven zichtbaar. Vandaar mijn absolute voor-keur voor nachtsferen. Ik teken ook vrijwel altijd ‘s nachts. Ik begin om één uur en duik dan om vijf uur mijn bed in”.

Het Ampzing GenootschapZijn creatief ondernemerschap komt ook tot uiting in

de muziek, die verzorgd wordt door het Ampzing Genoot-schap. Eric speelt daarin niet onverdienstelijk gitaar.

Het Ampzing Genootschap is een collectief van Haarlemse kunstenaars, schrijvers, onder-nemers en muzikanten. Gezamenlijk trekken zij ten strijde tegen het overbodige Engelse leenwoord. Taalpuristen willen zij echter niet genoemd worden. Bekende Haarlemmers ver-leenden hun medewerking, waaronder Berndt Schneiders, Lodewijk Wiener en Boudewijn de Groot.

Momenteel werkt Eric aan een glas-in-lood-raam voor de Bakenesserkerk, een bronzen beeld van de Haarlemse meermin, illustra-ties voor het taalboek van de Wereldomroep en een jubileum-illustratie voor Crown- van Gelder. Verdere informatie is te vinden op zijn website www.ericjcoolen.nl

Ben van Gelder

osnabrück haarlem

Page 26: Periodiek Sociteit Vereeniging

Toen mij het verzoek werd gedaan door de redactiecommisie van de Sociëteit om een kleine bij-drage te leveren aan de nieuwe editie van onze Periodiek, heb ik daar met plezier met JA op ge-antwoord. Temeer, omdat ik mij met de oudere leden van de Sociëteit verbonden voel aangaande hun ergernis over het niet meer verschijnen van onze vertrouwde PERIODIEK, in de laatste jaren, hieraan voorafgaande. Genoeg hierover, we gaan opnieuw beginnen!

De Periodiek en activiteiten van toen

26

pERIODIEk

De Periodiek werd algemeen beschouwd als een bindende factor binnen het Sociëteitsleven. Hierin werd twee-maandelijks uitgedrukt wat er speelde in de Sociëteit. De Periodiek werd per post naar de woningen van de leden verzonden, zodat ook de partners kennis konden nemen van de activiteiten in de Sociëteit, waaraan hun mannelijke partners konden deelnemen.

Ook werd er vermeld welke activiteiten werden georga-niseerd, waaraan de partners van de leden en eventueel introducees konden deelnemen c.q. als gasten werden uitgenodigd om bij de geannonceerde activiteit aanwezig te zijn.Door onderscheidende evenementencommissies werden steeds op daarvoor geëigende momenten en data activitei-ten georganiseerd, waaraan leden samen met hun partners konden deelnemen. Hierbij werden ook weduwen van overleden leden uitgenodigd.

ActiviteitenHieronder enige activiteiten (het waren er overigens

vele), uit het afgelopen decennium: tussen september en april van enig jaar de tweemaandelijkse diners met live mu-ziek. Inmiddels per 6 mei j.l. in ere hersteld. WAARVOOR DANK! Wandeltochten op zondagmorgen met een puz-zelelement, langs de prachtige oude gebouwen met hun markante gevels in de oude binnenstad van Haarlem.

Prachtige zondagmiddag uitvoering door een Portugees muziekgezelschap (fadoguitaristen) met FADO liederen, gezongen door de fadozangeres Fatima de Sousa. Hierbij werd Portugese portwijn geschonken en werden er Portu-gese hapjes geserveerd (opkomst 105 personen).Op zon-dagmiddag het “Don Kozakkenkoor” uit Den Haag met een keur van Russische kozakkenliederen en overige oude Russische liederen uit de Russisch Orthodoxe kerk-geschie-denis (volle zaal). Op zondagmiddag het bekende zeemans-koor “Het staende Tuijgh” uit IJmuiden.

Dit was een geweldig optreden met een optimale belang-stelling. Op zondagmiddag het optreden van “Bill Bakers Big Band“ uit Rotterdam. Dit was een waar succes, reden

waarom het bestuur heeft gevraagd of zij ook wilden optreden tijdens de feestavond in de Philharmonie ter gelegenheid van ons 150-jarig bestaan (geweldig was het). Twee maal heeft de “Barbershopsingers” zanggroep uit Nieuw Vennep, voor ons opgetreden.

Zij waren Nationaal kampioen Barbershop singing (volle zalen). Een aantal malen is een expositie georganiseerd in de grote en kleine zaal van onze sociëteit van door leden en/of hun partners geproduceerde schilderijen.Door de grote variatie van onderwerpen, kleurstel-lingen en formaten van de tentoongestelde werken, onderging de Sociëteit een ware metamorfose.

Dit was zo maar een greep van de activiteiten uit het recente verleden in onze Sociëteit. Het voldeed aan een behoefte en de opkomst was altijd maximaal en werd altijd verwelkomd met een warm onthaal.

De vooraankondiging van onderscheidene activiteiten en de verslagen werden altijd vermeld in de PERIODIEK, zodat iedereen kon nagenieten of lezen wat hij/zij gemist had.

Mijn gedachte is: De Periodiek moet blijven bestaan, hier kan geen computer tegen op en het voldoet aan een behoefte.

Jan Groot

Page 27: Periodiek Sociteit Vereeniging

27

Jonge leden stellen zich voor

JONG lID

Als nieuw lid van de Sociëteit Vereeniging Haarlem is mij gevraagd een kort en bon-dig stukje te schrijven over mijzelf en wat ik verwacht van de Sociëteit.

Ik ben na een avondje borrelen en gezelligheid direct lid geworden… de sfeer, de energie en de ondernemersgeest van de leden maakt de Sociëteit een fijne plek om te zijn. Ik verwacht veel deel te nemen aan de borrels en culinaire hoogstandjes, zoals de Zilveren Pollepel; mede voor de fun, maar ook om leden die ik nog niet ontmoet heb beter te leren kennen.

Iets over mijzelf… na een grondige verbou-wing ben ik samen met mijn vriendin ver-huisd van Amsterdam naar de Gedempte Raamgracht in Haarlem. Een goede keuze; de Vijfhoek bevalt goed, veel gezelligheid en er is altijd wel wat te beleven. Daarnaast zijn de gezellige kroegen dichtbij, Café de Vijfhoek en ’t Kantoortje worden druk bezocht en kennen ruime openingstijden.

Ik werk inmiddels ruim 4 jaar voor Capgemini Consulting, een (ICT) adviesbureau dat advies levert bij grote organisatieveranderingen. Hier geef ik leiding aan een groep consultants en ik zit daarnaast een groot deel van mijn tijd bij de klant. De afwisseling van beide maakt het werk interessant en uitdagend.

Ik kijk ernaar uit actief betrokken te zijn bij de Sociëteit en zie jullie graag op het lustrum!

Maarten van der Meijde

Als een van de jongste leden van de Socië-teit Vereeniging Haarlem heb ik de eer om mij kort voor te stellen. Hierbij mijn 60 seconds of fame…

Ik zou mijzelf willen omschrijven als een ondernemer op het gebied van (online) com-municatie. Middels mijn enthousiasme, leer-gierigheid en drive ga ik graag met collega-ondernemers in dialoog om hen te helpen met hun communicatievraagstukken.

Mijn persoonlijke (zakelijke) missie is als volgt: (MKB) Bedrijven bewust maken van online communicatie en het bewegen naar het ontwikkelen van moving content, ten-einde hun doelgroep te activeren tot een trans-actie. Hiervoor adviseer ik hoe online/nieuwe media toe te passen. Denk hierbij aan: sociale media, bloggen, online video en portals/plat-formen.

De reden dat ik mij heb ingeschreven als lid, heeft te maken met het feit dat ik graag geïnspireerd word door ondernemers en wat diegene heeft geactiveerd om voor zichzelf te beginnen. Daar ik in Haarlem werk en gestu-deerd heb, vind ik het prettig om een omge-ving te hebben waar ik mijzelf kan zijn en met personen om te gaan, die op een oprechte integere manier (zakelijk) in contact wil-len komen. De reden waarom ik de Sociëteit Vereeniging een warm hart toedraag is dat dit een vereniging is voor en door ondernemers.

Tot slot een beeldende quote, in het kader van practice what you preach…

Thierry de Vries

Page 28: Periodiek Sociteit Vereeniging

INTERVIEw

Lid sinds 1958, en met zijn bijna 98 lentes ook het oudste in jaren: een van de meest kleurrijke sociëteitsleden is de voorma-lige gevechtsvlieger en tandarts Teris van Beek. Met wie is het beter terugkijken dan met hem?

Teris van Beek (97), l id sinds 1958, blikt terug “ Mijn vrouw vond het niet zo’n goed idee”

Donderdagmiddag op de Sociëteit. Terwijl mantelzorgster, steun en toeverlaat Ali aan de bridgetafel vertoeft, zit Teris van Beek aan de biljartzijde van de grote zaal. Glaasje whisky in de hand geniet hij van het getik van het ivoor, het besmuikte commentaar van de spelers en de gesprekken aan de bar. Door een oogziekte is Teris’ gezichtsvermogen inmiddels ernstig beperkt, dus biljarten en kaarten gaat niet meer. Maar voor het overige geniet hij nog met volle teugen van het sociëteitsleven, dat hij sinds al meer dan een halve eeuw kent als geen ander.

Ontspanning na een werkdagZijn zwager haalde hem in ’58 over lid te

worden van de ‘Vereeniging”. “Mijn vrouw vond het niet zo’n goed idee, die Soos”, her-innert Van Beek zich, “maar daar trok ik me toch niet zo veel van aan. Ik vond het heerlijk me na een drukke werkdag wat te kunnen ontspannen. En ik heb hier altijd geweldig aardige mensen ontmoet.”

Andere tijden. “De zaal, zoals wij die nu ken-nen, was er nog helemaal niet. Er was maar één biljarttafel, die stond ergens op een plek achter, waar nu de bar is. Kaarten, dáár ging het in die jaren om, en dan vooral poker.”

Maandagavond, pokeravondOp de maandagavond (naast alle dagen

van de week was de Sociëteit ook open op de maandagavond) stroomden de pokertafels vol. Teris speelde vast op de maandagavond, maar als de drukke praktijk het toeliet, ook wel vaker. En er gingen niet alleen kaarten over tafel, maar “omdat er met poker anders niet zo veel aan is, ook ouderwetse guldens”. “Tsja,” herinnert Teris zich, “het ging vaak om tientjes, maar ook wel om meer. Ik mag me gelukkig prij-zen dat mijn praktijk goed liep, en dat ik aardig

kijk had op dat spelletje. Of liever gezegd, op mijn tegenspe-lers. Ik zag altijd aan hun gezicht of aan hun bewegingen of ze goede kaarten hadden, of dat het maar bluf was. Er was bijvoorbeeld iemand, bij wie zijn sigaar begon te trillen als hij een goeie hand had…, dan wist ik dat ik weg moest. Die man begreep maar niet waarom ik niks aan hem verloor.”

Maar niet iedereen hield tijdens de pokerseances de por-temonnee op peil, en dat luidde het einde in van de roem-ruchte maandagavonden. Teris: “Er was één speler, die - en dat was ons al wel opgevallen - ook op middagen al aan het pokeren was met een clubje, en er was geen avond die hij oversloeg. Die man had een mooi huis, een goeie baan, een leuke vrouw… allemaal in orde, zo op het eerste gezicht. Maar plotseling overleed hij… en toen bleek dat huis tot op de grond onder de hypotheek te zitten. Die arme vrouw stond op straat… dat was de andere kant van het poker. We hebben met de vaste spelers nog wel wat voor haar kunnen doen, maar met het gepoker was het gedaan. In overleg met het bestuur hebben we er toen een einde aan gemaakt.”

Bridge & BiljartBridge en biljart kwamen er voor in de plaats, en ook

daarin stond Teris zijn mannetje. “Ook bridge heeft een psychologische kant”, weet hij, “en ook bij dat spel zag ik vaak aan het gezicht van mijn tegenspelers hoe de kaarten verdeeld waren. En ja, biljarten, dat vond ik zo’n prachtig spel. Ik heb het biljarten op de Sociëteit zien groeien en

28

Page 29: Periodiek Sociteit Vereeniging

29

INTERVIEw

groeien. En ik heb genoten van de topspelers, die we gehad hebben, en nóg hebben, met wie het een éér was om te spelen en van wie je zo veel leren kon…nee, wat dat betreft heeft de Sociëteit echt iets aan mijn leven toegevoegd, door al die jaren heen.”

Wat hij jammer vindt, is dat het happy hour de laatste jaren is verwaterd. “Vroeger stond je op die vrijdagmiddagen aan een overvolle bar… geweldig gezellig. Maar dat is niet meer… hoewel, ik heb begrepen dat dat weer terug gaat komen. En ik hoop dat ook de jon-geren daar naar toe gaan komen. Want zij zijn toch de toekomst van deze Sociëteit. Ik stond

laatst met wat oude vrienden te praten… ik ben 97, er was er een van 91, nog een van 91, eentje van 87. Als het van ons moet afhangen is de Sociëteit ten dode opgeschreven. Maar de nieuwe lichting, dat is onze hoop.”

Een optimistisch mens, dat is hij. ”Al die nieuwe mensen, al die nieuwe activiteiten blazen onze “Vereeniging” toch nieuw leven in. Ik ben bij twee van de drie lunchconcerten geweest en heb genoten van de muziek. Twee zussen van Ali waren er bij, en nog zoveel andere leuke mensen, van alle leeftijden. Ik zie niet meer zoveel, maar voel des te beter aan hoe de sfeer is. En die is goed…heel goed!”

Rob Bartlema

Verbouwing HeerenkamerL aatste nieuws

Soms lijkt het wel of er meer uren gaan zitten in overleg en afstemming dan in de daadwerkelijke bouwactiviteiten. Niemand zal kunnen zeggen dat we over een dag ijs zijn gegaan als het gaat om de keuze voor de juiste materialen, kleuren en meubilair. Langzaam aan wordt de metamorfose van de Sociëteit zichtbaar.

Begin juni is er gestart met het leeghalen van de Heerenkamer. Ondertussen is de lambrizering hersteld, schoongemaakt en in de donkere was gezet. De elektra is aange-bracht, het plafond is gerepareerd en er is gestart met het schilder-werk. Dit alles op basis van het ontwerp van Claire Ansems die als stylinggoeroe probeert de bouwcommissie binnen de lijnen van haar concept te laten opereren. Geen gemakkelijke opgave, want binnen de bouwcommissie worden nieuwe inzichten dagelijks gedeeld, bedis-cussieerd, er wordt gewikt en gewogen. Alles voor het beste resultaat en voor de scherpste prijs. En dan de planning. Eind van de maand juni hebben we de

Heerenkamer gereed voor gebruik. We wachten dan nog op de laatste elementen zoals de plafondarmaturen en het meubilair. Specifieke onderdelen die extra aandacht krijgen bij de selectie. Voor de verlich-ting wordt gesproken met verschillende ontwerpers om te komen tot een unieke eyecatcher die het gevoel van de nieuwe Sociëteit goed kan vertalen. Het meubilair wordt getest door rugpatiënten, gekeurd op kwaliteit, duurzaamheid en uitstraling. Half juli wordt er gestart met de renovatie van de Grote Zaal. In eerste instantie zal de Sociëteit geopend blijven. Maar vanaf 1 augustus sluiten de deuren om deze op 5 september met gepaste trots weer voor u te kunnen openen. Wij kijken ernaar uit.

Ernest van der MeijdeBouwcommissie Sociëteit Vereeniging

De sociëteit is gesloten van 1 augustus t/m 5 september

Page 30: Periodiek Sociteit Vereeniging

30

wORD lID ColofonBestuurVoorzitter: Hans DijkstraCommissaris gebouw: Ernest van der MeijdeSecretaris: Bart JenezonPenningmeester: Edo de LangeContact: [email protected]

Redactie Periodiek AdverterenBen van Gelder Daan van der StarreSander Remans Maria ZwameveldHans Verdonkschot Contact: Bart Jenezon [email protected] Mok Contact: [email protected]

Illustratie Cover: Eric Coolen

R E D A C T E U R G E Z O C H TDe redactie van Het periodiek van de societeit zoekt een redacteur die zelfstandig interviews kan afnemen en leuke verhalen kan optekenen.

Neem contact op met Marco Mok 06 260 16 403 - [email protected] met Ben van Gelder 06 126 11 988 - [email protected]

Word lid van een inspirerende ontmoetingsplaats!

Ook zo genoten van het Periodiek? Of van uw eerste bezoek aan de Societeit Vereeni-ging? Dat kan ook dagelijks als u lid wordt van Haarlem’s enige echte heren Sociëteit.

TraditieSociëteit ‘Vereeniging’ is opgericht op 17

mei 1856. Dit jaar vieren wij ons 155-jarig jubileum en dat kunnen we alleen maar doen omdat we een lange traditie hebben met enthousiaste leden en een breed aanbod van activiteiten.

InteresseWekelijks zijn er activiteiten waar u als

‘buitenstaander’ kan proeven aan de sfeer en dynamiek die de Vereeniging brengt. Of laat u eens introduceren door een bekende die al lid is. Met een rondleiding door de societeit maakt u kennis met de nostalgie, mogelijkhe-den en potentie die de locatie biedt.

Meer wetenOp de website van www.societeitvereeniging.

nl kunt u direct in contact komen met de leden.

LidmaatschapEen lidmaatschap is niet voor iedereen weg-

gelegd. Sociëteit ‘Vereeniging’ is een besloten herensociëteit met leden van uiteenlopende zakelijke en maatschappelijke achtergrond en uit diverse generaties. Het jongste lid is 18 jaar, het oudste lid is de negentig gepasseerd. Heren worden lid tegen betaling van een jaar-lijkse contributie van € 250,- en een eenmalig inschrijfgeld van € 100,-. Ook kan men be-drijfslid worden, dat geeft recht om 2 keer per jaar gratis gebruik te maken van een van de zalen. De kosten per jaar zijn dan € 350,- per jaar excl. BTW.

Mail naar het secretariaat en vraag naar het inschrijfformulier of kom gewoon eens een keertje kijken!

Contact: [email protected]

In dit nummer:

•Raad van Advies

•Communicatie binnen de Sociëteit

•Literaire avonden

•De Nachtillustrator

•Cultuur is ideaal bindmiddel

P e r i o d i e kJ u n i 2 0 1 1

Jubilieum

nummer

VormgevingDM Creatieve Communicatie, Haarlem

Page 31: Periodiek Sociteit Vereeniging

31

lEDENlIJsT

A G

T

V

W

Z

M

N

O

P

R

S

H

J

K

L

B

C

D

E

F

B.J.G. Albada JelgersmaJ.E. AlfrinkJ.A. AppelmanJ.H. AssiesP. BaanV.J. Balk J. BalkemaF.L.M. BalmC.J.G. BarnhoornR.S. BartlemaB. BastiaanM.M. van BeekH. van BeekP.L.C. van BeekG.J.S. BeltmanS.P.M. BennekerW. van den BergM.H.BerntsenJ.C.E.BeukersC.E. de Bie H.W. BiesheuvelB.N.H. BijmanO.L.M. BijvoetV.Y. BikP.A. BikJ.J. BlaauwgeersE.V. BlansjaarG. van den BogaertJ.H. BollermanJ.H.M. van het BolscherJ.J.J. BonariusP. van de BoogaardB. van der BoonA.T. BootsmaL.J.E. BosB. BosD.J. Bos F. BosschertM.V. BreeuwerG.A.BrockeS.van der BroekJ.G.M.de BruijnH.L. BurgerR.D. BuyvoetsJ.H. van CannC.M.A. ClementN. Clement P. ClementeH.P.P.M. ClercxE.J. CoolenO.Y. CosijnG.F.E.M. CustersJ.T.M. DammersJ.DekkerF.M.H DielissenJ. DijkstraV.J.H. DonningerG.A. DorréR. DovesG.H. DrontmannF.W. DuikerG.F. DuitsM.J. EijkmanK. EliveldB.V.Ph. van EngelenL.J.G. EngwerdaC.F. ErkelensJ.F. FaberR. FranseN.F.M. Fuchs

11-06-0901-01-0503-12-0124-10-0018-06-0913-04-0920-04-0515-10-0524-02-1122-12-0818-06-0901-04-5823-10-0823-07-0911-06-0920-01-0314-09-0530-03-1016-03-0913-04-0926-03-0713-04-0908-11-1016-03-0903-05-1024-03-1101-08-0001-06-9211-10-9403-12-0107-10-9101-03-8723-03-0901-06-9126-04-1007-04-1116-03-0901-12-9127-07-0914-10-0312-11-0904-11-1001-08-0218-06-0901-10-9815-02-1013-04-0911-10-0218-05-0908-11-1001-12-0011-10-1014-01-1002-12-0227-01-1129-06-0913-04-0924-10-9406-03-9722-02-9713-07-09

13-07-0931-05-1011-03-1026-02-0406-05-0326-03-0908-06-0916-03-09

Drs. B.G. van GelderO.P. GeneeD.D.P. GeukersC.E.J. de GeusL.A. GoldwaterM.F.T.M. GoulmyP.L. GroeneveldA.A. GroenewegenJ.S.T. GrootM. de GrootH. te GrotenhuisR. van den HaakM. de HaanL. HabetsG.P. HagaA.B.F. HamersP.E.M. HammannT.A. ter HarkL.L.H.P. HauzerC.W. HaverkornJ.G. de HeerA.G. HendriksA.J.M. HermansP.A. van HerwaardeR.J.C.T. van den HeuvelN. HillmannA.M.L.D. HoenderdosA.A. van ‘t HoffJ.S.W. van der HorstG. ter HorstH. HoupstJ.A.A. HouthuizenA.P. v.d. HurkW.F. van JaarsveldT.J.P. JagerJ.M. JansenS. JansmaDrs. G.B.M. JanzingB.J.M. JaspersB.H. JenezonH.A. de JonghD.A. JonkersA.J.M. JoostenM. KamsmaM. KatJ.P. van KeymeulenB.J.M. KiphardtM.J. van KleefB.G. KoendersW.J.J. KoesenJ. KoksG.H. KoningM. KooleC. van de KraatsIr. P.D. KrijgerTh.A.J. van der KroftDrs. Ing. J.P. KrooneF.G. van KuikP. LagewegR.P.M. LambregtsE. LandkroonE. de Lange M.W. LanghoutH.J.M. LeeflangC.G.T.F.J. LeendersP.P. LeertouwerR.W.H. van LeeuwenH.A. LemaireL.C. van LentP.A. van Lierop

J. van der LindenJ.M.G. v.d. LindenE.H. van der LindenF. van der LindenJ.C.J. van der LipO.A.J. LismanR. LuckerhofJ.J. MalcherekDrs. R.H. MatzingerT. van derMeerE.M. van der MeijdeR.S. van der MeijdeR.C. MeinerH.K. MeuweseE.M. MöhringerM.M.S MokD.W. MolA.H.P. van MookJ. MoonenR.Th.J.G. MuddeP. MulderJ.N.A. MulderP.A. MullerM.H.J. MureauJ.P. ten NapelB.W. van NeerijnenG.W. NelisJ.P.A. NelissenA.J. van ‘t NetJ.E.M. NijssenA.J. van Ommeren jr.A.H.J. OosterwijkJ. OtterR.E. OttoJ.C. van OuwerkerkJ.C.G. OverdevestF.D. OverdijkJ.L. PeltenburgJ.J.J. PenningsF.J.J. PlaatsmanTh. H. v.d.PollIr. M.C.M. v.d.PollC. ReceveurS.W. RemansP.A.M. ResJ.T.A. RijndersW.W. RijpmaO.K. RikkenR.F.A. RoelofsenJ.J. RoodnatE.C.E. van RossumJ.P. RotteveelR. RouffaerJ. RoussacDrs. P.J. SaakesB.P.M. van de SandeD. van SchagenR.B. van SchagenR.F.P.M. ScheefhalsM. van SchendelenJ. van SchieDrs. G.C. SchildF.H.A.M. SchmidtD.H.W. SchnitgerT. ScholtusJ.M. SchoutenS.J. SchouwstraN.J. SchuijtD. SchuitemakerA.G.J. van Seters

M.R. SiepJ. SlentersP.M. SmitJ.C. SmitsDrs. P.A.M. SnellensJ. SnijderJ.W. SpanjerR.B. SpieringH.A. SpoorD. van derStarreDrs. J.V.M. SteegmansG.C. SteensmaL. SternM. StoutenbeekJ.A.M. StroombergB. ThienD. TijlL.M.C. vanTongerenJ. van der ToornP.A. TuijpF.C. van TulderR.W. van TulderG.W. ValsterR.P. VegtS. van der VeldenP.B.M.G. VenckenH.O.F. VerbeekJ.H. VerdonkschotJ.L.M. VergnesA. VermeerA. Vermeule D.R. VermeulenDrs. R.M.T. VerwerDrs. W.A. VerwoerdM.H. ViersmaM.L. van VlietC.J. VlugtJ.A.A. VosP. de VreugdT.K. de VriesP.J. de VriesW.F.M. WassenbergC.P.C.M. van de Weijer W. WentinkM.F. van der Werf P.W.J. van der WerffF.N. van der WerffM.J. van WesterhuijsL. WesterwoudtM.C. WienbeltH.J. WieringB. WijersH.P. van WijkD.D. de WijsA.J.H. de WildeH. deWildeP.A. WilhelmusIr. K. WinterP.C.H. WitkampJ. van WitteloostuynB.J.M. WittenbergL. WognumH WolleswinkelT.J. van der ZeeDrs. N.J. ZimmermanJ.P. ZonjeeF.A. Zwarts

23-11-0601-05-8613-04-0902-03-0915-03-1006-05-1031-01-1101-09-0401-08-9813-11-0813-04-0908-09-9226-07-1030-03-1031-03-1122-02-1009-07-0925-05-0906-04-0912-02-0901-08-9406-06-0001-06-9112-03-0718-05-0918-05-0901-01-9925-10-0609-04-0924-09-0916-02-0915-01-9001-02-9701-12-9909-10-0901-10-9811-10-1012-03-8724-03-0902-03-0924-02-1116-03-0901-08-9110-12-0208-11-1002-11-0901-10-6301-08-9413-04-0902-07-0901-01-0218-11-1030-09-1009-07-0928-10-8615-07-0801-10-9827-08-0918-06-0927-12-0703-03-1123-09-1014-04-1110-08-0915-02-1031-03-1101-06-9815-07-0828-12-9301-02-00

31-12-9501-10-9801-01-9919-01-1013-05-9108-06-0928-06-1001-03-8502-05-0023-03-0916-03-0924-03-1105-02-0913-04-0925-11-1013-09-0906-01-1001-01-8716-03-0913-07-0910-12-0210-06-1009-10-0816-03-0913-02-9612-12-9523-11-0202-02-0901-01-9401-01-9705-04-9011-10-1013-04-0901-01-0601-03-9202-10-0906-12-0012-11-7413-07-0921-10-1001-01-6112-03-9119-04-0402-03-0923-11-0202-08-0706-12-0024-09-0918-05-0913-07-0915-01-0922-12-0813-04-0913-06-0010-12-0706-04-0901-05-9118-05-0909-01-9618-06-0901-04-9101-02-0001-04-9124-09-0924-06-1012-08-8002-10-0903-03-1113-04-0913-07-09

25-05-0916-03-0922-01-0901-08-0225-09-0802-03-0925-11-1013-07-0907-01-0813-04-0918-10-0402-07-0901-07-0408-03-1009-10-0831-03-1118-10-7216-03-0908-06-0911-11-1010-02-0410-02-0403-05-1026-03-0913-04-0908-06-0912-10-0608-10-8701-08-0314-08-0903-05-1013-11-0822-04-0301-01-9213-07-0916-03-0925-09-0818-05-0901-04-02

31-03-1101-02-0008-06-0920-02-0602-03-0901-10-8915-10-0918-06-0924-09-0901-05-0923-09-1002-04-0910-02-0304-02-1023-11-0213-07-0922-04-0301-01-0206-07-0918-12-0809-03-0913-04-0901-03-0616-03-0904-04-0003-03-1101-07-04

Page 32: Periodiek Sociteit Vereeniging

Het reclamebureau dat borrelt van de ideeën.

Natuurlijk, echte Heeren maken geen reclame. Want echte Heeren hebben vanzelf al een goede naam. Maar voor de spaarzame Heeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, is er DM Creatieve Communicatie.

Klanten kennen DM als een innemend bureau, altijd in voor een effectieve reclame voor Heeren én Dames. Die ambitieuze bewering vraagt natuurlijk om enige onderbouwing, Heeren. Daarom nodigen we u van harte uit voor een kennismakingsborrel aan de Wilhelminastraat 58 in Haarlem. Proost.

Bel Marco Mok: 06 - 2601 6403

DM Crea t i e v e Commun i ca t i e www.dmhaa r l em .n l • 023 532 7979