personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 personale-, reklame- og...

of 20 /20
Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Upload: vuongkhanh

Post on 04-May-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Page 2: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

IndholdIndledning 3

1.Sondringmellempersonaleudgifter,reklameogrepræsentation 4

1.1. Personaleudgifter 4

1.2. Reklameudgifter 5

1.3.Repræsentationsudgifter 6

2.Skatte-ogmomsmæssigbehandling 7

2.1.Hvemkanfratrækkepersonaleudgifter,

reklameudgifterogrepræsentationsudgifter? 8

3.Ofteforekommendesituationer 9

3.1.Sammenkomstermedblandetdeltagelse 9

3.2.Privatemærkedage 10

3.3.Forretningsjubilæerkombineretmedprivatemærkedage 12

3.4.Deltagelseaffamilie,vennerogbekendte 13

3.5.Bespisningellerletteretraktement 14

3.6.Sponsorbidrag 15

4.Forretningsrejser,studierejserogferierejser 17

4.1.Arbejdsgiversegnerejser 17

4.2.Medarbejdersrejser 17

4.3.Tilstødenderejsedage 18

4.4.Bonuspoint 18

Oversigt 19

Page 3: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

3

IndledningDenmoms-ogskattemæssigebehandling

afudgiftertilpersonale,reklameeller

repræsentationgiverofteanledningtil

usikkerhed.Detteskyldes,atudgifterne

ofteafholdesiforbindelsemedarran-

gementermedblandetdeltagelse,ogat

detervanskeligtdefinitionsmæssigtat

adskilledeforskelligeudgiftstyperfra

hinanden.

Idennepublikationharviforetageten

afgrænsningafudgiftstypernesamt

givetnoglekonkreteeksemplerpåden

moms-ogskattemæssigefradragsretpå

ofteforekommendeudgifter.Dererikke

taleomenudtømmendegennemgangaf

emnet.Deterderforaltidgodtatkonsul-

teresindagligerevisorindenafholdelse

afudgiften,såledesderskeroptimal

planlægning.

Dennepublikationerudarbejdetefter

gældendereglerpåudgivelsestidspunktet.

Marts2015

Page 4: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

4

Personale-,reklame-ogrepræsentati-

onsudgifterforekommerinæstenalle

virksomheder,dadegenereltafholdes,

foratvirksomhedenkanerhverve,sikre

ogvedligeholdedenløbendeindkomst.

Udgifterneforekommerofteikombi-

nation,f.eks.vedarrangementermed

deltagelseafbådepersonale(persona-

leudgifter)ogforretningsforbindelser

(repræsentation/reklame).

Anledningentilafholdelseafarrange-

mentetkanivissetilfældeskabetvivlom,

hvorvidtudgiftenerafholdtivirksomhe-

densinteresse,elleromderertaleom

etprivatarrangementforeksempelvis

virksomhedsejeren.Formåletmedafhol-

delsenoghvemarrangementetafholdes

for,ersædvanligvisafgørendeforden

moms-ogskattemæssigebehandling.

Indenetarrangementafvikles,børdet

derfornærmerevurderes,omderer

mulighedforatforetagetilpasninger,så-

ledesatderopnåsstørstmuligtfradrag

ivirksomhedenogmindstmuligbeskat-

ninghosdeltagerne.

1.1. PersonaleudgifterPersonaleudgifterkarakteriseresved,at

de er afholdt direkte til fordel for de an-

satte i en virksomhed.Detteindbefatter

bl.a.velfærdsforanstaltninger,dertager

sigtepåatforbedrearbejdsmiljøeteller

arbejdsklimaetivirksomheden.

Derertaleomudgiftermedetinternt

måliforholdtilvirksomheden,imodsæt-

ningtilreklameogrepræsentation,der

henvendersigtilvirksomhedenseksterne

interessenter.

Personaleudgifteromfatterbl.a.gaveri

forbindelsemed jubilæum, jubilæumsar-

rangementforenansatellerforvirk-

somhedenudelukkendemeddeltagelse

afpersonale.Detkandesudenvære

støttetilkunst-,personale-ogsports-

foreningerforansatteivirksomheden,

julefrokoster, julegaver,arbejdstøj,moti-

onsrumoglignende.

Arbejdsgiverenharpligttilatindberette

værdienafvissepersonalegodertilSKAT.

Fraogmed2011skelnesdermellemføl-

gendegrupperingerafpersonalegoder:

- SkattefribagatelgrænsepåDKK1.100

(2015)– julegave,påskønnelseafar-

bejdsindsatsiformafchokolade,blom-

sterogvin.Arbejdsgiverenharalene

indberetningspligt,hvisværdienaf

detenkeltegodeoverstigerDKK1.100

(2015).Hvisgaverydetafarbejdsgiver

ikkeenkeltvistoverstigergrænsenpå

DKK1.100(2015),skalmedarbejderselv

selvangivebeløbet,hvisallemodtagne

gavertilsammenoverstigergrænsen

- BagatelgrænsepåDKK5.700(2015)

–goderydetafovervejendehensyn

tilarbejdetsudførelse–avis,spisning

vedoverarbejde,arbejdstøjmedlogo.

Arbejdsgiverenharingenindberet-

ningspligtforgoderomfattetafba-

gatelgrænsen.Medarbejdereskalselv

1. Sondring mellem personaleudgifter, reklame og repræsentation

Page 5: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

5

sørgeforatselvangive,hvisgodernes

samledeværdiforetår,overstiger

bagatelgrænsen

- Personalepleje–skattefrit–tilskudtil

kunst-ogpersonaleforeninger,kaffe,

frugtmm.

Arbejdsgiverharskattemæssigtfuld

fradragsretfordisseudgifter.

Forennærmeregennemgangafdeskat-

temæssigekonsekvenserformedar-

bejdernehenvisestilvorespublikation

”Personalegoder”.

Momsmæssigtskelnesdermellem,hvilke

udgiftstyperderertaleom.Dererek-

sempelvisikkemomsfradragforudgifter

tilgaver,hvorimodmomsenkanfratræk-

kestilindretningafmotionsrumm.v.

Forudgiftertilbespisningafmedarbej-

deregælder,atmomsen-somaltover-

vejendehovedregel-ikkekanfratræk-

kes,hvismadenindtagesivirksomhedens

egnelokaler.Detgælderdogikkefor

bespisningafmedarbejdereivirksomhe-

denslokalervedvisseinternemøderog

kurser,hvordererfuldtfradrag.

Momsenkanfratrækkesmed¼,hvis

madenindtagesudeibyen,ogudgiften

hertilansesforstrengterhvervsmæssig.

Tilsvarendekanfratrækkes¼afmom-

senpårestaurationsudgifter,somen

virksomhedafholderoverforenhan-

delsrejsendeiforbindelsemeddennes

rejseaktiviteter.Detsammegælderfor

restaurationsudgifter,derafholdesi

forbindelsemedvirksomhedensdeltagel-

seikongresser,konferenceroglignende.

Bespisningafforretningsforbindel-

serivirksomhedensegnelokaler,hvor

anledningenerstrengerhvervsmæssig,

givermulighedfor100%momsfradrag

forudgiften.

Seiøvrigtskemaetbagerstiinforma-

tionen.

1.2. ReklameudgifterReklameudgifterer-imodsætningtil

personaleudgifter-afholdtoverfor

enbrederekredsafpersonerudenfor

virksomheden.

Reklameudgiftererdefineretvedat

væreudgifter, der er afholdt over for en

bredere ubestemt kreds af nuværende og

potentielle kunder, med henblik på at opnå

Page 6: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

6

salg i indeværende og/eller et kommende

år.

Reklameudgifterafholdesogsåforat

bevarevirksomhedensgoderenommé

ellergørevirksomhedenkendtogfordel-

agtigtbemærket.

Detvilderforofteværereklameartikler,

deltagelseimesser,sponsorater,an-

nonceroglignende,derietellerandet

omfanggøropmærksompåvirksomhe-

denogdensprodukterudadtil.

Udgangspunkteter,atderbådemoms-

ogskattemæssigterfuldfradragsret

fordisseudgifter.

Deterdogvigtigtatværeopmærksom

på,atafgrænsningenoverforvirksom-

hedsejerenspersonligeinteresserm.v.

kanværevanskeligipraksis.Typiskvildet

værevanskeligtatfågodkendtfradrag

forudgiftertilmarkeringafpersonlige

mærkedage,bidragtillokalesportsklub-

ber,hvorf.eks.virksomhedsejerensbørn

eraktive,bidragtilreligiøseorganisatio-

nerellerpolitiskepartierm.v.1

1.3. RepræsentationsudgifterRepræsentationsudgifterertypiskud-

gifter,somenvirksomhedafholdermed

henblikpåatafslutteenforretningeller

forattilknytteellerbevarekontaktentil

konkreteforretningsforbindelser.Derfor

erdertaleomudgifter,somafholdes

overforpersoner,derikkeerknyttettil

virksomhedensommedarbejdere,eller

ikkeerenbredereukendtkredsafper-

soner(reklame).

Repræsentationsudgifterharkarakter

afopmærksomhed og/eller kommerciel

gæstfrihed over for forretningsforbindel-

ser og deres familie.

Repræsentationsudgiftereroftest

måltider,restaurationsbesøg,gaverog

opmærksomhedersamtafholdelseaf

jubilæer,fødselsdage,ogforretningsind-

vielser.Endeligkandetværeunderhold-

ning,fornøjelserogdeltagelseieksem-

pelvisrejser,udflugterogferieophold.

Alleudgifter,derafholdesitilknytningtil

repræsentation,vilaleneværefradrags-

berettigedemed25%.

Dererskattemæssigtfradragfor25%

afrepræsentationsudgiften,hvorimod

dersomudgangspunktikkeermomsfra-

dragforrepræsentationsudgifter.

Dogerderfradragfor¼afmomsenaf

udgiftertilbespisningafforretningsfor-

bindelserudeibyen.

Fra1. januar2015ermomsfradragetfor

hotelovernatningerøgettil100%,hvis

udgiftenerstrengterhvervsmæssig.

100%-fradragetgælderalenehotelover-

natning.Hvisderindgårmorgenmadibe-

talingenforovernatning,skalregningen

værespecificeret,ellerskanmomsfra-

dragetmistes.

1SKM 2006.559 LSR, SKM 2009.29 HR

Page 7: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

7

2. Skatte- og momsmæssig behandlingDenskattemæssigefradragsværdifor

ovenståendetyperafudgifterkanske-

matiskopsummeressåledes:

Udgiftstype Fradragsret Hjemmel

Personale-udgifter

100% Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a

Reklame 100% Ligningslovens § 8, stk. 1

Repræsentation 25% Ligningslovens § 8, stk. 4

Tobak 0% Ligningslovens § 8 T

Mht.denmomsmæssigebehandlinghen-

visesdertilskemaetbagerstifolderen,

idetdererenstørredifferentieringaf

fradragsrettenformomssetiforholdtil

denskattemæssigefradragsret.

Om reklame gælder særligt:

- Prisenpågaver/reklameartiklermå

ikkeoverstigeDKK100ekskl.moms,

hvisheleudgiftenskalkunnefratræk-

kesskattemæssigt

- Pågaven/reklameartiklenskalvære

påførtnavn,sådetpåentydeligmåde

fremgår,hvemderergiver.

Hvisdissebetingelserikkeeropfyldt,vil

deristedetværetaleomenrepræsen-

tationsudgiftmedbegrænsetfradrags-

ret(25%).

Demoms-ogskattemæssigekravtil

gaveartiklereridentiske.

Om repræsentationsudgifter gælder

særligt:

Fradragforrepræsentationsudgifter

forudsætter,atregningen/fakturaener

forsynetmedfølgendeoplysninger:

- Datering

- Udstederen(nårdetteersædvanligt)

- Modtageren

- Hvilkeydelserdererkøbt

- Kvitteringspåtegning(nårdetteer

sædvanligt)

- Vedrestaurationsbesøgskaldervære

påførtnavnepådeltagernesamtårsa-

gentilsammenkomsten.

Erenrepræsentationsudgiftkor-

rektspecificeretogdokumenteret,kan

ligningsmyndighederneikkekritisere

størrelsenafdedokumenteredeudgifter,

menkanalenenægtefradrag,hvisud-

giftenikkeansesforenfradragsberet-

tigetdriftsudgift(pågrundafmang-

lendeerhvervsmæssigbegrundelsefor

afholdelsen).

Hvisdokumentationskravetderimod

ikkeeroverholdt,vilSKATkunnenægte

fradragforudgiftenalenemedden

begrundelse.

Page 8: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

2.1. Hvem kan fratrække personaleudgifter, reklameudgifter og repræsentationsudgifter?Detersomudgangspunktaleneselv-

stændigterhvervsdrivende,selskaber,

skattepligtigeforeningerm.v.,derhar

mulighedforskattemæssigtatfra-

trækkeovenståendetyperafudgifter.

Disseudgifterrelaterersignaturligttil

denerhvervsmæssigedriftisådanne

virksomheder.

Deterderimodvanskeligere–ipraksis

reeltumuligt-forenlønmodtagerat

fratrækkeovenståendeudgiftervedind-

komstopgørelsen.Skattemyndighedernes

synspunktersomudgangspunkt,atdet

erusædvanligt,atdetpåhvilerenløn-

modtageratafholdeudgiftertilreklame

og/ellerrepræsentationitilknytningtilet

lønnetarbejde,dasådanneudgifterfor-

udsætningsvistpåhvilerarbejdsgiveren.

Hvisdetheltundtagelsesvisterden

ansatte,derafholder(skalafholdeifølge

eks.ansættelseskontrakt)udgifterne

tilreklameog/ellerrepræsentation,og

udgifterneerafholdtmedhenblikpåat

erhverve,sikreogvedligeholdelønind-

komsten,vildeværefradragsberetti-

gede.Fradragforudgifternegivessom

etligningsmæssigtfradragforlønmod-

tagere(øvrigelønmodtagerudgifter),der

samtidigskalreduceresmedetbundfra-

dragpåDKK5.700i2015.

8

Page 9: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

9

Dererenrækkesituationerogforhold,

dersædvanligvisgiveranledningtilusik-

kerhediforbindelsemedstillingtagentil

moms-ogskattefradragforudgiftertil

personale,reklameogrepræsentation.

Detdrejersigomfølgende:

- Sammenkomstermedblandetdelta-

gelse

- Privatemærkedage

- Forretningsjubilæerkombineretmed

privatemærkedage

- Deltagelseaffamilie,vennerogbekend-

teiarrangementer

- Bespisningellerletteretraktementog

- Sponsorbidrag.

3.1. Sammenkomster med blandet deltagelseDetforekommersjældent,atdetudeluk-

kendeerforretningsforbindelsereller

personale,derdeltageriensammenkomsti

envirksomhed.Oftevilderværetaleomen

sammenkomstmedblandetdeltagelse.

Derskalderforskelnesmellem”repræsen-

tationssammenkomster”medbegrænset

fradragsretfordensamledeudgiftog

internesammenkomstermedbegrænset

fradragsretfordenforholdsmæssige

andelafudgiften,derrelaterersigtilfor-

retningsforbindelserne.

Anledningenforafholdelseafsammenkom-

stenkanoftebrugessompejlemærkefor,

hvilkentypesammenkomst,derertaleom.

Eksempel 1

Enjulefrokostafholdtivirksomheden

vilsomudgangspunktværeenpersona-

lesammenkomstmedfuldfradragsret.

Dervilvedsådanensammenkomstkunne

deltageenkelteforretningsforbindelser,

deresægtefællersamtmedarbejdernes

ægtefæller.

Etarrangement,dereks.kosterDKK

25.000,oghvordeltagelsenerfordelt

med90%medarbejdere(ogevt.ægte-

fælle)og10%forretningsforbindelser(og

evt.ægtefælle),skalbehandlessåledes:

Moms

Hvis julefrokostenafholdesivirksomhe-

denslokaler,erderikkemomsfradrag.

Hvis julefrokostenderimodafholdesude

ibyen,kanderfratrækkes¼afmomsen

afudgiften.Detskyldes,aten julefrokost

ansessometstrengterhvervsmæssigt

arrangement.

Skat

Derkangodkendesfuldtfradragfor

DKK22.500(DKK25.000x90%)afden

afholdteudgifttilarrangementet,der

ansesforatknyttesigtilpersonalet(og

evt.ægtefæller).Fordenforholdsmæs-

sigedel,derkanhenførestilforretnings-

forbindelserne(ogevt.ægtefæller),kan

deralenegodkendesfradagmedDKK625

(DKK25.000x10%x25%).

3. Ofte forekommende situationer

Page 10: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

10

Eksempel 2

Ensammenkomstafholdtforforretnings-

forbindelsermeddeltagelseafpersonale

vilværeenforretningssammenkomst.

Formåleterplejeafforretningsforbindel-

serogikkeetarrangementafholdtsom

personalepleje.Hvisanledningenskyldes

plejeafforretningsforbindelser,vilantallet

afmedarbejdereværeunderordnetfor

denmoms-ogskattemæssigebehandling.

Moms

Hvissammenkomstenafholdesivirksom-

hedenslokaler,erderikkemomsfradrag.

Hvissammenkomstenderimodafholdes

udeibyen,kanderfratrækkes¼afmom-

senafudgiften.

Skat

Daderertaleometarrangementfor

forretningsforbindelser,vilderskat-

temæssigtaleneværefradragsretfor

25%afheleudgiften(inkl.udgiftentil

medarbejderne).Derforskalderskatte-

mæssigtikkeforetagesnogenforholds-

mæssigopgørelseaffradragsretten

forarrangementet.Detskattemæssige

fradragudgørderforDKK6.250.Derfor

erkonsekvensendensamme,somhvisder

afholdesetpersonalearrangementmed

ikkealeneuvæsentligdeltagelseaffor-

retningsforbindelser.

3.2. Private mærkedageHvisanledningentilensammenkomsteraf

privatkarakter-dvs.atderikkeernogen

egentligerhvervsmæssigbegrundelse

forafholdelseafudgiften-kanudgiften

ikkeansessomværendeafholdtforat

erhverve,sikreogvedligeholdedenløbende

indkomstogerdermedikkefradragsbe-

rettigetforvirksomheden.

Sammenkomstafprivatkarakterkunne

værefejringafvirksomhedsindehave-

rensfødselsdag,sølvbryllupellerlignende

privatemærkedage.Idissetilfældeer

fradragnormaltheltudelukket,selvomder

blandtgæsterneskulleværeetstørreeller

mindreantalforretningsforbindelserog

medarbejdere.

Detkanværevanskeligtatskelnemellem

privateogerhvervsmæssigearrangemen-

ter.Derskalsondresmellemfølgende2

typerafsammenkomsterafholdtiforbin-

delsemedprivatemærkedage:

1. Sammenkomstermedblandet

deltagelseafbådefamilie,venner,

kollegaerogforretningsforbindelser

2.Sammenkomstermeddeltagelseaf

kollegaerogforretningsforbindelser.

Moms

Dererikkemomsfradrag,hvissammen-

komstenerenfejringafenprivatmærke-

dag.Detgælderuanset,omarrangemen-

tetbliverafholdtivirksomhedenslokaler

ellerudeibyen.

Detskyldes,atsammenkomstenikkekan

ansesforatværestrengterhvervsmæs-

sig.

Page 11: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

11

Skat

Hvisderertaleomenprivatmærkedag

udenfradragsretforvirksomheden,skal

manværeopmærksompå,atvirksom-

hedsejerensomudgangspunktvilblive

beskattetafværdienafarrangementet.

Hvissammenkomstenharblandetdelta-

gelse(nr.1),vilderikkekunneforetages

skattemæssigtfradrag.Højesteret2har

bl.a.konkluderet,atenfrokostianledning

afenvirksomhedsejers60årsfødselsdag,

hvorderdeltog86gæster,ikkekunne

fratrækkesvedindkomstopgørelsen.Af

gæsternevarde69deltagerepersonale

ogforretningsforbindelser.Deresterende

17gæstervarprivatebekendtskaber.

Virksomhedsejerenønskedeetforholds-

mæssigtfradrag(69/86),menHøjesteret

fastholdt,atdervartaleometprivat

arrangement.

Hvisderderimodalenedeltagerforret-

ningsforbindelservedafholdelseafen

privatmærkedagivirksomheden,kander

undtagelsesvistopnåsfradragforudgif-

ten(dogkunmed25%afudgiftensomved

repræsentation).

Eksempelvisfiken60-årigfødselarved

VestreLandsret3fradragforudgiftertil

enfrokostpåethotel,hvorderudeluk-

kendedeltogforretningsforbindelser.

Enesteundtagelseherfravarfødselarens

kone.Udoverfrokostenhavdeskatteyde-

renafholdtenprivatsammenkomstisit

hjemmed30gæster.Dervarfradragfor

udgifternesomrepræsentationsudgifter,

dvs.fradragfor25%afudgiften.

Erderderimodtaleomeninternsammen-

komstforpersonale,ogderkundeltager

etheltuvæsentligtantalforretningsfor-

bindelser,vilderværefradragfor25%

afdenforholdsmæssigeudgift,somkan

henførestilforretningsforbindelsernes

deltagelse, jf.iøvrigtunderafsnit 3.1.,

mensøvrigeudgiftervilværefuldtfra-

dragsberettigedesompersonaleudgifter.

Dervilendvidereværeskattepligtforvirk-

somhedsindehaverenm.fl.Skattepligtenvil

typiskomfattemodtagnegaverm.v.,men

ogsåværdienafheleellerdeleafarrange-

mentetkanefteromstændighederneblive

skattepligtig.Detmåvurdereskonkreti

hvertenkelttilfælde.Virksomhedenvilhave

indberetningspligtfordenskattepligtige

andelafarrangementet.

Arbejdsgivererforpligtettilatindberette

gaverafenværdipåmereendDKK1.100

(2015).

2UfR 1980, 548 H 3Skd. 65.177

Page 12: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

12

3.3. Forretningsjubilæer kombineret med private mærkedageDetforekommerligeledes,atderbliver

afholdtenblandetsammenkomst,der

bådemarkerervirksomhedens jubilæum

ogenprivatmærkedagforindehaveren.I

denforbindelseerdetafgørende,omden

privatemærkedagerdenaltoverskyg-

gendeanledningtilsammenkomsten,eller

detervirksomhedensmærkedag.

Eksempel 3

Envirksomhedholder7årsfødselsdag,

eller5års jubilæum,somikkeertypiske

anledningertilafholdelseafensammen-

komstforvirksomheden,samtidigmedat

indehaverenfylder50år.

Moms

Intetmomsfradrag,hvissammenkomsten

erafprivatkarakter.Detgælderuanset,

omarrangementetbliverafholdtivirk-

somhedenslokalerellerudeibyen.

Detskyldes,atsammenkomstenikkekan

ansesforatværestrengterhvervsmæs-

sig.

Skat

Hervilderværetaleomenprivatmærke-

dag, jf.afsnit3.2.

Detbliversædvanligvistillagtbetydning,

omindehaverenafvirksomheden,udover

denkombineredesammenkomst,afholder

enprivatsammenkomstforfamilie,ven-

nerogbekendte.Hvisdeltagelseaffami-

lie,vennerogbekendteikkeerbeskedent,

vilderværetaleometprivatarrange-

mentafholdtafvirksomheden.

Dentidsmæssigeforskelmellemdagen

forvirksomhedens jubilæumogdagen

fordenprivatemærkedagogafhol-

delseafsammenkomstenkanligeledes

havebetydning.VestreLandsretharien

dom4tillagtdetafgørendebetydning,at

virksomhedsjubilæetvar10månederfør

afholdelseafsammenkomsten,hvorimod

denprivatemærkedagvar4dageefter

afholdelseafsammenkomsten.Herblev

derikkegivetfradragforudgifterne.

Dervilendvidereværeskattepligtfor

virksomhedsindehaverenm.fl.Skatteplig-

tenviltypiskomfattemodtagnegaver

m.v.,menogsåværdienafheleellerdele

afarrangementetkanefteromstæn-

dighedernebliveskattepligtig.Detmå

vurdereskonkretihvertenkelttilfælde.

Virksomhedenvilhaveindberetningspligt

fordenskattepligtigeandelafarrange-

mentet.

Arbejdsgivererforpligtigettilatindbe-

rettegaverafenværdipåmereendDKK

1.100(2015).

Eksempel 4

Etforretningsjubilæumvilnormaltbetyde,

atderafholdesetarrangementoverfor

virksomhedensforretningsforbindelser.

Moms

Hvis jubilæetafholdesivirksomhedens

lokaler,erderikkemomsfradrag,med-

mindrearrangementetkanansesforat

4SKM 2003.53 VLR

Page 13: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

13

væreetreklamearrangement.Deteren

betingelseformomsfradrag,atderer

annonceretmed,atalleervelkomnetilat

deltage,ogattraktementeterafbeske-

denkarakterellerenlettereanretning.

Hvis jubilæetafholdesudeibyen,kander

fratrækkes¼afmomsenafudgiften.

Skat

Udgiftenvilblivebehandletsomrepræ-

sentationsudgift,medderaffølgende

begrænsetfradragsret.

Eksempel 4 - fortsat

Er jubilæetderimodafholdtoverfor

personalemedingen,elleraleneimindre

omfang,deltagelseafforretningsfor-

bindelser,vildetblivebetragtetsomen

internsammenkomst.

Moms

Hvis jubilæetafholdesivirksomhedens

lokaler,erderikkemomsfradrag.

Hvis jubilæetafholdesudeibyen,kander

fratrækkes¼afmomsenafudgiften.

Skat

Dervilværefuldtfradragforudgiften,

derfortrinsvistknyttersigtilperso-

nalet.Etarrangement,dereksempelvis

kosterDKK25.000,oghvordeltagelsener

fordeltmed90%personaleog10%for-

retningsforbindelser,kangodkendesmed

etfradragpåDKK22.500(90%afDKK

25.000)ogDKK6.250somrepræsentati-

onsudgift(25%afDKK2.500).

3.4. Deltagelse af familie, venner og bekendteHvisderafholdeseninternsammenkomst,

f.eks.enpersonalefest,hardetikkenogen

skattemæssigbetydning,atægtefæl-

lerogsamleveretildeansattedeltageri

arrangementet.Dervilfortsatværefuld

fradragsretforudgiftensomenpersona-

leudgift.Detvilleforudsætningsvistogså

omfattebørn–f.eks.vedet julearrange-

mentfordeansatteogderesfamilie.

Hvisderertaleometvirksomhedsarran-

gementforforretningsforbindelser,vildet

ligeledeskunneaccepteres,atansattes

ægtefællerogsamleveredeltager,når

baredetteogsågælderforforretnings-

forbindelserne.Detvilimidlertidikkeændre

på,atderaleneertaleomrepræsentation

med25%skattefradrag,evt.medenfor-

delingaltefteromdeteretpersonalear-

rangementelleretkundearrangement, jf.

afsnit3.1.

Moms

Ensammenkomstmeddeltagelseafæg-

tefællerogsamleverevilmomsmæssigt

kunneansessometstrengt,erhvervs-

mæssigtarrangement.Detgældereksem-

pelvis julefrokosterogsommerfestermed

deltagelseafsamlevere.

Detbetyder,atderkanfratrækkes¼af

momsen,hvisarrangementetafholdesude

ibyen.

Afholdesarrangementetivirksomhedens

lokaler,erderikkemomsfradrag.

Page 14: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

14

Skat

Nårderiøvrigtertaleometudelukkende

erhvervsmæssigtarrangement,dvs.enten

forpersonale,kunderellerforretnings-

forbindelser,såkanægtefællerogbørn

deltage,hvisdetgælderforalle.

Deterdogaltidenkonkretvurdering,sær-

ligtfordeltagelseafvennerogbekendte

udenrelationtilvirksomheden.

3.5. Bespisning eller lettere traktementNårderafholdesarrangementerfor

forretningsforbindelsererdetvigtigtat

afgøre,omderertaleomegentligbespis-

ning(dvs.mansiddervedbordmedkniv

oggaffel),ellerderertaleometlettere

traktement(dvs.atmanstårognyder

pindemadder).

Hvisderertaleomegentligbespisning,

vilarrangementetsomudgangspunkt

bliveansetsomrepræsentation–sedet

følgendevedrørendeafgrænsning.

Hvisderertaleometletteretrakte-

ment,vilarrangementetderimodkunne

bliveansetsomreklame–sedetfølgende

vedrørendeafgrænsning.

Moms

Veddenmomsmæssigevurderingaf,om

derertaleomreklameellerrepræsen-

tation,gælderdesammeafgrænsninger,

somdergælderskattemæssigt.

Vedreklamearrangementererderfuldt

fradragformomsenafudgifterne,uanset

omarrangementetafholdesudeibyen

(typiskudgiftertilmesser,udstillinger

m.v.)ellerivirksomhedenslokaler.Det

erenbetingelse,attraktementeteraf

beskedenkarakter.

Vedrepræsentationsarrangementer

erderikkemomsfradrag,hvisarrange-

mentetafholdesivirksomhedenslokaler.

Detgælderdogikke,hvisderertaleom

mødermedforretningsforbindelseraf

strengterhvervsmæssigkarakter,hvor

derer100%fradragformomsenaf

udgifterne.

Afholdesetrepræsentationsarrange-

mentetudeibyen,erderfradragfor¼af

momsen.

Skat

Hvissammenkomstenharkarakteraf

bespisning,ogdenafholdesforeksterne

interessenter,vilderværetaleomrepræ-

sentationmedbegrænsetfradragsret.

Hvisudgiftenafholdesoverforenbredere

ukendtkredsafpersoner,vilderderimod

kunneværetaleomenfradragsberettiget

reklameudgift,hvisblotmadenindtages

stående(letteretraktement)–etåbent

husarrangement.

Højesteret5harbl.a.konkluderet,atder

ikkevartaleomenfradragsberettiget

reklameudgiftvedenreception,som

foregikvedmiddagstid,dadervarmulighed

foratsiddened.Udgiftenskullederimod

behandlessomenrepræsentationsudgift

medbegrænsetfradragsret.

Landsskatteretten6godkendteenrecep-

Page 15: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

15

tion,hvorforplejningenbestodafkranse-

kageogpindemadderm.v.somværende

enfradragsberettigetreklameudgift,da

derikkevartaleomegentligbespisning.

Betingelsenom,atderskulleværeåben

adgangforoffentlighedenellerenstørre

ubestemtkredsafpersonervaropfyldt,

hvorforudgiftenhertilkunnefratrækkes

somenreklameudgift.

Deterafgørendeidenforbindelse,atman

harreklameret/annonceretmedarran-

gementetif.eks.denlokalepresseeller

lignende.

Hvisdererudsendtinvitationertilnavn-

givnepersoner,vilderikkeværetaleom

etarrangementafholdtforenbredere

ukendtkredsafpersoner.Dervilisåfald

alenekunneforetagesfradragmed25%af

udgiftensomrepræsentation.

3.6. SponsorbidragSponsorateransesforenreklameudgift.

Deteretkrav,atbidragsyderenmodtager

enreklameværdi,dermodsvarersponsora-

tet.Detvilmedandreordsige,atbidrags-

yderensnavnog/ellerprodukterbliver

fremhævetiforbindelsemedeksponering

afden/detsponserede.

Detbehøverikkeatværekontantebidrag,

menkanogsåværenaturalieriformafeks.

bidragsyderensprodukter,sombidrags-

modtagerenforpligtigersigtilatbruge.

Moms

Derermomsfradragforsponsorater,idet

sponsorbidragetansessomenreklame-

udgift.

Hvisderisponsoratetindgårbilletter

(f.eks.tilsportskampeellerteaterforestil-

linger),mulighedforatdeltageiVIP-arran-

gementerellerturetiludekampe,kanden

delafsponsoraterne,derkanhenføres

hertil,ikkefradrages.Detersponsormod-

tageren,somerforpligtettilatspecificere

faktura,hvisderindgårandreelementer

endreklame.

Skat

Sponsoratererfradragsberettigedesom

reklameudgifter,hvisderersammenhæng

mellembetalingenogeksponeringenaf

bidragsyderellerdennesprodukter.

Hvissponsoratetikkeydesudfraet

reklamemæssigthensyn,menderimod

bidragsyderenspersonligeinteresseiar-

rangementetellereksempelvissportsgre-

nen,vilderistedetværetaleomenikke

fradragsberettigetgave(ogevt.maskeret

udlodningforenhovedaktionær).

Normaltgiverdetikkeanledningtilvanske-

ligheder,hvisderertaleomsponsorbidrag

tilenforeningellerlignende,sombidrags-

yderenharenreklamemæssiginteressei

atbliveassocieretmed.

Heroverforerdetilfælde,hvorbidraget

overvejendeerydetafpersonligeinteres-

ser,eksempelvistilenlokalsportsklub,hvor

virksomhedsejerensegetbarneraktivt

medlem.Hermådetkonkretvurderes,om

detreklamemæssigeformålertilstræk-

keligt,ellerbidragetmåansesforatvære

ydetafpersonliginteresse.

5SKM 2002.535 HR 6TfS 1993.34 LSR

Page 16: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

16

Tilsvarendekanfradragbliveunderkendt,

hvisbidragetikkestårmålmedekspone-

ringen,ellerhvoreksponeringenskeruden

fordetgeografiskeområde,hvorbidrags-

yderskundernormaltmåforventesat

kunnefindes.

Deterdermedikkesagt,atderikkekan

godkendesfradragforsponsorering

idissetilfælde,mendervilblivestillet

strengerekravtildokumentationenfor,at

derertaleom,atudgiftenerafholdtaf

reklamemæssigeårsager.

Hvisderisponsoratetindgårbilletter

(f.eks.tilsportskampeellerteaterforestil-

linger),mulighedforatdeltageiVIP-arran-

gementerellerturetiludekampe,kanden

delafsponsoraterne,derkanhenføres

hertil,ikkefradrages.Dogkanudgiften

omklassificerestilenpersonaleudgift/

repræsentationsudgiftmedfradragsret.

Medarbejderensbrugafarbejdsgiverens

sponsorbillettererblevetfritagetfor

beskatningfra1. januar2011,herunder

deltagelseibespisning.

Page 17: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

17

Forretningsrejserogstudietureersom

udgangspunktskattefriefordeltageren,

ogudgiftentilrejsenerfradragsberet-

tigetforarbejdsgiver.

4.1. Arbejdsgivers egne rejserForpersonligterhvervsdrivendeoghoved-

aktionærerskalderforetagesenkonkret

vurderingafårsagentilrejsenogindhold

foratkunnevurdererejsensrelevansfor

virksomheden.

Derforetagesenkonkretvurderingafden

enkelterejsemedhenblikpåatfastslå,om

denerafholdtsomenindkomstgivende/-

skabendeaktivitetforvirksomheden.

Derforkanderfordeltagereidensamme

rejseværeenforskelligskattemæssig

behandling.

Moms

Dererfradragformomsbelagteudgifter

efterdealmindeligeregler.Forhotelud-

giftererderfradragfor100%afmomsen,

hvorimodderer¼momsfradragfor

udgiftertilrestauration.Beggeanlednin-

gerskalværeafstrengterhvervsmæssigt

karakterogværeforbundetmedvirksom-

hedensmomspligtigeaktiviteter.Flyrejser

ogtaxatureereksempelvismomsfriei

Danmark.

Formomsafudgifterafholdtiudlandet

erdetmuligtattilbagesøgemomsenvia

momsrefusionsordningen.Ansøgningen

tilandreEU-landeskalskeviaSKATs(i

Danmark)hjemmeside.Dererenforkortet

ansøgningsfristvedmomsrefusioniandre

EU-lande.Forudgifterafholdt(dateret)i

2014,skalansøgningensendessenestden

30.september2015.Ansøgningentiløvrige

landeskalsketildetpågældendeland,og

dererandretidsfrister.

4.2. Medarbejders rejserNårenmedarbejdererpårejseforar-

bejdsgiver,vildertypiskværetaleomen

rejsemedetaffølgendeformål:

1. Forretningsrejser

2.Studierejser

3.Privaterejser.

Forretningsrejsererikkeskattepligtige

formedarbejderen,dadisseharenkonkret

ogdirektesammenhængmedarbejdsgi-

versindkomsterhvervelse.

Hvismedarbejderensægtefælledeltager

iensådanrejse,oghvisdererenkonkret

ogdirektesammenhængmedægtefælles

deltagelseogvirksomhedensindkomster-

hvervelse,vilderhellerikkeværeskatte-

pligtheraf.

4. Forretningsrejser, studierejser og ferierejser

Page 18: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

18

Hvorderikkeerenforretningsmæssigbe-

grundelseforægtefællensdeltagelse,skal

derskebeskatninghosmedarbejderenaf

ægtefællensrejse.

Enstudierejse,derprimærttilgodeser

virksomhedensinteresser,vilikkevære

skattepligtig.Detharikkeumiddelbart

betydningforskattepligtenhosmedar-

bejderen,atenrejseindeholderetsåkaldt

mindreturistmæssigtislæt.Hvishoved-

formåletervirksomhedensinteresseistu-

dieturen,vilderværeenerhvervsmæssig

relevansforarbejdsgiver,ogdermedskal

derikkeskebeskatningafmedarbejderen.

Hvisderikkeerdennekonkreteinteressei

studieturenforvirksomheden,menderale-

neertaleomstudieturafgenerelkarakter,

vilderskebeskatninghosmedarbejderen.

Endeligtkandetforekomme,atarbejdsgi-

vergiverenferierejsetilmedarbejderne

ellerenmedarbejderogevt.ægtefælle.

Selvomdetkaldesteambuildingeller

udviklingafdetsocialemiljøivirksomhed,

vilderikkeværeentilstrækkeligtkonkret

ogdirektesammenhængmellemrejsen

ogvirksomhedensindkomsterhvervelse.

Derforersådannerejserskattepligtigefor

deltagerne.

Moms

Dererfradragformomsbelagteudgifter

efterdealmindeligeregler.Forhotelud-

giftererderfradragfor100%afmomsen,

hvorimodderer¼momsfradragforudgif-

tertilrestauration.Beggeanledningerskal

væreafstrengterhvervsmæssigkarakter

ogværeforbundetmedvirksomhedens

momspligtigeaktiviteter.Flyrejserogta-

xatureereksempelvismomsfrieiDanmark.

Formomsafudgifterafholdtiudlandet

erdetmuligtattilbagesøgemomsenvia

momsrefusionsordningen.Ansøgningen

tilandreEU-landeskalskeviaSKATs(i

Danmark)hjemmeside.Dererenforkortet

ansøgningsfristvedmomsrefusioniandre

EU-lande.Forudgifterafholdt(dateret)i

2014skalansøgningensendessenestden

30.september2015.Ansøgningentiløvrige

landeskalsketildetpågældendeland,og

dererandretidsfrister.

4.3. Tilstødende rejsedageDettekaldesogsåforkombinerederejser.

Detkunneeks.væresituationen,hvor

medarbejderenharværetpåforretnings-

rejsetiludlandetogsåbliveryderligere

enugeforatholdeferie.Isåfaldskalmed-

arbejderen(ogevt.ægtefælle)beskattes

afværdienafferiedelen.Dvs.overnatning,

forplejningogoplevelser,hvisdisseer

betaltafarbejdsgiver.

Vimenerikke,atderskalskefordelingaf

udgiftentilflyrejsen,daderharværeten

konkreterhvervsmæssiginteressefor

virksomhedeniatsendemedarbejderenpå

forretningsrejse.

4.4. BonuspointHvisenmedarbejderoptjenerbonuspoint,

somkanvekslestilenfrirejseellerover-

natning,påenflyrejsebetaltafarbejds-

giver,såskalmedarbejderenbetaleskat

affrirejsenellerovernatningen,hvisdisse

kommermedarbejderentilgodeprivat.

Page 19: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

19

Skattefradrag Momsfradrag Noter

25% 100% 0% 25% 100% Repræsentation - generelt X X Intet skattefradrag for udgifter

til tobak

Reklame - generelt X X

Personale - generelt X X1 X1 X1 1) Afhænger af udgiftens art. Intet skattefradrag for udgifter til tobak

Gaver Til reklame Til personale Til forretningsforbindelser

X

X X

X X

X2

2) Artikler med firmanavn eller logo under DKK 100/stk. til en ubestemt kreds

Bespisning

”Ude i byen” - Personale – herunder julefrokost/sommerfest - Forretningsforbindelser

I virksomhedens lokaler - Personale – herunder julefrokost/sommerfest - Bespisning af forretningsforbindelser - Bespisning af medarbejdere - interne møder og kurser

Generalforsamling - ”Ude i byen” - I virksomhedens lokaler

X

X

X

X X

X X

X

X

X3 X3

X3

X4

X4

3) Skal være af streng erhvervsmæssig karakter

4) Servering af mad under møder m.v. i virksomhedens lokaler, herunder også til personale ogvisse interne møder. Se folder om kantineordninger

Rejse- og overnatningsudgifter - Personale – hotelophold - Forretningsforbindelser – hotelophold

X

X

X5

X5

Før 1. januar 2015 var momsfradraget 75%

5) Skal være af streng erhvervs-mæssig karakter, og betaling må kun vedrøre hotelophold. Evt. betaling for morgenmad skal være specificeret på regningen, og denne del kan kun fratrækkes

Receptioner, jubilæer m.v.

”Ude i byen” - Personale - Forretningsforbindelser - Blandet deltagelse: - Overvejende personale - Overvejende forretningsforbindelser - Åbent hus – ubestemt kreds - Mindre servering (ikke bespisning) - Større traktement

I virksomhedens lokaler - Personale - Forretningsforbindelser - Blandet deltagelse: - Overvejende personale - Overvejende forretningsforbindelser - Åbent hus – ubestemt kreds - Mindre servering (ikke bespisning) - Større traktement

X X X X

X X X X

X X7

(X)6

X X7

(X)6

X X X X X X

X3

X3

X3

X3

X3

X3

(X)6

(X)6

6) Fuldt fradrag – hvis reklame – efter en konkret vurdering

7) 25% fradrag for forretningsforbindelser

Øvrigt Servering af sandwich, kager, chips, kaffe, vin, vand m.v. i forbindelse med fx messer, udstill-inger m.v.

Sponsorbidrag, med reklame som modydelse

X

X8

X

X8

8) Hvis sponsorbidrag giver mulighed for rejser, sportskampe, underholdning m.v., er der ikke fradrag for den del

Page 20: Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? · 4 Personale-, reklame- og repræsentati-onsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder, da de generelt afholdes, for at virksomheden

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

www.beierholm.dk

SkagenTel.98441399

HjørringTel.98921811

Frederikshavn Tel.98422266

Dronninglund Tel.98841233

AalborgTel.98187200

Aars Tel.98626044

FarsøTel.98631444

HobroTel.98520999

HadsundTel.98572444

ViborgTel.86611811

AarhusTel.87325700

KoldingTel.75537400

HaderslevTel.74521812

Vojens Tel.74540400

København Tel.39167600

HaslevTel.56312790

NæstvedTel.55770877

Slagelse Tel.55770877

Nykøbing FalsterTel.54882500

www.beierholm.dk