pessebres de sorra a la pineda

of 38 /38

Author: mario-mola

Post on 22-Mar-2016

233 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Les millors fotografies dels Pessebres de sorra que s’han fet a la platja de la Pineda de Vila-seca en 11 edicions. Cada any, un grup internacional d’escultors construeix un Pessebre amb unes 600 tones de sorra que s'exposa a la platja tot el Nadal. Aquest llibre vol perpetuar i difondre 11 obres artístiques que ja han desaparegut. Las mejores fotografías de los Belenes de arena que se han hecho en la playa de la Pineda de Vila-seca en 11 ediciones. Cada año, un grupo internacional de escultores construye un Belén con 600 toneladas de arena que se expone en la playa durante la Navidad. Este libro quiere perpetuar y difundir 11 obras artísticas que ya han desaparecido.

TRANSCRIPT

Page 1: Pessebres de sorra a la Pineda
Page 2: Pessebres de sorra a la Pineda

2

Dipòsit legal: ISBNImprès a Barcelona

Disseny grà� c: Mario Hernández

Fotogra� es: Daniel Doyle, Núria Vallverdú, Carme Vilaginés, Niall Magee, Mario Hernández, Anique Kuizenga, Ludo Roders, Raül Lubiano

Tractament d’imatges: Núria Vallverdú

Textos: Núria Vallverdú

Correció textos: Carme Vilaginés

Impressió: Grà� ques Alpres

Una idea de: Arenart, associació per l’escultura de sorra. http://www.aren-art.blogspot.com/

Novembre 2011© Mario Hernández i Núria VallverdúReservats tots els drets. Prohibida la reproducció total o parcial sense la deguda autorització.

Page 3: Pessebres de sorra a la Pineda

3

presentació de l’alcalde l’escultura de sorra

què és?com es fa?

quina sorra fa falta?qui fa escultura de sorra?

breu històrial’àngel 2000

l’estable 2001bressolant el nen 2002

el primer sopar 2003espiral 2004

jocs 2005societat de consum 2006

homenatge 2007manga 2008

a gran escala 2009construir i deconstruir 2010

els escultorsagraïments

presentación del alcaldela escultura de arena qué es? cómo se hace?qué arena se necesita?quién hace escultura de arena?breve historia 2000 el ángel2001 el portal2002 acunando al niño2003 la primera cena2004 espiral2005 juegos2006 sociedad de consumo2007 homenaje2008 manga2009 a gran escala2010 construir y deconstruirlos escultoresagradecimientos

4 667

11121314202838485868788898

110122128

Page 4: Pessebres de sorra a la Pineda

6

l’escultura de sorraquè és?

L’escultura de sorra és una construcció realitzada exclusivament amb sorra i aigua, igual que els castells que fèiem a la platja en la nostra infantesa. Però l’escultura pot adoptar tota mena de formes, ja siguin arquitectòniques, anatòmiques, d’objectes o abstractes. L’única condició és que no s’utilitzi cap mena d’estructura interna per aguantar-la; tot serà de sorra. Si ens remuntem en la Història, hi ha qui veu el seu origen en els egipcis, que sembla que utilitzaven maquetes de sorra per a futures construccions. O bé a l’Índia del segle XIV, quan un famós poeta representava els Déus amb sorra. Però no és � ns al segle XX que l’escultura de sorra passa a ser una forma d’expressió artística moderna, i ha adquirit popularitat grà-cies a diversos entusiastes que n’han fet la seva professió. Així, com a gran esdeveniment cultural, neix als Estats Units a principis dels anys 70, després s’exporta al Japó, i � nalment arriba a Europa l’any 1991.

La escultura de arena es una construcción realizada exclusivamente con arena y agua, al igual que los castillos que hacíamos en la playa en nuestra infancia. Pero la escultura puede adoptar todo tipo de formas, ya sean arquitectónicas, anatómicas, de objetos o abstractas. La única condición es que no se use ningún tipo de estructura interna para sostenerla; todo será arena. Si nos adentramos en la Historia hay quien ve su origen en los egipcios, pues parece ser que usaban maquetas de arena para futuras construcciones. O bien en la India del siglo XIV, cuando un famoso poeta representaba a los Dioses con arena. Pero no es hasta el siglo XX que la escultura de arena pasa a ser una forma de expresión artística moderna que ha adquirido popularidad gracias a varios entusiastas que han hecho de ella su profesión. Así, como gran evento cultural, nace en Estados Unidos a principios de los años 70, después se exporta a Japón y � nalmente llega a Europa en 1991.

qué es?

Page 5: Pessebres de sorra a la Pineda

7

com es fa?Les tècniques usades per fer escultura de sorra no difereixen massa de les que fan els nens a la platja. Es compacta la sorra, ben barrejada amb aigua, i després s’esculpeix el bloc compactat, de dalt cap a baix. Segons com s’hagi fet la com-pactació, es podran construir formes més o menys detallades o arriscades.

Per compactar la sorra es munten uns encofrats de fusta d’uns 60 cm d’alçada que es tanquen en una forma poligonal, ja sigui un quadrat, un triangle, un hexàgon o el que faci falta. S’omple l’encofrat de sorra amb l’ajuda d’una excavadora o d’una pala manual.

Las técnicas usadas para hacer escultura de arena no di� eren mucho de las que se usaban en la antigüedad. Se compacta la arena, bien mezclada con agua, y después se esculpe el bloque compactado de arriba hacia abajo. Según como esté la compactación se podrán construir formas más o menos detalladas o arriesgadas.

Para compactar la arena se montan unos encofrados de madera de unos 60cms de altura que se cierran en una forma poligonal, ya sea un cuadrado, un triángulo, un hexágono o lo que se necesite. Se llena el encofrado de arena con la ayuda de la excavadora o de una pala manual.

cómo se hace?

Page 6: Pessebres de sorra a la Pineda

38

2003el primer sopar

En aquesta edició introduïm l’humor a la representació del Pessebre. Un tret molt celebrat per alguns però també criticat per altres que no entenen que es pugui fer broma amb la Història Sagrada. Es tracta d’un homenatge al Sant Sopar de Leonardo da Vinci on Jesús, en comptes de ser un home de 33 anys, és el nen acabat de néixer. El lloc dels Apòstols l’ocupen els diferents personatges del Pessebre, des dels Reis d’Orient, � ns la bugadera o el caganer. Darrere la gran taula hi ha un paisatge en perspectiva que evoca el camí a Betlem, i on el departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Vila-seca hi introdueix la vegetació per tal de donar-li més realisme.

En esta edición introducimos el humor en la representación del Pesebre. Algo muy celebrado por unos pero también criticado por otros que no entienden que se pueda bromear con la Historia Sagrada. Se trata de un homenaje a la Santa Cena de Leonardo da Vinci donde Jesús, en vez de ser un hombre de 33 años, es un recién nacido. El lugar de los Apóstoles lo ocupan los diferentes personajes del Pesebre, desde los Reyes de Oriente, hasta la lavandera o el caganer. Detrás de la gran mesa hay un paisaje en perspectiva que evoca el camino a Belén, y donde el departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Vila-seca introduce la vegetación para darle más realismo.

la primera cena

Page 7: Pessebres de sorra a la Pineda

39

Page 8: Pessebres de sorra a la Pineda

40

Vista frontal on la posició dels personatges té molts paral·lelismes amb el Sant Sopar de Leonardo da Vinci

Vista frontal donde la posición de los personajes tiene muchos paralelismos con la Santa Cena de Leonardo da Vinci

En primer pla, la bugadera i el bou asseguts a la llarga taulaEn primer plano, la lavandera y el buey sentados en la larga mesa

Vista nocturna amb l’estel d’Orient presidint l’escena

Vista nocturna con la estrella de Oriente presidiendo la escena

Page 9: Pessebres de sorra a la Pineda

41

Page 10: Pessebres de sorra a la Pineda

42

Page 11: Pessebres de sorra a la Pineda

43

Sant Josep, la Mare de Déu i el Rei Baltasar mirant el nen Jesús assegut a la trona per soparSan José, la Virgen María y el Rey Bal-tasar mirando al niño Jesús sentado en la trona para cenar

Pàgina següent: en primer pla, el ca-ganer, la mula i el Rei Melcior

Página siguiente: en primer plano, el caganer, la mula y el Rey Melchor

Page 12: Pessebres de sorra a la Pineda

58

2005jocs

I si els personatges del pessebre fossin jocs i joguines? El Naixement fet de ninots de Playmobil®, l’àngel és un ós de peluix i els pastors són robots. Pensat especialment per al públic infantil, però sempre tenint unes altes exigències estètiques i compositives, el Pessebre dels jocs és el primer on el públic pot entrar al recinte de les escultures i passejar entre les diferents � gures. D’aquesta manera s’aconsegueix una proximitat amb la gent que permet apreciar els detalls molt millor. Aquesta disposició de � gures amb un “passeig” central es repetirà en totes les edicions posteriors.

Y si los personajes del Pesebre fueran juegos y juguetes? El Nacimiento con muñecos de Playmobil®, el ángel es un oso de peluche y los pastores son robots. Pensado especialmente para el público infantil, pero siempre teniendo unas altas exigencias estéticas y compositivas, el Pesebre de los juegos es el primero donde el público puede entrar en el recinto de las esculturas y pasear entre las varias � guras. Así se consigue una proximidad con la gente que permite apreciar mucho mejor los detalles. Esta disposición de � guras con un “paseo” central se repetirá en todas las ediciones posteriores.

juegos

Page 13: Pessebres de sorra a la Pineda

59

Page 14: Pessebres de sorra a la Pineda

62

Page 15: Pessebres de sorra a la Pineda

63

Page 16: Pessebres de sorra a la Pineda

64

Els àngels són un osset de peluix i un ninotetLos ángeles son un osito de peluche y un muñequito

Pàgines anteriors: la mula, el bou de drap, les ovelles, el llenyataire que és Pinotxo i la nina bugadera Páginas anteriores: la mula, el buey de trapo, las ovejas, el leñador que es Pinocho y la muñeca lavandera

Page 17: Pessebres de sorra a la Pineda

65

El Winnie the Pooh és un caganer molt subtilWinnie the Pooh es un caganer muy sutil

Pàgines següents: els Reis d’Orient viatjen dins d’una marieta amb rodes, i només se’ls veu si es mira a l’interior de la marieta

Páginas siguientes: los Reyes de Oriente viajan dentro de una mariquita con ruedas, y sólo se les ve si se mira el interior de la mariquita

Page 18: Pessebres de sorra a la Pineda

78

2007homenatge

Entenem que l’escultura de sorra és una forma d’expressió artística que ha begut de moltes fonts diferents i, evidentment, l’obra dels artistes reconeguts ha estat sempre una important font d’inspiració. És per això que l’edició d’aquest any vol retre un homenatge a alguns dels grans mestres d’aquí. Partim de la idea de què passaria si Gaudí, Dalí, Picasso, Miró i Subirachs es reunissin per fer un Pessebre. Deixant de banda la impossibilitat real de fer això per motius evidents, segurament el seu Pessebre no tindria res a veure amb el de La Pineda, però hem seguit l’estil de cada un d’ells per fer els diversos personatges: el pastor, de trets característics de l’obra de Subirachs, dins una cova gaudiniana, Josep i Maria amb per� ls cubistes o els Reis a un paisatge dalinià. Tot plegat per ajudar a fer volar la imaginació a tots aquells que s’endinsen en aquest món impossible.

Entendemos que la escultura de arena es una forma e expresión artística que ha bebido de muchas fuentes diferentes y, evidentemente, la obra de los artistas reconocidos ha sido siempre una importante fuente de inspiración. Es por esto que la edición de este año quiere rendir un homenaje a algunos de los grandes maestros de aquí. Partimos de la idea de qué pasaría si Gaudí, Dalí, Picasso, Miró y Subirachs se reunieran para construir un Pesebre. Dejando de lado la imposibilidad real de hacerlo por motivos evidentes, segu-ramente su Pesebre no tendría nada que ver con el de la Pineda, pero hemos seguido el estilo de cada uno de ellos para hacer los personajes: el pastor, con rasgos característicos de la obra de Subirachs, dentro de una cueva gaudiniana, María y José con per� les cubistas o los Reyes en un paisaje daliniano. Todo esto para ayudar a hacer volar la imaginación a todos los que se adentren en este mundo imposible.

homenaje

Page 19: Pessebres de sorra a la Pineda

79

Page 20: Pessebres de sorra a la Pineda

82

El caganer de Subirachs en una construcció de Gaudí

El caganer de Subirachs en una construcción de Gaudí

Dos Reis d’Orient entren a una tela de DalíDos Reyes de Oriente entran en un lienzo de Dalí

Page 21: Pessebres de sorra a la Pineda

83

Page 22: Pessebres de sorra a la Pineda

86

Page 23: Pessebres de sorra a la Pineda

87

Un pastor encén una foguera en una cova gaudiniana

Un pastor enciende una hoguera en una cueva gaudiniana

Page 24: Pessebres de sorra a la Pineda

88

2008manga

Aquí hi ha un canvi radical de registre. Ara l’homenatge és als famosos còmics japonesos Manga. Això permet fer unes caracteritzacions molt exagerades, quasi caricaturitzades, amb personatges de grans caps i grans ulls. Així mateix és el primer cop que per esculpir s’utilitza la Willysphere, una eina inventada per un dels escultors presents a la Pineda, que permet fer esferes de sorra, de diverses mides, de manera molt fàcil i ràpida. Aquí, les esferes són l’element compositiu que uneix totes les escenes del Pessebre, provocant un efecte quasi eteri, com si tot � otés sobre un gran núvol o unes bombolles de sabó.

Aquí hay un cambio radical de registro. Ahora el homenaje es a los famosos cómics japoneses Manga, lo cual permite hacer unas caracterizaciones muy exageradas, casi caricaturizadas, con personajes de grandes cabezas y grandes ojos. Asimismo, es la primera vez que se utiliza para esculpir la Willysphere, una herramienta inventada por uno de los escultores presentes en la Pineda, que permite crear esferas de arena, de varias medidas, de una forma muy rápida y sencilla. Aquí, las esferas son el elemento compositivo que une todas las escenas del Pesebre, provocando un efecto casi etéreo, como si todo � otara sobre una gran nube o unas burbujas de jabón.

manga

Page 25: Pessebres de sorra a la Pineda

89

Page 26: Pessebres de sorra a la Pineda

90

Els àngels dormen plàcidament en un núvol de bombolles Los ángeles duermen plácidamente en una nube de burbujas

Pàgines següents: el Pastor amb les ovelles, la bugadera i el caganer

Páginas siguientes: el pastor con las ovejas, la lavandera y el caganer

Page 27: Pessebres de sorra a la Pineda

91

Page 28: Pessebres de sorra a la Pineda

98

2009a gran escala

Un dels projectes més impactants que s’han fet a la Pineda. Habitualment en escultura de sorra les � gures humanes es fan a una escala 1,5 vegades l’escala real per tal que no semblin massa petites. Aquesta ve-gada, però, s’augmenta dràsticament aquesta mida per tal d’obtenir una percepció diferent de les � gures. Així, les textures i els detalls es mostren com si veiéssim el món a través d’un microscopi. Un món que habitualment és quasi imperceptible apareix davant nostre: veiem les profundes arrugues de la pell, els detalls dels cabells, les ninetes dels ulls.... En caminar per dins del Pessebre tots aquests detalls ens fan tenir una visió hiperrealista del nostre entorn.

Uno de los proyectos más impactantes que se han hecho en la Pineda. Habitualmente en escultura de arena las � guras humanas tienen una medida 1,5 veces la escala real para que no parezcan demasiado pequeñas. Pero esta vez se aumenta drásticamente esta medida para obtener una percepción diferente de las � guras. Así, las texturas y los detalles se muestran como si viéramos el mundo a través de un micro-scopio. Un mundo que es habitualmente casi imperceptible aparece ante nuestros ojos: vemos profundas arrugas en la piel, los detalles de los cabellos, las niñas de los ojos.... Al caminar por dentro del Pesebre todos estos detalles nos provocan una visión hiperrealista de nuestro entorno.

a gran escala

Page 29: Pessebres de sorra a la Pineda

99

Page 30: Pessebres de sorra a la Pineda

102

Els dos àngels aguanten la tela on descansa el nen JesúsLos dos ángeles aguantan la tela donde descansa el niño Jesús

La mirada penetrant del nen JesúsLa mirada penetrante del niño Jesús

Page 31: Pessebres de sorra a la Pineda

103

Page 32: Pessebres de sorra a la Pineda

122

els escultors

NÚRIA VALLVERDÚ Barcelona, 19702000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010

Arquitecta i periodista, entra al món de l’escultura de sorra l’any 1993 quan participa al Primer Festival Internacional d’Escultura de Sorra d’Europa. Des de llavors, i quan la seva feina li ho ha permès, ha assistit a diversos festivals i concursos internacionals. És la coordinadora del Pessebre de Sorra de La Pineda des de la seva creació, l’any 2000. És cofundadora de l’Associació Arenart per l’escultura de sorra.

Arquitecta y periodista, entra en el mundo de la escultura de arena en 1993 cuando participa en el Primer Festival Internacional de Escultura de Arena de Europa. Desde entonces, siempre que su trabajo se lo ha permitido, ha asistido a varios festivales y concur-sos internacionales. Es la coordinadora del Belén de Arena de La Pineda desde su creación en el año 2000. Es cofundadora de la asociación Arenart per l’escultura de sorra.

Fins al moment de fer aquest llibre han treballat al Pessebre de la Pineda 16 escultors procedents de diversos països i de diverses disciplines artístiques. A continuació hi ha una relació de tots ells, amb un breu currículum i, sota els seus noms, la llista dels anys en què han participat.

Hasta el momento de editar este libro han trabajado en el Pesebre de la Pineda 16 escultores procedentes de varios países y de varias disciplinas artísticas. A continuación hay una relación de todos ellos, con un breve currículo y, bajo sus nombres, la lista de los años en que han participado.

los escultores

Page 33: Pessebres de sorra a la Pineda

123

Graduada en pintura i Art grà� c a l’Acadèmia d’Arts de Rotterdam, s’inicia en l’escultura de sorra a mitjans dels anys 90 formant part de grans projectes a nivell internacional. També participa en festivals d’escultura de gel i de neu arreu del món. Tot això ho va compagi-nant amb diverses exposicions de la seva obra pictòrica als Països Baixos. Té una llarga llista de premis obtin-guts en les tres modalitats d’escultura efímera.

Graduada en pintura y Arte grá� co en la Academia de Artes de Rotterdam, se inicia en la escultura de arena a mediados de los años 90 tomando parte en grandes proyectos a nivel internacional. También participa en festivales de escultura de hielo y de nieve en todo el mundo. Todo esto lo va compaginando con varias exposiciones de su obra pictórica en los Países Bajos. Tiene una larga lista de premios obtenidos en las tres modalidades de escultura efímera.

LUDO RODERS Països Baixos, 1968

DANIEL DOYLE Irlanda, 1972

Després de graduar-se a l’Escola de Belles Arts de Dublín crea, juntament amb dos amics, el grup artístic Duthain Dealbh. Fa més de 15 anys que participen en festivals i concursos d’escultura de sorra, gel, neu i foc a tot el món, des de Sibèria � ns a Singapur, Canadà o la Xina. Ha guanyat nombrosos premis en les 4 modalitats d’escultura. També treballa en cinema, el seu primer documental “Cool Carvings” el van emetre a la televisió irlandesa TG4 el 2003.

Después de graduarse en la Escuela de Bellas Artes de Dublín, crea, junto a 2 compañeros, el grupo artístico Duthain Dealbh. Llevan más de 15 años participando en eventos de escultura de nieve, hielo, fuego y arena en todo el mundo, desde Siberia hasta Singapur, Canadá o China. Ha ganado numerosos premios en las 4 modalidades de escultura. También trabaja en cine, su primer documental, “Cool Carvings” fue emitido en la televisión irlandesa TG4 el 2003.

ANIQUE KUIZENGA Països Baixos, 1974

Il·lustradora graduada a l’Acadèmia de Belles Arts Minerva, de Groningen, Països Baixos. Comença amb l’escultura de sorra l’any 1997 i des de llavors ha partici-pat en múltiples festivals i concursos d’arreu del món, on ha recollit nombrosos guardons a nivell individual o en grup. A banda de la sorra també explora amb altres materials com el gel, la neu o el poliestirè expandit. Quan no viatja es dedica a la il·lustració i a la pintura.

Ilustradora graduada en la Academia de Bellas Artes Minerva, de Groninngen, Países Bajos. Empieza con la escultura de arena en 1997 y desde entonces ha par-ticipado en múltiples festivales y concursos de todo el mundo, donde ha recogido numerosos galardones a nivel individual o en grupo. Aparte de la arena también explora con otros materiales como el hielo, la nieve o el poliestireno expandido. Cuando no viaja se dedica a la ilustración y la pintura.

2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010

2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010

2000|2001|2002|2003|2004|2006|2007|2008|2009|2010

Page 34: Pessebres de sorra a la Pineda

124

Diplomat en Belles Arts a l’escola de Màrqueting i Disseny de Dublín. Membre fundador del grup artís-tic irlandès Duthain Dealbh, participa en nombroses exposicions dins i fora d’Irlanda, on ha guanyat diver-sos premis. Comença a treballar amb sorra el 1996 participant en projectes de gran format a Europa, Àsia i Estats Units. També treballa amb gel, neu, fusta i foc. Coproductor del documental “Cool Carvings”, emès a la televisió irlandesa TG4 el 2003.

Diplomado en Bellas Artes en la Escuela de Márqueting y Diseño de Dublín. Miembro fundador del grupo artís-tico irlandés Duthain Dealbh, participa en numerosas exposiciones dentro y fuera de Irlanda donde ha ganado varios premios. Empieza a trabajar en arena el 1996 participando en proyectos de gran formato en Europa, Asia y Estados Unidos. También trabaja en hie-lo, nieve, madera y fuego. Coproductor del documental “Cool Carvings”, emitido en la Tv irlandesa TG4 el 2003.

NIALL MAGEE Irlanda, 1972

WILFRED STIJGER Països Baixos, 1970

Artista polifacètic que treballa les tres dimensions amb diferents materials, com sorra, gel, neu, fusta o materials sintètics. Es dedica també a la pintura i a la decoració d’espais a través de la seva empresa Stijger-art. És l’inventor de la “Willysphere”, una eina per fer esferes en sorra, neu o gel de forma molt fàcil i ràpida. És, possiblement, un dels escultors amb més premis de festivals internacionals a les seves prestatgeries.

Artista polifacético que trabaja las tres dimensiones con varios materiales como la arena, el hielo, la nieve, la madera o sintéticos. Se dedica también a la pintura y a la decoración de espacios a través de su empresa Stijgerart. Es el inventor de la “Willysphere”, una herramienta para hacer esferas en arena, hielo o nieve de forma muy fácil y rápida. Posiblemente es uno de los escultores con más premios internacionales en sus estanterías.

FERGUS MULVANY Irlanda, 1971

Comença a esculpir en sorra el 1993 mentre estudia escultura a l’Escola de Belles Arts de Dublín, i actualment és la seva màxima ocupació professional. També treballa amb altres mitjans d’expressió com la fusta, l’acer, el ciment i, a l’hivern, el gel i la neu. Tant individualment com formant part d’un equip ha guanyat un gran nombre de premis internacionals. És molt reconegut per escultors i jurats de tot el món.

Empieza a esculpir en arena en 1993 mientras estudia escultura en la Escuela de Bellas Artes de Dublín, y actualmente es su máxima ocupación profesional. También trabaja con otros medios de expresión como la madera, el acero, el cemento, y en invierno el hielo y la nieve. Ya sea individualmente o formando parte de un equipo ha ganado un gran número de premios in-ternacionales. Es muy reconocido por los escultores y jurados de todo el mundo.

2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008

2000|2001|2002|2003|2004|2006|2007

2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010

Page 35: Pessebres de sorra a la Pineda

128

Hi ha una llarga llista de persones o entitats a les quals volem agrair el suport per a l’elaboració d’aquest llibre, però primer de tot hem d’esmentar el Patronat de Turisme de Vila-seca per la seva implicació incondicional durant onze anys en l’organització del Pessebre de Sorra de la Pineda. Així mateix, tant el Patronat com l’Ajuntament de Vila-seca, també ens han donat molt de suport, des del primer dia, per poder tirar aquest llibre endavant.

També donem les gràcies a l’Obra Social de la Caixa, a l’Hotel Estival Park i al col·lectiu pessebrista El Bou i la Mula per haver cregut en el nostre projecte i haver-hi col·laborat econòmicament.

agraïments

Hay una larga lista de personas o entidades a las que queremos agradecer su apoyo en la elaboración de este libro, pero primero tenemos que nombrar al Patronat de Turisme de Vila-seca por su implicación incondicional durante once años en la organización del Pessebre de Arena de la Pineda. Asimismo, tanto el Patronat como el Ajuntament de Vila-seca, también nos han apoyado mucho, desde el primer día, para poder tirar adelante este libro.

También damos las gracias a la Obra Social de la Caixa, al Hotel Estival Park y al colectivo pesebrista El Bou i la Mula por haber creído en nuestro proyecto y haber colaborado económicamente.

agradecimientos

Page 36: Pessebres de sorra a la Pineda

129

Francesc Vallverdú i Carme VilaginésJim i Ferran de Smon BarcelonaLluís Mª Gras Míriam RD Víctor Valls i Eva MartínezFerran Magrané Bárbara Müller, Morena i Fritz MüllerFamília Vallverdú Pi Álvaro Sicilia Berta Lobo

Finalment, agraïm especialment la participació de les persones que han col·laborat en l’elaboració del llibre a través de la web de patrocini col·lectiu; les seves aportacions han estat decisives a l’hora de poder fer el llibre. Els seus noms apareixen en l’odre en què han anat fent les aportacions.

Finalmente, agradecemos en especial la participación de las personas que han colaborado con la elaboración del libro a través de la web de patrocinio colectivo, sus aportaciones han sido decisivas a la hora de hacer el libro. Sus nombres aparecen en el orden en que han hecho sus aportaciones.

Mireia Norberto Rosa Vallverdú Montse Roldós Elena Noguera Guillem Terradas Susana i Eva de Mit Anna Jiménez Judith Sanz Guillemette Descombes Campus La Salle Barcelona

Dídac GordilloFamília Duch CabellosSandra TakagiMarta CampmanyAna i XeviGemma GazullaJosep Castillo

Page 37: Pessebres de sorra a la Pineda

perActivitats:

Organització de FestivalsOrganització de ConcursosTallers per a nensTallers per a empresesExhibicions

Associació Arenart

de sorral’escultura

Contacte:

http://aren-art.blogspot.com/93.454.25.37

Núria Vallverdú [email protected] Hernández [email protected]

Page 38: Pessebres de sorra a la Pineda