peugeot novi boxer furgon -...

of 6 /6
PEUGEOT CIJENE, OPREMA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE U primjeni od 01.02.2016. Novi BOXER Furgon

Upload: dangtuong

Post on 04-Jan-2019

238 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: PEUGEOT Novi BOXER Furgon - professional.peugeot.hrprofessional.peugeot.hr/media/deliacms/media/47/4756-3b17bc.pdf · tehniČke karakteristike boxer furgon l3h3 l2h1 l3h2 l4h2 2.2

PEUGEOT

CIJENE, OPREMA ITEHNIČKE KARAKTERISTIKE

U primjeni od 01.02.2016.

Novi BOXER Furgon

Page 2: PEUGEOT Novi BOXER Furgon - professional.peugeot.hrprofessional.peugeot.hr/media/deliacms/media/47/4756-3b17bc.pdf · tehniČke karakteristike boxer furgon l3h3 l2h1 l3h2 l4h2 2.2

Dimenzije

Page 3: PEUGEOT Novi BOXER Furgon - professional.peugeot.hrprofessional.peugeot.hr/media/deliacms/media/47/4756-3b17bc.pdf · tehniČke karakteristike boxer furgon l3h3 l2h1 l3h2 l4h2 2.2

Mase330 : NDM/Korisna nosivost = 3.0T / 1155 kg

333 : NDM/Korisna nosivost = 3.3T / 1325 do 1400 kg335 : NDM/Korisna nosivost = 3.5T / 1475 do 1575 kg435 : NDM/Korisna nosivost = 3.5T / 1360 do 1440 kg

Duljina vozila / Maksimalna duljina tovarnog prostoraza furgon s 1 redom sjedala

L1H1 : 4,96 m / 2,67mL2H1 : 5,41 m / 3,12mL2H2 : 5,41 m / 3,12mL3H2 : 6,00 m / 3,7mL4H2 : 6,36 m / 4,07mL4H3 : 6,36 m / 4,07m

Duljina tovarnog prostora za furgon s dva reda sjedalana podnici / na visini od 0,4 m

L2H1 : 3 12 m / 2 07m

Korisni prostor za furgon s 1 redom sjedalaL1H1 : 8 m³

L2H1 : 10 m³L2H2 : 11,5 m³L3H2 : 13 m³L4H2 : 15 m³L4H3 : 17 m³

Korisni prostor za furgon s 2 reda sjedalaL2H1 : 5,96 m³L3H2 : 9,04 m³

L4H2 : 10,35 m³

L2H1 : 3,12 m / 2,07mL3H2 : 3,70 m / 2,66 m

L4H2 :

Page 4: PEUGEOT Novi BOXER Furgon - professional.peugeot.hrprofessional.peugeot.hr/media/deliacms/media/47/4756-3b17bc.pdf · tehniČke karakteristike boxer furgon l3h3 l2h1 l3h2 l4h2 2.2

TE

HN

IČK

E K

AR

AK

TE

RIS

TIK

E B

OX

ER

FU

RG

ON

L3H

3L2

H1

L3H

2L4

H2

2.2

HD

i 11

02.

2 H

Di

130

2.2

HD

i 13

02.

2 H

Di

150

2.2

HD

i 13

02.

2 H

Di

150

3.0

HD

i 18

02.

2 H

Di

130

2.2

HD

i 15

03.

0 H

Di 1

802.

2 H

Di

130

2.2

HD

i 15

03.

0 H

Di 1

802.

2 H

Di

150

2.2

HD

i 13

02.

2 H

Di

150

2.2

HD

i 18

02.

2 H

Di

130

2.2

HD

i 15

03.

0 H

Di 1

802.

2 H

Di 1

302.

2 H

Di 1

302.

2 H

Di 1

30

Duž

ina

(m)

5,41

35,

998

6,36

3

Širi

na b

ez r

etro

vizo

ra (m

)

Vis

ina

(m)

2,76

02,

254

Vis

ina

utov

arno

g pr

aga

(m)

Međ

uoso

vins

ki r

azm

ak

(m)

3,45

0

Pre

dnji

prev

jes

(m)

Stra

žnji

prev

jes

(m)

1,38

0

Vol

umen

tov

arno

g pr

osto

ra

(m3)

155,

969,

0410

,35

Dul

jina

tere

tnog

pro

stor

a (m

)N

DN

DN

D

Širi

na iz

međ

u bl

atob

rana

kot

ača

(m)

ND

ND

ND

Dul

jina

izm

eđu

blat

obra

na k

otač

a i p

regr

ade

(m)

ND

ND

ND

Dul

jina

tere

tnog

pro

stor

a na

vis

ini 0

,4 m

(m)

2,07

2,66

3,02

Dul

jina

tere

tnog

pro

stor

a na

vis

ini 1

,0 m

(m)

1,92

2,50

2,87

Mak

sim

alna

vis

ina

(m)

2,17

216

621,

932

1,93

2

Mak

sim

alna

šir

ina

(m)

Širi

na d

esni

h kl

izni

h vr

ata

(m)

Vis

ina

desn

ih k

lizni

h vr

ata

(m)

1485

Vis

ina

stra

žnjih

vra

ta

(m)

2030

1520

Širi

na

stra

žnjih

vra

ta (m

)

Mas

a pr

azno

g vo

zila

(K

g) (s

voz

ačem

)19

2019

3520

8020

8021

3020

7522

1522

4521

5022

2523

25

Mak

sim

alna

mas

a pr

ikol

ice

s ko

čnic

ama

(Kg)

2000

2500

3000

Naj

veća

dop

ušte

na m

asa

vozi

la

(Kg)

3300

Kor

isna

nos

ivos

t (K

g)

1155

1140

1295

1575

1575

1495

1445

1500

1360

1330

1225

1350

1250

Mak

sim

alno

dop

ušte

na m

asa

na k

rovu

(Kg)

Mak

s. d

opuš

teno

opt

ereć

enje

na

pred

njoj

oso

vini

(Kg)

1750

1850

2100

Mak

s. d

opuš

teno

opt

ereć

enje

na

zadn

joj o

sovi

ni (K

g)19

0020

0024

00

Rad

na z

apre

min

a m

otor

a

(cm

3)29

9929

9929

9921

9821

9829

9921

9821

9821

98

Bro

j cili

ndar

a

/ R

aspo

red

Bro

j ven

tila

po

cilin

dru

Mak

sim

alna

sna

ga

KW

pri o

k/m

in81

pri

3500

96 p

ri 35

0096

pri

3500

110

pri 3

500

96 p

ri 35

0011

0 pr

i 350

013

0 pr

i 360

096

pri

3500

110

pri 3

500

130

pri 3

600

96 p

ri 35

0011

0 pr

i 350

013

0 pr

i 360

011

0 pr

i 350

096

pri

3500

110

pri 3

500

130

pri 3

600

96 p

ri 35

0011

0 pr

i 350

013

0 pr

i 360

096

pri

3500

96 p

ri 35

0096

pri

3500

Mak

sim

alni

okr

etni

mom

ent

Nm

pri

ok/m

in25

0 pr

i 175

032

0 pr

i 200

032

0 pr

i 200

035

0 pr

i 175

032

0 pr

i 200

035

0 pr

i 175

040

0 pr

i 140

032

0 pr

i 200

035

0 pr

i 175

040

0 pr

i 140

032

0 pr

i 200

035

0 pr

i 175

040

0 pr

i 140

035

0 pr

i 175

032

0 pr

i 200

035

0 pr

i 175

040

0 pr

i 140

032

0 pr

i 200

035

0 pr

i 175

040

0 pr

i 140

032

0 pr

i 200

032

0 pr

i 200

032

0 pr

i 200

0

Nor

ma

zašt

ite

okol

iša

Mak

sim

alna

brz

ina

(Km

/h)

145

155

155

162

150

157

166

150

157

166

150

157

166

152

150

157

160

145

152

155

150

148

142

Gra

dska

vož

nja

(l/10

0 km

)8,

58,

59,

29,

29,

29,

210

,19,

29,

210

,19,

29,

210

,19,

29,

39,

311

,69,

39,

311

,6N

DN

DN

D

Izva

ngra

dska

vož

nja

(l/10

0 km

)5,

85,

86,

36,

36,

36,

36,

76,

36,

36,

76,

36,

36,

76,

36,

56,

57,

46,

56,

57,

4N

DN

DN

D

Mje

šovi

ta v

ožnj

a (l/

100

km)

6,8

6,8

7,4

7,4

7,4

7,4

8,0

7,4

7,4

8,0

7,4

7,4

8,0

7,4

7,5

7,5

8,9

7,5

7,5

8,9

ND

ND

ND

Emis

ija C

O2

mje

šovi

ta (g

/km

)18

018

019

519

519

519

520

919

519

520

919

519

520

919

519

919

923

619

919

923

6N

DN

DN

D

Vol

umen

spr

emni

ka z

a go

rivo

(lit

)

Bro

j stu

pnje

va p

rije

nosa

mje

njač

a

Tip

gum

a u

seri

ji (o

visn

o o

verz

iji i

opre

mi)

Koč

nice

pre

dnje

/ s

traž

nje

Pre

dnji

ovje

s

Stra

žnji

ovje

s

6,36

3

L4 H

2

205/

70 R

15, 2

15/7

0 R1

5, 2

25/7

0 R1

5, 2

15/7

5 R1

6, 2

25/7

5 R1

6

Furg

on s

dva

red

a sj

edal

a

2,52

2

3500

1,75

517

55

1,79

017

90

3500

1,93

22,

172

Vanjske dimenzije

Furg

on 4

35

L2H

2L2

H2

L3 H

2L4

H3

Furg

on 3

35

1,38

0

3,12

0

10

5,41

3

L2 H

1

5,99

8

2,52

2

2,03

01,

790

2,05

0

2,76

0

od

0,53

5 d

o 0,

565

3,45

04,

035

2,52

2

1850

2000

Dimenzije otvora

1,25

0

1,56

2

Unutarnje dimenzije

11,5

1317

4,11

5

3000

1975

2100

2400

2500

150

2135

2050

1525

1630

1650

1750

1900

Mase i nosivosti

2500

2165

2198

2198

4 / r

edni

2198

2198

1400

1375

2000

Potrošnja i performanse

90

Motori

4

Euro

5

Furg

on

333

1,01

5

Mjenjači, kočnice, gume i ovjesi

6

Vent

ilira

ni d

isko

vi /

Dis

kovi

Neo

visn

i ovj

es ti

p ps

eudo

McP

hers

on s

spi

raln

im o

prug

amam

a, te

lesk

opsk

im h

idra

ulič

nim

am

ortiz

erim

a i s

tabi

lizat

orom

Uzd

užni

list

opr

uge

s te

lesk

opsk

im h

idra

ulič

nim

am

ortiz

erim

a

1440

1410

Furg

on 3

30

3,00

0

4,96

3

L1 H

1

2,25

4

1,87

0

1,93

2

1,52

0

0,94

8

3,55

5

3,74

5

2000

3000

4,03

5

1,01

5

15

2,46

2

2,66

6

2,91

4

3,70

54,

070

3,92

0

1,42

2

1,63

82,

223

1,66

2

1,48

5

3300

2,67

0

3,11

6

1,88

8

8

1,07

5

Page 5: PEUGEOT Novi BOXER Furgon - professional.peugeot.hrprofessional.peugeot.hr/media/deliacms/media/47/4756-3b17bc.pdf · tehniČke karakteristike boxer furgon l3h3 l2h1 l3h2 l4h2 2.2

CJE

NIK

bez

PD

V-a

s P

DV

-om

8 m

³L1

H1

2.2

HD

i FAP

E5

110

2198

BVM

D2P

U91

DH

DP6

04A0

C014

0.82

017

6.02

5

8 m

³L1

H1

2.2

HD

i FAP

E5

130

2198

BVM

D2P

U91

DH

DQ

604A

0C0

148.

320

185.

400

10 m

³L2

H1

2.2

HD

i FAP

E5

130

2198

BVM

D2P

U93

EHD

Q60

4A0C

015

6.02

019

5.02

5

10 m

³L2

H1

2.2

HD

i FAP

E5

150

2198

BVM

D2P

U93

EHD

R604

A0C0

160.

520

200.

650

11,5

L2H

2 2

.2 H

Di F

AP E

513

021

98BV

MD

2PU

93JH

DQ

604A

0C0

159.

870

199.

838

11,5

L2H

2 2

.2 H

Di F

AP E

515

021

98BV

MD

2PU

93JH

DR6

04A0

C016

4.37

020

5.46

3

11,5

L2H

2 3.

0 H

Di F

AP E

517

729

98BV

MD

2PU

93JH

DS6

04A0

C017

7.37

022

1.71

3

11,5

L2H

2 2.

2 H

Di F

AP E

513

021

98BV

MD

2PU

93KH

DQ

604A

0C0

163.

720

204.

650

11,5

L2H

2 2.

2 H

Di F

AP E

515

021

98BV

MD

2PU

93KH

DR6

04A0

C016

8.22

021

0.27

5

11,5

L2H

2 3.

0 H

Di F

AP E

517

729

98BV

MD

2PU

93KH

DS6

04A0

C018

1.22

022

6.52

5

13 m

³L3

H2

2.2

HD

i FAP

E5

130

2198

BVM

D2P

U95

KHD

Q60

4A0C

016

7.57

020

9.46

3

13 m

³L3

H2

2.2

HD

i FAP

E5

150

2198

BVM

D2P

U95

KHD

R604

A0C0

172.

070

215.

088

13 m

³L3

H2

3.0

HD

i FAP

E5

177

2998

BVM

D2P

U95

KHD

S604

A0C0

185.

070

231.

338

15 m

³L3

H3

2.2

HD

i FAP

E5

130

2198

BVM

D2P

U95

NH

DQ

604A

0C0

171.

420

214.

275

15 m

³L3

H3

2.2

HD

i FAP

E5

150

2198

BVM

D2P

U95

NH

DR6

04A0

C017

5.92

021

9.90

0

15 m

³L4

H2

2.2

HD

i FAP

E5

130

2198

BVM

D2P

U97

LHD

Q60

4A0C

017

4.42

021

8.02

5

15 m

³L4

H2

2.2

HD

i FAP

E5

150

2198

BVM

D2P

U97

LHD

R604

A0C0

178.

920

223.

650

15 m

³L4

H2

3.0

HD

i FAP

E5

177

2998

BVM

D2P

U97

LHD

S604

A0C0

191.

920

239.

900

17 m

³L4

H3

2.2

HD

i FAP

E5

130

2198

BVM

D2P

U97

OH

DQ

604A

0C0

178.

270

222.

838

17 m

³L4

H3

2.2

HD

i FAP

E5

150

2198

BVM

D2P

U97

OH

DR6

04A0

C018

2.77

022

8.46

3

17 m

³L4

H3

3.0

HD

i FAP

E5

177

2998

BVM

D2P

U97

OH

DS6

04A0

C019

5.77

024

4.71

3

333

5,96

L2H

1 2.

2 H

Di F

AP E

5 13

021

98BV

MD

2PU

93EH

DQ

604D

O17

6.64

522

0.80

6

435

10,3

5m³

L4H

2 2.

2 H

Di F

AP E

5 13

021

98BV

MD

2PU

97LH

DQ

604D

O19

5.04

524

3.80

6

Peug

eot H

rvat

ska

zadr

žava

pra

vo p

rom

jene

cije

na, t

ehni

čkih

kar

akte

ristik

a i o

prem

e, b

ez p

reth

odne

naj

ave.

Peu

geot

Hrv

atsk

a d.

o.o.

, Ban

i 75,

10.

010

Buzi

n (Z

agre

b), H

rvat

ska,

te

l:+38

5-1-

6611

-406

, fax

:+38

5-1-

6611

-491

* Opi

s m

jenj

ača:

BVM

- M

anua

lni m

jenj

ač, B

VA/E

AT6

- Au

tom

atsk

i mje

njač

, BVM

P/ET

G -

Pilo

tiran

i mje

njač

Tip

Var

ijant

aZa

prem

ina

tova

rnog

pr

osto

ra (m

³)M

otor

Snag

a (K

S)

Rad

ni

obuj

am

mot

ora

(ccm

)

Vrs

ta

mje

njač

a*G

oriv

oK

odif

ikac

ija

Cije

na v

ozila

bez

dod

atni

h op

cija

Boxer

Furg

on

333

435

Furg

on s

dv

a re

da

sjed

ala

330

335

Page 6: PEUGEOT Novi BOXER Furgon - professional.peugeot.hrprofessional.peugeot.hr/media/deliacms/media/47/4756-3b17bc.pdf · tehniČke karakteristike boxer furgon l3h3 l2h1 l3h2 l4h2 2.2

UF04 O 1.875 1.500HU02 O 2.300 1.840RK04 O 925 740PR01 O 1.375 1.100FE10 O 1.875 1.500FE12 O 1.875 1.500RE01 O 9.375 7.500RE07 O 12.193 9.754VC02 O 1.375 1.100PC11 O 461 369PC12 O 4.000 3.200NN01 O 2.000 1.600

NF04 O(4) 3.740 2.992

UB01 O 2.813 2.250UB09 O 6.250 5.000RG01 O 1.875 1.500RC57 O 3.125 2.500RC58 O 5.875 4.700JY02 O 8.750 7.000VH04 O 1.250 1.000RH16 O 3.279 2.623NO02 O 1.125 900

WM08 O 0 0

Opcije

Kožno kolo upravljača i ručica mjenjača

Individualno sjedalo suvozača s podešavanjem visine, lumbalnim podešavanjem i naslonom za ruke (ako nema optj)

El. podesiva i grijanje vanjska ogledala (u seriji uz HU02)

LED prednja dnevna svjetla (ne vrijedi za L4 verzije)Svjetla za maglu

FurgonŠifra opcije

Ostakljena desna bočna klizna vrata

Radio USB s komandama na upravljaču i bluetooth

Vozačko sjedalo sa suspenzijom

Klima uređaj ručne prilagodbe s hlađenim pretincem u kabini (u seriji uz BQ01 ili NR01)

Radio CD MP3 s dodirnim zaslonom i bluetooth uređajem (u seriji uz JY02)

Hill descent control + inteligentni sustav protiv proklizavanja

Stražnji parking senzori

Zračni jastuk suvozača + bočna zračna jastuka + bočne zračne zavjese (ako nema OPTJ), uz ovu opciju dobiva se individualno suvozačko mjesto

Klima uređaj automatski s hlađenim pretincem u kabini

Zračni jastuk suvozača (u seriji uz NF04)

Navigacija u boji, Radio CD MP3 s dodirnim zaslonom i bluetooth uređajem

Stražnji parking senzori i stražnja kamera za parkiranje

LED prednja dnevna svjetla (za L4 verzije)

Lijeva bočna klizna vrata

Tempomat

Ostakljena stražnja krilna vrata s grijanim staklom

Spremnik za gorivo 125 l

Cijene u kunamaCijena s PDV-om

Cijena bez PDV-a

El. podesiva i grijanje vanjska ogledala + Električno preklopivi retrovizori

M lik b j

Furgon

ESPServo upravljač, ABS + AFU

Zračni jastuk za vozačaPirotehnički zatezači sigurnosnih pojaseva

Pokazivač vezanosti vozačevog sigurnosnog pojasaCentralno daljinsko zaključavanje s odvojenim zaključavanjem prtljažnog prostora

Automatsko zaključavanje vrata u vožnjiElektrični podizači prednjih stakala

Vozačko sjedalo + klupa za 2 suputnika Sjedalo vozača podesivo po visini

Polica iznad vjetrobranskog staklaUtičnica 12 V u teretnom prostoru

Pepeljara i upaljač za cigaretePregradna stijena s prozorom

Bočna zaštita na pola visine u tovarnom prostoruStražnja dvokrilna limena vrata, Desna bočna klizna vrata

Upravljač podesiv po dubini/visiniDesna bočna limena klizna vrata

Furgon s dva reda sjedalaFurgon +

Klupa za 4 putnika u drugom redu iza koje je pregradna stijena s prozoromFiksni prozori u drugom redu sjedala

Spremišta ispod sjedala u drugom redu s pristupom iz kabine ili iz tovarnog prostora

0MM0 O 4.250 3.400OME0 O 4.253 3.402SU01 O 461 369MI01 O 923 738MI04 O 925 740LL02 O 2.875 2.300BQ01 O 763 610BF02 O(2) 359 287JI01 O 923 738

NR01 O 3.279 2.623PE03 O 725 580

Zaštita poda teretnog prostora od drva (nije dostupno na produženoj kabini) GG01 O 4.663 3.730Kuka za vuču s s odvojivom kuglom AQ05 O 6.250 5.000

AQ03 O 5.000 4.000SE04 O 925 740UA04 O 13.575 10.860SE08 O 925 740

O = opcija

(2) samo za motore 2.2 Hdi(4) opcija osim za TEP unutrašnjost; ne može se naručiti ukoliko se naruči RH16

Kuka za vuču s fiksnom kuglom

Popunjeni ukrasni poklopci kotača

Ojačana pneumatika 225/70 R15 M&S Michelin (u seriji uz UF04) na 330, 333, 335

Specijalna boja

Ojačani akumulator

Ojačana pneumatika 225/70 (u seriji uz UA04)

Stražnji pneumatski ovjes

Stražnja vrata s otvaranjem do 270°

Priprema za klimu straga

Stražnji ovjes za veću udobnost (na izvedbama 30, 33 i 35) ako nema UA04

Ojačani alternator

Ojačanje zadnje osovine

Prednje zavjesice + Stražnje zavjesice

Utičnica za transformator (u seriji uz DK08 ili NR01)

Metalik boja

Opis modela je informativan. Peugeot Hrvatska zadržava pravo promjene cijena, tehničkih karakteristika i opreme, bez prethodne najave.Peugeot Hrvatska d.o.o., Bani 75, 10.010 Buzin (Zagreb), Hrvatska, tel:+385-1-6611-406, fax:+385-1-6611-491