pÃaz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃaiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ pȶ c©aiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ...

of 245 /245
ȶ GvÁà £Á PÁAiÀ ÄðPÀ æ ªÀ ÄUÀ ¼À Ä - 2017-18 ¥À Ål ¸À A. 207 ÃAzÀ æ ¥À ÄgÀ¸À ÌøvÀ gÁ¶ÖçÃAiÀ Ä ¸À ĹÜgÀ ȶ C©ü AiÀiÁ£À É Ì ²Ã¶ðPÉ : 2401-00-108-1-15) r ªÀ ÄtÄÚ DgÉÆÃUÀ å aÃn PÁAiÀ ÄðPÀ æ ªÀ Ä ¦ÃpPÉ ªÀ ÄtÄÚ ¸À ¸À åUÀ ½UÉ ¥É ÆõÀ PÁA±À ¼À £À Äß MzÀ V¸À ĪÀ fêÀ AvÀ ¸Ázs À £À . ªÀ ÄtÄÚ ««zs À ®ªÀ uÁA±À , ¸ÁªÀ AiÀ ĪÀ ªÀ¸À ÄÛUÀ ¼À Ä, ¤ÃgÀ Ä, UÁ½AiÀ Ä£À Äß ««zs À ¥À æ ªÀ iÁtUÀ ¼À °è ºÉ ÆA¢zÀ ÄÝ, ¸À ¸À åUÀ ¼À ¨É ¼À ªÀ ¸À ºÀ PÁjAiÀ iÁVgÀ ÄvÀ ÛªÉ . ªÀ ÄtÄÚ ¼À G¥À AiÀ ÄÄPÀ ÛvÉ AiÀ Ä Dzs ÁgÀ ªÉ ÄÃ¯É CªÀ ÅUÀ ¼À £À Äß «AUÀ r¹ Czs À åAiÀ Ä£À £À qɸÀ ¯ÁUÀ ÄwÛzÉ . ªÀ ÄtÄÚ ¸À «ÄÃPÉ ëUÀ ¼À £À Äß £É ʸÀ VðPÀ ¸À A¥À £À Æä® ¤ªÀ ðºÀ UÉ ªÀ ÄvÀ ÄÛ ªÀ ÄtÄÚ «±É èõÀ AiÀ Ä£À Äß gÀ ¸À ƧâgÀ §¼À ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¤ªÀ ðºÀ AiÀ Ä MAzÀ Ä ¨s ÁUÀ ªÁV £À ¸À ¯ÁUÀ ÄvÀ ÛzÉ . ªÀ ÄtÄÚ ¥s À ®ªÀ vÀÛ vÁ ¹Üw ¸À ªÀ ÄUÀ æ ȶ ¥À ÞwAiÀ Är ¸À Äzs ÁjvÀ ©ÃdUÀ ¼À §¼À , ¤ÃgÁªÀ j ¨s À ªÀ¸É Dzs ÁjvÀ ¸À ƧâgÀ §¼À ¬ÄAzÀ DºÁgÀ GvÁázÀ £É AiÀ Ä°è UÀ ªÀ Ä£ÁºÀ ð ¨É ¼À ªÀ PÁt§ºÀ ÄzÁVzÉ . ºÉ £À ¸À ƧâgÀ ªÀ ÄvÀ ÄÛ ¸À Äzs ÁjvÀ ½UÀ ¼À §¼À ¬ÄAzÀ ªÀ ÄtÂ Ú £À °è ¸ÁªÀ AiÀ ĪÀ CA±À ÆgÀ ¬ÄAzÀ , ªÀ ÄtÂ Ú £À ÄtªÀ ÄlÖ E½ªÀ ÄÄRªÁUÀ ÄvÀ ÛzÉ . gÁdåzÀ °è ¸ÁgÀ À , gÀ AdPÀ ºÁUÀ Æ ¥É ÆÃmÁåµï£À ¤¢ðµÀ Ö ¥À æ ªÀ iÁtªÁzÀ 4:2:1 UÉ JzÀ ÄgÁV 2010-11 gÀ °è gÀ ¸À ƧâgÀUÀ ¼À §¼À AiÀ Ä C£À Ä¥ÁvÀ ªÀ Å 2.55:1.75:1.0 EzÀ ÄÝ, 2016-17 £É à ¸Á°£À °è F ¥À æ ªÀ iÁtªÀ Å 3.72:2.06:1.0 gÀ µÀ ÄÖ ºÉ AiÀ iÁVgÀ ÄvÀ ÛzÉ . DzÁUÀ Æå C¸À ªÀ ÄvÉ Æî£À gÀ ¸ÀUÉ Æ§âgÀ ¼À §¼À ¬ÄAzÀ §ºÀ ÄvÉ ÃPÀ ¨s ÁUÀ ¼À °è ¥À æ zs Á£À ¥É ÆõÀ PÁA±À ¼À Ä (¸ÁgÀ À , gÀ AdPÀ , ¥É ÆmÁåµï), ¸É AqÀ j ¥É ÆõÀ PÁA±À (UÀ Azs À ) ªÀ ÄvÀ ÄÛ ®WÀÄ ¥É ÆõÀ PÁA±À ¼À (¨É ÆÃgÁ£ï, fAPï, vÁªÀ Äæ , PÀ ©ât, ªÀ iÁåAUÀ ¤Ã¸ï) ¥À æ ªÀ iÁtzÀ °è ÆgÀ AqÀ ħA¢gÀ ÄvÀ ÛzÉ . 2016-17 gÀ CAQ CA±À ¥À æ PÁgÀ £ÁðlPÀ zÀ°è ¸À ĪÀ iÁgÀ Ä 794.772 ¸Á«gÀ l£ï ¸ÁgÀ À , 440.561 ¸Á«gÀ l£ï gÀ AdPÀ ºÁUÀÆ 213.452 ¸Á«gÀ l£ï ¥É ÆmÁåµï ¸À ƧâgÀ ¼À §¼À AiÀ iÁVgÀ ÄvÀ ÛzÉ . ¥À æ w ºÉ ÖÃgï §¼À ¥À æ PÁgÀ 65 Kgs/Ha ¸ÁgÀ d£À , 36 AdPÀ ºÁUÀ Æ 17 Kgs/Ha ¥É ÆmÁåµï gÀ ¸À ƧâgÀ ¼À §¼À AiÀ iÁVzÉ . 2015-16 ºÁUÀ Æ 2016-17 £É à ¸Á®ÄUÀ ¼À °è ªÀ ÄtÄÚ DgÉ ÆÃUÀ å C©ü AiÀ iÁ£À r PÉ ÊUÉ ÆAqÀ ªÀ ÄtÄÚ «±É èõÀ ¥s À °vÁA±À ¼À À ĸÁgÀ £ÁðlPÀ °è 21.98% ªÀ ÄtÄÚ ºÀ ĽAiÀ iÁVzÀ ÄÝ, 28.84% gÀ µÀ ÄÖ PÁëjÃAiÀ ĪÁVgÀ ÄvÀ ÛzÉ . ¸À ĪÀ iÁgÀ Ä 22.77 % ¸ÁgÀ À , 8.15 % gÀ AdPÀ , 16.41% ¥É ÆmÁåµï, 31.91% Azs À , ¥É ÆõÀ PÁA±À ¼À ÆgÀ ªÀ ÄtÂ Ú £À °è AqÀ ħA¢gÀ ÄvÀ ÛzÉ . ®WÀ Ä ¥É ÆõÀ PÁA±À ¼À °è 46.77% ¸À Ä, 46.70% PÀ ©ât 7.79% vÁªÀ Äæ , 16.95% ªÀ iÁåAUÀ ¤Ã¸ï ªÀ ÄvÀ ÄÛ 16.75% ¨É ÆÃgÁ£ï PÉ ÆgÀ AqÀ Ä §A¢gÀ ÄvÀ ÛzÉ . ªÀÄtÄÚ «±É èõÀ uÁ Dzs ÁjvÀ ¸À ƧâgÀ §¼À AiÀ Ä£É Æß¼À ÆAqÀ ¸À ܼÀ ¤¢ðµÀ Ö ¥É ÆõÀ PÁA±À ¤ªÀ ðºÀ ¬ÄAzÀ ¸À ƧâgÀ §¼À ¸ÁªÀ ÄxÀ åðvÉ AiÀ Ä£À Äß ºÉ ¸À §ºÀ ÄzÁVgÀ ÄvÀ ÛzÉ . MAzÀ Ä ¤¢ðµÀ Ö jÃwAiÀ Ä ªÀ ÄtÂ Ú ¸À ÆPÀ ÛªÁVgÀ ¸À ƧâgÀ ªÀ Å D ªÀ ÄtÂ Ú UÉ zÉ ÆõÀ AiÀ ÄÄPÀ Û ¸À ƧâgÀ ªÁVgÀ ÄvÀ ÛzÉ . F jÃwAiÀ Ä ¸À ƧâgÀ §¼À ¬ÄAzÀ ¨É ¼É GvÁàzÀ £É AiÀ ÄÄ ÄApvÀ ªÁUÀ ÄvÀ ÛzÉ . ºÀ Ľ ªÀ ÄtÄÚ /PÁëgÀ ªÀ ÄtÄÚ ½UÉ ¤¢ü ðµÀ Ö jÃwAiÀ Ä gÀ ¸À ƧâgÀ ¼À £À Äß §¼À ªÀ iÁqÀ ĪÀ À ±À åPÀ ¬ÄgÀ ÄvÀ ÛzÉ . ¤Ãj£À °è PÀ ĪÀ ¸À ƧâgÀ ¼À £À Äß ºÀ ¤ ªÀ ÄvÀ ÄÛ vÀ ÄAvÀ ÄgÀ Ä ¤ÃgÁªÀ jAiÀ Ä ªÀ ÄÆ®PÀ (Fertigation) ¤ÃqÀ ĪÀ ÅzÀ jAzÀ ¤ÃgÀ Ä ªÀ ÄvÀ ÄÛ gÀ ¸À ƧâgÀ ¼À §¼À PÉ

Author: others

Post on 18-Jan-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 207

PÉÃAzÀæ ¥ÀÄgÀ ÀÌøvÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ C©üAiÀiÁ£À( ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ: 2401-00-108-1-15)

zÀr ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

¦ÃpPɪÀÄtÄÚ ¸À ÀåUÀ½UÉ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ fêÀAvÀ ¸ÁzsÀ£À. ªÀÄtÄÚ ««zsÀ

®ªÀuÁA±À, ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÀÄ, UÁ½AiÀÄ£ÀÄß ««zsÀ ¥ÀæªÀiÁtUÀ¼À°è ºÉÆA¢zÀÄÝ, À ÀåUÀ¼À¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄtÄÚUÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß«AUÀr¹ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀ ÁUÀÄwÛÛzÉ. ªÀÄtÄÚ ¸À«ÄÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¤ªÀðºÀuÉUɪÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÀ ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁV£ÀqÉ À ÁUÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÁ ¹Üw¸ÀªÀÄUÀæ PÀȶ ¥ÀzÀÞwAiÀÄr ¸ÀÄzsÁjvÀ ©ÃdUÀ¼À §¼ÀPÉ, ¤ÃgÁªÀj ¨sÀgÀªÀ¸É DzsÁjvÀ

gÀ ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPɬÄAzÀ DºÁgÀ GvÁázÀ£ÉAiÀÄ°è UÀªÀÄ£ÁºÀð ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÁt§ºÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£ÀgÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁjvÀ vÀ½UÀ¼À §¼ÀPɬÄAzÀ ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ CA±ÀzÀ PÉÆgÀvɬÄAzÀ,ªÀÄtÂÚ£À UÀÄtªÀÄlÖ E½ªÀÄÄRªÁUÀÄvÀÛzÉ. gÁdåzÀ°èè ¸ÁgÀd£ÀPÀ, gÀAdPÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆÃmÁåµï£À¤¢ðµÀÖ ¥ÀæªÀiÁtªÁzÀ 4:2:1 UÉ JzÀÄgÁV 2010-11 gÀ°è gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ2.55:1.75:1.0 EzÀÄÝ, 2016-17 £Éà ¸Á°£À°è F ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ 3.72:2.06:1.0 gÀµÀÄÖºÉaÑUÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå C ÀªÀÄvÉÆî£À gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPɬÄAzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è¥ÀæzsÁ£À ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ (¸ÁgÀd£ÀPÀ, gÀAdPÀ, ¥ÉÆmÁåµï), ¸ÉPÉAqÀj ¥ÉÆõÀPÁA±À (UÀAzsÀPÀ)ªÀÄvÀÄÛ ®WÀÄ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À (¨ÉÆÃgÁ£ï, fAPï, vÁªÀÄæ, PÀ©ât, ªÀiÁåAUÀ¤Ã¸ï) ¥ÀæªÀiÁtzÀ°èPÉÆgÀvÉ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.

2016-17 gÀ CAQ CA±ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ÀĪÀiÁgÀÄ 794.772 ¸Á«gÀ l£ï¸ÁgÀd£ÀPÀ, 440.561 ¸Á«gÀ l£ï gÀAdPÀ ºÁUÀÆ 213.452 ¸Á«gÀ l£ï ¥ÉÆmÁåµïgÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw ºÉPÉÖÃgï §¼ÀPÉ ¥ÀæPÁgÀ 65 Kgs/Ha ¸ÁgÀd£ÀPÀ, 36gÀAdPÀ ºÁUÀÆ 17 Kgs/Ha ¥ÉÆmÁåµï gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀiÁVzÉ. 2015-16 ºÁUÀÆ2016-17 £Éà ¸Á®ÄUÀ¼À°è ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå C©üAiÀiÁ£ÀzÀr PÉÊUÉÆAqÀ ªÀÄtÄÚ «±ÉèõÀuÁ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À C£ÀĸÁgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è 21.98% ªÀÄtÄÚ ºÀĽAiÀiÁVzÀÄÝ, 28.84% gÀµÀÄÖPÁëjÃAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22.77 % ¸ÁgÀd£ÀPÀ, 8.15 % gÀAdPÀ, 16.41% ¥ÉÆmÁåµï,31.91% UÀAzsÀPÀ, ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À PÉÆgÀvÉ ªÀÄtÂÚ£À°è PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À°è 46.77% ¸ÀvÀÄ, 46.70% PÀ©ât 7.79% vÁªÀÄæ, 16.95% ªÀiÁåAUÀ¤Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ16.75% ¨ÉÆÃgÁ£ï PÉÆgÀvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄtÄÚ «±ÉèõÀuÁ DzsÁjvÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ§¼ÀPÉAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀܼÀ ¤¢ðµÀÖ ¥ÉÆõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuɬÄAzÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPɸÁªÀÄxÀåðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ jÃwAiÀÄ ªÀÄtÂÚUÉ ¸ÀÆPÀÛªÁVgÀzÀ gÀ ÀUÉƧâgÀªÀÅ D ªÀÄtÂÚUÉ zÉÆõÀAiÀÄÄPÀÛgÀ ÀUÉƧâgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F jÃwAiÀÄ gÀ ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPɬÄAzÀ ¨É¼É GvÁàzÀ£ÉAiÀÄÄPÀÄApvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀĽ ªÀÄtÄÚ /PÁëgÀ ªÀÄtÄÚUÀ½UÉ ¤¢üðµÀÖ jÃwAiÀÄ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß §¼ÀPɪÀiÁqÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvɬÄgÀÄvÀÛzÉ. ¤Ãj£À°è PÀgÀUÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¤ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄAvÀÄgÀĤÃgÁªÀjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ (Fertigation) ¤ÃqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉ

Page 2: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 208

¸ÁªÀÄxÀåðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ À§ºÀÄzÁVzÉ. DAiÀiÁ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄߤÃqÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ ºÉaÑ À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.DzÀÄzÀjAzÀ, ¨É¼ÉUÀ½UÉ ®¨sÀåªÁUÀĪÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ªÀÄtÄÚ¸ÀÄzsÁgÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¹ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ®¨sÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvɬÄgÀÄvÀÛzÉ.F J¯Áè CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀÄtÄÚ «±ÉèõÀuÉ DzsÁjvÀ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ºÁUÀÆ «ªÉÃZÀ£ÁAiÀÄÄPÀÛ gÀ ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ,¸ÀܽÃAiÀĪÁV ®¨sÀå«gÀĪÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÉÆõÀPÁA±À¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¹ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼É GvÁàzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄߪÀiÁqÀ®Ä GzÉÝò¸À ÁVzÉ.

ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë PÁAiÀÄðPÀæªÀĨsÁgÀvÀzÀ°è ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ 1955-56 £Éà ¸Á°£À°è 16 jAzÀ ªÀÄtÄÚ

¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß “Determination of Soil Fertility use” AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr¸Áܦ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁægÀA©ü À ÁVzÉ.

ªÀÄtÂÚ£À MlÄÖ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ªÀÄlÖªÀÅ ªÀÄtÂÚ¤AzÀ ªÀÄtÂÚUÉ §zÀ ÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¨É¼ÉUÉ®¨sÀå«gÀĪÀ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß gÀ ÁAiÀĤPÀªÁV ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è«±Éèö¸À ÁUÀÄvÀÛzÉ. 1980£Éà ¸Á°£ÀªÀgÉUÉ, ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è gÀ À ÁgÀ, gÀZÀ£É, ®ªÀuÁA±À,¸ÁªÀAiÀĪÀ EAUÁ® (®¨sÀå ¸ÁgÀd£ÀPÀzÀÀ ¸ÀÆZÀPÀ) ªÀÄvÀÄÛ ®¨sÀå«gÀĪÀ ¥ÉÆmÁµï ªÀÄvÀÄÛ gÀAdPÀzÀ«±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ, ªÀµÀð¢AzÀ ªÀµÀðPÉÌ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀDyðPÀ ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄߪÀÄÄAzÀĪÀgÉ À Á¬ÄvÀÄ. 2012-13 £Éà ¸Á°£À°è zÉñÀzÀ°è ªÀÄtÄÚ «±ÉèõÀuÁ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀŪÁ¶ðPÀ 128.31 ®PÀëUÀ¼À¶ÖvÀÄÛ.

¸ÀªÀÄvÉÆî£À ªÀÄvÀÄÛ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄxÀ𠧼ÀPÉAiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt£ÉAiÀÄ°èj¹ PÁ®PÁ®PÉÌ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¸À®ÄºÁUÀÆ ¸ÀÄzsÁj À®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ gÁdåUÀ½UÉ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄwÛzÉ. gÁdå ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄf¯ÁèªÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÁ £ÀPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄwÛªÉ. PÉ®ªÀÅ gÁdåUÀ¼ÀÄUÁæªÀÄ ªÀÄlÖzÀ ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÁ £ÀPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀAiÀiÁj¹ªÉ. PÉ®ªÀÅ gÁdåUÀ¼ÀÄ 10 ºÉPÉÖÃgïVæqï DzsÁgÀzÀ°è ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À®Ä PÀæªÀÄPÉÊUÉÆArªÉ. PÉ®ªÀÅ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß UÀtQÃPÀgÀtUÉƽ¹ªÉ. EzÀ£ÀÄßgÉÊvÀgÀÄ D£ï ÉÊ£ï ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉ À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉƨÉʯïUÉ ªÉĸÉÃeïUÀ¼ÀªÀÄÆ®PÀ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁUÀÄwÛzÉ. UÀÄdgÁvï, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, ºÀjAiÀiÁt, PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛGvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Àæ±ÀA À¤ÃAiÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹ªÉ.F gÁdåUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß « ÀÛgÀuÉ, C©üAiÀiÁ£ÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ°èd£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ºÁUÀÆ ¸ÀÆPÀÛ ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀjUɤÃqÀ®Ä ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄwÛªÉ.

Page 3: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 209

ªÉÄÃ É w½¹gÀĪÀAvÉ, zÉñÀzÀ°è ªÀÄtÄÚ «±ÉèõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À«vÀgÀuÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀiÁ£ÀgÀÆ¥ÀzÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj ÀÄwÛ®è. DzÀÄzÀjAzÀ Crop Uptake(¸À Àå »ÃjPÉ) CxÀªÁ EvÀgÉ ¸Áé sÁ«PÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀvÀÛvɪÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä ¥Àæw 2 ªÀµÀðUÀ½UÉƪÉÄä J¯Áè PÀȶ »qÀĪÀ½zÁgÀjUÉ ªÀÄtÄÚDgÉÆÃUÀå aÃnAiÀÄ£ÀÄß «vÀj ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvɬÄgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À°è UÀÄgÀÄw À®àlÖ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À £ÀÆå£ÀåvÉUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À ÉÃQzÉ. ªÀÄtÄÚ¥sÀ®ªÀvÀÛvÁ £ÀÆå£ÀåvÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw ¸ÀtÚgÉÊvÀjUÉ ¤¢ðµÀÖ gÀ ÀUÉƧâgÀ ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä vÁAwæPÀ ¨ÉA§® ¤ÃqÀ ÉÃPÀÄ.DzÀÄzÀjAzÀ ¤UÀ¢vÀ CªÀ¢üUÀ¼À°è ªÀÄtÂÚ£À ¥ÀjÃPÉë ºÁUÀÆ ¥ÉÆõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuɲ¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä “ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn” PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß gÀƦ¸À ÁVzÉ.

F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß zÉñÀzÀ J¯Áè gÁdåUÀ¼À°è ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß GvÉÛÃf À®Ä,ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr À®Ä C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ¸À ÁUÀÄwÛzÉ. ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå PÀÄjvÁzÀ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉgÀƦ¹gÀĪÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrgÀƦ À ÁVgÀĪÀ WÀlPÀUÀ½UÉ PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdå ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ±Éà 60:40 gÀ ºÀAaPÉC£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹ C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.

AiÉÆÃd£Á GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwªÉ. gÀ ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPÉ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è£À £ÀÆå£ÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr À®Ä ¥Àæw 2 ªÀµÀðUÀ½UÉƪÉÄä

zÉñÀzÀ J¯Áè gÉÊvÀjUÉ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀÄxÀåðªÀÈ¢Þ, PÀȶ «zÁåyðUÀ¼À ¥Á ÉÆμÀÄî«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ICAR/ PÀȶ «±Àé

«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁzÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ(Linkage) ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄtÄÚ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÁ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÁ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß J¯ÁègÁdåUÀ¼À°è C£ÀĸÀj¹ ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ. GzÉÝòvÀf ÉèUÀ¼À°è vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ ÀĪÀÅzÀÄ.

f ÉèUÀ¼À°è ¤¢üðµÀ× ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ¸ÀzÀâ¼ÀPÉ ºÉaÑ ÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ªÀÄtÄÚ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁzsÁjvÀ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛGvÉÛÃf ÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÉÆõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuÁ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì» À®Ä f¯Áè ªÀÄlÖ ºÁUÀÆ gÁdåªÀÄlÖzÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ gÉÊvÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉaÑ ÀĪÀÅzÀÄ.

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥sÀlPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn: ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÉÆA¢UÉ ¸À Àå¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À

²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À£ÀÄß J¯Áè gÉÊvÀjUÀƤAiÀÄvÀPÁ°PÀªÁV «vÀj À®Ä UÀÄj ºÉÆA¢zÉ.

Page 4: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 210

ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÉUÉ vÀgÀ ÉÃw: ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj «±ÉèõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À²¥sÁgÀ¹ìUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄtÄÚ «±ÉèõÀÀPÀjUÉ/ «zÁåyðUÀ½UÉ/ QjAiÀÄ ¸ÀºÀ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÉ (JRF)/ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ C©ü²PÀët vÀgÀ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw vÀAqÀzÀ°è 20d£ÀgÀAvÉ gÁdå PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ/ICAR ÀA ÉÜUÀ¼À°è K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À ¥ÁåPÉeïUÉ gÉÊvÀjUÉ ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀÅ: ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä gÉÊvÀgÀÄ C£ÀĸÀj ÀĪÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj À®ÄºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀÀÀUÀ¼À¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¥ÀzÀÝwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì» ÀĪÀ UÀÄj ºÉÆAzÀ ÁVzÉ.

¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÈ¢Þ/ ¤gÀAvÀgÀ G ÀÄÛªÁj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À: vÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgɹ§âA¢UÀ½UÉ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ / ICAR ÀA ÉÜUÀ¼ÉÆA¢UÉ C©ü²PÀët vÀgÀ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄßK¥Àðr ÀĪÀÅzÀÄ.

C©üAiÀiÁ£À ¤ªÀðºÀuÉ: C©üAiÀiÁ£À ¤ªÀðºÀuÉUÁV AiÉÆÃd£Á ¤ªÀðºÀuÁ vÀAqÀªÀ£ÀÄßgÀa À ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¤jÃQëvÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå ¤ªÀðºÀuÉ GvÉÛÃf¸À®Ä, ¥Àæw 2 ªÀµÀðUÀ½UÉƪÉÄä MAzÀÄ ¸ÀÄwÛ£À°è J¯Áè

gÉÊvÀjUÀÆ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¸À Àå ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÃZÀ£ÁAiÀÄÄPÀÛ §¼ÀPÉ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÉÆõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀåªÀ ÉܬÄAzÀ ±ÉÃ. 20 gÀµÀÄÖ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀ §¼ÀPÉ

PÀrªÉÄ UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À GvÁàzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁV ºÉaÑ ÀĪÀÅzÀÄ. eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ, JgÉUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤zsÁ£ÀUÀwAiÀÄ°è zÉÆgÀPÀĪÀ

¸ÁgÀd£ÀPÀAiÀÄÄPÀÛ ¨ÉêÀÅ ÉævÀ AiÀÄÆjAiÀiÁ UÉƧâgÀUÀ¼À ¨ÉÃrPÉAiÀÄÄ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvɺÁUÀÆ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À §¼ÀPÉ zÀPÀëvÉ ºÉaÑ ÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À «vÀgÀuÉUÉ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ :

ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnAiÀÄÄ ªÀÄtÄÚ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÁ ªÀÄlÖ ºÁUÀÆ ¨É¼É E¼ÀĪÀjAiÀÄ ªÉÄïɥÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À PÉëÃvÀæ ¤¢ðµÀÖ ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÄÝ, J¯Áè gÉÊvÀjUÉ ¤UÀ¢üvÀ CªÀ¢üUÀ¼À°èªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À£ÀÄß «vÀj ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ ªÀiÁ»w ºÁUÀƨɼÉUÀ½UÉ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ UÀÄj ºÉÆAzÀ ÁVzÉ.ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnAiÀÄ°ègÀĪÀ «ªÀgÀ:

1 ªÀÄtÄÚ «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢2. ¨É¼ÉUÀ½UÉ gÀ ÀUÉƧâgÀ, eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ ºÁUÀÆ ®WÀÄ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ²¥sÁgÀ ÀÄì.3. ºÀĽ ªÀÄvÀÄÛ PÁëgÀ ªÀÄtÄÚUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀPÀUÀ¼À ªÀiÁ»w4. ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÉÆõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÀÄ ²¥sÁgÀ ÀÄì

Page 5: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 211

ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèÃóµÀuÉAiÀÄ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É :gÁdåzÀ J¯Áè gÉÊvÀjUÀÆ ¥Àæw 2 ªÀµÀðUÀ½UÉƪÉÄä ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À£ÀÄß

«vÀj ÀĪÀÅzÀÄ. gÁdåzÀ°è ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV ¸ÀPÁðgÀªÀźÉÆgÀr À ÁVgÀĪÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå : PÀÈE/66/PÀȪÀĸÀ/2015 (I) ¢£ÁAPÀ:06-11-2015 ªÀÄvÀÄÛPÀÈE/66/PÀȪÀÄ À/2015 (II) ¢£ÁAPÀ: 06-11-2015 UÀ¼À£ÀéAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄßC£ÀĵÁÜ£ÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.

gÁdåzÀ°è ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉUÉ ¨sÀÆZÉÃvÀ£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ gÉÊvÀ C£ÀĪÀÅUÁgÀgÀÄ,DvÀäAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ATM/BTM ºÁUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. CªÀ±Àå«zÀÝ°è«eÁÕ£À PÁ ÉÃdÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁÕ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ,PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ§¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß KSRSAC C©üªÀÈ¢Ý ¥Àr¹gÀĪÀ GIS-

GPS DzsÁjvÀ Soil Collector Application ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw ¢£ÀPÉÌ 4ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ» ÀĪÀªÀjUÉ ¥Àæw ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÉ gÀÆ.20/-UÀ¼ÀAvÉ, CzÀQÌAvÀ®ÆPÀrªÉÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀªÀjUÉ ¥Àæw ªÀiÁzÀjUÉ gÀÆ.10/-gÀAvÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£ÀªÀ£ÀÄߤÃqÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ F PɼÀPÀAqÀªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. RÄ¶Ì ¥ÀæzÉñÀzÀ°è- ¸ÀtÚ ,Cw ÀtÚ ,CgÉà ªÀizsÀåªÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ PÀȶ

»qÀĪÀ½zÁgÀjUÉ 10ºÉ. Væqï ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 1 ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj zÉÆqÀØ »qÀĪÀ½zÁgÀjUÉ- MAzÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¥Àæw zÉÆqÀØ »qÀĪÀ½UÉ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæzÉñÀzÀ°è- ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw ÀtÚ ªÀUÀðzÀ PÀȶ »qÀĪÀ½zÁgÀjUÉ 2.5ºÉ VæÃqï

¥ÀæzÉñÀzÀ°è 1 ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj MAzÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¥Àæw CgÉ ªÀizsÀåªÀÄ, ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ »qÀĪÀ½UÉ

• ªÁ¶ðPÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ 0-30¸É.«ÄÃ

• §ºÀĪÁ¶ðPÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ-0.30¸É.«Äà ªÀÄvÀÄÛ 30-60¸É.«Äà gÀAvÉ 2 ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄߥÀævÉåÃPÀªÁV ¸ÀAUÀæ» ÀĪÀÅzÀÄ.

Væqï£À°è C¢üPÀ «¹ÛÃtðªÀżÀî ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ Væqï£À°è random DV PÀ¤µÀ× 5ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, CAwªÀĪÁV MAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß (500 UÁæA) PÁéljAUï(quartering)DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. vÀªÀÄä f ÉèUÉ Soil Collector App £À°èC¼ÀªÀr¸ÀĪÀ VæqïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f ÉèUÉ ¤ÃrgÀĪÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÉÊ«zsÀåvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀVæqïUÀ¼À°è 2-3 ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¥ÀæævÉåÃPÀªÁV «±Éèö¹ DAiÀiÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è§gÀĪÀ gÉÊvÀjUÉ «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢ DzsÁjvÀ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå PÁqïðUÀ¼À£ÀÄß «vÀj ÀĪÀÅzÀÄ.GPS coordinates (Latitude & Longitude, reading) CAQ DA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄtÄÚªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÁ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÉ ªÀiÁ»wUÀ¼ÉÆA¢UÉ (gÉÊvÀgÀ ºÉ ÀgÀÄ, d«Ää£À«¹ÛÃtð, ÀªÉð £ÀA,¨É¼É EvÁå¢) ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn ¥ÉÆÃlð¯ï£À°è£ÉÆÃAzÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ½UɸÁV ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¹zÀ £ÀAvÀgÀ «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÁßzsÀj¹zÀªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À£ÀÄß Væqï£À°è §gÀĪÀ J¯Áè gÉÊvÀjUÀÆ «vÀj ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 6: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 212

ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ :1. E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ/ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ /PÀȶ «eÁÕ£À

PÉÃAzÀæUÀ¼À/ L.¹.J.Dgï ¸ÀA ÉÜUÀ¼À/ SÁ¸ÀV ¸ÀA ÉÜUÀ¼À ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ/ f ÉèUÀ¼À°ègÀĪÀ «eÁÕ£À PÁ ÉÃdÄUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄߧ¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

2. ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è 12 parameter UÀ¼À£ÀÄß (pH, EC, OC, available N,

available P, available K, S, Zn, B, Fe, Cu ªÀÄvÀÄÛ Mn) «±Éèö¸À ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ.3. Available-N CA±ÀªÀ£ÀÄß ±ÉÃ. 10 gÀµÀÄÖ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ½UÉ PÀqÁØAiÀĪÁV

«±Éèö¸ÀĪÀÅzÀÄ.4. E¯ÁSÉAiÀÄÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ J¯Áè ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À ªÀÄÄ£Àß ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß «±Éèö¹,

ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå PÁqïð£À ²¥sÁgÀ¹ì£À C£ÀéAiÀÄ CUÀvÀå ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À®Ä PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

5. ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj vÀ®Ä¦zÀ ªÀÄÆgÀĪÁgÀUÀ¼ÉƼÀUÉ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.

6. E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ CUÀvÀåvÉUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV 2 ²¥sïÖUÀ¼À°èCAzÀgÉ ¨É½UÉÎ 7.00 jAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 jAzÀ gÁwæ9.00 gÀªÀgÉUÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð» ÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥Àæw ²¥sïÖUÉ PÀ¤µÀ× 100ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¸ÀĪÀAvÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À «vÀgÀuÉ:1. ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå

aÃn ¥ÉÆÃlð¯ï£À°è zÁR°¹ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj ÀĪÀÅzÀÄ.2. ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj «±ÉèõÀuÉ DzsÁjvÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÉƼÀUÉÆAqÀ ªÀÄtÄÚ

DgÉÆÃUÀå aÃnAiÀÄ£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ « ÀÛgÀuÁ C¢üPÁj / ¹§âA¢UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ gÉÊvÀjUÉvÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ.

3. ªÁgÀzÀ°è MAzÀÄ ¢ªÀ ÀªÀ£ÀÄß (DzsÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄgÀĪÁgÀ) ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn«vÀgÀuÉUÁV ¤UÀ¢ü¥Àr¹ C©üAiÀiÁ£À, vÀgÀ ÉÃwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ gÉÊvÀjUÉ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀåaÃnUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

2017-18 £Éà ¸Á°UÉ f¯ÁèªÁgÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¸ÀAUÀæºuÉ, «±ÉèõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚDgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À «vÀgÀuÁ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-1gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

ªÀitÄÚ ªÀiÁzÀj «±ÉèõÀuÉAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ÀÄzsÁgÀuÉUÉ C¤AiÀÄvÀ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¥ÀjÃPÉë(Random Checking of Soil Analysis for Quality Improvement)

ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr «±Éèö¸À ÁzÀ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¥ÉÊQ ±ÉÃ.1gÀµÀÄÖªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèõÀuÉAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß SÁvÀj ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä ¨ÁºÀå ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ªÀÄgÀÄ«±Éèö¸À ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄtªÀÄlÖ SÁvÀj ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä f ÉèUÀ½AzÀ §gÀĪÀ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄßgÉ¥sÀgÀ ï ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁqÀ ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.

gÁdåzÀ°è ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå C©üAiÀiÁ£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁÖ£ÀPÁÌV f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀCzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è District Level Executive Committee (DLEC) gÀa¸À ÁVzÉ. F ¸À«ÄwAiÀÄĪÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr ªÀÄtÄÚ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ

Page 7: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 213

DVAzÁUÉÎ sÉÃn ¤Ãr ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj «±ÉèõÀuÉ C£ÀĪÉÆâvÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀéAiÀÄPÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. f¯ÁèªÀÄlÖzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ G¸ÀÄÛªÁjªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼ÀÄ GAmÁzÀ°è ¥ÀjºÀj¸À®Ä ÀºÀPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ C©üAiÀiÁ£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSɬÄAzÀ CVAzÁUÉÎ ºÉÆgÀr¸À ÁUÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£É ºÁUÀƸÀÄvÉÆÛïÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ

¥Àæw ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÉ vÀUÀĮĪÀ ªÉZÀÑ :ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ, «±ÉèõÀuÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn vÀAiÀiÁjPÉ ºÁUÀÆ

«vÀgÀuÉUÉ DyðPÀ £ÉgÀ«£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

ªÀÄtÄÚ «±ÉèõÀPÀjUÉ vÀgÀ ÉÃw :ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj «±ÉèõÀPÀjUÉ ªÀÄtÄÚ

ªÀiÁzÀj «±ÉèõÀuÉ ºÁUÀÆ gÀ ÀUÉƧâgÀ ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À §UÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ vÀgÀ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß (hands –on

orientation) PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ CxÀªÁ L¹JDgï ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è DAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ. WÀlPÀªÁgÀÄsÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÉZÀÑzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-3 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ À®Ä DyðPÀ ÀºÁAiÀÄ:ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À°è£À ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ªÀÄtÂÚ£À°è ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß

¤ÃV¸À®Ä gÉÊvÀjUÉ vÀªÀÄä É¼É ¥ÀzÀÞwUÉ CªÀ±Àå«gÀĪÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ, ÀªÀÄvÉÆî£À ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄUÀæ¥ÉÆõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuÁ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸À®Ä CªÀ±Àå«gÀĪÀ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄßMzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ. «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-4 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

¸ÁªÀÄxÀåðªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ ¤AiÀÄ«ÄvÀ G ÀÄÛªÁj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À:ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnAiÀÄ §UÉÎ vÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üvÀ ¹§âA¢UÉ PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄ /

ICAR ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÉÆõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuÁ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄߥÉÆæÃvÁ컸À®Ä f¯Áè ªÀÄlÖ ºÁUÀÆ gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ gÉÊvÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåðºÉaÑ ÀĪÀÅzÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-5 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

C©üAiÀiÁ£À ¤ªÀðºÀuÉ:C©üAiÀiÁ£À ¤ªÀðºÀuÉUÁV AiÉÆÃd£Á ¤ªÀðºÀuÁ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄtÄÚ

«±ÉèõÀuÁ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆÃlð¯ï£À°è £ÀªÀÄÆ¢¹, gÀ ÀUÉƧâgÀ ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄtÄÚDgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÀÄw C£ÀéAiÀÄ ¥Àæw ²¥sïÖUÉ M§âgÀAvÉ qÉÃmÁJAnæ D¥ÀgÉÃlgïUÀ¼À£ÀÄß £ÉëĹPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

Page 8: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 214

C£ÀħAzsÀ-12017-18 £Éà ¸Á°UÉ f¯ÁèªÁgÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉ, «±ÉèõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ

DgÉÆÃUÀå aÃn UÀÄjUÀ¼ÀÄ (Væqï ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è )

PÀæ.¸ÀA. f Éè

ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉ, «±ÉèõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀåaÃn «vÀgÀuÁ UÀÄjUÀ¼ÀÄ (¸ÀASÉå)

ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuɪÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÉ

ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn«vÀgÀuÉ

1 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 44777 1138662 §¼Áîj 42225 1375683 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 11289 1297414 ¨É¼ÀUÁ« 88905 2654685 ©ÃzÀgï 22252 1254936 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 13427 1060987 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 17222 1117398 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 11690 1072319 avÀæzÀÄUÀð 32575 14528910 zÀPÀët PÀ£ÀßqÀ 12977 10454911 zÁªÀtUÉgÉ 34356 14133912 zÁgÀªÁqÀ 19958 7161313 UÀzÀUÀ 23458 8173314 ºÁ À£À 27879 21784115 ºÁªÉÃj 21744 10917616 PÀ®§ÄVð 49389 19774917 PÉÆqÀUÀÄ 8513 3444118 PÉƯÁgÀ 12283 11842819 PÉÆ¥Àà¼À 33482 10905120 ªÀÄAqÀå 24702 19788321 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 33993 19286322 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 53738 16601723 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 9971 13572424 ²ªÀªÉÆUÀÎ 24801 10700425 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 38584 20721426 GqÀĦ 7606 10024327 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 7497 9641128 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 67455 17110229 AiÀiÁzÀVj 36134 113229

MlÄÖ 883835 3916095

Page 9: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 215

C£ÀħAzsÀ-2MAzÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÉ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ (WÀlPÀªÁgÀÄ «AUÀqÀ£É) ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ

aÃnUÀ¼À «vÀgÀuÉ1. ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÁ ªÉZÀÑ (¥Àæw ªÀiÁzÀjUÉ gÀÆ. 40/-) gÀÆ.UÀ¼À°è

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄvÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ

(10,000ªÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÀ½UÉ)

MAzÀĪÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÉ

ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À ªÉZÀÑ (aî +ÉÆúÀzÀ ¯Éç¯ï + mÁåUï + ¸ÁUÀtÂPÁ ªÉZÀÑ + ªÀÄtÄÚ

ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£À )

4,00,000 40.00

¥Àæw ¢£À PÀqÁØAiÀĪÁV £Á®ÄÌ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ» ÀĪÀªÀjUÉ ¥Àæw ªÀiÁzÀjUÉ gÀÆ.20/- UÀ¼À ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ

2. ¥Àæw ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÁUÀÆ vÀgÀ ÉÃw¤ÃqÀ®Ä

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄ

vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ (gÀÆ.UÀ¼À°è)(10,000ªÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÀ½UÉ)

MAzÀĪÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÉ

ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj «±ÉèõÀuÉUÉ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄà ɸÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä (2 ¹§âA¢ ¥Àæw ªÀiÁºÉUÉ gÀÆ.15,000 gÀAvÉ gÀÆ. 30,000UÀ¼ÀÄ + MAzÀÄ vÀgÀ ÉÃwUÉ gÀÆ.5000)

3,70,000 37.00

3. ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj «±ÉèõÀuÉUÉ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ (gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ªÉZÀÑ + EvÀgÉ ªÉZÀÑ) gÀÆ.UÀ¼À°è

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄ

vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ(10,000ªÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÀ½UÉ)

MAzÀĪÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÉ

MAzÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj «±ÉèÃóµÀuÉUÉ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ +EvÀgÉà ªÉZÀÑUÀ½UÉ (¥Àæw ªÀiÁzÀjUÉ gÀÆ. 150/- gÀAvÉ)

15,00,000 150.00

4. ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À ªÀÄÄzÀæt (10 ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ½UÉ gÀÆ.5 gÀAvÉ)gÀÆ.UÀ¼À°è

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄ

vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ(10,000

ªÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÀ½UÉ)

MAzÀĪÀÄtÄÚ

ªÀiÁzÀjUÉMAzÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼ÀªÀÄÄzÀæt (10 ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ½UÉ gÀÆ.5 gÀAvÉ)

5,00,000 50.00

Page 10: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 216

5. ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À «vÀgÀuÉ gÀÆ.UÀ¼À°è

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄ

vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ(10,000ªÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÀ½UÉ)

MAzÀĪÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÉ

MAzÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À«vÀgÀuÉ (10 ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ½UÉ gÀÆ.10/-gÀAvÉ)

1,00,000 10.00

6. 10 ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀzÀ 1 ªÀiÁzÀj Væqï£À°è ¥ÁævÀåQëPÉ gÀÆ.UÀ¼À°è

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄ

vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ(10,000ªÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÀ½UÉ)

MAzÀĪÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÉ

¥ÁævÀåQëPÉ (ªÀÄtÄÚ ¸ÀÄzsÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ, ®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ,¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À ªÉÄð£ÀjAiÀiÁ¬Äw, gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ ÉÃw(MAzÀÄ ¢£À))

50,000 5.00

7. CjªÀÅ ªÀÄÆr ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÉZÀÑ gÀÆ.UÀ¼À°è

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄvÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ

(10,000ªÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÀ½UÉ)

MAzÀĪÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÉ

¦æAmï ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄå£Áä£À ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄtÄÚ¥ÀjÃPÉë DzsÁjvÀ ¥ÉÆõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÀÄ CjªÀŪÀÄÆr ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ / «ÄµÀ£ï ¤ªÀðºÀuÉ /¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ

40,000 4.00

8. f¦J¸ïUÀ¼À Rjâ ªÉZÀÑ gÀÆ.UÀ¼À°è

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄvÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ(10,000ªÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÀ½UÉ)

MAzÀĪÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÉ

f¦J¸ï 40,000 4.00

Page 11: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 217

WÉÆõÁégɪÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn vÀAiÀiÁj¸À®Ä vÀUÀĮĪÀ ªÉZÀÑzÀ «ªÀgÀ

PÀæ.¸ÀA ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄ

vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ10,000ªÀÄtÄÚ

ªÀiÁzÀjUÀ½UÉMAzÀÄ ªÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÉ

1 ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÁ ªÉZÀÑ (¥Àæw ªÀiÁzÀjUÉgÀÆ. 40/-)

4,00,000 40.00

2 UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĮĺÁUÀÆ vÀgÀ ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä (¥Àæw ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ )

3,70,000 37.00

3 ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj «±ÉèõÀuÉUÉ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑgÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ªÉZÀÑ + EvÀgÉ ªÉZÀÑ (¥Àæw ªÀÄtÄÚªÀiÁzÀjUÉ)

15,00,000 150.00

4 ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À ªÀÄÄzÀæt (10 ªÀÄtÄÚDgÉÆÃUÀå aÃnUÀ½UÉ gÀÆ.5 gÀAvÉ)

5,00,000 50.00

5 ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À «vÀgÀuÉ 1,00,000 10.006 10 ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀzÀ 1 ªÀiÁzÀj Væqï£À°è ¥ÁævÁåQëPÉ 50,000 5.007 CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ / «ÄµÀ£ï

¤ªÀðºÀuÉ / ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ40,000 4.00

8 f¦J¸ï 40,000 4.00MlÄÖ 30,00,000 300.00

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: gÀÆ. 300/- «ÄÃgÀzÀAvÉÉ CAvÀgÀWÀlPÀ §zÀ ÁªÀuÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®ÄCªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ

Page 12: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 218

C£ÀħAzsÀ-3ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj «±ÉèõÀPÀjUÉ ªÀÄtÄÚ «±ÉèõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ ÀUÉƧâgÀ ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À §UÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ

vÀgÀ ÉÃw(20 C¨sÀåyðUÀ½UÉ)

gÀÆ.UÀ¼À°èPÀæ.¸ÀA ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ

1.¨ÉÆÃrðAUï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁrÓAUï ªÉZÀÑ ( ¥Àæw C¨sÀåyðUÉ gÀÆ.400gÀAvÉ 20 C¨sÀåyðUÀ½UÉ)

40,000

2. ÉÃR£À ¸ÁªÀiÁVæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë PÉʦr 5,000

3.Cwy G¥À£Áå ÀPÀjUÉ UËgÀªÀ zsÀ£À (M§âjUÉ gÀÆ. 1000/-gÀAvÉ MlÄÖ 5 G¥À£Áå ÀPÀgÀÄ

5,000

4.¸À sÁAUÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀM¼ÀUÉÆAqÀAvÉ vÀgÀ ÉÃw ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À ªÉZÀÑ

10,000

MlÄÖ 60,000

C£ÀħAzsÀ-4¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ À®Ä DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ

PÀæ.¸ÀA ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ

1.f¥ÀìA / ¥Á ÉÆàà f¥ÀìA/ ¨É£ÉÆÖãÉmï¸À®ágï

±ÉÃ. 50 gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¥ÀæwºÉPÉÖÃgïUÉ gÀÆ.700 «ÄÃgÀzÀAvÉ

2. ®WÀÄ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀıÉÃ. 50 gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¥ÀæwºÉPÉÖÃgïUÉ gÀÆ.500 «ÄÃgÀzÀAvÉ

3. J¯Áè eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀıÉÃ. 50 gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¥ÀæwºÉPÉÖÃgïUÉ gÀÆ.300 «ÄÃgÀzÀAvÉ

4. ¸ÀÄtÚ / ¸ÀÄtÚzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀıÉÃ. 50 gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¥ÀæwºÉPÉÖÃgïUÉ gÀÆ.1000 «ÄÃgÀzÀAvÉ

MlÄÖ ±ÉÃ. 50 gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¥ÀæwºÉPÉÖÃgïUÉ gÀÆ.2500 «ÄÃgÀzÀAvÉ

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ À®Ä DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ WÀlPÀzÀrPÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ ÀĪÀ ¸ÀAzÀ sÀðzÀ°è jAiÀiÁ¬Äw ªÉÆvÀÛPÉÌ PÉÆgÀvÉAiÀiÁUÀĪÀC£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ gÁdåªÀ®AiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

Page 13: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 219

C£ÀħAzsÀ-5¸ÁªÀÄxÀåðªÀÈ¢Þ-gÉÊvÀjUÉ vÀgÀ ÉÃw (gÀÆ.UÀ¼À°è )

PÀæ.¸ÀA ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄ zÀgÀ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ

1.vÀgÀ ÉÃw ¸ÁªÀiÁVæ / ¯ÉÃR£À¸ÁªÀiÁVæ / ¸ÀܼÀ /zÀȱÀå±ÀæªÀt¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ü

¥Àæw vÀgÀ ÉÃwUÉ gÀÆ. 2500/-2500.00

2.ªÁ¸ÀÛªÀå / ¥ÀæAiÀiÁt / ¸ÁUÁtÂPÀªÉZÀÑ EvÁå¢ü

¥Àæw vÀgÀ ÉÃwUÉ gÀÆ. 4500/-4500.00

3.«µÀAiÀÄ vÀdÕgÀÄ / «eÁÕ¤UÀ½UÉUËgÀªÀzsÀ£À EvÁå¢ü

¥Àæw G¥À£Áå ÀPÉÌ gÀÆ. 250gÀAvÉ 2 ¢£ÀUÀ½UÉ 8G¥À£Áå ÀUÀ¼ÀÄ

2000.00

4. gÉÊvÀjUÉ 2 Hl / G¥ÀºÁgÀ¥Àæw ¢£ÀPÉÌ gÀÆ.250/- gÀAvÉ30 gÉÊvÀjUÉ 2 ¢ªÀ ÀPÉÌ

15000.00

MlÄÖ 24000.00

¸ÁªÀÄxÀåðªÀÈ¢Þ – PÀȶ E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ICAR C¢üPÁj / «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ / ¹§âA¢UÉ vÀgÀ ÉÃwgÀÆ.UÀ¼À°è

PÀæ.¸ÀA ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄ zÀgÀ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ

1.vÀgÀ ÉÃw ¸ÁªÀiÁVæ / ¯ÉÃR£À¸ÁªÀiÁVæ / ¸ÀܼÀ /zÀȱÀå±ÀæªÀt¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ü

¥Àæw vÀgÀ ÉÃwUÉ gÀÆ. 5000/-5000.00

2.ªÁ¸ÀÛªÀå / ¥ÀæAiÀiÁt / ¸ÁUÁtÂPÀªÉZÀÑ EvÁå¢ü

¥Àæw vÀgÀ ÉÃwUÉ gÀÆ. 15000/-15000.00

3.«µÀAiÀÄ vÀdÕgÀÄ / «eÁÕ¤UÀ½UÉUËgÀªÀzsÀ£À EvÁå¢ü

¥Àæw G¥À£Áå ÀPÉÌ gÀÆ. 500 gÀAvÉ2 ¢£ÀUÀ½UÉ 8 G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ

4000.00

4.C¢üPÁj / «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ2 Hl / G¥ÀºÁgÀ

¥Àæw ¢£ÀPÉÌ gÀÆ.300/- gÀAvÉ 20C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ / ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ 2¢ªÀ ÀPÉÌ

12000.00

MlÄÖ 36000.00

¸ÁªÀÄxÀåðªÀÈ¢Þ-PÁAiÀÄðUÁgÀ (gÀÆ.®PÀëUÀ¼À°è )ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ / WÀlPÀUÀ¼ÀÄ zÀgÀ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ

gÉÊvÀgÀÄ, ªÀÄtÄÚ ¸ÀAUÀæºÀuÁUÁgÀjUÉ CjªÀŪÀÄÆr À®Ä PÀȶ «±Àé«zÁ¤®AiÀÄUÀ¼ÀĪÀÄvÀÄÛ ICAR ¥ÀjtvÀjAzÀ PÁAiÀÄðUÁgÀ

gÀÆ. 1.50 ®PÀëUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwPÁAiÀÄðUÁgÀPÉÌ 1.50

Page 14: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 220

PÉÃAzÀæ ¥ÀÄgÀ ÀÌøvÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ C©üAiÀiÁ£À ( ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ: 2401-00-108-1-15) zÀrªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå ¤ªÀðºÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå ¤ªÀðºÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr ºÉÆ À ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À¸ÁÜ¥À£É, ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À §®ªÀzsÀð£É, ºÉÆ À gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É, gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À §®ªÀzsÀð£É, ®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀÄÄAvÁzÀ WÀlPÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ.

• ºÉƸÀ ªÀÄtÄÚ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ «±Éèö ÀĪÀ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß validate

ªÀiÁqÀ®Ä ±ÉÃ. 1 gÀµÀÄÖ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö À®Ä PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è gÉ¥sÀgÀ ï ªÀÄtÄÚ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ, ºÉÆ À ¸ÁܤPÀ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁj ªÀÄtÄÚ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼ÀĺÁUÀÆ «Ä¤¯Áå¨ïUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæ, PÀȶ ¸ÀA§A¢üvÀE¯ÁSÉUÀ¼À®èzÉà PÀȶ « ÀÛgÀuÉAiÀÄ°è sÁVAiÀiÁVgÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ, CVæ Qè¤Pïì,ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁ ÀV G¢ÝªÉÄzÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì» ÀĪÀÅzÀÄ.

ºÉÆ À ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ AiÉÆÃd£Á ªÉZÀÑzÀ ±ÉÃ.75 CxÀªÁ UÀjµÀ× 75.00®PÀëUÀ¼À CyðPÀ ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdå ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ 60:40 gÀ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è¤ÃqÀ°ªÉ. f¯ÉèUÀ¼À°è SÁ ÀV ªÀ®AiÀÄzÀªÀjAzÀ ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ½zÀÝ°è CAvÀºÀ ¥Àæ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄßPÀÆ®APÀƵÀªÁV ¥Àj²Ã°¹ CºÀð ¥Àæ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß DLEC ªÀÄÆ®PÀ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ À°è ÀĪÀÅzÀÄ.

• «Ä¤ ¯Áå¨ïUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É«Ä¤ ¯Áå¨ï ¸ÁÜ¥À£ÉUÁV UÀjµÀ× gÀÆ. 1.00 ®PÀëUÀ¼À (vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ) DyðPÀ

ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀ ºÁUÀÆ gÁdå ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ 60:40 gÀ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è ¤ÃqÀ°ªÉÉ.

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ÀĹÜgÀ PÀȶ C©üAiÀiÁ£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå WÀlPÀzÀªÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSɬÄAzÀ DVAzÁUÉÎ ºÉÆgÀr À ÁUÀĪÀ ÀÆZÀ£É ºÁUÀÆÀÄvÉÆÛà ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.

• ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À §®ªÀzsÀð£ÉFUÁUÀ Éà C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À §®ªÀzsÀð£ÉUÁV PÀȶ E¯ÁSÉ/

/PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À/PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ/PÀȶ ÀA§A¢üvÀ E¯ÁSÉUÀ¼À ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ UÀjµÀ× gÀÆ. 45.00 ®PÀëUÀ¼À DyðPÀ ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀ ºÁUÀÆgÁdå ÀPÁðgÀ ±ÉÃ. 60 gÀµÀÄÖ CxÀªÁ ¤ÃqÀ°zÉ.

• UÁæªÀĪÀÄlÖzÀ°è ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÁæAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É1. ¦ÃpPÉ

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ C©üAiÀiÁ£ÀzÀr ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå ¤ªÀðºÀuÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr UÁæªÀĪÀÄlÖzÀ°è ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÁæAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß (mini soil testing lab) ¸Áܦ¸À®Ä PÉÃAzÀæÀPÁðgÀªÀÅ ªÀiÁUÀð ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÁæAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ GzÉÝñÀªÀÅ UÁæ«ÄÃt AiÀÄĪÀPÀjUÉ

GzÉÆåÃUÀ ÀÈ¶× ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀ¢üvÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Page 15: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 221

2. GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ:1. ªÀÄtÂÚ£À UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹, ¨É¼ÉUÀ¼À E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¹ gÉÊvÀgÀ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄߺÉaÑ ÀĪÀÅzÀÄ.2. UÁæ«ÄÃt AiÀÄĪÀ d£ÀvÉUÉ GzÉÆåÃUÀ ¸Àȶ×3. ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ ¥ÀæQæ¬ÄAzÀ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn «vÀgÀuÉUÉ vÀUÀ®ÄªÀ

CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄUÉƽ¹ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀPÁ®zÀ°è ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn MzÀV¹,C£ÀÄPÀÆ®vÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ À®Ä KPÀUÀªÁQë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ.

4. ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn ¥ÉÆÃlð¯ï §¼À¹ gÉÊvÀjUÉ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnAiÀÄ£ÀÄß D£ï ÉÊ£ïªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

5. gÉÊvÀgÀ ªÀÄ£É ¨ÁV°UÉ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉëÉAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

3. PÁAiÀÄð«zsÁ£À:F ªÉÄð£À GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü À®Ä PɼÀPÀAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

i) ¥Àæw UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄÆ ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ WÀlPÀªÀ£ÀÄ߸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

ii) ªÀÄtÄÚ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjAiÀÄÄ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌvÀ®Ä¦zÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÉƼÀUÉ ¥ÀÆtðUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁZïð¤AzÀ dÆ£ï ªÀÄvÀÄÛCPÉÆÖçgï¤AzÀ £ÀªÉA§gï ªÉüÁ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

J) ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ & ¥ÉÆÃmïð¯ï£À°è £ÉÆÃAzÀt – 1 jAzÀ 10 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ©) ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ : 11 – 20 ¢£ÀUÀ¼ÀĹ) ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆÃmïð¯ï£À°è C¥ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ 21-25 ¢£ÀUÀ¼ÀÄr) ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉ 26-30 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ

iii) ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ÀAUÀæºÀuÉ, ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ²¥sÁgÀ ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß GvÉÛÃf À®Ä f¯ÁèªÀÄlÖzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è Stake holdersUÀ½UÉ vÀgÀ ÉÃw.iv) f ÉèAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt G¢ÝªÉÄzÁgÀjUÉ (18-40 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄw) ¸Àé ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ,gÉÊvÀgÀ dAn dªÁ¨ÁÝj UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ(Farmer Joint Liability Groups), gÉÊvÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ, gÉÊvÀgÀ GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ (FPOs), gÀ ÀUÉƧâgÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ ¸Áܦ¹gÀĪÀ jmÉïïOmï ÉmïUÀ¼ÀÄ, gÀ ÀUÉƧâgÀ PÀA¥À¤UÀ¼À jmÉïïzÁgÀgÀÄ, f ÉèUÀ¼À°è EgÀĪÀ ±Á ÉUÀ¼ÀÄ /PÁ ÉÃdÄUÀ¼À°è ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄߤÃqÀ ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁæAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ MlÄÖ ªÉZÀÑ gÀÆ. 10.00 ®PÀëUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸Àé ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ,gÉÊvÀgÀ dAn dªÁ¨ÁÝj UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ(Farmer Joint Liability Groups), gÉÊvÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ, gÉÊvÀgÀ GvÁàzÀPÀÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ (FPOs), ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À jmÉïï Omï ÉmïUÀ¼ÀÄ, f ÉèUÀ¼À°èEgÀĪÀ ±Á ÉUÀ¼ÀÄ/ PÁ ÉÃdÄUÀ½UÉ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä DyðPÀ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.v) UÁæªÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è 2.5 ºÉ VæqïUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¥Àæw 10.00 ºÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀæ» ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 16: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 222

vi) ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß standard proceduresUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ««zsÀ CA±ÀUÀ¼ÁzÀ gÀ À ÁgÀ,®ªÀuÁA±À, ¸ÁªÀAiÀĪÀ EAUÁ® ®¨sÀå«gÀĪÀ ¸ÁgÀd£ÀPÀ, gÀAdPÀ, ¥ÉÆÃmÁåµï, UÀAzsÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ®WÀÄ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÁzÀ ¸ÀvÀÄ, ¨ÉÆÃgÁ£ï, PÀ©ât, ªÀiÁåAUÀ¤Ã¸ï, vÁªÀÄæUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö ÀĪÀÅzÀÄ.UÁæ«ÄÃt G¢ÝªÉÄzÁgÀjUÉ (18-40 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄw) ¸Àé ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ, gÉÊvÀgÀ dAndªÁ¨ÁÝj UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ (Farmer Joint Liability Groups), gÉÊvÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ,gÉÊvÀgÀ GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ (FPOs), gÀ ÀUÉƧâgÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ ¸Áܦ¹gÀĪÀ jmÉïïOmï ÉmïUÀ¼ÀÄ, gÀ ÀUÉƧâgÀ PÀA¥À¤UÀ¼À jmÉïïzÁgÀgÀÄ, f ÉèUÀ¼À°è EgÀĪÀ «eÁÕ£À PÁ ÉÃdÄ /±Á ÉUÀ½UÉ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄߥÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.vii) ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ, «±ÉèõÀuÉ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉUÉDyðPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

5. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÀZÀ£É :gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ C©üAiÀiÁ£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr gÀa À ÁVgÀĪÀ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ ¸À®ºÁ

¸À«Äw, PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ºÁUÀÆ gÁdåªÀÄlÖzÀ ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÀÆÌ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ.f¯Áè ªÀÄlÖzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄÄ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛzÉ.

f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CzsÀåPÀëgÀĪÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄvÉÆÃlUÁjPÉ G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸ÀzÀ ÀågÀÄgÉõÉä G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸ÀzÀ ÀågÀĸÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ/PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæzÀM§â «µÀAiÀÄ vÀdÕgÀÄ/ICAR ¸ÀA ÉÜUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, £ÁªÀĤzÉÃð²vÀ ¥ÀæUÀw ¥ÀgÀ gÉÊvÀgÀÄ, ¸Àé ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ATMA. °Ãqï ¨ÁåAPï /NABARD zÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ

¸ÀzÀ ÀågÀÄ

f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸ÀzÀ Àå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü ÀĪÀÅzÀÄ, AiÉÆÃd£É ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ,

C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄÄ DLEC AiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. dAn PÀȶ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄÄ f¯Áè £ÉÆÃqÀ ï Kd¤ìAiÀiÁV PɼÀPÀAqÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À°zÉ.

i) ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À£ÀÄß (f ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ UÁæ«ÄÃt G¢ÝªÉÄzÁgÀjUÉ (18-40 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄw)¸Àé ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ, gÉÊvÀgÀ dAn dªÁ¨ÁÝj UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ (Farmer Joint Liability

Groups), gÉÊvÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ, gÉÊvÀgÀ GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ (FPOs), gÀ ÀUÉƧâgÀPÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ ¸Áܦ¹gÀĪÀ jmÉïï Omï ÉmïUÀ¼ÀÄ, gÀ ÀUÉƧâgÀ PÀA¥À¤UÀ¼À jmÉïïzÁgÀgÀÄ,

Page 17: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 223

f ÉèUÀ¼À°è EgÀĪÀ ±Á ÉUÀ¼ÀÄ / PÁ ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ) PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®ÄPÁ®«Äw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvɬÄAzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.ii) ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë WÀlPÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¸ÀܼÀ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ. ±Á É/PÁ ÉÃdÄ/¥ÀAZÁAiÀÄwPÀlÖqÀUÀ¼À DªÀgÀt ¥ÀjPÀgÀ jmÉïï Omï ÉmïUÀ¼ÀÄiii) ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À DAiÉÄÌ, CfðUÀ¼À « ÉêÁj, G¥ÀPÀgÀt/¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß RjâAiÀÄ §UÉÎSÁvÀj ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¤§AzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌOnline application software £ÀÄß §¼À ÀĪÀÅzÀÄ.iv) ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ eÁÕ£À ºÉÆA¢gÀ ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj «±ÉèõÀuÉAiÀÄvÀgÀ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ/ PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæ/ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.v) ¨sËwPÀ ºÁUÀÆ DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ f¯Áè ªÁ¶ðPÀ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄßvÀAiÀiÁj ÀĪÀÅzÀÄ.vi) gÁdå £ÉÆÃqÀ ï E¯ÁSɬÄAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.vii) DzsÁgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ PÉÆgÀvɬÄAzÀ CºÀð ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ vÉÆAzÀgÉ C£ÀĨsÀ« ÀzÀAvÉ gÁdå¸ÀPÁðgÀªÀÅ RavÀ¥Àr ÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ CAvÀºÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ DzsÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DzsÁgïªÀiÁqÀ®Ä PÀæªÀĪÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÁUÀÆå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß CºÀð¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ vÀ®¥ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DzsÁgï ÀASÉå E®è¢gÀĪÀÅzÀÄjAzÀ vÀqÉAiÀÄĪÀAw®è.

viii) C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉUÉÆAqÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀnÖ, ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉZÀÑzÀ «ªÀgÀEvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn ¥ÉÆÃlð¯ï£À°è ,¥ÀAZÁAiÀÄvï ¨sÀªÀ£À, UÁæªÀÄUÀ¼À /clusterªÀÄlÖzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¥ÀæzÀ²ð ÀĪÀÅzÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À G ÀÄÛªÁj ªÀÄvÀÄÛ¸ÀA§A¢ü¹zÀ UÁæªÀÄ ¸À sÉUÀ¼À°è EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¶ðPÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁfPÀ ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ M¼À¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.ix) f ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ ICAR / PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, f¯ÁèQæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr À®Ä C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ À®Ä ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄÛªÁj ªÀiÁqÀ®Ä vÁAwæPÀ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ vÀgÀ ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ¸ÀA ÉÜUÀ½AzÀ vÁAwæPÀ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.x) ¸ÀPÁðgÀªÀÅ MmÁÖgÉAiÀiÁV ÀªÀÄAiÀiÁªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ªÀiÁUÀð ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀĪÀÄlÖzÀ°è KPÀ UÀªÁQë «zsÁ£ÀzÀ°è vÀéjvÀUÀwAiÀÄ°è J¯Áè C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAwævÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄߣÁUÀjPÀjUÉ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.xi) ¸Áܦ¸À ÁzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À G¸ÀÄÛªÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÁªÀå ¸ÁªÀÄxÀåð/ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄߤtð¬Ä ÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw f ÉèAiÀÄ°è M§â £ÉÆÃqÀ ï C¢üPÁjUÉ F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.xii) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ eÁUÀÈw ªÀÄÆr ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÁªÀå §¼ÀPÉzÁgÀjUÉ gÉÆÃqï±ÉÆÃ, eÁ»gÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄå£Áä£À ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÁå¥ÀPÀ ¥ÀæZÁgÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.xiii) ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ vÀgÀ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 18: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 224

5. ¥sÀ¯Á£ÀÄ sÀ«UÀ¼ÀÄ:I) ªÉÊAiÀÄQÛPÀ/UÀÄA¥ÀÄ/¸ÀA¸ÉÜ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ-UÁæ«ÄÃt G¢ÝªÉÄzÁgÀgÀÄ (18-40 ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ) ¥ÀjPÀgÀ

jmÉïïzÁgÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ: ¸Àé ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ: f ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ ±Á É/PÁ ÉÃdÄUÀ¼ÀÄII) WÀlPÀªÀÅ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ/PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è vÀgÀ ÉÃw

¥ÀqÉzÀ ºÁUÀÆ Computer eÁÕ£ÀªÀżÀî ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj «±ÉèõÀuÉUÁVºÉÆA¢gÀ ÉÃPÀÄ.

6. DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ:

C) ¸Àé ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ, gÉÊvÀgÀ dAn dªÁ¨ÁÝj UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ(Farmer Joint Liability

Groups), gÉÊvÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ, gÉÊvÀgÀ GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ (FPOs), ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀjmÉïï Omï ÉmïUÀ¼ÀÄ, , f ÉèUÀ¼À°è EgÀĪÀ ±Á ÉUÀ¼ÀÄ / PÁ ÉÃdÄUÀ½UÉ: «Ä¤ ¯Áå¨ï¸Áܦ¸À®Ä UÀjµÀ× gÀÆ. 10.00 ®PÀëUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ AiÉÆÃd£Á ªÉZÀѪÁUÀ°zÀÄÝ, AiÉÆÃd£Á ªÉZÀÑzÀ±ÉÃ.80 gÀµÀÄÖ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ, UÁf£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ,EvÀgÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À RjâUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀj À®Ä¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ.D) UÁæ«ÄÃt G¢ÝªÉÄzÁgÀjUÉ (18-40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀÄA¥ÀÄ), ¥ÀjPÀgÀ jmÉïïzÁgÀjUÉ:«Ä¤ ¯Áå¨ï ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ AiÉÆÃd£Á ªÉZÀÑzÀ ±ÉÃ. 40gÀµÀÄÖ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄßAiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ, UÁf£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, EvÀgÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀRjâUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

7. C£ÀÄzÁ£À ¤ÃqÀĪÀ «zsÁ£ÀF AiÉÆÃd£ÉUÉ PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdå ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ±ÉÃ. 60:40 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è C£ÀÄzÁ£À

MzÀV¸À°ªÉ.

8. «Ä¤¯Áå¨ïUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ºÀj«£À «zsÁ£À(INM) «¨sÁUÀªÀÅ grant in aid ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁdåPÉÌ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.

DLEC gÁdå £ÉÆÃqÀ ï E¯ÁSɬÄAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄߥÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà NCOF NABARD UÉ CISS PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr C£ÀÄzÁ£À ¤ÃqÀÄvÀÛzɸÁ®zÀ ¸Ë®¨sÀåzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÝ°è CfðUÀ¼À£ÀÄß DLEC ªÀÄÄSÁAvÀgÀ °Ãqï ¨ÁåAPïUÉPÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.

9.¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÁvÀægÁdå ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ C£ÀĵÁ×£À ¸ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï

¸ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ°è ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ» ÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

Page 19: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 225

10. G¸ÀÄÛªÁji) f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è UÀÄjUÀ¼À ¤UÀ¢, ªÉüÁ¥ÀnÖ vÀAiÀiÁjPɺÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀG ÀÄÛªÁjAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.11. ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À, ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢ ¸À°èPÉ.i) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥sÀ®¥ÀæzÀvÉ, ¥ÀjuÁªÀÄ, ¥sÀ°vÁA±À ºÁUÀÆ £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß DAC & FW,

Third party evaluation C£ÀÄß 2-3 ªÀµÀðUÀ½UÉƪÉÄä £Àqɹ, ¸ÀÆPÀÛ Corrective MeasuresC£ÀÄß ²¥sÁgÀ ÀÄì ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.ii) PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ°è ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ¥ÀjuÁªÀÄPÁj G ÀÄÛªÁjUÁV ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ÀAªÀºÀ£À vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

12. ¤jÃQëvÀ ¥ÀjuÁªÀÄ(i) ÀªÀÄvÉÆðvÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÃZÀ£ÁAiÀÄÄPÀÛ À Àå ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì» ÀĪÀÅzÀÄ.(ii) ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀÄÆ®zÀ ¸À Àå ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÁzÀ eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ,JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ ¤zsÁ£ÀUÀwAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁgÀd£ÀPÀ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼ÁzÀ ¨ÉêÀÅ ÉævÀ/ UÀAzsÀPÀ ÉævÀ AiÀÄÆjAiÀiÁUÀ¼À ¨ÉÃrPÉ ºÉZÁÑUÀ°zÀÄÝ, EzÀjAzÁV ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÁUÀÆ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À §¼ÀPÉ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÈ¢Þ À°zÉ.

13. ¥sÀ Á£ÀÄ sÀ«UÀ½UÉ vÀgÀ ÉÃw:ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ªÀĺÀvÀé, ªÀÄtÄÚ ¸ÀAUÀæºÀuÉ «zsÁ£À

¥ÀjÃPÁë «zsÁ£À, ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À ªÁåSÁå£À, ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ²¥sÁgÀ ÀÄì, ¨É¼É¥ÀzÀÝwAiÀiÁzsÁjvÀ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ, E¼ÀĪÀj ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ UÀÄtªÀÄlÖzÀ°è¸ÀªÀÄvÉÆðvÀ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ªÀĺÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå ¤ªÀðºÀuÉ EvÁå¢ PÀÄjvÀAvÉ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ vÀgÀ ÉÃw ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

14.ªÀÄÆ® ¥ÀjUÀt£ÉUÀ¼ÀÄ(i) gÀÆ. 4000/-UÀ¼À DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß M§â ªÀåQÛUÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ vÀgÀ ÉÃwUÁV

DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ÀA ÉÜUÉ ¤ÃqÀ°zÀÄÝ, F C£ÀÄzÁ£À gÀÆ. 500/- stiphund, ¥ÀæAiÀiÁtªÉZÀÑ UÀjµÀ×gÀÆ. 500, MAzÀÄ ªÁgÀzÀ ªÀ Àw ªÀÄvÀÄÛ HlzÀ ªÉZÀÑ gÀÆ. 1500/- ºÁUÀÆ ÀA ÉÜAiÀÄ ªÉZÀÑ(vÀgÀ ÉÃw ¸ÁªÀiÁVæ, UËgÀªÀzsÀ£À EvÁå¢)ªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

(ii) vÀgÀ ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¸ÀA ÉÜAiÀÄÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ CUÀvÀåªÁzÀ J¯Áè ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ G¥ÀPÀgÀt ºÁUÀÆ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ ÉÃPÀÄ.

(iii) ¸ÀA ÉÜAiÀÄÄ DAiÉÄÌAiÀiÁzÉÆqÀ£É, vÀgÀ ÉÃwAiÀÄ ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß (ªÁ¶ðPÀ) ¹zÀÝ¥Àr¹ªÁå¥ÀPÀªÁV ¥Àæ ÁgÀ¥Àr ÀĪÀÅzÀÄ

(iv) gÁdå ÀPÁðgÀªÀÅ 16% ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ ¥Àj²µÀ× ªÀUÀð, 8% ¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀ, 30%ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ DVgÀ ÉÃPÉAzÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

(v) ªÁ¶ðPÀ Drmï ªÀgÀ¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ, ºÀt§¼ÀPÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß C£ÀĵÁ×£À ¸ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄPÀȶ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀ E®ÁSÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌÉ DyðPÀ ªÀµÀð ªÀÄÄVzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÉƼÀUÉ(30 K¦æ ï) ¸À°è ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 20: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 226

15.ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë WÀlPÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÁV (3000 ªÀiÁzÀj/ªÀµÀð) WÀlPÀªÁgÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ «ªÀgÀ«µÀAiÀÄ «ªÀgÀ zÀgÀG¥ÀPÀgÀt AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtgÀ ÁAiÀĤPÀ, UÁf£À ¸ÁªÀÄVæEvÀgÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ ÀÄÛUÀ¼À RjâUÉ

1. Minilab – 1.002. Glasswares – 1.003. Electronic balance – 1.004. Analytical balane – 0.705. Drying oven – 0.26. Postallat unit serving system – 2.60

gÀÆ.6.50 ®PÀë

Ln G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À Rjâ Computer, printers, scanner handhelddrive

1.00 ®PÀë

Contingencyexpenditure(¸Á¢ü ÁégÀÄ ªÉZÀÑ)

Renumeration computer operatorPurchase of cartidgePurchase of fuelElectricity as water billsBroad band & telephone chargesStationaryAnnual maintenance cost

2.00 ®PÀë

Transportation (¸ÁjUɪÉZÀÑ)

Motor bike 0.50 ®PÀë

MlÄÖ 10.00®PÀë

16. ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÉUÁV ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ.ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ, «±ÉèõÀuÉ, ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn vÀAiÀiÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉUÉ

MlÄÖ gÀÆ. 300/- MAzÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÉ.

17. «±ÉèõÀuÁ ªÉZÀÑ ¥ÁªÀwUÁV C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ©qÀÄUÀqÉa) ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ JgÀqÀÄ PÀAvÀÄUÀ¼À°è C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw ÀĪÀÅzÀÄ. ±ÉÃ. 50gÀµÀÄÖ¥ÉÆÃmïð¯ï£À°è ªÀiÁzÀj £ÉÆÃAzÀt £ÀAvÀgÀ ºÁUÀÆ G½zÀ ±ÉÃ. 50gÀµÀÄÖ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀåaÃn «vÀgÀuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀb) ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«AiÀÄ ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄÄ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn ¥ÉÆÃmïð¯ïUÉ °APï DVgÀ ÉÃPÀÄ.

18. EvÀgÉ ªÀiÁ»w:¥ÁæAiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉUÉ, £ÉÆÃAzÀuÉ, «±ÉèõÀuÉ, ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå

aÃn vÀAiÀiÁjPÉ, ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ J¯Áè ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄßM¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

gÁ¶ÖÃAiÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ C©üAiÀiÁ£ÀzÀr ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå ¤ªÀðºÀuÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrUÁæªÀĪÀÄlÖzÀ°è ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤ÃrgÀĪÀªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSɬÄAzÀ CVAzÁUÉÎ ºÉÆgÀr À ÁUÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£É ºÁUÀƸÀÄvÉÆÛà ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 21: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 227

gÁdåªÀ®AiÀÄ PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖ ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (2401-00-103-0-15)Cr ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå C©üAiÀiÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

ªÀÄÆ® GzÉÝñÀ:1. gÁdåzÀ J¯Áè gÉÊvÀ »qÀĪÀ½zÁgÀjUÉ 2 ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃn «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ

ºÁUÀÆ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À PÉÆgÀvÉ ¤ÃV¸À®Ä, ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë DzsÁjvÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPɪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

2. ¤¢üðµÀ× ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ¸ÀzÀâ¼ÀPÉ ºÉaÑ ÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ¨É¼É DzsÁjvÀ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À¤ªÀðºÀuÉ C©üªÀÈ¢Ý ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ

3. C¢üPÀ GvÁàzÀ£ÉUÉ ¨sÀÆ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ À®Ä¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄvÉÆî£À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì» ÀĪÀÅzÀÄ.

4. E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À §®ªÀzsÀð£É.

WÀlPÀUÀ¼ÀÄ:1. ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ ¹§âA¢UÉ

ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw: gÁdåzÀ 29 ¸ÁܤPÀ ºÁUÀÆ 1 ¸ÀAZÁj ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°èºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ vÁ®ÆèPÀÄ qÉÃmÁ JAnæD¥ÀgÉÃlgïUÀ½UÉ ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw ÀĪÀÅzÀÄ. F ªÉZÀѪÀ£ÀÄß G¥À ²Ã¶ðPÉ: 059 Cr¨sÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

2. ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉUÉ fLJ¸ï - f¦J¸ï DzsÁjvÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä eÉÊ«PÀªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉUÉ C£ÀÄzÁ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. F ªÉZÀѪÀ£ÀÄß G¥À ²Ã¶ðPÉ:059 Cr ¨sÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ (PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj).

3. PÀlÖqÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ (G¥À²Ã¶ðPÉ 071): ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À «zÀÄåvï ©®Äè,¤Ãj£À ©®Äè, ¨ÁrUÉ, zÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉjUÉ

4. AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ (G¥À²Ã¶ðPÉ 180): ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉëUÉCUÀvÀå«gÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ, UÁf£À ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÁ墥ÀjPÀgÀUÀ¼À Rjâ.

5. ¸ÁjUÉ ªÉZÀÑ (G¥À²Ã¶ðPÉ 195): ¨É¼ÀUÁ« f ÉèAiÀÄ ¸ÀAZÁj ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÁjUɪÉZÀÑ.

6. ¤ªÀðºÀuÉ (G¥À²Ã¶ðPÉ 200): ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ,zÀÄgÀ¹Ü, «±ÉõÀ zÀÄgÀ¹Ü ªÀÄvÀÄÛ £À«ÃPÀgÀt.

Page 22: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 228

gÁdåªÀ®AiÀÄ PÀȶ DAiÀÄÄPÁÛ®AiÀÄ (2401-00-001-1-01) Cr G¥À²Ã¶ðPÉ 103 eÉÊ«PÀ®ªÀtAiÀÄÄPÀÛ PÀȶAiÀÄ°è ®ªÀtAiÀÄÄPÀÛ ¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

ªÀÄÆ® GzÉÝñÀ: 2016-17£Éà ¸Á°£À°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉ.

1. ®ªÀtAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj À®Ä"ºÁå ÉÆÃ¥sÉÊmïì (Halophytes)" UÀ¼À£ÀÄß ¨ÉøÁAiÀĪÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.2. PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄÄ gÁdåzÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄÄ gÁdåzÀ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À ºÁUÀÆqÁ.JªÀiï.J¸ï. ¸Áé«Ä£ÁxÀ£ï j¸ÀZÀð ¥sËAqÉõÀ£ï, ZÉ£ÉßöÊ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°èC£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.3. E¯ÁSÉAiÀÄÄ gÁdåzÀ £Á®ÄÌ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è F §UÉÎ ¸ÁªÀÄxÀå𠧮ªÀzsÀð£ÉªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

JA.J¸ï. ¸Áé«Ä£ÁxÀ£ï j¸ÀZïð ¥sËAqÉõÀ£ï, ZÉ£ÉßöÊ, PÀÈ.«.«, zsÁgÀªÁqÀ,PÀÈ.vÉÆÃ.«.«.²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ, zÀQëtPÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ GqÀĦ f ÉèUÀ¼À PÀgÁªÀ½ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ É ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ¤Ãj£À ªÀÄlÖzÀKjPɬÄAzÀ PÀȶ fêÁ£ÁzsÀgÀzÀ ªÉÄÃ É DUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À §UÉÎ CªÀ ÉÆÃQ¹ ¸ÀÆPÀÛ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉøÁAiÀÄPÉÌ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ®ªÀt ¸À»µÀÄÚ §vÀÛzÀ vÀ½ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨É¼ÉUÀ¼À vÀ½UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, F vÀ½UÀ¼À°è ®ªÀt À»µÀÄÚ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛEvÀgÉ D¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÆgÀĪÀµÀðUÀ¼À°è ºÉƸÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Ý ¥Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

®ªÀt ¸À»µÀÄÚ vÀ½UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÀÄ gÁdåzÀ £Á®ÄÌ PÀȶ«±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀzsÀð£ÉªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

gÁdåªÀ®AiÀÄ PÀȶ DAiÀÄÄPÁÛ®AiÀÄ (2401-00-001-1-01) AiÉÆÃd£É Cr G¥À²Ã¶ðPÉ103 gÀr eÉÊ«PÀ ®ªÀtAiÀÄÄPÀÛ PÀȶAiÀÄ°è eÉÊ«PÀ ®ªÀtAiÀÄÄPÀÛ ¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ

¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV Grant in aid ªÀÄÄSÁAvÀgÀ qÁ.JªÀiï.J¸ï.¸Áé«Ä£ÁxÀ£ï j¸ÀZÀð ¥sËAqÉõÀ£ï, ZÉ£ÉßöÊ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA ÉÜUÉ ¤ÃqÀ ÁUÀÄwÛzÉ.

Page 23: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 229

2017-18£Éà ¸Á°£À°è ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ/UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©Ãd «vÀgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

2017-18£Éà ¸Á°UÉ f¯ÁèªÁgÀÄ/ºÀAUÁªÀÄĪÁgÀÄ ©Ãd §zÀ°PÉ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ DzsÁgÀzÀAvÉ««zsÀ ¨É¼ÉUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ/UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©Ãd «vÀgÀuÁ ÉÃrPÉ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV®UÀwÛ¹zÉ. f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, f¯ÁèªÁgÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ/UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©Ãd «vÀgÀuÁPÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ UÀÄj ¤UÀ¢¥Àr¹, MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉPÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.

f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ©Ãd «vÀgÀuÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸À sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ Éà PÀgÉzÀÄ, 2017gÀªÀÄÄAUÁgÀÄ ºÀAUÁ«ÄUÉ ¸ÀA¸ÉܪÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ É¼ÉªÁgÀÄ ©vÀÛ£É ©Ãd «vÀgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÀƦ¹,ÉÃrPÉ EgÀĪÀ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀ ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀPÁ®PÉÌ ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä J¯Áè PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

««zsÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ©Ãd «vÀgÀuÉ ºÁUÀÆ ©Ãd zÁ¸ÁÛ¤£À §UÉÎ gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæªÁgÀÄ ¥ÀÆtðªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß vÁ®ÆèPÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀÅzÀÄ. f¯ÉèAiÀÄ°è««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼Àr ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå «vÀgÀuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À PÉÆæÃrüÃPÀÈvÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß®UÀwÛ¹gÀĪÀ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 10£Éà vÁjÃT£ÉƼÀUÉ vÀ¥ÀàzÉà F PÀbÉÃjUɸÀ°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¸Àé¥ÀgÁUÀ Àà±Àð ɼÉUÀ¼ÁzÀ sÀvÀÛ, gÁV, vÉÆUÀj EvÁå¢ ©ÃdUÀ½UÉ ©Ãd §zÀ°PÉ ¥ÀæªÀiÁtzÀUÀÄjVAvÀ ºÉaÑ£À ÉÃrPÉ §gÀĪÀ ©ÃdUÀ¼À ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ À®Ä E¯ÁSÉAiÀÄ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼Àr©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁr GvÁࢹzÀ ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ / UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©ÃdUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀ°è® sÀå«gÀĪÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀjAzÀ gÉÊvÀjUÉ «vÀgÀuÉUÉ ©Ãd «±ÉèõÀuÉ £ÀAvÀgÀ §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

C£À¢üPÀÈvÀ ©Ãd «vÀgÀPÀgÀÄ UÀjµÀ× ©vÀÛ£É ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀrªÉÄUÀÄtªÀÄlÖzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ E£ïªÁAiÀiïì/¸Á®zÀ/ £ÀUÀzÀÄ gÀ¹Ã¢ E®èzÉ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀjUÉ«vÀgÀuÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¸ÉÜ ÀAZÁj PÉÃAzÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ©vÀۣɩÃdUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlªÁUÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°èPÀÆqÀ Éà ©Ãd PÁAiÉÄÝUÀ¼ÀrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤ªÀÄä f¯ÉèAiÀÄ°è ««zsÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ©Ãd«vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ vÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀzÀj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄPÀbÉÃjAiÀÄ°ènÖgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀÄ°è «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ J¯Áè ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À J¯Áè vÀ½UÀ¼À ©vÀۣɩÃdUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà ©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀ滹 ©Ãd¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è «±ÉèõÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ, f¯ÉèUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ©Ãd ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ ªÀĽUÉUÀ½UÉ ºÀAUÁ«Ä£À¥ÀƪÀðzÀ°è ºÁUÀÆ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ C¤jÃQëvÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ ©Ãd PÁAiÉÄÝUÀ¼À G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À §UÉÎ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä C¢üãÀzÀ°è §gÀĪÀ J¯Áè vÁ®ÆèPÀÄ ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ½UÀÆ F §UÉÎ ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F §UÉÎ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉÃF PÀbÉÃjUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 24: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 230

E¯ÁSÉAiÀÄ « ÀÛgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ GvÀÛªÀÄ ©ÃdUÀ¼ÀÄ, ±ÀÄzÀÞ vÀ½ ºÁUÀÆUÀÄtªÀÄlÖ ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è GvÁࢹ, ©Ãd ¥ÀjÃQë¹ «vÀgÀuÉ ªÀiÁrgÀĪÀ¥ÀæªÀiÁtPÀgÁ©Ã¤ - PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ©Ãd ¤UÀªÀÄ, ¥Àæ - ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ, ¤aà - ¤daÃngÁ©Ã¤ - gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ©Ãd ¤UÀªÀÄ, PÉJªÀÄA - PÀ£ÁðlPÀ JuÉÚPÁ¼ÀÄ ªÀĺÁ ªÀÄAqÀ½

Page 25: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 231

Page 26: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 232

2017-18gÀ ¸Á°UÉ ©Ãd §zÀ°PÉ DzsÁgÀzÀAvÉ f¯ÁèªÁgÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ/UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©vÀۣɩÃdUÀ¼À ¨ÉÃrPÉAiÀÄ «ªÀgÀ

(¥ÀæªÀiÁt QéAmÁ®ÄUÀ¼À°è)

PÀæ.¸ÀA f¯Éè sÀvÀÛ (38%)ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ ªÀÄÄAUÁgÀÄ

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 351 0 104 4552 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 372 0 94 4663 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 1551 0 169 17204 PÉÆïÁgÀ 1872 0 1238 31105 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 1135 0 521 16566 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 5289 91 1758 71387 ²ªÀªÉÆUÀÎ 25300 0 4895 301958 avÀæzÀÄUÀð 1591 260 1197 30489 zÁªÀtUÉgÉ 14123 0 9865 2398810 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 25128 0 4763 2989111 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 3802 86 242 413012 ªÀÄAqÀå 15185 0 5205 2039013 PÉÆqÀUÀÄ 8191 1 26 821814 ºÁ¸À£À 10648 39 1248 1193515 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 9805 0 848 1065316 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 7840 6345 651 1483617 GqÀĦ 10769 1860 47 1267618 zsÁgÀªÁqÀ 5289 0 52 534119 UÀzÀUÀ 281 0 286 56720 ºÁªÉÃj 10051 0 1653 1170421 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 16288 553 237 1707822 ¨É¼ÀUÁ« 15211 0 0 1521123 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 0 0 0 024 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 5 0 5 1025 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 24386 0 19654 4404026 PÉÆ¥Àà¼À 9267 0 9325 1859227 §¼Áîj 17341 0 11205 2854628 PÀ®§ÄgÀV 87 0 51 13829 AiÀiÁzÀVj 8852 0 1171 1002330 ©ÃzÀgï 1521 0 0 1521

gÁdå: 251531 9235 76510 337275

Page 27: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 233

PÀæ.¸ÀA f¯Éè eÉÆüÀ (ºÉÊ: 100% ªÀÄvÀÄÛ vÀ½: 33%)ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ MlÄÖ

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 0 0 0 02 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 0 0 0 03 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 0 0 0 04 PÉÆïÁgÀ 0 0 0 05 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 0 0 0 06 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 164 25 0 1897 ²ªÀªÉÆUÀÎ 26 0 0 268 avÀæzÀÄUÀð 679 302 25 10069 zÁªÀtUÉgÉ 1636 221 61 191810 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 659 7 0 66611 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 1485 1 0 148612 ªÀÄAqÀå 29 0 0 2913 PÉÆqÀUÀÄ 0 0 0 014 ºÁ¸À£À 205 17 0 22215 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 184 234 0 41816 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 017 GqÀĦ 0 0 0 018 zsÁgÀªÁqÀ 338 1057 0 139519 UÀzÀUÀ 736 1525 0 226120 ºÁªÉÃj 526 695 27 124821 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 022 ¨É¼ÀUÁ« 1636 3123 2 476123 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 0 4822 0 482224 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 430 2494 1 292525 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 16 3515 3 353426 PÉÆ¥Àà¼À 749 787 50 158627 §¼Áîj 2675 623 35 333328 PÀ®§ÄgÀV 185 5732 0 591729 AiÀiÁzÀVj 52 2359 34 244530 ©ÃzÀgï 4090 738 0 4828

gÁdå: 16500 28277 238 45015

Page 28: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 234

PÀæ.¸ÀA f¯Éè gÁV(33%)ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ ªÀÄÄAUÁgÀÄ

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 858 3 5 8662 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 1462 9 7 14783 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 2538 0 8 25464 PÉÆïÁgÀ 2048 3 21 20725 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 1425 3 44 14726 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 6452 15 38 65057 ²ªÀªÉÆUÀÎ 26 0 2 288 avÀæzÀÄUÀð 1621 12 78 17119 zÁªÀtUÉgÉ 592 30 51 67310 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 1295 375 37 170711 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 584 7 7 59812 ªÀÄAqÀå 2315 150 105 257013 PÉÆqÀUÀÄ 5 0 0 514 ºÁ¸À£À 2178 303 7 248815 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 1560 0 0 156016 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 017 GqÀĦ 0 0 0 018 zsÁgÀªÁqÀ 2 0 0 219 UÀzÀUÀ 0 0 0 020 ºÁªÉÃj 21 0 0 2121 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 022 ¨É¼ÀUÁ« 8 0 0 823 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 0 0 0 024 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 0 0 0 025 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 0 0 0 026 PÉÆ¥Àà¼À 0 0 0 027 §¼Áîj 90 0 0 9028 PÀ®§ÄgÀV 0 0 0 029 AiÀiÁzÀVj 0 0 0 030 ©ÃzÀgï 0 0 0 0

gÁdå: 25080 910 410 26400

Page 29: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 235

PÀæ.¸ÀAf¯Éè

eÉÆüÀ(100%) ¸ÀeÉÓ (100%)ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ MlÄÖ ªÀÄÄAUÁgÀÄ

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 95 15 18 128 02 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 1652 67 30 1749 03 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 305 0 0 305 04 PÉÆïÁgÀ 102 57 109 268 05 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 7177 92 184 7453 06 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 4016 92 37 4145 07 ²ªÀªÉÆUÀÎ 9210 83 375 9668 08 avÀæzÀÄUÀð 12354 739 140 13233 989 zÁªÀtUÉgÉ 24568 493 46 25107 4210 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 3994 859 89 4942 011 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 5232 275 209 5716 2312 ªÀÄAqÀå 832 112 28 972 013 PÉÆqÀUÀÄ 555 4 4 563 014 ºÁ¸À£À 9528 1038 125 10691 015 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 3958 0 0 3958 016 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 0 017 GqÀĦ 0 5 0 5 018 zsÁgÀªÁqÀ 6265 484 175 6924 019 UÀzÀUÀ 7301 290 37 7628 10620 ºÁªÉÃj 21325 847 627 22799 021 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 628 68 48 744 022 ¨É¼ÀUÁ« 18984 6019 535 25538 68623 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 9634 2001 710 12345 325824 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 5914 4812 710 11436 140725 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 175 742 46 963 325826 PÉÆ¥Àà¼À 6688 972 369 8029 278527 §¼Áîj 14113 805 132 15050 74128 PÀ®§ÄgÀV 689 77 0 766 128829 AiÀiÁzÀVj 664 0 419 1083 21330 ©ÃzÀgï 292 0 0 292 290

gÁdå: 176250 21048 5202 202500 14195

Page 30: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 236

PÀæ.¸ÀAf¯Éè

UÉÆâü (33%) vÀÈt zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ (33%)»AUÁgÀÄ ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ MlÄÖ

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 0 2 0 0 22 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 0 5 0 0 53 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 0 54 0 0 544 PÉÆïÁgÀ 0 25 0 0 255 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 0 15 0 0 156 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 0 325 0 0 3257 ²ªÀªÉÆUÀÎ 0 0 0 0 08 avÀæzÀÄUÀð 298 572 0 0 5729 zÁªÀtUÉgÉ 185 210 25 0 23510 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 0 0 0 0 011 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 0 25 0 0 2512 ªÀÄAqÀå 0 0 0 0 013 PÉÆqÀUÀÄ 0 0 0 0 014 ºÁ¸À£À 0 0 0 0 015 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 0 150 0 0 15016 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 0 017 GqÀĦ 0 0 0 0 018 zsÁgÀªÁqÀ 6715 84 0 0 8419 UÀzÀUÀ 4345 0 0 0 020 ºÁªÉÃj 205 294 0 0 29421 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 0 022 ¨É¼ÀUÁ« 7737 458 0 0 45823 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 12100 0 0 0 024 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 5329 0 0 0 025 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 622 0 0 0 026 PÉÆ¥Àà¼À 1223 289 0 0 28927 §¼Áîj 358 510 240 0 75028 PÀ®§ÄgÀV 2188 99 0 0 9929 AiÀiÁzÀVj 2027 125 0 0 12530 ©ÃzÀgï 1398 58 0 0 58

gÁdå: 44730 3300 265 0 3565

Page 31: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 237

PÀæ.¸ÀA

f¯ÉèvÉÆUÀj (33%) CªÀgÉ (33%)

PÀqÀ É-33%

ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 55 130 7 02 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 122 265 17 763 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 210 517 0 04 PÉÆïÁgÀ 225 687 0 65 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 387 420 0 226 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 1325 1069 0 2627 ²ªÀªÉÆUÀÎ 44 4 0 38 avÀæzÀÄUÀð 718 275 0 30379 zÁªÀtUÉgÉ 657 229 57 72710 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 298 1176 372 20911 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 120 227 0 183412 ªÀÄAqÀå 92 382 8 3613 PÉÆqÀUÀÄ 0 0 0 014 ºÁ¸À£À 164 458 20 53815 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 76 289 0 148216 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 017 GqÀĦ 0 0 0 018 zsÁgÀªÁqÀ 240 10 16 950419 UÀzÀUÀ 197 15 0 1118920 ºÁªÉÃj 210 6 24 20121 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0 0 1 122 ¨É¼ÀUÁ« 260 95 50 1235223 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 10287 0 0 2543024 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 666 10 8 1412525 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2548 0 0 1918026 PÉÆ¥Àà¼À 1005 76 0 731727 §¼Áîj 826 5 0 939028 PÀ®§ÄgÀV 20615 10 0 2866129 AiÀiÁzÀVj 4425 19 0 346630 ©ÃzÀgï 4478 61 0 7702

gÁdå: 50250 6435 580 156750

Page 32: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 238

PÀæ.¸ÀAf¯Éè

ºÉ ÀgÀÄPÁ¼ÀÄ (33%)ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ MlÄÖ

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 2 0 0 22 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 0 0 0 03 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 0 0 0 04 PÉÆïÁgÀ 0 0 0 05 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 0 0 0 06 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 850 0 0 8507 ²ªÀªÉÆUÀÎ 3 18 331 3528 avÀæzÀÄUÀð 321 0 5 3269 zÁªÀtUÉgÉ 79 0 123 20210 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 427 55 167 64911 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 278 110 0 38812 ªÀÄAqÀå 30 25 25 8013 PÉÆqÀUÀÄ 0 0 0 014 ºÁ¸À£À 885 61 6 95215 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 348 0 2 35016 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 49 226 27517 GqÀĦ 0 12 15 2718 zsÁgÀªÁqÀ 1655 198 0 185319 UÀzÀUÀ 4612 0 0 461220 ºÁªÉÃj 138 610 102 85021 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0 68 32 10022 ¨É¼ÀUÁ« 1836 0 0 183623 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 1639 0 0 163924 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 2615 0 0 261525 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 59 0 0 5926 PÉÆ¥Àà¼À 1458 0 25 148327 §¼Áîj 75 28 17 12028 PÀ®§ÄgÀV 1159 0 0 115929 AiÀiÁzÀVj 2496 0 0 249630 ©ÃzÀgï 2465 0 0 2465

gÁdå: 23430 1234 1076 25740

Page 33: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 239

PÀæ.¸ÀAf¯Éè

GzÀÄÝ (33%)ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ ªÀÄÄAUÁgÀÄ

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 2 00 22 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 0 0 0 03 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 0 0 0 04 PÉÆïÁgÀ 0 0 0 05 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 0 0 0 06 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 75 0 0 757 ²ªÀªÉÆUÀÎ 0 4 28 328 avÀæzÀÄUÀð 8 0 3 119 zÁªÀtUÉgÉ 11 7 28 4610 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 681 25 97 80311 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 324 16 0 34012 ªÀÄAqÀå 34 14 14 6213 PÉÆqÀUÀÄ 0 0 0 014 ºÁ¸À£À 149 4 4 15715 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 76 0 1 7716 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 162 186 34817 GqÀĦ 0 365 31 39618 zsÁgÀªÁqÀ 145 0 0 14519 UÀzÀUÀ 0 0 0 020 ºÁªÉÃj 15 70 0 8521 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0 36 48 8422 ¨É¼ÀUÁ« 149 0 0 14923 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 38 0 0 3824 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 0 0 0 025 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 6 0 18 2426 PÉÆ¥Àà¼À 0 0 42 4227 §¼Áîj 4 18 14 3628 PÀ®§ÄgÀV 2236 0 0 223629 AiÀiÁzÀVj 151 0 0 15130 ©ÃzÀgï 2906 0 0 2906

gÁdå: 7010 721 514 8245

Page 34: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 240

PÀæ.¸ÀAf¯Éè

C®¸ÀAzÉ (33%) ºÀÄgÀĽ(33%)ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ MlÄÖ ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 57 2 2 61 18 152 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 90 1 2 93 36 583 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 260 0 0 260 170 1034 PÉÆïÁgÀ 174 2 6 182 0 2805 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 131 0 0 131 42 116 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 567 8 8 583 598 1347 ²ªÀªÉÆUÀÎ 16 1 23 40 0 88 avÀæzÀÄUÀð 122 0 2 124 205 2119 zÁªÀtUÉgÉ 174 17 57 248 88 5710 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2415 335 59 2809 628 104611 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 313 30 0 343 485 412 ªÀÄAqÀå 445 10 19 474 395 57513 PÉÆqÀUÀÄ 2 1 2 5 0 014 ºÁ¸À£À 1090 96 17 1203 385 25315 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 97 4 0 101 93 34816 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 8 28 36 0 1117 GqÀĦ 0 10 10 20 0 618 zsÁgÀªÁqÀ 61 4 0 65 0 8819 UÀzÀUÀ 87 0 11 98 18 5720 ºÁªÉÃj 31 24 28 83 10 16921 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0 5 6 11 0 1122 ¨É¼ÀUÁ« 194 71 15 280 68 5723 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 87 11 13 111 302 11524 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 44 11 27 82 45 6925 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 17 0 6 23 4 5726 PÉÆ¥Àà¼À 305 0 94 399 215 37627 §¼Áîj 91 60 79 230 65 12428 PÀ®§ÄgÀV 27 0 0 27 19 029 AiÀiÁzÀVj 87 0 0 87 12 8730 ©ÃzÀgï 26 10 0 36 9 0

gÁdå: 7010 721 514 8245 3910 4330

Page 35: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 241

PÀæ.¸ÀAf¯Éè

±ÉÃAUÁ (33%)ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ MlÄÖ

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 102 0 19 1212 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 392 0 34 4263 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 3777 0 48 38254 PÉÆïÁgÀ 6647 0 554 72015 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 19429 0 723 201526 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 73125 0 2409 755347 ²ªÀªÉÆUÀÎ 151 0 436 5878 avÀæzÀÄUÀð 74909 0 2409 773189 zÁªÀtUÉgÉ 7158 0 4819 1197710 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 1774 0 178 195211 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 8828 0 24 885212 ªÀÄAqÀå 1125 0 48 117313 PÉÆqÀUÀÄ 13 0 14 2714 ºÁ¸À£À 511 0 361 87215 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 2914 0 280 319416 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 017 GqÀĦ 0 1020 0 102018 zsÁgÀªÁqÀ 14879 0 747 1562619 UÀzÀUÀ 29144 0 5782 3492620 ºÁªÉÃj 9459 0 1927 1138621 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 153 1830 11 199422 ¨É¼ÀUÁ« 14316 0 2771 1708723 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 18151 0 13251 3140224 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 1611 0 12017 1362825 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 4090 0 16383 2047326 PÉÆ¥Àà¼À 11427 0 10089 2151627 §¼Áîj 30522 286 6178 3698628 PÀ®§ÄgÀV 414 2839 1732 498529 AiÀiÁzÀVj 11223 0 21674 3289730 ©ÃzÀgï 256 0 482 738

gÁdå: 346500 5975 105400 457875

Page 36: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 242

PÀæ. ¸ÀA f¯ÉèJ¼ÀÄî(33%)

¸ÉÆÃAiÀiÁCªÀgÉ(90%)

ºÀgÀ¼ÀÄ(33%)

ºÀÄZÉѼÀÄî(33%)

PÀĸÀÄ É(33%)

ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 0 0 15 19 02 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 9 0 23 33 03 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 123 0 129 86 04 PÉÆïÁgÀ 11 0 9 9 05 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 5 0 12 20 06 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 37 0 325 142 07 ²ªÀªÉÆUÀÎ 1 0 8 5 08 avÀæzÀÄUÀð 126 0 183 59 1459 zÁªÀtUÉgÉ 49 71 30 14 810 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 305 0 223 51 011 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 77 0 39 95 012 ªÀÄAqÀå 141 47 89 350 013 PÉÆqÀUÀÄ 0 0 0 0 014 ºÁ¸À£À 138 0 87 235 015 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 261 0 68 189 116 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 0 017 GqÀĦ 0 0 0 0 018 zsÁgÀªÁqÀ 8 17389 0 49 38119 UÀzÀUÀ 31 0 0 57 11720 ºÁªÉÃj 9 3292 3 46 5521 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 0 022 ¨É¼ÀUÁ« 18 46311 15 38 23523 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 37 165 9 44 19824 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 54 1598 7 52 8625 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 0 0 41 9 19526 PÉÆ¥Àà¼À 277 0 89 187 27427 §¼Áîj 48 14 27 47 6228 PÀ®§ÄgÀV 77 7758 2 62 12529 AiÀiÁzÀVj 46 0 40 41 20230 ©ÃzÀgï 92 40170 12 371 391

gÁdå: 1980 116815 1485 2310 2475

Page 37: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 243

PÀæ.¸ÀA F¯Éè¸ÀÆAiÀÄðPÁAw (ºÉÊ:100% ªÀÄvÀÄÛ vÀ½:33%)

ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ MlÄÖ1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 1 0 0 12 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 1 1 2 43 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 11 0 0 114 PÉÆïÁgÀ 2 0 1 35 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 29 45 57 1316 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 472 17 74 5637 ²ªÀªÉÆUÀÎ 0 11 30 418 avÀæzÀÄUÀð 554 483 112 11499 zÁªÀtUÉgÉ 354 171 284 80910 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 61 0 0 6111 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 802 28 4 83412 ªÀÄAqÀå 0 0 0 013 PÉÆqÀUÀÄ 0 0 0 014 ºÁ¸À£À 88 6 4 9815 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 395 0 0 39516 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 017 GqÀĦ 0 0 0 018 zsÁgÀªÁqÀ 0 1032 10 104219 UÀzÀUÀ 943 2047 68 305820 ºÁªÉÃj 19 247 82 34821 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0 3 0 322 ¨É¼ÀUÁ« 324 455 114 89323 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 1061 3498 301 486024 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 801 1831 198 283025 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 1836 2674 82 459226 PÉÆ¥Àà¼À 973 1570 449 299227 §¼Áîj 1924 2971 242 513728 PÀ®§ÄgÀV 1504 1265 16 278529 AiÀiÁzÀVj 2040 870 287 319730 ©ÃzÀgï 295 370 63 728

gÁdå: 14490 19595 2480 36565

Page 38: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 244

PÀæ.¸ÀA

f¯Éè

ºÀwÛ (ºÉÊ:100%, v½: 33%)ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ

MlÄÖºÉÊ©æÃqïì vÀ½UÀ¼ÀÄ ºÉÊ©æÃqïì

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 0 0 0 02 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 0 0 0 03 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 0 0 0 04 PÉÆïÁgÀ 0 0 0 05 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 2 0 0 26 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 12 0 0 127 ²ªÀªÉÆUÀÎ 9 0 0 98 avÀæzÀÄUÀð 164 64 0 2289 zÁªÀtUÉgÉ 528 18 0 54610 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 680 0 0 68011 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 116 0 4 12012 ªÀÄAqÀå 0 0 0 013 PÉÆqÀUÀÄ 0 0 0 014 ºÁ¸À£À 3 0 0 315 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 17 0 0 1716 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 017 GqÀĦ 0 0 0 018 zsÁgÀªÁqÀ 531 677 0 120819 UÀzÀUÀ 393 1055 0 144820 ºÁªÉÃj 1298 125 9 143221 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 29 0 0 2922 ¨É¼ÀUÁ« 436 0 9 44523 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 150 7 0 15724 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 4 19 15 3825 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 678 0 0 67826 PÉÆ¥Àà¼À 46 344 0 39027 §¼Áîj 474 132 7 61328 PÀ®§ÄgÀV 685 0 0 68529 AiÀiÁzÀVj 683 15 0 69830 ©ÃzÀgï 7 0 0 7

gÁdå: 6945 2456 44 9445

Page 39: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 245

PÀæ.¸ÀAf¯ÉèUÀ¼ÀÄ

MlÄÖ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ

ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ MlÄÖ1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 1306 18 127 14512 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 3491 56 131 36783 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 4448 0 177 46254 PÉÆïÁgÀ 4047 40 1368 54555 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 9752 95 749 105966 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 16246 223 1833 183027 ²ªÀªÉÆUÀÎ 34562 83 5272 399178 avÀæzÀÄUÀð 16915 1561 1440 199169 zÁªÀtUÉgÉ 41171 904 10023 5209810 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 31076 1191 4889 3715611 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 11151 319 458 1192812 ªÀÄAqÀå 18361 242 5338 2394113 PÉÆqÀUÀÄ 8751 5 30 878614 ºÁ¸À£À 22559 1297 1380 2523615 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 15657 234 848 1673916 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 7840 6345 651 1483617 GqÀĦ 10769 1865 47 1268118 zsÁgÀªÁqÀ 11978 8906 227 2111119 UÀzÀUÀ 8424 7110 323 1585720 ºÁªÉÃj 32217 1647 2307 3617121 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 16916 601 285 1780222 ¨É¼ÀUÁ« 36983 17079 537 5459923 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 12892 19073 710 3267524 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 7756 11335 716 1980725 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 27835 4719 19703 5225726 PÉÆ¥Àà¼À 19778 2932 9744 3245427 §¼Áîj 35470 1878 11372 4872028 PÀ®§ÄgÀV 2348 8277 51 1067629 AiÀiÁzÀVj 9906 4294 1624 1582430 ©ÃzÀgï 6251 2136 0 8387

gÁdå: 486856 104465 82360 673680

Page 40: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 246

PÀæ.¸ÀA.

f¯ÉèUÀ¼ÀÄMlÄÖ ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ

ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ ªÀÄÄAUÁgÀÄ1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 264 24 2 2902 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 513 152 2 6673 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 1157 103 0 12604 PÉÆïÁgÀ 1086 338 6 14305 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 980 33 0 10136 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 4484 404 8 48967 ²ªÀªÉÆUÀÎ 67 34 382 4838 avÀæzÀÄUÀð 1649 3248 10 49079 zÁªÀtUÉgÉ 1238 865 208 231110 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 5675 2195 323 819311 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 1747 1994 0 374112 ªÀÄAqÀå 1378 668 58 210413 PÉÆqÀUÀÄ 2 1 2 514 ºÁ¸À£À 3171 972 27 417015 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 979 1842 3 282416 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 280 468 74817 GqÀĦ 0 593 56 64918 zsÁgÀªÁqÀ 2111 9810 0 1192119 UÀzÀUÀ 4929 11246 11 1618620 ºÁªÉÃj 410 1096 130 163621 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0 124 86 21022 ¨É¼ÀUÁ« 2642 12533 15 1519023 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 12353 25336 13 3770224 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 3380 14213 27 1762025 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2634 19237 24 2189526 PÉÆ¥Àà¼À 3059 7693 161 1091327 §¼Áîj 1066 9623 110 1079928 PÀ®§ÄgÀV 24206 28661 0 5286729 AiÀiÁzÀVj 7190 3553 0 1074330 ©ÃzÀgï 10055 7712 0 17767

gÁdå: 98425 164583 2132 265140

Page 41: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 247

PÀæ.

¸ÀAf¯ÉèUÀ¼ÀÄ

MlÄÖ JuÉÚPÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ

ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ MlÄÖ

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 137 0 19 1562 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 458 1 36 4953 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 4116 0 48 41644 PÉÆïÁgÀ 6678 0 555 72335 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 19485 45 780 203106 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 74055 17 2483 765557 ²ªÀªÉÆUÀÎ 161 11 466 6388 avÀæzÀÄUÀð 75811 628 2521 789609 zÁªÀtUÉgÉ 7676 179 5103 1295810 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2394 0 178 257211 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 9798 28 28 985412 ªÀÄAqÀå 1552 0 48 160013 PÉÆqÀUÀÄ 13 0 14 2714 ºÁ¸À£À 959 6 365 133015 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 3727 1 280 400816 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0 0 017 GqÀĦ 0 1022 0 102218 zsÁgÀªÁqÀ 32295 1413 757 3446519 UÀzÀUÀ 30175 2264 5850 3828920 ºÁªÉÃj 12798 302 2009 1510921 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 158 1833 11 200222 ¨É¼ÀUÁ« 62022 690 2885 6559723 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 19447 3696 13552 3669524 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 4485 1916 12215 1861625 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 5972 2969 16465 2540626 PÉÆ¥Àà¼À 12853 1844 10538 2523527 §¼Áîj 33562 3219 6420 4320128 PÀ®§ÄgÀV 9787 3828 1748 1536329 AiÀiÁzÀVj 13390 1372 21961 3672330 ©ÃzÀgï 40936 761 545 42242

gÁdå: 484900 28045 107880 620825

Page 42: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 248

PÀæ

¸ÀAf¯ÉèUÀ¼ÀÄ

©ÃdUÀ¼À ÉÃrPÉ (QéAmÁ¯ïUÀ¼À°è)

KPÀzÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ JuÉÚPÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀwÛ MlÄÖ

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À.) 1451 290 156 0 18972 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ.) 3678 667 495 0 48403 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 4625 1260 4164 0 100494 PÉÆïÁgÀ 5455 1430 7233 0 141185 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 10596 1013 20310 2 319216 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 18302 4896 76555 12 997657 ²ªÀªÉÆUÀÎ 39917 483 638 9 410478 avÀæzÀÄUÀð 19916 4907 78960 228 1040119 zÁªÀtUÉgÉ 52098 2311 12958 546 6791310 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 37156 8193 2572 680 4860111 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 11928 3741 9854 120 2564312 ªÀÄAqÀå 23941 2104 1600 0 2764513 PÉÆqÀUÀÄ 8786 5 27 0 881814 ºÁ¸À£À 25236 4170 1330 3 3073915 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 16739 2824 4008 17 2358816 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 14836 748 0 0 1558417 GqÀĦ 12681 649 1022 0 1435218 zsÁgÀªÁqÀ 21111 11921 34465 1208 6870519 UÀzÀUÀ 15857 16186 38289 1448 7178020 ºÁªÉÃj 36171 1636 15109 1432 5434821 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 17802 210 2002 29 2004322 ¨É¼ÀUÁ« 54599 15190 65597 445 13583123 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 32675 37702 36695 157 10722924 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 19807 17620 18616 38 5608125 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 52257 21895 25406 678 10023626 PÉÆ¥Àà¼À 32454 10913 25235 390 6899227 §¼Áîj 48720 10799 43201 613 10333328 PÀ®§ÄgÀV 10676 52867 15363 685 7959129 AiÀiÁzÀVj 15824 10743 36723 698 6398830 ©ÃzÀgï 8387 17767 42242 7 68403

gÁdå: 673680 265140 620825 9445 1569090

Page 43: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 249

2017-18£Éà ¸Á°£À ¨É¼ÉªÁgÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ/UÀÄtªÀÄlÖ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À ¨ÉÃrPÉ

(¥ÀæªÀiÁt QéAmÁ®ÄUÀ¼À°è))

PÀæ.¸ÀA ɼÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAUÁgÀÄ »AUÁgÀÄ ÉùUÉ ªÁ¶ðPÀ1 ¨sÀvÀÛ 251530 9235 76510 3372752 eÉÆüÀ 16500 28277 238 450153 gÁV 25080 910 410 264004 ªÀÄĸÀÄQ£ÀeÉÆüÀ 176250 21048 5202 2025005 ¸ÀeÉÓ 14195 0 0 141956 UÉÆâü 0 42520 0 425207 QgÀÄzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ 3300 2475 0 5775

I MlÄÖ KPÀzÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ: 486855 104465 82360 6736801 vÉÆUÀj 50250 0 0 502502 PÀqÀ É 0 156750 0 1567503 ºÀÄgÀĽ 3910 4330 0 82404 GzÀÄÝ 7390 968 542 89005 ºÉ ÀgÀÄ 23430 1234 1076 257406 C®¸ÀAzÉ 7010 721 514 82457 CªÀgÉ 6435 580 0 7015

II MlÄÖ ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ 98425 164583 2132 265140MlÄÖ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ 0

1 £É®UÀqÀ É 346500 5975 105400 4578752 J¼ÀÄî 1980 0 0 19803 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw 14490 19595 2480 365654 ºÀgÀ¼ÀÄ 1485 0 0 14855 £ÉÊdgï 2310 0 0 23106 ¸ÉÆÃAiÀiÁCªÀgÉ 116815 0 0 1168157 PÀĸÀÄ¨É 0 2475 0 24758 Linseed &¸Á¹ªÉ 1320 1320

III MlÄÖ JuÉÚPÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ: 484900 28045 107880 620825

IV ªÁtÂdå ɼÉUÀ¼ÀÄ: 0 01 ºÀwÛ 6945 2456 44 9445

MlÄÖ ; 1077125 299549 192416 1569090

Page 44: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 250

2017-18£Éà ¸Á°£À ©Ãd C¢ü¤AiÀĪÀÄ eÁj §UÉÎ ªÀiÁUÀð ÀÆagÁdåzÀ gÉÊvÀjUÉ GvÀÛªÀÄ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀPÁÌV ©Ãd

C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1966, ©Ãd ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1968 ªÀÄvÀÄÛ ©Ãd(¤AiÀÄAvÀæt) DzÉñÀ 1983 AiÀÄ£ÀÄßC£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ¸À ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉêÁ ºÁUÀÆ ©Ãd C¢ü¤AiÀĪÀÄ CrAiÀÄ°è ©Ãd ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄßvÉUÉAiÀÄ®Ä f¯ÁèªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß 2017-18£Éà ¸Á°UÉ ¤UÀ¢UÉƽ¸À ÁVzÉ (f¯ÁèªÁgÀÄ «ªÀgÀC£ÀħAzsÀ-1 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ).

1. UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr ÀĪÀ §UÉÎ:F UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÁUÀ ©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ¸ÀASÉå, ©Ãd «vÀgÀuÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ

MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ ©Ãd ªÀ»ªÁl£ÀÄß ¥ÀjUÀt À ÁVzÉ.C) f¯ÉèAiÀÄ°è §gÀĪÀ C¢üPÀÈvÀ ©Ãd ªÀiÁgÁl ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß

UÀªÀÄ£ÀzÀ°è Ej¹PÉÆAqÀÄ ¥Àæw PÉÃAzÀæzÀ°è PÀ¤µÀÖ 2 ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV vÉUÉAiÀÄĪÀAvɸÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ.

D) ¸ÀPÁ®zÀ°è ©Ãd «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvɺÀAUÁªÀÄÄ ¥ÁægÀA sÀzÀ°è UÀjµÀ× ¸ÀASÉåAiÀÄ UÀÄj ¤UÀ¢¥Àr¸À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

2. f¯ÉèUÀ½UÉ ¤ÃrzÀ MlÄÖ UÀÄjAiÀÄ ¥ÉÊQ ±ÉÃPÀqÁ 70gÀµÀÄÖ ¤daÃn ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃPÀqÁ 30gÀµÀÄÖ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ ©Ãd ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ©Ãd ¥Àj,«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ½UÉ w½ ÀĪÀÅzÀÄ.

3. f¯ÉèUÀ½UÉ ¤ÃrgÀĪÀ MlÄÖ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀnvÀ f¯Áè¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ½UÉ PɼÀPÀAqÀAvÉ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀªÀ£ÀÄßPÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

1 f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ±ÉÃ.012 G¥À PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ I & II ±ÉÃ.05

3 f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ° è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀPÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ («µÀAiÀÄ vÀdÕgÀÄ)

±ÉÃ.10

4 f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ° è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀPÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ («ZÀPÀët zÀ¼À)

±ÉÃ.10

5 f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ° è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀPÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (ªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À)

±ÉÃ.05

6 f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ° è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀPÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (PÉÃAzÀæ)

±ÉÃ.04

7 f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ° è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀPÀȶ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

±ÉÃ.05

8 G¥À PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ° è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀPÀȶ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

±ÉÃ.05

9 vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ±ÉÃ.1010 vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ° è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ

PÀȶ C¢üPÁjUÀ¼ÀıÉÃ.05

11 gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀȶ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±ÉÃ.2012 gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ (PÀȶ

¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀÄ)±ÉÃ.20

Page 45: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 251

4. dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ J¯Áè ¥ÀæPÀnvÀ f¯Áè ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ½UɤUÀ¢¥Àr¹zÀ UÀÄjAiÀÄAvÉ ©Ãd ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

5. ©Ãd ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ©Ãd ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÁUÀ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀªÀÄvÀÄÛ ¤UÀ¢vÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÀ¼ÀÄ»¸À ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝ°è wgÀ ÀÌj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ.CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ sÀðzÀ°è ©ÃdzÀ ¨É É, CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀjAzÀ ªÀ ÀÆ° ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. (C£ÀħAzsÀ 2 jAzÀ 8).

6. dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÁzÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ:

C. dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ 10gÉƼÀUÁV ¥ÀÆtð PÁ®AUÀ¼À£ÀÄߨsÀwð ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÁzÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ:

1 ©Ãd C¢ü¤AiÀĪÀÄ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ £ÀªÀÄÆ£É-12 PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É-23 gÉÊvÀjAzÀ, ¥ÀwæPÉ ¥ÀæPÀluɬÄAzÀ, EvÀgÉ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ PÀrªÉÄ

UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©ÃdUÀ½AzÀ ¨É¼É ºÁ¤ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ §AzÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

£ÀªÀÄÆ£É-3

D. ©Ãd (¤AiÀÄAvÀæt) DzÉñÀ 1983gÀ C£ÀéAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÁzÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ:

C. K¦æ ï¤AzÀ ¸É¥ÉÖA§gï ªÀgÉV£À ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß - - CPÉÆÖçgï 10 gÉƼÀUÉD. K¦æ ï¤AzÀ ¤AzÀ ªÀiÁZïð ªÀgÉV£À ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß - - K¦æ ï 10 gÉƼÀUÉ

(ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤UÀ¢üvÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ)

7. f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀqÉzÀ ©Ãd «vÀgÀPÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ©Ãd

ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ°ÛAiÀÄ°è (valid) EgÀĪÀ ©Ãd

¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀqÉzÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ WEBSITE

£À°è PÁ¯PÁ¯PÉÌ update ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

8. f ÉèUÀ¼À°è dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄlÖzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀiÁ¹PÀ / zÉéöʪÀiÁ¹PÀ¥Àj²Ã®£Á ¸À sÉUÀ½UÉ, ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©Ãd ¥ÀjÃPÁë¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹, CªÀjAzÀ f ÉèUÀ¼ÀÄ ¸Á¢ü¹zÀ ¥ÀæUÀw, PÀrªÉÄUÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÀÄvÀÄÛ wgÀ ÀÌj À ÁzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¥Àj²Ã®£ÉªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ f ÉèAiÀÄ ©Ãd¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ½UÉ vÀgÀ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 46: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 252

9. ©Ãd C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀrAiÀÄ°è PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀiÁzÀjUÀ¼À §UÉÎ PÉÊUÉƼÀî ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄ:-

f ÉèAiÀÄ dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©ÃdzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄ߸ÀA§A¢ü¹zÀ ©Ãd ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ Éà ¥Àæw ªÀiÁºÉ ¥ÀqÉzÀÄ, ©Ãd¥Àj«ÃPÀëPÀªÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀ ©Ãd ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ°è PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖ JAzÀĪÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÝ°è ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

©Ãd ªÀiÁzÀj vÉUÉzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ «±ÉèõÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹, «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢,¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃjUÉ vÀ®Ä¥ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ªÀiÁzÀj vÉUÉzÀ C¢üPÁj ªÀUÁðªÀuÉ CxÀªÁ §rÛºÉÆA¢zÀ°è ¸ÀzÀj C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð» ÀĪÀ C¢üPÁj ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄdgÀÄV¸À ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.ºÁUÀÆ ªÉÆzÀ®£Éà C¢üPÁj ªÀiÁzÀj vÉUÉzÀ §UÉÎ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁQë JAzÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀµÀgÁzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢ À ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ, ªÉÆzÀ°zÀÝ C¢üPÁjUÉ µÉÆÃPÁ¸ï £ÉÆÃn¸ï,ªÀiÁgÁl vÀqÉAiÀiÁeÉÕ CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉà PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À«zÁÝUÀÆå CzÀPÉÌUÀªÀÄ£ÀºÀj¸ÀzÉ §rÛ §gÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÉ «¼ÀA§ ªÀiÁr¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÁAiÀÄð¨sÁgÀ ªÀ»¹zÀ ¥Àæ ÀAUÀUÀ¼À°è "PÁå ÉAqÀgï D¥sï EªÉAmï"

(Calendar of event) ¥Àj²Ã°¹ CªÀjUÉ PÁgÀt PÉý «¼ÀA§PÉÌ £ÉÆÃn¸ï¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæUÀ¼À°è jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁlQÌlÖ ©Ãd zÁ¸ÁÛ¤¤AzÀ©Ãd ÀAUÀ滹, «±ÉèõÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ PÀqÀªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖ JAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ°è,¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

9 C) PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©ÃdUÀ½AzÀ ¨É¼É ºÁ¤AiÀiÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ ©Ãd¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ

PÉÊUÉƼÀî ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄ:-

D) gÉÊvÀjAzÀ, ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluɬÄAzÀ, EvÀgÉ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©ÃdUÀ½AzÀ¨É¼É

ºÁ¤AiÀÄ §UÉÎ ªÀgÀ¢ CxÀªÁ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ ©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ -

vÀPÀëtªÉà ¸ÀàA¢¹ PÀÆqÀ Éà ©ÃdzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀ¹Ã¢ ¥ÁåPÉÃmï, ªÀiÁPïð CxÀªÁ Éç¯ï,G½zÀ ©Ãd EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀjAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

gÉÊvÀjAzÀ G½zÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉÀzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ «±ÉèõÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀĪÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ°è PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖªÉAzÀÄÀ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ°è PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀîªÀÅzÀÄ

©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ GvÁàzÀPÀgÀ «¼Á À RavÀ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

Page 47: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 253

D ¯ÁnUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ©Ãd ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀ滹 ©Ãd «±ÉèõÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÀzÀj vÁPÀ£ÀÄß PÀȶ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ÀA§A¢ü¹zÀ¸ÀA ÉÜAiÀÄ ¥Àæw¤¢üAiÉÆA¢UÉ dAnAiÀiÁV ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

¨É¼É «¥sÀ®vÉUÉ PÁgÀt w½zÀ £ÀAvÀgÀ F §UÉÎ gÉÊvÀjUÉ ªÁ¸ÀÛªÁA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPɪÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.

¨É¼É «¥sÀ®vÉUÉ ¥ÀjºÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä gÉÊvÀgÀÄ EaѹzÀ°è UÁæºÀPÀgÀ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄ߸ÀA¥ÀQð À®Ä w½¸ÀĪÀÅzÀÄ.

dAn ¥Àj²Ã®£Á vÀAqÀzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.

F §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀjAzÀ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀĸÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÀ¼À¥É ©vÀÛ£É ©Ãd¢AzÁV ¨É¼É ºÁ¤AiÀiÁVzÀÝ°è, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀ ªÉÄÃ É PÁ£ÀÆ£ÀÄjÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

gÉÊvÀgÀÄ Rjâ¹zÀ PÀ¼À¥É ©vÀÛ£É ©Ãd¢AzÁV ¨É¼É ºÁ¤UÉ ¥ÀjºÁgÀPÁÌV UÁæºÀPÀgÀªÉâPÉAiÀÄ°è ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀgÀÄ / GvÁàzÀPÀgÀÀ «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ zÁR° À®Ä w¼ÀĪÀ½PɤÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ zÁR° ÀzÀAvÉ ¤UÁªÀ» ÀĪÀÅzÀÄ (E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃdzÀ UÀÄt¤AiÀÄAvÀæt C¢üPÁjDVgÀĪÀÅzÀjAzÀ).

jAiÀiÁ¬Äw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæUÀ¼À°è, gÉÊvÀgÀÄ Rjâ¹zÀ ©ÃdzÀUÀÄtªÀÄlÖzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀ°è, ªÉÄÃ É w½¹gÀĪÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ, gÉÊvÀgÀÄ¥ÀjºÁgÀPÁÌV UÁæºÀPÀgÀ ªÉâPÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ zÁR° À®Äw¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ (mÉAqÀgï PÀgÁj£ÀAvÉ ©ÃdzÀ UÀÄtªÀÄlÖPÉÌ ¸A§A¢ü¹zÀAvÉ,¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀgÉà ºÉÆuÉUÁgÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À®è).

ªÀiÁgÁlQÌlÖ ©Ãd zÁ¸ÁÛ¤¤AzÀ ©Ãd ¸ÀAUÀ滹, «±ÉèõÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖJAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ°è, ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

Page 48: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 254

Page 49: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 255

Page 50: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 256

C£ÀħAzsÀ - 2©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ UÀªÀĤ À¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ

©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ / PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ (©Ãd PÁAiÉÄÝAiÀÄ ¸ÉPÀë£ï-14gÀ ¥ÀæPÁgÀ)

1. ©Ãd PÁAiÉÄÝUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ CxÀªÁªÀiÁgÁlPÁÌV ¥ÀæzÀ²ð¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DªÀgÀt£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹ ±ÉÆâü À§ºÀÄzÀÄ.

2. ªÀiÁgÁlPÁÌV gÀ¥sÀÄÛ CxÀªÁ DªÀÄ¢UÁV EqÀ ÁVgÀĪÀ ©ÃdUÀ½AzÀ «±ÉèõÀuÉUÁVªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

3. F DeÉÕAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ G®èAX À ÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀA§®ÄCªÀ¤UÉ PÁgÀt«gÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ©ÃdUÀ¼À «vÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀħºÀÄzÀÄ.

4. F DeÉÕAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ G®èAX À ÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀA§®ÄCªÀ¤UÉ PÁgÀt«gÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ©ÃdUÀ½UÉ ÀA§A¢ü¹zÀ ÉPÀÌzÀ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ/zÁR ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ÉʸÀ£ïì gÀzÀÄÝ/CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr À®Ä²¥sÁgÀ ÀÄì ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

5. ©Ãd ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥Àr¸À®Ä ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¨É ÉAiÀÄ£ÀÄߪÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

6. ©Ãd ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉUÀ½AzÀ ©Ãd ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 E¯ÁSÉAiÀÄ ©Ãd ¥ÀjÃPÁë¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è «±ÉèõÀóuÉUÉƼÀ¥Àr ÀĪÀÅzÀÄ.

7. ©Ãd ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ ©vÀÛ£É ©dªÀÅ PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖzÉÝAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ°è, CAvÀºÀ©Ãd ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃeÉÆÃvÁàzÀPÀgÀ ªÉÄÃ É ©Ãd PÁAiÉÄÝAiÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ°è PÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

8. AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü ÀÆavÀ «zsÀzÀ E®èªÉà eÁwAiÀÄ ©Ãd EgÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃPÉÆñÀªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀÅ ¸ÉÃjzÉ. ¥ÀgÀAvÀÄ D ¤ªÉñÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀCzÀgÀ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀ ¥ÀPÀëzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¨ÁV®£ÀÄß MqÉAiÀÄĪÀC¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

9. ©ÃdUÀ¼À ªÀiÁzÀj vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ E§âgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄvÉUÉzÀÄPÉƼÀî ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ D PÁ®PÉÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄUÉ CªÀj§âgÀ ¸À»vÉUÉzÀÄPÉƼÀî ÉÃPÀÄ.

10. ©Ãd ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ¥Á°¸À ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ (¸ÉPÀë£ï-15gÀ ¥ÀæPÁgÀ):

1 (C) ©ÃdUÀ¼À ªÀiÁzÀj vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ ©Ãd ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ ¥sÁgÀA-6gÀ°è(C£ÀħAzsÀ-6) £ÉÆÃnÃ¸ï ¤ÃqÀ ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁgÀA-8gÀ°è ©Ãd ªÀiÁzÀj vÉUÉzÀÄCzÀgÀ ¨É ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ §UÉÎ (C£ÀħAzsÀ-8).

(D) ªÀÄÆgÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ É UÀÄgÀÄw£À ¤±Á£ÉCxÀªÁ ¹Ã¯ï ºÁQ ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÁåPï ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ.

2 (C) MAzÀÄ ¥ÉÆlÖtªÀ£ÀÄß ©Ãd ªÀiÁgÁlUÁgÀ¤UÉ PÉÆqÀ ÉÃPÀÄ.

Page 51: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 257

(D) E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÉÆlÖtªÀ£ÀÄß CªÀ±Àå«zÀÝ°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ¸À®ÄªÁV CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ©Ãd «±ÉèõÀuÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖPÉƼÀî ÉÃPÀÄ.

(E) E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÉÆlÖtªÀ£ÀÄß ©Ãd «±ÉèõÀPÀjUÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ ÉÃPÀÄ.

11. ©ÃdzÀ UÀÄtªÀÄlÖzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÝ°è, ©Ãd ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ ªÀiÁgÁl vÀqÉAiÀiÁeÉë¤Ãr/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ©Ãd ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß CvÀåAvÀ ²ÃWÀæªÁVªÀÄÄzÁÝA ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß DzsÀåvÉ ªÉÄÃgÉUɲÃWÀæªÁV «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁr ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀ®Ä ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆa À ÁVzÉ.EAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÉA¥ÀÄ ±Á»AiÀÄ°è ²ÃWÀæ JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

12. ©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ ©ÃdªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀ°è, d¦Û ªÀiÁrzÀ©ÃdªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt-7gÀ CA±ÀUÀ½UÉ «gÀÄzÀݪÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è, CAvÀºÀ©Ãd ªÀiÁgÁlPÉÌ vÀqÉAiÀiÁeÉÕ ¤ÃrzÀ°è, PÀÆqÀ Éà D vÀqÉAiÀiÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌvÉUÉzÀÄPÉƼÀî ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀ ©ÃdªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ Éà ©Ãd ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ»AwgÀÄV¸À ÉÃPÀÄ.

(C) ©Ãd d¦Û ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢zÀ £ÁåAiÀÄ zÀAqÀ£Á¢üPÁjUÀ½UÉw½¹,

CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ CªÀgÀ DzÉñÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

(D)©ÃdzÀ°èAiÀÄ zÉÆõÀªÀ£ÀÄß ©Ãd ªÀiÁgÁlUÁgÀ£ÀÄ ¸Àj¥Àr¸À§ºÀÄzÁVzÀÝgÉ, CAvÀºÀzÉÆõÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹zÀ PÀÆqÀ Éà ©Ãd ªÀiÁgÁl ¤®ÄUÀqÉ DzÉñÀªÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.

13. ©Ãd ªÀiÁgÁlUÁgÀ¤AzÀ ©ÃdzÀ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ zÁR ÉUÀ¼ÀÄ,jf ÀÖgÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀgÉ, D ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢zÀ £ÁåAiÀÄzÀAqÀ£Á¢üPÁjUÀ½UÉ w½¹, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ CªÀgÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄߥÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

Page 52: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 258

C£ÀħAzsÀ - 3

©Ãd C¢ü¤AiÀÄzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÁUÀ ©Ãd ¥ÀjÃPÁë¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÁUÀ UÀªÀĤ¸À ÉÃPÁzÀ ªÀÄRå CA±ÀUÀ¼ÀÄ.

1. ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒªÁzÀ MtVzÀ §mÉÖAiÀÄ aî CxÀªÁ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è¸ÀAUÀ滸À ÉÃPÀÄ.

2. ªÉƼÀPÉ ºÁUÀÆ ±ÀÄzÀÞvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ §mÉÖ aîzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ vÉêÁA±ÀzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ 700UÉÃeï¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À ÉÃPÀÄ.

3. ¥Àæw ¨É¼ÉUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ ÉÃPÀÄ(vÉêÁA±ÀzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ zÀ¥Àà ©ÃdUÀ¼ÁzÀgÉ 100UÁæA ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ©ÃdUÀ¼ÁzÀgÉ 50UÁæA).

4. ªÀiÁzÀjAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß (C£ÀħAzsÀ-5) ¨sÀwð ªÀiÁr, ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄߥÉÆlÖtzÀ°èlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ ÉÃPÀÄ.

5. ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß §mÉÖAiÀÄ aîzÀ°è ¸ÀAUÀ滹, CzÀgÉÆA¢UÉ vÉêÁA±À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ªÀiÁzÀjªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ aÃnAiÀĤßlÄÖ zÁgÀ¢AzÀ PÀnÖgÀ ÉÃPÀÄ.

F §mÉÖAiÀÄ aîªÀ£ÀÄß PÁUÀzÀzÀ aîzÀ°èlÄÖ ºÉÆ ÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ zÁgÀ¢AzÀ PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ.PÁUÀzÀzÀ JgÀqÀÄ PÀqÉ zÁgÀzÀ UÀAn£À ªÉÄÃ É ºÁUÀÆ zÁgÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ CgÀV¤AzÀ¹Ã¯ï ªÀiÁr ÉÆúÀzÀ ªÉƺÀgÀ£ÀÄß ºÁPÀ ÉÃPÀÄ.

6. ¥Àæw ªÀiÁzÀjAiÉÆA¢UÉ ¥Àæ¥ÀvÀæ-5£ÀÄß (C£ÀħAzsÀ-7) ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀj£ÀªÀÄÄzÉæAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß zÀÈrüÃPÀj¹gÀĪÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ©Ãd ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉPÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ ÉÃPÀÄ.

7. ©Ãd ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀAvÀgÀ dgÀÆgÁV ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ©Ãd ¥ÀjÃPÁë¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ «±ÉèõÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ ÉÃPÀÄ.

8. ©Ãd ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß gÀªÁ£É ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁ¤AiÀiÁUÀzÀAvÉ CxÀªÁ vÀqÀªÁVvÀ®Ä¥ÀzÀAvÉ ªÀåªÀ¹ÜvÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ ÉÃPÀÄ.

Page 53: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 259

C£ÀħAzsÀ - 4

©Ãd «±ÉèõÀuÉUÁV ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ M¦à¸À ÉÃPÁzÀ ©Ãd ªÀiÁzÀjAiÀÄ¥ÀæªÀiÁt

(UÁæAUÀ¼À°è)

¨Á°ð, UÉÆâü, ªÀÄĸÀÄQ£À eÉÆüÀ, PÀqÀ É, C® ÀAzÉ, ©Ã£ïì, ºÉ ÀgÀÄ,§mÁ¤, vÉÆUÀj, ºÀgÀ¼ÀÄ, £É®UÀqÀ É, PÀĸÀĨÉ, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw(vÀ½UÀ¼ÀÄ), ºÀwÛ (°AmÉqï vÀ½), UÉÆÃjPÁ¬Ä, Nmïì, ºÁUÀ®,¥ÀqÀĪÀ®, vÀÄ¥Àà»ÃgÉ, PÀ®èAUÀr, zÀAiÀiÁAZÀ.

1000

eÉÆüÀ. zÀAiÀiÁAZÀ. 900¥ÀÄAr, À£ïºÉA¥ï, §ÆzÀÄUÀÄA§¼À, ¸ÉÆÃgÉPÁ¬Ä. 700°Al¯ï, ºÉA¸ï, 600ºÀÄgÀĽ, ªÉ ï ªÉmï, ©Ã£ï, ©ÃmïgÀÆmï, ¥Á®PÀ. 500¨sÀvÀÛ, zsÀ¤AiÀÄ 400ºÀwÛ (r°AmÉqï vÀ½, °AmÉqï ºÉÊ©æÃqï) PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä. 500ªÀÄÆ®AV 400¸ÀÆAiÀiÁðPÁAw (ºÉÊ©æÃqï), ºÀwÛ (ºÉÊ©æÃqï °AmÉqï) 350¸ÀÆqÁ£ï ºÀÄ®Äè, ¹ÃªÉħzÀ£É, vÉÆAqÉ. 300¸Á¹ªÉ. 250¨Ádæ, £ÉæAiÀÄgï ºÀÄ®Äè, ¸ËvÉ, PÀgÀ§Æd, §zÀ£É, ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä,zÀ¥Àà ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä.

160

¸Ét§Ä, ºÀÆPÉÆøÀÄ, J ÉPÉÆøÀÄ, UÉqÉØPÉÆøÀÄ. 150£ÀªÀuÉ 180UÀAqÀÄ ¨sÀvÀÛ, FgÀĽî, 90mÉƪÀiÁåmÉÆà (vÀ½), zÀAlÄ. 80gÁV. 70PÀÄzÀÄgÉ ªÀĸÁ É. 60ªÀiÁªÉð¯ï ºÀÄ®Äè, ¥ÁågÁ ºÀÄ®Äè, UÀdÓj. 50§¥É ï ºÀÄ®Äè, f¤ªÁ ºÀÄ®Äè, ¹¨ÉÃjAiÀiÁ ºÀÄ®Äè. 30UÀ ÀUÀ É, vÀA¨ÁPÀÄ. 25mÉƪÀiÁåmÉÆà ºÉÊ©æÃqï. 7

Page 54: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 260

C£ÀħAzsÀ - 5

©Ãd ªÀiÁzÀjAiÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À ÉÃQgÀĪÀ ªÀiÁ»w

1 PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå:2 ªÀiÁzÀj vÉUÉzÀªÀgÀ ºÉ ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á À:3 ªÀiÁzÀj vÉUÉzÀ ¢£ÁAPÀ:4 ©Ãd ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ «¼Á¸À:5 ©ÃeÉÆÃvÁàzÀPÀgÀ «¼Á À:6 ¨É¼É ªÀÄvÀÄÛ vÀ½7 ©ÃdzÀ ªÀUÀð: ªÀÄÆ®/¥ÀæªÀiÁtÂvÀ/¤daÃn8 ¯Ámï ¸ÀASÉå:9 ¯Án£À°ègÀĪÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀæªÀiÁt:10 ¥ÀjÃQë¸À ÉÃPÁzÀ «ªÀgÀ: C) ªÉƼÀPÉ ¥ÀæªÀiÁt

D) ±ÀÄzÀÝvÉE) vÉêÁA±À

11 ªÀiÁzÀjUÉ ¨ÉgÀ¹gÀĪÀ gÀQëvÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁt:

©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ¸À»

©Ãd ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è vÉUÉ¢zÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ ªÀiÁrzÉ. ªÀiÁzÀjAiÀÄMAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÉÛãÉ.

Page 55: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 261

C£ÀħAzsÀ – 6¥Àæ¥ÀvÀæ - 6

................................

..................................£Á£ÀÄ ©Ãd «±ÉèõÀuÉUÁV ¤ªÀÄä zÁ¸ÁÛ¤AzÀ ©Ãd ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ---------

£ÉÆÃnøÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉÝãÉ.

¢£ÁAPÀ ©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ

C£ÀħAzsÀ – 7¥Àæ¥ÀvÀæ - 5

©Ãd «±ÉèõÀPÀjUÉ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ

eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÀ ¸ÀASÉå:........................................................................................................................................

©Ãd «±ÉèõÀPÀgÀÄ..................................................................................... EªÀjUÉ:

F ªÀÄÄAzÉ «ªÀj¹zÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß 1966£Éà E À«AiÀÄ ©ÃdUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 14£ÉÃ¥ÀæPÀgÀtzÀ (1) £Éà G¥À ¥ÀæPÀgÀtzÀ (©) RAqÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ 15£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ 2£Éà G¥À¥ÀæPÀgÀtzÀ (©) ªÀÄvÀÄÛ (¹) RAqÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÉUÁV EzÀgÉÆqÀ£É PÀ¼ÀÄ»¸À ÁVzÉ.

1. ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå:2. ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ:

F eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¥ÁåPÉnÖUÉ ªÉƺÀgÀÄ ºÁPÀ®Ä§¼À¹zÀ ªÉƺÀj£À ªÀÄÄzÉæAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV CAZÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ / RÄzÁÝVPÀ¼ÀÄ» À ÁVzÉ.

©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ

Page 56: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 262

C£ÀħAzsÀ - 8

¥Àæ¥ÀvÀæ - 8

EªÀjUÉ:..................................................................

£Á£ÀÄ F ¢£À ------ gÀ°ègÀĪÀ ---------- DªÀgÀt¢AzÀ «±ÉèõÀPÀjAzÀ«±ÉèõÀuÉUÁV PɼÀUÉ w½¹gÀĪÀ ©Ãd ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉ¢gÀÄvÉÛãÉ.

vÉUÉzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «ªÀgÀ

................................

..................................

..................................

...................................ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀ ÁVzÉAiÉÄÃ

ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É É gÀÆ. ------- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÉ.

¢£ÁAPÀ : ©Ãd ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀĪÁå¦Û

AiÀiÁgÀ DªÀgÀt¢AzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀįÁVzÉ ºÁUÀÆ AiÀiÁjUÉ ºÀtªÀ£ÀÄߥÁªÀw¹zÉ CªÀgÀ ¸À».

Page 57: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 263

Page 58: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 264

Page 59: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 265

Page 60: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 266

2017-18£Éà ¸Á°£À ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀiÁUÀð¸ÀÆa

1. ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ B

©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£Á PÉÃAzÀæ / PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄÆ® / ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. ªÀÄÆ® ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£ÉUÉ ¨ÉÃQgÀĪÀ vÀ½ªÀzÀðPÀ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÄAUÀqÀ ¨ÉÃrPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀqÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ.PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è vÀ½ªÀzsÀðPÀ ©ÃdUÀ¼À ®¨sÀåvÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ½UÉvÀ½ªÀzsÀðPÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁr PÉëÃvÀæUÀ¼À°è£À ºÉZÀÄѪÀj ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀE¯ÁSÉAiÀÄÄ §ºÀ¼À §zÀ ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ, PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À PÁAiÀÄð ªÉÊRjAiÀÄ°è¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À RZÀð£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrDzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉaÑ À®Ä PÉÃAzÀæUÀ¼À°è PÁAiÀÄ𠤪Àð» ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè dAnPÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæªÀÅ÷ §ºÀĪÀÄÄRåªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. F »£Éß ÉAiÀÄ°è ««zsÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß FPɼÀUÉ ¤ÃqÀ ÁVzÉ.1 . ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£Á PÉÃAzÀæ / PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð» À ÉÃPÁzÀ

PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄB1. PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ®¨sÀå«gÀĪÀ J¯Áè ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CAzÀgÉ ¨sÀÆ«Ä,¤ÃgÀÄ, PÀȶ G¥ÀPÀgÀt

EvÁå¢ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ.2. ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ vÁPÀÄUÀ¼À°è ºÀAUÁªÀÄÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë

¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀjÃQë¹ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPɪÀÄvÀÄÛ ¨sÀƸÀÄzsÁgÀuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¨sÀÆ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ £ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹¥ÀæzÀ²ð À ÉÃPÀÄ

3. ¨sÀÆ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ GvÀÛªÀÄ ¥Àr¸À®Ä PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß §¼À À ÉÃPÀÄ ºÁUÀƺÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ¨É¼ÉUÀ¼À ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£É PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

4. PÉëÃvÀæzÀ°è PÀqÁØAiÀĪÁV ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£ÉPÉÊUÉƼÀî ÉÃPÀÄ.

5. PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸ÀAgÀQëvÀ ºÁUÀÆ ¤²ÑvÀ ªÀÄ¼É §gÀĪÀ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¹Ã«ÄvÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.¸ÁUÀĪÀ½UÉ ®¨sÀå«®èzÉ EgÀĪÀ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è vÉÆÃlUÁjPÉ/ CgÀtå/ eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É ÀĪÀÅzÀÄ.

6. PÀrªÉÄ Rað£À°è ºÉZÀÄÑ DzÁAiÀÄ §gÀĪÀAvÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß gÀƦ¹ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹PÉëÃvÀæzÀ zÀeÉðAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

7. ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£É PÉÊUÉƼÀÄîªÁUÀ, EwÛÃZÉUÉ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ vÀ½UÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¥ÁæzsÁ£ÀåvɤÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ MAzÉà ¨É¼ÉAiÀÄ JgÀqÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ.

8. PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ºÀAaPÉAiÀiÁUÀĪÀ vÀ½ªÀzsÀðPÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢vÀ ¢£ÀzÉƼÀUÉvÀ¥ÀàzÉà JvÀÄÛUÀqÉ ªÀiÁr, ¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄPÉÌ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

9. PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ªÀiÁV G¼ÀĪÉÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀļÉAiÀiÁ±ÀæAiÀÄzÀ°è Mt¨ÉøÁAiÀÄvÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà C£ÀĸÀj À ÉÃPÀÄ.

Page 61: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 267

10. PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÉÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ ¥ÀjPÀgÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½AzÀªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÀÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð» À ÉÃPÀÄ.

11. ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è DzsÀĤPÀ ¨ÉøÁAiÀÄ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄ Àj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÉÌ £ÀªÀÄÆ£É (1)£ÀÄß ¸ÀPÁ®PÉÌ ©Ãd ¥ÀæªÀiÁt£À ¸ÀA ÉÜUÉ ¸À°è ÀĪÀÅzÀÄ.

12. ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£Á vÁPÀÄUÀ¼À°è ªÉƼÀPÉ ¥ÀæªÀiÁt Cwà PÀrªÉÄ PÀAqÀÄ §AzÀgÉ,«Ä±ÀæUÀ½zÀÝgÉ CxÀªÁ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ºÁ¤UÉƼÀUÁzÀgÉ , PÀÆqÀ Éà f ÉèAiÀÄdAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀjUÀÆ , vÁ®ÆèQ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀjUÀÆ ºÁUÀƤzÉðñÀ£Á®AiÀÄPÉÌ w½ ÀĪÀÅzÀÄ.

13. ¸À Àå ÀAgÀPÀëuÁ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄUÀæ QÃl ¤ªÀðºÀuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.14. J¯Áè ¨É¼ÉUÀ¼À®Æè , f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ £ÉëĸÀĪÀ C¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀjÃPÁë

PÀmÁªÀÅ £Àqɹ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV À°è À ÉÃPÀÄ.15. ¨É¼É PÀmÁªÀÅ÷ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ , J¯Áè PÀȶ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁ®PÉÌ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ16. GvÁࢹzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA ÀÌgÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀܽÃAiÀĪÁV, ©Ãd ¥ÀjÃPÉë

ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¨É¼É PÀmÁªÁzÀ £ÀAvÀgÀ 10 jAzÀ 15 ¢ªÀ ÀUÀ¼ÉƼÀUÉ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉUÉ PÀ£ÁðlPÀgÁdå ©Ãd ¤UÀªÀÄ ¸ÀA¸ÉÞUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.÷

17. ©ÃdUÀ¼À ÀA ÀÌgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß PÉëÃvÀæUÀ¼À ªÀÄÄRå ÀÜgÀ ºÁdjAiÀÄ°è ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ¢£ÀzÀAzÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

18. dgÀr wgÀ ÀÌÈvÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA ÀÌgÀuÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÉà JvÀÄÛUÀqÉ ªÀiÁr J.¦.JA.¹./Dgï.JA.¹.AiÀÄ°è PÀæªÀħzÀݪÁV « ÉêÁj ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ.

19. ¥Àæw ºÀAUÁ«Ä£À®Æè ¨É¼É vÀ½ vÁPÀÄUÀ¼À ¸ÁUÀĪÀ½ ªÉZÀÑzÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ.20. PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß DVAzÁUÉÎ, ºÀgÁdÄ ºÁQ « ÉêÁj

ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ.21. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 5£Éà vÁjÃT£ÉƼÀUÉ ªÀiÁ¹PÀ ¥ÀæUÀw, ªÉÀZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß

¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄPÉÌ ¸À°è ÀĪÀÅzÀÄ.22. PÉëÃvÀæUÀ¼À°è J¯Áè ªÀ»UÀ¼À£ÀÄß PÁ ÉÆÃavÀUÉƽ¹ EnÖgÀ ÉÃPÀÄ.23. PÉëÃvÀæUÀ¼À°ègÀĪÀ ªÀÄgÀUÀ½UÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½AzÀ §gÀĪÀ E¼ÀĪÀjAiÀÄ

«ªÀgÀªÀ£ÀÄß ªÀ»AiÀÄ°è §gÉ¢qÀ ÉÃPÀÄ.24. PÉëÃvÀæUÀ¼À°è C¢üPÁjUÀ¼À ¨sÉÃn ªÀ»AiÀÄ£ÀÄß EqÀ ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

ªÀ»AiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåªÀ ÁÞ¥ÀPÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥Á° À ÉÃPÀÄ.25. PÉëÃvÀæUÀ¼À d«Ää£À ¥ÀºÀuÉ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSɬÄAzÀ

¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ UÀrAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹PÉƼÀî ÉÃPÀÄ.26. »A¢£À ªÀµÀðzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼É AiÉÆÃd£É PÉÊUÉƼÀÄîªÁUÀ ºÉZÀÄÑ PÀ¼É §gÀĪÀ

PÀqÉUÀ¼À°è PÀ¼É £Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À ÉÃPÀÄ.

2. vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð» À ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄB

1. PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä ¨sÉÃn ¤Ãr ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ PÉëÃvÀæzÀ ªÀåªÀ ÁÜ¥ÀPÀjUɸÀÆPÀÛ vÁAwæPÀ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ EzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ.

2 ªÀåªÀ ÁÜ¥ÀPÀÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀ PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀjPÀgÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄC£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

Page 62: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 268

3 PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£É vÁPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÉÌ ¸ÀPÁ®zÀ°è ©Ãd¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀt ¸ÀA¸ÉÞUÉ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.

4 PÀȶ PÉëÃvÀæzÀ°è GvÁࢹzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒvÉ ªÀiÁr ÀPÁ®zÀ°è ÀA ÀÌgÀuÉUÉ KSSC¸ÀA ÉÜUÉ PÀ¼ÀÄ» À®Ä ¸ÀÆPÀÛ ªÀåªÀ ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA ÉܬÄAzÀ ¥ÀqÉzÀ ºÀtªÀ£ÀÄ߸ÀPÁðgÀPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

5 PÀȶ PÉëÃvÀæzÀ RZÀð£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁr DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉaÑ À®Ä PÁAiÀÄð¤gÀvÀgÁUÀ ÉÃPÀÄ.

3. f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¤ªÀð» À ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ:1. f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¥Àæw 15 ¢ªÀ ÀPÉƪÉÄä ¨sÉÃn ¤ÃrPÉëÃvÀæzÀ ªÀåªÀ ÁÜ¥ÀPÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ vÁAwæPÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÉëÃvÀæzÀ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À ÉÃPÀÄ.

2. E¯ÁSÁ PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÁÌzÀgÀÆ CwÃPÀrªÉÄ E¼ÀĪÀjAiÀÄÄ §AzÀgÉ CAvÀºÀ J¯Áè ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹,PÉëÃvÀæPÁÌVgÀĪÀ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀjAzÀ vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ.

3. PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ºÀAaPÉAiÀiÁUÀĪÀ vÀ½ªÀzsÀðPÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢vÀ ¢£ÀzÉƼÀUÉvÀ¥ÀàzÉà JvÀÄÛUÀqÉ ªÀiÁr À®Ä CUÀvÀå PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

4. PÀȶ PÁAiÀÄðªÀÅ÷ PÁ® ¤UÀ¢vÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁ®zÀ°è©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆPÀÛ ªÀåªÀ ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

2. PÀȶ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ C©üªÀÈ¢ÞPÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ: ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ 2435-00-101-0-40 ( AiÉÆÃd£É)

F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï CrAiÀÄ°è PÁAiÀÄðUÀvÀªÁUÀÄwÛzÉ. 2017-18¸Á°£À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F AiÉÆÃd£É Cr©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£Á PÉÃAzÀæ / PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÀȶ ZÀlĪÀnPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, JvÀÄÛUÀ¼À Rjâ,mÁæ÷åPÀÖgï/ ¥ÀªÀgï n®ègï j¥ÉÃj , EAzsÀ£À, ¥ÉÊ¥ï ÉÊ£ï eÉÆÃqÀtÂ, vÀAw ¨É𠤪ÀiÁðtºÁUÀÆ EvÀgÉ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

1. PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÀȶ ZÀlĪÀnPɺÁUÀÆ CUÀvÀåªÁV ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁ®zÀ°èºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

2. ¹«¯ï ªÀPïìð UÀ¼À §UÉÎ vÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ ªÀÄAdÆgÁw ÀA§AzsÀ¥ÀlÖC¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁ®zÀ°è vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzÀåvɪÉÄÃgÉUÉ ¥ÀÆtðUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.

2017-18 £Éà ¸Á°£À°è F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr C£ÀÄzÁ£À gÀÆ. 67.54 ®PÀë MzÀV¸À ÁVzÉ.f¯ÁèªÁgÀÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ ÁzÀ C£ÀÄzÁ£À F PɼÀPÀAqÀAwzÉ. f¯Áè dAn PÀȶ¤zÉðñÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä f ÉèUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï¤AzÀ ¥ÀqÉzÀĤAiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁ®zÀ°è C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽî ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 63: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 269

f¯ÁèªÁgÀÄ MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À( ®PÀë gÀÆ. UÀ¼À°è )

PÀæ ¸ÀA f ÉèUÀ¼ÀÄ MzÀV¹gÀĪÀC£ÀÄzÁ£À

1 zÁªÀtUÉgÉ 15.00

2 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 5.003 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 2.004 PÉÆqÀUÀÄ 9.005 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 2.566 ºÁªÉÃj 4.007 §¼Áîj 10.008 PÀ®§ÄVð 4.009 ©ÃzÀgï 6.4010 AiÀiÁzÀVÃj 3.6011 PÉÆ¥Àà¼À 5.98

MlÄÖ 67.54

C£ÀħAzsÀ-12017-18£Éà ¸Á°£À°è E¯ÁSÁ PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÉÊUÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ªÀÄÆ® / ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£ÁPÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

PÀæ.¸ÀA.

PÉëÃvÀæzÀ ºÉ ÀgÀÄ ºÀAUÁªÀÄÄ ¨É¼É vÀ½ ©ÃdGvÁàzÀ£É ªÀUÀð

«¹ÛÃtð(ºÉ.UÀ¼À°è)

©ÃdUÀ¼À¨ÉÃrPÉ(PÉ.f.UÀ¼À°è)

1 ©Ã.PÉÃA.ºÀÄqÀV ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¸ÉÆÃAiÀiÁCªÀgÉ JS 335 ªÀÄÆ® 2.60 162.5

ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj BSMR-736

ªÀÄÆ® 2.20 33

ªÀÄÄAUÁgÀÄ GzÀÄÝ TAU1 ªÀÄÆ® 1.0 15ªÀÄÄAUÁgÀÄ DºÁgÀ ªÉÄêÀÅ÷ Local 0.40ªÀÄÄAUÁgÀÄ V¤ ºÀÄ®Äè 0.40»AUÁgÀÄ PÀĸÀĪÉÄ A -1 ªÀÄÆ® 0.40 3»AUÁgÀÄ UÉÆâ DWR

162ªÀÄÆ® 0.40 60

»AUÁgÀÄ PÀqÀ É JG-11 ªÀÄÆ® 2.40 150»AUÁgÀÄ DºÁgÀ ªÉÄêÀÅ÷ Local 0.40

©Ã.PÉÃA. ºÀÄqÀVMlÄÖ 10.22 ©Ã.PÉÃA.¨Á°Ì ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¸ÉÆÃAiÀiÁCªÀgÉ JS 335 ªÀÄÆ® 1.30 81.25

ªÀÄÄAUÁgÀÄ GzÀÄÝ TAU1 ªÀÄÆ® 1.09 22ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj BSMR-

736ªÀÄÆ® 1.20 18

»AUÁgÀÄ UÉÆâ DWR162

ªÀÄÆ® 2.39 359

©Ã.PÉÃA.¨Á°ÌMlÄÖ 5.983 fPÀÈvÀPÉÃA. OgÁzï ªÀÄÄAUÁgÀÄ GzÀÄÝ TAU1 ªÀÄÆ® 1.00 15

ªÀÄÄAUÁgÀÄ DºÁgÀ ªÉÄêÀÅ Local 0.10ªÀÄÄAUÁgÀÄ ºÉ ÀgÀÄ CM ªÀÄÆ® 1.00 15ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¸ÉÆÃAiÀiÁCªÀgÉ JS 335 ªÀÄÆ® 3.50 219»AUÁgÀÄ PÀĸÀĪÉÄ A-1 ªÀÄÆ® 4.00 30»AUÁgÀÄ »A.eÉÆüÀ M35-1 ªÀÄÆ® 1.50 11.5

Page 64: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 270

»AUÁgÀÄ DºÁgÀ ªÉÄêÀÅLocal

0.10

fPÀÈvÀPÉÃA. OgÁzï MlÄÖ 11.204 ©Ã.PÉÃA. ¸ÀªÀzÀwÛ ªÀÄÄAUÁgÀÄ ºÉ ÀgÀÄ BGS-9 ªÀÄÆ® 7.20 108

»AUÁgÀÄ PÀqÀÀ É JG-11 ªÀÄÆ® 7.20 450©Ã.PÉÃA. ¸ÀªÀzÀwÛ MlÄÖ 14.40

5 ©Ã.PÉÃA. CxÀt ªÀÄÄAUÁgÀÄ GzÀÄÝ TAU-1 ªÀÄÆ® 4.00 60ªÀÄÄAUÁgÀÄ ºÉ ÀgÀÄ CM ªÀÄÆ® 2.52 38»AUÁgÀÄ »A.eÉÆüÀ M-35-1 ªÀÄÆ® 6.52 50

©Ã.PÉÃA. CxÀtÂMlÄÖ 13.046 PÉ.ZÀAzÀgÀV ªÀÄÄAUÁgÀÄ ºÉ ÀgÀÄ BGS-9 ªÀÄÆ® 5.00 75

»AUÁgÀÄ »A.eÉÆüÀ M-35-1 ªÀÄÆ® 4.00 30PÉ.ZÀAzÀgÀVÛ MlÄÖ 9.00

7 PÀÈ.PÉëÃ.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¸ÀeÉÓ ICTP 8203 ªÀÄÆ® 1.5 7.5ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀ SA TAll ¥ÀæªÀiÁtÂ

vÀ2.00 30

ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀjBSMR 736

ªÀÄÆ® 4.00 60

ªÀÄÄAUÁgÀÄ ºÉ ÀgÀÄ BGS-9 ªÀÄÆ® 1.5 22.5

»AUÁgÀÄ »A.eÉÆüÀ M-35-1 ªÀÄÆ® 1.5 11.5»AUÁgÀÄ UÉÆâü DWR

162/UAS-304

ªÀÄÆ® 1.5 225

¨ÉùUÉ £É®UÀqÀ É TAG-24 ªÀÄÆ® 2.00 220PÀÈ.PÉëÃ.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉMlÄÖ 14.00

8 fPÀÈvÀPÉÃA.Dgï.PÉ.±Á¯Á

eÉÊ«PÀEAzsÀ£À ɼÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ

9 ©Ã.PÉÃA. QvÀÛUÁ£ÀºÀ½î ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV GPU 28 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ 4.13 42©Ã.PÉÃA. QvÀÛUÁ£ÀºÀ½îÉ MlÄÖ 4.13

10 fPÀÈvÀPÉÃA.PÀA¦è ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV GPU 28 ªÀÄÆ® 12.8 128»AUÁgÀÄ PÀqÀÀ É JG-11 ªÀÄÆ® 12.8 800

fPÀÈvÀPÉÃA.PÀA¦èMlÄÖ 25.60

11 ©Ã.PÉÃA.UÀÄAr£ÀºÉƼÉ

ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¸ÀeÉÓ ICTP 8203 ªÀÄÆ® 12.0 60ªÀÄÄAUÁgÀÄ £ÀªÀuÉ HMT-100-1 ªÀÄÆ® 1.00 4ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV GPU 28 ªÀÄÆ® 2.00 20ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj TS-3R ªÀÄÆ® 1.00 15

¨ÉùUÉ UÉÆâ UAS-304 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ 1.00 150©Ã.PÉÃA. UÀÄAr£ÀºÉÆ¼É MlÄÖ 17.00

12 ©Ã.PÉÃA.ªÀgÀzÀºÀ½î ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV GPU-28 ªÀÄÆ® 3.00 36©Ã.PÉÃA.ªÀgÀzÀºÀ½î MlÄÖ 3.00

13 fPÀÈvÀPÉÃA. PÁUÀw ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV GPU-28 ªÀÄÆ® 2.00 20

ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj TTB-7 ªÀÄÆ® 4.00 60fPÀÈvÀPÉÃA. PÁUÀwMlÄÖ 6.00

14 ©Ã.PÉÃA.§ÄgÀÄqÀUÀÄAmÉ ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV GPU-28 ªÀÄÆ® 2.00 20©Ã.PÉÃA.§ÄgÀÄqÀUÀÄAmÉ MlÄÖ 2.00

15 ©Ã.PÉÃA.°AUÀzÀºÀ½î ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV GPU28 ªÀÄÆ® 4.00 40ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj BRG2 ªÀÄÆ® 22..00 330ªÀÄÄAUÁgÀÄ C® ÀAzÉ C-152 ªÀÄÆ® 4.00 80

»AUÁgÀÄ PÀqÀÀ É JG-11 ªÀÄÆ® 4.00 250©Ã.PÉÃA.°AUÀzÀºÀ½î MlÄÖ 34.00

16 ©Ã.PÉÃA.UÀÄAqÉÃj ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV GPU28 ªÀÄÆ® 5.00 50

Page 65: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 271

ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj BRG-2 ªÀÄÆ® 5.00 75ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀ South

African tall¥ÀæªÀiÁtÂvÀ 7.00 105

©Ã.PÉÃA.UÀÄAqÉÃjMlÄÖ 17.0017 ©Ã.PÉÃA.ºÉÆ À½î ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ IR64 ªÀÄÆ® 12..00 750

ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ IR64 ªÀÄÆ® 12.00 750©Ã.PÉÃA.ºÉÆ À½î MlÄÖ 24.00

18 fPÀÈvÀPÉÃA. PÁqÀfÓ ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ JGL1798 ªÀÄÆ® 6.00 375ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj BRG-2 ªÀÄÆ® 10.00 150ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV GPU 28 ªÀÄÆ® 8.00 96ªÀÄÄAUÁgÀÄ £ÀªÀuÉ HMT-100-1 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ 12.00 60»AUÁgÀÄ PÀĸÀĪÉÄ A-1 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ 6.00 45»AUÁgÀÄ »A.eÉÆüÀ M-35-1 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ 2.00 15»AUÁgÀÄ PÀqÀÀ É JG-11 ªÀÄÆ® 2.00 62.5¨ÉùUÉ ¨sÀvÀÛ JGL1798 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ 6.00 375

fPÀÈvÀPÉÃA. PÁqÀfÓMlÄÖ 52.0019

20.

©Ã.PÉÃA.ºÀgÀ¼ÀºÀ½ ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ Jyothi ªÀÄÆ® 5.00 315ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj BRG-2 ªÀÄÆ® 1.00 15

©Ã.PÉÃA.ºÀgÀ¼ÀºÀ½î MlÄÖ 6.00¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¸ÀeÉÓ ICTP 8203 ªÀÄÆ® 5.00 50

ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV ML-365/GPU-28

ªÀÄÆ® 6.52 65.2

ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj BRG-2/ICP8863

ªÀÄÆ® 3.20 48

ªÀÄÄAUÁgÀÄ ºÉ ÀgÀÄ BGS9 ªÀÄÆ® 1.00 15

ªÀÄÄAUÁgÀÄ GzÀÄÝ TAU1 ªÀÄÆ® 3.00 60ªÀÄÄAUÁgÀÄ ±ÉÃAUÁ ICGV-

91117

ªÀÄÆ® 2.00 220

»AUÁgÀÄ UÉÆâü DWR162/UAS-304

ªÀÄÆ® 2.00 300

»AUÁgÀÄ gÁV ML365/GPU-28

ªÀÄÆ® 2.00 24

¨ÉùUÉ ¸ÀÆ.PÁAw KBSH 41 ªÀÄÆ® 2.00 10©Ã.PÉÃA. ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀMlÄÖ 26.72

21 ©.PÉÃA.aPÀ̧Al£ÀºÀ½î

ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀSouthAfrican tall

¥ÀæªÀiÁtÂvÀ 2.40 36

©.PÉÃA.aPÀ̧Al£ÀºÀ½î MlÄÖ 2.4022 PÀÈCPÉÃA. vÁåªÀtÂV ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ IR 6 4 ªÀÄÆ® 20.00 1260

ªÀÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ MTU1010 ªÀÄÆ® 10.0 625ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV GPU 28 ªÀÄÆ® 12.00 120¨ÉùUÉ gÁV GPU 28 ªÀÄÆ® 12.0 120¨ÉùUÉ ¨sÀvÀÛ IR 6 4 ªÀÄÆ® 10.00 625

Page 66: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 272

¨ÉùUÉ ¨sÀvÀÛ MTU1010 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ 5..00 315

PÀÈCPÉÃA. vÁåªÀtÂVMlÄÖ 69.0

23 ©Ã.PÉÃA. ¨É¼ÀÛAUÀr ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ BhadraMO-4

ªÀÄÆ® 2.30 145

©Ã.PÉÃA. ¨É¼ÀÛAUÀr MlÄÖ 2.30©Ã.PÉÃA.D¼ÀAzÀ ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj TS-3R ªÀÄÆ® 4.00 60

»AUÁgÀÄ UÉÆâü UAS-304 ªÀÄÆ® 1.00 150»AUÁgÀÄ »A..eÉÆüÀ M 35-1 ªÀÄÆ® 4.54 34.05

©Ã.PÉÃA.D¼ÀAzÀ MlÄÖ 9.5425 ©Ã.PÉÃ. PÉÆlÆßgÀÄ ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj TS-3R ªÀÄÆ® 3.00 45

ªÀÄÄAUÁgÀÄ GzÀÄÝ TAU-1 ªÀÄÆ® 1.20 24ªÀÄÄAUÁgÀÄ ºÉ ÀgÀÄ BGS-9 ªÀÄÆ® 1.20 24

»AUÁgÀÄ »A..eÉÆüÀ M 35-1 ªÀÄÆ® 1.2 9

»AUÁgÀÄ PÀqÀ É A-1 ªÀÄÆ® 1.2 75

©Ã.PÉÃ. PÉÆlÆßgÀÄMlÄÖ 7.8026 PÀÈ .¥Á.PÉÆlÆßgÀÄ ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj TS-3R ªÀÄÆ® 4.1 61.5

PÀÈ .¥Á.PÉÆlÆßgÀÄMlÄÖ 4.1027 ©Ã.PÉÃ. ZÀAzÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄÄAUÁgÀÄ GzÀÄÝ Pusabhaisa

ki

ªÀÄÆ® 1.00 20

ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¸ÉÆÃAiÀiÁCªÀgÉ JS335 ªÀÄÆ® 2.00 125ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj TS-3R/

Maruthi

ªÀÄÆ® 6.00 45

»AUÁgÀÄ PÀqÀ É A-1 ªÀÄÆ® 1.00 62.5

»AUÁgÀÄ »A.eÉÆüÀ M35-1 ªÀÄÆ® 2.00 30

©Ã.PÉÃ. ZÀAzÁ¥ÀÄgÀMlÄÖ 12.0028 ©Ã.PÉÃA.gÀnÖºÀ½î ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¸ÉÆÃAiÀiÁCªÀgÉ JS335 ªÀÄÆ® 6.00 375

ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj ICP 8863 ªÀÄÆ® 5.00 75¨ÉùUÉ C® ÀAzÉ

C-152¥ÀæªÀiÁtÂvÀ 2.00 50

©Ã.PÉÃA.gÀnÖºÀ½î MlÄÖ 13.0029 fPÀÈvÀPÉÃA.

zÉëºÉÆ ÀÆgïªÀÄÄAUÁgÀÄ ¸ÉÆÃAiÀiÁCªÀgÉ DSB-21 ªÀÄÆ® 8.00 500ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¸ÀeÉÓ ICTP 8203 ªÀÄÆ® 5..00 100

fPÀÈvÀPÉÃA. zÉëºÉƸÀÆgïMlÄÖ 13.0030 PÀÈ.PÉëÃ.

CgÀPÀ®UÀÆqÀĪÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ Thanu ªÀÄÆ® 2.40 150

PÀÈ.PÉëÃ. CgÀPÀ®UÀÆqÀÄMlÄÖ 2.4031 ©Ã.PÉÃA.ªÀqÀØgÀnÖ

(UÀAUÁªÀw)ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ BPT-5204 ªÀÄÆ® 7.00 62.5

¨ÉùUÉ ¨sÀvÀÛ BPT-5204 ªÀÄÆ® 4.00 250©Ã.PÉÃA.ªÀqÀØgÀnÖMlÄÖ 11.00

32 EgÀħ£ÀºÀ½î eÉÊ«PÀEAzsÀ£À ¨É¼ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ33 ©Ã.PÉÃA. UÀļÀzÀºÀ½î ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¸ÀeÉÓ ICTP 8203 ªÀÄÆ® 2.00 10

Page 67: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 273

©Ã.PÉÃA. UÀļÀzÀºÀ½î MlÄÖ 2.0034 PÀÈ.PÉëÃ.PÀÆrUÉ ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ BR 2655 ªÀÄÆ® 8.00 600

PÀÈ.PÉëÃ.PÀÆrUÉMlÄÖ 8.0035 PÀÈ.PÉëÃ.¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ MTU-1001 ªÀÄÆ® 2.00 125

ªÀÄÄAUÁgÀÄ qÀAiÀiÁAZÀ LOCAL 2.00»AUÁgÀÄ gÁV Indaf-7 ªÀÄÆ® 1.00 10

PÀÈ.PÉëÃ.¸ÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î MlÄÖ 5.0036 fPÀÈvÀPÉÃA

«.¹.¥sÁgÀAªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ BR 2655 ªÀÄÆ® 5.00 315

¨ÉùUÉ ¨sÀvÀÛ IR 64 ªÀÄÆ® 2.00 125

fPÀÈvÀPÉÃA «.¹.¥sÁgÀA MlÄÖ 7.00

37 ©Ã.PÉÃA. gÀvÁߥÀÄgÀ ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV GPU28 ªÀÄÆ® 5.00 50©Ã.PÉÃA. gÀvÁߥÀÄgÀ MlÄÖ 5.00

38 ©Ã.PÉÃA £ÀÄUÀÄ eÉÊ«PÀEAzsÀ£À ¨É¼ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ39 ©Ã.PÉÃA.ºÀ½îPÉgÉ ªÀÄÄ0UÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ MTU-1001 ªÀÄÆ® 8.00 500

¨ÉùUÉ ¨sÀvÀÛ MTU-1001 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ 8.00 500

©Ã.PÉÃA.ºÀ½îPÉgÉ MlÄÖ 16.0040 ©Ã.PÉÃA.PÀÄlæºÀ½î ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV GPU-28 ªÀÄÆ® 2.00 2.0

©Ã.PÉÃA.PÀÄlæºÀ½î MlÄÖ 2.0041 ©Ã.PÉÃA. aPÀÌ£ÀºÀ½î ªÀÄÄAUÁgÀÄ gÁV MR6 ªÀÄÆ® 2.00 20

ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj BRG-1 ªÀÄÆ® 2.00 30ªÀÄÄAUÁgÀÄ C® ÀAzÉ KBC-2 ªÀÄÆ® 1.00 25»AUÁgÀÄ ºÀÄgÀ½ Local 4.00¨ÉùUÉ gÁV Indaf-7 ªÀÄÆ® 3.00 30

©Ã.PÉÃA. aPÀÌ£ÀºÀ½î MlÄÖ 12.00

42 ©Ã.PÉÃA. ¸ÁtÆgÀÄ ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ Bhadra MO4 ªÀÄÆ® 4.80 300©Ã.PÉÃA. ¸ÁtÆgÀÄMlÄÖ 4.80

43 ©Ã.PÉÃA.PÉÆÃmÉñÀégÀ ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ Bhadra MO4 ªÀÄÆ® 5.20 325©Ã.PÉÃA.PÉÆÃmÉñÀégÀMlÄÖ 5.20

44 ©Ã.PÉÃA. ºÀ½AiÀiÁ¼À ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ JAYA ªÀÄÆ® 1.2 75

©Ã.PÉÃA. ºÀ½AiÀiÁ¼ MlÄÖÀ 1.245 ©Ã.PÉÃA.

ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀĪÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj TS3R ªÀÄÆ® 4.00 60»AUÁgÀÄ »A.eÉÆüÀ

M 35-1ªÀÄÆ®

3.0022.5

»AUÁgÀÄ PÀqÀ É JG-11 ªÀÄÆ® 2.60 162.5

©Ã.PÉÃA. ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀÄMlÄÖ 9.6

46 ©Ã.PÉÃA. AiÀiÁzÀVj ªÀÄÄAUÁgÀÄ vÉÆUÀj TS-3R ªÀÄÆ® 6.00 90»AUÁgÀÄ »A.eÉÆüÀ M 35-1 ªÀÄÆ® 7.00 52.5

©Ã.PÉÃA. AiÀiÁzÀVjMlÄÖ 13.00

Page 68: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 274

WÉÆõÁéÖgÉ (ºÉPÉÖÃgïUÀ¼À°è)

2017-18 £Éà ¸Á°£À ªÀÄtÂÚ£À ÀvÀé ºÉaÑ ÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼ÀÄ (106)PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀiÁUÀð ÀÆa

ÉPÀ̲öðPÉ: 2401-00-103-0-15 (¥Áè£ï) G.²Ã: 106(¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À)CªÉÊeÁÕ¤PÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ PÀȶ¬ÄAzÁV gÁdåzÀ ««zsÀ f ÉèUÀ¼À°è ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ

CA±ÀªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå ºÀzÀUÉnÖgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV¨É¼ÉUÀ¼À GvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀPÀvÉAiÀÄ°è ªÀåvÁå ÀªÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ GvÁࢸÀÄwÛgÀĪÀDºÁgÀzÀ UÀÄt ªÀÄlÖªÀÅ QëÃt ÀÄwÛzÉ.

UÀÄtªÀÄlÖzÀ DºÁgÀ GvÁࢠÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ, ¸ÀPÁðgÀªÀÅ EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÉÆÃóµÀPÁA±ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ (INM) ºÉaÑ£À ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÉ. ªÀÄtÂÚ£À¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄtÂÚUÉ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ GvÁàzÀ£ÁªÉZÀѪÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁV ªÀiÁr gÉÊvÀgÀ fêÀ£À ªÀÄlÖ¸ÀÄzsÁj ÀĪÀÅzÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ºÀ¹gÉ ÉUÉƧâgÀ ©Ãd, f¥ÀìA / PÀȶ ¸ÀÄtÚ/ qÉÆà ÉÆêÉÄÊmï, ®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ, ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛzÀæªÀ gÀÆ¥ÀzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£ÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁ컸À®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À ÁVzÉ.

2017-18 £Éà ¸Á°UÉ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÁ°Û AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁV ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À ÁVzÀÄÝ,DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ G. ÉÃ.²Ã: 106(¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À)AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 4500.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄßMzÀV¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ªÀÄtÂÚ£À°è£À ®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄߤÃV¸À®Ä ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©ÃdUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ, ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ,f¥ÀìA, PÀȶ ÀÄtÚ, qÉÆà ÉÆêÉÄÊmï, ®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (Organic

Manure) ªÀÄvÀÄÛ gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (PROM) UÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃ50gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°èMzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ gÉÊvÀgÀ°è¥ÉÆæÃvÁì» À ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

ºÀAUÁªÀÄÄ ªÀÄÆ® ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ EvÀgÉ(ªÉÄêÀÅ/ºÀ¹gÉ ÉUÉƧâgÀ)

MlÄÖ

ªÀÄÄAUÁgÀÄ 355.93 25.13 2.9 383.96

»AUÁgÀÄ/ ÉùUÉ 114.15 30 4.5 148.65

MlÄÖ 470.08 55.13 7.4 532.61

Page 69: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 275

F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ±ÉÃ50 gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®ÄPÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀ ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉ.

(DyðPÀ: ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ)

PÀæ.¸ÀA

WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À

±ÉÃ.50jAiÀiÁAiÀÄw zÀgÀ

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À-106

¥Àæw ºÉ.UÉ«ÄÃgÀzÀAvÉ

UÀÄj

jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «vÀgÀuɨsËwPÀ DyðPÀ

1 ±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ

C ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd «vÀgÀuÉ ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.2000/- 25000 500.00

D f¥ÀìA PÀȶ ÀÄtÚ /qÉÆà ÉÆêÉÄÊmï «vÀgÀuÉ

ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.750/- 160000 1200.00

E ®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.500/- 210000 1050.00

F eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.100/- 135000 135.00

G JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.2200/- 20455 450.00

H ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ(Organic

Manure) «vÀgÀuɺÉPÉÖÃgï gÀÆ.2200/- 9091 200.00

IÄ gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ(¥ÁæªÀiï) UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ

ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.3000/- 6667 200.00

J ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ «vÀgÀuÉ ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.2000/- 27000 540.00

2 ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀÀUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉUÉ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£À

K §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É(¥Àæw WÀlPÀPÉÌ «ÄÃgÀzÀAvÉ)

¸ÀASÉå ¥ÀÀæ.WÀ:30000/- 250 75.00

LJgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£ÁWÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É (¥Àæw WÀlPÀPÉÌ«ÄÃgÀzÀAvÉ)

¸ÀASÉå ¥ÀÀæ.WÀ:8500/- 1765 150.00

AiÉÆÃd£Á ªÉÆvÀÛ 595227 4500.00

Page 70: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 276

WÀlPÀUÀ¼À «ªÀgÀ

1. PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ:gÁdåzÀ J¯Áè f ÉèUÀ¼À°è PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÁzÀ ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd, f¥ïìA / PÀȶ

¸ÀÄtÚ/ qÉÆïÉÆêÉÄÊmï, ®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, CVæ UÉÆïïØ, JgɺÀļÀÄUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (Organic Manure) ªÀÄvÀÄÛ gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ(PROM) ªÀÄvÀÄÛ ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ, ±ÉÃ.50 gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è gÉÊvÀjUÉ MzÀVs ÀĪÀªÀÄÆ®PÀ CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf À®Ä GzÉÝò¸À ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ, gÀ ÀUÉƧâgÀzÀ §¼ÀPÉ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ.

C) ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd «vÀgÀuÉ:®¨sÀåªÁUÀĪÀ vÁådå ªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁj¹

§¼À ÀĪÀÅzÉà ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ°è ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄøÀ Àå ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹gÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£É,¤ÃgÀÄ »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁUÀÆ eÉÊ«PÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ°è §ºÀ¼À¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ d£À¦æAiÀÄUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±Àå«gÀÄvÀÛzÉ.F ¤nÖ£À°è qÀAiÀiÁAZÁ, ¸À£ï ºÉA¥ï, É ÉâäAiÀiÁ, Vèj¹ÃrAiÀiÁ, ¢ézÀ¼ÀzsÁ£Àå ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ EvÁ墺À¹gÉ É UÉƧâgÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄߥÉÆæÃvÁì» À®Ä F ¨É¼ÉUÀ¼À ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃjUÉgÀÆ 2000/- AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ «vÀj¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄߺÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.DzÀÝjAzÀ, F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°UÉ 500.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À ÁVzÉ.f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ- 1 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

D) f¥ïìA / PÀȶ ÀÄtÚ /qÉÆà ÉÆêÉÄÊmï «vÀgÀuÉ:PÀȶ ¨É¼ÉUÀ½UÉ CzÀgÀ®Æè £É®UÀqÀ É ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¨É¼ÉUÀ½UÉ CvÀåªÀ±ÀåPÀªÁV ¨ÉÃPÁUÀĪÀ

PÁå°ìAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ UÀAzsÀPÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ Z˼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¥Àr ÀĪÀ°è f¥ïìAMAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ ¥ÀjPÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DªÀÄè ªÀÄtÚ£ÀÄß PÀȶUÉAiÉÆÃUÀåªÁUÀĪÀAvÉ ¸Àj¥Àr À®Ä CªÀÅUÀ¼À gÀ À ÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå gÀ À ÁgÀ ªÀÄlÖPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄCUÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DªÀÄè ªÀÄtÚ£ÀÄß PÀȶ §¼ÀPÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¸Àj¥Àr À®Ä gÀ À ÁgÀzÀDzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É PÀȶ ¸ÀÄtÚ / qÉÆà ÉÆêÉÄÊmï §¼À À ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. f¥ïìA /PÀȶ ÀÄtÚ /qÉÆà ÉÆêÉÄÊmï §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf À®Ä F ¥ÀjPÀgÀªÀ£ÀÄß ±ÉÃ.50 jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ¥Àæw ºÉPÉÖÃgïUÉ gÀÆ.750/- AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀĺÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 1200.00 ®PÀë gÀÆ.C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß 2017-18 £Éà ¸Á°UÉ MzÀV¸À ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ ¨sËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄßC£ÀħAzsÀ-1 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

Page 71: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 277

E) ®WÀÄ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ:»A¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°è PÉÊUÉÆArgÀĪÀ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÉÃ. 71PÀÆÌ ªÉÄîàlÄÖ

ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÀvÀÄ«£À PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÉ. EzÉà jÃw, ÉÆÃgÁ£ï PÉÆgÀvÉAiÀÄÄ gÁdåzÀ°è±ÉÃ. 28 gÀµÀÄÖ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ, ¸ÀvÀÄ«£À ¸À ÉáÃmï, ¥sÉgÀ ï ¸À ÉáÃmï ªÀÄvÀÄÛ ÉÆÃgÁPïì®WÀÄ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ°èè GvÉÛÃf¸À®Ä, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃ.50 jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ¥Àæw ºÉPÉÖÃjUÉ gÀÆ.500/- AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀĺÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 1050.00 ®PÀë gÀÆ. C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß2017-18 £Éà ¸Á°UÉ MzÀV À¯ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ ¨sËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ- 1 gÀ°è¤ÃqÀ ÁVzÉ.

F) eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ:¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ°è eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ MAzÀÄ ªÀÄÄSÁåA±ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ°è ¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉÃ, PÀrªÉÄ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁUÁtÂPÉÀ ºÁUÀÆ G¥ÀZÁgÀ ¸ÀºÀ ¸ÀÄ®¨sÀ.ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è£À ¸ÁgÀd£ÀPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À°è PÀgÀUÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ gÀAdPÀ, ÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¥ÉÆmÁåµïÀ£ÀÄß ¸À ÀåUÀ½UÉ MzÀUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ°èAiÀÄÆ, zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼À±É ïá ÉÊ¥sï CªÀ¢üAiÀÄÄ PÁåjAiÀÄgï ¨ÉøïØ eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ EzÀÄÝ, EzÀgÀ°èfêÁtÄUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÆ ¸ÀºÀ C¢üPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ, gÁdåzÀ°è eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼À§¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ°è d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸À®Ä CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃ.50 jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥ÀæwºÉPÉÖÃjUÉ gÀÆ.100/- AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀĺÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 135.00 ®PÀë gÀÆ.C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß 2017-18 £Éà ¸Á°UÉ MzÀV¸À ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ ¨sËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄßC£ÀħAzsÀ- 1 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

G) JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ:¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ, ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß

PÁ¥ÁqÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ» ÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ°è JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀÇ MAzÀÄ. JgɺÀļÀÄUÉƧâgÀªÀÅ÷ ¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸À Àå ªÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀMzÀV¹ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÉ¤¹zÉ. F JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÀȶ vÁådåUÀ¼ÀÄ,¥ÁætÂUÀ¼À vÁådåUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀ vÁådåUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ½AzÀ GvÁࢠÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß §¼À ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À eÉÊ«PÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¥Àr ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄtÂÚ£ÀDgÉÆÃUÀå PÁ¥ÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀPÀvÉ ºÉaÑ ÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ§¼ÀPɬÄAzÀ GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀĹÞgÀGvÁàzÀ£ÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ.

DzÀÝjAzÀ, gÁdåzÀ°è JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ°è d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸À®ÄEzÀÀ£ÀÄß ±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃgÉ UÉ gÀÆ.2200/- AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆÃCzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. FPÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 450.00 ®PÀë gÀÆ. C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß 2017-18 £Éà ¸Á°UÉ MzÀV¸À ÁVzÉ.f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ- 1 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.H) ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (DUÁåð¤Pï ªÉÄ£ÀÆågï) «vÀgÀuÉ:

Page 72: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 278

¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ, ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄßPÁ¥ÁqÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ» ÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (DUÁåð¤Pï ªÉÄ£ÀÆågï)PÀȶ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ vÁådå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ,¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸À Àå ªÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ MzÀV¹MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÉ¤¹zÉ. F ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (DUÁåð¤Pï ªÉÄ£ÀÆågï),§¼À ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À eÉÊ«PÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåPÁ¥ÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀPÀvÉ ºÉaÑ ÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ §¼ÀPɬÄAzÀGvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀĹÞgÀ GvÁàzÀ£ÉUÉC£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ.

DzÀÝjAzÀ, gÁdåzÀ°è (DUÁåð¤Pï ªÉÄ£ÀÆågï) §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ°èd£À¦æAiÀÄUÉƽ¸À®Ä EzÀÀ£ÀÄß ±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃgÉ UÉ gÀÆ.2200/-AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 200.00 ®PÀë gÀÆ. C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß 2017-18 £Éà ¸Á°UÉ

MzÀV¸À¯ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ- 1 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ

IÄ) gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (¥ÁæªÀiï) «vÀgÀuÉ:gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ- ªÀÄtÂÚ£À°ègÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÉÆõÀPÁA±ÀªÁzÀ

gÀAdPÀªÀ£ÀÄß gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉƽ¹ ªÀȢݹ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ, ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛCgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ» ÀÄvÀÛzÉ. gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ(¥ÁæªÀiï)£ÀÄß PÀȶ vÁådåUÀ¼ÉÆA¢UÉ gÁPï ¥Á¸ÉàÃmï §¼À¹ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸À Àå¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À ®¨sÀåvÉ ºÉaÑ ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ¸À Àå ªÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ MzÀV¹ MAzÀÄ GvÀÛªÀĸÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÉ¤¹zÉ. F gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (¥ÁæªÀiï) §¼À ÀĪÀÅzÀjAzÀgÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉƽ À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂÚ£ÀDgÉÆÃUÀå GvÀÛªÀÄUÉƽ¹ GvÁàzÀPÀvÉ ºÉaÑ ÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ §¼ÀPɬÄAzÀGvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀĹÜgÀÀ GvÁàzÀ£ÉUÉC£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ.

DzÀÝjAzÀ, gÁdåzÀ°è gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (¥ÁæªÀiï) §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ°èd£À¦æAiÀÄUÉƽ¸À®Ä EzÀÀ£ÀÄß ±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃgÉ UÉ gÀÆ.3000/-AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 200.00 ®PÀë gÀÆ. C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß 2017-18 £Éà ¸Á°UÉ

MzÀV¸À¯ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ- 1 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ

J) ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ «vÀgÀuÉ :gÁdåzÀ ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ CA±À §ºÀÄvÉÃPÀ f ÉèUÀ¼À°è ±ÉÃ.0.5QÌAvÀ PÀrªÉÄ

EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¥Àr ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±Àå«zÀÄÝ, F¤nÖ£À°è PÁA¥ÉÇøïÖ ªÀÄvÀÄÛ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ À ÉÃPÁVzÉ. FzÀȶ׬ÄAzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼À GvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉUÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼À°è ¥ÉÇõÀÀPÁA±ÀUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ÷ PÀrªÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹n

Page 73: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 279

PÁA¥ÉÇøïÖ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¥ÀæzsÁ£À ºÁUÀÆ ®WÀÄ ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄßMzÀV¸ÀÄvÀÛzÉÉ. ¹n PÁA¥ÉÇøïÖ §¼ÀPɬÄAzÁV ¨É¼ÉUÀ¼À°è ºÉaÑ£À E¼ÀĪÀj ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå.¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è E¼ÀĪÀj PÀÄApvÀªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¹n PÁA¥ÉÇøïÖ §¼ÀPÉAiÀÄĸÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

DzÀÝjAzÀ, gÁdåzÀ J¯Áè vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ°èd£À¦æAiÀÄUÉƽ¸À®Ä EzÀÀ£ÀÄß ±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃgÉUÉ gÀÆ. 2000/-AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 540.00 ®PÀë gÀÆ. C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß 2017-18£Éà ¸Á°UÉMzÀV¸À¯ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-1 gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

2. ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£ÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£À:-K) §AiÉÆà qÉÊeÉ ÀÖgï WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ:÷PÀȶ vÁådå, ÀUÀtÂ, UÀAd® ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ -EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ vÉÆnÖAiÀÄ°è ºÁQ, PÀ½¬Ä¹, CzÀjAzÀ §gÀĪÀ zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÁgÀªÀÅ÷gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀAvÉÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÁV §¼À À§ºÀÄzÁVzÉ. FzÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄtÂÚ£À ¸ÁªÀAiÀĪÀ ºÉÆ¢PÉ ªÉÄÃ¯É ¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁrzÀ°è, ªÀÄtÂÚ£À°èeÉÊ«PÀ QæAiÉÄ ºÉaÑ ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj ÀĪÀÅzÀÄ, ¤ÃgÀÄ »r¢qÀĪÀ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀŪÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï¤AzÁUÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ:-1. §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄÄ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ §ºÀ¼À GvÀÛªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.2. G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ CtÄfëUÀ¼ÁzÀ CgÉhÆøÉàöÊj®A ªÀÄvÀÄÛ gÀAdPÀ PÀgÀV¸ÀĪÀ ¸ÀÆPÁëöätÄ

fëUÀ¼ÀÄ F ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ¸ÀÄzsÁj À®Ä¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

3. DAmÁUÉƤ¶ÖPï ²°ÃAzÀæªÁzÀ mÉæöÊPÉÆqÀªÀiÁð ÀºÀ EzÀgÀ°èzÉ.4. §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄÄ PÀȶ vÁådå, ÀUÀt ªÀÄvÀÄÛ UÀAd®UÀ¼À «Ä±ÀætªÁzÀÝjAzÀ

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ÀºÁAiÀÄPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.5. §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄÄ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj ÀÄvÀÛzÉ.

§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ªÀiÁzÀj :-F ªÀiÁzÀjAiÀÄ §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï WÀlPÀ ¤ªÀiÁðtPÁÌV MlÄÖ ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.

60,000/- ªÉZÀÑ vÀUÀ®ÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è ±ÉÃ.50 gÀµÀÄÖ ¨sÁUÀzÀ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 30,000/- UÀ¼À£ÀÄ߸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÁV ¥Àæw WÀlPÀPÉÌ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ :

i) ¸ÀUÀt 150 PÉ.f. ii) UÀAd® 75 °Ãlgïiii) ¤ÃgÀÄ 350 °Ãlgï iv) PÀȶ vÁådå / ¨É¼É G½PÉUÀ¼ÀÄ 1.5 l£ï

«zsÁ£À :

Page 74: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 280

• qÉÊeÉ ÀÖgï vÉÆnÖUÉ PÀȶ vÁådåUÀ¼ÀÄ, ÀUÀt ªÀÄvÀÄÛ UÀAd®ªÀ£ÀÄß ºÁQ ¤ÃgÀ£ÀÄßvÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ. F jÃw 5 ¢£ÀUÀ¼À CAvÀgÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¸ÉÃj¹ 45¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ PÉƼÉAiÀÄ®Ä ©qÀĪÀÅzÀÄ.

• qÉÊeÉ ÀÖjßAzÀ ¦.«.¹.¥ÉÊ¥ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÉÆâü¹zÀ £ÀAvÀgÀ «Ä±ÀætªÀÅ PɼÀV£À vÉÆnÖAiÀÄ°è±ÉÃRgÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

• F jÃw §AzÀ «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj/¹A¥ÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgïUÁV vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑB

• qÉÊeÉ ÀÖgï vÉÆnÖAiÀÄ C¼ÀvÉ: 15 Cr GzÀÝ, 8 Cr CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ 4 Cr D¼À

• ±ÉÃRgÀuÁ vÉÆnÖAiÀÄ C¼ÀvÉ: 8 Cr GzÀÝ, 6 Cr CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ 3 Cr D¼ÀPÀæ. ¸ÀA «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ªÉÆvÀÛ (gÀÆ.UÀ¼À°è)

1¹ªÉÄAlÄ, EnÖUÉ, PÁqÀÄPÀ®Äè ÷EvÁå¢UÀ½UÉ

50000-00

2 PÀÆ° RZÀÄð 10000-00

MlÄÖ ªÉZÀÑ 60000-00

±ÉÃ. 50 ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 30000-00

gÉÊvÀgÀÄ sÀj¸À ÉÃPÁzÀ ºÀt 30000-00

§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ªÀiÁzÀj «£Áå ÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-A gÀ°è ¤ÃqÀÀ ÁVzÉ.gÁdå J¯Áè f ÉèUÀ¼À°è£À gÉÊvÀjUÉ F C£ÀÄPÀÆ®ªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À®Ä ¥Àçw WÀlPÀPÉÌ

±ÉÃ.50gÀ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À gÀÆ.30,000/- UÀ¼ÀÄ «ÄÃgÀzÀAvÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°£À°è 75.00 ®PÀë gÀÆ. C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ-DyðPÀUÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-1 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

K) JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£Á WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉBJgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀÅ÷ ¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸À Àå

ªÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀÅ÷ MAzÀÄ GvÀÛªÀĸÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÉ¤¹zÉ. JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀzÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄÄ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄRað£ÀzÀÄ. ¸ÀܽÃAiÀĪÁV JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£É ºÁUÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸À®Ä,PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ eÉÆÃr CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ CªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ.

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18£Éà ¸Á°£À°è 150.00 ®PÀë gÀÆ. C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄßMzÀV¸À¯ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ- 1 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£Á WÀlPÀUÀ¼À «£Áå À, ¤¢sðµÀÖvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAzÁdÄ ªÉZÀÑzÀ«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ :

«£Áå ÀzÀ «zsÀ:-£É®zÀ ªÉÄÃ®É EnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÉÄAmï PÁAQçÃmï ¤AzÀ ¤«Äð¸À®ÁUÀĪÀ

DAiÀÄvÁPÁgÀzÀ vÉÆnÖUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. JgɺÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀ

Page 75: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 281

ªÉÆzÀ®Ä vÉÆnÖUÀ¼À°è vÀÄA© À®ÁzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀZÁÒªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 30-40 ¢£À CgÉPÀ¼É¬Ä ÀĪÀÅzÀÄ CvÀåªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F MAzÀÄ QçAiÉÄUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ®Ä MAzÉà vÉÆnÖAiÀħzÀ®Ä JgÀqÀÄ vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. DUÀ MAzÀÄ vÉÆnÖAiÀÄ°è ºÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ£ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ vÉÆnÖAiÀÄ°è PÀZÁÒªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¹ CgÉ PÀ½AiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÅöªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖgÀ°è ªÉÆzÀ® vÉÆnÖAiÀÄ°è UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁgÁVgÀÄvÀÛzÉ.C°èAzÀ ºÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß §ÉÃ¥Àðr¹ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ vÉÆnÖUÉ ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. F jÃw ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁVJgÀqÀÆ vÉÆnÖUÀ¼À°è CgÉPÀ½AiÀÄÄ«PÉ CxÀªÁ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. ªÉZÀÑPÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä JgÀqÀÄ vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr vÉÆnÖUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ.

«£Áå À / CAPÀtzÀ C¼ÀvÉ :-15 Cr GzÀÝ x 4 Cr CUÀ® x 2.5 Cr JvÀÛgÀzÀ JgÀqÀÄ eÉÆÃr

vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ. («£Áå ÀzÀ ¤¢sðµÀÖvÉUÀ¼À£ÀÄß avÀçzÀ°è PÉÆqÀ®ÁVzÉ.)

CAPÀtPÉÌ ZÀ¥ÀàgÀ :-ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¤Ãj¤AzÀ ºÁUÀÆ §ÉùUÉ PÁ®zÀ°è ©¹°¤AzÀ gÀPÀëuÉ MzÀV¸À®Ä

ZÀ¥ÀàgÀ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. ªÀÄgÀzÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À UÀjUÀ½AzÀ F ZÀ¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð À§ºÀÄzÀÄ.

ZÀ¥ÀàgÀzÀ C¼ÀvÉ :- 20 Cr GzÀÝ x 15 Cr CUÀ® x 10 Cr JvÀÛgÀDgÀA©sPÀ ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ :-

C) ¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:-

i) 15Cr x 4 Cr x 2.5 Cr C¼ÀvÉAiÀÄ JgÀqÀÄ eÉÆÃr vÉÆnÖUÀ¼À¤ªÀiÁðtPÉÌ ºÁUÀÆ ZÀ¥ÀàgÀ ºÁPÀ®Ä UÀÄAr vÉÆÃqÀ®Ä gÀÆ. 2300-00

ii) EnÖUÉ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ, eÉ°è, ¹ªÉÄAmï gÀÆ. 9958-00iii) 20 Cr x 15 Cr x 10 Cr C¼ÀvÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀ ¤ªÀiÁðt gÀÆ. 2000-00E) DgÀA§sÀzÀ°è MAzÀÄ vÉÆnÖUÉ §ÉÃPÁUÀĪÀ JgɺÀļÀÄUÀ¼À ªÉZÀÑ:-

¥Àçw vÉÆnÖUÉ 6 Q.UÁçA. £ÀAvÉ 1 Q.UÁçA. UÉ gÀÆ.400/- zÀgÀzÀ°è gÀÆ. 2400-00E) EvÀgÉ ªÉZÀÑ:- gÀÆ. 342-00

MlÄÖ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 17000-00E) E®ÁSÉAiÀÄ ¥ÉÇçÃvÁìºÀ zsÀ£À gÀÆ. 8500-00F) gÉÊvÀgÀÄ §sÀj¸À§ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀAwPÉ gÀÆ. 8500-00JgÀqÀÄ CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑzÀ ±ÉÃ50 ¨sÁUÀ CxÀªÁ

¥Àæw WÀ£À CrUÉ gÀÆ.47.3/- «ÄÃgÀzÀAvÉ, UÀjµÀ× gÀÆ.8500/- «ÄÃgÀzÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß¹ªÉÄAmï §¼À¹ ¤«Äð ÀĪÀ ¹ÜgÀ «£Áå¸ÀzÀ WÀlPÀPÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-1gÀÀ°ègÀĪÀAvÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr PÁ¬ÄÝj À ÁVzÉ. JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£Á WÀlPÀzÀ «£Áå ÀªÀ£ÀÄßC£ÀħAzsÀ-B gÀ°è ¤ÃqÀÀ¯ÁVzÉ.

J¯Áè WÀlPÀUÀ¼À f¯ÁèªÁgÀÄ ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-1 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.¸ÁªÀiÁ£Àå ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV ¤ÃqÀ ÁVgÀĪÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ¥Á° ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

Page 76: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 282

J¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÁUÀ ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw ÀtÚ gÉÊvÀjUÉ DzÀåvɤÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£Á WÀlPÀUÀ¼À bÁAiÀiÁ avÀæzÀ(PHOTO) UÀ¼À£ÀÄß RqÁØAiÀĪÁV ¤ªÀð» ÀĪÀÅzÀÄ

J¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ¼Àr ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀjUɤUÀ¢ü¥Àr¹gÀĪÀ «ÄøÀ Áw C£ÀÄ¥ÁvÀzÀAvÉ ¥ÀæUÀw ¸Á¢ü ÀĪÀÅzÀÄ.

AiÉÆÃd£ÉªÁgÀÄ / WÀlPÀªÁgÀÄ / vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¥ÀæUÀwªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢üvÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ 5£Éà vÁjÃT£ÉƼÀUÁV E-ªÉÄïï[email protected]/ ¥sÁPïì 080-22294478 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ¥ÀàzÉøÀ°è ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 77: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 283

C£ÀħAzsÀ-1

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

Rate/Subsidy per unit( Rs.in Lakhs) 0.022 0.022 0.030 0.0201

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ1138 25.03 412 9.07 313 9.40 1265 25.30

2¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæA)

149 3.28 198 4.36 150 4.51 537 10.75

3¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À)

89 1.97 49 1.09 38 1.13 222 4.43

4¨É¼ÀUÁA

2185 48.07 449 9.88 341 10.23 1878 37.55

5§¼Áîj

735 16.16 613 13.48 401 12.04 1007 20.14

6©ÃzÀgï

459 10.10 453 9.96 167 5.02 731 14.62

7©eÁ¥ÀÄgÀ

745 16.39 550 12.10 418 12.54 1338 26.76

8ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ

238 5.24 46 1.01 35 1.04 141 2.81

9aPÀÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ

596 13.11 137 3.02 104 3.13 422 8.43

10aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

1443 31.75 229 5.04 174 5.22 703 14.06

11avÀæzÀÄUÁð

906 19.93 137 3.02 104 3.13 422 8.43

12zÁªÀtUÉgÉ

745 16.39 321 7.05 244 7.31 984 19.68

13zsÁgÀªÁqÀ

745 16.39 229 5.04 174 5.22 1203 24.06

14UÀzÀUÀ

468 10.30 229 5.04 174 5.22 703 14.06

15UÀÄ®âUÁð

1143 25.15 321 7.05 244 7.31 984 19.68

16ºÁ À£À

596 13.11 440 9.67 334 10.02 1349 26.99

17ºÁªÉÃj

745 16.39 321 7.05 244 7.31 984 19.68

18PÉÆqÀUÀÄ

149 3.28 18 0.40 14 0.42 56 1.12

19PÉÆïÁgÀ

238 5.24 183 4.03 139 4.18 562 11.24

20PÉÆ¥Àà¼À

580 12.75 183 4.03 139 4.18 750 15.01

21ªÀÄAqÀå

596 13.11 321 7.05 244 7.31 781 15.63

22ªÀÉÄÊ ÀÆgÀÄ

596 13.11 595 13.10 452 13.57 1827 36.54

23GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ

862 18.97 229 5.04 174 5.22 703 14.06

24gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

1043 22.94 321 7.05 244 7.31 984 19.68

25gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ

596 13.11 229 5.04 174 5.22 703 14.06

26²ªÀªÉÆUÀÎ

286 6.29 321 7.05 244 7.31 984 19.68

27zÀQët PÀ£ÀßqÀ

298 6.56 92 2.02 70 2.09 281 5.62

28vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ

1043 22.94 595 13.10 452 13.57 1827 36.54

29GqÀĦ

298 6.56 92 2.02 70 2.09 281 5.62

30AiÀiÁzÀVj

745 16.39 779 17.13 592 17.75 2389 47.79ªÀĺÁ ªÉÆvÀÛ 20455 450.00 9091 200.00 6667 200.00 27000 540.00

UÀÄj UÀÄj

¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ

PÀæ.¸ÀA

f¯Éè

gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ

UÀÄj

2017-18 £Éà ¸Á°£À f¯ÁèªÁgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉAiÀÄr ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ UÀÄj

JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ «vÀgÀuÉ

G¥À ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ:(¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À)106

UÀÄj

Page 78: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 284

C£ÀħAzsÀ-1

¯ÉPÀ̲öðPÉ: 2401-00-103-0-15(¥Áè£ï)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

Rate/Subsidy per unit( Rs.in Lakhs) 0.020 0.0075 0.005 0.0011 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 6.35 1040 20.80 9176 68.82 11858 59.29 7623 7.62

2 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæA) 0.59 39 0.78 840 6.30 1102 5.51 708 0.71

3 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À) 0.18 7 0.13 259 1.94 340 1.70 218 0.22

4 ¨É¼ÀUÁA 11.68 2261 45.21 16633 124.75 21811 109.06 14021 14.02

5 §¼Áîj 6.88 1533 30.66 9798 73.48 12848 64.24 8259 8.26

6 ©ÃzÀgï 4.58 1031 20.63 6522 48.92 8553 42.76 5498 5.50

7 ©eÁ¥ÀÄgÀ 8.98 1650 33.00 12788 95.91 16769 83.85 10780 10.78

8 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 0.75 154 3.07 1735 13.01 1401 7.00 900 0.90

9 aPÀÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 1.25 123 2.46 2002 15.01 2334 11.67 1501 1.50

10 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 4.68 600 12.00 6665 49.98 8739 43.70 5618 5.62

11 avÀæzÀÄUÁð 3.35 440 8.80 4771 35.78 6256 31.28 4022 4.02

12 zÁªÀtUÉgÉ 5.85 2788 55.76 8331 62.48 10924 54.62 7023 7.02

13 zsÁgÀªÁqÀ 4.45 917 18.33 6337 47.53 8310 41.55 5342 5.34

14 UÀzÀUÀ 3.15 422 8.43 4486 33.64 5882 29.41 3781 3.78

15 UÀÄ®âUÁð 7.85 917 18.33 5841 43.81 14659 73.30 9424 9.42

16 ºÁ À£À 3.45 917 18.33 4913 36.85 6443 32.21 4142 4.14

17 ºÁªÉÃj 3.25 520 10.40 4628 34.71 6069 30.35 3902 3.90

18 PÉÆqÀUÀÄ 0.52 73 1.47 6246 46.84 971 4.86 624 0.62

19 PÉÆïÁgÀ 0.55 272 5.44 783 5.87 1027 5.14 660 0.66

20 PÉÆ¥Àà¼À 4.94 479 9.58 7035 52.76 9225 46.12 5930 5.93

21 ªÀÄAqÀå 2.65 1527 30.54 3779 28.34 4955 24.78 3185 3.19

22 ªÀÉÄÊ ÀÆgÀÄ 5.19 1173 23.47 7385 55.39 9684 48.42 6225 6.23

23 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0.95 86 1.72 1355 10.16 1777 8.89 1142 1.14

24 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 4.85 2804 56.07 6907 51.80 9057 45.28 5822 5.82

25 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 1.05 95 1.90 1495 11.21 1961 9.80 1260 1.26

26 ²ªÀªÉÆUÀÎ 4.20 783 15.67 5981 44.86 7843 39.22 5042 5.04

27 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0.85 77 1.54 1210 9.08 1587 7.94 1020 1.02

28 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 4.50 1283 25.67 6411 48.08 8405 42.03 5403 5.40

29 GqÀĦ 0.69 441 8.82 985 7.39 1291 6.46 830 0.83

30 AiÀiÁzÀVj 4.24 550 11.00 4704 35.28 7919 39.60 5091 5.09ªÀĺÁ ªÉÆvÀÛ 112.456 25000 500.00 160000 1200.00 210000 1050.00 135000 135.00

PÀæ.¸ÀA

f¯Éè Area UnderAgri. Crops

ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd«vÀgÀuÉ

f¥ÀìA PÀȶ ¸ÀÄtÚ /qÉÆïÉÆêÉÄÊmï

«vÀgÀuÉUÀÄjUÀÄj

2017-18 £Éà ¸Á°£À f¯ÁèªÁgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉAiÀÄr ««zsÀPÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ UÀÄj

®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À«vÀgÀuÉ

eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼À«vÀgÀuÉ

G¥À ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ:(¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À)106

UÀÄj UÀÄj

Page 79: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 285

C£ÀħAzsÀ-1

sËwPÀ(¸ÀA.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(¸ÀA.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

Rate/Subsidy per unit( Rs.in Lakhs) 0.30 0.0851 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 14 4.20 76 6.46 32915 235.99

2 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæA) 1 0.30 12 1.02 3737 37.52

3 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À) 0 0.00 8 0.68 1230 13.28

4 ¨É¼ÀUÁA 25 7.50 140 11.90 59744 418.17

5 §¼Áîj 12 3.60 85 7.23 35290 249.29

6 ©ÃzÀgï 8 2.40 65 5.53 23488 165.43

7 ©eÁ¥ÀÄgÀ 18 5.40 120 10.20 45176 306.92

8 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 1 0.30 15 1.28 4665 35.67

9 aPÀÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 4 1.20 35 2.98 7258 62.52

10 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 6 1.80 45 3.83 24222 172.99

11 avÀæzÀÄUÁð 9 2.70 65 5.53 17132 122.63

12 zÁªÀtUÉgÉ 12 3.60 65 5.53 31436 239.44

13 zsÁgÀªÁqÀ 9 2.70 65 5.53 23331 171.69

14 UÀzÀUÀ 8 2.40 55 4.68 16208 116.96

15 UÀÄ®âUÁð 15 4.50 120 10.20 33667 218.75

16 ºÁ À£À 6 1.80 85 7.23 19224 160.35

17 ºÁªÉÃj 8 2.40 95 8.08 17515 140.26

18 PÉÆqÀUÀÄ 1 0.30 10 0.85 8163 60.16

19 PÉÆïÁgÀ 5 1.50 25 2.13 3895 45.43

20 PÉÆ¥Àà¼À 15 4.50 85 7.23 24422 162.09

21 ªÀÄAqÀå 8 2.40 56 4.76 15452 137.10

22 ªÀÉÄÊ ÀÆgÀÄ 11 3.30 80 6.80 28029 219.92

23 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 2 0.60 15 1.28 6346 67.07

24 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 15 4.50 95 8.08 27290 228.54

25 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 10 3.00 45 3.83 6568 68.42

26 ²ªÀªÉÆUÀÎ 5 1.50 45 3.83 21534 150.44

27 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 1 0.30 10 0.85 4646 37.00

28 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 12 3.60 75 6.39 25508 217.33

29 GqÀĦ 1 0.30 10 0.85 4298 40.92

30 AiÀiÁzÀVj 8 2.40 63 5.31 22840 197.74ªÀĺÁ ªÉÆvÀÛ 250 75.00 1765 150.00 595227 4500.0

MlÄÖ§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï WÀlPÀPÀæ.¸À

Af¯Éè

2017-18 £Éà ¸Á°£À f¯ÁèªÁgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉAiÀÄr ««zsÀPÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ UÀÄj

JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ WÀlPÀ

¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀÀUÀ¼À GvÁàzÀ£É ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ

G¥À ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ:(¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À)106

UÀÄjUÀÄjUÀÄj

Page 80: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 286

2017-18 £Éà ¸Á°£À ªÀÄtÂÚ£À ÀvÀé ºÉaÑ ÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¥Àj²µÀÖ eÁwG¥ÀAiÉÆÃd£É (422) ºÁUÀÆ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É(423)AiÀÄr ±Éà 75gÀ

jAiÀiÁAiÀÄw zÀgÀzÀ°è PÀȶ ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa

ÉPÀ̲öðPÉ: 2401-00-103-0-15 (¥Áè£ï): ¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422) & Vjd£ÀG¥À AiÉÆÃd£É(423)

2017-18 £Éà ¸Á°£À ¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£ÉÉ ªÀÄvÀÄÛ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄC£ÀĵÁÖ£ÀPÉÌ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ªÀÄtÂÚ£À°è£À ®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä ºÀ¹gÉ ÉUÉƧâgÀ ©ÃdUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ, ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ, f¥ÀìA, PÀȶ ¸ÀÄtÚ,qÉÆà ÉÆêÉÄÊmï, ®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ(Organic Manure) ªÀÄvÀÄÛgÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ(PROM) UÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃ75gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀªÀÄÆ®PÀ CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²µÀ× eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀ ªÀUÀðzÀ gÉÊvÀgÀ°è¥ÉÆæÃvÁì» À ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

2017-18 £Éà ¸Á°£À ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwG¥ÀAiÉÆÃd£É (422) AiÀÄr gÀÆ 1000.00 ®PÀë ºÁUÀÆ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É (423)AiÀÄr250.00 ®PÀë gÀÆUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ±Éà 75 gÀ jAiÀiÁ¬ÄwzÀgÀzÀ°è PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀ ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉ

(DyðPÀ: ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ)

PÀæ.¸ÀA

WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À

±ÉÃ.75jAiÀiÁAiÀÄw

zÀgÀ

«±ÉõÀ WÀlPÀAiÉÆÃd£É (422)

Vjd£ÀG¥ÀAiÉÆÃd£É

(423)¥Àæw ºÉ.UÉ«ÄÃgÀzÀAvÉ

UÀÄj UÀÄj

jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À«vÀgÀuÉ

¨sËwPÀ DyðPÀ ¨sËwPÀ DyðPÀ

1 ±ÉÃ.75gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ

C ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd «vÀgÀuÉ ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.3000/- 4000 120.00 1000 30.00

D f¥ÀìA PÀȶ ÀÄtÚ /qÉÆà ÉÆêÉÄÊmï «vÀgÀuÉ

ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.1125/- 25333 285.00 7556 85.00

E ®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.750/- 30000 225.00 7333 55.00

F eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.150/- 23333 35.00 5333 8.00

G JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.3300/- 2576 85.00 455 15.00

H ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (Organic

Manure) «vÀgÀuÉ

ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.3300/- 1061 35.00 182 6.00

Page 81: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 287

IÄ gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ(¥ÁæªÀiï) UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ

ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.4500/- 778 35.00 133 6.00

J ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ «vÀgÀuÉ ºÉPÉÖÃgï gÀÆ.3000/- 4000 120.00 1000 30.00

2 ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀÀUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉUÉ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£ÀK §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É(¥Àæw WÀlPÀPÉÌ «ÄÃgÀzÀAvÉ)

¸ÀASÉå¥ÀÀæ.WÀ:

45000/-

44 20.00 11 5.00

LJgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£ÁWÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É (¥Àæw WÀlPÀPÉÌ«ÄÃgÀzÀAvÉ)

¸ÀASÉå¥ÀÀæ.WÀ:

12750/-314 40.00 78 10.00

AiÉÆÃd£Á ªÉÆvÀÛ 91439 1000.00 23081 250.00

WÀlPÀUÀ¼À «ªÀgÀ

1. PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ:PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÁzÀ ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd, f¥ïìA/PÀȶ ¸ÀÄtÚ/qÉÆà ÉÆêÉÄÊmï,

®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ, ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ(Organic Manure) ªÀÄvÀÄÛ gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ(PROM) UÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀJ¯Áè vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è£À ¥Àj²µÀ× eÁw & ¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀzÀ gÉÊvÀjUÉ ±ÉÃ75gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°èMzÀV¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÀaÑ£À CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컹,PÀȶ GvÁàzÀ£É ºÉaÑ ÀĪÀ°è £ÉgÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä GzÉÝò¸À ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C) ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd «vÀgÀuÉ:¸ÀܽÃAiÀĪÁV ®¨sÀåªÁUÀĪÀ vÁådå ªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà UÉƧâgÀ

vÀAiÀiÁj¹ §¼À ÀĪÀÅzÉà ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¹gÉ ÉUÉƧâgÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁr,¨É¼ÉAiÀÄÄ ºÀÆ«£À ºÀAvÀPÉÌ §AzÁUÀ ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÆgÀV¤AzÀ UÉƧâgÀ ¸ÁUÁtÂPɪÀiÁqÀĪÀ vÉÆAzÀgÉ vÀ¦à¸À§ºÀÄzÁVzÉ. EzÀjAzÁV, ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ°è ¸À Àå¥ÉÆõÀPÁAµÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹gÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£É,¤ÃgÀÄ »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁUÀÆ eÉÊ«PÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ°è §ºÀ¼À¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶUÉ ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄßE£ÀÆß ºÉZÀÄÑ d£À¦æAiÀÄUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±Àå«gÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀUÀ¼ÁzÀ qÀAiÀiÁAZÁ,¸À£ï ºÉA¥ï, ¸É ÉâäAiÀiÁ, Vèj¹ÃrAiÀiÁ, ¢ézÀ¼ÀzsÁ£Àå ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì» À®Ä F¨É¼ÉUÀ¼À ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃ75gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃgïUÉ gÀÆ 3000/- AiÀiÁªÀÅzÀÄPÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¥Àj²µÀ× eÁw ºÁUÀÄ ¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀ ªÀUÀðzÀ gÉÊvÀjUÉ «vÀj ÀĪÀ

Page 82: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 288

PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°£À ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422) AiÀÄr 120.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É(423) AiÀÄr 30.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ ¨sËwPÀ-DyðPÀUÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2 & 3 gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

D) f¥ïìA/ PÀȶ ÀÄtÚ /qÉÆà ÉÆêÉÄÊmï «vÀgÀuÉ:PÀȶ ¨É¼ÉUÀ½UÉ CzÀgÀ®Æè £É®UÀqÀ É ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¨É¼ÉUÀ½UÉ CvÀåªÀ±ÀåPÀªÁV ¨ÉÃPÁUÀĪÀ

PÁå°ìAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ UÀAzsÀPÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ Z˼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¥Àr ÀĪÀ°è f¥ïìAºÁUÀÄ DªÀÄè ªÀÄtÂÚUÉ PÀȶ ¸ÀÄtÚ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ ¥ÀjPÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀȶ¸ÀÄtÚ/f¥ïìA/qÉÆà ÉÆêÉÄÊmï §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸À®Ä F ¥ÀjPÀgÀªÀ£ÀÄß ±ÉÃ75gÀ jAiÀiÁ¬ÄwzÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃgïUÉ gÀÆ.1125/- AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæwgÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°£À ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ ÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥Àj²µÀÖeÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422) AiÀÄr 285.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É (423)AiÀÄr 85.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄßC£ÀħAzsÀ-2 ªÀÄvÀÄÛ 3 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

E) ®WÀÄ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ:»A¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°è PÉÊUÉÆArgÀĪÀ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ±ÉÃ. 71 PÀÆÌ

ªÉÄîàlÄÖ ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÀvÀÄ«£À PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÉ. EzÉà jÃw, ¨ÉÆÃgÁ£ïPÉÆgÀvÉAiÀÄÄ gÁdåzÀ°è ±ÉÃ. 28 gÀµÀÄÖ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ, ¸ÀvÀÄ«£À ¸À ÉáÃmï,¨ÉÆÃgÁPïì ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉgÀ ï ¸À ÉáÃmï ®WÀÄ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃ75gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥ÀæwºÉPÉÖÃjUÉ gÀÆ.750/- AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀĺÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18£Éà ¸Á°£À ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ ÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥Àj²µÀÖeÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422) AiÀÄr 225.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É (423)AiÀÄr 55.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ ¨sËwPÀ-DyðPÀUÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2 ªÀÄvÀÄÛ 3 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

F) eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ:¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ°è eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ MAzÀÄ ªÀÄÄSÁåA±ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ°è ¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉÃ, ¸ÁUÁtÂPÉÀºÁUÀÆ G¥ÀZÁgÀ ¸ÀºÀ ¸ÀÄ®¨sÀ. ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è£À ¸ÁgÀd£ÀPÀªÀ£ÀÄß, ªÀÄtÂÚ£À°è PÀgÀUÀzÀgÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀvÀÄ, gÀAdPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆmÁåµÀ£ÀÄß ¸À ÀåUÀ½UÉ MzÀUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.DzÀÝjAzÀ, gÁdåzÀ°è eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ°è d£À¦æAiÀÄUÉƽ À®Ä CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß

Page 83: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 289

±ÉÃ75gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃjUÉ gÀÆ. 150/- AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄߤÃqÀ ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°£À ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥Àj²µÀÖeÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422) AiÀÄr 35.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É (423)AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 8.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ-DyðPÀUÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2 ªÀÄvÀÄÛ 3 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ

G) JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ:¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼É GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ, gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ

CgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ» ÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ°è JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀÇ MAzÀÄ.JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀÅ÷ ¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸À ÀåªÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ MzÀV¹ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÉ¤¹zÉ. F JgɺÀļÀÄUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÀȶ vÁådåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ EvÁå¢üUÀ½AzÀ GvÁࢠÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß §¼À ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À eÉÊ«PÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¥Àr ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄtÂÚ£ÀDgÉÆÃUÀå PÁ¥ÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀPÀvÉ ºÉaÑ ÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ§¼ÀPɬÄAzÀ GvÀÛªÀÄ CgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀĹÞgÀGvÁàzÀ£ÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ.

gÁdåzÀ J¯Áè vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²µÀ× eÁw ºÁUÀÄ¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀ ªÀUÀðzÀ gÉÊvÀgÀ°è d£À¦æAiÀÄUÉƽ À®Ä EzÀÀ£ÀÄß ±ÉÃ75gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ¥Àæw ºÉPÉÖÃjUÉ gÀÆ.3300/-AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀĺÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°£À ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥Àj²µÀÖeÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422) AiÀÄr 85.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É (423)AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 15.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ-DyðPÀUÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2 ªÀÄvÀÄÛ 3 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ

H) ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (DUÁåð¤Pï ªÉÄ£ÀÆågï) «vÀgÀuÉ:¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ, ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß

PÁ¥ÁqÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ» ÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (DUÁåð¤Pï ªÉÄ£ÀÆågï)PÀȶ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ vÁådå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ,¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸À Àå ªÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ MzÀV¹MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÉ¤¹zÉ. F ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (DUÁåð¤Pï ªÉÄ£ÀÆågï),§¼À ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À eÉÊ«PÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåPÁ¥ÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀPÀvÉ ºÉaÑ ÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ §¼ÀPɬÄAzÀGvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀĹÞgÀ GvÁàzÀ£ÉUÉC£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ.

DzÀÝjAzÀ, gÁdåzÀ°è (DUÁåð¤Pï ªÉÄ£ÀÆågï) §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ°è d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸À®ÄEzÀÀ£ÀÄß ±ÉÃ.75gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃgÉ UÉ gÀÆ.3300/- AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆÃCzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

Page 84: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 290

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°£À ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwG¥ÀAiÉÆÃd£É (422) AiÀÄr 35.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É (423)AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 6.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ-DyðPÀUÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2 ªÀÄvÀÄÛ 3 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

IÄ) gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (¥ÁæªÀiï) «vÀgÀuÉ:gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ- ªÀÄtÂÚ£À°ègÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÉÆõÀPÁA±ÀªÁzÀ

gÀAdPÀªÀ£ÀÄß gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉƽ¹ ªÀȢݹ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ, ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛCgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ» ÀÄvÀÛzÉ. gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ(¥ÁæªÀiï)£ÀÄß PÀȶ vÁådåUÀ¼ÉÆA¢UÉ gÁPï ¥Á¸ÉàÃmï §¼À¹ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸À Àå¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À ®¨sÀåvÉ ºÉaÑ ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ¸À Àå ªÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ MzÀV¹ MAzÀÄ GvÀÛªÀĸÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÉ¤¹zÉ. F gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (¥ÁæªÀiï) §¼À ÀĪÀÅzÀjAzÀgÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉƽ À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂÚ£ÀDgÉÆÃUÀå GvÀÛªÀÄUÉƽ¹ GvÁàzÀPÀvÉ ºÉaÑ ÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ §¼ÀPɬÄAzÀGvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀĹÜgÀÀ GvÁàzÀ£ÉUÉC£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ.

DzÀÝjAzÀ, gÁdåzÀ°è gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (¥ÁæªÀiï) §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ°èd£À¦æAiÀÄUÉƽ¸À®Ä EzÀÀ£ÀÄß ±ÉÃ.75gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃgÉ UÉ gÀÆ.4500/-AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°£À ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422) AiÀÄr 35.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É(423) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 6.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ ¨sËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2 ªÀÄvÀÄÛ 3 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ

J) ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ «vÀgÀuÉ :gÁdåzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ f ÉèUÀ¼À ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ CA±À §ºÀÄvÉÃPÀ f ÉèUÀ¼À°è ±ÉÃ.0.5QÌAvÀ

PÀrªÉÄ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀCªÀ±ÀåPÀvɬÄzÉ. F ¤nÖ£À°è PÁA¥ÉÇøïÖ ªÀÄvÀÄÛ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄßd£À¦æAiÀÄUÉƽ¸À ÉÃPÁVzÉ. F zÀȶ׬ÄAzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼À GvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉUÉ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÀȶ vÁådå, £ÀÀUÀgÀ vÁådåEvÁå¢üUÀ½AzÀ GvÁࢸÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ¹n PÁA¥ÉÇøïÖ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¥ÀæzsÁ£ÀºÁUÀÆ ®WÀÄ ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛªÉ. ¹n PÁA¥ÉÇøïÖ §¼ÀPɬÄAzÁV ¨É¼ÉUÀ¼À°èºÉaÑ£À E¼ÀĪÀj ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è E¼ÀĪÀj PÀÄApvÀªÀ£ÀÄßvÀqÉAiÀÄ®Ä ¹n PÁA¥ÉÇøïÖ §¼ÀPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

DzÀÝjAzÀ, ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²µÀ× eÁw ºÁUÀÄ ¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀ ªÀUÀðzÀgÉÊvÀgÀ°è d£À¦æAiÀÄUÉƽ À®Ä EzÀÀ£ÀÄß ±ÉÃ75gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃjUÉ gÀÆ.3000/-AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Page 85: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 291

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°£À ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥Àj²µÀÖeÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422) AiÀÄr 120.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É (423)AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 30.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ-DyðPÀUÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2 ªÀÄvÀÄÛ 3 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ

2. ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£ÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£À:-K) §AiÉÆà qÉÊeÉ ÀÖgï WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ:÷PÀȶ vÁådå, ÀUÀtÂ, UÀAd® ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ -EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ vÉÆnÖAiÀÄ°è ºÁQ, PÀ½¬Ä¹, CzÀjAzÀ §gÀĪÀ zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄßgÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀAvÉ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÁV §¼À À§ºÀÄzÁVzÉ. FzÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄtÂÚ£À ¸ÁªÀAiÀĪÀ ºÉÆ¢PÉ ªÉÄÃ É ¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁrzÀ°è, ªÀÄtÂÚ£À¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ¸ÀÄzsÁj ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj ÀĪÀÅzÀÄ, ¤ÃgÀÄ »r¢qÀĪÀ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀŪÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï¤AzÁUÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ:-1. §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄÄ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ §ºÀ¼À GvÀÛªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.2. G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ CtÄfëUÀ¼ÁzÀ CgÉhÆøÉàöÊj®A ªÀÄvÀÄÛ gÀAdPÀ PÀgÀV¸ÀĪÀ ¸ÀÆPÁëöätÄ

fëUÀ¼ÀÄ F ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ¸ÀÄzsÁj À®Ä¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

3. DAmÁUÉƤ¶ÖPï ²°ÃAzÀæªÁzÀ mÉæöÊPÉÆqÀªÀiÁð ÀºÀ EzÀgÀ°èzÉ.4. §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄÄ PÀȶ vÁådå, ÀUÀt ªÀÄvÀÄÛ UÀAd®UÀ¼À «Ä±ÀætªÁzÀÝjAzÀ

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ÀºÁAiÀÄPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.5. §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄÄ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj ÀÄvÀÛzÉ.

§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ªÀiÁzÀj :-F ªÀiÁzÀjAiÀÄ §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï WÀlPÀ ¤ªÀiÁðtPÁÌV MlÄÖ ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.

60,000/- ªÉZÀÑ vÀUÀ®ÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è ±ÉÃ.75 gÀµÀÄÖ ¨sÁUÀzÀ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 45,000/- UÀ¼À£ÀÄ߸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÁV ¥Àæw WÀlPÀPÉÌ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ :i) ¸ÀUÀt 150 PÉ.f. ii) UÀAd® 75 °Ãlgï

iii) ¤ÃgÀÄ 350 °Ãlgï iv) PÀȶ vÁådå / ¨É¼É G½PÉUÀ¼ÀÄ 1.5 l£ï«zsÁ£À :

• qÉÊeÉ ÀÖgï vÉÆnÖUÉ PÀȶ vÁådåUÀ¼ÀÄ, ÀUÀt ªÀÄvÀÄÛ UÀAd®ªÀ£ÀÄß ºÁQ ¤ÃgÀ£ÀÄßvÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ. F jÃw 5 ¢£ÀUÀ¼À CAvÀgÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¸ÉÃj¹ 45¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ PÉƼÉAiÀÄ®Ä ©qÀĪÀÅzÀÄ.

• qÉÊeÉ ÀÖjßAzÀ ¦.«.¹.¥ÉÊ¥ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÉÆâü¹zÀ £ÀAvÀgÀ «Ä±ÀætªÀÅ PɼÀV£À vÉÆnÖAiÀÄ°è±ÉÃRgÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

Page 86: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 292

• F jÃw §AzÀ «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj/¹A¥ÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgïUÁV vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑB

• qÉÊeÉ ÀÖgï vÉÆnÖAiÀÄ C¼ÀvÉ: 15 Cr GzÀÝ, 8 Cr CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ 4 Cr D¼À

• ±ÉÃRgÀuÁ vÉÆnÖAiÀÄ C¼ÀvÉ: 8 Cr GzÀÝ, 6 Cr CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ 3 Cr D¼ÀPÀæ. ¸ÀA «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ªÉÆvÀÛ (gÀÆ.UÀ¼À°è)1 ¹ªÉÄAlÄ, EnÖUÉ, PÁqÀÄPÀ®Äè ÷

EvÁå¢UÀ½UÉ50000-00

2 PÀÆ° RZÀÄð 10000-00MlÄÖ ªÉZÀÑ 60000-00±ÉÃ. 75 ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 45000-00gÉÊvÀgÀÄ sÀj¸À ÉÃPÁzÀ ºÀt 15000-00

§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ªÀiÁzÀj «£Áå ÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-A gÀ°è ¤ÃqÀÀ ÁVzÉ.gÁdå J¯Áè f ÉèUÀ¼À°è£À gÉÊvÀjUÉ F C£ÀÄPÀÆ®ªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À®Ä ¥Àçw WÀlPÀPÉÌ ±ÉÃ.75gÀ

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À gÀÆ.45,000/- UÀ¼ÀÄ «ÄÃgÀzÀAvÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £ÉøÁ°£À ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422) AiÀÄr 20.00®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É (423) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 5.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄC£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ ¨sËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2 ªÀÄvÀÄÛ 3 gÀ°è¤ÃqÀ ÁVzÉ.

L) JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£Á WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉBJgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀÅ÷ ¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸À Àå

ªÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀÅ÷ MAzÀÄ GvÀÛªÀĸÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÉ¤¹zÉ. JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀzÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄÄ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄRað£ÀzÀÄ. ¸ÀܽÃAiÀĪÁV JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£É ºÁUÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸À®Ä,PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ eÉÆÃr CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ CªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ.

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°£À ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥Àj²µÀÖeÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422) AiÀÄr 40.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É (423)AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 10.00 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ-DyðPÀUÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2 ªÀÄvÀÄÛ 3 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£Á WÀlPÀUÀ¼À «£Áå À, ¤¢sðµÀÖvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAzÁdÄ ªÉZÀÑzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ :«£Áå ÀzÀ «zsÀ:-

£É®zÀ ªÉÄÃ®É EnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÉÄAmï PÁAQçÃmï ¤AzÀ ¤«Äð¸À®ÁUÀĪÀDAiÀÄvÁPÁgÀzÀ vÉÆnÖUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. JgɺÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀªÉÆzÀ®Ä vÉÆnÖUÀ¼À°è vÀÄA© À®ÁzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀZÁÒªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 30-40 ¢£À CgÉPÀ¼É¬Ä ÀĪÀÅzÀÄ CvÀåªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F MAzÀÄ QçAiÉÄUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ®Ä MAzÉà vÉÆnÖAiÀħzÀ®Ä JgÀqÀÄ vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. DUÀ MAzÀÄ vÉÆnÖAiÀÄ°è ºÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ£ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ vÉÆnÖAiÀÄ°è PÀZÁÒªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¹ CgÉ PÀ½AiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÅö

Page 87: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 293

ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖgÀ°è ªÉÆzÀ® vÉÆnÖAiÀÄ°è UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁgÁVgÀÄvÀÛzÉ.C°èAzÀ ºÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß §ÉÃ¥Àðr¹ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ vÉÆnÖUÉ ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. F jÃw ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁVJgÀqÀÆ vÉÆnÖUÀ¼À°è CgÉPÀ½AiÀÄÄ«PÉ CxÀªÁ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. ªÉZÀÑPÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä JgÀqÀÄ vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr vÉÆnÖUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ.«£Áå À / CAPÀtzÀ C¼ÀvÉ :-

15 Cr GzÀÝ x 4 Cr CUÀ® x 2.5 Cr JvÀÛgÀzÀ JgÀqÀÄ eÉÆÃr vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄߤ«Äð ÀĪÀÅzÀÄ. («£Áå ÀzÀ ¤¢sðµÀÖvÉUÀ¼À£ÀÄß avÀçzÀ°è PÉÆqÀ®ÁVzÉ.)

CAPÀtPÉÌ ZÀ¥ÀàgÀ :-ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¤Ãj¤AzÀ ºÁUÀÆ §ÉùUÉ PÁ®zÀ°è ©¹°¤AzÀ gÀPÀëuÉ MzÀV¸À®Ä

ZÀ¥ÀàgÀ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. ªÀÄgÀzÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À UÀjUÀ½AzÀ F ZÀ¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð À§ºÀÄzÀÄ.

ZÀ¥ÀàgÀzÀ C¼ÀvÉ :- 20 Cr GzÀÝ x 15 Cr CUÀ® x 10 Cr JvÀÛgÀDgÀA©sPÀ ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄUÀ¼ÀÄ :-C) ¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:-

i) 15Cr x 4 Cr x 2.5 Cr C¼ÀvÉAiÀÄ JgÀqÀÄ eÉÆÃr vÉÆnÖUÀ¼À¤ªÀiÁðtPÉÌ ºÁUÀÆ ZÀ¥ÀàgÀ ºÁPÀ®Ä UÀÄAr vÉÆÃqÀ®Ä gÀÆ. 2300-00ii) EnÖUÉ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ, eÉ°è, ¹ªÉÄAmï gÀÆ. 9958-00

iii) 20 Cr x 15 Cr x 10 Cr C¼ÀvÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀ ¤ªÀiÁðt gÀÆ. 2000-00

D) DgÀA§sÀzÀ°è MAzÀÄ vÉÆnÖUÉ §ÉÃPÁUÀĪÀ JgɺÀļÀÄUÀ¼À ªÉZÀÑ:-¥Àçw vÉÆnÖUÉ 6 Q.UÁçA. £ÀAvÉ 1 Q.UÁçA. UÉ gÀÆ.400/- zÀgÀzÀ°è gÀÆ. 2400-00

E) EvÀgÉ ªÉZÀÑ:- gÀÆ. 342-00MlÄÖ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 17000-00

E) E®ÁSÉAiÀÄ ¥ÉÇçÃvÁìºÀ zsÀ£À gÀÆ. 12750-00F) gÉÊvÀgÀÄ §sÀj¸À§ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀAwPÉ gÀÆ. 4250-00

JgÀqÀÄ CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑzÀ ±ÉÃ75 ¨sÁUÀ CxÀªÁ¥Àæw WÀ£À CrUÉ gÀÆ.70.95/- «ÄÃgÀzÀAvÉ, UÀjµÀ× gÀÆ.12750/- «ÄÃgÀzÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß¹ªÉÄAmï §¼À¹ ¤«Äð ÀĪÀ ¹ÜgÀ «£Áå¸ÀzÀ WÀlPÀPÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2ªÀÄvÀÄÛ 3 gÀÀ°ègÀĪÀAvÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr PÁ¬ÄÝj À ÁVzÉ. JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£Á WÀlPÀzÀ«£Áå ÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-B gÀ°è ¤ÃqÀÀ ÁVzÉ.

J¯Áè WÀlPÀUÀ¼À f¯ÁèªÁgÀÄ sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2 ªÀÄvÀÄÛ 3 gÀ°è¤ÃqÀ ÁVzÉ.

¸ÁªÀiÁ£Àå ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ: AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV ¤ÃqÀ ÁVgÀĪÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa UÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ¥Á° ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

Page 88: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 294

J¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÁUÀ F ªÀUÀðzÀ ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw ÀtÚ gÉÊvÀjUÉDzsÀÀåvÉ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

J¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ¼Àr ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àj²µÀ× ªÀUÀðzÀ ªÀÄ»¼Á gÉÊvÀjUÉ DzsÀÀåvɤÃqÀĪÀÅzÀÄ.AiÉÆÃd£ÉªÁgÀÄ / WÀlPÀªÁgÀÄ / vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¥ÀæUÀw ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß

¤UÀ¢üvÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ 5£Éà vÁjÃT£ÉƼÀUÁV E-ªÉÄïï[email protected]/ ¥sÁPïì 080-22294478 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ¥ÀàzÉà ¸À°è ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 89: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 295

C£ÀħAzsÀ-2

¯ÉPÀ̲öðPÉ: 2401-00-103-0-15(¥Áè£ï)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

Rate/Subsidy per unit( Rs.in Lakhs) 0.030 0.0113 0.008 0.0021

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ0.03 137 4.11 693 7.80 829 6.22 645 0.97

2¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæA)

0.02 0 0.00 384 4.32 459 3.44 357 0.54

3¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À)

0.00 0 0.00 76 0.86 91 0.68 71 0.11

4¨É¼ÀUÁA

0.03 233 7.00 711 7.99 850 6.38 661 0.99

5§¼Áîj

0.06 398 11.95 1547 17.40 1850 13.88 1439 2.16

6©ÃzÀgï

0.04 247 7.42 968 10.89 1158 8.68 900 1.35

7©eÁ¥ÀÄgÀ

0.08 439 13.16 2043 22.98 2444 18.33 1901 2.85

8ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ

0.01 46 1.38 308 3.47 369 2.77 287 0.43

9aPÀÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ

0.03 7 0.22 630 7.09 754 5.66 587 0.88

10aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

0.05 203 6.08 1389 15.63 1354 10.15 1053 1.58

11avÀæzÀÄUÁð

0.05 195 5.85 1305 14.68 1561 11.71 1214 1.82

12zÁªÀtUÉgÉ

0.06 222 6.65 1483 16.68 1774 13.30 1380 2.07

13zsÁgÀªÁqÀ

0.01 75 2.25 161 1.81 193 1.45 150 0.23

14UÀzÀUÀ

0.02 59 1.76 392 4.41 469 3.51 364 0.55

15UÀÄ®âUÁð

0.09 75 2.25 2121 23.86 2537 19.03 1973 2.96

16ºÁ À£À

0.06 240 7.19 1604 18.04 1919 14.39 1492 2.24

17ºÁªÉÃj

0.03 94 2.81 628 7.06 751 5.63 584 0.88

18PÉÆqÀUÀÄ

0.00 13 0.40 88 0.99 106 0.79 82 0.12

19PÉÆïÁgÀ

0.03 106 3.17 708 7.96 846 6.35 658 0.99

20PÉÆ¥Àà¼À

0.03 94 2.81 768 8.64 918 6.89 714 1.07

21ªÀÄAqÀå

0.02 86 2.59 578 6.50 691 5.19 538 0.81

22ªÀÉÄÊ ÀÆgÀÄ

0.06 207 6.22 1388 15.61 1661 12.45 1292 1.94

23GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ

0.00 17 0.52 115 1.30 138 1.03 107 0.16

24gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

0.04 192 5.75 1060 11.92 1268 9.51 986 1.48

25gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ

0.02 60 1.79 400 4.49 478 3.58 372 0.56

26²ªÀªÉÆUÀÎ

0.03 114 3.42 835 9.39 999 7.49 777 1.17

27zÀQët PÀ£ÀßqÀ

0.01 24 0.73 163 1.84 195 1.46 152 0.23

28vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ

0.06 242 7.25 1600 18.00 1914 14.36 1489 2.23

29GqÀĦ

0.00 5 0.15 51 0.57 61 0.45 47 0.07

30AiÀiÁzÀVj

0.05 170 5.11 1140 12.82 1363 10.23 1060 1.59ÀÐÔÌÑÀÙÖ³Ðê 1.01 4000 120.00 25333 285.00 30000 225.00 23333 35.00

®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À«vÀgÀuÉ

eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

PÀæ.¸ÀA

f¯Éè

AreaUnderAgri.Crops

ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd«vÀgÀuÉ

UÀÄj

f¥ÀìA PÀȶ ¸ÀÄtÚ /qÉÆïÉÆêÉÄÊmï «vÀgÀuÉ

UÀÄj UÀÄj UÀÄj

2017-18£Éà ¸Á°£À f¯ÁèªÁgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉAiÀÄr ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ UÀÄjG¥À ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ:422(¥À.eÁ. G¥À AiÉÆÃd£É)

Page 90: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 296

C£ÀħAzsÀ-2

UÀÄj UÀÄj UÀÄj UÀÄjsËwPÀ

(ºÉ.UÀ¼À°è)DyðPÀ

(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

Rate/Subsidy per unit( Rs.in Lakhs) 0.033 0.033 0.045 0.0301

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ71 2.35 30 0.98 21 0.97 111 3.32

2¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæA)

39 1.30 17 0.55 12 0.54 61 1.84

3¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À)

8 0.26 3 0.11 2 0.11 12 0.36

4¨É¼ÀUÁA

73 2.41 31 1.01 22 0.99 113 3.40

5§¼Áîj

159 5.24 67 2.20 48 2.16 247 7.40

6©ÃzÀgï

99 3.28 42 1.37 30 1.35 154 4.63

7©eÁ¥ÀÄgÀ

210 6.92 88 2.90 63 2.85 326 9.77

8ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ

32 1.05 13 0.44 10 0.43 49 1.48

9aPÀÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ

65 2.14 27 0.90 20 0.88 101 3.02

10aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

116 3.84 30 0.98 35 1.58 181 5.42

11avÀæzÀÄUÁð

134 4.42 56 1.85 40 1.82 208 6.24

12zÁªÀtUÉgÉ

152 5.03 64 2.11 46 2.07 237 7.10

13zsÁgÀªÁqÀ

17 0.55 7 0.23 5 0.23 26 0.77

14UÀzÀUÀ

40 1.33 17 0.56 12 0.55 62 1.87

15UÀÄ®âUÁð

218 7.19 91 3.01 66 2.96 338 10.15

16ºÁ À£À

165 5.44 69 2.28 50 2.24 256 7.67

17ºÁªÉÃj

64 2.13 27 0.89 19 0.88 100 3.00

18PÉÆqÀUÀÄ

9 0.30 4 0.13 3 0.12 14 0.42

19PÉÆïÁgÀ

73 2.40 30 1.01 22 0.99 113 3.39

20PÉÆ¥Àà¼À

79 2.60 33 1.09 24 1.07 122 3.67

21ªÀÄAqÀå

59 1.96 25 0.82 18 0.81 92 2.77

22ªÀÉÄÊ ÀÆgÀÄ

143 4.70 60 1.97 43 1.94 221 6.64

23GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ

12 0.39 5 0.16 4 0.16 18 0.55

24gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

109 3.59 46 1.51 33 1.48 169 5.07

25gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ

41 1.35 17 0.57 12 0.56 64 1.91

26²ªÀªÉÆUÀÎ

86 2.83 36 1.19 26 1.17 133 4.00

27zÀQët PÀ£ÀßqÀ

17 0.55 7 0.23 5 0.23 26 0.78

28vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ

164 5.42 69 2.27 50 2.23 255 7.66

29GqÀĦ

5 0.17 2 0.07 2 0.07 8 0.24

30AiÀiÁzÀVj

117 3.86 49 1.62 35 1.59 182 5.45ÀÐÔÌÑÀÙÖ³Ðê 2576 85.00 1061 35.00 778 35.00 4000 120.00

JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉs ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ

«vÀgÀuÉPÀæ.¸ÀA

f¯Éè

2017-18£Éà ¸Á°£À f¯ÁèªÁgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉAiÀÄr ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ UÀÄjG¥À ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ:422(¥À.eÁ. G¥À AiÉÆÃd£É)

sgÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ

¹n PÁA¥ÉÆøïÖ «vÀgÀuÉ

Page 91: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 297

C£ÀħAzsÀ-2

sËwPÀ (¸ÀA.UÀ¼À°è) DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(¸ÀA.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

Rate/Subsidy per unit( Rs.in Lakhs) 0.45 0.12751 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 2 0.90 8 1.02 2547 28.63

2 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæA) 0 0.00 5 0.64 1334 13.16

3 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À) 0 0.00 2 0.26 265 2.73

4 ¨É¼ÀUÁA 3 1.35 8 1.02 2705 32.54

5 §¼Áîj 2 0.90 13 1.66 5769 64.94

6 ©ÃzÀgï 1 0.45 9 1.15 3609 40.58

7 ©eÁ¥ÀÄgÀ 2 0.90 15 1.91 7529 82.58

8 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 0 0.00 4 0.51 1118 11.95

9 aPÀÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 2 0.90 8 1.02 2201 22.70

10 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 2 0.90 12 1.53 4374 47.68

11 avÀæzÀÄUÁð 2 0.90 15 1.91 4731 51.22

12 zÁªÀtUÉgÉ 3 1.35 18 2.30 5377 58.64

13 zsÁgÀªÁqÀ 1 0.45 8 1.02 643 8.98

14 UÀzÀUÀ 0 0.00 6 0.77 1421 15.29

15 UÀÄ®âUÁð 2 0.90 15 1.91 7437 74.22

16 ºÁ À£À 2 0.90 14 1.79 5810 62.17

17 ºÁªÉÃj 2 0.90 15 1.91 2284 26.09

18 PÉÆqÀUÀÄ 0 0.00 2 0.26 321 3.53

19 PÉÆïÁgÀ 2 0.90 14 1.79 2572 28.93

20 PÉÆ¥Àà¼À 2 0.90 10 1.28 2764 30.02

21 ªÀÄAqÀå 2 0.90 15 1.91 2105 24.25

22 ªÀÉÄÊ ÀÆgÀÄ 3 1.35 18 2.30 5035 55.13

23 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0 0.00 4 0.51 420 4.78

24 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 3 1.35 20 2.55 3884 44.21

25 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 0 0.00 13 1.66 1456 16.48

26 ²ªÀªÉÆUÀÎ 2 0.90 15 1.91 3023 33.46

27 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0.00 2 0.26 591 6.31

28 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 2 0.90 12 1.53 5797 61.86

29 GqÀĦ 0 0.00 2 0.26 183 2.06

30 AiÀiÁzÀVj 2 1.10 12 1.50 4131 44.87ÀÐÔÌÑÀÙÖ³Ðê 44 20.00 314 40.00 91439 1000.0

PÀæ.¸ÀA

f¯ÉèUÀÄj UÀÄj

2017-18£Éà ¸Á°£À f¯ÁèªÁgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉAiÀÄr ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À sËwPÀªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ UÀÄj

MlÄÖ§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï WÀlPÀ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ WÀlPÀ

G¥À ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ:422(¥À.eÁ. G¥À AiÉÆÃd£É)

¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀÀUÀ¼À GvÁàzÀ£É ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ

UÀÄj

Page 92: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 298

C£ÀħAzsÀ-3

¯ÉPÀ̲öðPÉ: 2401-00-103-0-15(¥Áè£ï)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë

gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

Rate/Subsidy per unit( Rs.in Lakhs) 0.300 0.0113 0.008 0.0021

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ0.03 28 0.83 209 2.35 203 1.52 148 0.22

2¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæA)

0.01 0 0.00 49 0.56 48 0.36 35 0.05

3¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À)

0.00 0 0.00 10 0.11 10 0.07 7 0.01

4¨É¼ÀUÁA

0.04 67 2.00 349 3.93 338 2.54 246 0.37

5§¼Áîj

0.12 156 4.67 939 10.56 911 6.83 663 0.99

6©ÃzÀgï

0.03 72 2.17 253 2.84 245 1.84 178 0.27

7©eÁ¥ÀÄgÀ

0.01 8 0.23 59 0.66 57 0.43 41 0.06

8ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ

0.01 5 0.16 40 0.45 39 0.29 28 0.04

9aPÀÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ

0.03 7 0.20 247 2.78 240 1.80 174 0.26

10aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

0.01 9 0.28 71 0.79 68 0.51 50 0.07

11avÀæzÀÄUÁð

0.15 158 4.73 1192 13.41 1157 8.68 841 1.26

12zÁªÀtUÉgÉ

0.07 75 2.24 564 6.35 548 4.11 398 0.60

13zsÁgÀªÁqÀ

0.01 0 0.00 100 1.12 97 0.72 70 0.11

14UÀzÀUÀ

0.02 18 0.54 135 1.52 131 0.99 96 0.14

15UÀÄ®âUÁð

0.04 0 0.00 307 3.45 298 2.23 217 0.32

16ºÁ À£À

0.01 7 0.20 50 0.56 48 0.36 35 0.05

17ºÁªÉÃj

0.04 42 1.25 315 3.55 306 2.30 223 0.33

18PÉÆqÀUÀÄ

0.00 3 0.08 20 0.22 19 0.14 14 0.02

19PÉÆïÁgÀ

0.01 14 0.41 103 1.16 100 0.75 73 0.11

20PÉÆ¥Àà¼À

0.06 0 0.00 448 5.04 435 3.26 316 0.47

21ªÀÄAqÀå

0.00 1 0.04 10 0.11 10 0.07 7 0.01

22ªÀÉÄÊ ÀÆgÀÄ

0.04 73 2.19 300 3.38 291 2.19 212 0.32

23GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ

0.00 4 0.12 30 0.34 29 0.22 21 0.03

24gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

0.13 137 4.10 1033 11.62 1002 7.52 729 1.09

25gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ

0.00 2 0.06 16 0.18 16 0.12 12 0.02

26²ªÀªÉÆUÀÎ

0.01 36 1.07 50 0.56 48 0.36 35 0.05

27zÀQët PÀ£ÀßqÀ

0.01 9 0.28 70 0.78 68 0.51 49 0.07

28vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ

0.06 42 1.26 436 4.90 423 3.17 307 0.46

29GqÀĦ

0.00 12 0.36 21 0.24 20 0.15 15 0.02

30AiÀiÁzÀVj

0.02 17 0.52 131 1.48 127 0.96 93 0.14ÀÐÔÌÑÀÙÖ³Ðê 0.97 1000 30.00 7556 85.00 7333 55.00 5333 8.00

2017-18 £Éà ¸Á°£À f¯ÁèªÁgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉAiÀÄr ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛDyðPÀ UÀÄj

PÀæ.¸ÀA

f¯Éè

AreaUnderAgri.Crops

ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd«vÀgÀuÉ

f¥ÀìA PÀȶ ¸ÀÄtÚ /qÉÆïÉÆêÉÄÊmï

«vÀgÀuÉ

UÀÄj

®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À«vÀgÀuÉ

eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼À«vÀgÀuÉ

G¥À ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ:423(V.d. G¥À AiÉÆÃd£É)

UÀÄj UÀÄj UÀÄj

Page 93: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 299

C£ÀħAzsÀ-3

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë

gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë

gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(ºÉ.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

Rate/Subsidy per unit( Rs.in Lakhs) 0.033 0.033 0.045 0.0301

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ13 0.42 5 0.17 4 0.17 28 0.83

2¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæA)

3 0.10 1 0.04 1 0.04 7 0.20

3¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À)

1 0.02 0 0.01 0 0.01 1 0.04

4¨É¼ÀUÁA

21 0.69 8 0.28 6 0.28 46 1.38

5§¼Áîj

56 1.86 23 0.75 17 0.75 124 3.73

6©ÃzÀgï

15 0.50 6 0.20 4 0.20 33 1.00

7©eÁ¥ÀÄgÀ

4 0.12 1 0.05 1 0.05 8 0.23

8ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ

2 0.08 1 0.03 1 0.03 5 0.16

9aPÀÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ

15 0.49 6 0.20 4 0.20 33 0.98

10aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

4 0.14 2 0.06 1 0.06 9 0.28

11avÀæzÀÄUÁð

72 2.37 29 0.95 21 0.95 158 4.73

12zÁªÀtUÉgÉ

34 1.12 14 0.45 10 0.45 75 2.24

13zsÁgÀªÁqÀ

6 0.20 2 0.08 2 0.08 13 0.40

14UÀzÀUÀ

8 0.27 3 0.11 2 0.11 18 0.54

15UÀÄ®âUÁð

18 0.61 7 0.24 5 0.24 41 1.22

16ºÁ À£À

3 0.10 1 0.04 1 0.04 7 0.20

17ºÁªÉÃj

19 0.63 8 0.25 6 0.25 42 1.25

18PÉÆqÀUÀÄ

1 0.04 0 0.02 0 0.02 3 0.08

19PÉÆïÁgÀ

6 0.21 2 0.08 2 0.08 14 0.41

20PÉÆ¥Àà¼À

27 0.89 11 0.36 8 0.36 59 1.78

21ªÀÄAqÀå

1 0.02 0 0.01 0 0.01 1 0.04

22ªÀÉÄÊ ÀÆgÀÄ

18 0.60 7 0.24 5 0.24 40 1.19

23GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ

2 0.06 1 0.02 1 0.02 4 0.12

24gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

62 2.05 25 0.82 18 0.82 137 4.10

25gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ

1 0.03 0 0.01 0 0.01 2 0.06

26²ªÀªÉÆUÀÎ

3 0.10 1 0.04 1 0.04 7 0.20

27zÀQët PÀ£ÀßqÀ

4 0.14 2 0.06 1 0.06 9 0.28

28vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ

26 0.86 10 0.35 8 0.35 58 1.73

29GqÀĦ

1 0.04 1 0.02 0 0.02 3 0.08

30AiÀiÁzÀVj

8 0.26 3 0.10 2 0.10 17 0.52

ÀÐÔÌÑÀÙÖ³Ðê 455 15.00 182 6.00 133 6.00 1000 30.00

UÀÄj UÀÄj UÀÄjUÀÄj

PÀæ.¸ÀA

f¯Éè

JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ«vÀgÀuÉ

s ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ«vÀgÀuÉ

sgÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ

2017-18 £Éà ¸Á°£À f¯ÁèªÁgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉAiÀÄr ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛDyðPÀ UÀÄj

¹n PÁA¥ÉÆøïÖ «vÀgÀuÉ

G¥À ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ:423(V.d. G¥À AiÉÆÃd£É)

Page 94: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 300

C£ÀħAzsÀ-3

sËwPÀ(¸ÀA.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ(¸ÀA.UÀ¼À°è)

DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

sËwPÀ DyðPÀ(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

Rate/Subsidy per unit( Rs.in Lakhs) 0.45 0.12751 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 1 0.45 2 0.26 639 7.21

2 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæA) 0 0.00 0 0.00 144 1.34

3 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À) 0 0.00 0 0.00 29 0.27

4 ¨É¼ÀUÁA 1 0.45 4 0.51 1086 12.42

5 §¼Áîj 1 0.45 8 1.02 2897 31.61

6 ©ÃzÀgï 0 0.00 2 0.26 810 9.28

7 ©eÁ¥ÀÄgÀ 0 0.00 1 0.13 180 1.96

8 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 0 0.00 0 0.00 122 1.25

9 aPÀÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 0 0.00 3 0.38 728 7.28

10 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 0 0.00 1 0.13 216 2.32

11 avÀæzÀÄUÁð 1 0.45 11 1.40 3639 38.92

12 zÁªÀtUÉgÉ 1 0.45 6 0.77 1725 18.77

13 zsÁgÀªÁqÀ 0 0.00 2 0.26 292 2.96

14 UÀzÀUÀ 0 0.00 1 0.13 413 4.34

15 UÀÄ®âUÁð 0 0.00 4 0.51 897 8.84

16 ºÁ À£À 0 0.00 0 0.00 152 1.55

17 ºÁªÉÃj 1 0.45 4 0.51 964 10.77

18 PÉÆqÀUÀÄ 0 0.00 0 0.00 61 0.62

19 PÉÆïÁgÀ 0 0.00 2 0.26 317 3.47

20 PÉÆ¥Àà¼À 1 0.45 4 0.51 1309 13.12

21 ªÀÄAqÀå 0 0.00 0 0.00 30 0.31

22 ªÀÉÄÊ ÀÆgÀÄ 1 0.45 3 0.38 951 11.17

23 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0 0.00 0 0.00 91 0.93

24 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 1 0.45 8 1.02 3151 33.59

25 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 0 0.00 0 0.00 50 0.51

26 ²ªÀªÉÆUÀÎ 0 0.00 0 0.00 181 2.42

27 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0.00 2 0.26 214 2.42

28 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 0 0.00 3 0.38 1313 13.46

29 GqÀĦ 2 0.90 5 0.64 80 2.46

30 AiÀiÁzÀVj 0 0.05 2 0.31 402 4.44ÀÐÔÌÑÀÙÖ³Ðê 11 5.00 78 10.00 23082 250.00

G¥À ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ:423(V.d. G¥À AiÉÆÃd£É)

JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ WÀlPÀPÀæ.¸ÀA

f¯Éè

¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀÀUÀ¼À GvÁàzÀ£É ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄMlÄÖ

UÀÄjUÀÄj

2017-18 £Éà ¸Á°£À f¯ÁèªÁgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaѸÀÄ«PÉAiÀÄr ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À sËwPÀªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ UÀÄj

UÀÄj

§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï WÀlPÀ

Page 95: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 301

Annexure-ASchematic Diagram of Bio-digester

6 Feet 8 Feet

6 Feet

3 Feet

6 Feet 8 Feet

15Feet

8Feet

Digester tankof 4 ft. depth

and aboveground level

Storage Tank of 3 ft. depthand below ground level

Page 96: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 302

Page 97: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 303

2017-18 £Éà ¸Á°£À f¯Áè ªÀ®AiÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼À AiÉÆÃd£ÉAiÀĪÀiÁUÀð¸ÀÆa

ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ: 2435-00-101-0-34 (¥Áè£ï)

CªÉÊeÁÕ¤PÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ PÀȶ¬ÄAzÁV gÁdåzÀ ««zsÀ f ÉèUÀ¼À°è ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀCA±ÀªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀå ºÀzÀUÉnÖgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV¨É¼ÉUÀ¼À GvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀPÀvÉAiÀÄ°è ªÀåvÁå ÀªÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ GvÁࢸÀÄwÛgÀĪÀDºÁgÀzÀ UÀÄt ªÀÄlÖªÀÅ QëÃt ÀÄwÛzÉ.

UÀÄtªÀÄlÖzÀ DºÁgÀ GvÁࢠÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ, ¸ÀPÁðgÀªÀÅ EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÉÆÃóµÀPÁA±ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ (INM) ºÉaÑ£À ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÉ. ªÀÄtÂÚ£À¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄtÂÚUÉ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄGvÁàzÀ£Á ªÉZÀѪÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉƽ ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁV ªÀiÁr gÉÊvÀgÀfêÀ£À ªÀÄlÖ ¸ÀÄzsÁj ÀĪÀÅzÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd, f¥ÀìA / PÀȶ ¸ÀÄtÚ/ qÉÆà ÉÆêÉÄÊmï, ®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ, ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀeÉÆvÉUÉ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀæªÀ gÀÆ¥ÀzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£ÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁì» À®ÄPÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À ÁVzÉ.

gÁ¸ÁAiÀĤPÀ gÀ»vÀ UÀÄtªÀÄlÖzÀ DºÁgÀ GvÁࢠÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ, ÀPÁðgÀªÀÅEwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶUÉ ºÉaÑ£À ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÉ. ªÀÄtÂÚ£À¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄtÂÚUÉ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄ߸ÉÃj¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ GvÁàzÀ£Á ªÉZÀѪÀ£ÀÄßPÀrvÀUÉƽ ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁV ªÀiÁqÀ®Ä F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ, JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ, ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄßjAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì» À ÁUÀÄwÛzÉ.

2017-18 £Éà ¸Á°UÉ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÁ°Û AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁVªÀÄÄAzÀĪÀj¸À ÁVzÀÄÝ, DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ°è 261.87 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À MlÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄßMzÀV¸À ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÁlðPÀ C£ÀĸÀÆavÀ ZÁwUÀ¼À G¥À AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ G¥À AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ

2017-18£Éà ¸Á®£À ºÀAaPÉ PÉʦrAiÀÄ Link document £À°ègÀĪÀAvÉ «¨sÁUÀªÁgÀÄ f¯ÁèªÀ®AiÀÄzÀr «±ÉõÀ WÀlPÀ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁÖ£ÀPÁÌVAiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉAiÀÄÄ MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ gÀƦ À ÁVgÀĪÀ ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ FPɼÀV£ÀAwªÉ.

Page 98: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 304

2017-18 £Éà ¸Á°£À ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬ÄwAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è G¥À ÉPÀ̲öðPÉ: ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À(100) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr gÀÆ 199.87 ®PÀëUÀ¼ÀÄ,¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422) Cr gÀÆ.46.00 ®PÀëUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ Vjd£À G¥ÀAiÉÆÃd£É(423)AiÀÄr 16.00 ®PÀë gÀÆUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

(¨sËwPÀ: ºÉPÉÖÃgï UÀ¼À°è DyðPÀ:®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

PÀæ.¸ÀA.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ /WÀlPÀUÀ¼ÀĸÀºÁAiÀÄ zsÀ£À-100

¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É-422

Vjd£À G¥ÀAiÉÆÃd£É-423

MlÄÖ

sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ

1

ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd«vÀgÀuÉ-(±ÉÃ.50 gÀjAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ ¥ÀæwºÉPÉÖÃgïUÉ gÀÆ.2000/-«ÄÃgÀzÀAvÉ)

2792 55.83 642 12.85 223 4.47 3657 73.15

2

JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ-(±ÉÃ.50 gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ¥Àæw ºÉPÉÖÃgïUÉ gÀÆ.2200/-«ÄÃgÀzÀAvÉ)

2268 49.90 522 11.48 182 3.99 2972 65.38

3

¹n PÁA¥ÉÇøïÖ «vÀgÀuÉ -(±ÉÃ.50 gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ¥Àæw ºÉPÉÖÃgïUÉ gÀÆ.2000/-«ÄÃgÀzÀAvÉ)

2630 52.59 605 12.10 210 4.21 3445 68.90

4

¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ- (±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬ÄwzÀgÀzÀ°è ¥Àæw ºÉPÉÖÃgïUÉgÀÆ.2200/- «ÄÃgÀzÀAvÉ)

1889 41.55 435 9.56 151 3.33 2474 54.44

MlÄÖ 9578 199.87 2204 46.00 767 16.00 12549 261.87

Page 99: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 305

WÀlPÀUÀ¼À «ªÀgÀ1) ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd «vÀgÀuÉ:

ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ°è À Àå ¥ÉÆõÀPÁAµÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹gÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUɸÁªÀAiÀĪÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£É, ¤ÃgÀÄ »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁUÀÆ eÉÊ«PÀQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj ÀĪÀ°è §ºÀ¼À ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß E£ÀÆß ºÉZÀÄÑd£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±Àå«gÀÄvÀÛzÉ. F ¤nÖ£À°è qÀAiÀiÁAZÁ, À£ï ºÉA¥ï, É ÉâäAiÀiÁ,Vèj¹ÃrAiÀiÁ, ¢ézÀ¼ÀzsÁ£Àå ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀĸÀÆPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì» À®Ä F ¨É¼ÉUÀ¼À ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃ.50gÀjAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃjUÉ gÀÆ.2000/- AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°£À°è G. ÉÃ.².: ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À(100) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr55.83 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, ¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422)AiÀÄr 12.85 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛVjd£À G¥À(423) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 4.47 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀĨsËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-4, 5 ªÀÄvÀÄÛ 6 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

2) JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ:¨É¼É GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ, gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ

CgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ» ÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ°è JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀÇ MAzÀÄ.JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀÅ÷ ¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸À ÀåªÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ MzÀV¹ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÉ¤¹zÉ. F JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀvÀAiÀiÁjPÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ «zsÁ£ÀªÁVzÀÄÝ, PÀȶ vÁådåUÀ¼ÀÄ, ¥ÁætÂUÀ¼ÀvÁådåUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀ vÁådåUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ½AzÀ GvÁࢠÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ GvÀÛªÀÄCgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀĹÞgÀ GvÁàzÀ£ÉUÉC£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀ GvÀÛªÀÄ UÉƧâgÀ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

DzÀÝjAzÀ, JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ°è d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸À®Ä ±ÉÃ.50gÀjAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃjUÉ gÀÆ.2200/- AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°£À°è G.¯ÉÃ.².: ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À(100) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr49.90 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, ¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422)AiÀÄr 11.48 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛVjd£À G¥À(423) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 3.99 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀĨsËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-4, 5 ªÀÄvÀÄÛ 6 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

3) ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ «vÀgÀuÉ :gÁdåzÀ ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ CA±À §ºÀÄvÉÃPÀ f ÉèUÀ¼À°è ±ÉÃ. 0.5QÌAvÀ

PÀrªÉÄ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. ªÀÄtÂÚ£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄCªÀ±Àå«zÉ. F ¤nÖ£À°è ¹n PÁA¥ÉÇøïÖ ªÀÄvÀÄÛ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄßd£À¦æAiÀÄUÉƽ¸À ÉÃPÁVzÉ. F zÀȶ׬ÄAzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼À GvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉUÉ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼À°è ¥ÉÇñÀPÁA±ÀUÀ¼À¥ÀæªÀiÁtªÀÅ÷ PÀrªÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹n PÁA¥ÉÇøïÖ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÀæzsÁ£À ºÁUÀÆ®WÀÄ ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛªÉ. ¹n PÁA¥ÉÇøïÖ §¼ÀPɬÄAzÁV ¨É¼ÉUÀ¼À°è ºÉaÑ£À

Page 100: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 306

E¼ÀĪÀj ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è E¼ÀĪÀj PÀÄApvÀªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀĮĹn PÁA¥ÉÇøïÖ §¼ÀPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

DzÀÝjAzÀ, ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ°è d£À¦æAiÀÄUÉƽ À®Ä EzÀÀ£ÀÄß±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ ¥Àæw ºÉPÉÖÃjUÉ gÀÆ.2000/- AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄߤÃqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ºÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°£À°è G.¯ÉÃ.².: ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À(100) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr52.29 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, ¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422)AiÀÄr 12.10 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛVjd£À G¥À(423) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 4.21 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀĨsËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-4, 5 ªÀÄvÀÄÛ 6 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

4) ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉB¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ, ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß

PÁ¥ÁqÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ» ÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (DUÁåð¤Pï ªÉÄ£ÀÆågï)PÀȶ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ vÁådå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ,¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸À Àå ªÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ MzÀV¹MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÉ¤¹zÉ. F ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ (DUÁåð¤Pï ªÉÄ£ÀÆågï),§¼À ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À eÉÊ«PÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåPÁ¥ÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀPÀvÉ ºÉaÑ ÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ §¼ÀPɬÄAzÀGvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀĹÞgÀ GvÁàzÀ£ÉUÉC£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ ¨É¼ÉUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀÄÆ® UÉƧâgÀªÁV§¼À À§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÆ® UÉƧâgÀªÁV §¼À¹zÀ ªÉÄÃ É ºÉZÁÑV ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁgÀd£ÀPÀªÀ£ÀÄßgÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÉÄîÄUÉƧâgÀªÁV ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀ CxÀªÁ¥Àæw ºÉPÉÖÃjUÉ gÀÆ.2200/- AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ¤UÉ JgÀqÀĺÉPÉÖÃgïªÀgÉUÀÆ ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F GvÀÛªÀÄ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ PÁA¥ÉÆøïÖ C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄgÉÊvÀjUÉ «vÀj¸À ÉÃPÀÄ.

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 2017-18 £Éà ¸Á°£À°è G.¯ÉÃ.².: ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À(100) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr41.55 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, ¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É (422)AiÀÄr 9.56 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Vjd£ÀG¥À(423) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 3.33 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀĨsËwPÀ-DyðPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-4, 5 ªÀÄvÀÄÛ 6 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

2017-18 £Éà ¸Á°£À°è F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV 261.87 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄßMzÀV¸À¯ÁVzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀ ªÀiÁUÀð ÀÆa C£ÀéAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ f¯Áè¥ÀAZÁAiÀÄvï¤AzÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 101: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 307

¯ÉRͲöðPÉ : 2435-00-101-0-34 (¥Áè£ï) G¥À ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ:EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ(100) sËwPÀ : ºÉ.UÀ¼À°è DyðPÀ : ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è

sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ

Rate/Subsidy per unit ( Rs.in Lakhs) 0.020 0.0220 0.0200 0.0221 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 168 3.35 136 3.00 158 3.16 113 2.49 575 12.000

2 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæA) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

3 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À) 112 2.23 91 2.00 105 2.10 76 1.66 383 8.000

4 ¨É¼ÀUÁA 112 2.24 91 2.00 106 2.11 76 1.67 385 8.030

5 §¼Áîj 63 1.26 51 1.12 59 1.18 43 0.94 216 4.500

6 ©ÃzÀgï 52 1.05 43 0.94 49 0.99 35 0.78 180 3.750

7 ©eÁ¥ÀÄgÀ 126 2.51 102 2.25 118 2.37 85 1.87 431 9.000

8 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 84 1.68 68 1.50 79 1.58 57 1.25 288 6.000

9 aPÀÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 70 1.40 57 1.25 66 1.32 47 1.04 240 5.000

10 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 209 4.19 170 3.74 197 3.95 142 3.12 719 15.000

11 avÀæzÀÄUÁð 98 1.96 79 1.75 92 1.84 66 1.46 335 7.000

12 zÁªÀtUÉgÉ 196 3.91 159 3.50 184 3.68 132 2.91 671 14.000

13 zsÁgÀªÁqÀ 112 2.23 91 2.00 105 2.10 76 1.66 383 8.000

14 UÀzÀUÀ 126 2.51 102 2.25 118 2.37 85 1.87 431 9.000

15 UÀÄ®âUÁð 112 2.23 91 2.00 105 2.10 76 1.66 383 8.000

16 ºÁ À£À 182 3.63 148 3.25 171 3.42 123 2.70 623 13.000

17 ºÁªÉÃj 168 3.35 136 3.00 158 3.16 113 2.49 575 12.000

18 PÉÆqÀUÀÄ 80 1.59 65 1.42 75 1.50 54 1.18 273 5.700

19 PÉÆïÁgÀ 86 1.72 70 1.54 81 1.62 58 1.28 295 6.150

20 PÉÆ¥Àà¼À 76 1.51 62 1.35 71 1.43 51 1.13 260 5.420

21 ªÀÄAqÀå 70 1.40 57 1.25 66 1.32 47 1.04 240 5.000

22 ªÀÉÄÊ ÀÆgÀÄ 98 1.96 79 1.75 92 1.84 66 1.46 335 7.000

23 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 237 4.75 193 4.24 224 4.47 161 3.53 815 17.000

24 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 66 1.32 54 1.18 62 1.24 45 0.98 226 4.720

25 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 43 0.87 35 0.77 41 0.82 29 0.64 149 3.100

26 ²ªÀªÉÆUÀÎ 49 0.98 40 0.87 46 0.92 33 0.73 168 3.500

27 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

28 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

29 GqÀĦ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

30 AiÀiÁzÀVj 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000ªÀĺÁ ªÉÆvÀÛ 2792 55.83 2268 49.90 2630 52.59 1889 41.55 9578 199.870

ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd«vÀgÀuÉ

C£ÀħAzsÀ-42017-18 £Éà ¸Á°£À f¯Áè ªÀ®AiÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ UÀÄj

PÀæ.¸ÀA f¯ÉèJgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ «vÀgÀuÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ MlÄÖ

Page 102: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 308

¯ÉRͲöðPÉ : 2435-00-101-0-34 (¥Áè£ï)

sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ

Rate/Subsidy per unit ( Rs.in Lakhs) 0.020 0.0220 0.0200 0.0221 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 28 0.56 23 0.50 26 0.53 19 0.42 96 2.000

2 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæA) 42 0.84 34 0.75 39 0.79 28 0.62 144 3.000

3 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À) 28 0.56 23 0.50 26 0.53 19 0.42 96 2.000

4 ¨É¼ÀUÁA 28 0.56 23 0.50 26 0.53 19 0.42 96 2.000

5 §¼Áîj 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

6 ©ÃzÀgï 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

7 ©eÁ¥ÀÄgÀ 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

8 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

9 aPÀÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 28 0.56 23 0.50 26 0.53 19 0.42 96 2.000

10 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

11 avÀæzÀÄUÁð 28 0.56 23 0.50 26 0.53 19 0.42 96 2.000

12 zÁªÀtUÉgÉ 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

13 zsÁgÀªÁqÀ 28 0.56 23 0.50 26 0.53 19 0.42 96 2.000

14 UÀzÀUÀ 28 0.56 23 0.50 26 0.53 19 0.42 96 2.000

15 UÀÄ®âUÁð 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

16 ºÁ À£À 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

17 ºÁªÉÃj 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

18 PÉÆqÀUÀÄ 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

19 PÉÆïÁgÀ 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

20 PÉÆ¥Àà¼À 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

21 ªÀÄAqÀå 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

22 ªÀÉÄÊ ÀÆgÀÄ 42 0.84 34 0.75 39 0.79 28 0.62 144 3.000

23 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 42 0.84 34 0.75 39 0.79 28 0.62 144 3.000

24 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

25 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 28 0.56 23 0.50 26 0.53 19 0.42 96 2.000

26 ²ªÀªÉÆUÀÎ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

27 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 28 0.56 23 0.50 26 0.53 19 0.42 96 2.000

28 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 28 0.56 23 0.50 26 0.53 19 0.42 96 2.000

29 GqÀĦ 42 0.84 34 0.75 39 0.79 28 0.62 144 3.000

30 AiÀiÁzÀVj 42 0.84 34 0.75 39 0.79 28 0.62 144 3.000ªÀĺÁ ªÉÆvÀÛ 642 12.85 522 11.48 605 12.10 435 9.56 2204 46.000

JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ «vÀgÀuÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ MlÄÖ

G¥À ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ:«±ÉÃóµÀ WÀlPÀ AiÉÆÃd£É-422 DyðPÀ : ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è sËwPÀ : ºÉ.UÀ¼À°è

C£ÀħAzsÀ-52017-18 £Éà ¸Á°£À f¯Áè ªÀ®AiÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ UÀÄj

PÀæ.¸ÀA f¯ÉèºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd

«vÀgÀuÉ

Page 103: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 309

¯ÉRͲöðPÉ : 2435-00-101-0-34 (¥Áè£ï) DyðPÀ : ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è sËwPÀ : ºÉ.UÀ¼À°è

sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ

Rate/Subsidy per unit ( Rs.in Lakhs) 0.020 0.0220 0.0200 0.0221 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

2 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæA) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

3 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À) 28 0.56 23 0.50 26 0.53 19 0.42 96 2.000

4 ¨É¼ÀUÁA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

5 §¼Áîj 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

6 ©ÃzÀgï 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

7 ©eÁ¥ÀÄgÀ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

8 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

9 aPÀÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

10 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

11 avÀæzÀÄUÁð 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

12 zÁªÀtUÉgÉ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

13 zsÁgÀªÁqÀ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

14 UÀzÀUÀ 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

15 UÀÄ®âUÁð 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

16 ºÁ À£À 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

17 ºÁªÉÃj 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

18 PÉÆqÀUÀÄ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

19 PÉÆïÁgÀ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

20 PÉÆ¥Àà¼À 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

21 ªÀÄAqÀå 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

22 ªÀÉÄÊ ÀÆgÀÄ 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

23 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

24 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

25 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 14 0.28 11 0.25 13 0.26 9 0.21 48 1.000

26 ²ªÀªÉÆUÀÎ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

27 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

28 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

29 GqÀĦ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.000

30 AiÀiÁzÀVj 28 0.56 23 0.50 26 0.53 19 0.42 96 2.000ªÀĺÁ ªÉÆvÀÛ 223 4.47 182 3.99 210 4.21 151 3.33 767 16.00

C£ÀħAzsÀ-62017-18 £Éà ¸Á°£À f¯Áè ªÀ®AiÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ UÀÄj

PÀæ.¸ÀA f¯ÉèºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd

«vÀgÀuÉJgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ ¹n PÁA¥ÉÆøïÖ «vÀgÀuÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ «vÀgÀuÉ MlÄÖ

G¥À ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ:423

Page 104: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.310

2017-18£Éà ¸Á°£À eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ SÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ»Ar UÉƧâgÀUÀ¼À ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÁ UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa

1. gÁdåzÀ°è eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ SÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ »Ar (Non-edible de-oiled cake) UÉƧâgÀUÀ¼ÀÀ£ÀÄß GvÁàzÀPÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ ªÀÄÆ®PÀªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛzÉ. »ÃUÉ ªÀiÁgÁlPÁÌV ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ,¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ SÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ »Ar (Non- edible de-oiledcake)UÉƧâgÀUÀ¼À ¤¢ðµÀÖ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉAiÉÄà E®èªÉà JA§ÄzÀ£ÀÄßw½AiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀÀ 1985 gÀ C£ÀéAiÀÄ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ,¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ SÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ »Ar (Non- edible de-oiled cake)UÉƧâgÀUÀ¼ÀÀ GvÁàzÀ£É, ºÀAaPÉ, ªÁå¥ÁgÀ, É É, vÀÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄt ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄPÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.

2. vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀUÀlÄ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄÆ® ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è(Form 'O') C¢ü ÀÆZÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀUÀ½UÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀVC¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÁUÀ FCO Schedule -III Part A gÀ°è C¢ü ÀÆZÀ£ÉªÀiÁrgÀĪÀ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß, FCO Schedule –IV Part A gÀ°è C¢ü ÀÆZÀ£ÉªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀÀUÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ FCO Schedule –V Part A gÀ°èSÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ »Ar (Non- edible de-oiled cake) UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ¥ÀjUÀt¹ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

3. EwÛÃZÉUÉ gÁdå ÀPÁðgÀªÀÅ gÁdå ªÀÄlÖzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ°ègÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛÀ Àå ÀAgÀPÀëuÉ) gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃn¥sÉÊqï C¢üÃPÁjAiÀÄ£ÁßV C¢ü ÀÆZÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ

gÁdåªÀÄlÖzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÀÄ£ÀÄß f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¤ÃqÀ ÁgÀzÀÄ.4. a®ègÉ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀUÀ½UÉ ºÉÆ ÀzÁV ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÀÄ£ÀÄß

¤ÃqÀĪÁUÀ PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀ ¤UÀ¢ü ¥Àr¹gÀĪÀ CªÀ±Àå «zÁååºÀðvÉAiÀÄ §UÉÎ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄßvÀ¥ÀàzÉ ¥ÀqÉAiÀÄ ÉÃPÀÄ.

5. ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ/£À«ÃPÀj ÀĪÀ ÀAzÀ sÀðzÀ°è, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀĽUÉUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀ CUÀvÀå«gÀĪÀÅ¢®è.

6. FUÁUÀ Éà gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁgÁlPÉÌ ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝgÉ eÉÊ«PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀiÁgÁl ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ CUÀvÀå«gÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ ÀgÀ§gÁdÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, E¯ÁSÉUÉ À°è¹C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ ÉÃPÀÄ.(¸ÀA§A¢ü¹zÀ Form ‘O’ £ÀÄß À°è¹, ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÀÄ°èÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁr¸À ÉÃPÀÄ).

7. ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉUÀ¼À°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ºÁUÀÆ É ÉUÀ¼À£ÀÄß ÀÆa¸ÀĪÀ ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÀÄÄRªÁVPÁtĪÀAvÉ ¥ÀæzÀ²ð À®Ä ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤Ãr, PÀæªÀÄvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

8. eÉÊ«PÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ fêÁtÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀļÉ, UÁ½,©¹°¤AzÀ ÀAgÀQë¹ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ½AzÀ zÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀA¥ÁzÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°èÀAUÀ滹qÀ®Ä ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ ¸ÀÆa ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 105: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.311

9. eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ SÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ »Ar (Non- ediblede-oiled cake)UÉƧâgÀUÀ¼À aîUÀ¼À vÀÆPÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á ÀuÉ ªÀiÁr ¸ÀjAiÀiÁzÀ vÀÆPÀzÀ°è(Class 3 Electronic Weighing Machine) gÉÊvÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀåªÀ ÉÞ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ÀjAiÀiÁzÀ vÀÆPÀzÀ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß (Class 3 ElectronicWeighing Machine) ªÀiÁgÁl PÉÃAzÀæzÀ°è ¤ªÀð» À®Ä J¯Áè eÉÊ«PÀUÉƧâgÀªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

10. ¤UÀ¢üvÀ ªÀiÁ¹PÀ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ SÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ »Ar(Non- edible de-oiled cake)UÉƧâgÀUÀ¼À ªÀiÁzÀj ÀAUÀæºÀuÁ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄߥÀj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖ¤mÁÖV ¥Á° ÀĪÀÅzÀÄ. ¤UÀ¢vÀ ªÀiÁ¹PÀ UÀÄjVAvÀ®Æ ºÉaÑ£ÀªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß MªÉÄä¯Éà ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ°è «±ÉèõÀuÉUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ 30¢ªÀ ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ «±Éèö ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖPÀgÀ. DzÀÄzÀjAzÀ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ªÀiÁ¹PÀUÀÄjAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 60gÀµÀÄÖ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ®£Éà ¥ÁQëPÀzÀ°è ºÁUÀÆ G½zÀ ±ÉÃPÀqÀ 40ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ¥ÁQëPÀzÀ°è PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ. F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ¸À®Äf¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ÀA¥ÀÆtð dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

11. PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀ¢AzÀ C¢ü ÀÆZÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆSÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ »Ar (Non- edible de-oiled cake) UÉƧâgÀÀUÀ¼À£ÀÄߺÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ SÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ»Ar (Non- edible de-oiled cake)UÉƧâgÀUÀ¼À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è PÀAqÀħAzÀ°è [Clause2q(iv)schedule-III,part-A & 13(1)(b) ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆSÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ »Ar (Non- edible de-oiled cake)UÉƧâgÀUÀ¼À GvÁàzÀPÀgÀÄGvÁࢠÀĪÀ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀUÀ¼, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ SÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ »Ar(Non- edible de-oiled cake)UÉƧâgÀUÀ¼À aîUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÁåQAUï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁQðAUï¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß (FCO 1985 Clause 19 C 1 & Clause 21aa) G®èAX¹zÀ°è gÀ ÀUÉƧâgÀ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀzÀAvÉ ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀ¢AzÀ C¢ü ÀÆZÀ£É DVgÀĪÀ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÄPÀæ ¸ÀA. £ÉÆÃnÃ¥ÉÊqï ªÀiÁrgÀĪÀ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ

1 Rhizobium6 Potassium Mobilizing Biofertilizers

(KMB)

2 Azotobacter 7 Zinc Solubilizing Biofertilizers (ZSB)

3 Azospirillum 8 Acetobacter

4 Phosphate Solubilising Bacteria(PSB) 9 Carrier Based Consortia

5 Mycorrhizal Biofertilizers 10 Liquid Consortia

11 Phosphate solubilising FungalBiofertilizer(PSFB)

Page 106: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.312

PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀ¢AzÀ C¢ü ÀÆZÀ£É DVgÀĪÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÄPÀæ¸ÀA.

£ÉÆÃnÃ¥ÉÊqï ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ

1 City Compost

2 Vermicompost

3 Phosphate Rich Organic Manure (PROM)

4Organic manure(Note: the source of organic manure is any of the plant animal biomass/ animal

excreta)

5 Bio-enriched Organic Manure.

6 Bone meal Raw.

7 Bone meal Steamed.

PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀ¢AzÀ C¢ü ÀÆZÀ£É DVgÀĪÀ SÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ »Ar(Non- edible de-oiled cake) UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ

PÀæ¸ÀA.

£ÉÆÃnÃ¥ÉÊqï ªÀiÁrgÀĪÀ SÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚ vÉUÉzÀ »Ar (Non- edible de-

oiled cake)UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ1 Castor de-oiled cake

12. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ (PrescribedStandard) [PÁè ï 13(b) (c)] ºÉÆA¢gÀzÀ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆNon-edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ» ÀzÉ, £ÉÃgÀªÁVeÉÊ«PÀUÉƧâgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.

13. AiÀiÁªÀÅzÉà eÉÊ«PÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ Non-edible de-oiled cake UÉƧâgÀaîUÀ¼À/ ¥ÁåPÉmïUÀ¼À ªÉÄÃ É PÀ¤µÀ× ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÁPÀzÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ(clause 19 c(vii)) CAvÀºÀªÀgÀ ªÉÄÃ É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

14. E¯ÁSɬÄAzÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀ eÉÊ«PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ÀAUÀ滹 UÀÄtªÀÄlÖzÀ §UÉÎ SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ªÀiÁzÀj vÉUÉAiÀÄzÀ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

15. DAiÀiÁ f ÉèUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ PÀæªÀħzÀݪÁV ªÀiÁzÀjvÉUÉzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ» À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÉ.

¥Àj«ÃPÀëPÀgÀĪÁ¶ðPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ

f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀ PÀbÉÃj ±ÉÃ.05

G¥À PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ PÀbÉÃj (1)

G¥À PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ PÀbÉÃj (2)

±ÉÃ.10

±ÉÃ.10vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼ÀÄ(¸À.PÀÈ.¤, PÀÈ.C, À.PÀÈ.C) ±ÉÃ.65

«f É£ïì vÀAqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¨É¼ÀUÁ« ±ÉÃ.10

Page 107: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.313

16. f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä f ÉèUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ,¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼À ªÀiÁzÀj¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¹PÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ §¼ÀPÉ, eÉÊ«PÀUÉƧâgÀªÀiÁgÁl PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæzÉñÀ, ¨É¼É ¥ÀzÀÞw, ¨sÀwðAiÀiÁVgÀĪÀºÀÄzÉÝUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ½UÉ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï ¤UÀ¢üUÉƽ¹zÀvÁ®ÆèPÀªÁgÀÄ / ªÀiÁºÉªÁgÀÄ /¥Àj«ÃPÀëPÀgÀªÁgÀÄ / UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ SÁzÀåªÀ®èzÀ JuÉÚà vÉUÉzÀ »ArUÉƧâgÀUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ºÉ Áâ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.

17. eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼ÀªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ ªÀiÁgÁl vÀqÉAiÀiÁeÉÕ ¤Ãr zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀæ» ÀĪÀeÉÊ«PÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß CvÀåAvÀ ²ÃWÀ÷æªÁV ªÀÄÄzÁÝA ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌvÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß DzsÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ²ÃWÀæªÁV «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁrªÀgÀ¢ ¤ÃqÀ®Ä ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆa¸À ÁVzÉ. EAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄßPÉA¥ÀÄ÷±Á»AiÀÄ°è ²ÃWÀæ JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

18. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1985gÀ µÉqÀÆå¯ï- IIl (part-c), gÀ°è w½¹zÀ

ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄAvÉ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À ÉÃPÀÄ. µÉqÀÆå¯ï IIl, part-

c,sl.no-3, µÉqÀÆå¯ï- II (part-A) gÀ°è w½¹zÀAvÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-

edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ¯Ámï¤AzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ£É `¦' UÀ¼À£ÀÄß §mÉÖ aîzÀ°è ºÁQ, ªÉƺÀgÀÄ ªÀiÁr MAzÀĪÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ PÉÆqÀ ÉÃPÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀ 7¢ªÀ ÀzÉƼÀUÁV ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦¸À ÉÃPÀÄ. ªÀÄÆgÀ£ÉÃ

ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ PÉÆlÄÖ ¹éÃPÀÈw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ [Schedule IIl -

Part C-3.3]. £ÀªÀÄÆ£É `PÉ' AiÀÄ£ÀÄß eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-

edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼À ªÀiÁzÀj eÉÆvÉ PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÀÄ.19. ªÉÄl¯ï ¹Ã®£ÀÄß `PÉ' £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ É ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢ À ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ

eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼ÀaîzÀ ªÉÄÃ É ºÁQgÀĪÀ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ vÁ¼ÉAiÀiÁUÀ ÉÃPÀÄ.

20. £ÀªÀÄÆ£É `eÉ' AiÀÄ£ÀÄß 2 ¥ÀæwUÀ¼À°è vÀAiÀiÁj¸À ÉÃPÀÄ. JgÀqÀÆ ¥ÀæwUÀ¼À ªÉÄà ɪÀiÁgÁlUÁgÀgÀ ¹éÃPÀÈw ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀ£ÀÄß CªÀjUÉ ¤Ãr, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ§½¬ÄgÀ ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ £ÀªÀÄÆ£É `eÉ' AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀªÀiÁzÀjAiÀÄ eÉÆvÉ PÀ¼ÀÄ» À ÁgÀzÀÄ. PÀ¼À¥É zÀeÉð eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼À «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢ §AzÀ PÀÆqÀ ÉÃ`eÉ' ¥sÁgÀA£À ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀgÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ)/dAn PÀȶ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ)/ dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ(gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ), PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, EªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä¸ÀÆa À ÁVzÉ.

Page 108: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.314

21. CªÀ¢ü ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ PÀ¤µÀÖ 2 wAUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.CAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß RÄzÁÝV ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ DzÀåvÉ ªÉÄÃgÉUÉ «±Éèö¸À®Äw½ À ÉÃPÀÄ.

22. eÉÊ«PÀUÉƧâgÀzÀ ¨ÁåZïªÁgÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, ¨ÁåZï ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ£É`eÉ' AiÀÄ°è vÀ¥ÀàzÉ £ÀªÀÄÆ¢ À ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄÆ£É `eÉÉ' AiÀÄ°è£À CA±À 7 gÀ°è ªÀÄvÀÄÛ£ÀªÀÄÆ£É `¦' CA±À 3 gÀ°è w½¹gÀĪÀ eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ ¨sËwPÀ ¹ÞwAiÀÄ(vÉêÁA±À/DPÁgÀ/§tÚ) §UÉÎ ÀàµÀÖªÁV ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀÆa À ÁVzÉ. ¥ÀæwAiÉƧâ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtð «¼Á À«gÀĪÀ gÀ§âgï ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ, ªÉÄl¯ï ¹Ã¯ïUÀ¼À£ÀÄßPÀqÁØAiÀĪÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

23. gÀ ÀÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1985 gÀAvÉ «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢ vÀ®Ä¦zÀ 15¢ªÀ ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ,«vÀgÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀAiÀiÁgÀPÀjUÉ vÀ®Ä¦¹ ¸À» ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. PÀ¼À¥É zÀeÉð ªÀiÁzÀjUÀ¼À§UÉÎ ÀÆPÀÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ªÀÄgÀÄ «±ÉèõÀuÉUÉ,vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ/ ªÀiÁgÁlUÁgÀjAzÀ 30 ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄ£À« §AzÀ°è vÀPÀëtªÉà JgÀqÀĪÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀȶ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄîä£À« ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄEªÀjUÉÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÀÄ.

24. PÀ¼À¥É JAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ ¥ÀgÁªÀıÉð(gÉ¥sÀj)/UÁqÀð ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°èªÉÆPÀzÀݪÉÄ EvÀåxÀðªÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ, PÁ¬ÄÝj¸À ÉÃPÀÄ. ¥ÀgÁªÀıÉð ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄߪÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÀ±ÀPÉÌ ¤Ãr ¹éÃPÀÈw ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ ÉÃPÀÄ.ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÁªÀıÉð ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÀæªÁV PÁ¬ÄÝj¹, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀDzÉñÀ §AzÁUÀ ºÁdj¥Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C¢üPÁjUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ/¤ªÀÈwÛAiÀiÁzÀ (¥ÀzÀªÀÄÄPÀÛ)¸ÀAzÀ sÀðUÀ¼À°è ¥ÀgÁªÀıÉð ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÀUÁæ» C¢üPÁjUɺÀ ÁÛAvÀj¹ ¹éÃPÀÈw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

25. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ «±ÉèõÀuÉUÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ eÉÊ«PÀUÉƧâg, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄߪÀ»AiÀÄ°è ¤ªÀð» ÀĪÀÅzÀÄ. PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀG®èAWÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀævÉåÃPÀ jf¸ÀÖj£À°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð» ÀĪÀÅzÀÄ.gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ºÀÄzÉÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É C¢ü ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¹gÀÄvÀÛzÉ.DzÀÝjAzÀÀ ¤ªÀÈwÛ/ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÁUÀ, CªÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀ C¢üPÁj PÀ¼À¥ÉeÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼ÀªÉÄÃ É PÁ£ÀÆ£ÀÄ / DqÀ½vÁvÀäPÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

26. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀªÀ£ÀÄß C£ÀĵÁÖ£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ,ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀAiÀiÁjPÁ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀµÀðzÀ°è PÀ¤µÀ× 2 ¨Áj «ªÀgÀªÁzÀvÀ¥Á ÀuÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è À°è ÀĪÀÅzÀÄ (£ÀªÀÄÆ£É-1).PÀ¼À¥É zÀeÉð eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cakeUÉƧâgÀÀUÀ¼À §UÉÎ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À Àå¸ÀAgÀPÀëuÉ) ºÁUÀÆ G¥À PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (gÀ ÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ)gÀªÀjUÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ (£ÀªÀÄÆ£É-2).

Page 109: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.315

£ÀªÀÄÆ£É-1eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼À

ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉ /vÀAiÀiÁjPÁ WÀlPÀ vÀ¥Á¸ÀuÁ ªÀgÀ¢PÀæ.¸ÀA vÁ®ÆèPÀÄ/

gÉÊ.¸ÀA.PÉÃAMlÄÖ ªÀiÁgÁlªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ

ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉ/ vÀAiÀiÁjPÁWÀlPÀzÀ ºÉ ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¸ÀASÉå

vÀ¥Á ÀuÉAiÀÄ «ªÀgÀG®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

PÉÊUÉÆAqÀPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

£ÀªÀÄÆ£É-2PÀ¼À¥É zÀeÉð eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cake

UÉƧâgÀÀUÀ¼À §UÉÎ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄ

27. ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ («µÀAiÀÄ vÀdÕ)/ «f¯É£ïì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀJ¯Áè gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼À ªÀiÁzÀj ÀAUÀæºÀuÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄ §UÉÎ ºÁUÀÆ PÀ¼À¥É zÀeÉðAiÀÄeÉÊ«PÀÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ½UÉÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ

gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1985gÀ G®èAWÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ DqÀÀ½vÁvÀäPÀºÁUÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ) ºÁUÀÆ G¥À PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (gÀ ÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ)gÀªÀjUÉ vÀ¥ÀàzÉà ªÀiÁ»w À°è ÀĪÀÅzÀÄ.28. f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ°è £ÀqÉ ÀĪÀ ªÀiÁ¹PÀ / zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¸À sÉ/vÁAwæPÀ PÁAiÀÄðUÁgÀUÀ¼À°è gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ §UÉÎ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã° ÀĪÀÅzÀÄ.F À sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½UÀ¼À£ÀÄß ÀA§A¢ü¹zÀ eÉÊ«PÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ Non-edible de-oiledcake UÉƧâgÀÀÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå ÀÞjUÉ w½¹ gÀ ÀUÉƧâgÀ UÀÄt¤AiÀÄAvÀætzÀ §UÉÎPÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.29. eÉÊ«PÀÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀÀªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ wgÀ ÀÌøvÀªÁzÀ°è CzÀPÉÌ vÀUÀ®ÄªÀ CAZÉ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ¥Àj«ÃPÀëPÀjAzÀªÀ ÀÆ° ªÀiÁr ReÁ£ÉUÉ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀÀUÉƧgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-

edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼ÀÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÁÝA DV À°è¹zÀÝgÉ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÁ¸À sÀvÉåUÉCºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è.30. ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£Á WÀlPÀUÀ½AzÀ vÀ¥ÀàzÉà ªÀiÁzÀgÀ vÉUÉzÀÄ«±ÉèõÀuÉUÉ À°è ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¹n PÁA¥ÉƸïÖ GvÁàzÀ£Á WÀlPÀUÀ½UÉ ¥Àæw ªÀiÁºÉ vÀ¥ÀàzÉÃsÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã°¹, ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀzÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄ «±ÉèõÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ sÉÃn ¤Ãr

¥Àj²Ã°¹zÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ) ºÁUÀÆ G¥ÀPÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (gÀ ÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ)gÀªÀjUÉ À°è ÀĪÀÅzÀÄ

PÀæ.¸ÀA

PÀ¼À¥É zÀeÉðeÉÊ«PÀÀUÉƧâgÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ

«ªÀgÀvÀAiÀiÁgÀPÀgÀ

«ªÀgÀ¥sÀ°vÁA±À

PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀĪÉÆPÀzÀݪÉĺÀÆrgÀĪÀ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ

¥ÀæUÀwºÉ ÀgÀÄ ¨ÁæAqï DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ

Page 110: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.316

¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è eÉÊ«PÀÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-edible de-

oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼À£ÀÄß wgÀ ÀÌj ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtUÀ¼ÀÄ

1. PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è £ÀªÀÄÆ£É '¦' AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.2. £ÀªÀÄÆ£É '¦' AiÀÄ ªÀiÁ»w C¥ÀÆtðªÁVgÀĪÀÅzÀÄ.3. PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ªÀiÁzÀjUÀ½UÉ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ÉÆúÀzÀ ªÀÄÄzÉæAiÀÄ (Metal seal)

ªÉƺÀgÀÄ ºÁPÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ (£ÀªÀÄÆ£É '¦' ªÀÄvÀÄÛ 'PÉ').4. eÉÊ«PÀÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÀ 7 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄÄzÁÝA

PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀÅzÀÄ [PÁè¸ï 30 (1)]5. £ÀªÀÄÆ£É '¦' AiÀÄ°è gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.6. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ®èzÀªÀgÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀÅzÀÄ.7. C¢ü ÀÆZÀ£É ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀ eÉÊ«P,ÀÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ Non-edible de-oiled

cake UÉƧâgÀÀÀ UÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀÅzÀÄ.8. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀgÁªÀi±Éð ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß (gÉ¥sÀj ¸ÁåA¥À ï) PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ.9. ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀ滹zÀ ¢£ÁAPÀ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄÆ£É '¦' AiÀÄ°è gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ºÉ ÀgÀÄ

£ÀªÀÄÆ¢ ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.10. £ÀªÀÄÆ£É PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ UÀ¼ÀÄ vÁ¼ÉAiÀiÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.11. CªÀ¢ü «ÄÃjzÀ eÉÊ«PÀÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.

eÉÊ«PÀÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ1. ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀªÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÁ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß

J¯Áè f ÉèUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.2. vÀÄvÀÄð «±ÉèõÀuÉUÉ §AzÀAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ²ÃWÀ÷æªÁV «±Éèö¹ ªÀgÀ¢

¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.3. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1985 gÀAvÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß 30 ¢£ÀUÀ¼ÉƼÀUÉ

«±ÉèõÀuÉ ªÀiÁr ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.4. PÀ¼À¥É zÀeÉð ªÀÄvÀÄÛ vÀÄvÀÄð ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃAzÀt CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ

¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Àj«ÃPÀëPÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.5. eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼À

CªÀ¢ü ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ¢£ÁAPÀ PÀrªÉÄ EgÀĪÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß DzÀåvÉ ªÉÄÃgÉUÉ«±Éèö¸ÀĪÀÅzÀÄ.

6. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è PɼÀPÀAqÀ ªÀ»/ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¤ªÀð» À®Ä¸ÀÆa À ÁVzÉ.

(J) PÉÆÃqï ªÀÄvÀÄÛ r-PÉÆÃqï ªÀ»(©) «±ÉèõÀPÀjUÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÉ ºÀAZÀĪÀ ªÀ»(¹) £ÉÆÃAzÀt ªÀ»(r) «±ÉèõÀPÀgÀÄ «±Éèö¹zÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ªÀgÀ¢(E) wgÀ ÀÌj¹zÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ªÀgÀ¢

Page 111: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.317

(J¥sï) ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ «±ÉèõÀuÁ ªÀ»(f) ºÉÆgÀ gÁdåUÀ½AzÀ §AzÀAvÀºÀ ¥ÀgÁªÀıÉð (gÉ¥sÀj) ªÀiÁzÀjUÀ¼À ªÀ»

7. «±ÉèõÀuÉ £ÀAvÀgÀ G½zÀ eÉÊ«PÀÀUÉƧâg, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¹ ºÀwÛgÀzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ½UÉGavÀªÁV CªÀ¢ü «ÄÃgÀĪÀ ªÉÆzÀ Éà PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ªÀåªÀ ÉÞ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ DPÉëÃvÀæzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÞjAzÀ ¹éÃPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj eÉÊ«PÀUÉƧâgÀ,¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ Non-edible de-oiled cake UÉƧâgÀÀUÀ¼À£ÀÄß PÉëÃvÀæzÀGvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è §¼À À®Ä w½ ÀĪÀÅzÀÄ. E¯ÁSÉAiÀÄ PÀȶ PÉëÃvÀæzÀ°è ¨É¼É E®è¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°èCªÀ¢ü ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÀÄÄ£Àß PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄ CxÀªÁ vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ¥sÁgÀAUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

Page 112: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.318

FORM 'A1'MEMORANDUM OF INTIMATION

[See Clause 8 (2)]

1. Details of the application :(a) Name of the applicant(b) Name of the concern(c) Postal address with telephone number

2. Place of business (Please give full address)

(i) For Sale(ii) For Storage

3. Whether the application is for -

Manufacturer Importer Pool Handling Agencey

Wholesale Dealer Retail Dealer

(Tick mark whichever is applicable)

4. Details of fertiliser and their source in Form 'O'*

Name of fertiliser Whether certificate of source in Form 'O' is attached

(i) Yes No

(ii) Yes No

(iii) Yes No

[Please tick mark whichever is applicable]

5. I have deposited the registration fee of Rs. ……………. vide ChallanNo……………. Dated ………………………... in the Bank / Treasury……………………………….. or enclose Demand Draft No.…………… Dated ……………….. for Rs………….. drawn in favour of…………………..payablen at …………......... towards registration fees.

Page 113: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.319

6. Whether the intimation is for an authorisation letter or a renewal thereof.(Note: In case the intimation is for renewal of authorisation letter, theacknowledgement in Form A2 should be submitted for necessaryendorsement thereon).

7. Any other relevant information.

I have read the terms and conditions of eligibility for submission ofMemorandum of Intimation and undertake that the same will be complied byme and in token of the same, I have signed the same and is enclosed herewith.

Date :Place: Signature of applicant.

* Attach a separate sheet if the number exceeds three.

Terms and condition of authorisation.(1) I shall comply with the provisions of the Fertiliser (Control) Order 1985

and the notifications issued there under for the time being in force.(2) I shall from time to time report to the Notified Authority and inform

about change in the premises of sale depot and godowns attached tosale depot.

(3) I shall also submit in time all the returns as may be prescribed by the StateGovernment.

(4) I shall not sell fertilizers for industrial use.(5) I shall file a separate Memorandum of Intimation (MOI) for, where the

storage point is located out side the area jurisdiction of the NotifiedAuthority where the sale depot is located.

(6) I shall file a separate MOI for each place when the business of sellingfertiliser is intended to be carried on at more than one place.

(7) I shall file separate MOI if I carry on the business of fertilisers both as aretail and wholesale dealer.

(8) I confirm that my previous certificate of Registration or Authorisation isnot under Suspension or Cancellation Or Debarred from selling ofFertilisers.DECLARATION

I / We declare that the information given above is true the best ofmy / our knowledge and belief and no part thereof is false or nomaterial information has been concealed.

Date :Place: Signature of the Applicant(s)

Page 114: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.320

FORM 'A2'ACKNOWLEDGEMENT

[See Clause 8 (3)]

Received from M/s.------------------------------- a complete Memorandum ofIntimation alongwith Form O, fee of Rs. -------------------------------------byDemand Draft bearing number ------------------------------dated --------------------

2. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorisationentitling the applicant to carry on the business as applied for, for a period of3 years from the date of issue of this Memo of acknowledgement unlesssuspended or revoked by the competent authority.

Signature of Notified AuthorityDated

Renewals

Received from M/s. -------------------------------a complete Memorandum ofIntimation alongwith Form O, fee of Rs. -------------------------- by Demand Draftbearing number ------------------------------- dated -------------------------------

2. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorisationentitling the applicant to carry on the business as applied for, for a period of3 years from the date of issue of this Memo of acknowledgement unlesssuspended or revoked by the competent authority.

Signature of Notified AuthorityDated:

Page 115: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.321

FORM 'J'{See clause 28(I)(b) and 28(1) (bb)

FORM INDICATING PARTICULARS OF FERTILISERS/ORGANIC FERTILISERS/ BIOFERTILISERSSAMPLED

1. Name & address of dealer/manufacturer/importer:……….1A. Letter of Registration number :2. Date of sampling : …….3. Details of marking on bags from where sample has been taken :…….i) Type and grade of fertiliser : ………ii) Name of Dealer/manufacturer/importer: ………..iii) Batch No(.if applicable )& date of manufacture/import: ……….iv) Composition of fertiliser ………………………..4. Date of receipt of the stock by the dealer/manufacturer/importer/

pool handling agency : …………..5.Name of the port:6.Name of the ship:7.Contract number:8.Name of the country being imported from:9. Code No. of sample : ……………10. Stock position of the lot : …………11. Physical condition of fertiliser : ……….12. Whether samples drawn from open bags or stitched bags or bulk: ………….13. Name & address of Fertiliser Inspector drawing sample : ……….

Signature & Metallic SealImpression of Fertiliser

Inspector

RECEIPT OF THE DEALER

Certified that the sample of fertiliser has been drawn in accordance with the procedure laiddown in the Fertiliser (Control) Order, 1985 from the stock in my possession and I havesigned the test samples at the time of wax sealing. I have also received one test sample out ofthe three test samples prepared.Signature & Seal of Signature ofdealer/manufacturer/Importer/Fertiliser Inspector Pool handling agency with address

Page 116: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.322

FORM "K"{See Clause 30(1)}

MEMORANDUM TO ACCOMPANY FERTILISER/ORGANIC FERTILISER/BIOFERTILISERS SAMPLE FOR ANALYSIS

NO.From :………………………………………………………………………

TO

InchargeFertiliser/Organic fertiliser/Bio fertiliser Quality Control Laboratory,

The Fertilisers samples as per details given below are sent for analysis:1) Type of the fertiliser, Grade : ……………………………2) Date of sampling : ……………………………3) Physical condition of fertiliser : …………………………..4) Code number of sample : ……………………………

2. The analysis report may please be forwarded to ………………………….…………………..………………………………………………………...

Place :Date : Signature & Metallic seal of the

Fertiliser Inspector

Page 117: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.323

FORM 'P'{See Clause 28(1)(b)}

PARTICULARS OF SAMPLE DRAWN

1. Name and Grade of Fertiliser : ………………………

2. Composition : ……………………….

3. Physical condition of Fertiliser : ………………………..

4. Code No. : ………………………….

5. Date of sampling : ………………………….

6. Name and Address of Fertiliser Inspector drawing sample :

Signature & Metallic Seal Impressionof Fertiliser Inspector

Page 118: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.324

C£ÀħAzsÀ

¹n PÁA¥ÉÆøïÖ EvÀgÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ 45 45 45 32 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ 45 45 45 33 PÉÆïÁgÀ 60 60 60 54 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 65 65 65 55 avÀæzÀÄUÀð 60 60 60 56 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 45 45 45 57 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 50 50 50 48 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 55 55 55 59 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 40 40 40 410 ªÀÄAqÀå 50 50 50 511 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 45 45 45 412 PÉÆqÀUÀÄ 30 30 30 413 ºÁ¸À£À 60 60 60 514 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 25 25 25 415 GqÀĦ 15 15 15 416 zÁªÀtUÉgÉ 60 60 60 5

MlÄÖ 750 750 750 70

1 zsÁgÀªÁqÀ 45 45 45 42 UÀzÀUÀ 40 40 40 43 ºÁªÉÃj 40 40 40 44 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 15 15 15 35 ¨É¼ÀUÁA 45 45 45 46 ©eÁ¥ÀÄgÀ 40 40 40 47 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 40 40 40 48 ²ªÀªÉÆUÀÎ 40 40 40 39 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 45 45 45 5

MlÄÖ 350 350 350 35

1 PÉÆ¥Àà¼À 40 40 40 32 §¼Áîj 40 40 40 33 UÀÄ®âUÀð 45 45 45 34 ©ÃzÀgï 40 40 40 35 AiÀiÁzÀVÃgï 35 35 35 3

MlÄÖ 200 200 200 15gÁdåzÀ MlÄÖ: 1300 1300 1300 120

2. eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ & JuÉÚà gÀ»vÀ »Ar UÉƧâgÀUÀ¼À UÀÄt ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ

3. eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ & JuÉÚà gÀ»vÀ »Ar UÉƧâgÀUÀ¼À UÀÄt ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, PÀ®Ä§ÄVð

¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄeÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ

ªÁå¦ÛAiÀÄ f¯ÉèUÀ¼ÀÄPÀæ.¸ÀAJuÉÚ gÀ»vÀ »Ar UÉƧâgÀ

2017-18 £Éà ¸Á°£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÁgÀÄ - f¯ÁèªÁgÀÄ eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ & JuÉÚà gÀ»vÀ »Ar UÉƧâgÀUÀ¼ÀUÀÄt ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÉ UÀÄjAiÀÄ «ªÀgÀ:

2017-18£Éà ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ UÀÄj(¸ÀASÉåUÀ¼À°è)

1. eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ & JuÉÚà gÀ»vÀ »Ar UÉƧâgÀUÀ¼À UÀÄt ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

Page 119: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.325

Page 120: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.326

Page 121: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.327

Page 122: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.328

Page 123: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.329

2017-18 £Éà ªÀÄÄAUÁgÀÄ ºÀAUÁ«ÄUÉ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À ¨ÉÃrPÉ

Page 124: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.330

Page 125: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.331

Page 126: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.332

Page 127: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.333

Page 128: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.334

2017-18 £Éà ¸Á°£À ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr “ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DzsÁjvÀ -¤¢ðµÀÖ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨É¼É PÀè ÀÖgïUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ” zÀ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ ªÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼ÀÄ

¦ÃpPÉ: ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄÄ MAzÀÄ ÀªÀÄUÀç PÀȶ GvÁàzÀ£Á ¤ªÀðºÀuÁ ¥ÀzÀÞwAiÀiÁVzÀÄÝ,ÀÞ½ÃAiÀĪÁV ®§sÀå«gÀĪÀ £ÉÊ ÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£Àß

PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àj ÀgÀ Éßû eÉÊ«PÀ «zsÁ£ÀUÀ½AzÀ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À¤ªÀðºÀuÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ «µÀªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄtªÀÄlÖzÀ DºÁgÀ GvÁàzÀ£É PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ÀĹÞgÀ§ÉøÁAiÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀiÁVzÉ.

¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß CjvÀ ÀPÁðgÀªÀÅ 2004-05£Éà ¸Á°£À°è ¸ÁªÀAiÀĪÀPÀȶ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀAzÀÄ gÁdåzÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf ÀÄwÛzÉ. 2013-14 £ÉøÁ°¤AzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀĺÀvÁéPÁAQë AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄßgÁeÁåzÀåAvÀ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ À ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, F J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀĪÁV 2004-05£ÉøÁ°£À°è PÉêÀ® 2,500 ºÉ. £À¶ÖzÀÝ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÉëÃvÀæªÀÅ 2015-16 £Éà ¸Á°£À°è 93,963 ºÉ. UɺÉZÀѼÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÉqÉ F PÉëÃvÀæzÀ°è ɼÉzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ½UÉ ªÀåªÀ¹ÜvÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖÀA¥ÀPÀðzÀ C sÁªÀ«zÀÝgÉ, ªÀÄvÉÆÛAzÉqÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÀªÀÄ¥ÀðPÀ ºÁUÀÆ ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄ PÉÆgÀvɬÄgÀÄvÀÛzÉ. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è UÁæºÀPÀgÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ

DºÁgÀzÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁVzÀÄÝ, ºÉZÀÄѺÉZÀÄÑ gÉÊvÀgÀÄ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄvÀÛ DPÀ¶ðvÀgÁUÀ®Ä CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ÀȶֹzÉ. ¸ÁªÀAiÀĪÀPÀȶAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀĹÜgÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ®èzÉÃ, ® sÀå«gÀĪÀ F ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À¯Á sÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä E£ÀÆß ºÉaÑ£À ºÀÄgÀĦ¤AzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ gÉÊvÀgÀÄC¼ÀªÀr¹PÉƼÀî ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ.

F ¢¸ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉ, «AUÀqÀuÉ, ªÀiË®åªÀzsÀð£É, ÀA ÀÌgÀuÉ,¥ÁåQAUï, ¨ÁæöåAqï C©üªÀÈ¢Þ F ªÀÄÄAvÁzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ÉA§®ªÀ£ÀÄß ¤Ãr ¥ÀÆgÉÊPÉÀgÀ¥À½AiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¹ gÁdåzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶPÀjUÉ ºÁUÀÆ É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ

ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ÀÆPÀÛ ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß PÀ°à ÀĪÀÅzÀÄ ¥Àæ ÀÄÛvÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è CvÀåAvÀ ªÀĺÀvÀézÁÝVgÀÄvÀÛzÉ.ɼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ DºÁgÀzÀ ÉÃrPÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß

ºÉaÑUÉ GvÁࢠÀ®Ä ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶPÀjUÉ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ¥ÉÆæÃvÁìºÀ/ªÀåªÀ¹ÜvÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄßM¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥ÀjµÀÌøvÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¤Ãw-2017 £ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ ÁVzÉ. F ¤ÃwAiÀÄr2017-18 £Éà ¸Á°¤AzÀ gÁdåzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ GvÉÛÃd£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼Àr FUÁUÀ ÉÃgÁeÁåzÀåAvÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ªÁå¦ÛUÉ vÀgÀ ÁVgÀĪÀ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°èªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ÉÃrPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤¢ðµÀÖ É¼É PÀè ÀÖgïUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄßgÀƦ À ÁVzÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀżÀî ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è(potential region) ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ MvÀÄÛ ¤Ãr GvÀà£Àß/ É¼É AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ºÁUÀÆ ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊPÉUÁV CªÀÅUÀ¼À ÀAUÀæºÀuÉ, «AUÀqÀuÉ,ªÀiË®åªÀzsÀð£É, ¸ÀA ÀÌgÀuÉ, ¥ÁåQAUï, ¨ÁæöåAqï C©üªÀÈ¢Þ F ªÀÄÄAvÁzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉÉA§®ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ WÀlPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Page 129: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.335

ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DzsÁjvÀ- ¤¢ðµÀÖ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨É¼É PÀè ÀÖgïUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄGzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ:

• ¤¢ðµÀÖ GvÀà£Àß/¨É¼É PÀè¸ÀÖgïUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ.

• ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¨ÉÃrPÉ DzsÀj¹ ¥Àæw PÀè¸ÀÖgï£À°è 2 jAzÀ 3 ¤¢ðµÀÖ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ.

• ¸ÀUÀlÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÁV §ÈºÀvï ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ GvÁàzÀ£É (bulk volume).

• UÁæªÀÄ/PÀè¸ÀÖgï ªÀÄlÖzÀ°è GvÀà£ÀßUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ ¸ÀA ÀÌgÀuÉ/ªÀiË®åªÀzsÀð£É (GzÁ:QèäAUï, UÉæÃrAUï EvÁå¢)

• vÁAwæPÀvÉ, ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À ¸ÀgÀ§gÁdÄ, DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ, ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉ, ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄPÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ ÉÜ, ÀA ÀÌgÀuÉ ªÀåªÀ ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼À£ÀÄßPÀ°à ÀĪÀ PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½AzÀ PÀè¸ÀÖgï£À ¸ÀªÀÄUÀæ C©üªÀÈ¢Þ.

• ªÁtÂfåPÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨ÉøÁAiÀÄ PÀè ÀÖgïUÀ¼À (commercial organic farming clusters)

¸ÁÜ¥À£ÉUÁV GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÀiË®åªÀzsÀð£É ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄ ¸À馅 (end-to-end value chain

creation).

• ¨É¼ÉzÀ GvÀà£ÀßUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ.

• £ÉÃgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÁV gÁeÁåzÀåAvÀ «zÀÄå£Áä£À ªÉâPÉUÀ¼À (e-platform) ¸ÁÜ¥À£É.

ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DzsÁjvÀ-¤¢ðµÀÖ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨É¼É PÀè ÀÖgïUÀ¼À DAiÉÄÌ:

• KSOCA ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ºÁUÉAiÉÄûA¢£À ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÁæªÀÄ/¸ÀܼÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è£À ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ AiÉÆÃd£Á¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DzsÁjvÀ- ¤¢ðµÀÖ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨É¼É PÀè¸ÀÖgïUÀ½UÁV DAiÉÄ̪ÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

• AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀ ¥ÀæzÉñÀ ¤¢ðµÀÖ (region specific) ¨É¼ÉUÀ¼À¥ÉÊQ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¨ÉÃrPɬÄgÀĪÀ (potential) MAzÀjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR¸ÀgÀPÀÄ/¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ (f¯ÁèªÁgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¨É¼ÉUÀ¼À ¥ÀnÖ ®UÀwÛ¹zÉ-C£ÀħAzsÀ-1).

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ°è PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ¥ÁvÀæ:

• PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ DAiÀiÁ PÀè ÀÖgï £À Trainer of Trainer (TOT) DV PÀvÀðªÀ太Àð» ÀĪÀÅzÀÄ

• AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæ» ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄßgÁdå/PÉÃAzÀæ/ICAR/SAU ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 130: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.336

• ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É UÀÄA¦£À ¸ÀzÀ ÀågÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀGvÁàzÀ£Á vÁAwæPÀvÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

• vÀ¥Á ÀuÁ ¨sÉÃnAiÀÄ°è PÀAqÀħAzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß/«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÀZÀj(qÉÊj)AiÀÄ°è£ÀªÀÄÆ¢¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

• DAiÀÄÝ gÉÊvÀgÀÄUÀ¼À PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀ滹 ±ÉõÁA±À«±ÉèõÀuÉUÁV (Residue Analysis) ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉPÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.

• AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è UÀÄA¦£À £À«ÃPÀgÀt ºÁUÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀt¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ À®Ä/¥ÀÄ£ÀgÁgÀA©ü À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

• PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À UÀÄA¥ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÉ̸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ICS ºÁUÀÆ tracenetry entry PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. EzÀ®èzÉÃ,KSOCA ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄ£Àé¬Ä¹ EwÛÃaUÉ CAvÀåUÉÆAqÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨sÁUÀåAiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è£À AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄÆgÀ£Éà ¸Á°£À UÀÄA¥ÀÄ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÁÌV ICS ºÁUÀÆ tracenetry entry PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

• AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀÄA¦£À ¸ÀzÀ ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÁC¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÀað¹ C£ÀħAzsÀ-2 gÀ°è w½¹gÀĪÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvɪÁ¶ðPÀ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

• C£ÀĪÉÆâvÀ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.

• ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀ§®è PÀȶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁrUÉ DzsÁjvÀPÀȶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæUÀ½AzÀ ¨ÁrUÉUÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÀæªÀÄ ªÀ» ÀĪÀÅzÀÄ.

• AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À ¸ÀA ÀÌgÀuÉ /¥ÁåQAUï/ Éç°AUï/¨ÁæöåArAUïªÀiÁqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

• ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÉÄüÀUÀ¼À, eÁvÉæUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAvÉUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉUÉPÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

• UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄð¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ MPÀÆÌlUÀ½UÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ°è ¥ÁæAwÃAiÀÄ MPÀÆÌlUÀ¼À ¥ÁvÀæ:

• ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ F »A¢£À ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ GvÉÛÃd£ÀPÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀÈvÀ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DzsÁjvÀ-¤¢ðµÀÖ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨É¼É PÀè¸ÀÖgïUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ (potential region)DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß KSOCA ÀA ÉÜAiÉÆA¢UÉ ÀªÀÄ£Àé¬Ä¹ DAiÉÄ̪ÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

Page 131: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.337

• DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ ÁzÀ ¥Àæw AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀPÉÌ M§âgÀAvÉ PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄC£ÀĵÁ×£ÀzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀ𻹠C£ÀĨsÀªÀ«gÀĪÀ PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ.

• DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ PÀè¸ÀÖgïUÀ¼À°è vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¨ÉÃrPÉ DzsÁjvÀ MAzÀjAzÀªÀÄÆgÀgÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀgÀPÀÄ/¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. C£ÀħAzsÀ-2 gÀ°è ¤ÃrgÀĪÀWÀlPÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥Àæw PÀè ÀÖgïUÉ PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ £ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ ¥ÀævÉåÃPÀQæAiÀiÁAiÉÆÃd£É ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

• f¯Áè ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ZÁ®£Á À«ÄwAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DzsÁjvÀ- ¤¢ðµÀÖ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨É¼É PÀè ÀÖgïUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è E¯ÁSÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ ÉÆÃa¹PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVC£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.

• AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è UÀÄA¦£À £À«ÃPÀgÀt ºÁUÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀt¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ À®Ä/¥ÀÄ£ÀgÁgÀA©ü À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄA¥ÀÄ

¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ICS ºÁUÀÆ tracenetry entry UÁV

PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. F PÁAiÀÄðPÁÌV ¥ÁæAwÃAiÀÄ MPÀÆÌlUÀ¼À£ÀÄß “mandator” £ÁßV£ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

• vÀªÀÄä ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ EwÃZÉUÉ CAvÀåUÉÆAqÀ J¯Áè ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ

AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄÆgÀ£Éà ¸Á°£À UÀÄA¥ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ICS

ºÁUÀÆ tracenetry entry ªÀiÁr À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

• ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß DAiÀiÁ ªÀiÁºÉAiÀÄ CAvÀåPÉÌ ¥ÁªÀw ÀĪÀÅzÀÄ.

• vÀªÀÄä ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ¥Àæw ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DzsÁjvÀ - ¤¢ðµÀÖ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨É¼É PÀè¸ÀÖgïUÀ¼ÀC©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ºÁUÉAiÉÄÃ,¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ PÀZÉÃjUÉ ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÁV À°è ÀĪÀÅzÀÄ.

AiÉÆÃd£É C£ÀĵÁ×£ÀzÀ°è E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÁvÀæ:

• AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ°è¸ÀAWÀzÀ ºÉ Àj£À°ègÀĪÀ SÁvÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹ E¯ÁSÉAiÀÄ DAiÀiÁ ºÉÆç½AiÀÄ ¸ÀܼÁ¢üPÁj(PÀȶ C¢üPÁj), ÀAWÀzÀÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA ÉÜAiÀÄ ¥Àæw¤¢üAiÀÄ §zÀ°UÉ ¥ÁæAwÃAiÀÄ MPÀÆÌlzÀ ¥Àæw¤¢ü/PÉëÃvÀæ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ dAnAiÀiÁV SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð» ÀĪÀÅzÀÄ.

• DqÀ½vÁvÀäPÀ ªÉZÀÑPÁÌV ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß DAiÀiÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥ÁæAwÃAiÀÄMPÀÆÌlUÀ½UÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

Page 132: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.338

• ¤¢ðµÀÖ ¨É¼ÉUÀ¼À DAiÉÄÌAiÉÆA¢UÉ C£ÀħAzsÀ-2 gÀ°è w½¹gÀĪÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß f¯Áè ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ZÁ®£Á À«ÄwAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÉÆA¢UÉMPÀÆÌlUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ°è KSOCA ¥ÁvÀæ:

• MPÀÆÌlUÀ¼À ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÀÄA¥ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtzÀ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉ

• ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DzsÁjvÀ - ¤¢ðµÀÖ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨É¼É PÀè ÀÖgïUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄAiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀt ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ ÀÄ«PÉ/¥ÁægÀA©ü ÀÄ«PÉ.

• EwÛÃZÉUÉ CAvÀåUÉÆAqÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ F »A¢£À ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶGvÉÛÃd£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ°è£À AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À UÀÄA¥ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtªÀÄÄAzÀĪÀgÉ ÀÄ«PÉ/¥ÁægÀA©ü ÀÄ«PÉ.

ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DzsÁjvÀ- ¤¢ðµÀÖ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨É¼É PÀè ÀÖgï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥sÀ®±ÀÈw (outcome):

• ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ §ÈºÀvï ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ (bulk quantity).

• GvÀà£ÀßUÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ §ÈºÀvï ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉ.

• ªÁtÂfåPÀ PÁAiÀÄð¸ÁzsÀÄ PÀè¸ÀÖgïUÀ¼ÀÄ (commercially viable).

• GvÀà£ÀßUÀ¼À PÀ®Ä¶vÀvÉUÉ PÀrªÉÄ CªÀPÁ±À.

• ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀt¢AzÀ RavÀ ¸ÀªÀÄUÀævÉ (organic integrity).

• ªÀiÁ°ÃPÀvÀé¢AzÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ SÁwæ.

• ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ZËPÁ² ±ÀQÛ ªÀÈ¢Þ(collective bargaining power).

¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ Vjd£ÀG¥ÀAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£À

PÀ¼ÉzÀ ¸Á°£ÀAvÉAiÉÄà ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á°£À°èAiÀÄÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr «±ÉõÀWÀlPÀ ºÁUÀÄ Vjd£À G¥ÀAiÉÆÃd£ÉUÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄߪÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DzsÁjvÀ- ¤¢ðµÀÖ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨É¼É PÀè ÀÖgï AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀV£À ºÁUÀÆAiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÉÆgÀV£À ¥Àj²µÀÖ eÁw ºÁUÀÆ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ gÉÊvÀgÀÄUÀ½UÉ ±ÉÃ. 90gÀAvÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-3gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Page 133: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.339

C£ÀħAzsÀ -1

¸ÀgÀPÀÄ/ ¨É¼É DzsÁjvÀ GvÁàzÀ£Á UÀÄZÀÑUÀ¼ÀÄgÀ¥sÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ zɲÃAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ½UÉ CUÀvÀå«gÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ

GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀ®Ä D ¥ÀæzÉñÀzÀ MAzÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¨É¼ÉUÀ½UÉ PÉÃA¢æÃPÀj¹,UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À/gÉÊvÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ §ÈºÀvï ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄߥÉÆæÃvÁì» ÀĪÀÅzÀÄ.¥ÀæªÀÄÄR ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f ÉèUÀ¼ÀÄ

PÀæ. ÀA. ɼÉUÀ¼ÀÄ (crop clusters) ¸ÁªÀÄxÀåðªÀżÀî f¯ÉèUÀ¼ÀÄ

1 PÀ§Äâ (¸ÁªÀAiÀĪÀ É®èPÁÌV) ɼÀUÁ«, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ, ªÀÄAqÀå2 ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ PÀ®§ÄgÀV, AiÀiÁzÀVj, ©ÃzÀgï, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ3 ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ºÁªÉÃj, avÀæzÀÄUÀð, zÁªÀtUÉgÉ, PÉÆ¥Àà¼À4 sÀvÀÛ ºÁ¸À£À (gÁdªÀÄÄr sÀvÀÛ - ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ),

zÁªÀtUÉgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄAqÀå, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ɼÀUÁ«,§¼Áîj, GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ

5 EvÀgÉ KPÀzÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄAqÀå,ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ, UÀzÀUÀªÀÄvÀÄÛ ºÁªÉÃj

6 eÉãÀÄ, ¸ÁA¨ÁgÀÄ É¼ÉUÀ¼ÀĪÀÄvÀÄÛ PÁ¦ü

aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ,²ªÀªÉÆUÀÎ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ, ºÁ¸À£À, PÉÆqÀUÀÄ,GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ

7 vÀgÀPÁj ɼÉUÀ¼ÀÄ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ, aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ,PÉÆïÁgÀ ɼÀUÁ«, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ©ÃzÀgï, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

8 ºÀtÄÚ É¼ÉUÀ¼ÀÄ zsÁgÀªÁqÀ, avÀæzÀÄUÀð, PÉÆ¥Àà¼À, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ,ɼÀUÁ«

9 FgÀÄ½î §¼Áîj, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ10 JuÉÚPÁ¼ÀÄ É¼ÉUÀ¼ÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ, ¨É¼ÀUÁ«, ºÁªÉÃj, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ, PÉÆ¥Àà¼À, ©ÃzÀgï11 ºÀwÛ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ12 ¨ÁåqÀV ªÉÄt¹£À PÁ¬Ä ºÁªÉÃj, UÀzÀUÀ, zsÁgÀªÁqÀ13 MtzÁæQë «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ, ɼÀUÁ«

Page 134: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.340

Page 135: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.341

Page 136: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.342

Page 137: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.343

Page 138: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.344

Page 139: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.345

Page 140: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA.346

Page 141: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 347

«ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼ÀÄI. vÀgÀ ÉÃw, ¸ÁªÀÄxÀåðªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ:a. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DzsÁjvÀ vÀgÀ ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÈ¢Ý (C£ÀÄzÁ£À gÀÆ.12, 500/-)

• ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ºÉaÑ£À MvÀÄÛ ¤ÃqÀ ÉÃPÁVgÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖDzsÁjvÀ vÀgÀ ÉÃw K¥Àðr ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¨ÉÃrPɬÄgÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ,PÉƬÄè£ÉÆvÀÛgÀ vÀAvÀæeÁÕ£À, ªÀiË®åªÀzsÀð£É, PÉëÃvÀæzÀ°è ÀA ÀÌgÀuÉ, UÉæÃrAUï, QèäAUï,¥ÁåQAUï zÁ¸ÁÛ£ÀÄ, ¸ÁUÁtÂPÉ EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀÄ/¸ÀܼÀzÀ gÉÊvÀjUÉ vÀgÀ ÉÃwK¥Àðr ÀĪÀÅzÀÄ.

• vÀªÀÄä UÁæªÀÄ/¸ÀܼÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèQ£À°è ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¨ÉÃrPɬÄgÀĪÀ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄÃ¯É w½¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀjtÂw ºÉÆA¢zÀ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß/¸ÀA ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ vÀgÀ ÉÃw DAiÉÆÃd£ÉUÉ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

• ¥Àçw vÀgÀ§ÉÃwUÉ gÀÆ.2500/-gÀAvÉ UÁæªÀÄ/¸ÀܼÀzÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GvÀà£ÀßUÀ¼ÀªÀiË®åªÀzsÀð£É-ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÁßzsÀj¹ UÀjµÀÖ 5 vÀgÀ§ÉÃw PÁAiÀÄðPÀçªÀÄUÀ¼À£ÀÄßK¥Àðr ÀĪÀÅzÀÄ. vÀgÀ§ÉÃwUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ gÉÊvÀjUÉ PÁ¦ü/nà ªÀÄvÀÄÛ ®WÀÄ G¥ÀºÁgÀ,vÀgÀ§ÉÃw ¸ÁªÀÄVçUÀ¼ÀÄ, ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ®ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVç/¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ½UÉ UËgÀªÀzsÀ£À,¥ÁçvÀåQëPÉ, vÁAwçPÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ eÉgÁPïì ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ ÉÃw DAiÉÆÃd£ÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀE£ÁåªÀÅzÉà ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß F C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è ¨sÀj ÀĪÀÅzÀÄ.

b. UÁçºÀPÀgÀ°è ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ §UÉÎ CjªÀÅö ªÀÄÆr ÀĪÀ PÁgÀåPÀæªÀÄ

¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ §UÉÎ UÁæºÀPÀgÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ½UɧÉÃrPÉ ºÉaÑ ÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ C£ÀÄzÁ£À MzÀV¸À ÁVzÉ. ¥ÀçwPÁAiÀÄðPÀçªÀÄPÉÌ gÀÆ.1000/- zÀAvÉ ªÁ¶ðPÀ LzÀÄ PÁAiÀÄðPÀçªÀÄUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£À §¼ÀPɪÀiÁrPÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÞ½ÃAiÀÄ ®AiÀÄ£ïì PÀè§ï, gÉÆÃlj PÀè§ï, ªÀÄ»¼Á¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ, UÁçºÀPÀgÀ ¸ÀA¸ÉÞUÀ¼ÀÄ, ¤ ÀUÀð aQvÁì®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, AiÉÆÃUÀ PÉÃAzÀçUÀ¼ÀÄ, ±Á¯Á-PÁ ÉÃdÄUÀ¼À°è F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ K¥Àðr À®Ä ²¥sÁgÀ ÀÄì ªÀiÁqÀ ÁVzÉ.

II. ¸ÁªÀAiÀĪÀ ÀA¥À£ÀÆä® GvÁàzÀ£É, fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼É ªÉÊ«zsÀåvÉ:1. ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd «vÀgÀuÉ

ºÀ¹gÉ®É UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄtÂÚUɸÁªÀAiÀĪÀ ªÀ ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£É, ¤ÃgÀÄ »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁUÀÆ eÉÊ«PÀ QçAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ÀÄzsÁj ÀĪÀ°è §ºÀ¼À ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¹gÉ®ÉUÉƧâgÀzÀ ©ÃdUÀ¼ÁzÀ ¸Ét§Ä, qÀAiÀÄAZÀ ªÀÄÄvÁAzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À À®Ä F ¨É¼ÉUÀ¼À©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ±Éà 50 gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¥Àæw JPÀgÉUÉ gÀÆ.875/-gÀ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀAvÉ ¥ÀæwgÉÊvÀjUÉ UÀjµÀ× MAzÀÄ ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ®Ä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr CªÀPÁ±ÀPÀ°à¸À¯ÁVzÉ.

Page 142: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 348

2) DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ/¨É¼ÉUÀ¼À zÉòÃAiÀÄ ©Ãd ªÀÄvÀÄÛ ¸À¹UÀ¼À «vÀgÀuÉ, vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À¸À¹UÀ¼ÀÄ/vÀgÀPÁj ©ÃdUÀ¼À «vÀgÀuÉ

¤¢ðµÀÖ ¨É¼É £Án vÀ½ ©ÃdUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÉÛÃd£ÀPÁÌV, £Án©ÃdUÀ¼ÀÄ/ À¹UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 MlÄÖ ªÉZÀÑzÀ ±ÉÃ.50gÀµÀÖ£ÀÄß jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è gÉÊvÀjUÉMzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà vÉÆÃlUÁjPÁ ¨É¼ÉUÀ¼À ¸À¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁj ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀjUɱÉÃ.50gÀ jAiÀiÁAiÀÄw zÀgÀzÀ°è ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. vÀgÀPÁj/vÉÆÃlUÁjPÁ ¨É¼ÉUÀ¼À ¸À¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ©ÃdUÀ½UÉ vÉÆÃlUÁjPÁ E¯ÁSÉAiÀÄ zÀgÀ¥ÀnÖ CxÀªÁ gÁdåzÀ PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀzÀgÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ JPÀgÉ ¥ÀçzÉñÀPÉÌUÀjµÀÖ gÀÆ.750/- gÀAvÉ ¥Àæw ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÉ UÀjµÀ× 2 KPÀgÉ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À MzÀV¸À®ÄAiÉÆÃd£ÉAiÀÄr CªÀPÁ±À PÀ°à À ÁVzÉ.

III ¥ÉÆõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuÉ:1. JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É -¹ªÉÄAmï PÁAQæmï ¨ÁèPï/¸Á°qï ¨ÁèPï/ ºÁgÀÄ §Æ¢ EnÖUɧ¼À¹ ¤«Äð¹zÀ

a. eÉÆÃr CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉJgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀÅ÷ ¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸À Àå

ªÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀÅ÷ MAzÀÄ GvÀÛªÀĸÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÉ¤¹zÉ. ¸ÀܽÃAiÀĪÁV JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£É ºÁUÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄߥÉÇæÃvÁì» À®Ä, PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ eÉÆÃr CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ.

JgɺÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä vÉÆnÖUÀ¼À°è vÀÄA© À®ÁzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀPÀZÁÒªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 30-40 ¢£À CgÉ PÀ¼É¬Ä¸ÀĪÀÅözÀÄ CvÀåªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F QçAiÉÄUÉC£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ®Ä MAzÉà vÉÆnÖAiÀÄ §zÀ®Ä JgÀqÀÄ vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. DUÀMAzÀÄ vÉÆnÖAiÀÄ°è ºÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ vÉÆnÖAiÀÄ°è PÀZÁÒªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¹CgÉ PÀ½AiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÅö ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖgÀ°è ªÉÆzÀ® vÉÆnÖAiÀÄ°è UÉƧâgÀvÀAiÀiÁgÁVgÀÄvÀÛzÉ. C°èAzÀ ºÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß §ÉÃ¥Àðr¹ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ vÉÆnÖUÉ ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. F jÃw¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV JgÀqÀÆ vÉÆnÖUÀ¼À°è CgÉPÀ½AiÀÄÄ«PÉ CxÀªÁ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÉ£ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. ªÉZÀÑ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä JgÀqÀÄ vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr vÉÆnÖUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è¤«Äð ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ.

«£Áå À/ CAPÀtzÀ C¼ÀvÉ :-

15 Cr GzÀÝ x 4 Cr CUÀ® x 2.5 Cr JvÀÛgÀzÀ JgÀqÀÄ eÉÆÃr vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄߤ«Äð ÀĪÀÅzÀÄ.

CAPÀtPÉÌ ZÀ¥ÀàgÀ :-ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¤Ãj¤AzÀ ºÁUÀÆ §ÉùUÉ PÁ®zÀ°è ©¹°¤AzÀ gÀPÀëuÉ MzÀV¸À®Ä

ZÀ¥ÀàgÀ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. ªÀÄgÀzÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À UÀjUÀ½AzÀ F ZÀ¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð À§ºÀÄzÀÄ.

ZÀ¥ÀàgÀzÀ C¼ÀvÉ :- 20 Cr GzÀÝ x 15 Cr CUÀ® x 10 Cr JvÀÛgÀ

Page 143: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 349

¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:-PÀæ.¸ÀA. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆvÀÛ1. EnÖUÉ CxÀªÁ PÁAQæÃmï ¨ÁèPï /¸Á°qï ¨ÁèPï CxÀªÁ

DgÀƧÆzÀÄ EnÖUÉ5658.00

2 ¹ªÉÄAmï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ 4300.003 PÀÆ° ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 2300.004

ZÀ¥ÀàgÀ ¤ªÀiÁðt -20 Cr x 15 Cr x 10 Cr (ªÀÄgÀzÀPÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À UÀjUÀ½AzÀ ¤«Äð¹zÀ ZÀ¥ÀàgÀ

2000.00

5 JgɺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ-5 PÉ.f. 2000.006 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 42.00

MlÄÖ 17000.00AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À 8500-00gÉÊvÀgÀÄ §sÀj¸À§ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀAwPÉ 8500-00

Cost of construction Rs. 56.60 /cft

b. MAn CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É - ¹ªÉÄAmï PÁAQæmï ¨ÁèPï/¸Á°qï¨ÁèPï/ ºÁgÀÄ

§Æ¢ EnÖUÉ §¼À¹ ¤«Äð¹zÀ WÀlPÀ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ C¼ÀvÉAiÀÄ JgɺÀļÀÄ

WÀlPÀªÀ£ÀÄß C¥ÉÃQë¸ÀÄwÛgÀĪÀ »£Éß ÉAiÀÄ°è MAn CAPÀtzÀ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ.

C¼ÀvÉ- 15 Cr GzÀÝ x 4 Cr CUÀ® x 2.5 Cr JvÀÛgÀzÀ MAzÀÄ vÉÆnÖ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°èMAzÀÄ UÉÆÃqÉ ¤«Äð ÀĪÀÅzÀÄ. UÉÆÃqÉAiÀÄ°è gÀAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ JgɺÀļÀÄUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌCªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¤Ãj¤AzÀ ºÁUÀÆ §ÉùUÉ PÁ®zÀ°è ©¹°¤AzÀgÀPÀëuÉ MzÀV¸À®Ä ZÀ¥ÀàgÀ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. ªÀÄgÀzÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À UÀjUÀ½AzÀ F ZÀ¥ÀàgÀªÀ£ÀÄߤ«Äð À§ºÀÄzÀÄ.

¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:- ªÉÄÃ É eÉÆÃr CAPÀtPÉÌ w½¹gÀĪÀ CzsÀðzÀµÀÄÖAiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À gÀÆ. 4250-00

gÉÊvÀgÀÄ §sÀj¸À§ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀAwPÉ gÀÆ. 4250-00

c. eÉÆÃr CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ - PÀqÀ¥À PÀ®Äè /±ÀºÀ¨Á¢PÀ®Äè/ ÀܽÃAiÀĪÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¤«Äð¹zÀ WÀlPÀ (¤ªÀiÁðtzÀªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ)

PÀæ.¸ÀA. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆvÀÛ1.

±ÀºÀ Á¢/PÀqÀ¥À PÀ®ÄèUÀ½UÉ 3'X'2 5800.00

2 ¹ªÉÄAmï, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ 2000.003 PÀÆ° ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 1650.00

Page 144: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 350

4ZÀ¥ÀàgÀ ¤ªÀiÁðt -20 Cr x 15 Cr x 10 Cr (ªÀÄgÀzÀPÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À UÀjUÀ½AzÀ ¤«Äð¹zÀ ZÀ¥ÀàgÀ

2000.00

5 JgɺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ-5 PÉ.f. 2000.006 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 550.00

MlÄÖ 14000.00AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À 7000-00gÉÊvÀgÀÄ §sÀj¸À§ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀAwPÉ 7000-00

Cost of construction Rs. 46.60 /cft

d. MAn CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É - PÀqÀ¥À PÀ®Äè /±ÀºÀ Á¢PÀ®Äè/ ÀܽÃAiÀĪÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¤«Äð¹zÀ WÀlPÀ

C¼ÀvÉ- 15 Cr GzÀÝ x 4 Cr CUÀ® x 2.5 Cr JvÀÛgÀzÀ MAzÀÄ vÉÆnÖ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è MAzÀÄ UÉÆÃqÉ ¤«Äð ÀĪÀÅzÀÄ. UÉÆÃqÉAiÀÄ°è gÀAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ JgɺÀļÀÄUÀ¼À¸ÀAZÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¤Ãj¤AzÀ ºÁUÀÆ §ÉùUÉ PÁ®zÀ°è©¹°¤AzÀ gÀPÀëuÉ MzÀV¸À®Ä ZÀ¥ÀàgÀ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. ªÀÄgÀzÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À UÀjUÀ½AzÀ FZÀ¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À§ºÀÄzÀÄ.

¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:- ªÉÄÃ É eÉÆÃr CAPÀtPÉÌ w½¹gÀĪÀ CzsÀðzÀµÀÄÖAiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À gÀÆ. 3500-00

gÉÊvÀgÀÄ §sÀj¸À§ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀAwPÉ gÀÆ. 3500-00

1. d¥Á£ï ªÀiÁzÀj PÁA¥ÉÇøïÖ WÀlPÀ:d¥Á£ï ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è UÀÄArUÀ¼À §zÀ®Ä £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀ°è£À ZÀ¥ÀàrUÀ½AzÀ

vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ ÁUÀÄvÀÛzÉ. UÁ½AiÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ JgÀqÀÄ PÀ®Äè ZÀ¥ÀàrUÀ¼ÀªÀÄzsÉå 2-3" CAvÀgÀ«qÀ ÉÃPÀÄ. vÉÆnÖAiÀÄ PɼÀ sÁUÀzÀ°è ªÀÄtÚ£ÀÄß UÀnÖ ªÀiÁr ¥ÉÆõÀPÁA±À§¹zÀÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. F «zsÁ£À¢AzÀ ¸ÀvÀé sÀjvÀ GvÀÛªÀÄ PÁA¥ÉÆøïÖvÀAiÀiÁj À§ºÀÄzÁVzÉ.

vÉÆnÖAiÀÄ «£Áå¸À:20 Cr GzÀÝ x 4 Cr CUÀ® x 3 Cr JvÀÛgÀ (1/2 Cr ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ M¼ÀUÉ)

PÀ®Äè ZÀ¥ÀàrUÀ¼À C¼ÀvÉ:3 Cr x 2 Cr - 24 PÀ®Äè ZÀ¥ÀàrUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:-

PÀæ.¸ÀA. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆvÀÛ1.

±ÀºÀ Á¢/PÀqÀ¥À PÀ®ÄèUÀ½UÉ 3'X'2 ªÀÄvÀÄÛ cement flooring 4800.00

2 ¹ªÉÄAmï, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ªÉZÀÑ 2000.003 PÀÆ° ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 1200.00

MlÄÖ 8000.00AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À 4000-00

Page 145: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 351

gÉÊvÀgÀÄ §sÀj¸À§ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀAwPÉ 4000-00Cost of construction Rs. 33.30/cft

µÀgÁ: ¥Àæw ¥sÀ Á£ÀĨsÀ« gÉÊvÀjUÉ 2 WÀlPÀPÉÌ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À MzÀV¸À®ÄCªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ.

2. §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É:PÀȶ vÁådå, ÀUÀtÂ, UÀAd® ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ - EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ vÉÆnÖAiÀÄ°è ºÁQ,

PÉƼɹ, CzÀjAzÀ §gÀĪÀ zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀ ÀÄÛªÀÅ÷ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §zÀ°UÉ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÁV §¼À À§ºÀÄzÁVzÉ. F zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄtÂÚ£À ¸ÁªÀAiÀĪÀºÉÆ¢PÉ ªÉÄÃ É ¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁrzÀ°è, ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄtÂÚ£ÀgÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj ÀĪÀÅzÀÄ, ¤ÃgÀÄ »r¢qÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ QÃlªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï¤AzÁUÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ:-

• §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ ºÁUÀÄ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV§¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

• G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ CtÄfëUÀ¼ÁzÀ CgÉhÆøÉàöÊj®A ªÀÄvÀÄÛ gÀAdPÀ PÀgÀV¸ÀĪÀ ¸ÀÆPÁëöätÄfëUÀ¼ÀÄ F ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À ¥À®ªÀvÀÛvÉ ¸ÀÄzsÁj À®Ä¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

• DAmÁUÉƤ¶ÖPï ±À°ÃAzÀæªÁzÀ mÉæöÊPÉÆqÀªÀiÁð ÀºÀ EzÀgÀ°èzÉ.

• §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄÄ PÀȶ vÁådå, ÀUÀt ªÀÄvÀÄÛ UÀAd®UÀ¼À «Ä±ÀætªÁzÀÝjAzÀgÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ÀºÁAiÀÄPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

• §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄÄ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj ÀÄvÀÛzÉ.

a. §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgïUÁV «£Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑB

• qÉÊeÉ ÀÖgï vÉÆnÖAiÀÄ C¼ÀvÉ: 10 Cr GzÀÝ, 4 Cr CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ 4 Cr D¼À

• ±ÉÃRgÀuÁ vÉÆnÖAiÀÄ C¼ÀvÉ: 4 Cr GzÀÝ, 4 Cr CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ 4 Cr D¼À

PÀæ ÀA «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ªÉÆvÀÛ (gÀÆ.UÀ¼À°è)

1¹ªÉÄAlÄ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ, EnÖUÉ/ PÀ®Äè /¸Á°qï¨ÁèPï ÷ EvÁå¢UÀ½UÉ

20000-00

2 PÀÆ° RZÀÄð 8000-00

MlÄÖ ªÉZÀÑ 28000-00

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À 14,000-00

gÉÊvÀgÀÄ sÀj¸À ÉÃPÁzÀ ºÀt 14,000-00

Page 146: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 352

b. §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgïUÁV «£Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑB

• qÉÊeÉ ÀÖgï vÉÆnÖAiÀÄ C¼ÀvÉ: 15 Cr GzÀÝ, 4 Cr CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ 4 Cr D¼À

• ±ÉÃRgÀuÁ vÉÆnÖAiÀÄ C¼ÀvÉ: 5 Cr GzÀÝ, 4 Cr CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ 4 Cr D¼À

PÀæ ÀA «ªÀgÀUÀ¼ÀĨÉÃPÁUÀĪÀ ªÉÆvÀÛ

(gÀÆ.UÀ¼À°è)

1 ¹ªÉÄAlÄ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ, EnÖUÉ/ PÀ®Äè /¸Á°qï ¨ÁèPï EvÁ墽UÉ 30000-00

2 PÀÆ° RZÀÄð 10000-00MlÄÖ ªÉZÀÑ 40000-00AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À 20000-00

gÉÊvÀgÀÄ sÀj¸À ÉÃPÁzÀ ºÀt 20,000-00

3. DgÉhÆîÁè §É¼ÉAiÀÄĪÀ vÉÆnÖ ( ÀºÁAiÀÄzsÀ£À gÀÆ.2500/-)¸À ÀåUÀ¼À ¥ÉÇõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è, eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ªÉÄëUÁV CeÉÆîªÀÅö §ºÀÄ

G¥ÀAiÉÆÃVªÁVzÉ vÀdÕgÀ ¸À®ºÉ ¥ÀqÉzÀÄ D¸ÀPÀÛ gÉÊvÀjUÉ SÁAiÀÄA (Permanent) WÀlPÀzÀ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 10Cr GzÀÝ, 4Cr CUÀ®, MAzÀÄ Cr D¼ÀzÀUÀÄArAiÀÄ£ÀÄß £É®zÀ°è vÉÆÃr CeÉÆïÁ vÉÆnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À - gÀÆ. 2500/-gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ - gÀÆ. 2500/-

4. zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ/¥ÀAZÀUÀªÀå/ fêÁªÀÄÈvÀ vÀAiÀiÁjPÉUÉ ¹ªÉÄAmï vÉÆnÖ(¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À gÀÆ.2000/-)

¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è zÀçªÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ/¥ÀAZÀUÀªÀå/fêÁªÀÄÈvÀ/¸À Àå d£Àå QÃl£Á±ÀPÀ EvÁå¢UÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉUÉ 400°Ã.¸ÁªÀÄxÀåðªÀżÀî ¹ªÀÄAmï vÉÆnÖ MzÀV¸À®Ä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ.ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ PÁAQæmï jAUïì, CxÀªÁ EnÖUÉ, ¹ªÉÄAmï CxÀªÁ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¹ªÉÄAmïvÉÆnÖ ¤«Äð¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ. ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ®¨sÀåªÁUÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¹ªÉÄAmï vÉÆnÖ¤«Äð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

¥Àçw WÀlPÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À gÀÆ.2000/-gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ gÀÆ.2000/-

Page 147: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 353

IV. ¥ÉÆõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ QÃl gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ1. ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ - ¸ÁªÀAiÀĪÀ/¸ÁA¢æÃPÀÈvÀ

UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, JuÉÚ »ArUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ £Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀgÀ sÀPÀëPÀ/

¥ÀgÁªÀ®A© fëUÀ¼ÀÄ /¸À Àå DzsÁjvÀ QÃl £Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ, °AUÁPÀµÀðPÀ§ ÉUÀ¼ÀÄ (Pheramonetraps) EvÁå¢ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁA¢æÃPÀÈvÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, JuÉÚ »ArUÀ¼ÀÄ,

eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ £Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀgÀ sÀPÀëPÀ/ ¥ÀgÁªÀ®A© fëUÀ¼ÀÄ, À Àå DzsÁjvÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ ¥sÉgÀªÉÆãï mÁæö¥ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è §¼À À®ÄC£ÀĪÀÄw ¤ÃrgÀĪÀ EvÀgÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À Àå ÀAgÀPÀëPÀ OµÀ¢üUÀ¼À RjâUÉCªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ.

PÀȶ E¯ÁSÉ,vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ, d¯Á£ÀAiÀÄ£À C©üªÀÈ¢Ý E¯ÁSÉ, ¥À±ÀÄ ¸ÀAUÉÆÃ¥À£ÁE¯ÁSÉ, gÁdå ÀPÁðgÀzÀ EvÀgÉ E¯ÁSÉ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ, PÀȶ«±Àé«zÁ央AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ/ zsÁgÀªÁqÀ/gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ EwÛÃa£À CxÀªÁZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀgÀ PÀgÁgÀÄ M¥ÀàAzÀzÀ£ÀéAiÀÄ ««zsÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À RjâUÉPÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

±ÉÃPÀqÀ 50 jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É w½¹gÀĪÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥sÀ Á£ÀĨsÀ« gÉÊvÀjUÉMzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¥Àæw ºÉPÀÖgïUÉ UÀjµÀÖ gÀÆ. 2500/- gÀAvÉ ¥Àæw gÉÊvÀgÀ ¥sÀ Á£ÀĨsÀUÀ½UÉ UÀjµÀÖ 1 ºÉPÀÖgï¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À MzÀV¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ.

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À - gÀÆ. 2500/-gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ - gÀÆ. 2500/-

2.¸À Àåd£Àå/¥ÁætÂd£Àå QÃl £Á±ÀPÀ vÀAiÀiÁjPÉUÉ ¥Áè¹ÖPï qÀæAUÀ¼ÀÄ (¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À gÀÆ. 400/-)

• ¥Àçw ¥sÀ Á£ÀĨsÀ« gÉÊvÀjUÉ 200 °Ãlgï C¼ÀvÉAiÀÄ MAzÀÄ qÀæªÀiï£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.• vÀdÕjAzÀ/C£ÀħsÀ« gÉÊvÀjAzÀ À Àå d£Àå /¥ÁætÂd£Àå QÃl£Á±ÀPÀ vÀAiÀiÁjPÁ

vÁAwçPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ UÁçªÀÄ/¸ÀܼÀzÀ gÉÊvÀjUÉ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ¥Àçw WÀlPÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À gÀÆ.400/-gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ gÀÆ.400/-

V. eÁ£ÀĪÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ G¥À PÀ ÀħÄUÀ¼ÀÄ

1.JgÀqÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤®ÄèªÀ eÁUÀPÉÌ £É®ºÁ ÀÄ (10' X12' «¹ÛÃtð)eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ¸ÀUÀt ªÀÄvÀÄÛ UÀAd® ¥ÉÆïÁUÀzÀAvÉ ¸ÀAUÀæ» À®Ä F WÀlPÀªÀ£ÀÄß

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr GvÉÛÃf À ÁVzÉ.¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:-

PÀæ.¸ÀA. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆvÀÛ1.

£É®PÉÌ ±ÀºÀ Á¢/PÀqÀ¥À PÀ®ÄèUÀ½UÉ (3' X'2 )CxÀªÁ 4000.00

Page 148: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 354

¸ÀܽÃAiÀĪÁV zÉÆgÀPÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ½UÉ2 ¹ªÉÄAmï, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ 3000.003 PÀÆ° ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 150.004 UÀAd® ÀAUÀæºÀuÁ vÉÆnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 850.00

MlÄÖ 9000.00AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À 4,500.00

gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ 4,500.00Cost of construction Rs. 75/Sqft

2. §ºÀĪÁ¶ðPÀ ªÉÄë£À ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Þ (¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À gÀÆ.1500/-)¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ AiÀıÀ¹ìUÉ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ CvÁåªÀ±ÀåPÀ. eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½UÉ CUÀvÀå«gÀĪÀ

ªÉÄêÀÅöUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ vÁªÉà §É¼ÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÉÇçÃvÁì» À®Ä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr GzÉÝò¸À®ÁVzÉ.ªÉÄë£À ©Ãd/¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ ¸ÀA ÉÜUÀ½AzÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ.

• JªÉÄä vÀ½ C©üªÀÈ¢Þ PÉÃAzÀæ, PÀÈ.«.«., zsÁgÀªÁqÀ

• L.f.J¥sï.Dgï.L., PÀÈ.«.«. PÁåA¥À ï, zsÁgÀªÁqÀ

• JªÉÄä vÀ½ C©üªÀÈ¢Þ PÉÃAzÀæ, vÉÃUÀÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ

• Dgï.r.¦., PÀÈ.«.«.CAUÀ¼À, zsÁgÀªÁqÀ

• Dgï.r.¦., ºÉ ÀgÀWÀlÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

• ¸ÉAlæ ï ¥sÁqÀgïì ¹Ãqï CAqï ¥sÁqÀgïì ¥sÁgÀªÀiï, ºÉ ÀgÀWÀlÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

• PÉ.JªÀiï.J¥sï., ¸ÀA ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ, ºÉ ÀgÀWÀlÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

• CªÀÄÈvÀ ªÀĺÀ ï vÀ½ ¸ÀAªÀzsÀð£Á PÉëÃvÀæ, CdÓA¥ÀÄgÀ, PÀqÀÆgÀÄ

• ºÀ½îÃPÁgï vÀ½ ÀAªÀzsÀð£Á PÉëÃvÀæ, PÀÄtÂPÉãÀ ºÀ½î, vÀÄgÀĪÉPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄF PɼÀPÀAqÀªÀÅöUÀ¼À£ÀÄß eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ªÉÄëUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁVzÉ B-

§ºÀÄ ªÁ¶ðPÀ ªÉÄë£À §ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄB- PÉÆà M£ï, V¤ ºÀªÉÄîï, rºÉZïJ£ï6, ©ºÉZï18, LfJ¥sïDgïL 3 ªÀÄvÀÄÛ 7

§ºÀÄ ªÁ¶ðPÀ ¢ézÀ¼À ªÉÄêÀÅö B- ¹gÁmÉÆçÃ, UÉʹ£ï, QèmÉÆÃjAiÀiÁ.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À - 1,500/-gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ - 1,500/-

1. eÉãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉ

eÉãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉAiÀÄÄ gÉÊvÀjUÉ DzÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ G¥ÀPÀ ÀÄ§Ä C®èzÉÃeÉãÀÄ £ÉÆtUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÁUÀ Àà±Àð¢AzÀ §É¼ÉUÀ¼À E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ ÀÄvÀÛªÉ. eÉãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ¥ÉnÖUÉ, PÁ®ÉÆä, eÉÆÃqÀuÉUÉ MlÄÖ gÀÆ. 4,000 ºÀt ªÉZÀѪÁUÀÄvÀÛzÉ. eÉãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ §UÉÎPÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ «eÁÕ¤UÀ½AzÀ CxÀªÁ EvÀgÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ vÀdÕjAzÀ UÁçªÀÄ/¸ÀܼÀzÀgÉÊvÀjUÉ ¥ÀÇtð ªÀiÁ»w MzÀV¸À®Ä PÀæÀçªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅözÀÄ.

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À - 2000/-gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ - 2000/-

Page 149: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 355

4.eÉãÀÄ PÉÆAiÀÄÄè AiÀÄAvÀæeÉä£À UÀÆr¤AzÀ eÉãÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä eÉãÀÄ PÉÆAiÀÄÄè AiÀÄAvÀæPÉÌ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr

CªÀPÁ±À PÀ°à À ÁVzÉ. ±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬Ägw zÀgÀzÀ°è ¥Àæw AiÀÄAvÀæPÉÌ UÀjµÀ× gÀÆ.1000/-¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ (gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ gÀÆ.1000/-).¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÉãÀÄ PÉÆÃAiÀÄÄè AiÀÄAvÀæzÀ §¼ÀPÉUÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæwUÁæªÀÄ/¸ÀܼÀPÉÌ UÀjµÀÖ LzÀÄ AiÀÄAvÀæUÀ¼À RjâUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ.

VI. EvÀgÉ ¥ÀÆgÀPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ/WÀlPÀUÀ¼ÀÄ

1. ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÁæªÀÄ/¸ÀܼÀzÀ gÉÊvÀgÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt ªÀÄvÀÄÛ £À«ÃPÀgÀt2. ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÀÄA¥ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀt KSOCA ªÀÄÄSÁAvÀgÀ

¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É, ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ PÀȶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ F »A¢£À¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ GvÉÛÃd£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀAiÀĪÀ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆE¤ßvÀgÉà D ÀPÀÛ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ MPÀÆÌlzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼À DAvÀjPÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀåªÀ ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ tracenet entry PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ MPÀÆÌlUÀ¼ÀdªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. F PÁgÀtPÁÌV MPÀÆÌlUÀ¼À£ÀÄß Mandator£ÁßV £ÉÃ«Ä À ÁVzÉ. FGzÉÝñÀPÁÌV ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ DzsÁjvÀ ¤¢ðµÀÖ ¨É¼É PÀè¸ÀÖgïUÀ¼À PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAzÁ¼ÀĸÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼À (LRP) ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.3C. ¢Ã£À§AzsÀÄ CxÀªÁ qÀæªÀiï ªÀiÁzÀjAiÀÄ UÉÆçgï UÁå¸ï ¸ÁܪÀgÀ ¸ÁÜ¥À£É (UÀjµÀ× ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀgÀÆ.15,000/-¥Àæw ¥sÀ Á£ÀÄ sÀ«UÉ)

¢Ã£À§AzsÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ UÉÆçgï C¤® WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ºÀtPÁ¹£À£ÉgÀªÀÅö ¤ÃqÀ®Ä GzÉÝò¸À®ÁVzÉ. F ªÀiÁzÀjAiÀÄ 2 Cubic Meter WÀlPÀzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉgÀÆ.15000 /- ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À MzÀV¸À®Ä GzÉÝò¸À ÁVzÉ. F WÀlPÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ ÉÃPÀÄ.3D. qÀæªÀiï (¥Éʧgï/¥Áè¹ÖPï) portable ªÀiÁzÀjAiÀÄ eÉÊ«PÀ C¤® ¸ÁܪÀgÀ- (2 Cubic«ÄÃlgï)

£ÀÄjvÀ UÁgÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܽÃAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ®¨sÀå«®è¢gÀĪÀ PÁgÀt CvÀåAvÀ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è J¯Áè ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀ¥Éʧgï qÀæªÀiï portable ªÀiÁzÀjAiÀÄ eÉÊ«PÀ C¤® WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ f ÉèUÀ½AzÀ ¨ÉÃrPɧA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ Regional Biogas Development and

training center, PÀȶ EAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀzÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ¥Éʧgï qÀæªÀiï ªÀiÁzÀjAiÀÄWÀlPÀzÀ PÁgÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ §UÉÎ GvÀÛªÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. F »£Éß ÉAiÀÄ°è 2Cubic «ÄÃlgï C¼ÀvÉAiÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀ

CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ PÁgÀåPÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è FUÁUÀ Éà ¥Éʧgï qÀæªÀiï ªÀiÁzÀjAiÀÄ (Portable) eÉÊ«PÀC¤® ¸ÁܪÀgÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ. WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV vÀªÀÄäªÁå¦ÛAiÀÄ G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ (BPGP) ¥ÀæzÉòPÀ eÉÊ«PÀ C¤® C©üªÀÈ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ ÉÃw PÉÃAzÀæ, PÀȶ

Page 150: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 356

PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, f.PÉ.«.PÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-3330153-335(ªÉƨÉʯï-9901069131) EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð À§ºÀÄzÁVzÉ.

• AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À - 18,000/-

• gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ - 18,000/-

4. PÀȶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ¨ÁrUÉ DzsÁjvÀ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæUÀ¼À (CHSC) ±ÀĮ̥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ PÀȶ «PÁ À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼À C£ÀĸÁgÀ

5.¥sÉÆÃmÉÆà zÁR¯Áw (¥Àçw UÁçªÀÄ / ¸ÀܼÀPÉÌ MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À ªÁ¶ðPÀ gÀÆ.5000/-)¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶUÉ ¥ÀjªÀwð ÀĪÀ°è PÉÊUÉƼÀî®ÁUÀÄwÛgÀĪÀ J®Áè ¥ÀçªÀÄÄR

PÁAiÀÄðPÀçªÀÄUÀ¼À/ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ¥sÉÇÃmÉÆà zÁR®ÁwUÉ CªÀ±ÀåPÀ PÀçªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅözÀÄ. ºÀAvÀºÀAvÀªÁV PÁAiÀÄðPÀçªÀÄzÀ ¥ÀçUÀwAiÀÄ£ÀÄß zÁR° ÀĪÀÅözÀÄ. F ¥sÉÇÃmÉÆà zÁR®ÁwAiÀÄĸÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß EvÀgÉqÉ ¥ÀçZÁgÀ ¥Àr¸À®Ä CªÀ±ÀåPÀªÁV §ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.

• ¥Àçw ¥sÉÇÃmÉÆÃzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀçwUÀ¼À£ÀÄß ¦çAmï ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ¥ÀçwAiÀÄ£ÀÄ߸ÁªÀAiÀĪÀ UÁçªÀÄ/¸ÀܼÀzÀ®Éèà G½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ¥ÀçwAiÀÄ£ÀÄß vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀPÀȶ ¤zÉðñÀPÀjUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀçwAiÀÄ£ÀÄß f®Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀjUÉ DVAzÁUÉÎPÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.

• PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ WÀlPÀPÉÌ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À ¸Á¥sïÖ PÁ¦AiÀÄ£ÀÄß (SoftCopy) ¹.r CxÀªÁ r.«.r.AiÀÄ°è CqÀPÀUÉƽ¹ UÁæªÀÄ/¸ÀܼÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèQ£À ºÉ ÀgÀ£ÀÄߣÀªÀÄÆ¢¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.

VII. ¸ÁªÀAiÀĪÀ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉUÀ¼À PÀè ÀÖgïUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÝ°è PÉÆõÀÖPÀzÀ°è w½¹gÀĪÀWÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄ£Àé¬Ä¹ ¥ÁæAwÃAiÀÄ MPÀÆÌlUÀ¼ÀÄ ¸À°è ÀĪÀ«¸ÀÛøvÀ AiÉÆÃd£Á ªÀgÀ¢ (DPR) UÀ¼À°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉƽ¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

VIII. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ- PÀè ÀÖgï ºÀAvÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ1. logo ¸À»vÀ ¥ÁåQAUï ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ + ºÉÆà ÉÆUÁæªÀiï ¦æAnAUï:

¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ PÀȶ «PÁ À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼À C£ÀĸÁgÀ2. ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀåªÀ ÉÜ/AiÀiÁAwæÃPÀÈvÀ ªÀiÁgÁl §Ar

¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ PÀȶ «PÁ À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼À C£ÀĸÁgÀ3. PÀè ÀÖgï£À ¸ÁªÀÄÆ»PÀ §¼ÀPÉUÁV ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉUÉ aPÀÌ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ:

PÀè ÀÖgï£À ¸ÁªÀÄÆ»PÀ §¼ÀPÉUÁV Weighing balance, sealing machine and

stitching machine, Pulvariser, Cleaning Machine, Destoner etc. FªÀÄÄAvÁzÀ WÀlPÀUÀ¼À RjâUÁV ¥Àæw UÀÄA¦UÉ UÀjµÀÖ gÀÆ. 1,00,000/- UÀ¼À£ÀÄßQæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è «ÄøÀ°qÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F ¸ÀA ÀÌgÀuÁ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁzÀªÀÄnÖUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ/PÀȶ ¸ÀA§A¢üvÀ E¯ÁSÉUÀ¼À/PÀÈ«« UÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀr¹gÀĪÀzÀgÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀéAiÀÄ Rjâ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 151: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 357

4. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÉëÃvÉÆæÃvÀìªÀUÀ¼ÀÄ/eÁvÉæUÀ¼ÀÄ/¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAvÉUÀ¼À DAiÉÆÃd£É EvÁå¢.PÀè ÀÖgï EgÀĪÀ ºÉÆç½AiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁæªÀÄzÀ°è DAiÉÆÃf À§ºÀÄzÁVzÉ.

AiÀiÁªÀÅzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉAiÀÄ ¢£À ªÀiÁgÁl ªÀåªÀ ÉÜAiÀÄ£ÀÄߪÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁVzÉ. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀDAiÉÆÃd£ÉUÁV gÀÆ. 30,000/- UÀ¼À£ÀÄß QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è «ÄøÀ°qÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

IX PÉƬÄè£ÉÆÃvÀÛgÀ ¤ªÀðºÀuÉ (Value chain processing):PÉÆõÀÖPÀzÀ°è w½¹gÀĪÀ PÉƬÄè£ÉÆÃvÀÛgÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄrAiÀÄ°è£À WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæAwÃAiÀÄMPÀÆÌlUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è À¯ÁUÀĪÀ «¸ÀÛøvÀ AiÉÆÃd£Á ªÀgÀ¢ (DPR) UÀ¼À°è¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉƽ À§ºÀÄzÁVzÉ.

Page 152: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 358

C£ÀħAzsÀ-3

¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ÉPÀ̲öðPÉ 2401-00-104-0-12 £À ¥Àj²µÀÖ eÁw G¥ÀAiÉÆÃd£É(422) ªÀÄvÀÄÛ Vjd£À G¥À AiÉÆÃd£É (423) AiÀÄr ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶPÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/WÀlPÀUÀ½UÉ gÉÊvÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀªÀÅ »A¢£À ¸Á°£ÀAvÉAiÉÄà 90% gÀAvÉ2017-18 £Éà ¸Á°£À°èAiÀÄÆ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀrAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀV£À ºÁUÀÆ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÉÆgÀV£À «±ÉõÀ WÀlPÀºÁUÀÄ Vjd£À G¥ÀAiÉÆÃd£É gÉÊvÀgÀÄUÀ½UÉ ±ÉÃ. 90 gÀAvÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/ WÀlPÀUÀ¼ÀĺÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉ.

PÀæ.¸ÀA

PÁgÀåPÀæªÀÄ /WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

(±ÉÃ. 90) (gÀÆ.)

gÉÊvÀgÀªÀAwPÉ (±ÉÃ.10) (gÀÆ.)

1. JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É- ¹ªÉÄAmï PÁAQæmï¨ÁèPï/¸Á°qï ¨ÁèPï/ ºÁgÀÄ §Æ¢ EnÖUÉ §¼À¹¤«Äð¹zÀC. eÉÆÃr CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ15X4X2.5 C¼ÀvÉAiÀÄ eÉÆÃr vÉÆnÖ

15300/- 1700/-

D. MAn CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ-¹ªÉÄAmïPÁAQæmï ¨ÁèPï/¸Á°qï ¨ÁèPï/ ºÁgÀÄ §Æ¢ EnÖUɧ¼À¹ ¤«Äð¹zÀ- 15X4X2.5 C¼ÀvÉAiÀÄ MAzÀÄ vÉÆnÖªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è MAzÀÄ UÉÆÃqÉ

7650/- 850/-

E. eÉÆÃr CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É- PÀqÀ¥ÀPÀ®Äè /±ÀºÀ Á¢ PÀ®Äè/¸ÀܽÃAiÀĪÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¤«Äð¹zÀ -15X4X2.5 C¼ÀvÉAiÀÄ eÉÆÃr vÉÆnÖ

12600/- 1400/-

F. MAn CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ –PÀqÀ¥ÀPÀ®Äè /±ÀºÀ Á¢ PÀ®Äè/¸ÀܽÃAiÀĪÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¤«Äð¹zÀ-15X4X2.5 C¼ÀvÉAiÀÄ MAzÀÄ vÉÆnÖ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°èMAzÀÄ UÉÆÃqÉ

6300/- 700/-

2. d¥Á£ï ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÁA¥ÉÆøïÖ WÀlPÀ 20 Cr GzÀÝ4 Cr CUÀ® 3 Cr JvÀÛgÀ MAzÀÄ WÀlPÀPÉÌ

7200/- 800/-

3. C. §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï –qÉÊeÉ ÀÖgï vÉÆnÖ 10’X4’X4’±ÉÃRgÀuÁ vÉÆnÖ 4’X4’X4’

25200/- 2800/-

D. §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï – 36000/- 4000/-

Page 153: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 359

qÉÊeÉ ÀÖgï vÉÆnÖ 15’X4’X4’±ÉÃRgÀuÁ vÉÆnÖ 5’X4’X4’

4. zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ/¥ÀAZÀUÀªÀå/ fêÁªÀÄÈvÀvÀAiÀiÁjPÉUÉ ¹ªÉÄAmï vÉÆnÖ

3600/- 400/-

5. CeÉÆïÁè ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ±Á±ÀévÀ vÉÆnÖ -10†X4’X1’ 4500/- 500/-6. C. ¸ÁªÀAiÀĪÀ/¸ÁA¢æÃPÀÈvÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ

UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, JuÉÚ »ArUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ £Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ,¥ÀgÀ sÀPÀëPÀ/ ¥ÀgÁªÀ®A© fëUÀ¼ÀÄ /¸À Àå DzsÁjvÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ, °AUÁPÀµÀðPÀ§ ÉUÀ¼ÀÄ (Pheramone traps)EvÁå¢ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ

¥Àæw ºÉPÀÖgï UÉUÀjµÀÖ gÀÆ.4500/- gÀAvÉ¥Àæw gÉÊvÀjUÉUÀjµÀÖ 1 ºÉPÀÖgï¥ÀæzÉñÀPÉÌ

±ÉÃ.10 gÀgÉÊvÀgÀªÀAwUÉ

D. À Àåd£Àå/¥ÁætÂd£Àå QÃl£Á±ÀPÀ vÀAiÀiÁjPÉUÉ ¥Áè¹ÖPïqÀæªÀiïUÀ¼ÀÄ 200°Ã.

gÀÆ. 720/- gÀÆ. 80/-

D. ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd «vÀgÀuÉ ¥Àæw JPÀgÉUÉ gÀÆ.1575/- gÀAvÉ (UÀjµÀ× MAzÀÄ ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀPÉÌ)

±ÉÃ. 90 gÀjAiÀiÁ¬Äw

±ÉÃ. 10 gÀgÉÊvÀgÀªÀAwUÉ

7 C. eÉãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉ 3600/- 400/-D.eÉãÀÄ PÉÆAiÀÄÄè AiÀÄAvÀæ 1800/- 200/-

8 C.¢Ã£À§AzsÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ UÉÆçgï C¤® WÀlPÀ¸ÁܪÀgÀ 2 cmt C¼ÀvÉ

27000/- 3000/-D. ªÉÄl¯ï qÀæªÀiï ªÀiÁzÀjAiÀÄ eÉÊ«PÀ C¤® ¸ÁܪÀgÀ¸ÁÜ¥À£É: 2 cmt C¼ÀvÉ

E.¥Áè¹ÖPï/¥Éʧgï qÀæªÀiï portable ªÀiÁzÀjAiÀÄ eÉÊ«PÀC¤® ¸ÁܪÀgÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ – 2 cmt C¼ÀvÉ

32400/- 3600/-

9. JgÀqÀÄ ºÀ ÀÄ ¤®ÄèªÀ eÁUÀPÉÌ £É®ºÁ ÀÄ(UÀAd®¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ vÉÆnÖAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ) 10’X12 «¹ÛÃtð

8100/- 900/-

10.

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À ¸À¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå ¸À¹UÀ¼ÀĺÁUÀÆ vÀgÀPÁj ©ÃdUÀ¼ÀÄ. ¥Àæw gÉÊvÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉUÀjµÀÖ gÀÆ. 1000/- gÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

±ÉÃ. 90 gÀjAiÀiÁ¬Äw

±ÉÃ. 10gÀgÉÊvÀgÀªÀAwUÉ

Page 154: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 360

«ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼ÀÄ

1. JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉC) eÉÆÃr CAPÀtzÀ vÉÆnÖ - ¹ªÉÄAmï PÁAQæmï ¨ÁèPï/¸Á°qï ¨ÁèPï/ ºÁgÀÄ §Æ¢ EnÖUÉ

§¼À¹ ¤«Äð¹zÀ WÀlPÀJgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀÅ÷ ¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸À Àå

ªÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀÅ÷ MAzÀÄ GvÀÛªÀĸÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÉ¤¹zÉ. ¸ÀܽÃAiÀĪÁV JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ GvÁàzÀ£É ºÁUÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄߥÉÇæÃvÁì» À®Ä, PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ eÉÆÃr CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ.

JgɺÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä vÉÆnÖUÀ¼À°è vÀÄA© À®ÁzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀPÀZÁÒªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 30-40 ¢£À CgÉ PÀ¼É¬Ä¸ÀĪÀÅözÀÄ CvÀåªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F QçAiÉÄUÉC£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ®Ä MAzÉà vÉÆnÖAiÀÄ §zÀ®Ä JgÀqÀÄ vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. DUÀMAzÀÄ vÉÆnÖAiÀÄ°è ºÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ vÉÆnÖAiÀÄ°è PÀZÁÒªÀ ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¹CgÉ PÀ½AiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÅö ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖgÀ°è ªÉÆzÀ® vÉÆnÖAiÀÄ°è UÉƧâgÀvÀAiÀiÁgÁVgÀÄvÀÛzÉ. C°èAzÀ ºÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß §ÉÃ¥Àðr¹ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ vÉÆnÖUÉ ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. F jÃw¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV JgÀqÀÆ vÉÆnÖUÀ¼À°è CgÉPÀ½AiÀÄÄ«PÉ CxÀªÁ JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÉ£ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. ªÉZÀÑ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä JgÀqÀÄ vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr vÉÆnÖUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è¤«Äð ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ.

«£Áå¸À/ CAPÀtzÀ C¼ÀvÉ :-15 Cr GzÀÝ x 4 Cr CUÀ® x 2.5 Cr JvÀÛgÀzÀ JgÀqÀÄeÉÆÃr vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð ÀĪÀÅzÀÄ.

CAPÀtPÉÌ ZÀ¥ÀàgÀ :- ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¤Ãj¤AzÀ ºÁUÀÆ §ÉùUÉ PÁ®zÀ°è ©¹°¤AzÀgÀPÀëuÉ MzÀV¸À®Ä ZÀ¥ÀàgÀ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. ªÀÄgÀzÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À UÀjUÀ½AzÀ F ZÀ¥ÀàgÀªÀ£ÀÄߤ«Äð À§ºÀÄzÀÄ.

ZÀ¥ÀàgÀzÀ C¼ÀvÉ :- 20 Cr GzÀÝ x 15 Cr CUÀ® x 10 Cr JvÀÛgÀ¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:-

PÀæ.¸ÀA. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆvÀÛ1. EnÖUÉ CxÀªÁ PÁAQæÃmï ¨ÁèPï /¸Á°qï ¨ÁèPï CxÀªÁ

DgÀƧÆzÀÄ EnÖUÉ5658.00

2 ¹ªÉÄAmï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ 4300.003 PÀÆ° ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 2300.004

ZÀ¥ÀàgÀ ¤ªÀiÁðt -20 Cr x 15 Cr x 10 Cr (ªÀÄgÀzÀPÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À UÀjUÀ½AzÀ ¤«Äð¹zÀ ZÀ¥ÀàgÀ

2000.00

5 JgɺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ-5 PÉ.f. 2000.006 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 742.00

MlÄÖ 17000.00AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À 15300.00

gÉÊvÀgÀÄ §sÀj¸À§ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀAwPÉ 1700.00Cost of construction Rs. 56.60 /cft

Page 155: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 361

D) MAn CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É - ¹ªÉÄAmï PÁAQæmï ¨ÁèPï/¸Á°qï ¨ÁèPï/ ºÁgÀħƢ EnÖUÉ §¼À¹ ¤«Äð¹zÀ WÀlPÀ

¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ C¼ÀvÉAiÀÄ JgɺÀļÀÄWÀlPÀªÀ£ÀÄß C¥ÉÃQë¸ÀÄwÛgÀĪÀ »£Éß ÉAiÀÄ°è MAn CAPÀtzÀ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ.

C¼ÀvÉ- 15 Cr GzÀÝ x 4 Cr CUÀ® x 2.5 Cr JvÀÛgÀzÀ MAzÀÄ vÉÆnÖ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°èMAzÀÄ UÉÆÃqÉ ¤«Äð ÀĪÀÅzÀÄ. UÉÆÃqÉAiÀÄ°è gÀAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ JgɺÀļÀÄUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌCªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¤Ãj¤AzÀ ºÁUÀÆ §ÉùUÉ PÁ®zÀ°è ©¹°¤AzÀgÀPÀëuÉ MzÀV¸À®Ä ZÀ¥ÀàgÀ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. ªÀÄgÀzÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À UÀjUÀ½AzÀ F ZÀ¥ÀàgÀªÀ£ÀÄߤ«Äð À§ºÀÄzÀÄ.

¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:- ªÉÄÃ É eÉÆÃr CAPÀtPÉÌ w½¹gÀĪÀ CzsÀðzÀµÀÄÖAiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À gÀÆ. 7650-00

gÉÊvÀgÀÄ §sÀj¸À§ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀAwPÉ gÀÆ. 850-00E. eÉÆÃr CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ - PÀqÀ¥À PÀ®Äè /±ÀºÀ Á¢ PÀ®Äè/¸ÀܽÃAiÀĪÁVzÉÆgÉAiÀÄĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¤«Äð¹zÀ WÀlPÀ

¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:-PÀæ.¸ÀA. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆvÀÛ1.

±ÀºÀ Á¢/PÀqÀ¥À PÀ®ÄèUÀ½UÉ 3' x '25800.00

2 ¹ªÉÄAmï, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ 2000.003 PÀÆ° ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 1650.004

ZÀ¥ÀàgÀ ¤ªÀiÁðt -20 Cr x 15 Cr x 10 Cr (ªÀÄgÀzÀPÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À UÀjUÀ½AzÀ ¤«Äð¹zÀ ZÀ¥ÀàgÀ

2000.00

5 JgɺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ-5 PÉ.f. 2000.006 EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 550.00

MlÄÖ 14000.00AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À 12600-00

gÉÊvÀgÀÄ §sÀj¸À§ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀAwPÉ 1400-00Cost of construction Rs. 46.60 /cft

F) MAn CAPÀtzÀ JgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É - PÀqÀ¥À PÀ®Äè /±ÀºÀ Á¢PÀ®Äè/¸ÀܽÃAiÀĪÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¤«Äð¹zÀ WÀlPÀ

C¼ÀvÉ- 15 Cr GzÀÝ x 4 Cr CUÀ® x 2.5 Cr JvÀÛgÀzÀ MAzÀÄ vÉÆnÖ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è MAzÀÄ UÉÆÃqÉ ¤«Äð ÀĪÀÅzÀÄ. UÉÆÃqÉAiÀÄ°è gÀAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ JgɺÀļÀÄUÀ¼À¸ÀAZÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¤Ãj¤AzÀ ºÁUÀÆ §ÉùUÉ PÁ®zÀ°è©¹°¤AzÀ gÀPÀëuÉ MzÀV¸À®Ä ZÀ¥ÀàgÀ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. ªÀÄgÀzÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À UÀjUÀ½AzÀ FZÀ¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À§ºÀÄzÀÄ.

¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:- ªÉÄÃ É eÉÆÃr CAPÀtPÉÌ w½¹gÀĪÀ CzsÀðzÀµÀÄÖAiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À gÀÆ. 6300-00

gÉÊvÀgÀÄ §sÀj¸À§ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀAwPÉ gÀÆ. 700-00

Page 156: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 362

2. d¥Á£ï ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÁA¥ÉÆøïÖ WÀlPÀ20 Cr GzÀÝ 4 Cr CUÀ® 3 Cr JvÀÛgÀ WÀlPÉÌ

d¥Á£ï ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è UÀÄArUÀ¼À §zÀ®Ä £É®zÀ ªÉÄÃ É PÀ°è£À ZÀ¥ÀàrUÀ½AzÀ vÉÆnÖUÀ¼À£ÀÄߪÀiÁqÀ ÁUÀÄvÀÛzÉ. UÁ½AiÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ JgÀqÀÄ PÀ®Äè ZÀ¥ÀàrUÀ¼À ªÀÄzsÉå 2-3" CAvÀgÀ«qÀ ÉÃPÀÄ. vÉÆnÖAiÀÄ PɼÀ sÁUÀzÀ°è cement flooring£ÉÆA¢UÉ ¥ÉÆõÀPÁA±À§¹zÀÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. F «zsÁ£À¢AzÀ ¸ÀvÀé sÀjvÀ GvÀÛªÀÄ PÁA¥ÉÆøïÖvÀAiÀiÁj À§ºÀÄzÁVzÉ.

vÉÆnÖAiÀÄ «£Áå À:20 Cr GzÀÝ x 4 Cr CUÀ® x 3 Cr JvÀÛgÀ (1/2 Cr ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ M¼ÀUÉ)

PÀ®Äè ZÀ¥ÀàrUÀ¼À C¼ÀvÉ:3 Cr x 2 Cr - 24 PÀ®Äè ZÀ¥ÀàrUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:-

PÀæ.¸ÀA. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆvÀÛ1.

±ÀºÀ Á¢/PÀqÀ¥À PÀ®ÄèUÀ½UÉ 3' x '2 ªÀÄvÀÄÛ cement flooring 4800.00

2 ¹ªÉÄAmï, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ªÉZÀÑ 2000.003 PÀÆ° ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 1200.00

MlÄÖ 8000.00AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À 7200-00

gÉÊvÀgÀÄ §sÀj¸À§ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀAwPÉ 800-00Cost of construction Rs. 33.30/cft

µÀgÁ: ¥Àæw ¥sÀ Á£ÀĨsÀ« gÉÊvÀjUÉ 2 WÀlPÀPÉÌ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À MzÀV¸À®ÄCªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ.

3 .§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É:PÀȶ vÁådå, ÀUÀtÂ, UÀAd® ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ - EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ vÉÆnÖAiÀÄ°è ºÁQ,

PÉƼɹ, CzÀjAzÀ §gÀĪÀ zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀ ÀÄÛªÀÅ÷ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §zÀ°UÉ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀªÁV §¼À À§ºÀÄzÁVzÉ. F zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄtÂÚ£À ¸ÁªÀAiÀĪÀºÉÆ¢PÉ ªÉÄÃ É ¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁrzÀ°è, ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ¸ÀÄzsÁj ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄtÂÚ£ÀgÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj ÀĪÀÅzÀÄ, ¤ÃgÀÄ »r¢qÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀ÷åðªÀ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ QÃlªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

§AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï¤AzÁUÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ:-

• §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ ºÁUÀÄ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV§¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

• G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ CtÄfëUÀ¼ÁzÀ CgÉhÆøÉàöÊj®A ªÀÄvÀÄÛ gÀAdPÀ PÀgÀV¸ÀĪÀ ¸ÀÆPÁëöätÄfëUÀ¼ÀÄ F ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À ¥À®ªÀvÀÛvÉ ¸ÀÄzsÁj À®Ä¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

Page 157: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 363

• DAmÁUÉƤ¶ÖPï ²°ÃAzsÀæªÁzÀ mÉæöÊPÉÆqÀªÀiÁð ÀºÀ EzÀgÀ°èzÉ.

• §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄÄ PÀȶ vÁådå, ÀUÀt ªÀÄvÀÄÛ UÀAd®UÀ¼À «Ä±ÀætªÁzÀÝjAzÀgÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ÀºÁAiÀÄPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

• §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgï ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄÄ ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj ÀÄvÀÛzÉ.C. §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgïUÁV «£Áå À ªÀÄvÀÄÛ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑB

• qÉÊeÉ ÀÖgï vÉÆnÖAiÀÄ C¼ÀvÉ: 10 Cr GzÀÝ, 4 Cr CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ 4 Cr D¼À

• ±ÉÃRgÀuÁ vÉÆnÖAiÀÄ C¼ÀvÉ: 4 Cr GzÀÝ, 4 Cr CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ 4 Cr D¼ÀPÀæ ÀA «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ªÉÆvÀÛ (gÀÆ.UÀ¼À°è)

1¹ªÉÄAlÄ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ, EnÖUÉ/ PÀ®Äè /¸Á°qï¨ÁèPï ÷ EvÁå¢UÀ½UÉ

20000-00

2 PÀÆ° RZÀÄð 8000-00

MlÄÖ ªÉZÀÑ 28000-00

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À 25200-00

gÉÊvÀgÀÄ sÀj¸À ÉÃPÁzÀ ºÀt 2800-00

D. §AiÉÆÃqÉÊeÉ ÀÖgïUÁV «£Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑB

• qÉÊeÉ ÀÖgï vÉÆnÖAiÀÄ C¼ÀvÉ: 15 Cr GzÀÝ, 4 Cr CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ 4 Cr D¼À

• ±ÉÃRgÀuÁ vÉÆnÖAiÀÄ C¼ÀvÉ: 5 Cr GzÀÝ, 4 Cr CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ 4 Cr D¼À

PÀæ ÀA «ªÀgÀUÀ¼ÀĨÉÃPÁUÀĪÀ ªÉÆvÀÛ

(gÀÆ.UÀ¼À°è)

1 ¹ªÉÄAlÄ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ, EnÖUÉ/ PÀ®Äè /¸Á°qï ¨ÁèPï EvÁ墽UÉ 30000-00

2 PÀÆ° RZÀÄð 10000-00MlÄÖ ªÉZÀÑ 40000-00AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À 36000-00

gÉÊvÀgÀÄ sÀj¸À ÉÃPÁzÀ ºÀt 4000-00

Cost of construction Rs. 125/cft

4. zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ/¥ÀAZÀUÀªÀå/ fêÁªÀÄÈvÀ vÀAiÀÄjPÉUÉ ¹ªÉÄAmï vÉÆnÖ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è zÀçªÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ

UÉƧâgÀ/¥ÀAZÀUÀªÀå/fêÁªÀÄÈvÀ/¸À Àå d£Àå QÃl£Á±ÀPÀ EvÁå¢UÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉUÉ 400°Ã.¸ÁªÀÄxÀåðªÀżÀî ¹ªÀÄAmï vÉÆnÖ MzÀV¸À®Ä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ.ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ PÁAQæmï jAUïì, CxÀªÁ EnÖUÉ, ¹ªÉÄAmï CxÀªÁ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¹ªÉÄAmïvÉÆnÖ ¤«Äð¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ. ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ®¨sÀåªÁUÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¹ªÉÄAmï vÉÆnÖ¤«Äð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

Page 158: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 364

¥Àçw WÀlPÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À gÀÆ.3600/-gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ gÀÆ.400/-

5. CeÉÆïÁè ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ SÁAiÀÄA vÉÆnÖ¸À ÀåUÀ¼À ¥ÉÇõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è, eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ªÉÄëUÁV CeÉÆîªÀÅö §ºÀÄ

G¥ÀAiÉÆÃVªÁVzÉ vÀdÕgÀ ¸À®ºÉ ¥ÀqÉzÀÄ D¸ÀPÀÛ gÉÊvÀjUÉ SÁAiÀÄA (Permanent) WÀlPÀzÀ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 10Cr GzÀÝ, 4Cr CUÀ®, MAzÀÄ Cr D¼ÀzÀUÀÄArAiÀÄ£ÀÄß £É®zÀ°è vÉÆÃr CeÉÆïÁ vÉÆnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À - gÀÆ. 4500/-gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ - gÀÆ. 500/-

6. C) ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ - ¸ÁªÀAiÀĪÀ/¸ÁA¢æÃPÀÈvÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ,eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, JuÉÚ »ArUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ £Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀgÀ sÀPÀëPÀ/ ¥ÀgÁªÀ®A© fëUÀ¼ÀÄ

/¸À Àå DzsÁjvÀ QÃl £Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ, °AUÁPÀµÀðPÀ§ ÉUÀ¼ÀÄ (Pheramone traps) EvÁå¢ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁA¢æÃPÀÈvÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, JuÉÚ »ArUÀ¼ÀÄ,

eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ £Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀgÀ sÀPÀëPÀ/ ¥ÀgÁªÀ®A© fëUÀ¼ÀÄ, À Àå DzsÁjvÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ ¥sÉgÀªÉÆãï mÁæö¥ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è §¼À À®ÄC£ÀĪÀÄw ¤ÃrgÀĪÀ EvÀgÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À Àå ÀAgÀPÀëPÀ OµÀ¢üUÀ¼À RjâUÉCªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ.

PÀȶ E¯ÁSÉ,vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ, d¯Á£ÀAiÀÄ£À C©üªÀÈ¢Ý E¯ÁSÉ, ¥À±ÀÄ ¸ÀAUÉÆÃ¥À£ÁE¯ÁSÉ, gÁdå ÀPÁðgÀzÀ EvÀgÉ E¯ÁSÉ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ, PÀȶ«±Àé«zÁ央AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ/zsÁgÀªÁqÀ/gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ EwÛÃa£À CxÀªÁZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀgÀ PÀgÁgÀÄ M¥ÀàAzÀzÀ£ÀéAiÀÄ ««zsÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À RjâUÉPÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

±ÉÃPÀqÀ 90 jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É w½¹gÀĪÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥sÀ Á£ÀĨsÀ« gÉÊvÀjUÉMzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¥Àæw ºÉPÀÖgïUÉ UÀjµÀÖ gÀÆ. 4500/- gÀAvÉ ¥Àæw gÉÊvÀgÀ ¥sÀ Á£ÀĨsÀUÀ½UÉ UÀjµÀÖ 1 ºÉPÀÖgï¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À MzÀV¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ.

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À - gÀÆ. 4500/-gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ - gÀÆ. 500/-

D) ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ©Ãd «vÀgÀuɺÀ¹gÉ®É UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ¸À Àå ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅözÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄtÂÚUÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ

ªÀ ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj ÀĪÀÅözÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄtÂÚ£À gÀZÀ£É, ¤ÃgÀÄ »r¢lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁUÀÆ eÉÊ«PÀQçAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj ÀĪÀ°è §ºÀ¼À ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¹gÉ®É UÉƧâgÀzÀ ©ÃdUÀ¼ÁzÀ ¸Ét§Ä,qÀAiÀÄAZÀ ªÀÄÄvÁAzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À À®Ä F ¨É¼ÉUÀ¼À ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ±Éà 90 gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¥ÀæwJPÀgÉUÉ gÀÆ.1575/-gÀ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀAvÉ ¥Àæw gÉÊvÀjUÉ UÀjµÀ× MAzÀÄ ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À¤ÃqÀ®Ä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ.

Page 159: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 365

7. C. eÉãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉeÉãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉAiÀÄÄ gÉÊvÀjUÉ DzÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ G¥ÀPÀ ÀħÄ. C®èzÉÃ

, eÉãÀÄ £ÉÆtUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÁUÀ Àà±Àð¢AzÀ §É¼ÉUÀ¼À E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ ÀÄvÀÛªÉ. eÉãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ¥ÉnÖUÉ, PÁ®ÉÆä, eÉÆÃqÀuÉUÉ MlÄÖ gÀÆ. 4,000 ºÀt ªÉZÀѪÁUÀÄvÀÛzÉ. eÉãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ §UÉÎPÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ «eÁÕ¤UÀ½AzÀ CxÀªÁ EvÀgÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ vÀdÕjAzÀ gÉÊvÀjUÉ ¥ÀÇtðªÀiÁ»w MzÀV¸À®Ä PÀçªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À - 3600/-gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ - 400/-

D. eÉãÀÄ PÉÆAiÀÄÄè AiÀÄAvÀæeÉä£À UÀÆr¤AzÀ eÉãÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä eÉãÀÄ PÉÆAiÀÄÄè AiÀÄAvÀæPÉÌ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr

CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ. ±ÉÃ.90gÀ jAiÀiÁ¬Ägw zÀgÀzÀ°è ¥Àæw AiÀÄAvÀæPÉÌ UÀjµÀ× gÀÆ.1800/-¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ (gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ gÀÆ.200/-).

8. C)¢Ã£À§AzsÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ UÉÆçgï UÁå¸ï ¸ÁܪÀgÀ ¸ÁÜ¥À£ÉD) ªÉÄl¯ï qÀæªÀiï ¥ÉÆÃmÉð§¯ï ªÀiÁzÀjAiÀÄ eÉÊ«PÀ C¤® ¸ÁܪÀgÀ ¸ÁÜ¥À£É:¢Ã£À§AzsÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ UÉÆçgï C¤® WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É/ ªÉÄl¯ï qÀæªÀiï ªÀiÁzÀjAiÀÄ

eÉÊ«PÀ C¤® ¸ÁܪÀgÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀÅö ¤ÃqÀ®Ä GzÉÝò¸À®ÁVzÉ. FªÀiÁzÀjAiÀÄ 2 Cubic Meter WÀlPÀzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ gÀÆ.27000/- ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À MzÀV¸À®ÄGzÉÝò¸À ÁVzÉ. F WÀlPÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄߺÉÆA¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ. ¥sÀ¯Á£ÀÄ sÀ«UÀ¼ÀÄ C¥ÉÃQë¹zÀ°è ªÉÄl¯ï qÀæA ªÀiÁzÀjAiÀÄ WÀlPÀªÀ£ÀÄß ÀºÀEzÉà zÀgÀzÀ°è ¸Áܦ¹PÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À - 27,000/-gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ - 3000/-

E) ¥Áè¹ÖPï/¥Éʧgï qÀæªÀiï portableªÀiÁzÀjAiÀÄ eÉÊ«PÀ C¤® ¸ÁܪÀgÀ- (2 Cubic «ÄÃlgï)£ÀÄjvÀ UÁgÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܽÃAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ®¨sÀå«®è¢gÀĪÀ PÁgÀt CvÀåAvÀ

¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è J¯Áè ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀ

¥Éʧgï qÀæªÀiï portable ªÀiÁzÀjAiÀÄ eÉÊ«PÀ C¤® WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ f ÉèUÀ½AzÀ ¨ÉÃrPÉ

§A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ Regional Biogas Development and training center, PÀȶEAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀzÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ¥Éʧgï qÀæªÀiï ªÀiÁzÀjAiÀÄ WÀlPÀzÀ PÁgÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀħUÉÎ GvÀÛªÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. F »£Éß ÉAiÀÄ°è 2 Cubic «ÄÃlgï C¼ÀvÉAiÀÄWÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr CªÀPÁ±À PÀ°à À ÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ

PÁgÀåPÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è FUÁUÀ Éà ¥Éʧgï qÀæªÀiï ªÀiÁzÀjAiÀÄ (Portable) eÉÊ«PÀ C¤® ¸ÁܪÀgÀ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ. WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV vÀªÀÄä ªÁå¦ÛAiÀÄ G¥ÀCgÀtå ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ(BPGP) ¥ÁæzÉòPÀ eÉÊ«PÀ C¤® C©üªÀÈ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ ÉÃw PÉÃAzÀæ, PÀȶ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ,

Page 160: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 366

f.PÉ.«.PÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-3330153-335 (ªÉƨÉʯï-9901069131)EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À - 32400/-gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ - 3600/-

9. JgÀqÀÄ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤®ÄèªÀ eÁUÀPÉÌ £É®ºÁ ÀÄ (10' X12' «¹ÛÃtð) eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ¸ÀUÀtªÀÄvÀÄÛ UÀAd® ¥ÉÆïÁUÀzÀAvÉ ¸ÀAUÀæ» À®Ä F WÀlPÀªÀ£ÀÄß AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr GvÉÛÃf À ÁVzÉ.

¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:-PÀæ.¸ÀA. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆvÀÛ1. £É®PÉÌ ±ÀºÀ Á¢/PÀqÀ¥À PÀ®ÄèUÀ½UÉ (3' X '2 )CxÀªÁ

¸ÀܽÃAiÀĪÁV zÉÆgÀPÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ½UÉ

4000.00

2 ¹ªÉÄAmï, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ 3000.003 PÀÆ° ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 1150.004 UÀAd® ÀAUÀæºÀuÁ vÉÆnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 850.00

MlÄÖ 9000.00AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr MzÀV¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À 8100.00

gÉÊvÀgÀ ªÀAwPÉ 900.00Cost of construction Rs. 75/Sqft

10. vÉÆÃlUÁjPÁ ¨É¼ÉUÀ¼À À¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå À¹UÀ¼ÀÄvÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ¼À ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄzÉÆA¢UÉ C£ÀĵÁÖ£À¥ÀæzÉñÀzÀ°è vÉÆÃlUÁjPÁ ¨É¼ÉUÀ¼À À¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå À¹UÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ À®Ä w½¸À ÁVvÀÄÛ,DzÀgÉ ºÀ®ªÀÅ f Éè/vÁ®ÆèPÀÄ/ºÉÆç½UÀ¼À°è F PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß MUÀÆÎr¹ C£ÀĵÁÖ£À UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛªÁzÀ »£Éß ÉAiÀÄ°è F WÀlPÀUÀ½UÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À PÀ°à¸À®Ä GzÉÝò¸À ÁVzÉ. J Éè°è ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ (Convergence) ¸ÁzsÀå«®èªÉÇÃCAxÀºÀ PÀqÉUÀ¼À°è vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ zÀgÀPÀgÁj£À C£ÀéAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ90 gÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ vÉÆÃlUÁjPÁ ɼÉUÀ¼À ¸À¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå¸À¹UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À®Ä w½ À ÁVzÉ. ¥Àæw ¥sÀ Á£ÀÄ sÀ« gÉÊvÀ¤UÉ UÀjµÀÖ gÀÆ. 1000/- ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄßF GzÉÝñÀPÉÌ §¼À¹PÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À ÁVzÉ.

*****

Page 161: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 367

¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ PÀȶ «PÁ À AiÉÆÃd£É (PKVY)¦ÃpPÉ:

PÉÃAzÀæ ¥ÀÄgÀ ÀÌøvÀ National Mission on Sustainable Agriculture

C©üAiÀiÁ£ÀzÀrAiÀÄ°è£À ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ PÀȶ «PÁ À AiÉÆÃd£É(PKVY) C£ÀÄß 2015-16£Éà ¸Á°¤AzÀC£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ À ÁUÀÄwÛzÉ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ À®Ä PÉÃAzÀæ:gÁdåzÀ ¥Á®Ä 60:40C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ J¯Áè f¯ÉèUÀ¼À°è ºÁUÀÆ vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è 50JPÀgÉUÀ¼À PÀè ÀÖgïUÀ¼À°è C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ À ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ PÀȶ «PÁ À AiÉÆÃd£ÉAiÀĪÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼À£ÀéAiÀÄ f¯ÉèUÀ¼À ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ Àj ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°èºÁUÀÆ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉ PÀrªÉÄ EgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÀè ÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ ÁVzÉ. gÁdåzÀ¥Àæw f¯ÉèAiÀÄ ¥Àæw vÁ®ÆèQ£À°è ªÀÄÆgÀjAzÀ £Á®ÄÌ PÀè ÀÖgïUÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 545 É¼É DzsÁjvÀ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀè ÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß 2017-18 £Éà ¸Á°£À°èªÀÄÄAzÀĪÀgÉ À ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

GzÉÝñÀ:¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ PÀȶ «PÁ À AiÉÆÃd£É (PKVY) AiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR GzÉÝñÀªÀÅ ¸ÁªÀAiÀĪÀ

PÀȶAiÀÄ°è ¥Àj ÀgÀ Éßû GvÁàzÀ£Á ¥ÀzÀÞwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ vÁAwæPÀvÉ §¼ÀPɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ G½PÉ gÀ»vÀ, UÀÄtªÀÄlÖzÀÀÄgÀQëvÀ DºÁgÀzÀ GvÁàzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. EzÉà vÀvÀézÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PKVY

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄÆ PÀè ÀÖgï (UÀÄZÀÒ) ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è UÁæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ,Participatory Guarantee System (PGS) ( ÀºÀ sÁVvÀé SÁvÀj AiÉÆÃd£É) ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀt¥ÀzÀÞw C£ÀÄ Àj¹ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì» ÀĪÀÅzÀÄ.

PKVY PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C£ÀĵÁ×£À:¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ PÀȶ «PÁ À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr gÉÊvÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À gÀZÀ£É, ªÀÄtÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ

ºÁUÀÆ «±ÉèõÀuÉ, Lead Resource person (LRP)UÀ¼À DAiÉÄÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ ÉÃw, UÀÄA¦£ÀgÉÊvÀgÀÄUÀ½UÉ vÀgÀ ÉÃw ºÁUÀÆ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀæªÁ À, ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ, ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ ºÁUÀÆ eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À GvÁàzÀ£Á WÀlPÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄßPÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ¸Á°£À°è PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ eÉÊ«Pï PÀȶ PÉÃAzÀæ (NCOF),WÁfAiÀiÁ¨Ázï¤AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ gÁdåzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð» ÀÄwÛgÀĪÀ 10 ¥ÁæzÉòPÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛUÀ¼À(Regional Council) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ PGS zsÀÈrüÃPÀgÀt PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄßPÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.

2017-18 £Éà ¸Á°£À°è F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV gÀÆ. 1333.00 ®PÀëUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄßPÁ¬ÄÝj¸À ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß PKVY ªÀiÁUÀð ÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀµÀðzÀQæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ gÀÆ 2.8959 ®PÀëUÀ¼ÀÄ/PÀè ÀÖgïUÉ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹,f¯Áè ZÁ®£Á ¸À«ÄwAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. C£ÀĪÉÆâvÀ QæAiÀÄAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄCªÀ±ÀåPÀ«gÀĪÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß DzÀåvÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÆzÀ°UÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ ªÉZÀѪÀiÁqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ PÀȶ «PÁ À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 2017-18 £Éà ¸Á°£À°è C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ À ÉÃPÁzÀPÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÀ«£À ¥ÀæªÀiÁt ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼ÀÄ PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀ¢AzÀ¤ÃqÀ ÁVzÀÄÝ «ªÀgÀ C£ÀħAzsÀ-1 gÀ°è ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

Page 162: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 368

C£ÀħAzsÀ-1¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ PÀȶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÀ«£À ¥ÀæªÀiÁt

ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄPÀæ.¸ÀA.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ UÀjµÀÖ ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£À(gÀÆ. UÀ¼À°è) ¥Àæw PÀè À Ögï UÉ

µÀgÁ

ªÉÆzÀ®£ÉÃ

ªÀµÀð

JgÀqÀ£ÉÃ

ªÀµÀð

ªÀÄÆgÀ£ÉêÀµÀð

1. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ°è (Participatory Guarantee System(PGS)) ¥Àæw PÀè À Ögï £À J¯Áè WÀlPÀ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÁ¶ðPÀQæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß f¯Áè¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ZÁ®£Á¸À«Äw¬ÄAzÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É¥ÀqÉAiÀÄ ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.

1.1 ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ°è(Participatory GuaranteeSystem(PGS)) £ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä50 JPÀgÉ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀDAiÉÄÌ ºÁUÀÆ C°è£À gÉÊvÀgÀÄUÀ¼ÀUÀÄA¥ÀÄUÀÆr¸ÀÄ«PÉ.

--- ---- ---- ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ°è(Participatory GuaranteeSystem (PGS)) £ÀÄßC¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä, ªÀÄÆgÀĪÀµÀðUÀ½UÉ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄßMzÀV¸À ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

1.1.1 UÀÄA¥ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è vÀgÀ ÉÃw: 50JPÀgÉ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀgÉÊvÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄA¥ÀÄUÀÆr¹¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ PÀè ÀÖgï gÀa¸À®Ä¸À sÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ZÀZÉðUÀ¼À£ÀÄßDAiÉÆÃf ÀĪÀÅzÀÄ @ gÀÆ.200/¥Àæw gÉÊvÀjUÉ

10000 0 0 PÀè ÀÖgï gÀa¸À®Ä 50 JPÀgÉAiÀÄPÀȶ AiÉÆÃUÀå sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄßUÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ D¥ÀæzÉñÀzÀ gÉÊvÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄßUÀÄA¥ÀÄUÀÆr¹ PÀè ÀÖgï gÀa¸À®ÄC£ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À sÉUÀ¼À£ÀÄߺÁUÀÆ ZÀZÉðUÀ¼À£ÀÄßDAiÉÆÃf ÀĪÀÅzÀÄ.

1.1.2 CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀæªÁ¸À: AiÉÆÃd£Á¥ÀæzÉñÀzÀ gÉÊvÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀAiÀĪÀPÀȶ vÁPÀÄUÀ½UÉ CzsÀåAiÀÄ£À¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄå®Ä @ gÀÆ.200/¥Àæw gÉÊvÀjUÉ

10000 0 0 AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ°è UÀÄA¥ÀÄgÀZÀ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀPÀȶAiÀÄ §UÉÎ CjªÀŪÀÄÆr¸À®Ä ºÁUÀÆ GvÁàzÀ£ÁvÁAwæPÀvÉAiÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CzsÀåAiÀÄ£À¥ÀæªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

1.1.3 PÀè ÀÖgï/UÀÄA¥ÀÄ gÀZÀ£É, PGS UÉgÉÊvÀgÀ ¥ÀæweÉÕ, ºÁUÀÆ MAzÀÄPÀè ÀÖgï UÉ M§â Lead ResourcePerson (LRP) £ÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

0 0 0 50 JPÀgÉAiÀÄ AiÉÆÃd£Á¥ÀæzÉñÀzÀ PÀè ÀÖgï ¤AzÀ M§âgÉÊvÀgÀ£ÀÄß Lead ResourcePerson (LRP) £ÁßV DAiÉÄ̪ÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj LRP AiÀÄÄPÀè ÀÖgï £À Trainer of TrainerAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

1.1.4 ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ°è vÀgÀ ÉÃw:PÀè ÀÖgï/UÀÄA¦£À ¸ÀzÀ ÀåjUɸÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ §UÉÎvÀgÀ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf ÀĪÀÅzÀÄ

60000 0 0 E¯ÁSÉAiÀÄÄNCOF/RCOF/ICAR ºÁUÀÆPÀÈ«« UÀ¼À vÀdÕgÀÄUÀ¼À¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ

Page 163: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 369

(3 vÀgÀ ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß @ gÀÆ.20000/- ¥Àæw vÀgÀ ÉÃwUÉ)

¥ÀævÉåÃPÀªÁV ªÀÄÆgÀÄvÀgÀ ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃd£ÁC£ÀĵÁ×£ÀzÀ ªÉÆzÀ®£Éà DgÀÄwAUÀ¼ÉƼÀUÁVDAiÉÆÃf ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæzÉñÀzÀvÀgÀ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄßDAiÉÆÃf ÀĪÀÅzÀÄ.vÀgÀ ÉÃw «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:C. ¸À¹ªÀÄr vÀAiÀiÁjPÉ §UÉÎD. ºÀ¹gÉ É UÉƧâgÀ ¸À¹UÀ¼À£ÉqÀÄ«AiÀÄÄPÉ (Bund planting),««zsÀ¸ÁªÀAiÀĪÀ/eÉÊ«PÀ/zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀUÉƧâgÀ EvÁå¢UÀ¼ÀGvÁàzÀ£É/§¼ÀPÉ §UÉÎE. eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ, eÉÊ«PÀ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À, ¸À ÀåªÀÄÆ®QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À GvÁàzÀ£É ºÁUÀƧ¼ÀPÉ §UÉÎF. ¥ÀAZÀUÀªÀå, ©ÃeÁªÀÄÈvÀºÁUÀÆ fêÁªÀÄÈvÀUÀ¼ÀGvÁàzÀ£É ºÁUÀÆ §¼ÀPÉ §UÉÎ.G. eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ ºÁUÀÆeÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀzÀ°è, ºÀ¤¤ÃgÁªÀjAiÀÄ°è ºÁUÀƹA¥ÀgÀuÉUÀ¼À°è §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ§UÉÎ.

MlÄÖ 80000 0 0

1.2 PGS ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀt ºÁUÀÆUÀÄt¤AiÀÄAvÀæt

1.2.1 PGS ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtzÀ §UÉÎJgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À vÀgÀ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄßAiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀÄA¦¤AzÀDAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀ LRP UÉDAiÉÆÃf ÀĪÀÅzÀÄ (@ gÀÆ.200/¥Àæw ¢£ÀPÉÌ ¥Àæw LRP UÉ)

400 0 0 vÀgÀ ÉÃw «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:

• gÉÊvÀgÀÄUÀ¼À £ÉÆAzÀtÂ

• ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ°èGvÁàzÀ£ÁvÁAwæPÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À zÁR¯Áw

• ªÁ¶ðPÀQæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉvÀAiÀiÁjPÉ §UÉÎ

• ¸À sÉ ºÁUÀÆvÀgÀ ÉÃwUÀ¼À ªÀ»UÀ¼ÀªÀÄvÀÄÛ CAQ CA±ÀUÀ¼À¤ªÀðºÀuÉ

• PGS zÀÈrüÃPÀgÀtPÉÌ

Page 164: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 370

UÀÄA¥À£ÀÄß M¼À¥Àr¸À®ÄLRP UÉ EgÀĪÀDqÀ½vÁvÀäPÀ ¥ÁvÀæªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝj

1.2.2 vÀgÀ ÉÃvÀÄzÁgÀgÀ vÀgÀ ÉÃw: ¥ÀæwLRP UÉ @ gÀÆ. 250 ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ, ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ½UÉ

0 750 0 E¯ÁSÉAiÀÄÄNCOF/RCOF/ICAR ºÁUÀÆPÀÈ«« UÀ¼À vÀdÕgÀÄUÀ¼À¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¥Àæw LRPUÉ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀvÀgÀ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄßDAiÉÆÃf ÀĪÀÅzÀÄvÀgÀ ÉÃw «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:

• ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄt¤AiÀÄAvÀæt

• ¸ÁªÀAiÀĪÀGvÁàzÀ£ÉUÀ¼À¥ÁåPÉÃfAUï,¯Éç°AUï¨ÁæöåArAUï ªÀÄvÀÄÛªÀiÁgÁl

• eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ ºÁUÀÆeÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀvÀAiÀiÁjPÉUÁV¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀÄÆ®¨sÀÆvÀ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄ߸ÀÈf¸ÀĪÀ §UÉÎ

1.2.3 D£À ÉÊ£ï £ÉÆAzÀtÂ: UÀÄA¦£À ¥Àæw¸ÀzÀ Àå gÉÊvÀgÀÄUÀ¼À E-£ÉÆAzÀtÂUÁV @ gÀÆ. 100/-

0 5000 5000 Participatory GuaranteeSystem (PGS)zÀÈrüÃPÀgÀtPÁÌV UÀÄA¦£À¸ÀzÀ ÀågÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ«ªÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ (viz; PÉëÃvÀæEwºÁ¸À, C£ÀĸÀj¹zÀ ¨É¼É¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ, §¼À¹zÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀªÀiÁ»w, gÉÊvÀgÀ ¥ÀæweÉÕ,¸À sÉUÀ¼ÀÄ, vÀgÀ ÉÃwUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ)D£À ÉÊ£ï £ÉÆAzÁ¬Ä¸À®Ä. ¥ÀæwUÀÄA¦£À qÉÃmÁ ¤ªÀðºÀuÉUÁVqÉÃmÁ JAnæ D¥ÀgÉÃlgïºÁUÀÆ ¸À®ºÉUÁgÀgÀ ¸ÉêÉAiÀħ¼ÀPÉ.

1.2.4 ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ ºÁUÀƪÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë (¥Àæw ¸Á°£À°è ¥ÀæwPÀè ÀÖgï UÉ 21 ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀAvÉ @

3990 3990 3990 AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄtÄÚªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ ºÁUÀÆ«±ÉèõÀóuÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ

Page 165: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 371

gÀÆ.190 ¥Àæw ªÀiÁzÀjUÉ). PKVYAiÉÆÃd£ÉAiÀÄr EzÀÄ CªÀ±ÀåªÁVPÉÊUÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄRWÀlPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄA¦£À LRP AiÀÄdªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjAiÀÄ«±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄßgÁdå/PÉÃAzÀæ/ICAR/SAU¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°èªÀiÁr¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ªÀÄtÄÚ¥ÀjÃPÉë ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀªÉÄÃ¯É UÀÄA¦£À ¸ÀzÀ ÀågÀÄUÀ½UɸÀÆPÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÁàzÀ£ÁvÁAwæPÀvÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

1.2.5 AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß (50JPÀgÉ) ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÉ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß,§¼À¹zÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À ªÀiÁ»w,C£ÀĸÀj¹zÀ ¨É¼É ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ,¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀUÀ¼À §¼ÀPÉEvÁå¢ PGS ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtzÀrzÁR°¸À®Ä @ gÀÆ. 100 ¥Àæw¸ÀzÀ ÀåjUÉ

5000 5000 5000 AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ°èvÉgÉAiÀįÁUÀĪÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°èAiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ gÉÊvÀ¸ÀzÀ ÀågÀÄUÀ¼À PGS¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÉÌ ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ¨ÉøÁAiÀÄ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß (hard andsoft copy)D UÀÄA¦UɸÀA§AzsÀ¥ÀlÖ data entryoperator ºÁUÀÆconsultant gÀªÀgÀĤªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

1.2.6 vÀ¥Á¸ÀuÁ ¨sÉÃn: UÀÄA¦£À LRP¬ÄAzÀ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀzÀ (50JPÀgÉ) ¸ÀzÀ ÀågÀ d«Ää£À PÉëÃvÀævÀ¥Á¸ÀuÉUÁV (¥Àæw vÀ¥Á¸ÀuÁ¨sÉÃnUÉ gÀÆ. 400 gÀAvÉ ¥Àæw¸Á°£À°è ªÀÄÆgÀÄ PÉëÃvÀævÀ¥Á¸ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ)

1200 1200 1200 PGS ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtzÀ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ C£ÀĵÁ×£ÀzÀzÀȶ֬ÄAzÀ AiÉÆÃd£Á¥ÀæzÉñÀzÀ (50 JPÀgÉ) ¥Àæw¸ÀzÀ ÀågÀ d«Ää£À PÉëÃvÀævÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄߥÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ D UÀÄA¦£ÀLead ResourcePerson(LRP) £ÀdªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄDZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ gÉÊvÀgÀ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄLRP AiÀÄdªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ

Page 166: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 372

¥ÀzÀÞwUÀ¼À §UÉÎ gÉÊvÀgÀÄUÀ½UɪÀÄ£ÀªÀjPÉ/ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄ߸ÀºÀ ¤Ãr ¢£ÀZÀjAiÀÄ°èzÁR°¸À ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.

1.2.7 ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼À¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±À«±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß NABL ªÀiÁ£ÀåvÉ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°èPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. (@ gÀÆ. 10,000¥Àæw ªÀiÁzÀjAiÀÄAvÉ ¥Àæw PÀè ÀÖgï UÉ8 ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ)

0 80000 80000 NCOF/RCOF UÀ¼À¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀGvÀà£ÀßUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß LRPUÀ¼ÀÄ DAiÀÄÝ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ¸ÀAUÀ滹 ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèÃóµÀuÉ(pesticides and chemicalresidues) UÁV NABLªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉPÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.

1.2.8 ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtzÀ ±ÀÄ®Ì 0 2000 0 PÉëÃvÀæ vÀ¥Á¸ÀuÉ, zÁR¯ÁwUÀ¼À¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀªÀiÁzÀjUÀ¼À ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ±ÉõÁA±À «±ÉèõÀuÉAiÀÄ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ PGS¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

1.2.9 PGS ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀgÀtPÁÌVDqÀ½vÁvÀäPÀ ªÉZÀÑ ¥Àæw PÀè ÀÖgï UÉ.

26150 16900 16900 AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀ (50JPÀgÉ)zÀ°è£À PÀbÉÃjAiÀÄ ¨ÁrUÉ,data entry operatorºÁUÀÆ consultant gÀÄUÀ¼ÀªÉÃvÀ£À, office furniture,PÀA¥ÀÆålgï, ¦æAlgï,stationary, ºÁUÀÆ EvÀgɪÉZÀÑUÀ½UÁV.

MlÄÖ 36740 114840 1120902. AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀ/PÀè À Ögï £À°èAiÀÄ ¥ÉÆõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ Biological Nitrogen

Harvesting2.1 ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É ¥Àæw PÀè À Ögï £À ªÁ¶ðPÀ

QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß f¯Áè¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ZÁ®£Á¸À«Äw¬ÄAzÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É¥ÀqÉAiÀÄ ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2.1.1 PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶUÉ¥ÀjªÀvÀð£É (landpreparatory activities forconversion to organic)-@ gÀÆ. 1000/- ¥Àæw JPÀgÉAiÀÄAvÉ 50 JPÀgÉUÀ½UÉ

50000 50000 50000 ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀAiÀĪÀPÀȶUÉ ¥ÀjªÀwð¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄßC£ÀĸÀj¸À®Ä [Buffering ofland by makingpits/hedges aroundland to preventcontamination]

Page 167: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 373

2.1.2 ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨ÉøÁAiÀÄ ¥ÀzÀÞwC£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ; ¸ÁªÀAiÀĪÀ©Ãd Rjâ CxÀªÁ¸ÁªÀAiÀĪÀ £À Àðj ¨É¼É ÀĪÀÅzÀÄ@ gÀÆ. 500 ¥Àæw JPÀgÉUÉ ¥ÀæwªÀµÀðPÉÌ 50 JPÀgÉUÀ½UÉ (CAvÀgÀ¨ÉøÁAiÀÄ/«Ä±Àæ ¨É¼É EvÁå¢)

25000 25000 25000 ªÁ¶ðPÀ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ¸ÀÆPÀÛ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨É¼É ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄߥÀæ ÁÛ¦¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ©Ãd/¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸À¹UÀ¼À£À Àðj ªÀiÁqÀ®Ä ¥Àæw gÉÊvÀjUɨsÀÆ«Ä ¹zÀÞvÉ, ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ,PÀÆ° ªÉZÀÑ EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ½UÁV¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀªÀÅzÀÄ.

2.1.3 ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ/¥ÀjPÀgÀ GvÁàzÀ£ÁWÀlPÀUÀ¼À (¥ÀAZÀUÀªÀå,©ÃeÁªÀÄÈvÀ ºÁUÀÆ fêÁªÀÄÈvÀEvÁå¢) ¸ÁÜ¥À£É @ gÀÆ.1500/- ¥Àæw WÀlPÀPÉÌ ¥ÀæwJPÀgÉAiÀÄAvÉ 50 JPÀgÉUÀ½UÉ

75000 0 0 UÀÄA¦£À ¥Àæw gÉÊvÀ ¸ÀzÀ ÀåjUÉ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ/¥ÀjPÀgÀ GvÁàzÀ£ÁWÀlPÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀqÀæªÀiï, UÁè ï, ¥Áè¹ÖPï¨Ál°UÀ¼ÀÄ, ¸ÉàçÃAiÀÄgï, ¦ü®ÖgïEvÁå¢ UÀ¼À RjâUÁV¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄߤÃqÀĪÀÅzÀÄ.

2.1.4 eÉÊ«PÀ ¸ÁgÀd£ÀPÀ PÉÆAiÀÄÄèUÁV¸À¹ £ÉqÀĪÀÅzÀÄ-Vèj¹rAiÀi,¸É ÉâäAiÀÄ EvÁå¢(Biological NitrogenHarvesting Planting-Gliricidia, Sesbania etc.)@ gÀÆ. 1000 ¥Àæw JPÀgÉAiÀÄAvÉ50 JPÀgÉUÀ½UÉ

50000 25000 25000 UÀÄA¦£À ¥Àæw gÉÊvÀ ¸ÀzÀ ÀåjUÉGliricidia, SesbaniaEvÁå¢ ©Ãd Rjâ ºÁUÀÆ©vÀÛ£ÉUÁV/£ÉqÀĪÀÅzÀPÁÌV,¨sÀÆ«Ä ¹zÀÞvÉ/¦mï UÀ¼ÀÄ,PÀÆ° EvÁå¢UÁV¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄߤÃqÀĪÀÅzÀÄ.

2.1.5 ¸À ÀåªÀÄÆ® ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀGvÁàzÀ£Á WÀlPÀUÀ¼ÀÄ (neemcake, neem oil) @ gÀÆ.1000/- ¥Àæw WÀlPÀPÉÌ/¥ÀæwJPÀgÉAiÀÄAvÉ 50 JPÀgÉUÀ½UÉ

50000 0 0 UÀÄA¦£À ¥Àæw gÉÊvÀ ¸ÀzÀ ÀåjUɸÀ ÀåªÀÄÆ® ¥ÀzÁxÀð(botanical extracts) UÀ¼ÀGvÁàzÀ£Á WÀlPÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉUÁV¨ÉÃPÁUÀĪÀ qÀæªÀiï, UÁè¸ï,¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, ¸ÉàçÃAiÀÄgï,¦ü®Ögï EvÁå¢ UÀ¼ÀRjâUÁV¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄߤÃqÀĪÀÅzÀÄ.

MlÄÖ 250000 100000 1000002.2 ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÉÆõÀPÁA±À ¤ªÀðºÀuÉ2.2.1 zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀ

(Nitrogenfixing/Phosphatesolubilising/Potassiummobilising biofertlizer)@ gÀÆ. 500 ¥Àæw JPÀgÉAiÀÄAvÉ

25000 0 0 GvÁàzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ À®ÄUÀÄA¦£À ¥Àæw gÉÊvÀ ¸ÀzÀ ÀåjUÉzÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀRjâ ºÁUÀÆ §¼ÀPÉ(soil/seed application)UÁV ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß

Page 168: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 374

50 JPÀgÉUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

2.2.2 zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ eÉÊ«PÀ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ(Trichoderma viridae,Pseudomonas fluorescens,Metarhizium, Beaveriabassiana, Pacelomyces,Verticillium) @ gÀÆ.500/- ¥Àæw JPÀgÉAiÀÄAvÉ 50JPÀgÉUÀ½UÉ

0 25000 0 gÉÆÃUÀ/QÃl ¤ªÁgÀuÉUÁVUÀÄA¦£À ¥Àæw gÉÊvÀ ¸ÀzÀ ÀåjUÉzÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ eÉÊ«PÀ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À Rjâ ºÁUÀƧ¼ÀPÉ (procurement andapplication) UÁV¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄߤÃqÀĪÀÅzÀÄ.

2.2.3 gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀܽÃAiÀĪÁV ¹UÀĪÀAiÀiÁªÀÅzÉà £ÉʸÀVðPÀ QÃl¤AiÀÄAvÀæt PÉÊUÉƼÀî®Ä @ gÀÆ.500/- ¥Àæw JPÀgÉAiÀÄAvÉ 50JPÀgÉUÀ½UÉ

0 25000 0 £ÉʸÀVðPÀªÁV QÃl ªÀÄvÀÄÛgÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä¥Àæw gÉÊvÀ ¸ÀzÀ ÀåjUÉ£ÉʸÀVðPÀªÁV QÃl ¤AiÀÄAvÀætªÀåªÀ ÉÜ PÉÊUÉƼÀî®Ä¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄߤÃqÀĪÀÅzÀÄ.

2.2.4 ¥sÁ¸ÉáÃmï ¨sÀjvÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀUÉƧâgÀ/gÉhÄʪÀiï UÁæöå£Àįï @gÀÆ. 1000 ¥Àæw JPÀgÉAiÀÄAvÉ 50JPÀgÉUÀ½UÉ

50000 0 0 ªÀÄtÂÚ£À°è gÀAdPÀ ºÁUÀƸÀvÀÄ«£À PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄߤÃV¸À®Ä UÀÄA¦£À ¥Àæw gÉÊvÀ¸ÀzÀ ÀåjUÉ ¥sÁ¸ÉáÃmï ¨sÀjvÀ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ/gÉhÄʪÀiïUÁæöå£Àįï Rjâ ºÁUÀƧ¼ÀPÉ (application) UÁV¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄߤÃqÀĪÀÅzÀÄ.

2.2.5 JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÁWÀlPÀUÀ¼ÀÄ (7’x3’x1’) @ gÀÆ.5000 ¥Àæw WÀlPÀPÉÌ x 50

250000 0 0 UÀÄA¦£À ¥Àæw gÉÊvÀ ¸ÀzÀ ÀåjUÉJgɺÀļÀÄ WÀlPÀ ¤ªÀiÁðt,EnÖUÉ UÉÆÃqÉ ¤ªÀiÁðt,¤ªÀiÁðtzÀ ªÉZÀÑ, JgɺÀļÀÄRjâUÁV, PÀÆ°EvÁå¢UÀ½UÁV¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄߤÃqÀĪÀÅzÀÄ.

MlÄÖ 325000 50000 02.3 PÀȶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ¨ÁrUÉ DzsÁjvÀ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæUÀ¼À ±ÀÄ®Ì2.3.1 PÀȶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄßSMAM ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ

¨ÁrUÉAiÀiÁzsÁjvÀ ¸ÉêÁPÉÃAzÀæUÀ½AzÀ F PɼÀPÀAqÀAiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄߧ¼À ÀĪÀÅzÀÄC. ¥ÀªÀgï n®ègïD. PÉÆãÉÆ «ÃqÀgï

15000 15000 15000 ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀİ觼ÀPÉAiÀiÁUÀ§®è ¨sÀƫĹzÀÞvÁG¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ/¸ÀA¸ÀìgÀuÉ/UÉæÃrAUï/±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt/MPÀÌuÉAiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß SMAMªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀĨÁrUÉAiÀiÁzsÁjvÀ

Page 169: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 375

E. ¥Áår xÉæ±ÀgïF. ¥sÀgÉÆ N¥À£ÀgïG. ¸ÉàçÃAiÀÄgïH. gÉÆ PÁå£ïIÄ. mÉÆÃ¥ï ¥Áå£ï ¨Á宣ïì

AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ¸ÉêÁPÉÃAzÀæ¢AzÀ ¨ÁrUÉUÁV¥ÀqÉAiÀÄ®Ä UÀÄA¦UÉ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄߤÃqÀĪÀÅzÀÄ.

2.3.2 vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À°è ªÁPïE£ï ¸ÀÄgÀAUÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt(As per guidelines ofMIDH)

0 0 0 vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄMIDH AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£Àr«°Ã£ÀUÉƽ¸À®ÄCªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ.

2.3.3 PÉÆnÖUÉ ¤ªÀiÁðt/PÉÆý/ºÀA¢¸ÁPÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀnÖ/PÉÆnÖUÉUÉƧâgÀ GvÁàzÀ£ÉUÁVPÉÊUÉƼÀÀÄzÁVzÉ. (As perthe guidelines of GokulScheme)

0 0 0 ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ¥À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉêÁE¯ÁSÉAiÀÄ Gokul Scheme£Àr «°Ã£ÀUÉƽ¸À®ÄCªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ.

MlÄÖ 15000 15000 150002.4 AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀ (PÀè ÀÖgï) zÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À ¥ÁåQAUï,

¯Éç°AUï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁæöåArAUï2.4.1 PGS logo ¸À»vÀ ¥ÁåQAUï

ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ + ºÉÆïÉÆUÁæªÀiï¦æAnAUï @ gÀÆ. 2500 ¥ÀæwJPÀgÉAiÀÄAvÉ 50 JPÀgÉUÀ½UÉ

0 62500 62500 ¥ÁåQAUï ªÀ ÀÄÛUÀ¼À Rjâ,¯Éç¯ï UÀ¼À ªÀÄÄzÀæt,ºÉÆïÉÆUÁæªÀiï ¦æAnAUïEvÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀGvÀà£ÀßUÀ¼À ¨ÁæöåArAUï FJ®èªÀÇ UÀÄA¦£À LRP AiÀÄdªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶUÉ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀd«Ää£À GvÀà£ÀßUÀ½UÉ PGS-India Green logo ªÀ£ÀÄߺÁUÀÆ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆAqÀ d«Ää£ÀGvÀà£ÀßUÀ½UÉ PGS-IndiaOrganic logo ªÀ£ÀÄߧ¼À ÀĪÀÅzÀÄ. ¯Éç¯ï UÀ¼À°èUÀÄA¦£À ºÉ¸ÀgÀÄ, f¯Éè,vÁ®ÆèQ£À ºÉ ÀgÀ£ÀÄߣÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ.

2.4.2 ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼ÀªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀåªÀ ÉÜ(£Á®ÄÌ ZÀPÀæ ªÁºÀ£À, 1.5 l£ï¯ÉÆÃqï ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ) @ gÀÆ.120000 UÀjµÀÖ ¥Àæw PÀè ÀÖgï UÉ

0 120000 0 ¸ÁªÀAiÀĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À¸ÀAUÀæºÀuÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUɸÁUÁtÂPÁ ªÉZÀÑPÁÌV CxÀªÁ1.5 l£ï ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ £Á®ÄÌZÀPÀæ ªÁºÀ£À RjâUÀƧ¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

2.4.3 ¸ÁªÀAiÀĪÀPÉëÃvÉÆæÃvÀìªÀUÀ¼ÀÄ/eÁvÉæUÀ¼ÀÄ @

0 36330 0 ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶPÉëÃvÉÆæÃvÀìªÀUÀ¼ÀÄ/eÁvÉæUÀ¼À/ªÉÄüÀ

Page 170: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 376

************

gÀÆ. 36330 ¥Àæw PÀè ÀÖgï UÉ UÀ¼À DAiÉÆÃd£ÉUÁV ¸ÁÖ¯ï¨ÁrUÉ, PÀÆ°, ¥ÀæZÁgÀ,¸ÁUÁtÂPÉ ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÁªÉZÀÑPÁÌV §¼À ÀĪÀÅzÀÄ.

MlÄÖ 0 218830 62500

MAzÀÄ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀ/PÀè ÀÖgï UɪÀĺÁªÉÆvÀÛ

706740 498670 289590

Page 171: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 377

À Àå ÀAgÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ

gÁdåzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ PÀȶ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨Á¢ü ÀĪÀ QÃl/gÉÆÃUÀ ¨ÁzsÉUÀ¼À£ÀÄߥÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ¤AiÀÄAwæ À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ滹zÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß QÃl/gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ¸ÀAgÀQë À®Ä CUÀvÀå ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr PÀȶ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV¤AiÀÄAwæ À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ vÁAwæPÀvÉ/vÀAvÀæeÁÕ£À MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ

• eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf À®Ä ºÁUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄßvÀqÉUÀlÖ®Ä eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ºÁUÀÆ eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀUÀ¼À£ÀÄß jAiÀiÁ¬ÄwzÀgÀzÀ°è gÉÊvÀjUÉ «vÀj ÀĪÀÅzÀÄ

• ©Ãd¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂÚ¤AzÀ ºÀgÀqÀĪÀ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀÀ½AzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀQë À®Ä©ÃdªÀ£ÀÄß ©vÀÛ£ÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ½AzÀ G¥ÀZÀj¹©vÀÄÛªÀÅzÀjAzÀ ºÉaÑ£À E¼ÀĪÀj ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV F §UÉÎ gÉÊvÀgÀ°è CjªÀŪÀÄÆr À®Ä ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ DAzÉÆî£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

• ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸À®Ä ¸ÀÄzsÁjvÀ zsÁ£Àå ¸ÀAUÀæºÀuÁ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À£ÀÄßjAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è gÉÊvÀjUÉ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀ §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ÀªÀÄUÀæ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ §UÉÎ gÉÊvÀjUÉ ºÁUÀÆ ¥ÀjPÀgÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ vÀgÀ ÉÃw ºÁUÀÆ P˱À®å¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ

• ©Ãd, gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl£Á±ÀPÀ PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄߥÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV eÁjUÉƽ À®Ä UÀÄt ¤AiÀÄAvÀæt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ

• gÁdåzÀ ««zsÀ PÀȶ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄÄRå ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¨Á¢ü ÀĪÀ CxÀªÁ««zsÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV ºÀoÁvï ¨Á¢ü ÀĪÀ QÃl ºÁUÀÆ gÉÆÃUÀ ¨ÁzsÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉvÀÄvÁðV ¸À Àå ÀAgÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß jAiÀiÁ¬ÄwzÀgÀzÀ°è gÉÊvÀjUÉ «vÀj ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀîÀ®ÁVzÉ.

f¯Áè ªÀ®AiÀÄ AiÉÆÃd£É B gÉÊvÀjUÉ ÀºÁAiÀÄ (2435-00-101-0-63)

f¯Áè ªÀ®AiÀÄ- gÉÊvÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 2017-18 £Éà ¸Á°UÉ ¸À Àå ÀAgÀPÀëuÁG¥ÀPÀgÀtUÀ¼À «vÀgÀuÉUÁV MlÄÖ gÀÆ. 213.99 ®PÀëUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

1. ¸À Àå ÀAgÀPÀëuÁ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À «vÀgÀuÉ B««zsÀ PÀȶ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨Á¢ü ÀĪÀ QÃl/gÉÆÃUÀ/PÀ¼ÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ¸À®ÄªÁV ¸À Àå

¸ÀAgÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä gÉÊvÀjUÉ PÉÊZÁ°vÀ ¸À Àå ÀAgÀPÀëuÁ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃ.50jAiÀiÁ¬ÄwAiÀÄ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ G¥ÀPÀgÀtPÉÌ UÀjµÀÖ gÀÆ. 800/- «ÄÃgÀzÀAvÉ «vÀj ÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÉ MAzÀÄ G¥ÀPÀgÀtPÉÌ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ. ¸À Àå ÀAgÀPÀëuÁ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À «vÀgÀuÉPÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr MlÄÖ gÀÆ. 213.99 ®PÀëUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Page 172: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 378

2017-18 £Éà ¸Á°£À f¯Áè ªÀ®AiÀÄ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£É - gÉÊvÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ:2435-00-101-0-63

(DyðPÀ ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

PÀæ.¸ÀA. f Éè¸À Àå¸ÀAgÀPÀëuÁ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À UÀÄj¨sËwPÀ DyðPÀ

1. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 538 4.302. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ) 875 7.003. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À) 875 7.004. ¨É¼ÀUÁA 3050 24.405. §¼Áîj 938 7.506. ©ÃzÀgï 200 1.607. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 625 5.008. ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 1000 8.009. aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 625 5.0010. aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 625 5.0011. avÀæzÀÄUÀð 1250 10.0012. zÀQët PÀ£ÀßqÀ 343 2.7413. zÁªÀtUÉgÉ 1250 10.0014. zsÁgÀªÁqÀ 0 0.0015. UÀzÀUÀ 875 7.0016. PÀ®§ÄVð 1125 9.0017. ºÁ À£À 1875 15.0018. ºÁªÉÃj 250 2.0019. PÉÆqÀUÀÄ 1250 10.0020. PÉÆïÁgÀ 818 6.5421. PÉÆ¥Àà¼À 53 0.4222. ªÀÄAqÀå 1125 9.0023. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 2125 17.0024. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 380 3.0425. gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 832 6.6526. ²ªÀªÉÆUÀÎ 875 7.0027. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 1500 12.0028. GqÀĦ 225 1.8029. GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 875 7.0030. AiÀiÁzÀVÃgï 375 3.00

MlÄÖ 26752 213.99

Page 173: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 379

2017-18 £Éà ¸Á°£À f¯Áè ªÀ®AiÀÄ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£É - gÉÊvÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ: 2435-00-101-0-63

(DyðPÀ ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

PÀæ.¸ÀA. f Éè

¸À Àå¸ÀAgÀPÀëuÁ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ/ À Àå¸ÀAgÀPÀëuÁG¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

MlÄÖ100-zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ/¥ÀjºÁgÀ

422-¥Àj²µÀÖ eÁwG¥À AiÉÆÃd£É

423-Vjd£ÀG¥À AiÉÆÃd£É DyðPÀ

1. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 3.30 1.00 0.00 4.302. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæ) 7.00 0.00 0.00 7.003. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À) 7.00 0.00 0.00 7.004. ¨É¼ÀUÁA 17.40 5.00 2.00 24.405. §¼Áîj 4.50 2.00 1.00 7.506. ©ÃzÀgï 1.60 0.00 0.00 1.607. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4.00 1.00 0.00 5.008. ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 5.00 2.00 1.00 8.009. aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 5.00 0.00 0.00 5.0010. aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 4.00 1.00 0.00 5.0011. avÀæzÀÄUÀð 10.00 0.00 0.00 10.0012. zÀQët PÀ£ÀßqÀ 2.74 0.00 0.00 2.7413. zÁªÀtUÉgÉ 7.00 2.00 1.00 10.0014. zsÁgÀªÁqÀ 0.00 0.00 0.00 0.0015. UÀzÀUÀ 6.00 1.00 0.00 7.0016. PÀ®§ÄVð 7.00 2.00 0.00 9.0017. ºÁ À£À 12.00 3.00 0.00 15.0018. ºÁªÉÃj 2.00 0.00 0.00 2.0019. PÉÆqÀUÀÄ 8.00 1.00 1.00 10.0020. PÉÆïÁgÀ 6.54 0.00 0.00 6.5421. PÉÆ¥Àà¼À 0.42 0.00 0.00 0.4222. ªÀÄAqÀå 8.00 1.00 0.00 9.0023. ªÉÄʸÀÆgÀÄ 12.00 3.00 2.00 17.0024. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 1.04 1.00 1.00 3.0425. gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 6.65 0.00 0.00 6.6526. ²ªÀªÉÆUÀÎ 6.00 1.00 0.00 7.0027. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 12.00 0.00 0.00 12.0028. GqÀĦ 1.80 0.00 0.00 1.8029. GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 7.00 0.00 0.00 7.0030. AiÀiÁzÀVÃgï 2.00 1.00 0.00 3.00

MlÄÖ 176.99 28.00 9.00 213.99

Page 174: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 380

gÁdå ªÀ®AiÀÄ À Àå ÀAgÀPÀëuÉ AiÉÆÃd£É

PÀȶ ¥ÀjPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄt ¤AiÀÄAvÀæt ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ: 2401-00-103-0-15

2017-18 £Éà ¸Á°£À gÁdå ªÀ®AiÀÄ PÀȶ ¥ÀjPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄt ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É -¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr (2401-00-103-0-15) gÀÆ. 981.00 ®PÀëUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄßMzÀV¸À ÁVzÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ À®Ä AiÉÆÃf À ÁVzÉ.

(DyðPÀ-®PÀëgÀÆ.UÀ¼À°è)

PÀæ.¸ÀA PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ G ɲ

AiÀÄĤmï/ªÀiÁ£À ¨sËwPÀ DyðPÀ

1. UÀÄt ¤AiÀÄAvÀæt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 059 ¸ÀASÉå - 100.00

2.©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀQÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉ PÀÄjvÀ vÀgÀ ÉÃw 059 ¸ÀASÉå 740 74.00

3.eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ºÁUÀÆeÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀæuÁPÁgÀPÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

106 ºÉPÉÖÃgï 35000 175.00

4. ªÉÊeÁÕ¤PÀ zsÁ£Àå ÀAUÀæºÀuÉUÁV ÀÄzsÁjvÀzsÁ£Àå ÀAUÀæºÀuÁ ¥ÉnÖUÉ «vÀgÀuÉ

106 ¸ÀASÉå 5000 37.50

5.

CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV QÃl/gÉÆÃUÀ¤ªÀðºÀuÉUÉ ±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬ÄwAiÀÄ°è¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ (PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ°è«Äà À°qÀ ÁVzÉ)

106 ºÉPÉÖÃgï 189000 594.50

MlÄÖ 981.00

Page 175: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 381

gÁdå ªÀ®AiÀÄ À Àå ÀAgÀPÀëuÉ AiÉÆÃd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼ÀÄ:

1. UÀÄt ¤AiÀÄAvÀæt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ:E¯ÁSÉAiÀÄ°è C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ ÀÄwÛgÀĪÀ ©Ãd, gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl£Á±ÀPÀ PÁAiÉÄÝ

ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV eÁjUÉƽ À®Ä UÀÄt ¤AiÀÄAvÀætPÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß gÀƦ¸À ÁVzÉ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr gÀÆ. 100.00 ®PÀëUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄßMzÀV¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

f ÉèUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß(1) ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ/©ÃdUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¨É É ¤ÃqÀ®Ä(2) ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ zsÁgÀPÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À®Ä(3) PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÉÖõÀ£Àj ºÁUÀÆ zÁR ÉUÀ¼À£ÀÄß

PÀ ɺÁPÀ®Ä vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ(4) ¥Àj«ÃPÀëPÀjUÉ/rîgïUÀ½UÉ vÀgÀ ÉÃw/PÁAiÀiÁðUÁgÀ £ÀqÉ À®Ä vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑ ºÁUÀÆ ¤ªÀÈvÀÛ

C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÉÆPÀzÀݪÉÄ PÀÄjvÀAvÉ ¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉåUÀ¼À ªÉZÀÑ(5) ¥Àj«ÃPÀëPÀjUÉ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥ÀjÃPÉë PÉÊUÉƼÀî®Ä QmïUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ

EvÁå¢UÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÉ.

««zsÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄr £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁUÀzÀ eÉÊ«PÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀUÀÄt¤AiÀÄAvÀæt

««zsÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄr £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁUÀzÀ eÉÊ«PÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀĪÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ªÀiÁgÁlªÁUÀÄwÛzÉ. F eÉÊ«PÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À°è QÃl£Á±ÀPÀPÁAiÉÄÝ 1968 ªÀÄvÀÄÛ QÃl£Á±ÀPÀ ¤AiÀĪÀÄ 1971 gÀ£ÀéAiÀÄ ¹L© & Dgï¹ AiÀÄ°è£ÉÆAzÀtÂAiÀiÁzÀ/±ÉqÀÆå¯ï£À°ègÀĪÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß «Ä±Àæt ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛzÉ.EzÀÄ ¸ÀzÀj PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀĪÀÄzÀ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ F§UÉÎ ¤UÁªÀ» À ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. F »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ªÀiÁgÁlªÁUÀĪÀ eÉÊ«PÀªÀ ÀÄÛUÀ¼À°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À CA±ÀUÀ½gÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄßvÉUÉzÀÄ EzÀgÀ ªÉÄÃ É “Sample for detection of lacing with chemical pesticide”JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹ National Institute of Plant Health Management, Pesticides

Management Division, Rajendranagar, Hyderabad, Telangana -500030 E°èUÉ«±ÉèõÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ. «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ PÀAqÀħAzÀ°è,QÃl£Á±ÀPÀ PÁAiÉÄÝ 1968 ªÀÄvÀÄÛ QÃl£Á±ÀPÀ ¤AiÀĪÀÄ 1971 gÀ£ÀéAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÉ.

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ, «±ÉèõÀuÉUÉ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß gÀÆ. 10000.00 + ¸ÉêÁ ±ÀĮ̪À£ÀÄßgÁdå ªÀ®AiÀÄ AiÉÆÃd£É- PÀȶ ¥ÀjPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄt ¤AiÀÄAvÀæt ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ: 2401-00-103-0-15 (AiÉÆÃd£É) ¸À Àå ÀAgÀPÀëuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr G¥À ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ 059 gÀ UÀÄt¤AiÀÄAvÀæt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄqÀrAiÀÄ°è MzÀV¸ÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è ªÉZÀÑ ¨sÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 176: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 382

f¯ÁèªÁgÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ ¤ÃqÀ ÁVzÉPÀæªÀÄ ¸ÀASÉå f Éè ¸ÀASÉå

1 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 092 ¨É¼ÀUÁ« 153 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 184 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 185 §¼Áîj 186 ©ÃzÀgÀ 097 ²ªÀªÉÆUÀÎ 128 ªÀÄAqÀå 069 ªÀÉÄʸÀÆgÀÄ 1210 AiÀiÁzÀVj 1511 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 0912 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÄgÀÄ 0913 avÀæzÀÄUÀð 0614 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 0315 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 1816 GqÀĦ 0317 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0318 ºÁ À£À 0919 ºÁªÉÃj 1520 PÀ®§ÄVð 1821 PÉÆ¥Àà¼À 1222 PÉÆïÁgÀ 0923 PÉÆqÀUÀÄ 0624 UÀzÀUÀ 0625 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 0626 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 0327 zÁªÀtUÉgÉ 1828 zÁgÀªÁqÀ 0929 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 06

MlÄÖ 300

Page 177: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 383

2. ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ºÁUÀÆ ÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉ PÀÄjvÀ vÀgÀ ÉÃw/ DAzÉÆî£ÀPÁAiÀÄðPÀæªÀÄ:

©Ãd¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂÚ¤AzÀ ºÀgÀqÀĪÀ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀÀ½AzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀQë À®Ä©ÃdªÀ£ÀÄß ©vÀÛ£ÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ½AzÀ G¥ÀZÀj¹ ©vÀÄÛªÀÅzÀjAzÀºÉaÑ£À E¼ÀĪÀj ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀ §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqɤªÀðºÀuÉ §UÉÎ ºÉÆç½ ªÀÄlÖzÀ°è gÉÊvÀjUÉ ºÁUÀÆ ¥ÀjPÀgÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ vÀgÀ ÉÃw ¤ÃqÀ®ÄºÁUÀÆ P˱À®å ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß gÀƦ À®ÁVzÉ.¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr gÀÆ.74.00 ®PÀëUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉ PÀÄjvÀ vÀgÀ ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄßDAiÉÆÃf¸À®Ä f¯ÁèªÁgÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À¢AzÀ ºÉÆç½ ªÀÄlÖzÀ°è 60gÉÊvÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf À ÉÃPÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°èd£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, PÀȶ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, QÃl£Á±ÀPÀ vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA ÉÜUÀ¼ÀĺÁUÀÆ ¹ÛçÃ/gÉÊvÀ ±ÀQÛ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¥Àæw ºÉÆç½UÉ MAzÀÄvÀgÀ ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ gÀÆ.10000.00 zÀAvÉ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄߥÀæZÁgÀ, DAzÉÆî£À, ¥ÁævÀåQëPÉ, PÉëÃvÉÆæÃvÀìªÀ ¸ÀÄgÀQëvÀ ¨É¼É GvÁàzÀ£ÉÉ §UÉÎ ªÁå¥ÀPÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛzÁR°ÃPÀgÀtPÁÌV ¤UÀ¢¥Àr À ÁVzÉ. WÀlPÀªÁgÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAvÉ EgÀÄvÀÛªÉ.

PÀæ.¸ÀA «ªÀgÀUÀ¼ÀÄWÀlPÀªÁgÀÄ ªÉZÀÑ(gÀÆ. UÀ¼À°è)

1.ªÁ¸ÀÛ«PÀ ¥ÀæAiÀiÁt ªÉZÀÑ, vÀgÀ ÉÃwAiÀÄ°è ¥ÁævÀåQëPÉ PÉÊUÉƼÀî®Ä¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À RjâUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ªÉZÀÑ

2000.00

2. ®WÀÄ G¥ÀºÁgÀ /Hl gÀÆ. 60/- gÀAvÉ 60 gÉÊvÀjUÉ 3600.00

3.DªÀÄAvÀæt ¥ÀwæPÉ, ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ, ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄÄzÀæt ªÉZÀÑ (©üwÛ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÉÆøÀÖgï vÀAiÀiÁjPÉ) EvÁå¢ 3350.00

4.

G¥À£Áå ÀPÀgÀÄ/«eÁÕ¤UÀ½UÉ GvÉÛÃd£À ¨sÀvÉå (gÀÆ. 350 gÀAvÉ 3ªÀÄA¢UÉ) ºÁUÀÆ ªÁ ÀÛ«PÀ ¥ÀæAiÀiÁt ªÉZÀÑ (E¯ÁSÉAiÀÄC¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹)

1050.00

MlÄÖ 10000.00¸ÀÆZÀ£É: ¢£À sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ÀܽÃAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV CAvÀgÀ WÀlPÀ§zÀ ÁªÀuÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à À ÁVzÉ.

vÀgÀ ÉÃw/ DAzÉÆî£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ AiÀıÀ¹éUÁV C£ÀĸÀj¸À ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ:1. vÀgÀ ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÀȶ E¯ÁSÉ ¹§âA¢, PÀȶ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, PÉÃAzÀç ¸ÀPÁðgÀzÀ

C¢sPÁjUÀ¼ÀÄ, ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA ÉÞUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÉÊvÀgÀ£ÀÄ߸ÀQçAiÀĪÁV vÉÆqÀV¹ ªÀÄÄAUÁgÀÄ ºÁUÀÆ »AUÁgÀÄ ºÀAUÁªÀÄÄUÀ¼À°è PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

2. ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉ PÀÄjvÀ zÀÆgÀzÀ±Àð£À, DPÁ±ÀªÁtºÁUÀÆ ¥ÀwçPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÁå¥ÀPÀ ¥ÀçZÁgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

Page 178: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 384

3. ºÀ ÀÛ¥ÀwçPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢ç¹ gÉÊvÀjUÉ ºÀAZÀĪÀÅzÀÄ.

4. f®ÉèUÀ¼À°è PÉëÃvÀç ¥ÁçvÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

5. ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉ PÀÄjvÀ vÀgÀ ÉÃw K¥Àðr¹zÀ £ÀAvÀgÀUÁæªÀÄ, ¨É¼É, «¹ÛÃtð, ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ gÉÊvÀgÀ ¸ÀASÉå ªÀÄÄAvÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉbÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À Àå¸ÀAgÀPÀëuÁ «¨sÁUÀPÉÌ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

6. gÁdåªÀ®AiÀÄ ¸À Àå ÀAgÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ E¤ßvÀgÉÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼Àr®¨sÀå«gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ DAzÉÆî£À/vÀgÀ ÉÃwPÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀqÉ ÀĪÀÅzÀÄ.

7. ¸ÀzÀj DAzÉÆî£À/ vÀgÀ¨ÉÃw DAiÀiÁ f ÉèUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀȶ «±Àé «zÁ央AiÀÄ/PÉ.«.PÉ«eÁÕ¤UÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀvÉAiÀÄ £ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV£ÀqÉ ÀĪÀÅzÀÄ.

8. ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ DAzÉÆî£À/¸ÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀ §¼ÀPÉ PÀÄjvÀÄ vÀgÀ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄd£À¥Àæw¤¢üUÀ¼À ºÁUÀÆ ÀÄ¢Ý ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ªÁå¥ÀPÀ ¥ÀæZÁgÀ PÉÊUÉÆAqÀÄAiÀıÀ¹éAiÀiÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

9. ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÉëÃvÀæ ¥ÁoÀ±Á ÉPÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°èAiÀÄÆ ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉ PÀÄjvÀgÉÊvÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÉ.

10. gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ªÀÄlÖzÀ°è FUÁUÀ Éà Rjâ¹gÀĪÀ qÀæªÀiïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄPÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹ gÉÊvÀgÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. CªÀ±Àå«zÀÝ°è©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉ PÀÄjvÀ vÀgÀ ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/DAzÉÆî£À WÀlPÀzÀr C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀzÀ qÀæªÀiïUÀ¼À£ÀÄßRjâ¹ §¼À ÀĪÀÅzÀÄ.

11. ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀ §¼ÀPÉ §UÉÎ vÀgÀ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-1gÀ°ègÀĪÀAvÉ vÀªÀÄä f ÉèUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ CxÀªÁ vÀªÀÄUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀvÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ DAzÉÆî£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÁð¢üPÁjUÀ¼À «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2 gÀ°è ¤ÃrzÉ.

12. f ÉèUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ¨É¼ÉUÀ¼À°è ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀ ÉÃwPÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä ¸ÀºÀªÀÄvÀ ªÀåPÀÛ¥Àr ÀĪÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀvÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ/ªÀiÁgÁlgÁgÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀDAzÉÆî£À/¸ÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀ §¼ÀPÉ PÀÄjvÀÄ vÀgÀ ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀvÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀȶ «±Àé «zÁ央AiÀÄzÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA ÉÜUÀ¼À¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁdå ªÀ®AiÀÄ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr ºÁUÀƨsÀÆZÉÃvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ WÀlPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁVC¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀgÀ sÉÃwAiÀÄ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉzÁR°ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ ¸À°è À®Ä ¸ÀÆa À ÁVzÉ.

Page 179: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 385

13. ¨sÀÆZÉÃvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼Àr©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrzÀ ©vÀÛ£É ©ÃdªÀ£Éßà G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀAvÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

14. ¸ÀÄgÀQëvÀ ¨É¼É GvÁàzÀ£É DAzÉÆî£À (GROW SAFE FOOD CAMPAIGN)¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß QÃl/gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ ¤AiÀÄAwæ À®Ä ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀjPÀgÀªÁVzÀÄÝ«ªÉÃZÀ£ÁvÀäPÀªÁV EzÀ£ÀÄß §¼À À¢zÀÝ°è ¨É¼ÉUÀ¼À°è EzÀgÀ ±ÉõÁA±ÀªÀ£ÀÄß MRLVAvÀºÉZÁÑV PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¹A¥Àr¸ÀĪÁUÀ zsÁgÀPÀzÀ ªÉÄÃ É ¤ÃqÀ ÁVgÀĪÀ§¼À ÀĪÀ «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁV C£ÀÄ Àj¹zÀ°è ¨É¼ÉUÀ¼À°è ±ÉõÁA±ÀzÀ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ ¸ÀÄgÀQëvÀ «ÄwVAvÀ®Ä PÀrªÉÄ CxÀªÀ ±ÉõÁA±À E®è¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄßPÁt§ºÀÄzÀÄ.

15. EwÛa£À ¢£ÀUÀ¼À°è ºÀtÄÚ, vÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA§gÀ ¨É¼ÉUÀ¼À°è ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß«ªÉÃZÀ£ÁvÀäPÀªÁV §¼À ÀzÀ PÁgÀt ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀzÀ ±ÉõÁA±À ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ ¸ÀÄgÀQëvÀ«ÄwAiÀÄ£ÀÄß zÁngÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. F ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀzÀ ±ÉõÁA±ÀªÀÅ ªÀÄ£ÀĵÀå, ¥ÁætªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQëUÀ¼À CgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É zÀĵÀàjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀȶªÀÄAvÁæ®AiÀĪÀÅ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ, ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UɸÀÄgÀQëvÀ ¨É¼É GvÁàzÀ£É DAzÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî®Ä AiÉÆÃf¹zÉ.

16. ¸ÀÄgÀQëvÀ É¼É GvÁàzÀ£ÉÉ DAzÉÆî£À- gÉÊvÀjUÉ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À ¸ÀÄgÀQëvÀ ªÀÄvÀÄÛ«ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄļÀî §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr À®Ä F DAzÉÆî£ÀªÀ£ÀÄߺÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F DAzÉÆî£ÀzÀ°è ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀzÀ «ªÉÃZÁvÀäPÀ §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ 5¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀÆvÀæ/¤AiÀĪÀÄ/vÀvÀéUÀ¼ÁzÀ- ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ §¼ÀPÉ, ¤UÀ¢vÀ¦ÃqÉUÀ½UÉ C£ÀĪÉÆâvÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ §¼ÀPÉ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, C£ÀĪÉÆâvÀ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁzÀ «zsÁ£ÀzÀ°è §¼ÀPÉ - F ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀÄ°èUÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¥ÉÆà ÀÖgïìUÀ¼À°è, ©üwÛ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ºÁUÀÄ®¨sÀå«gÀĪÀ ºÉÆrðAUïì ªÀÄvÀÄÛ ¨Áå£ÀgïUÀ¼À°è EzÀgÀ ÉÆUÉÆzÉÆA¢UÉ ªÁå¥ÀPÀ ¥ÀæZÁgÀ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

17. ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ DAzÉÆî£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀ §¼ÀPÉvÀgÀ ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀªÁzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄßPÀqÁØAiÀĪÁV PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ ¸À°è À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.

3 eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀUÀ¼À «vÀgÀuÉB

ªÀÄÄRå ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¨Á¢ü ÀĪÀ QÃl/gÉÆÃUÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À§¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrvÀUÉƽ¹ eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß GvÉÛÃf ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ±ÉÃ.50gÀjAiÀiÁ¬ÄwAiÀÄ°è ¥Àæw ºÉPÉÖÃjUÉ gÀÆ. 500/-«ÄÃgÀzÀAvÉ ¥Àæw gÉÊvÀjUÉ ¥Àæw ºÀAUÁ«ÄUÉ UÀjµÀÖ 2ºÉÃPÉÖÃjUÉ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. F WÀlPÀzÀr ¸À ÀåªÀÄÆ® QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ, eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ, ªÉÆúÀPÀ §¯É ªÀÄvÀÄÛ °AUÁPÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß(Pheramones and Traps) f ÉèAiÀÄ°è£À ¸ÀÞ½ÃAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.¤¢ðµÀÖªÁzÀ ¨É¼ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ QÃl/gÉÆÃUÀPÉÌ ²¥sÁgÀ ÀÄì ªÀiÁrgÀĪÀ ¸À ÀåªÀÄÆ® QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ,

Page 180: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 386

eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀjPÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr gÀÆ.175.00 ®PÀëUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. ªÉÊeÁÕ¤PÀ zsÁ£Àå ÀAUÀæºÀuÉUÁV ÀÄzsÁjvÀ zsÁ£Àå ¸ÀAUÀæºÀuÁ ¥ÉnÖUÉ «vÀgÀuÉBzsÁ£Àå ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ°è zÀªÀ À zsÁ£ÀåUÀ½UÉ PÁqÀĪÀ E°, ºÉUÀÎt, QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ

¨ÁzsÉUÀ½AzÀ DUÀĪÀ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÀ¦à¹ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸À®Ä ¸ÀÄzsÁjvÀ zsÁ£Àå¸ÀAUÀæºÀuÁ ¥ÉnÖUÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁVzÉ. gÉÊvÀjUÉ CzsÀð QéAmÁ°¤AzÀ ºÀvÀÄÛ QéAmÁ¯ï¸ÁªÀÄxÀåðzÀªÀgÉV£À zsÁ£Àå ¸ÀAUÀæºÀuÁ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬ÄwAiÀÄ°è ¥Àæw ¥ÉnÖUÉUÉUÀjµÀÖ gÀÆ. 750/- «ÄÃgÀzÀAvÉ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÉ MAzÀÄ ¥ÉnÖUÉUɹëÄvÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr gÀÆ.37.50 ®PÀëUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄßMzÀV¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3. CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV QÃl ºÁUÀÆ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ B(PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ°è «ÄøÀ°nÖgÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À)gÁdåzÀ ««zsÀ PÀȶ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄÄRå ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¨Á¢ü ÀĪÀ CxÀªÁ

««zsÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV ºÀoÁvï ¨Á¢ü ÀĪÀ QÃl ºÁUÀÆ gÉÆÃUÀ ¨ÁzsÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ vÀÄvÁðV¸À Àå ÀAgÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå. F C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß JAqÀ«ÄPï gÉÆÃUÀºÁUÀÆ QÃlUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ ªÀiÁvÀæ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt¢AzÀ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV §gÀĪÀ QÃl/gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ F ºÀtªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À ÁgÀzÀÄ. ¸ÀzÀjPÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr gÀÆ. 594.50 ®PÀëUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¤¢ðµÀÖªÁzÀ ɼÉUɪÀÄvÀÄÛ QÃl/gÉÆÃUÀPÉÌ PÉÃAzÀæAiÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆAzÀt ¸À«Äw (CIB & RC)²¥sÁgÀ ÀÄì ªÀiÁrgÀĪÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. EzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæPÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä F PɼÀPÀAqÀ «zsÁ£À C£ÀĸÀj ÀĪÀÅzÀÄ.

1. ¨É¼ÉAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ ºÀAvÀzÀ Éèà f ÉèAiÀÄ/vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è gÀavÀªÁVgÀĪÀ QÃl/gÉÆÃUÀ¸ÀªÉðÃPÀëuÉ vÀAqÀ¢AzÀ ¸À«ÄÃPÉë £ÀqÉ ÀĪÀÅzÀÄ.

2. ¸À«ÄÃPÉë ªÀgÀ¢AiÀÄ°è£À ²¥sÁgÀ¹ì£ÀAvÉ QÃl/gÉÆÃUÀ §gÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ §UÉÎ gÉÊvÀjUÉ ªÁå¥ÀPÀ¥ÀæZÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

3. QÃl/gÉÆÃUÀ ¨ÁzsÉ DyðPÀ £ÀµÀÖ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ªÀÄlÖ vÀ®Ä¥ÀĪÀÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À §UÉΪÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

4. PÀȶ «eÁÕ¤UÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀªÉÃðPÀëuÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß CqÀPÀUÉƽ¹ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®ÄPÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ «¨sÁUÀPÉÌ ¥Àæ ÁÛªÀ£É À°è ÀĪÀÅzÀÄ. F ¥Àæ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ°ègÉÆÃUÀ CxÀªÁ QÃl PÀAqÀħA¢gÀĪÀ «¹ÛÃtð, wêÀævÉ, CªÀ±Àå«gÀĪÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀĪÀÄvÀÄÛ CªÀ±Àå«gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢ ÀĪÀÅzÀÄ.

5. ªÀgÀ¢ ¥Àj²Ã°¹zÀ £ÀAvÀgÀ ®¨sÀåvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ºÀt ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F jÃw ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è ±ÉÃ.50gÀ jAiÀiÁ¬ÄwAiÀÄ°è¥Àæw ºÉPÉÖÃjUÉ gÀÆ. 500/-«ÄÃgÀzÀAvÉ ¥Àæw gÉÊvÀjUÉ ¥Àæw ºÀAUÁ«ÄUÉ UÀjµÀÖ 2 ºÉPÉÖÃjUɹëÄvÀUÉƽ¹ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 181: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 387

¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ «¨sÁUÀzÀ DyðPÉÃvÀgÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ ÀĪÀ ªÀiÁUÀð ÀÆaUÀ¼ÀÄf¯Áè ¦ÃqÉ ¸ÀªÉðÃPÀëuÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÁ WÀlPÀ (Pest Surveillance and Advisory Unit):

F vÀAqÀªÀÅö vÀªÀÄä f Éè ºÁUÀÆ vÁ®ÆèQ£À ««zsÀ §É¼ÉUÀ½UÉ vÀUÀ®ÄªÀ QÃl ªÀÄvÀÄÛgÉÆÃUÀUÀ¼À §ÁzsÉ ºÁUÀÆ PÉ®ªÀÅö ºÉƸÀ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ GzÀãªÀªÁUÀĪÀ §UÉΪÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ ¸ÀPÁ®zÀ°è ¤ÃqÀĪÀÅzÀ®èzÉ, ¦ÃqÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ PÁ®PÁ®PÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀævÉPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.

f®Áè ¦ÃqÉ ¸ÀÀªÉðÃPÀëuÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÁ WÀlPÀzÀ ¸À sÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉêÁgÀzÀ°è £ÀqÉ ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸À sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½UÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ «¨sÁUÀPÉ̤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

£ÀªÀÄÆ£É-1 jAzÀ 4gÀ£ÀéAiÀÄ ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ 5 £Éà vÁjÃT£ÉƼÀUÁV ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀÀ «µÀ¥Áæ±À£ÀzÀ¥ÀæPÀgÀt PÀÄjvÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ£É-5gÀ°è PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À Àå¸ÀAgÀPÀëuÁ ±ÁSÉUÉ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 182: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 388

gÁdå ªÀ®AiÀÄ AiÉÆÃd£É -PÀȶ ¥ÀjPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄt ¤AiÀÄAvÀæt(¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ: 2401-00-103-0-15)¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀr 2017-18 £Éà ¸Á°£À sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

(DyðPÀ: ®PÀë gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ sËwPÀ ºÉPÉÖgïUÀ¼À°è )

PÀæªÀĸÀASÉå

f¯ÉèUÀ¼ÀÄ

059 G¥À ¯PÀÌɲó¶ðPÉ 106 G¥À ¯PÀÌɲó¶ðPÉ

UÀÄt¤AiÀÄAvÀætPÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ºÁUÀƸÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À§¼ÀPÉ PÀÄjvÀ vÀgÀ ÉÃw/DAzÉÆî£À

eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ £Á±ÀPÀ,eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

¸ÀÄzsÁjvÀ zsÁ£Àå¸ÀAUÀæºÀuÁ ¥ÉnÖUÉ

«vÀgÀuÉ

DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ sËwPÀ DyðPÀ

1 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 4.00 18 1.80 4500 9.0 267 2.00

2 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (UÁæ) 2.50 11 1.70 500 1.0 167 1.25

3 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (£À) 1.50 17 1.10 250 0.5 100 0.75

4 ɼÀUÁA 5.00 35 3.50 7500 15.0 267 2.00

5 §¼Áîj 3.00 27 2.70 4500 9.0 267 2.00

6 ©ÃzÀgï 4.00 30 3.00 3500 7.0 267 2.00

7 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3.00 18 1.80 7500 15.0 267 2.00

8 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 3.00 16 1.60 1500 3.0 133 1.00

9 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 3.00 26 2.60 1500 3.0 133 1.00

10 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 4.00 34 3.40 1500 3.0 200 1.50

11 avÀæzÀÄUÀð 4.00 22 2.20 3500 7.0 200 1.50

12 zÀQëtPÀ£ÀßqÀ 2.00 17 1.70 500 1.0 67 0.50

13 zÁªÀtUÉgÉ 4.00 24 2.40 3500 7.0 133 1.00

14 zÁgÀªÁqÀ 4.00 14 1.40 3000 6.0 133 1.00

15 UÀzÀUÀ 3.00 11 1.10 4000 8.0 133 1.00

16 PÀ®§ÄVð 8.00 32 3.20 7500 15.0 267 0.50

17 ºÁ À£À 3.00 38 3.80 2500 5.0 133 1.00

18 ºÁªÉÃj 3.00 19 1.90 3500 7.0 133 1.00

19 PÉÆqÀUÀÄ 2.00 16 1.60 250 0.5 133 1.00

20 PÉÆïÁgÀ 3.00 27 2.70 1000 2.0 133 1.00

21 PÉÆ¥Àà¼À 3.00 20 2.00 3750 7.5 133 1.00

22 ªÀÄAqÀå 4.00 31 3.10 2000 4.0 133 1.00

23 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 5.00 33 3.30 3500 7.0 133 1.00

24 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 2.00 18 1.80 1000 2.0 133 1.00

25 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 3.00 37 3.70 5000 10.0 200 1.50

26 ²ªÀªÉÆUÀÎ 3.00 39 3.90 2000 4.0 267 2.00

27 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 4.00 50 5.00 3500 7.0 200 1.50

28 GqÀĦ 1.00 9 0.90 500 1.0 67 2.00

29 GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ 3.00 35 3.50 750 1.5 133 1.00

30 AiÀiÁzÀVÃgï 3.00 16 1.60 3500 7.0 67 0.50

MlÄÖ 100.00 740 74.00 87500 175.0 5000 37.50

Page 183: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 389

C£ÀħAzsÀ-1

2017-18 £Éà ¸Á°£À°è ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ DAzÉÆî£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ ÀÄgÀQëvÀ QÃl£Á±ÀPÀ§¼ÀPÉ vÀgÀ ÉÃwUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀî®Ä f¯ÁèªÁgÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¸À ÁVgÀĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ vÀAiÀiÁjPÁ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À «ªÀgÀ

PÀç.¸ÀA f®ÉèUÀ¼ÀÄ §É¼É QÃl£Á±ÀPÀ vÀAiÀiÁjPÁ ¸ÀA¸ÉÞ1 §ÁUÀ®PÉÆÃmÉ eÉÆüÀ, ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï, PÀ§Äâ, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ EAqÉÆæü ï, dĪÁj, ¹AeÉAl,

¨ÁAiÀÄgï2 §ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÁV, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ qÀÄ¥ÁAmï, ¹AeÉAl3 §É¼ÀUÁA eÉÆüÀ, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ £É®UÀqÀ®É, ºÉ ÀgÀÄ,

ºÀwÛ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï, PÀ§ÄâEAqÉÆæü ï, dĪÁj, ¨ÁAiÀÄgï,CqÀªÀiÁ

4 §¼Áîj §sÀvÀÛ, £É®UÀqÀ®É, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ, eÉÆüÀ,¸ÀÆAiÀÄðPÁAw

AiÀÄĦJ®ï, §ÁAiÀÄgï, Qæ ÀÖ¯ï¥sÁ¸ÉáÃmïì, EAqÉÆæü ï,¦.L.JAl¹Öçøï

5 ©ÃzÀgï eÉÆüÀ, vÉÆUÀj, ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï, ºÉ ÀgÀÄ,GzÀÄÝ

¦¹L, §AiÉÆøÁÖqï qÀÄ¥ÁAmï,AiÀÄÄ.¦.J¯ï.

6 ©eÁ¥ÀÅgÀ eÉÆüÀ, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, vÉÆUÀj,£É®UÀqÀ É, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw

§AiÉÆøÁÖqï, EAqÉÆæü ï,©.J.J¸ï.J¥sï

7 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ gÁV, ¨sÀvÀÛ , eÉÆüÀ, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ EAqÉÆæü ï, gÁå°¸ï8 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ gÁV, §sÀvÀÛ, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ dĪÁj, gÁå°¸ï. JPÉì ï,

¹AeÉAl9 aPÀ̧¼Áî¥ÀÅgÀ gÁV, £É®UÀqÀ®É, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ §ÁAiÀÄgï, EAqÉÆæü ï,

LJJ®ï, ¦.L.JAl¹Öçøï,¹AeÉAl

10 avÀçzÀÄUÀð gÁV, £É®UÀqÀ®É, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ zsÀ£ÀÄPÀ, AiÀÄĦJ®ï, ¨ÁAiÀÄgï,¦¹L.

11 zÀ.PÀ£ÀßqÀ §sÀvÀÛ dĪÁj12 zÁªÀtUÉgÉ §sÀvÀÛ, gÁV, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ, ºÀwÛ AiÀÄĦJ®ï , PÉ«Ä£ÉÆêÁ13 zsÁgÀªÁqÀ eÉÆüÀ, ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï, ºÀwÛ, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ,

£É®UÀqÀ É, ºÉ ÀgÀÄEAqÉÆæü®ï, PÉ«Ä£ÉÆêÁ,

§AiÉÆøÁÖqï,14 UÀzÀUÀ eÉÆüÀ, £É®UÀqÀ®É, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ, ºÉ ÀgÀÄ JPÉì®ï PÁç¥ï PÉÃgï, ¨ÁAiÀÄgï15 PÀ®§ÄVð vÉÆUÀj, ¸ÀeÉÓ, eÉÆüÀ, ºÉ ÀgÀÄ, GzÀÄÝ ¹AeÉAmÁ, AiÀÄĦJ®ï, JPÉì®ï

PÁç¥ï PÉÃgï, qÀÄ¥ÁAmï16 ºÁ¸À£À gÁV, §sÀvÀÛ, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ, ºÉ ÀgÀÄ,

¸ÀÆAiÀÄðPÁAwqÀÄ¥ÁAmï, EAqÉƦü ï,§AiÉÆøÁÖöåqï

17 ºÁªÉÃj eÉÆüÀ, §sÀvÀÛ, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï,£É®UÀqÀ É, ºÀwÛ

¦LJ®ï, PÉÆÃgÀªÀÄAqÀ ïEAlgï£ÁåµÀ£À ï, ¨ÁAiÀÄgï,

18 PÉÆqÀUÀÄ §sÀvÀÛ dĪÁj, JPÉì ï PÁæ¥ï PÉÃgï19 PÉÆîÁgÀ gÁV, £É®UÀqÀ®É qË CUÉÆçà ¸ÉÊ£ïì ï,

EAqÉÆæü ï, LLJ®ï20 PÉÆ¥Àà¼À £É®UÀqÀ®É, §sÀvÀÛ, eÉÆüÀ, ªÀÄÄ.eÉÆüÀ qÀÄ¥ÁAmï, ¨ÁAiÀÄgï,

§AiÉÆøÁÖqï, CqÀªÀiÁ,E£ï¸ÉQÖ¸ÉÊqï JArAiÀiÁ °.,ªÀÄ»ÃAzÀæ CAqï ªÀÄ»ÃAzÀæ-CVæ

Page 184: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 390

©f£É ï21 ªÀÄAqÀå §sÀvÀÛ, gÁV, PÀ§Äâ PÉÆÃgÀªÀÄAqÀ®ï

EAlgï£ÁåµÀ£À®ï, zsÀ£ÀÄPÀ22 ªÉÄʸÀÆgÀÄ §sÀvÀÛ , gÁV, PÀ§Äâ zsÀ£ÀÄPÁ, EAqÉÆæü ï23 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÁV, £É®UÀqÀ®É PÉ«Ä£ÉÆêÁ24 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ §sÀvÀÛ, eÉÆüÀ, £É®UÀqÀ®É, ¸ÀeÉÓ ¹AeÉAmÁ, PÉÆÃgÀªÀÄAqÀ®ï

EAlgï£ÁåµÀ£À®ï, ¨ÁAiÀÄgï,qÀÄ¥ÁAmï, Qæ ÀÖ¯ï ¥sÁ¸ÉáÃmïì,ªÀÄ»ÃAzÀæ CAqï ªÀÄ»ÃAzÀæ-CVæ©f£É ï

25 ²ªÀªÉÆUÀÎ §sÀvÀÛ , ªÀÄÄ.eÉÆüÀ ¦LJ®ï, §AiÉÆøÁÖqï, gÁå°¸ï

26 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ £É®UÀqÀ®É, gÁV §AiÉÆøÁÖqï, ¨ÁAiÀÄgï,LJJ¯ï, zsÀ£ÀÄPÀ, ºÉÊzÀgÁ¨ÁzïPÉ«ÄPÀ ïì

27 GqÀĦ ¨sÀvÀÛ dĪÁj

28 G. PÀ£ÀßqÀ ¨sÀvÀÛ dĪÁj29 AiÀiÁzÀVÃgï vÉÆUÀj, ¨sÀvÀÛ , ¸ÀeÉÓ , ºÉ ÀgÀÄ qÀÄ¥ÁAmï, ¨ÁAiÀÄgï, ¹AeÉAl,

EAqÉÆæü ï

C£ÀħAzsÀ-2¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ÀA ÉÜUÀ¼À ÀA¥ÀPÁð¢üPÁjUÀ¼À «ªÀgÀ

PÀæ. ¸ÀA. ÀA ÉÜAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ ÀA¥ÀPÀð ªÀåQÛ zÀÆgÀªÁt ÀASÉå/ E-ªÉÄï﫼Á À

1 CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀvÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ¸ÀAWÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

²æÃ. ¸Àwñï 9611596075

2 PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ¸ÀAWÀ,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

©.PÉ. ¸Áé«Ä 9845330695

3 ¨ÉÃAiÀÄgï PÁæ¥ï ¸ÉÊ£ïì,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

n.gÁªÀÄQ±À£ï gÁªïJªÀiï.J¸ï.ªÀÄoï

9611533990,[email protected]@bayer.com

4 zsÀ£ÀÄPÁ CVæ mÉPï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÁªÉÆÃzÀgï J¸ï.J£ï. [email protected]

5 EAqÉÆæü ï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï °,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¦.«.gÁd±ÉÃRgÀ gÉrØ£ÁUÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï

9849094717

98801041046 E.L. qÀÄ¥ÁAmï EArAiÀiÁ ¥ÉæöÊ.

°.©.PÉ.PÀj§¸ÀªÀgÁeï 9448381283

[email protected]

7 PÉÆÃgÀªÀÄAqÀ ï EAlgï£ÁåµÀ£À ï°.

EAzÁæt 8197346375

8 AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï ¥sÁ¸ÀágÀ ï °.¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

§¸ÀªÀgÁeï gÁA¥ÀÄgÉ 9448283139

Page 185: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 391

9 PÉ«Ä£ÉÆêÀ EArAiÀiÁ °.¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

gÁªÀÄZÀAzÀæUÁªÉÇÃAPÀgï

9980911003

10 J¥sï.JA.¹., EArAiÀiÁ ¹zÀÝ°AUÉñï 973167722811 qË CUÉÆæà ¸ÉÊ£ïì ï EArAiÀiÁ

¥ÉæöÊ °, ºÀħâ½îºÉZï. ¥Àæ sÁPÀgï 9972578161

[email protected] ¹AeÉAl EArAiÀiÁ °,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄZÀAzÀæ±ÉÃRgï 9449874789

13 JPÉì ï PÁæ¥ï PÉÃgï °, ºÀħâ½î J¸ï.PÉ.¥Ánïï [email protected]

14 UÁqÁð PÉ«ÄPÀ ïì ¸ÀÄdAiÀiï D£ÀAzï 990019974615 ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÉ«ÄPÀ ïì °,

§¼Áîjn.¦.£ÁAiÀÄÄÝ 9448395006

16 §AiÉÆøÁÖqï EArAiÀiÁ °.,ºÀħâ½î

£À«Ã£ï.ªÀÄÄzÀæ ÉlÄÖ [email protected]

17 E£ï¸ÉQÖ¸ÉÊqïì (EArAiÀiÁ) °,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸ÀÄzsÁPÀgÀ PÉƽî [email protected]

18 ¥É ïÖ PÀAmÉÆæïï EArAiÀiÁ ¥ÉæöÊ°, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸ÉÆ®ªÀÄ£ï 9886628704

19 ¦.L.EAqÀ¹ÖçÃ¸ï °, zÁªÀtUÉgÉ ªÀÄAdÄ¥Àæ Ázï, UÀuÉñï§mï

9448280649

20 dĪÁj EAqÀ¹ÖçÃ¸ï °,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

±ÀtÄäUÀ¥Àà 9448282965

21Qæ ÀÖ¯ï Qæ ÀÖ¯ï ¥sÁ¸ÉáÃmïì °., §¼Áîj ²ªÀPÀĪÀiÁgï gÉrØ [email protected]

22GAiÀÄ AiÀÄÄ.¦.J¯ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¹£À¥Àà [email protected]

23 ªÀÄ»ÃAzÀæ CAqï ªÀÄ»ÃAzÀæ-CVæ©f£É ï, ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ

GªÉÄñï [email protected]

Page 186: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 392

Page 187: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 393

Page 188: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 394

Page 189: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 395

Page 190: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 396

Page 191: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 397

eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄgÁdåzÀ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð» ÀÄwÛgÀĪÀ DgÀÄ eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAqÀå,PÀ®§ÄgÀV, UÀAUÁªÀw, PÁqÀfÓ, zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®UÀ¼À°è mÉçÊPÉÆÃUÁæªÀÄ eÉÊ«PÀ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀ ºÁUÀÆ mÉçÊPÉÆÃqÀªÀiÁð, ¸ÀÄåqÉƪÉÆ£Á¸ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄåªÉÄÃjAiÀiÁ j ÉÊ eÉÊ«PÀ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä AiÉÆÃf¸À ÁVzÉ. eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛeÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ PÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀÄAqÀå, PÀ®§ÄgÀV, UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀæt/¥ÀgÀvÀAvÀæ fë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß QÃl£Á±ÀPÀPÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀéAiÀÄ eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ C¢ü ÀÆa¸À ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2017-18£Éà ¸Á°£À°è eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛeÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀUÀ¼À GvÁàzÀ£É/«±ÉèõÀuÉ, G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À Rjâ/zÀÄgÀ¹Û,¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉUÉ CªÀ±Àå«gÀĪÀ M¼ÁAUÀt ªÀiÁ¥ÁðlÄ/ PÀlÖqÀ zÀÄgÀ¹ÛPÁªÀÄUÁj ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄAvÀºÀ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ PÀȶ ¥ÀjPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖ ¤AiÀÄAvÀætAiÀÄAiÉÆÃd£É G¥À²Ã¶ðPÉ 180gÀr C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

F C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À ¨ÉÃrPÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV f¯Áè dAn PÀȶ¤zÉðñÀPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÞgÀĸÀÆPÀÛ ¥Àæ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß K¦æ ï 2017gÀ ªÀiÁºÉAiÉƼÀUÁV f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀPÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀGvÁàzÀ£É UÀÄjPÀæ.¸ÀA eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀæt

¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ/¥ÀgÀvÀAvÀæ fë¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ

UÀÄj(ºÉPÉÖÃgïUÀ¼À°è)

GvÁàzÀ£É PÉÊUÉƼÀÄîªÀeÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ/¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ

UÀÄj(¥ÀæªÀiÁt)

1 ªÀÄAqÀå 5500 mÉçÊPÉÆÃUÁæªÀÄ 25000PÁqïð

2¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 5500

mÉçÊPÉÆÃUÁæªÀÄ 22000 PÁqïð

£ÀÄåªÉÄÃjAiÀiÁ j¯É 750 PÉf

3 UÀAUÁªÀw 4500 mÉçÊPÉÆÃUÁæªÀÄ 25000PÁqïð

4 PÀ®§ÄgÀV

13000

mÉçÊPÉÆÃUÁæªÀÄ 1000 PÁqïð

mÉçÊPÉÆÃqÀªÀiÁð «jqÉ 12000 PÉf

¸ÀÄåqÉƪÉÆ£Á¸ï ¥sÀ÷Ç÷ègÉƸɣïì 750 PÉf

5

zsÁgÀªÁqÀ11500

mÉçÊPÉÆÃUÁæªÀÄ 2500 PÁqïð

mÉçÊPÉÆÃqÀªÀiÁð «jqÉ 10000 PÉf

¸ÀÄåqÉƪÉÆ£Á¸ï ¥sÀ÷Ç÷ègÉƸɣïì 750 PÉf

6 zÁªÀtUÉgÉ7500

mÉçÊPÉÆÃUÁæªÀÄ 2500 PÁqïð

mÉçÊPÉÆÃqÀªÀiÁð «jqÉ 7000 PÉf

MlÄÖ 47500

Page 192: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 398

1. eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀ/eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÀ ®¨sÀåvÉ ºÁUÀÆ §¼ÀPÉ §UÉÎ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀªÀÄvÀÄÛ « ÀÛgÀuÁ ¹§âA¢AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæZÁgÀ ¥Àr ÀĪÀÅzÀÄ.

2. ºÀªÁªÀiÁ£À ªÉÊ¥ÀjÃvÀå, QÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À ºÁªÀ½ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ªÀgÀ¢UÀ¼ÀªÉÄÃgÉUÉ eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀUÀ¼À GvÁàzÀ£É ºÉaÑ À®Ä ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¹zÀÞvÉUÀ¼À£ÀÄߪÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

3. E¯ÁSÉAiÀÄ ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼Àr gÀƦ¹gÀĪÀ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ½UÉ eÉÊ«PÀ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀ/eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvɸÀA§A¢ü¹zÀ f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ eÉÊ«PÀ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀ/eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃrPÉ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀAvɸÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

4. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À §®ªÀzsÀð£ÉUÉ ºÉaÑ£À C£ÀÄzÁ£À ¨ÉÃPÁzÀ°è ¸ÀªÀÄxÀð£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ f¯ÁèdAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ

5. vÀªÀÄä ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ f ÉèUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¹ ¨É¼ÉUÀ¼À ªÉÄÃ É ©qÀÄUÀqɪÀiÁrgÀĪÀ eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀ/ eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄxÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

6. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À GvÁàzÀ£Á ¥ÀæUÀw ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß FUÁUÀ Éà ¤ÃrgÀĪÀ ¤UÀ¢vÀ£ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ LzÀ£Éà vÁjÃT£ÉƼÀUÁV PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj vÀ®Ä¥ÀĪÀAvɸÀ°è ÀĪÀÅzÀÄ. eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ/eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À GvÁàzÀ£Á «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄߥÀæw ªÀiÁºÉ DgÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ ÀàgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

7. f ÉèAiÀÄ dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ f ÉèUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ eÉÊ«PÀ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀ/eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À «±ÉèõÀuÁ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ ¥ÀÄ£Àgï¤UÀ¢UÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ. vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ ¤UÀ¢UÉƽ¹gÀĪÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß «±ÉèõÀuÁ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ ¸À°è ÀĪÀÅzÀÄ. gÁdå ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ¥ÀjÃPÁë¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹gÀĪÀªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ.

8. eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À/¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀUÀ¼À «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ LzÀ£ÉÃvÁjÃT£ÉƼÀUÁV PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj vÀ®Ä¥ÀĪÀAvÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.

9. eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À/¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀUÀ¼À «±ÉèõÀuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀ¼À¥É ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ gÁdå ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ¥ÀjÃPÀëuÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ«¼ÀA§«®èzÉ ¸À°è ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 193: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 399

¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÁgÀÄ - f¯ÁèªÁgÀÄ eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ/ eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁgÀPÀUÀ¼À ªÀiÁzÀj¸ÀAUÀæºÀuÉ UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÉ UÀÄj

eÉÊ«PÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀÄAqÀå ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ªÁå¦Û f ÉèUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ªÁå¦Û

f ÉèUÀ¼ÀÄ

PÀæ.¸ÀA f ÉèUÀ¼ÀĪÁ¶ðPÀ UÀÄj(¸ÀASÉå) PÀæ.¸ÀA f ÉèUÀ¼ÀÄ

ªÁ¶ðPÀ UÀÄj(¸ÀASÉå)

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 201 zsÁgÀªÁqÀ

10

2 PÉÆïÁgÀ10 2 UÀzÀUÀ 10

3 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ15

3 ºÁªÉÃj15

4 ²ªÀªÉÆUÀÎ15

4 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ10

5 avÀæzÀÄUÀð15

5 ¨É¼ÀUÁA15

6 zÁªÀtUÉgÉ15

6 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ10

7 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ5

7 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ15

8 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ15

8 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ10

9 ªÉÄʸÀÆgÀÄ15

9 PÉÆ¥Àà¼À10

10 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ10

10 §¼Áîj10

11 ªÀÄAqÀå15

11 PÀ®§ÄgÀV15

12 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ10

12 ©ÃzÀgï15

13 PÉÆqÀUÀÄ10

13 AiÀiÁzÀVj5

14 ºÁ À£À10

MlÄÖ 150

15 zÀQët PÀ£ÀßqÀ10

16 GqÀĦ10

17 MlÄÖ 200

Page 194: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 400

2017-18 £Éà ¸Á°£À°è QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ «±ÉèõÀuÉUÁVPÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁUÀð ÀÆa.

UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢ü¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ.1. f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä f ÉèUÉ ¤UÀ¢ü ¥Àr¹gÀĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀj

¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¹PÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß QÃl£Á±ÀPÀ §¼ÀPÉ, QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁgÁlPÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæzÉñÀ, ¨É¼É ¥ÀzÀÞw ªÀÄÄAvÁzÀ CA±ÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ºÁUÀÆ A, B, CªÀÄvÀÄÛ D UÀÄA¥ÀÅöªÁgÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ½UÉ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï ¤UÀ¢üUÉƽ À ÉÃPÀÄ.¥Àj«ÃPÀëPÀgÀªÁgÀÄ, ªÀiÁºÉªÁgÀÄ ¥ÀÄ£Àgï ¤UÀ¢üUÉƽ¹zÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß G¥À PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (gÁdå¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ¥ÀjÃPÀëuÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ), ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, zsÁgÀªÁqÀ, §¼Áîj, PÀ®§ÄgÀVªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAqÀå EªÀgÀÄUÀ½UÉ PÀqÁØAiÀĪÁV PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

ªÀiÁzÀj vÉUÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ2. QÃl£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁgÁl PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ

ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁgÁl PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¥Àj«ÃQë¹ F PɼÀPÀAqÀ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀĪÀÄvÀÄÛ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ J¯Áè ªÀiÁgÁl PÉÃAzÀçUÀ½AzÀªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.C) ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ PÀæªÀħzÀÞªÁzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉAiÉÄÃ?D) ªÀiÁzÀj vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÉAiÉÄÃ?E) ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À, QÃl£Á±ÀPÀ PÀA¥É¤ ªÀÄvÀÄÛ

CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÀÄ°è ÉÃj¸À ÁVzÉAiÉÄÃ?F) ªÀiÁzÀj vÉUÉAiÀĨÉÃPÉA¢gÀĪÀ QÃl£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ¸ÀzÀj

ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ zÁR ÉAiÀiÁV E£ïªÁAiÀiïì ºÉÆA¢zÁÝgÉAiÉÄÃ? ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåZï ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà CzÀgÀ°è£ÀªÀÄÆ¢¸À ÁVzÉAiÉÄÃ?

G) ¥ÀgÀªÁ£ÀVAiÀÄ°è EgÀĪÀAvÉ ¦æ£ï¹¥À ï ¸Ànð¦üPÉÃmï ¥ÀqÉ¢gÀĪÀQÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀßµÉÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉÃAiÉÄÃ?

MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÉÄÃ É ¸ÀÆa¹gÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À°è K£ÁzÀgÀÆ ÉÆÃ¥ÀzÉÆõÀ«zÀÝ°è QÃl£Á±ÀPÀ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ. F ªÉÄð£À £ÀÆ£ÀåvÉUÀ¼À£ÀÄßM¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀĪÀAwzÀÝgÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹«±ÉèõÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.3. QÃl£Á±ÀPÀ PÁAiÉÄÝUÀ£ÀĸÁgÀªÁV ªÀÄÆgÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß

ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. G½zÀ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À°è MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ¸ÀÄ¥À¢ðAiÀÄ°èlÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀ£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÁV vÀPÀëtªÉà E£ÉéAljAiÉÆA¢UÉ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ ªÀiÁgÁlUÁgÀjAzÀ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

4. f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ vÀAiÀiÁjPÁ WÀlPÀUÀ½UÉ ªÀµÀðPÉÌPÀ¤µÀÖ JgÀqÀÄ ¨Áj sÉÃn ¤Ãr ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥Àj²Ã°¹ CªÀ¢ü «ÄÃjzÀ/¤µÉâü¹zÀQÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À zÁ¸ÁÛ£ÀÄUÀ¼À ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ¤¶ÌçAiÀÄUÉƽ À®Ä PÉÊUÉÆArgÀĪÀ ªÀåªÀ ÉÜAiÀÄ §UÉÎ¥Àjò°¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ «±ÉèõÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¥Á ÀuÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß

Page 195: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 401

¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄPÉÌ vÀ¥ÀàzÉà PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À¸ÀgÀ§gÁd£ÀÄß ªÀÄÆ®zÀ Éèà vÀqÉUÀlÄÖªÀ°è ÀºÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀjëPÀëPÀgÀÄ UÀªÀĤ À ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ B5. QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ» ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß QÃl£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À

PÁAiÉÄÝ 1968 ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 1971gÀ §UÉÎ ¥ÀÆtð w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå.6. QÃl£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀ MAzÀÄ ªÁgÀ (CzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ) CªÀ¢üAiÀÄ

£ÀAvÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. QÃl£Á±ÀPÀ PÁAiÉÄÝ 1968 gÀC¢ü¤AiÀĪÀÄ 22(6)(1) gÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀ PÀÆqÀ É ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉUÉPÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀ°è CAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß wgÀ ÀÌj¸À ÁUÀÄvÀÛzÉ.

7. QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «ªÀgÀuÁ ¥ÀvÀæ (£ÀªÀÄÆ£É-20) gÀ°è QÃl£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ºÉ ÀgÀÄ,ºÀÄzÉÝ, QÃl£Á±ÀPÀzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlzÀ ºÉ ÀgÀÄ, «¼Á À, GvÁࢹzÀ ¢£ÁAPÀ,CªÀ¢ü «ÄÃgÀĪÀ ¢£ÁAPÀ, ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ ºÉ ÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄ߸ÀàµÀÖªÁV ºÁUÀÄ ¥ÀÆtðªÁV £ÀªÀÄÆ¢¹, QÃl£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ÉÆúÀzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁQ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á É QÃl£Á±ÀPÀ «±ÉèõÀPÀjUÉ ªÀiÁzÀjAiÉÆA¢UÉ ¢é¥ÀæwAiÀÄ°è£ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀ CAZÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀªÁ¤ ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

8. PÀ¼À¥É zÀeÉðAiÀÄ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ±ÀAQ¹zÀ°è CAvÀºÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄßDzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃ É vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀ¢ü¥Àr¸À¯ÁzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆtð ªÀiÁ»wAiÉÆA¢UɸÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ªÀiÁzÀj JAzÀÄ PÉA¥ÀÄ÷ ±Á¬ÄAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉUÉ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.

9. QÃl£Á±ÀPÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ÷PÀ¤µÀÖ 120 ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAZÉAiÉÄÃ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀiÁzÀj vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

10. PÉ®ªÀÅö f ÉèUÀ¼À°è QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀÅö ¨É¼É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlªÀÅö ºÉaÑ£À ¥ÀçªÀiÁtzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ sÀðzÀ°èºÉaÑ£À UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á®ÉUÉ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.

11. QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁºÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁgÀzÀ°è CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀB 20-25 gÉƼÀUÉPÀ¼ÀÄ» ÀĪÀ ªÁrPɬÄzÉ. EzÀjAzÁV «±ÉèõÀuÁ PÁAiÀÄðzÀ°è «¼ÀA§ªÀÅAmÁUÀÄwÛzÉ. ªÀiÁºÉAiÀÄJ¯Áè ªÁgÀUÀ¼À°è ¸Àj¸ÀªÀĪÁV ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ vÀ®Ä¥ÀĪÀAvÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀ ÉÃPÀÄ.

12. ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ¹A¥ÀgÀuɬÄAzÀ ¨É¼É£Á±ÀzÀ §UÉÎAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ QÃl ºÀvÉÆÃn ÀjAiÀiÁVDV®èªÉA§ zÀÆgÀ£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÀAzÀ sÀðzÀ°è ¸ÀA§A¢ü¹zÀ QÃl£Á±ÀPÀ¥ÀjëÃPÀëPÀgÀÄ vÀPÀët ¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁrgÀĪÀ QÃl£Á±ÀPÀzÀ CzÉà ¨ÁåZï ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉÃgɪÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß PÀæªÀÄ §zÀÞªÁV vÉUÉzÀÄ «±ÉèõÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹ «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïɸÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

QÃl£Á±ÀPÀ UÀÄA¥ÀĪÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤ªÁgÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ B13. gÁdåzÀ°è 51 PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj ÀÄwÛªÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ºÉÆgÀ

gÁdåUÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 180 PÀÆÌ ºÉaÑ£À PÀA¥À¤UÀ¼À QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°èzÉÆgÉAiÀÄÄwÛªÉ.

Page 196: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 402

F »£Éß ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À ««zsÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀĪÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü ÀĪÀAvÀºÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ CªÀ±ÀåPÀ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÉ. F §UÉÎ PɼÀPÀAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj ÀvÀPÀÌzÀÄ.

C) ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À ÁUÀÄwÛzÀÄÝWÀ£ÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄUÀªÀĤ¸À ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ WÀ£ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÆß ÀºÀ DzÀåvÉ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÀ¼ÀÄ» À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.

D) gÁdåzÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ¥ÀjÃPÀëuÁ ¥ÀçAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è¹éÃPÀÈwUÉÆArgÀĪÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖzÀ C£ÀÄUÀÄtªÁV vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß

J,©,¹ ªÀÄvÀÄÛ r JAzÀÄ £Á®ÄÌ UÀÄA¥ÀÅöUÀ¼ÁV «AUÀr À ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ ªÁ¶ðPÀ QÃl£Á±ÀPÀªÀiÁzÀjUÀ¼À UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÃ. 20 gÀµÀÄÖ 'J' ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃ. 20 gÀµÀÄÖ '©' UÀÄA¥ÀÅö ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃPÀqÀ 30gÀµÀÄÖ '¹' ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃ. 30 gÀµÀÄÖ 'r' UÀÄA¥ÀÅöUÀ½UÉ ¤UÀ¢ü¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.

E) UÀȺÀ §¼ÀPÉ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÁzÀ ªÀĹÌmÉÆÃPÁAiÀiïè, ªÀiÁåmï, fgÀ É OµÀ¢ü, E° OµÀ¢üªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅ÷ ªÀÄvÀÄÛ ¨Éë£À ªÀÄÆ®zÀ QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¤jÃQë¹zÀ ªÀÄlÖPÉ̪ÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉ¢®è. F §UÉÎ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¥ÁåQAUï£À°è UÀªÀĤ À ÉÃPÁzÀ CA±À B14. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚ PÀAmÉÊ£ÀgïUÀ¼À QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ «±ÉèõÀuÉUÉ

PÀ¼ÀÄ» ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. zÉÆqÀØ PÀAmÉÊ£ÀgïUÀ¼À°è ªÀiÁgÁlªÁUÀĪÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ «±ÉèõÀuÉUÉ M¼À¥ÀqÀzÉà ºÁUÉêÀiÁgÁlªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ zÉÆqÀØ PÀAmÉÊ£ÀgïUÀ½AzÀ®Æ ¸ÀºÀªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.

15. zÉÆqÀØ PÀAmÉÊ£ÀgïUÀ½AzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀiÁ¥À£À ¸ÀA ÉÜ ¤zÉðò¹gÀĪÀªÀiÁzÀj vÉUÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£À IS 10627/1983 Methods for sampling of pesticideformulationUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj ÀĪÀÅzÀÄ.

16. ¥ÀÄrgÀÆ¥ÀzÀ QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆ® ¥ÁåQAUï£À°è PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÆ® ¥ÁåQAUﮨsÀå«®è¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ sÀðUÀ¼À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀiÁ¥À£À ¸ÀA ÉÜ ¤zÉðò¹gÀĪÀ ¥Á°yãï (400guage or micron polyethylene bag) aîzÀ°è ºÁQ »Ãmï ¹Ã¯ï ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ¸ÀAzÀ sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ªÀiÁzÀjaî ºÁ¼ÁUÀzÀAvÉ JZÀÑjPÉ ªÀ»¹ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.

17. zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀiÁzÀjUÀ½UÉ PÉ®ªÀÅ÷¸ÀAzÀ sÀðUÀ¼À°è PÀ¤µÀÖ ªÀÄÆ® ¥ÁåQAUï ®¨sÀå«®è¢zÀÝ°è¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀiÁ¥À£À ¸ÀA¸ÉÜ ¤zÉðò¹gÀĪÀ PÀAmÉÊ£ÀgïUÉ (HDPE/Aluminium/Mild steel ortin plated lacquered internally/PET) ªÀUÁð¬Ä¹ ªÀÄÄZÀѼÀªÀ£ÀÄß CgÀUÀÄ ªÀÄÄzÉæ¬ÄAzÀªÀÄÄzÉæ ªÀiÁr ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉAiÀÄ°è ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ wgÀ ÀÌÈvÀUÉƼÀî®Ä PÁgÀtUÀ¼ÀÄ B18. F PɼÀPÀAqÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV

wgÀ ÀÌÈvÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¥sÁgÀA 20 gÀ°è ªÀiÁ»w vÀÄA© À°è ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.

Page 197: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 403

QÃl£Á±ÀPÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ Éç¯ï£À°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀÆ ºÁUÀÆ E£ïªÉAljAiÀÄ°è¤ÃrgÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀÆ vÁ¼É ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÁUÁuÉPÉAiÀÄ°è QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀj ºÁUÀÆ E£ïªÉAlj ºÁ¼ÁVgÀĪÀÅzÀÄ. CªÀ¢ü «ÄÃjgÀĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ. C¥ÀÆtð ªÀiÁ»wAiÉÆA¢UÉ E£ïªÉAlj À°è ÀĪÀÅzÀÄ. QÃl£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ ÀgÀÄ, ¸À» ºÁUÀÆ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ªÀÄÄzÉæAiÀÄ£ÀÄß E£ÉéAnæAiÀÄ°è

ºÁPÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ. QÃl£Á±ÀPÀ vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ºÉ ÀgÀÄ, ¨ÁåZï £ÀA§gï, vÀAiÀiÁjPÁ ¢£ÁAPÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ

¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉ ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlzÀºÉ ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÀªÀÄÆ¢ ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.

QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ QæAiÀiÁ²Ã® WÀlPÀªÀ£ÀÄß (Active Ingradient %) vÀ¥ÁàV£ÀªÀÄÆ¢ ÀĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ £ÀªÀÄÆ¢ ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.

ªÉÄl¯ï ¹Ã¯ï E£ïªÉAnæAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¥sÁgÀA £ÀA§gï 21gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢ ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.19. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ÉÆÃ¥ÀzÉÆõÀUÀ½AzÀ

wgÀ ÀÌøvÀªÁzÀ°è EzÀPÉÌ DAiÀiÁ QÃl£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß dªÁ¨ÁÝgÀgÀ£ÁßV ªÀiÁr ªÀiÁzÀj¸ÀAUÀ滹 ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ªÀiÁzÀj vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ½AzÀ ªÀ ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆCAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

20. QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è wgÀ ÀÌøvÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄÄzÁÝA vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ Éà ¥Àj²Ã°¹«±ÉèõÀuÉUÉ CAVÃPÀj À®Ä CºÀðªÁVzÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà w½¸À®Ä ªÀåªÀ ÉÜ ªÀiÁqÀ ÁVzÉ.

QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¥ÀæUÀw ¥Àj²Ã®£É B21. f ÉèAiÀÄ dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ/¥Àæw ªÀiÁºÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæUÀw ¥Àj²Ã®£Á À sÉAiÀÄ°è

QÃl£Á±ÀPÀªÁgÀÄ ¥ÀæUÀw ¥Àj²Ã®£É £ÀqÉ ÀĪÀÅzÀÄ. ¸À sÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ ¸ÀÆaAiÀÄ°è F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄßPÀqÁØAiÀĪÁV ÉÃj¸À ÉÃPÀÄ. ªÀiÁºÉªÁgÀÄ UÀÄjUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæ» ÀzÀ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ½UÉ JZÀÑjPÉ ¤Ãr CzÉà C¨sÁå¸À ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ°è wêÀæ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÉÃPÀÄ.

22. f¯Áè ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ («µÀAiÀÄ vÀdÕ) «f É£ïì vÀAqÀzÀ ªÀÄÄRå ÀÜgÀÄ EªÀgÀÄ J¯ÁèQÃl£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼À ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄ §UÉÎ ºÁUÀÆ PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀQÃl£Á±ÀPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ QÃl£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ f¯ÁèªÀÄlÖzÀ ªÀiÁ¹PÀ ¥Àj²Ã®£Á À sÉAiÀÄ°è «ªÀIJð¹, ªÀiÁ»w EqÀĪÀÅzÀÄ.

PÀ¼À¥É QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ B

Page 198: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 404

23. PÀ¼À¥É zÀeÉð «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀjAzÀ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ°è M§â dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ C¢üPÁj/£ËPÀgÀjUÉ vÀªÀÄä¥ÀgÀªÁV ¸ÀzÀj l¥Á®£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ ``CxÀgÉÊeÉõÀ£ï'' ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. KPÉAzÀgÉ»A¢£À ¸Á®ÄUÀ¼À°è EAvÀºÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀåªÀ ÉÜ E®èzÉ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ªÁ¥À ÀÄì§A¢gÀÄvÀÛªÉ.

24. PÀ¼À¥É zÀeÉð QÃl£Á±ÀPÀzÀ ªÀgÀ¢ vÀ®Ä¦zÀ PÀÆqÀ Éà ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ/zÁ¸ÁÛ£ÀÄUÁgÀgÀÄ/vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß eÁj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. eÉÆvÉUÉ 28¢£ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV CªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ, DqÀ½vÁvÀäPÀ PÀæªÀÄUÀ½AzÀªÀiÁgÁl vÀqÉDeÉÕ, µÉÆÃPÁ¸ï £ÉÆÃnøÀÄ, ªÀiÁgÁl ¥ÀgÀªÁ£ÀV CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ CxÀªÁgÀzÀÄÝUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. eÉÆvÉUÉ D¨Áåa£À ¸ÀASÉåAiÀÄ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß Rjâ¸À ÁgÀzÉAzÀÄ gÉÊvÀjUÉ ªÁå¥ÀPÀªÁV ¥ÀæZÁgÀ ¤Ãr w¼ÀĪÀ½PɤÃqÀĪÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ¥ÀPÀë vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ/«vÀgÀPÀgÀÄ/ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄߥsÀjÃzÁ¨Á¢£À°è ªÀiÁr¸À®Ä °TvÀªÁV PÉÆÃjPÉ ¸À°è¹zÀ°è, CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ sÀðzÀ°è ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀgÀRað£À°è ¥ ÀjëÃPÀëPÀgÀ §½AiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥sÀjÃzÁ¨Á¢£À°ègÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀQÃl£Á±ÀPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ» À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.

«¼Á¸À: The Director, Central Insecticide Laboratory, Directorate of PlantProtection Quarantine & Storage, N.H.IV Faridabad, Haryana-121 001.

25. J¯Áè «¢ü «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÀ¼À¥É JAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ QÃl£Á±ÀPÀvÀAiÀiÁgÀPÀgÀ/ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ ªÉÄÃ É PÀqÁØAiÀĪÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ zÁªÉ ºÉÆqÀ®Ä PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

26. ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ §UÉÎ QÃl£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À £ÀUÀzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ jÃwAiÀÄ°èjf ÀÖgï£À°è «±ÉèõÀuÉUÁV ÀAUÀ滹zÀ QÃl£Á±ÀPÀzÀ §UÉV£À J¯Áè ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄߣÀªÀÄÆ¢ ÀĪÀÅzÀÄ. PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1968gÀ G®èAWÀ£ÉUɸÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¥ÀævÉåÃPÀ jf¸ÀÖj£À°è ªÀiÁ»w EqÀ ÉÃPÀÄ.ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ F jf ÀÖgÀÄUÀ¼À£ÀÄß DVAzÁUÉå ¥Àj²Ã°¸À ÉÃPÀÄ. ¥ÀgÀ«ÃPÀëPÀgÀĪÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ, ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¸ÀAzÀ sÀðUÀ¼À°è F jf ÀÖgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ºÀÆrzÀPÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ C¢üPÁgÀ ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀ C¢üPÁjUÉ PÀqÁØAiÀĪÁV ªÀ» ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

27. PÉÃA¢æÃAiÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉUÀ¼À°è ªÀÄgÀÄ «±ÉèõÀuÉUÁV PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÁªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀët «¨sÁUÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.

¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ DzÀ ¸ÀAzÀ sÀðzÀ°è PÀ¼À¥É QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ.28. QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¥ÀçAiÉÆÃUÀ±Á ɬÄAzÀ PÀ¼À¥É JAzÀÄ ªÀgÀ¢ §gÀĪÀ

ªÀÄÄ£Àᦐ CxÀªÁ §AzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ D ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ°è ¸ÀzÀjQÃl£Á±ÀPÀzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀÄ ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆqÀ ÉÃPÉA§ ÀªÀĸÉå GzsÀ⫹zÀAvÀºÀ¸ÀAzÀ sÀðUÀ¼À°è AiÀiÁgÀÆ UÀªÀÄ£À ºÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÉ.

29. ªÀUÁðªÀuÉUÉÆAqÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ PÀ¼À¥É ªÀiÁzÀjAiÀÄ §UÉÎ vÁªÀÅö vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ J¯Áè PÀçªÀÄUÀ¼À£ÀÄßM¼ÀUÉÆAqÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À C¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ ªÀUÁð¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

Page 199: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 405

30. vÀªÀÄä §½ EgÀĪÀ Referee ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À C¢üPÁjUÉ ªÀUÁð¬Ä¹ ¹éÃPÀÈw¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ AiÀiÁgÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀįÁVvÉÆÛà CªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°èªÉÆPÀzÀݪÉÄ ºÀÆqÀ®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ J¯Áè «¢ü «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ Àj¹ ªÀÄÄA¢£À C¢üPÁjUɤÃqÀĪÀÅözÀÄ. ªÀÄÄA¢£À C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ºÀÆqÀ®Ä ºÁUÀƦüAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è RÄzÀÄÝ ºÁdgÁV ¸ÁQë ºÉüÀ ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ sÀðzÀ°è »AzɪÀiÁzÀj vÉUÉzÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÁUÀĪÀÅzÀÄ.

31. PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÀiÁzÀj §UÉÎ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉà EgÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²¹Û£À PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁUÀð¸ÀÆa B32. gÁdåzÀ UÀr f ÉèUÀ¼À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß «Ä±Àæt ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä

AiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ E¯ÁSÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ. ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè «f®£ïìvÀAqÀzÀªÀgÀÄ F §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ``mÁ¸ïÌ ¥sÉÆøïð" ªÀÄÆ®PÀ ºÀAUÁ«Ä£À°è UÀr ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è C£À¢üPÀÈvÀQÃl£Á±ÀPÀ ¸ÁUÁtÂPÉ/ªÀiÁgÁlUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ À®Ä PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ EzÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁVPÉÆïÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ©ÃzÀgï, PÀ®§ÄgÀV, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, ¨É¼ÀUÁ«, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,§¼Áîj, avÀæzÀÄUÀð ºÁUÀÆ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f ÉèUÀ¼À°è eÁjUÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ.

33. ¥Àæw¶ÖvÀ ¸ÀA ÉÜUÀ¼À QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À ¨ÁæAqï ºÉ ÀgÀÄ §¼À¹PÉÆAqÀÄ DzÉà jÃw PÁtĪÀ £ÀPÀ°QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀAvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁUÀgÀÆPÀgÁVzÀÄÝ CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ sÀðzÀ°è vÀÄvÀÄð PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

34. ««zsÀ ¨É¼ÉUÀ¼À°è£À gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ºÀvÉÆÃnUÁV PÉÃA¢æAiÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ²¥sÁgÀ ÀÄì ªÀiÁqÀ®ànÖgÀĪÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄßC£À¢üPÀÈvÀªÁV zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/ ªÀiÁgÁl/ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀªÀ»¹gÉÊvÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. CAvÀºÀ QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀA§A¢ü¹zÀPÁ£ÀƤ£Àr ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

35. ªÀiÁ£ÉÆÃPÉÆæÃmÉÆ¥sÁ¸ï QÃl£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß vÀgÀPÁjUÀ½UÉ §¼À À ÁgÀzÉAzÀÄ ¤µÉâü¹zÉ F §UÉÎÉç¯ï PÉèêÀiïì £À°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

gÁdå ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ¥ÀjÃPÀëuÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀªÀĤ¸À ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄB-1. PÀ¼À¥É zÀeÉð ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß vÀPÀëtªÉà ¸ÀA§A¢ü¹zÀ QÃl£Á±ÀPÀ

¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ½UÉ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ» ÀvÀPÀÌzÀÄÝ eÉÆvÉUÉ CAvÀºÀªÀÅUÀ¼À«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

2. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß NABL ¸ÀA¸ÉÜ CrCAVÃPÀÈvÀUÉƽ¹ zsÀÈrÃPÀgÀt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

3. ¥Àæw QÃl£Á±ÀPÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è QÃl£Á±ÀPÀ ªÀiÁzÀj «±ÉèõÀuÁ vÉÆAzÀgÉ,vÁ¥ÀvÀæAiÀÄ (PÀ£ï ¸ÉÖçÃAmï) UÀ¼À §UÉÎ («zÀÄåvï ÀgÀ§gÁdÄ, ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ, G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄPÉnÖgÀĪÀ §UÉÎ, C¢üPÁjUÀ¼À gÀeÉ, vÀgÀ ÉÃw ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢) MAzÀÄjf ÀÖgïC£ÀÄß ElÄÖ «ªÀgÀªÁV ¢£ÁAPÀªÁgÀÄ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

Page 200: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 406

4. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉAiÀÄ°è J¯Áè ÀÆPÀëöä G¥ÀPÀgÀtUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¯ÁUï §ÄPïUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ«ªÀgÀªÁV ¢£ÁAPÀªÁgÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ §UÉÎ £ÀªÀÄÆ¢ ÀĪÀÅzÀÄ.

5. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉUÀ¼À°è ¥Àæw ªÀµÀð zÁ¸ÁÛ£ÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ K¦æ ï - ªÉÄà ªÀiÁºÉAiÀÄCAvÀåzÀ°è C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß « ÉêÁj ªÀiÁqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

6. «±ÉèõÀuÉUÉÆAqÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ªÀµÁðAvÀåzÀ°è ¥ÀnÖ ªÀiÁr CªÀ¢ü«ÄÃgÀ¢gÀĪÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀPÁðj PÀȶ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ/f¯Áè PÀȶ vÀgÀ ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ½UÉQÃl/gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ ¹éÃPÀÈw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. «±ÉèõÀuÉUÉÆAqÀ PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀçAiÉÆÃUÀ±Á ÉAiÀÄ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

7. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉUÀ½UÉ QÃl£Á±ÀPÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄzÁÝAvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¸Àj¥Àr À§ºÀÄzÁzÀ vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è CªÀjAzÀ¸Àj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ wgÀ ÀÌøvÀUÉƼÀÄîªÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß DzÀµÀÄÖPÀrªÉÄUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.

8. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV qÀ§¯ï PÉÆÃrAUïC£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.9. «±ÉèõÀuÉUÉÆAqÀ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß vÀqÀªÀiÁqÀzÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤UÀ½UÉ

PÀ¼ÀÄ» ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.10. PÀ¼À¥É zÀeÉð QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À ªÀgÀ¢UÀ¼À°è vÀ¥ÀÄà §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wzÀÄݪÀÅzÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß

ªÀiÁqÀPÀÆqÀzÀÄ.11. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ vÀªÀÄä ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁzÀj vÉUÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ

ªÀÄvÀÄÛ QÃl£Á±ÀPÀ PÁAiÉÄÝUÀ¼À §UÉÎ vÀgÀ ÉÃw ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.12. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢UÉ «±ÉèõÀuÁ

«zsÁ£À/PÉÆæªÉÄmÉÆÃUÁæA ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ®UÀwÛ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 201: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 407

FORM XX

INTIMATION TO PERSON/LICENSEE FROM WHOM SAMPLE IS TAKEN

[See rule 33]

To

M/s. ____________________________

________________________________

________________________________ PIN:

I have this ________day of month __________ year 20____ taken from the premises of

_____________________________ (License number._________________________ dated

_____________) situated at ______________ samples of the insecticide(s) specified below for the

purposes of test or analysis:

1. Common name of the insecticide:

(mention complete details, like type of formulation)

2. Trade name, if any:

3. Manufactured by:

4. Registration number:

5. Marketed by:

6. Distribution Licence Number:

7. Batch number:

8. Date of manufacture:

9. Date of expiry:

10. Stock before sampling:(Mention units)

11. Quantity of the sample taken:(Mention units)

12. Stock after sampling:(Mention units)

13. Folio/page number of stock register:

14. Any other relevant information:

Date: Insecticide Inspector Seal

1. Signature of witness: ___________________________

(Date, name and address)

2. Signature of witness: ___________________________

(Date, name and address)

Received one sealed portion of sample along with a copy of this Form

Signature of the person from whom the sample is taken

With date and seal

Page 202: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 408

FORM-XXI

MEMORANDUM TO INSECTICIDE ANALYST

(See rule34)

From

_____________

______________

_______________

To

The Insecticide Analyst

__________________

__________________

PIN:

The Portion of sample/ container described below is sent herewith for test or analysis under rule 34

of the Insecticides Rules.1971:

(a) Common name of the insecticide:

(Mention complete details like nominal content,

type offormulation,etc.)

(b) Batch number:

(c) Date of manufacture

(d) Date of expiry:

(e) State of packing of the sample

2. The Portion of sample/container has been assigned the number of marked by me with the

following mark:

3. A copy of this memorandum along with a copy of Form XX, has been separately dispatched to

you by registered post.

Place;

Date: Insecticide Inspector Seal

Page 203: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 409

Page 204: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 410

Page 205: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 411

Page 206: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 412

¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±À «±ÉèõÀuÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ

¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±À «±ÉèõÀuÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁqÀ®Ä CA¢£À ªÀiÁ£ÀåªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ 2002-03 gÀ°è «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ªÀÄAr¹zÀ DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ°è ¥Àæ ÁÛ¦¹zÀC£ÀéAiÀÄ ºÁUÀÆ ÀPÁðgÀzÀ ºÉZÀÄѪÀj ªÀÄÄRåPÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ DAiÀÄÄPÀÛgÀĸÁªÀAiÀĪÀ PÀȶUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¢£ÁAPÀ: 31-10-2003 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ ¸À sÁ£ÀqÁªÀ½AiÀÄ°èDzÉò¹gÀĪÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÀȶ E¯ÁSɪÀw¬ÄAzÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±À «±ÉèõÀuÉ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß PÀȶ ¸ÀAQÃðt, PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ gÀ ÉÛ. §£À±ÀAPÀj ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è¥ÁægÀA© À ÁVzÉ. F ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±À «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä¨ÉÃPÁUÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÁzÀ(Gas Chromatograph, Gas Chromatograph withMass Spectra(GCMSMS), High Performance Liquid Chromatography (HPLC),UV-vis Double beam Spectrophotometer) ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ ¸ÀdÄÓUÉƽ¸À ÁVzÉ.vÀgÀ ÉÃw ºÉÆA¢zÀ «±ÉèõÀPÀgÀÄ F ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ««zsÀ jÃwAiÀÄ PÀȶ GvÀà£Àß, vÀgÀPÁj,ºÀtÄÚ ºÁ®Ä ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¸ÀÄvÁÛgÉ.¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ:

• DºÁgÀ zsÁ£Àå, ºÀtÄÚ, vÀgÀPÁjUÀ¼À°è ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À G½PÉ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ.

• ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Éë ÀĪÀ DºÁgÉÆÃvÀà£ÀßUÀ¼À°è¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±À ºÉÆA¢gÀĪÀ §UÉÎ ¤²ÑvÀªÁV ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼À¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

• PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À°è gÉÊvÀgÀÄ CwAiÀiÁzÀ ¹A¥ÀgÀuɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À ¸ÀzÀâ¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ gÉÊvÀjUÉ vÀgÀ ÉÃw¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

• GUÁætzÀ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ DºÁgÀ zsÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÉÄïɹA¥Àr¹zÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÜgÀvÉ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

• ¸ÁªÀAiÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ½AzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ®àlÖ PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±ÀUÀ½UÁV«±ÉèõÀuÉ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.F ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ gÉÊvÀgÀÄ vÁªÀÅ ¨É¼ÉzÀ PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼ÁzÀ DºÁgÀ

zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, ºÀtÄÚ vÀgÀPÁjUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ CªÀÅUÀ¼À°è EgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ±ÉõÁA±ÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ ¸À®ºÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁVzÉ.

¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÁzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAwzÉ.PÀæ.¸ÀA. ªÀiÁzÀj ¥ÀæªÀiÁt1 PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ 2 PÉ.f.2 ºÁ®Ä 2 °Ã.3 vÀgÀPÁj 2 PÉ.f.4 ªÀÄtÄÚ 2 PÉ.f.5 ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ 2 PÉ.f.6 ¥À±ÀÄ DºÁgÀUÀ¼ÀÄ 2 PÉ.f.7 ¤ÃgÀÄ 3 °Ãlgï

Page 207: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 413

ªÀiÁzÀj ÀAUÀæºÀuÉ £ÀªÀÄÆ£É-1

1 ªÀiÁzÀjAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ2 ªÀiÁzÀj PÀ¼ÀÄ»¹zÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ3 gÉÊvÀ£À/G¢ÝªÉÄzÁgÀ£À ºÉ ÀgÀÄ/«¼Á À4 ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÀÄÆ®

(ºÉÆ®/ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ/ªÀiÁ®ÄUÀ¼ÀÆ/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ)5 ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ6 ¸ÀªÉð £ÀA§gï vÁQ£À ¸ÀASÉå/¥ÀæzÉñÀzÀ «ªÀgÀ7 ¨É¼É/vÀ½/«¹ÛÃtð8 ¤jÃQëvÀ E¼ÀĪÀj9 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ®PÀëtzÀ §UÉÎ «ªÀgÀ

1. «¹ÛÃtð2. ¥Àj¹Üw

10 ªÀiÁzÀj vÀÆPÀ11 ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ «±ÉèõÀuÉUÉƽ¹zÉAiÉÄ

EzÀÝgÉ ªÀgÀ¢ CxÀªÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥Àæw12 ¸ÀA ÀÌgÀt WÀlPÀzÀ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ

ªÀiÁ£ÀåvÉ CªÀ¢ü13 QÃl£Á±ÀPÀ ¹A¥ÀgÀuÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À ªÉüÀ ¥ÀnÖ14 QÃl£Á±ÀPÀ

(Common Name)

¢£ÁAPÀ ¥ÀæªÀiÁt µÀgÁCDE

15 «±ÉèõÀuÁ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¸À ÉÃPÁzÀ«¼Á À ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀªÁtÂ/ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀA.

¸À»

(gÉÊvÀ/G¢ÝªÉÄzÁgÀ)

Page 208: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 414

gÁdå ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±À «±ÉèõÀuÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ UÀªÀĤ À ÉÃPÁzÀCA±ÀUÀ¼ÀÄ

1. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ¥ÀjÃPÀëuÁ

¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß NABL ÀA ÉÜ Cr CAVÃPÀÈvÀUÉƽ¹ zsÀÈrÃPÀgÀt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄߥÀqÉAiÀÄ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

2. dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ(¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ) EªÀgÀÄ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±À «±ÉèõÀuÁ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ ºÁUÀÆ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¥Àæw ªÀiÁºÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄ߸À°è ÀĪÀÅzÀÄ.

3. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉAiÀÄ°è J¯Áè ¸ÀÆPÀëöä G¥ÀPÀgÀtUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¯ÁUï §ÄPïUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ«ªÀgÀªÁV ¢£ÁAPÀªÁgÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

4. vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr ÀÆPÀÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥sÁgÀA£À°è ¨sÀwðªÀiÁrªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉUÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ.

5. ªÀµÀðPÉÌ MlÄÖ 350 ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¹ «±ÉèõÀuÁ ¥ÀæUÀw ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæPÀbÉÃjUÉ ¸À°è ÀĪÀÅzÀÄ.

6. «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è CUÀvÀåQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß

§¼À À ÁUÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ Tolerance Limit «ÄÃjgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹¨sÀÆ¥ÀlªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj ÀĪÀÅzÀÄ.

7. ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ «¸ÀÛgÀuÁ ¹§âA¢UÉ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎvÀgÀ ÉÃw ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

8. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¸À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.9. QÃl£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±À «±ÉèõÀuÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á ÉAiÀÄ£ÀÄß EZÉÒªÀżÀî ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÁªÀÅ÷

¨É¼ÉAiÀÄĪÀ PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ GvÀà£ÀßUÀ¼À°è EvÀgÉ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À°èQÃl£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±ÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÁå¥ÀPÀ¥ÀæZÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

«±ÉèõÀuÉUÁV ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÉÊvÀgÀÄUÀªÀĤ À ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉ.

1. ¸ÀAUÀ滹zÀAvÀºÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄÄ ªÀÄÆ® zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü ÀĪÀAwgÀ ÉÃPÀÄ.(£ÀªÀÄÆ£É -2 gÀ°è «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ ÁVzÉ. )

2. ªÀiÁzÀjAiÉÆA¢UÉ ¤UÀ¢üvÀ £ÀªÀÄÆ£É-1 gÀ°è w½¹zÀAvÉ J¯Áè ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄßMzÀV¸À ÉÃPÀÄ. ¹A¥ÀgÀt «ªÀgÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀUÀ¼À ªÁtÂdå ºÉ ÀgÀÄ (BrandName) £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉ ÀgÀ£ÀÄß(Common Name) RqÁÙAiÀĪÁV£ÀªÀÄÆ¢¹gÀ ÉÃPÀÄ.

Page 209: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 415

3. ªÀiÁzÀjAiÀÄ «±ÉèõÀuÁ ¥sÀ°vÁA±À ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§A¢üvÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ» À®ÄC£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¥ÀÆtð «¼Á À ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß RqÁØAiÀĪÁV£ÀªÀÄÆ£É-1 / ¥ÀvÀæzÀ°èè £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ ÉÃPÀÄ.

4. ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¤fðªÀUÉƽ À ÁzÀ (Sterilized) UÁf£À ¨Ál¯ïUÀ¼À°è CxÀªÁ DºÁgÀzÀeÉðAiÀÄ ¥Á°yãï aîUÀ¼À°è ¸ÀAUÀ滸À ÉÃPÀÄ.

5. ¥ÁåQAUï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀ滸ÀĪÁUÀ ±ÉõÁA±À ¥ÀzÀgÀªÀÅ £Á±ÀªÁUÀzÀAvÉPÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

6. ªÀÄ¼É ©¹°UÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀzÀAvÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌvÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ.

7. ¸ÀAUÀ滹zÀ 24 WÀAmÉ M¼ÀUÁV ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦¸À ÉÃPÀÄ8. «±ÉèõÀuÉUÁV ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ®Ä gÉÊvÀgÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÉÊvÀ

¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.a.

¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀ «±ÉèõÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹ D ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è EgÀĪÀ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À ÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ¸À»vÀ PÀAqÀÄ»rAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. F jÃw PÀAqÀÄ »rAiÀįÁzÀ ±ÉõÁA±ÀUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ªÁå¥ÀPÀªÁV

CAVÃPÀj¸À ÁzÀ ¸ÀÆaUÀ¼ÁzÀ vÁ½PÉ «Äw (Tolerance limit-TL) UÀjµÀ× ±ÉõÁA±À

¥ÀæªÀiÁt (Maximum Residue level-MRL) ºÁUÀÆ ¢£À ¤vÀå vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁzÀ

¥ÀæªÀiÁt (Acceptable Daily Intake-ADI) UÀ½UÉ ºÉÆðPÉ ªÀiÁr ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀ ÁUÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÁzÀ «¼Á À:-

¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj,

¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ ±ÉõÁA±À «±ÉèõÀuÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ,

PÀȶ ¸ÀAQÃtð, §£À±ÀAPÀj,

PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ gÀ ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560070.

¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 080 – 26715332

E ªÉÄÃ¯ï «¼Á À : [email protected]

Page 210: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 416

Page 211: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 417

PÀȶ C©üAiÀiÁ£À'E¯ÁSÉUÀ¼À £ÀrUÉ gÉÊvÀgÀ ªÀÄ£É ¨ÁV°UÉ'

¦ÃpPÉ:PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁV ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ d£À ÀASÉåUÉ DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉMzÀV¸À®Ä, ®¨sÀå«gÀĪÀ ¸ÁUÀĪÀ½ d«Ää£À°è UÀjµÀ× PÀȶ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄCvÁåªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ. EzÀPÁÌV, PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉAiÉÆA¢UÉ ¥ÀÆgÀPÀ G¥À PÀ ÀħÄUÀ¼ÁzÀ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£É, gÉõÉä PÀȶ, «ÄãÀÄUÁjPÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄC¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁVzÉ.PÀȶ ªÀ®AiÀÄzÀ ¥Àæ ÀÄÛvÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ, GvÁàzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ ÀĪÀ ¤nÖ£À°èCªÀ±Àå«gÀĪÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦¸À®Ä, KPÀUÀªÁQë « ÀÛgÀuÁ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ÀªÀÄUÀæ PÀȶªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À®Ä, ««zsÀ C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉUÀ¼À ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄzÉÆA¢UɸÀªÀÄƺÀ eÁUÀÈw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÁzÀ 'PÀȶ C©üAiÀiÁ£À' ªÀ£ÀÄß gÀƦ¸À ÁVzÉ.

PÀȶ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ GzÉÝñÀ: PÀȶ ºÁUÀÆ ¨ÉøÁAiÀÄ ¸ÀA§A¢üvÀ E¯ÁSÉUÀ¼À ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄUÀæ PÀȶ

ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ. GvÁàzÀPÀvÉ ºÉaÑ ÀĪÀ vÁAwæPÀvÉUÀ¼À ªÀÄ£ÀªÀjPÉ. «eÁÕ¤UÀ¼ÉÆA¢UÉ gÉÊvÀgÀ ¸ÀAªÁzÀ.

PÀȶ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À : PÀȶ C©üAiÀiÁ£À F ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR WÀlPÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀÄUÀæ PÀȶ ªÀiÁ»w WÀlPÀ PÀȶ ªÀ ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À gÉÊvÀ ¸ÀAªÁzÀ

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C£ÀĵÁ×£À: PÀȶ C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß K¦æ¯ï jAzÀ dÆ£ï ªÀiÁºÉAiÀÄ°è ºÉÆ罪ÀÄlÖzÀ°è C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.

¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ: PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E¯ÁSÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ- vÉÆÃlUÁjPÉ/ gÉõÉä/ «ÄãÀÄUÁjPÉ/ ¥À±ÀÄ¥Á®£É/

¸ÀºÀPÁgÀ/PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¸À ÉÃPÀÄ. PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, ¥À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, PÉ.«.PÉ

«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, gÉÊvÀgÀÄ, PÀȶ ¥ÀjPÀgÀÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀgÀÄ, DvÀä UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ, ¸Àé ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ» À ÉÃPÀÄ.

DAiÀiÁ PÉëÃvÀæzÀ d£À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À ÉÃPÀÄ. PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ/ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV gÉÊvÀgÀÄ

JzÀÄj ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ, UÁæªÀÄ ÉQÌUÀgÀÄ, PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV¨sÁUÀªÀ»¸À ÉÃPÀÄ.

¸Á® ¸Ë®¨sÀå ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ/¨ÁåAPï ¹§âA¢, NABARD ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ«ªÉÄ ¸ÀA ÉÜAiÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¸À ÉÃPÀÄ.PÀȶ C©üAiÀiÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆç½ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ®ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

Page 212: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 418

ªÉÆzÀ®£Éà ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¢£À: ¥Àæw ºÉÆç½AiÀÄ°è, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwªÁgÀÄPÁAiÀÄðvÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ, DAiÀiÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ¹zÀÝ¥Àr¹zÀ ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄAvÉ J¯ÁèUÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® wêÀæ ¥ÀæZÁgÀ PÁAiÀÄðzÀ eÉÆvÉUÉ«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C¢üPÁjUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ vÀAqÀUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄK¥Àðr ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è gÉÊvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¸ÀªÀÄ ÉåUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄÃ¥ÀjºÁgÀ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ.ªÀÄÆgÀ£Éà ¢£À: ºÉÆç½ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀȶ ªÀ ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À, gÉÊvÀgÀ ¸ÀAªÁzÀzÉÆA¢UɺÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è gÉÊvÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ» À®Ä C£ÀĪÁUÀĪÀAvÉ PÀȶ C©üAiÀiÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄßK¥Àðr ÀĪÀÅzÀÄ. DAiÀiÁ ºÉÆç½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «ªÀgÀªÁV ¨É¼ÉªÁgÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄßZÀað ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa ÀĪÀÅzÀÄ. C®èzÉà EvÀgÉ PÀȶ ¸ÀA§A¢üvÀE¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀÀÀ ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£É, vÉÆÃlUÁjPÉ, gÉõÉä, «ÄãÀÄUÁjPÉ EvÁå¢ E¯ÁSÉUÀ¼ÀC¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¹ ¥ÀjºÁgÀ ¸ÀÆa ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ,PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ ÀA§A¢üvÀ E¯ÁSÉUÀ¼À ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ©A© ÀĪÀ ¥ÀæzÀ²ðPÉUÀ¼ÀÄ,ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ, ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀȶ ªÀ ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

C£ÀÄzÁ£À: ¥Àæw ºÉÆç½UÉ - gÀÆ.0.75 ®PÀë

C£ÀħAzsÀ-4gÀ°è ¤UÀ¢ü¥Àr¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîvÀÛ, f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw,EvÀgÉ E¯ÁSÉUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À C£ÀÄzÁ£À ºÉÆA¢¹PÉÆAqÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVC£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.

C) ¸ÀªÀÄUÀæ PÀȶ ªÀiÁ»w WÀlPÀ:¥Àæw ºÉÆç½AiÀÄ°è J¯Áè UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ®

wêÀæ ¥ÀæZÁgÀ PÁAiÀÄð PÉÊUÉƼÀî®Ä ¸ÀAZÁj PÀȶ ªÀiÁ»w WÀlPÀªÀ£ÀÄß ««zsÀ ¨ÉøÁAiÀĸÀA§A¢üvÀ E¯ÁSÉUÀ¼À ¥ÀæzÀ²ðPÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÛ§ÞavÀæ, zsÀ餪ÀzsÀðPÀzÀ°è ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß©vÀÛj À ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è gÉÊvÀjUÉ ªÀiÁ»w¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, wêÀæ ¥ÀæZÁgÀ PÁAiÀÄðzÀ eÉÆvÉUÉ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C¢üPÁjUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀvÀAqÀUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ K¥Àðr¹zÀ £ÀAvÀgÀ, ªÀÄÆgÀ£Éà ¢£À ºÉÆç½PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀȶ ªÀ ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À, gÉÊvÀgÀ ¸ÀAªÁzÉÆA¢UÉ PÀȶ C©üAiÀiÁ£À¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

D) PÀȶ ªÀ ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À:PÀȶ ªÀ ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ««zsÀ PÀȶ ¥ÀjPÀgÀ ¸ÀA ÉÞUÀ¼ÀÄ PÀȶ/vÉÆÃlUÁjPÉ

/¥À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, ¸Á® ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀĪÀ ¸ÀA ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸Àé ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄEvÁå¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E¯ÁSÉUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ K¥Àðr ÀĪÀÅzÀÄ.

PÀȶ ºÁUÀÆ EvÀgÉ C©üªÀÈ¢Ý E¯ÁSÉUÀ¼À ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄßC£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆZÉÃvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ gÉÊvÀ C£ÀĪÀÅUÁgÀgÀÄ,PÀȶ ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥sÀ Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ, gÉÊvÀ PÉëÃvÀæ ¥ÁoÀ±Á ÉAiÀÄ°è vÀgÀ ÉÃw ºÉÆA¢zÀAvÀºÀgÉÊvÀgÀÄ, DvÀä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄPÀqÁØAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ» ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ºÁUÀÆ vÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvɪÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀ ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£À «ÃQë À®Ä §AzÀAvÀºÀ gÉÊvÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

Page 213: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 419

ªÀ ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. PÀȶ vÁAwæPÀ ªÀiÁ»w ºÉÆ À vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ P˱À®å ¥ÁævÀåQëPÉ, ©ÃeÉÆÃ¥ÀZÁgÀ/ ¸À Àå ÀAgÀPÀëuÁ

DAzÉÆî£À ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀȶ ¨sÁUÀå - ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¸ÀA¢UÀÞ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå C©üAiÀiÁ£À, ¨sÀÆZÉÃvÀ£À, DvÀä AiÉÆÃd£É, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DºÁgÀ ¨sÀzÀævÁ

C©üAiÀiÁ£À, ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É EvÁå¢. PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ, PÀȶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ¨ÁrUÉ DzsÁjvÀ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæ (AiÀÄAvÀæzsÁgÉ),

PÀȶ GvÀà£Àß ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ, ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ªÀÄvÀÄÛ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀjG¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ EvÁå¢

PÀȶ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E¯ÁSÉUÀ¼À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À ®¨sÀåvÉ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉ ºÁUÀÆ FUÁUÀ Éà «±ÉèõÀuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À

ªÀÄtÄÚ DgÉÆÃUÀå aÃnUÀ¼À «vÀgÀuÉ SÁ ÀV PÀA¥À¤UÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀAZÁj ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß

G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ ¨É¼É «ªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ ¸Á® ¸Ë®¨sÀå ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀUÀ½UÁV «±ÉõÀ WÀlPÀ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ Vjd£À

G¥ÀAiÉÆÃd£É. gÉÊvÀgÀ PÉëÃvÀæ ¥ÁoÀ±Á É, PÀȶ DzsÁjvÀ G¥À PÀ ÀħÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥À±ÀÄUÀ½UÉ ®¹PÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀÄ aQvÁì ²©gÀ ¸ÀªÀÄUÀæ PÀȶ vÁAwæPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ ¸ÁPÀëöåavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀE) gÉÊvÀ ¸ÀAªÁzÀ:

gÉÊvÀgÀ DvÀäºÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ ¤nÖ£À°è, gÉÊvÀgÀ ªÀÄ£ÉÆøÉÜöÊAiÀÄð ºÉaÑ ÀĪÀAvÉPÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÀƦ¸À ÉÃPÁVzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ gÉÊvÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°ègÉÊvÀgÀ, gÉÊvÀ ªÀÄÄRAqÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ gÉÊvÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀgÀ ÀàgÀ ZÀZÉðAiÀiÁUÀ ÉÃPÀÄ.ºÁ° EgÀĪÀ ¨É¼É «ªÉÄ §UÉÎ gÉÊvÀgÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ £ÉÆAzÀtÂUÉ¥ÉÆæÃvÁì» ÀĪÀÅzÀÄ. ¨ÁåAPï ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼É «ªÉÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV¨sÁUÀªÀ»¸À ÉÃPÀÄ.

PÉëÃvÀæ ªÀÄlÖzÀ°è vÁAwæPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ C¼ÀªÀr ÀĪÁUÀ JzÀÄj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄ ÉåUÀ¼À£ÀÄߪÉÊeÁÕ¤PÀªÁV «±Éèö¹, ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄßC¼ÀªÀr¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è MAzÁVzÉ. F¤nÖ£À°è ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀȶ/vÉÆÃlUÁjPÉ/¥À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ «eÁÕ¤/«µÀAiÀÄvÀdÕgÉÆA¢UÉ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄÄPÀÛªÁV ZÀað À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. f ÉèAiÀÄ°è£À PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀDzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É «ZÁgÀ UÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf ÀĪÀÅzÀÄ. ºÉƸÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¹gÀĪÀ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ gÉÊvÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÀAaPÉƼÀî®Ä PÀȶ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ°è CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ.

C£ÀĵÁ×£À ¸À«Äw:

Page 214: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 420

f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è gÀa À ÁVgÀĪÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ C£ÀĵÁ×£À ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀéAiÀÄ (C£ÀħAzsÀ-1)vÀªÀÄä f ÉèAiÀÄ°è PÀȶ C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr ÀĪÀ §UÉÎ ZÀað¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è gÀa¸À ÁVgÀĪÀ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ C£ÀĵÁ×£À PÁAiÀÄðvÀAqÀ(C£ÀĨsÀAzÀ-2) ºÁUÀÆ ºÉÆç½ ªÀÄlÖzÀ C£ÀĵÁ×£À PÁAiÀÄðvÀAqÀ (C£ÀħAzsÀ-3) gÀ°èZÀað¹, PÀæªÀĪÀ» ÀĪÀÅzÀÄ.PÀȶ C©üAiÀiÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð» ÀĪÀ «zsÁ£À: PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÉüÁ¥ÀnÖ C£ÀéAiÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁV ªÁå¥ÀPÀªÁzÀ ¥ÀæZÁgÀ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¢£À¥ÀwæPÉ/gÉÃrAiÉÆÃ/zÀÆgÀzÀ±Àð£À/PÉç¯ï £ÉmïªÀPïðUÀ¼À°è ÀÄgÀĽ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ/ ¥ÀæZÁgÀ¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ/¥ÀæZÁgÀ/eÁ»ÃgÁvÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¢£À ¸ÀªÀÄUÀæ PÀȶ ªÀiÁ»w WÀlPÀªÀÅ DAiÀÄÝ ªÀÄÄRå gÀ ÉÛUÀ¼À°è C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,

ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, PÀ Á vÀAqÀzÉÆA¢UÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀÄ. PÀȶ ªÀ ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¸ÀºÀ sÁVvÀézÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ, gÉÊvÀgÀ ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖªÀ jÃwAiÀÄ°èªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À ¸ÁAPÉÃwPÀ «vÀgÀuÉ ªÀiÁzÀj gÉÊvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀ ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄ vÀdÕjAzÀ ¤¢ðµÀÖ «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ QgÀÄ G¥À£Áå À vÀdÕgÉÆA¢UÉ gÉÊvÀgÀ ¸ÀAªÁzÀ ºÉÆ À vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À «vÀgÀuÉ. PÀȶ C©üAiÀiÁ£À §UÉÎ DAiÀÄÝ gÉÊvÀjAzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ D°PÉ

zÁR°ÃPÀgÀt:¥Àæw ºÉÆç½ ªÀÄlÖzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß zÀȱÀå («rAiÉÆà ªÀÄvÀÄÛ

bÁAiÀiÁavÀæ) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À (¦æAmï «ÄÃrAiÀiÁ) ªÀÄÆ®PÀ zÁR° ÀĪÀÅzÀĺÁUÀÆ CªÀ±Àå zÁR ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ PÀqÁØAiÀĪÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è ÀĪÀÅzÀÄ.PÀȶ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ DAiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¤jÃQëvÀ ¥sÀ°vÁA±À/¥Àæw¥sÀ®UÀ¼ÀÄ: PÀȶ E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉUÀ¼À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀgÀ ªÀÄ£É-ªÀÄ£ÀPÉÌ

£ÉÃgÀªÁV vÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ. gÉÊvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ «eÁÕ¤UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ZÀZÉð/£ÉÃgÀ ¸ÀAªÁzÀ/ ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¸ÀàAzÀ£À. gÉÊvÀjUÉ ¸ÀPÁ®zÀ°è PÀȶ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ/¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ/¸Á®¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁzÀj ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À ¥ÀæZÁgÀ, ªÀiÁzÀj gÉÊvÀgÀ eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀgÀ ÀàgÀ ºÀAaPÉUÉ CªÀPÁ±À

PÀ°à ÀĪÀÅzÀÄ. vÁAwæPÀvÉUÀ¼À C¼ÀªÀrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì» ÀÄvÁÛ, DºÁgÀ ¨É¼ÉUÀ¼À GvÁàzÀPÀvÉAiÀÄ°è

UÀªÀÄ£ÁºÀð §zÀ ÁªÀuÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ. gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ºÉÆ À vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ CªÀ±Àå«gÀĪÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ

Page 215: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 421

¸ÁªÀiÁ£Àå PÀȶ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¨ÉÃPÁzÀ J¯Áè PÀæªÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¤gÀAvÀgÀ ¹zÀÞvɪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

C£ÀħAzsÀ-1f¯Áè ªÀÄlÖzÀ C£ÀĵÁ×£À ¸À«Äw

CzsÀåPÀëgÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

¸ÀºÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

¸ÀzÀ Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

¸ÀzÀ ÀågÀÄ G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉG¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£Á E¯ÁSÉG¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, «ÄãÀÄUÁjPÉ E¯ÁSÉG¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÀȶ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ E¯ÁSÉG¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÉõÉä E¯ÁSÉ« ÀÛgÀuÁ ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ, PÀȶ/vÉÆÃlUÁjPÉ/¥À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ«±Àé«zÁå®AiÀÄ CxÀªÁ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæG¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ Áåt E¯ÁSÉG¥À CgÀtå ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, CgÀtå E¯ÁSÉf¯Áè ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀĪÀåªÀ ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, (NABARD)

ªÀåªÀ ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, (BLBC)

C£ÀħAzsÀ-2vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ PÁAiÀÄðvÀAqÀ

¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

PÁAiÀÄðvÀAqÀ vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉvÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£Á E¯ÁSÉvÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, «ÄãÀÄUÁjPÉ E¯ÁSÉvÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÀȶ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ E¯ÁSÉvÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÉõÉä E¯ÁSÉ«ªÀiÁ ÀA ÉÜAiÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀævÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ ÁåtE¯ÁSÉvÁ®ÆèPÀÄ CgÀtå E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄvÁ®ÆèPÀÄ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀĪÀåªÀ ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, (BLBC)

Page 216: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 422

C£ÀħAzsÀ-3ºÉÆç½ ªÀÄlÖzÀ C£ÀĵÁ×£À PÁAiÀÄðvÀAqÀ

¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ ºÉÆç½ ªÀÄlÖzÀ PÀȶ C¢üPÁj

PÁAiÀÄðvÀAqÀ Nodal Scientist, PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀĺÉÆç½ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ:PÀȶ E¯ÁSÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄvÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£Á E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄgÉõÉä E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄPÀAzÁAiÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀĸÀºÀPÁgÀ E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄCgÀtå E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ«ªÀiÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀIJPÀët E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀĪÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ Áåt E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

C£ÀħAzsÀ-4ºÉÆç½ ªÀÄlÖzÀ°è DAiÉÆÃf¸À ÁUÀĪÀ ‘’PÀȶ C©üAiÀiÁ£À’’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DZÀgÀuÉUÉ

(ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ) F PɼÀPÀAqÀAvÉ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À ÁVzÉ.

PÀæ.¸ÀA PÁAiÀÄðPÀæªÀÄC£ÀÄzÁ£À(gÀÆ.UÀ¼À°è)

1¸ÀAZÁj ªÀiÁ»w WÀlPÀzÀ EAzsÀ£À ªÉZÀÑ, ¥ÀæZÁgÀ (Posters, Banner,

Brochures, Leaflets) ªÀÄvÀÄÛ eÁ£À¥ÀzÀ PÀ Á vÀAqÀ

gÀÆ. 75,0002¸ÀAªÁzÀ ªÉâPÉ / ªÀ ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£À - ±Á«ÄAiÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀÄaðUÀ¼À ªÀåªÀ ÉÜ,PÀȶ ZÀ®£ÀavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ Projector / LCD Screen, d£ÀgÉÃlgï,zsÀ餪ÀzsÀðPÀ, EvÁå¢

3 gÉÊvÀjUÉ ®WÀÄ G¥ÀºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÀiÁt ªÉZÀÑ

¸ÀÆZÀ£É:1. C£ÀħAzsÀ-4gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ «ÄwAiÉƼÀUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĵÁ×£À

UÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ. f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw, EvÀgÉ E¯ÁSÉUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À C£ÀÄzÁ£À, ¸ÀܽÃAiÀĸÀA ÉÜUÀ¼À ¥ÁæAiÉÆÃdPÀvÀé ªÀÄÄSÁAvÀgÀ, MmÁÖgÉAiÀiÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉZÀÄѪÀj C£ÀÄzÁ£ÀºÉÆA¢¹PÉÆAqÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ ÀĪÀÅzÀÄ.

2. 2016-17£Éà ¸Á°£À f¯ÁèªÁgÀÄ C£ÀÄzÁ£À ºÀAaPÉ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-5 gÀ°è ¤ÃrzÉ.3. ªÉÆzÀ® JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀ£Éà ¢£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ gÉÊvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ

gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ «ªÀgÀ, ¥Àj²µÀÖ eÁw/¥ÀAUÀqÀzÀ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV £ÉÆAzÀtªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

Page 217: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 423

C£ÀħAzsÀ-52017-18£Éà ¸Á°£À PÀȶ C©üAiÀiÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ f¯ÁèªÁgÀÄ C£ÀÄzÁ£À ºÀAaPÉ «ªÀgÀ

ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ: 2401-00-109-0-21 G.²Ã:059 gÁdå ªÀ®AiÀÄ AiÉÆÃd£ÉPÀæ. À f¯ÉèUÀ¼ÀÄ MlÄÖ

ºÉÆç½UÀ¼ÀÄ¥Àæw ºÉÆç½UÉ(gÀÆ.0.75 ®PÀë)

MlÄÖ C£ÀÄzÁ£À(®PÀë gÀÆ.UÀ¼À°è)

1 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 18 13.50 13.502 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 28 21.00 21.003 ¨É¼ÀUÁ« 35 26.25 26.254 §¼Áîj 27 20.25 20.255 ¨ÉÃzÀgï 30 22.50 22.506 ©eÁ¥ÀÄgÀ 18 13.50 13.507 ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ 16 12.00 12.008 aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ 26 19.50 19.509 aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ 34 25.50 25.5010 avÀæzÀÄUÀð 22 16.50 16.5011 zÀQët PÀ£ÀßqÀ 16 12.00 12.0012 zÁªÀtUÉgÉ 24 18.00 18.0013 zsÁgÀªÁqÀ 14 10.50 10.5014 UÀzÀUÀ 11 8.25 8.2515 UÀÄ®âUÁð 32 24.00 24.0016 ºÁ¸À£À 38 28.50 28.5017 ºÁªÉÃj 19 14.25 14.2518 PÉÆqÀUÀÄ 16 12.00 12.0019 PÉÆïÁgÀ 27 20.25 20.2520 PÉÆ¥Àà¼À 20 15.00 15.0021 ªÀÄAqÀå 31 23.25 23.2522 ªÉÄʸÀÆgÀÄ 33 24.75 24.7523 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 37 27.75 27.7524 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 18 13.50 13.5025 ²ªÀªÉÆUÀÎ 39 29.25 29.2526 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 50 37.50 37.5027 GqÀĦ 09 6.75 6.7528 G.PÀ£ÀßqÀ 35 26.25 26.2529 AiÀiÁzÀVÃgï 16 12.00 12.00

PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj - 0.75 0.75MlÄÖ 739 555.00 555.00

Page 218: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 424

2017-18£Éà ¸Á°£À gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÁ UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa

1. gÁdåzÀ°è gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÀ£ÀÄß GvÁàzÀPÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛzÉ. »ÃUÉ ªÀiÁgÁlPÁÌV ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤¢ðµÀÖUÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉAiÉÄà E®èªÉà JA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ. gÀ ÀUÉƧâgÀ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀÀ 1985 gÀ C£ÀéAiÀÄ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À GvÁàzÀ£É, ºÀAaPÉ, ªÁå¥ÁgÀ, ¨É É,vÀÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄt ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.

2. vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀUÀlÄ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄÆ® ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è(Form 'O') C¢ü ÀÆZÀ£É ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ «Ä±ÀætUÀ¼À£ÀÄ߸ÉÃj¹ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À ÁVzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ sÀðUÀ¼À°è C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÁUÀ FCO Schedule - I Part A gÀ°è C¢ü ÀÆZÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀºÁUÀÆ Clause 13(2) gÀ£ÀéAiÀÄ gÁdå ÀPÁðgÀ¢AzÀ C¢ü ÀÆZÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ¤AiÀÄAvÀæt CzÉñÀ 1985gÀ Clause 13 gÀ£ÀéAiÀÄ GvÁࢹzÀ CxÀªÀ DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ ±ÉÃ.100 gÀµÀÄÖ ¤Ãj£À°è PÀgÀUÀĪÀ «Ä±Àæt ºÁUÀÄ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ ªÀiÁ»w¤ÃrgÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¹ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

3. ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ/£À«ÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ sÀðzÀ°è, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀĽUÉUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀ CUÀvÀå«gÀĪÀÅ¢®è. ºÉÆ ÀzÁV ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¤ÃqÀĪÁUÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀÀ 1985 gÀ C¢ü ÀÆZÀ£É SO 2776 (E) ¢£ÁAPÀ 10-10-2015gÀAvɺÉÆ ÀzÁV gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁgÁlPÉÌ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ CUÀvÀå «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ §UÉÎzÁR ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

4. ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ ¨É ÉUÀ¼À°è gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ ÉÞAiÀÄG ÀÄÛªÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉUÀ¼À°è zÁ¸ÁÛ£ÀĺÁUÀÆ É ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÀÄÄRªÁV PÁtĪÀAvÉ ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤Ãr, PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

5. PÀȶ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀÀ½UÉ §¼À À ÁUÀÄwÛgÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼ÁzÀ AiÀÄÆjAiÀiÁ, JA.N.¦.,EvÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉzÁgÀgÀÄ/¸ÀUÀlÄ/a®ègÉ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ PÀȶ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌVAiÉÄêÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

6. gÀ ÀUÉƧâgÀ aîUÀ¼À vÀÆPÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr ÀjAiÀiÁzÀ vÀÆPÀzÀ°è gÉÊvÀjUÉzÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀåªÀ ÉÞ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀjAiÀiÁzÀvÀÆPÀzÀ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß(Class 3 grade Weighing Machine) ªÀiÁgÁl PÉÃAzÀæzÀ°è¤ªÀð» À®Ä J¯Áè gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

7. ¤UÀ¢vÀ ªÀiÁ¹PÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÁ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄPÀlÄÖ¤mÁÖV ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤UÀ¢vÀ ªÀiÁ¹PÀ UÀÄjVAvÀ®Æ ºÉaÑ£À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß

Page 219: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 425

MªÉÄä Éà ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ°è «±ÉèõÀuÉUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ 30 ¢ªÀ ÀUÀ¼ÀCªÀ¢üAiÉƼÀUÉ «±Éèö¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖPÀgÀ. DzÀÄzÀjAzÀ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ªÀiÁ¹PÀ UÀÄjAiÀıÉÃPÀqÀ 50gÀµÀÄÖ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ®£Éà ¥ÁQëPÀzÀ°è ºÁUÀÆ G½zÀ ±ÉÃPÀqÀ 50ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ¥ÁQëPÀzÀ°è PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ. F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄßC£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ À®Ä f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

8. PÉÃAzÀæ ºÁUÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ C¢ü ÀÆZÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄߺÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è PÀAqÀħAzÀ°è [Clause 2h &13(2)] ªÀÄvÀÄÛ gÀ ÀUÉƧâgÀ GvÁàzÀPÀgÀÄ GvÁࢸÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À aîUÀ¼À ªÉÄà ɥÁåQAUï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁQðAUï ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß (FCO 1985 Clause 19 C 1 & Clause21 ) G®èAX¹zÀ°è gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀzÀAvÉ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

P À£ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ¢AzÀ C¢ü ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ ®WÀÄ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À «Ä±ÀætUÀ¼ÀÄ(AHD/11/AFT/1999 dt: 2-11-1991)

¹A¥ÀgÀuÉUÉ

ªÀÄtÂÚ£À «zsÀ ¸ÀvÀÄ(Zn)

PÀ©ât(Fe)

ªÀiÁåAUÀ¤Ã¸ï(Mn)

¨ÉÆÃgÁ£ï(B)

1 PÁëgÀAiÀÄÄPÀÛ PÀ¥ÀÄ÷à ªÀÄtÄÚ 3.0 2.0 1.0 0.5

2ºÀĽAiÀÄÄPÀÛ PÉA¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dA©nÖUɪÀÄtÄÚ

3.0 0.5 0.2 0.5

3ºÀĽAiÀÄÄPÀÛ UÀÄqÀØUÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÁªÀ½¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄtÄÚ

3.0 - - 0.5

ªÀÄtÂÚUÉ ºÁPÀĪÀÅzÀPÉÌ1 PÁëgÀAiÀÄÄPÀÛ PÀ¥ÀÄ÷à ªÀÄtÄÚ 10.0 5.0 2.0 0.3

2ºÀĽAiÀÄÄPÀÛ PÉA¥ÀÄ, dA©nÖUÉ ªÀÄtÄÚ,UÀÄqÀØUÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀ

10.0 - - 0.5

PÀ£ÁðlPÀ ÀPÁðgÀzÀ C¢ü ÀÆZÀ£É AHD/10/AFT/2005 dt. 5.9.2005 gÀ¥ÀæPÁgÀ ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ J£ï.¦.PÉ. «Ä±ÀætUÀ¼ÀÄ

PÀæ ¸ÀA. £ÉÆÃn¥sÉÊ ªÀiÁrgÀĪÀ J£ï.¦.PÉ. «Ä±ÀætUÀ¼ÀÄ1 20 :20 : 02 15 : 5 : 53 17 : 17 : 174 10 : 20 : 10

Page 220: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 426

9. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ (PrescribedStandard) [PÁè¸ï 19(J) (©)] ºÉÆA¢gÀzÀ gÀ¸ÀUÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉPÀ¼ÀÄ» ÀzÉ, £ÉÃgÀªÁV gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä¸ÀÆa¹zÉ.

10. ¥ÀæwAiÉƧâ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ F PɼÀPÀAqÀ ±ÀvÁA±ÀzÀAvÉ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÀªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÀÄ.

(1) £ÉÃgÀ ¸ÁgÀd£ÀPÀAiÀÄÄPÀÛ gÀ ÀUÉƧâgÀ 5%(2) £ÉÃgÀ gÀAdPÀAiÀÄÄPÀÛ gÀ ÀUÉƧâgÀ 5%(3) £ÉÃgÀ ¥ÉÇmÁåµïAiÀÄÄPÀÛ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ 5%(4) J£ï.¦. PÁA¥ÉèPïì 25%(5) J£ï.¦.PÉ. PÁA¥ÉèPïì 25%(6) J£ï¦ / J£ï.¦.PÉ. «Ä±Àæt 15%(7) £ÉÃgÀ ®WÀÄ¥ÉÇõÀPÁA±À / CzÀgÀ «Ä±Àæt 20%

ªÉÄÃ É w½¹gÀĪÀ ±ÀvÁA±ÀzÀAvÉ ««zsÀ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À ªÀiÁzÀj vÉUÉAiÀÄzÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼À«gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. £ÉÃgÀ ¸ÁgÀd£ÀPÀAiÀÄÄPÀÛ, ¥ÉÇmÁåµïAiÀÄÄPÀÛ, gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À£Éßà ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è (¤UÀ¢ü¥Àr¹gÀĪÀ ±ÀvÁA±ÀQÌAvÀ) PÀ¼ÀÄ»¹zÀ°èCªÀÅUÀ¼À£ÀÄß wgÀ ÀÌj¸À®Ä ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆa¸À ÁVzÉ.

11. ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß (®WÀÄ ¥ÉÆõÀPÁA±À ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀĸÉÃjzÀAvÉ) ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. ««zsÀ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀĪÀ/ M¼À¥ÀqÀĪÀ f ÉèUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄßC£ÀħAzÀ-2J gÀ°è ¤ÃrzÉ.

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: ¥Àæ ÀPÀÛ ¸Á°¤AzÀ ºÁ À£À, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁªÉÃj f ÉèUÀ¼ÀªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgï f ÉèAiÀĪÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß É¼ÀUÁ« gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.

12. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ S.02900 (E) dt: 24.10.15 gÀ C£ÀéAiÀÄ General Specifications of100 percent water soluble mixture of fertilizers §UÉÎ C¢ü ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀn¹zÉ.EzÀgÀ C£ÀéAiÀÄ ¤UÀ¢ü ¥Àr¹zÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ ±ÉÃ.100 gÀµÀÄÖ ¤Ãj£À°è PÀgÀUÀĪÀAiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ «Ä±ÀætUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgɪÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä EzÀgÀ §UÉÎ ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀf ÉèAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C°è£À ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸À ÉÃPÀÄ. ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀĪÀ 30 ¢£ÀUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä w½¸À ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄEgÀĪÀ §UÉÎ SÁvÀj ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ¸ÀAUÀ滹¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ» À§ºÀÄzÀÄ.

Page 221: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 427

13. DAiÀiÁ f ÉèUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ PÀæªÀħzÀݪÁV ªÀiÁzÀjvÉUÉzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ» À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÉ.

¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ªÁ¶ðPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄf¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ±ÉÃ.5¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (HQ) ±ÉÃ.5¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ («µÀAiÀÄ vÀdÕ)¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ «f É£ïì

±ÉÃ.10±ÉÃ.20

vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼ÀÄ(¸À.PÀÈ.¤, PÀÈ.C, À.PÀÈ.C) ±ÉÃ.60

14. f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä f ÉèUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀj¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¹PÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß (C£ÀħAzÀ 1J ªÀÄvÀÄÛ 1©) gÀ ÀUÉƧâgÀ§¼ÀPÉ, gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁgÁl PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÁªÀj ¥ÀæzÉñÀ, ¨É¼É ¥ÀzÀÞw,¨sÀwðAiÀiÁVgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ½UÉ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄߥÀÄ£Àgï ¤UÀ¢üUÉƽ¹zÀ vÁ®ÆèPÀªÁgÀÄ / ªÀiÁºÉªÁgÀÄ /¥Àj«ÃPÀëPÀgÀªÁgÀÄ /¥ÉÆõÀPÁA±ÀªÁgÀÄ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß K¦æ¯ï ªÀiÁºÉAiÉƼÀUÉ C¥ÀgÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (¸ÁªÀAiÀĪÀPÀȶ) ªÀÄvÀÄÛ dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ), PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjºÁUÀÆ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.

15. gÀ ÀUÉƧâgÀ vÀÄvÀÄð ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1985gÀ §UÉÎ ¥Àæwf ÉèAiÀÄ°è ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ K¦æ ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄà wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°èPÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀÄ£ÀB±ÉÑÃvÀ£À vÀgÀ ÉÃw K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

16. gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®WÀÄ¥ÉÆõÀPÁA±À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ® PÉ®ªÉà vÀAiÀiÁjPÁ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ªÀiÁvÀæ vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. DzÀÝjAzÀ J¯Áè ÀA ÉÞUÀ¼ÀgÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀ滹 PÀ¼ÀÄ» À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ. EzÀ®èzÉ MAzÉêÀiÁgÁlªÀĽUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ MAzÉà ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀĸÀAUÀ滹gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. EzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹ J¯Áè ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉUÀ½AzÀPÀqÁØAiÀĪÁV ªÀµÀðzÀ°è PÀ¤µÀÖ 2 (JgÀqÀÄ) ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæ» À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.

17. ºÀAUÁ«Ä£À ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁV ±ÉÃRj¹nÖgÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀzÁ¸ÁÛ¤¤AzÀ Éà ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, ©vÀÛ£É ¥ÀƪÀðzÀ°èAiÉÄÃgÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖzÀ §UÉÎ SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

18. gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ ªÀiÁgÁl vÀqÉAiÀiÁeÉÕ ¤Ãr zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀĸÀAUÀ滸ÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß CvÀåAvÀ ²ÃWÀ÷æªÁV ªÀÄÄzÁÝA ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌvÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß DzsÀ÷åvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ²ÃWÀ÷æªÁV «±ÉèõÀuɪÀiÁr ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀ®Ä ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆa À ÁVzÉ. EAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄßPÉA¥ÀÄ÷±Á»AiÀÄ°è ²ÃWÀ÷æ JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹ PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 222: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 428

19. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1985gÀ µÉqÀÆå¯ï-2(¨sÁUÀ-A)gÀ°è w½¹zÀªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄAvÉ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ» À ÉÃPÀÄ. ¸ÀAUÀ滹zÀgÀ ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 24 gÀ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀªÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼ÁV«AUÀr¹ zÀ¥Àà ¥Áè¹ÖPï (ºÉZï.r.¦) aîzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ºÁQ, »Ãmï ¹Ã¯ïªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ªÀiÁzÀj «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ºÉ ÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÃ¥Àgï£À°è£ÀªÀÄÆ¢¹ ºÁQ ªÀÄvÉÛ »Ãmï ¹Ã¯ï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ [±ÉqÀÆå¯ï 2 ¨sÁUÀ J(J¥sï)]. »Ãmï¹Ã¯ï ªÀiÁrzÀ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ£É `¦' UÀ¼À£ÀÄß §mÉÖ aîzÀ°è ºÁQ, ªÉƺÀgÀĪÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ §mÉÖ aîzÀ°è ºÁQ F ªÉÆzÀ°£ÀAvÀAiÉÄà ªÉƺÀgÀĪÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß aîzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀ ÉÃPÀÄ. FjÃw vÀAiÀiÁj¹zÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è, MAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ PÉÆqÀ ÉÃPÀÄ.E£ÉÆßAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀ 7 ¢ªÀ ÀzÉƼÀUÁV ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌvÀ®Ä¦¸À ÉÃPÀÄ. ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ PÉÆlÄÖ ¹éÃPÀÈw ¥ÀqÉAiÀÄ ÉÃPÀÄ[Schedule II - Part A-(6)]. £ÀªÀÄÆ£É `PÉ' AiÀÄ£ÀÄß gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀj eÉÆvÉ¥ÀævÉåÃPÀªÁV PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÀÄ.

20. ªÀiÁgÁl vÀqÉ DzÉñÀ ¤Ãr ¸ÀAUÀ滹 UÀÄtªÀÄlÖzÀÝ®èªÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀAvÀºÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄß gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1985gÀ clause 23gÀ£ÀÄßC£ÀĸÀj¹ « ÉêÁj ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa À ÁVzÉ.

21. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ '¦' ªÀÄvÀÄÛ 'PÉ' £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è gÀ ÀUÉƧâgÀzÀ ºÉ Àj£À §zÀ ÁV¨ÁæAåqï ªÀÄvÀÄÛ vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ ºÉ ÀgÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ» ÀÄwÛzÀÄÝ, CAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄßgÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ wgÀ ÀÌj¸À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ gÀ ÀUÉƧâgÀzÀºÉ ÀgÀÄ, «zsÀ (Type) ªÀÄvÀÄÛ ±ÉæÃt (Grade) AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¦ ªÀÄvÀÄÛ PÉ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è£ÀªÀÄÆ¢ ÀĪÀÅzÀÄ[Schedule I - Part A].

22. MAzÉà UÉæÃqï£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ½gÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄÆ£É 'PÉ' ªÀÄvÀÄÛ '¦' £À°ègÀ ÀUÉƧâgÀzÀ ºÉ ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁA¥ÉÆùµÀ£ï ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ.

GzÁºÀgÀuÉ 1 :±ÉæÃt gÀ ÀUÉƧâgÀzÀ ºÉ ÀgÀÄ «zsÀ PÁA¥ÉÆùµÀ£ï

20:20:0 AiÀÄÆjAiÀiÁ CªÉÆäAiÀÄA¥sÁ¸ÉàÃmï

PÁA¥ÉèPïì TN-20,CSP-20,WSP-17

20:20:0 £ÉÊmÉÆæà ¥sÁ ÉàÃmï PÁA¥ÉèPïì TN-20,CSP-20,WSP-1220:20:0 CªÉÆäAiÀÄA ¥sÁ ÉàÃmï ¸À ÉàÃmï PÁA¥ÉèPïì TN-20,CSP-20,WSP-17,

S-1320:20:0 CªÉÆäAiÀÄA ¥sÁ ÉàÃmï ¸À ÉàÃmï

£ÉÊmÉæÃmïPÁA¥ÉèPïì TN-20,CSP-20,WSP-17,

S-13

Page 223: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 429

GzÁºÀgÀuÉ 2 :±ÉæÃt gÀ ÀUÉƧâgÀzÀ

ºÉ ÀgÀÄ«zsÀ PÁA¥ÉÆùµÀ£ï

17:17:17 17:17:17 PÁA¥ÉèPïì TN-17,TP-17,WSP-14.5,WSK-1717:17:17 17:17:17 «Ä±Àæt TN-17,TP-17,TK-17

23. ªÉÄl¯ï ¹Ã®£ÀÄß `PÉ' £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ É ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢ À ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄgÀ ÀUÉƧâgÀzÀ aîzÀ ªÉÄÃ É ºÁQgÀĪÀ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ vÁ¼ÉAiÀiÁUÀ ÉÃPÀÄ.

24. £ÀªÀÄÆ£É `eÉ' AiÀÄ£ÀÄß 2 ¥ÀæwUÀ¼À°è vÀAiÀiÁj¸À ÉÃPÀÄ. JgÀqÀÆ ¥ÀæwUÀ¼À ªÉÄà ɪÀiÁgÁlUÁgÀgÀ ¹éÃPÀÈw ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀ£ÀÄß CªÀjUÉ ¤Ãr, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ§½¬ÄgÀ ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ £ÀªÀÄÆ£É `eÉ' AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀªÀiÁzÀjAiÀÄ eÉÆvÉ PÀ¼ÀÄ»¸À ÁgÀzÀÄ. PÀ¼À¥É zÀeÉð gÀ ÀUÉƧâgÀzÀ «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢ §AzÀPÀÆqÀ Éà `eÉ' ¥sÁgÀA£À ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀgÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ)/ dAnPÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ), PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,EªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¸ÀÆa¸À ÁVzÉ. ( S.O. 2510(E) dt: 17-9-15 gÀAvÉ wzÀÄÝ¥ÀrªÀiÁrgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£É J C£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À ÉÃPÀÄ)

25. gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ PÀ¤µÀÖ vÀÆPÀzÀAvÉ «±ÉèõÀuÉUÁV ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌPÀ¼ÀÄ» ÀĪÀÅzÀÄ.(C) ¸ÁgÀd£ÀPÀ, gÀAdPÀ, ¥ÉÇmÁåµï gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ

(PÁA¥ÉèPïì) ªÀÄvÀÄÛ «Ä±ÀætUÀ¼ÀÄ-400 UÁæA.(D) £ÉÃgÀ ®WÀÄ ¥ÉÇõÀPÁA±À gÀ ÀUÉƧâgÀ-100 UÁæA(E) a ÉÃmÉqï ®WÀÄ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®WÀÄ¥ÉÇõÀPÁA±À «Ä±Àæt

gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ-50 UÁæA(F) ®WÀÄ ¥ÉÇõÀPÁA±À zÁæªÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¤µÀÖ ¥ÁåQAUï£À°è PÀ¼ÀÄ»¸À ÉÃPÀÄ.

ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ PÀ¤µÀÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è EgÀ¢zÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß wgÀ ÀÌj¸À®Ä¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀ ÁVzÉ.

26. ¸ÀÆ¥Àgï ¥sÁ ÉàÃmï, ®WÀÄ µÉÆõÀPÁA±À ªÀÄvÀÄÛ «Ä±ÀætUÀ¼À ¨ÁåZïªÁgÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄ߸ÀAUÀ滹, ¨ÁåZï ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ£É `eÉ' AiÀÄ°è vÀ¥ÀàzÉ £ÀªÀÄÆ¢ À ÉÃPÀÄ.£ÀªÀÄÆ£É `eÉ'AiÀÄ°è£À CA±À 11 gÀ°è ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ£É `¦' CA±À 3 gÀ°è w½¹gÀĪÀgÀ ÀUÉƧâgÀ ¨sËwPÀ ¹ÞwAiÀÄ (vÉêÁA±À/DPÁgÀ/§tÚ) §UÉÎ ¸ÀàµÀÖªÁV ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä¸ÀÆa À ÁVzÉ. ¥ÀæwAiÉƧ⠥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtð «¼Á À«gÀĪÀ gÀ§âgïªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ, ªÉÄl¯ï ¹Ã¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ. £ÀªÀÄÆ£É `eÉ'AiÀÄ°è GvÁàzÀPÀgÀ ¥ÀÆtð «¼Á¸À, gÀ ÀUÉƧâgÀ DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÉ,''Imported'' / DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ JAzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢ ÀĪÀÅzÀÄ.

27. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1985 gÀAvÉ «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢ vÀ®Ä¦zÀ 15¢ªÀ ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ,«vÀgÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀAiÀiÁgÀPÀjUÉ vÀ®Ä¦¹ ¸À» ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. PÀ¼À¥É zÀeÉð ªÀiÁzÀjUÀ¼À

Page 224: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 430

§UÉÎ ÀÆPÀÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ªÀÄgÀÄ «±ÉèõÀuÉUÉ,vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ/ ªÀiÁgÁlUÁgÀjAzÀ 30 ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄ£À« §AzÀ°è vÀPÀëtªÉà JgÀqÀĪÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀȶ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄîä£À« ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄEªÀjUÉÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV PÀ¼ÀÄ» À ÉÃPÀÄ.

28. PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÄvÉÆÛà ÉAiÀÄ ¸ÀASÉåB GPÀȤ/gÀ¤¥Àæ/ É/UÀĤ/PÀ¼À¥ÉzÀeÉð/2012-13,¢:17.05.2013 gÀ£ÀéAiÀÄ vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ gÀ ÀUÉƧâgÀ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DqÀ½vÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä w½ À ÁVvÀÄÛ.DzÀgÉ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü ÀÆZÀ£É SO 1906(E),¢£ÁAPÀ:28/7/2014 gÀAvÉ Tolerence Limit in plant nutrients and physicalparameters for various fertilizer UÉ §zÀ ÁªÀuÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ DqÀ½vÁvÀäPÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀiÁUÀð ÀÆa §gÀĪÀªÀgÉUÀÆ,¢£ÁAPÀ:28/7/2014 gÀ £ÀAvÀgÀ §gÀĪÀ PÀ¼À¥É zÀeÉð ªÀiÁzÀjUÀ¼À «±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀDzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

29. PÀ¼À¥É JAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ ¥ÀgÁªÀıÉð(gÉ¥sÀj)/UÁqÀð ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°èªÉÆPÀzÀݪÉÄ EvÀåxÀðªÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ, PÁ¬ÄÝj¸À ÉÃPÀÄ. ¥ÀgÁªÀıÉð ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄߪÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÀ±ÀPÉÌ ¤Ãr ¹éÃPÀÈw ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ ÉÃPÀÄ.ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÁªÀıÉð ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÀæªÁV PÁ¬ÄÝj¹, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀDzÉñÀ §AzÁUÀ ºÁdj¥Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C¢üPÁjUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ/¤ªÀÈwÛAiÀiÁzÀ (¥ÀzÀªÀÄÄPÀÛ)¸ÀAzÀ sÀðUÀ¼À°è ¥ÀgÁªÀıÉð ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÀUÁæ» C¢üPÁjUɺÀ ÁÛAvÀj¹ ¹éÃPÀÈw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

30. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ «±ÉèõÀuÉUÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»AiÀÄ°è ¤ªÀð» ÀĪÀÅzÀÄ. PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, PÁ¼À ÀAvɪÁå¥ÁgÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ G®èAWÀ£ÉAiÀÄ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀævÉåÃPÀ jf ÀÖj£À°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð» ÀĪÀÅzÀÄ. gÀ ÀUÉƧâgÀ¥ÀjëPÀëPÀgÀ£ÀÄß ºÀÄzÉÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É C¢ü ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¹gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀÀ¤ªÀÈwÛ/ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÁUÀ, CªÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀ C¢üPÁj PÀ¼À¥ÉgÀ ÀUÉƧâgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

31. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt C£ÀĵÁÖ£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ, ªÀiÁgÁlªÀĽUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀAiÀiÁjPÁ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀµÀðzÀ°è PÀ¤µÀ× 2 ¨Áj «ªÀgÀªÁzÀ vÀ¥Á ÀuÉPÉÊUÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è «f É£ïì vÀAqÀPÉÌ ¸À°è ÀĪÀÅzÀÄ(£ÀªÀÄÆ£É-1). PÀ¼À¥É zÀeÉð gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §UÉÎ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ dAn PÀȶ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ À Àå ÀAgÀPÀëuÉ) gÀªÀjUÉ ¸À°è ÀĪÀÅzÀÄ (£ÀªÀÄÆ£É-2).vÀAiÀiÁjPÁ WÀlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ C£ÀħAzsÀ 3ºÁUÀÄ 4 gÀ£ÀéAiÀÄ ¥Àj²Ã°¸À ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 225: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 431

£ÀªÀÄÆ£É-1gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉ /vÀAiÀiÁjPÁ WÀlPÀ vÀ¥Á¸ÀuÁ ªÀgÀ¢

PÀæ.¸ÀA vÁ®ÆèPÀÄ/gÉÊ. ÀA.PÉÃA

MlÄÖ ªÀiÁgÁlªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ

ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉ/vÀAiÀiÁjPÁ WÀlPÀzÀ ºÉ ÀgÀĪÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ÀASÉå

vÀ¥Á ÀuÉAiÀÄ «ªÀgÀG®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

PÉÊUÉÆAqÀPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

£ÀªÀÄÆ£É-2PÀ¼À¥É zÀeÉð gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À §UÉÎ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄ

32. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ («µÀAiÀÄ vÀdÕ)/ «f É£ïì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀJ¯Áè gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼À ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄ §UÉÎ ºÁUÀÆ PÀ¼À¥ÉzÀeÉðAiÀÄ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ºÁUÀÄ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1985gÀ G®èAWÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ DqÀÀ½vÁvÀäPÀ ºÁUÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ dAn PÀȶ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ) gÀªÀjUÉ vÀ¥ÀàzÉà ªÀiÁ»w ¸À°è ÀĪÀÅzÀÄ.

33. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¥Àæw ªÀiÁºÉ vÀAiÀiÁgÀPÀgÀªÁgÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼À¥É JAzÀÄ PÀAqÀħAzÀªÀiÁzÀjUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥Àæw ªÀiÁºÉ f ÉèUÀ½AzÀ FªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß dAn PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ), PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjE°èUÉ vÀ¥ÀàzÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

34. E¯ÁSɬÄAzÀ mÉAqÀgï PÀgÉzÀÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÀµÉÖ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀA ÉÜUÉ ºÀt ¥ÁªÀwªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

35. f¯Áè dAn PÀȶ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ°è £ÀqÉ ÀĪÀ ªÀiÁ¹PÀ / zÉéöʪÀiÁ¹PÀ À¨sÉ/vÁAwæPÀ PÁAiÀÄðUÁgÀUÀ¼À°è gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ §UÉÎ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄߥÀj²Ã°¸ÀĪÀÅzÀÄ. F ¸À sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÞjUÉ w½¹ gÀ ÀUÉƧâgÀ UÀÄt¤AiÀÄAvÀætzÀ §UÉÎ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

36. gÀ ÀUÉƧâgÀ vÀÄvÀÄð ¥ÀjÃPÉë B

gÉÊvÀgÀÄ, gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ «¸ÀÛgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ vÀªÀÄäPÁAiÀÄðªÁå¦ÛAiÀÄ°è gÀ ÀUÉƧâgÀ vÀÄvÀÄð ¥ÀjÃPÉë Qmï ªÀÄÆ®PÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ PÀ®¨ÉgÀPÉAiÀÄ£ÀÄߥÀjÃQë¹ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß w½AiÀħºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÀÄvÀÄð ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è £ÀPÀ° / PÀ®¨ÉgÀPÉJAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹«±ÉèõÀuÁ ªÀgÀ¢ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

PÀæ.¸ÀA

PÀ¼À¥É zÀeÉð gÀ ÀUÉƧâgÀzÀ«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ«ªÀgÀ

vÀAiÀiÁgÀPÀgÀ«ªÀgÀ

¥sÀ°vÁA±À

PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀĪÉÆPÀzÀݪÉĺÀÆrgÀĪÀ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ¥ÀæUÀwºÉ ÀgÀÄ ¨ÁæAqï UÉæÃqï mÉÊ¥ï DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ

Page 226: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 432

37. gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ wgÀ ÀÌøvÀªÁzÀ°è CzÀPÉÌ vÀUÀ®ÄªÀ CAZÉ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ¥Àj«ÃPÀëPÀjAzÀ ªÀ ÀÆ° ªÀiÁr ReÁ£ÉUÉ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ ÀUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÁÝADV À°è¹zÀÝgÉ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÁ À ¨sÀvÉåUÉ CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è.

¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀÀ¼À£ÀÄß wgÀ ÀÌj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtUÀ¼ÀÄPɼÀPÀAqÀAwªÉ:

1. PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è £ÀªÀÄÆ£É '¦' AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.2. £ÀªÀÄÆ£É '¦' AiÀÄ ªÀiÁ»w C¥ÀÆtðªÁVgÀĪÀÅzÀÄ (gÀ ÀUÉƧâgÀzÀ ºÉ ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

PÁA¥ÉƹµÀ£ï).3. PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ªÀiÁzÀjUÀ½UÉ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ ÉÆúÀzÀ ªÀÄÄzÉæAiÀÄ(Metal seal)

ªÉƺÀgÀÄ ºÁPÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ (£ÀªÀÄÆ£É '¦' ªÀÄvÀÄÛ ’PÉ’).4. gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÀ 7 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ

ªÀÄÄzÁÝA PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀÅzÀÄ [PÁè¸ï 30 (1)]5. £ÀªÀÄÆ£É '¦' AiÀÄ°è gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.6. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀ®èzÀªÀgÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀÅzÀÄ.7. C¢ü ÀÆZÀ£É ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀÅzÀÄ.8. ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß zÀ¥Àà ¥Á°yãï aîzÀ°è ºÁQ »Ãmï ¹Ã¯ï ªÀiÁqÀzÉÃ

EgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀjAzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀ ÀUÉƧâgÀÀªÀÅ÷vÉêÁA±À¢AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ.

9. £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ gÀ ÀUÉƧâgÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄÄ ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ ºÉÆA¢gÀzÉEgÀĪÀÅzÀÄ(µÉqÀÆå¯ï-1 ¨sÁUÀ J (PÁè¸ï 2) (ºÉZï ªÀÄvÀÄÛ PÀÆå).

10.¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀgÁªÀi±Éð ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß (gÉ¥sÀj ¸ÁåA¥À ï) PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ.11. f¥ÀìA ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄtÚzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1985gÀ ªÁå¦ÛUÉ

§gÀĪÀÅ¢®è (f¥ÀìA ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄtÚzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä f ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄtÄÚDgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°è «±ÉèõÀuÉ

ªÀiÁr À®Ä w½¹zÉ).12.¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ, JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ, eÉÊ«PÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄtÚ,

qÉÆ ÉƪÉÄÊmï, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌPÀ¼ÀÄ» À ÁgÀzÀÄ.

13.gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀj ¤UÀ¢vÀ vÀÆPÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ EgÀĪÀÅzÀÄ (µÉqÀÆå¯ï 11 ¨sÁUÀ J,4 J)

14.ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀ滹zÀ ¢£ÁAPÀ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄÆ£É '¦' AiÀÄ°è gÀ ÀUÉƧâgÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀºÉ ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.

15.£ÀªÀÄÆ£É PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ UÀ¼ÀÄ vÁ¼ÉAiÀiÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ.

38. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀzÀ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁ»wUÉ Website: egazette.go.in ªÀÄvÀÄÛcfqcti.dacnet.nic.in £ÀÄß «ÃQë ÀĪÀÅzÀÄ.

Page 227: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 433

39. Di-Sodium Tetra Borate Penta Hydrate (Boron 15%) CzÀgÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÀÅ(Specification), Boron 14.5%UÉ §zÀ ÁªÀuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ (S.O.2475(E)dt.16-8-

2013).

40. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:-1. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÁgÀÄ/ ªÀiÁºÉªÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÁgÀÄ/¥ÉÆõÀPÁA±ÀªÁgÀÄ

«±ÉèõÀuÁ UÀÄj «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV C£ÀħAzÀ-2J ªÀÄvÀÄÛ 2© AiÀÄ°è ¤ÃrzÉ.2. ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀªÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀĪÁgÀÄ ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÁ

¥ÉÇõÀPÁA±ÀªÁgÀÄ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè f ÉèUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.3. ¤UÀ¢vÀ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀªÁgÀÄ, ªÀiÁºÉAiÀÄ UÀÄjVAvÀ ºÉaÑ£À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀ°è

ªÉÆzÀ®Ä w¼ÀĪÀ½PÉ ¤Ãr £ÀAvÀgÀ CAvÀºÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ ªÀÄgÀÄPÀ½¹zÀgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄßwgÀ ÀÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

4. vÀÄvÀÄð «±ÉèõÀuÉUÉ §AzÀAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ²ÃWÀ÷æªÁV «±Éèö¹ ªÀgÀ¢¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

5. gÀ ÀUÉƧâgÀ ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1985 gÀAvÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß 30 ¢£ÀUÀ¼ÉƼÀUÉ«±ÉèõÀuÉ ªÀiÁr ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.6. PÀ¼À¥É zÀeÉð ªÀÄvÀÄÛ vÀÄvÀÄð ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃAzÀt CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ

¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Àj«ÃPÀëPÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.7. ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ PÀ¤µÀÖ vÀÆPÀ E®è¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß wgÀ ÀÌj ÀĪÀÅzÀÄ.8. PÀ¼ÉzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀzÀAvÉ gÀ ÀUÉƧâgÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è J£ï.¦.PÉ.

«Ä±Àæt, ¸ÀÆ¥Àgï ¥sÁ ÉàÃmï ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃgÀ ºÁUÀÆ «Ä±Àæt®WÀÄ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ±ÀvÁA±ÀzÀ°è PÀ¼À¥É JAzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀD gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß DzÀåvÉ ªÉÄÃ É «±Éèö¸ÀĪÀÅzÀÄ.

9. ¨sËwPÀ UÀÄtUÀ¼ÁzÀ PÀtUÁvÀæ ªÀÄvÀÄÛ vÉêÁA±ÀzÀ°è ªÀåvÁå À PÀAqÀÄ §AzÀAvÀºÀªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß DzÀåvÉ ªÉÄÃgÉUÉ «±Éèö ÀĪÀÅzÀÄ.

10. «±ÉèõÀuÉ £ÀAvÀgÀ G½zÀ gÀ ÀUÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¹ ºÀwÛgÀzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ PÀȶPÉëÃvÀæUÀ½UÉ GavÀªÁV PÀ¼ÀÄ» ÀĪÀ ªÀåªÀ ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ D PÉëÃvÀæzÀªÀÄÄRå ÀÜjAzÀ ¹éÃPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉëÃvÀæzÀGvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è §¼À À®Ä w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. E¯ÁSÉAiÀÄ PÀȶ PÉëÃvÀæzÀ°è ¨É¼É E®è¢zÀÝ¥ÀPÀëzÀ°è PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄ CxÀªÁ vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥sÁgÀAUÀ½UɤÃqÀĪÀÅzÀÄ.

11. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è PɼÀPÀAqÀ ªÀ»/ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¤ªÀð» À®Ä¸ÀÆa À ÁVzÉ.

(J) r-PÉÆÃqï ªÀ»(©) «±ÉèõÀPÀjUÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÉ ºÀAZÀĪÀ ªÀ»(¹) £ÉÆÃAzÀt ªÀ»(r) «±ÉèõÀPÀgÀÄ «±Éèö¹zÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ªÀgÀ¢(E) wgÀ ÀÌj¹zÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ªÀgÀ¢(J¥sï) ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ «±ÉèõÀuÁ ªÀ»(f) ºÉÆgÀ gÁdåUÀ½AzÀ §AzÀAvÀºÀ ¥ÀgÁªÀıÉð (gÉ¥sÀj) ªÀiÁzÀjUÀ¼À ªÀ»

Page 228: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 434

FORM 'A1'MEMORANDUM OF INTIMATION

[See Clause 8 (2)]

1. Details of the applicant :(d) Name of the applicant(e) Name of the concern(f) Postal address with telephone number

2. Place of business (Please give full address)(iii) For Sale(iv) For Storage

3. Whether the application is for -Manufacturer Importer Pool Handling Agencey

Wholesale Dealer Retail Dealer

(Tick mark whichever is applicable)

4. Details of fertiliser and their source in Form 'O'*

Name of fertiliser Whether certificate of source in Form 'O' is attached

(i) Yes No

(iii) Yes No

(iii) Yes No

[Please tick mark whichever is applicable]

5. I have deposited the registration fee of Rs. ……………. vide ChallanNo……………. Dated ………………………... in the Bank / Treasury……………………………….. or enclose Demand Draft No.…………… Dated ……………….. for Rs………….. drawn in favour of…………………..payablen at …………......... towards registration fees.

6. Whether the intimation is for an authorisation letter or a renewal thereof.(Note: In case the intimation is for renewal of authorisation letter, theacknowledgement in Form A2 should be submitted for necessaryendorsement thereon).

Page 229: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 435

7. Any other relevant information.

I have read the terms and conditions of eligibility for submission ofMemorandum of Intimation and undertake that the same will be complied byme and in token of the same, I have signed the same and is enclosed herewith.

Date :Place: Signature of applicant.

* Attach a separate sheet if the number exceeds three.Terms and condition of authorisation.

(9) I shall comply with the provisions of the Fertiliser (Control) Order 1985 and thenotifications issued there after for the time being in force.

(10) I shall from time to time report to the Notified Authority and inform aboutchange in the premises of sale depot and godowns attached to sale depot.

(11) I shall also submit in time all the returns as may be prescribed by the StateGovernment.

(12) I shall not sell fertilizers for industrial use.(13) I shall file a separate Memorandum of Intimation (MOI) for, where the storage

point is located out side the area jursidiction of the Notified Authority wherethe sale depot is located.

(14) I shall file a separate MOI for each place when the business of sellingfertilizer is intended to be carried on at more than one place.

(15) I shall file separate MOI if I carry on the business of fertilizers both as a retailand wholesale dealer.

(16) I confirm that my previous certificate of Registration or Authorisation is notunder Suspension or Cancellation Or Debarred from selling of Fertilizers.

DECLARATION

I / We declare that the information given above is true the best of my /our knowledge and belief and no part thereof is false or no materialinformation has been concealed.

Date :Place: Signature of the

Applicant(s)

Page 230: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 436

FORM 'A2'ACKNOWLEDGEMENT

[See Clause 8 (3)]

Received from M/s.------------------------------- a complete Memorandum of

Intimation alongwith Form O, fee of Rs. -------------------------------------by

Demand Draft bearing number ------------------------------dated --------------------

2. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorisation

entitling the applicant to carry on the business as applied for, for a period of

3 years from the date of issue of this Memo of acknowledgement unless

suspended or revoked by the competent authority.

Signature of Notified AuthorityDatedRenewals

Received from M/s. -------------------------------a complete Memorandum of

Intimation alongwith Form O, fee of Rs. -------------------------- by Demand Draft

bearing number ------------------------------- dated -------------------------------

2. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorisation

entitling the applicant to carry on the business as applied for, for a period of

3 years from the date of issue of this Memo of acknowledgement unless

suspended or revoked by the competent authority.

Signature of Notified AuthorityDated:

Page 231: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 437

FORM 'J'{See clause 28(I)(b) and 28(1) (bb)

FORM INDICATING PARTICULARS OF FERTILISERS/ORGANICFERTILIZERS/BIOFERTILIZERS SAMPLED

1. Name & address of dealer/manufacturer/importer:……….1A. Letter of Authorisation number :2. Date of sampling : …….3. Details of marking on bags from where sample has been taken :…….

i) Type & Grade of fertiliser : ………ii) Name of Dealer/manufacturer/importer: ………..iii) Batch No(.if applicable )& date of manufacture/import: ……….iv) Composition of fertiliser : ………………………..

4. Date of receipt of the stock by the dealer/manufacturer/importer/pool handling agency : …………..

5. Name of the port: ……………….6.Name of the ship: ……………….7. Contract number: …………………8. Name of the country being imported from: ……………………9. Code No. of sample : ……………10. Stock position of the lot : …………11. Physical condition of the fertiliser : ……….12. Whether sample drawn from open bags or stitched bags or bulk: ………….13. Name & address of Fertiliser Inspector drawing sample : ……….

Signature & Metallic SealImpression of Fertiliser

Inspector

Page 232: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 438

RECEIPT OF THE DEALER

Certified that the sample of fertiliser has been drawn in accordance with the procedure laiddown in the Fertiliser (control) Order, 1985 from the stock of my possession and I have signed the testsamples in the time of wax sealing. I have also received one test sample out of the three test samplesprepared.Signature & Seal of Signature of dealer/manufacturer/Importer/Fertiliser Inspector Pool handling agency with addressNote:1.In case of IT enabled system/application, e-Signature of dealer ormanufacturer or importer or pool handling agency shall be taken as per theprocedure given below.

a. One Time Password (OTP) code shall be sent by the system to theregistered mobile number of the dealer or manufacturer orimporter or pool handling agency along with details in Form J.

b. Dealer or manufacturer or importer or pool handling agency shallsend the One Time Password code to the pre-determined numberusing his or her registered mobile number.

c. After the One Time Password code is received by the system, e-Signature of dealer or manufacturer or importer or pool handlingagency shall be deemed to be received.

2. Pre-determined number shall be informed to dealer or manufacturer orimporter or pool handling agency by the inspector.

Page 233: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 439

FORM "K"{See Clause 30(1)}

MEMORANDUM TO ACCOMPANY FERTILISER/ORGANIC FERTILIZER/BIOFERTILIZERS SAMPLE FOR ANALYSIS

NO.From :………………………………………………………………………

TOIncharge

Fertiliser/Organic fertilizer/Bio fertilizer Quality Control Laboraztory,

The fertilisers samples as per details given below are sent for analysis:

1. Type of the fertiliser, grade : ……………………………

2. Date of sampling : ……………………………

3. Physical condition of fertiliser :

Dry/Wet/Moist/Powder/Granular/Crystalline/colour

4. Code number of sample : ……………………………

2. The analysis report may please be forwarded to ………………………….…………………..………………………………………………………...

Place : Signature & Metallic seal of the Fertiliser

Inspector

Date :

Page 234: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 440

FORM 'P'{See Clause 28(1)(b)}

PARTICULARS OF SAMPLE DRAWN

1. Name and Grade of Fertiliser : …………………………

2. Composition : …………………………

3. Physical condition of Fertiliser : Dry/Wet/Moist/Powder/Granular/Crystalline/colour

4. Code No. : …………………………..

5. Date of sampling : …………………………..

6. Name and Address of Fertiliser : Name of the Inspector in Capitals andInspector drawing sample address

Signature & Metallic Seal Impressionof Fertiliser Inspector

Page 235: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 441

Page 236: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 442

Page 237: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 443

Page 238: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 444

Page 239: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 445

Page 240: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 446

Page 241: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 447

Page 242: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 448

Page 243: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 449

Page 244: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 450

Page 245: PÃAz ¥ÄgÀ¸Ìøv gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Ä¹ÜgÀ Pȶ C©AiÀiÁ£À zr ªÄtÄÚ ...raitamitra.kar.nic.in/KAN/Document/INPUTSFinal.pdf · Pȶ GvÁz£Á PÁAiÀÄðPªÄU¼Ä

PÀȶ GvÁàzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - 2017-18 ¥ÀÅl ¸ÀA. 451