pic32 starter kit

of 19 /19
Pic32 starter kit email: [email protected] Hướng dn sdng kit pic32 . http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 1 PIC32 STARTER KIT I). Gii thiu: Hin nay Pic32 đang được nhiu fan hâm mpic nghiên cu và sdng và dn trthành đề tài nóng hi trên nhiu din đàn. Vit Nam cũng đã có nhiu bn đã và đang bt tay vào vic nghiên cu này ri. Hin ti công cnghiên cu cho Pic32 này gm có. 1). Pic32 staeter kit( Microchip). 2). Explore 16(Microchip). 3). Mplab ICD2. 4). Pickit 2. 5). Mplab C32. Nhng công cma tôi ktrên đầu là sn phm ca Microchip nên có giá thành khá cao. Hin ti chung tôi đã nghiên cu và phát trin 1 kít dùng cho dòng pic32 này, vi giá chp lý và tính năng phong phú. Khnăng ng dng ca kít như sau: Dùng cho các bn mi bt đầu nghiên cu pic32 vi nhưng chương trình đơn gin. Phát trin các chương trình nâng cao tren nên các ng dng nh. Xây dng mng truyn thông khi kết ni nhiu kít.

Author: tran-phuong

Post on 10-Oct-2014

73 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pic32 starter kit

email: [email protected]

PIC32 STARTER KIT

I). Gi i thi u:Hi n nay Pic32 ang c nhi u fan hm m pic nghin c u v s d ng v d n tr thnh ti nng h i trn nhi u di n n. Vi t Nam cng c nhi u b n v ang b t tay vo vi c nghin c u ny r i. Hi n t i cng c nghin c u cho Pic32 ny g m c. 1). Pic32 staeter kit( Microchip). 2). Explore 16(Microchip). 3). Mplab ICD2. 4). Pickit 2. 5). Mplab C32. Nh ng cng c ma ti k trn u l s n ph m c a Microchip nn c gi thnh kh cao. Hi n t i chung ti nghin c u v pht tri n 1 kt dng cho dng pic32 ny, v i gi c h p l v tnh nng phong ph. Kh nng ng d ng c a kt nh sau: Dng cho cc b n m i b t u nghin c u pic32 v i nhng chng trnh n gi n. Pht tri n cc chng trnh nng cao tren nn cc ng d ng nh . Xy d ng m ng truy n thng khi k t n i nhi u kt.

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 1

Pic32 starter kit

email: [email protected]

II). C u trc ph n c ng:

I2C EEPROM & REALTIME

SPI ENC28J60 25LC256 + SDCARD LCD1602A

LIN BUS

8 LED + 4 LED

MOD BUS

BUTTON INPUT

DS18B20

PIC32MX360F512

ADC INPUT

EXPANDER CONNECTOR

KEYBOARD INPUT

BUZZ LOA

MAX3232 TO PC

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 2

Pic32 starter kit

email: [email protected]

-

8 led n kathode chung(PD0->PD7). 4 led n kathode chung(PG12->PG15). Lcd1602a. 6 nt nh n n i vo 3 ng t ngoi v 3 chn lam input. 2 tri t p n i vo 2 knh adc0 v adc1. Giao tiep c m bi n nhi t ds18b20. Giao tiep keyboard. Giao ti p I2C v i realtime pcf8583 v eeprom 25lc256. Giao tiep SPI v i EEPROM, SD card v Ethernet Controller. K t n i mang mod bus. K t n i lin bus. K t n i pc. Header k t n i Nokia lcd 6020. Ngu n cung c p c thi t k ch y n nh v i nhi u ng d ng khc nhau bi t trong ng d ng websever. c bi t kt c thi t k s d ng cho t t c cc pic v dspic 100 pin..

c

III). H ng d s d ng:Ch khi s d ng pic32 v dspic hay pic khc. Trn kt c 1 jumper (J22) khi dng kit cho pic32 b n cho dspic33fxxx b n ph i n i t t n l i. 1). H ng d n s d ng led. H ng d n s d ng kit pic32. http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 3 h jumper ny khi dung

Pic32 starter kit

email: [email protected]

R71 330 D48

R72 330

R73 330

R74 330

R75 330

R76 330

R77 330

R78 330

D49 D6 D7

D50 D5

D43 D4

D45 D3

D46 D2

D47 D1

D44 D0

J26 JUMPER 1 2

s d ng 8 led n kathode chung b n n i t t jumper(J10). 4 led n cn l i n i s n ch c n s d ng. 2). H ng d n s d ng keyboard.5V R61 10K CLK GND DATA 5 3 1 DATA CLK R62 10K

U21 6 5V 4 2 NC VCC NC PS2

Jack keyboard trn kit c n i vo chn RF13(clk) v RF12(data) b n ch c n g n keboard vo l s n sng s d ng. 3). H ng d n s d ng buzz loa:5V R68 330 U23 D1N4148 1 2 1 2

C D39 E

RD13 B R67 10K

Q1 C1815 LOA

Trn kt thi t k s n 1 buzz loa b i vo chn RD13 dng nh ng ng d ng c a b n. 4). H ng d n s d ng i2c bus.

t o ra tn hi u c nh bo trong

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 4

Pic32 starter kit

email: [email protected] VCC VCC U4 R40 4K7 R41 4K7 2 5 6 SDA_1 SCL_1 Y2 32.768 1 1 2 3 4 U5 C6 22P OSCI VDD OSCO INT A0 SCL VSS SDA PCF8583 2 24C256 R60 10K 8 7 6 5 INT4 SCL_1 SDA_1 8 D42 1N4148

7 1 2

WP A0 A1

VCC

SDA SCL

1

Modul I2C c s d ng giao ti p v i eeprom v realtime. V i pic32 c s n RTCC chn RD8 c n i v i 1 led n t o tn hi u interrup output khi RTCC ho t ng. V i dspic33fxxx v pic khc khng c s n realtime vi c giao ti p v i realtime PCF8583 t o cho h th ng hoat ng trong th i gian th c. Chn int c a PCF8583 c n i vo chn ng t c a pic c ngha quan tr ng khi b n mu n h n gi b ng realtime. 5). H ng d n s d ng nt nh n.VCC R37 10K INT1 SW3 INT1 C24 104

Cc nt nh n trn kt u l l ai tch c c m c th p, c t ch ng rung gip b n d dng hn khi l p trnh. Nt nh n ngoi ngha l input cn c n i vo chn ng t ngoi c a pic s d ng v i cc chng trnh dng ng t. 6). H ng d n s d ng lcd1602.LCD U1

4

GND

U13 BATTERY

1 2 3

LCD_RS 4 LCD_RW 5 LCD_E 6

7 8 9 10 11 12 13 14

5V

R1 RV 5V

Trn kt c s n 1 lcd lo i 2 hng 16 kit t trn 1 hng, lcd ny hoat ng ch 4 bit. Cc chn control v chn data u c n i vo 8bit th p portd c a pic. 7). H ng d n s d ng can bus. Ph n ny ch c khi b n dng dspic33fxxx v hi n t i pic32 khng c modul CAN.

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 5

LCD_D4 LCD_D5 LCD_D6 LCD_D7

15 16

Lamp+ Lam-

GND VCC Vee

RS R/W E

DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7

Pic32 starter kit

email: [email protected]

U14 CAN_TXD CAN_RXD 1 4 TXD RXD

3

J6 RS CAN-H CAN-L Vref 8 7 6 5 R23 120 1 2 CAN_BUS

MCP2551

Modul Can th 1 c a dspic c n i vo ic can driver mcp2551 v n i ra domino s n sng cho nh ng ng d ng c n k t n i m ng CAN. 8). H ng d n s d ng mod bus v lin bus. a). Lin bus: Khi dng m ng mod bus hay lin bus ban thay d i v tr c a cc jumper J8 v J9.12V D16 12V

2

GNDVCC

12V 1N4148 SW1 LIN_WAKE D19 R19 R

1 D17 1N4148 C18 C R20 1K D18 1 2 LIN_BUS 27V J1

D20 LIN_WAKE 1N4148

R22 220K LIN_RXD 1 2 C19 VCC 3 0.1uF LIN_TXD 4

LIN_FAULT 43V 8 RXD FAULT U11 WAKE Vreg TXD MCP201 Vbb Lbus Vss 7 6 5

Kt thi t k m ng Lin bus n i v i nh ng kit khc.

node master. Tn hi u lin c n i vo domino s n sng k t5V

U12 485_TXD 485_RXD 485_ENA 4 1 2 3 DI RO RE DE

8

J2 A B 6 7 R21 120 1 2 MOD_BUS

MAX485

Bn c nh Lin bus b n cng c th xy d ng mod bus trn kit ny vi c thay i c ti n hnh kh d dng b ng vi c chuy n v tr c a cc jumper J8 v J9. T t c nhng ph n cn l i u khng c s thay i khi s d ng. 8). H ng d n s d ng modul usart. Modul usart c n i vo max3232 khi truy n d li u ln pc. Hai chn TX v RX cng c n i vo led anode chung gip nh n di n d dng khi c tn hi u truy n i hay nh n v .

H ng d n s d ng kit pic32.

5

GND

VCC

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 6

2 J16 JUMPER

Pic32 starter kit 8). H ng d n s d ng modul usart. 8). H ng d n s d ng modul usart.

email: [email protected]

VCC U2 1 C1+

16

VCC

C4 10uF 3 4 C1C2+ COM9 1 6 2 7 3 8 4 9 5 U3 MAX232 7 14 C5 10uF 5 C213 8 R1IN R2IN T2OUT T1OUT

V+

2

C3 10uF

V-

6

C16 10uF 232_RXD 232_TXD D13 RXD D14 TXD

R1OUT R2OUT GND T2IN T1IN

12 9 10 11

15

R17 330

R18 330

VCC

9). H ng d n s d ng c m bi n nhi t ds18b20.VCC R59 4K7 TEMP_SENSOR

ds18B20 3 2 1 J15

C m bi n nhi t ds18b20 c thi t k s n trn kit v i m c ch ki m xot nhi t kit, pht hi n s b t n c lin quan n nhi t c a cc linh ki n khc trn kit. 10). Modul SPI

c a

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 7

Pic32 starter kit

email: [email protected]

Pic32 c 2 modul SPI trn kit s d ng modul SPI th 1 giao ti p v i ethernet contronller enc28j60, eeprom spi, sd card v hi n th d li u trn lcd nokia 6020. Enc28j60 v eeprom 25lc1024 dng khi b n mu n dng kit l websever v i dung l ng kh ln c a eeprom(1Mbit) b n c th t o 1 trang web honh trng cho ring mnh. Ngoi ra cn c th lu d li u vo sd card khi b n mu n thu th p d li u trong 1 kho ng th i gian di. D li u s c hi n th xinh ng trn lcd nokia 6020.LEDA LEDB R33 180 R34 180 D22 LEDA C20 10uF VCC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R24 2K7 VCAP VSS CLOCKOUT INT NC* SO SI SCK CS RESET VSSRX TPINTPIN+ RBIAS ENC28J60-DIP R25 R26 100 100 VDD LEDA LEDB VDDOSC OSC2 OSC1 VSSOSC VSSPLL VDDPLL VDDRX VSSTX POUT+ POUTVDDTX 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 LEDA LEDB VCC Y3 R29 R30 100 100 C22 VCC 22P VCC 25MHz C21 22P R31 R32 100 100 D21 LEDB

VCC 2 LEDB 11 A2 A1 9 1 3 2 4 5 7 6 8 TD+ CT TDNC NC RD+ CT RD10 K1 RJ45 J7 VCC SD_CS SD_DIN ETH_SCK ETH_SI VCC SD_SCK SD_DOUT 1 2 3 4 5 6 7 SD CARD 1 2 3 4 5 6 7 NOKIA_6010 LEDA C34 104 K2 12 U16 L1 FEERIT C33 104 1

ETH_INT ETH_SO ETH_SI ETH_SCK ETH_CS ETH_RESET

VCC

R27 R28 100 100

VCC VCC R35 10K HOLP SCK SI 7 6 5 J14

CS SO WP 25C512

ETH_SO VCC

VCC

EEPR_CS

1 2 3

8

RESET SD_DIN SD_SCK CS# 5V

4

GND

U15

11). Ph n expansion: Ngoi ra kit cn c ph n header expansion khi b n mu n m r ng hn n a I/O ho c k t n i v i cc ngo i vi khc.

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 8

Pic32 starter kitVCC J11 VCC PWM1H PWM2H PWM3H PWM4H INT1 QEB INDX AN8 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 5V PWM1L PWM2L PWM3L PWM4L INT2 QEA AN9 AN10 R51 4K7 R50 4K7 VCC SCL_2 SDA_2

email: [email protected] VCC J13 5V 1 2 3 4 5 CON5 12V RA0 RA6 RA10 RG0 RB11 RB12 RB14 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 5V RA1 RA7 RA9 RG1 RB13 RB15 RD13

CONNECTOR

12V MOTOR_CONTROL

- Expansion I2C m r ng I/O v i header ny b n c th k t n i d dng v i cc ic m rng I/O theo chu n I2C nh MCP23016, MCP23008,. - Motor control: y l header c thi t k ring khi b n dng kit v i dspic33fj256mc710 trong nh ng ng d ng i u khi n motor ac 3 phase v i 8 kenh PWM v cc modul QEI, ADC thu th p d li u v i u khi n. - Cc chn cn l i cng c a ra 1 header s n sng cho b n s d ng vo nh ng m c ch ring c a mnh. 12). H ng d n s d ng MPLAB v cc cng c l p trnh. a). Compiler. Theo ti bi t hi n ny C32 l trnh d ch C duy nh t cho pic32. Ngoi ra b n c th dng asm. b). Programmer. n p chng trng trnh cho pic32 b n c th dng icd2, pickit2 l 2 lo i m ch n p ph bi n nh t Vi t nam hi n nay. Th nghi m v i pickit2 cho k t qu t t nn ti ch n pickit2 lm cng c l p trnh cho pic32 ny.

c). H ng d n t o 1 project trn C32. Tr c tin cc b n download C32 v ph n m n MPLAB theo ng link sau: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2615& dDocName=en532454 http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406& dDocName=en019469&part=SW007002 Sau khi ci t song MPLAB v C32 vo Pc cc b n m MPLAB ln v lm theo h ng d n sau: Trn menu bar ch n Project-> Project Wizard.

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 9

Pic32 starter kit

email: [email protected]

Ch n Next sau ch n lo i chip s d ng l PIC32MX360F512L

Ch n Next -> ch n trnh d ch l Micochip Pic32 C-Compiler toolsuite. Chon ng d n t i nh ng cng c m trnh d ch yu c u( ng d n t i ni m b n ci C32). Sau ch n Next.

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 10

Pic32 starter kit

email: [email protected]

Nh p tn Project v ni b n mu n t o project c a mnh. Ch n Next-> Next

B n c th add lun nh ng file t o s n vo project c a mnh ho c add sau cng c. Ch n Next-> Finish. N u b n th y c a s khng hi n ra g h t th ch n View -> nh d u vo Project v Output c a s hi n ln vng lm vi c cho b n.

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 11

Pic32 starter kit

email: [email protected]

T i y cc b n t o song 1 project trn C32 r i vo c th b t u vi t chng trnh c r i. Ch n File-> New, m t c a s text hi n ln cho b n so n th o. B n c th cha c n so n th o g m lu ngay l i vo ni b n t o project v a r i v i ui .c y l soure file trong project c a b n.

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 12

Pic32 starter kit

email: [email protected]

Bn c a s Project b n b m chu t ph i vo Soure File v ch n add file

Ch

ng d n t i ni m b n lu soure file lc ny v ch n Open.

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 13

Pic32 starter kit

email: [email protected]

Lc ny soure file c add vo project c a b n r i. Sau b n nh p o n code sau vo vng so n th o c a soure file. #include #pragma config FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1, FWDTEN = OFF #pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_1 #pragma config ICESEL = ICS_PGx2, BWP = ON main() { int i; DDPCONbits.JTAGEN = 0; TRISD = 0; // Tat ca portd deu la output PORTD = 0x0F; // XUAT 0X0F RA PORTD while(1) { ; } } Sau khi soan th o song b n b m nt Build All d ch chng trnh m b n v a vi t.

N u khng c l i g th hi n k t qu nh sau v file .hex project c a b n.

c t o ra trong floder ch a

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 14

Pic32 starter kit

email: [email protected]

n y b n c file .hex r i b n c n n p file ny vo chip pic32 trn kt. y ti s d ng m ch n p pickit2 v ph n m n pickit2 v hi n t i trong MPLAB cha h tr pickit2 n p cho pic32. G n m ch pickit2 vo c ng usb v ch 1 vi pht cho pc c a b n nh n ra pickit2, ho c b n c th ki m tra xem pc nh n ra pickit2 cha b ng thao tc. M Control Panel -> double click vo bi u t ng system sau ch n tab Hardware-> Device manager c a s device manager hi n ln cho b n th y pc nh n ra pickit2 hay cha.

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 15

Pic32 starter kit

email: [email protected]

C p i n cho kit pic32 v k t n i day icsp trn pickit2 vo header trn kitpic32. M ph n mn pickit2 ln v ch 1 vi pht. Pickit2 thng bo nh n c pic32mx360f512l trn kt.

Ch n File -> Import Hex

a file .hex vo ph n m m pickit2 chu n b n p xu ng chp.

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 16

Pic32 starter kit

email: [email protected]

Ch n nt Write

n p xu ng chip.

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 17

Pic32 starter kit

email: [email protected]

Ph n mn pickit2 thng bo n p thnh cng file .hex xu ng chip, quan st trn kit b n s th y k t qu chng trnh c a mnh. Cch c u hnh pic32 ho t ng 80MHz v i th ch anh ngoi 8MHz. #pragma config FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1, FWDTEN = OFF #pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_1 #pragma config ICESEL = ICS_PGx2, BWP = OFF Lu : Khi s d ng pickit2 n p chng trnh cho pic32. Do pickit2 l ph n m n ch dng programmer khng h tr bin d ch nn khi vi t code b n ph i c u hnh y nh trn th khi n p chng trnh m i khng b l i.

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 18

Pic32 starter kit

email: [email protected]

Lin h gp :Kit Pic32 c thi t k d a trn ki n th c v kinh nghi m c a b n thn ti v pic v tham kh o thm nhi u thi t k khc. Hi n thi t k hon thi n v v i tnh nng v t tr i so v i nh ng kit khc gi c l i r t Vi t Nam. B n no c nhu c u mua kit xin vui lng lin h qua email hay xem thm thng tin trn web site. N u c ki n ng gp v kit xin vui lng lin h n v i chng ti m i ki n ng gp c a cc b n u c chng ti r t chn trong v l ng nghe. Ngoi kit v pic32 ny chng ti cn c kit khc v dspic4011, atmega128 kit, m ch n p icd2-usb, stk500, avr910, pickit2,.v nhi u s n ph m khc s n sng phuc v cc b n. Hi n t i ti li u ny cn kh n gi n ch y u mang tnh gi i thi u v kit. Chng ti r t mong s nh n c s ng h c a cc b n trong th i gian t i c thm i u ki n bin so n nh ng ti li u chi ti t y hn gip ch cho cc b n khi ti p c n dng pic32 ny. Khi cc b n mua kit cc b n s nh n c nh sau: - 01 kit v i y linh ki n theo nh ng tnh nng k trn. - Cd c chng trnh m u, sch v kit. - Soft ware, compiler, - V c bi t cc b n c 1 cng c r t hay h c t p nghin c u pic32. R t cm n s quan tm c a cc b n t i ti li u ny.

H ng d n s d ng kit pic32.

http://www.freewebs.com/picdevelopmenttool/ 19