pitstop pro vejledning

Click here to load reader

Post on 06-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Beskrivelse af funktionerne i Pitstop Pro

TRANSCRIPT

 • MEDIEGRAFIKERGRUNDFORLB

  GrafiskWorkflowPitstoprevideret19102010 Side1af16

  ENFOCUSPITSTOPPROFESSIONELBEHOVETFORPREFLIGHTPDFeridagstandardformatetforudvekslingafelektroniskedokumentertilenlangrkkeforskelligeforml.Detteskyldes,atPDFersrdelesvelegnettilsforskelligeformlsomdokumentertiltryk,tilprint,tiludgivelsepCD,tilpubliceringpinternettet,tilfremsendelseafelektroniskkorrektur,tilprsentationerogmegetandet.Selvomformateterdetsamme,erdetimidlertidlangtfradetsammedokument,somervelegnettilalledisseforskelligeforml.Umiddelbartkandetvrevanskeligtatafgre,hvorvidtenPDFeroptimerettildeteneellerdetandetforml.DerforopstrderiarbejdetmedPDFhurtigtetbehovforenhurtigogeffektivmdetilatkontrollerefilerneiforholdtildeforskelligeanvendelsesomrder.Ensdankontrolaffilerneiforholdtilbestemtekriterierkaldesidennesammenhngforpreflight.BEHOVETFORPDFREDIGERINGImangesammenhngekanmanmedgodrethvde,atredigeringsletikkebrforegienPDFfilenidetoriginaldokument,somergrundlagforPDF'en.Imidlertiderderflereeksempler,hvordetalligevelkanvresrdelesfordelagtigtatkunneforetageredigeringeriPDF'en.HarmanmodtagetenPDF,somkrverndringerogmanikkeharadgangtiloriginaIfilen,ja,serderjoikkerigtigandremuligheder.Mankanogsvreidensituation,atmansommodtagerafPDFfilerikkenskeratbesvreafsenderenmedmereellermindreforsteligenskertilndringer,ogderforforetrkkerselvatkunneforetagedetndvendige.HvaderPitstop?PitStopProfessionelerenplugintilAdobeAcrobat.Denneplugingivermulighedforatforetagepreflight,redigereoganalyseredokumenter,somerbneiAcrobat.

 • MEDIEGRAFIKERGRUNDFORLB

  GrafiskWorkflowPitstoprevideret19102010 Side2af16

  PITSTOPPROOVERSIGTMedinstallationafPitstopProiAcrobatProintegreresPitstopfunktionernedirekteiAcrobatsmenuer,fxiEdit,ToolsogWindowmenuerne.AllePitstopmenuerneergenkendeligevedatstartemedEnfocus,fxEdit>Preferences>EnfocusPitStopProPreferences.

  DertilfjesdesudentodedikeredemenueriAcrobat:CertifiedPDFogPlugIns

  SamtidigtilfjesenlangrkkePitstopvrktjersammenmedAcrobatsoprindeligevrktjer.Dissevrktjerkanorganiseresefterbrugerensnske.

  HvisfxPitstopsSelectvrktjetvlgeskanmandesudenvedathjreklikkefindeetudvalgafPitstopfunktioneridenkontekstmenu,somfremkommer.

 • MEDIEGRAFIKERGRUNDFORLB

  GrafiskWorkflowPitstoprevideret19102010 Side3af16

  VELSE1KerneniPitStopProfessionalertests.Mereend150punkterundersgesihverenestePDF.Skrifter,farver,linjetykkelserogpapirformatererbarenogleafdeting,somkangredinPDFubrugelig.PitStopProfessionalfinderfejleneogtilbyderatrettelangtdefleste,hvisdunskerdet.TestskangemmessomPDFprofiler.PDFprofileranvendestilpreflightafPDFfiler.Enpreflightudlserenrapportoverdetkontrollerededokument.IPitstopfindesenlangrkkepredefineredePDFprofiler.PDFprofilerkanogsimporteresogeksporteresfxprofilerfratrykkerier,mansamarbejdermed.EndeligkanmandefineresineegnePDFprofiler.IdennevelselrerduatimporterePDFPreflightprofilerogatanvendedemiPitStopProfessional.bnAcrobatProfessionalUnderWindowmenuenbnesShowEnfocusProcessingPanel.StildigpLocalogklikpikonetManagingiverstehjrehjrne.KlikpknappenImportforatimportereeneksisterendepreflightprofil.FravelsesmappenvlgesfilenSheetCmyk_1v3.ppp.Duharnuimporteretenpreflightprofilogerklartilattagedenianvendelse.bndokumentetGWG_8reasonsforpreflight_v1.8_bad.pdf.IPreflightPaneletvlgesdennetopimporteredeprofilSheetCmyk_1v3.ppp.VlgnuRunnederstt.v.EnfocusPitStopProwilllaveenPreflightpdevalgtesidermeddenvalgtePreflightProfile.HereftervilEnfocusNavigatorviseallefejl,givemulighedforatgentagepreflight,foresllsningsmuligheder,etc.PdenstesidergivesetoverblikoverPreflightinformationerne.

 • MEDIEGRAFIKERGRUNDFORLB

  GrafiskWorkflowPitstoprevideret19102010 Side4af16

  IEnfocusNavigatorkanduse: Fejlogadvarslerfrapreflightcheck ListemedFixessomerlavetautomatiskviaenActionListellerPreflightProfile Listemedproblemersomikkekunnefixes(Failures) DukanmedObjectBrowsernavigeregennemogffremhvetndredeellerproblematiskeobjekter DuprsenteresviaSolutionsformuligelsningerpspecifikkeproblemer. DukanviaReportvlgeatseendetaljeretrapportmedallefejl,advarsler,rettelserietselvstndigtPDFdokument.ResultsVedatklikkepplustegnet(+)kandusefejl,advarsler,rettelseropdeltikategorier.Klikpdenenkeltelinjeforatsemereinformationoghvismuligtenfremhvelseafdetproblematiskeobjekt.ObjectBrowserObjectBrowserkanbrugestilatseogfremhveproblematiskeobjekterteftertvedatklikkepafspilningsknapperne.SolutionsNogleproblemerlsesikkeautomatiskmedPreflightProfilen.UnderSolutionsforeslsenmuliglsningpdeflesteproblemer.

 • MEDIEGRAFIKERGRUNDFORLB

  GrafiskWorkflowPitstoprevideret19102010 Side5af16

  ReportNrduaktivererenActionListellerPreflightProfiliPitstopforattjekkeogretteditPDFdokumentfrdumulighedforatseenrapportmeddissehandlinger(Actions).RapportensomPitstopudarbejdereretselvstndigtPDFdokument,somevt.kansendessomdokumentationtilkunden,somharleveretPDFfilen.Rapportenkanindeholdenedenstendeafsnit:

  Afsnit IndholdErrors,Warnings&Fixes

  (Potentielle)problemeriforholdtildenvalgtePreflightProfileogndringersomerblevetlavetiPDFdokumentet

  GeneralFileInformation PDFdokumentetsegenskaber,fxPDFversion,titel,forfatter,etc.ogsikkerhedsinformation

  FontInformation allefontebrugtiPDFdokumentet,ogfontenesegenskaber(fonttype,embeddedellersubset,etc.)

  ImageInformation allebillederiPDFdokumentet,medyderligereinformation(foreksempelaktuelogeffektivoplsning,side,rastervinkel,farverum,etc.)

  OPIInformation OmdererbrugtOPIiPDFdokumentetColorInformation Allefarverum(RGB,CMYK,etc.)somerbrugtiPDFdokumentet,medyderligere

  informtionhvisndvendigtPDF2GoInformation informationomlagiPDF2Godokumenter

  Rapportensfrstesidegiveretoverblikoverdefundnefejl,advarslerogrettelser.Dissetingeretudtrykforovertrdelserafdebetingelser,somersatopiPDFprofilen.Deteraltsvigtigtatunderstrege,atderikkefindesnogenobjektivdefinitionp,hvadderskalbetragtessomenfejlienPDF.Deteraleneprofilen,derafgr,hvadderskalbetragtessomfejl.Psammemdeerdetopstningeniprofilen,derafgr,omenovertrdelseskalmeldessomenfejlellerblotsomenadvarsel.Udforhverfejlelleradvarselertresymboler(sehertilvenstre).Klikp____lnkertilogfremhverfejlenidokumentet,somnetoperblevetkontrolleret.HjlpiwebbrowserHvisduklikkerp___udforfejlenvildufadgangtilHjlpfunktionenpEnfocuswebsite.IdeefterflgendesideriPitstopPreflightrapportengennemgsdeenkeltefejlogadvarsleridetaljerinddeltiafsnittenesomervistiskemaetovenfor..

 • MEDIEGRAFIKERGRUNDFORLB

  GrafiskWorkflowPitstoprevideret19102010 Side6af16

  VELSE2Idennevelsevildulreatndrefarverpvektorbaseredeobjekterietdokument.bndokumentetRetfarver.Idettedokumenterderendeltekstsamtnoglerammer,somalleharengrnfarve.Desudenerdernoglepixelbaseredelogo'er,somogsharengrnfarve,menikkedensammegrnnefarvesomtekstogrammer.Vivilnufrstfindefremtildennjagtigefarveilogoerneoghereftersamletndredengrnnefarvepaltekstogrammertildensammefarvesomilogoerne.Frstskalvifindeudaf,hvilkenfarvefordeling,dererilogofarven.BlandtPitStopsvrktjervlgespipettenEyeDropperKliknumedspidsenafpipettenpetafdegrnnelogoer.Eydroppervinduetvilnuvisedemltefarvevrdieridetobjekt,somduharklikketp.Daderherertaleometbillede(Pixelobjekt)vilderikkevremulighedforatoverfredissevrdierdirektetiletandetobjekt,sdumnoteredigdissecmykvrdier,daviskalbrugedemsenere(dukanogsblotaflsedempbilledethertilvenstre).bennuEnfocusInspectorvedatklikkepvrktjetellerviaWindowmenuen>ShowEnfocusInspector.VlgPitStop'sSeIectObjectsvrktj______ogklikmedpilenpetafdegrnnetekstellerrammeobjekter.Duvilnubemrke,atPitstopInspectorgiverprciseoplysningeromfarvernepdetvalgteobjektogogstilbydermulighederfornemtatndrefarverne.Dukunnenuvlgeatindtastedenyevrdierher,mendetvillebetyde,atdumanueltskulleudvlgehvertenkeltobjekt,somskalndres.Istedetvildunulreatndrealleobjektermedsammefarvepengang.

 • MEDIEGRAFIKERGRUNDFORLB

  GrafiskWorkflowPitstoprevideret19102010 Side7af16

  FraWindowmenuenellerfravrtjslinjenvlgesShowEnfocusGlobalChange.UnderStandardvlgesColorogherdobbeltklikkespChangeSpecificColor,hvorefteretnytvinduebnes.Idenverstehalvdelafvinduet,somharoverskriftenRemap,vlgesdenfarve,somderskalndresfra.MensdengrnnetekstellerrammefortsatervalgtklikkespknappenGrabFill.HervedhentesfarvenpdetaktiveobjektindifeltetSelectionColor.Duskalnuangive,hvilkenfarvedunskeratndretil.Ivinduetsnederstedel,somharoverskriftenTovlgesnudenfarve,somdunskeratndretil.KlikpknappenCMYKogindtastdeCMYKvrdier,somdutidligereaflsteilogoet.Duskalogstagestillingtil,hvaddennskedendringskalberre.NedersttilvenstreiselveGlobalChangevinduetkanduunderoverskriftenRunonvlgemellem:Selection(kundetvalgteelement).CurrentPage(alleelementerpsidenmedsammefyldsomdetvalgte).Pages(alleelementermedsammefyldsomdetvalgtepenudvalgtrkkeafsider).CompleteDocument(alleelementermedsammefyldsomdetvalgteiheledokumentet)..Idennevelse,hvordokumentetkunerpensidekanderbdevlgesCurrentPageellerCompleteDocument.HerefterklikkespknappenRun,hvorvedalledegrnnetekstogrammeobjekterskiftertildennskedefarve.Arkiverdokumentetunderetnytnavn,dadetskalanvendesienkommendevelse.

 • MEDIEGRAFIKERGRUNDFORLB

  GrafiskWorkflowPitstoprevideret19102010 Side8af16

  VELSE3Idennevelselrerduatfindeoglseproblemeromkringoverprint.bndokumentetOverprint.pdfiAcrobat.GimenuenAdvanced>OutputPreviewogprvheratslfacilitetenSimulateOverprintinghenholdsvisfraogtil.Seeffektenbl.a.pteksten,somskullevrebl.LadvinduetstbentmedSimulateOverprintingtil,hvilketvilvise,attekstenfejlagtigtersattiloverprint.VlgPitStop'sSelectObjectsvrktj ogklikmedpilenpteksten.GtilWindowmenuenogvlgShowEnfocusInspector.KlikivinduetsversterkkepdetfrsteikonFillandStroke.Ivinduetsvalgfeltnederstt.v.vlgesdetfjerdeikonOverprint.

  SymboletudforFillviser,atdetoverliggendeobjektikkeslrhulideunderliggendeelementer,medandreorderdetsattiloverprint.

  Kliknupdetteikonsomillustrereratdetoverliggendeobjektnuslrhulidebagvedliggendeobjekter.

  Bemrkendvidere,atOverprintPreviewfunktionennuogspskrmenviserresultatetafndringen.Prveventueltogsatsloverprintfrapnogleafd