pla estratأ¨gic de turisme 2020 imatge 2: esquema metodolأ²gic la tercera fase del pla...

Download Pla Estratأ¨gic de Turisme 2020 Imatge 2: Esquema metodolأ²gic La tercera fase del Pla Estratأ¨gic,

Post on 05-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pla Estratègic de Turisme 2020

  Programes d’actuació

  Gener del 2017

  Direcció de Turisme

  Gerència d’Empresa i Turisme

 • Pla Estratègic de Turisme 2020 Document de Programes d’actuació 2

 • Pla Estratègic de Turisme 2020 Document de Programes d’actuació 3

  ÍNDEX

  Introducció .................................................................................................................... 5

  Nous escenaris, noves prioritats................................................................................ 5 Els Programes d'Actuació en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020 ................ 7 Diagnosi Estratègica ............................................................................................... 10

  Programes d'actuació ................................................................................................. 11

  Programes, línies d’actuació, àmbits i reptes ........................................................... 12 Estructura de la fitxa dels programes ...................................................................... 14

  Programa 1. Governança. ........................................................................................... 15

  Programa 2. Coneixement. ......................................................................................... 34

  Programa 3. Destinació Barcelona. ............................................................................. 46

  Programa 4. Mobilitat. ................................................................................................. 64

  Programa 5. Allotjaments. ........................................................................................... 68

  Programa 6. Gestió d’espais. ...................................................................................... 77

  Programa 7. Desenvolupament econòmic. ................................................................. 95

  Programa 8. Comunicació i acollida. ......................................................................... 111

  Programa 9. Fiscalitat i finançament. ........................................................................ 120

  Programa 10. Regulació i ordenació. ........................................................................ 129

 • Pla Estratègic de Turisme 2020 Document de Programes d’actuació 4

 • Pla Estratègic de Turisme 2020 Document de Programes d’actuació 5

  Introducció

  Barcelona s'ha consolidat com a una de les principals destinacions urbanes europees. El seu

  atractiu ha fet augmentar el número de turistes de forma constant, consolidant l'economia de

  serveis destinada a l'atenció dels visitants, transformant bona part del territori central de la

  ciutat en molt pocs anys. Barcelona és una ciutat turística i ho continuarà essent,

  previsiblement, durant molts més anys. I aquesta situació no està exempta de reptes.

  En aquest sentit, el Pla Estratègic de Turisme 2020 s'ha dut a terme amb l'objectiu de traçar el

  full de ruta de les polítiques turístiques municipals en base a una diagnosi deliberada, generant

  alhora nou coneixement al voltant de les matèries que aborda. Un procés de treball que també

  ha de vetllar per integrar de forma concurrent aquelles mesures, plans i accions que ja estaven

  en marxa, garantint la seva coherència i complementarietat.

  En la Diagnosi Estratègica presentada al setembre de 2016 s'apuntaven els reptes i els

  objectius estratègics a donar resposta en base a una anàlisi en profunditat de la situació actual

  i les perspectives futures. I per tal de donar-hi resposta, es presenten a continuació de forma

  detallada i estructurada les Propostes d'Actuació fruit d'un treball intensiu d'escolta activa d'una

  pluralitat d'agents diversos, de veus expertes i anàlisi de documents.

  Aquestes propostes, estructurades en 10 programes, 30 línies d’actuació i fins a 90 mesures,

  fonamenten les mesures en matèria de turisme a Barcelona pels propers cinc anys. Unes

  propostes que assumeixen la complexitat i el caràcter transversal del turisme, imbricant

  programes i dotant-los de coherència en el seu conjunt. En definitiva, un conjunt de propostes

  que vol oferir nous marcs de possibilitat per gestionar la destinació vetllant per la seva

  sostenibilitat, conciliant al màxim tots els elements en joc i promovent el major retorn social

  possible de l'activitat econòmica.

  Nous escenaris, noves prioritats

  El turisme és un dels fenomen més rellevants per la configuració de la ciutat del futur.

  L'escenari previst de creixement constant de visitants associat a l'augment de mobilitat arreu

  del món; l'especialització de part de la ciutat en l'economia del visitant o la disrupció de noves

  formes de relacionar-se amb l'entorn facilitades per l'avanç dels mitjans tecnològics, per citar-ne

  només tres, seran aspectes cabdals per repensar la ciutat. Una ciutat que no es pot entendre

  sense els efectes que generen les persones, imatges o objectes que la travessen de forma

 • Pla Estratègic de Turisme 2020 Document de Programes d’actuació 6

  temporal, sigui per gaudir d'una experiència de lleure, participar en un esdeveniment o per

  reunir-se amb el membre d'una empresa.

  Barcelona s'ha convertit en una ciutat turística en temps rècord i res apunta que deixi de ser-ho

  en el futur proper. El turisme, com ja es va apuntar a l'inici d'aquest procés de reflexió, no pot

  ser considerat com una activitat econòmica aliena del lloc on esdevé. El turisme és part

  inherent de la ciutat. Assumir aquest escenari posa de relleu noves prioritats per l'estratègia de

  turisme de la destinació.

  En primer lloc, la importància de governar el turisme per garantir l'interès general de la ciutat,

  que és el que està en joc. Governar dissenyant estratègies compartides i interpel·lant a la

  pluralitat d'agents que tenen veu i la volen exercir. Governar construint nous marcs d'acció que

  possibilitin, entre altres, la conciliació de la visita i les pràctiques turístiques amb la vida

  permanent a la ciutat. Governar el turisme, en definitiva, tracta de fixar unes regles del joc que

  permetin trobar l’equilibri de la ciutat, promovent determinades pràctiques i limitant-ne d’altres.

  El Pla Estratègic ha d'integrar tots els instruments i mecanismes disponibles que permetin

  construir nous escenaris de futur sostenibles que garanteixin que la generació de riquesa

  derivada de les activitats turístiques no posa en joc el futur de la destinació com a objecte de

  desig però tampoc com a territori que acull moltes altres pràctiques econòmiques i formes de

  viure'l. En segon lloc, doncs, cal garantir la sostenibilitat de la destinació de forma irrenunciable,

  i fer-ho amb una mirada ampliada, incorporant a les qüestions ambientals altres criteris

  fonamentals com és la qualitat dels llocs de treball o la fortalesa de les relacions empresarials

  amb el teixit econòmic local. Cal pensar doncs la sostenibilitat no només com un atribut de

  marca sinó com a efecte desitjat per tota la cadena de valor, com a fita a assolir en el conjunt

  de la destinació.

  La tercera de les prioritats ha de ser el disseny dels mecanismes per garantir el millor retorn

  social de l'activitat econòmica generada pel fet de ser una destinació de primer ordre. Un retorn

  social que, sense dissociar-se de la sostenibilitat, s’ha de generar a partir de múltiples

  mecanismes redistributius, a través de la generació de valor compartit en els territoris, però

  també activant efectes multiplicadors per afavorir la cooperació empresarial de sectors

  estratègics. En definitiva, convertir el turisme en palanca de canvi per activar altres activitats

  econòmiques no extractives, beneficiant-se de l’afluència constant de professionals i càrrecs

  institucionals que visiten Barcelona cada any.

 • Pla Estratègic de Turisme 2020 Document de Programes d’actuació 7

  Els Programes d'Actuació en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020

  El Pla Estratègic de Turisme Barcelona 2020 va néixer com a proposta a la mesura de govern

  municipal presentada el 20 de juliol de 2015, "Impuls del procés participatiu sobre el model

  turístic de Barcelona" i es va iniciar amb la constitució de l’equip de direcció i redacció a finals

  de 2016, un equip que ha treballat de forma integrada amb a la Direcció de Turisme de

  l’Ajuntament de Barcelona.

  El procés d’elaboració consta de quatre fases: la fase de disseny, la fase de diagnosi, la

  d’elaboració de programes d’actuació i la de seguiment.

  Imatge 1: Fases d’elaboració del Pla Estratègic de Turisme 2020

  Durant la fase de disseny, que va tenir lloc entre novembre del 2015 i gener del 2016, es van

  realitzar el treball de disseny metodològic així com l’avaluació de l’anterior Pla estratègic 2010-

  2015 i del document "Barcelona, ciutat i turisme. Bases per a un pacte local per la gestió i

Recommended

View more >