plan i program rada dječjeg vrtića „zvjezdice“ za

of 27 /27
DJEČJI VRTIĆ „ZVJEZDICE“ 23222 ZEMUNIK DONJI tel: 023/351-663 e-mail: [email protected] KLASA: UR. BROJ: Plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvjezdice“ za pedagošku godinu 2020/2021. Rujan , 2020 godine.

Author: others

Post on 23-Oct-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

„Zvjezdice“ za pedagošku godinu
2
U skladu sa lankom 21. St.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13.) te lankom 37. Statuta Djejeg vrtia „Zvjezdice“ iz Zemunika Donjeg,
Upravno vijee Djejeg vrtia „Zvjezdice“ na sjednici odranoj 01.09.2020 donijelo je
O D L U K U
o usvajanju Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada Djejeg vrtia
„Zvjezdice“ za pedagošku godinu 2020./2021.
Predsjednica Upravnog vijea
2. Ustrojstvo rada .......................................................................................... 5
3. Materijalni uvjeti ........................................................................................... 8
4. Njega i skrb za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece ......................................... 9
5. Odgojno- obrazovni rad ............................................................................. 11
6. Suradnja s obitelji ............................................................................. 15
7. Struno usavršavanje ................................................................................... 16
9. Godišnji plan pedagoginje …………………………………………………… 19
10. Godišnji plan zdravstvene voditeljice................................................................. 22
4
1. UVOD
Javna Ustanova Djeji vrti „Zvjezdice“ (u daljnjem tekstu : Vrti), u svojoj desetoj
godini djelovanja, ostvaruje djelatnost odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u
Zemuniku Donjem na adresi Ulica 1/16 Zemunik Donji. Kao i proteklih i ove pedagoške
godine svrha nam je osigurati optimalne uvjete za cjeloviti rast i razvoj svakog djeteta prema
Nacionalnom okvirnom kurikulumu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Teimo da
naš vrti bude mjesto kvalitetnog ivljenja djece i odraslih te ravnopravnog i zajednikog
uenja, a to postiemo kroz demokratizaciju i humanizaciju odnosa na svim razinama: odrasli
– dijete odgojitelj – roditelj dijete – dijete ravnatelj- radnici struni tim -radnici
Demokratizacija i humanizacija odnosa temelj je kvalitetnog rada koji je utemeljen na
razumijevanju i prihvaanju svakog pojedinca sa svojim specifinostima i posebnostima
svakog ponaosob. Svoj rad emo temeljiti i dalje na suvremenom shvaanju djeteta koji je
uvjet za kvalitetan odgojno – obrazovni rad. I dalje emo materijalnim okruenjem ostvarivati
zadae kroz oblik integriranog predškolskog kurikuluma rane i predškolske dobi. Uspješnost
navedenog nalae nam da emo i dalje raditi na samo vrednovanju kvalitete odgojno –
obrazovnog rada.
2. USTROJSTVO RADA
Djeji vrti „Zvjezdice“ je Javna ustanova koja ostvaruje svoju djelatnost u Zemuniku
Donjem na adresi Ulica 1/16 Zemunik Donji. Program djejeg vrtia pohaaju djeca od prve
godine ivota do polaska u školu.
Djeji Vrti „Zvjezdice“ provoditi e :
a) 10 satni (cjelodnevni) program predškolskog odgoja i obrazovanja
b) Poludnevni 5,0 satni program predškolskog odgoja i obrazovanja
c) Program predškole (obvezan za svu djecu u godini prije polaska u školu)-
integriran u redovan program
Ukoliko epidemiološka situacija u Hrvatskoj bude dopuštala provoditi e se i
d) Krai program – program uenja engleskog jezika
Ove pedagoške godine u program Djejeg vrtia „Zvjezdice“ u 4 odgojne skupine
upisano je ukupno polaznika . Djeca su podijeljena u 4 dobno mješovite odgojne skupine:
Jaslika
skupina
Krai 5-
17 23 25 30 95
Ove pedagoške godine imamo upisano 95 djece. Zbog velike potrebe roditelja za
cjelodnevnim programom i to posebno za djecu jaslike dobi ove godine smo ponovno
oformili dvije skupine djece rane dobi (jaslice), stariju(dob djece od 2,5-4god.) i mlau (dob
djece od 1-2,5god.) Tako da smo ove godine nakon provedenih upisa uspjeli smjestiti veinu
djece u dobi od 1 do 7god. koja ive na podruju Opine Zemunik Donji, a koja su traila
redovan program vrtia. Na listi ekanja ostalo je 4 djece sa podruja Opine Zemunik Donji i
3 djece koja nemaju prebivalište na podruju Opine Zemunik Donji a zbog nedostatka
bodova nisu uspjela pohaati Program djejeg vrtia „Zvjezdice“.. Naravno kroz narednu
6
pedagošku godinu pratiti e se situacija ispisa djece i nastojati emo da i ta djea postanu
polaznici Programa odgoja i obrazovanja našeg djejeg vrtia.
U pedagoškoj godini 2020/2021. na realizaciji programa rada sudjelovati e zato 13
djelatnika, od kojih su :
ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE
ZDRAVSTVENA VODITELJICA 1 NA 20 SATI TJEDNO
RAVNATELJICA 1
SERVIRKA 1
SPREMAICA 1
Svi odgojitelji rade u okviru 40-satnog tjedna. Dnevni raspored rada odgojitelja: 6 sati-
neposrednog rada u skupini (5,5 sati neposrednog rada s djecom +0,5 sati dnevnog odmora)
1,5 sati- dnevne pripreme za rad i dnevna zapaanja koje provode u Vrtiu, a djelomino
izvan njega, prema procjeni odgojitelja) 0,5 sati- ostali poslovi (takoer se provode
djelomino u Vrtiu, a djelomino na drugim mjestima, u dogovoru s ravnateljicom).
Radno vrijeme vrtia:
Radno vrijeme vrtia usklaeno je prema potrebama djece i zaposlenih roditelja sukladno l.
16. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. I dalje emo nastaviti pratiti potrebe djece i
roditelja sukladno kojima emo prilagoditi radno vrijeme vrtia. Vrti zapoinje s radom od
6.30 sati ujutro a završava u 16.30 poslijepodne.
Potrebu za dvosatnim programom predškole ove godine iskazalo je etvero roditelja pa smo
toj djeci omoguili Program predškole u popodnevnim satima od 13.00-15.00h. Program je
prihvaen i verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Odgojitelji rade u smjenama od 6.30 do 16.30h naizmjenino.
Program predškole od 01.10.2020. u trajanju od dva sata dnevno od 13.00-15.00h.
Radno vrijeme strunog suradnika pedagoga i zdravstvene voditeljice: 20 sati tjedno (u
smjeni od 07.30h-15.30h.).
Servirka: Od 07.00h-15.00h.
7
U vrijeme školskih praznika i u periodu kada se zbog bolesti, smanji broj prisutne djece u
vrtiu, odgojitelji e, ovisno o situaciji, raditi u smjenama s manjim preklapanjem radnog
vremena.
Mjesec u
godini
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII UKUPNO
Radni dani u
mjesecu
21 22 20 20 21 20 22 21 20 19 19 20 245
Neposredni rad
152 152
160 1960
ostvarivanje zadaa i stvaranja optimalnih uvjeta za razvoj svih potencijala svakog pojedinog
djeteta. U tom smislu sobe dnevnog boravka djece je potrebno kontinuirano dopunjavati
didaktikom i materijalima kroz koje e djeca uiti inei i suraujui.
Materijalni uvjeti rada naše Ustanove ovise i o koliini sredstava realiziranih uplatom
roditelja, ime se podmiruju materijalni troškovi ustanove i troškovi tekueg odravanja
objekta i opreme i s druge strane o koliini financijskih sredstava doznaenih iz proraunskih
izvora, ime se podmiruju plae i druga primanja djelatnika te obavlja investicijsko
odravanje našeg vrtia. Bitnom zadaom u ovoj pedagoškoj godini glede dobivenih sredstava
iz prorauna Opine Zemunik Donji i uplata roditelja, smatramo: - Donošenje prijedloga
financijskog plana za 2021 godinu (listopad 2020) - Praenje odnosa izmeu prihoda
(roditeljske uplate i ostali prihodi) i rashoda (materijalni troškovi, tekue odravanje, nabava
didaktike, sitnog inventara i opreme), radi odgovornog gospodarenja Vrtiem.
Investicijsko i tekue odravanje:
b)ureenje garderoba- nabava dodatnih garderobnih ormaria
Oprema
a) radna obua i odjea za sve zaposlene – po potrebi
b) dopuna sua u kuhinji
c) redovito ispitivanje strojeva i instalacija temeljem Zakona o zaštititi na radu
d) odravanje i servisiranje aparata i strojeva za rad
e) oprema didaktikim ormariima,sjedalicama i stolovima jasliku skupinu i ostale sobe
dnevnog boravka djece tijekom godine po potrebi
Didaktika i literatura
a) dopuna didaktike i potrošnog materijala po odgojnim skupinama vrtia (likovni
materijal) te razni materijali za estetsko ureenje vrtia i materijali za dramsku
skupinu
9
4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE
DJECE
Radi što primjerenije skrbi za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece provode se ope i
specifine mjere u svrhu preventivnog djelovanja na sve imbenike koji posredno ili
neposredno utjeu na djeji psihiki i fiziki razvoj.
Ope mjere odnose se na kvalitetno i pravovremeno zadovoljavanje osnovnih bioloških i
fizioloških potreba djece: potrebom za snom, odmorom, hranom, piem, kretanjem,
sigurnošu i higijenom.
zdravstveni odgoj djece i edukaciju djelatnika, protuepidemijske mjere i ostale preventivne
mjere zaštite djece.
U tekuoj pedagoškoj godini naglasak je i dalje na sigurnosti djece. Slijedi razrada
prethodno postavljenih zadataka kroz podruje rada njege i skrbi za tjelesni rast, razvoj i
zdravlje djece.
BITNE ZADAE
U ODNOSU
NA DIJETE
mogunostima djeteta i organizacijskim mogunostima vrtia, sukladno
pedagoškoj praksi
Prikupljanje lijenikih potvrda kod dolaska u vrti i evidencija vanih
informacija za daljnje praenje djetetova rasta i razvoja
Dodatno informiranje o djeci s posebnim potrebama, potraivanje
dodatne dokumentacije i mišljenja strunjaka
Prilagoavanje zadataka u odgojno – obrazovnom radu psihofizikim
mogunostima djeteta
Planiranje jelovnika zdrave prehrane
mogunostima djeteta
Planiranje jelovnika zdrave prehrane
vjerskim, dobnim)
planiranje prehrane djece u djejem vrtiu – jelovnici i normativi“
Briga o sigurnosti djece
Briga za pravilnu izmjenu aktivnosti kroz dan, dnevni odmor djece
i boravak na zraku
mikroklimatskih)
10
kod unapreivanja brige za zdravlje djece i osiguravanju optimalnih
uvjeta ra njihov rast i razvoj
Upoznavanje s nainima i postupcima za prevenciju bolesti i ouvanja
zdravlja djece
Edukacija za pruanje prve pomoi i pravilni postupci u izvanrednim
Situacijama (epidemija, zlostavljanje, zanemarivanje)
postupcima i upotrebom dozvoljenih sredstava
U ODNOSU
Informiranje roditelja o rasporedu dnevnih aktivnosti u vrtiu,
prilagoavanju prehrane i specifinim potrebama vezanim uz
pojedinu djecu
prilagoenih djejoj dobi
nakon izostanka djeteta zbog bolesti
KORACI VRIJEME
teškoa
kontinuirano
ciljano
izostancima djece
normativima prehrane
suradnik pedagog,zdravstvena
zdravstvenom pregledu, te prvoj
kontinuirano Odgojiteljice, struni suradnik
Opi cilj djelatnosti predškolskog odgoja jest ouvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta,
poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogunosti, a u skladu sa
suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim
mogunostima. Poštujui humanistiko- razvojnu koncepciju i temeljne programske zadae, a
u skladu s prošlogodišnjim radom, nastavljamo s ostvarivanjem opih i posebnih ciljeva i
zadataka koji proizlaze iz programskog usmjeranja i koncepcije razvoja pri emu uvaavamo
naela fleksibilnosti i otvorenosti u svakom segmentu rada, naglašavajui potrebu
individualizacije, samostalnosti pri izboru aktivnosti i razvoj partnerskih odnosa s roditeljima
i drugim lanovima obitelji.
nastojat emo primjenjivati primjereni razvojno-integracijski pristup što podrazumijeva dobnu
i individualnu primjerenost sadraja te skrb za sva podruja djetetova razvoja, raznolikost
aktivnosti i materijala, mogunost izbora, poticanje na razmišljanje, uvaavanje
multikulturalnih iskustava ali i paljivo planiranje kako bi se stvorila ravnotea izmeu
aktivnosti i odmora djece.
Zadae u odnosu na dijete:
- ouvanje i skrb za tjelesno zdravlje djeteta
- razvoj emocionalne stabilnosti
- razvoj socijalne kompetencije
- razvoj intelektualnih sposobnosti
Posebne zadae u odnosu na dijete:
- razvoj pozitivne slike o sebi
- razvoj komunikacije, slobode izraavanja i stvaranja
- razvoj radoznalosti
- razvoj kreativnosti
- razvoj odgovornosti
- poštivanje prava djece i poticanje djece na poštivanje prava drugih
- razvoj eko-osjetljivosti
- razvoj senzibilnosti prema nenasilnom rješavanju problema
Zadae u odnosu na odgojitelje i strune suradnike
- stvaranje poticajnog okruenja i ozraja
- osiguranje svih potrebitih materijala za rad
- omoguavanje uenja i primanja informacija iz razliitih izvora
- vlastita personifikacija svih kvaliteta koja se ele razviti kod djece
- poznavanje razvoja djeteta
- prihvaanje djetetove osobnosti i njega u cjelini
- razvoj kompetencije za identifikaciju i rad s djecom s posebnim potrebama
- promatranje, procjenjivanje i poduzimanje mjera za svako pojedino dijete
( individualizacija) i skupinu
- postavljanje problemskih pitanja kod djece koja potiu na razmišljanje
- poticanje i omoguavanje lanova obitelji na ukljuenje u sve vidove programa
- poticanje i suradnja sa širom zajednicom
- permanentno usavršavanje
- timski rad
Zadae u odnosu na roditelje i druge lanove obitelji
- osvješivanje roditelja na njihovo pravo i odgovornost u odgoju i obrazovanju njihove
djece
13
- poticanje na sudjelovanje u raznim aktivnostima i edukacijama
- poticanje na sudjelovanje u planiranju, ostvarivanju i evaluaciji rada skupine i ustanove
Zadae u odnosu na sve ostale sudionike u odgojno-obrazovnom procesu
- podizanje strune kompetencije svih uposlenih u vrtiu
- osposobljavanje za primjenu steenih znanja u svakodnevnom radu
- jasno odreivanje uloga svih sudionika odgojno obrazovnog procesa
Ove zadae su nastavak naših ranijih nastojanja da osuvremenimo, prilagodimo djejoj
prirodi i stvarnim društvenim potrebama odgojni proces u našem vrtiu.
Planiranje i izbor odgojno-obrazovnih sadraja prema humanistikom je konceptu podreeno
potrebama i interesima djece. Meutim, kako se nebi zadovoljavali samo postojei interesi
djece, ve istodobno stvarali novi, potrebno je planiranje. Tematska planiranja odnose se na
tjedna, mjesena, kvartalna i cjelogodišnja razdoblja
Postavljeni ciljevi i zadaci za tekuu pedagošku godinu obvezuju nas da iste uvaimo i
realiziramo kroz rad. Radi lakše primjene postavljenih zadataka u praksi, iste smo razradili i
odredili strategiju rada, nosioce i vrijeme provedbe.
Odgojno- obrazovni rad
RAZRADA ZADATAKA METODE RADA NOSIOCI VRIJEME PROVEDBE
Obogaivanje prostora radi osiguranja Snimanje prostora Odgojitelji Rujan
ope atmosfere, radi ponude raznih Analiza i rasprava Str. Suradnici Kontinuirano tijekom godine,
izvora za uenje, pruanje mogunosti Dogovor Ravnatelj osobito tijekom pripreme tromjesenih izbora, prilagoavanje skupini, omogu- Planiranje Roditelji planova
avajui izmjenu odmora i aktivnosti, Realizacija
te zadovoljavajui potrebe i interese Praenje djece. Valorizacija
Svakodnevnim aktivnostima Timsko planiranje aktivnosti Odgojitelji omoguiti: Struni suradnici Planiranje i analiza svaka tri mjeseca
razvoj tjelesnih sposobnosti Roditelji (vezano uz tromjeseno planiranje)
razvoj emocionalne stabilnosti Planski stvorene situacije razvoj socijalne kompetencije Razne igre
razvoj intelektualnih sposobnosti Dramatizacija
omoguiti: Video snimke, plakati, leci
Interviju, posjete, izleti Razvoj pozitivne slike o sebi Rad na projektu
Razvoj komunikacije i slobode Promatranje, slušanje
izraavanja i stvaranja Vrednovanje razvoj radoznalosti i ljubopitivosti Rješavanje problemskih
razvoj kreativnosti situacija
senzibiliziranje za razvoj tolerancije
14
ZADATAK: Razvoj kompetencije za rad s djecom s posebnim potrebama i poteškoama
RAZRADA ZADATAKA METODE RADA NOSIOCI VRIJEME PROVEDBE
Identifikacija djece s posebnim Prikupljanje informacija Odgojitelji potrebama (darovito dijete, dijete Interviju s roditeljima Struni suradnici Poetkom godine
s teškoama u razvoju) Zahtjev za upis
Medicinska dokumentacija
Podravanje osjeaja sigurnosti, Biblioterapija
pripadnosti, poeljnih oblika Kruna komunikacija Odgojitelji Kontinuirano tijekom
ponašanja i razvoj socijalnih Socijalne igre cijele godine vještina Razne igre za poticanje Roditelji
interakcije meu djecom
potencijala djeteta i ublaavanje Formiranje zadaa za nepovoljnih imbenika individualni rad i postupka
u skupini
Sadraj programa predškole za djecu koja su ukljuena u redoviti program u našem vrtiu
provodit e se u sklopu redovitog programa. Programom se predvia provedba aktivnosti i
izvan Ustanove (posjeti, izleti, kulturne priredbe, zdravstveni i sportski programi) ukoliko
nam epidemiološka situacija u dravi to bude omoguavala.( prema Pravilniku o sadraju i
trajanju predškole NN 2014.)
Slubena pedagoška dokumentacija, propisana Pravilnikom o obrascima i sadraju pedagoške
dokumentacije i evidencije o djeci u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 83/2001.) koja se
vodi u vrtiu ukljuuje sljedee:
- Matina knjiga djece
- Godišnje izvješe o ostvarivanju plana i programa rada
- Program strunog usavršavanja
- Knjiga zapisnika Odgojiteljskih vijea, strunih aktiva i strunog tima
Struna suradnica pedagoginja vodi rauna o redovitom praenju i nainu biljeenja i voenja
Knjige pedagoške dokumentacije odgojne skupine te Programa strunog usavršavanja kojeg
vode odgojitelji i lanovi strunog tima. Takoer u dogovoru s ravnateljicom i odgojiteljima
planira,i vrednuje naine i ostvarivanje ciljeva odreenih godišnjim planom i programom i
kurikulumom vrtia.
Za djecu s posebnim potrebama dosjee vode zdravstvena voditeljica,pedagoginja i odgojitelji.
15
etnografskih zapisa ( pisane anegdote, bilješke, dnevnici, djeje likovne radove, grafiki
prikazi i makete te audio i video zapisi, fotografije, slajdovi i dr.)
Takva pedagoška dokumentacija koristiti e se za:
- svakodnevnu samorefleksiju odgojitelja
- razumijevanje procesa uenja djece na timskim refleksijama s pedagoginjama
- prikaz odgojno obrazovnog rada roditeljima
- uvid djeci radi poticanja osvještavanja vlastitog procesa uenja (naroito tijekom rada na
projektu).
-stvaranje individualnih razvojnih mapa djeteta
Dokumentacija e se posebno koristiti za projektni oblik rada u našem vrtiu koji je ve
postao kontinuirana praksa naših djelatnika. Svake godine tako i ove potie se nain i
provedba odreenih projekata u našem vrtiu koji krenu od djejih interesa i postepeno se
razviju ili na razini cijele ustanove ili na razini odgojno obrazovne skupine.
5. SURADNJA S OBITELJI
Kvalitetna i slobodna komunikacija izmeu vrtia i obitelji od presudne je vanosti za
razvoj djeteta u predškolskoj dobi.
Cilj suradnje vrtia i obitelji je izgraditi zajednicu podrške za dijete i obitelj koja ukljuuje i
odgojitelje i pripadnike zajednice. Nezaobilazni elementi te suradnje su:
- iskrena i otvorena komunikacija
- otvorena i obostrana izmjena informacija (povjerljivost).
Neosporne su prednosti koje upuuju na stvarne potrebe ukljuivanja obitelji u
institucionalni odgoj djece.Koristi za dijete su mnogobrojne, od osjeaja sigurnosti koje mu to
prua do stvaranja boljeg stava prema vrtiu.
Zapoeli smo s komunikacijskim roditeljskim sastancima no takav oblik suradnje nee biti
omoguen ove pedagoške godine s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.
ZADATAK: Nastaviti poticati roditelje na ostvarivanje prava i odgovornosti u odgoju i
obrazovanju njihove djece
obrazovanju njihove djece
Individualni razgovori, Anketa
Ravnatelj,struni
suradnici,odgojitelji
Oblici formalne komunikacije:
Edukacijske radionice
evaluacije rada skupine i
suvremenih teorijskih postavki i dostignua u praksi radi dobrobiti djeteta ukljuenog u
predškolski program. Stjecanje znanja i razvoj sposobnosti potrebne za praktino ostvarivanje
mijenjanja i razvoja konteksta i kulture djelatnosti, takoer su ciljevi koje elimo postii
strunim usavršavanjem.
Svjesni smo da ivimo u vremenu intenzivnih i brzih promjena na društvenom i politikom
planu, promjenama u znanosti, tehnologiji i industriji. Nevjerojatno brze promjene nas navode
da se konstantno educiramo i da kod djece njegujemo elju za uenjem koja e trajati cijelog
ivota.
S obzirom na sve te promjene nastojimo uz promjene u društvu pratiti i dogaanja u struci te
iste uvaiti.
Otvoreni smo za nova saznanja, primjenjujemo ih u praksi tempom kojim nam to dopuštaju
materijalno-organizacijske prilike i timski radimo na primjeni steenih znanja ime se stvara
dodatna motivacija radi postizanja maksimuma pozitivnih rezultata.
17
predškolske djece
U ODNOSU
osobnih i strunih kompetencija
pluralizam ideja, metoda i pristupa u radu s djecom
razvijanje kritikog mišljenja spram teorije i prakse vlastitog rada
procjena uinkovitosti vlastite prakse te njezino mijenjanje i
unapreivanje
U ODNOSU
ulogu u odgoju djeteta
Planirani koraci strunog usavršavanja djelatnika odnose se na eventualnu povoljnu
epidemiološku situaciju u dravi(s obzirom na Covid 19). No ukoliko to nee biti mogue sva
daljnja edukacija provoditi e se iskljuivo unutar ustanove.
KORACI VRIJEME TRAJANJA PROVODI
odgojitelji
odgojitelji
odgojitelji
odgojitelji
Aktivno sudjelovanje na
odgojitelji
18
Interni struni aktivi odvijat e se u terminu od 16.30 do 18.30 sati.
Od ukupnog broja sati planiranog za struno usavršavanje (75 sati) dio satnice odrauje se
kroz prisustvovanje Odgojiteljskim vijeima ( 5x2 sata), dio kroz prisustvovanje aktivima, a
ostatak satnice odnosi se na prisustvovanje strunim usavršavanjima izvan ustanove,
itanje strune literature i prisustvovanje timskim refleksijama.
Timske refleksije planirane su u trajanju od 1,5 sati mjeseno ( od listopada do svibnja).
Timske refleksije vodi pedagoginja i ravnateljica.
Usavršavanje izvan ustanove
Odgojno obrazovni radnici upuivat e se prema financijskim mogunostima na seminare i
struna usavršavanja prema pozivima Agencije za odgoj i obrazovanje..
Prema svojim mogunostima prisustvovat emo i ostalim strunim usavršavanjima koji su u
skladu sa suvremenom koncepcijom, a osobito onim usavršavanjima koja tendiraju
poboljšanju programske ponude naše kue ukoliko epidemiološka situacija to bude
omoguavala.
svakom sljedeem odgojiteljskom vijeu ili strunom aktivu.
7. SURADNJA S DRUŠTVENIM IMBENICIMA
Cilj nam je ove godine nastaviti uspješnu zapoetu vanjsku suradnju te zapoeti suradnju
s nekim novim društvenim imbenicima.
Radi ostvarivanja kvalitetne organizacije rada i poboljšanja materijalnih uvjeta suraivat
emo s onim ustanovama s kojima smo do sada ostvarili pozitivnu komunikaciju ukoliko nam
to bude omogueno s obzirom na pridravanje epidemioloških mjera:
- Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa,
- Agencijom za odgoj i obrazovanje
- Odjelom društvenih djelatnosti grada Zadra
- Lokalnom samoupravom, Osnivaem
Radi unapreenja brige za njegu i zdravlje djece suraivat emo s:
- Domom zdravlja iz Zemunika donjeg i nadlenim ambulantama pedijatra
- Zavodom za javno zdravstvo Zadar
- Centrom za socijalnu skrb Zadar
- Športsko- rekreativnim centrima grada
- Djejim vrtiima i osnovnim školama zadarske upanije
- Kazalištima i muzejima grada Zadra i šire
19
- raznim ostalim ustanovama: Luka kapetanija Zadar, Zrana luka Zemunik,Dom za stare i
nemoe Zemunik, policija, vatrogasci, Gradska knjinica Zadar,
- putujuim kazalištima
Radi strunog usavršavanja odgojitelja i strunih suradnika, suraivat emo s:
- Sveuilištem u Zadru
- Pukim otvorenim uilištem „Korak po korak“
- Ostalim udrugama koje se bave primjenom novih znanstvenih spoznaja ili zakonitostima
koji se tiu predškolskog odgoja i obrazovanja
8. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGINJE
Poslovi i zadae strunog suradnika pedagoga odvijat e se kao i dosad kroz interakciju sa
sudionicima: dijete,odgojitelj, roditelj, društvo,ravnatelj, ostali djelatnici.
Konkretizacija zadaa i djelatnosti pedagoga u odnosu na sudionike odgojno-obrazovnog
procesa:
U ODNOSU NA DIJETE:
Praenje procesa adaptacije djece na prostor, odgajatelje i ostalu djecu u skupini
(posebno prilagodbu novoupisane djece)
Praenje i procjenjivanje aktualnih potreba djece i ostvarivanje djece s posebnim
potrebama (prepoznavanje djece s odreenim poteškoama ili potrebama )
Osiguravanje uvjeta za zadovoljavanje djejih potreba i prava i praenje cjelokupnog
vrtikog konteksta (poticajno okruenje, komunikacija, interakcija meu djecom i
vrste djelatnosti)
tijekom boravka djece u vrtiu
Sudjelovanje kod upisa djece i formiranja odgojnih skupina
Sudjelovanje i planiranje te realizacija raznih zabavnih, rekreativnih, odgojno
obrazovnih programa unutar i izvan prostorija vrtia
Uvoenje projektne metode kao oblika rada s djecom
Promicati one uvjete rada koji odgovaraju djejim potrebama i uvaavaju razliitosti
U ODNOSU NA ODGOJITELJE:
Suradnja i pomo tijekom perioda adaptacije (praenje perioda adaptacije putem
dokumentacije s ciljem poboljšanja uvjeta rada za nastavak boravka djece u vrtiu)
Suradnja s odgojiteljima u procjenjivanju potreba djece i uvaavanju u makro i mikro
organizaciji odgojno obrazovnom procesu (primjerenost poticaja, sadraja i pristupa
pri zadovoljavanju istih)
Suradnja i pomo odgojitelju kod integracije i inkluzije djece s posebnim potrebama
Suradnja s odgojiteljima na uvoenju inovacija u metodici rada s djecom u
integracijskom pristupu (razvojno poticajno okruenje, transakcijski pristup uenju,
projektni oblik rad, integrirano uenje i timski rad)-s posebnim naglaskom na
projektni oblik rada
Suradnja i poticaj pri organizaciji prostora unutar vrtia (formiranja centara aktivnosti
s ciljem obogaivanja ivota djece u vrtiu)
Suradnja i pomo pri organizaciji izvanvrtikih aktivnosti
Pomo i suradnja u voenju pedagoške dokumentacije (makro i mikro planiranje,
dnevnik rada i valorizacija) te pri individualnom strunom usavršavanju putem
seminara , radionica, sastanaka, aktiva i ostalih oblika usavršavanja
Pomo odgojiteljima pri organizaciji dnevnog, tjednog ili mjesenog ritma rada i
plana aktivnosti/naglasak na organizaciju aktivnosti vezanih za odabrani projekt
Pomo odgojitelju pri praenju, dokumentiranju i prezentaciji projekta
Pomo odgojitelju pri prepoznavanju, praenju i procijenjivanju djetetovih potreba
putem razvojnih mapa
Raditi na neprestanoj individualnoj i timskoj refleksiji s ciljem uvoenja inovativnih
metoda rada
dokumentacijom predškolskog odgoja i obrazovanja, planiranje i programiranje rada,
praenje rada pripravnika, voenje zapisnika, stvaranje izvješa, osposobljavanje
pripravnika za samostalno obavljanje posla itd.)
Podrška i pomo odgojitelju u veoj interakciji s roditeljima (edukativni materijali za
roditelje, individualni razgovori,sveanosti i radionice)
U ODNOSU NA RODITELJE:
Pomo u prevladavanju adaptacijskih problema i ukljuivanja u odgojno – obrazovni
proces u dogovoru s odgojiteljem
Interakcija s roditeljima u svim etapama djelatnosti vrtia, od priprema do
vrednovanja rezultata (sastanci za roditelje, razne manifestacije, promjene u vrtikom
okruenju, prava i obveze roditelja, individualni razgovori i razni oblici edukacije)
Informiranje roditelja o programu i boravku djeteta u vrtiu, te prikupljanje razliitih
podataka o djetetu (ankete za roditelje, inicijalni razgovori prilikom upisa, edukativni
letci za roditelje, informativni letci za roditelje, pano za roditelje, razne obavijesti,)
Poticanje roditelja na ukljuivanje u odgojno obrazovni rad vrtia/savjetodavni rad u
rješavanju odgojne problematike
Poticanje roditelja na svakodnevnu razmjenu informacija i komunikaciju s
odgojiteljima i strunom slubom vrtia
U ODNOSU NA DRUŠTVO:
Povezivanje sa strunim i društvenim imbenicima iz neposrednog okruenja vrtia s
ciljem obogaivanja i promoviranja programa
Suradnja sa Sveuilištem u Zadru – Odjel za izobrazbu odgojitelja i uitelja,
Osnovnom školom Zemunik Donji, Hrvatskom Kazališnom Kuom, Kazalištem
lutaka Zadar, Gradskom knjinicom Zadar, Multiplex cinestarom Zadar, dnevnim
tiskom Zadarski list, Narodnim muzejom, Ministarstvom znanosti obrazovanja i
športa, Agencijom za Odgoj i obrazovanje, ostalim Djejim vrtiima unutar Zadarske
upanije,Komunalnim društvom Zemunik, Opinom Zemunik Donji i dr.
Suradnja s pedagozima i strunim suradnicima drugih vrtia i osnovnih škola(
razmjena iskustava)
21
Suradnja s raznim udrugama koje promoviraju i unapreuju odgojno obrazovni rad te
rad s djecom s posebnim potrebama- POU Korak po korak, djejim vrtiem za djecu s
poteškoama u razvoju „Latica“,udrugom „Ferali“ itd.
U ODNOSU NA RAVNATELJA:
Timski rad na pripremama plana i programa rada vrtia kao i na vrednovanju
rezultata rada (planiranje,provoenje programa,razrada izvješa i analiza rezultata)
Timski rad pri organizaciji upisa djece u vrti i formiranja odgojnih skupina
Suradnja u osmišljavanju razliitih aktivnosti vrtia i okruenja s kulturnim i strunim
sadrajima
Pomo u organizaciji rada prema potrebama djece i roditelja, te rad na poboljšanju
kvalitete ivota djece u vrtiu
Praenje odgojitelja-pripravnika – prisustvovanje konzultacijama, uvid u realizaciju
plana i programa stairanja, podnošenje izvješa o rezultatima rada
Planiranje i nabava didaktikih sredstava za rad i strune literature
Praenje rada i organiziranje timskih sastanaka unutar vrtia i u suradnji s ostalim
vrtiima
Organizacija programa predškole za djecu koja nisu polaznici redovitog programa
U ODNOSU NA OSTALE DJELATNIKE:
Upuivati ostale djelatnike o pravovremenom izvršavanju zadaa vezanih za
zadovoljavanje potreba djece i uspješnoj komunikaciji s djecom i roditeljima, te
meusobno uvaavanje
zanimanja i dr.)
Intervencije na planu problemskih situacija nastalih zbog odstupanja od planiranog
obavljanja zadaa ostalih djelatnika vrtia, kako bi se osigurali uvjeti za realizaciju
programa odgojno – obrazovnog rada.
osmišljavanje razliitih oblika interakcije s djecom u smislu poticanja razvoja zdravih
navika )
CILJ:
Rad na unapreenju i zaštiti zdravlja, omoguavanje pravilne prehrane i njega djece rane i
predškolske dobi, te skrb i osiguravanje potrebnih mjera, uvjeta i sredstava za pravilan rast i
razvoj.
ZADACI:
2. Zadae prema odgojnim radnicima
22
4. Zadae prema sudionicima u osiguranju zdravstveno-higijenskih uvjeta
5. Zadae prema sudionicima u osiguranju prehrane
6. Zadae prema roditeljima
Prikupiti podatke o djeci sa zdravstvenim poteškoama i posebnim potrebama
Pratiti zdravstveno stanje djece, pobol i evidenciju izostanaka zbog bolesti te
epidemiološke indikacije
Pratiti broj djece u samoizolaciji zbog COVID-19 virusa te obaveznog testiranja prije
povratka u ustanovu
Pratiti provedbu sistematskih pregleda i kontrolirati procijepljenost djece
Pruanje prve pomoi kod akutnih stanja i ozljeda te dokumentiranje istih
Provesti antropometrijsko mjerenje djece dva puta godišnje, obraditi i evidentirati
podatke
ispravnih obroka
Rad s djecom na temu Higijena
Provedba nadziranog etkanja zubi prema Nacionalnim standardima
Nadzirati odravanje unutarnjih i vanjskih prostora i opreme vrtia u cilju sigurnosti
djeteta
Razmjena informacija s odgajateljima o zdravstvenim potrebama djece
Edukacija i upoznavanje odgojitelja o pojedinim stanjima i bolestima te o pruanju
prve pomoi
Upoznavanje odgojitelja sa virusom COVID-19, prijenosu i mjerama prevencije
Sudjelovanje na roditeljskim sastancima
Suradnja s odgojiteljima pri organizaciji i provedbi raznih edukativnih radionica za
djecu unutar odgojnih skupina (teme: Higijena Zubi, Higijena tijela, Moje tijelo,
Zdrava prehrana itd.)
Zadae prema strunom timu
Suradnja u izradi Godišnjeg plana i programa i izvješa djejeg vrtia
Suradnja s lanovima HACCP tima
Redovite konzultacije i suradnja s lanovima tima
Zadae prema sudionicima u osiguranju zdravstveno-higijenskih uvjeta
Rad na poboljšanju zdravstveno higijenskih uvjeta
Edukacija djelatika o dezinfekciji i dezinfekcijskim sredstvima
Nabava sredstava za išenje i dezinfekciju
Nadziranje išenja i dezinfekcije prostora prema planu išenja
Kontrola dezinfekcije prostora, provjetravanja, pranja i mijenjanja posteljine, išenja
sanitarnih vorova i sredstava za osobnu higijenu
Kontola i upuivanje djelatnika na zdravstveni pregled za produenje sanitarnih
iskaznica
Educirati zaposlenike o pravilnom ispunjavanju HACCP listi, higijeni kuhinje te
pravilnom skladištenju namirnica
Pratiti nalaze briseva pribora, hrane i otisaka prstiju te evidentiranje nalaza
Nadzirati istou radne površine, posua i podova u kuhinji
Izraivanje mjesenih i tjednih jelovnika
-informiranje i upuivanje te nadzor u radu osoba koje dolaze u neposredan dodir s hranom
prema HACCP norma,
- uvid u provedbu higijenskih normi i postupaka u prostorima
za prijem,pripremu i distribuciju hrane po odgojnim skupinama i objektima(vozilo)
-osobna higijena i hig, radne odjee osoba u provedbi prehrane djece
u vrtiu
-upuivanje na sanitarne preglede
Rzgovor s roditeljima te prikupljanje podataka o djeci
Informirati roditelje o rezultatima antropometrijskih mjerenja
Izrada informativnih zdravstvenih letaka za roditelje
Sudjelovanje na roditeljskim sastancima
Stalno struno usavršavanje
Ostalo
o Antropometrijskih mjerenja
o Epidemioloških indikacija
o Ozljeda djece
o Sanitarnog nadzora
o Higijensko-epidemiološkog nadzora
o Zdravstvenog odgoja
o Temperaturne liste odgojitelja
Ravnateljica e nastojati da se ostvare planirana poboljšanja glede materijalnih uvjeta
rada vrtia, da se realizira Godišnji plan i program rada ustanove, da se unapreuje struka
i jaa kompetencija svakog odgojitelja i djelatnika.
Pomagati e odgojiteljima i nadzirati njihov rad, posebice rad odgojitelja pripravnika,
pripremati e i voditi sjednice Odgojiteljskog vijea, organizirati struno usavršavanje
odgojitelja, kontaktirati s roditeljima i rješavati one probleme koje nisu u mogunosti
odgojitelji i drugi djelatnici rješavati samostalno, organizirati zajednike aktivnosti odgojnih
skupina vrtia, suraivati s ravnateljima zadarskih i upanijskih vrtia, te strunjacima iz
razliitih podruja vezanih za djelatnost vrtia, te baviti se drugim poslovima na koje ga
obvezuju pravni akti Ustanove.
- u ustanovi 30 sati
- van ustanove na poslovima strunog usavršavanja i drugim poslovima predvienim
planom 10 sati
U okviru godišnjeg plana rada poslovi i zadaci ravnatelja su:
Planiranje i programiranje:
izrada operativnog plana ravnatelja
pravovremeno i efikasno rješavanje kadrovske organizacije u svim procesima rada
organizacija godišnjih odmora svih zaposlenika uz osiguranje dobre ljetne organizacije
po potrebi roditelja
organizacija priprema i prijem djece za iduu pedagošku godinu
priprema i sudjelovanje u plenarnim roditeljskim sastancima
raspored djece po odgojnim skupinama
Kontinuirani praenje izvršavanja radnih obaveza svih zaposlenika u svim procesima
rada
ureenje djejeg igrališta dodatnim spravama
dopuna soba dnevnog boravka namještajem
dopuna soba dnevnog boravka didaktikom
Financijsko poslovanje:
kontrola uplate roditelja
praenje potrošnje u nabavi ivenih namirnica i sredstava za išenje i dezinfekciju
Odgojno obrazovni proces:
a) u odnosu na strune suradnike:
dogovor po bitnim zadaama pojedinano svaki lan strunog tima u svom podruju
redovito sazivanje sjednica u cilju dogovora, podjele zadaa i tjedne valorizacije rada
u odnosu na dijete, odgojitelja, roditelja, podruje rada ili projekt
sudjelovanje u organiziranju i odravanju strunih aktiva
b) u odnosu na odgojitelje :
kontinuirano dogovaranje o organizaciji rada
26
tono i pravovremeno informiranje o dogaajima i potrebama pojedinog djeteta,
roditelja, skupine i sobe dnevnog boravka.
organizacija odgojiteljskih vijea, seminara, aktiva, radionica.
praenje sudjelovanja odgojitelja na istim
c) u odnosu na roditelje
pomo odgojiteljima u suradnji s roditeljima
individualne konzultacije s roditeljima
priprema i sudjelovanje u plenarnim roditeljskim sastancima
poticanje i ukljuivanje roditelja u odgojno obrazovni proces i sva zbivanja u Vrtiu
d) u odnosu na dijete
podrška odgojitelju i roditelju u odgoju djeteta i izboru programa
redoviti obilazak svih objekata i odgojnih skupina
kontinuirana briga o djejim potrebama: zdravlju, prehrani i individualizaciji dnevnog
ritma
kontinuirana briga o primjeni i zaštiti temeljnih naela nacionalnog programa o zaštiti
prava djeteta
Struno usavršavanje
Ministarstva prosvjete i sporta
u Vrtiu i van Vrtia.
- pratiti izlazak i redovito vršiti nabavu nove strune literature
- individualno se usavršavati kroz itanje strune literature, te na isto poticati odgojitelje i
strune suradnike
- Opina Zemunik Donji
- Sveuilište u Zadru
- Svi društveni imbenici u cilju obogaivanja odgojno obrazovnog rada : Puko otvoreno
uilište Zadar, Muzeji grada Zadra, Policija, Upravno vijee Vrtia.
Voenje poslovanja Djejeg vrtia „Zvjezdice“ –financijsko i materijalno poslovanje :
- Utvrivanje godišnje strukture radnog vremena za sve djelatnike, te praenje njene
realizacije
27
roditeljskih sastanaka i sudjelovanje u sastancima Upravnog vijea vrtia
- Koordinacija rada vanjskih strunih suradnika i strunih tijela te praenje izvršenja
radnih zadaa
- Praenje ispisivanja djece iz vrtia ili jaslica te prihvat nove djece i raspored po
skupinama
- Redovito izvješivanje nadlenih organa o radu Ustanove u suglasju sa strukturom
godišnjeg plana i izvedbenog programa
- Rad i suradnja s roditeljima te ostalim vanjskim subjektima bitnim za rad Djejeg
vrtia
- Izvješe o radu
Vrednovanje provedbe navedenog programa obavljat e se u dva navrata kroz pedagošku godinu, te e se,
ukoliko bude potrebno, ovaj program proširivati, dopunjavati i/ ili mjenjati.
U Zemuniku Donjem, 01.10.2020.