plan rozwoju i modernizacji urzĄdzeŃ wodociĄgowych i urzĄdzeŃ kanalizacyjnych

of 48 /48
PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH IURZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2012-2017 Listopad 2011

Upload: trinh

Post on 11-Jan-2016

52 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW NA LATA 2012-2017 Listopad 2011. Plan stanowi wytyczenie kierunków rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do roku 2017 i zawiera główne zadania inwestycyjne, - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJIURZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH IURZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

MIASTA I GMINY GOLENIÓWNA LATA 2012-2017

Listopad 2011

Page 2: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Plan stanowi wytyczenie kierunków rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do roku 2017 i zawiera główne zadania inwestycyjne, które były określone w dotychczas obowiązującym planie do roku 2015.

Na konieczność sporządzenia nowego planu rozszerzonego o lata 2016-2017 wpłynęła konieczność realizacji zadań, o których spółka w 2008 r. nie miała wiedzy oraz konieczność zmiany w założeniach poziomu sprzedaży usług.

Page 3: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Realizacja zadań ujętych w planie na lata 2012-2017 wynika z:

1. Realizacji wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy-planowanych remontów ulic na terenie gminy

2. Wypełnienie obowiązków wynikających z traktatu akcesyjnego

3. Uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu

4. Konieczności uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych do sprzedaży

5. Ocena stanu technicznego istniejącej infrastruktury

Page 4: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Obowiązki gminy Goleniów wynikające ze zobowiązań akcesyjnych Polski - – realizacja KPOŚK

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991r.Dyrektywa ta dotyczy gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu ścieków z niektórych sektorów przemysłowych, a jej celem jest ochrona środowiska przed niekorzystnymi skutkami tych zrzutów.

Do 2015 roku musi zostać uporządkowana gospodarka ściekowa w 100%.

Page 5: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Dla potrzeb planistycznych w gminie Goleniów wyznaczone zostały dwie aglomeracje:

Aglomeracja Goleniów wyznaczona Rozporządzeniem Nr 21/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2008 roku.

Aglomeracja Komarowo wyznaczona Rozporządzeniem Nr 19/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2006 roku oraz Rozporządzeniem zmieniającym Nr 66/2006 z dnia 16 marca 2006 roku.

Page 6: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

AGLOMERACJA KOMAROWO

AGLOMARACJA GOLENIÓW

Page 7: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
Page 8: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
Page 9: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Specyfika działalności w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga ciągłego usprawniania,

modernizowania obiektów i urządzeń w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług, ograniczenia

awaryjności działania systemów oraz zapewnienie możliwości świadczenia usług w sytuacjach kryzysowych.

Modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych jest procesem ciągłym, przy czym zaniechanie

działań modernizacyjnych będzie powodować narastanie skali problemów, które będą musiały być

rozwiązywane w przyszłości.

Jednym z celów powołania Spółki było uporządkowanie zarządzania gospodarką wodno – ściekową w tym

efektywna realizacja projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta

i gminy Goleniów” współfinansowanego z Funduszu Spójności i UE.

Realizacja zasady „ zanieczyszczający płaci ”, co wiąże się z koniecznością odtworzenia zdekapitalizowanego

majątku w ramach środków zebranych z odpisów amortyzacyjnych (amortyzacja majątku musi być

uwzględniona w taryfach opłat za wodę i ścieki ).

Cele i zadania planu

Page 10: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Nadrzędnym celem

„Planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

miasta i gminy Goleniów

na lata 2012 – 2017” jest

poprawa standardu życia mieszkańców

poprzez zagwarantowanie im

bezpieczeństwa zaopatrzenia w dobrą

wodę i bezpieczeństwa sanitarnego.

Page 11: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Wykaz ujęć wody pitnej na terenie gminy Goleniów

Lp. Nazwa ujęcia wody - lokalizacja Produkcja wody

tys.m3/rokI Aglomeracja Goleniów

1. Goleniów 15002. Krępsko 173. Budno 304. Marszewo 255. Miękowo 0II Aglomeracja Komarowo

1. SUW Komarowo 1302. SUW Kliniska 110III Ujęcia poza aglomeracjami

1. Bolesławice 0,52. Danowo 273. Mosty 804. Święta 13

Page 12: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Sieć wodociągowa Przyłącza wodociągowe0

50

100

150

200

250

Długość sieci wodociągowej i przyłączy

Gmina

Miasto Goleniów

Aglomeracja Goleniów

Aglomeracja Komarowo

Page 13: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Stacja Uzdatniania Wody w Goleniowie

Page 14: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Instalacje do oczyszczania ścieków

Lp. Nazwa oczyszczalni ścieków - lokalizacja Produkcja ścieków oczyszczonych

m3/rok

I Aglomeracja Goleniów

1. OŚ Goleniów 2 100 000

2. OŚ Białuń 6 000

3. Osadnik Imhoffa Budno 2 500

II Aglomeracja Komarowo

1. OŚ Komarowo 110 000

2. Osadnik Imhoffa Załom 8 000

3. Osadnik Imhoffa Pucice 7 500

III Miejscowości poza aglomeracjami1. OŚ Święta 5 000

Razem: 2 239 000

Page 15: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Sieć kanalizacji sanitarnej Przyłącza kanalizacji sanitarnej0

20

40

60

80

100

120

140

160

Długość sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy

Gmina

Miasto Goleniów

Aglomeracja Goleniów

Aglomeracja Komarowo

Page 16: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Oczyszczalnie ścieków

GOLENIÓW

KOMAROWO

GOLENIÓW

Page 17: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Typowe uszkodzenia sieci kanalizacyjnej

kanał uszkodzony

wrastające korzenie przez nieszczelności rur kanalizacyjnych

nieszczelności na połączeniach rur kanalizacyjnych

Page 18: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

zaleganie wody z powodu przeciwspadków

twarde osady z tłuszczy

Page 19: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne

planowane w latach 2012 -2017

Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji

Page 20: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne będące w trakcie realizacji w chwili opracowania planu:

·„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów”- POIiŚ

·„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo – Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca” - RPO WZ

·„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdżary i Łaniewo” – PROW

„Małe Kliniska – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kliniska Wielkie”- obszar nieobjęty dofinansowaniem z POIiŚ

Page 21: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

·28 km nowej sieci kanalizacyjnej ( w tym około 9 km kanalizacji tłocznej), · modernizacja 2 km sieci kanalizacyjnej, budowa 13 przepompowni ścieków, wymiana około 4,5 km sieci wodociągowej, do nowej kanalizacji podłączonych zostanie 2288 mieszkańców.

Pozostałe zadania to: Zakup wozu wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji ·Zadania związane z usługami

W ramach projektu zostanie wykonane:

Zadania ujęte w projekcie:

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy GoleniówPOIiŚ

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Goleniowie.2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej

na osiedlu Helenów, Mikołajczyka i Grenadierów oraz syfon pod Iną3. Budowa sieci sanitarnej oraz wodociągowej na osiedlu Rybacka oraz przebudowa i renowacja kanalizacji na ulicach Sportowej,

Orzeszkowej, Akacjowej, Wojska Polskiego, Pułaskiego.4. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana sieci wodociągowej

Kliniska – Pucice – Czarna Łąka.

Wartość projektu: 83.942.669 PLN. Wartość dofinansowanie z Unii Europejskiej :32.204.688 PLN.

Page 22: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo – -Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca” - RPO WZ

W efekcie do wybudowanej sieci zostanie podłączonych ponad 500 mieszkańców. Ponadto w Załomiu do nowej sieci przyłączona zostanie istniejąca siec kanalizacyjna, która w obecnej chwili podłączona jest do wyeksploatowanego osadnika Imhoffa. W ten sposób dodatkowo do nowej sieci przyłączonych zostanie kolejnych 360 mieszkańców Załomia i ponad 200 osób Osiedla Załom (ul. Parkowa i Lubczyńska).

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa systemu kanalizacyjnego polegająca na budowie 15 km sieci kanalizacyjnej i 9 przepompowni ścieków, co umożliwi przejęcie i przesył ścieków do komunalnej oczyszczalni w Komarowie. Skanalizowane całkowicie zostaną 3 miejscowości Załom, Pucice i Rurzyca.

Wartość projektu: 15 126 536,00 PLN Wartość dofinansowania ze środków RPO WZ: 9 249 042,17 PLN

Page 23: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żdżary i Łaniewo” – PROW

Projekt zakłada wybudowanie sieci wodociągowej w Żdżarach. Jednocześnie połączy ona system wodociągowy miasta Goleniowa z Siecia Krępsko - Łaniewo. Długość wybudowanej sieci wodociągowej to 4,4 km.Ponadto zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna odbierająca ścieki z miejscowości Żdżary oraz z części Łaniewa. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni Goleniów. Zostanie wybudowane 7,6 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 5 przepompowni ścieków. Planuje się, że do kanalizacji zostanie podłączonych ponad 300 osób.

Wartość projektu wynosi: 7 852 352,81 PLN Wartość dofinansowania: 4 000 000,00 PLN

Page 24: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków

Oszczędne zużycie wody

•ograniczenie zużycia wody z wodociągu do podlewania ogrodów i upraw rolnych•stopniowa wymiana sieci wodociągowych o złym stanie technicznym•wymiana niesprawnych wodomierzy•stosowanie przez odbiorców wody specjalnych końcówek na krany i prysznice tzw. perlatorów

Ograniczenie ilości ścieków komunalnych

•ograniczenie zużycia wody automatycznie spowoduje zmniejszenie ilości ścieków•odcięcie dopływów wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej•wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej, gdzie występują największe przecieki wód gruntowych•ograniczenie ilości odpadów pokonsumpcyjnych wprowadzonych wraz ze ściekami do kanalizacji sanitarnej•zwiększenie kontroli jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji komunalnej

Page 25: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Zakończone prace na ulicy Akacjowej w Goleniowie.

Zakończone prace na ulicy Sportowej w Goleniowie.

Page 26: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto Okres realizacji

A. Program "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów - Inne źródła"

L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto

Okres realizacji

1Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo 2 032 633 2012

2Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości

w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo 18 000 2012

3 Budowa sieci wodociągowej w m. Goleniów-Żdżary-Łaniewo 720 684 2012

4Budowa dodatkowych odcinków przyłączy wodociągowych do granicy nieruchomości w m.

Goleniów-Żdżary-Łaniewo 36 000 2012

5 Budowa sieci wodociągowej w m. Marszewo 350 000 2014

6 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Marszewo 1 440 000 2014

7 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Załom, Pucice, Rurzyca 5 675 663 2012

8Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości

w m. Załom 210 000 2012

9Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości

w m. Kliniska Wielkie 108 000 2012

10Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kliniska Wielkie 848 289 2012

11Budowa dodatkowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości

w m. Kliniska Wielkie 50 000 2012

Razem: 11 489 270

Page 27: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

B. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto

Okres realizacji

1 Budowa sieci wodociągowej w rejonie projektowanego ciągu komunikacyjnego w ulicy Kasprowicza i mostu nad rzeką Iną 100 000 2013

2 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego 30 000 2012

3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego 120 000 2012

4 Budowa sieci wodociągowej w Pucicach 250 000 2013

5 Budowa sieci wodociągowej w ul. Starzyńskiego w m. Goleniów 450 000 2014

6 Połączenie systemów wodociągowych zasilanych z SUW'ów : Goleniów, Kliniska i Komarowo 50 000 2012

7 Aktualizacja koncepcji zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Goleniów 50 000 2012

Razem: 1 050 000

Page 28: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

C. Uzbrojenie planów miejscowych zagospodarowania terenów w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej

L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto

Okres realizacji

1 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 9 "Śródmieście" 44 550 2012

2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 9 "Śródmieście" 55 500 2012

3 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 10 "Podańsko" 981 000 2012-2015

4 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 2 "Wojska Polskiego" 54 450 2012

5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 2 "Wojska Polskiego" 81 000 2012

6 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 7 "Górka Radarowa" 200 550 2013-2014

7 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 6 "Nowogardzka-Rybacka" 1 772 250 2014-2016

8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu nr 6 "Nowogardzka-Rybacka" 2 598 750 2017

Razem: 5 788 050

Page 29: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

D. Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto

Okres realizacji

1 Wymiana sieci wodociągowej w Białuniu 1 600 000 20122 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Imno 330 000 20123 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Podańsku 200 000 20174 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Załom 400 000 20175 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pucicach 140 000 20126 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Starzyńskiego 100 000 2017

7 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Szarych Szeregów w Goleniowie 240 000 2012

8 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów w Goleniowie 360 000 2012

9 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Konstytucji 3-maja w Goleniowie 500 000 2012

10 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-maja w Goleniowie 800 000 2012

15 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Owocowej w Goleniowie z PCV110 na PE110 50 000 2012

16 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Szkolnej w Goleniowie 105 000 2015

17 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Goleniowie 180 000 2015

18 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Słowiańskiej w Goleniowie 65 250 2013

19 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Goleniowie 99 750 2013

20 Wymiana kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanego ciągu komunikacyjnego w ulicy Kasprowicza i mostu nad rzeką Iną 250 000 2014

Page 30: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

21 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie skrzyżowania ul. Andersa i Sportowa w Goleniowie 100 000 2013

22 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa i Sportowa w Goleniowie 150 000 2013

23 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Dąbrowskiej w Goleniowie 45 000 2013

24 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej w Goleniowie 75 000 2013

25 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Nałkowskiej w Goleniowie 14 000 2013

26 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Kołłątaja w Goleniowie 37 500 2013

27 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja w Goleniowie 62 500 2013

28 Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Reja w Goleniowie 67 500 2013

29 Wymiana sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Goleniowie 112 500 2013

30 Wymiana i/lub montaż zasuw na sieciach wodociągowych 300 000 2012-2017

31 Wymiana i/lub montaż hydrantów na sieciach wodociągowych 300 000 2012-2017

32 Wymiana i/lub remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Goleniowa 1 500 000 2015-2017

33 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Pucice 250 000 2013

34 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Załom 300 000 2012

35 Przebudowa rurociągu tłocznego w Rurzycy (Dobroszyn) 150 000 2012

36 Przebudowa rurociągu tłocznego w Kępach Lubczyńskich 150 000 2012

37 Przebudowa rurociągu tłocznego w Borzysławcu 250 000 2012

38 Inspekcja kanalizacji sanitarnej w zakresie odprowadzania do niej wód opadowych 225 000 2012-2017

39 Dezodoryzacja systemu kanalizacyjnego 300 000 2012-2017

40 Wymiana włazów kanalizacyjnych 150 000 2012-2017

Razem: 9 959 000

Page 31: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

E. Ujęcia i stacje uzdatniania wody

L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto

Okres realizacji

1 Remont ogólnobudowlany SUW w Goleniowie 1 000 000 2013-2017

2 Wymiana pomp pośrednich na SUW w Goleniowie 52 500 2012

3 Wymiana pomp sieciowych na SUW w Goleniowie 100 000 2012-2013

4 Remonty ogólnobudowlane SUW'ów 300 000 2012-2017

6 Modernizacja SUW w Mostach 1 000 000 2012-2014

7 Remont studni głębinowych na ujęciu wody w Goleniowie 800 000 2012, 2014, 2016

8 Remont studni głębinowych na pozostałych ujęciach wody 750 000 2013-2017

9 Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Goleniowie 100 000 2012

10 Wymiana agregatów głębinowych na ujęciach wody 160 000 2012-2017

11 Wymiana sprężarek powietrza 72 000 2012-2017

12 Montaż, wymiana chloratorów 67 500 2012-2017

13 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Świętej 200 000 2012

14 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Bolesławicach 25 000 2012

15 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kliniskach Wielkich 50 000 2012

16 Zakup przewoźnych agregatów prądotwórczych 45 000 2012

17 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej 400 000 2012, 2017Razem: 5 122 000

Page 32: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

F. Przepompownie wody

L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto

Okres realizacji

4 Wymiana pomp w przepompowni wody "Lubczyna" 50 000 2015

5 System alarmowy przepompowni 6 000 2012

6 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej 50 000 2012

Razem: 106 000

G. Oczyszczalnie ścieków

L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto

1Budowa przepompowni ścieków oczyszczonych z OŚ Białuń i rurociągu

tłocznego 50 000 2012

2 Remont ogólnobudowlany OŚ Białuń 50 000 2012

3 Remont OŚ Święta 50 000 2013

4 Zakup przewoźnych agregatów prądotwórczych 45 000 2012

5 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej 400 000 2012

Razem: 595 000

Page 33: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

H. Przepompownie ścieków

L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto

Okres realizacji

1 Wymiana pomp ścieków w przepompowniach lokalnych 180 000 2012-2017

3Wymiana lub remont rozdzielnic zasilająco-sterowniczych na

przepompowniach 300 000 2012-2017

4Remont przepompowni ścieków: orurowanie, wymiana włazów itp. 300 000 2012-2017

5 Utwardzenie terenu przepompowni ścieków 60 000 2012-2017

6 System alarmowy przepompowni 97 500 2012-2013

7 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej 400 000 2012, 2017

Razem: 1 337 500

I. Gospodarka wodomierzowa

L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto

Okres realizacji

1 Gospodarka wodomierzowa 950 000 2012-2017

Razem: 950 000

Page 34: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

J. Służebności przesyłu i wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

L.p. Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe Wartośćnetto

Okres realizacji

1 Służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych 600 000 2012-2017

2 Służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych 600 000 2012-2017

3 Wykup urządzeń wodociągowych (sieci, przyłącza) 900 000 2012-2017

4 Wykup urządzeń kanalizacyjnych (sieci, przyłącza, przepompownie) 1 500 0002012-2017

5 Wykup nieruchomości od Nadleśnictwa Kliniska 200 000 2012

6 Wykup urządzeń wodociągowych od Nadleśnictwa Kliniska 150 000 2012

7 Wykup nieruchomości kanalizacji sanitarnej od Nadleśnictwa Kliniska 150 0002012

Razem: 4 100 000

Razem w latach 2012 - 2017: 40 496 820 2012-2017

Page 35: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Zwiększenie długości sieci wodociągowych w latach 2008-2017

Stan wyjściowy Docelowo w roku 20170

50

100

150

200

250

300

Długość sieci wodociągowej

Miasto Goleniów Pozostały obszar

Page 36: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Stan wyjściowy Docelowo w roku 20170

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Długość sieci kanalizacji sanitarnej

Miasto Goleniów Pozostały obszar

Zwiększenie długości sieci wodociągowych w latach 2008 - 2017

Page 37: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Wpływ inwestycji na działalność finansową GWiK

20122013

20142015

20162017

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

Koszty działalności

Koszty finansowe Pozostałe koszty działalności oper-acyjnej

Ubezpieczenia majątkowe Podatek od nieruchomościOpłaty środowiskowe Podatki i opłaty pozostałepozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Wynagrodzenia i inne koszty osobowe

Usługi obce Zużycie materiałów i energiiAmortyzacja

Page 38: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Wpływ inwestycji na działalność finansową GWiK

2012 2013 2014 2015 2016 20170.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec każdego roku sprawozdawczego

Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

Page 39: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Wpływ inwestycji na działalność finansową GWiK

2012 2013 2014 2015 2016 2017120,000,000.00

121,000,000.00

122,000,000.00

123,000,000.00

124,000,000.00

125,000,000.00

126,000,000.00

127,000,000.00

128,000,000.00

129,000,000.00

130,000,000.00

Wartość środków twałych w sprawozdaniach finansowych

Page 40: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Woda- cena brutto wg bieżącego planu 3.18 3.25 3.48 3.66 3.78 3.88 3.96

2.25

2.75

3.25

3.75

4.25

Cena wskaźnikowa brutto za 1m3 dostarczonej wody (VAT 8%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ścieki- cena brutto wg bieżącego planu 6.18 7.15 7.5 7.63 7.84 7.94 8.02

5.50

6.50

7.50

8.50

9.50

10.50

11.50

Cena wskaźnikowa brutto za 1m3 odprowadzonych ścieków (VAT 8%)

Page 41: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

woda + ścieki- cena brutto wg bieżącego planu

9.36000000000001

10.4 10.98 11.29 11.62 11.82 11.98

8.50

9.50

10.50

11.50

12.50

13.50

14.50

15.50

Cena wskaźnikowa brutto za 1m3 wody i ścieków (VAT 8%)

Page 42: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zidentyfinowane potrzeby 0.0232314246245428

0.0248169919030395

0.0255391898534524

0.02586662701129

0.0266956886417132

0.0271824984875897

0.0273142139952059

Plan optymalny 0.0232314246245428

0.0246529510079985

0.024784310661107

0.0241306349363342

0.0235618089191839

0.0225649138701574

0.0219950567183762

Plan oszczędnościowy 0.0232314246245428

0.0245701047774611

0.0245131396538642

0.023785322770195

0.0230783701504474

0.0221457279202212

0.0212100948385239

Poziom 1- 3% 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Poziom 2- 4% 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

0.25%

0.75%

1.25%

1.75%

2.25%

2.75%

3.25%

3.75%

4.25%

Affordability- porównanie średnich miesięcznych opłat za wodę i ścieki z dochodem rozporządzalnym na 1 mieszkańca gminy

Zidentyfinowane potrzeby Plan optymalny Plan oszczędnościowy Poziom 1- 3% Poziom 2- 4%

Page 43: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

MIEJSCOWOŚĆ OPERATOROKRES

OBOWIĄZYWANIACENA 1M3

WODY brutto

CENA 1 M3 ŚCIEKÓW

bruttoOPŁATY STAŁE - BRUTTO

Goleniów GWIK Sp. z o.o. 01.01.2011-31.12.2011 3,03 zł 5,99 zł

Opłata abonamentowa za dokonanie czynności odczytu przyrządu pomiarowego – 2,15 zł opłata abonamentowa za dokonanie czynności rozliczenia – 1,61 zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla dostawy wody – 1,61 zł miesięczna opłata abonamentowa za gotowość dla odprowadzania ścieków – 2,15 zł

GoleniówWODOCIĄGI

ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o

13.10.2010-12.10.2011

3,37 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY – 7,80 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 7,37 zł

SzczecinZWIIK Sp. z o.o.

Szczecin01.01.2011-31.12.2011 3,65 zł 5,31 zł

opłata abonamentowa za dwumiesięczny okres rozliczeniowy – 16,65 zł (opłata abonamentowa składa się z opłaty za odczyt wodomierza 5 zł + opłaty za rozliczenie 11,65 zł)

Stepnica

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo

Usługowo - Eksploatacyjne B.

Daszkiewicz T. Woźny

01.06.2011-31.05.2012 PODMIOTY

GOSPODARCZE

3,51 zł 5,40 zł

opłata stała (WODOMIERZ główny) – 4,32 zł opłata stała (RYCZAŁT) – 10,80 zł opłata stała dla Spółdzielni Mieszkaniowej – 17,28 zł01.06.2011-

31.05.2012 ODBIORCY

INDYWIDUALNI

3,24 zł 4,32 zł

MaszewoWODOCIĄGI

ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o

01.05.2011-30.04.2012

3,40 zł 10,35 zł

miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ ŚCIEKI – 9,48 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY -5,62 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 8,55 zł UWAGA!!! Uchwałą nr VI/32/2011 Rada Miejska ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Maszewo do 1 m3 ścieków w wysokości 1,18 zł netto. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 9,08 zł

Maszewo Zakład Komunalny07.05.2011-06.05.2012

2,33 zł 5,18 złmiesięczna opłata stała MIASTO (woda+ścieki) – 8,25 zł miesięczna opłata stała MIASTO (sama woda) – 4,66 zł miesięczna opłata stała WIEŚ (sama woda) – 6,36 zł

PrzybiernówWODOCIĄGI

ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o

22.04.2011-21.04.2012

4,04 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY – 8,71 zł miesięczna opłata abonamentowa (RYCZAŁT) – 7,82 zł

PrzybiernówPUWIS Sp. z o.o.

Nowogard15.03.2011-14.03.2012

5,31 zł 10,66 zł

miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY ŚCIEKI– 10,71 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 12,28 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,63 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,56zł UWAGA!!! Uchwałą nr IV/20/2011 Rada Gminy ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Przybiernów do 1 m3 ścieków w wysokości 2,00zł netto oraz do 1 m3 wody w wysokości 0,30 zł netto. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 8,50 zł natomiast cena wody brutto po dopłacie wynosi 4,99 zł

Page 44: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

MIEJSCOWOŚĆ OPERATOROKRES

OBOWIĄZYWANIACENA 1M3

WODY brutto

CENA 1 M3 ŚCIEKÓW

bruttoOPŁATY STAŁE - BRUTTO

OsinaPUWIS Sp. z o.o.

Nowogard01.01.2011-31.12.2011

3,79 zł 3,28 zł

miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 9,66 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY ŚCIEKI– 13,13 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 13,15 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,47 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–10,95zł

NowogardPUWIS Sp. z o.o.

Nowogard09.04.2011-08.04.2012

2,81 zł 3,32 złmiesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,16 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 5,99 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–5,56zł

StargardWODOCIĄGI

ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o

01.05.2011-30.04.2012

2,75 zł 7,27 zł

miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 6,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,83 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,20 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI–2,32 zł

Stargard

Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

01.05.2011-30.04.2012 PODMIOTY

GOSPODARCZE

2,54 zł 5,25 zł

miesięczna opłata abonamentowa – 6,10 zł 01.05.2011-30.04.2012 ODBIORCY

INDYWIDUALNI

2,54 zł 5,11 zł

PyrzyceWODOCIĄGI

ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o

07.05.2011-06.05.2012

2,95 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,32 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,70 zł

PyrzycePyrzyckie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

01.01.2011-31.12.2011

GOSPODARSTWA DOMOWE

4,98 zł

5,57 zł BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ

01.01.2011-31.12.2011 PRZEMYSŁ

5,02 zł

01.01.2011-31.12.2011 ODBIORCY

POZOSTALI – woda na cele inne niż w w/w

grupach

5,07 zł

Page 45: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

MIEJSCOWOŚĆ OPERATOROKRES

OBOWIĄZYWANIACENA 1M3

WODY brutto

CENA 1 M3 ŚCIEKÓW

bruttoOPŁATY STAŁE - BRUTTO

WolinWODOCIĄGI

ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o

01.03.2011-28.02.2012

3,46 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,66 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,66 zł

WolinPUWIS Sp. z o.o.

Nowogard01.01.2011-31.12.2011

3,10 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 11,32 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,14 zł

Wolin

Zakład Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Wolinie Sp. z o.o

01.02.2011-31.01.2012

3,11 zł 4,96 zł miesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 5,94 zł

ŚwinoujścieZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W Świnoujście

01.01.2011-31.12.2011

GOSPODARSTWA DOMOWE

4,22 zł 4,92 zł miesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 4,46 zł UWAGA!!! Uchwałą nr LXXVII/612/2010 Rada Miasta ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Świnoujście dla GOSPODARSTW DOMOWYCH do 1 m3 wody w wysokości 0,92 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 1,46 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 3,22 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 3,34 zł.

01.01.2011-31.12.2011

POZOSTALI ODBIORCY

4,51 zł 5,21 zł

01.01.2011-31.12.2011 SZPITALE

I ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO-

OPIEKUŃCZE

3,08 zł 3,68 zł

BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ UWAGA!!! Uchwałą nr LXXVII/612/2010 Rada Miasta ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Świnoujście dopłatę do 1 m3 wody w wysokości 2,23 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 2,66 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 0,68 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 0,81 zł.

GolczewoZakład Usług Publicznych w

Golczewie

01.04.2011-31.03.2012

3,09 zł 6,01 zł BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ

GryfinoPrzedsiębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o.o.

01.01.2011-31.12.2011

3,30 zł

3,08 zł ścieki

przemysłowe –

pływalnie i baseny BRAK OPŁATY ABONAMENTOWEJ

4,18 zł ścieki

bytowe i przemysłow

e

KobylankaWODOCIĄGI

ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o

14.07.2011-13.07.2012

3,06 zł 6,30 zł

miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,14 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 14,16 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,72 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT SAMA WODA– 8,04 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA+ŚCIEKI– 13,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-TYLKO ŚCIEKI–7,40 zł opłata abonamentowa RYCZAŁT – TYLKO ŚCIEKI–7,23 zł

Page 46: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

MIEJSCOWOŚĆ OPERATOROKRES

OBOWIĄZYWANIACENA 1M3

WODY brutto

CENA 1 M3 ŚCIEKÓW

bruttoOPŁATY STAŁE - BRUTTO

BieliceWODOCIĄGI

ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o

20.04.2011-19.04.2012

3,61 zł 8,65 zł

miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 4,91 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 3,51 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA – 7,54 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-WODA + ŚCIEKI–13,69 zł

GryficeWODOCIĄGI

ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o

01.05.2011-30.04.2012

4,07 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,23 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 9,40 zł

GryficeZakład Gospodarki

Komunalnej w Gryficach

01.05.2011-30.04.2012

2,36 zł gospodarstwa

domowe i pozostali odbiorcy

4,37 zł miesięczna opłata abonamentowa za WODOMIERZ– 2,71 zł

2,49 zł gospodarstwa

domowe w budynkach

wielolokalowych

MarianowoPUWIS Sp. z o.o.

Nowogard01.01.2011-31.12.2011

3,09 zł 6,40 zł

miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,08 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 10,94 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 4,67 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,46zł

MarianowoWODOCIĄGI

ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o

01.03.2011-28.02.2012

3,20 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,66 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,59 zł

PrzelewiceWODOCIĄGI

ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o

07.06.2011-05.06.2012

3,59 zł 8,22 zł

miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 7,26 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 12,78 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ-PODLICZNIK OGRODOWY– 2,52 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT SAMA WODA– 6,75 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT WODA+ŚCIEKI– 12,26 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY-TYLKO ŚCIEKI–8,02 zł opłata abonamentowa RYCZAŁT – TYLKO ŚCIEKI–7,50 zł UWAGA!!! Uchwałą nr V/29/2011 Rada Gminy ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Przelewice dopłatę do 1 m3 wody w wysokości 0,36 zł netto oraz do 1 m3 ścieków w wysokości 0,69 zł netto. Cena wody brutto po dopłacie wynosi 3,20 zł. Cena ścieków brutto po dopłacie wynosi 7,48 zł.

Page 47: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

MIEJSCOWOŚĆ OPERATOROKRES

OBOWIĄZYWANIA

CENA 1M3

WODY brutto

CENA 1 M3

ŚCIEKÓW brutto

OPŁATY STAŁE - BRUTTO

Stara Dąbrowa

WODOCIĄGI ZACHODNIO--POMORSKIE

Sp. z o.o

01.01.2011-31.12.2011

3,16 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 7,67 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 6,75 zł

Stara Dąbrowa

PUWIS Sp. z o.o. Nowogard

01.01.2011-31.12.2011

3,27 zł 6,09 zł

miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA+ŚCIEKI– 7,53 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY+1 PODLICZNIK – 10,21 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 5,35 zł miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY lub RYCZAŁT TYLKO ŚCIEKI– 8,55zł

SuchańWODOCIĄGI

ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o

01.04.2011-31.03.2012

3,21 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 10,51 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 10,00 zł

Trzcińsko Zdrój

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o

10.04.2011-09.04.2012

3,41 zł -miesięczna opłata abonamentowa WODOMIERZ GŁÓWNY WODA– 8,41 zł miesięczna opłata abonamentowa RYCZAŁT – 7,21 zł

Page 48: PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Kontakt:Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja

Spółka z o.o.ul. I Brygady Legionów 18A

72-100 Goleniówtel. 91 407-25-31fax. 91 881-23-28

[email protected]

Opracowanie : GWiKFoto: GWiK, D. Bógdał, Ekoklar, Komplet Inwest, www.sxc.hu, K. Bitenc