planificare chimie clasa a x-a (teoretic)

of 25 /25
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE Avizat Responsabil comisie metodica, Avizat Director, Instituţia de învăţământ Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic. An şcolar 2011-2012 Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009 Clasa a X-a, filiera teoretică 2 ore pe săptămână PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRUL I - 30 ore Nr. U.Î . Unitatea de învaţare Competen ţe specific e vizate Conţinuturi Nr. de ore alocat e Saptăm â na Obser vaţii 1. INTRODUCEREA IN CHIMIA ORGANICA 1.2;3.1; 3.2 3.3;4.2 Obiectul chimiei organice. Elemente organogene Legături chimice in chimia organică. Atomi de carbon. Catene de atomi de carbon Formule procentuale,brute, moleculare. Clasificare compuşilor organici 7 S1–4 2. ALCANI 1.1;1.2; Definiţie,serie omoloagă,denumire 8 S4–8 Page 1 of 25

Upload: lyxuyen

Post on 31-Dec-2016

518 views

Category:

Documents


20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

AvizatResponsabil comisie metodica,

Avizat Director,

Instituţia de învăţământDisciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic.An şcolar 2011-2012Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009Clasa a X-a, filiera teoretică2 ore pe săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I - 30 ore

Nr. U.Î.

Unitatea de învaţare Competenţe specifice

vizate

Conţinuturi Nr. de ore

alocate

Saptămâna

Observaţii

1. INTRODUCEREA IN CHIMIA ORGANICA

1.2;3.1;3.23.3;4.2

Obiectul chimiei organice. Elemente organogeneLegături chimice in chimia organică. Atomi de carbon.Catene de atomi de carbonFormule procentuale,brute, moleculare.Clasificare compuşilor organici

7 S1–4

2. ALCANI 1.1;1.2;2.23.1;3.3;4.2

5.2

Definiţie,serie omoloagă,denumireStructura;izomerieProprietăţi fizice si chimice

8 S4–8

3. ALCHENE 1.1;1.2;2.12.2;3.1;3.23.3;4.2;5.2

Definiţie,serie omologă,denumireStructură şi izomerie.Proprietăţi fizice şi chimiceImportanţa practicăMase plastice

7 S8–11

4. ALCHINE 1.1;1.2;2.1 Definiţie,serie omoloagă,denumire 5 S12-14

Page 1 of 15

Page 2: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

2.2;3.1;3.34.2

Proprietăţi fizice şi chimice

LUCRARE SEMESTRIALA

Recapitulare tezăTeză. Corectarea tezei

3 S14-15

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1

“INTRODUCEREA IN CHIMIA ORGANICA” – 7 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Obiectul chimiei organice. Elemente organogene

1.23.14.2

Identificarea elementelor organogene şi definirea lor.Definirea compusilor organici : hidrocarburi si compusi cu functiune simpla sau mixta.Definirea chimiei organice .Identificarea substantelor organice şi anorganice, a hidrocarburilor şi derivaţilor acestora.

Sistem periodic, Internet Modele structuraleActivitate individuală de recunoaştere a substantelor organice şi anorganice, a hidrocarburilor şi derivaţilor acestora.

Fişă de lucru

Legături chimice în compuşi organici. Atomi de carbon

1.23.24.2

Scrierea configuraţiei electronice pentru elementele organogene.Definirea şi modelarea legăturii covalente.Clasificarea şi modelarea legăturii simple, duble, triple.Enumerarea tipurilor de atomi de carbon.Identificarea tipurilor atomilor de carbon.

Activitate pe grupe de scriere a configuraţiei electronice pentru elementele organogene si de modelare a legăturilor simple, duble, triple..Modele structuraleActivitate individuală de recunoaştere a tipului atomilor de carbon

Observarea sistematică a elevilorFişă de lucru

Catene de atomi de carbon.

1.22.1

Clasificarea catenelor de atomi de carbon.Modelarea unor catene.

Modele structurale.Activitate frontală.

Observarea sistematică a

Page 2 of 15

Page 3: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

4.2 Activitate individuală de identificare a catenelor.

elevilorFişă de lucru

Formule procentuale, brute, moleculare.

1.23.34.2

Definirea formulelor: procentuală, moleculară şi brută..Identificarea pasilor in calcularea Fp, a Fb şi a Fm. din rezultatele analizei elementale şi din alte date.Rezolvarea de probleme.

Manual,culegeri de probleme.Activitate frontală.Activitate pe grupe în scopul aplicării algoritmului de calcul Activitate individuala.

Observarea sistematică a elevilorFişe de lucruTema de casă

Clasificarea compuşilor organici

3.13.24.2

Clasificarea compuşilor organici. Identificarea functiunilor organiceModelarea unor formule structurale.

Lecţii interactive de chimie(intuitext)Activitate frontală in scopul efectuării de clasificări şi modelări de formule.structurale.Manualul.

Fişă de lucruObservarea sistematică a elevilor

Evaluare finală 3.3 Rezolvarea testului final Test final Evaluare sumativă.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2“ALCANI” – 8 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Definiţie, serie omoloagă, denumire, structură plană

1.23.2

Clasificarea hidrocarburilorDefinirea alcanilor şi deducerea formulelor plane ale seriei omoloage a acestoraStabilirea regulilor de denumire.

Activitate frontalăProgramul AEL

Observaţia sistematică

Radicali saturaţiIzomerie de catenă.Structură.

3.24.21.2

Radicalii alchil saturaţiIzomeria de catenă a alcanilorScrierea şi denumirea formulelor unor izomeriInterpretarea structurii alcanilor

Activitate frontalăActivitate de grupManual,modele structurale

Rezolvări de exerciţii Fişă de lucruObservarea sistematică

Page 3 of 15

Page 4: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

Proprietăţi fizice Proprietăţi chimice.Utilizările alcanilor

2.23.14.25.2

Investigarea proprietăţilor fizice ale alcanilor Modelarea ecuaţiilor reacţiilor de clorurare a metanului, izomerizarea butanului, cracarea şi dehidrogenarea butanului, arderea metanuluiInvestigarea căilor de chimizare ale metanului.Descrierea acţiunii poluante a alcanilorIndicarea utilizărilor alcanilor

Activitate individuală şifrontalăProgram AELManual

Fişă de lucruEvaluare oralăObservarea sistematică

Aplicaţii de calcul 3.3 Aplicarea de algoritmi specifici pentru rezolvarea de probleme Rezolvări de exerciţii

Manual,culegeri de problemeActivitate pe grupeActivitate individuală

Observaţia sistematicăEvaluare oralăTema de casă

Evaluare 1.23.23.3

Test sumativ de evaluareRezolvare de exerciţii şi probleme

Test final Evaluare sumativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3“ALCHENE” – 7 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Definiţie, serie omoloagă, denumire, structură

1.23.2

Definirea alchenelor şi deducerea formulelor plane ale seriei omoloage a acestora prin exerciţii de particularizare ale formulei generale pentru diferite valori ale lui “n”Denumirea alchenelor plecând de la denumirea alcanilor cu acelaşi numar de atomi de carbon.Rezolvarea de exerciţii de denumire a unor alchene conform regulilor I.U.P.A.C

Activitate frontalăActivitate de grup

Observaţia sistematică

Izomerie de catenă, de poziţie, geometrică

3.24.2

Introducerea suportului teoretic referitor la izomeria de pozitie şi cea geometrică.Scrierea şi denumirea formulelor izomerilor butenei, pentenei şi hexenei.

Activitate frontalăActivitate de grupManual,modele structurale

Rezolvări de exerciţii Evaluare orală

Page 4 of 15

Page 5: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

Structură. Proprietăţi fizice

1.22.2

Interpretarea structurii alchenelorInvestigarea proprietăţilor fizice ale alchenelor

Activitate frontală; individualăProgramul AEL

Observarea sistematică

Proprietăţi chimice.Utilizările alchenelor

1.12.23.13.24.25.2

Modelarea ecuaţiilor reacţiilor de adiţie a hidrogenului, halogenilor, acizilor halogenaţi şi a apei prin particularizarea reacţiei de adiţie.Modelarea reacţiilor de polimerizare.Modelarea reacţiilor de oxidare şi a celei de substituţie alilică.Indicarea utilizărilor alchenelor. Mase plastice

Activitate individuală şifrontalăProgram AELManual

Fişă de lucruEvaluare oralăTema de casă

Aplicaţii de calcul 3.3 Aplicarea de algoritmi specifici pentru rezolvarea de probleme Rezolvări de exerciţii .

Manual,culegeri de problemeActivitate pe grupeActivitate individuală

Fişă de lucruEvaluare oralăTema de casă

Evaluare 1.23.2

Rezolvarea de exerciţii şi probleme Test final Evaluare sumativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4“ALCHINE” – 5 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Definiţie, serie omoloagă, denumire, structură alchineIzomerie de catenă, de poziţie

1.23.24.22.1

Definirea alchinelor şi deducerea formulelor plane ale seriei omoloage a acestora prin exerciţii de particularizare ale formulei generale pentru diferite valori ale lui “n”Denumirea alchinelor plecând de la denumirea alcanilor cu acelaşi numar de atomi de carbon(respectiv alchene).Rezolvarea de exerciţii de denumire a unor alchine conform regulilor I.U.P.A.C

Activitate frontalăActivitate de grupManual,modele structurale,AEL.

Observaţia sistematică

Proprietăţi fizice Obţinere acetilenă.

1.12.1

Investigarea proprietăţilor fizice ale alchinelorEfectuarea de experimente chimice:obţinerea acetilenei şi

Activitate individuală şifrontală

Fişă de lucruEvaluare orală

Page 5 of 15

Page 6: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

Proprietăţi chimice.Utilizările alchinelor

2.23.13.24.25.2

reacţia de halogenare şi cea de substituţie. Modelarea ecuaţiilor reacţiilor de adiţie a hidrogenului, halogenilor, acizilor halogenaţi şi a apei prin particularizarea reacţiei de adiţie.Modelarea reacţiei de ardere.Indicarea utilizărilor alchinelor.

Fişă experimentalăManual

Tema de casă

Aplicaţii de calcul 3.34.2

Aplicarea de algoritmi specifici pentru rezolvarea de probleme Rezolvări de exerciţii .

Manual,culegeri de problemeActivitate pe grupeActivitate individuală

Fişă de lucruEvaluare oralăTema de casă

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL II - 40 ore

Nr. U.Î.

Unitatea de învaţare Competenţe specifice

vizate

Conţinuturi Nr. de ore

alocate

Saptămâna

Observaţii

5. ALCADIENE 1.2;2.2;3.13.2;3.3;4.2

5.1;5.2

Definiţie,serie omoloagă,denumireProprietăţi fizice şi chimice

4 S16–17

6. COMBUSTIBILI 4.1;4.2;5.15.2

Petrolul. Cifra octanicăCărbunii

2 S18

7. ARENE 1.1;1.2;2.23.1;3.2;3.3

4.2

Reprezentanţi, denumireStructura benzenuluiProprietăţi fizice şi chimice. Utilizări

6 S19-21

8. ALCOOLI 1.1;1.2;2.12.2;3.2;4.2

3.3;5.2

Definiţie, denumire, clasificareMetanolEtanol,glicerina

5 S22-24

9. ACIZI 1.1;2.1;2.23.1;3.2;3.34.1;4.2;5.2

Definiţie denumireAcidul aceticProprietăţile acidului aceticAplicaţii

4 24–26

Page 6 of 15

Page 7: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

Acizi graşi10. GRĂSIMI .SĂPUNURI ŞI

DETERGENŢI1.1;1.2;2.23.1;4.2;5.1

5.2

GrăsimiReacţia de saponificare ; obţinerea săpunuluiSăpunuriDetergenţiEvaluare

5 S26, S28–29

11. COMPUŞI ORGANICI CU ACŢIUNE BIOLOGICĂ

1.1;1.2;2.14.1;4.2;5.2

Clasificare zaharidelorGlucozaZaharoza, AplicaţiiPolizaharideProteine

6 S29–32

. RECAPITULARE PENTRU TEZĂ ŞI TEZA

Recapitulare tezăTeză

3 S33–33

12 COMPUŞI ORGANICI CUIMPORTANŢĂ PRACTICĂ

1.1;2.2;4.14.2;5.1;5.2

Esenţe. Arome. ParfumuriMedicamente; droguriVitamineFibre naturale şi artificialeColoranţi organici naturali şi sintetici.Vopsele

6 S34-36

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5“ALCADIENE” – 4 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Definiţie, serie omoloagă, denumire

1.23.2

Definirea alcadienelor şi deducerea formulelor plane ale seriei omoloage a acestora prin exerciţii de particularizare ale formulei generale pentru diferite valori ale lui “n”Denumirea alcadienelor plecând de la denumirea alcanilor cu acelaşi numar de atomi de carbon.Rezolvarea de exerciţii de denumire a unor alcadiene

Activitate frontalăActivitate de grup

Observaţia sistematică

Page 7 of 15

Page 8: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

conform regulilor I.U.P.A.CProprietăţi chimice 2.2

3.13.24.25.15.23.3

Modelarea ecuaţiilor reacţiilor de adiţie a bromului.Modelarea reacţiilor de polimerizare.şi copolimerizare.Modelarea structurii cauciucului natural şi sintetic.Investigarea proprietăţilor acestora şi a importanţei practice.Aplicarea de algoritmi specifici pentru rezolvarea de probleme Rezolvări de exerciţii .

Activitate „ Metoda mozaicului”Manual

Fişe de lucruObservaţia sistematică

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 6“COMBUSTIBILI” – 2 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Petrolul.Cifra octanicăCărbuni

4.14.25.15.2

Elaborarea de proiecte prin documentare, analiza şi sistematizarea informaţiei

ManualReviste de specialitateInternet

Evaluare proiecte

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7“ARENE” – 6 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Formule moleculare şi structurale . Nomenclatura arenelor. Structura nucleului aromatic.

1.11.2.

Explorarea structurii arenelor. Compararea unor formule specifice arenelor în scopul stabilirii regulilor de denumire a acestora.Interpretarea relaţiei de izomerie şi a tipurilor de izomerie de catenă şi de poziţie.

Activitate în grup de explicare a structurii arenelor în scopul modelării formulelor acestora, a identificării relaţiei

Observarea sistematică a elevilorFişa de lucru.

Page 8 of 15

Page 9: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

Izomeri. Scrierea şi denumirea formulelor unor izomeri. matematice dintre omologi. Activitate individuală de utilizare corectă a nomenclaturii arenelor, de scriere şi denumire de formule şi stabilirea relaţiei de izomerie.

Proprietăţi fizice. 2.2 Investigarea proprietăţilor fizice ale arenelor. Activitate în grup în scopul interpretării unor proprietăţi fizice folosind tabelele cu constante fizice, videoproiector.

Fişă de lucru.

Proprietăţi chimice :reacţia de adiţie ;reacţia de oxidare;reacţia de substituţie;

2.23.13.3

Modelarea ecuaţiilor reacţiilor de adiţie , de oxidare, de substituţie a unor arene.Aplicarea de algoritmi specifici în rezolvarea unor probleme cantitative.

Activitate individuală şi frontală de descriere a ecuaţiilor chimice studiateActivitate individuală de scriere a ecuaţiilor de adiţie substituţie şi oxidare a unor arene din fişa de lucru , manual sau culegere de probleme de chimie organică.

Fişă de lucruObservarea sistematică a elevilor.

Utilizările arenelor 4.14.2

Descrierea acţiunii poluante a compuşilor organici studiaţi.Indicarea utilizărilor substanţelor organice întâlnite în clasa arenelor.

Activitate in grup pentru stabilirea utilizarilor arenelor, Surse bibliografice, internetDescoperirea prin aplicaţie AEL

Referate

Evaluare finală Rezolvarea testului final; Test final; Evaluare sumativă.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 8“ALCOOLI” – 5 ore

Page 9 of 15

Page 10: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Formule moleculare şi structuraleNomenclatura alcoolilorStructura Izomeri.

1.11.23.2

Explorarea structurii alcoolilor. Compararea unor formule specifice alcoolilor în scopul stabilirii regulilor de denumire a acestora.Interpretarea relaţiei de izomerie şi a tipurilor de izomerie de catenă, de poziţie a alcoolilor.Scrierea şi denumirea formulelor unor izomeri.

Activitate în grup de explicare a structurii alcoolilor în scopul modelării formulelor acestora, a identificării relaţiei matematice dintre omologi. Activitate individuală de utilizare corectă a nomenclaturii alcoolilor.si de scriere şi denumire de formule şi stabilirea relaţiei de izomerie.

Observarea sistematică a elevilorFişa de lucru.

Proprietăţi fizice. 2.23.2

Investigarea proprietăţilor fizice ale alcoolilor pe baza structurii acestora

Activitate în grup în scopul interpretării unor proprietăţi fizice folosind tabelele cu constante fizice, videoproiector.

Fişă de lucru

Proprietăţi chimice :reacţia de esterificare;reacţia de oxidare;

2.23.3

Modelarea ecuaţiilor reacţiilor de esterificare si oxidare. Aplicarea de algoritmi specifici în rezolvarea unor probleme cantitative.

Activitate individuală şi frontală de descriere a ecuaţiilor chimice studiateActivitate individuală de scriere a ecuaţiilor de esterificare şi oxidare a unor alcooli din fişa de lucruManual sau culegere de probleme de chimie organică.

Fişă de lucruObservarea sistematică a elevilor.Probă scrisă

Utilizările alcoolilor 4.25.2

Descrierea acţiunii biologice a metanolului si etanoluluiIndicarea utilizărilor substanţelor organice întâlnite în clasa alcoolilor.

Activitate in grup pentru stabilirea actiunii biologice si a utilizarilor alcoolilor

Referat

Page 10 of 15

Page 11: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

Surse bibliografice, internet

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 9“ACIZI CARBOXILICI” – 4 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Formule moleculare şi structurale . Nomenclatura acizilor carboxilici Izomeri.

1.11.2

Explorarea structurii acizilor carboxilici Compararea unor formule specifice acizilor în scopul stabilirii regulilor de denumire a acestora.Interpretarea relaţiei de izomerie şi a tipurilor de izomerie de catenă şi de poziţie.Scrierea şi denumirea formulelor unor izomeri.

Activitate în grup de explicare a structurii acizilor carboxilici în scopul modelării formulelor acestora, a identificării relaţiei matematice dintre omologi. Activitate individuală de utilizare corectă a nomenclaturii acizilor carboxilici.Activitate individuală de scriere şi denumire de formule şi stabilirea relaţiei de izomerie.

Observarea sistematică a elevilorFişa de lucru.

Proprietăţi fizice. 2.2. Investigarea proprietăţilor fizice ale acidului acetic Activitate în grup în scopul interpretării unor proprietăţi fizice ale acidului acetic

Fişă de lucru.

Proprietăţi chimice ale acidului aceticReacţii cu:-metale active-oxizi metalici-hidroxizi alcalini-carbonati

2.23.13.3

Efectuarea de experimente chimice: reactia acidului acetic cu:

-metale active-oxizi metalici-hidroxizi alcalini-carbonati-etanol

ExperimentulActivitate în grup în efectuarea experimentelorActivitate individuală de stabilire a concluziilorAcid acetic, apa, indicatori, metale, oxizi metalici,

Investigare experimentală;Observarea sistematică a elevilor;Fişă de lucru

Page 11 of 15

Page 12: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

-etanol Completare unei fişe de observaţii legate de proprietăţile acidului aceticFormularea de concluzii referitoare la comportarea chimica a acidului aceticStudierea echilibrului reactiei de esterificareAplicarea de algoritmi specifici în rezolvarea unor probleme cantitative.

hidroxizi, carbonati, etanolVase si ustensile de laboratorManual si culegeri de probleme

Acizi graşi 1.25.2

Explorarea structurii acizilor grasi, clasificarea si denumirea acestora in functie de natura cateneiJustificarea importantei acizilor grasi

Activitate individuală de utilizare corectă a nomenclaturii acizilor grasiActivitate individuala de stabilire a importantei acizilor grasi, Manual

Observarea sistematică a elevilor

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 10“ GRĂSIMI .SĂPUNURI ŞI DETERGENŢI ” – 5 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Grăsimi 1.11.24.15.2

Exerciţii de scriere a formulelor corespunzătoare diferitelor grăsimi pe baza structurii prezentate Exerciţii de clasificare a grăsimilorExerciţii de scriere şi denumire a grăsimilorInvestigarea proprietaţilor fizico-chimice prin acţiuni experimentaleModelarea ecuaţiilor reacţiilor de saponificare a diferitelor grăsimiDeducerea utilizărilor grăsimilor şi rolul fiziologic al acestoraAplicarea de algoritmi specifici în rezolvarea unor probleme cantitative

Platforma AELFişă de lucruExperimentulActivitate în grup în efectuarea experimentelorActivitate individuală de stabilire a concluziilorUstensile şi materiale de laboratorManualPlatforma AELCulegere de probleme

Observarea sistematică a elevilor Investigare experimentală;Fişă de activitate experimentalăTest de evaluare din Platforma AELFişă de lucru

Săpunuri 1.1 Exerciţii de scriere a formulelor săpunurilor Fişe de lucru Fişă de lucru

Page 12 of 15

Page 13: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

2.22.14.25.2

Exerciţii de denumire a săpunurilor Deducerea principalelor proprietăţi ale săpunurilor pe baza structurii acestoraOrganizarea unor grupe de studiu pe tema capacităţii de spălare a săpunurilor şi a utilizărilor acestora

videoproiectorplatforma AELMetoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat

Observarea sistematică a elevilor.Probă orală

Detergenţi 1.14.25.15.2

Exerciţii de scriere a formulelor detergenţilorExerciţii de clasificare a detergenţilor în funcţie de natura grupelor hidrofileExerciţii de denumire a detergenţilorActivităţi de analiză a consecinţelor şi dezechilibrelor generate de folosirea necorespunzătoare a detergenţilorIndicarea utilizărilor substanţelor organice întâlnite în cadrul studiului detergenţilor

Fişe de lucruvideoproiectorManualSurse bibliograficeInternet

Fişă de lucruObservarea sistematică a elevilor.Referat

Evaluare Rezolvarea testului final; Test final Evaluare sumativă.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 11“COMPUŞI ORGANICI CU ACŢIUNE BIOLOGICĂ” – 6 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

MonozaharideGlucoza

1.11.24.15.2

Definirea zaharidelor şi clasificarea acestoraInvestigarea si identificarea pricipalelor surse de glucozaInvestigarea proprietătilor fizice ale glucozei prin lucrare de laborator si interpretarea rezultatelorDescrierea acţiunii biologice a glucozeiIndicarea utilizărilor glucozei

Activitate frontala in scopul denumirii zaharidelorActivitate independentămanualulFişe de lucruSubstante, vase şi ustensile de laboratorActivitate de raportare a concluziilor Activitate in grup pentru stabilirea actiunii biologice si a utilizarilor glucozei

Observarea sistematică a elevilor Investigare experimentală;Fişă de activitate experimentalăProbă orală

Page 13 of 15

Page 14: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

Surse bibliografice, internetDizaharide Zaharoza

1.11.24.15.2

Investigarea si identificarea pricipalelor surse de zaharozăInvestigarea proprietătilor fizice ale zaharozei prin lucrare de laborator si interpretarea rezultatelorIndicarea utilizărilor zaharozei

Activitate independentăManualFişe de lucruSubstante, vase şi ustensile de laboratorActivitate de raportare a concluziilor Activitate in grup pentru stabilirea utilizarilor zaharozeiSurse bibliografice, internet

Observarea sistematică a elevilor Investigare experimentală;Fişă de activitate experimentalăProbă orală

Polizaharide.Amidonul

1.22.14.15.2

Investigarea si identificarea pricipalelor surse de amidonInvestigarea proprietătilor fizice ale amidonului prin lucrare de laborator si interpretarea rezultatelorIndicarea utilizărilor amidonului

Activitate independentăManual, Fişe de lucruSubstante, vase şi ustensile de laboratorActivitate de raportare a concluziilor Activitate in grup pentru stabilirea utilizarilor amidonuluiSurse bibliografice, internet

Observarea sistematică a elevilor Investigare experimentală;Fişă de activitate experimentalăProbă orală

Polizaharide.Celuloza

1.24.15.2

Investigarea si identificarea pricipalelor surse de celulozăInvestigarea proprietătilor fizice ale celulozei prin lucrare de laborator si interpretarea rezultatelorIndicarea utilizărilor celulozei

Activitate independentăManual, Fişe de lucruSubstante, vase şi ustensile de laboratorActivitate de raportare a concluziilor Activitate in grup pentru stabilirea utilizarilor celulozeiSurse bibliografice, internet

Observarea sistematică a elevilor Investigare experimentală;Fişă de activitate experimentalăProbă orală

Proteine 1.11.2

Definirea proteinelorScrierea formulelor structurale ale unor aminoacizi

Activitate frontală în scopul definirii proteinelor

Observarea sistematică a

Page 14 of 15

Page 15: Planificare chimie clasa a X-a (teoretic)

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA X, 2 ORE

2.14.15.2

cunoscând denumirileEmiterea de ipoteze privind criteriile de clasificare ale proteinelorInvestigarea proprietătilor fizico-chimice ale proteinelor prin lucrare de laborator si interpretarea rezultatelorIndicarea importanţei proteinelor pentru organismul uman

Activitate frontală pentru verificarea corectitudinii scrierii formulelor structurale ale aminoacizilorActivitate individualămanualul, Fişe de lucruSubstante, vase şi ustensile de laboratorActivitate in grup pentru stabilirea importanţei proteinelor pentru organismul uman Surse bibliografice, internet

elevilorProbă oralăinvestigare experimentală;Fişă de activitate experimentalăReferat

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 12“COMPUŞI ORGANICI CU IMPORTANŢĂ PRACTICĂ” – 6 ore

Conţinuturi detaliate

Competenţe specifice vizate

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Esenţe. Arome ParfumuriMedicamente. Droguri. Vitamine.Fibre naturale, artificiale şi sinteticeColoranţi naturali şi sintetici. VopseleRecapitulare

1.12.24.14.25.15.2

Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţăProcesarea informaţiei scrise pentru utilizarea lor în activităţi de tip proiectActivităţi de utilizare a terminologiei specifice într-o varietate de contexte Activităţi de investigare a consecinţelor generate de folosirea necorespunzătoare a substanţelor chimiceDocumentarea pe teme legate de aplicaţiile practice ale unor substanţe, procese

Activitate pe grupe de eleviVideoproiectorCalculator, Substante si ustensile de laboratorPlanşe, Pliante, Afişe , Internet, Flipchart Platforma AELÎnregistrări videoResurse financiare pentru deplasarea în excursiile propuse de elevi în cadrul proiectelor

Proiecte de cercetare stiintific

Page 15 of 15